Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.09.2019.


Zákon o Bezpečnostní informační službě
154/94 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1

ČÁST II. Postavení příslušníků, specifické prostředky získávání informací, evidence vedené Bezpečnostní informační službou a náhrada škody

HLAVA I. Postavení příslušníků §2 §3 §4 §5

HLAVA II. Specifické prostředky pro získávání informací §6

ODDÍL 1. Zpravodajské prostředky §7

Zpravodajská technika §8 §8a

Použití zpravodajské techniky §9

Povolení k použití zpravodajské techniky §10

Kontrola průběhu používání zpravodajské techniky §11 §12

Krycí prostředky a krycí doklady §13

Krycí prostředky §13a

Sledování §14 §14a

ODDÍL 2. Využívání služeb osob jednajících ve prospěch Bezpečnostní informační služby §15

HLAVA III. Evidence vedené bezpečnostní informační službou §16

HLAVA IV. Náhrada škody §17

ČÁST III. Kontrola činnosti Bezpečnostní informační služby a povinnost zachovávat mlčenlivost §18 §19 §20 §21

ČÁST IV. §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106 §107 §108 §109 §110 §111 §112 §113 §114 §115 §116 §117 §118 §119 §120 §121 §122 §123 §124 §124a §124b §124c §125 §126 §126a §127 §128 §129 §130 §131 §132 §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139 §140 §141 §142 §143 §144 §145 §146 §146a

ČÁST V. Doplnění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů §147

ČÁST VI. Zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení §148 §149 §150 §151 §152 §153 §153a §154 §155

Nález ÚS č. 124/1996 Sb.; č. 5/2010 Sb.

č. 21/2006 Sb. - §29

č. 267/2006 Sb. - Čl. XXXII

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba xxxx xxxxxxxxx zpravodajská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Postavení x působnost Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 1)

ČÁST DRUHÁ

POSTAVENÍ XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX VEDENÉ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX ŠKODY

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§2

(1) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušníci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(2) Příslušníci xxxx povinni xxx xxxxxx úkolů xxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob i xxx xxxxxxx, jakož x toho, xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx škoda nebo xxxx nepřiměřená újma.

§3

§3 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§4

Příslušníci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx: "Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx".

§5

Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo krajní xxxxx. 12)

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX INFORMACÍ

§6

Specifickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xx prospěch Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxxxxx prostředky

§7

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněna v xxxxx xxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxx

x) zpravodajská xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x krycí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, poškozením, zničením, xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§8

Zpravodajská xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, fototechnické, xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xxxxxxxx, radiotechnické, optické, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx utajovaným xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx základních xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx

x) vyhledávání, otevírání, xxxxxxxx xxxx vyhodnocování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) odposlouchávání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvukových nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx předmětů, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nástrahové xxxxxxxx.

(2) Použitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jím xxxx zasahováno xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, není

a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx k xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx obrazových xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zabezpečovací a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, radiokomunikačního nebo xxxxxx xxxxxxxxx provozu xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§8a

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx potřebném pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací

a) xxxxxxx, xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxx připojení koncového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx záznam xxxxx v určených xxxxxx xxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lokalizačních xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 39).

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx informační služba xxxx zpravodajskou xxxxxxxx xxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxx") a xx xxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxxx xxxx dokumentování xxxxxxxx, xxx xxx xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx překročit xxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxx do xxxx a xxxxxx xxxxxx nad nezbytně xxxxxx xxxx.

(3) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 33)

(4) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky xxx vlastní xxxxxxx x od xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů. X xxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 34)

§10

Povolení k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx použití, základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto údaje xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx, x xx-xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx zpravodajské techniky; xx-xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx použitím má xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 odst. 1,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxx bylo o xxxx žádosti xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x žádosti x xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx použita, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxx, xxxx které xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použita, pokud xxxx tyto údaje xxxxx, číslo xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxx, xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x odůvodnění.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 4 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vydá současně xxxxx x tohoto xxxxxxxxxx, který obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx zasahováno xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx neobsahuje xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx soudce xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx techniky

(1) Soudce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trvají.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx použití xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx.

§13

Krycí xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dokument sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x utajení objektů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, člena xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce xxxx doklad xxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx dokladu nutné, xx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx zpracovávat xxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxxx nebo fyzickým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx blokováním 30) xxxxxx údajů. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx xxxx správci xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Krycí doklady xxxxxxxx x vydává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx; krycích xxxxxxx.

§13x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx věc, která xxxx dokumentem, xxxxxxx xxxx xxxxxxx sloužící x zastírání skutečné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřizuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx opatřených x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 205/2019 Xx. x účinností xx 6.9.2019

§14

Sledování

O xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx útvaru.

§14x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx žádat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx, x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx orgánů. X xxxxx případě xx xxxxxxx doložit, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Sb. x účinností xx 1.1.2009

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Bezpečnostní informační xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx úkolů.

(3) Bezpečnostní xxxxxxxxxx služba xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx vyzrazením x xxxxxxxxxx újmy xx xxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb nebo x souvislosti x xxx.

HLAVA TŘETÍ

EVIDENCE VEDENÉ XXXXXXXXXXXX INFORMAČNÍ XXXXXXX

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x využívat xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x její xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v evidencích xxxx xxxxxxxxxx, zneužitím, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx skutečnost o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx těmto xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezpečnostní informační xxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pod krytím xxxxx xxxxxx nebo xxxxx činností.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx archiv 32) x trvalému xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXX

§17

(1) Xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx poskytla pomoc Xxxxxxxxxxxx informační službě xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zprostit xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx úmyslně.

(2) Xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osobě vznikla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx újmu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx škody xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX ČINNOSTI XXXXXXXXXXXX INFORMAČNÍ SLUŽBY X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§18

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxx k xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx orgán xx xxxxxx nejméně xx 7 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx klub ustavený xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx straně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx je xxxx xxxxx. Členem xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx členů xxxxxxxxx xxxxxxxx předpis. 26) Xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxx vstupovat x doprovodu xxxxxxxx xxxx jím pověřeného xxxxxxxxxxx do xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx

x) xxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prezidentem xxxxxxxxx, 27)

x) podklady xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx předpisy, xxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2.

(3) Ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, 27)

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) počet xxxxxxx xxxxxxx zpravodajské techniky, xx xxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba xxxxx, s uvedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby 35) x xxxxx xxxxxxxxxxxx techniky,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx, x xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činná; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a věci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 27)

x) xxxxx případů, xx kterých xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 36), x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx x úvěrním xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx zprávy jinou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx jako podnikání, x xxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxx služby x x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 37) s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx žádostí o xxxxxxxxxx zprávy xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství 38), x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x údajích x xxxx členovi x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx zprávy jinou xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x uživateli xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxx xx věcech x xxxxxxxxx, ve kterých Xxxxxxxxxxxx informační služba xxxx xxxxxxx již xxxxxxxx.

(4) Kontrolní xxxxx xxxx xxxxxxxx zasahovat xx personálních pravomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Má-li kontrolní xxxxx za xx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx nebo poškozuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení.

(2) Každé xxxxxxxx xxxxxx příslušníky, xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx.

§21

Povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxx xxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, oznamují v xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx kontroly xxxxx tohoto zákona.

XXXX ČTVRTÁ

§22

§22 zrušen xxxxxxx předpisem č. 362/2003 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§27

§27 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§29

§29 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§34

§34 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§35

§35 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§37

§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§38

§38 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§41

§41 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§42

§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§44

§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§45

§45 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§46

§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§47

§47 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§48

§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§49

§49 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§50

§50 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§51

§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§53

§53 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§55

§55 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§57

§57 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§58

§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§60

§60 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§61

§61 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§62

§62 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§64

§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§65

§65 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§66

§66 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§67

§67 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§68

§68 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§69

§69 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§70

§70 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§71

§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§72

§72 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§73

§73 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§74

§74 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§75

§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§76

§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§77

§77 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§79

§79 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§81

§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§83

§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§84

§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§85

§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§86

§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§87

§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§88

§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§89

§89 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§90

§90 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§91

§91 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§92

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§93

§93 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§95

§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§97

§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§98

§98 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§99

§99 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§100

§100 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§101

§101 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§102

§102 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§103

§103 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§104

§104 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§105

§105 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§106

§106 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§107

§107 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§108

§108 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§109

§109 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§110

§110 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§111

§111 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§112

§112 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§113

§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§114

§114 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§115

§115 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§116

§116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§117

§117 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§118

§118 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§119

§119 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§120

§120 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§121

§121 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§122

§122 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§123

§123 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§124

§124 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§124x

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§124x

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§124c

§124c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§125

§125 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§126

§126 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§126x

§126x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§127

§127 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§128

§128 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§129

§129 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§130

§130 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§131

§131 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§132

§132 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§133

§133 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§134

§134 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§135

§135 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§136

§136 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§137

§137 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§138

§138 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§139

§139 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§140

§140 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§141

§141 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§142

§142 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§143

§143 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§144

§144 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§145

§145 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§146

§146 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§146x

§146x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXX X. 141/1961 XX., X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX (TRESTNÍ ŘÁD), XX ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH XXXXXXXX

§147

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxx č. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Sb., xxxxxx č. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Sb., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Xx., zákona x. 159/1989 Xx., xxxxxx x. 178/1990 Sb., xxxxxx x. 303/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx XXX č. 25/1993 Xx., zákona x. 115/1993 Xx. a xxxxxx x. 292/1993 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §12 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxx spojka "x" nahrazuje xxxxxx x na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxx x trestných xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační služby".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§148

(1) Xxxxx xxxxxxx nařízením, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x jakém xxxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxx vedle nároků xx náhradu xxxxx xxxxx pracovněprávních předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx přiznat xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získávání xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§149

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výcvik x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, 21) vede xxxxxx xxxxxxxx a schvaluje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služebních xxxxxxx.

§150

Xx doby jmenování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx.

§151

(1) Xxxxxxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxx xx 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx dobu je xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "sdělení"). Xxxxxxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx služební xxxxx skončí xxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem lhůty xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx nebo doručí xxxxxxxx, xx má xx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). O xxxx xxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníka xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§152

(1) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Bezpečnostní informační xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx tím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba.

(2) Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§153

Zaměstnanci x pracovním xxxxxx, kteří xxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru k Xxxxxxxxxxxx informační službě Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§153x

§153x zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

§154

Xxxxxxx xx zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 527/1992 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 316/1993 Xx.

§155

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 1994.

Xxxx v. x.
Xxxxx x. r.
v. x. Lux v. x.

§29

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx služebního xxxxxx zahájeném xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx související se xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2006

Čl. XXXII

Rozsah a xxxx náhrady újmy xx zdraví nebo xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2017, xxxxx xxxxxx do xxx 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx XVI až XXXXXX tohoto zákona, xxxxxxxx i xx 31. prosinci 2016 xxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx pracovních xxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

Čl. XXXII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 154/94 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 30.7.1994.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

160/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění

s účinností xx 1.1.96

124/96 Sb., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 17.5.96

155/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2001

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Sb. byla xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

281/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a zákon x. 309/2002 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2007)

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanosti

s xxxxxxxxx xx 1.10.2004

499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x návaznosti na xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

290/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Vojenském xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 362/2003 Sb., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., x zpravodajských službách XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

21/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x ověřování)

s xxxxxxxxx xx 1.3.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx na 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 7.12.2006

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx č. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

274/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

381/2008 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Sb., o xxxxx zákonů souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.10.2008

282/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.8.2009

5/2010 Sb., xxxxx XX xx xxx 19.11.2009 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx protiústavnosti xxxxxxxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx č. 154/94 Xx., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 362/2003 Sb. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 23.1.2010

445/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

254/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.8.2012

273/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012

463/2012 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

318/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

205/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 289/2005 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.9.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
2) §6 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x platu x odměně za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §307 x 308 xxxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 69/1994 Xx.).
4) Nařízení xxxxx XXXX č. 53/1992 Sb., x minimální xxxx, xx znění nařízení xxxxx XX x. 615/1992 Sb.
5) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
6) Zákon XXX č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb.
9) Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx č. 75/1967 Xx., x xxxxxxxxx dovolené pracovníků, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx obtížné, a x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u některých xxxxxx z povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 143/1992 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 79/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, orgánů xxxxx správy, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx organizací (služební xxxxxxx xxx).
11) §157 xx 161 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 126/1994 Xx.).
12) §13 x 14 zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 65/1994 Xx.).
13) Vyhláška xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 32/1965 Sb., x odškodňování xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §37 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákoník práce x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
15) Zákon č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx v ozbrojených xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §200 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
17) Xxxx. §33 xxxxxx č. 76/1959 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 361/1992 Xx.).
18) §49 xxxxxx x. 100/1988 Xx.
19) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x tlumočnících.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x provedení xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §247 x násl. xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č. 55/1991 Sb., x xxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidičů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
22) §36 xxxxxx XXX x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné znění x. 17/1994 Xx.).
§13 a násl. xxxxxx x. 67/1992 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
23) §15 x §107 odst. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
24) §37 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 283/1991 Xx.
25) §24 xxxxxx ČNR č. 97/1974 Xx., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxx XXX č. 35/1989 Sb., o xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §5 x xxxx. xxxxxx x. 153/1994 Xx.
28) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx a středních xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §19 x 21 xxxxxx x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
30) Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
32) §80 xxxx. 3 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
33) §9 x 10 zákona x. 289/2005 Xx., x Vojenském zpravodajství.
34) §53 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 265/2001 Xx.
35) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 153/1994 Xx.
36) §11a xxxxxx č. 153/1994 Xx.
37) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 153/1994 Sb.
38) §72 xxxx. 1 xxxx. x) a §72 xxxx. 2 xxxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) §97 xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 290/2005 Sb., zákona x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 94/2011 Xx. a xxxxxx x. 273/2012 Sb.