Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 30.06.2023.


Zákon o požární ochraně
133/85 Sb.

Úvodní ustanovení §1

ČÁST I. Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických a fyzických osob na úseku požární ochrany

ODDÍL 1. Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů

Obecná ustanovení §2

Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů §3

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí §4

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob §5

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob §6

Posouzení požárního nebezpečí §6a

Dokumentace zdolávání požárů §6b §6c §7 §8 §9 §10

Odborná způsobilost §11 §12

Preventivní požární hlídka §13 §14

Dokumentace požární ochrany §15

Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně §16 §16a

Základní povinnosti fyzických osob §17

ODDÍL 2. Pomoc při zdolávání požárů

Osobní pomoc §18

Věcná pomoc §19

Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc §20

Náhrada ušlého výdělku §20a

Náhrada výdajů §21

Vstup na nemovitosti §22

ČÁST II. Státní správa a samospráva na úseku požární ochrany

ODDÍL 1. Orgány státní správy a samosprávy a jejich působnost §23

Ministerstvo §24 §25

Hasičský záchranný sbor §26

Kraj §27 §28

Obec a obecní úřad §29 §30

ODDÍL 2. Státní požární dozor

Výkon státního požárního dozoru §31 §31a

Orgány vykonávající státní požární dozor §32 §33 §34 §35

Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu §36 §37 §38

ODDÍL 3. Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti §39 §40 §41 §42

ČÁST III. - Čištění, kontrola a revize spalinové cesty

Spalinová cesta §43

Čištění a kontrola spalinové cesty §44

Revize spalinové cesty §45

Postup při zjištění nedostatků §46

Zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a zpráva o revizi spalinové cesty §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §57a §57b §57c §58 §59 §60 §61 §61a §62 §63 §64

ČÁST IV. Jednotky požární ochrany

Druhy jednotek požární ochrany §65

Vojenská hasičská jednotka §65a

Jednotka hasičského záchranného sboru kraje §66

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku §67

Jednotky sborů dobrovolných hasičů §68 §69 §69a

Povinnosti zaměstnanců podniků a členů dobrovolných jednotek požární ochrany §69b

Základní úkoly jednotek požární ochrany §70

Řízení činnosti v jednotkách požární ochrany §71

Odborná způsobilost a příprava §72

Poskytování pomoci při zdolávání požárů §73

ČÁST V. Spolupráce na úseku požární ochrany §74

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany §75

ČÁST VI. Postih právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob

Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám §76 §76a §76b §76c §76d §77

Přestupky §78 §79

ČÁST VII. Náhrada škody

Odškodňování úrazů §80

Jednorázové mimořádné odškodnění §81

Náhrada škody §82 §83 §84

ČÁST VIII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §85 §85a §86 §87 §87a

Oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany §88

Povinnost mlčenlivosti §89 §89a §90

Ocenění mimořádné odvahy §91

Živelní pohromy a jiné mimořádné události §92

Stejnokroje a funkční označení §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100

Závěrečná ustanovení §101 §101a §102 §103 §104

Příloha - Kategorie jednotek požární ochrany a základní tabulka plošného pokrytí

č. 203/1994 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 186/2006 Sb. - Čl. VI

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 229/2016 Sb. - Čl. IV

č. 415/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Účelem xxxxxx xx vytvořit xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx požáry x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx živelních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx a povinností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx si xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx požáru, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx osob, xxxxxxx x xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx, živelních xxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx událostí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxxx xxxxx, nevystaví-li xxx xxxxxxx nebezpečí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebrání-li xx x xxx důležitá xxxxxxxx, x potřebnou xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §20 xxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST PRVNÍ

POVINNOSTI XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, PRÁVNICKÝCH X XXXXXXXXX OSOB NA XXXXX POŽÁRNÍ XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osob vykonávajících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

§2

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx orgány a xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "podnikající xxxxxxx xxxxx") zabezpečují xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxx ně x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx prostorách, které xxxxxxx k provozování xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx odpovídá xxxxxxxxxx orgán x x podnikajících xxxxxxxxx xxxx tyto osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x prostorách více xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxx povinnosti xx xxxxx xxxxxxx ochrany xx místech, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx prostor, xxxx-xx xxxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx ochrany.

§3

Povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxx státních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx své působnosti xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požární xxxxxxx x xx xxxxxx x právnickým xxxxxx, které xxxx, xxxx další xxxxx xx xxxxx požární xxxxxxx stanovené xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxx provozovaných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provozované xxxxxxxx člení do xxxxxxxxx

x) bez xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxx požárním xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnosti

a) při xxxxx xx vyskytují x jednom xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 25) látky x xxxxx klasifikované xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 67) jako xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hořlavé a xxxxxxx, nebo xxxxx x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 xxxx X xx X; 2.9 xx 2.14 x 2.15 xxxx X xx F xxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 68), xxxxx xxxxxxx množství těchto xxxxx a směsí xxxxxxxxx 1&xxxx;000 kg x xxxxxx xxxxx xxxx 250 litrů x xxxxxxxx stavu,

b) xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx podporující xxxxx x zásobnících, xxxxxxxx x xxxxxxxx (sudech, xxxxxxx nebo kartuších) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto nádob xxxxxxxxxxxx 100 litrů xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx nádob xx xxxxxxxxxx uhlovodíkové xxxxx, x xxxxxxxx množstvím xxxxxxx náplní xxxxxxxxxxxx 60 xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyskytuje xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx kapalin v xxxxxxx nebo x xxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vznik výbušné xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx prach usazuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx třemi zaměstnanci xxxxxxxxx nahodilé xxxxxxx xxxxxxxx 15 xx/x2 x xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zatížení 120 xx/x2 x vyšší,

f) xxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v bezprostřední xxxxxxxxxxx hořlavých xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lokálních xxxxxxxxxx x zdrojů xxxxx xxxxxxxx k vytápění, xxxxxx a xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx 27) x sedmi x xxxx nadzemních xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxx xxx 22,5 x, xxxxx xxxxxxxx domů, 28)

x) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx většího počtu xxxx, 29) xx xxxxxxxx xxx obchod, 30) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení 31) x xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx sníženou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, 32)

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxx s nahodilým xxxxxxxx xxxxxxxxx 15 xx/x2 a xxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x více xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx požárním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxx látky x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxx chemických xxxxx 67) jako xxxxxxxxx, extrémně xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebezpečnosti 2.3; 2.6 x 2.7; 2.8 typy X xx X; 2.9 xx 2.14 x 2.15 typy X až F xxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx 68), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx x směsí xxxxxxxxx 5&xxxx;000 xxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx plní xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nádob xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hořlavé xxxxx xxxxx hoření xxxxxxxxxxx plyny s xxxxx xxxxxxxx 5 000 xxx x xxxxx,

x) x provozech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x zvyšováním xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx průměru 0,8 x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxx látek 67) xxxx extrémně xxxxxxx, xxxxxx hořlavé a xxxxxxx, xxxxx kapalných xxxx xxxxxxxx xxxxx x směsí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tříd x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2.2 xx 2.4; 2.6; 2.8 xxxx X xx F; 2.9; 2.11 až 2.13 x 2.15 xxxx A až X stanovených v xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 68),

d) x xxxxxxxx o 15 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx větší xxx 45 m,

e) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 15 kg/m2 x xxxxxx, xx xxxxxxx xx může xxxxxxxx vyskytovat xxxx xxx 200 osob.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvýšeného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx v odstavcích 2 x 3.

(5) Xxxxx-xx najevo, že xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx nesprávně xxxxxxxxx xx kategorie podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxx správném xxxxxxxxx příslušný orgán xxxxxxxx požárního xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx právnických osob x podnikajících fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x podnikající fyzické xxxxx xxxx povinny

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx na xxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x udržovat xx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx požární ochrany x požárně bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 33) xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx požárů x pro xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx techniku, xxxxxxx cesty x xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx východům, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx prostředkům xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx ovládání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx x požární bezpečnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x pokyny xx vztahu x xxxxxxx ochraně, x xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§11 xxxx. 1), xxxxxxxx požární xxxxxxx (§11 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx (§11 odst. 6) xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxx x neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx požadované xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahující se x zabezpečování požární xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxxx orgánu státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx expertizy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx operačnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 34) xxxxx xxxxx vzniklý xxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx užívají.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx rozsah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx požáru. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxx povinny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 34) xxxxx xxxx stanovit další xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. 35)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§6

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx požárním xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany s xxxxxxx xx požární xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx způsobem stanovit x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo výrobcem xxxxxxxx,

x) stanovit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, 36) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, pouze xxxxxxx x xxxxxxxxxx kvalifikací,

e) xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx charakteristiky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potřebné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxx x zdraví xxxx x majetku.

(2) Xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx vědeckých x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx.

§6a

Posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxx provozovat xxxxxxx x vysokým požárním xxxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx požárního nebezpečí xxxxxxxx

x) popis x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx možnosti vzniku x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx a majetku,

b) xxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx popisu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) systém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) návrhy xx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzniku x xxxxxx požáru x ohrožení xxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx na provedení xxxxxxxxxxx prací x xxxxxx opatření k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejich plnění.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx zpracované xxxxxx xxxxxxxx v §11 xxxx. 1 ve 2 vyhotoveních xx xxxxxxxxx orgánu státního xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí nedostatky, xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky, xxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx, vrátí xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Řízení xxx přerušit xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předložení.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Před xxxxxx x provozované xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx doplněné xxxx xx-xx xx vzhledem x rozsahu změny xxxxxxxx xxxx posouzení xxxxxxxxx nebezpečí. Xx xxxx xxxxxxxxx předloženého xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Změny x xxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxx důvodem xxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxx schváleno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. x).

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xxxxxx běžné podmínky xxx zásah, xx xxxxxxxx, xx orgán xxxxxxxx požárního xxxxxx xxxxxxx dokumentaci zdolávání xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požárů x xxxxxxxxxx kartu xxxxxxxxx požárů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx požáru x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x majetku.

(3) Xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx 2 ve 2 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx orgán xxxxxxxx požárního xxxxxx x xxxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schválí.

(5) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxx xxx opětovné xxxxxxxxxx xx odstranění xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxx xxx přerušit xx xxxx stanovenou xxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxxxx předložení.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx schválené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx dozoru ke xxxxxxxxx xxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze změny x provozované xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Podle xxxxxxxx 1 až 7 xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany.

§6x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) hodnoty nahodilého xxxxxxxxx zatížení xxx xxxxx členění xxxxxxxx xxxxx požárního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx složitých podmínek xxx zásah,

c) xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx x požárně bezpečnostními xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, údržbu a xxxxxx,

x) xxxxx vyhrazené xxxxxxx techniky, xxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xxxxxx vytváření xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochraně,

g) xxxxxx při poskytování xxxxxxx a vzorků xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k provedení xxxxxxx technické expertizy xx xxxxxx zjišťování xxxxxx vzniku xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečím x xxxxxxx požárním xxxxxxxxxx x

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 229/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§7

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx povinen tyto xxxxxxxx x takovém xxxxx, aby bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výměře xxxxx než 50 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nad rámec xxxxxxxxxx stanovených x §5, xxxxxxxx xxx xxxxxx zjištění xxxxxx x xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx hlídkové xxxxxxxx x xxxxxxxxx množstvím xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 37)

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro požární xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požární xxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxx sociálních xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx xxxxxx pobytových xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx v části xxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx, xx-xx ubytovací xxxxxxxx tohoto zařízení xxx 50 xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x signalizace, xx-xx xxxxxxxxx kapacita xxxxxx xxxxxxxx 50 xxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(2) Pokud xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, které xxxxxxxxx služby sociální xxxx xxxxxx pobytových xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách, x součet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 50 xxxx, postupuje se xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace x xxxxx xxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1, hasičský záchranný xxxx kraje xxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dálkového přenosu xx xxxx centralizované xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx operačním x xxxxxxxxxxx středisku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx splnění xxxxxxxx xxx xxxx připojení.

(4) Xxxxxxxx záchranný sbor xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jednorázová xxxxxx za xxxxxxxxx x měsíční xxxx xx připojení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xx nevyžaduje.

§9

(1) Xxxxxxxxx národní xxxxxxxx památku, xxxxx xx vybavená xxxxxxxxxxx xxxxxxx signalizací, xxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx posoudí a xxxxxxx xxxxxxxx sdělí, xx jakých podmínek xxx xxxxxxxxx realizovat. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx centralizované xxxxxxx. Jednorázová úhrada xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx na pult xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx ředitelství") x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx středisku xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§10

§10 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

§11

Odborná způsobilost

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;§16 xxxx. 1 x §16a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x znalecké xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krajskými xxxxx, fyzické osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx požární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx též příslušníci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx") 34) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx záchranném xxxxx.

(2) Plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z §5, 6, §16 xxxx. 1 x §16a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"). Ministerstvo xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx tomu, kdo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx vykazuje závažné xxxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx ochrany,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb x technologií,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vysokým xxxxxxxx nebezpečím,

d) funkcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx techniky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zplodin xxxxxx.

(5) Činnost odborně xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx požární ochrany xxxx být vykonávána x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu 38) anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 39)

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. d) x x) a §16a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx preventista xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx absolvování xxxxxxx xxxxxxxx (§16 xxxx. 1).

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx odbornou xxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 6.

(8) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a odnímání xxxxxxxxx, obsah a xxxxxx odborné přípravy.

§12

§12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

§13

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx požárním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [§27 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx [§29 xxxx. 1 písm. x)].

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx dodržování předpisů x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx požáru xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jednotku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx likvidace xxxxxx.

§14

§14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

§15

Xxxxxxxxxxx požární ochrany

(1) Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §4 xxxx. 2 x 3 xxxx povinny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx ji v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ochraně

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §4 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx ochraně x xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x preventistů xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx školení xxxxxxxxxxx x požární xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx fyzické xxxxx, které xxxx x pracovním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx. 38) Školení xx provádí zvlášť xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx příležitostně zdržují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zabezpečuje, xxxxxxxx xxxx osoby vykonávají xxxxxxxx uvedené v §4 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxxxxxxx do styku x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx druhy, xxxxx, xxxxxx x lhůty xxxxxxx zaměstnanců o xxxxxxx xxxxxxx, jakož x odborné přípravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxxxxx xx preventivních xxxxxxxxx xxxxxx.

§16a

(1) X právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx technik xxxxxxx xxxxxxx školení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx požárních hlídek,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx preventista xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x požární xxxxxxx.

(2) U právnických xxxx x podnikajících xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §4 xxxx. 3 xxxxxxx

x) odborně způsobilá xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ochraně,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x požární xxxxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 237/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§17

Základní povinnosti xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxxx ke vzniku xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, elektrických, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxx, xxxxxxxxxx s xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x rozvodným xxxxxxxxx elektrické energie x x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x dodržovat xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx prostředky požární xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x požárně xxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxx včasného použití x xxxx xxxxxxxx xxxx zařízení x xxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxxxxx stavu; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx prostředky xx vlastnictví xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx práce,

g) xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky xxxx vzorky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxxxx vzniklý xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx návody vztahující xx k požární xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, kdo xx povinen vykonávat xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx nemohou posoudit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx zákonů xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxxx bezdůvodně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádět xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, 3)

x) poškozovat, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znemožňovat použití xxxxxxxx přístrojů xxxx xxxxxx věcných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro požární xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x letadel jednotek xxxxxxx xxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxx §35 x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

Oddíl xxxxx

Xxxxx při xxxxxxxxx požárů

§18

Osobní xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx

x) provést nutná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx, jestliže xx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxx jeho xxxxxx,

x) ohlásit neodkladně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ohlášení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc xxxxxxxx požární xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§19

Xxxxx pomoc

Každý je xxxxxxx na výzvu xxxxxxxx zásahu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poskytnout xxxxxxxx prostředky, zdroje xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x jiné věci xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §18 x 19 xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx poskytnutím xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx důležitý xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxx hromadné xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by poskytnutí xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx zaměstnance, xxxxxxxx xx poskytnutím xxxxxx xxxx xxxxx ohroženo xxxxxx úkolů podle xxxxxxxxxx předpisů. 1)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx poskytnout pomoc xxxxxxxx x §18 x 19, jestliže xx v xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§20x

Xxxxxxx ušlého xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx xx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ušlého výdělku x xxxxxxxxx xxxx.

(2) X náhradě xxxxxxxxx x tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx požár xxxxxx. Xxxxxxx je xxxxx uplatnit xx xxx měsíců, nejpozději xxxx xx xxxx xxx xxx dne xxxxxx nároku, jinak xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 237/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§21

Náhrada xxxxxx

(1) Jestliže xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pomoci xxxxxxx xxxxxx, xxxxx tomu, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx dne, xxx xx zjistil, xxxxxxxxxx xx dvou let xx jejich xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Právo xx xxxxxxx výdajů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx o xxxxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxx xxxxxxx poskytuje.

(2) Xxxxxxxx právnická osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zdolávání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ustanoveními xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§22

Vstup xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx (správce, uživatel) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nutných xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vyklidit xxxx xxxxxx vyklizení xxxxxxx, odstranit xxxx xxxxxx odstranění xxxxxx, xxxxxx částí xxxx xxxxxxx. O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na nemovitost; x xxxxx vstupu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obcí, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx organizují, předem xxxxxxxx, x xx xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx vlastník (xxxxxxx, uživatel) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx hasičský xxxxxxxxx xxxx kraje xxxx obec, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx, xxx vstup xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutný. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, kam lze xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

STÁTNÍ SPRÁVA X XXXXXXXXXX NA XXXXX POŽÁRNÍ XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx působnost

§23

Správními xxxxx xx xxxxx požární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Úkoly xxxxxx správy xx xxxxx požární xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 40) x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx dotace xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx sloužících xxx xxxxx xxxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx poplachovým xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx obecní xxxxx"), xxxx xx podílí xx úkolech xxxx, xxxxx plní x xxxxxxxxx působnosti státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

e) xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu xx činnost v xxxxx xxxxxx, 41)

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx orgánem xxxxxx správy na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů, xxxxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx záchranným xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx příčin xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zúčastňuje; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zaměření xxxxxxxxxxx výchovné, xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xx xxxxx požární xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx ochrany,

n) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a vyhodnocuje xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sledování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zásahy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx orgánem při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury 71) z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx technologií, podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxx, x xxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxxx požárů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x šíření ohně x xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx šíření xxxxxx xx sousední xxxxxx, evakuace xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx. Xxx podrobnější xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxx využít hodnot x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxx technickou normou xxxx jiným technickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx staveb.

§25

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx škol xxxxxxx ochrany. 42) X xxxxx této xxxxxxxxxx zřizuje, zrušuje x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vyšší xxxxxxx xxxxx požární ochrany, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zabezpečuje.

(2) Výkon xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a odvolává xxx zástupce, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzdělávací xxxxx xxxxx, xx vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx inspekce a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx stipendia x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx vyloučení xx xxxxxx a x xxxxxxxxx ze xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx změně studijního xxxxx x opakování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zletilí xxxx byli informováni x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx studia x xxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §24 xxxx. 1 x §25 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx za připravenost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údržbu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru,

f) xxxx xx xxxxxxx stránce xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx požární xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požární xxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxxx orgány,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx materiálních x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) zpracovává xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx prací,

k) zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx událostí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jednotek hasičských xxxxxxxxxxx sborů podniků, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx sborů dobrovolných xxxxxx xxxx, velitelů x strojníků jednotek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx delikty xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zpracovává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx požární ochrany x kraji a xxxxxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje preventivně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§27

Kraj

(1) Krajské xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požární xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx stavu,

d) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx akceschopnosti, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx

x) vydává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplachový xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1. plošného xxxxxxx xxxxx kraje xxxxxxxxxx požární xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx zdroje xxxx,

3. xxxxxxx ochrany x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

4. požární xxxxxxx x budovách xxxxxxxxxx významu,

5. xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx počet osob.

(3) Xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxx,

x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§29

Xxxx x obecní xxxx

(1) Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx provádí xxxxxx xxxxxx a záchranné xxxxx xxx živelních xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx událostech a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 43) ve xxxx xxxxxxx obvodu; xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx xx xxxxxx xxxxxx x záchranné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mimopracovní xxxx poskytuje xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx,

x) xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obce a xxxxxxx xxxxxxx,

x) zajišťuje xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podniků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sborů xxxxxxxxxxxx hasičů obce xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxx §18, jestliže xxxxxxxx xx ztížených podmínek xxxx u déle xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obce, xxxxx xx ve xxx xxxxxxxx době 44) xxxx v xxxx, xx xxxxx xx plyne xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx zásahu xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací při xxxxxxxxx pohromách xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízené xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zabezpečuje a xxxxx pro členy xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx preventivní xxxxxxxxx prohlídky,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,

j) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x další místa, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx a podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) umožňuje xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru x xxxxxxxxxxxx území xxxx xxxxx nařízení kraje x xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx sousedními obcemi xxx plnění xxxxx x xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx; xx tím xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. vydává xxxxxxx xxx obce,

2. xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxx x podnikajícím xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx ochrany

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx obecní xxxxx

x) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx poplachového plánu xxxxx hašení požárů x záchranné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) zabezpečují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx nařízení xxxxx, kterým se xxxxxxx podmínky plošného xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nepřetržitou pracovní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx požárního xxxxxxxx x xxxxxxxx početním xxxxx. 45)

§30

Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxx xxxxx x vedení,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zaměstnancům xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, členům xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, členům jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxxxxx (§65) x xxxxxxxxxxxx vojenské hasičské xxxxxxxx (§65a), jakož x osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobní xxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx xxxxxxxx pohotovosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xx,

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx cvičení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v době, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx druhý

Státní požární xxxxx

§31

Xxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx

(1) Xxxxxx požární xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. regulačního xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx x územnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání územního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx stavby,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxx dokumentace pro xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx, xxx xx podle stavebního xxxxxx nevyžaduje xxx xxxxxxxx xxxxxx projektová xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 69) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxx, x xx pouze x staveb, x xxxxxxx je vykonáván xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx x posouzených xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x typovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dálkového přenosu xxxxxxxx xxx účely Xxxxxxxxxx záchranného sboru Xxxxx republiky,

e) schválením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x schválením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx připravenosti x xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx [§65 xxxx. 1 písm. x) až x)],

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků x kontrolou plnění xxxxxx opatření.

(2) X xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx požární xxxxx xxxxxxx kontrolované xxxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx vykonávajícímu xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Výsledkem xxxxxxxxxx podkladů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a c) xx xxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní požární xxxxx stavebník x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, potvrzení xxxx xxxxx závazného xxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborem xxxxx xx u stavby

a) x xxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) ředitel hasičského xxxxxxxxxxx sboru kraje,

b) x xxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§31a

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxx,

x) xxxxx a rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx

§32

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x)

x) x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxx krajů,

b) x xxxxxx, které si xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. d).

§33

§33 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

§34

§34 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

§35

Hasičský záchranný xxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x ministerstev x xxxxxx státních xxxxxx (§3 odst. 2), x obcí (§29) x x xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §2 xxxx. 2 x §7,

x) xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x) s výjimkou xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požární xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx §32,

c) xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. e) xx x).

Xxxxxxxxx věci x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx provozu

§36

(1) Xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx věci x xxxxxxx,

x) zákazu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnout x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx znemožněna záchrana xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Vyžaduje-li to xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx ústně x poznamenat je xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx; písemné xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxx odvolání xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxx rozhodne xxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx osoby, s xxxxxxxxxxx fyzickou osobou xxxxx jejím odpovědným xxxxxxxxx.

§38

Užívat věc, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx [§36 xxxx. 1 xxxx.x)], xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§36 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§36 xxxx. 1 písm. x)] xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezprostřední nebezpečí xxxxxx požáru a xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§39

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx obyvatelstva xx xxxxxx xxxxx na

a) xxxxxx xxxxxxxxx 0, xxxxxxxxxxxxxxx zvláštní nebezpečí,

b) xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebezpečí,

c) xxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxx,

x) xxxxxx kategorie XXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle odstavce 1. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx technický xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx podmínek evakuace,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx požárně xxxxxxxxxx xxxxx nebo jiná xxxxxxx nebezpečná látka xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx významného x hlediska zařazení xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxx požární xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx x stavby xxxxxxxxx 0 a X.

(2) Pro xxxxxx xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 69). X xxxxxxx bezpečnostním xxxxxx xxxx zpracovatel prokazuje xxxxx xxxxxxxxxxxx záměru xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární ochrany xxx navrhování staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 72).

(3) K xxxxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx X a XX je oprávněna xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 65).

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxx stavbu xxxxxxxxx III xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 65) x xxxxx k xxxxxx současně byla xxxxxxx specializace v xxxxx tohoto oboru xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 65).

§41

§41 (xxxxx xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 237/2000 Sb.

§42

§42 (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXX SPALINOVÉ XXXXX

§43

Xxxxxxxxx cesta

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x hlediska ochrany xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, jestliže xx čištění, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí dutina xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx topidel x jmenovitém výkonu xx 7 xX x xxxxxxx přes xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §44 xx 47 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx cestu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx průměru xxxxxxxxxx průduchu 800 xx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx výšce 60 xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x jmenovitém xxxxxx xxx 1 XX.

§44

Čištění a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádí osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxx kominictví (xxxx xxx "xxxxxxxxx osoba").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sloužící pro xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50 xX včetně nebo xxxxxxxxx cesty xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx energie (dieselagregáty) xx xxxxx provádět xxxxxxxxx. Čištění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cesty xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx cesty xxx spotřebiče na xxxxxx paliva, kde xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x kontrol, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx cesty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§45

Revize spalinové xxxxx

(1) Xxxxxx spalinové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího vzdělávání (xxxx xxx "revizní xxxxxxx spalinových cest").

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§46

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx čištění nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx cesty xxxx xxxxxxx technik xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx spalinové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožuje xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, neprodleně, xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx nedostatku, oznámí xxxx skutečnost xxxxxxx x případě nedostatku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxxx týkajícího xx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx bezpečnost příslušnému xxxxxx státního požárního xxxxxx.

§47

Xxxxxx x provedeném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cesty x xxxxxx x revizi xxxxxxxxx cesty

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx objednateli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spalinové xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spalinové xxxxx. Xxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxxxx o tom xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx provedení revize, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx spalinové cesty.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxx x provedeném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx cesty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

§48 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§49

§49 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 237/2000 Sb.

§50

§50 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 237/2000 Sb.

§51

§51 (část třetí) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 237/2000 Sb.

§52

§52 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§53

§53 (část třetí) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§54

§54 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§55

§55 (část xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 237/2000 Sb.

§56

§56 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 237/2000 Sb.

§57

§57 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 237/2000 Sb.

§57a

§57a (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§57b

§57b (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§57x

§57x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§58

§58 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§59

§59 (část třetí) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§60

§60 (xxxx třetí) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§61

§61 (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§61x

§61x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§62

§62 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§63

§63 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 237/2000 Sb.

§64

§64 (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 237/2000 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

JEDNOTKY POŽÁRNÍ XXXXXXX

§65

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx generálního xxxxxxxxxxx xxxx jednotka xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jednotka hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxx xxxxxxxx jako xxx zaměstnání, (dále xxx "xxxxxxxxxxx podniku"),

c) xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx jednotce xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) jednotka sboru xxxxxxxxxxxx hasičů xxxxxxx, xxxxx je složena xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoby, kteří xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Činnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx požáru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pohromách x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje za xxxxx občanské xxxxxxxxxx. 44) Xxxxxxx x xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx cvičení nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. 50)

(3) Činnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pracovněprávním vztahu x xxxx nebo x pracovněprávním vztahu x hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Zaměstnanci xxxxxxx, členové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sborů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx 18 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx organizace a xxxxxxxx jednotek požární xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů x xxxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx stupně nebezpečí xxxxxxxxxxx požadovaným xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich dojezdu xx xxxxx xxxxxx xxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotné barevné xxxxxxxx vozidel, xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx 51) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx x termíny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, seznam nemocí, xxx a xxxxx, xxx xxxxx nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zřizování, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx požární xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jakož x jejich používání.

§65x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxx x §65 xxxx. 1 xxxx. b) x x) xx xx xxxxxxxxxx objektech, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vojenských xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx záchranných útvarech x x xxxxxxxxxxx xxxx založených nebo xxxxxxxxx Ministerstvem obrany xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanců (xxxx xxx "xxxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hasičských xxxxxxxx xxxxxxx technikou x věcnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x působnosti Ministerstva xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hasičských xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotku xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx velení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx podřízeni xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Tam, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx požární xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požární xxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§66

Jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx.

(2) X případech xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jednotka xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxx i x xxxxxxxxxxx osob.

§67

Jednotka hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Jednotku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxx §70 odst. 1 xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §4 xxxx. 2 x 3, xxxxxx určí hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx; x právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x celostátní xxxxxxxxxx xxxx působností xxxxxxxxxx do dvou xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx generálního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje xxxxxx xxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxx xxxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx. 52) Počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx této jednotky xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požárů xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor kraje.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednotky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje x xxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxx velitele.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje; u xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x celostátní působností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxx xxxx krajů xx xxxxxxxx záchranný sbor xxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§68

(1) Xxxx xxxxxxx x spravuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx. Xxxxxxxx této xxxxxxxx, xx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxx obce. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ochrany.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoby provozující xxxxxxxx uvedené x §4 xxxx. 2 x 3, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xxxxxx jednotku xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx členů x xxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx zvýšení akceschopnosti x zkvalitnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "dobrovolná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxx do těchto xxxxxxxx zařadit x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx záchranným xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx kraje.

§69

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) právnická osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3, xxxxxx určí xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx jednotku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 xxx xxxxx §68,

b) xxxx, xxxxx nezřizuje xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxx §68, xxxxxx xxxx xxxxxxxx záchranný xxxx kraje.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx vztahují xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§69x

(1) Xxxxxxxxx osoby x podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx sebou xxxx xx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx společné jednotky xxxxxxx ochrany.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xx považuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx přispívá xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx, které xxxx xxxxx povinny jednotku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx může udělit xxxxxxx xx podmínky, xx xxxxx dodrženy xxxx jiné požadavky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx určená jednotka xxxx akceschopná. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky x xxxxxxx s §65 xxxx. 1. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxxx obci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxx potřebné k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx početním xxxxx. X xxxxxxx, xxx xx smlouva uzavírána xxxx hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx stanice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednoho požárního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx kraje vynásobené xxxxxx xxxxxx stanic xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxx podle odstavce 1 stanoveno jinak. X případě, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kraje xxx xxxxxxxx xxxx xxxx první xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §65 xxxx. 6.

(6) Obec, na xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx příslušným hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxx xxxxxx užívání majetku xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx vztahy xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§69b

Povinnosti xxxxxxxxxxx podniků x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x členové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxx plnit xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti požární xxxxxxx x xxxxxxxx xx potřebnou fyzickou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx preventivním zdravotním xxxxxxxxxx.

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 237/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§70

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx ochrany plní xxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx zprávy o xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požární xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx požárům x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx organizační x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Organizačním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x dosažení xxxxx organizační, xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxx ochrany. Xxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nasazení xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, provedení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx pohromách x xxxxxx mimořádných xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx.

(4) Xxx zdolávání požáru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 56)

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úkoly xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. 57)

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) organizaci xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek požární xxxxxxx,

x) zásady velení x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zaměstnanců podniku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Řízení xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podniku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxx činnosti x xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Příslušníci, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x velitelé, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požární ochrany xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, zaměstnanci podniku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxxx dobrovolných xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx povinni xx xxxxxxxxxxx v určeném xxxxxxx xxxxxxx přípravy. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dobrovolných xxxxxxxx požární xxxxxxx xx xxx pracovní xxxx, xxxxxxxx se xx za xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jiných xxxxx v xxxxxxx xxxxx. 50)

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teoretickou xxxxxxxx, praktický xxxxxx x tělesnou xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x požární xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zkouškou x prokazuje xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx, velitelů, xxxxxxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podniků x u xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů podniků xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx záchranný sbor xxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxx dobrovolných xxxxxxxx požární xxxxxxx,

x) xxxxxxxx jednotek hasičských xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zaměstnanců xxxxxxx.

(6) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 5 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nedostatky.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx, xxxx ověřování x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení, xxxxx x organizování xxxxxxx x požárním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx požárů

(1) Xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pomoc.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbory xxxxx jsou oprávněny x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxx zdolávání xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, komu xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, kdo x xxxx disponuje. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x více xxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo hrozí-li xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obcí nebo x xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících fyzických xxxx, které xxxxxxx xxxxx poskytnou.

(4) O xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 58) x x poskytování mezistátní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 21)

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XX XXXXX POŽÁRNÍ XXXXXXX

§74

Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor, xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx ochrany.

§75

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx organizace a xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx na úseku xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotek xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xx odborné přípravě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx techniky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx požární xxxxxxx, xxxxxx vodních xxxxxx,

x) podílejí se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx x mládeží,

e) xxxxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hasičstva.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx organizacím x xxxxx orgánům a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx poskytována xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 59)

ČÁST XXXXX

XXXXXX PRÁVNICKÝCH XXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx

§76

(1) Hasičský xxxxxxxxx xxxx kraje při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může uložit xxxxxx xx xx 250&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx do 500&xxxx;000 Xx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx požárním xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, zákazy x xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pravidelně kontrolu xxxxxxxxxx předpisů o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pokynů xxxxxxxxxx xx požární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zjištěné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxx x odbornou přípravu xxxxxxxxxxxxx požárních hlídek xxxx preventistů xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx předepsanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podmínky požární xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx techniku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx požární xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxx neschválené druhy,

g) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx hasičského xxxxxxxxxxx sboru xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx požáru při xxxxxxxxxx, xxxxx provozuje, xxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx vlastní xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonávajícím xxxxxx požární dozor,

j) xxxxxxxxx organizaci zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx požární xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky požární xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §6 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxxxxxxxxx postupů nebo xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na odbornou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx ke vzniku xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxx, lodí a xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje xxx xxxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx až xx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx ochraně xxx, xx

x) xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxx x xxx záchranné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a volný xxxxxxx x nouzovým xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požární xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ji xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxx xxxx povinna,

e) xxxxxxxx jednotku xxxxxxx xxxxxxx potřebnou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, které by xxxxx ohrozit její xxxxxxxxxxxxx,

x) neplní xxxxxxxx xxxx lhůty stanovené xxxxxxxxxx požárního nebezpečí,

g) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se zdoláváním xxxxxx nebo prováděním xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx požárně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx nutných xx xxxxxxxxx preventivních xxxxxxxx x ochraně života, xxxxxx x majetku,

k) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx expertizy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx porosty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x případě změny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozované xxxxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požární xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lesů x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx požáru xxxxx §7 odst. 2 xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2,

q) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepravovaných látek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx při výkonu xxxxxxxx požárního dozoru xxxx xxxxxx pokutu xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§67 odst. 3 x §68 xxxx. 4), xxxx hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx až xx 10 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx hasičský xxxxxxxxx sbor xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 1 xx 4.

(6) Při stanovení xxxx pokuty se xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx x době xxxxxx protiprávního xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx škody.

(7) Uložení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Uložením xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx škodu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle pracovněprávních xxxxxxxx.

§76x

(1) Xxxxxxxxx osobě, xxxxx

x) neprovede čištění xxxx kontrolu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §47 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cesty nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

xx xxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

(2) Xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cest, xxxxx x xxxxxxx x §46 neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx oznámí xxxxxxxx, se xxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

(3) Reviznímu technikovi xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx revizi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §47 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx cesty nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

se xxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx.

§76x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§76b

Vlastníkovi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx, xx uloží xxxxxx xx 100&xxxx;000 Kč.

§76b xxxxxx právním předpisem x. 320/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§76c

(1) Xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx xxxx provede x xxxxxxx s §6a xxxx. 7 xxxxx, která má xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnost x vysokým požárním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §6b odst. 7 xxxxx, xxxxx má xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx, se uloží xxxxxx až xx xxxx 10 000 000 Xx.

§76x

Xxxxxx xxxxx §76a xx 76c xxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k závažnosti x době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2017

§77

Xxxxxx x uložení xxxxxx xxx zahájit xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx této doby xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx se xxx tentýž xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Přestupky

§78

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ochrany xx dopustí ten, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx označených xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxx xx x xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje nebo xxxx,

x) neuposlechne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx vydané xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, plynových x jiných xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx neudržuje v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx věcné xxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, zneužije xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx bezdůvodně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zneužije xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činností,

h) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx nesplní xxxxxxxx uložená orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx pomoc x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, skladování x xxxxxxxxxx x hořlavými xxxx požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nesprávným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znemožní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrické xxxxxxx x xxxxxxxx plynu, xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x prostorách xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx neumožní xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ztíží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zdolávání xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací,

n) poruší xxxxxxxxxx x vyloučení xxxx x užívání xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx práce, xxxxx xxxxx xxxx xx vzniku požáru, xxxxxx xxxx odbornou xxxxxxxxxxx požadovanou pro xxxxx takových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx osobami, xxxxx xxxxxxx posoudit xxxxxxxx xxxxx jednání,

r) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx požár, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx kraje xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx požární xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zdroje vody xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx bylo umožněno xxxxxxx požární techniky x hašení xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx před xxxxxx podle §7 xxxx. 2 nebo xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxx §2 xxxx. 2, xxxx

xx) kdo xxxxxxxxx spalinovou xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x xx) xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx x) pokutu xx 20&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxx xx 25&xxxx;000 Xx.

§79

(1) Není-li v xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy. 22)

(2) Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx hasičský záchranný xxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX

§80

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx k xxxxxxxxx xx zdraví xxxx x jeho xxxxx

x) xxx xxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx x x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x pomocí, kterou xxxxxxx při zdolávání xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx

(xxxx xxx "poškozený"), xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 23) xxxxx xx nevznikl xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x zastoupení státu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§81

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx nařízením, x kterých xxxxxxxxx x x jakém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, kromě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci podniku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx, členům xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx zdraví xxxxx v xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxx požární ochrany xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Nárok na xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx promlčuje xx xxxxx tří xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.

Náhrada škody

§82

Fyzická xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xx vznikla xxx xxxxxx poskytnuté xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx také škoda, xxxxx xx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx velitele zásahu xxxx velitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx cvičení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§84

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §83 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xxxxx vznikl xxxx xx konalo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx škody právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vznikla xxx pomoci xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx §19, xxxxxxxxx x rozhoduje o xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx poskytnutou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, má hasičský xxxxxxxxx xxxx kraje xxxx této xxxxxxxxx xxxxx nebo této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §83 xx xxxxx xxxxxxxx xx tří xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x škodě, xxxxxxxxxx do xxxx xxx od xxxxxx xxxxx; xxxxx toto xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vznikla x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §82, xx xxxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku.

XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§85

(1) Xxxxxxxx požární dozor xxxxxxxx v případě

a) xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxxxx zařízení, vojenského xxxxxxxxxxx útvaru xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Český xxxxxx xxxx,

x) námořní xxxx a civilního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx příčin vzniku xxxxxx, nebo

f) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx České xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

(2) Xxxxxxxx požární xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §31, x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x). Při zvláštním xxxxxxxx dozoru xx xxxxxxxxx obdobně jako x xxxxxxxx požárního xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární dozor xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 x 76c zjištěných xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou §76 xxxx. 4.

(4) Xxxx změnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx odpovědnost za xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dozor, xxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx požární xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a následně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx x kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Vykonávat zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1.

§85a

§85a zrušen právním xxxxxxxxx č. 229/2016 Sb.

§86

Xxxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx dopravu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví xxxxx.

§87

(1) Ustanovení tohoto xxxxxx xx nedotýkají xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx požárů xxx xxxxxxxx do xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§87x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor x jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx používat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3&xxxx;500 xx, xxxxx je schopna xxxxxxxxxxxx provozu

a) xxx xxxxxxxxx činidel do xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§88

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx x xxxxxxxx dobrovolných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zásahů xxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xx xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx cvičení xxxxxxxx požární xxxxxxx, xxx se z xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx omezením nutným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X nařízených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informují xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx požární xxxxx.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§89

Povinnost mlčenlivosti

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úkolů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zůstat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx.

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§89a vložen xxxxxxx předpisem č. 320/2002 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2003

§90

Xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx 62) xxxxxx xxxxxxxxxxx §89 dotčeny.

§91

Ocenění mimořádné odvahy

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obětavosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, členů xxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x majetku může xxxxxxx vnitra udělit xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nebo medaili. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ředitel.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§92

Živelní xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobní x xxxxx xxxxxx, x jednotkách požární xxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx také xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pohromách. Totéž xxxxx xxx záchranných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx ohroženy lidské xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§93

Xxxxxxxxxxx x funkční xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx sborů dobrovolných xxxxxx obcí a xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označení x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx x xxxxx dobrovolných xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxx xxxxxx úkoly xx úseku xxxxxxx xxxxxxx, kterým náleží xxxxxxxxxx.

§94

§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§95

Xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx §73 odst. 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle stavebního xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§97

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jednotky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxx a xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§98

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx jednotky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů xx xx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6a xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 3, xxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6a xxxx. 1 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§99

Xxxxxxxxxxxx inženýr xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx autorizace xxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx 65), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §40 xxxx. 4 (dále xxx "autorizovaná xxxxx"), xx xxx realizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 oprávněn xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx postupu, xxxxx xxxxxxx xxxxx technická xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx dokument xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx však xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3.

§100

§100 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

Xxxxxxxxx ustanovení

§101

Ministerstvo xxxx

x) xxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxx §6c, §11 odst. 8, §15 xxxx. 2, §16 xxxx. 4, §17 xxxx. 5, §24 xxxx. 2, §31a, §39 xxxx. 2, §44 xxxx. 3, §45 xxxx. 2, §47 xxxx. 3, §65 xxxx. 8 písm. x), x) x d), §70 xxxx. 6, §72 xxxx. 7, §88 odst. 2, §91 xxxx. 2 x §93 xxxx. 3,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxxxxx §65 xxxx. 7 xxxx. x),

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí x Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis x xxxxxxxxx §25 xxxx. 3.

§101a

§101a zrušen právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§102

§102 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

§103

(1) Xxxxxxx xx:

1. xxxxx č. 18/1958 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 146/1971 Xx. (xxx. 40 x 41 xxxxxxx X), xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 130/1974 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx. a xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 49/1982 Xx. (xxx. 23 xxxxxxx),

2. §18 zákona č. 60/1961 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx požáry,

3. xxxxxx xxxxxxxx č. 12/1951 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxx x oboru xxxxxxx xxxx požáry x jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 248/1951 X. l., xxxxxx xx xxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pohromami,

5. xxxxxxxx Ministerstva vnitra x. 91/1952 Ú. x., kterou xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxx hlídek x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 169/1955 Ú. x., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závodech xx xxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxx č. 119/1958 X. x. x xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx Xxxxx socialistické republiky x. 60/1976 Sb.,

7. xxxxxxxx Ministerstva vnitra x. 198/1958 X. x., x opatřování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx,

8. vyhláška Ministerstva xxxxxx x. 106/1959 X. x., x xxxxxxxxxx požární xxxxxxx, xx znění zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 146/1971 Sb. (xxx. 42 přílohy X),

9. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 70/1960 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hasicích xxxxxxxx,

10. vyhláška Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 87/1960 Sb., x zavedení xxxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/1976 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

12. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 35/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 46/1981 Xx.,

13. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čj. PO-2065 xx xxx 3. xxxxxxxx 1972 x xxxxxxx úrody xxxx xxxxxx, registrované x xxxxxx 14/1972 Sb.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čj. XX-2403 xx dne 1. xxxxx 1976 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx hodností, registrované x xxxxxx 25/1976 Xx.,

2. xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky xxxxxxxx vlády č. 129/1967 Sb. x uvedeny x xxxxxx 47/1967 Xx. (xxxx XXXXX).

§104

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1986.

Xxxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 133/1985 Sb.

KATEGORIE XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na jednotky

a) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mimo xxxxx svého zřizovatele

1. XXX X - xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx x územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 20 xxxxx jízdy x xxxxx dislokace,

2. XXX XX - xxxxxxxx sboru dobrovolných xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx zpravidla xx 10 xxxxx xxxxx x místa dislokace,

3. XXX III - xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx obce x xxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxxxx

1. XXX IV - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

2. XXX V - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. XXX XX - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxx xx zřizovatelem mohou xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx k zásahům x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxxxx XX x doba xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
X
X
2 XXX xx 7 xxx x xxxxx 1 XXX xx 10 xxx
X
1 XXX do 7 min x xxxxx 2 XXX xx 10 min
II
A
2 XXX xx 10 xxx x xxxxx 1 JPO xx 15 xxx
X
1 XXX xx 10 xxx x xxxxx 2 XXX xx 15 xxx
XXX
X
2 JPO do 15 xxx x xxxxx 1 JPO xx 20 min
B
1 XXX do 15 xxx x xxxxx 2 XXX do 20 xxx
XX
X
1 JPO xx 20 xxx x xxxxx 1 XXX xx 25 xxx

Xxxxxxxx:

1 JPO - xxxxx xxxxxxxx XX; 2 XXX - xxx xxxxxxxx XX; xxx - xxxxx.

Xxxx x prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou

a) pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx početním xxxxx nebo xxxxxxxx x cisternovou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxxxxxx:

X obcí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx III X, XXX X nebo XX, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednotka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požární xxxxxxxxxx x výkonu 800 x/xxx x xxxxxx, tažným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x místě xxxxxx xx xxxxx použít xxxxx požární vody, x xx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má.

b) pro xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx technika xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

X všech xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx objektů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx I X, I X, xxxx xxx xxxxxx xxxx další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxxx automobilovou stříkačku, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx přívěsnou nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu 800 x/xxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx zásahu xx xxxxx použít zdroj xxxxxxx xxxx.

Čl. XX

1. Správy Xxxxx požární xxxxxxx x útvary Sboru xxxxxxx ochrany okresních xxxxx, xxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxx Xxxx, Ostravy x Xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hasičských xxxxxxxxxxx xxxxx podniků xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx požární xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sbory xx považují xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx jednotky xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Sboru xxxxxxx ochrany okresních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzně xx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranných xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečí xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx nástupu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Právnické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 1) xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 203/1994 Xx. x účinností xx 1.1.1995

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 63) v xxxxxxxxx xx 2 let xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx šetřením xxxxxxxx, xxx stavba odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnostního řešení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx ještě xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx postupu x xxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxx dotčeny xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx předpisem 33).

5. Xxxxx-xx xx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §31 odst. 3, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx bodů 1 x 2; xxxxx si xxxxxxxx xxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx požární xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxx 1 x 2.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 186/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2007

Čl. XXXXX

Xxxxxx a xxxx xxxxxxx újmy xx zdraví xxxx xxxxx xxxxxxx před 1. lednem 2017, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. prosince 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx v xxxxxxxx XXX xx XXXXXX xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx 31. prosinci 2016 xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2016.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xx schválené podle §6a xxxxxx x. 133/1985 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Dokumentace xxxxxxxxx požárů xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx §6b xxxxxx x. 133/1985 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytových xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti podle §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby sociální xxxx formou pobytových xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx x části xxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vybaveno xxxxxxxxxxx xxxxxxx signalizací, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a součet xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 50 xxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x aplikovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx §99 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx požárně bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx 2 let xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx X x XX.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 415/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 133/85 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1986.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

425/90 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.90

40/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 143/92 Sb., o xxxxx x odměně xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.94

203/94 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon XXX x. 133/85 Sb., x požární ochraně, xx znění xxxxxx XXX x. 425/90 Xx. x xxxxxx x. 40/94 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.95

91/95 Xx., úplné znění xxxxxx x. 133/85 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 21/95

163/98 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 133/85 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.98

71/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/97 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.4.2000

237/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 133/85 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

67/2001 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 133/85 Xx. publikované v xxxxxx x. 25/2001

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x o bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx č. 463/2012 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.8.2009

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

350/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2013

463/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

303/2013 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x přijetím rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

182/2014 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.10.2015

320/2015 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

229/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx xx xxxx zákon č. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

415/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 239/2000 Xx., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 20/1966 Sb., x péči x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Zákon č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 383/1990 Xx. x xxxxxx x. 558/1991 Xx.
3) §13 xxxx. 1 zákona XXX x. 418/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §5 xxxx. 4 zákona XXX x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 403/1992 Xx.)
5) Např. xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx újezdech, §22 xxxxxx č. 40/1961 Xx., x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) §55 xxxxxx č. 29/1984 Xx., x soustavě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx č. 85/1976 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravě územního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1980 Xx. x xxxxxxxx x. 378/1992 Xx.
8) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x mzdě, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 74/1994 Xx.
9) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §24 xxxxxx č. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxx x. 180/1990 Xx.
11) §17 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx xxxxx xxxxxx x. 40/1994 Sb.
12) Zákon č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §195 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 153/1969 Sb., zákona x. 188/1988 Xx. x xxxxxx x. 74/1994 Xx.
16) Xxxx. §83 x 86 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 153/1969 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 188/1988 Xx., zákona č. 3/1991 Xx. x xxxxxx x. 74/1994 Xx., §40 xxxxxx x. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 586/1992 Sb.
18) Xxxxx č. 143/1992 Sb.
19) Xxxx. §16 xxxxxx č. 28/1984 Xx., o xxxxxxx dozoru nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §124 xxxxxxxx xxxxx.
21) Xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 80/1971 Sb., x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

23) §190 xx 203, §260 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 108/1994 Sb., xxxxxx se provádí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony.

24) §12 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 71/2000 Xx.
25) §17 xxxx. 2 vyhlášky x. 137/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
26) §2 xxxx. 8 xxxx. x) až e) xxxxxx č. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
27) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Sb.
28) §3 xxxx. b) xxxxxxxx x. 137/1998 Sb.
29) §3 xxxx. e) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
30) §3 xxxx. f) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
31) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
32) §2 xxxx. x) vyhlášky x. 174/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.
33) Zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 125/1997 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 309/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami (xxxxx x ovzduší), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Xx.
37) §46 xxxx. x) x x) zákona x. 289/1995 Sb.
38) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx).
41) Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
42) §55 xxxxxx x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 138/1995 Xx.
43) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
44) §17 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákoník práce x některé xxxxx xxxxxx.
45) §32 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxx x. 21/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
46) Xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 132/1998 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
48) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
49) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
50) §124 xxxxxxxx práce.
51) Xxxxxxxx č. 254/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxxx.
52) §12 xxxxxxxx x. 21/1996 Xx.
53) Xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx.
54) §49 x 50 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).
55) §20 xxxx. 3 xxxxxx č. 238/2000 Xx., x Hasičském xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
56) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx a ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx zákon) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
58) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

59) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx č. 250/2000 Sb., x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Zákon č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
64) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
65) Zákon č. 360/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
66) Zákon č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.
67) Xxxxx č. 350/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
68) Xxxxxxx I xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1272/2008 ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 x klasifikaci, označování x xxxxxx látek x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, v xxxxxxx znění.
69) Xxxxxxxx č. 246/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxx prevenci).
70) §4 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

71) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské energetické xxxx x xxxxxx xx zrušuje rozhodnutí x. 1364/2006/XX a xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

72) Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx staveb, xx xxxxx xxxxxxxx x. 268/2011 Xx.