Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 30.06.2024.


Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
200/1994 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZEMĚMĚŘICTVÍ

Oddíl první - Úvodní ustanovení §1 §2

Oddíl druhý - Zeměměřické činnosti §3

Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu §4

Obsah, správa, užití a rozšiřování dat databáze §4a

Digitální technická mapa kraje §4b

Digitální technická mapa obce §4c

Digitální mapa veřejné správy §4d

Poskytování výsledků zeměměřických činností §5

Poskytování výsledků zeměměřických činností Ministerstvem obrany §5a

Společné ustanovení k poskytování výsledků zeměměřických činností §5b

Oddíl třetí - Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností

Povinnosti při výkonu zeměměřických činností §6

Vstup na nemovitosti §7

Zřizování značek bodů bodového pole §8 §9 §9a

Náhrada za majetkové újmy a náhrada za omezení využívání nemovitosti §10

Povinnosti při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním režimem ochrany §11

Oddíl čtvrtý - Ověřování výsledků zeměměřických činností §12 §13 §14 §14a §15

Ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřickými inženýry §16

Ověřování výsledků zeměměřických činností orgány zeměměřictví a katastru §16a

Ověřování výsledků zeměměřických činností Ministerstvem obrany §16b

Zkouška odborné způsobilosti §16c

Dohled §16d

Oddíl pátý - Autorizace

Autorizovaný zeměměřický inženýr §16e

Udělení autorizace §16f

Autorizační zkouška §16g

Rejstřík autorizovaných zeměměřických inženýrů §16h

Zánik, odejmutí a pozastavení autorizace §16i

Oddíl šestý - Komora

Působnost Komory §16j

Orgány Komory §16k

Sněm §16l

Představenstvo §16m

Dozorčí rada §16n

Autorizační rada §16o

Stavovský soud §16p

Disciplinární provinění a disciplinární řízení §16q

Oddíl sedmý - Geodetické referenční systémy a státní mapová díla §17

Oddíl osmý - Přestupky §17a §17b §17c

Oddíl devátý - Společná a přechodná ustanovení

Platnost dosavadních oprávnění §18 §19

Zmocňovací ustanovení §20

ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 231/1992 SB., ZÁKONA Č. 591/1992 SB., ZÁKONA Č. 600/1992 SB., ZÁKONA Č. 273/1993 SB., ZÁKONA Č. 303/1993 SB., ZÁKONA Č. 38/1994 SB., ZÁKONA Č. 42/1994 SB. A ZÁKONA Č. 136/1994 SB. §21

ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 359/1992 SB., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č.107/1994 SB. §22

ČÁST ČTVRTÁ §23

Účinnost §24

č. 120/2000 Sb. - Čl. IV

č. 186/2001 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 47/2020 Sb. - Čl. II

č. 88/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

200

ZÁKON

ze dne 29. xxxx 1994

o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxx xxxxxxxx zeměměřické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx, geodetické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx díla.

§2

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x kartografických xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,1)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, výškový xxxx tíhový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) geodetickými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, katalogových xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx slouží k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx lokalizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bodová pole x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx stanic xxx xxxxxx určování xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx polí,

e) xxxxxxx xxxxxxx značka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bodového xxxx,

x) kartografickým dílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kosmu, xxxxxxxxxx těles xxxx xxxxxx částí, xxxxxxx, xxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx využitelným xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zásad, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dílo xxxxxxxxxxx zpravidla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tematické xxxxxxxxxxx určené x xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) inženýrskou geodézií xxxxxx xxxxxxxxxxxx metod x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, projektování, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx objektů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx Země xxxx xxxxx o území x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx povrchu x v připovrchových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx území Xxxxx republiky xxxxxxx xx xxxxxxxx leteckých xxxxxxxxx snímků,

l) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx x celého xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx"),

x) xxxxxxxxx technickou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přírodních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx zobrazují x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx, a údaje x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury,

n) xxxxxxxxxxx stanicí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx souvislý xxxxxx xxx ze xxxxxxx globálních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tato xxxx nebo případné xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx dat vycházejí, xxxxxxxxxxx uživatelům.

Xxxxx druhý

Zeměměřické xxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx související xxxxxxx xxxxxxxx xxx určování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) za xxxxxx budování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x územně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémech, tvorby xxxxxxxxxxxxxxx děl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcí (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxx

x) xx xxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální (dále xxx "Xxxx").2)

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou oprávněny xxxxxxxxx pouze odborně xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx způsobilou xxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Zeměměřické činnosti ve xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jsou

a) budování, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,1)

x) xxxxxxxxxx geometrického xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,1)

x) xxxxxx a vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) tvorba, xxxxxx x vydávání základních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx správy,3)

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,4)

x) xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx polohy,

j) xxxxxx x obnova xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zeměměřické xxxxxxxx xx výstavbě xxxxxxx x §12 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x vyhotovení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx3).

(2) Xxxxxxxx zeměměřických činností xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2) (xxxx jen "xxxxxx zeměměřictví a xxxxxxxx"),

x) xxxxxx Ministerstva xxxxxx a jím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) jiné orgány xxxxxx správy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství4a) xxxx základní xxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx použití,

b) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx České republiky,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4b)

§4a

Obsah, správa, užití x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx obsahuje xxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,4c)

x) xxxxxxxx xxxx a produktovody,

d) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) geodetické xxxx.

(2) Správce4d) xxxxxxx x xxxx databázi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.4e) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx tvorbu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx 1 : 5 000 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx státní xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx určené xxx xxxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx je oprávněn xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zřízených xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx tyto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a to:

a) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objektů vedených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Orgány xxxxxx xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxx databáze bezplatně, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15). Nelze-li xxxx data xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jimi zřízené xxxxxxx databáze xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§4b

Digitální xxxxxxxxx mapa xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vedena xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx digitální technické xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxx xxx xxxxx územního xxxxxxxxx, přípravy, umisťování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx na informace x xxxxxxxx prostředí x poskytování xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx.

(3) Digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x údajů x xxxxxxxx na xxxxxxxxx změn xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) umístění, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx nad xxx, které xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostorové xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Součástí xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx x údaje x xxxxxxxxxxx, správcích, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx včetně xxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle věty xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x záměrů xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx důležité x xxxxxxxx obrany xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx vedou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx13), a xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Editorem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xx xxxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx za xxx může splnit xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xx xxxxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Editor xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody zajistit xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx; tím není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(8) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxx bezodkladně změnu xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4d xxxx. 3 xxxx. x) xx digitální xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vzniká, xxxx xx nebo xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. b), xxxxx stavebník14) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4d xxxx. 3 xxxx. x) správci xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx správnost, xxxxxxx x xxxxxxxxxx předaných xxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapy kraje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Údaje x veřejné části xx poskytují xxxxxxx. Xxxxx x neveřejné xxxxx xx poskytují

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x provozovatelům xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, obnovy a xxxxxxx této xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx, o xxxxx to xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2020 Xx. x účinností od 1.7.2023

§4c

Digitální xxxxxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx obec x samostatné xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx §4b xxxx. 4; tyto xxxxx xx xx xxxxxxxxx technické xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nejsou obsahem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx významné pro xxxxxx působnosti xxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §4b xxxx. 3 x 10 xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mapu obce xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obrany xxxxx, xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx v digitální xxxxxxxxx xxxx kraje xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx technické xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§4x

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx katastrální xxxx, ortofotomapy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Informační systém xxxxxxxxx mapy xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxx

x) xxxxxxxx rozhraní xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a digitálních xxxxxxxxxxx map xxxxx; xxxxxxx úřady poskytují x xxxx nezbytnou xxxxxxxxxx,

x) jednotné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx digitálních xxxxxxxxxxx xxx krajů x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx,

x) vedení xxxxxxx xxxxxxxxx, provozovatelů x správců technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, x xxxxx území xxxx xxxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, x vlastníků, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxx xxxxx x xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx krajů x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx povinnost, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx seznamů xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x), xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx týká, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx digitální xxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2020 Xx. x 284/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§5

Poskytování výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx16). Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx, x xxxx xx přístup xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx ochrany kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stanic xxx xxxxxx určování xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis dále xxxxxxx xxxxxx xx xx.

(3) Zeměměřický xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, co žadatel xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 20 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, pokud

a) požadované xxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, než xxxx je pro xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem,

c) xxxxxx xxxxxxxx úplata xx jejich poskytnutí, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxxxx15).

(5) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, zpřístupňování x xxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxxx výsledků zeměměřických xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických činností x ze spravovaných xxxx xxx určených xxx potřeby xxxxxx xxxxx orgánům státní xxxxxx, orgánům územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx působnosti za xxxxxx xxxxxxx obrany xxxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rizikových jevů x xxxxxxx bezplatně.

(2) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx účelu xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zjevně xxxxxxxxxx rozsahu nezbytnému x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

d) xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15), xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx České republiky xxxxx třetí xxxxxx, xxxx

x) xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, než v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 88/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§5x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledků zeměměřických xxxxxxxx

Xx poskytování xxxxx xxxxx §5 x 5a se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím x xxxxx o xxxxx xx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx údaje se xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zákona x xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88/2023 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2023

Oddíl xxxxx

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§6

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxx x geodetických xxxxxxx xxxx xxxxxxxx polí xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který údaje xxxxxxx, a xx xx 30 xxx xx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx,

x) poskytnout xxxxxxx xxxxxxxx v §4 xxxx. 2 xxxx. x) bezplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x podklady prokazující xxxxxxxx výsledků,

c) poskytnout xxxxxxx uvedeným x §4 xxxx. 2 xxxx. x) bezplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx pro potřeby xxxxxx xxxxx.

(2) Vlastník xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kartografických xxx, xx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x orgány územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zeměměřické xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníkovi nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků. Xx staveb mohou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněného xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx vstupovat i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemku nesmí xxxxx xxxxxx ve xxxxxx x vjíždění xx pozemek xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx xx nemovitost xxx xxxxxx zeměměřických xxxxxxxx a xxxxxxx8) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ostatní xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx listem x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx provozovatel zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx. Xxxxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx bodů xxxxxxxx xxxx

(1) Orgány xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x nezbytném rozsahu xxxxxx nemovitosti xx xxxxxxxxx, udržování, přemísťování, xxxxxxxxxxxx a obnovování xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx značek xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx správcem xx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxx. Xxxxxxx značky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavce 1 x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemovitosti. Xxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti, xxxx-xx jím vlastník, xxxxxxx poučit x xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx vznikají. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 xxxx. 3).

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx se xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx by xx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,9) xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx projednání x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx přísluší ochrana xxxxxx xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxx značky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údržbu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx podle potřeby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pásmo podle xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx polohového xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x v dohodě x xxxxxx xxxxxxxx x xx jeho xxxxxx xxxxxxxx, přemísťovat, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xx-xx být značka xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx, odstraněna xxxx xxxxxxx xxxx opatření x xxxx xxxxxxx, xx vlastník nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx to xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správci.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x zničení xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx oznámení podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9a

(1) Značky bodů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ochranná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx základních xxxxxxxx polí x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx základních xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx bodů xxxxxxxxxx xxxxxxxx polí xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxx, xxxxx xxxx x název xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxx xxxx x souřadnicovém systému Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prvky.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx značek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx kód xxxxxxxxxx pásma, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx bod,

c) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§9x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

§10

Náhrada za xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x majetek xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti x xx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx uvést xxxxxxxxxx xx původního stavu. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx co xxxxxxx rušili hospodaření x xxxxxxx nemovitosti. Xxxxx xxxx, po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx rozsahu provádět xx vlastní xxxxxx xxxxx úpravy terénu, xxxxxxxxxx x odstraňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li xxxxx xxxxxxxxxx uvést do xxxxxxxxx stavu a xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx újma x xxxxxxxx xxxxxx zeměměřických xxxxxxxx, xx xxxxx xx náhradu. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ten, xxx xx výkonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx újmy xxxx xxx uplatněno x xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx do jednoho xxxx ode dne xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx umístěním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx toto xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x kterého xx xxxxx toto xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x dohodě x xxxxxxx a xxxx výši xxxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxxxxxx xxxx.

§11

Xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx obrany státu x v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimem xxxxxxx

(1) Xxxxxx státní xxxxxx x xxxxx xxxx povinny xxx xxxxxx zeměměřických činností xxxx xxxxx obrany xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.11)

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx zeměměřických xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx přísluší Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností určené xxx potřeby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx orgány x právnické xxxxx xxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx k xxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívané xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxxx prostorové informace xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Výsledky xxxxxxxxxxxxx činností xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx se xxxxx x geodetický podklad xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x vytyčení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx stavby xxx účely xxxxxxxx x o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx polohy x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zeměměřictví x katastru xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx orgány.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx státní xxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx obrany státu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx17) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx18) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vojenským xxxxxxxxx") xxxx být xxxxxxx Ministerstvem xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neuvedených xx větě xxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13

§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 88/2023 Sb.

§14

§14 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/2023 Sb.

§14a

§14a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/2023 Sb.

§15

§15 zrušen právním xxxxxxxxx č. 88/2023 Sb.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Autorizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx spolehlivě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, náležitostí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx předpisy,

b) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhotovitele x xxxxxxx dohodnutými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívaných xxx potřeby xxxxxx xxxxx prověřit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhotovitele x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §11 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx zeměměřické xxxxxxxx8), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx státní xxxxxx díla xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dbát xxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, odděleně xxxxx §16f xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx území, xxx xxxx zeměměřické činnosti xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vymezení xxxxx x xxxxxxx výsledků xxxxx §16f xxxx. 1 písm. c), xxxx a pořadového xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx využívaných xxx xxxxxxx xxxxxx státu xxx namísto katastrálního xxxxx xxxxx označení xxxxxxxx listu základního xxxxxxxx mapového xxxx xxxxxxx 1 : 25 000 xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx praxi x xxxxxxxxxxxxx činnostech xxxxx, xxxxx tuto xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxx: "Xxxxxxxxxxxx x přesností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.". X xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis autorizovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, číslo x xxxxxxxx ověřovaných xxxxxxxx x otisk xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), jehož obsahem xx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inženýra x označení xxxxx §16e xxxx. 2,

b) xxxxx xxxxxxx, pod xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx,

x) xxxxxx autorizace xxxxx §16f odst. 1.

(3) Ověření odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřické xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xx vyznačí xxxxxx: "Náležitostmi x xxxxxxxxx odpovídá právním xxxxxxxxx." x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zeměměřické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx autorizovaný xxxxxxxxxxx inženýr xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx certifikát, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx x). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx razítko, xxxx xxx platnost xxxxxxx 5 xxx xx data xxxxxxx xxxxxxxx zeměměřické činnosti.

(4) Xxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxxx xxxxx se vyznačí xxxxxx: "Xxxxxxx se, xx tato xxxxx xxxxxxxx x geometrickým xxxxxx.". K textu xx připojí vlastnoruční xxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx kopií x xxxxxxxxxx a xxxxx autorizačního xxxxxxx.

(5) X případě, xx xxxxxxxx zeměměřické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx inženýr xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x listinné xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" a xxxxxxx x němu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx ověřených xxxxx x stejnopisů a xxxxx autorizačního razítka.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komory.

§16x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností vyhotovené xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti xxxx být ověřeny, xx svými náležitostmi x xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x katastru je xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx vyhotovených xxxxxx xxxxxxxxxxxx x katastru xxxx součást xxxxxx xxxxxx působnosti, xxxxx

x) xx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx22) x xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxx složil úřednickou xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx19).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x katastru xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhotovených xxxxxx zeměměřictví a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti xxxx v xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx x katastru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností, které xxxx ověřeny jako xxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx zeměměřické xxxxxxxx vykonány,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx roku x

x) datum xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx zeměměřické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx součást výkonu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx textem: "Náležitostmi x přesností xxxxxxxx xxxxxxx předpisům.". X xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, číslo x xxxxxxxx ověřovaných xxxxxxxx zeměměřických činností x otisk xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Ověření výsledku xxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jako součást xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx textem: "Xxxxxxxxxxxx a přesností xxxxxxxx xxxxxxx předpisům." x xxxxxx x xxxxxxxx ověřovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx založeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 let xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16x xxxxxx právním předpisem x. 88/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§16x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x přesností odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podmínkám xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě §11 xxxx. 2.

(2) Ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx20) x xxxxxxxxxxx zařazení x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx činnosti pověřeni.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Ministerstvu xxxxxx xx odborně xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx vojenským xxxxxxxxx, xxxxx

x) má ukončené xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx22) a xxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx odborné xxxxx x zeměměřických xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §16c.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ověřilo. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx zeměměřické činnosti xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) název xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx měřítka 1 : 25 000 xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx roku a

e) xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx zeměměřické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízením xx xxxxxxx textem: "Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.". X textu se xxxxxxx vlastnoruční xxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxx, datum ověření xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vojenským xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx vyznačí xxxxxx: "Xxxxxxxxxxxx x přesností xxxxxxxx xxxxxxx předpisům." x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxx x číslo xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Ministerstvu xxxxxx podepíše xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem x xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Kvalifikovaný xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xx data xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§16c

Zkouška xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16b odst. 3 písm. x).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx xx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx,

x) potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ověřování xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pěti let,

c) xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kalendářního xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx, pod kterým x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zeměměřické xxxxxxxx ověřila, x xxxxx x xxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx zpracovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Zkouška odborné xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději do 3 měsíců xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Odborná xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x je nejméně xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx obrany xxxxx, znalosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx x xxxxx.

(7) X úspěšném xxxxxxxx xxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx rukou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti úspěšně xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Fyzická xxxxx, xxxxx nesložila xxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x její xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky.

(9) Xxxxxxxxxx odstavců 1, 4, 5 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx vykonání xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx21). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x vykonání xxxxxxxxx zkoušky obdobně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§16d

Dohled

Činnosti xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických činností xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx díla a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxx x katastrální xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx").

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 88/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Oddíl xxxx

Xxxxxxxxxx

§16x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Autorizovaný zeměměřický xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx označení "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxxx výsledků zeměměřických xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§16x

Xxxxxxx autorizace

(1) Komora xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívaných xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu x dokumentace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx díla, nejsou-li xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx dokumentace x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přemístění xxxx xxxxxxxxxx polohového xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, x

x) výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx.

(2) Autorizaci pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxx Xxxxxx udělit xxxx samostatně xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Komora xxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx

x) je občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xx Xxxxxxxx unie x xxxx členské xxxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxxxx x obchodní xxxxxx xxxxxxxxxxx profesi xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"), nebo xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx23), xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx

1. x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx24),

2. x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx25),

3. x Xxxxx xxxxxxxxx xxx udělen xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x bodě 1 xxxx 2, xxxxx mu xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx26) nebo xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx27),

4. x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx členském státě xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx studia, xxxxxxxxx pobytů xxxx, xxxxxxxxx odborné přípravy xxxx xxxxxxxxxx služby28), xxxx

5. x České xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pobyt, xxxxxxx xx obětí xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx přistěhovalectví x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx29), x

x) je xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx zeměměřického xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x Xxxxx republice nejméně 5 xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxx poplatek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 000 Xx (dále xxx "xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx zkoušku"), x

x) xxxxxx předepsaný slib.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx uzná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace21) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx složení předepsaného xxxxx každému uchazeči x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínky uvedené x odstavci 3 xxxx. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušky.

(6) Xxxxxxxxxx xx uděluje xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Text xxxxx zní: "Slibuji xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zeměměřických xxx, xxxx ctít xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x budu xx xxxx řídit profesní xxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx."

(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s vyznačeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(8) Za xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx ten, xxx xxxxx xxxxxxxxxx odsouzen

a) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx,

x) pro xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx alespoň 1 xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx o xxxxxx zkoušek odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x formu xxxxxxxxx o autorizaci xxxxxxx xxxxxxx předpis.

§16f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 88/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§16x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, znalosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxx.

(2) K xxxxxxxxxxx zkoušce Xxxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx každého xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16f odst. 3 xxxx. x) xx x) x zaplatil xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jinak žádost xxxxxxx.

(3) Uchazeč, který xxxxxxxx úspěšně xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx opakovat do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx konání xxxxxxx. Xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušku xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx21). Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx použije xxx xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88/2023 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2023

§16x

Xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Rejstřík xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických inženýrů xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx x kraj xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx a datum xxxxxxx autorizace,

g) xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx veden x xxxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zpřístupněna,

i) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx x

x) xxxxx zániku xxxxxxxxxx.

(3) Komora neprodleně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx obsažených v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxx xxxx x xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxx má xxxxx bezplatně nahlížet xxxxxxxxxxxxxxx veřejné datové xxxx na xxxxx x xxxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b), f) x x).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx inženýr xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou x xxx x xxxxxxxxx autorizovaných zeměměřických xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx rozsahu.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx předpisem x. 88/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§16x

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx autorizace

(1) Autorizace xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx inženýr xxxxx xxxx xx prohlášen xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx autorizaci tomu,

a) xxxx xxxx omezena xxxxxxxxxxx,

x) komu bylo Xxxxxxx uloženo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx autorizace,

c) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zanikla xxxx xxxxx xxxx autorizace xxxxxxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx autorizace.

(5) Osoba, xxxxx xxxx odejmuta xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx požádat x xxxxxxx autorizace nejdříve xx xxxxxxxx xxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx autorizovanému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozastaví xxxxxxxxxx

x) na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx odsouzen za xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zeměměřického xxxxxxxx,

x) xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxx opatření, jímž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) pokud o xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx autorizovanému xxxxxxxxxxxxx inženýrovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bylo-li proti xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí,

b) bylo-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxx svéprávnosti, x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx toto xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xx xxxx autorizace xxxxxxx, a xx xx xx přezkoušení xxxxxxx způsobilosti.

(8) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx učiní Xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Autorizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx Komoře xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx být důvodem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxxx, xxx xxxxxxx. Opomenutí xx xx následek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx šestý

Komora

§16j

Působnost Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx samosprávná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxx xx právnickou xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zeměměřické xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických inženýrů x tento rejstřík xxxxxx jeho xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx autorizační xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx předpisy Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x napomáhat šíření xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spolupracovat x xxxxxx státní xxxxxx x místní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dotýkajících xx xxxxxx zeměměřických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) spolupracovat x xxxxxxxxx zahraničními institucemi,

l) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx x

x) podporovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxx orgánech, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx jejich xxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx řád.

§16j xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 88/2023 Sb. x účinností od 1.7.2023

§16x

Xxxxxx Xxxxxx

(1) Komora xx tyto xxxxxx:

x) xxxx,

x) představenstvo,

c) xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx soud x

x) xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Funkce x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx čestné; xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx ztrátu xxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx pobočky.

§16k xxxxxx právním předpisem x. 88/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§16x

Xxxx

(1) Sněm je xxxxxxxxx xxxxxxx Komory. Xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx sněm xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx. Xxxxxx-xx o xx dozorčí xxxx xxxx jedna xxxxxxx xxxxx, je představenstvo xxxxxxx svolat xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx. Podmínky schopnosti xx usnášet, výkon xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx organizační záležitosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxx

x) xxxxxxxxx řády Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, organizační, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx standardy xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx času xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) může xxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) může xxxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx x o xxxxxxx otázkách, které xx vyhradí k xxxxxxxxxxx, a

i) schvaluje xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady x xxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu 3 xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 88/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§16x

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zejména

a) svolává xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx zabezpečuje xxxxxxx administrativní xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx členů Xxxxxx,

x) navrhuje členy xxxxxxxxxxx rady,

e) odpovídá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x vykonává publikační, xxxxxxxxxxxx x ediční xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Komory, xxxxx o nich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x odvolává xx xxxxx xxxxxx předsedu x alespoň 2 xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Komoru xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx místopředseda.

§16m xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 88/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

§16n

Dozorčí xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. X rámci své xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy a xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx Xxxxxxx,

x) má právo xxxxxxxx do veškerých xxxxxxx Xxxxxx, vyžadovat xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a

c) dohlíží xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx. Předseda zastupuje xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, jménem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx dozorčí radou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x ustavení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx ně xxxx xxx pravomoci. Jejich xxxxxxxx volí xxxxxxx xxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§16o

Autorizační xxxx

(1) Autorizační xxxx xx orgán Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx autorizace.

(2) Autorizační xxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx komise a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x stanoví obsah x xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx zkoušek.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Komory xxxxxxx na dobu xxx let xxxxxxxx Xxxxx v xxxxx xxxxxxx:

x) 1 zástupce Xxxxx,

x) 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x

x) 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Komory.

(4) X případě, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem poruší xxxxxxxxxxx xxx Komory, xxxx xxxxxxxx Úřadu xx xxxxx řádného xxxxx Xxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx rady xxxxxxxxx předseda Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odvolané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xx, aby mu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxx návrhy xx obsazení xxxxxxxxxxx xxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§16x

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx disciplinárního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx dozorčí xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx x místopředsedu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx senátů x xxxxxxx xx ně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 88/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§16x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx není přestupkem xxxxx oddílu xxxxxx xxx trestným činem, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") Komora xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) písemnou xxxxx,

x) pokutu až xx xxxx 50 000 Kč,

c) pozastavení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx, xxxx

x) odejmutí xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(3) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx na zahájení xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxx podán xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx Xxxxxx nebo Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 let xxx xxx, xxx x disciplinárnímu xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí být xx zahájení xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx soud, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx jiného x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu.

(6) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx inženýr, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uloženo, popřípadě xxxxxxx xxxx Komory, xxxxx písemné xxxxxxxx, x to xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stavovského soudu. Xxxxx a xxxx xxxxxx odvolání má xxxxxxxx xxxxxx.

(7) O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxx, xxxx zruší. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx vázán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věcně x místně příslušný xxxx xx správním xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx díla

§17

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností využívané xx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx x geodetických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx závazné na xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x databáze xxxxxxxxxxxx xxxxx, databáze xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxx mapová díla xxxxxxxxx xxx celé xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, stanoví vláda xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

§17x

(1) Přestupku xx dopustí ten, xxx

x) znemožňuje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx státní mapové xxxx, kontrolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx ověřování xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxxx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ztížit xxxxx xxxxxxxxx xxxx využívání,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx používání xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxx autorizovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx není xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxx polohopisný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx děl, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §6 xxxx. 2 nepředloží xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uživatel xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx učiní nepoužitelnou.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx12a) xxxx xxxxxxxxxxx12b) a při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx až xx výše 25&xxxx;000 Xx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx uložit pokutu xx 250&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx doba x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, 2 xxxx 3 činí 3 xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 let xx jeho spáchání.

§17x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívané xx veřejném xxxxx,

x) xxxxxxxxxx na vyzvání xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení stavby, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx polí xxxxxx xxxxxxxxxxxx x katastru, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx lhůtě 30 xxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx inženýr xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem pro xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx potvrdit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx vedením xxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx odborně xxxxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx obrany xxxxx a x xxxxxxxxx se zvláštním xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx do 250&xxxx;000 Xx.

(4) X xxxxxx x přestupku xxxxx odstavce 2 xxxx. x) nebo x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx x přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx 5 xxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx přestupek zaniká xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spáchání přestupku xxxxxxxxxxxxx zeměměřickým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, Xxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx do 5 xxx xx právní xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx.

Oddíl devátý

Společná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 vyhlášky Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx č. 60/1973 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx č. 10/1974 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xx znění vyhlášky Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx č. 38/1974 Xx., xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x kartografického č. 60/1973 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánů x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, končí xxxxxxxxx xxx xxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, uděleno xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x) x §13 odst. 1 xxxx. a), xxxxxxxx xx držitelem xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx Českého úřadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x. 60/1973 Xx., x ověřování geometrických xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx geodetických prací,

b) x §13 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx č. 60/1973 Xx., x ověřování xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v §13 xxxx. 1 písm. x), jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx č. 10/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x. 38/1974 Xx.

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/2023 Sb.

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxx stanoví

a) předmět x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx polí,

b) xxxxxxx x obsah xxxxxx databáze,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx permanentních xxxxxx xxx přesné xxxxxxxx xxxxxx Zeměměřickým xxxxxx x xxxxxx za xx,

x) xxxxxxx x xxxxx správy základních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx děl, kromě xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §11 odst. 3, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx katastru xxxxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §4b xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úplnosti, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x neveřejné, charakteristiky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) formy x xxxxxxxx poskytování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předává xx xxxxxxxxx technické xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §4d xxxx. 3 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx obrany xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx mohou xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx technické mapy xxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx technické mapy xxxx xxx rámec xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje.

XXXX DRUHÁ

ZMĚNA A XXXXXXXX XXXXXX X. 455/1991 XX., O XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (ŽIVNOSTENSKÝ XXXXX), XX XXXXX XXXXXX Č. 231/1992 XX., ZÁKONA X. 591/1992 SB., XXXXXX X. 600/1992 XX., XXXXXX X. 273/1993 XX., XXXXXX X. 303/1993 XX., ZÁKONA X. 38/1994 SB., XXXXXX X. 42/1994 XX. X XXXXXX X. 136/1994 XX.

§21

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., zákona č. 38/1994 Sb., zákona x. 42/1994 Xx. x zákona x. 136/1994 Sb., se xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 8 xx xxxxx "geodetů,10) xxxxxxxxx slovy "úředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inženýrů,10).

Poznámka x. 10) xxx:

"10) §16 xxxx. 3 xxxxxx č. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením."

2. Do xxxxxxx x. 2 xxxxxxx 214 "Ostatní" xx xxxxxx

xx sloupce 1 "Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx",

xx sloupce 2 "x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx směru x 5 xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x 3 xxxx odborné praxe".

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA A XXXXXXXX ZÁKONA XXXXX XXXXXXX XXXX X. 359/1992 XX., X XXXXXXXXXXXXX X KATASTRÁLNÍCH XXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX X.107/1994 XX.

§22

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x katastrálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 107/1994 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. x) xx za xxxxxx "xxxxxxxxx," vypouští xxxxxxxx x. 4).

2. §3 xxxx. f) včetně xxxx poznámky č. 4) xxx:

"x) xxxxxxxxx x xxxxxxx pochybností, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,4)

4) §3 xxxx. 2 xxxxxx č. 200/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx".

3. X §3 xx za xxxxxxx i) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx včetně poznámky x. 5) zní:

"j) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx oprávnění,5)

5) §14 x 15 xxxxxx x. 200/1994 Sb".

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

4. Xxxxxxxx č. 6) xxx:

"6) "Např. §14 zákona x. 35/1965 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 89/1990 Xx.".

5. X §3x xxxx. g) se xx xxxxx "bod 1" xxxxxxxx xxxxx "x xxxx. c)".

6. Xxxxxxxx č. 6a) x x. 6x) xxxxx:

"6x) §2 písm. x) xxxxxx x. 200/1994 Sb.

6b) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1994 Xx.".

7. X §4 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výsledky" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx".

8. §4 písm. x) xxxxxx nové xxxxxxxx x. 8) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,8)

8) §15 odst. 5 xxxxxx x. 200/1994 Xx.".

9. X §4 písm. x) xx slova "c) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "d xx x)".

10. Poznámka č. 9) zní:

"9) Např. §7 odst. 3 xxxx. a) xxxxxx x. 200/1994 Xx.".

11. §6 xxx:

"§6

Xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx 11) se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. f), x) a j), §3x písm. x) x x), §4 xxxx. x) a x) x §5 xxxx. x), x) x x) xxxxxx xxxxxx".

12. §7 písm. x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ztěžuje xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dílo, kontrolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx na ověřování xxxxxx xxxxxxxx,".

13. X §7 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x geodetických xxxxxxx11x) xxxx".

Xxxxxxxx č. 11x) xxx:

"11x) §6 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 200/1994 Sb.".

14. §7 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx č. 11b) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,11x)

11x) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 200/1994 Xx.".

15. V §7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "veřejném".

16. X §7 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx e) xx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx č. 11x) x x. 11x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu,11c)

f) xx vyzvání xxxxxxxxxx x nahlédnutí, xxxxxxxxx x využití geodetickou xxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx,11x)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo základní xxxxxx mapové dílo.

11c) §6 odst. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 200/1994 Sb.

11d) §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 200/1994 Xx.".

XXXX XXXXXX

§23

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 46/1971 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x kartografického č. 59/1973 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx dílech.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx č. 60/1973 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx č. 10/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x kartografického č. 38/1974 Xx.

§24

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1995.

Uhde v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

1. Zemědělské xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx dosud xxxxxxxxx x druhu xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, se od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx trvalé xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxx xxxxxxxxx podle §13 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Sb., x zeměměřictví a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx dne xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx katastru xxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x platnosti.

(2) Řízení x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx předpisů platných x době xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 186/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 30. xxxxxx 2024. Na xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx správci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje. X xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx infrastruktury xxxxxx zodpovídají xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů, x xx v xxxxx charakteristik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Nedosahují-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxxx digitální xxxxxxxxx xxxx kraje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx §4b xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2024, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxx 2024, xxxxxx editor xxxxxxxx xxxxx §4b xxxx. 7 xxxxxx č. 200/1994 Xx., xx xxxxx účinném xx 1. července 2024, xx xxxxxxxxx technické xxxx kraje do 30. září 2024. Xxxxx xxxxx podle §4b xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2024, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxx 2024 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4b xxxx. 9 xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. července 2024, do 30. xxxx 2024.

2. Budou-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024 xxxxx x dopravní x technické infrastruktuře, xxxxx vznikla do 30. xxxxxx 2024, xxxxxxxxx xx obdobně xxxxx bodu 1 xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx digitální xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx podle §4d xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2024, xx 31. prosince 2024. Xx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x katastrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, provozovatelé x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx infrastruktury k xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx podle §4d xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2024, xx xxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxx 2023, oznamují xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx informačního systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poté, xx ke změně xxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx v xxxxx xxxxx §4d odst. 3 písm. a), x) x x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2024, xx 30. xxxxxx 2024. Xx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x správci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx. Změny xxxxx xxxxx §4d xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 200/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx od 1. července 2024, xx xxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxx xx 30. června 2024, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx týkají, správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxxx poté, co xx změně došlo.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2024, xxxxxxxxx účinnosti xx xxx 30. xxxxxx 2024.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx úřední xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023, se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx inženýry xxxxx §16e xxxx. 1 xxxxxx č. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2023.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 200/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do 30. června 2023, xxxxxxxx do 30. xxxxxx 2023, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxxxx §17b odst. 2 xxxxxx č. 200/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. července 2023.

3. Xxxxxx oprávnění xxxxx §13 odst. 1 xxxx. a) xx x) zákona x. 200/1994 Sb., xx xxxxx účinném xx 30. xxxxxx 2023, se považují xx autorizaci xxxxx §16f xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2023.

4. Xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 200/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023, xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

5. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 200/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx 30. června 2023, xxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx od 1. xxxxxxxx 2023.

6. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxx §13 xxxx. 1 písm. d) xxxxxx x. 200/1994 Xx., ve znění xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16e zákona č. 200/1994 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx 1. xxxxxxxx 2023, a Xxxxxx xx zapíše xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti, xxxxxxxx xx fyzická xxxxx podá Komoře xx 6 xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023 x xxxxxxx x ní xxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 200/1994 Sb., xx xxxxx účinném do 30. června 2023, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx posledního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxx než 5 xxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023, xx x takovém xxxxxxx považuje za xxxxxxxxxx podle §16f xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 200/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. července 2023.

7. Xxxxxxx xxxxx xx odborně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16b xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. července 2023, xxxx v xxxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oprávněním xxxxx §13 odst. 1 xxxx. d) zákona x. 200/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023, x od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx obrany státu xxxxx fyzickou osobou xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 více xxx 5 xxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023, xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023, xx xxxx podle xxxxxx x. 200/1994 Xx., ve znění xxxxxxx do 30. xxxxxx 2023.

9. Úřad xx 60 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx jmenuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Komory x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 200/1994 Xx., ve znění xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023. Návrhy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx seznamu xx 15 xxx od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxx jménem Xxxxxx až xx xxxxxxx představenstva. Výbor xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxx. Xxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxx činnost xxxxxxxxx x ustavení xxxxxx xxxxxxxxx v §16l xx 16p xxxxxx x. 200/1994 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx 1. července 2023.

11. Xxxxx xxxxx ustavující xxxx členů Xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nejpozději xxxxx xxx xxxx xxxx konání ustavujícího xxxxx Výbor xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxx xxxx.

13. Výbor xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx sněm xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxxxxx, případně kombinací xxxxxx způsobů; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx podklady x xxxxxxxxx je x xxxxx, xx xxxxx xx člen Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 10 xxxxxxxxxx xxx.

14. Podrobnosti xxxxxxx rozhodování ustavujícího xxxxx x xxxxxx xxxxx xx orgánů Xxxxxx výbor xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxx xxxx. Prozatímní xxxxxxxx x výsledek korespondenčního x xxxxxxxxxxxxxx hlasování xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Komory xxxxxxx přístup.

15. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx výbor nejpozději xx 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx usnášeníschopný xxx xxxxxx na xxxxx.

16. Komora xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx 2 xxxxxx xx zprovoznění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zeměměřických xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16e odst. 1 xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx autorizace, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

17. Xxxxxxx podle §16 xxxx. 4 xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 30. června 2023, se xxxxxxxx xx autorizační xxxxxxx xxxxx §16 odst. 2 zákona č. 200/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx 1. xxxxxxxx 2023, x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx autorizovanými zeměměřickými xxxxxxxx xx jejich xxxxxx, xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2024.

18. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 5 xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxx 2023, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 zákona x. 200/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2023, x xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inženýry do xxxxxx výměny, xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2024.

19. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx autorizovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 200/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2023.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 88/2023 Xx. x účinností xx 1.7.2023

Informace

Právní předpis č. 200/94 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1995.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

120/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 284/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2000

186/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2000 Xx., x xxxxx x. 359/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxxx a katastrálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2001, x xxxxxxxx §14 odst. 4, který xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)

289/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 200/1994 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 109/2001

319/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 200/1994 Xx., x zeměměřictví x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

189/2008 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

380/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 123/1998 Sb., x právu na xxxxxxxxx o životním xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/94 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 14.11.2009

350/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

257/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

298/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, zákon x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

47/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1994 Xx., x zeměměřictví a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 12.3.2020

284/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

88/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxx zavedením, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1994 Xx., x zeměměřictví x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2024

152/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

202/2023 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx XXX č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

2) Xxxxx XXX č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx stavební zákon.

4) Xxxxx XXX č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4a) §11a zákona x. 123/1998 Xx., x právu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 380/2009 Xx.

4x) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 137/2002 Xx. x zákona x. 226/2003 Xx.

4c) Například xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 102/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 489/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2002 Xx., zákona č. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx. x zákona x. 358/2003 Sb., xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 77/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 144/2002 Xx., xxxxxx č. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxx č. 103/2004 Sb., xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 146/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2002 Sb. x zákona č. 309/2002 Xx.

4x) §3a xxxx. x) xxxxxx x. 359/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 107/1994 Xx. a xxxxxx č. 175/2003 Xx.

4x) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 517/2002 Xx.

4x) Xxxxxxxxx zákon č. 77/2002 Sb., x akciové xxxxxxxxxxx České dráhy, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 83/2003 Xx. x xx xxxxx xxxxxx x. 179/2003 Xx.

4g) Opatření Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27. dubna 1999 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XX-XXXX (částka 33/1999 Sb.), ve znění xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 15. června 2001 (xxxxxx 88/2001 Xx.).

5) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) Xxxx. zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech, xxxxx č. 35/1965 Sb., x dílech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

7) §4 odst. 6 vyhlášky Federálního xxxxxxxxxxxx xxx technický x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 83/1976 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxx. §4 xxxx. x) zákona XXX č. 359/1992 Xx.

9) Xxxxxxxxx zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 114/1992 Sb., x ochraně přírody x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10) Xxxxx č. 50/1976 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

11) Zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11a) §46 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx a některých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12) §7 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12x) §3a písm. x) xxxxxx x. 359/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12x) §4 xxxx. x) xxxxxx č. 359/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12x) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) §27 xxxx. 3 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13a) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14) §2 odst. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

16) §3 xxxx. 11 zákona x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §3 xxxx. 1 xxxx. x) x §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 359/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §35 x xxxx. zákona č. 234/2014 Xx., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) §3 xxxx. 3 zákona č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání odborné xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxxxx xxxxxx států x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

22) §46 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

23) Článek 23 x 24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX a 93/96/XXX.

24) Xxxxxx 11 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxxxx 21 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

25) Xxxxxx 12 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 x zvláštním xxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx výzkumu.

26) Xxxxxx 14 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

27) Článek 26 xxxx. 1 a 3 x článek 27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx uprchlíka nebo xxxxx, která x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

28) Článek 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx studia, výměnných xxxxxx žáků, xxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

29) Xxxxxx 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x povolení x pobytu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x kteří xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.