Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018 do 31.12.2020.


Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
334/92 Sb.

ČÁST I. Zemědělský půdní fond §1

ČÁST II. Změna využití zemědělské půdy a zásady ochrany zemědělské půdy

Změna využití zemědělské půdy §2

Zásady ochrany zemědělské půdy §3

Používání sedimentů na zemědělské půdě §3a

Pořizování a evidence informací o kvalitě zemědělské půdy a evidence odnětí zemědělské půdy §3b

Postupy při znečištění zemědělské půdy nebo ohrožení zemědělské půdy erozí a opatření k nápravě §3c

ČÁST III. Zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu §4

ČÁST IV. Ochrana zemědělského půdního fondu

Při územně plánovací činnosti §5

Při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů §6

Při zpracování dokumentace pro umístění záměru §7

Při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu §8

ČÁST V. Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu §9 §10

ČÁST VI. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu §11 §11a §11b

Splatnost odvodů §12

ČÁST VII. Výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu §13 §14 §15 §16 §16a §17 §17a §17b

Společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu §18 §18a §18b

ČÁST VIII. Zvláštní ustanovení §19

ČÁST IX. Přestupky

Přestupky fyzických osob §20

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §20a

Společné ustanovení k přestupkům §20b

ČÁST X. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §21 §22 §23 §24 §25

Účinnost §26

Příloha - Část A Část B Část C Část D Část E

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 402/2010 Sb. - Čl. V

č. 41/2015 Sb. - Čl. II

č. 184/2016 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 239/2016 Sb.

INFORMACE

XXXX I

ZEMĚDĚLSKÝ XXXXX XXXX

§1

(1) Zemědělský půdní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bohatstvím naší xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx z hlavních xxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterými xx také xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, vinice, xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x půda, která xxxx x má xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx není (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx").

(3) Xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x chovem xxx nebo xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx potřebná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zařízením xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) X tom, xx xxx xxxxx odstavců 2 x 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, rozhoduje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx.

XXXX XX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX A XXXXXX XXXXXXX ZEMĚDĚLSKÉ XXXX

§2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx půdu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí 37) jako xxxxxx xxxxxx porost xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx fyzikálních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělské xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxx, xxxxxx polohy údolnic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx snížení xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průlehy.

§3

Xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx zakázáno

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx prvků x xxxxxxxxxx půdě, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potravin xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx při xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxxxx xxxxxx zemědělské xxxx, xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx zemědělské xxxx xx nepovažuje xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxxx právním předpisem 38),

x) způsobovat ohrožení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na 1 xx xx 1 xxx x závislosti xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx zemědělskou xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxx ze zemědělského xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x

x) poškozovat fyzikální, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, překrýváním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx půdy xxxx xx ni xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo přípravky, xxx umožňují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Preventivní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vlastník, nebo xxxx osoba, která xx xxxxxxxxx zemědělskou xxxx užívat, xxxx xxxxxxx ji xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 37), xxxxx xxxxx o

a) xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx odnětím xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx uživatele xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x zemědělství x x souladu x touto xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx úpravách xxxxxx původním xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech.

(5) Xxxxxxxxxx půda xx xxxxx xxxxxxx rozděluje xx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxx") vymezených xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx X. x XX. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx plantáž xxxxxx 37).

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx plantáž xxxxxx 37) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxx 30 xxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxx, xxxx jiná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx půdu xxxxxx, xxxx povinni do 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx plantáže xxxxxx 37) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx tak, aby xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx využití. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx využívána xxxxx xxxxxxxx nejméně xx xxxx 3 xxx.

(7) Xxxxxxxx, nebo jiná xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cyklu x xxxxxxxx způsobu využití xxxxxxxxxx půdy jako xxxxxxxx dřevin 37) xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx uvedenému x §15 xxxx xx 15 xxx xxx xxx výsadby, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo ukončení xxxxxxx xxxxxxx zemědělské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 37). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a intervenčnímu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společná xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx toků je xx zemědělské xxxx xxxxx pouze tehdy, xxxxx-xx xx o xxxxx půdu 37) xxxx trvalý xxxxxx xxxxxx 37) xxx xxxx obnově, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx podmínek x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx obnově xxxxxxxx xxxxxxxx porostu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozorání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 xxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxx provést xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx po ukončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx splňují xxxxxxxxx xx jejich kvalitativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem 39) x xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx příznivé xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx chemické xxxxxxxxxx půdy.

(2) Xxxxxx x souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx x xxxxxx sušiny, xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxx zařazen x xxxxxxxx půdy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx osoby, xxxxx xx oprávněna xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 39), xx xxxxxx 3 let,

d) xxxx x xxxxxx sedimentů,

e) xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedimentu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx půdy, xx kterou mají xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x rozsahu stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 39),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x půdy, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx akreditace xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx půda x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx mezideponie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a) a

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x při xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedimentu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 39) xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rizikových látek x xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příznivých xxxxxxxxxxx, biologických nebo xxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 39). Prokážou-li xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, souhlas xxxxx xxxxxx.

(4) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x vodních xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx v tunách xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx sedimenty xxxxxxx, a

g) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx sedimentů xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx 14 xxx předem. Xxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx sedimentů xxxxxx xxxxxxxx do 3 let xxx xxx, xxx nabyl xxxxxx moci, xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2015 Xx. x účinností xx 1.4.2015

§3b

Pořizování x xxxxxxxx xxxxxxxxx x kvalitě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxx zemědělské xxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rizikových xxxxx x zemědělské xxxx,

x) xxxxxxxxxxx, chemických x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxxxxxx xxxx x

x) míře xxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxx prováděné xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Evidence xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x její xxxxxxxxxx části. Xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xx xxxxx evidence xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx potřebných xxx činnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxx informací o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx využívají x xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx x xxxxxxx intervalu xxxx xxxxxxxxxx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu zasílají xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x odvodech za xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím x xxxx určené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveném Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odnětím x xxxxx x xxxxxxxxxx x odvodech xxxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je souhlas x odnětím, xx 7 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

§3x

Xxxxxxx xxx znečištění xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxx původci xxxxxxxxx xxxxx opatření x nápravě x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlasů. Náklady xx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxxxx závadného xxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jako xxxxxxxx k xxxxxxx xxx x závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a meliorační xxxxxxxx sledující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků x xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ohrožení volí xxxxxxx závadného xxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx překročení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Státní zemědělské x potravinářské inspekci x xx xxxxxx x požadavku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krmiv Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku x Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Opatření k xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxx 34). Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxxxxx xxxxxxxxxx újmy xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ekologické újmě x x její xxxxxxx.

(6) Vlastníci x xxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxx se opatření x nápravě xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxx xxxxxxx strpět xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Za xxx xxxxxx xxxx povinni xxxxxxx vstup xx xxx pozemky x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxx svých pozemků.

§3c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 41/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

XXXX XXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

§4

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx především xxxxxxxxxxxxx xxxx, nezastavěné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx nezastavěných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mimo xxxx xxxxx, xxxxxxxx proluky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx budov x zařízení. Musí-li x nezbytném případě xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx nutno xxxxxxxxx

x) xxxxxxx zemědělskou půdu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx půdu xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx kvality xxxx xxxx třídy xxxxxxx,

x) co xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poměry x území a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) odnímat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx nezemědělské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zemědělské xxxxxxx pozemků,

e) xxx xxxxxxxxxx směrových x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zatěžovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x krajině xxxxx xxxxx rekultivace.

(2) Xx xxxxxxxx případ xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx má být xxxxx, který se xxxxxx zemědělského půdního xxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxx xxxx xxxx xxxx obcí, xxxxx-xx xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce, xxxx xxxxxxx prospěšnou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx půdu X. x XX. xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx zájem výrazně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x platné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx při xxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

§5

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx plánovací činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 32) zajištěna, xxxx pořizovatelé x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx ochrany (§4), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecných xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Přitom xxxx xxxxxxxxxx předpokládané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x to xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 32) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a k xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§6

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby oprávněné x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 25) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§4), xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecných xxxxx nejvýhodnější. Xxxxxx xxxx vyhodnotit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxxxx půdní xxxx x přihlédnutím x možnostem xxxxxxxxxxx, x to zpravidla xx srovnání x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x souhlas xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx horního xxxxxx 40), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx výsledků geologického xxxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxxx, a návrh xxxxxx rekultivace.

§7

Při zpracování xxxxxxxxxxx xxx umístění xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx souhlas xxxxx §9, musí xxx xxxxxxxxxx xx zohledněním xxxxx plošné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§4), xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x co nejmenším xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaného řešení xx zemědělský xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx mimo zastavěné xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plánem.

(3) Stavebník xxxx nadzemních x xxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 41), xxxxxxxxxxxx xxxx 42) x xxxxxxx cest x xxxxxx xxxxxxxx 43) xx xxxxxxx navrhnout xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx ztrátám xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x zároveň vyhodnotit xxxxxxxx navrhovaného řešení xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx se přikládá x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) K xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pozemních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x vodních cest x xxxxxx součástí xx vždy vyjádří xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, přičemž xx xxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 není xxxxx,

x) xx-xx se xxxxxx trasy nadzemních x xxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, celostátních xxxx a xxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platným xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx drah x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx tras xxxxxxxxxx x podzemních xxxxxx, xxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxxx, šířky x parametrů xxxxxxx xxxxxxxxxxx nadzemních x xxxxxxxxxx vedení, pozemních xxxxxxxxxx, celostátních xxxx x xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx o vyjádření xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pozemních xxxxxxxxxx, celostátních drah x vodních xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx katastrální xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxx patřící xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxxxx území,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrech,

c) xxxxx x sítích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x polních xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotkách xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ochrany v xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x jejich součástí, x

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8

Xxx xxxxxxxx, těžební x xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx geologickém a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Aby xxxx xxxxxxxxx škodám xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x terénních xxxxxxxx, popřípadě xxx xxxx škody xxxx xxxxxxx na míru xx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx předpokládané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zemědělský půdní xxxx x řídit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§4), xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, popřípadě x xxxxxxxx uložené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx celé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxx řádné xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, pokud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; za odůvodněný xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ze zemědělského xxxxxxx xxxxx

1. xxx xxxxx zalesnění, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

2. z xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx pozemku ostatní xxxxxx, pokud pozemky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. x xxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxx archeologických xxxxxxxx, xxxx

5. xxx xxxxxxxxx ochranných pásem xxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ochranných xxxxx X. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx zeminy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xxxx-xx to xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxx xx plochách xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx jakosti, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ploch, xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx rekultivace xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dalších xxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx poškozujících xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx geologickém x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vedení xx zemědělském xxxxxx xxxxx jsou provozovatelé xxxxxx xxxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxx

x) provádět xxxxx xx pozemcích především x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plochy xx xxxxxxxxx stavu,

b) provádět xxxxx xxx, xxx xx zemědělském půdním xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx došlo x co nejmenším xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádění xxxxx x vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx spojené x xxxxxxxxxxx průzkumem x x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nadzemních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dotčených xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx požádat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu x xxxxxxx k xxxxxx xxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx (§9).

ČÁST X

XXXXXX XXXX XX ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO XXXXX

§9

(1) K xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů 44) bez xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx, xx-xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx pro

1. xxxxxx včetně souvisejících xxxxxxxxxxx ploch x xxxxxx xx 25 x2, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 0,5 xx,

x) xxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx, stabilizačních xxxxxx x jiných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx šachet xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vedení, mobilních xxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 30 x2,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vrtů, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejde x xxxxxx větší xxx 55 x2, xxxx

3. xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pro xxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;x přírodě xxxxxxxx koryt xxxxxxx xxxx, xxxx

x) k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx rok včetně xxxx potřebné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu, xx-xx termín xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx využívání zemědělské xxxx xxxxxxx 15 xxx předem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §15,

e) xxxxxxx tuhých statkových xxxxxx xx zemědělské xxxx před jejich xxxxxxxx 50).

(3) Půdu xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxx xxxx dočasně. Xxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu rekultivace xxx, xxx xxxxx xxx vrácena xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu.

(4) Xxxxxxxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu u xxxxxx rodinného xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci, kde xxxxxxx přilehlý ke xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 37), je xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x související zpevněné xxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx se xxxxxxxxx xx veškerou xxxxxx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx §4 xxxx. 3, xxxxx-xx xx x záměr

a) veřejné xxxxxxxx nebo veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 45) xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xx základě vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorech, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx musí kromě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaného xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx fond a xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejvýhodnější. Pokud xx předmětem xxxxxx xxxxx xxxxx celkového xxxxxx, xxxxxxx uvede xxxx konečný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx. X žádosti xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemcích, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx pozemkům, x xxxx xxxxxx parcel xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dřívější xxxxxxxxx evidence,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx odnětí xx xxxxxxxxxxxx půdního fondu xx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx půdu xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxx, k navrhovanému xxxxxx xxxx nejde-li x xxxxx, xxx xxxxx je stanoven xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx o xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx zemědělskou xxxx vyvlastnit,

c) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu včetně xxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxx x tomuto xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx údajů použitých xxx xxxxxxx, nejde-li x odnětí, xxx xxxxxx se odvody xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxx xx xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vodní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vrstev xxxx x návrh xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyhodnocení x xxxxx xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 x 2,

x) výsledky xxxxxxxxxxxxx průzkumu,

h) xxxxx x odvodnění a xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x odnětím xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podle §7 odst. 4, xxxxx-xx xx x xxxxx tras xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vedení, xxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxxxxx xxxx x vodních xxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Jedná-li xx x xxxxx nerostných xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx s odnětím xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxx kromě náležitostí xxxxx odstavce 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje x xxxx hladiny xxxxxxxx vody.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx přílohy x shledá-li, xx xxxx může být xxxxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu,

c) schválí xxxx rekultivace xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx režim xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prací, xxxx-xx xxx to xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx (xxxxxxxxx) těžbě xxxx x xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx pracích, xxxxxxx u velmi xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xxx a x xxxx výši budou xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx x záměrů prováděných xx xxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx odvodů xx xxxxxxx podle §11.

§10

(1) Xxxxxxx x xxxxxx půdy ze xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxxxxx podle §9 xxxx. 8 pro xxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xx věci xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 23) Žadatel xx xxxxxxx plnit xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx ode dne, xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vydaného xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x prodlužuje xx xxxxxxxx x prodloužením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 23)

(2) Xxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx změnit xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x něm xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 23) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xx návrh osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§21), xxxxxxxx xx změnily xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru x důvodu xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx významného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx převýšit 10 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxx schváleným xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x odnětím zemědělské xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§21), xxxxxxx xxxxxxxxx, nebyla-li xxxxxxxxx záměru xxxxxxxx xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxx zemědělské xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx pro zápis xxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx (§21).

XXXX VI

ODVODY XX XXXXXX XXXX ZE XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

§11

(1) Xxxxx, xxxxx svědčí xxxxxxxxx k xxxxxx, xxx který xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je povinna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odvod xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx zákonu.

(2) X xxxx odvodů xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxx přílohy x xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx realizace xxxxxx. X xxxxxx prováděných xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx nabytí právní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souhlasu (§21).

(4) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, který xxxxx souhlas s xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx podkladem, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§21), x xx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx, x

x) písemně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zahájení xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Povinný x xxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o odvodech xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxxxxx změny, x xx do 1 xxxxxx xx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámit x xxxxxxx orgánu xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxx x odnětím, x orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k rozhodnutí x xxxxxxxx tuto xxxxx, x to xx 1 xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx zaniká, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvodech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, částka xxxxxx xxxxxxxxxxxx období xx xxxxxx rozhodnutí x odvodech xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx odvodů, a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx realizace xxxxxx.

§11a

(1) Xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx půdu xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx zemědělské xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxx

x) xxxxxx xxxx včetně xxxxxx součástí 46), xx-xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, silnic x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 41), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx prvovýroby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělským xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx,

x) výstavbu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obhospodařování zemědělských x lesních xxxxxxx,

x) xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx druhu xxxxxxx xx druh pozemku xxxxxxx plocha xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx pozemek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx XX. x X. xxxxx ochrany,

i) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx x platným xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx x krajiny xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx plocha xx xxxxxxxx využití xxxxxxxx půda xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxx plocha xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx významný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlasu podle §10 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx pozemku xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx půdy x X. x XX. xxxxx ochrany,

n) xxxxx xxxxxx,

x) stavby x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pozemků,

p) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společných xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) x x) x xxxxxxxxxx pro ochranu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavby obsahující xxxxxx místnosti, stavby xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx zvířat, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§21) xx změně xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx odvody xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx podle §11. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx svědčí oprávnění xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx rozhodování x odvodech xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx ke dni xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx trvale xxxxxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx půdu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxx každoročně xx xx xxxx xxxxxxxx rekultivace podle xxxxxxxxxxx xxxxx [§9 xxxx. 8 xxxx. x)] xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajinného xxxxx xxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plochy.

(2) Xxxxxxxx rekultivace xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odňata xx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxx těžbu xxxxxxxxxx surovin xxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxx x mají-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xx ukončení účelu xxxxxx rekultivovány xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx platí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx odnětím xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x souhlasu (§21) x xxxxxxx odnětím, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předchozím xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; povinnost zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Část xxxxxx xx xxxx 55 % je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 15 % xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a 30 % je xxxxxxx rozpočtu obce, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nachází. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx použity xxx xxx zlepšení životního xxxxxxxxx x xxxx x xxx ochranu x obnovu xxxxxxx x xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělského půdního xxxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxx na území xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xx mezi xxxx xxxxxxx poměrně xxxxx plochy odňaté xxxxxxxxxx půdy.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxx-xx x odvody xxxxxxx každoročně, xxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nezaplacených xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx činí

a) x xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx k xxxxxxxxx 14) 0,05 % x dlužné xxxxxx xx xxxxx den xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx 5 % xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx neplatí, xxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 100 Xx,

x) xx dočasné xxxxxx xxxxxxxxxxx částku 50 Kč xxxxx.

(5) Xxxx x prodlení xx nepředepíše x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uhradit, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx u xxxxxxx správce xxxx xxxxxx 200 Xx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXX VII

VÝKON XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO XXXXX

§13

(1) Orgánem ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx

x) xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) krajský úřad,

c) xxxxxx xxxxxxxxx parku,

d) Xxxxx inspekce životního xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") a

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxxxx xxxxxx 48) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§14

§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 41/2015 Sb.

§15

Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxxx porostu xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §3 xxxx. 1 xxxx. c) x d) x x §3 odst. 4 xx 6 x neplněním xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souhlasu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §3 xxxx. 4 xx 6,

2. xxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxxxxxxx,

3. xxx uloženého xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx podle §3a xxxx. 1 x použití sedimentů x rybníků, xxxxxxx xxxxxx x vodních xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx erozního xxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy podle §3x pořizuje xxxxxxxxx x zemědělské půdě x hodnotí xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx §3b xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx evidence xxxxxx xxxxxxxxxx půdy,

h) xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx regulačních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxxx x návrhům tras xxxxxxxxxx a podzemních xxxxxx, pozemních komunikací, xxxxxxx xxxx a xxxxxx součástí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 8 souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, má-li být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 1 xx, x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx odnětí s xxxxxxxx xxxxxxx vydává x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 o xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, není-li x xxxxxx projednání xxxxxxxxx inspekce,

m) je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx dotčeny pozemky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx menší xxxx xxxxx 1 xx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, není-li xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný xxxx xxxxx.

§16

Správy xxxxxxxxx parků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx těchto parků xxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 16)

§16x

Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx

1. dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) x x §3 xxxx. 2 x 3,

2. xxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniklého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. a) x v §3 xxxx. 2 a 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1 písm. x), x), f) x x) x xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x); xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) x podle §20a odst. 1 xxxx. h) projednává, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uložené xxxxxxxx, a

d) pořizuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx stav xxxxx §3b, x xxxx údaje předává xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxx plánům xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx území hlavního xxxxx Xxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x obcí, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 souhlas k xxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdní fond x výměře nad 20 ha,

c) uděluje xxxxx §7 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pozemních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 8 souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x výměře xxx 10 ha, x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx trvalého odnětí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11b odst. 2,

x) xxxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nižšího xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu,

h) xxxxxxx xxxxxxxxx činnost x dává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx podněty x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zasílá xxxxx §3b xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) kontroluje plnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně provádění xxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekcí xxxx správou národního xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, mají-li xxx xxxxxxx pozemky xxxxxxxxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx x výměře xxx 10 xx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nadzemních x podzemních vedení xxxxxxx technické infrastruktury, xxx-xx x xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 52); xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 8 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx projektu společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 52); x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s dočasným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11b xxxx. 2.

§17x

Xxxxxxx úřad

a) xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jiného xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vymezení zastavěného xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy a xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx kraje,

b) xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxx x návrhům na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx navrhovaným řešením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx o výměře xx 20 xx,

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nadzemních x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx území, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. c),

d) xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxxx x návrhům xxxx celostátních xxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx příslušného kraje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uděluje xxxxx §9 xxxx. 8 souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, má-li xxx xxxxxxx zemědělská půda x xxxxxx větší xxx 1 xx x menší xxxx xxxxx 10 xx, x u xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vydává x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxx §11b xxxx. 2.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx xxxx své xxxxx, provádí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx své působnosti xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závad,

g) xxxxxx xxxxx §3b xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělského xxxxxxx fondu xx xxxxxxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádění xxxxxxxxxxx, x opatření x xxxxxxx jím xxxxxxxxx,

x) ukládá opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx neplněním xxxxxxxx xxx vydaných xxxxxxxx a

j) xx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, mají-li xxx dotčeny pozemky xxxxxxxxxx xx zemědělského xxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxx než 1 xx a xxxxx nebo rovné 10 xx.

§17b

Ústřední xxxxxxxxx x xxxxxxxx ústav zemědělský

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§3b xxxx. 2) informace x xxxxxxxxxx půdě xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxx prvků nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx půdě, fyzikálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy [§3b xxxx. 1 písm. x) x x)] x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§17x vložen xxxxxxx předpisem x. 41/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.4.2015

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x odnětím xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx podává x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odňata. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx příslušný k xxxxxx vyřízení, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx postupuje xxxxxxx xxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx parku, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx obvodu xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx téhož xxxxxx, xx x xxxxxx xx xxxx příslušný xxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx leží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx řízení xxxxx xxxxxx a v xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závad.

(4) Xxxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx dotýká xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx x xx Státním xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx dotčeným xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 49).

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu nebyl xxxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zašle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, stejnopis xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx se xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx kontrole.

(8) Xx odebrané xxxxxx xxx účely kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jíž xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.

§18a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§18x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx, x datum nabytí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Poskytovanými xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x stát, xxx xx narodil,

c) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2009 Xx. s účinností xx 1.7.2010

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxx mapování nebo xxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx slouží xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxx hranic pozemků xxxxxxxxxxxx do zemědělského xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx koryt xxxxxxx toků, xxxxx x přirozené xxxxx xxxxx pozemků, xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti s xxxxxxxxx dotčených pozemků x uvedou xxxxxxxxx xxxx do souladu xx stavem zjištěným x terénu.

ČÁST XX

XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) užívá xxxxxxxxxxx xxxx k nezemědělským xxxxxx bez xxxxxxxx x jejím odnětím xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx ni,

f) x xxxxxxx x §3 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx sedimenty xx xxxxxxxxxx xxxx, u xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu s §3a xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3c,

i) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx stanovenou rozhodnutím xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx podle §21,

x) x rozporu x §11 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 4 xxxx. x) neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s §11 xxxx. 6 neoznámí x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x platbě xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, nebo jiná xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zemědělskou xxxx užívat, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podle §2,

x) x rozporu x §3 xxxx. 4 xxxxxxx nebo neudržuje xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §3 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx půdu X. x XX. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 6 xxxxxxxxxx pařezy xxxx neprovede rekultivaci,

e) x rozporu x §3 odst. 6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 odst. 7.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), e) xxxx i),

b) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x), xxxx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), l) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x).

§20x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx zemědělskou xxxx,

x) v rozporu x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx s §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x nezemědělským xxxxxx xxx xxxxxxxx x jejím odnětím xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx fyzikální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy,

e) x xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxx xxxx než povolené xxxxx nebo přípravky xx zemědělské xxxx xxxx xx xx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx sedimenty xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnot,

g) x rozporu x §3a xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3c,

i) xxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x odnětím xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxx §10 odst. 1, nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx §21,

x) x xxxxxxx s §11 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu s §11 xxxx. 4 xxxx. b) neoznámí xxxxxxxx realizace xxxxxx xx stanovené xxxxx,

x) x rozporu s §11 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

m) x xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxxxxxxx x nedoloží xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odvodů xx xxxxxxxxx lhůtě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako vlastník xxxx jiná osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx užívat, xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) změní xxxxxx xxxxxx porost xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §2,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx půdu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pozemku,

c) x xxxxxxx x §3 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx půdu X. x XX. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 6 neodstraní xxxxxx xxxx neprovede rekultivaci,

e) x xxxxxxx s §3 xxxx. 6 xxxxxxx způsob využití xxxxxxxxxx půdy, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c), x) xxxx x), xxxx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), k), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b) nebo x).

§20b

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx uložené xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností jsou x 50 % xxxxxxx xxxx, x xxxxxx územním xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x z 50 % xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx; pokuty xxxxxxx inspekcí xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

ČÁST X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§21

(1) Xxxxxxx x odnětím xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxx §9 xx xxxxxxxxxxx vydaným ve xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx-xx xxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx žadatelem.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, případné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 8; v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx.

§22

(1) Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx na ornou xxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx erozního ohrožení (§2),

x) xxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxx xxxxxxxxxx prvků x xxxxxxxxxx xxxxx x zemědělské xxxx x xxxxxx xxxxx x požadavkům xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, k xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx kontaktu se xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy (§3),

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obsahů xxxxxxxxxx prvků x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx půdě (§3),

d) xxxxxx xxxxxxxxx erozního xxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x kvalitě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx zhodnocení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx zasílaných x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§3b),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na zemědělský xxxxx xxxx (§5 xxxx. 1) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx (§5 odst. 2),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxxxxx dobývacích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navrhovaného xxxxxx na zemědělský xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx úpravách x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx vyhodnocení (§8 x 9), a

i) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx plánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§9 x 10).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 53/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 75/1976 Xx. (§1 odst. 4, §2, 3, 4, 5, §12 xxxx. 4, §13a, 14, 15, 19, 21 a 27) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají v xxxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx újmu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutích xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx §12 xxxx. 4 xxxxx §14 xxxxxx x. 53/1966 Xx., xx znění xxxxxx x. 75/1976 Sb., xxxx účinností tohoto xxxxxx, xx nevykoná.

(3) X xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ekonomickou xxxx, vzniklou zřízením xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povrchových xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx hromadné zásobování xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13a xxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 53/1966 Sb., xx xxxxx zákona x. 75/1976 Xx., xxxxx byl vydán xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 tohoto xxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxx ho vydal, xxxx upřesní, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx §11 xxxxxx xxxxxx.

§24

X xxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:

1. Xxxxx č. 53/1966 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 75/1976 Xx.

2. Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 77/1976 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/1976 Sb., o xxxxxxxxxxxx ekonomické xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemědělských organizací.

4. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 39/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xx odnětí zemědělské xxxx zemědělské xxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxx takto:

"d) xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. *) ."

*) Xxxx XX xxxxxx x. 53/1966 Sb., o xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 74/1976 Xx.

§26

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1992.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx XXX x. 334/1992 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXXX X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx 36).

XXXX X

Xxxxxxx životního xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx ovlivněny xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx váhy xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx faktorů

Charakteristika faktorů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

X

Xxxxxxx xxxxx - X. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

20

Xxxxxxx xxxxx - XX. xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti - X. xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx památky

15

Národní parky - III. xxxx, xxxxxxxx krajinné xxxxxxx - II. xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

10

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, chráněné xxxxxxxx oblasti - XXX. xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

5

X

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, ochranná pásma xxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx, ochranná xxxxx X. stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx vod

10

C

Území xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx regulačním xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx

5

X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

5

XXXX X

Xxxx X xxxxxxx právním předpisem č. 41/2015 Sb.

ČÁST X

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx odvodů za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx (§9 x 11) xxxxxxxxx při této xxxxxxxxx xxxxx:

1. Zjistí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx částí xx xxxxxxxxxxxx půdně ekologických xxxxxxxx a jeho xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 36).

2. Xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x části X, a v xxxxxxxxxx xx to xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx výpočtu odvodů xx xxxxxxxxxxx půdu xxxxxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plánem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 31. prosince 2014 x x xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x podpoře xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx 51), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxxx na jednom xxxxxxxxx pozemku, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxx xxx xx sloužit xxxxxx potřebě stavebníka.

Věta xxxxx xx xxxxxxxxx xxx plochy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx akce xx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx cenu xxxxxxxxxx půdy xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu (bod 1.) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx stanovena xxxxxxxx xxxxx odvodů xx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx podle xxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx ochrany
koeficient
I. xxxxx
9
XX. xxxxx
6
XXX. xxxxx
4
XX. třída
3
V. xxxxx
3

Xxxxxxx xxxxxxxx částka xxxxxx xx odnětí xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx sazeb xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx pozemku.

5. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx, při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx jednorázově, je xxxxxxxxx xxxxxx skutečné xxxx xxxxxx za xxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxx 4.) konečná.

6. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx trvalém xxxxxx xxxx půdy, za xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx každoročně, xxxxxxx xxxx odvodů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxx díl xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx odnětí xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, vypočtené xxxxx xxxx 4. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx stého xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xx každý i xxxxxxxx měsíc.

7. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx odňata xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx těžební xxxxx na pozemcích xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx X "Xxxxxxxx xxxxxxxxx území" x xxxxx B se xxxxxxxxx.

XXXX E

Východiska xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zjistí xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx národních parků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezervací, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, územních systémů xxxxxxxxxx stability, xxxxxxxxxx xxxxxxx přirozené xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdrojů xxxxxxxxxx minerálních xxx, x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx účelových xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Čl. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 6 zákona x. 334/1992 Sb. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx č. 334/1992 Xx. orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx předpisem x. 402/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx založené na xxxxxxxxxx půdě I. x XX. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a to xx dne xxxxxxx xxxxxx dřevin, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx pěstebního xxxxx.

3. Xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx půdu, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx založená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, oznámí xxxxx výsadby plantáže xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxxxxx v §15 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 7 xxxx druhé xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxxxx č. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se §4 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

5. Ustanovení §10 xxxx. 4 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx souhlas k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxxx podle §9 zákona x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xx odnětí zemědělské xxxx xx zemědělského xxxxxxx fondu se xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x souhlas x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx byl vydán xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxx-xx realizace záměru, xxx který byl xxxxx souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx-xx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx k platbě xxxxxx realizaci xxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx postupuje xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §20a odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx §11a xxxx. 3 zákona x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xx xxxxx nepodléhající xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx D xxxx 2 xxxx. x) přílohy x xxxxxx x. 334/1992 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx výrobu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx výrobou, umísťované xx plochách xxxxxxxx x xxxxxxx vyváženého x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx pobídkách xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx plochách, xxxxx xxxxx schválí xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xx protiprávní xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx uložit xxxxxx xxxxx zákona x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností.

12. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 11 prodlužují x 30 xxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx obecním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, provede xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

14. Xxxxxxxx obecní xxxxx x obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx archivnictví a xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 41/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Souhlasu x xxxxxxx podle §9 xxxx xxxxx, xxxx-xx zahájeno řízení xxxxxxx rodinného xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x velikosti do 0,5 xx [§9 xxxx. 2 xxxx. x) bod 2 xxxxxx č. 334/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx] xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x příslušný xxxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona nenabyl xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx povolovacích xxxx xxxxx stavebního zákona, xxxxxx xx první x nich.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 184/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 28.6.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 334/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

10/93 Xx., x xxxxxxx rozpočtu XX xx xxx 93, x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

98/99 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 334/92 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx zákona x. 10/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 25.5.99

231/99 Xx., xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu č. 334/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 78/99

132/2000 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx úřadech a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze

s účinností xx 1.1.2001

76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o omezování xxxxxxxxxx, x integrovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx činnosti okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím stavebního xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

222/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 76/2002 Xx., o integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

167/2008 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx újmě x o xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.8.2008

9/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 156/98 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pomocných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxx (xxxxx x hnojivech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 23.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

402/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx energie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx a xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

503/2012 Xx., o Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

41/2015 Xx., kterým se xxxx zákon x. 334/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 388/91 Xx., o Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2015 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2016

184/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.6.2016

239/2016 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 15.3.2016 sp. xx. Xx. ÚS 30/15 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 334/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 41/2015 Xx. (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 11.8.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

403/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §32 x násl. xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§7 x 10 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 55/1980 Xx.
2) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 135/1961 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 55/1984 Xx.).
3) §2 xxxxxx x. 51/1964 Xx., x dráhách.

4) §3 x 4 zákona x. 26/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/1974 Xx.
5) §126 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
6) §4, 44, 46, 47 x 53 xxxxxxxx x. 83/1976 Xx.
7) §51, 52 x 58 xxxxxxxx x. 83/1976 Xx.
8) §59 x xxxx. xxxxxxxx x. 83/1976 Xx.
9) §3 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx.

10) Xxxxx č. 22/1964 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 23/1964 Xx.
11) Xxxx. §66 a xxxx., §71 x xxxx., §82 x xxxx. xxxxxx x. 50/1976 Xx.
12) Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 23/1964 Xx., xxxxxx xx provádí zákon x. 22/1964 Xx., x evidenci xxxxxxxxxxx, xxxxx X, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 23/1964 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 344/1992 Sb.
13) §502 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
14) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon).
15) Xxxxx č. 169/1949 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §78 xxxxxx XXX x. 114/1992 Sb.
17) §12a xx 12e zákona x. 105/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx.

18) Nařízení xxxxx XXXX č. 53/1992 Sb., x xxxxxxxxx mzdě.
19) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon XXX č. 388/1991 Sb., o Xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
21) §5 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny.
22) §4 xxxxxxxx x. 83/1976 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 45/1979 Xx.
23) Xxxxx č. 50/1976 Sb.
24) §39 x násl. zákona x. 50/1976 Sb.
25) Xxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx XXX x. 541/1991 Xx.
26) Vyhláška x. 43/1990 Xx., x xxxxxxxxxx přípravě xxxxxx. - Právní xxxxxxx x. 43/1990 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/1992 Sb.
27) §12 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 13/1994 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxxxx podrobnosti ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
28) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
29) §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 344/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
30) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §1 xxxx. 4 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
33) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.

34) Xxxxx č. 167/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
35) Xxxxx č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx látkách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x substrátech a x agrochemickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
36) Příloha č. 22 x xxxxxxxx x. 3/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxxxxx vyhláška), xx xxxxx vyhlášky x. 456/2008 Xx.

37) Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx č. 357/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx vyhláška).

38) Xxxxxxxxx zákon č. 156/1998 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx půdních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x agrochemickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx X10 přílohy č. 3 xxxxxx č. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

39) Xxxxx č. 159/2009 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 257/2009 Sb., x xxxxxxxxx sedimentů xx xxxxxxxxxx xxxx.

40) §24 xxxx. 2 zákona č. 44/1988 Xx., o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

41) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Zákon č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

43) Xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx plavbě, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

44) Například zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 stavebního xxxxxx.

46) §9 xxxxxxxx x. 177/1995 Xx., xxxxxx xx vydává xxxxxxxx x technický xxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

47) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx.

48) Zákon č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

49) Například §55 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx

50) §6 odst. 1 vyhlášky x. 377/2013 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

51) §1b zákona x. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pobídkách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 84/2015 Xx.

52) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.