Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.1999.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1997 do 26.09.1999.


Zákon o veterinární péči

87/87 Sb.

Úvodní ustanovení §1
Veterinární péče §2 §3 §3a
Federální ministerstvo hospodářství §4
Povinnosti chovatelů zvířat §5
Zákaz týrání zvířat §6
Přemísťování zvířat §7
Svody zvířat §8
Nákazy a jiná hromadná onemocnění zvířat §9
Zdravotní nezávadnost živočišných produktů §10 §11 §12
Přeprava živočišných produktů §13 §14
Zdravotní nezávadnost krmiv §15
Dovoz, průvoz a vývoz zvířat, živočišných produktů a krmiv §16 §17 §18
Veterinární asanace §19 §20 §21
Veterinární dozor §22
Mimořádná veterinární opatření §23
Závazný posudek §24
Veterinární pracovníci §25 §26
Pokuty organizacím §27 §28
Přestupky §29 §30 §31
Ustanovení společná a závěrečná §32 §33 §34 §35 §36 §37
č. 110/97 Sb. - část osmá - §26
č. 110/97 Sb. - část osmá - §27
§1
Úvodní xxxxxxxxxx
(1) Účelem xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zvířat, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezávadných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potravin x xxxxxxx živočišného xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxxxxxx výživy xxxx x ochrany xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx soustavně x xxxxxxxxxx vytvářeny potřebné xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx živočišné xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů (dále xxx "zdravotní nezávadnost xxxxxxxxxxx produktů").
§2
Xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Veterinární xxxx xxxxxxxx
x) xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx hygieny xxxxxx xxxxxxxxx, ošetřování, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx; předcházení nákazám x jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zdolávání včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programů,
x) xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a biologickou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými zvláštními xxxxxxxx 4) 5),
x) xxxx o xxxxxxxxx x dietetickou xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx nezávadnost xxxxx"),
x) ochranu xxxxx Československé socialistické xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxx"),
x) xxxxxxx životního xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx pocházejícími xx xxxxxx x ochranu xxxxxx před škodlivými xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 2)
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zdravotnickými orgány xxxxxx lidí před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx živočišnými xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx veterinární xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx veterinární úkony xxxxxxx s vykonáváním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx zvláštní způsobilost xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx zákona.
§3
Xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxx vykonávají xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiných obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxx veterinární xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx péče Slovenské xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx").
§3x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávají
x) xxxxxx veterinární xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxxx Xxxxx národní rady x Slovenské národní xxxx.
§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1991
§4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx politiky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx péče,
b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxx jednotný xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zdolávání, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
c) zajišťuje xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx normalizace xx xxxxx xxxxxxxxxxx péče,
x) xx spolupráci x ministerstvy xxxxxxxxxxx x výživy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) chovat xxxxxxx x xxxxxxxxx x za podmínek, xxxxx xxxxxxxx přirozené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jim xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x sledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vlivy a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc, podle xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci,
c) xxxxxxxxx

1. opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku, xxxxxxxxx x zamezení xxxxxx xxxxx, jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat x nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření"),

2. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, plemenitby x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x účelu xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§6
Zákaz xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) X xxxxxxxxxxxx zvířat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení.
(2) Před xxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx umístit xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není uvedeno xxxxx.
(3) Přeprava xxxxxx xx xxxxxxx xxx x tomu xxxxxxxx dopravními prostředky.
§8
Xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx účelům (xxxx xxx "svody zvířat") xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx
a) dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) vytvořit xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, popřípadě x ošetřování xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 239/1991 Xx.
§9
Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat
(1) Xxx xxxxxxxx do xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uvědomění x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx učinit nezbytná xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nákazy xxxx xxxxxx hromadného onemocnění xxxxxx.
(2) Chovatel xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče, x xxx-xx o xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx nákazy xxxxxx, xxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, další xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx velmi nebezpečné xxxx nebezpečné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a příslušný xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zdolávání x xxxxxxxx šíření xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Zjistí-li právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3a xxxx. c) xxx xxxxxx xxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxxxx xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx x nákazy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx péče,
x) xxxxxxx xxxxxxxx předběžná xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx zdolávání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§10
(1) Xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xx xxxxxxx
x) xxxx xx xx, xxx xx oběhu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5), xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx činiteli, xxxxx xxxxxx nepříznivě xx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx"),

2. požadavky xxxx o hygienu xxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x zvláštními xxxxxxxx 5),

c) xxxxxxx xxxx zahájením provozu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx zvláštních předpisů xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxx x jiného důvodu, xxxxx xxx dále xxxxxxxxxxxx nebo používány xx krmení zvířat xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx.
§11
(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx obchod, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poražením x xxx xxxxxxxx, jejich xxxx a orgány xx xxxxxxxx (prohlídka xxxxxxxxx zvířat x xxxx); xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxxxx vyšetření, xxxxx xxx xxxxxxx jen x souladu s xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech x xxxx určených.
(2) Xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx oddělení jatek, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx.
§13
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 239/1991 Sb.
§15
Xxxxxxxxx nezávadnost xxxxx
(1) Xxx xxxxxx, zpracovává, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx používá krmiva, xx povinen
a) xxxx xx xx, aby

1. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxx druhu x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx škodlivými xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx ovlivňujícími xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo do xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přidávány x xxxxxxx xx schváleným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče.
(3) K xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x uvádění xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/1991 Xx.
Dovoz, průvoz x vývoz xxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů x xxxxx
§16
(1) Xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x předmětů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x veterinárního xxxxxxxxx.
(2) Dovážená, provážená x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx produkty x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxx xxx nositeli původců xxxxx, podléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vstupu xx území Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx x při xxxxxxx xx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx").
(3) Xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 též xxxxxx celní správy x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx, provážená x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nositeli xxxxxxx xxxxx, nemohou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx přepravě xxxx xxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx zvířata, xxxxxxxxx xxxxxxxx a krmiva, xxxxx x předměty, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx původců xxxxx, xxx podléhají pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x místě určení.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/1991 Xx.
§17
(1) Xxxxxxxx, pošta, ostatní xxxxxxxxxx i občané xxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx skladech x xx jiných xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx dovážená, xxxxxxxxx nebo vyvážená xxxxxxx, živočišné produkty x krmiva, jakož x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nositeli xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx veterinární péče xxxxxxxxxx xx škodu, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§18
§18 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 79/1997 Sb.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx neškodné odstraňování xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z použití x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx, dezinsekci, xxxxxxxxxx a dezodorizaci,
x) odchyt xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§20
Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, skladuje xxxx xxxxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zvířat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §19 písm. x) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx původu") xx xxxxxxxx xx xxxxxx druh a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečně xxxxxxx xx xxxxxxxx prostorech.
§21
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx původu xx xxxx hospodárně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx
x) osobou uvedenou x §20, nebo
x) právnickými nebo xxxxxxxxx osobami xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxx (xxxx xxx "asanační xxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xxxxx veterinární xxxx xxxxx povolení právnické xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b), xxxxxxxx
x) odborné xxxxxxxxxxx činnosti budou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§25),
b) xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx,
x) má xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx změnily xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx obvodě za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odpadů živočišného xxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx působení na xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx osoba xxxxxxx x §20 xxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxx xxxxxx živočišného xxxxxx xxxxxxxxxx podniku.
§22
Xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x) nad xxxxxx x přemísťováním xxxxxx,
x) nad výrobou, xxxxxxxxxxx, ošetřováním, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,
x) nad xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx prodeji xxxxxxx x xxxxxxxx živočišného xxxxxx v xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx podmíněně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx prodeji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x prodejních xxxxxxx, xxx xxxxxxx x úpravě xxxx, xxxxx, ryb, xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
e) xxx dovozu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů x xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx původců xxxxx,
x) nad xxxxxxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxx,
g) xxx xxxxxxx odborných veterinárních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §3a xxxx. x),
x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pocházejícími xx xxxxxx xx xxxxxx ustanovení §2 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami.
(2) Xxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx provádí xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx péče
a) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxx podmínky x xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xx základě tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx, jde-li x podmínky x xxxxxxxxxx stanovené k xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx základě zvláštních xxxxxxxx 4) 5),
x) xxxxxxxx příčiny xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxx xxxxxxxxx pokyny způsob x lhůtu k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
§23
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření
(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, opatření x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx") xx nařizují xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závadnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx zahraničí xx území České x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx,
x) nařízení odděleného xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvířat,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krmivy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízení odděleného xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) zákaz xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxx původců xxxxx,
x) xxxxxxxx vrácení xxxxxxxxxx anebo nepropuštění xxxxxxxxxxx xxxx vyvážených xxxxxx, živočišných xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, omezení xxxx xxxxx konání xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krmiv,
x) xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x krmiva,
x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx očisty, omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
m) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx vod,
x) xxxxxxxxx zvláštních podmínek xxx xxxxxxxx odstraňování xxxxxxxxxx živočišného původu,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tržnice,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ohniskovostí,
x) xxxxxxx volnosti xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zákaz pohraničního xxxxx osob,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x sanitačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a deratizace.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x poznatkům xxxxxxxxxxx xxxx.
§24
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx staveb a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx

1. xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů x xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 79/1997 Xx.,

3. k xxxxxxxx, xxxxxxx zpracovávání x neškodnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného původu,

b) x návrhům

1. xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx x),

2. xx zavedení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx používaných x chovu x x přepravě xxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx živočišných produktů x krmiv x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu,

3. xxxxxxxxxxx norem, xxxxxxxx xx týkají xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x písm. x) x. 1 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodování. Xxxx xxxxxx nemohou xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech je xxxxxxx xxxxxxx samostatným xxxxxxxx rozhodnutím.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§25
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx
x) absolventi xxxxxxxx škol xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx),
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veterinárního oboru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxxxxx x xxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x plnění úkolů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 239/1991 Xx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxx veterinární péče xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx oprávněni
x) vstupovat do xxxxxxxxxx prostorů, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx chovatelů, právnických x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx krmiva x xxxxxxxxxxx léčiva x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx, xx vyhrazených xxxx celnic x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x nich xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx uvedených xxx xxxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x jinou xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x potřebném množství x rozsahu xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxx odebraných xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 5) Xx xxxx xxxxxx xx kontrolované xxxxx xxxxxxxx náhrada xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prodává. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
§27
(1) Xxxxxxxxxx 3) , která
a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vydanými xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5)

1. x xxxx o xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx onemocněním xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, skladování x přepravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x k xxxxxxxxx xxxxx,

3. x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, živočišných xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxx právním předpisem x. 79/1997 Sb.,

b) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx závazný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xx uloží xxxxxx xx xx xxxx tří miliónů Xx.
(2) Organizaci, 3) xxxxx xxxxxx povinnost
a) xxxxxxxxxxx xxx ni x mimořádných veterinárních xxxxxxxx,
x) uvedenou x xxxxxxxx 1 opětovně,
se xxxxx xxxxxx až xx výše pět xxxxxxx Xx.
(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, 5) xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx uloží xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx. 5)
(4) Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx a následkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxx uložených podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§28
(1) Xxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxx uložit xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx let xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci.
§29
§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 437/1991 Sb.
§30
§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 437/1991 Sb.
§31
§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 437/1991 Sb.
Xxxxxxxxxx společná x závěrečná
§32
(1) X xxxxxx xxxx zmírnění xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx vzniklých xxxxxxxx zvířat x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podpora až xx výše skutečné xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Osobám xxxxxxxxxx xx v xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx ochranná x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx poskytuje náhrada xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxx jsou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx vznikly x xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx x ochranných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 239/1991 Xx.
§33
X xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxx veterinární péče xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, skladuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx produkty, xxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx na zdolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz, xxxxxxxxxxx významných xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) programu xxxxxxxxxxxx x sanitačních xxxxxxxx.
§34
(1) Xxxxxxxxxx x výkon xxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx x nimi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx předcházení velmi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat a xxxxxx zdolávání x xxxxxxxxx xx navzájem xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) V xxxxx xxx působnosti xxxx xxxxxxxxxxx služba xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx veterinární xxxxxxxx, xxx odpovídají opatřením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§35
(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxxxxxx zvířat xx zřetelem xx xxxx xxxxxx, xxxxxx x účel jejich xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx něm,
b) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x zvláštních veterinárních xxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jatečných x xxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxx produktů x o xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonů v xxxxxxx xxxxxx,
x) podrobnosti x xxxxxxxxx nezávadnosti x xxxxxxxxx krmiv,
d) xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx plemenitbu,

2. xxxxxxxxxxx nákazám x xxxxx hromadným xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxx, které xxxxxx xx považují xx velmi xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx potravin xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 79/1997 Xx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků.
(4) Xxxxxxxxxxxx zemědělství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a výživy Xxxxxxxxx republiky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx k úhradě xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nákazy xxxx xxxxxx hromadného xxxxxxxxxx xxxxxx.
§36
(1) Xxxxxxx xx:
1. xxxxx č. 66/1961 Sb., o xxxxxxxxxxx péči;
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx č. 154/1961 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx o veterinární xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 128/1967 Xx., xxxxxxxx x. 156/1968 Xx. x xxxxxxxx č. 69/1974 Xx.;
3. vyhláška xxxxxxxxxxxx zemědělství, xxxxxxx x vodního hospodářství č. 49/1963 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 156/1968 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 123/1970 Xx. x xxxxxxxx x. 124/1970 Xx.;
5. směrnice xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 22.2.1980 x.x. XX 015-194/1980 o xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxx xxxxxx (reg. x xxxxxx 11/1980 Xx.);
6. xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx xx xxx 7.12.1978 č.j. XX 015-849/1978 o veterinární xxxx xxx zabezpečování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx potravin x surovin xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. x xxxxxx 1/1979 Xx.);
7. xxxxx federálního ministerstva xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 18.8.1977 x.x. XX 015-664/1977, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx živočišného xxxxxx a krmiv, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být nositeli xxxxxxx xxxxx (reg. x částce 20/1977 Xx.).
(2) X §7 xxxx. d) xxxxxx č. 60/1961 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx výborů při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx zvířat".
§37
Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 1988.
Xxxxx x. x.
Indra x. r.
Štrougal x. x.
ČÁST OSMÁ
XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§26
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 6) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx podnikatelů x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dotčena.
(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zahájených xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.
§27
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx zahájil xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx účinnosti.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a uvedené xx xxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se posuzuje xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrobených xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxx platnosti x xxxxxxxx vydaná Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 7)
Xxxx xxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 110/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.1997

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 87/87 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1988.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
239/91 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 87/87 Sb., x veterinární xxxx
x účinností od 1.7.91
437/91 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 87/87 Xx., x xxxxxxxxxxx péči, xx xxxxx zákona x. 239/91 Sb.
x xxxxxxxxx xx 1.11.91
215/92 Sb., xxxxx znění xxxxxxxxxxx x xxxxxx 43/92 Xx.
110/97 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 1.9.97
79/97 Xx., x xxxxxxxx a x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.98
Xxxxxx předpis x. 87/87 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 166/99 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.9.1999.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx republik xxxxx xxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničím.
2) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3) §1 odst. 1 hospodářského zákoníku x. 109/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 20/1966 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6) Např. xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 303/1993 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) §25 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 45/1966 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.