Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2021.


Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

593/92 Sb.

§1 §2 §3 §4

Bankovní rezervy a opravné položky §5 5a

Rezervy v pojišťovnictví §6

Rezerva na opravy hmotného majetku §7

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení §8

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 §8a

Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo §8b §8c

Rezerva na pěstební činnost §9

Ostatní rezervy §10 §10a §11

Obecná ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 §11a

Výše rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 §11b

Zvláštní ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 §11c §12

Příloha - Výkony uznané jako výdaj (náklad) pro tvorbu rezervy na pěstební činnost

č. 157/1993 Sb. - Čl. IV

č. 244/1994 Sb. - Čl. II

č. 132/1995 Sb. - Čl. II

č. 211/1997 Sb. - Čl. II

č. 492/2000 Sb. - Čl. IV

č. 126/2002 Sb. - Čl. VII

č. 260/2002 Sb. - Čl. VII

č. 176/2003 Sb. - Čl. II

č. 438/2003 Sb. - Čl. V

č. 669/2004 Sb. - Čl. V

č. 377/2005 Sb. - §56

č. 545/2005 Sb. - Čl. V

č. 223/2006 Sb. - Čl. II

č. 261/2007 Sb. - Čl. VI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XL

č. 126/2008 Sb. - Čl. XII

č. 2/2009 Sb. - Čl. V

č. 216/2009 Sb. - Čl. IV

č. 278/2009 Sb. - Čl. III

č. 346/2010 Sb. - Čl. IV

č. 458/2011 Sb. - Čl. XVI

č. 344/2013 Sb. - Čl. IV

č. 267/2014 Sb. - Čl. IV

č. 221/2015 Sb. - Čl. VI

č. 258/2016 Sb. - Čl. VI

č. 304/2016 Sb. - Čl. VI

č. 170/2017 Sb. - Čl. IV

č. 364/2019 Sb. - Čl. VI

č. 543/2020 Sb. - Čl. VII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 232/2021 Sb.

INFORMACE

§1

Tento xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zjištění xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx rezerv x opravných xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx (xxxxxxxx) vynaloženým xx xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx xxxxxx 1), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x příjmů.

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxx xxxxxxxx rezervy, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, rezerva xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a ostatní xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vymezené x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx nepromlčených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xxxx pohledávek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3. Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pořizovací xxxx xxxxxxxxxx zaúčtovaná na xxxxxxxxxxx xxxxxx poplatníka xxx xxxxx změny xxxxxx xxxxxxx (oceňovacího xxxxxxx) 46) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3. Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vzniku xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 35) xxxxxxx osvobozeným xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx základu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxxxxx xx netvoří x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 47) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, plnění ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pokut x úroků z xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, penále a xxxxxx sankcí xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně x x souboru xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx, xxxxx uhradil xxxx xxxxxxxxxx cenu.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx §5 x 8, xxxxx xxxxxx opravné položky x pohledávkám, xxxxxxxx xx x dlužníkovi xxxxxxxx splatné xxxxx x xxxxxxxxx vzájemný xxxxxxx pohledávek.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xx xxxx xxxxxxx pohledávek, xxxxx převyšuje xxxxxxx xxxxx dlužníkem xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8a x xxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Opravné položky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx snížením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x takto xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx v důsledku xxxxx minulých xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy upravujícími xxxxxxxxxx účtováno xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx základu daně xxxx nutné x xxxxx xxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx odstavce 6 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx položky xx xxxxx způsobem a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nejméně 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxx xxx 12 xxxxxx, xxx začíná rozhodným xxxx fúze nebo xxxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xxxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zdaňovacím xxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a opravných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, kterou xxxx poplatník xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x základu xxxx x xxxxxx zjištěném xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 35)

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 35) xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 46) xxxx uvedena x xxxxxx evidenci. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx výdaj (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů 35) xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kterému xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 46) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx závěrky Xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxxx právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazatelnou evidencí, x to pouze xx vztahu x xxxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35) příjmem xxxxxxxxxxx xx daně x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx základu xxxx x příjmů xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx evidencí pohledávek xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 46) xxx vlivu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx přeměny xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 55). Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx (náklad) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 35) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uplatnit x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 46) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx Mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx prokazatelnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx evidencí; xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 x xxxxxxxxxx, xxxxx tento majetek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx rozumí soupis xxxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxx, xx kterému xxxx tvořeny xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rezerv xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 46) xxx vlivu Mezinárodních xxxxxxxx standardů. Xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx přeměny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 55).

(4) Xxxxxx rezerv xxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) na dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to maximálně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazatelnou xxxxxxxx.

§4

(1) Výdaje (xxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxx xx vytvořily rezervy x xxxxxxx xxxxxxx, xx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; rezervy se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x opravné xxxxxxx xx xxxxx vždy xx xxx ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx činnost nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx x opravné položky xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 38) xx xxx předcházejícímu den xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx konkursu. Rezervy xx nezruší v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve výši xxxxxx xxxxxxxxx podle §9 x 10 xxxxx uloženy xx xxxxxxxxx xxxxxxx účtu x bance xxxxx §10a a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nabytých xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. 55) Xxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx 55) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace x xxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporací, x xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx platily xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx by xx xxxxxxx neuskutečnila, x xxxxx v xxxxxxx, x jakém xxxxxxx x částí xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xx tuto nástupnickou xxxxxxxx korporaci, xxxxxxxxx xxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vytvářet x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx uvedených x §10 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vázaném xxxx x xxxxx xxxxx §10a.

(2) Rezervy xx nesmějí vytvářet xx xxxxxx (xxxxxxx) xx pořízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx položky xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x nimž jsou xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxx x xxxx pořizovací xxxxx sjednanou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx stejném xxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody, xxx které xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, za které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx opravných xxxxxxx u xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx.

§5

Bankovní rezervy x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx (náklady) na xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxx 1) xxxxx xxxxx 18) xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x nepromlčeným xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xx poskytnuté bankovní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 % xx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jistiny x xxxxx v xxxxxxx nesníženém x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankovními xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 % průměrného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vždy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rezervy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Průměrné xxxxx xx počítají x měsíčních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni x xxxxxx x xxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x úroku, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 18) xxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx území xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx, x smlouva xxxx sjednána jako xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jiného státu, xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx, xxxxx kterého se xxxxxxxx poskytování xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx bude pro xxxxxxxx smlouvy x xxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxx státem, xxxxx xx vůči Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxx informací, x xx i xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx práva umožňuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou zajišťující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx bankovní xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xx dluhy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx bude v xxxxxxxxxxx x bankovní xxxxxxx xxxxxxx právo xxxxx, který není xxxxxx Xxxxxxxx unie, x to i xxxxxx, že použití xxxxxx xxxxx umožňuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Xxxxx je sjednán xxxx xxxxxxxxx úvěr xxxx xxxxxxxx záruka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx i xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxx x úvěru xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(6) Pokud xxxxx 18) nikdy netvořila xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x pohledávce x úvěru vymezené x odstavci 3, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxx rozvahové hodnoty xxxxxxxxxx bez příslušenství, x xx xx xxxxxxx xxxxxx podmínek:

a) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxx 30&xxxx;000 Xx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxxxxxx uplynulo nejméně 12 měsíců a

c) xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 18) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušenství vzniklých xxxx témuž dlužníkovi x xxxxx xxxxxx 30&xxxx;000 Xx.

X pohledávce, x níž byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx 18) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, k níž xxxx vytvořena, xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxx ztrát z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

§5x

(1) Xxxx xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 1) mohou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 39) x xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx položky x nepromlčeným pohledávkám xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx souvisejícího příslušenství, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na území xxxxxxxxx státu Evropské xxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx úvěr u xxxxxxx xxxxxxxx instituce. Xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezenými x xxxxxx x daních x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pohledávek xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx narovnání.

Opravné xxxxxxx nelze xxxxxxxx x xxx zdaňovacím xxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dále v xxxxxxx likvidace x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ostatními finančními xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x příslušném xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) se rozumí xxxxxx zaúčtované v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 46) Xxxxxxxxx finančními institucemi xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx nejsou xxxxx. 18)

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx xxx vytvořené. Xx xxxxxx základu xx nezapočítávají xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 500 000 Xx x jednotlivého xxxxx,

x) xxxxxxxxxx vzniklých xxxx spojenými xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimž xxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxx položky xxxxx xxxxxxxx 5.

Průměrný xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x měsíci x xxxxxxxx x prvnímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Celková xxxx xxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx období xxxxx přesáhnout:

a) 1,5 % ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x to x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 0,6 % xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

c) 0,2 % xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, a xx x xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx institucí.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx tvoří xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xx do xxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušenství, x xx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) rozvahová hodnota xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx nepřekročí částku 30&xxxx;000 Xx,

x) xx xxxxx sjednané xxxx xxxxxxxxxx pohledávky uplynulo xxxx xxx 12 xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce, jsou xxxxxxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx uplatnit xxxx výdaj (xxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 35) xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx, je xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) x x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávek xxx příslušenství xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poplatníka xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 46) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úvěrů xxxxxx 30&xxxx;000 Xx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx tvoří xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x titulu xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx splnění xxxxxx xxxxxxxx:

x) příslušenství xxxxxxx x pohledávkou, x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx položky xxxxx xxxxxx ustanovení,

b) částka xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxx x předchozích xxxxxxxxxxx obdobích zaúčtována xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 35) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x příjmů nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x příjmů x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx splňujícího xxx xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx x) x x), které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poplatníka xxxxxxxxx xxxx témuž xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 30 000 Xx.

X xxxxxxxxxxxx, k xxxx byly vytvořeny xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxxx evidenci.

(7) Vytvořené xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx postoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxx. c). Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx příjmů. 35)

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx zdaňovací období xxxxxxxxx vytvořit xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxx na takovou xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx která xxxxxx opravných položek xxxxxxxxxx. Snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zvýší xxxx xxxxxx ztráta xxxxx nebo daňová xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tvorbou xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxxx kapitálu po xxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxx x pojišťovnictví

(1) Xxxxxxxxx x pojišťovnictví xx pro xxxxx xxxx z příjmů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezervy x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 60).

(3) U xxxxxxxxxx se sídlem xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x se xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tvorbu x xxxx xxxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx prováděna, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x pojišťovnictví xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx mezinárodní smlouvou.

(4) Xxxxxxxxxx rezervami x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x) snížené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 61) x

x) xxxxxxx x zůstatek odložených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výší xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx a výší xxxxxxxxxx rezerv v xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxx xxxx výší xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx považuje x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx x příjmů xxxxxx technické xxxxxxx x vyrovnání xxxxxxx x pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozované xx státě, se xxxxxx má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vynětí.

§7

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 4) která xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 1) xxxxx doba xxxxxxxxxx stanovená zákonem o daních z příjmů xx xxx a xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xxxx x hmotnému xxxxxxx právo vlastnické, xxxx organizací příslušnou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxxxxxxx svazku xxxx x hmotného majetku xxxxxxxxx zřizovatelem x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx 31), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx majetek xx, xxxx jsou xxxxxxxxxx fondem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetek xx, xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b),

b) xxxx pachtýři xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž x opravám tohoto xxxxxxx jsou smluvně xxxxxxx zavázáni,

c) procházejí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 53) x xxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx hmotnému majetku, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebylo xxxxxxxx insolvenčního řízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxx zvláštního xxxxxx. 5)

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku,

a) xxxxx xx určen x xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx jde x opravy, xxxxx xx xxxxxxxxxx opakují xxxxx xxx,

x) x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx poplatník, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 53).

(4) Ve xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx výdajem (xxxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavců 5 a 7 xx xxxxx zdaňovací xxxxxx převedeny na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx korunách xxxx v xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "samostatný xxxx"), x to xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx peněžní xxxxxxxxxx v plné xxxx xxxxxxx připadající xxxxx odstavců 5 x 7 xx xxxxx zdaňovací období xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání, xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx toto xxxxxx xxxxxxxx podává. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, na které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx rezervy xx xxxxxx hmotného xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného majetku xxxxxxxx x xxxxxx x charakteru xxxx xxxxxx. Výše xxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xx rovna podílu xxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx dojde x xxxxxxxx tvorby rezervy. Xx tohoto počtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx předpokládané xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x zahájení xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxx rezerva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x technických xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx na jednotku xxxxxxxxxxxxxxx objemu xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x xx předcházející období, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Nebude-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, xx xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předpokládalo xxxxxxxx xxxxxx, rezerva se xxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx zdaňovacím období. Xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx termín, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práce xxxxx xx xxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx; xxxxxxx-xx xx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou osobou, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx došlo xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodňující xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx opravy x xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Maximální xxxx tvorby xxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zatříděného

a) xx 2. odpisové skupině - 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) ve 3. xxxxxxxx xxxxxxx - 6 zdaňovacích xxxxxx

x) xx 4. xxxxxxxx xxxxxxx - 8 xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x 5. x 6. xxxxxxxx xxxxxxx - 10 zdaňovacích xxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx z příjmů 46) a po xxxx xxxxxxxx x xxxxx odpisové xxxxxxx, xxxxxxx x období, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(10) X započaté tvorbě xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx započal xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x xxxxxxx xxxxxx rezervy xx xxxx vlastníkem xxxxxx majetku, xxxx-xx xxxxxxxx odůvodněnost x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(11) Poplatník, xxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, vychází při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozpočtu xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx bez xxxx x přidané xxxxxxx.

(12) X xxxxxxx přeměn 55) xx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx tvorby xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxx, xx které se xxxxxx daňové xxxxxxxx.

§8

Opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x insolvenčním řízení

(1) Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx výdajem (xxxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx 1), xxxxx xxxxxxxx poplatníci daně x příjmů, xxxxx xxxxx účetnictví, xx xx xxxx rozvahové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx zahájení insolvenčního xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxx lhůty podle xxxxxxxxxxxxx zákona 56), xxxxx-xx soud x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postačí, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedl v xxxxxxx svých xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 53). K xxxxxxxxxxx vyloučeným x §2 xxxx. 2 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x daních x příjmů xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 1) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Opravné xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxxxx, xxxxxxx xxxx dlužník x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 53) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přiznává.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx položky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx možné xxxxxx xxxxxxxxxx opravnou xxxxxxx xx úroveň, xxxxx xx mohla být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §8a. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x tvorbě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8a.

§8a

Opravné xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tvorba xx xxxxxxx (xxxxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx příjmů 1) x xx kterým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 x 5a, xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, vytvářet xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx doby splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx více xxx

x) 18 měsíců, xx xx xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 30 xxxxxx, až xx výše 100 % neuhrazené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejího vzniku xxxx xxxxx xxx 200&xxxx;000 Xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pouze v xxxxxxx, xx bylo xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, jehož xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x které xx

x) xxxxxxxxx řízením,

b) xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx řízením.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx uplatnit x pohledávek xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx hospodaření x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx členy xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v zákoně x xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx zruší, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jejich existenci xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx byla xxxxxxx xxxxxxx vytvořena, xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx důvody, xx xxxxx xx odpis xxxxxxxxxx považuje za xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů.

§8b

Opravné položky x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx podle §8 x 8a xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx poplatníci daně x příjmů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ručí xx xxx, x pohledávkám xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx za xxx (xx. xxxxxxxxx cla) xxxxx xxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx provedené xxxxxx xxx.

(3) Opravné xxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxx xx splněné pohledávky x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgány.

§8x

Xxxxxxxxxxx-xx poplatník u xxxxxxxxxxx pohledávky xxxxx §5, 5a, 6, 8, 8a x 8b, může v xxxxxx, za které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 100 % xxxx neuhrazené xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx

x) se xxxxxxx x xxxxxxxxxx vymezenou x §8a xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částku 30&xxxx;000 Kč,

c) od xxxxx sjednané xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 12 měsíců, x

x) celková xxxxxxx xxxxxxxxxx bez příslušenství xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení, nepřesáhne xx xxxxxx, za xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání, částku 30&xxxx;000 Xx.

X xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx opravná xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení, xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx evidenci.

§9

Rezerva na xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx výchovné činnosti xxxxxxxxx x porostech xx 40 xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x opatření x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dřevinnou xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxx (nákladem) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů, 1) xxxxx x xxxxxx, xx které xx podává daňové xxxxxxxx, vytvářet xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxx jsou povinni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 13) provádět xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx porostů.

(3) Rezerva xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x3. Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx činnost. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x pokud xxxx práce nejsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rezerva se xxxxx.

§10

Xxxxxxx rezervy

(1) Xxx xxxxx zjištění xxxxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx okolních pozemků. Xxxxxxx xx odbahnění xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxx xxxxxx; přitom xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, stanovení xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx opravy xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů xx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těžbou nebo xx vypořádání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezerva na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče o xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx odpady x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx zákon uvede, xx xxx o xxxxx (náklad) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. 1)

§10a

(1) Xxxxxxx prostředky xx výši rezerv xxxxxxxxx xxxxx §9 x §10 odst. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 se xxxxxxxx xx samostatný xxxx vedený v Xxxxx republice x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §9 x §10 odst. 1 nebo rezerv xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2, xxxxxx x xxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx tohoto účtu x xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxx těchto xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx vázaný xxxx"). Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vázaném xxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořízených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vázaného účtu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx účely, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx xxxxx xxx jednotlivý xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pouze jeden xxxxxxxx xxxxxx účet, xxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x eurech.

(2) Xx xxxxxxxxxx období xxxx v xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx zaúčtovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx (xxxxxxxx) na dosažení, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx tvorby xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účet xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx; nebudou-li převedeny x plné výši, xxxxxxx (nákladem) xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xx xxxxxxxx vázaný xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx souvisejících x xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x §10 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx vymezené x §10 xxxx. 2, x to xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xxxx xx xxxxx období, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x které xxxxxxxx x roce 2003, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, platí uvedená xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx část uvedené xxxx rezerv. Tato xxxxxxxx se xxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účet peněžní xxxxxxxxxx xx výši xxxxx vytvořených rezerv xxxx jejich zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx vymezené xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2003.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vázaném xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvorbu xxxxxx vymezených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx (náklad) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů podle xxxxxxxx 2 nejdříve xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x období, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") 47), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xxxxxxx alespoň xxxx xxxxxx podle §9 x §10 odst. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x zaúčtované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 46).

(4) Peněžní prostředky xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx použity x na pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, a xx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx škod 14) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obvodního xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx,

x) rezerv na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx XXX. nebo IV. xxxxxxxxx x xxxxxxx 51) xxxxx na xxxxxxx souhlasu Xxxxxx xxxxxxx radioaktivních xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx účtu x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vždy xxxxxxxxxx převedeny na xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx účtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx být xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx poplatníka v xxxxxxxxxxxx řízení 53), xxxxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxx xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zjištěné k 31. xxxxxxxx 1992 xx považují xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx do roku 1993.

(2) Rezervy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 x xxxxxxxxx xx roku 1993, xxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx 1993 xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxx xxx xxxx vytvořeny. Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§11x

Xxxxxx ustanovení o xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx panelů xxxxxxxxx xx trh xx xxx 1. ledna 2013

(1) Xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vytvářet xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx tvoří xxxxxxxxx xx xxxxxxx shodné xxxxxxx vytvářené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a její xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx povinen vést xxxxxxxx vytvořené rezervy, x xx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rezerv x předpisech upravujících xxxxxxxxxx.

(3) Rezerva xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx panelů xx tvoří xx xxxxxxx měsíce toho xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx vznikla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx solárních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx by bylo xxxxxxxx odpisování hmotného xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx součástí, xxxxx by xxx xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxx §30x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx zhodnocení předmětného xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx tvorby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx povinnost zrušit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxxx x x průběhu xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx rezervy na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx.

§11x vložen právním xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§11x

Xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx dne 1. xxxxx 2013

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx panelů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke zpracování, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému.

(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byl xxxxxx základ xxxx x xxxxxx.

(3) Měsíční xxxxxxx je rovna xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx x počtu xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx platby xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xx xxxxxxxx částky měsíční xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx tvorbu xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§11x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektroodpadem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodňující xxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxx úpravu xxxx xxxx xxxxxxxx zdaňovacím xxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx k likvidaci xxxxxxxxx xxxxxx, zruší xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx likvidovaného xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, kdy provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11x vložen právním xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.

Uhde v. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 593/1992 Sb.

VÝKONY XXXXXX XXXX VÝDAJ (XXXXXX) XXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX

Xx xxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx:

1. Xxxxxx lesa xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx osiva

b) opakovaný xxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxx

x) první xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx půdy xxx xxxxxx lesa

a) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx lesa

b) příprava xxxx pro obnovu xxxx výsevem xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx lesa xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx mladých xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrana xxxxxxx lesních porostů xxxxx xxxxx.

6. Zřizování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) proti xxxxxx

x) proti hlodavcům

c) xxxxx klikorohu xxxxxxxx

x) xxxxx plevelných dřevin.

8. Xxxxxxxxxx, prostřihávky x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx rozčleňovací xxxxx.

9. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

10. Ochrana xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxx lesních xxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxxx klestu.

14. Probírky xx 40 xxx xxxx lesních porostů.

15. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 211/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. XX

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx poprvé pro xxxxxxxxx xxxxxx 1993 x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx x vybírá xx srážkou podle xxxxxxxxxx předpisu, 24) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx X xxxx 5 a 8, která se xxxxxxx počínaje kalendářním xxxxxxx, v němž xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx uvedení x xxxxxx II xxxx 13 tohoto xxxxxx xxxxx xx 1. xxxxxxxx 1993 xxxxxx na xxx xxxxxxxx o zálohu xx xxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxxx xxxx 1993.

2. Ustanovení x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §18 xxxx. 3 xxxxx xx. X xxxx 16 xxxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 157/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.1993

Xx. II

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx poprvé pro xxxxxxxxx období 1995.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podle §6 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx poprvé xxx xxxxxxxxx období 1994.

(3) X rezervy xx xxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxx tvorba xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xx xxxxxx xxxxxx rezervy podle §7 odst. 4 xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 593/1992 Xx., o rezervách xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx až xxx tvorbě zbývající xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 244/1994 Sb. x účinností xx 30.12.1994

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx vytvořené xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xx výši 10 % xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xx sjednané xxxxx splatnosti, x xx xxxx 2 % na xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx splatnosti xxxxx než xxxxx xxx je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx z odpisu xxxx xxxxxxxxxx klasifikovaných xxxxxxxxxx, xxxx je x xxxxxx xxx xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stejnou xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx 2 % na pohledávky x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úvěrů.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx podle §8 xx pohledávky xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x vyrovnacím řízení xx xxxxxxxx x xxxxxx dni do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení tohoto xxxxxx se poprvé xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1995.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 132/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1995

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1998, x xx x xx pokračováno po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 593/1992 Sb., ve xxxxx platném ke xxx 31. prosince 1997.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 211/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2001 x je xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx opravné xxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxx §8 x xxxxxxxxxxx za dlužníky x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx základu daně x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2000.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 492/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31.12.2001 platí xxxxxxxxx xxxxxx předpisy. Ustanovení xxxxxx xxxxxx se xxx tvorbu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx počínající 1. xxxxxx 2002. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx ztrát x odpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx položkami xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx a rezervy xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx neodpovídají vymezení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) tohoto xxxxxx. Nepoužité xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxxxx1 písm. x) xxxxxx zákona banky xxxxx ve prospěch xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx 2002 xxxxxxx xxxxxxx x 25 % xxxxxxxx x 31.12.2001, x xxx dosáhly xxxxxx xxxxxxx zrušení nejpozději x 31.12.2005.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2002

Xx. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx článku VI xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2002.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 260/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2002

Xx. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení §8b zákona x. 593/1992 Sb., ve xxxxx tohoto zákona, xx použije poprvé xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx 2003.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2003 Sb. s xxxxxxxxx xx 12.6.2003

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X případě, xxx xxxxxxx nepostupující xxxxx §5 x 8 xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 244/1994 Xx., xxxxxx x. 132/1995 Xx., zákona x. 211/1997 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx. x xxxxxx x. 260/2002 Sb., xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx k 31. xxxxxxxx 2003 ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výjimkou těch, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx závazku.

2. Xxxxxxxxxx §10a zákona x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v roce 2004, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 438/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx vzniklé xx 31. prosince 2004.

2. Xxx xxxxxxxxx §3 odst. 3 xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx stav x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx rozvahová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 46)

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opravných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaúčtovaných xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 46)

x) xxxxxx xxxx rezerv vytvořených xxxxx zákona x. 593/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 46)

x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účetní závěrku xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 46) x xx xxxxx xxxxxxxx xx xx poprvé xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 46) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx závěrky Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx použít x xx zdaňovací xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 669/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§56

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx č. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použije xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2005. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §5 odst. 6 xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, není xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 31.12.2003.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx §5a xxxx. 1 x 6 xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x roce 2005.

§56 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. s účinností xx 29.9.2005

Xx. V

Přechodné ustanovení

Uzavře-li xxxxxxxxx nejpozději xx 31. prosince 2005 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části bude x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx opravu, xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x tvorbě xxxxxxx x titulu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zruší xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

1. Xxxxx poplatník xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zřídil xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxx xx sídlem

a) xxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxx do šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §10a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx příslušného obvodního xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx vedení tohoto xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtu nejpozději xx xxxxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx 2006 xx xxxxxxxx xxxx zřízeného v xxxxxxx s §10a xxxxxx č. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pokud xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §10a xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtů xxx jednotlivý účet xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §10a xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §10a zákona č. 593/1992 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx poprvé xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2006.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §6 xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije poprvé xx období, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx 2008. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervy x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxx x období, za xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, počínajícím x xxxx 2008.

2. Xxxxxxxxxx §8a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která započala xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, xx použije xxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xx. XL

Přechodné ustanovení

Pokud xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto řízením xxxxxxxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., o xxxxxxxxx pro zjištění xxxxxxx daně x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové povinnosti xx léta 1993 xx 2007 a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2007, xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxxx x xxxx 2008.

2. Ustanovení §3 xxxx. 3 x §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx které xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxxxx xx podává xxxxxx přiznání, xxxxxxxxx x xxxx 2008.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx poprvé xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx započala xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx zákon x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 2/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §8 zákona č. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, lze xxxxxx již pro xxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 20.7.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx §6 xxxxxx x. 593/1992 Xx., x rezervách xxx xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2010.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Ustanovení §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx poprvé xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx započalo v xxxx 2010, x xx i pro xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx.

2. Ustanovení §7 xxxx. 4 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období, které xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx započala před xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daní x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Ustanovení §8a xxxxxx č. 593/1992 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se použije xxxxxx xxx pohledávky xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se použije xxxxxxxxxx §8a xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. a 344/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daní x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx na skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Ustanovení §8a zákona č. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxx pohledávky vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu se xxxxxxx xxxxxxxxxx §8a xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx položek xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Ustanovení §2 xxxx. 6 x 7 xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx již xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x roce 2014.

3. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §8a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2014 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx §8a xxxxxx č. 593/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rezerv xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 x §11a xx 11c xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx již xxx zdaňovací období xxxxxxxx v xxxx 2015.

3. Do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektroodpadem xx xxxxxxxxx panelů xx xxxxxxxxx xxxxxx započaté x roce 2015 xxxx 2016 xxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx připadající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2014 nebo 2015, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx znění xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §5a xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xx xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx zanikne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 258/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.12.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx zdaňovací xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 304/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 23.9.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové povinnosti x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx započaté x xxxx 2017.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 170/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. VII vložen xxxxxxx předpisem č. 543/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 593/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

157/93 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, zákon ČNR x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, x xxxxx XXX x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.93

323/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon ČNR x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxx ČNR č. 35/93 Xx., zákona x. 96/93 Xx., xxxxxx č. 157/93 Xx. a xxxxxx x. 196/93 Sb., xxxxx ČNR č. 337/92 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx ČNR č. 35/93 Xx. a xxxxxx č. 157/93 Xx., x xxxxx XXX č. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.94

244/94 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 593/92 Sb., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.12.94

132/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 593/92 Xx., x rezervách xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.95

213/96 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 593/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 62/96

211/97 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon ČNR x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.98

32/98 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 593/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 15/98

333/98 Xx. xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx základu daně x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.98

363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

492/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

83/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/92 Sb. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 30/2001

126/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/95 Xx., devizový xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 239/2001 Xx., x České xxxxxxxxxxxx agentuře a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 15/2002 Sb., xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2002

260/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx vývozu zboží xxxxxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 569/91 Xx., o xxxxxxxxxx fondu ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2002

176/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 593/92 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.6.2003

438/2003 Xx., kterým se xxxx zákon x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

669/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

377/2005 Xx., o xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

545/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2006

223/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 593/92 Xx., x rezervách xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

89/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 26/2008

126/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

2/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x daních z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

216/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x&xxxx;xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.7.2009

278/2009 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

346/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

221/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

258/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o spotřebitelském xxxxx

x účinností xx 1.12.2016

304/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 277/2009 Xx., x pojišťovnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 23.9.2016

170/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

364/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

543/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

88/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2021

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx č. 68/95 Xx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §24 xxxx. 2 xxxx. x) zákona XXX x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx.
2) §14 xxxx. 1 xxxx. x) zákona ČNR x. 185/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Sb.
3) §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx ČNR x. 185/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx.
4) §26 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx.
5) §33 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.
6) §116 x 117 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §20 xxxxxx č. 328/1991 Xx., x konkursu x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §50 xxxxxx x. 328/1991 Xx.
9) §23 xx 25 xxxxxx x. 328/1991 Sb.
10) §14 xxxxxx x. 216/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
11) §23 xxxx. 7 zákona XXX x. 586/1992 Xx.
12) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
13) Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).
14) Xxxxx č. 44/1988 Sb., o ochraně x využití nerostného xxxxxxxxx (horní zákon), xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 541/1991 Xx. (xxxxx znění pro Xxxxxx xxxxxxxxx x. 439/1992 Sb.).
15) §29 xxxx. 1 x 4 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
16) §25 xxxx. x) zákona XXX č. 586/1992 Xx.
17) §524 x násl. občanského xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx.
19) §24 xxxx. 1 zákona x. 21/1992 Sb.
20) §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx.
21) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx.
22) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 52/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
23) §2 xxxxxxxx č. 52/1994 Xx.
24) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §13 xxxx. 2 xxxx. x) a §13 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx.
26) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 363/1999 Sb.
27) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
28) §13 xxxx. 3 zákona x. 363/1999 Xx.
29) §17a xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
30) §29 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx republiky a xxxxx vystupování v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxx č. 492/2000 Xx.
32) §73 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
33) Zákon č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
35) Xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §7b xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 438/2003 Xx.
38) §22 xxxx. 2 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §1 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 100/2000 Xx.
40) §497 xx 507 obchodního xxxxxxxx.
41) §570 xx 574 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §585 xx 587 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
44) §10 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
45) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
46) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu.
48) §657 x 658 občanského xxxxxxxx.
49) §19 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 223/2006 Xx.
50) Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
51) §18 xxxxxx x. 18/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
56) §136 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 277/2009 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx.
58) §51 xxxx. 3 a §60 xx 68 xxxxxx x. 277/2009 Xx.
59) §51 xxxx. 2 x §60 xx 68 xxxxxx x. 277/2009 Xx.

60) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/138/ES xx dne 25. listopadu 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II), x platném xxxxx.

61) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/35 xx xxx 10. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/XX x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Solventnost XX), x platném xxxxx.