Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.09.2019.


Zákon o Bezpečnostní informační službě
154/94 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1

ČÁST II. Postavení příslušníků, specifické prostředky získávání informací, evidence vedené Bezpečnostní informační službou a náhrada škody

HLAVA I. Postavení příslušníků §2 §3 §4 §5

HLAVA II. Specifické prostředky pro získávání informací §6

ODDÍL 1. Zpravodajské prostředky §7

Zpravodajská technika §8 §8a

Použití zpravodajské techniky §9

Povolení k použití zpravodajské techniky §10

Kontrola průběhu používání zpravodajské techniky §11 §12

Krycí prostředky a krycí doklady §13

Krycí prostředky §13a

Sledování §14 §14a

ODDÍL 2. Využívání služeb osob jednajících ve prospěch Bezpečnostní informační služby §15

HLAVA III. Evidence vedené bezpečnostní informační službou §16

HLAVA IV. Náhrada škody §17

ČÁST III. Kontrola činnosti Bezpečnostní informační služby a povinnost zachovávat mlčenlivost §18 §19 §20 §21

ČÁST IV. §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106 §107 §108 §109 §110 §111 §112 §113 §114 §115 §116 §117 §118 §119 §120 §121 §122 §123 §124 §124a §124b §124c §125 §126 §126a §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §146a

ČÁST V. Doplnění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů §147

ČÁST VI. Zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení §148 §149 §150 §151 §152 §153 §153a §154 §155

Nález ÚS č. 124/1996 Sb.; č. 5/2010 Sb.

č. 21/2006 Sb. - §29

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx službami Xxxxx xxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxx. 1)

XXXX DRUHÁ

POSTAVENÍ XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX VEDENÉ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX ŠKODY

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§2

(1) Úkoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx újma.

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§4

Xxxxxxxxxxx prokazují xxxxx xxxxxxxxxxx k Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx: "Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx".

§5

Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx nutné xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. 12)

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxx

x) zpravodajská xxxxxxxx,

x) krycí xxxxxxxxxx x xxxxx doklady,

c) xxxxxxxxx.

(2) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením, zničením, xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§8

Zpravodajská technika

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx, fototechnické, chemické, xxxxxxxxx-xxxxxxxx, radiotechnické, optické, xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx, používané xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx něm xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx občanů xxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provozu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx záznamů,

d) vyhledávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx občanů, není

a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, monitorování x vyhodnocování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx techniky,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozu xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o tomto xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací

a) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx koncového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx záznam xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxx, x

x) poskytnutí provozních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx formě x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 39).

§9

Xxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx něž xx xxx xxxxxxx, xxxx jiným způsobem xxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxx soudce xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx zasahovat xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx nezbytně xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx požádají x xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky vydané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 33)

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu x od jiných, x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx. 34)

§10

Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydává xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxx zpravodajské techniky, xxxxx xx xxx xxxxxxx, dobu xxxxxx xxxxxx použití, základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxx, xxxxx x xx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, a je-li xxxxx, i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky; xx-xx xxx zpravodajská xxxxxxxx použita xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx použití xxxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx vůči osobě xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx identifikační xxxxx o objektu xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použita, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxx, číslo telefonní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud x xx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx, x xx-xx xxxxx, i místo xxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.

(4) Použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxxx 4 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vydá xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obydlí; xxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění.

(6) Xxxxxxx-xx soudce xxxxxx x povolení x xxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

§11

Xxxxxxxx průběhu používání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, povolení k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky.

§13

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Krycím xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dokument sloužící x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby nebo x utajení xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační služby.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, člena xxxxx, xxxxx bankovní xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxx xxxxxx soudce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx míře xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x to xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx dokladem, xxxxxxxxx blokováním 30) xxxxxx xxxxx. Správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx také xxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační služba xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx opatřených  xxxxxxx xxxxxxx.

§13x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx dokumentem, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx.

(2) Xxxxx prostředek xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx opatřených x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 205/2019 Sb. x účinností xx 6.9.2019

§14

Sledování

O xxxxxxx sledování x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14a

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx žádat xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx techniky xxx xxxxxxx xxxxxxx x od xxxxxx, x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 274/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx je oprávněna xxx xxxxxx xxxxx xxxxx využívat služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednajícími x její xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 let, xxxxx dobrovolně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační služby xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx, xxxxx xx jí xxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxx.

XXXXX TŘETÍ

EVIDENCE VEDENÉ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SLUŽBOU

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx informační služba xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o fyzických x právnických xxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx x plnění xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x evidencích xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx evidence o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx pod krytím xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx činností.

(5) Bezpečnostní xxxxxxxxxx služba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx archiv 32) x trvalému xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA ČTVRTÁ

NÁHRADA XXXXX

§17

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxx xx této xxxxxxxxxx může zprostit xxx xxxxx, způsobila-li xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx.

(2) Xxxx je povinen xxxxxxxx škodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx xxxx příslušníkovi.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

KONTROLA XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX ZACHOVÁVAT XXXXXXXXXXX

§18

(1) Kontrolu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "kontrolní orgán").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx 7 xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxx, xxx xxx zastoupen xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušnosti x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx volbách; xxxxx xxxxx je xxxx xxxxx. Členem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx poslanec Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx jednání xxxxxxxxxxx orgánu x xx xxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx. 26) Kontrolní xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jím pověřeného xxxxxxxxxxx xx objektů Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx.

(2) Xxxxxxx předkládá xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) návrh xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zadání xxxxx xxxxxxxxx vládou xxxx prezidentem republiky, 27)

x) xxxxxxxx potřebné xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx,

x) xxxxxxx předpisy, xxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, 27)

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, x xx pouze xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) počet případů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky, xx xxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx 35) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx případů x xxxx, x xxxxx xx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x informaci odliší xxxxxxx x xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 27)

x) xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx bankou xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 36), x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxx služby a x jeho xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 37) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxx zprávy bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se klienta, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 38), x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx jako xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx, x xx pouze xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Kontrolní orgán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx to, xx činnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušníky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx své xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx řediteli x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxx členům xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 odst. 2. Skutečnosti, x xxxxx xx členové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxx, xxxxxxxx v xxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

XXXX XXXXXX

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 362/2003 Sb.

§23

§23 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§27

§27 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§33

§33 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§34

§34 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§36

§36 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§37

§37 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§38

§38 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§41

§41 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§45

§45 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§47

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§48

§48 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§49

§49 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§51

§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§53

§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§58

§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§60

§60 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§62

§62 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§63

§63 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§64

§64 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§66

§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§68

§68 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§69

§69 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§70

§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§71

§71 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§72

§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§73

§73 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§74

§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§75

§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§76

§76 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§77

§77 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§79

§79 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§80

§80 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§83

§83 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§84

§84 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§85

§85 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§86

§86 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§87

§87 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§88

§88 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§89

§89 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§90

§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§91

§91 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§92

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§93

§93 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§94

§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§95

§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§96

§96 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§97

§97 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§98

§98 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§99

§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§100

§100 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§101

§101 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§102

§102 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§103

§103 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§104

§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§105

§105 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§106

§106 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§107

§107 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§108

§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§109

§109 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§110

§110 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§111

§111 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§112

§112 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§113

§113 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§114

§114 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§115

§115 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§116

§116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§117

§117 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§118

§118 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§119

§119 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§120

§120 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§121

§121 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§122

§122 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§123

§123 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§124

§124 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§124x

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§124x

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§124x

§124x zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§125

§125 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§126

§126 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§126x

§126x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§127

§127 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§128

§128 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§129

§129 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§130

§130 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§131

§131 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§132

§132 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§133

§133 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§134

§134 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§135

§135 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§136

§136 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§137

§137 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§138

§138 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§139

§139 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§140

§140 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§141

§141 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§142

§142 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§143

§143 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§144

§144 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§145

§145 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§146

§146 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§146x

§146x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX XXXXXX X. 141/1961 XX., X TRESTNÍM XXXXXX XXXXXXX (TRESTNÍ XXX), XX XXXXX POZDĚJŠÍCH XXXXXXXX

§147

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx zákona x. 57/1965 Sb., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx č. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Sb., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx č. 43/1980 Xx., zákona x. 159/1989 Sb., zákona x. 178/1990 Xx., xxxxxx č. 303/1990 Xx., xxxxxx č. 558/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 25/1993 Xx., zákona č. 115/1993 Xx. a xxxxxx x. 292/1993 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §12 xxxx. 2 se xx xxxxx větě xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx připojují xxxxx "x x xxxxxx x trestných činech xxxxxxxxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx pověřené xxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx".

ČÁST ŠESTÁ

ZMOCŇOVACÍ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§148

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx náhradu škody xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstalým xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získávání xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§149

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výcvik x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, 21) xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebních xxxxxxx.

§150

Do doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx ředitel Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§151

(1) Xxxxxxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx xx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx příslušník"), nejdéle xxxx do 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx dobu xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zařazení, xxxxxxx a plat.

(2) Xxxxxxxxx příslušníci mohou xxxxxxxxxx do pěti xxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxx, xx x xxxxxxx xx služebního xxxxxx příslušníka xxxxxxxx (xxxx xxx "sdělení"). Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx ve xxxx xxxxx.

(3) U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, se má xx xx, xx xxxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). X xxxx xxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníka xxxxxxx, xxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hrubého xxxxxxxxx xxxxx, splatné xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xx postup xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§152

(1) Pokud xx x právních xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě xxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx.

(2) Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přecházejí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§153

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§153x

§153x zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§154

Zrušuje se xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 527/1992 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 316/1993 Xx.

§155

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 1994.

Uhde v. x.
Xxxxx v. x.
x. x. Lux v. x.

§29

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) X xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se důvody xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§29 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 21/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.3.2006

Xx. XXXXX

Xxxxxx a xxxx xxxxxxx újmy xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2017, xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx XXX xx XXXXXX xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i po 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Informace

Právní xxxxxxx x. 154/94 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.7.1994.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

160/95 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx pojištění

s účinností xx 1.1.96

124/96 Sb., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 17.5.96

155/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

281/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

53/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony související x oblastí evidence xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

290/2005 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2005

530/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

21/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ověřování)

s xxxxxxxxx od 1.3.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2017)

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 7.12.2006

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Sb., o xxxxxxxx a existenčním xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 155/95 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

381/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 309/2002 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.8.2009

5/2010 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 19.11.2009 ve xxxx návrhu xx xxxxxxxxx protiústavnosti ustanovení §139 odst. 1 xxxxxx x. 154/94 Xx., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 362/2003 Sb. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 23.1.2010

445/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., o xxxxxx státních zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2011

254/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 21/92 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 3.8.2012

273/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2012

463/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx od 21.12.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

318/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

205/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 154/1994 Xx., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 289/2005 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.9.2019

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
2) §6 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x platu x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
3) §307 x 308 xxxxxx x. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx (úplné xxxxx x. 69/1994 Sb.).
4) Nařízení xxxxx XXXX č. 53/1992 Sb., x xxxxxxxxx mzdě, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 615/1992 Xx.
5) Zákon č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
6) Zákon XXX č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx a působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx., x přestupcích, ve xxxxx pozdějších předpisů.
8) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb.
9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcí č. 75/1967 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení pracovní xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 143/1992 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 79/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, bezpečnostních xxxxx x xxxxxx, orgánů xxxxx xxxxxx, příslušníků Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxx).
11) §157 xx 161 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx znění x. 126/1994 Sb.).
12) §13 x 14 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 65/1994 Sb.).
13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 32/1965 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §37 xxxxxxxx xxxxx č. 108/1994 Xx., kterým xx xxxxxxx zákoník práce x xxxxxxx další xxxxxx.
15) Xxxxx č. 32/1957 Sb., x nemocenské xxxx x ozbrojených xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §200 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
17) Xxxx. §33 zákona x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné xxxxx č. 361/1992 Xx.).
18) §49 xxxxxx x. 100/1988 Xx.
19) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx zákona x znalcích x xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §247 x násl. xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 55/1991 Sb., x xxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx.
22) §36 xxxxxx XXX x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné znění x. 17/1994 Sb.).
§13 a xxxx. xxxxxx č. 67/1992 Xx., x Vojenském xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
23) §15 x §107 odst. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
24) §37 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 283/1991 Xx.
25) §24 xxxxxx XXX č. 97/1974 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx XXX č. 35/1989 Sb., x xxxxxxxx řádu České xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §5 x násl. xxxxxx x. 153/1994 Xx.
28) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) §19 x 21 xxxxxx x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
32) §80 xxxx. 3 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
33) §9 x 10 zákona x. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
34) §53 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 265/2001 Sb.
35) §5 xxxx. 1 zákona x. 153/1994 Sb.
36) §11a xxxxxx x. 153/1994 Xx.
37) §5 xxxx. 1 zákona x. 153/1994 Xx.
38) §72 xxxx. 1 písm. x) a §72 xxxx. 2 zákona x. 358/1992 Xx., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §97 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., zákona č. 153/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 94/2011 Xx. x xxxxxx x. 273/2012 Xx.