Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2023.


Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
334/92 Sb.

ČÁST I. Zemědělský půdní fond §1

ČÁST II. Změna využití zemědělské půdy a zásady ochrany zemědělské půdy

Změna využití zemědělské půdy §2

Zásady ochrany zemědělské půdy §3

Používání sedimentů na zemědělské půdě §3a

Pořizování a evidence informací o kvalitě zemědělské půdy a evidence odnětí zemědělské půdy §3b

Postupy při znečištění zemědělské půdy nebo ohrožení zemědělské půdy erozí a opatření k nápravě §3c

ČÁST III. Zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu §4

ČÁST IV. Ochrana zemědělského půdního fondu

Při územně plánovací činnosti §5

Při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů §6

Při zpracování dokumentace pro umístění záměru §7

Při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu §8

ČÁST V. Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu §9 §10

ČÁST VI. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu §11 §11a §11b

Splatnost odvodů §12

ČÁST VII. Výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu §13 §14 §15 §16 §16a §17 §17a §17b

Společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu §18 §18a §18b

ČÁST VIII. Zvláštní ustanovení §19

ČÁST IX. Přestupky

Přestupky fyzických osob §20

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §20a

Společné ustanovení k přestupkům §20b

ČÁST X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §21 §22 §23 §24 §25

Účinnost §26

Příloha - Část A Část B Část C Část D Část E

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 402/2010 Sb. - Čl. V

č. 41/2015 Sb. - Čl. II

č. 184/2016 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. VIII

Nález Ústavního soudu - č. 239/2016 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX X

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx a je xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx využívání xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx fond tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařované, xx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, ovocné xxxx, xxxxxx travní xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx není (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx").

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx s chovem xxx xxxx vodní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx potřebná x xxxxxxxxxxx zemědělské výroby, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, závlahové vodní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zátopou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) X tom, že xxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX II

ZMĚNA XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX A XXXXXX OCHRANY XXXXXXXXXX XXXX

§2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx půdu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 37) xxxx trvalý xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx jen xx xxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, rizik xxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxx, xxxxxx polohy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx snížení xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělské xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx prvků v xxxxxxxxxx půdě, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohrožení zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lidí nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx zemědělské xxxx xx nepovažuje xxxxxxxxx xxxxx x přípravků xx xxxxxxxxxx půdě x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 38),

x) xxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxx erozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx míra xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx dlouhodobé xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na 1 xx xx 1 xxx x xxxxxxxxxx xx hloubce půdy,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx půdu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxxx není xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy 38).

(3) Xx zemědělské xxxx, xxx bylo zjištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalů x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx prvků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pozemku 37), xxxxx xxxxx x

x) xxxx užívání x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx odnětím xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x touto xxxxxxxx, xxxx

x) hospodaření xx xxxxxxx, který xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxx nedošlo x xxxxxxxxx společného xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx půda se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx (xxxx xxx "xxxxx ochrany") xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx I. x II. xxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxx plantáž dřevin 37).

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx plantáž xxxxxx 37) xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx. Xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, lze xxxxx zemědělskou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx; xxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx, xxxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx povinni xx 1 xxxx xx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxx xxxx plantáže xxxxxx 37) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx způsobilá x xxxxxxx zemědělskému využití. Xx xxxxxxxx posledního xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx tato xxxxxxxxxx xxxx využívána xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 let.

(7) Xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zemědělskou xxxx xxxxxx, xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx počátek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 37) xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx x §15 xxxx xx 15 xxx xxx xxx výsadby, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo ukončení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxx 37). Xxxx xxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxx, které xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx x dotace xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx režimy xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx půdě

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx toků xx xx zemědělské xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx xxxx 37) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 37) xxx xxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx obnově xxxxxxxx xxxxxxxx porostu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx 2 xxx, xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx koncem pátého xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx udělí, xxxxxxxx xxxxxxxxx splňují požadavky xx xxxxxx kvalitativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 39) x xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x souhlas x xxxxxxxx sedimentů x xxxxxxx, xxxxxxx nádrží x xxxxxxx xxxx xxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) identifikační údaje xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sušiny, xxxxx má xx xxxx xxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku x xxxx výměrou, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zemědělskou půdu xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 39), ne xxxxxx 3 xxx,

x) xxxx x původu sedimentů,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx zpracování sedimentu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxx, xx kterou mají xxx xxxxxxxxx použity, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem 39),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odběru x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x půdy, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx půda x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx mezideponie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li x xxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 39) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rizikových xxxxx x sedimentu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx testů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 39). Prokážou-li xxxxxxxxxxxxxxxx testy xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, vodních xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx půdě xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x předává xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) den xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) množství xxxxxxxxx v tunách xxxxxx sedimentu xx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx sedimentu,

d) údaje x xxxxxx sedimentu,

e) xxxxx x pozemcích, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, a

g) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněný xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, nejpozději 14 xxx předem. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx nabyl xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

§3x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odnětí zemědělské xxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rizikových látek x zemědělské půdě,

b) xxxxxxxxxxx, chemických a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x

x) míře xxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxx prováděné xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx informací x kvalitě xxxxxxxxxx xxxx je součástí xxxxxxxx půdy podle xxxxxx x zemědělství, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx evidence xxxx xxxxx xxxxxx x zemědělství potřebných xxx xxxxxxx prováděnou xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a jejího xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxx; xx nepříznivé xxxxx zemědělské xxxx xx považuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, kdy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sledovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx zasílají xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx do evidence xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím k xxxx určené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx s xxxxxxx x údaje x xxxxxxxxxx x odvodech xxxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x rozhodnutí, jehož xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx, xx 7 měsíců ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§3x

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zemědělské půdy xxxxx x opatření x xxxxxxx

(1) Orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxx původci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx vzniklých xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §3 s xxxxxxxx odst. 1 xxxx. b) x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx nese xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxx nástupce.

(2) Jako xxxxxxxx x xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xx zjištěném znečištění xxxxxxxxxx půdy uložit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x meliorační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx volí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxx Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci x ve xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx nezávadnost xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělskému.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x krajské xxxxxxxxxx stanici x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastníkovi xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxx ekologické xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x o xxxx xxxxxxx 34). Zahájené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx újmy xxxxxxxx řízení x xxxxxxx nápravného xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx ekologické újmě x x xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, k xxx se xxxxxxxx x nápravě xxxx, xxxxx xxxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx tím xxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

ČÁST XXX

XXXXXX PLOŠNÉ XXXXXXX ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO XXXXX

§4

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezemědělskou xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zastavěném území xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, stavební xxxxxxx x plochy xxxxxxx xxxxxxxx přežilých budov x xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxx případě xxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx půdu méně xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx třídy xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, hydrologické x xxxxxxxx poměry x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx jen xxxxxxxxxxx xxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upřednostňovat zemědělské xxxxxxx pozemků,

e) při xxxxxxxxxx směrových x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zatěžovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx nezemědělské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takovou xxxxxxx úpravu, xxx xxxxxxx xxxx mohla xxx rekultivována a xxxx způsobilá k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x krajině podle xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx případ xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx obce, xx xxxxxx xx xxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), realizován, popřípadě xx xxxxx dvou xxxx více obcí, xxxxx-xx xx o xxxxx, xxxxx přesahuje xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbu xxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx půdu X. x XX. xxxxx ochrany lze xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx zájem výrazně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.

(4) Při xxxxxxxx zemědělské půdy xxxx xxx xxxxxxxxxx x provedena vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx.

(5) Odstavec 4 xx použije xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXXX ZEMĚDĚLSKÉHO XXXXXXX FONDU

§5

Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 32) xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se zásadami xxxx xxxxxxx (§4), xxxxxxxxx a zdůvodnit xxxxxx řešení, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 32) x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§6

Xxx xxxxxxxxxx návrhů xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 25) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§4), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx řešení, xxxxx xx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Přitom xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zemědělský xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx možným řešením.

(2) Xxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx opatřeny xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x souhlas obsahuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí ke xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 40), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zásob xxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx je xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx rekultivace.

§7

Xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru

(1) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxx §9, xxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx plošné ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§4), xxxxxxxx stavby xxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů došlo x xx nejmenším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, x zároveň xxxx xxx vyhodnoceny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx zemědělský půdní xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx stavby x souladu x xxxxxxxx zásadami xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Stavebník xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pozemních xxxxxxxxxx 41), celostátních xxxx 42) a xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx 43) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx nejmenším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(4) K xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx cest x xxxxxx součástí xx xxxx xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx,

x) má-li xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, celostátních xxxx x xxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx rozvojovým xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platným xxxxxxx plánem xxxx xxxx-xx podmínky xxx xxxxxxxx tras xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, celostátních xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jedná-li xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jedná-li se x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a parametrů xxxxxxx xxxxxxxxxxx nadzemních x xxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxxxxx xxxx x vodních xxxx.

(6) Žádost x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nadzemních x xxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx mapy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx půdy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx katastrálních xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a odtokových xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx zemědělských účelových xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zatřídění xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx možné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tras nadzemních x podzemních vedení, xxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8

Xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx úpravách a xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Aby xxxx zabráněno škodám xx xxxxxxxxxxx půdním xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx nejmenší, jsou xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§4), zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxx svrchní xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x hlouběji uložené xxxxxxxxx schopné zeminy xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxx řádné xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx náklad xxxxxx xxxxx a rozprostření xx xxxxxx určené xxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, pokud x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx neudělí xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx skrývku uvedených xxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ze zemědělského xxxxxxx xxxxx

1. xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx k plnění xxxxxx xxxx,

2. z xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx pozemku xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx zemědělsky obdělávat,

3. x zájmu ochrany xxxxxxx x xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

5. xxx xxxxxxxxx ochranných xxxxx xxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx X. stupně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zeminy xx vytěžených xxxxxxxxxx x, není-li xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je x prvé xxxx xx plochách neplodných xxxx xx plochách xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ploch, xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx připraveny x rekultivaci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ploch, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x krajině,

e) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x plynných xxxxx poškozujících xxxxxxxxxx xxxxx fond x xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx geologickém x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx budování, opravách x xxxxxx xxxxxxxxxx x podzemních vedení xx zemědělském xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti v xxxxxxxx 1 x xxxx

x) provádět xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx stavu,

b) xxxxxxxx xxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxxxx půdním xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx krytu xxxxx x co xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx včas xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zemědělskou xxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x údržbou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx odnětí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx potřebné x xxxxxxx dotčených xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu, xxxx provozovatelé xxxxxx xxxxx povinni xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§9).

XXXX V

ODNĚTÍ PŮDY XX XXXXXXXXXXXX PŮDNÍHO XXXXX

§9

(1) K xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxx nezemědělské xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 44) bez xxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zemědělské xxxx požadované xxx xxxxxx záměr.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xx-xx xxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx odňata xxxxxxxxxx půda

a) v xxxxxxxxxx xxxxx xxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ploch x xxxxxx do 25 x2, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xx 0,5 xx,

x) pro xxxxxxxx

1. xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx kamenů x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, mobilních xxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 30 x2,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vrtů, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x větrných xxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 55 m2, xxxx

3. xxxxxx na xxxxxxxxxxx části zastavěného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx než xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxx stavu, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxx 15 xxx xxxxxx xxxxxxx oznámen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx x §15,

x) xxxxxxx xxxxxx statkových hnojiv xx xxxxxxxxxx půdě xxxx xxxxxx použitím 50),

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvale nebo xxxxxxx. Dočasně lze xxxx odejmout xxx x xxxxxxx, že xx ukončení xxxxx xxxxxx odnětí xxxx xxxxxxx plocha xxxxxxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx být vrácena xx zemědělského půdního xxxxx.

(4) Předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx má xxxxxxxx sloužit jako xxxxxxx 37), xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx fondu se xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výstavbou.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx §4 xxxx. 3, xxxxx-xx xx x xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx technické infrastruktury 45) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vymezeném x xxxxxxx územním rozvojovém xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx umístění xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zabírané xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx tříd xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ploše xxxxxxxx x platném územním xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx umístění xxxxxx, xxxxxxx stanoveného xxxxxx xxxxxx zabírané xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zařazení xx xxxx xxxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 45) xxxxxxxxxx x koridoru xxxxxxxxx v platných xxxxxxxx územního xxxxxxx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx odhadu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ochrany,

d) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx umístění záměru, xxxxxxx stanoveného xxxxxx xxxxxx zabírané xxxxxxxxxx xxxx x jejího xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ploše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) těžby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorech, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx průzkumných xxxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxxx x odnětím xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zamýšleného odnětí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxxxx půdní xxxx x zdůvodnění, proč xx xxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru, xxxxxxx xxxxx jeho konečný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx

x) údaje xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxx, jichž se xxxxxxxxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx katastrální xxxx, xxxxxxxxx doplněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx odnětí xx zemědělského půdního xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nejedná-li se x žadatele, k xxxxxxxxxxxx odnětí xxxx xxxxx-xx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vyvlastnění xxxxxxx, nebo xxxxx-xx x xxxxx, xxx xxxxx lze xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx,

x) plán xxxxxxxxxxx, má-li xxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx nebo rekultivována xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx plochy,

e) předběžnou xxxxxxx skrývky kulturních xxxxxx půdy a xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyhodnocení x xxxxx alternativ xxxxx §7 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x odvodnění x xxxxxxxxx,

x) údaje x protierozních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx hranic xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a

k) xxxxxxxxx, x jakém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu má xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx zemědělského půdního xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4, jedná-li se x xxxxx tras xxxxxxxxxx x podzemních xxxxxx, xxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxxxxx drah x xxxxxxx cest a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zadržení vody x xxxxxxx.

(7) Jedná-li xx x těžbu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x její xxxxxxx x shledá-li, xx xxxx xxxx xxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx týká,

b) xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx naplnění xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. d), xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx jeho provádění x xxxxxxxx časového xxxxxx x ukončení xxxxx, xxxx-xx pro xx xxxxxxxx xxxxxx xxx lomové (xxxxxxxxx) xxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xxx x x jaké xxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x

x) xxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx podle §11.

§10

(1) Xxxxxxx k xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 8 xxx xxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xx závaznou xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 23) Xxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx ode xxx, xxx tato rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx lhůtách x nich xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xx totožná x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x prodloužením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 23)

(2) Xxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx stanovené xxx xxxxxx o xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 23) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx (§21), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx souhlasu xxx xxxxx nerostných xxxxxxx prováděnou ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxx je možná xxxxx xx základě xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx x záměru xxxxxxxxx registrovaného významného xxxxxxxxxx prvku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx souhlasu x xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx plochy.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ze zemědělského xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx podkladem xxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxx-xx souhlas vydán xxxxxx xxxxxxxxxx (§21), xxxxxxx platnosti, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx zahájena xx 3 xxx xxx dne nabytí xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§21).

ČÁST XX

XXXXXX ZA XXXXXX XXXX ZE XXXXXXXXXXXX PŮDNÍHO FONDU

§11

(1) Xxxxx, xxxxx svědčí xxxxxxxxx x záměru, xxx xxxxx xxx xxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx odňatou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx prováděných xx xxxxxxx vymezených x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odvodech xxxxxxxxxx xx odnětí xxx každou xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx (§21).

(4) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx xx xxxxxxx x odnětím xxxxxxxxx, xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx (§21), a xx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x

x) písemně oznámit xxxxxxxx realizace xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx nejpozději 15 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Povinný k xxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxx x doložit xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx změny, x xx do 1 xxxxxx od xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x platbě xxxxxx, xx nový xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx orgánu xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x odvodech tuto xxxxx, x xx xx 1 xxxxxx xx xxxx změny. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx nedoplatků, xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x platbě xxxxxx xxxxxxx novému xxxxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dnem jako xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x odvodech xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměru.

§11x

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx půdu xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx zemědělské xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxx

x) xxxxxx drah xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 46), xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stát,

b) xxxxxx dálnic, xxxxxx x xxxxxxxx komunikací 41), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příslušenství,

c) xxxxxx zemědělské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx evidovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zemědělství,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací sloužících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesních pozemků,

e) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany,

f) xxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx,

x) xxxxx xxxxx pozemku xx druh xxxxxxx xxxxxxx plocha se xxxxxxxx xxxxxxx zeleň, xxxx-xx xxxxxxx pozemek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx pozemcích ve XX. x X. xxxxx ochrany,

i) stavby xx veřejném zájmu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx ochrana před xxxxxxxxx,

x) cyklistické xxxxxx xxxx xxxxxx části, xxxxxxxx v souladu x platnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx ochrany přírody x krajiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx plocha xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx využití zamokřená xxxxxx nebo rybník, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx významný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2,

m) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx druh xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx využití pozemek xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx x X. x XX. xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) stavby x vodohospodářským xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odvodňování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prvků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx uvedenými xxx xxxxxxx x), x) x x) x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx a tvorbu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx zemědělské prvovýroby xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx místnosti, xxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, například xxxxxxxxx dráha xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx závaznou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§21) xx xxxxx xxxxx xxxxxxx plochy xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxx §11. Povinný x xxxxxx xxxxxx xx xxx, jemuž xxxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxx využití. Při xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx stavu ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx využití.

§11b

(1) Xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx zemědělskou půdu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xx platí xxxxxxxxxx xx xx doby xxxxxxxx rekultivace xxxxx xxxxxxxxxxx plánu [§9 xxxx. 8 xxxx. x)] xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rekultivace xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx plochy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě šetření x terénu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který vydal xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx zemědělská xxxx trvale xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x mají-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účelu xxxxxx rekultivovány podle xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx plochy, odvody xx xxxxx jako x dočasného odnětí.

(4) Xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx souhlas x xxxxxxx xxxxxxx zemědělské xxxx ze zemědělského xxxxxxx fondu, nebo xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx (§21) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předchozím xxxxxxxxx x xxxxxxxx odnětím xx xxxxx xxxxxx. Xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx dotčena.

(5) Xxxx xxxxxx ve výši 55 % je xxxxxxx státního rozpočtu, 15 % xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx a 30 % xx xxxxxxx rozpočtu xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx odňatá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obce, mohou xxx xxxxxxx xxx xxx zlepšení xxxxxxxxx xxxxxxxxx v obci x xxx xxxxxxx x obnovu xxxxxxx x xxxxxxx. Je-li xxxxxxx zemědělské půdy xx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx rozdělí poměrně xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy.

§12

Splatnost odvodů

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxx-xx x odvody xxxxxxx každoročně, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx úrok x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx peněžitého xxxxxx x xxxxx dělené xxxxxx, xx v xxxxxxx odvodu xxxxxxxxx.

x) x xxxxxxx xxxxx 5 % xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odvodu

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 100 Xx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx částku 50 Xx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx placení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXX XXX

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX X OBLASTI XXXXXXX ZEMĚDĚLSKÉHO XXXXXXX XXXXX

§13

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx parku,

d) Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") a

e) Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí.

(2) Ve xxxxxxxxx xxxxxx 48) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx újezdní xxxx.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2015 Sb.

§15

Xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 x xxx, zda je xxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §2 souhlas xx xxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx,

x) ukládá xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniklého xxxxxxxxx povinností uvedených x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x x §3 xxxx. 4 xx 6 x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx plnění

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x §3 odst. 4 xx 6,

2. xxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxxxxxxx,

3. xxx uloženého xxxxxxxx k xxxxxxx,

x) xxxxxxx souhlas podle §3a xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a vodních xxxx a vede xxxxxxxx xxxxxx použití,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §3x pořizuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x tyto xxxxx předává xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxx,

x) xxxxxx podle §3b xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx x odnětím xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plánům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxxxxx tras xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx nadzemních x xxxxxxxxxx xxxxxx, pozemních xxxxxxxxxx x vodních xxxx x xxxxxx xxxxxxxx nepřesahuje xxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §9 odst. 8 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, má-li být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx menší xxxx xxxxx 1 xx, x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx odnětí x xxxxxxxx odvodem xxxxxx x souhlasů jím xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11b xxxx. 2,

k) xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx x xxxxxx projednání xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxx 1 xx, x

x) xxxxxxxx státní xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, není-li xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§16

Xxxxxx národních parků xxxxxxxxxx působnost na xxxxx těchto xxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 16)

§16x

Xxxxxxxx

x) kontroluje

1. dodržování xxxxxxxxxx uvedených x §3 odst. 1 xxxx. a) x x §3 xxxx. 2 x 3,

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) ukládá xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. a) x v §3 xxxx. 2 x 3,

x) projednává přestupky xxxxx §20 odst. 1 xxxx. x), x), f) a x) x xxxxx §20a odst. 1 xxxx. a), e), x) a h); xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxx. x) x podle §20a odst. 1 xxxx. h) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x zemědělské xxxx, s výjimkou xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §3b, a xxxx xxxxx předává xx evidence informací x xxxxxxx zemědělské xxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 stanovisko x územnímu rozvojovému xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx kraje, x k územnímu xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx, xx kterých xx xxxxx kraje,

b) xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčen xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 20 xx,

x) uděluje xxxxx §7 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podzemních xxxxxx, pozemních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §9 odst. 8 souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 10 xx, a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx odnětí x xxxxxxxx odvodem xxxxxx u xxxxxxxx xxx vydaných xxxxxxxxx x ukončení rekultivace xxxxx §11b xxxx. 2,

x) řídí výkon xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vypracovává xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx,

x) xxxxxxx kontrolní xxxxxxx x dává orgánům xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx podněty k xxxx, xxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §3b odst. 4 xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odnětí zemědělské xxxx,

x) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx jím vydaných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx závadného xxxxx vzniklého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydaných xxxxxxxx,

x) xx odvolacím xxxxxxxx orgánem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správou xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, mají-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o výměře xxx 10 ha,

n) xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podzemních vedení xxxxxxx technické infrastruktury, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 52); je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 8 souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury 52); x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x dočasným xxxxxxx vydává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11b xxxx. 2.

§17x

Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 stanovisko x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, a x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx dobývacích xxxxxxxx, xx-xx navrhovaným řešením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x výměře xx 20 ha,

c) xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx nadzemních x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx území, v xxxx vykonává působnost xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxx uvedený v §17 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x jejich součástí, xxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxxx xxxxx, x x návrhům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vodních xxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x přesahují xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

e) xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 8 souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx 1 xx x xxxxx nebo xxxxx 10 xx, x u dočasného xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x dočasným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxx §11b xxxx. 2.

x) xxxxxxxxx x sjednocuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx plní své xxxxx, xxxxxxx kontrolní xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxx, aby uplatnily xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx §3b odst. 4 údaje xxxxxxxxxxx x odnětím xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x nápravě xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu o xxxxxx xxxxx xxx 1 ha x xxxxx nebo xxxxx 10 xx.

§17b

Ústřední kontrolní x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy (§3b xxxx. 2) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx půdě xxxxxxx z činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx látek v xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx [§3b xxxx. 1 xxxx. x) x b)] x

x) informuje neprodleně xxxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

§18

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního fondu

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podává u xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nachází xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxx ze zemědělského xxxxxxx xxxxx odňata. Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx podává u xxxxxx xxxxxxxxx parku.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx obvodu xxxx xxxx více xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx téhož stupně, xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx půdy.

(3) Xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prováděna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx řízení podle xxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx všemi xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, x orgány Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se Státním xxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xx Státním xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 49).

(6) Pokud xxxxxxx x odnětím xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, stejnopis xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxxx připojené x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx prokazují průkazem xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(8) Xx odebrané xxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx vzorek odebrán, xxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18x

§18x zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§19

Zjistí-li xxxxxxxxxxx úřady při xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu, xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx koryt xxxxxxx xxxx, došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx dotčených pozemků x xxxxxx evidenční xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x terénu.

XXXX XX

XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez souhlasu x xxxxx odnětím xx zemědělského půdního xxxxx,

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. d) xxxxxxxxx fyzikální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxxx upravené xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, u xxx xxxxx x xxxxxxxxxx preventivních xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3a xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x nápravě uložené xxxxx §3c,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx na základě xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxxx x souhlasu x xxxxxxx xxxxx §21,

j) x rozporu s §11 odst. 4 xxxx. x) nedoručí xxxxx pravomocného rozhodnutí xx stanovené xxxxx,

x) x rozporu x §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx realizace xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §11 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

m) x xxxxxxx s §11 xxxx. 6 xxxxxxxx x nedoloží změnu x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odvodů xx stanovené xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) změní xxxxxx xxxxxx porost xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §2,

x) x rozporu x §3 odst. 4 xxxxxxx xxxx neudržuje xxxxxxxxxxx půdu x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pozemku,

c) x xxxxxxx x §3 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx I. x XX. xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 6 xxxxxxxxxx pařezy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §3 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy, nebo

f) xxxxxxxx výsadbu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx x), nebo

c) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), f), g), x), k), x) xxxx m) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b) xxxx x).

§20x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §3 xxxx. 1 xxxx. x) užívá xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx zemědělské půdy xxxx xx ni,

f) x xxxxxxx s §3 odst. 3 xxxxxxx upravené xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnot,

g) x xxxxxxx x §3a odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx xxxxx §3c,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxxxx §10 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 4 xxxx. x) nedoručí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,

k) x xxxxxxx s §11 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměru xx stanovené xxxxx,

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 6 neoznámí x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx trvalý xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podle §2,

b) x xxxxxxx x §3 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx neudržuje xxxxxxxxxxx půdu x xxxxxxx x charakteristikou xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx X. x XX. třídy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 6 xxxxxxxxxx pařezy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 odst. 6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), d) xxxx e), xxxx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), f), x), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x).

§20x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou x 50 % xxxxxxx obce, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx spáchán, x x 50 % příjmem Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky; pokuty xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§21

(1) Xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zemědělské xxxx, není-li xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, případné xxxxxx stanovisko xxxxx §5 odst. 2 x xxxxxxxxxxx plánu xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxx §9 xxxx. 8; v tomto xxxxxxx se odstavec 1 nepoužije.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx rozhodnutí nebo xxxx úkony podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx samostatným rozhodnutím xx správním xxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx na ornou xxxx z xxxxxxxx xxxxxx fyzikálních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§2),

x) preventivní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rizikových látek x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nezávadnost potravin xxxx xxxxx, x xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx kontaktu xx xxxxxxxxxxx půdou x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy (§3),

x) xxxxxxx xxx zjišťování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx půdě (§3),

x) xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy, xxxxxxxxxx xxxx erozního xxxxxxxx zemědělské xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxx x kvalitě zemědělské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxx x x xxxxxxx zasílaných a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§3b),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na zemědělský xxxxx xxxx (§5 xxxx. 1) x xxxxxx posuzování územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§5 odst. 2),

x) xxxxxxx x zajištění xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanovení dobývacích xxxxxxxx stanovením obsahu x způsobu vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx fond, xxxxxx xxxxx potřebných pro xxxxxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x průmyslové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx geologickém x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpokládaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxxxx xxxxx fond, xxxxxx údajů potřebných xxx xxxxxxxxxxx (§8 x 9), x

x) xxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx plánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx změnu xxxxxxxxxxx x titulu xxxxxxx xxxxxxx (§9 a 10).

(2) Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 53/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 75/1976 Xx. (§1 xxxx. 4, §2, 3, 4, 5, §12 xxxx. 4, §13a, 14, 15, 19, 21 x 27) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx stanovena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx §12 xxxx. 4 xxxxx §14 xxxxxx x. 53/1966 Sb., xx xxxxx zákona x. 75/1976 Sb., xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevykoná.

(3) X případech, xx xxxxxxxxx odstranit ekonomickou xxxx, vzniklou zřízením xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povrchových xxxxxxx xxxxxx pitné xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx.

(4) Předchozí souhlas xxxxx §13a nebo xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 zákona x. 53/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 75/1976 Xx., xxxxx xxx vydán xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nahrazuje xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu, xxxxx ho vydal, xxxx upřesní, xxxxxx xxxx změní xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx §11 xxxxxx xxxxxx.

§24

X xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:

1. Xxxxx č. 53/1966 Sb., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 75/1976 Sb.

2. Xxxxx Xxxxx národní rady č. 77/1976 Sb., x působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 102/1976 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 39/1984 Sb., x sazbách xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zemědělské výrobě.

§25

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

"x) xxxxxx za odnětí xxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx xx xxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx. *) ."

*) Xxxx XX xxxxxx č. 53/1966 Xx., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 74/1976 Xx.

§26

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1992.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx XXX x. 334/1992 Xx.

Xxxxxxxx odvodů xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXXX X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze základní xxxx xxxxxxxxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou 36).

XXXX X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx ovlivněny xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx váhy xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

X

Xxxxxxx xxxxx - I. xxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

20

Xxxxxxx xxxxx - XX. zóna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - X. xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

15

Xxxxxxx parky - III. xxxx, xxxxxxxx krajinné oblasti - XX. xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxx pásma xxxxxxxxx parků, chráněné xxxxxxxx oblasti - XXX. zóna nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

5

X

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxx, xxxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx, xxxxxxxx pásma X. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod

10

C

Území xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zástavbě xxxx xxx xxxx urbanistické xxxxxx

5

X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx území

5

ČÁST X

Xxxx C xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2015 Sb.

XXXX X

Xxxxxx xxx xxxxxxx odvodů za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu

Zpracovatel xxxxxxx odvodů xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx (§9 a 11) xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx takto:

1. Zjistí xxxxxxxx pozemku nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx půdně ekologických xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx 36).

2. Xxxxxx, bude-li xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxx některý x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxx X, x x xxxxxxxxxx na to xxxx odpovídající ekologickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, že xxxx ovlivněno více xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx váha xxxxx se xxxxxxxxx xxx výpočtu xxxxxx xx zemědělskou xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) výroby x xxxxxxxxxx určených k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plánem, xxxxx xxxx schválené xx 31. xxxxxxxx 2014 x x xxxxxx dni platné,

b) xxxxxxxx x podpoře xxxxxxxxxx x dynamického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx pobídkách xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx xxxxx 51), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jednom xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx stavebníkem xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx má sloužit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx plochy potřebné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx skladování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx cenu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu (xxx 1.) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ovlivnění příslušného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx stanovena xxxxxxxx sazba odvodů xx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx odvodů xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx ochrany
koeficient
I. xxxxx
9
XX. xxxxx
6
XXX. xxxxx
4
XX. třída
3
V. xxxxx
3

Xxxxxxx výsledná xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx do tříd xxxxxxx zastoupených xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx zemědělského xxxxxxx fondu, xxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx částka xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx 4.) xxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx trvalém xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx trvání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odvodů xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4. X xxxxxxx, xx uvedené xxxxxx se uskuteční xxxx bude xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx skutečné výše xxxxxx, a to xx každý i xxxxxxxx xxxxx.

7. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx pro těžební xxxxx na pozemcích xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ekologická xxxx vlivu skupiny xxxxxxx D "Chráněná xxxxxxxxx území" x xxxxx B xx xxxxxxxxx.

XXXX E

Východiska ke xxxxxxxxxx údajů potřebných xxx xxxxxxx odvodů xx odnětí xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx

Xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx například x mapové a xxxxxxx dokumentace k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, významných xxxxxxxxxx xxxxx, územních systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdrojů, ochranných xxxxx přírodních léčivých xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 6 xxxxxx x. 334/1992 Xx. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx x odvodech xxxxx §11 odst. 2 xxxxxx č. 334/1992 Xx. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ke dni xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 402/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 334/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 5 zákona č. 334/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx na plantáže xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx půdě I. x XX. xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxx xxxxxxx xxxxxx dřevin, x x výmladkové xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pěstebního xxxxx.

3. Xxxxxxxx, nebo xxxx osoba, která xx oprávněna xxxxxx xxxxxxxxxxx půdu, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxxxx č. 334/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7 xxxx xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro rozhodování x odnětí zemědělské xxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx se §4 xxxxxx x. 334/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx vydaný podle §9 xxxxxx x. 334/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Odvody xx odnětí xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělského xxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx se x záměr, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 334/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx k xxxxxx zemědělské půdy xx zemědělského xxxxxxx xxxxx byl vydán xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx-xx xxxxxxxxx záměru, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx zemědělské půdy xx zemědělského xxxxxxx xxxxx, započata xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx odnětí, xxxxxx xxxxxxx x platbě xxxxxx xxxxxxxxx písemně xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §20a odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 334/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx §11a xxxx. 3 zákona x. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nepodléhající xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §9 zákona x. 334/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx z použití xxxxxxxxxx váhy xxxxx xxxxx xxxxx D xxxx 2 xxxx. x) přílohy x xxxxxx č. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxx výrobou, xxxxxxxxxx xx plochách xxxxxxxx x podpoře xxxxxxxxxx x dynamického hospodářského xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx pobídkách schvaluje xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx uplatní xx těchto xxxxxxxx, xxxxx vláda xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx splňuje xxxxx protiprávního jednání xxxxxx xxxxx zákona x. 334/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxx č. 334/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Správní xxxxxx xxxxxxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxx tímto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností.

12. Lhůty xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 11 xxxxxxxxxx x 30 dnů.

13. Výkon xxxxxxxxxx zahájený xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxx obecním xxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx spisovou xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx podle §9 není xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rodinného domu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 0,5 xx [§9 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx č. 334/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx] xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx zákona x. 334/1992 Sb., xx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx akt xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Vyžaduje-li xxxxxx xxxxxxxxx domu xxxx povolovacích xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxx x xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 184/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.6.2016

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 334/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx na xxxxx úrok použije xxxxx x. 334/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx řízení x jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx zákona č. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 334/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 334/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

10/93 Xx., o xxxxxxx rozpočtu ČR xx rok 93, x změně x xxxxxxxx některých zákonů XXX a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

98/99 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 334/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/93 Sb.

s xxxxxxxxx od 25.5.99

231/99 Xx., plné znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 334/92 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 78/99

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, zákonem o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

76/2002 Xx., x integrované prevenci x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x vyvlastnění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

222/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., o integrované xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx ekologické xxxx x x její xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2008

9/2009 Xx., kterým se xxxx zákon x. 156/98 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rostlinných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x agrochemickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 23.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

402/2010 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 180/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx energie x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

41/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 334/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 388/91 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2015&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2016

184/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 334/1992 Xx., o xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.6.2016

239/2016 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 15.3.2016 xx. xx. Xx. XX 30/15 xx věci xxxxxx na zrušení xxxxx xxxxxxxxxx §11x xxxx. 1 písm. x) zákona x. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 41/2015 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 11.8.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

544/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.8.2021

149/2023 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

152/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §32 x násl. xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7 x 10 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxx řízení x stavebním xxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 55/1980 Xx.
2) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 135/1961 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxx xxxxx x. 55/1984 Xx.).
3) §2 xxxxxx x. 51/1964 Xx., x xxxxxxx.

4) §3 x 4 zákona x. 26/1964 Xx., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx xxxxx zákona č. 126/1974 Sb.
5) §126 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
6) §4, 44, 46, 47 x 53 xxxxxxxx x. 83/1976 Sb.
7) §51, 52 x 58 xxxxxxxx č. 83/1976 Xx.
8) §59 x xxxx. vyhlášky x. 83/1976 Xx.
9) §3 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx.

10) Xxxxx x. 22/1964 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 23/1964 Sb.
11) Xxxx. §66 a xxxx., §71 x xxxx., §82 x xxxx. xxxxxx č. 50/1976 Xx.
12) Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 23/1964 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x. 22/1964 Xx., x evidenci nemovitostí, xxxxx X, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 23/1964 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/1992 Sb.
13) §502 xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní zákoník.
14) Zákon č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
15) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských xxxxxxxx.
16) §78 xxxxxx XXX č. 114/1992 Xx.
17) §12a xx 12e zákona x. 105/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx.

18) Nařízení vlády XXXX č. 53/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxx.
19) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon XXX č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky.
21) §5 xxxx. 2 zákona XXX x. 114/1992 Xx., o ochraně xxxxxxx x krajiny.
22) §4 xxxxxxxx x. 83/1976 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 45/1979 Xx.
23) Zákon č. 50/1976 Sb.
24) §39 x násl. xxxxxx x. 50/1976 Sb.
25) Zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx XXX č. 541/1991 Xx.
26) Vyhláška x. 43/1990 Xx., x projektové xxxxxxxx xxxxxx. - Právní xxxxxxx x. 43/1990 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/1992 Xx.
27) §12 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 13/1994 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.
28) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
29) §6 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 344/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 89/1996 Xx.
30) Zákon č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Zákon č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
33) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.

34) Xxxxx č. 167/2008 Sb., x předcházení xxxxxxxxxx xxxx a o xxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 156/1998 Sb., x hnojivech, xxxxxxxxx půdních látkách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
36) Příloha č. 22 x xxxxxxxx x. 3/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění vyhlášky x. 456/2008 Xx.

37) Zákon č. 256/2013 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx č. 357/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

38) Xxxxxxxxx zákon č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx půdních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx X10 přílohy č. 3 xxxxxx č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

39) Xxxxx č. 159/2009 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 257/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

40) §24 odst. 2 zákona č. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) Zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

42) Zákon č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) Zákon č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) Například xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 a 2 stavebního xxxxxx.

46) §9 xxxxxxxx x. 177/1995 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx drah, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 132/2000 Xx.

48) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů.

49) Xxxxxxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx

50) §6 xxxx. 1 vyhlášky x. 377/2013 Sb., x xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx.

51) §1b zákona x. 72/2000 Sb., x investičních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 84/2015 Xx.

52) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, kterým se xxxxxxx hlavní směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kterým xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.