Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1951.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.12.1948 do 31.12.1951.


Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění

98/48 Sb.

Část prvá
O soustředění pensijního pojištění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12
Část druhá
a) O příplatkových ústavech §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28
b) O zaopatřovacích zařízeních §29 §30
c) O Svazu příplatkových ústavů §31
Část třetí
Ustanovení závěrečná §32 §33 §34 §35
98
XXXXX
xx dne 15. xxxxx 1948
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxx xxxx
X soustředění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§1
(1) Xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavům xxxxx §103 xxxxxx xx xxx 21. xxxxx 1929, x. 26 Sb., x xxxxxxxxx pojištění soukromých xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxx měnících x doplňujících (xxxx xxx "pensijní zákon"), xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 9. xxxxx 1933, x. 33 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drah, xxxxx i xxxxx xxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) pojištěny xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, provádí x xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx, pokud x dalším není xxxxxxxxx jinak, od 1. xxxxx 1948 Xxxxxxxxx pensijní ústav x Praze, a xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v hornictví (§1 xxxxxx xx xxx 6. xxxxxx 1947, č. 44 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění), Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pensijního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx platí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pensijní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxx se xxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1947. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxx xxxxxx (§103 xxxxxxxxxx xxxxxx) x Xxxxxxxx ústav xxx. Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§7 xx. xxx. x. 33/1933 Sb.). Xxxxxxxx xxxx elektrických xxxx xxxxxxxx města Xxxxx ztrácí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 31. xxxxxxxx 1945. Xxx x předcházejících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx podle dalších xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx však xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Všeobecného pensijního xxxxxx stanoviti vyhláškou x Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx zřetele dřívější xxx likvidace. Den xxxxxxxx likvidace vyhlásí xxxxxxx sociální xxxx x Xxxxxxx xxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx.
§2
(1) Xxx xxxxxxxxx ústavů (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x §1, xxxx. 2 platí, xxxxx x xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx:
1. Xx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxx požívali xxxxxxx, xxxx se Xxxxxxxxxxx pensijnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Všeobecného xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §§12 až 14 xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky §§13 xx 28 tohoto xxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1946 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náhradním xxxxxxx x dnem 1. xxxxx 1947 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 44/1947 Sb. X pochybných případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx nějž xx xxxxxxx xxxxxx jmění, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
2. Ustanovení xxx x. 1 xxxxx xxx xxx osoby, xxxxx vystoupily x xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx, nebyla-li xx xx vydána xxxxxxxx xxxxxx podle §§113 xx 115 pensijního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 19. xxxxxxxx 1940, č. 96 Xx. z xxxx 1941, x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (zaopatření), a xxxxxx-xx xxxxxx nároky xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Likvidující xxxxx (xxxxxxx pojištění) odevzdá xxxx Všeobecnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1928 a v xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxx x Československé xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx č. 1 x 2 Xxxxxxxxxxx pensijnímu ústavu, xxxx xxxxxxx sociální xxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nařízení xx xxx 16. xxxxx 1931, x. 10 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx náhradních, ve xxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 10. xxxxx 1939, x. 3 Xx. Xxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v předchozí xxxx xxxxxxxxx procentem, xxxxx stanoví ministr xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Svazu xxxxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxx stanoveno xxxxx úhrady xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx likvidace. Xxxxxx x osob xxxxxxxxx x x. 2 xx xxxxxxxxx sníží xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx opětného vstupu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx sociální xxxx. Xxxxxxx úhrada xxxx xxxxx xxxxxx méně, xxx činí úhrn xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu (nositele xxxxxxxxx).
4. Od xxxxxx xxxxxxx xxx x. 3 xx xxxxxxx částky, xxxxx xxxx podle příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx státu, xxxxx xx stát xxxxx xxxxxxxxx, zejména platby xxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1945, č. 156 Sb., x xxxxxxxxxx x důchodům x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 1945, č. 157 Sb., x xxxxxxxxxxxxx přídavcích x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1946, č. 47 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx x o některých xxxxxxxxxx opatřeních x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxx 30. xxxxx 1947, č. 17 Sb., x uznání xxxxxx xxxxxxxxx x cizozemských xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; x xxxxxx xxxxxxxxx xx stát xxxxxxx xxxxxxxxx příslušné částky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poměrnými xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx likvidujícího xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), oceněných xxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Nemovitosti se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x den xxxxxxxxx.
(2) Celkové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx.
(3) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x. 1 x 2 xxxx vůči Xxxxxxxxxxx pensijnímu xxxxxx xxxxxx, které xx xxxx získaly, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Všeobecného xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §§12 xx 14 xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx jiných xxxxxxxx.
(4) Odevzdá-li xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1, x. 1 a 2 zbytek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozvržení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxxxxxxx pojištěnců, xxxxx x den xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (nositelům xxxxxxxxx) xxxxxxxx x §1, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlásiti xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ústavu. Xxxx dále povinni xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, převyšující xxxxxx xx zákonného pensijního xxxxxxxxx alespoň v xxxxxx xxxx, jako xxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (nositele xxxxxxxxx); xxx xxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxx zhoršeno xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx likvidujícího xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnavatelský xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxx příplatkových xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2, odst. 4. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx pro zaměstnance xxxxxxx x §4.
§4
(1) Xxxxxxxx xxxx Elektrických xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxx") pozbývá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1945. Pojistnou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx likvidace xxxxxx xxxxx Xxxxx.
(2) Zaměstnanci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vyňati xx 1. xxxxx 1946 x pojistné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxx xxxxx xxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnance v xxxxxxxxxxx služebním poměru, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x hlavního xxxxx Prahy před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx zaměstnáním xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podle jeho xxxxxx platných x xxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx vstoupí xx zaměstnání x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže x xxxxx svým zaměstnáním xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx povinno, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skupin, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.
(4) Xxxxxxxx zaopatření xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx Xxxxxxxxx fondu zaměstnanců Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx x fondu, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx to xx xxx xxxxxxx služební, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx x výměru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Prahy musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx stanovami Pensijního xxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x xxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nepříznivější, xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x příslušnými xxxxxxxx, nesmí xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxx měl xxxxx xxxxx xxxxxx Pensijního xxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx platných x xxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx přídavky.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx, x u nichž xxxxxx xxxxxxxxxx vydati xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o přestupech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx xx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §28 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 96/1941 Xx. xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částka xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podíl Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx platí pro xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojištění x xxxxx.
(9) Xxxxxxx, xxxxx napadly xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, nejdříve xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxxx platných pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxxxxx xxxxxx důchodů xxxxxx všech xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx odpočivné (xxxxxxxxxxxx) platy xx xxxxx přídavky. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxx přepočtených xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxx přídavků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) platy xx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(10) Poživatelé xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 9 mají xxx xxxxx xx xxxxxxxxx služební, vojenské, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx doby, xxxxxxxxxxxxx xxx nárok a xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxx o příspěvkovou xxxx xxxxxxxxxx jim xxx ve xxxxx. Xxxxxxx plynoucí z xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx likvidace. Xxxxx x napadlým xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx takto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx započtení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx již napadlých xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vojenské x válečné xxxxxx, xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx pensijního xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zhodnocení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
(11) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx vládního nařízení x. 96/1941 Sb., xxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, které xxx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(12) Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx celkového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto paragrafu, xxxxxxxx zálohově příslušný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx:
x) odpočivné (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx likvidace důchodcům, xxxxx x aktivní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Elektrických xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xx případě i xxxx platy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zaměstnancům xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxxxx práce v xxxxxxxx národním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxx hlavním městem Xxxxxx podle předpisů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx sociálním pojištění (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x) a x), xxxxx i xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 11.
(13) Zaměstnanci xxxxxxx x odstavci 2, kteří by xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx nemoci x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxx. Xxxxx platí xxx dosavadní xxxxxxxx xxxxx a pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
§5
(1) Xxx xxxxxxxxxxx zestátněných xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Pensijního ústavu xxxxxxxxxx drah v Xxxx, platí, xxxxx xxxxx x zestátnění x xxxx xx 1. ledna xx 31. xxxxxxxx 1947, xxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx československých státních xxxx jsou ode xxx zestátnění xxxxx xxxxx Pensijního xxxxx xxxxxxxxxxx československých xxxxxxxx xxxx.
2. Státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nároky, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx doba, xxxxxx tito xxxxxxxxxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxxx soukromých xxxx x Brně, se xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státních xxxx.
3. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x. 1 xxxxxxxxxx rozdílu prémiové xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxx ke dni xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x témuž xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx doby podle xxxxxxxxxx x. 2, xxxx druhé x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 21. xxxxxxxx 1937, x. 273 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pojištění (xxxxxxxxxx) xx službě xxxxxx x pojistné xxxxxxxx povinnosti.
4. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x. 1 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx soukromých xxxx x Brně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 31. prosinci 1947.
(3) Podrobné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx pensijních ústavů (§112 pensijního xxxxxx) x xxxxxxx jeho xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxx xx Svaz příplatkových xxxxxx (§31).
§7
(1) X době xxx xxx xxxxxxxxx xx xx dne, kterého xx zřídí xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx zbytek xxxxx (x dalším "doba xxxxxxxxx"), xxxxxxxx působnost Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx tom xxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxx xxxxxxxx v xxx likvidace, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(2) Xx xxxx xxxxxxxxx předepisuje xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) xxx pojistné, jakož x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, platných x xxx xxxxxxxxx, při xxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx pensijního xxxxxx xxx pojistné podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dávek, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xxxxx (nositel xxxxxxxxx) i o xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948, x xx xxxxx předpisů xxxxxxxx x době, xxx xxxx poměry xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výměrům xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, obecná xxxxxxxxxx pensijního zákona.
§8
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) je povinen xxxxxxx xxxxxxx každému xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx započitatelných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx zániku xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx x všechny ostatní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxx a Moravskoslezské x zemskému xxxxxxxxx xxxxxx, na Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vnitra. X xxxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o nichž xxxx xxx pravoplatně xxxxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a nositelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drah, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úhrady xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §2, odst. 1, x. 1, xx xxxxxxx převzíti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx pojištění). Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§31) xx povinen převzíti xxxxxxxxxxx Svazu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zachovávají práva xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx případech rozhodne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §§2, 3, 7 a 8 xxxxx obdobně pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx odchylkami:
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx provede xxxxxxxxxxxxx u Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §§15, 27 x 28, xxxxx x sazby pojistného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovy, xxx vydá ministerstvo xxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
3. Toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ústřední xxxxxxxx pojišťovna x Xxxxxxxxxx hospodářsky a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyšší xxxxx x Xxxxxxxx sociální xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx sporech x xxxxx x připojištění xxxxx xxxxxxxx 1, x. 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§134 xxxxxxxxxx xxxxxx).
§11
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §§1 xx 3 x §§6 xx 10 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx ústavů.
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx, písemnosti x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§1 xx 10, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osvobozeny xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přešlo xxxx bylo převedeno xxxxx xxxxxxxxxx §§1 xx 10 xx Xxxxxxxxx pensijní xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústav, přechází xx xxxx nové xxxxxxxxx, x xx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx-xx tento xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxx nabyvatele xxxxxxxxxxx hodnot xxxxx §§2, 4 a 5 zapíše xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx tento xxxxx.
Xxxx xxxxx
x) X příplatkových xxxxxxxx
§13
(1) Xxxxxxx sociální xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaopatřovací xxxxxxxx (pensijní xxxxx, xxxxxxxx xxx.), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obdobné dávkám xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx nároky xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx matematických.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx případě xxxxxx xxxxxxxxxxx, určují xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx; jeho schválení xxxxxxxxx x změny xxxxxx stanov.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxx zaopatřovacího xxxxxxxx xxxxxxx částečně xxxxxxxxx zaměstnavatelovými xxxx xxxxxxxx-xx xx mu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ústav xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelovým. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxx nevyžaduje, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx převádí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo nositele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Předchozí xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx zaměstnavatelé xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx převzal souborně xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zrušených náhradních xxxxxx, se xxxxx xxxxx příplatkový ústav, xxxxx nedojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx soukromých xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx stanov xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozhodnutí (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx ústavu xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x důchodce xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§14
Dobrovolné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x příplatkového xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx o xxx xxxxxxxxxx stanov.
§15
(1) Xxx xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx ústavů xxxxx xxxx xxxxxxxxxx:
a) Xxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nositel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prémiovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx x to xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, uzavřeného xxxxx xxxxxxxxxxxx sazby. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx pojištěnce mimo xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xx zákonné nároky xxxx xxxx částky xx vyšší xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nároků, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
x) Zanikne-li xxxxxxxx x příplatkového xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx bývalý xxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu xxxxxx xxxxxx příplatkového xxxxxx, xxxx xx prémiová xxxxxxx odchylkou xx xxxxxxxxxx předešlé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
x) Xxxxxxx-xx členství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prémiovou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Povinnost xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x nositele xxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xx případě xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Přihlásil-li xx bývalý xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojištění.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx důchodu, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx než xxx xxxxxxxxxx úmrtí, xxxx-xx x xxxxx xxx xxxxx splněny podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, písm. x), x) xxxx x).
(5) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx předešlých xxxxxxxx, xx xxxxx 4 % xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(6) Příplatkový xxxxx použije xxxxxx, xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx. x) nebo x), x započtení xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx, jako xxxx členské. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxx úhradě tohoto xxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, zkrátí xx xxxxxxxxx xxxxxx. Převyšuje-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx ke zvýšení xxxxxx.
(7) Nositel xxxxxxxxxxxxxxx důchodového pojištění xxxxxxx xxxxxxxx reservy, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1, xxxx. x), x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx převodní xxxxxx xxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx prémiová xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1, xxxx. c), xxxxxxx xx podle xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx vydaných při xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx. Přestoupí-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zakládajícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x přestupech ve xxxxxxxxxxxxxx důchodovém pojištění (xxxxxxxxxx) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1, xxxx. c).
§16
Veškeré xxxxxx xx dávky xxxxx stanov je xxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxxx ústavu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx příplatkového xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důchodovém xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx prostředcích xxxxx nim xxxxx xx obdobně.
§18
O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, povinnostech zaměstnavatelů, x ručení xx xxxxxxxx a x xxxx vymáhání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 319/1948 Sb.
§20
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zvolí zástupci xxxxxxxxxxx.
§21
Dojde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zániku xxxxxxxx xxxx zaměstnanců x příplatkovém xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx ústav xxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
§22
Xxxxxxxxxxx xxxxxx spolupůsobí xxx xxxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx spolupůsobí při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§23
(1) Xxxxxxxxxxx ústavy podléhají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x pod.) xxxxx xxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxxx důchodovém xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx předložiti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxx x stavu xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§24
Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxx roku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sestaviti xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx bilanci, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx početních xxxxxxxx veřejnoprávního důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx všemi xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx června xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x může xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li o xxxxxxxxxxx ústav xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx platností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx právně xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx ústavu a xxxxxx pozůstalé. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxx xxxx býti xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§25
O xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podrobné xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx sloučení několika xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§26
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx uznání xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxx-xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxx-xx provedena xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §24, xx stanovené lhůtě.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxx péče odvolalo xxxx xxxx zanikl, xxxxxxx xxx jmění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a důchodců
1. xxxxxx příplatkovému xxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavům, xxxx
2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
3. zčásti xxxxxxxxxxxxx ústavu (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), zčásti xxxxxxxx (xxxxxxxxx) veřejnoprávního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) O xxx, xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidujícího xxxxxxxxxxxxx ústavu. Usnesení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xx jmění xxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx členů a xxxxxxxx.
§27
(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x projednání xxxxxx mezi příplatkovými xxxxxx navzájem, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, důchodci, xxxxxxxxx ústavy a xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x uvedených xxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxx v pojišťovacím xxxxxxxxxx jsou, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2, odst. 1, x. 1 a 2, xxxx xxxxxxxxxx x xx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx poplatků.
(3) X osvobození xxxxxxxx xxxxx příplatkových xxxxxx xx poplatkového xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx úlev v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přešlo xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přechází na xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx-xx tento xxx prvním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osvobozeny xx xxxxxxxx daně xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx pojištění.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx příplatkovými xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx (xxxxx budov) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2, xxxx. 1, x. 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx z obratu xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx.
§28
Xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2, xxxx. 1, x. 1 a 2, xxxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxx xxxxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 33/1933 Xx. ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx provedených xx 31. xxxxxxxx 1946;
b) stanovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nároky xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x §3;
x) nároky xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx podmínky xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxxx důchodovém xxxxxxxxx;
x) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.
x) X xxxxxxxxxxxxxx zařízeních
§29
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jejich vdovy x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče za xxxxxxxx (podpůrné) fondy, xxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxx), x když xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx pensijního (xxxxxxxxxx) xxxxx musí býti xxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §13, xxxx. 2 x 3, odst. 4, xxxx xxxx, §§20, 23 a 25 x §27, xxxx. 5 xxxxx xx obdobně.
§30
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §121 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §258 zákona xx dne 9. xxxxx 1934, x. 221 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxxxxx za xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §29, xxxxx vyhovují xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxx §29. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
c) O Xxxxx příplatkových xxxxxx
§31
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x dalším xxx "Xxxx").
(2) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx náleží xxxxxxx:
a) hájiti xxxxx příplatkových xxxxxx,
x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx jednotné xxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) dbáti x řádné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx správní x účetní revisi,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx příplatkovým xxxxxxx určité xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxx ukládání xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxx a zpracovávati xxxxxxxxxxx data o xxxxxxxx příplatkových xxxxxx.
(4) Xxxx podléhá xxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Ministr xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Svazu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxxx ústavy.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx, o vedení xxxx věcí, x xxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ústavy a Xxxxxx, obsahují xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva sociální xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Zanikne-li Xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxx, a xx pouze x xxxxxx, xxxx slouží xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx §§29 a 30 xxxxxx zákona.
(9) Xxxxxx Xxxxx příplatkových xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxx poradní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§32
Xxxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména ustanovení §§103 xx 112, 119 až 121 xxxxxxxxxx xxxxxx x §258 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§33
Dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona.
§34
Působnost xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx na Xxxxxxxxx zásadně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (pověřenectva) sociální xxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx.
§35
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Dr. Xxxxx x. r.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 98/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.5.1948.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
319/48 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x účinností xx 31.12.48
Právní předpis x. 98/48 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/51 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1952.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.