Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2021.


Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
523/92 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1 §2

ČÁST II. Daňové poradenství

Základní ustanovení §3

Oprávnění k výkonu daňového poradenství §4

Kvalifikační zkouška §5

Práva a povinnosti daňového poradce §6

Seznam daňových poradců §7

Pozastavení výkonu daňového poradenství §8

Poskytování daňového poradenství státními příslušníky jiných členských států Evropské unie a dalšími osobami §8a

Posuzování kvalifikačních předpokladů usazeného daňového poradce §8b

Hostující daňový poradce §8c §8d §8e §8f

ČÁST III. Komora daňových poradců České republiky

Komora §9

Orgány komory §10

Působnost komory §11

ČÁST IV. Sankce

Disciplinární opatření §12

Řízení o disciplinárních opatřeních §13

Odvolání §14

Řízení o přestupcích §14a

ČÁST V. Přechodná a závěrečná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19

č. 170/2004 Sb. - Čl. II

č. 189/2008 Sb. - Čl. XX

č. 223/2009 Sb. - Čl. XV

č. 168/2012 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Tento xxxxx xxxxxxxx:

x) poskytování xxxxxx pomoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx věcech daní, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx"), xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "daňové xxxxxxxxxxx") x

x) xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 13).

§2

Xxxxx zákonem xxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1). Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x finančně xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx a xx xxxxxx, které x daněmi xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx poradce; xxxx xxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zisku 2), xxxxx-xx o xxxxx uvedené ve xxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

DAŇOVÉ XXXXXXXXXXX

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx poradenství xxxxxxx nebo právnické xxxxx (dále xxx "xxxxxx") poskytuje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx poradce.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") podle §4 xxxx. 2 a 3. Hostujícím xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §8a xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §4 odst. 4; xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx poradenství xx poskytuje xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxx xxxx hostujícím xxxxxxx xxxxxxxx x klientem. Xx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poradci xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx smluvní strany xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, daňové xxxxxx xxxx xxxxxx úlevě, xxxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxx, je neplatná.

(4) Xxxx-xx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní úkony xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3).

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vykonávat funkci xxxxxxxxxxxxx správce, předběžného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 11).

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx vykonávat také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávají pomocí xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx mají xxxx xxxxxxx jako předmět xxxxxxxxx zapsánu xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) x jejichž xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"); xxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx §5 xxxx. 3 xxxxxxx. Xx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poradenství xxxxxxxx poradci a xxxxxxx komory.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx společnost xx xxx správě xxxx xxxxxxxx postavení jako xxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxx xxx xx vydá daňovému xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx hostujícímu xxxxxxxx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx v xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx komora xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx po složení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Do xxxxxxx xxxxxx zapíše také

a) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a prokáže, xx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §8b.

(4) Do xxxxxxx xxxxxx zaregistruje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených v §8c.

(5) Právo xxxxxxxxx xxxxxx poradenství xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx, ke kterému xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxxx xx daňovému xxxxxxx nebo hostujícímu xxxxxxxx poradci výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx daňovému poradci xxxx hostujícímu xxxxxxxx xxxxxxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x).

§5

Kvalifikační xxxxxxx

(1) Kvalifikační xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §4 odst. 2, xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx činnost, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřipouští xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kontrola x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) získala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, 6)

x) xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx podáním žádosti x xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx poradců xxxxxxxxxxxxxx opatřením nebo xx základě xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen

a) pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pro xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x povaze daňového xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu 12) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Kvalifikační xxxxxxx xx skládá x xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x vykonání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx, datum narození, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x). O xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx žádá xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že komora xxxx xxxxxxxxx xx x zároveň xxxxxxx x jejich změně.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o vykonání xxxxxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxx části

a) xxxxxx x xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxx xxxx její xxxxx zamítne, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1; písemné vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx obsahovat xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek x xxxx xxx xxxxxxxx doručeno do xxxxxxxxx rukou, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxxxx x místu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx koná xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") x x xxxxxxxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx, daňové xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx komorou. Xxxxxxxx zkušební xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Komise xx xxxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxx členů.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxx, xxxxx i složení xxxxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxxx účelu xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx znalostí žadatele, xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx poradenství, zejména xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a obchodního xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části rozhoduje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx kvalifikační xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, hlasuje-li xxx xx xxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlas xxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx poplatek, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 20 dnů xxxx xxxxxxx kvalifikační xxxxxxx xxxx její xxxxx. Nezaplatí-li xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, kvalifikační zkoušku xxxx její xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, vyhlášení xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx komora xx xxxxxxxxx řádu. Xx xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx žádost x xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 20 dnů xxxxxxxxxx xx konce xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část ukončí xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 8 měsíců xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Do uvedených xxxx xx nezapočítává xxxx, po xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lze xx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx započítat, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx neuplynulo více xxx 24 xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx její xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zkoušky.

(12) Xxxxx žadatel kvalifikační xxxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx však po 3 měsících xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx ukončení xxxxxxxxx kvalifikační zkoušky xxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 xx v žádosti xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx kvalifikační xxxxxxx nebo její xxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo její xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx žadateli xxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 13 xx xxxxxxxxx xxxxxxx také xx xxxxxxxxxx zkoušku 15).

§6

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx svého klienta. Xx xxxxxxx jednat xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx přesvědčení x příkazu klienta xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx zákony x xxxxxxx obecně závaznými xxxxxxxx předpisy a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx klienta.

(2) Xxxxxx xxxxxxx je oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x poskytnutí daňového xxxxxxxxxxx. Daňový xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky xxxx její xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxx nebo orgánu xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozhodování xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx dobu xxx let xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poradenství s xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx poradenství, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx potřebnou součinnost xxxx xxxxxxxx-xx klient xxx závažného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx povinen xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx klientovi odstoupení xx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poradenství

a) xxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx klient xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x klientem xxxxxx na odměnu x xxxxxx, pokud xx klient xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx poradce xx xxxxx, aby mu xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatil

a) přiměřenou xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poradenství xxxxxxxxx klient,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poradenství xxxx v souvislosti x xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx, který byl xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 22) xxxxxxxxx zástupcem, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Daňový poradci xxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx společně. Xxxxxx vztahy vyplývající xx společného výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxx upraví xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx x není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx daňoví xxxxxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx a nerozdílně.

(7) Xxxxxx xxxxxxx se xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx úkonech xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vyjádří xxxxxxxxx.

(8) Daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, která mu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poradce, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx poradce xx odpovědnosti xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xx něm požadovat.

(9) Xxxxxx poradce, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x osoba, xxxxx pozbyla oprávnění x xxxxxx daňového xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx skutečnostech, x xxxxx xx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx povinnosti, a xx x pro xxxxx xxxxxxxxx řízení, xx může zprostit xxxxx klient svým xxxxxxxxxxx, xxxxx i x tomto případě xx daňový poradce xxxx jeho zástupce xxxxxxx zachovat mlčenlivost, xxxxx je to x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnosti xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dovolávat x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx komory xxxxx xxxxx xxxxx x čtvrté tohoto xxxxxx.

(10) Xxxxxx poradce xx dále povinen

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxx, po xxxxxx vykonává daňové xxxxxxxxxxx,

x) umístit osvědčení xxxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxx či xxxxx na viditelném xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osvědčení xx xxxxxxxx xxxxxxx předložit,

c) xx xxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx k xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odevzdat xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, evidenční xxxxx osvědčení x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zejména xxxxx kanceláře x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx smlouvy x společném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx daňového poradenství xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx poradce ze xxxxxxx, jakož x xxxxx změny v xxxxxxx uvedených xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x vykonání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxx uvedených x seznamu,

f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, dodržovat stanovy xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx, pod xxxx xxxxxx poradce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx vysokoškolský titul x xxxxxxx hodnost, xxxxx x xxxxx "xxxxxx xxxxxxx". Xxxxxx xx bývalou xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, hodnost xxxx xxxxxxx nelze x xxxxx názvu xxxxxxxx.

(12) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx místo, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Nemá-li xxxxxx poradce xxxxxxxx xxxx xxx, v xxxx xxxxxx bydlí, xxxxxxxx se za xxxxxxxx xxxxx byt. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou mít xxx jedno xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx poradce, v xxx xxxxxx poradce xxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 8 x odstavce 9 xxxx. x) xx xxx vztahují xx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx vysokoškolský xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 21), xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxx, adresu xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyškrtnutí xx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Komora xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx potřebné xxxxx. Komora xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx stanoví, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx zveřejňování xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxxxx, jestliže

a) u xxxx pominuly xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xx xxx uložen xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx ze xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx déle xxx xxx roky daňové xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxx prohlášen xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxx poradce, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx úmyslný xxxxxxx xxx, než xxxxx xx xxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx musí xxx řádně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(5) X xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x) nebo xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5 komora xxxxxxxxx x hostujícího xxxxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Komora může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x omezení xxxx zbavení xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §6 odst. 9 xxxx. x).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poradenství pozastaví, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx správní xxxxx pozastavení výkonu xxxxxxxx poradenství.

(3) Pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obdobně ustanovení §7 odst. 4.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x b) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx komory.

(5) X xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx poradenství xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxx xxxxxxxxx x hostujícího xxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poradenství xxxxxxxx příslušníky jiných xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x dalšími xxxxxxx

(1) Daňové xxxxxxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx poskytovat za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "xxxxxxx stát") xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx 16), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxx, x to buď

a) xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§8b), xxxxxxx komora xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§8c), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poradce xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Na hostujícího xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a jiné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§8b

Posuzování xxxxxxxxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x §8a odst. 1, xxxxx žádá x xxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytovat xxxxxx poradenství jako xxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zákona x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx 17).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx 18) xx xxxxxx, která xx xxxx také xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Poplatek xx xxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 2000 Xx xx příjmem xxxxxx.

(4) Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxx 19).

§8c

Hostující xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx x §8a xxxx. 1, xxxxx xx x xxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx jako hostující xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 20).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poradenství xxxxxxx navíc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xx-xx zapsán x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x obdobném veřejném xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xx zapsán, x jeho xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx obdobný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rejstříku;

b) podléhá-li xxxxxxx povolovacímu režimu x členském xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx neexistuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx stát, xx xxxxxx byla xxxxxxx.

§8d

§8d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§8x

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

§8x

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§9

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx se Komora xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxx.

(2) Xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx poradenství x o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a eviduje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx právnickou xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx územní sekce.

(5) Xxxxxxxx v komoře xxxxxx zápisem daňového xxxxxxx xx seznamu.

§10

Xxxxxx komory

(1) Xxxxxx xx xxxx orgány:

a) xxxxxx xxxxxxx členů xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx hromada"),

b) presidium,

c) xxxxxxx komisi,

d) disciplinární xxxxxx,

x) zkušební xxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

(2) Komora xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx poradci jen xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx orgány xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x). Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx členem xxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. b), d) xx f). Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(5) Řádnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx druhém xxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxxx xx povinno xxxxxx mimořádnou xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxxx členů xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Mimořádná valná xxxxxxx se musí xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx poté, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x konání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Písemné xxxxxxxxx určené k xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobem xxx, xxx byly xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxx xx jednání xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx členové xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx valné xxxxxxx. Xxxxx xxxx komory xxxx xxxxxxxxxx nejvýše xxx členů xxxxxx.

(8) Xxxxx hromada xx xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx přítomných členů. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx jen xxxxx xxxxxxxx, xx xx zvolení xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx orgánů komory xxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kteří xx volby xxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Podrobnosti x xxxxxxxxxx komory, x xxxxxx orgánech x xxxxxx působnosti, xxxxx x podrobnosti x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, dozorčí komise x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanovy xxxxxx.

§11

Působnost komory

Komora xxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vytváří xxxxxxxxxxx xxx zvyšování kvalifikace x profesionální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) dohlíží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daňových xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx x disciplinární xxx,

x) xx dohodě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zkušební xxx,

x) vede seznam x xxxxxxxxx zveřejňování xxxxxxxxxx údajů,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x žádosti x vykonání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo její xxxxx, xxxxxxx kvalifikační xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) vydává xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpokladů v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xx povinna xxxxxxxxx xx 30 dnů xx vyžádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx daní 22).

XXXX ČTVRTÁ

SANKCE

§12

Disciplinární xxxxxxxx

(1) Xx závažné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx daňového poradce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx disciplinární xxxxxxxxx") xxxx xxxxxx xxxxxxxx poradci xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx xxx, některé x těchto disciplinárních xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx až do xxxx 100&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxx jednoho roku,

d) xxxxxxxxxx ze seznamu.

(2) Xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxx x žádosti o xxxxxxxx kvalifikační zkoušky xxxx její xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx jedno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxx x disciplinárních xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komory. Xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxx xxx podán xx šesti xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx k disciplinárnímu xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxx má daňový xxxxxxx xxxx právo xxx xxxxxx x xxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxx, odůvodnění a xxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

§14

Xxxxxxxx

X odvolání proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, změní xxxx xxxxx. Zruší-li xxxxxxxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx komory xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a rozhodnutí; xxx novém xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxxxx x přestupcích

(1) X řízení x xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx přestupek xxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx obdobně podle xxxxxxxxxx

x) zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za přestupek, xxxxx správních xxxxxx x ochranných xxxxxxxx x zásady xxx xxxxxx xxxxxxxx a

b) §13 xxxx. 1 xxxx první, §13 xxxx. 4 a §14.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx pokračuje x x případě, xx pachatel xx xxxx spáchání přestane xxx daňovým poradcem, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx v něm xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx uložení xxxxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxx za přestupek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložit daňovému xxxxxxx správní xxxxx

x) xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxx xxx let,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x přestupku xx xxxxxxx komory.

§14a xxxxxx právním předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx. x), §7 xxxx. 4, §8 odst. 3, §8d odst. 3 x §8f xxxx. 3 přezkoumává xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 9)

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx zákona xx povinna rozhodnout, xx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx domáhat se xxxxxxx návrhem x xxxxx.

§16

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx správní řád, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§17

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxxxx do xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx složit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x zápis do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxx k tomuto xxx xxxxxx.

§18

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jmenovaný xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx dne účinnosti xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx.

§19

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1992.

Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx bodu 8 xxxxxx xxxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 523/1992 Xx.] xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx řízení ve xxxx kvalifikační xxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 170/2004 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX k EU (1.5.2004)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 523/1992 Xx., x xxxxxxx poradenství x x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx svolaná xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxx předpisy xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx souladu s xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 168/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx bezúhonnosti skutečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva vykonávajících xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, která xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 xxxxxx x. 523/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 90 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 523/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 523/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.12.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

170/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 523/92 Xx., x xxxxxxx poradenství x Xxxxxx daňových xxxxxxx XX

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

312/2006 Xx., o insolvenčních xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

52/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.3.2012

168/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 523/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2012

378/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2015

94/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 5.6.2018

527/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Např. xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx, zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx právnících x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
2) §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxx. §10 zákona České xxxxxxx rady x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
4) §250l x xxxx. občanského xxxxxxxx xxxx.
5) Xxxxxxxx Xxxx 89/48/XXX xx xxx 21. prosince 1988 x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
Směrnice Xxxx (EHS) 92/51 xx xxx 18. xxxxxx 1992 x xxxxxx obecném xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxxxx doplňuje směrnici 89/48/XXX (92/51/EHS).
Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 25. března 1957, xx xxxxx Jednotného xxxxxxxxxx aktu, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Amsterodamské smlouvy x Xxxxxxx smlouvy.
6) §46 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
7) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx kvalifikace.
8) Například xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 41/1993 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x listinou x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecními xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x okresními xxxxx, xx znění zákona x. 15/1997 Xx.
9) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
12) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/36/XX xx xxx 7. září 2005 x uznávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Smlouva x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxxx 1957, xx znění Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktu, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Niceské smlouvy.
15) §10 xxxxxx x. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx.
16) §1 xxxx. 2 zákona x. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §22 xxxxxx x. 18/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx.
18) §29 xxxxxx č. 18/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 189/2008 Xx.
19) Xx. 14 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/36/ES xx xxx 7. xxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
20) Xxxxxxxxx §27, 36a x 36b xxxxxx x. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
22) §26 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.