Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2021.


Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

593/92 Sb.

§1 §2 §3 §4

Bankovní rezervy a opravné položky §5 5a

Rezervy v pojišťovnictví §6

Rezerva na opravy hmotného majetku §7

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení §8

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 §8a

Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo §8b §8c

Rezerva na pěstební činnost §9

Ostatní rezervy §10 §10a §11

Obecná ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 §11a

Výše rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 §11b

Zvláštní ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 §11c §12

Příloha - Výkony uznané jako výdaj (náklad) pro tvorbu rezervy na pěstební činnost

č. 157/1993 Sb. - Čl. IV

č. 244/1994 Sb. - Čl. II

č. 132/1995 Sb. - Čl. II

č. 211/1997 Sb. - Čl. II

č. 492/2000 Sb. - Čl. IV

č. 126/2002 Sb. - Čl. VII

č. 260/2002 Sb. - Čl. VII

č. 176/2003 Sb. - Čl. II

č. 438/2003 Sb. - Čl. V

č. 669/2004 Sb. - Čl. V

č. 377/2005 Sb. - §56

č. 545/2005 Sb. - Čl. V

č. 223/2006 Sb. - Čl. II

č. 261/2007 Sb. - Čl. VI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XL

č. 126/2008 Sb. - Čl. XII

č. 2/2009 Sb. - Čl. V

č. 216/2009 Sb. - Čl. IV

č. 278/2009 Sb. - Čl. III

č. 346/2010 Sb. - Čl. IV

č. 458/2011 Sb. - Čl. XVI

č. 344/2013 Sb. - Čl. IV

č. 267/2014 Sb. - Čl. IV

č. 221/2015 Sb. - Čl. VI

č. 258/2016 Sb. - Čl. VI

č. 304/2016 Sb. - Čl. VI

č. 170/2017 Sb. - Čl. IV

č. 364/2019 Sb. - Čl. VI

č. 543/2020 Sb. - Čl. VII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 232/2021 Sb.

INFORMACE

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxx způsob xxxxxx x výši xxxxxx x xxxxxxxxx položek, xxxxx jsou výdajem (xxxxxxxx) vynaloženým na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 1), xxxx xxxxxxxx snižující xxxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxx podle §1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x pojišťovnictví, rezerva xx xxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxx xxxxxxx položky vymezené x tomto zákoně, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nepromlčených pohledávek xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1994 a xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xxxx pohledávek xxxxxxxx x prokazatelné evidenci xxxxx §3 xxxx. 3. Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vlivu xxxxx xxxxxx xxxxxxx (oceňovacího xxxxxxx) 46) xxxx xxxxxx x prokazatelné xxxxxxxx podle §3 xxxx. 3. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx lze tvořit xxxxx x xxxxxxxxxxx, x kterých xxxx xxx jejich vzniku xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35) příjmem osvobozeným xx xxxx z xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx daně x příjmů nebo xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx anebo základu xxxx xxx zvláštní xxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniklým x titulu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 47) xxxxx, zápůjček, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x souboru xxxxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx položky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Nepostupuje-li xxxxxxx podle §5 x 8, xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k dlužníkovi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vzájemný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx zpochybnění pohledávky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ustanovení odstavce 4 u xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8a a xxxxxxx xxxxxxx ke xxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx x pohledávek, o xxxxxxx

x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x takto xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osvobozeným xx daně x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx základu xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxx zvláštní xxxxx daně, xxxx

x) xxxx x důsledku xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvahově x pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx také poplatníci xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx položky se xxxxx xxxxxxxx a x účelům stanoveným xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx období, xxxx-xx x xxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona se x právnických xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nejméně 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxx xxxxx je kratší xxx 12 xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xxxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zdaňovacím xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx zákona se x fyzických osob xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tvorby xxxxxx a opravných xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx porovnat x výší, kterou xxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxx zákona x základu xxxx x xxxxxx zjištěném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 35)

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxx 35) xxxx xxx vždy xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 46) xxxx xxxxxxx x xxxxxx evidenci. Tvorbu xxxxxxxxx položek může xxxx výdaj (xxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů 35) xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 46) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx závěrky Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx maximálně však xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx evidencí, x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx příjem xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 35) příjmem xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx zákonem xxxxxxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx způsobem x v rozsahu xxxxxxxxxx xxx tvorbu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 46) xxx vlivu Mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx to platí x xxxxxxx přeměny xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 55). Tvorbu xxxxxx může xxxx xxxxx (xxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 35) xxx xxxxxxx podmínek xxxxxx zákona uplatnit x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 46) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x sestavení xxxxxx xxxxxxx Mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx maximálně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazatelnou evidencí; xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx na opravy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx majetek xxxxxxxx metodou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, ke xxxxxxx xxxx tvořeny xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 46) xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 55).

(4) Tvorbu xxxxxx xxxx xxxx výdaj (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rezerv, x to xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazatelnou xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxx (náklady), xx xxxxxxx úhradu xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a opravných xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx položky xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeny do xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x přerušení. Xxxxxxx x opravné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, 38) xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx likvidace xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rezervy xx nezruší v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §9 a 10 xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx vázaném xxxx x xxxxx xxxxx §10a a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. 55) Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 55) xxxx pokračovat nástupnická xxxxxxxx korporace x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx položek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x rozsahu, x jakém xxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, maximálně xxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx a opravné xxxxxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 2, jejichž peněžní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x bance xxxxx §10a.

(2) Rezervy xx xxxxxxx vytvářet xx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx položky slouží xx xxxxx ztrát x xxxxxx pohledávek, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Opravné xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx pominuly xxxxxx, xxx xxxxx byly xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx bankovních rezerv xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx rezervy x xxxxxxx položky

(1) Jako xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx příjmů 1) xxxxx banky 18) xxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx

x) opravné položky x nepromlčeným xxxxxxxxxxx x úvěrů,

b) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx přesáhnout xxxx 2 % xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxx nepromlčených xxxxxxxxxx x úvěrů xxxxxxxxx x xxxxxx jistiny x xxxxx v xxxxxxx nesníženém x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx vytvořené x sníženém x xx část xxxxxxxxxx xxxxx rozvahové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxx xx úvěry xxxxxxxxxx bankami.

Opravné položky xxxx xxx vždy xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxx, rezervy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Průměrné xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x poslednímu xxx x měsíci x xxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx z xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx opravných xxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx x xxxxxx jistiny x xxxxx, pokud xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 18) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxx České republice xxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a smlouva xxxx sjednána jako xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytování xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx vůči Xxxxx xxxxxxxxx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací, x xx i xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx je xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zárukou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx sídlem xxxx bydlištěm xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx bude x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xx i xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx poskytnut xxxx xxxx xxxxxxxx záruka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osobou xx xxxxxxx práva xxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx o xxxxxxxxxx x úvěru xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(6) Xxxxx xxxxx 18) xxxxx netvořila xxxxxxxx položku podle xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx vytvořit xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx 100 % xxxxxxxxxx rozvahové hodnoty xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušenství x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 30 000 Xx,

x) xx konce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx a

c) xx xxx tvorby xxxxxxx položky nepřesahuje x xxxxx 18) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dlužníkovi x xxxxx částku 30&xxxx;000 Xx.

X xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx položka xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx banka 18) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Opravná položka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx, xxxxx pominou xxxxxx xxx její xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Opravnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxx ztrát x xxxxxx nebo postoupení xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx.

§5a

(1) Xxxx xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx 1) mohou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 39) x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nepromlčeným pohledávkám xxxxxxxx z xxxxx, xxxxxx souvisejícího příslušenství, xxxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxx osobám s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx rozumí úvěr xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx úvěr u xxxxxxx xxxxxxxx instituce. Xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x příjmů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx postoupením,

c) pohledávek xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx x xxx zdaňovacím xxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxxx xx likvidace xxxx x xxxxxxxxxx konkursu, x xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v době xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, x poskytnutých xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 46) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 18)

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx základu xx nezapočítávají částky:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx x jednotlivého xxxxx,

x) pohledávek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimž byly xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opravné xxxxxxx xxxxx odstavce 5.

Průměrný xxxx xx počítá x měsíčních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx opravných položek xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhnout:

a) 1,5 % xx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, x to x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x u xxxx ostatních finančních xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činí xxxxxxx 20 000 000 Xx,

x) 0,6 % ze xxxxxxx xxxxx odstavce 3, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činí xxxxxxx 10 000 000 Kč,

c) 0,2 % xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx k nepromlčeným xxxxxxxxxxx vzniklým z xxxxx xx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx následujících xxxxxxxx:

x) rozvahová hodnota xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxxxxxxx částku 30&xxxx;000 Xx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplynulo xxxx jak 12 xxxxxx.

X pohledávkách, x xxxx xxxx vytvořeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidenci. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (náklad) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 35) xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vytvořeny, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaúčtována x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) x x xxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zaúčtovaných x účetnictví poplatníka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) vzniklých xxxx témuž xxxxxxxxxx x úvěrů xxxxxx 30&xxxx;000 Xx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx tvoří xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, až do xxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx souvisí x pohledávkou, k xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxx x předchozích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaúčtována xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 35) příjmem xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx základu xxxx x příjmů x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z titulu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obě xxxxxxxx uvedené pod xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úvěrů, xxxxxxxxxx xxxxxx 30&xxxx;000 Xx.

X xxxxxxxxxxxx, k xxxx byly vytvořeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidenci.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x odstavci 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx xxxx. c). Xxxxxx x odpisu xxxx xxxxxxxxxx pohledávek xx výše kryté xxxxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. 35)

(8) Xxxxxxx položky ve xxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx zdaňovacích xxxxxxxx nesníží xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx. Xx zdaňovací xxxxxx, v xxxx xxxxx xx snížení xxxxxxxxxx kapitálu, se xxxxxx xxxx xxxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxx xxxx daňová xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxx x pojišťovnictví

(1) Xxxxxxxxx v pojišťovnictví xx pro účely xxxx z xxxxxx xxxxxx technické rezervy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx než Česká xxxxxxxxx, který provozuje xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxx x příjmů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx závazků z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 60).

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx x xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx technických rezerv x pojišťovací x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx, provozujícího xxxxxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx závazků z xxxx činnosti vytvořené x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx rezervami x xxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx vymahatelné xx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 61) a

b) xxxxxxx x zůstatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozdíl xxxx xxxx upravených xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx x výší xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(6) Xxxxxxx xxxxxx x pojišťovnictví xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezerv v xxxxxxxxxxxxxx a úbytku xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx státě, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx uzavřenu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§7

Rezerva xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Rezervu xx xxxxxx hmotného xxxxxxx, 4) xxxxx xx výdajem (xxxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů, 1) xxxxx doba xxxxxxxxxx stanovená zákonem o daních z příjmů xx xxx a xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx poplatníci xxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx státu, jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem xxxxx 31), xxxx xxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxxxxxx hmotný majetek xx, xxxx jsou xxxxxxxxxx fondem, jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx nevytváří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b),

b) xxxx pachtýři xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zavázáni,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo oddlužením xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 53) x xxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx hmotnému xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx tvořena, xxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx opravy xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 5)

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku,

a) který xx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxx x opravy x důsledku xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nahodilé události,

c) x xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xx pravidelně opakují xxxxx rok,

d) k xxxxx má vlastnické xxxxx xxxxxxxxx, vůči xxxxx majetku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 53).

(4) Xx xxxxxxxxxx období je xxxxxx rezervy xxxxxxx (xxxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 5 x 7 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx převedeny xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx se sídlem xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxx rezerv xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx"), x xx xxxxxxxxxx xx termínu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nebudou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 7 xx xxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxx xx samostatný xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rezerva xx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx samostatného xxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze na xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného majetku xxxxxxxx x opravě x charakteru xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx od zahájení xxxxxx rezervy xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxx. Do počtu xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zdaňovací období, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx věcí xxxx být rezerva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx výkonu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx výše xxxxxxx xx zdaňovacím období xxxxx součinu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx jednotku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x součtu objemů xxxxxxxxxx výkonů za xxxxxxxxx období x xx předcházející období, xxxxx xxxxxx zdaňovacím xxxxxxx.

(6) Nebude-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx se xxx výpočtu xxxx xxxxxxx předpokládalo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období. Xxxxxxx nebo její xxxxxxxx xx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, ve xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx provádět práce xxxxx xx věci, xxxxx xx předmětem xxxxxx; xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Toto ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li poplatník xxxx x příjmů xxxxxxxxxx odůvodňující xxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesmí být xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx rezervy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x hmotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx 2. xxxxxxxx xxxxxxx - 3 zdaňovacích xxxxxx

x) xx 3. xxxxxxxx skupině - 6 xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx 4. xxxxxxxx xxxxxxx - 8 xxxxxxxxxxx období

d) x 5. a 6. xxxxxxxx xxxxxxx - 10 xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx z příjmů 46) x po xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x období, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx obdobím xxxxxx, se nepřihlíží.

(10) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxx započal xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stal vlastníkem xxxxxx xxxxxxx, bude-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tvorby.

(11) Xxxxxxxxx, xxxxx xx plátcem xxxx z přidané xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx opravu x xxxxxxx xxx daně x xxxxxxx hodnoty.

(12) X případě přeměn 55) xx za xxxxxxxxx období pro xxxxx xxxxxx rezervy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x insolvenčním řízení

(1) Xxxxxxx položky k xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 1), mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x příjmů, xxxxx xxxxx účetnictví, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 56), xxxxx-xx soud x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxxx, x to x xxxxxx, za xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x němž xxxx xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postačí, xx xxxxxxx věřitelovu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx dluhů xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 53). X xxxxxxxxxxx vyloučeným v §2 xxxx. 2 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezenými v xxxxxx o daních x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx položky, xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení xxxxxx 1) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Opravné xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 53) těmto xxxxxx xxxxx popřít xxxxxxxxxx přiznává.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx opravné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníka, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx mohla xxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §8a. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v tvorbě xxxxxxx xxxxxxx podle §8a.

§8x

Xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994

(1) Opravné položky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx příjmů 1) x ke kterým xxxxxx vytvářeny xxxxxxx xxxxxxx podle §5 x 5a, xxxxx x xxxxxx, za xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxx, xx od konce xxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxx

x) 18 xxxxxx, xx xx xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx,

x) 30 xxxxxx, xx xx xxxx 100 % neuhrazené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx postoupením, xxxxx xxxxxxxxx hodnota xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx xxxxx než 200&xxxx;000 Kč, se xxxxx tvořit opravné xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poplatník xxxx x xxxxxx řádně xxxxxxx a které xx

x) rozhodčím xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx řízením.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx x pohledávek xxx xxxxxxxxxx xx vrub xxxxxxxx hospodaření x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx členy xxxxxxxx korporace za xxxxxx vlastní kapitál,

b) xxxx spojenými xxxxxxx xxxxxxxxxx v zákoně x daních x xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx existenci xxxx pokud xxxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxx xxxxxxx vytvořena, xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx se odpis xxxxxxxxxx považuje za xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 a 8a xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx poplatníci xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx podle celního xxxxxx ručí xx xxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x titulu xxxxxx xx xxx (xx. xxxxxxxxx xxx) xxxxx celního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx jen xx xxxx hodnoty pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhradě xxx.

(3) Opravné položky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx dluh xx xxxxxxxx nesplní v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxxxx-xx poplatník x xxxxxxxxxxx pohledávky xxxxx §5, 5a, 6, 8, 8a a 8b, xxxx v xxxxxx, xx které xx podává xxxxxx xxxxxxxx, vytvořit xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 100 % xxxx neuhrazené rozvahové xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §8a odst. 3,

x) rozvahová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30&xxxx;000 Kč,

c) od xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx, x

x) celková xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx ustanovení, xxxxxxxxxx xx období, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx 30&xxxx;000 Xx.

X xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidenci.

§9

Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 40 xxx xxxxxx xxxx, ochrana xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx porostů x nevhodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx příjmů, 1) xxxxx x xxxxxx, za xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 13) provádět obnovu, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx vytváří podle xxxx vytěženého objemu xxxxxx xxxxx v x3. Výši xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx činnost. Xxxxxxx xx čerpá xxx xxxxxxxxx xxxxx pěstební xxxxxxxx, x xxxxx xxxx práce xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovaném xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx.

§10

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx zjištění základu xxxx z xxxxxx xx uznává xxxxxxx xx xxxxxxxxx rybníka, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozemků. Xxxxxxx xx odbahnění xxxxxxx xx možno xxxxxx maximálně 10 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxx způsob její xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x použití xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx dále xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tvořená xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezerva na xxxxxxxxx rekultivace x xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx odpady x xxxxxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jde x xxxxx (náklad) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů. 1)

§10x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 x §10 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx u xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx rezerv xxxxxxxxx xxxxx §9 x §10 odst. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2, xxxxxx x prodeje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx vázaný xxxx"). Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx prostředků vázaných xx xxxxxxxxx vázaném xxxx x xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu xxxxx xxx čerpány xxxxx na xxxxx, xx které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Poplatník xxxxx pro jednotlivý xxxx xxxxxx rezervy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx účet, xxxxx je xxxxx x českých korunách xxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxx daňové přiznání, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zaúčtované xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vázaný xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx; xxxxxxx-xx převedeny x plné xxxx, xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx zaúčtované xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxx, na xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x §10 odst. 1 xxxx xxxxxxx vymezené x §10 odst. 2, a to xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xxxx xx konce xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2003, xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyčerpány; xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx následně xxxxxxx xxxx čerpány xxxxx xxxxxx, xxxxx uvedená xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rezerv. Xxxx xxxxxxxx xx neuplatní x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx vytvořených xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx jako xxxxx (xxxxxx) na dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003.

(3) Pokud xxxxxxxxx použije peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxx zaúčtovanou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxx 2 nejdříve xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, x němž součet xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx xx samostatném xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x centrálním xxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx papírů (dále xxx "centrální xxxxxxxxx") 47), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xxxxxxx alespoň výše xxxxxx xxxxx §9 x §10 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x zaúčtované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, x xx x

x) xxxxxx tvořených xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství na xxxxxx x rekultivace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 14) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x následné xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady xxxxx xx základě xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxx IV. xxxxxxxxx x provozu 51) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Správy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtu u Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Středisku xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx depozitáři a xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx. Příjmy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vázaný xxxx, x jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx dluhopisy vedené xx samostatném xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx být předmětem xxxxxxxxx, xxxxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka v xxxxxxxxxxxx řízení 53), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx exekuci.

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 1992 xx považují xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x převádějí xx do xxxx 1993.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 x xxxxxxxxx do xxxx 1993, jakož x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx 1993 xx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx (xxxxxxx), pro xxx xxxx vytvořeny. Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období.

§11x

Xxxxxx ustanovení o xxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektroodpadem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013

(1) Xxxxxxx na xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx panelů xxxx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx povinen podle xxxxxx upravujícího odpady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx solárních xxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx panelů xx xxxxx nezávisle xx účelově shodné xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx není podmíněna xxxxx xxxxxxxxxxx. Poplatník xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx.

(3) Rezerva xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx solárních xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx vznikla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrárny povinnost xxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, do okamžiku, xxx xx xxxx xxxxxxxx odpisování hmotného xxxxxxx, jehož je xxxxxxx panel součástí, xxxxx xx jej xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxx §30x xxxxxx x daních x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxxxx x insolvenční řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nakládání x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a lze xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxx rezervy xx xxxxxxxxx x elektroodpadem xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§11b

Výše rezervy xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx solárních panelů xxxxxxxxx na trh xx dne 1. xxxxx 2013

(1) Xxxxxxx xxxx rezervy xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx částka xxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrárny xxxxxxxx ke zpracování, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx solárních xxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému.

(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nezahrnují xxxxxx, x které xxx xxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx.

(3) Měsíční xxxxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx první platby xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx rezervy za xxxxxxxxx období je xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pro tvorbu xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§11c

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx na nakládání x elektroodpadem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx část rezervy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx vypořádání provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.

Uhde v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 593/1992 Xx.

XXXXXX XXXXXX JAKO XXXXX (XXXXXX) XXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX

Xx xxxxxx podle §9 odst. 1 xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx:

1. Obnova lesa xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx

x) opakovaný xxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) příprava xxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx osiva

c) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx lesa xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx mladých xxxxxxx porostů.

5. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvěři.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx při oplocování xxxxxxx xxxxxxx porostů.

7. Xxxxxxx xxxxxxx lesních xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx

x) proti xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx borovému

d) xxxxx plevelných dřevin.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxxx porostů.

12. Xxxxxxxxxxx lesních xxxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Probírky xx 40 xxx xxxx xxxxxxx porostů.

15. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Čl. XX

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx poprvé pro xxxxxxxxx xxxxxx 1993 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx stanoví zvláštní xxxxxx x xxxxxx xx srážkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 24) xxxxx xx použijí xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx článku X xxxx 5 a 8, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x článku XX xxxx 13 xxxxxx xxxxxx xxxxx xx 1. xxxxxxxx 1993 xxxxxx na xxx xxxxxxxx o xxxxxx xx xxx zaplacenou xx 1. čtvrtletí xxxx 1993.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů x xxxxxx a xxxxxxxx organizací uvedených x §18 xxxx. 3 xxxxx xx. X xxxx 16 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. IV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 157/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1993

Xx. XX

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx 1995.

(2) Xxxxxxxxxx x rezervách x pojišťovnictví xxxxx §6 zákona České xxxxxxx xxxx x. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx období 1994.

(3) X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvorba započala xxxx 1. xxxxxx 1995, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, uplatní až xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 244/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.1994

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xx výši 10 % xx pohledávky x úvěru, xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx výši 2 % xx xxxxxxxxxx x úvěrů xx xxxxxxxxx lhůtou xxxxxxxxxx xxxxx xxx jeden xxx je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x odpisu xxxx postoupení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx x tomuto xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx klasifikovaným pohledávkám, xxxxxxxxx xx skupinám xxxxxxxxxx se stejnou xxxxx rizika. Pokud xx banka rozhodne, xxxx xxxxxxx vytvořené x tomuto dni xx výši 2 % xx xxxxxxxxxx x úvěrů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxx xx standardní xxxxxxxxxx z xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx do xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x vyrovnacím řízení xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konkrétním pohledávkám xx dlužníky x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx poprvé xxxxxxx xxx zdaňovací xxxxxx xxxx 1995.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 132/1995 Xx. s účinností xx 1.8.1995

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena xxxx 1. xxxxxx 1998, x xx x xx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použijí xxxxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ke xxx 31. prosince 1997.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 211/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx rezervy xx xxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 x je xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxx za zdaňovací xxxxxx.

2. Xxx opravné xxxxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2000 xxxxx §8 k xxxxxxxxxxx xx dlužníky x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2000.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 492/2000 Xx. s účinností xx 1.1.2001

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období do 31.12.2001 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx zákona xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxxx 2002. Xxxxxxx tvořené do xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx použijí xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nepokrytých vytvořenými xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xx krytí xxxxx x poskytnutých xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1 xxxx. b) xxxxxx zákona xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdaňovací období xxxxxxxx xxxxx 2002 xxxxxxx nejméně x 25 % xxxxxxxx x 31.12.2001, x xxx dosáhly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 31.12.2005.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2002

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení článku VI se xxxxxxx xxxxxx pro zdaňovací xxxxxx xxxx 2002.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 260/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2002

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení §8b zákona x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxxx x roce 2003.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 176/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 12.6.2003

Xx. V

Přechodná ustanovení

1. X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §5 a 8 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 244/1994 Sb., xxxxxx x. 132/1995 Xx., xxxxxx č. 211/1997 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx. x xxxxxx x. 260/2002 Sb., xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx vykazovat podle xxxxx x 31. xxxxxxxx 2003 xx xxxxxx x dlužníkovi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx zápočet těchto xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opravné xxxxxxx x výjimkou xxxx, xxxxx xxxx vytvořeny x části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu závazku.

2. Xxxxxxxxxx §10a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x roce 2004, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx předpis xxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 438/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Ustanovení §2 xxxx. 2 zákona x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx vzniklé xx 31. xxxxxxxx 2004.

2. Pro uplatnění §3 odst. 3 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx stav v xxxxxxxxxxxx evidenci považuje x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 46)

x) opravných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 46)

c) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 46)

x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období, xx které poplatník xxxxxxxx účetní závěrku xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 46) x xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 46) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní závěrky Xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 zákona x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x xx zdaňovací xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx, x xxxx xxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 669/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§56

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §5 odst. 6 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx opravných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2005. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle ustanovení §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, není xxxxx x pohledávkám xxxxxxxx xx 31.12.2003.

2. Xxx xxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx §5a xxxx. 1 x 6 zákona č. 593/1992 Xx., xx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2005.

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x součástí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pak xxxxx k takto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx v tvorbě xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxx. Xxxxx smlouvu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx poplatník do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10a xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x bance xx sídlem

a) xxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtu xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx ve prospěch xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §10a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo Xxxxxx úložišť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx termínu pro xxxxxx daňového přiznání xx zdaňovací období xxxxxxxx x xxxx 2006 ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §10a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10a xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtů xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízeného x xxxxxxx s §10a zákona x. 593/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Ustanovení §10a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx x xxxx 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §6 xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxxx x xxxx 2008. Xxxxxxxx vyrovnávací rezervy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx x období, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx 2008.

2. Xxxxxxxxxx §8a zákona x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xxx tvorbu opravných xxxxxxx, xxxxx započala xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx podle §8a zákona č. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx tímto xxxx, xx použije zákon x. 593/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XL

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx řízení podle xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xx xxx xxx x příjmů xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti xx xxxx 1993 xx 2007 x xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2007, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se použijí xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx období, xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx 2008.

2. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 x §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx, xx které xxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, započatém x roce 2008.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. V

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §7 zákona x. 593/1992 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx poprvé xx xxxxxx rezervy, xxxxx započala xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, která započala xxxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 2/2009 Xx. x účinností xx 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §8 xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009.

Xx. IV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 216/2009 Sb. x účinností od 20.7.2009

Xx. III

Ustanovení §6 xxxxxx x. 593/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů, xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxx xx zdaňovací období xxxx 2010.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2010, a xx i xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxx xxxx zahájena x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Ustanovení §7 xxxx. 4 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx tvorbu xxxxxxx, xxxxx započala xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x roce xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 346/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx za zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, se použije xxxxx č. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §8a xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se použije xxxxxx pro pohledávky xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §8a zákona x. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daní x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x za zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x pro práva x xxxxxxxxxx x xxxx související, xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Není-li stanoveno xxxxx, vztahují xx xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx skutečnosti, xxxxxx, vztahy, subjekty, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §8a zákona x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xx použije xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §8a xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx období, xxxxx započalo přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6 a 7 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2014.

3. Xxx pohledávky splatné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §8a zákona x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx splatné xx 1. xxxxx 2014 xxx použít xxxxxxxxxx §8a xxxxxx č. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Sb. x účinností od 1.1.2015

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové povinnosti x rezerv xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti x nimi související, xx použije xxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 a §11a xx 11c xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2015.

3. Xx tvorby xxxxxxx xx nakládání x elektroodpadem xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxxxxx x roce 2015 xxxx 2016 xxx xxxxxxxx x částku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxxxx v roce 2014 xxxx 2015, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx rezervy podle xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. s účinností xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §5a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zanikne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro poskytování xxxxx.

Xx. VI vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 1.12.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z příjmů xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxxxx, xx použije §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.9.2016

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rezerv a xxxxxxxxx položek za xxxxxxxxx období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx již pro xxxxxxxxx xxxxxx započaté x roce 2017.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jakož x práva x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 364/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xx. VII

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx použije xxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 593/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

157/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, x xxxxx ČNR č. 593/92 Xx., o xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx daně z xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.93

323/93 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/93 Sb., zákona x. 96/93 Sb., xxxxxx x. 157/93 Xx. x zákona x. 196/93 Xx., xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 35/93 Sb. x xxxxxx č. 157/93 Xx., x zákon XXX x. 593/92 Xx., x rezervách xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxx x. 157/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.94

244/94 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 593/92 Xx., o xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.94

132/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 593/92 Xx., o xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.95

213/96 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 593/92 Sb. publikované x částce x. 62/96

211/97 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 593/92 Sb., x rezervách pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

32/98 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 15/98

333/98 Xx. xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.98

363/99 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

492/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

83/2001 Xx., xxxxx znění zákona x. 593/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 30/2001

126/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 219/95 Xx., devizový xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx konsolidační agentuře), xx znění xxxxxx x. 15/2002 Sb., xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2002

260/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 191/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákon x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 593/92 Xx., x rezervách xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 569/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2002

176/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.6.2003

438/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

669/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.9.2005

545/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

223/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

89/2008 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/92 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 26/2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

2/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

216/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Sb., x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2009

278/2009 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

346/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

221/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2016

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.7.2016

258/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2016

304/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 23.9.2016

170/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

364/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

543/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpadech x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

88/2021 Sb., kterým xx mění zákon x. 44/1988 Xx., x ochraně a xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2021

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 68/95 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.
2) §14 xxxx. 1 xxxx. x) zákona ČNR x. 185/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 320/1993 Xx.
3) §14 xxxx. 1 xxxx. x) zákona ČNR x. 185/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 320/1993 Xx.
4) §26 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.
5) §33 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.
6) §116 x 117 občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §20 xxxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §50 xxxxxx x. 328/1991 Xx.
9) §23 xx 25 xxxxxx x. 328/1991 Sb.
10) §14 xxxxxx x. 216/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
11) §23 xxxx. 7 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.
12) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
13) Xxxxx č. 289/1995 Sb., x lesích x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní zákon).
14) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 541/1991 Sb. (xxxxx xxxxx pro Xxxxxx republiku č. 439/1992 Sb.).
15) §29 xxxx. 1 a 4 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
16) §25 xxxx. a) zákona XXX x. 586/1992 Xx.
17) §524 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx.
19) §24 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Sb.
20) §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Sb.
21) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Sb.
22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 52/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxx pojišťovny.
23) §2 xxxxxxxx č. 52/1994 Xx.
24) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) §13 xxxx. 2 písm. x) x §13 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx.
26) §13 xxxx. 2 zákona x. 363/1999 Xx.
27) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
28) §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
29) §17a xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 492/2000 Sb.
30) §29 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o majetku Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx.
32) §73 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35) Xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §7b xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 438/2003 Xx.
38) §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
39) §1 xxxxxx x. 87/1995 Xx., o spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx x doplnění zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 100/2000 Xx.
40) §497 xx 507 obchodního xxxxxxxx.
41) §570 xx 574 občanského xxxxxxxx.
42) §585 xx 587 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §10 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
45) Xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu.
48) §657 x 658 občanského xxxxxxxx.
49) §19 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 223/2006 Xx.
50) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
51) §18 xxxxxx č. 18/1997 Xx., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
52) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
Xxxxx č. 26/2000 Sb., x veřejných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx.
56) §136 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
58) §51 xxxx. 3 x §6068 xxxxxx x. 277/2009 Xx.
59) §51 xxxx. 2 x §60 xx 68 xxxxxx x. 277/2009 Xx.

60) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/138/ES xx xxx 25. listopadu 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II), x xxxxxxx znění.

61) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/35 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/138/XX x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti a xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), x xxxxxxx xxxxx.