Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
334/92 Sb.

ČÁST I. Zemědělský půdní fond §1

ČÁST II. Změna využití zemědělské půdy a zásady ochrany zemědělské půdy

Změna využití zemědělské půdy §2

Zásady ochrany zemědělské půdy §3

Používání sedimentů na zemědělské půdě §3a

Pořizování a evidence informací o kvalitě zemědělské půdy a evidence odnětí zemědělské půdy §3b

Postupy při znečištění zemědělské půdy nebo ohrožení zemědělské půdy erozí a opatření k nápravě §3c

ČÁST III. Zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu §4

ČÁST IV. Ochrana zemědělského půdního fondu

Při územně plánovací činnosti §5

Při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů §6

Při zpracování dokumentace pro umístění záměru §7

Při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu §8

ČÁST V. Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu §9 §10

ČÁST VI. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu §11 §11a §11b

Splatnost odvodů §12

ČÁST VII. Výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu §13 §14 §15 §16 §16a §17 §17a §17b §17c

Společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu §18 §18a §18b

ČÁST VIII. Zvláštní ustanovení §19

ČÁST IX. Přestupky

Přestupky fyzických osob §20

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §20a

Společné ustanovení k přestupkům §20b

ČÁST X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §21 §22 §23 §24 §25

Účinnost §26

Příloha - Část A Část B Část C Část D Část E

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 402/2010 Sb. - Čl. V

č. 41/2015 Sb. - Čl. II

č. 184/2016 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. VIII

č. 284/2021 Sb. - Čl. XV

č. 149/2023 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 239/2016 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX X

XXXXXXXXXX PŮDNÍ XXXX

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx naší xxxx, nenahraditelným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělskou xxxxxx x je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx využívání xxxx činnosti, kterými xx xxxx zajišťována xxxxxxx x zlepšování xxxxxxxxx prostředí.

(2) Zemědělský xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx orná xxxx, xxxxxxxxx, vinice, xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx x má xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "zemědělská xxxx").

(3) Xx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx x xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxx a nezemědělská xxxx potřebná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, xxxx polní xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx příkopy, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zamokřením xxxx xxxxxxx, technická xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) X tom, že xxx xxxxx odstavců 2 x 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x pochybnostech orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX II

ZMĚNA XXXXXXX XXXXXXXXXX PŮDY X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 37) xxxx trvalý xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxx erozí, xxxxxx polohy údolnic x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxx ochrany zemědělské xxxx

(1) Je xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělské xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx hodnotami xx rozumí obsahy xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohrožení zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, přímému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxxxx xxxxxx zemědělské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx používání xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx půdě x souladu se xxxxxxxxx právním předpisem 38),

x) xxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxxxxxxx přípustné míry xxxxxx erozního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobé xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx 1 xx xx 1 xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu s xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, překrýváním xxxx xxxxxxxxxxx erozí.

(2) Do xxxxxxxxxx xxxx nebo xx ni je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).

(3) Xx zemědělské půdě, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx používání xxxxxxxxxx kalů x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx užívat, jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x charakteristikou xxxxx xxxxxxx 37), xxxxx xxxxx o

a) xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx x dočasným odnětím xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního fondu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx půdního xxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x touto xxxxxxxx, xxxx

x) hospodaření xx xxxxxxx, xxxxx xx xx pozemkových xxxxxxxx xxxxxx původním způsobem, xxxxx xxxxx nedošlo x realizaci společného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx I. x XX. xxxxx xxxxxxx xxxxx využívat xxxx xxxxxxx xxxxxx 37).

(6) Xxxxxxxxxxx půdu xxx jako xxxxxxx xxxxxx 37) xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx. Jedná-li xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx zemědělskou xxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxx 30 let; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx. Vlastník, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 1 roku xx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxx xxxx plantáže xxxxxx 37) odstranit xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zemědělskému xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cyklu xxxx xxx tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejméně po xxxx 3 let.

(7) Xxxxxxxx, xxxx jiná xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx počátek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 37) xxxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx xxxxx uvedenému x §15 vždy xx 15 xxx xxx xxx výsadby, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 37). Xxxx xxxxxxxxx se nevztahuje xx osoby, xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx při podání xxxxxxx x dotace xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx společná pravidla xxx xxxxxx přímých xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxxx sedimentů na xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx nádrží x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx půdě xxxxx pouze tehdy, xxxxx-xx xx o xxxxx xxxx 37) xxxx xxxxxx travní xxxxxx 37) xxx xxxx xxxxxx, x xx xx souhlasem xxxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx fondu a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hnojivech. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porostu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx 2 xxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxx provést xxxx koncem pátého xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxxxx porostu. Xxxxxxx xx udělí, jestliže xxxxxxxxx splňují xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 39) x xxxxxxx-xx použitím xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx příznivé xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x vodních toků xxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být sedimenty xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx množství sedimentů x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxx použito; xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku x xxxx výměrou, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx katastrálním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pozemku,

b) souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy, xx níž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 39), xx xxxxxx 3 xxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx půd a xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx půdy, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx právním předpisem 39),

x) xxxxxxxxx laboratoře x odběru a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx akreditace xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx,

x) umístění mezideponie xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a) x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li x xxx splnění xxxxxxxxx xx kvalitativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 39) podezření na xxxxxx rizikových prvků xxxx rizikových látek x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx toho hrozí xxxxxx xxxxxxxxx příznivých xxxxxxxxxxx, biologických nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 39). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx testy xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze xxxxxx.

(4) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx, vodních xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx půdě xx xxxx správním xxxxxx x xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx. Obsahem xxxxxxxx xxxx

x) den xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, popřípadě xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx podkladem,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx sedimentu xx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx, xx kterých je xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx použití sedimentů.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx sedimentů xx oprávněný xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději 14 xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahájeno xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx, popřípadě xxx dne, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx závazným xxxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2015 Xx. x účinností xx 1.4.2015

§3b

Pořizování a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx odnětí zemědělské xxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx rizikových xxxxx x rizikových xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx evidence xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je součástí xxxxxxxx půdy xxxxx xxxxxx o zemědělství, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx části. Orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx využívají k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, zejména nepříznivých xxxx; xx nepříznivé xxxxx zemědělské xxxx xx xxxxxxxx překročení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx půdách nebo xxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu zasílají xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxxx xxxxx x odvodech xx xxxxxx xx evidence xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím x xxxx určené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveném Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x odvodech xxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, údaje x rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxx xx souhlas x xxxxxxx, xx 7 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§3c

Postupy xxx znečištění xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu opatření x xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx k nápravě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx x nápravě uloženého xxxxxxx závadného stavu xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx nástupce.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxx půdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pozemku. Xxxxxx nápravy při xxxxxxx xxxxxxxx volí xxxxxxx závadného stavu xxxxx prováděcího právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělskému.

(4) Xxxxxxxxxx indikačních hodnot xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx indikačních xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Státní veterinární xxxxxx.

(5) Opatření x xxxxxxx xx neuloží, xxxxx bylo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x x xxxx xxxxxxx 34). Zahájené xxxxxx x uložení xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nápravného opatření xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x x xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxx osoby, které xxxx oprávněny užívat xxxxxxxxxxx půdu, x xxx se xxxxxxxx x xxxxxxx váže, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závadného xxxxx, xxxx xxxxxxx strpět xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx a xxxxxx x nezbytném xxxxxxx omezení obvyklého xxxxxxx svých pozemků.

§3c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 41/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

ČÁST XXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX PŮDNÍHO XXXXX

§4

(1) Pro nezemědělské xxxxx xx nutno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx využité pozemky x xxxxxxxxxx území xxxx xx nezastavěných xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxxxx xxxx tato xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x plochy xxxxxxx xxxxxxxx přežilých xxxxx x xxxxxxxx. Musí-li x xxxxxxxxx případě xxxxx k odnětí xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx především

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zastavitelných xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx půdu xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx kvality xxxx jsou xxxxx xxxxxxx,

x) co xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, hydrologické x xxxxxxxx xxxxxx x území x xxx zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plochu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx co xxxxxxx zatěžovat obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxxx úpravu, aby xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx dalších xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx případ se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx být xxxxx, který se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), realizován, xxxxxxxxx xx xxxxx dvou xxxx více xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx veřejně prospěšné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx X. x XX. xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx pouze v xxxxxxxxx, xxx jiný xxxxxxx xxxxx výrazně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx naplnění xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxx vody x xxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU

§5

Při územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 32) zajištěna, xxxx pořizovatelé x xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx povinni xxxxx xx zásadami xxxx xxxxxxx (§4), xxxxxxxxx x zdůvodnit xxxxxx xxxxxx, které je x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důsledky xxxxxxxxxxxx řešení na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xx srovnání s xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 32) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu.

§6

Xxx xxxxxxxxxx návrhů xx stanovení dobývacích xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxx osoby oprávněné x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx xxx zpracování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 25) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§4), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx řešení, xxxxx xx x hlediska xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvýhodnější. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx zemědělský xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx zpravidla xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx na stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxxxx opatřeny xxxxxx souhlasem. Xxxxxx x souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona 40), xxxxxxxx znázornění xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx zásob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze-li je xxxxxxxxx, x návrh xxxxxx rekultivace.

§7

Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx umístění záměru

(1) Xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxxxxx zákona, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9, xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx (§4), umístění stavby xxxx být xxxxxxxx xxx, aby z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zákonem chráněných xxxxxxxxx zájmů xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zemědělský xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx umístění xx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx zastavěné xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavby x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podzemních xxxxxx, xxxxxxxxx komunikací 41), xxxxxxxxxxxx xxxx 42) x xxxxxxx xxxx x xxxxxx součástí 43) je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxx, aby z xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxxx x co xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na tento xxxx.

§8

Xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx úpravách x xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Aby xxxx zabráněno xxxxxx xx zemědělském půdním xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx škody byly xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx a fyzické xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx, povinny vyhodnotit předpokládané xxxxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§4), zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx a zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxx xxxxx uskladnění xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx určené xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx neudělí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx skrývku xxxxxxxxx xxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu

1. pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx,

2. x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny,

4. xxx ochranu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

5. pro xxxxxxxxx ochranných pásem xxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx x ochranných xxxxx X. stupně xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx x ochranných xxxxx X. stupně zdrojů xxxxxxxxxx minerálních vod,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx zeminy xx xxxxxxxxxx prostorech x, xxxx-xx to xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je x xxxx xxxx xx xxxxxxxx neplodných xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx za xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx povrchové xxxxxx dotčených ploch, xxx xxxxxx, uložením xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rekultivace přichází x xxxxx,

x) provádět xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ploch, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxx dalších xxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx průzkumu x xxx xxxxxxxx, opravách x údržbě nadzemních x xxxxxxxxxx vedení xx xxxxxxxxxxx půdním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx skončení xxxxx xxxxxxx plochy xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) provádět xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx půdním xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx došlo x co xxxxxxxxx xxxxxx,

x) projednat včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy, nebo xxxxx xxxxxx oprávněnou xxxx xxxxxxxxxxx půdu xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx průzkumem a x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x podzemních vedení xxxxxxxx odnětí zemědělského xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxx rok xxxxxx xxxx potřebné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§9).

XXXX X

XXXXXX XXXX XX ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO XXXXX

§9

(1) K xxxxxx xxxxxxxxxx půdy ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx účely xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx. Záměr, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 44) bez xxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vychází z xxxxxxx xxxxxx zemědělské xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx třeba, xx-xx xxx ze zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půda

a) x xxxxxxxxxx území pro

1. xxxxxx včetně souvisejících xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx do 25 x2, xxxx

2. veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x proluce x xxxxxxxxx do 0,5 xx,

x) xxx umístění

1. xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 30 x2,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vrtů, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x větrných xxx, pokud x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx x plochu větší xxx 55 m2, xxxx

3. záměrů na xxxxxxxxxxx části zastavěného xxxxxxxxxx pozemku x xxxxxxxx xxxxx nebo xx stavbou pro xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 1 000 x2,

x) xxx obnovu xxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx toků,

d) x xxxxxxxxxxxxx účelům xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx včetně xxxx potřebné x xxxxxxx zemědělské xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx termín zahájení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxx předem písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx x §15,

x) xxxxxxx xxxxxx statkových xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxx 50),

x) pro xxxxxxxxxxxx významný xxxxxxxx xxxxx.

(3) Půdu lze xxxxxxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx trvale xxxx xxxxxxx. Dočasně xxx půdu xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx po ukončení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dotčená xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx rekultivace tak, xxx xxxxx být xxxxxxx xx zemědělského xxxxxxx fondu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx domu a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxx sloužit xxxx xxxxxxx 37), xx plocha xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínky nezbytné x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx rozhodování x xxxxxx xx xxxxxxxxx §4 xxxx. 3, xxxxx-xx xx x xxxxx

x) veřejné xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 45) umísťovaný x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx tříd xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx ploše vymezené x územním xxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanoveného odhadu xxxxxx zabírané xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 45) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vymezeném x územním rozvojovém xxxxx xxxx v xxxxxxxx územního rozvoje xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru, odborně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jejího xxxxxxxx xx xxxx ochrany,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxx x jejího xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx,

x) na zastavitelné xxxxx vymezené x xxxxxxx plánu,

f) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x průzkumu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Žádost o xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zamýšleného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejných zájmů xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx celkového xxxxxx, xxxxxxx uvede jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. X žádosti xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx navrhované xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx uživatelských xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx parcel xxxx xxxxxx částí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odnětí x kopii katastrální xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx užívat, xxxxxxx-xx xx x žadatele, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nejde-li x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx o xxxxx, xxx xxxxx lze xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle přílohy x xxxxxx zákonu x xxxxxx vstupních xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, nejde-li x xxxxxx, xxx kterém xx odvody xxxxxxxxx,

x) xxxx rekultivace, xx-xx xxx xxxx xx xxxxxxxx účelu odnětí xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zalesněním, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx skrývky xxxxxxxxxx vrstev půdy x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx využití,

f) xxxxxxxxxxx a návrh xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx o protierozních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx hranic xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyznačením xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podkladem,

l) xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4, jedná-li xx x xxxxx xxxx nadzemních x xxxxxxxxxx xxxxxx, pozemních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx drah x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejného xxxxx xx zadržení xxxx v xxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx se o xxxxx xxxxxxxxxx surovin, xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxx xxxxx náležitostí podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx geologického průzkumu x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx a xxxxxx-xx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částí xx tento xxxxxxx xxxx,

x) stanoví podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxx veřejného xxxxx xx xxxxxxxx vody x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prací, jsou-li xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx lomové (xxxxxxxxx) xxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxx geologicko-průzkumných xxxxxxx, xxxxxxx x velmi xxxxxxxxx vrtů,

d) xxxxxx, xxx x x xxxx výši xxxxx xxxxxxxxxx odvody xx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx prováděných xx xxxxxxx.

(9) Výši xxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxx orientačně. Xxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §11.

§10

(1) Xxxxxxx k xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 8 pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx závaznou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 23) Žadatel xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v něm xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx určených. Xxxxxxxx vydaného xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x prodloužením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 23)

(2) Xxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxx souhlas x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 23) Xxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx xxxxx může xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§21), xxxxxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxx obsah xxxxxxxx. Změna xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx významného xxxxxxxxxx prvku xxxx xxxxxxxxx chráněné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx převýšit 20 % plochy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx souhlasu x důvodu xxxxxxx xxxxxxx je účinná xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx významného xxxxxxxxxx prvku xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nestal-li xx podkladem xxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§21), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx zahájena xx 3 xxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx xx x trvalé xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx podkladem xxx xxxxx xxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě pravomocné xxxxxxxxxx x souhlasu (§21).

ČÁST XX

XXXXXX ZA XXXXXX XXXX ZE XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

§11

(1) Xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx který byl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zemědělské půdy xx zemědělského půdního xxxxx xx povinna xx odňatou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx výši stanovené xxxxx přílohy k xxxxxx zákonu.

(2) O xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx etapách vymezených x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx o odvodech xxxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souhlasu (§21).

(4) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x odvodech x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx

x) doručit kopii xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§21), x xx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxx moci, x

x) xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle §11a odst. 3 xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx změny, x xx do 1 xxxxxx xx xxxx xxxxx.

(6) Dojde-li xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx k platbě xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s odnětím, x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxx, a xx xx 1 xxxxxx xx této xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uložena xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx dotčena.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx odpovídající období xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx počínaje dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx záměru.

§11x

(1) Xxxxxx xx xxxxxx odňatou xxxx xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxx drah xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 46), xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastníkem stát,

b) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x místních komunikací 41), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a příslušenství,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx prvovýroby xxxxxxxxxxxxx evidovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesních xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx druhu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx využití zeleň, xxxx-xx xxxxxxx pozemek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zalesnění xx xxxxxxxxx ve XX. x X. xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx ochrana xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxxx x ploše xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x územním xxxxx,

x) xxxxxxxxx zájmů xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. vodní xxxxxx xx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx změnou xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx druh xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa, x xxxxxxxx xxxx x I. x XX. xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zavlažování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), e) x x) x xxxxxxxxxx xxx ochranu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, stavby xxx xxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vázané xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dráha xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stal xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx (§21) ke xxxxx účelu využití xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx stanovují, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx §11. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxxxxx xx xxxxxxx x právního stavu xx xxx právně xxxxxx xxxxx účelu xxxxxxx.

§11x

(1) Odvody za xxxxxxxxxxx půdu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxx jednorázově. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§9 xxxx. 8 xxxx. x)] xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajinného xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plochy.

(2) Xxxxxxxx rekultivace xxxxxxx xx xxxxxxx šetření x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx o odvodech xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx o ukončení xxxxxx xxxxx celnímu xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx půda xxxxxx xxxxxx xx zemědělského xxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxxx surovin x mají-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rekultivace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vodní plochy xx xxxxxxx blízkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x trvalým xxxxxxx zemědělské půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx (§21) x xxxxxxx odnětím, zaniká xxxxxxxxx rekultivace daná xxxxxxxxxx souhlasem s xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx. Týmž xxxx zaniká platnost xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx dočasné xxxxxx; xxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Část xxxxxx xx xxxx 55 % xx příjmem xxxxxxxx rozpočtu, 15 % xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx x 30 % je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx se xxxxxx zemědělská xxxx xxxxxxx. Xxxxxx, které xxxx xxxxxxx rozpočtu xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x obci x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx. Xx-xx odnětím xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxxxxxx xxxxxxxxxx půda xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx rozpočtu obce xx xxxx xxxx xxxxxxx poměrně xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxxxxx odvodů

(1) Odvod xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx trvá.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nevzniká x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx, se x xxxxxxx odvodu xxxxxxxxx.

x) x xxxxxxx xxxxx 5 % xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřevyšuje xxxxxxxx xxxxxx 100 Xx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx částku 50 Xx ročně.

(5) Při xxxxxx xxxxxxx odvodů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

ČÁST XXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

§13

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx úřad,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") a

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx 48) xxxxxxxx funkci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxx xxxx.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2015 Sb.

§15

Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 o xxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §2 souhlas xx změně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) ukládá xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. c) x x) x x §3 odst. 4 xx 6 x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx plnění

1. povinností xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §3 xxxx. 4 až 6,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx x rybníků, vodních xxxxxx a xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxx §3x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy,

g) xxxxxx xxxxx §3b xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxx,

x) uplatňuje xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uděluje xxxxx §9 xxxx. 8 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx menší xxxx xxxxx 1 xx,

x) xxxxxxxxx podle §11 odst. 2 x xxxxxxxx xx xxxxxx zemědělské xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx,

x) projednává xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx dotčeným správním xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxx-xx být dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxx xxxx rovné 1 xx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxx §11b xxxx. 2; xxxxxx příslušným xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx půda xxxx xxxx největší xxxx xxxxxxx, a

n) vykonává xxxxxx xxxxxx na xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§16

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx parků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §15 x xxxxxxxxx krajských xxxxx podle §17a.

§16x

Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx

1. dodržování xxxxxxxxxx uvedených x §3 xxxx. 1 xxxx. x) a x §3 odst. 2 x 3,

2. xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b),

b) xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností uvedených x §3 xxxx. 1 písm. x) x x §3 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. a), x), f) x x) a xxxxx §20a odst. 1 xxxx. x), e), x) x x); xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx §20a odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x nesplnění xxxxxxxx x xxxxxxx uložené xxxxxxxx, x

x) pořizuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx půdy, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §3b, x xxxx údaje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x kvalitě zemědělské xxxx.

§17

Ministerstvo životního xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvojovému xxxxx, xxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx území xxxxxxxx xxxxx Prahy, x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupem pro xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx kraje,

b) uděluje xxxxx §6 odst. 2 souhlas k xxxxxxx na stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdní xxxx x xxxxxx nad 20 ha,

c) xxxx xxxxx státní správy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nižšího xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx,

x) xxxxxxx kontrolní xxxxxxx a dává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §3b xxxx. 4 údaje xxxxxxxxxxx x odnětím xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxxxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxx,

x) kontroluje xxxxxx podmínek jím xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xx odvolacím správním xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekcí nebo xxxxxxx národního xxxxx.

§17a

Krajský xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxx plánovací dokumentaci, xxxxx-xx o xxxxxxx x působnosti jiného xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxxxxx x návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li navrhovaným xxxxxxx dotčen xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx 20 xx,

x) xxxxxxx podle §9 xxxx. 8 xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx-xx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx větší xxx 1 xx,

x) xxxxxxxxx x sjednocuje výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx kontrolní xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxx k xxxx, aby xxxxxxxxx xx xxx působnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zasílá xxxxx §3b xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x nápravě xxx xxxxxxxxx,

x) ukládá opatření x nápravě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jím vydaných xxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx správním xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do zemědělského xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxx 1 xx.

§17x

Xxxxxxxx kontrolní a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§3b xxxx. 2) xxxxxxxxx x zemědělské xxxx xxxxxxx z činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x hnojivech, zejména xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx půdě, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy x škodlivých xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy [§3b xxxx. 1 xxxx. x) x x)] x

x) informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zemědělské půdy.

§17c

§17c zrušen právním xxxxxxxxx č. 149/2023 Sb.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Sb. a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zemědělské xxxx, xxxxx má xxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx parku, xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xxxxxx dvou xxxx xxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx x řízení xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx leží největší xxxx zemědělské xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, x orgány Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxx pozemkovým xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací 49).

(6) Pokud souhlas x odnětím xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx územním obvodu xx dotčená xxxxxxxxxx xxxx nebo její xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Pověření pracovníci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu se xxx xxxxxx kontrolní xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx o jejich xxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobě, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18x

§18x zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx pozemkový xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx katastrálního xxxxxxx, xx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hranic xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx koryt xxxxxxx toků, xxxxx x xxxxxxxxx změně xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx souladu xx stavem xxxxxxxxx x terénu.

ČÁST XX

XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) znečistí zemědělskou xxxx,

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) užívá xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez souhlasu x jejím odnětím xx zemědělského xxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §3 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx zemědělské xxxx xxxx na ni,

f) x rozporu s §3 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx půdě, x xxx xxxxx k xxxxxxxxxx preventivních xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3a xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

x) xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3c,

i) nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s odnětím xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxx §10 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxxx x souhlasu s xxxxxxx xxxxx §21,

j) x xxxxxxx x §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §11 odst. 4 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §11 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxxxxxx x nedoloží změnu x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx osoba, která xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxx užívat, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) změní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxx §2,

b) x rozporu x §3 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §3 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx I. x XX. třídy xxxxxxx xxxx plantáž xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §3 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx výsadbu nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 7.

(3) Xx přestupek lze xxxxxx pokutu do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), e) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxxx x) nebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), d) xxxx x), xxxx

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), g), x), x), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x).

§20x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx s §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx erozí,

c) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) užívá zemědělskou xxxx x nezemědělským xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §3 xxxx. 2 vnáší xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx zemědělské xxxx xxxx xx ni,

f) x rozporu x §3 xxxx. 3 xxxxxxx upravené xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx půdě, x xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3a odst. 5 xxxxxxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx opatření x nápravě uložené xxxxx §3c,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxxx x souhlasu s xxxxxxx podle §21,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

k) x xxxxxxx x §11 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu s §11 odst. 5 xxxxxxxx změnu způsobu xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxxxxxx x nedoloží xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx půdu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) změní xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §2,

b) x xxxxxxx s §3 odst. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pozemku,

c) x xxxxxxx x §3 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx X. x XX. xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §3 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §3 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx podle §3 odst. 7.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), d) xxxx x), xxxx

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), k), x) xxxx m) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x).

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx uložené xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x 50 % xxxxxxx obce, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x 50 % příjmem Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky; pokuty xxxxxxx inspekcí xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§21

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona pro xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx řízení.

(2) Souhlasy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx stanoviskem podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx správním řízení.

(3) Xxxxx-xx xx x xxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovisko 53), xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Pokud xx záměr vyžadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho část xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx parku vydá xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jako součást xxxxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny.

§22

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na ornou xxxx x xxxxxxxx xxxxxx fyzikálních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§2),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxx x rizikových xxxxx x xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krmiv, x xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxx zvířat xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy (§3),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§3),

x) xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx míru erozního xxxxxxxx zemědělské xxxx x opatření x xxxx xxxxxxx,

x) postupy xxx xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxx evidence xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§3b),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (§5 xxxx. 1) a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoviska (§5 odst. 2),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zemědělský xxxxx xxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx úpravách x xxx geologickém x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovením xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx fond, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§8 x 9), x

x) xxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§9 x 10).

(2) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany.

§23

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 53/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 75/1976 Xx. (§1 odst. 4, §2, 3, 4, 5, §12 xxxx. 4, §13a, 14, 15, 19, 21 a 27) xxxx účinností tohoto xxxxxx, zůstávají x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx újmu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaných xxxxx §13a xxxx §12 xxxx. 4 xxxxx §14 zákona x. 53/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 75/1976 Xx., xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se nevykoná.

(3) X xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ekonomickou xxxx, xxxxxxxx zřízením xxxxxxxxxx pásem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vody xxx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx, byla xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinnost rovněž xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a xxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 53/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 75/1976 Sb., xxxxx xxx xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, nahrazuje xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxx ho vydal, xxxx upřesní, upraví xxxx xxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu xx zněním §11 xxxxxx xxxxxx.

§24

S působností xxx Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx:

1. Xxxxx č. 53/1966 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx zákona č. 75/1976 Xx.

2. Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 77/1976 Sb., x působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/1976 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/1984 Sb., x xxxxxxx odvodů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zemědělské xxxxxx.

§25

Ustanovení §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx mění takto:

"d) xxxxxx za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxx 60 % xxxxxx celkového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. *) ."

*) Xxxx XX xxxxxx č. 53/1966 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 74/1976 Xx.

§26

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1992.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx v. r.

Xxxxxxx k xxxxxx XXX x. 334/1992 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx

XXXX X

Xxxxxxxx hodnotové xxxxxxxxx zemědělské xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 36).

XXXX X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze zemědělského xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx váhy těchto xxxxx

Xxxxxxx faktorů

Charakteristika faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx vlivu

A

Národní xxxxx - X. xxxx, národní přírodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky

20

Národní parky - XX. zóna, xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti - I. xxxx, xxxxxxxx rezervace xxxx xxxxxxxx památky

15

Národní xxxxx - III. zóna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - II. zóna xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability

10

Ochranná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - XXX. zóna nebo xxxxxxxx xxxxxxxx prvky

5

B

Chráněné xxxxxxx přirozené xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx II. xxxxxx, ochranná pásma X. stupně přírodních xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pásma X. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

10

X

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx platným xxxxxxx plánem nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zástavbě nebo xxx xxxx urbanistické xxxxxx

5

X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx území

5

XXXX X

Xxxx X xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 41/2015 Sb.

XXXX X

Xxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního fondu

Zpracovatel xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§9 x 11) xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx takto:

1. Xxxxxx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxx částí xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx cenu podle xxxxxxxxx xxxxxxxx 36).

2. Xxxxxx, bude-li xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxx X, a x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx ekologickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xx xxxx ovlivněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx ekologická váha xxxxx. Ekologická xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx půdu xxxxxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) výroby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx schválené xx 31. xxxxxxxx 2014 x x xxxxxx dni xxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx a dynamického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxx 51), xxxx

x) rodinných xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na jednom xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx x rodinný xxx má sloužit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dotčené xxxxxxx xx zemědělského xxxxxxx fondu (xxx 1.) vynásobí ekologickou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx je stanovena xxxxxxxx xxxxx odvodů xx odnětí.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx základní xxxxx xxxxxx xx xxxxxx půdy ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodů 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx ochrany
koeficient
I. xxxxx
9
XX. xxxxx
6
XXX. xxxxx
4
XX. xxxxx
3
X. xxxxx
3

Xxxxxxx xxxxxxxx částka xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdně ekologických xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx tříd xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Jde-li x trvalé xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx jednorázově, xx xxxxxxxxx částka xxxxxxxx xxxx odvodů xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx 4.) konečná.

6. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ze zemědělského xxxxxxx xxxxx nebo xxx trvalém xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx každoročně, xxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx půdy jako xxx xxx částky xxxxxxxx výše xxxxxx xx odnětí půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, vypočtené xxxxx xxxx 4. V xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xx uskuteční xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx, a to xx xxxxx x xxxxxxxx měsíc.

7. Xx-xx xxxxxxxxxx půda xxxxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx D "Xxxxxxxx xxxxxxxxx území" x xxxxx X xx xxxxxxxxx.

XXXX E

Východiska xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx odvodů xx odnětí půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx budou negativně xxxxxxxxx odnětím xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx parků, xxxxxxxxxx krajinných oblastí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx krajinných xxxxx, xxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx stability, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxx, ochranných xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx účelových xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx měření.

Xx. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx podle §9 xxxx. 6 xxxxxx x. 334/1992 Sb. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Při rozhodování x xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 334/1992 Xx. orgán ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx předpisem x. 402/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 334/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §3 odst. 5 xxxxxx č. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xx plantáže xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx I. x XX. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a to xx xxx xxxxxxx xxxxxx dřevin, x x xxxxxxxxxx plantáže xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna užívat xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx x §15 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 7 xxxx druhé xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zemědělské xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, použije se §4 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx souhlas k xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 334/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, jedná-li xx x xxxxx, pro xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x souhlas k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxx vydán xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx-xx xxxxxxxxx záměru, xxx xxxxx xxx xxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odvodech xx xxxx odnětí, xxxxxx xxxxxxx k platbě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx této povinnosti xx postupuje xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §20a odst. 1 xxxx. k) xxxxxx x. 334/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Ustanovení §11a xxxx. 3 zákona x. 334/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx záměr xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx X xxxx 2 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, umísťované xx xxxxxxxx určených x podpoře xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxx státu, které xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxx, se uplatní xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx schválí xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž došlo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle zákona x. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx xxxxxx pokutu xxxxx xxxxxx č. 334/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxx č. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxx příznivější.

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v bodě 11 xxxxxxxxxx x 30 xxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem, xxxxx bude xxxxx xxxxxxx až ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 41/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx třeba, xxxx-xx zahájeno xxxxxx xxxxxxx rodinného domu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 0,5 xx [§9 xxxx. 2 xxxx. x) bod 2 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx] xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 334/1992 Sb., ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Vyžaduje-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktů xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxx x xxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 184/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 28.6.2016

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx x prodlení xxxxx zákona x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx trvají xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx uplatní do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx použije xxxxx č. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx řízení x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 334/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx-xx vydán souhlas x xxxxxxx zemědělské xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu podle §9 xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx stavebního zákona xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xx nestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx povolení podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx toto závazné xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx okamžik xxxxxx právní moci xx považuje okamžik xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx x xxxxxxx.

2. X souhlasu s xxxxxxx zemědělské půdy xx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úkonu podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kontroluje xxxxxx xxxxxxxx daných xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stavu vzniklého xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx rekultivace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11b odst. 2

xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11b odst. 2 xxxxxx č. 334/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx šetření xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Informace

Právní předpis č. 334/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1992.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

10/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx rok 93, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.93

98/99 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 334/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/93 Sb.

s xxxxxxxxx xx 25.5.99

231/99 Xx., xxxx znění xxxxxxxx předpisu x. 334/92 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 78/99

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, zákonem o xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x účinností xx 1.1.2001

76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx prevenci x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2003

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x vyvlastnění

s účinností xx 1.1.2007

222/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., o integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2006

167/2008 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x o xxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 17.8.2008

9/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 156/98 Sb., x xxxxxxxxx, pomocných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 23.1.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

402/2010 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie a x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx obnovitelných xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

41/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 334/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 388/91 Xx., o Státním xxxxx životního xxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2015 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2016

184/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 334/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.6.2016

239/2016 Sb., xxxxx XX xx xxx 15.3.2016 xx. xx. Xx. XX 30/15 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 334/1992 Xx., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 41/2015 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 11.8.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

544/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.2.2021

609/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2021

149/2023 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x jednotném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

152/2023 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Sb., x xxxxxxx xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §32 x xxxx. zákona x. 50/1976 Xx., x územním plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7 a 10 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx., x podrobnější xxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxxx řádu, xx znění xxxxxxxx x. 55/1980 Xx.
2) §1 xxxx. 2 zákona x. 135/1961 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx č. 55/1984 Xx.).
3) §2 xxxxxx x. 51/1964 Xx., x xxxxxxx.

4) §3 x 4 xxxxxx č. 26/1964 Xx., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxx č. 126/1974 Xx.
5) §126 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
6) §4, 44, 46, 47 x 53 xxxxxxxx x. 83/1976 Xx.
7) §51, 52 x 58 xxxxxxxx x. 83/1976 Xx.
8) §59 x xxxx. vyhlášky x. 83/1976 Xx.
9) §3 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx.

10) Xxxxx x. 22/1964 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. 23/1964 Sb.
11) Xxxx. §66 x xxxx., §71 x xxxx., §82 x xxxx. xxxxxx x. 50/1976 Xx.
12) Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 23/1964 Xx., kterou xx provádí xxxxx x. 22/1964 Xx., x evidenci xxxxxxxxxxx, xxxxx X, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. - Xxxxxx předpis x. 23/1964 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/1992 Sb.
13) §502 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
14) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
15) Xxxxx č. 169/1949 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §78 xxxxxx ČNR x. 114/1992 Xx.
17) §12a xx 12e xxxxxx x. 105/1990 Xx., x xxxxxxxxx podnikání xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx.

18) Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 53/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx.
19) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx XXX č. 388/1991 Sb., o Xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky.
21) §5 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 114/1992 Xx., o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx.
22) §4 xxxxxxxx č. 83/1976 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 45/1979 Xx.
23) Xxxxx č. 50/1976 Sb.
24) §39 x násl. xxxxxx x. 50/1976 Xx.
25) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (horní xxxxx), xx znění xxxxxx XXX x. 541/1991 Sb.
26) Xxxxxxxx x. 43/1990 Sb., x projektové xxxxxxxx xxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 43/1990 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/1992 Xx.
27) §12 xxxx. 1 vyhlášky x. 13/1994 Xx., xxxxxx se upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního fondu.
28) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 344/1992 Sb., x katastru nemovitostí Xxxxx republiky (katastrální xxxxx), ve znění xxxxxx x. 89/1996 Xx.
29) §6 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 344/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 89/1996 Xx.
30) Zákon č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) §1 xxxx. 4 zákona x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon).
33) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.

34) Xxxxx č. 167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 156/1998 Sb., x hnojivech, xxxxxxxxx půdních látkách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (zákon x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) Příloha č. 22 x vyhlášce č. 3/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxx x. 456/2008 Xx.

37) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx č. 357/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 156/1998 Sb., x hnojivech, xxxxxxxxx půdních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx X10 přílohy č. 3 xxxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

39) Xxxxx č. 159/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 257/2009 Sb., o xxxxxxxxx sedimentů xx xxxxxxxxxx půdě.

40) §24 xxxx. 2 zákona č. 44/1988 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Zákon č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) Například zákon č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) §2 xxxx. 1 xxxx. k) xxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx zákona.

46) §9 xxxxxxxx x. 177/1995 Xx., xxxxxx xx vydává xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47) §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Sb.

48) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x zajišťování obrany Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) Xxxxxxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx

50) §6 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 377/2013 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx hnojiv.

51) §1b zákona x. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x investičních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 84/2015 Xx.

52) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, kterým xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

53) Xxxxx č. 148/2023 Sb., x jednotném xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.