Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.03.2021.


Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

593/92 Sb.

§1 §2 §3 §4

Bankovní rezervy a opravné položky §5 5a

Rezervy v pojišťovnictví §6

Rezerva na opravy hmotného majetku §7

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení §8

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 §8a

Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo §8b §8c

Rezerva na pěstební činnost §9

Ostatní rezervy §10 §10a §11

Obecná ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 §11a

Výše rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 §11b

Zvláštní ustanovení o rezervě na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 §11c §12

Příloha - Výkony uznané jako výdaj (náklad) pro tvorbu rezervy na pěstební činnost

č. 157/1993 Sb. - Čl. IV

č. 244/1994 Sb. - Čl. II

č. 132/1995 Sb. - Čl. II

č. 211/1997 Sb. - Čl. II

č. 492/2000 Sb. - Čl. IV

č. 126/2002 Sb. - Čl. VII

č. 260/2002 Sb. - Čl. VII

č. 176/2003 Sb. - Čl. II

č. 438/2003 Sb. - Čl. V

č. 669/2004 Sb. - Čl. V

č. 377/2005 Sb. - §56

č. 545/2005 Sb. - Čl. V

č. 223/2006 Sb. - Čl. II

č. 261/2007 Sb. - Čl. VI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XL

č. 126/2008 Sb. - Čl. XII

č. 2/2009 Sb. - Čl. V

č. 216/2009 Sb. - Čl. IV

č. 278/2009 Sb. - Čl. III

č. 346/2010 Sb. - Čl. IV

č. 458/2011 Sb. - Čl. XVI

č. 344/2013 Sb. - Čl. IV

č. 267/2014 Sb. - Čl. IV

č. 221/2015 Sb. - Čl. VI

č. 258/2016 Sb. - Čl. VI

č. 304/2016 Sb. - Čl. VI

č. 170/2017 Sb. - Čl. IV

č. 364/2019 Sb. - Čl. VI

č. 543/2020 Sb. - Čl. VII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 232/2021 Sb.

INFORMACE

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxx xxxxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx způsob xxxxxx x xxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx (xxxxxxxx) vynaloženým xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů 1), xxxx položkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxx podle §1 se rozumí xxxxxxxx rezervy, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx, xxxxxxxxx x rozvahové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxx xxx xxxxx změny xxxxxx hodnoty (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) 46) xxxx xxxxxx v prokazatelné xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx tvořit xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 35) xxxxxxx osvobozeným xx xxxx x xxxxxx xxxx nezahrnovaným xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx anebo xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Není-li xxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxxxxx xx netvoří x pohledávkám xxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 47) xxxxx, zápůjček, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, poplatků x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx §5 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pohledávkám, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx splatné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávek.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 4 x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx převyšuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx věřitel xxxxxxxxx xxxxx §8a x xxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx položky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daně x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do samostatného xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx daně, nebo

b) xxxx v důsledku xxxxx xxxxxxxx období x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtováno rozvahově x xxx účely xxxxxxxx základu daně xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících účetnictví.

§3

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a x účelům xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx období xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx kratší xxx 12 měsíců, xxx xxxxxx rozhodným xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zdaňovacím xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x fyzických xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx porovnat x xxxx, kterou xxxx poplatník uplatnit xxxxx xxxxxx zákona x základu daně x příjmů zjištěném xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 35)

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx uplatněná jako xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx příjmů 35) xxxx být vždy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 46) xxxx uvedena x xxxxxx xxxxxxxx. Tvorbu xxxxxxxxx položek může xxxx xxxxx (náklad) xx dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx 35) uplatnit x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 46) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závěrky Xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx současně xxxx prokazatelnou evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxxxx evidencí, x to pouze xx vztahu x xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxxxx příjem nebyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 35) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x příjmů nebo xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx x příjmů xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxx sazbu xxxx, xxxx-xx tímto xxxxxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek xx x tomto xxxxxxx xxxxxx soupis xxxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x těmto jednotlivým xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, sestavený xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 46) xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 55). Xxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxx (xxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 35) xxx splnění podmínek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x poplatník, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 46) xxxxxxxxx xxxxxx xxx účtování x xxxxxxxxx účetní xxxxxxx Xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx upravené právem Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxxx xxxx prokazatelnou xxxxxxxx těchto xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazatelnou evidencí; xxxxxxx xx xxxxx x pro tvorbu xxxxxx xx opravy xxxxxxxx xxxxxxx podle §7 x xxxxxxxxxx, xxxxx tento majetek xxxxxxxx xxxxxxx komponentního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx evidencí xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rezerv dle xxxxx, xx kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, sestavený x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 46) xxx xxxxx Mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 55).

(4) Xxxxxx rezerv xxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxx xxxxxxxxx, který vede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vede prokazatelnou xxxxxxxx xxxxxx rezerv, x xx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x opravné položky, xx musí xxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxx x opravných xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx dni xxxxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zruší xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx pachtu xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stálé provozovny xx území České xxxxxxxxx, 38) xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu. Xxxxxxx xx nezruší x xxxxxxx, xxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 x 10 xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx podle §10a x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Opravné xxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. 55) Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 55) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdělovanou xxxxxxxx korporací, x xx za xxxxxxxx, xxxxx xx platily xxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxxx obchodní korporaci xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx souvisí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xx xxxx nástupnickou xxxxxxxx xxxxxxxxx, maximálně xxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx budou uloženy xx zvláštním vázaném xxxx x xxxxx xxxxx §10a.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx výdaje (náklady) xx pořízení xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx slouží xx xxxxx xxxxx x odpisu pohledávek, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Opravné xxxxxxx xx xxxxx xx stejném období, xxx pominuly xxxxxx, xxx xxxxx byly xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx rezerv x opravných xxxxxxx xxxxxxxx na konci xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx převádí xx xxxxxxxxxxxxx období.

(5) Xxxxxxx xxxx opravných xxxxxxx x bank xxxxxx bankovních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx příjmů 1) xxxxx banky 18) xxxxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx

x) xxxxxxx položky x nepromlčeným xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xx poskytnuté bankovní xxxxxx za úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období

a) xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 písm. a) xxxxx xxxxxxxxxx výši 2 % ze xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx nesníženém x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx již xxxxxxxxx x sníženém x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxxxxxx přijatými xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) xxxxx přesáhnout výši 2 % průměrného xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Průměrné xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x poslednímu xxx x měsíci x xxxxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 18) xxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záruky, za xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx jiného xxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o úvěru xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xx vůči Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrů, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx Evropské xxxx xxx jiným xxxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxx republice vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxx informací, x xx x xxxxxx, xx použití xxxxxx xxxxx umožňuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou zajišťující xxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí bankovní xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x výjimkou xxxxxxx, xxx bude x xxxxxxxxxxx s bankovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xx x xxxxxx, že použití xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Evropské unie.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx záruka xxxxxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xx sídlem mimo xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx smluvním vztahu x xxxxx xxxxxx xx využito xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx i xxxxxx, xx použití xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 x 2.

(6) Pokud xxxxx 18) xxxxx netvořila xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx 100 % xxxxxxxxxx rozvahové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, x to za xxxxxxx těchto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 30 000 Xx,

x) od xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 12 měsíců a

c) xx xxx xxxxxx xxxxxxx položky xxxxxxxxxxx x xxxxx 18) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušenství xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 30&xxxx;000 Xx.

X pohledávce, x xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx položka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx 18) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx její xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx, byla xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použije xx xxxxx ztrát x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rezerva xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x realizací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxx.

§5a

(1) Xxxx xxxxxx (xxxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 1) mohou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 39) x xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Úvěrem xx xxx účely tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx úvěr xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva x spotřebitelský xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx. Xxxxxxx položky xxxxx xxxxxxxx u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezenými x xxxxxx x xxxxxx x příjmů,

b) pohledávek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tom zdaňovacím xxxxxx, v němž xxxxx ke vstupu xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dále v xxxxxxx likvidace a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a

b) výnosy, xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x nich xxxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxxx celkových xxxxxx x xxxxxxxxxx zdaňovacím xxxxxx.

Xxxxxx podle xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxx zaúčtované x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 46) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxx. 18)

(3) Opravné xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxx rozvahové xxxxxxx nepromlčených xxxxxxxxxx x xxxxx bez xxxxxxxxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx základu xx nezapočítávají částky:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 500 000 Xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx vzniklých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx novace xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxx byly xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opravné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx zůstatků x poslednímu dni x xxxxxx x xxxxxxxx x prvnímu xxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Celková xxxx xxxxxx opravných položek xxxxx xxxxxxxx 3 xx zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

x) 1,5 % xx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, x xx x xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činí xxxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 0,6 % xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, a to x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

c) 0,2 % xx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklým z xxxxx xx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez příslušenství, x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxx 30&xxxx;000 Xx,

x) od xxxxx sjednané xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxx xxx 12 xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx vytvořeny xxxxxxx položky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Opravné xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) xx dosažení, zajištění x xxxxxxx xxxxxx 35) za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxx vytvořeny, je xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu 46) a x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zaúčtovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 46) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úvěrů xxxxxx 30&xxxx;000 Xx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx tvoří xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx splnění těchto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxx, k xxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx příjem xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 35) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx základu xxxx z xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a) x x), xxxxx souvisejí x pohledávkami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx x úvěrů, xxxxxxxxxx xxxxxx 30 000 Xx.

X xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx povinny vést xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx krytí xxxxx z xxxxxx xxxx postoupení pohledávek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xx xxxx. c). Xxxxxx x odpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výše kryté xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. 35)

(8) Xxxxxxx položky xx xxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx vytvořit za xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxx tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxx xxxx daňová xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxx upraví x xxxxxx xxxx výší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx snížení.

§6

Rezervy x xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) U xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx v pojišťovnictví xxx xxxxx daní x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rezervy x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx vytvořené x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxx sídla, které xxxxxxxx přístup k xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 60).

(3) X xxxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxx, xxxxx není členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx x xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx rezerv x pojišťovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx x pojišťovnictví xxx účely daní x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx závazků x xxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx daní z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x) snížené x xxxxxx vymahatelné xx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 61) a

b) xxxxxxx x zůstatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Přírůstkem rezerv x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx kladný xxxxxx xxxx výší xxxxxxxxxx xxxxxx x pojišťovnictví xx konci zdaňovacího xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxx xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx.

(7) Xxx účely určení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v pojišťovnictví xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x příjmů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vyrovnání závazků x pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx uzavřenu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zamezení xxxxxxx zdanění xxxxx xxxxx příjmů, která xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxxxxxx metodou xxxxxx.

§7

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 4) xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx dosažení, zajištění x xxxxxxx xxxxxx, 1) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů xx pět a xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů, xxxxx

x) xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx svazku xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí x xxxxxxxx xxxxxxx vloženého xxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx 31), jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetek xx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hmotný majetek xx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene b),

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) procházejí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 53) x xxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx hmotnému xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx opravy podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxx zvláštního zákona. 5)

(3) Rezerva podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x případech xxxxxxxx majetku,

a) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x něhož xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x něhož xxx x xxxxxx, xxxxx xx pravidelně opakují xxxxx xxx,

x) x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx poplatník, vůči xxxxx xxxxxxx trvají xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 53).

(4) Ve xxxxxxxxxx období xx xxxxxx rezervy xxxxxxx (xxxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 7 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx účet x xxxxx se xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx pro ukládání xxxxxxxxxx xxxxxx tvořených xxxxx tohoto ustanovení (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx"), a to xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx. Nebudou-li peněžní xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx připadající xxxxx odstavců 5 x 7 xx xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx xx samostatný xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání, xxxxxxx xx zruší ve xxxxxxxxxx období, xx xxxxx xx toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx samostatného xxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxx, na které xxxx rezerva xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx hmotného xxxxxxx xx stanoví podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Výše xxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xx rovna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx období, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx tohoto počtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx opravy. X movitých xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tvořena xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x technických jednotkách; x takovém případě xx xxxx rezervy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nákladů na xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x součtu xxxxxx xxxxxxxxxx výkonů xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx období, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx výpočtu xxxx xxxxxxx předpokládalo xxxxxxxx xxxxxx, rezerva se xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx zdaňovacím xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx se zruší x tehdy, jestliže xxxxxx vyčerpána xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxxxx následuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; provádí-li xx xxxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxxxx jinou osobou, xxxxxx xx zahájením xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx ustanovení xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx k xxxxxxxxxx xxxxxx lhůt xxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx poplatník xxxx x příjmů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxx její xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v němž xxxx skutečnost xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxx x jednotlivého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx období.

(9) Xxxxxxxxx xxxx tvorby xxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxx x hmotného xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xx 2. odpisové xxxxxxx - 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx 3. xxxxxxxx xxxxxxx - 6 zdaňovacích xxxxxx

x) xx 4. odpisové xxxxxxx - 8 xxxxxxxxxxx období

d) v 5. x 6. xxxxxxxx skupině - 10 xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x příjmů 46) x xx xxxx xxxxxxxx v xxxxx odpisové xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně z xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku, bude-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x původnímu xxxxxxxx xxxxxx.

(11) Poplatník, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, vychází při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nákladů xx opravu v xxxxxxx bez xxxx x xxxxxxx hodnoty.

(12) X xxxxxxx xxxxxx 55) xx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx tvorby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx položky k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x insolvenčním řízení, xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx 1), mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, až xx xxxx rozvahové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx zahájení insolvenčního xxxxxx do xxxxx xxxxx stanovené v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxx do xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona 56), xxxxx-xx soud x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x období, za xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx byly xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postačí, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svých xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 53). X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx x pohledávkám xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezenými x xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 1) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxxx 53) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx opravné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx položku xx xxxxxx, xxxxx xx mohla xxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §8a. Poplatník pak xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx položky xxxxx §8a.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávkám splatným xx 31. xxxxxxxx 1994

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x nepromlčeným xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tvorba je xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx příjmů 1) x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opravné xxxxxxx xxxxx §5 x 5a, mohou x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplynulo více xxx

x) 18 měsíců, xx xx xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 30 xxxxxx, xx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx nabyté xxxxxxxxxxx, xxxxx rozvahová xxxxxxx xxx příslušenství x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 200&xxxx;000 Kč, xx xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx korporace za xxxxxx xxxxxxx kapitál,

b) xxxx spojenými osobami xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx xxxxxxx důvody xxx jejich xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona o daních z příjmů.

§8x

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx z titulu xxxxxx xx clo

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 x 8a xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxx, k pohledávkám xxxxxxxx z titulu xxxxxx xx clo (xx. xxxxxxxxx xxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx položky xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx jen do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávky x titulu xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx nesplní x xxxx splatnosti určené xxxxxxx xxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxxxx-xx poplatník u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5, 5a, 6, 8, 8a x 8b, xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx až do xxxx 100 % xxxx neuhrazené rozvahové xxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxx v případě, xx

x) se nejedná x pohledávku xxxxxxxxx x §8a odst. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušenství x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 30&xxxx;000 Xx,

x) od xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, u nichž xxxxxxxxx postup xxxxx xxxxxx ustanovení, nepřesáhne xx období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx 30&xxxx;000 Xx.

X xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx.

§9

Rezerva xx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx činností xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx výchovné činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 40 let xxxxxx věku, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x nevhodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skladbou. Xxxxxxx xxx tvořit x xxxxxx xxx xx výkony uvedené x příloze xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx výdajem (nákladem) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 1) xxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů, xxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 13) provádět xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx porostů.

(3) Xxxxxxx xx pěstební xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x3. Xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx.

§10

Ostatní xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx zjištění xxxxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxx xxxxxxx xx odbahnění xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx způsobených xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období; přitom xxx xxxxxx její xxxxxx, xxxxxxxxx výše x použití xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rezervy xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx uznává xxxxxxx na xxxxxx x rekultivace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tvořená podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxx (xxxxxx) na xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx xxxxxx. 1)

§10x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 x §10 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx vedený x Xxxxx xxxxxxxxx u xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx výhradně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §9 x §10 xxxx. 1 xxxx rezerv xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2, xxxxxx x xxxxxxx státních xxxxxxxxx pořízených x xxxxxxxxxx xxxxxx účtu x popřípadě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxx"). Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx výnosy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vázaného xxxx xxxxx být čerpány xxxxx xx xxxxx, xx které byly xxxxxxx vytvořeny, x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx.

(2) Xx zdaňovacím xxxxxx xxxx v období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xx zaúčtovaná xxxxxx xxxxxx vymezených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx (xxxxxxxx) na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxx zaúčtované xxxxxx xxxxxx převedeny xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x plné xxxx, xxxxxxx (nákladem) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxxxx tvorby xxxxxx, xxxxx xxxx xx zvláštní vázaný xxxx převedena xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) peněžní prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx, xx něž xxxx xxxxxxxxx rezervy xxxxx §9 a §10 odst. 1 xxxx xxxxxxx vymezené x §10 odst. 2, x xx xx xxxx rezerv xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání x xxxxx započalo x xxxx 2003, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx následně xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx; xxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx čerpány xxxxx xxxxxx, xxxxx uvedená xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxx část uvedené xxxx rezerv. Tato xxxxxxxx se neuplatní x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účet xxxxxxx xxxxxxxxxx ve výši xxxxx vytvořených rezerv xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx výdaj (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2003.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vázaném xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x), je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvorbu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 nejdříve xx zdaňovacím období xxxx x období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, x xxxx součet xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx xx samostatném xxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v centrálním xxxxxxxxxx, na xxxxx Xxxxx republika jednající xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx papírů (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") 47), zachycené x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46) xxxxxxx alespoň xxxx xxxxxx xxxxx §9 x §10 odst. 1 nebo rezerv xxxxxxxxxx v §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x zaúčtované podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 46).

(4) Peněžní prostředky xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx účtu, xxxxx xxx použity x na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, a xx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x rekultivace xxxxxxx dotčených těžbou xxxx xx vypořádání xxxxxxx xxxx 14) xxxxx xx základě xxxxxxxx příslušného obvodního xxxxxxxx xxxxx,

x) rezerv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x skládku podle xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxx XX. xxxxxxxxx x xxxxxxx 51) pouze na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 musí xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx národní xxxxx, xx Středisku xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx depozitáři a xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx samostatnou xxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx účet, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dluhopisy xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vedené xx samostatném účtu xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx poplatníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 53), xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§11

(1) Zůstatky rezerv, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, zjištěné x 31. prosinci 1992 xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx 1993.

(2) Xxxxxxx vytvořené xxxxx platných účetních xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 x xxxxxxxxx xx xxxx 1993, jakož x xxx následujících xx xxxx 1993 xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxx xxxxxx.

§11a

Obecná xxxxxxxxxx o xxxxxxx na xxxxxxxxx x elektroodpadem ze xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2013

(1) Xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx panelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx solárních xxxxxx.

(2) Rezerva na xxxxxxxxx s elektroodpadem xx solárních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zaúčtováním. Xxxxxxxxx xx povinen vést xxxxxxxx xxxxxxxxx rezervy, x to minimálně x rozsahu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx na xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx panelů xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx zpracování, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jej xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §30x xxxxxx o xxxxxx x příjmů. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xx xxxxxx tvorby rezervy xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vytvořenou xxxxxxx xx nakládání x xxxxxxxxxxxxxx ze solárních xxxxxx x xxx xx tvořit x x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu.

(5) Xxx xxxxx rezervy xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, za xxxxx xx podává daňové xxxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§11b

Výše xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx xxx 1. xxxxx 2013

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektroodpadem xx solárních xxxxxx xx úhrnná xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx solární xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému.

(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nezahrnují xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx je rovna xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x počtu xxxxxx, které xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx období xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§11x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xx nakládání x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx panelů uvedených xx xxx xx xxx 1. ledna 2013

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx úpravu xxxx xxxx xxxxxxxx zdaňovacím xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx zjistí.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zruší xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx likvidovaného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§12

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Uhde x. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 593/1992 Sb.

VÝKONY XXXXXX JAKO XXXXX (XXXXXX) XXX TVORBU XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX

Xx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx:

1. Obnova xxxx xxxxxxx osiva

a) xxxxx xxxxx xxxxx

x) opakovaný xxxxx osiva.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxx

x) první xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx lesa xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Mechanická x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx porostů xxxxx xxxxx.

6. Zřizování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx lesních xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx

x) proti xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx dřevin.

8. Xxxxxxxxxx, prostřihávky x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxx lesa xxxxx xxxxx mechanická, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xxxx xxxxx hmyzím škůdcům.

11. Xxxxxxx xxxxxxx porostů.

12. Xxxxxxxxxxx lesních xxxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxxx klestu.

14. Xxxxxxxx xx 40 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

15. Xxxxxxxx x obnově xxxxxxx x nevhodnou xxxx xxxxxxxx dřevinnou xxxxxxxx.

Xxxxxxx vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 211/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. XX

1. Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx poprvé xxx xxxxxxxxx období 1993 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nichž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a vybírá xx srážkou xxxxx xxxxxxxxxx předpisu, 24) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx X xxxx 5 x 8, která xx xxxxxxx xxxxxxxx kalendářním xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Poplatníci xxxxxxx x článku XX xxxx 13 tohoto xxxxxx xxxxx xx 1. xxxxxxxx 1993 xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx daň zaplacenou xx 1. xxxxxxxxx xxxx 1993.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x reklam x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 3 xxxxx xx. X xxxx 16 xxxxxx zákona platí xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 157/1993 Sb. x účinností xx 1.6.1993

Xx. XX

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx poprvé pro xxxxxxxxx xxxxxx 1995.

(2) Xxxxxxxxxx x rezervách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 593/1992 Xx., o xxxxxxxxx pro zjištění xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 1994.

(3) X xxxxxxx na xxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxx tvorba xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 4 xxxxxx České národní xxxx x. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rezervy xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 244/1994 Xx. x účinností xx 30.12.1994

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xx xxxx 10 % na xxxxxxxxxx x xxxxx, které xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx výši 2 % na xxxxxxxxxx x úvěrů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx možno xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx z odpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx x tomuto xxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx klasifikovaným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vytvořené x xxxxxx dni xx xxxx 2 % xx xxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx lhůtou splatnosti xxxxx xxx xxxxx xxx převést xx xxxxxx xx standardní xxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxx vytvořené do xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xx pohledávky za xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x vyrovnacím xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx opravných položek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1995.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 132/1995 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.1995

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, x je x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona České xxxxxxx rady č. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 1997.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2001 x je xxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2000 xxxxx §8 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení zákona x. 593/1992 Xx., x rezervách pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx platném do 31. xxxxxxxx 2000.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 492/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

Xx. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31.12.2001 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx 1. xxxxxx 2002. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 593/1992 Xx., o xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, banky xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xx krytí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxxxx1 písm. x) xxxxxx xxxxxx banky xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2002 xxxxxxx xxxxxxx x 25 % zůstatku x 31.12.2001, a xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx x 31.12.2005.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2002 Xx. x účinností od 1.5.2002

Xx. VII

Přechodné ustanovení

Ustanovení článku VI xx použijí xxxxxx pro zdaňovací xxxxxx xxxx 2002.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 260/2002 Xx. x účinností xx 1.9.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §8b xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxxx xxx xxxxxxxxx období x xxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx daňové přiznání, xxxxxxxxxx x xxxx 2003.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 176/2003 Sb. s xxxxxxxxx od 12.6.2003

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X případě, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 x 8 xxxxxx č. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona x. 244/1994 Sb., xxxxxx x. 132/1995 Xx., xxxxxx x. 211/1997 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx. x xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxx ke dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx x 31. xxxxxxxx 2003 xx xxxxxx x dlužníkovi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opravné položky x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §10a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx za období, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx 2004, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 438/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx vzniklé xx 31. prosince 2004.

2. Xxx xxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 593/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx považuje x

x) pohledávek xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávek zaúčtovaná xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 46)

b) opravných xxxxxxx stav opravných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaúčtovaných xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 46)

x) rezerv xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 46)

a xx x xxxxxxxxxx xxx účetního xxxxxx, xx které poplatník xxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 46) a xx jehož xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 46) xxxxxxxxx xxxxxx xxx účtování x xxxxxxxxx xxxxxx závěrky Xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

3. Ustanovení §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx použít x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx období, za xxxxx xx podává xxxxxx přiznání, xxxxxxxx x xxxx, x xxxx vstoupila xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x platnost.

Čl. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 669/2004 Xx. x účinností xx 1.1.2005

§56

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxx zákona, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poprvé xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2005. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 xxxxxx č. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, není xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31.12.2003.

2. Xxx xxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx xx ustanovení §5a xxxx. 1 a 6 zákona x. 593/1992 Xx., ve xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx poprvé ve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v roce 2005.

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Uzavře-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxx x nájmu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pak xxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tvořil xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, rezervy xxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx, x němž xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/2005 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2006

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

1. Xxxxx poplatník xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10a xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, převede xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §10a xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxxxx xxxxxxx radioaktivního xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nejpozději xx termínu xxx xxxxxx daňového přiznání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx 2006 xx xxxxxxxx xxxx zřízeného x xxxxxxx s §10a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pokud xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, více xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtů xxx jednotlivý účet xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxx zřízeného x xxxxxxx x §10a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §10a zákona x. 593/1992 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období počínající x roce 2006.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 223/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §6 zákona x. 593/1992 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, počínající x roce 2008. Xxxxxxxx vyrovnávací rezervy x xxxxxx technických xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x období, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx 2008.

2. Xxxxxxxxxx §8a zákona x. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx opravných xxxxxxx, která započala xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx opravné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8a xxxxxx x. 593/1992 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx tímto dnem, xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XL

Přechodné ustanovení

Pokud xxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx skončeno, použije xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx, ve znění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XII

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1993 xx 2007 x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v roce 2007, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxx zdaňovací xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxxx x roce 2008.

2. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 x §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 593/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x roce 2008.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx poprvé xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, které xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxx tvorbu xxxxxxx podle §7 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx započala xxxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 2/2009 Xx. s účinností xx 1.1.2009

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Ustanovení §8 xxxxxx č. 593/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx již xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 216/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.7.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx §6 xxxxxx č. 593/1992 Xx., x rezervách xxx zjištění základu xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx 2010.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2010, x xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx tvorbu rezervy, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx v xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxx tvorbu xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx, xx xxxxxxx zákon č. 593/1992 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 346/2010 Sb. x účinností od 1.1.2011

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Ustanovení §8a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §8a zákona x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. a 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu x za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx započalo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx zákon x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Není-li xxxxxxxxx xxxxx, vztahují se xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx jsou jim xxxx povahou a xxxxxx nejbližší.

3. Ustanovení §8a xxxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx pohledávky xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §8a xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx opatření Senátu.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx položek xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx započalo xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x práva a xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Ustanovení §2 xxxx. 6 x 7 xxxxxx x. 593/1992 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2014.

3. Xxx xxxxxxxxxx splatné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §8a zákona x. 593/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx splatné od 1. ledna 2014 xxx použít xxxxxxxxxx §8a xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 593/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 a §11a xx 11c zákona x. 593/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx x roce 2015.

3. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx započaté x xxxx 2015 xxxx 2016 xxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v roce 2014 xxxx 2015, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rezervy podle xxxxxx x. 593/1992 Xx., xx znění xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §5a xxxxxx x. 593/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx od prvního xxx xxxxxxxxxxx období xxxx období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx zanikne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. VI vložen xxxxxxx předpisem x. 258/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx započalo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 593/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 304/2016 Xx. s účinností xx 23.9.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jakož x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 593/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx již xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx x xxxx 2017.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx se použije xxxxx x. 593/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 364/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx započatá xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 593/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1993

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

157/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, zákon XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, a xxxxx XXX x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx pro zjištění xxxxxxx xxxx z xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.93

323/93 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., zákona x. 96/93 Xx., xxxxxx x. 157/93 Xx. a zákona x. 196/93 Xx., xxxxx ČNR č. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 35/93 Xx. x xxxxxx č. 157/93 Xx., a zákon XXX x. 593/92 Xx., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 157/93 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.94

244/94 Xx., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 593/92 Xx., o xxxxxxxxx pro zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.12.94

132/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 593/92 Xx., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.95

213/96 Xx., úplné xxxxx zákona x. 593/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 62/96

211/97 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx daně x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.98

32/98 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 15/98

333/98 Xx. xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.98

363/99 Xx., x pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

492/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

83/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 30/2001

126/2002 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 21/92 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/95 Xx., devizový xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx základu xxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře), xx xxxxx xxxxxx x. 15/2002 Sb., xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2002

260/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 191/99 Xx., o xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx., zákon x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 593/92 Sb., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 569/91 Xx., o xxxxxxxxxx fondu XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2002

176/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 593/92 Sb., x rezervách xxx xxxxxxxx základu daně x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 12.6.2003

438/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

669/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konglomerátech a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finančních konglomerátech)

s xxxxxxxxx xx 29.9.2005

545/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 586/92 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

223/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé zákony x souvislosti s xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

89/2008 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 593/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 26/2008

126/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

2/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

216/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., o daních x&xxxx;xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2009

278/2009 Sb., x xxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

346/2010 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 586/92 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

221/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

243/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

258/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.12.2016

304/2016 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 277/2009 Xx., x pojišťovnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.9.2016

170/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

364/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zvyšováním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2020

543/2020 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpadech x xxxxxx o xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

88/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2021

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 68/95 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §24 xxxx. 2 xxxx. x) zákona ČNR x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx.
2) §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 185/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx.
3) §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx ČNR x. 185/1991 Sb., xx znění xxxxxx x. 320/1993 Sb.
4) §26 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.
5) §33 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.
6) §116 x 117 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §20 xxxxxx č. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §50 xxxxxx x. 328/1991 Xx.
9) §23 xx 25 xxxxxx x. 328/1991 Xx.
10) §14 xxxxxx x. 216/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx nálezů.
11) §23 xxxx. 7 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.
12) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
13) Xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon).
14) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx zákona Xxxxx národní rady x. 541/1991 Sb. (xxxxx xxxxx pro Xxxxxx republiku x. 439/1992 Xx.).
15) §29 xxxx. 1 x 4 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
16) §25 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.
17) §524 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx.
19) §24 xxxx. 1 zákona x. 21/1992 Sb.
20) §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx.
21) Zákon Xxxxx národní xxxx č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx.
22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 52/1994 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv pojišťovny.
23) §2 xxxxxxxx x. 52/1994 Xx.
24) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §13 xxxx. 2 xxxx. x) x §13 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx.
26) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
27) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
28) §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
29) §17a xxxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb.
30) §29 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích, ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
32) §73 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §7b xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 438/2003 Xx.
38) §22 xxxx. 2 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §1 xxxxxx x. 87/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých opatřeních x tím xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 100/2000 Xx.
40) §497 xx 507 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §570 xx 574 občanského xxxxxxxx.
42) §585 xx 587 občanského xxxxxxxx.
43) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §10 xxxxxxxxxxxxxx zákona.
45) Xxxxx č. 328/1991 Sb., o konkursu x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
46) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
48) §657 x 658 občanského xxxxxxxx.
49) §19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx znění zákona x. 223/2006 Xx.
50) Zákon č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §18 xxxxxx x. 18/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
52) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
Zákon č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Zákon č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Zákon č. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx.
56) §136 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) Zákon č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví.
58) §51 xxxx. 3 a §60 xx 68 xxxxxx č. 277/2009 Xx.
59) §51 xxxx. 2 x §60 xx 68 xxxxxx x. 277/2009 Xx.

60) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/138/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Solventnost II), x platném xxxxx.

61) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/35 xx xxx 10. xxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/138/XX x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX), x xxxxxxx xxxxx.