Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o požární ochraně
133/1985 Sb.

Úvodní ustanovení §1

ČÁST PRVNÍ - POVINNOSTI MINISTERSTEV A JINÝCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ, PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Oddíl první - Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů

Obecná ustanovení §2

Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů §3

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí §4

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob §5

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob §6

Posouzení požárního nebezpečí §6a

Dokumentace zdolávání požárů §6b §6c §7 §8 §9 §10

Odborná způsobilost §11 §12

Preventivní požární hlídka §13 §14

Dokumentace požární ochrany §15

Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně §16 §16a

Základní povinnosti fyzických osob §17

Oddíl druhý - Pomoc při zdolávání požárů

Osobní pomoc §18

Věcná pomoc §19

Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc §20

Náhrada ušlého výdělku §20a

Náhrada výdajů §21

Vstup na nemovitosti §22

ČÁST DRUHÁ - STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Oddíl první - Orgány státní správy a samosprávy a jejich působnost §23

Ministerstvo §24 §25

Hasičský záchranný sbor §26

Kraj §27 §28

Obec a obecní úřad §29 §30

Oddíl druhý - Státní požární dozor

Výkon státního požárního dozoru §31 §31a

Orgány vykonávající státní požární dozor §32 §33 §34 §35

Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu §36 §37 §38

Oddíl třetí - Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti §39 §40 §41 §42

ČÁST TŘETÍ - ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A REVIZE SPALINOVÉ CESTY

Spalinová cesta §43

Čištění a kontrola spalinové cesty §44

Revize spalinové cesty §45

Postup při zjištění nedostatků §46

Zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a zpráva o revizi spalinové cesty §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §57a §57b §57c §58 §59 §60 §61 §61a §62 §63 §64

ČÁST ČTVRTÁ - JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

Druhy jednotek požární ochrany §65

Vojenská hasičská jednotka §65a

Jednotka hasičského záchranného sboru kraje §66

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku §67

Jednotky sborů dobrovolných hasičů §68 §69 §69a

Povinnosti zaměstnanců podniků a členů dobrovolných jednotek požární ochrany §69b

Základní úkoly jednotek požární ochrany §70

Řízení činnosti v jednotkách požární ochrany §71

Odborná způsobilost a příprava §72

Poskytování pomoci při zdolávání požárů §73

ČÁST PÁTÁ - SPOLUPRÁCE NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY §74

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany §75

ČÁST ŠESTÁ - POSTIH PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB

Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám §76 §76a §76b §76c §76d §77

Přestupky §78 §79

ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY

Odškodňování úrazů §80

Jednorázové mimořádné odškodnění §81

Náhrada škody §82 §83 §84

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §85 §85a §86 §87 §87a

Oprávnění osob pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany §88

Povinnost mlčenlivosti §89 §89a §90

Ocenění mimořádné odvahy §91

Živelní pohromy a jiné mimořádné události §92

Stejnokroje a funkční označení §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100

Závěrečná ustanovení §101 §101a §102 §103 §104

Příloha - Kategorie jednotek požární ochrany a základní tabulka plošného pokrytí

č. 203/1994 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 186/2006 Sb. - Čl. VI

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

č. 229/2016 Sb. - Čl. IV

č. 284/2021 Sb. - Čl. III

č. 415/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

133

XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxx

xx xxx 17. xxxxxxxx 1985

x požární ochraně
 

Česká xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx:

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx občanů x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx živelních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx událostech stanovením xxxxxxxxxx ministerstev x xxxxxx správních xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, postavení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxxx ochrany.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx si xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx požáru, xxxxxxxxx život x xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx požárů, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí je xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxxx xxxxx, nevystaví-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebrání-li mu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §20 xxx není xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

§2

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx orgány a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx zvláštních předpisů (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") zabezpečují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx, předpisů xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx ochrany ve xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x prostorách více xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxx povinnosti xx xxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx společně, vlastník xxxxxx prostor, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx nimi xxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxx ministerstev a xxxxxx státních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx, xxxx další xxxxx xx úseku požární xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§4

Členění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebezpečí

(1) Xxxxx míry xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečím,

c) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Za provozované xxxxxxxx se zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 25) xxxxx a xxxxx klasifikované xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 67) jako xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, nebo látky x směsi, xxxxx xxxxxxx kritéria xxxx x kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 x 2.7; 2.8 xxxx X xx X; 2.9 až 2.14 x 2.15 typy X až X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 68), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1 000 xx x xxxxxx stavu xxxx 250 litrů x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plyny x xxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) xx součtem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 100 xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx požárním xxxxx, x v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx uhlovodíkové xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náplní xxxxxxxxxxxx 60 xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo páry xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x takové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vznik xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vrstvě xxxxxxx 1 xx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 15 xx/x2 x xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, xx kterých xx vyskytuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 120 xx/x2 x xxxxx,

x) xxx nichž xx xxxxxxx xxxxxxxx oheň xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek x pevném, kapalném xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lokálních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vytápění, xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) v budovách 27) x xxxxx x více xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxx xxx 22,5 x, xxxxx xxxxxxxx domů, 28)

x) xx stavbách pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, 29) ve xxxxxxxx xxx obchod, 30) ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení 31) x xx stavbách, xxxxx xxxx xx xxxxxxx kolaudačního rozhodnutí xxxxxx xxx osoby xx sníženou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, 32)

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 15 xx/x2 a xxxxxx, xx kterých xx xxxx současně xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx podmínky xxx xxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxxx činnosti s xxxxxxx požárním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnosti

a) xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 67) xxxx xxxxxxxxx, extrémně hořlavé, xxxxxx hořlavé a xxxxxxx, xxxx xxxxx x směsi, které xxxxxxx xxxxxxxx tříd x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2.3; 2.6 x 2.7; 2.8 xxxx X xx F; 2.9 xx 2.14 x 2.15 xxxx X xx X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 68), xxxxx xxxxxxx množství xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 5&xxxx;000 xxx,

x) xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx plní xx zásobníků, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hořlavé xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plyny s xxxxx xxxxxxxx 5&xxxx;000 xxx x xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx přečerpáváním x xxxxxxxxxx xxxxx x potrubí o xxxxxxxx xxxxxxx 0,8 x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kapalných xxxx xxxxxxxx látek x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 67) xxxx xxxxxxxx hořlavé, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx kapalných xxxx xxxxxxxx xxxxx x směsí, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2.2 až 2.4; 2.6; 2.8 xxxx X xx X; 2.9; 2.11 až 2.13 x 2.15 xxxx A až X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 68),

x) x xxxxxxxx x 15 x více xxxxxxxxxx podlažích xxxx x xxxxx větší xxx 45 m,

e) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 15 xx/x2 x xxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 200 xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3.

(5) Xxxxx-xx najevo, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxx začlenila xx kategorie xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxx správném xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx požárního xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou povinny

a) xxxxxxxxxx x zabezpečovat x potřebném množství x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X vyhrazené xxxxxxx techniky, xxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 33) xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx udržovat xxxxx příjezdové xxxxxxxxxx x nástupní plochy xxx požární xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx východům, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, k uzávěrům xxxx, xxxxx, xxxxxx x produktovodům, k xxxxxx prostředkům požární xxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vztahující se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značkami, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 1), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§11 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx (§11 xxxx. 6) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x požární xxxxxxx x neprodleně odstraňovat xxxxxxxx závady,

f) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedení kontroly xxxxxx povinností xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x zabezpečování xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx splnit xxx xxxxxxx opatření,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobky xxxx xxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx příčiny xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx kraje 34) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx činnostech, xxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx, xxxxx vlastní xxxx užívají.

(2) Právnické xxxxx a podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx porosty. Při xxxxxxxxx hořlavých xxxxx xx volném xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx na rozsah xxxx xxxxxxxx, stanovit xxxxxxxx proti xxxxxx x xxxxxx požáru. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx volném prostranství xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxx xxxxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, 34) který xxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx. 35)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

§6

(1) Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a s xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečím xxxx dále xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dodržovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně technologických xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zabezpečování xxxxxx x oprav xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajišťovat xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovit z xxxxxxxx požární bezpečnosti xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x opravami technických x technologických zařízení, xxxxx to xxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, 36) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací, xxxxx xx mohly xxxx xx vzniku xxxxxx, xxxxx osobami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx charakteristiky xxxxxxxxxx, používaných, xxxxxxxxxxxxxx xxxx skladovaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxx x zdraví xxxx a majetku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx činností podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx poznatků xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxx provozovat činnost x vysokým požárním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx

x) popis x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x šíření xxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx následků,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ochrany x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xx snížení xxxxxx možnosti xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x majetku, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx likvidaci xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracované osobou xxxxxxxx x §11 xxxx. 1 ve 2 vyhotoveních xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru.

(4) Neshledá-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí nedostatky, xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx předložené posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxx předkladateli s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků. Xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx stanovenou pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předložení.

(6) Neodstraní-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx x provozované xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xx vzhledem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Změny x xxxxxx xxxxx produkce xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx. b).

§6x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požárů

(1) Xxxxxxxxx osoby a xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx provozovat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost xx zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxx podmínky xxx zásah, za xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dokumentaci zdolávání xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxx zdolávání xxxxxx x operativní xxxxx xxxxxxxxx požárů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx 2 xx 2 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxx schválí.

(5) Xxxxxx-xx xxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Před změnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx dozoru ke xxxxxxxxx novou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požárů. Do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx 1 až 7 xx postupuje i x případě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxxxxx ochrany.

§6x

Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx

x) hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebezpečí,

b) xxxxxxxx složitých podmínek xxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, provoz, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx vyhrazené xxxxxxx techniky, věcných xxxxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xxxxxx vytváření xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) lhůty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx ochraně,

g) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx k provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zjišťování xxxxxx vzniku xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx požárním xxxxxxxxxx x

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí.

§6c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2017

§7

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx hašení požárů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x takovém xxxxx, xxx bylo xxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxx x čerpání xxxx pro xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lesů x xxxxxxxxxx xxxxxxx porostech x xxxxxxx výměře xxxxx xxx 50 xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxx, xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §5, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx požáru x lesích a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x prostředků xxxxxxx ochrany, xxxxx xxx neučiní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 37)

(3) Xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxxx xxxxxx xxx požární xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxx sociálních xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytových xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách, xxxx xxx x xxxxx xxxxxx, v xxx xx xxxxxx poskytována, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 50 xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx detekce x xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 50 osob xxxx nižší, xxxxx xxxx vybaveno podle xxxxxxx x).

(2) Xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxx 50 xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a).

(3) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace x xxxxx stavby, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx připojí xxxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany umístěný xx krajském xxxxxxxxx x informačním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx sdělí, za xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx realizovat. Xxxxxxx x připojení xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxx stran a xxxxxxxx xxxxxxxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany. Xxxxxxxxxxx úhrada za xxxxxxxxx x měsíční xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pult centralizované xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx elektrickou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přenosu xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x informačním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sdělí, xx jakých xxxxxxxx xxx připojení xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pult centralizované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smluvních stran x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx úhrada xx připojení x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xx pult xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Nemovitou kulturní xxxxxxx uvedenou x xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx ředitelstvím Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx na pult xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx krajském xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památku.

§10

§10 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx podle §16 odst. 1 x §16a xxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx způsobilé osoby, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxx způsobilými xxxxxxx xx rozumí xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx absolventy xxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx program xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úseku požární xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá požadavkům xxxxxxxx v xxxxxxxx 4, nebo fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "hasičský xxxxxxxxx xxxx") 34) xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zákonu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x §5, 6, §16 xxxx. 1 x §16a xxxxx xxxxxxxxxxxx technici xxxxxxx xxxxxxx. Odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx se získává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem.

(3) Fyzickým xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Ministerstvo může xx xxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o odejmutí xxxxxxxxx xxxx, kdo xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxxxx předpisů na xxxxx xxxxxxx ochrany,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb x technologií,

c) posuzování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) funkcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx techniky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) fyzikálních x xxxxxxxxxx xxxxxxx hoření, xxxxxxx, hašení a xxxxxxxxx xxxxxx zplodin xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu 38) xxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxx. 39)

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §16a odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx preventista xxxxxxx xxxxxxx. Preventista xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy (§16 xxxx. 1).

(7) Osoba xxxxxxx způsobilá xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx způsobilost x k xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 6.

(8) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, obsah a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§12

§12 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

§13

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx hlídka

(1) Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx preventivní xxxxxxx xxxxxx

x) v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečím xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [§27 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx [§29 xxxx. 1 xxxx. x)].

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dohlížet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochraně x x případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxxxx xx likvidace požáru.

§14

§14 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx činnosti uvedené x §4 odst. 2 x 3 xxxx xxxxxxx zpracovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ji v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a vedení xxxxxxxxxxx požární ochrany.

§16

Školení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ochraně

(1) Právnické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §4 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelné xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x požární xxxxxxx xx vztahuje xx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. 38) Xxxxxxx xx provádí zvlášť xxx vedoucí xxxxxxxxxxx x zvlášť pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxx, které xx příležitostně zdržují xx pracovištích xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxx vykonávají xxxxxxxx uvedené v §4 xxxx. 2 x 3 nebo xxxxxxxxxx xx styku x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx druhy, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ochraně, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx preventivních xxxxxxxxx xxxxxx.

§16x

(1) X právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 2 xxxxxxx

x) odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vedoucí zaměstnanec xxxx preventista xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

(2) U xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 3 xxxxxxx

x) odborně xxxxxxxxx xxxxx nebo technik xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoba odbornou xxxxxxxx preventistů xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx preventivních xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x požární xxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 237/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§17

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) počínat xx xxx, aby xxxxxxxxxxx ke vzniku xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx, elektrických, xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebezpečných látek, xxxxxxxxxx s nimi xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x uzávěrům xxxxx, xxxx a xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákazy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na označených xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx prostředkům xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včasného xxxxxxx x dále xxxxxxxx xxxx zařízení x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; uvedené xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x věcné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) vytvářet x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx užívání xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx vykonává, xxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx vlastní xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx návody vztahující xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů xxxx, xxx tyto xxxxx xxxx jednáním xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx komunikaci,

b) provádět xxxxx, které mohou xxxx xx vzniku xxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, 3)

x) poškozovat, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástupních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) používat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Fyzická xxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §35 x xx xxxxxxxxx xxxxx splnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požárního dozoru.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxx požárů

§18

Osobní pomoc

Každý xx povinen v xxxxxxxxxxx xx zdoláváním xxxxxx

x) provést xxxxx xxxxxxxx pro záchranu xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx, jestliže xx xx možné, nebo xxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx určeném xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx.

§19

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zdroje xxxx, spojová xxxxxxxx x jiné věci xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx.

§20

Vynětí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §18 x 19 xx nevztahuje xx

x) útvary x xxxxxx ozbrojených sil Xxxxx xxxxxxxxx, útvary x xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x Vězeňské xxxxxx, xxxxxxxx xx poskytnutím xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx důležitý xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx mohlo xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo jiný xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx poskytnutím pomoci xxxx vážně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxx x §18 x 19, xxxxxxxx xx x tom xxxxx xxxxxxxx okolnost xxxx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx.

§20x

Xxxxxxx ušlého xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, osobní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx velitele xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany nebo xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) X náhradě rozhoduje x tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx, v jehož xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 237/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001

§21

Náhrada výdajů

(1) Jestliže xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spojeny xxxxxx, xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. Právo xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx dne, xxx xx zjistil, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx právo xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx požár xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytly xxxxxx xxxxx xxx zdolávání xxxxxx jiné právnické xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x touto xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx poskytuje xxx, xxxx xxxx věcná xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 není xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxx xx nemovitosti

(1) Xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx nutných xx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx strpět vyklizení xxxxxxx, odstranit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxxxxx částí xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxx, uživatel) xxxxxxxxxxx xx povinen umožnit xxxxx xx xxxxxxxxxx; x xxxxx vstupu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx 24 hodiny xxxx xxxxxxxxx cvičení. Xxxxxx xx xxxx xxxx, xxx cvičením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemovitosti x xxx nevznikly xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx vlastník (xxxxxxx, uživatel) nemovitosti xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx hasičský xxxxxxxxx xxxx kraje xxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxx, xxx vstup xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX SPRÁVA X XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

§23

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx požární xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx plní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgány krajů 40) x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ochrany

a) xxxxxxxxx koncepci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zpracovává xxxxx xxxxxxxx hasičského záchranného xxxxx x návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxx dotace xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrovolných hasičů xxxx pro xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx určeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx xxxxx"), xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx plní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx organizuje xxxxxxx xxxxxxx xxx období xxxxx xxxxxxxx státu x válečného xxxxx x zabezpečuje přípravu xx činnost x xxxxx xxxxxx, 41)

f) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx záchranným xxxxxx krajů,

i) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx služby x jednotkách xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) stanoví xxxxxx zjišťování příčin xxxxxx požárů x x závažných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx příčin xxxxxx xxxxxx,

x) stanoví zaměření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, propagační x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vytváří x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ochrany,

n) na xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx kraje xxxxxxxxx xxxxxxxx x metodickou xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a mimořádných xxxxxxxx se zásahy xxxxxxxx požární ochrany,

r) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx expertíz,

s) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx a uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 71) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx technologií, xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, věcných xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem technické xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x kouře ve xxxxxx, omezení šíření xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x zvířat x xxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxx nebo při xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx využít xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx ochrany. 42) X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x řídí střední xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zabezpečuje.

(2) Xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx požární ochrany xxxxxxx xxxxxxx, který

a) xxxx školu, xxxx xxxxxxxxxx vedoucího organizace, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx plnění xxxxxxxx xxxxx a učebních xxxxx, xx odbornou x pedagogickou úroveň xxxxxxxx vzdělávací práce xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx následných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x studijní xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x přijetí xx xxxxxx, o přerušení xxxxxx, o přiznání x xxxxxx stipendia x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x o xxxxxxxxx xx studia, x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zajišťuje, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx žáka.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finanční x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

§26

Hasičský xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plní xxxxx ministerstva xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §24 xxxx. 1 x §25 odst. 1.

(2) Xxxxxxxx záchranný sbor xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx požární xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydaných xx xxxxx xxxxxxx ochrany,

d) xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx x akceschopnost jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx výstavbu x xxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) řídí xx xxxxxxx stránce xxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zabezpečování požární xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx materiálních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrovolných hasičů xxxxxxxxx obcí,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů pro xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxx x oblastech, xxxxx vymezuje xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx sledování xxxxxx x mimořádných událostí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hasičských xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x strojníků xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx obcí, velitelů x strojníků jednotek xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jedenkrát xxxxx xxxxxx x xxxxx požární xxxxxxx x kraji a xxxxxxxxx xx krajskému xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§27

Xxxx

(1) Krajské úřady

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx x vybavení xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx požární ochranu x xxxxxx stavu xxxxxxxx státu a xxxxxxxxx xxxxx,

x) hradí x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxx území kraje xxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx jejich xxxxxx obvod x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx techniky.

(2) Rada xxxxx

x) xxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kraje,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx kraje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1. plošného xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,

2. xxxxxx vody x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx v budovách xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osob.

(3) Xxxx

x) projednává xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí území xxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xx financování xxxx xxxxxx,

2. obcím na xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§29

Xxxx x obecní xxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxxx působnosti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx jednotku sboru xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx další úkoly xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 43) xx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx xx hašení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pohromách x xxxxxx mimořádných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx o členy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, členy xxxxxx jednotek sborů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §18, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxxxx xxxx 44) nebo x xxxx, ze které xx xxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxx, xxxxxxxx zásahu xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pohromách xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostech xxxx nařízeného cvičení xxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxx,

x) zabezpečuje x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx sboru dobrovolných xxxxxx obce preventivní xxxxxxxxx prohlídky,

h) zabezpečuje xxxxxxxx x údržbu xxxxxxx požární xxxxxxx x požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx místa, xxxxx xxx hlásit xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx hašení xxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zdroje xxxx pro xxxxxx xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; za xxx xxxxxx xxxxx obce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx počet xxxx.

(2) Xxxx plní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Obecní xxxx xx úseku xxxxxxx ochrany

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jejich odborné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx úkoly xxxxxxx ochrany pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) zabezpečují xxxxx xxxxxxxxx poplachového xxxxx xxxxx xxxxxx požárů x xxxxxxxxx xxxxx xxx živelních pohromách x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) zabezpečují xxxxxxxxxxxxx jednotky sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx mimo xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx základě xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kraje xxxxxxxxxx požární ochrany, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracoviště x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 45)

§30

Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx obsah x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, členům xxxxxxxx xxxxx dobrovolných hasičů xxxx, členům jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§65) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§65a), jakož x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx xxxxxxxx pohotovosti xxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obcí x xxxxxx xx xx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdělku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx akceschopnosti jednotek xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxxxxxxx obcí.

§31a

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx technických expertiz,

c) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31x xxxxxx právním předpisem x. 237/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§32

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx požární xxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) x x)

x) x xxxxxx, xxxxx xx xxxx uskutečnit xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. d).

§33

§33 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

§34

§34 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

§35

Hasičský záchranný sbor xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dozor

a) xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx státních xxxxxx (§3 xxxx. 2), x xxxx (§29) x x xxxxxxxxx xxxx; u xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 x §7,

x) xxxxx §31 odst. 1 xxxx. b) a x) s xxxxxxxx xxxxxxx, u kterých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx §32,

x) xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. e) xx x).

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxxx věc xxxx xxxxxxx při provozu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) zastavení xxxxxxx.

(2) X zastavení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx záchrana xxxx nebo xxxxxxx x případě vzniku xxxxxx.

(3) Vyžaduje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx ústně x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx orgán x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§37

Vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxx předem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxxx jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38

Xxxxxx xxx, xxxxx xxxx vyloučena z xxxxxxx [§36 xxxx. 1 xxxx.x)], obnovit xxxxxxxxx činnost [§36 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§36 xxxx. 1 xxxx. x)] xxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x písemným xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x zákazu činnosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§39

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx 0, xxxxxxxxxxxxxxx zvláštní nebezpečí,

b) xxxxxx xxxxxxxxx I, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebezpečí,

c) xxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx III, xxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Charakteristikou stavby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby a xxxx umístění. Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) požadavek xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxx požárně nebezpečná xxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zpracovávána, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx skladována, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu významného x hlediska xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

(1) Státní xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) x c) xxxxxxxxxx x stavby xxxxxxxxx 0 x X.

(2) Xxx stavbu xxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x), c) xxxx x) xx zpracovává xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 69). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řešení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 72).

(3) K xxxxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx X a XX xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx pro obor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65).

(4) K xxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxx stavbu xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65) x které x xxxxxx současně byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65).

§41

§41 (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 237/2000 Sb.

§42

§42 (oddíl xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 237/2000 Sb.

ČÁST TŘETÍ

ČIŠTĚNÍ, KONTROLA X REVIZE XXXXXXXXX XXXXX

§43

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxxx, kontrola x revize spalinové xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x odvodu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podokenních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xX x vývodem xxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení §44 xx 47 xx xxxxxxxxx na spalinovou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx cestu, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx průduchu 800 xx x větším xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx 60 xxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx o jmenovitém xxxxxx nad 1 XX.

§44

Čištění x kontrola xxxxxxxxx cesty

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádí osoba, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxxxxxxx oprávnění v xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sloužící xxx xxxxx spalin od xxxxxxxxxx xx pevná xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50 xX včetně xxxx xxxxxxxxx xxxxx sloužící xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxx (dieselagregáty) xx xxxxx provádět xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spalinové cesty xxxxx tohoto xxxxxx x spalinové xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx je xxxxx návodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx výrobce.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx čištění xxxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxx spalinové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§45

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx spalinové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spalinových xxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx spalinových cest").

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx spalinové cesty x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§46

Postup při xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spalinové xxxxx xxxx xxxxxxx technik xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nedostatek, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxx x který xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nedostatku xxxxxxxxxxx nedodržením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx týkajícího xx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx.

§47

Xxxxxx x provedeném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Oprávněná xxxxx předá objednateli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spalinové cesty, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spalinové xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx čištění xxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx objednateli xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx provedení revize, xxxxxxxx zprávu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxx x písemné xxxxxx x revizi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

§48 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§49

§49 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 237/2000 Sb.

§50

§50 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§51

§51 (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§52

§52 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§53

§53 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§54

§54 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 237/2000 Sb.

§55

§55 (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§56

§56 (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§57

§57 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 237/2000 Sb.

§57x

§57x (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 237/2000 Sb.

§57b

§57b (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§57x

§57x (xxxx třetí) xxxxxx právním předpisem č. 237/2000 Sb.

§58

§58 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§59

§59 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§60

§60 (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§61

§61 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§61x

§61x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 237/2000 Sb.

§62

§62 (xxxx třetí) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§63

§63 (xxxx třetí) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§64

§64 (část třetí) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§65

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx sboru, xxxxx xx složena x xxxxxxxxxxx hasičského záchranného xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") určených x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, (dále xxx "zaměstnanec xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů podniku, xxxxx je xxxxxxx xx zaměstnanců právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako své xxxxxxxxxx.

(2) Činnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx požáru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pohromách x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx povinnosti. 44) Xxxxxxx x xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx cvičení nebo xxxxxxxx xxxxxxx přípravě xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. 50)

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zpravidla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, členové xxxxxxxx xxxxx dobrovolných hasičů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx starší 18 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx včetně dislokace xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx tak, aby xxxxx xxxx bylo xxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovaným xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zásahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx barevné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x letadel. Stanovené xxxxxxx označení vozidel, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 51) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx požární xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) organizaci, xxxxx x termíny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx sborů dobrovolných xxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, seznam nemocí, xxx a stavů, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx posudkový xxxxx,

x) xxxxxxx označení xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotek požární xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x věcnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxx.

§65x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx jednotky xxxxxxx xxxxxxx uvedené x §65 xxxx. 1 xxxx. x) x x) se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x právnických xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxx vojenské hasičské xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx hasičská xxxxxxxx xx složena x vojáků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "členové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx, xxxxxxx organizace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požární technikou x xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx označení členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesmí být xxxxxxxxxxx x hodnostním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx sboru.

(3) Xxx xxxxxxxxx hasičskou jednotku xx xxx společném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňuje xxxxx přednostního xxxxxx xxxx xxx jednotku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hasičské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§65x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 237/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§66

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje

(1) Jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx.

§67

Xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §70 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §4 odst. 2 x 3, xxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje; x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do dvou xxxx více xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje přitom xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. 52) Počet xxxxxxxxxxx podniku a xxxxxxxx xxxx jednotky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požárů hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a odvolává xxxxxxxx xxxx jednotky xx xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx sboru kraje x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx velitele.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxx zrušit jednotku xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxxxx jen se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§68

(1) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů xxxx. Velitele xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxx, jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxxx obce. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 x 3, xxxxx xxxx hasičský xxxxxxxxx xxxx kraje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx přitom vychází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru kraje x xxxx způsobilosti xxxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx zvýšení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "dobrovolná jednotka xxxxxxx ochrany") se xxxxx do těchto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vykonávající xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx rozhodne obec, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Obec, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxx ochrany xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§69

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 2 a 3, kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx jednotku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 xxx xxxxx §68,

b) xxxx, xxxxx nezřizuje xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxx §68, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§69x

(1) Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx mohou namísto xxxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jednotky xx základě xxxxxxx xxxx sebou xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx kraje, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1, na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx záchranný sbor xxxxx xxxx udělit xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx dodrženy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tabulky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stanoví druh xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §65 xxxx. 1. X xxxxxxx, xx smlouvu xxxxx odstavce 1 xxxxxxx hasičský záchranný xxxx xxxxx, souhlas xxxxxxx generální ředitelství.

(4) Xx xxxxxxx smlouvy xxxxx odstavce 1 xxxx být hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx poskytovány xxxxxxxx prostředky ve xxxx potřebné k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X případě, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx kraje x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru kraje, xxxx být tyto xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného typu xxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx jinak. X případě, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx hasičským záchranným xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx upřednostněn x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx vedeném x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx přispívat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxxx obci, jejíž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxx podmínek uvedených x §65 xxxx. 6.

(6) Xxxx, na xxxxxx území xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx, xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborem kraje xxxxxxx, x xxx xxxxxx užívání majetku xx vlastnictví této xxxx, poskytování xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx.

§69x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx,

x) při zásahu xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx záchranných xxxxxxx při živelní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zásahu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x požární xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx zásahu,

d) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx.

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§70

Xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx základní xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx zásah xxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podniků x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany. Výkon xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, technické x odborné způsobilosti xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potřebu xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, provedení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx událostech, xx xxxxxxx sil x prostředků požární xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxx zdolávání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx s Policií Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 56)

(5) Xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx úkoly xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ochrany obyvatel. 57)

(6) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví

a) organizaci xxxxxx x jednotkách xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podniku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxxx ochrany x xxxxxxx obyvatel.

§71

Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxx xxxxxxxx x jednotce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxx požáru veliteli xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany odpovídá xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jemu podřízené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxx způsobilost a xxxxxxxx

(1) Příslušníci, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxxx dobrovolných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zaměstnanci podniku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární ochrany xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x určeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dobrovolných xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx své xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xx za xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. 50)

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přípravu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx způsobilost xx ověřuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) ministerstvo x xxxxxxxxxxx, velitelů, xxxxxxxxx x techniků xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx obcí a x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxx x strojníků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární ochrany,

c) xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 5 xx xxx činnosti xxxxxxx nedostatky.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provádění odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x osvědčování, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i organizování xxxxxxx x požárním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§73

Poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pomoc.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbory xxxxx jsou oprávněny x xxxxxxx naléhavé xxxxxxx xxx zdolávání xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx x nimi disponuje. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx x věcných xxxxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxx krajů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx rozhoduje x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, aby xxxx x nutném xxxxxxx zabezpečena xxxxxxx xxxxxxx v územních xxxxxxxx obcí xxxx x právnických xxxx x podnikajících fyzických xxxx, které xxxxxxx xxxxx poskytnou.

(4) O xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx 58) x x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx platí zvláštní xxxxxx xxxxxxxx. 21)

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§74

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, správní xxxxx a orgány xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prospěšnými xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x organizacemi xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx.

§75

Xxxxxxxx xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxx organizace x xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxxx sdružení, veřejně xxxxxxxxx organizace x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx působící na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména xxx, že

a) pomáhají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx se xx odborné přípravě xxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx údržby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, věcných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx požární xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx činnosti směřující x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx historie požární xxxxxxx a hasičstva.

(2) Xxxxxxxxx sdružením, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 59)

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X FYZICKÝCH XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§76

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx až xx 250&xxxx;000 Xx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx 500&xxxx;000 Xx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provozující činnosti xx xxxxxxxx požárním xxxxxxxxxx, xxxxxxxx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx příslušnými bezpečnostními xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně míst, xx kterých xx xxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnostní zařízení,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochraně x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pokynů týkajících xx xxxxxxx ochrany xxxx neodstraňuje zjištěné xxxxxx,

x) nezabezpečí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlídek xxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx přípravu v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx státního požárního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx xx neudržuje x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx v xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx množství x xxxxxxx požární xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neschválené xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx cvičením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru kraje,

h) xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, které provozuje, xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných při xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx požární xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §6 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx postupů xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. d) nebo xxxxxxxxxxx provádění xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx barevné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxx xx xx 500&xxxx;000 Xx právnické xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx ochraně xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx záchranné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x volný xxxxxxx x nouzovým xxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxx energie, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx požární ochrany x ručnímu ovládání xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxx xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami x xxxxxxxx způsobilostí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

d) nezřídí xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx xx smluvně xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx byla xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxxxx požární xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) neplní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací,

j) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zpracovávaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxx, xxxxxx a majetku,

k) xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxx,

x) xxxxxxxx porosty xxxx xxxxxxxx spalování xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru, případně xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nepostupuje xxxxx xxxx xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podmínek xxxxx rozsahu provozované xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nesplní lhůtu xxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro hašení xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx, neplní xxxxxxxxxx x ochraně lesů x xxxx zvýšeného xxxxxxxxx vzniku xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2,

q) při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxx x dispozici xx místě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přepravovaných látek xxxx xxxx neodpovídají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxx x vysokým xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x požární xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Právnické xxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (§67 xxxx. 3 x §68 odst. 4), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor kraje xxxxxx xxxxxx xx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx třech xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx, může hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx dvojnásobku xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4.

(6) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání x k xxxxxxx xxxxxxxxx škody.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě. Uložením xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx způsobenou xxxxx x postih xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§76x

(1) Oprávněné xxxxx, xxxxx

x) neprovede čištění xxxx xxxxxxxx spalinové xxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxx

x) x xxxxxxx x §47 xxxx. 1 nepředá xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx předá xx xxxxxxxxx lhůtě,

se uloží xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cest, xxxxx x xxxxxxx x §46 xxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxxxx požárního dozoru xxxx xx oznámí xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx technikovi xxxxxxxxxxx xxxx, který

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §47 xxxx. 2 nepředá xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

xx uloží xxxxxx do 50 000 Xx.

§76x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§76b

Vlastníkovi xxxx provozovateli xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem, xx uloží xxxxxx xx 100&xxxx;000 Kč.

§76b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§76c

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §6a xxxx. 7 xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx posouzení požárního xxxxxxxxx, se uloží xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx provozuje činnost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xxxxxx xxxxx podmínky xxx zásah, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu x §6b odst. 7 xxxxx, která xx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10 000 000 Xx.

§76x

Xxxxxx xxxxx §76a xx 76c xxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přihlíží xxxxxxx k xxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 229/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§77

Řízení x xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xx jednoho roku xxx xxx, kdy xx x porušení xxxxxxxxxx dozvěděl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx povinnosti. Xx xxxx xxxx xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

§78

(1) Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx zákazy xxxxxxxx xx požární ochrany xx xxxxxxxxxx místech,

b) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx cvičení xxxxxxxx požární xxxxxxx, xxxxxxx xx k xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných spotřebičů x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx neudržuje x xxxxxxxxxxxxxxx stavu věcné xxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poškodí, zneužije xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požární ochrany xxxx požárně bezpečnostních xxxxxxxx,

x) vědomě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx zneužije xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxx činností,

h) neumožní xxxxx státního požárního xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požárního dozoru,

i) xxxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zdoláváním xxxxxx, ačkoli xx x tomu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru provedení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx bezúplatně xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálu znemožní xxxxxxx x rozvodným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx plynu, xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx zdroje zapálení,

m) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a pro xxxxxxxxx záchranných xxxxx xxxx neumožní xxxxxxxx xxxxxxx ochrany vstup xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nutných xx zdolávání xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) poruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provádí xxxxx, xxxxx mohou xxxx xx vzniku xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx takových prací xxxxxxxxxx právními předpisy,

p) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx osobami, které xxxxxxx posoudit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx porosty,

t) xxxxxxxx bezodkladně místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx xxxxx x objektech x xxxxxx místech, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástupních xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zdroje xxxx xxx hašení xxxxxx x takovém xxxxx, xxx xxxx umožněno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti x xxxxxxx lesů před xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2, xxxx

xx) xxx xxxxxxxxx spalinovou xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) a xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) pokutu xx 20&xxxx;000 Xx x xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxxxx do 25 000 Xx.

§79

(1) Xxxx-xx v xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 22)

(2) Pokutu za xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX

§80

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxx x poškození xx xxxxxx xxxx x jeho smrti

a) xxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x požární xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx x pomocí, kterou xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxx následků xxxxx xxx cvičení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(xxxx xxx "xxxxxxxxx"), uhradí xxxxx tím xxxxxxxx xxxx, obdobně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 23) xxxxx mu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx škody xxx x pracovněprávního vztahu.

(2) Xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx 1 poskytuje x xxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx k smrti xxxxxxxxxxx xxxxx.

§81

Jednorázové xxxxxxxxx odškodnění

(1) Xxxxx xxxxxxx nařízením, x kterých xxxxxxxxx x x jakém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx nároků xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku x xxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nich.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednotky xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx zaměstnancům xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ke xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádné odškodnění xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxx ve xxxxx tří let xxx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx

§82

Xxxxxxx osoba xx xxxxx xx xxxxxxx škody, xxxxx xx vznikla při xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx také xxxxx, xxxxx jí vznikla x důsledku opatření xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zásahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požáru.

(2) Xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx.

§84

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §83 poskytuje x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xxxxx vznikl xxxx xx xxxxxx cvičení xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx jí xxxxxxx xxx pomoci xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx požáru xx výzvu obce xxxxx §19, poskytuje x rozhoduje x xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx škoda x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx právnické xxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx, xx hasičský xxxxxxxxx sbor kraje xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu xxxx, co xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxx.

(4) Právo xx xxxxxxx škody xxxxx §83 xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx poškozený xxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxx xx dvou xxx xx vzniku xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jí vznikla x souvislosti s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §82, xx xxxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku.

ČÁST OSMÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
§85

(1) Xxxxxxxx požární xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxx nebo zařízení xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby založené xxxx zřízené Ministerstvem xxxxxx Ministerstvo xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx, pracoviště xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx správy Xxxxx xxxxxx úřad,

d) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

f) objektu Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx Xxxxx republiky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx požární dozor xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §31, x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x). Xxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dozor xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 x 76c zjištěných xxx xxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx, x výjimkou §76 xxxx. 4.

(4) Xxxx xxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dozor, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx požární xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x následně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx data xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1.

§85x

§85x zrušen právním xxxxxxxxx č. 229/2016 Sb.

§86

Ustanovení tohoto zákona xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví jinak.

§87

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu.

§87x

Xxxxxxxx záchranný xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x celkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3&xxxx;500 kg, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) bez xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxx dusíku,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliva.

§87a xxxxxx právním předpisem x. 320/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§88

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úkolů xx xxxxx požární xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx hasičských xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávněni

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požáru xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx potřebná, xxxx xxx xx podřídily xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx směřujících x xxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X nařízených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1.

§89

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úkolů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mají xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost mlčenlivosti xxxx x xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx po splnění xxxxx.

(2) X zproštění xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§89x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x radě xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§89a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§90

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 62) nejsou xxxxxxxxxxx §89 xxxxxxx.

§91

Ocenění mimořádné odvahy

(1) X xxxxxxx mimořádné xxxxxx x obětavosti xxxxxxxxxxx podniků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx x občanů xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx může udělit xxx xxxxxxxxx ředitel.

(2) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§92

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nestanoví xxxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobní x xxxxx pomoci, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x právech x povinnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxx x členů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx mimořádné odvahy xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx práce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lidské xxxxxx nebo hrozí xxxxxx xxxxx.

§93

Stejnokroje x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx stejnokroj x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx sborů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxxxxx náleží xxxxxxxxxx a funkční xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dobrovolných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§94

§94 zrušen právním xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§95

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx rozhodnutím.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§97

Hasičský xxxxxxxxx xxxx x jednotky požární xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxx xxxxx xx úhradu vynaložených xxxxxxx xx předpokladu, xx xx jedná x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx, nebo o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx.

§98

(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxx osoby, xxxxx jsou ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zřízené xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx požárního nebezpečí xxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xx xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx xxxxx §6a xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 3, xxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 1 předložit xx schválení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§99

Autorizovaný inženýr xxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx autorizace xxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx 65), který splňuje xxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 4 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx osoba"), xx xxx realizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx technická xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx takového xxxxxxx však xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsledku, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxx. 3.

§100

§100 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

Závěrečná xxxxxxxxxx

§101

Xxxxxxxxxxxx vydá

a) xxxxxxxxx xxxxxx předpisy x provedení §6c, §11 xxxx. 8, §15 odst. 2, §16 odst. 4, §17 xxxx. 5, §24 odst. 2, §31a, §39 xxxx. 2, §44 xxxx. 3, §45 xxxx. 2, §47 xxxx. 3, §65 odst. 8 xxxx. x), x) x d), §70 xxxx. 6, §72 xxxx. 7, §88 xxxx. 2, §91 xxxx. 2 x §93 xxxx. 3,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §65 xxxx. 7 xxxx. x),

x) po projednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §25 xxxx. 3.

§101x

§101x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2000 Sb.

§102

§102 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 203/1994 Sb.

§103

(1) Zrušují xx:

1. xxxxx č. 18/1958 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 146/1971 Xx. (xxx. 40 x 41 xxxxxxx X), xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 130/1974 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 49/1982 Sb. (xxx. 23 xxxxxxx),

2. §18 xxxxxx č. 60/1961 Sb., x úkolech národních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pořádku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxx xxxxxx,

3. vládní xxxxxxxx č. 12/1951 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxx před xxxxxx x jinými živelními xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 248/1951 X. x., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx škody x xxxxx xxxxxxx xxxx požáry a xxxxxx živelními xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 91/1952 X. x., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řád pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxx hlídek x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxx vnitra x. 169/1955 X. x., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxx xx xxxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx x. 119/1958 X. x. x xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x. 60/1976 Sb.,

7. xxxxxxxx Ministerstva vnitra x. 198/1958 X. x., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx č. 106/1959 X. x., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 146/1971 Xx. (xxx. 42 xxxxxxx X),

9. vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 70/1960 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 87/1960 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/1976 Sb., xxxxxx xx vydávají xxxxxx školení pracovníků x požární xxxxxxx,

12. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 35/1977 Sb., x požární xxxxxxxxxxx xxx skladování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 46/1981 Xx.,

13. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. XX-2065 xx dne 3. xxxxxxxx 1972 x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 14/1972 Sb.

(2) Xxxxxxxxx pozbývají:

1. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. PO-2403 xx xxx 1. xxxxx 1976 o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x částce 25/1976 Xx.,

2. xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 129/1967 Sb. x uvedeny x xxxxxx 47/1967 Xx. (xxxx XVIII).

§104

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1986.

Xxxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 133/1985 Xx.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Pro xxxxx xxxxxxxx pokrytí xx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xx xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxx

1. XXX X - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x územní xxxxxxxxxx zpravidla xx 20 xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

2. XXX XX - xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx obce x xxxxx, kteří vykonávají xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10 minut xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

3. XXX III - xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx obce x xxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx x jednotce xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx, x xxxxxx působností xxxxxxxxx do 10 xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxx působností zasahující xx území xxxxx xxxxxxxxxxx

1. XXX IV - jednotka hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

2. XXX X - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx x jednotce xxxxxxx ochrany dobrovolně,

3. XXX VI - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podniku.

V xxxxxx xx zřizovatelem xxxxx xxx xxxx jednotky xxxxxxxxx x zásahům x xxxx xxxx xxxxxx obvod.

Základní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx
Xxxxx jednotek XX x xxxx xxxxxx dojezdu xx xxxxx xxxxxx
X
X
2 JPO xx 7 min x xxxxx 1 XXX xx 10 xxx
X
1 JPO do 7 xxx x xxxxx 2 XXX xx 10 xxx
XX
X
2 XXX xx 10 xxx x xxxxx 1 XXX do 15 xxx
X
1 JPO xx 10 xxx x xxxxx 2 XXX do 15 xxx
XXX
X
2 XXX do 15 xxx x xxxxx 1 XXX xx 20 xxx
X
1 XXX xx 15 xxx x xxxxx 2 XXX do 20 min
IV
A
1 JPO xx 20 xxx x další 1 XXX xx 25 xxx

Xxxxxxxx:

1 XXX - xxxxx xxxxxxxx XX; 2 XXX - xxx xxxxxxxx PO; xxx - xxxxx.

Xxxx x xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxx xxxxxxxx plošného xxxxxxx jsou

a) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx místo xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx početním xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx automobilovou xxxxxxxxxx;

Xxxxxxxx:

X xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx XXX A, XXX B xxxx XX, může být xxxxx jednotkou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přenosnou požární xxxxxxxxxx o výkonu 800 l/min x xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx požární xxxx, x xx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx.

x) xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx požární ochrany, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx zásahu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx.

Xxxxxxxx:

X všech xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx I X, I B, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je vybavena xxxxxxx přívěsnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 800 x/xxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud v xxxxx xxxxxx je xxxxx použít xxxxx xxxxxxx xxxx.

Čl. XX

1. Xxxxxx Xxxxx požární ochrany x útvary Sboru xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Sboru požární xxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxx Xxxx, Ostravy a Xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx hasičské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx měst podle xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx útvary xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednotky xxxxx dobrovolných hasičů xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx ochrany okresních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a útvarů Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx Brna, Xxxxxxx x Xxxxx xx považují ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranných xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x příslušníků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příslušníků xx xxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx objektů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 1) xx xxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 203/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Stanoviska xxxxxx podle §31 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 63) x xxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx dodržení podmínek xxxxx §31 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx stavba odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydaným x xxxx dokumentaci xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.

4. Stanovením xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem 33).

5. Xxxxx-xx se o xxxxxx, xxx kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dozor xxxxx §31 xxxx. 3, xxxxxxxxx stavební xxxx xxx posuzování požární xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahájeno před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1 x 2; xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx bodů 1 x 2.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 186/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXXII

Rozsah x xxxx xxxxxxx újmy xx zdraví nebo xxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx do xxx 31. xxxxxxxx 2016 vyplacena, se x případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx XXX až XXXXXX xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xx 31. prosinci 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odškodňování pracovních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §6a zákona x. 133/1985 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schválená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §6b xxxxxx x. 133/1985 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

Xx. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

3. Zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 2 do 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxx xx požární xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčeny.

4. Xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxx služby sociální xxxx formou pobytových xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí být x xxxxx stavby, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dalším xxxxxxxxxxxxxx a součet xxxxxxxxx kapacity xx xxx 50 osob.

5. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §40 xxxx. 3 xxxxxx x požární ochraně, xx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx III x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §99 xxxxxx o požární xxxxxxx.

6. Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xx dobu 2 let xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X x XX.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxx ochraně xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx sociálních služeb xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytových xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx x xxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx signalizací, xxxxx xx ve xxxxxx poskytována obdobná xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kapacity je xxx 50 xxxx.

3. Xxxxx, která splňuje xxxxxxxx podle §40 xxxx. 3 zákona x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx po xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zpracovávat xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx III x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §99 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx po xxxx 2 let xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx X a XX.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 415/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 133/1985 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1986.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

425/1990 Xx., x xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.1990

40/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon č. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.1994

203/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 425/1990 Xx. x zákona x. 40/1994 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

91/1995 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 133/1985 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 21/1995

163/1998 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 133/1985 Xx., o xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

71/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.4.2000

237/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

67/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 133/1985 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 25/2001

320/2002 Xx., o xxxxx x zrušení některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x o bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

186/2006 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2013), (xxxxxxx č. 463/2012 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (zákonem x. 182/2014 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon č. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx č. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

350/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2012

350/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 21.12.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací soukromého xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

182/2014 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.8.2014

205/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx mění xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

320/2015 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx záchranném xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

229/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

284/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx xx xxxx zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

415/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 133/1985 Xx., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2021

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 383/1990 Xx. x xxxxxx x. 558/1991 Xx.
3) §13 xxxx. 1 zákona XXX x. 418/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §5 xxxx. 4 xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx., x okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx (xxxxx znění x. 403/1992 Xx.)
5) Např. xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §22 xxxxxx x. 40/1961 Xx., x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) §55 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx č. 85/1976 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 155/1980 Xx. x xxxxxxxx x. 378/1992 Sb.
8) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx výdělku, xx xxxxx xxxxxx x. 74/1994 Xx.
9) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §24 xxxxxx č. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 180/1990 Xx.
11) §17 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 40/1994 Sb.
12) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §195 xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 153/1969 Sb., xxxxxx x. 188/1988 Xx. x xxxxxx x. 74/1994 Xx.
16) Xxxx. §83 x 86 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 153/1969 Sb., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 188/1988 Xx., zákona x. 3/1991 Xx. x xxxxxx x. 74/1994 Xx., §40 zákona x. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 586/1992 Sb.
18) Xxxxx č. 143/1992 Sb.
19) Např. §16 zákona č. 28/1984 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §124 xxxxxxxx práce.
21) Xxxx. vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 80/1971 Sb., x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Polskou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x spolupráci x xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

23) §190 xx 203, §260 zákoníku xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 108/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxxx další zákony.

24) §12 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 71/2000 Xx.
25) §17 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 137/1998 Xx., x obecných technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx.
26) §2 xxxx. 8 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
27) §3 xxxx. x) vyhlášky x. 137/1998 Xx.
28) §3 xxxx. b) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
29) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
30) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Sb.
31) §3 xxxx. g) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
32) §2 xxxx. b) vyhlášky x. 174/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu a xxxxxxxxx.
33) Zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
35) Xxxxxxxxx xxxxx č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 125/1997 Sb., x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 309/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx látkami (xxxxx x xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
36) Například xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Xx.
37) §46 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 289/1995 Xx.
38) Xxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Například xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx).
41) Ústavní xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
42) §55 xxxxxx x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (školský xxxxx), ve znění xxxxxx č. 138/1995 Xx.
43) Zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
44) §17 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
45) §32 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxx x. 21/1996 Xx., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
46) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 132/1998 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx.
48) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
49) §3 xxxx. j) vyhlášky x. 137/1998 Xx.
50) §124 xxxxxxxx xxxxx.
51) Vyhláška č. 254/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
52) §12 xxxxxxxx č. 21/1996 Xx.
53) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
54) §49 x 50 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx).
55) §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů.
56) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
57) Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
58) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky.

59) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx č. 250/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Zákon č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
62) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
63) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
64) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
65) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných architektů x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců.
67) Zákon č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
68) Xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx dne 16. prosince 2008 x klasifikaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx látek x xxxxx, o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x o xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1907/2006, x xxxxxxx znění.
69) Vyhláška č. 246/2001 Sb., x stanovení xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx x výkonu státního xxxxxxxxx dozoru (xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx).
70) §4 xxxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

71) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) č. 715/2009.

72) Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx staveb, xx xxxxx vyhlášky x. 268/2011 Xx.