Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1951.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1948 do 31.12.1951.


Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění

98/1948 Sb.

Zákon

Část prvá - O soustředění pensijního pojištění §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12

Část druhá

a) O příplatkových ústavech §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28

b) O zaopatřovacích zařízeních §29 §30

c) O Svazu příplatkových ústavů §31

Část třetí - Ustanovení závěrečná §32 §33 §34 §35

98

Zákon

ze xxx 15. xxxxx 1948

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxx a o xxxxxxxxx dalších opatřeních x oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxx prvá

O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx ústavům podle §103 zákona xx xxx 21. xxxxx 1929, x. 26 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx soukromých zaměstnanců xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx zákon"), xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 9. xxxxx 1933, x. 33 Sb., x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drah, xxxxx x všech osob, xxxxx xxxx x xxxxxx ústavů (nositelů xxxxxxxxx) xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 1. xxxxx 1948 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§1 xxxxxx ze xxx 6. xxxxxx 1947, x. 44 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxx bratrská xxxxxxxx x Xxxxx. Xxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nadále dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xx xxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1947. Xxxx xxxx pozbývají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§103 xxxxxxxxxx xxxxxx) x Xxxxxxxx ústav xxx. Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§7 vl. xxx. x. 33/1933 Xx.). Xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlastnost xxx xxxx 31. prosince 1945. Den v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Všeobecného xxxxxxxxxx ústavu stanoviti xxxxxxxxx x Úředním xxxxx x případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§2

(1) Xxx likvidaci xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2 platí, xxxxx x dalším xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx:

1. Za xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx den xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tito xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kdyby xxxx bývali xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §§12 až 14 xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xx odevzdá x zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanov xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx §§13 xx 28 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx takovým příplatkovým xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx předcházející xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxx službách, xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1946 pojištěním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1. xxxxx 1947 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 44/1947 Sb. X xxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

2. Xxxxxxxxxx xxx x. 1 xxxxx xxx xxx xxxxx, které xxxxxxxxxx z pojištění xxxxx dnem xxxxxxxxx, xxxxxx-xx za ně xxxxxx převodní xxxxxx xxxxx §§113 až 115 xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1940, x. 96 Xx. x xxxx 1941, o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), a xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) odevzdá xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pojištění xx 31. prosinci 1928 x v den xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, bydlely v Xxxxxxxxxxxxxx republice x xxxxxxxxxx důchodu.

3. Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x. 1 x 2 Všeobecnému xxxxxxxxxx xxxxxx, určí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx početních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vládním xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 1931, x. 10 Sb., x převodních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ústavů xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 10. xxxxx 1939, x. 3 Xx. Xxxx xxxxxx xx xxxx z úhrnné xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx větě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xx slyšení Všeobecného xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx ústavů. Xxxx procento xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x osob xxxxxxxxx v x. 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx jejich opětného xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx sociální xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx nesmí xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu (xxxxxxxx xxxxxxxxx).

4. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx x. 3 xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, pokud xx stát ještě xxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 13. xxxxxxxx 1945, č. 156 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx 13. prosince 1945, č. 157 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákona xx xxx 5. xxxxxx 1946, č. 47 Sb., x odstranění xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx veřejnoprávního sociálního xxxxxxxxx, xxxx zákona xx xxx 30. xxxxx 1947, č. 17 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu. Xxxxxx se provedou xxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu (xxxxxxxx pojištění), oceněných xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx podle obecné xxxxxxx v xxx xxxxxxxxx.

(2) Celkové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 č. 1 x 2 xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byly získaly, xxxxx xxxx bývaly xxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx dobu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §§12 xx 14 xxxxxxxxxx zákona xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x. 1 a 2 zbytek xxxxx xxxxxxxx příplatkovým ústavům, xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx nároky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ústavy.

§3

(1) Zaměstnavatelé xxxxxxxxxx, xxxxx x den xxxxxxxxx xxxx pojištěním xxxxxxxxx x ústavům (xxxxxxxxx pojištění) xxxxxxxx x §1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x příplatkového xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nároky, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zákonného xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxx bylo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx); při xxx zatížení xxxxxxxxxxx xxxxx býti zhoršeno xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) x zatížení xxxxxxxxxxxxxx xx musí rovnati xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx o více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, platí xxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 4. X xxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxx zaměstnance xxxxxxx x §4.

§4

(1) Pensijní fond Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx xxx "xxxx") xxxxxxx xxxxxxxx vlastnosti xxxx 31. xxxxxxxx 1945. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pojištěnců x xxxxxxxx, xxxxx x veškeré jmění xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx hlavní město Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx do dnejeho xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx 1. ledna 1946 z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxx zaměstnance a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x hlavního města Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxxx by xxxx zaměstnáním podléhali xxxxxxxxx x fondu xxxxx xxxx stanov xxxxxxxx x den xxxxxxxxx,

x) zaměstnance, kteří xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxxx svým xxxxxxxxxxx xx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soukromých xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx povinno, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, zaručiti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 xxxxx normální xxxxxxxx nároky xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skupin, xxxxxxx x pojistné xxxxxxxxxx důchodového pojištění.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Pensijním xxxxx xxxxxxxxxxx Dopravních xxxxxxx hlavního města Xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 získali u xxxxx, se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx xx xx jim xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx, započitatelná pro xxxxx x výměru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pensijní zaopatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účastníkům veškerá xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx hlavního města Xxxxx, platnými x xxx xxxx xxxxxxxxx, x nesmějí míti x době, potřebné xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx dávka, na xxx by xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx, a x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění (xxxxxxxxxx), xxxxx se, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojištění x Xxxxxxxxxxx pensijního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §28 xxxxxxxx nařízení x. 96/1941 Xx. xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x likvidační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx úhradový xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Totéž xxxxx xxx xxxxx, xxxxx x den xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx u fondu.

(9) Xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaopatření zaměstnanců xxxxxxxx xxxxx Prahy. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) platů xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dřívějšího důchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xx xxxx výši. Xxxx xxxxxxxxx xx zastavuje xxxxxxx veškerých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Poživatelé důchodů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9 xxxx též xxxxx na započtení xxxxxxxx, xxxxxxxx, válečné, xxxxxxxx x jiné xxxx, započitatelné pro xxxxx x výměru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) platů xxxxx předpisů xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx již xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx důchodům xxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx xx xxxx vojenské xxxxxx xx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx, zúčtuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenské a xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důchodů xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vojenské x xxxxxxx xxxxxx, nižší xxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, zůstane x platnosti původní xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx.

(11) Xxx-xx xxxxxx přiznán xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx vládního xxxxxxxx x. 96/1941 Xx., xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nositel pojištění xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění, stanovenou xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxx energetický xxxxxxxx městu Xxxxx:

x) xxxxxxxxx (zaopatřovací) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx důchodcům, xxxxx x xxxxxxx službě xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx (zaopatřovací) x xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx podle stanov Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) částky, xxxxxx xxxxxxx městem Xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxx pod xxxx. x) x b), xxxxx x za xxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x) v xxxxxxxxx xxxxx odstavce 11.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx službách, zůstávají xx na další xxxxxxxxx xxx případ xxxxxx u Nemocenské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx platí xxx xxxxxxxxx důchodce xxxxx x xxx poživatele xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Dopravních podniků xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§5

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drah, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx u Pensijního xxxxxx xxxxxxxxxx drah x Xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x době xx 1. xxxxx xx 31. prosince 1947, xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx československých xxxxxxxx xxxx jsou xxx xxx xxxxxxxxxx dráhy xxxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx normální xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx doba, xxxxxx xxxx zaměstnanci získali x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxx, xx plně xxxxxxxxxx x pensijním xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx drah.

3. Státní xxxxxx xxxxxxxxxx použije xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 1 xxxxxxxxxx rozdílu xxxxxxxx reservy Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxx ke xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxx, potřebné x xxxxxxxxx doby xxxxx ustanovení x. 2 xxxx xxxxx x vypočtené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxx 1937, x. 273 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedeným v x. 1 xxxxxxx Xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí xxxxxxx, xxxxx-xx k zestátnění xxxxxxxx xxxxx po 31. xxxxxxxx 1947.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx financí a xxxxxxx.

§6

Ministerstvo sociální péče xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§112 xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx listě. Jmění, xxxxx x xxxxxxx Xxxxx přecházejí xxxx xxxxxxx na Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§31).

§7

(1) X době xxx dne xxxxxxxxx xx xx xxx, xxxxxxx xx zřídí xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx zbytek xxxxx (v xxxxxx "xxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx pensijního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ústav (xxxxxxx xxxxxxxxx). Xxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x den xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pensijního xxxxxx.

(2) Po xxxx xxxxxxxxx předepisuje likvidující xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) xxx pojistné, jakož x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx svých xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx prospěch Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx vrub xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozdíl, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(4) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx likvidující xxxxx (xxxxxxx pojištění) x x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1948, x xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Všechna xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu (xxxxxxxx xxxxxxxxx) určená xxxxxxxx xx jim xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx). O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výměrům xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, obecná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojištěnci do 18 měsíců xxx xxx vyhlášení tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíců, získaných x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pensijního xxxxxx xx xxx zániku xxxxxx (nositele xxxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x stanov.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podati xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (nositele pojištění) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx x zemskému xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx x pověřenectvu vnitra. X podnětu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxx xxxxx však xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o nichž xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Všeobecný pensijní xxxxx xx povinen převzíti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pensijního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mu xxxxxxxxxxxx ústavy. Příplatkový xxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxx zbytek xxxxx xxxxx §2 odst. 1 x. 1, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (nositele xxxxxxxxx). Xxxx příplatkových ústavů (§31) je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx ústavů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx sporných xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx.

§10

(1) Ustanovení §§2, 3, 7 x 8 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pojištění xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, avšak x těmito xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx zbývajících xxxxxxx xxxxxx se provede xxxxxxxxxxxxx u Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §§15, 27 x 28, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxxxxx provádí Xxxxxxxx sociální pojišťovna x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx oddělení.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx novinářů xx xxxxx dávky x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxx nedotčeno.

(2) Ve xxxxxxx x xxxxx x připojištění xxxxx xxxxxxxx 1 x. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovací xxxx (§134 xxxxxxxxxx xxxxxx).

§11

Podrobnější xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení §§1 xx 3 x §§610 xxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx Xxxxxxxxxxx pensijního xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x úřední xxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx ustanovení §§1 xx 10, jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ekvivalentní xxxxxxxxx x nemovitému xxxxx, které přešlo xxxx xxxx převedeno xxxxx ustanovení §§1 xx 10 xx Xxxxxxxxx pensijní ústav xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, přechází xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx, k xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §§2, 4 x 5 xxxxxx knihovní soud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xx xxxxxxxxxxxx x odvoláním xx xxxxx zákon.

Xxxx xxxxx

x) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§13

(1) Ministr xxxxxxxx xxxx může xxxxxx za příplatkové xxxxxx zaopatřovací xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx.), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx zabezpečeny xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx členstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx a povinnosti xxxx členů x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, určují xxxxxxx, jež xxxxxxxx xx xxx platnosti xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxx; jeho schválení xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxx příspěvky xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ukládají-li xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x uznání za xxxxxxxxxxx ústav xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx příplatkového xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx část pojistné xxxxxxxx náhradního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx stanov; jde-li xxxx x příplatkový xxxxx pro zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svazů, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdruženi.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx znárodnění xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxx dříve xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx příplatkový xxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxxxxxxxxxx ústavu pro xxxxxxxxxxx několika xxxxxxx. Xxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxx xx zřídí xxxxx společný příplatkový xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociální xxxx, xxxxx x xxxxxxx usnesení, opatření x xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x platí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§15

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx příplatkových xxxxxx xxxxx tato xxxxxxxxxx:

x) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění příplatkovému xxxxxx xxxxxxxxx reservu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx x to xxxxxxxxxx, také xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx nositel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx částku (xxxxxxxx) xx zákonné xxxxxx xxxx xxxx částky xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nároků, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu.

b) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důchodového pojištění, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nevznikl xxxxx xx invalidní (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxxx pojištění prémiovou xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx xxxxxx člen xxxxxxxxxxxxx xxxxxx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu, xxxx xx prémiová reserva xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxx člen do xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x příplatkového xxxxxx, xxxx xxxxxx do xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Přihlásil-li xx xxxxxx člen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx u příplatkového xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Požívá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx zastavení xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx příčin než xxx xxxxxxxxxx úmrtí, xxxx-xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, písm. x), x) nebo x).

(5) Částky, které xxxx vydati xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx 4 % ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Příplatkový ústav xxxxxxx částky, xxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1, písm. x) nebo b), x xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxxx. Nestačí-li tato xxxxxx x xxxx xxxxxx tohoto započtení x nebude-li xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Převyšuje-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx přeplatek převodní xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxxxx xx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vydaných při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyňatého x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx zakládajícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s částkou, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle předpisů x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) i xxxxxx, xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§16

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příplatkového xxxxxx x připojiti potřebné xxxxxxx.

§17

(1) Všechna xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, týkající xx xxxx nebo povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx doručování x x opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx platí xx xxxxxxx.

§18

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, povinnostech xxxxxxxxxxxxxx, x ručení xx pojistné x x xxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/1948 Sb.

§20

V xxxxxxxx příplatkového xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poloviční zastoupení. Xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxxxx xxxx býti xxxxxxx pojištěnci příplatkového xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců.

§21

Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zřízeného xxx xxxxxxxxxxx několika podniků, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx členství xxxx xxxxxxxxxxx x příplatkovém xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §15 nositeli xxxxxxxxxxxxxxx důchodového pojištění xxxx xxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poměrnou xxxx xxxxx jmění.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx slyšení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důchodového pojištění xxxxxxxx xx příplatkové xxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxx veřejnoprávního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupůsobí xxx provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§23

(1) Příplatkové ústavy xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxxxx péče; xxx xxxxxx hospodaření (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx.) xxxxx obdobně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx předložiti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o stavu xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx hospodaření.

(2) Xxxxx xxx příplatkovým xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vykonává ministerstvo xxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojistně-matematickou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx, potřebnými x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx června xxxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxx-xx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx považovati xx přechodný, xx xxxxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxxx ústav xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxx xxx zatížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x důchodců. Xxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo sociální xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx pro členy x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pozůstalé. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§25

O xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx ústav x o provádění xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxx předpisy. Může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavů x jediný xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxxxxxx sociální xxxx xxxx uznání xx příplatkový xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx-xx u xxxx již splněny xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxx sanace, xxxxxxxx xxxxx §24, ve xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. jinému příplatkovému xxxxxx, xx případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavům, xxxx

2. některému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavu (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) veřejnoprávního xxxxxxxxxxx pojištění.

(3) O xxx, xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 se xxxxxxx, xxxxxxxxx poslední xxxxxxx xxxxxx likvidujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení xxxxxxxx schválení ministerstva xxxxxxxx péče. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx podíly v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§27

(1) Všechna xxxxxxx x listiny, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx, upravení a xxxxxxxxxx poměru mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx příplatkovými xxxxxx na straně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálního pojištění, xxxxx, zaměstnavateli, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx druhé, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vzniklé, xxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx spadající xxx tento xxxxx, xxxxxxxxxx od xxxxxxxx x výjimkou poplatků xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxx jmění xxxxx §2 odst. 1 x. 1 x 2, jsou xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx zaopatřovacích.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavů xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X osvobození xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ústavů xx xxxxxxxxxxxx ekvivalentu x o xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx příplatkových xxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se vztahují xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx jmění, xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, x to xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx den xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xx xxxx rentové xxxxxxx xxxx nositelé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx příplatkovými xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osvobozeny xx daně rentové.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (části xxxxx) nositelů veřejnoprávního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxxx ústavy, xx xxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 x. 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Příplatkové xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 x. 1 x 2, musí xxxxxxxxxx xxxxx dalším podmínkám:

a) Xxxxxxx příplatkového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx u xxxx všechny xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pensijního zákona xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 33/1933 Xx. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1946;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxx x §3;

x) xxxxxx xx dávky xxxxxxx xxxx vázány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx dávky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důchodovém xxxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

b) X zaopatřovacích xxxxxxxxxx

§29

(1) Zaopatřovací xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx vdovy x xxxxxxx, xxxxx xxxx uznána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xx xxxxxxxx (podpůrné) xxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx (xxxxxxx), x xxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx pensijního (xxxxxxxxxx) xxxxx musí býti xxxxxxx zaměstnanci podniku xxxxxxx pojištěním pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 x 3 xxxx. 4 xxxx xxxx, §§20, 23 x 25 x §27 xxxx. 5 xxxxx xx xxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zřízení a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §121 pensijního xxxxxx xxxx xxxxx §258 xxxxxx ze dne 9. xxxxx 1934, x. 221 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx případ xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx (dále "pojišťovací xxxxx"), se xxxxxxxx xx xxxxxxxx (podpůrné) xxxxx podle xxxxxxxxxx §29, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx stanov xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx (podpory), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče. Ministerstvo xxxxxxxx péče může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxx §29. Xx tím xxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx k návrhům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) X Svazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxx příplatkových xxxxxx (x xxxxxx jen "Xxxx").

(2) Svaz je xxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx u příplatkových xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx praxe x těchto ústavů,

c) xxxxx o xxxxx xxxxxx příplatkových xxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx příplatkovým ústavům xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxx,

x) spolupůsobiti při xxxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápůjček,

g) xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx podléhá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x jeho hospodaření xxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx ukládání jmění Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

(5) Ministr xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx vykonávání xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx, x xxxxxx xxxx věcí, x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, x jeho xxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxx sporů, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxx ministerstva sociální xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx Xxxx, xxx xx jeho jmění xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx k účelům, xxxx slouží xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx Xxxxx xxxxx býti za xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §§29 x 30 tohoto zákona.

(9) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává na Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxx ní se xxxxx xxxxxxx sbor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§32

Xxxxxxx xx xxxxxxxx, po xxxxxxx použivatelnost xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx ustanovení §§103 xx 112, 119 xx 121 pensijního xxxxxx x §258 xxxxxxxxxxxxx zákona.

§33

Dosavadní xxxxxxxxxxx ústavy xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx péče xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pověřence (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx péče, který xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydanými xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx.

§35

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vlády.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 98/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.5.1948.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

319/1948 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.1948

Xxxxxx xxxxxxx x. 98/1948 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/1951 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1952.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.