Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2005.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2002 do 31.12.2005.


Zákon o správním řízení (správní řád)

71/67 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení
ODDÍL 1. Rozsah působnosti §1 §2
ODDÍL 2. Základní pravidla řízení §3 §4
ČÁST II. Správní orgány a účastnící řízení
ODDÍL 1. Příslušnost §5 §6 §7 §8
ODDÍL 2. Vyloučení pracovníků nebo členů správního orgánu §9 §10 §11 §12 §13
ODDÍL 3. Účastníci řízení §14 §15
ODDÍL 4. Zastupování §16 §17
ČÁST III. Průběh řízení
ODDÍL 1. Obecná ustanovení
Zahájení řízení §18
Podání §19 §19a
Postoupení §20
Ústní jednání §21
Protokol §22
Nahlížení do spisů §23
Doručení do vlastních rukou §24 §25
Doručení veřejnou vyhláškou §26
Lhůty §27 §28
Přerušení řízení §29
Zastavení řízení §30
Náklady řízení §31
ODDÍL 2. Zjišťování podkladů pro rozhodnutí
Podklad rozhodnutí §32 §33
Dokazování §34
Svědci §35
Znalci §36
Listiny §37
Ohledání §38
Čestné prohlášení §39
Předběžné otázky §40
ODDÍL 3. Zajištění průběhu a účelu řízení
Předvolání §41
Předvedení §42
Předběžná opatření §43
Dožádání §44
Pořádková opatření §45
ODDÍL 4. Rozhodnutí §46
Náležitosti rozhodnutí §47
Smír §48
Lhůta pro rozhodnutí §49
Opatření proti nečinnosti §50
Oznámení rozhodnutí §51
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §52
ČÁST IV. Přezkoumávání rozhodnutí
ODDÍL 1. Odvolací řízení §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61
ODDÍL 2. Obnova řízení §62 §63 §64
ODDÍL 3. Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení §65 §66 §67 §68
ODDÍL 4. Řízení o protestu prokurátora §69
ODDÍL 5. Přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudem §70
ČÁST V. Výkon rozhodnutí
ODDÍL 1. Společná ustanovení §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77
ODDÍL 2. Vymáhání peněžitých plnění §78
ODDÍL 3. Vymáhání nepeněžitých plnění §79 §80
ČÁST VI. Ustanovení přechodná a závěrečná §81 §82 §83 §84 §85
XXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
Oddíl 1.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Tento xxxxx se xxxxxxxx xx řízení, x xxxx o právech, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnostech xxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodují x oblasti státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, orgány Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx orgány xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx zákona postupují xxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx občanů a xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx orgány xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.
§2
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx
x) xx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o věci xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxxx x vyřizování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx patrno, xx xx xxxxx xxxx xxxxxx podáním xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxx směru xxxxx xxxx ustanovení.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx xxxxxxxx řízení
§3
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx chránit xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a důsledně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x dát xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx mohli xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx vyjádřit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx své xxxxxx. Xxxxxxx x organizacím xxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx v řízení xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx včas a xxx xxxxxxxxxx průtahů x použít xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xx správnému vyřízení xxxx. Xxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, má xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx zatěžování občanů x organizací.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx vycházet ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxx xxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx přijatá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1 xx 4) xx xxxxxxxxx použijí xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných podobných xxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx (§14) xxxxxxxxxxxx xx správními xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx řízení.
(2) Xxxxxxx účastníci xxxx x řízení xxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXX
Oddíl 1.
Xxxxxxxxxxx
§5
(1) X xxxxxx xxxx xxxxx příslušné xxxxxxx orgány, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx, xxxxx orgán xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx výbor.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, jsou x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx stupni příslušné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§6
(1) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výboru; xxxx-xx xxxxxx odbor xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxx, xxxxxx provádí xxxx xxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxxxx §39 xxxx. 3 a §54 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto nedotčena.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx komise národního xxxxxx.
§7
(1) X xxxxxx, x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, řídí xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnosti; xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx.
(2) X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobytem xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx složky xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx) x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx místní xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu (xxxxx) x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republice.
(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx řízení xxxxxxx xxxxx, který řízení xxxxxxx první, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, správní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nejblíže xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx provede.
(5) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx určit xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx věc xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§8
Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx příslušný xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxxxxx věc k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx orgánu
§9
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se zřetelem xx xxxx xxxxx x xxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx zástupcům xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) X projednávání x rozhodování před xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§10
Xxxxxxxx xxxxxx oznámí správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx xxxxxx (§9), jakmile xx x xxxx xxxxx.
§11
(1) Xxxxxxx xx pracovník xxxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§9), xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nadřízenému xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx národního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu provede xxxxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§12
(1) X tom, xxx xx xxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje xxxxx, xxxxx byly důvody xxxxxxxxx xxxxxxxx (§11 xxxx. 1); jestliže xxxx rozhodnuto, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxx.
(2) Xxxxx rozhodnutí x vyloučení pracovníka xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13
(1) X týchž důvodů xxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx (§9) xx x projednávání x xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Jakmile xx xxxx komise (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx radě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx komise (xxxxxxx xxxxxx) z xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) vyloučením xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx takový xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dalšího xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §10, §11 xxxx. 2 a §12 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.
Oddíl 3.
Xxxxxxxxx xxxxxx
§14
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx ten, x xxxxx xxxxxxx, právem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx práva, xxxxxx chráněné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; účastníkem xxxxxx xx x ten, xxx tvrdí, xx xxxx xxx rozhodnutím xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx do doby, xxx xx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx, komu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxx xxxx samostatně jednat x tom xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx vlastními úkony xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxxxxxx
§16
(1) Xxxxxxxxx řízení, který xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zástupce; xxxx-xx xxxxxxxxx zástupce, a xx-xx xxxx xxxxx x hájení xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx opatrovníka.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemnost xx xxxxxx adresu v xxxxxx a který xx xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx duševní xxxx xxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jednat, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxx řízení, jejich xxxxxxx zástupci a xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxxx advokátem xxxx jiným zástupcem, xxxxxxx si zvolí.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může x xxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxx na xxxx xxxxxx. Jménem xxxxxxxxxx xxxxx x řízení xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx touto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Zmocnění k xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx písemnou plnou xxxx xxxx plnou xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx mocí xxxxxxx.
(5) Učinilo-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zvolí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxx ho xxxx xxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXX
Xxxxx 1.
Xxxxxx ustanovení
§18
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xx zahájeno xxxx, xxx podání xxxxxxxxx xxxxxx došlo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx řízení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
(3) X zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx účastníky xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxx nejsou xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx.
§19
Xxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx písemně xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx. 13) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, telefaxu xxxx xxxxxxx xxxxxx sítě xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu.
(2) Xxxxxx se posuzuje xxxxx xxxx xxxxxx. X podání xxxx xxx patrno, kdo xx činí, které xxxx se xxxx x co xx xxxxxxxx. Zvláštní právní xxxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxx náležitosti.
(3) Xxxxx podání xxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx; xxxxxxx ho xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§5 xx 7); x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx však xxxxxx xxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) národního výboru, x jehož xxxxxx xx účastník xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být přijetí xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxx, kdo xxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxx odstavce 1 věty první, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx certifikát xxxxx x xxxx jeho xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x podání.
§19a
(1) Xxxxxxx orgán je xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx hodiny xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx,
b) elektronickou xxxxxx své xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejí, 14) x
e) xxxxx možnosti učinit xxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx přenosových technik.
(2) Zveřejnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx své xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.
§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§20
Xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxx správní orgán xxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§21
Xxxxx xxxxxxx
(1) Správní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xx tím x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx právní předpis. Xx-xx xxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx místě ohledání.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx přizve xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx připomínky x xxxxxx. Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xxxxxxx případech xx x později uplatněným xxxxxxxxxxx x námitkám xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§22
Xxxxxxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx úkonech v xxxxxx, zejména o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxxx účastníků xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx, kdo, xxx x kdy xxxxxx xxxxxxxx, předmět xxxxxx, xxxxx osoby xx xx zúčastnily, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx návrhy byly xxxxxx x jaká xxxxxxxx byla přijata; x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x výsledek hlasování.
(3) Protokol xxxxxxxxxx xx přečtení všechny xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xxxxxx provádějícího xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přítomní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tohoto xxxxxxxx x námitky xxxxx xxxxxx protokolu xx v něm xxxxxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxx xx spisů
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx nahlížet xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pořizovat xx x nich xxxxxx.
(2) Správní orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx spisů x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx opatření, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zákonem xxxxxxx xxxx uznaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
§24
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx být doručena xx vlastních xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, doručovatel xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx x xxxxxxxx xxxxx x adresáta o xxx vhodným způsobem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx písemnost xx xxx dnů xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx lhůty xx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx, i když xx xxxxxxx x xxxxxxx nedozvěděl.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zdržuje v xxxxxx nebo xxx xx xxxxx, opatrovníka xxxxx zástupce v xxxxxxxx, doručí xx xxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§25
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx orgánům xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx oprávněným xx xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, doručuje xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednat.
(2) Xxxxxxxxxx určené advokátům xx doručují xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx zástupce x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx. Xx-xx však xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx něco xxxxxxx, xxxxxxxx se písemnost xxxxx xxxxxxxx, ale x xxxx.
§26
Xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxx známi xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xx provede xxx, xx xx xxxxxxxxx vyvěsí xx xxxx 15 xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Poslední den xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx
§27
(1) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v řízení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx tímto xxxxxxx nebo zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx ke skutečnosti xxxxxxxx počátek lhůty. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, měsíců nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dnem, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx lhůty xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejbližší xxxxxx pracovní xxx.
(3) Xxxxx je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx lhůty učiněno xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §19 odst. 4, xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podání.
(4) X pochybnostech xx xxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opak.
§28
(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, požádá-li x xx xxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx příčina xxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx může této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout, xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx být xxxx xxxxxx, uplynul xxxxx rok.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx prominutí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§29
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Správní xxxxx přeruší xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o předběžné xxxxxx (§40) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vyzván, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§19 xxxx. 3).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx přerušit xxxxxx nejdéle xx xxxx 30 dnů, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení.
(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx nelze xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx pokračuje x xxxxxxxxx podnětu xxxx x podnětu xxxxxxxxx xxxxxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jakmile xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2.
(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§30
Zastavení xxxxxx
Správní orgán xxxxxxx řízení, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zpět x xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx odpadl-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podnětu xxxxxxxxx xxxxxx.
§31
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nese xxxxx orgán. Náklady, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, svědkům x xxxxxxx uložit, xxx nahradili náklady, xxxxx vznikly xxxxxxxxx xxxxxx jejich zaviněním; xxxx xxx také xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hotové výdaje x xxxx, xxxxx xx prokazatelně xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx do tří xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xxxx účastníkem xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 1)
Oddíl 2.
Xxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxxxxx
Podklad rozhodnutí
§32
(1) Správní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx skutečný xxxx xxxx x xx xxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxx vázán xxx xxxxxx účastníků xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxx, čestná xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx zjišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x socialistické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které mají xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxxxxx řízení má xxxxx navrhovat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x klást xxxxxxx x znalcům xxxxxx xxx ústním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx, xxx xx před xxxxxxx rozhodnutí mohli xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx i ke xxxxxxx xxxx zjištění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§34
Dokazování
(1) K xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy.
(2) Důkazy xxxx xxxxxxx výslech xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx důkazů přísluší xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x to xxxxx důkaz xxxxxxxxxx x všechny xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Skutečnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§35
Svědci
(1) Xxxxx občan xx xxxxxxx vypovídat xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx by xxxxxxx xxxxxx, hospodářské, xxxxxxxx tajemství xxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx by xxx této povinnosti xxxxxxxx příslušným orgánem xxxx tím, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má.
(3) Xxxxxxx xxxx odepřít xxx, kdo by xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sobě xxxx osobám xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5)
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výslechem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx následcích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 6)
§36
Znalci
Xx-xx k odbornému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ustanoví xxxxxxx xxxxx znalce xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx. 7)
§37
Listiny
(1) Správní xxxxx xxxx xxxxxx účastníkovi xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), který xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazů, aby xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx může xxx odepřeno x xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§38
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxx předložit správnímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x důvodů, xxx xxxxx xxxxx xxx vyslechnut xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxx, kdo je xxxxxxxx předmětem ohledání xxxxxxxx.
§39
Čestné xxxxxxxxxx
(1) Správní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Čestné xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxx obecný xxxxx xxxx xxxx-xx xx tím porušena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Čestným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx znalecký xxxxxxx.
(3) V xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje. Správní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 8)
§40
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xx v xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxx vázán; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x takové xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dá příslušnému xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx orgán si xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxx, xxx a xxx xxx spáchán trestný xxx, provinění xxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx stavu xxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxx soudu.
Oddíl 3.
Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx
§41
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx předvolá xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nedostavení xx.
§42
Předvedení
(1) Účastník xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx náležité xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán Veřejnou xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx.
§43
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nezbytně nutném xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x) uložit xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, něčeho se xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx být xxxxxxx xxxx učiněny xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Správní xxxxx xxxxx předběžné xxxxxxxx, xxxxxxx pomine xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxx; jinak xxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx právní xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
§44
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obvodu xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx dožádat o xxxx provedení jiný xxxxxxx xxxxx téhož xxxx nižšího xxxxxx.
(3) Dožádaný správní xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 15 xxx, xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§45
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxx, xxx ztěžuje xxxxxx xxxxxx, zejména xxx, xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, bezdůvodně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 200 Xxx; x xxxxxx x xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx kázeňských předpisů.
(2) Toho, xxx xxxxx ruší xxxxxxx, xxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxx jednání; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx pořádkovou xxxxxx xxxxxx, xx může xxxxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxxxxx
§46
Xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxx příslušným, xxxxxxxx xx spolehlivě xxxxxxxxxx xxxxx věci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§47
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odvolání (rozkladu). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx řízení v xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle něhož xxxx rozhodnuto, popřípadě xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se x rozhodnutí ukládá xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost x plnění, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx; lhůta xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx použití xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Poučení x xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se lze xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx), v xxxx lhůtě, xx xxxxxxx xxxxxx x xxx lze xxxxxxxx xxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvede xxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx razítkem x xxxxxxxxx s xxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§48
Xxxx
(1) Připouští-li to xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx schválením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Schválený smír xx vykonatelný.
§49
Xxxxx xxx xxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx rozhodnout xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníkem xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx správní xxxxx povinen xxxxxxxxxx xx věci xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx; xxxxx-xx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolací xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozkladu). Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xx 60 xxx, xx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx důvodů xxxxxxxx.
§50
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o odvolání, xxx ve věci xxxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx nezahájil xxxxxx, xx je x xxxx povinen xxxx xxxxx nerozhodl ve xxxxx xxxxxxxxx x §49 xxxx. 2.
§51
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dnem xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx oznámení rozhodnutí, xxx xxxxx xx xxxxxxxx účastník řízení xxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§52
Xxxxxx xxx x vykonatelnost xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx kterému xx xxxxx xxxxxxx (podat xxxxxxx), je x xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx řízení
§53
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nevzdal.
§54
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx třeba xxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx lhůtu zvláštní xxxxxx předpis.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto, xx nebyl poučen xxxxx, podal xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx se za xx, že xxx xxxxx včas, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§55
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx, xx odkladem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účastník xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odůvodnit. Odkladný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxx předpis.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odkladného účinku xx nelze odvolat.
§56
Správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x obsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxx se k xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxx.
§57
(1) Xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx rozhodnout, jestliže xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vyhoví a xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx odvolatele xxxx xxxxxxxx x xxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x se xxxxxxxx materiálem xxxxxxxxxx xxxxxx nejdéle xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx.
§58
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) X řízení xxxx národními xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx národního xxxxxx nejblíže vyššího xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 9) nejblíže vyššího xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx. 10)
(3) X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx státní správy, xx Xxxxxxxxx x xxxxx své působnosti xxxxxxxxx xxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xx správním xxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§59
(1) Xxxxxxxx xxxxx přezkoumá xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx rozsahu; je-li xx nutné, dosavadní xxxxxx doplní, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odstraní.
(2) Xxxx-xx pro xx důvody, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jinak xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrdí.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x věc xxxxx správnímu orgánu, xxxxx xx vydal, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.
§60
Xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx i opožděné xxxx xxxxxxxxxxx odvolání x xxxx xxxxxxxx, xxx neodůvodňuje xxxxxx xxxxxx xxxxx změnu xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§61
(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (příslušného xxxxxx Xxxxxxxxx národní rady), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozklad; xxxx xxxxxx rozklad xx odkladný xxxxxx.
(2) X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy (xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx) xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx přiměřeně i xx xxxxxx o xxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxx řízení
§62
(1) Řízení před xxxxxxxx orgánem ukončené xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx řízení obnoví, xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx rozhodnutí x xxxxxxx být x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účastníka xxxxxx;
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky, o xxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx jinak;
x) byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxx být xxxxxxxx v odvolacím xxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxx vydáno vyloučeným xxxxxxx (§9 x 13), xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx;
e) xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1, je-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnuto xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx.
§63
(1) Xxxxxx xxxxxx povolí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx orgán, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stupni.
(2) V xxxxxx xx obnovu řízení xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xx návrh xxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xx podává u xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx lhůtě xxx xxxxxx xxx dne, xxx se účastník xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nejdéle však xx xxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxx správní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx (§28) xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Po uplynutí xxx let xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ještě xxxxxxxx.
§64
(1) Xxxx xxxxxx xx xxxx provede xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; týká-li xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxx, provede xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x novým xxxxxxxxxxx xx xxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx se xxx odvolat (xxxxx xxxxxxx).
Xxxxx 3.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx
§65
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx moci, xxxx x xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§58), jde-li x xxxxxxxxxx ústředního xxxxxx státní xxxxxx (xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx (§61 odst. 2).
(2) Správní orgán xxxxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx xx zruší xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Při zrušení xxxx xxxxx rozhodnutí xxx na to, xxx práva xxxxxx x dobré xxxx xxxx co nejméně xxxxxxx.
(3) Při přezkoumávání xxxxxxxxxx vychází správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx rozhodnutí, jestliže xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§66
Xxxxxxx xxxxxxxxx řízení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x plném xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, v řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo souhlasí-li x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§67
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx kterým xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxx občana, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx účastník xxxxxx nabyl xxxx x xxxxx víře.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx právních předpisů xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx xxxxxx, nemůže xxxxxxx xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo změnit, xxxxxx xx plně xxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxx.
§68
(1) Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx uplynutí xxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxx mění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxxx (podat xxxxxxx).
Xxxxx 4.
Xxxxxx o protestu xxxxxxxxxxx
§69 ***)
(1) Byl-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx podán x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx orgán plně xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx se spisovým xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx určené, x xxxx-xx xxxxx xxxxxx, do 30 xxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx stupně (§58); xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx (orgán Xxxxxxxxx xxxxxxx rady), předloží xxxxxxx svému xxxxxxxxx, xxxxx rozhodne xx xxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§61 odst. 2).
(3) Rozhodnutí o xxxxxxxx prokurátora se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx účastníci xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx).
Oddíl 5.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
§70
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx 1.
Xxxxxxxx ustanovení
§71
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (§52 odst. 2), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx nedoplatků xxx sestaveným (xxxx xxx "rozhodnutí"), xxxxxx xxxxx se xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, určí xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí; xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx stanoví zvláštní xxxxxx předpis.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, byl-li xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxx vykonat xxxxxxxxxx do xxx xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx povinnosti (xxxxxxxx 1).
§72
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx smír xxxx vyhotovil výkaz xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx správní xxxxx). Xxxxx tento xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §73.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx rozhodnutí.
§73
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Místní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx jej xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sám.
§74
Orgán xxxxxxxxxxx výkon rozhodnutí xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx výkon xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (§71 xxxx. 1), xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx.
§75 ***)
(1) Orgán xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx může xx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxx účastníka xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx; pokud národní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx vyjádření.
(2) Xx návrh xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výkon rozhodnutí xx výkonu xxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxx bezpředmětným,
x) xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx (§71 odst. 1) byl zrušen,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vymáhá xxxx,
x) výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx, xxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx, xxxx úspěšně xxxxxxxxx právo, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx prokurátor xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx. 11)
§76
(1) Xxxxx jednotlivým xxxxxx x xxxxxxxxx spojeným x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx námitky.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jen
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vyklizením,
x) xxxxxxxxx-xx xx v xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx neuplynula xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx, právo, xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§77
Výkon xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxx prostředky uvedenými x xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx postihuje x xxxx xxxxx x xxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxxxx peněžitých xxxxxx
§78
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx ukládajícího xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx k xxxxxxxxx srážek ze xxxx vydá xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx dlužníkovi xxxx, xxxxx odměnu xx xxxxx nebo xxxxxxx xx pracovní xxxxxx.
(3) Přikázání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, že tomu, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provede xx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxx 12) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.
(5) Při xxxxxx xxxxxxxxxx srážkou xx mzdy x xxxxxxxxxx pohledávky se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 2)
Xxxxx 3.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§79
(1) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ukládáním peněžitých xxxxx xxxx přímým xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tom, xx uložené práce x xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx povinného, xxxxxxxx xxxxxxxx práci xxxx xxxxx může xxxxxxx xxx xxxxx xxxx než xxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxx možný xxxx xxxxxx, vymáhá se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokut; úhrn xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx převyšovat x xxxxxx částku 500 Xxx, x organizace xxxxxx 20000 Xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyklizením xxxx, xxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx věci xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx. 3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx listiny xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx provádějící xxxxx xxxxxxxxxx požádat Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.
§80
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx uvedený x §73 odst. 1 x 2. Xxxxx příkazem xx xxxxxxx se prokázat.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odloženo xxxx xxxxxxxxx, anebo že xxxx podány xxxxxxx, xxxxx xxxx odkladný xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§81
Správní xxxxx je povinen xxxxxx x řízení xxxxxx x výsad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 4)
§82
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx účinnosti.
(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx počátkem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx dosaženo xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení jen xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx.
(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájena xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
§83
Zrušují xx:
1. xxxxxx xxxxxxxx č. 91/1960 Sb., o xxxxxxxx řízení;
2. §28 xxxx. 1 xxxxxx č. 60/1961 Sb., x úkolech xxxxxxxxx výborů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. §15 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 60/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx.
§84
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx správní řízení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx národního výboru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§85
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1968.
Xxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxxx x. x.
Xxxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx předpis č. 71/67 Sb. xxxxx xxxxxxxxx od 1.1.1968.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních službách)
x xxxxxxxxx od 1.7.2000
227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podpisu)
s xxxxxxxxx xx 1.10.2000
226/2002 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 71/67 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x elektronickém podpisu)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005 x xxxxxxx č. 626/2004 Xx. byla změněna xx 1.1.2007)
281/2003 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.
x účinností xx 28.8.2003
626/2004 Sb., o xxxxx některých xxxxxx x návaznosti na xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 10.12.2004
Xxxxxx předpis x. 71/67 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 500/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx a tlumočnících.
2) §276 xx 320 o. x. ř.
3) §340 xx 344 x. x. x.
4) Xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5) §116 xxx. xxx.
6) §6 xxx. x. 60/1961 Xx., x úkolech xxxxxxxxx xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxxxxxx pořádku.
7) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x tlumočnících, a xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a tlumočnících.
8) §6 xxx. x. 60/1961 Xx., x xxxxxxx národních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
9) §57 xxxxxx x. 69/1967 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §54 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/1967 Sb., x národních xxxxxxxx.
11) §16 xxxx. 1 zák. x. 60/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx.
12) Xxxxxxxx č. 85/1966 Sb., x platebním xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podpisu).
14) §1 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení xxxxx x. 304/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
15) §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx státních zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx).
16) §9 xxxx. 3 písm. x) x xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx.