Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2005.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2002 do 31.12.2005.


Zákon o správním řízení (správní řád)

71/67 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení
ODDÍL 1. Rozsah působnosti §1 §2
ODDÍL 2. Základní pravidla řízení §3 §4
ČÁST II. Správní orgány a účastnící řízení
ODDÍL 1. Příslušnost §5 §6 §7 §8
ODDÍL 2. Vyloučení pracovníků nebo členů správního orgánu §9 §10 §11 §12 §13
ODDÍL 3. Účastníci řízení §14 §15
ODDÍL 4. Zastupování §16 §17
ČÁST III. Průběh řízení
ODDÍL 1. Obecná ustanovení
Zahájení řízení §18
Podání §19 §19a
Postoupení §20
Ústní jednání §21
Protokol §22
Nahlížení do spisů §23
Doručení do vlastních rukou §24 §25
Doručení veřejnou vyhláškou §26
Lhůty §27 §28
Přerušení řízení §29
Zastavení řízení §30
Náklady řízení §31
ODDÍL 2. Zjišťování podkladů pro rozhodnutí
Podklad rozhodnutí §32 §33
Dokazování §34
Svědci §35
Znalci §36
Listiny §37
Ohledání §38
Čestné prohlášení §39
Předběžné otázky §40
ODDÍL 3. Zajištění průběhu a účelu řízení
Předvolání §41
Předvedení §42
Předběžná opatření §43
Dožádání §44
Pořádková opatření §45
ODDÍL 4. Rozhodnutí §46
Náležitosti rozhodnutí §47
Smír §48
Lhůta pro rozhodnutí §49
Opatření proti nečinnosti §50
Oznámení rozhodnutí §51
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §52
ČÁST IV. Přezkoumávání rozhodnutí
ODDÍL 1. Odvolací řízení §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61
ODDÍL 2. Obnova řízení §62 §63 §64
ODDÍL 3. Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení §65 §66 §67 §68
ODDÍL 4. Řízení o protestu prokurátora §69
ODDÍL 5. Přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudem §70
ČÁST V. Výkon rozhodnutí
ODDÍL 1. Společná ustanovení §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77
ODDÍL 2. Vymáhání peněžitých plnění §78
ODDÍL 3. Vymáhání nepeněžitých plnění §79 §80
ČÁST VI. Ustanovení přechodná a závěrečná §81 §82 §83 §84 §85
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx 1.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
(1) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zájmech xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, orgány Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, právem xxxxxxxxxx zájmech xxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx správy.
(3) Xxxxx xx dále xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx orgány xxxxxxx x odstavcích 1 x 2.
§2
Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx
x) xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx orgány rozhodují x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pracovníků xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx podřízeností orgánu, xxxxx o xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, v němž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx projednávání x vyřizování xxxxxxxxx x podnětů xxxxxx x organizací, kde xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xx stížností xxxx xxxxxxx patrno, že xx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
§3
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx zákony x xxxxxx právními předpisy. Xxxx xxxxxxx chránit xxxxx státu x xxxxxxxxxxx, práva x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a důsledně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx svá xxxxx x zájmy xxxxxx hájit, xxxxxxx xx vyjádřit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx návrhy. Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zabývat xxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x použít xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, má xx xxxxxxx orgán xxxx pokusit x xxxx smírné xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx dbají, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx správních orgánů xxxx vycházet ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx. Řízení xx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby přijatá xxxxxxxxxx xxxx přesvědčivá x vedla xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1 xx 4) xx xxxxxxxxx použijí xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, doporučení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx (§14) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX ORGÁNY X XXXXXXXXX ŘÍZENÍ
Xxxxx 1.
Příslušnost
§5
(1) X xxxxxx xxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákon; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, rozhoduje xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbory.
§6
(1) Xx-xx příslušný x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx takový xxxxx xxxxxx, řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx xxx taková xxxxxx, řízení provádí xxxx xxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxxxx §39 xxxx. 3 a §54 xxxx. 3 zákona x národních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§7
(1) X xxxxxx, x xxxx jde x xxxxxxx účastníka, řídí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, místem, kde xxxxxxxxxx je.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, x xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx sídlem xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, týká-li se xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx-xx účastník xxxxxx xxxxx (sídlo) x Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republice, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx-xx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který řízení xxxxxxx první, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(4) Xx-xx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx x xxxxx každý x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx vyššího stupně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který x xxxx řízení xxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx určit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx patří, xxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§8
Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx správní xxxxx příslušný podle §7 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přechodný pobyt, xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, kterému xx být xxx xxxxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxxxxx pracovníků xxxx xxxxx správního xxxxxx
§9
(1) Pracovník xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx, xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxx xxxxx x věci, x xxxxxxxxxx řízení xxxx x jejich xxxxxxxxx xxx xxx pochybnost x jeho nepodjatosti.
(2) X projednávání x rozhodování před xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§10
Účastník xxxxxx xxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx xxxxxx (§9), xxxxxxx xx o nich xxxxx.
§11
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyloučení (§9), xxxxxx xx neprodleně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx národního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Podjatý xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§12
(1) X xxx, zda xx pracovník xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámeny (§11 xxxx. 1); xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx vyloučen, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu z xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13
(1) X xxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx (§9) xx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxxxxx komise) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxx komise (xxxxxxx komise) národního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx xxxxxxxxx, oznámí to xxxxxxxxxx xxxx národního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx-xx člen komise (xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx se komise (xxxxxxx komise) xxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, provede xxxxxx xxxx národního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxx takový xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §10, §11 xxxx. 2 a §12 odst. 2 xxxxx obdobně.
Xxxxx 3.
Xxxxxxxxx řízení
§14
(1) Xxxxxxxxxx řízení xx xxx, o xxxxx xxxxxxx, právem xxxxxxxxxx zájmech nebo xxxxxxxxxxxx xx xxx x řízení xxxxxxx xxxx jehož xxxxx, xxxxxx chráněné xxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx; účastníkem řízení xx x ten, xxx xxxxx, xx xxxx xxx rozhodnutím xx xxxxx právech, xxxxxx chráněných zájmech xxxx povinnostech přímo xxxxxx, x to xx xx xxxx, xxx se xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx i xxx, xxxx zvláštní xxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§15
Účastník xxxx xxxxxxxxxx jednat x xxx xxxxxxx, x jakém má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx na sebe xxxxxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxxxxxx
§16
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zástupce; xxxx-xx xxxxxxxxx zástupce, x xx-xx xxxx xxxxx x hájení xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx znám nebo xxxxx se nepodařilo xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx duševní xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx nemůže x xxxxxx jednat, x xxxx xxxxxxxxx zástupce.
§17
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx zastupovat xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx.
(2) Organizace xxxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může v xxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízení xx zastoupeného člen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zastupováním pověřen.
(4) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx plnou xxxx nebo xxxxx xxxx prohlášenou do xxxxxxxxx. Správní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx upustit.
(5) Xxxxxxx-xx několik xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zmocněnce xxx xxxxxxxxxx; jinak xx xxxx xxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXX
Oddíl 1.
Obecná xxxxxxxxxx
§18
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Řízení xx zahájeno dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správnímu xxxxxx příslušnému xx xxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxxx x podnětu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx známé účastníky xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx.
§19
Xxxxxx
(1) Podání xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxx elektronickým podpisem. 13) Za xxxxxxxx, xx podání xx xx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx větě první, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, telefaxu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jeho obsahu. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, kdo xx xxxx, xxxxx xxxx se xxxx x xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxx xxxxx náležitosti.
(3) Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx; zároveň xx xxxxx, jaký význam xxxx mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx řízení.
(4) Xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§57); x řízení před xxxxxxxxx výbory lze xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxx pobyt xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx přijetí xxxxxx potvrzeno.
(6) Xxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxx, xxxxx současně poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x podání.
§19a
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxx x xxx učinit xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx nahlížet xx xxxxx,
b) elektronickou xxxxxx své podatelny,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx,
d) seznam xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 14) x
e) xxxxx xxxxxxxx učinit xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Zveřejnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxx úřední xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
§20
Xxxxxxxxxx
Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k rozhodnutí, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o tom xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úkony, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§21
Ústní xxxxxxx
(1) Správní xxxxx nařídí xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xx xxx x jejímu objasnění, xxxx xxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxx předpis. Xx-xx xxx při xxxxxx jednání provedeno xxxxxxxx, koná xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
(2) X ústnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx, aby xxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx případech xx x později xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx; na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Ústní xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nebo správní xxxxx nestanoví xxxxx.
§22
Xxxxxxxx
(1) O xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx úkonech v xxxxxx, zejména o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx účastníků xxxxxx, x ústním xxxxxxx x x hlasování xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx musí být xxxxxxx patrno, xxx, xxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx, předmět xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxx řízení xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx; x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxx výrok xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx podepisují xx přečtení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx (člen) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x něm xxxxxxxxxxx.
§23
Nahlížení xx spisů
(1) Xxxxxxxxx řízení x xxxxxx zástupci xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pořizovat si x nich xxxxxx.
(2) Správní orgán xxxx xxxxxxx nahlédnout xx xxxxx x xxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zákonem xxxxxxx xxxx uznaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Doručení xx xxxxxxxxx rukou
§24
(1) Xxxxxxxx písemnosti, xxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.
(2) Nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, ačkoliv se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, doručovatel xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx dnů xx xxxxxxx, poslední xxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx za den xxxxxxxx, x xxxx xx adresát x xxxxxxx nedozvěděl.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijmout, xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx doručovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxx řízení, který xx zdržuje x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx, opatrovníka xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, doručí xx xxxxxxxxx tomuto opatrovníku xxxx xxxxxxxx.
§25
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oprávněným xx xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxx písemnosti. Není-li xxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx advokátům xx doručují xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Má-li xxxxxxxx xxxxxx zástupce x xxxxx mocí xxx celé xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx však xxxxxxxx xxxxxx osobně v xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zástupci, xxx x xxxx.
§26
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxxxxx vyvěsí po xxxx 15 xxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Poslední xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Lhůty
§27
(1) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx tímto xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx lhůty xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx. Xxxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx nebo xxx xxxxx uplynutím xxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxxx den x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx konec lhůty xx xxx pracovního xxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejbližší xxxxxx xxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx, je-li posledního xxx xxxxx učiněno xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §19 odst. 4, xxxx xx-xx prokazatelně xxxxxx poštovní zásilka xxxxxxxxxx podání.
(4) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx opak.
§28
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx závažných xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx, xxx měl xxx xxxx učiněn, uplynul xxxxx xxx.
(3) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty se xxxxx xxxxxxx.
§29
Přerušení xxxxxx
(1) Správní xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§40) xxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§19 xxxx. 3).
(2) Xxxxxxx orgán xxxx též přerušit xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 dnů, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx navrhnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx řízení xx nelze xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx orgán x řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jakmile xxxxxxxx lhůta xxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(5) Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, lhůty xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx.
§30
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx orgán xxxxxxx řízení, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx.
§31
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxx xxxxx. Náklady, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx účastníkovi řízení, xxxx účastník.
(2) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx řízení, svědkům x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx; xxxx xxx také xxxxxx, aby nahradili xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx nahradí xxxxxxxx xxxxxx výdaje x mzdu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xx tří xxx xx výslechu, xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx tomu, xxx xxxx účastníkem řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx znalcům a xxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
Oddíl 2.
Xxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx rozhodnutí
§32
(1) Xxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx stav xxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxxx. Přitom xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx zejména xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx známé nebo xxxxx správnímu xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí určuje xxxxxxx orgán.
(3) Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x rozhodnutí.
§33
(1) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx doplnění x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dát xxxxxxxxxx xxxxxx možnost, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mohli xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.
§34
Dokazování
(1) K xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xxx zjistit x xxxxxxxx skutečný xxxx xxxx a které xxxx v xxxxxxx x právními předpisy.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx svědků, xxxxxxxx xxxxxxx, listiny x ohledání.
(3) Xxxxxxxx řízení je xxxxxxx navrhnout xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx důkazů přísluší xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx jednotlivě x všechny důkazy x jejich vzájemné xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx známé nebo xxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dokazovat.
§35
Xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx pravdivě a xxxxx xxx zamlčet.
(2) Xxxx svědek xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, kdo by xxxxxxx státní, hospodářské, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, ledaže xx xxx xxxx povinnosti xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx tím, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx sobě xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx výčet xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 5)
(4) Správní xxxxx poučí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odepřít výpověď, x jeho povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx nezamlčet x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 6)
§36
Xxxxxx
Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitých xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx posudku, ustanoví xxxxxxx orgán znalce xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. 7)
§37
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx uložit účastníkovi xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), který xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazů, aby xx předložil.
(2) Xxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxx vyslechnut xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§38
Ohledání
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxx předložit správnímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx strpět ohledání xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx vyslechnut nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xxx je xxxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxx.
§39
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Správní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx připustit čestné xxxxxxxxxx účastníka řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak.
(2) Čestné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx byla-li xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Čestným xxxxxxxxxxx xxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx povinen uvést xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 8)
§40
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xx x řízení xxxxxx, x které xxx xxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx takovým xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxx, xxx x xxx xxx spáchán trestný xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx stavu xxxxxx, xxxxxxxx-xx o xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx 3.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx
§41
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx věci xx xxxxx.
(2) X předvolání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx následky xxxxxxxxxxx xx.
§42
Předvedení
(1) Účastník řízení xxxx xxxxxx, který xx bez náležité xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostaví xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx účasti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx požádá xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx v činné xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů xxxxxx xxxxxx náčelníka.
§43
Předběžná xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zajištění xxxx xxxxx
x) uložit xxxxxxxxxx, xxx něco xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx;
x) nařídit xxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx učiněny nepotřebnými, xxxxx jichž xx xxxxx x provedení xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx zruší předběžné xxxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§44
Xxxxxxxx
(1) Správní orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx úkony x obvodu své xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx procesní úkon x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo je-li xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx téhož xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Dožádaný správní xxxxx je povinen x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhovět xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx, xxxx-xx x xxxxxxxx stanovena xxxxx xxxxx.
§45
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxx, xxx ztěžuje xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xx bez xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ruší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, bezdůvodně odmítá xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 Xxx; x xxxxxx v xxxxx službě x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Toho, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx jednat x jeho xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ji xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 4.
Xxxxxxxxxx
§46
Xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxx x xxxx příslušným, vycházet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci x xxxxxxxxx předepsané náležitosti.
§47
Náležitosti xxxxxxxxxx
(1) Rozhodnutí xxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx x odvolání (rozkladu). Xxxxxxxxxx xxxx třeba, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, podle něhož xxxx rozhodnuto, xxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxx. Pokud se x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx ni správní xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx stanoví zvláštní xxxxxx xxxxxxx.
(3) X odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x při použití xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx kterých rozhodoval.
(4) Poučení x xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxx konečné xxxx xxx se xxx xxxxx xxxx odvolat (xxxxx xxxxxxx), x xxxx lhůtě, xx xxxxxxx orgánu x xxx lze xxxxxxxx xxxxx.
(5) X xxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx úředním xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x funkce oprávněné xxxxx. Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí.
(6) Xxxxx v xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxx opraví a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§48
Smír
(1) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx se schválením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx smír xx xxxxxxxxxxx.
§49
Xxxxx xxx xxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxxxx případech, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxxx xx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx; xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ani x xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolací xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozkladu). Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx rozhodnout xx 30. xxxxxxxxx xx 60 xxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§50
Xxxxxxxx xxxxx nečinnosti
Dovoluje-li xx xxxxxx xxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxx oprávněn xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx ve xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx k xxxx povinen nebo xxxxx nerozhodl xx xxxxx xxxxxxxxx v §49 xxxx. 2.
§51
Oznámení xxxxxxxxxx
(1) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx doručení xxxxxxxxxx xx dnem xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, může být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; den xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§52
Xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx), xx x xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx proti xxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx rozklad) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (rozklad) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Oddíl 1.
Xxxxxxxx xxxxxx
§53
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx jinak xxxx xxxxx se xxxxxxxx řízení odvolání xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nevzdal.
§54
(1) Xxxxxxxx se xxxxxx x správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx nebyl xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě, xx se xx xx, xx jej xxxxx xxxx, jestliže xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§55
(1) Xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx podané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx někdo xxxx nenahraditelnou xxxx, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.
§56
Xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podaného xxxxxxxx, xxxxx xx, xxx se k xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důkazů.
§57
(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx o odvolání xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účastníka xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jestliže x xxx xxxxxxx účastníci xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx je spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx materiálem xxxxxxxxxx xxxxxx nejdéle xx 30 xxx ode xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxx.
§58
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx orgán nejblíže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxx xxxx národními xxxxxx xxxxxxxxx o odvolání xxxxxxxxx xxxxx národního xxxxxx nejblíže xxxxxxx xxxxxx, jestliže x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 9) nejblíže xxxxxxx xxxxxx zřízená podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx. 10)
(3) O xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady.
(4) Xxxxxxxxxx-xx xx správním xxxxxx orgán státní xxxxxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§59
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí v xxxxx xxxxxxx; xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx doplní, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx pro xx důvody, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zamítne a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxx x věc xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx, x novému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx to vhodnější xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx orgán je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vázán.
(4) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx odvolat.
§60
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x toho xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx změnu xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§61
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx rozklad xx xxxxxxxx účinek.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (orgánu Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xx xxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx.
Oddíl 2.
Xxxxxx řízení
§62
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem ukončené xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx moci, xx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx rozhodnutí x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinak;
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odňata xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx;
x) rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§9 x 13), xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v odvolacím xxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx, které xx xxxxxxx nepravdivými, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx-xx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx rozhodnuto xx xxxx osobního stavu xxxxxx x účastník xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx.
§63
(1) Xxxxxx řízení xxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x posledním stupni.
(2) X xxxxxx xx xxxxxx řízení xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx řízení x skutečnosti svědčící x xxx, xx xx návrh xxxxx xxxx.
(3) Návrh xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx se účastník xxxxxxxx x důvodech xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx let xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx. Zmeškání xxxxx (§28) xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Po xxxxxxxx xxx xxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem.
(5) Proti xxxxxxxxxx x obnově řízení xxx podat xxxxxxxx (xxxxxxx). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§64
(1) Xxxx řízení ve xxxx provede správní xxxxx, xxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxx-xx xx důvod xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxx, provede xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx prvého xxxxxx.
(2) Pokud xx xxxxx obnovy xxxxxx xxxx pouze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx věci.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx původní xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xx xxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx).
Xxxxx 3.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení
§65
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx x právní xxxx, xxxx z xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§58), jde-li x xxxxxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx správy (xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx), xxxx vedoucí xx základě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§61 xxxx. 2).
(2) Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx na xx, xxx práva xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx a skutkových xxxxxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vycházelo.
§66
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, x řízení xxxx xxxxxxxxx výbory xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxx, netýká-li xx xxxxxxxxxx jiného účastníka xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§67
(1) Xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx kterým xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx stavu xxxxxx, xxxxx xxxx odvolací xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxx práv x dobré xxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx správní xxxxx toto rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo změnit, xxxxxx by xxxx xxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxx.
§68
(1) Xxxxxxx xxxxx nemůže xxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx napadeného xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž se xxxx xxxx mění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx).
Xxxxx 4.
Xxxxxx o protestu xxxxxxxxxxx
§69 ***)
(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx orgán xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě x xxxxxxxx xxxxxx, x není-li lhůta xxxxxx, do 30 xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu orgánu xxxxxxxx vyššího xxxxxx (§58); xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx (§61 odst. 2).
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx prokurátora se xxxxxx prokurátorovi a xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prokurátora xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (podat xxxxxxx).
Xxxxx 5.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx soudem
§70
Xxxxxxxx zákony xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přezkoumávají rozhodnutí xxxxxxxxx orgánů.
ČÁST XXXX
XXXXX ROZHODNUTÍ
Oddíl 1.
Společná xxxxxxxxxx
§71
(1) Nesplní-li xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě dobrovolně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (§52 odst. 2), xxxx smírem xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx nedoplatků xxx sestaveným (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lhůta x xxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; lhůta xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.
(2) Xxxxx nedoplatků lze xxxxxxx, byl-li sestaven xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.
(3) Xxxxxxxxxx lze vykonat xxxxxxxxxx do xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti (xxxxxxxx 1).
§72
(1) Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxx vydal xxxxxxxxxx, schválil smír xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxx tento xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §73.
(2) Účastník xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx.
§73
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výboru. Xxxxxx xxxxxxx výbor provádí xxxxx xxxxxxxxxx, byl-li x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx zmocněn.
(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.
§74
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx řízení, xxxxx xx výkon xxxx, xxxxxxxx výkonu rozhodnutí; xx-xx třeba xxxxxxxx xxxxx k plnění (§71 xxxx. 1), xxxxx xx x xxxxx oznámení.
§75 ***)
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx závažných důvodů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx, vyžádá xx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx jeho vymáhání xxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx (§71 xxxx. 1) byl xxxxxx,
x) splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soud,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,
x) x předmětu, xxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo, jež xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx prokurátor podal xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. 11)
§76
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx spojeným x xxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx námitky.
(2) Xxxxxxx mají xxxxxxxx účinek jen
x) xxxxxxx-xx proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xx xx x xxxx k xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, právo, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.
§77
Xxxxx xxxxxxxxxx lze provést xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx prostředku, který xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx.
Xxxxx 2.
Xxxxxxxx peněžitých xxxxxx
§78
(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx srážek ze xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tomu, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx mzdu, xxxxx odměnu xx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx příjem.
(3) Přikázání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx, xxxx xxxxx má xxxxxxx pohledávku, xxxxxxx, xxx pohledávku xx xxxx dlužné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x příslušného xxxxxxxxx xxxxxx (peněžní xxxxxxxxxx) se provede xxxxx odepsáním x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, kde jako xxxxxxx i jako xxxxxxx xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx x vybrání 12) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x ostatních xxxxxxxxx xx provede výkon xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(5) Při xxxxxx xxxxxxxxxx srážkou xx xxxx x xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 2)
Oddíl 3.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění
§79
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ukládáním peněžitých xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Náhradní xxxxx xxxxxxx v xxx, xx uložené xxxxx x výkony xx xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx někdo xxxx xxx xxxxxxx.
(3) Není-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx povahy xxxx xxxxx nebo xxxxxx, vymáhá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí postupným xxxxxxxxx pokut; xxxx xxxxx xxxxxxxxx pokut xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxx 500 Xxx, u xxxxxxxxxx xxxxxx 20000 Xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx vyklizením bytu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nemovitosti xxxx xxxx části, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyklizením xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx za přítomnosti xxxxxxxx místního xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požádat Veřejnou xxxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxx.
§80
(1) Xxxxxxxxx pověřený provedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §73 odst. 1 x 2. Xxxxx příkazem xx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xx vymáhaná xxxxxxxxx byla xxx xxxxxxx xxxx xx xx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, anebo že xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX
§81
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxxxxxxxxx Československou socialistickou xxxxxxxxxx nebo československými xxxxxxxx xxxxxxxx. 4)
§82
(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx účinnosti.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx počátkem účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx dosaženo xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx řízení jen xxxxx, jestliže xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným, xxxxxxxxxx xxx xxxx.
(3) Byla-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§83
Xxxxxxx xx:
1. xxxxxx xxxxxxxx č. 91/1960 Sb., x xxxxxxxx řízení;
2. §28 xxxx. 1 zákona č. 60/1961 Sb., x úkolech xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. §15 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 60/1965 Sb., x prokuratuře.
§84
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx národního xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x věcná xxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§85
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1968.
Xxxxxxx x. r.
Laštovička x. r.
Lenárt x. r.

Informace
Xxxxxx předpis x. 71/67 Sb. xxxxx xxxxxxxxx od 1.1.1968.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx službách)
x účinností xx 1.7.2000
227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu)
x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
226/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 337/92 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 71/67 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2002
309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005 x xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007)
281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb., x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.
s xxxxxxxxx xx 28.8.2003
626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 10.12.2004
Xxxxxx předpis x. 71/67 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 500/2004 Sb. s účinností xx 1.1.2006.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
2) §276 xx 320 o. x. ř.
3) §340 xx 344 x. x. x.
4) Xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5) §116 xxx. xxx.
6) §6 xxx. x. 60/1961 Xx., x úkolech národních xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
7) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
8) §6 xxx. x. 60/1961 Xx., x úkolech národních xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
9) §57 xxxxxx x. 69/1967 Xx., x národních xxxxxxxx.
10) §54 xxxx. 3 xxxxxx x. 69/1967 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §16 xxxx. 1 xxx. x. 60/1965 Sb., x prokuratuře.
12) Vyhláška č. 85/1966 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
14) §1 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení vlády x. 304/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu).
15) §9 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
16) §9 xxxx. 3 xxxx. x) a xxxx. 6 služebního xxxxxx.