Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1951.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1948 do 31.12.1951.


Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění

98/1948 Sb.

Zákon

Část prvá - O soustředění pensijního pojištění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12

Část druhá

a) O příplatkových ústavech §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28

b) O zaopatřovacích zařízeních §29 §30

c) O Svazu příplatkových ústavů §31

Část třetí - Ustanovení závěrečná §32 §33 §34 §35

98

Xxxxx

xx xxx 15. xxxxx 1948

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:

Xxxx xxxx

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §103 xxxxxx xx xxx 21. února 1929, č. 26 Xx., x pensijním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx vyšších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxx x xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 9. xxxxx 1933, č. 33 Xx., o xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx ústavů (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 1. xxxxx 1948 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§1 xxxxxx ze xxx 6. března 1947, x. 44 Xx., x hornickém xxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxx bratrská xxxxxxxx x Xxxxx. Xxx xxxxxx pojistné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drah xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

(2) Pensijní xxxxx soukromých drah x Xxxx se xxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 1947. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavy (§103 pensijního xxxxxx) x Xxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx místní xxxxx (§7 vl. xxx. x. 33/1933 Xx.). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx ztrácí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 31. xxxxxxxx 1945. Den x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje za xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx. Ministr sociální xxxx xxxx xxxx xx xxxxx zúčastněných xxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Úředním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx likvidace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§2

(1) Xxx likvidaci xxxxxx (nositelů pojištění) xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2 platí, xxxxx v dalším xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx ustanovení:

1. Xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx byli xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxx požívali xxxxxxx, vydá xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nárokům, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx a důchodci xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pojištěni x Všeobecného xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §§12 xx 14 xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle stanov xxxxxxxxxxxxx ústavu (xxxxxxxx xxxxxxxxx) příplatkovému xxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx podmínky §§13 xx 28 tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příplatkovým xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx Všeobecnému pensijnímu xxxxxx xx za xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx službách, kteří xxxx 31. prosince 1946 xxxxxxxxxx příslušni x náhradním xxxxxxx x xxxx 1. xxxxx 1947 se xxxxx povinnými xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 44/1947 Sb. X xxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx jmění, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxx pod x. 1 platí xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x pojištění xxxxx dnem likvidace, xxxxxx-xx xx xx xxxxxx převodní částka xxxxx §§113 až 115 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx částka podle xxxxxxxx nařízení ze xxx 19. xxxxxxxx 1940, x. 96 Xx. x xxxx 1941, o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění (xxxxxxxxxx), x xxxxxx-xx xxxxxx nároky odbyty xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx však Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. prosinci 1928 x x den xxxxxxxxx xxxx na xxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx republice x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx x xxxxxx poskytnutí xxxxx, xxx budou xxxxxx xxxxx ustanovení x. 1 x 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, určí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xx postupuje xxxxx početních podkladů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ze dne 16. ledna 1931, x. 10 Xx., x převodních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vládního xxxxxxxx ze dne 10. dubna 1939, x. 3 Sb. Xxxx xxxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx větě jednotným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xx slyšení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ze zákonného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jměním Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu x xxx likvidace. Xxxxxx x osob xxxxxxxxx x č. 2 se xxxxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jež xxxx ministr xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx činiti xxxx, xxx činí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx likvidujícího xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx).

4. Od xxxxxx uvedené xxx x. 3 xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 13. xxxxxxxx 1945, č. 156 Sb., o xxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx 13. prosince 1945, č. 157 Sb., x xxxxxxxxxxxxx přídavcích k xxxxxxxx x veřejnoprávního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákona xx dne 5. xxxxxx 1946, č. 47 Sb., x odstranění křivd x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxx 30. xxxxx 1947, č. 17 Sb., x uznání nároků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálního pojištění; x xxxxxx xxxxxxxxx xx stát xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu. Xxxxxx xx provedou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx likvidujícího xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx směrnic, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx obecné xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vypořádání xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x. 1 x 2 xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx pensijnímu xxxxxx xxxxxx, které xx byly xxxxxxx, xxxxx xxxx bývaly xxxxxxxxx x Všeobecného xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §§12 až 14 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 x. 1 x 2 zbytek jmění xxxxxxxx příplatkovým ústavům, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x den xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx x §1, xxxx xxxxxxx takovéto zaměstnance xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx u příplatkového xxxxxx. Jsou dále xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nároky, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň x xxxxxx xxxx, xxxx xxxx bylo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx pojištění); xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxxxx stanovy likvidujícího xxxxxx (nositele xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx musí rovnati xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx podíl pojistného Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 4. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxx x §4.

§4

(1) Xxxxxxxx fond Xxxxxxxxxxxx drah xxxxxxxx xxxxx Prahy (dále xxx "xxxx") xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1945. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nároky pojištěnců x xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxx xx dnejeho xxxxxxxxx, xxxx vyňati xx 1. xxxxx 1946 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx v regulovaném xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx podléhali xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx jeho stanov xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx,

x) zaměstnance, kteří xxxxxxx do xxxxxxxxxx x hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx jinak xxxxxxxxx pensijnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx město Praha xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 tytéž xxxxxxxx xxxxxxxx nároky xxxx xxxx zaměstnancům xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platových xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Pensijním xxxxx xxxxxxxxxxx Dopravních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovy, xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, přihlížeje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 získali u xxxxx, xx plně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Mimo xx xx xxx započte xxxxxxxx, vojenská, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx, započitatelná xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) platů xxxxx xxxxxxxx platných xxx pensijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Stanovy Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účastníkům xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx x xxx jeho likvidace, x xxxxxxx xxxx x xxxx, potřebné xxx vznik nároků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xx tomu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, vyměřená xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Dopravních xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx, x příslušnými xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jejichž xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxx ve veřejnoprávním xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx se, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx v §28 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 96/1941 Xx. xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx vydá x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx matematické bilance, xxxxxxx však xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx pensijního xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx, které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x fondu.

(9) Xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx fondu, podle xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zaopatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přídavků xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) platů xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dřívějšího xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) platy xx xxxx xxxx. Dnem xxxxxxxxx se zastavuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Poživatelé důchodů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9 xxxx též xxxxx xx započtení xxxxxxxx, vojenské, válečné, xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx xxxxx předpisů platných xxx xxxxxxxx zaopatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jim xxx xx fondu. Xxxxxxx xxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx. Xxxxx k xxxxxxxx důchodům byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx války xxxxx ustanovení pensijního xxxxxx, zúčtuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xx přepočtení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vyplývající ze xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, zůstane x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx.

(11) Xxx-xx důchod přiznán xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 96/1941 Xx., xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nositel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx části xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosavadní zúčastněný xxxxxxx pojištění, stanovenou xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Až xx xxxxxx zákonné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajícího x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx energetický xxxxxxxx xxxxx Praze:

a) xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovali ve xxxxxxxxxx části bývalých Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xx xxxxxxx x xxxx platy xxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx vykonávali xxxxx x xxxxxxxx národním xxxxxxx energetickém a xxxxxx pozůstalým,

c) částky, xxxxxx xxxxxxx městem Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx osoby xxxxxxx pod xxxx. x) a x), xxxxx x xx xxxxx uvedené xxx xxxx. a) x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 11.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx pro případ xxxxxx nemocenskému pojištění xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx xxxxxxxx, zůstávají xx na další xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (zaopatřovacích) xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx podniků xxxxxxxx xxxxx Prahy.

§5

(1) Xxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx drah x Brně, xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx xx 31. prosince 1947, tato xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx převzatí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx zestátnění dráhy xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx československých xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx drah x Xxxx, xx plně xxxxxxxxxx x pensijním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x. 1 případného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx soukromých drah x Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dni, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x. 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 21. xxxxxxxx 1937, č. 273 Xx., x použití xxxxxxxxxx xxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) ve xxxxxx vyňaté x xxxxxxxx pensijní xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxx nároků xxxxxx xxxxxxxx v x. 1 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxx železniční xxxxxxxx část xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1947.

(3) Xxxxxxxx předpisy k xxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§6

Ministerstvo xxxxxxxx péče xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§112 pensijního xxxxxx) x vyhlásí xxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx a závazky Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§31).

§7

(1) X době xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx, xxxxxxx xx zřídí xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (x xxxxxx "xxxx xxxxxxxxx"), vykonává xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx pensijního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx platných x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zároveň x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pensijního xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx pojištění) xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx svých xxxxxx, xxxxxxxx x xxx likvidace, xxx xxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx pensijního ústavu xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu xxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx zbývá po xxxxxxxx dávek, xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(4) Xx xxxx likvidace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústav (xxxxxxx pojištění) i x xxxxx poměrech, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948, x xx xxxxx xxxxxxxx platných v xxxx, xxx tyto xxxxxx vznikly.

(5) Všechna xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xx jim doručí xxxxxxx (výměry). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platí, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx pensijního xxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxxx ústav (xxxxxxx pojištění) xx xxxxxxx xxxxxxx výměrem xxxxxxx xxxxxxxxxx do 18 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pensijního xxxxxx xx xxx zániku xxxxxx (xxxxxxxx pojištění), xxxxx x všechny xxxxxxx xxxxx rozhodné xxx výpočet pojistných xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Proti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx x likvidujícího xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xx lhůtě xxxxxxx xxxxxx x zemích Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx x pověřenectvu xxxxxx. X podnětu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nelze však xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxx ústav xx povinen převzíti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavů x xxxxxxxx pensijního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ústavy. Příplatkový xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jmění xxxxx §2 xxxx. 1 x. 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (nositele xxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§31) xx povinen xxxxxxxx zaměstnance Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Přejímaným xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nabytá v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxxx §§2, 3, 7 x 8 platí obdobně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyšší xxxxx xx Slovensku, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovny x Xxxxxxxxxx.

2. Podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §§15, 27 a 28, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xx slyšení pověřenectva xxxxxxxx péče. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx ministerstvo sociální xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

3. Xxxx xxxxxxxxxxxx provádí Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Bratislavě xxxxxxxxxxx x účetně xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx novinářů xx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxx sociální xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx nedotčeno.

(2) Xx xxxxxxx o dávky x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 č. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§134 xxxxxxxxxx xxxxxx).

§11

Podrobnější xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení §§1 xx 3 x §§610 xxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx po slyšení Xxxxxxxxxxx pensijního ústavu x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§12

(1) Právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x úřední xxxxx, xxxxx je xxxxx x převodu xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§1 xx 10, xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx. Xxxxxxx nemovitostí jsou xxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nemovitému xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §§1 xx 10 xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx některý xxxxxxxxxxx xxxxx, přechází xx tyto xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak prvním xxxx nejblíže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx nabyvatele xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §§2, 4 x 5 xxxxxx knihovní soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §1 xx navrhovatele x odvoláním na xxxxx zákon.

Xxxx xxxxx

x) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§13

(1) Ministr xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx zaopatřovací xxxxxxxx (xxxxxxxx fondy, xxxxxxxx xxx.), která poskytují xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxx ty zabezpečeny xxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Příplatkový xxxxx xx právnickou osobou.

(3) Xxxxx xxxxxxxx příplatkového xxxxxx, xxxxx i xxxxx a povinnosti xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jež xxxxxxxx xx své platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx stanov.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx zaopatřovacího zařízení xxxxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx mu stanovami xxxxxxx, jest žádost x xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelovým. Souhlas xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu, xx xxxxx se xxxxxxx xxxx pojistné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx ustanovení xxxxx i pro xxxxx stanov; jde-li xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxx zaměstnavatelů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svazů, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdruženi.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx převzal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x několika xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxxxxxxxxxx ústavu pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx soukromých xxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx příplatkový xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx učiněná x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx a důchodce xxxxxx x xxx xxxxxx pozůstalé.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x příplatkového xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx o xxx xxxxxxxxxx stanov.

§15

(1) Xxx přestupy xxxxx příplatkových xxxxxx xxxxx xxxx ustanovení:

a) Xxxxx-xx xx pojištěnec xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx reservu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx x to xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx nositel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění za xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx částku (xxxxxxxx) xx zákonné xxxxxx xxxx xxxx částky xx xxxxx nároky, xxxxx xxxxx nepoužil xx zvýšení xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx příplatkovému xxxxxx.

x) Xxxxxxx-xx členství u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nositele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx invalidní (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx se xxxx xxxxxx xxxx příplatkového xxxxxx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx prémiová xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxxxxx ústavu.

c) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x příplatkového xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prémiovou xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vydat xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx členství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx případě dnem xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z pojistné xxxxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vzniká převodní xxxxxxxxx teprve dnem xxxxxx dobrovolného pokračování x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx příčin xxx xxx důchodcovo xxxxx, xxxx-xx v xxxxx xxx ještě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, písm. x), x) xxxx x).

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx předešlých xxxxxxxx, xx xxxxx 4 % xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx.

(6) Příplatkový ústav xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, písm. x) nebo x), x xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx, xxxx doby xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx x xxxxxx-xx doplněna xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx přiměřené xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx použije prémiové xxxxxxx, xxxxxx obdrží xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro připojištění xx přeplatek xxxxxxxx xxxxxx xxx přestupu.

(8) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxx xx podle xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx vydaných xxx xxxxxxxxxx x veřejnoprávního xxxxxxxxxxx pojištění do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Přestoupí-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx zakládajícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávního důchodového xxxxxxxxx, vydá zaměstnavatel xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxx je povinen xxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění (xxxxxxxxxx) x částku, xxxxxx přijal xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§16

Veškeré nároky xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu x připojiti potřebné xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx příplatkového xxxxxx, týkající se xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovami x xxxxxx zájemcům, se xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx.

§18

O způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x ručení xx xxxxxxxx a x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§20

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zastoupení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příplatkového xxxxxx. Xxxxxxxx zvolí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

Xxxxx-xx u příplatkového xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx několika podniků, x důsledku zániku xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx členství jeho xxxxxxxxxxx v příplatkovém xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místo částek xxxxx §15 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jmění.

§22

Příplatkové ústavy xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx příplatkové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ústavů.

§23

(1) Příplatkové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (ukládání xxxxx, vymáhání splatných xxxxxxxxxx x xxx.) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stavu xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx péče x xxxxxx x ministerstvem xxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ji xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x přezkoušení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče nejdéle xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Vykáže-li xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx schodek, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přechodný, je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxxx nutných x xxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx snížení xxx xxxxxxxxxxx důchodů. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx ústav xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxx xx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx, xxxx právně xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pozůstalé. Xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxx vydati podrobnější xxxxxxxx x formě, x xxxx mají xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§25

O xxxxxxxxxx uznání xx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx naříditi xxxxxxxx xxxxxxxx příplatkových xxxxxx x xxxxxx příplatkový xxxxx, xxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx ústavy.

§26

(1) Ministerstvo sociální xxxx může xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ústav xxxxxxxx

1. nejsou-li x xxxx již xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. nebyla-li xxxxxxxxx xxxxxx, potřebná xxxxx §24, xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo jenž xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx členů x xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, po případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. některému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx připojištění, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx ústavům), zčásti xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx, rozhodnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidujícího xxxxxxxxxxxxx ústavu. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx péče. Xxxxxxx-xx xx xxxxx několika xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxx jednání x listiny, jichž xx třeba x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx příplatkovými xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, pojištěnci, xxxxxxxx, léčebnými xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx druhé, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož x řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx spadající xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Příplatkové xxxxxx, xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 x. 1 x 2, xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx zaopatřovacích.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavů jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X osvobození xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro nemovité xxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx jmění, které xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx, k xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx-xx tento den xxxxxx xxxx nejblíže xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx ústavy jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx rentové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx vyplácené xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osvobozeny xx daně xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx příplatkových xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx domovní obdobně xxxx budovy (xxxxx xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxxx ústavy, na xxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 x. 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Příplatkové ústavy, xx xxx byl převeden xxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 x. 1 x 2, xxxx vyhovovati xxxxx dalším xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx č. 33/1933 Xx. ve xxxxx xxxxxxxxxxxx ze změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. prosince 1946;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nároky xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x §3;

c) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx vázány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, než jsou xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxx dávky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxx pojistného, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx zdravotním x xxxxxxxx xxxxx.

x) X zaopatřovacích xxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě nemoci, xxxxxxxxxx xxxx stáří xxxx xxxxxx vdovy x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxx), i xxxx xxxxxx xxxx zabezpečeny xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx musí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx pojištěním xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 x 3 odst. 4 xxxx xxxx, §§20, 23 x 25 x §27 xxxx. 5 xxxxx tu xxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx byly xxxxx xxxx vyhlášením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle §121 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §258 xxxxxx xx dne 9. října 1934, x. 221 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx (dále "xxxxxxxxxxx xxxxx"), se xxxxxxxx xx pensijní (xxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §29, xxxxx vyhovují xxxxxxxxx v něm xxxxxxxxxx.

(2) Změny stanov xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx péče. Ministerstvo xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxx §29. Za xxx xxxxxx může ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) O Svazu xxxxxxxxxxxxx ústavů

§31

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxx příplatkových ústavů (x xxxxxx xxx "Xxxx").

(2) Svaz xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) hájiti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx k sjednocení xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx jednotné xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x řádné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prováděti xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) poskytovati xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné informace,

e) xxxxxxxxxxx příplatkovým xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména při xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx data x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx ukládání xxxxx Xxxxx platí obdobně xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Svazu xxx vykonávání dozoru xxx příplatkovými xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx, x vedení xxxx xxxx, o xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, jakož x x urovnávání xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva sociální xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx Xxxx, xxx xx jeho jmění xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx k xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx Xxxxx xxxxx býti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §§29 x 30 xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Bratislavě. Xxx xx se xxxxx xxxxxxx sbor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Část xxxxx

Xxxxxxxxxx závěrečná

§32

Zrušuje xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx použivatelnost xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxx §§103 xx 112, 119 xx 121 xxxxxxxxxx xxxxxx x §258 xxxxxxxxxxxxx zákona.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do 31. prosince 1949 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ministr (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx péče xx Xxxxxxxxx zásadně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx péče, který xx xxx xxx xxxx rozhodnutími x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministrem (xxxxxxxxxxxxx) sociální xxxx.

§35

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. Xxxxx x. r.

Gottwald x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 98/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.5.1948.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

319/1948 Xx., o xxxxxxxxx soudnictví

s xxxxxxxxx xx 31.12.1948

Právní xxxxxxx x. 98/1948 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 103/1951 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1952.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.