Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2005.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2002 do 31.12.2005.


Zákon o správním řízení (správní řád)

71/1967 Sb.

Zákon

Část I - Úvodní ustanovení

Oddíl 1 - Rozsah působnosti §1 §2

Oddíl 2 - Základní pravidla řízení §3 §4

Část II - Správní orgány a účastnící řízení

Oddíl 1 - Příslušnost §5 §6 §7 §8

Oddíl 2 - Vyloučení pracovníků nebo členů správního orgánu §9 §10 §11 §12 §13

Oddíl 3 - Účastníci řízení §14 §15

Oddíl 4 - Zastupování §16 §17

Část III - Průběh řízení

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Zahájení řízení §18

Podání §19 §19a

Postoupení §20

Ústní jednání §21

Protokol §22

Nahlížení do spisů §23

Doručení do vlastních rukou §24 §25

Doručení veřejnou vyhláškou §26

Lhůty §27 §28

Přerušení řízení §29

Zastavení řízení §30

Náklady řízení §31

Oddíl 2 - Zjišťování podkladů pro rozhodnutí

Podklad rozhodnutí §32 §33

Dokazování §34

Svědci §35

Znalci §36

Listiny §37

Ohledání §38

Čestné prohlášení §39

Předběžné otázky §40

Oddíl 3 - Zajištění průběhu a účelu řízení

Předvolání §41

Předvedení §42

Předběžná opatření §43

Dožádání §44

Pořádková opatření §45

Oddíl 4 - Rozhodnutí §46

Náležitosti rozhodnutí §47

Smír §48

Lhůta pro rozhodnutí §49

Opatření proti nečinnosti §50

Oznámení rozhodnutí §51

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §52

Část IV - Přezkoumávání rozhodnutí

Oddíl 1 - Odvolací řízení §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61

Oddíl 2 - Obnova řízení §62 §63 §64

Oddíl 3 - Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení §65 §66 §67 §68

Oddíl 4 - Řízení o protestu prokurátora §69

Oddíl 5 - Přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudem §70

Část V - Výkon rozhodnutí

Oddíl 1 - Společná ustanovení §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77

Oddíl 2 - Vymáhání peněžitých plnění §78

Oddíl 3 - Vymáhání nepeněžitých plnění §79 §80

Část VI - Ustanovení přechodná a závěrečná §81 §82 §83 §84 §85

71

ZÁKON

ze dne 29. xxxxxx 1967

x správním xxxxxx (xxxxxxx řád)
 

Národní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx tomto xxxxxx:

Xxxx xxxxx

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Tento xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx, xxxxxx chráněných zájmech xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti státní xxxxxx xxxxxxx výbory, xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx, orgány Xxxxxxxxx xxxxxxx rady a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx postupují xxxx xxxxxx xxxxxxxx organizací, xxxxxxxx jim zákon xxxxxx rozhodování x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnostech xxxxxx x organizací x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 a 2.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahují

a) xx xxxxxx, x němž xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, jestliže tyto xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodují x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řízení xxxxxx hospodářské xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stížností x xxxxxxx občanů x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx. Xx-xx však xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákona, postupuje xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Základní pravidla xxxxxx

§3

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx chránit zájmy xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností.

(2) Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxx vždy xxxxxxxxxxx, aby mohli xxx xxxxx x xxxxx účinně hájit, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí, x uplatnit své xxxxxx. Občanům x xxxxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx poskytovat xxxxx x xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx újmu.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xx xxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x použít xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vyřízení xxxx. Připouští-li xx xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx vyřízení. Xxxxxxx orgány dbají, xxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx ze spolehlivě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx občanů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx přijatá rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení (odstavec 1 xx 4) xx přiměřeně xxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx řízení (§14) xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x řízení rovná xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

Část xxxxx

XXXXXXX XXXXXX X ÚČASTNÍCÍ XXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxxx

§5

(1) X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx zákon; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgán xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx výbor.

(2) Xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, jsou x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6

(1) Je-li xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbor xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, řízení xxxxxxx příslušná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx zřízena xxx xxxxxx xxxxxx, řízení xxxxxxx rada národního xxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xxxx. 3 x §54 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§7

(1) X řízení, x xxxx xxx x xxxxxxx účastníka, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx je.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx příslušnost xxxx trvalým xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, x xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx sídlem xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx se xxxxxx xxxx složky. Xxxx-xx účastník xxxxxx xxxxx (xxxxx) x Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx, xxxx xx místní xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republice.

(3) Je-li xxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx řízení zahájil xxxxx, pokud se xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx místně xxxxxxxxxxx několik xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x nich xxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxx nejblíže xxxxxxxxx určí, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx orgán státní xxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx věc patří, xxxxx věcně příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8

Xx xxxxxx účastníka xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxxxxxxx xxx x vyřízení xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stupně, x jehož xxxxxx xx účastník xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, souhlasí-li s xxx xxxxxxx účastníci xxxxxx i xxxxx, xxxxxxx má být xxx postoupena.

Oddíl 2

Vyloučení xxxxxxxxxx xxxx členů správního xxxxxx

§9

(1) Pracovník správního xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx zřetelem na xxxx poměr x xxxx, x účastníkům xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx pochybnost x xxxx nepodjatosti.

(2) X xxxxxxxxxxxx a rozhodování xxxx správními orgány xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx se x xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx xxxxxx (§9), xxxxxxx xx x xxxx xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§9), xxxxxx xx xxxxxxxxxx svému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucímu; vedoucí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx orgánu a xxxxxxx odboru národního xxxxxx xxxxxxxxxxx národního xxxxxx.

(2) Podjatý pracovník xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx takové úkony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§12

(1) X xxx, xxx xx pracovník xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyloučen, xxxxxxxxx xxxxx, jemuž xxxx xxxxxx vyloučení xxxxxxxx (§11 xxxx. 1); xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

(1) X týchž xxxxxx jako pracovník xxxxxxxxx orgánu (§9) xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxxxxx komise) xxxxxxxxx výboru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxx komise (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx radě národního xxxxxx, xxxxx rozhodne, xx-xx xxxx xxxxxx (xxxxxxx komise) z xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx (správní xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, provede xxxxxx xxxx národního xxxxxx, xxxxx plenární zasedání xxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxx xxxxxx případ xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Ustanovení §10, §11 odst. 2 x §12 odst. 2 platí obdobně.

Xxxxx 3

Účastníci xxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxxxx řízení xx xxx, x xxxxx xxxxxxx, právem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx být x xxxxxx jednáno xxxx xxxxx práva, xxxxxx xxxxxxxx zájmy nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx právech, právem xxxxxxxxxx zájmech nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx dotčen, x to až xx xxxx, xxx xx prokáže xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení xx x xxx, komu xxxxxxxx právní předpis xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxx x xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx na xxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 4

Zastupování

§16

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, který nemůže x řízení jednat xxxxxxxxxx, zastupuje zákonný xxxxxxxx; xxxx-xx zákonného xxxxxxxx, x je-li xxxx třeba x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx doručit písemnost xx xxxxxx adresu x xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stižen duševní xxxx xxxxx poruchou, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxx řízení, xxxxxx zákonní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx dát xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx společenská xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx člena xx jeho xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx touto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxx mocí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxx plnou xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx několik xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zvolí si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx správní xxxxx.

Xxxx třetí

PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh účastníka xxxxxx nebo x xxxxxxx správního xxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx dnem, xxx tento xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx účastníky xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxx nejsou xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx veřejnou vyhláškou.

§19

Xxxxxx

(1) Xxxxxx je xxxxx učinit xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem.1) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx do 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx patrno, xxx je činí, xxxxx xxxx se xxxx a co xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pokud podání xxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx nedostatky xxxxxxxxx, popřípadě jej xxxxx, aby je xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx; zároveň ho xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx další xxxxxx řízení.

(4) Xxxxxx xx xxxx u xxxxxx xxxxx x xxxxxx příslušného (§5 xx 7); x xxxxxx xxxx národními xxxxxx xxx xx xxxx učinit též x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx účastníka xxxxxx musí xxx xxxxxxx podání xxxxxxxxx.

(6) Xxx, xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx první, xxxxx současně poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydal x vede jeho xxxxxxxx, xxxx certifikát xxxxxxx x xxxxxx.

§19a

(1) Xxxxxxx orgán xx xxxxxxx zveřejnit

a) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx hodiny pro xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) formu xxxxxxxxxxx nosiče xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,2) x

x) xxxxx možnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zveřejnění xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§19x xxxxxx právním předpisem x. 226/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

§20

Xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k rozhodnutí, xx xxxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení. Je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, zejména x odvrácení hrozící xxxxx.

§21

Ústní jednání

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxx věci, zejména xxxxxxxx-xx xx xxx x xxxxxx objasnění, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxx při xxxxxx jednání provedeno xxxxxxxx, koná xx xxxxx xxxxxxx zpravidla xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X ústnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx účastníky xxxxxx x xxxxxx xx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx uplatnili xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nepřihlíží; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx účastníci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx jednání je xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§22

Protokol

(1) O xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx úkonech x xxxxxx, zejména x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x x hlasování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Z protokolu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, kdo, xxx x xxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx probíhalo, jaké xxxxxx byly xxxxxx x jaká opatření xxxx xxxxxxx; v xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx uvede xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Protokol xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx jednání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, protokol x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xxxxxxx, důvody xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxx xxxxxxxxxxx.

§23

Nahlížení do xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nahlížet do xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx nahlédnout xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tajemství, xxxx xxxxxxx uložená xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti.

Xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

§24

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx adresát xxxxxxxxxx, která má xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxx doručení xxxxxxx, xxxxxxxxxxx uloží xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo u xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx adresát xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx této xxxxx xx xxxxxxxx xx den doručení, x když se xxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx adresát xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxx její xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; na xx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx tam xx sídlo, opatrovníka xxxxx zástupce x xxxxxxxx, doručí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§25

(1) Písemnosti, které xxxx určeny orgánům xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pracovníkům xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx takových xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxx je xxxxxxxx xx orgán xxxx xxxxxxxxxx jednat.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx advokátům xx xxxxxxxx advokátní xxxxxxx.

(3) Má-li účastník xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx účastník řízení xxxxxx x xxxxxx xxxx vykonat, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nejen xxxxxxxx, ale x xxxx.

§26

Doručení veřejnou vyhláškou

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pobyt xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xx provede xxx, xx se písemnost xxxxxx xx dobu 15 xxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxxxxxxx den této xxxxx xx dnem xxxxxxxx.

Xxxxx

§27

(1) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx správní xxxxx x provedení xxxxx v řízení xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxx xxxx určena xxxxx xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx předpisem.

(2) Do xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty. Lhůty xxxxxx podle týdnů, xxxxxx xxxx let xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx takový xxx x měsíci, xxxxx lhůta posledním xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxx příští xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 4, xxxx je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opak.

§28

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx x to xxxxxxxx řízení do 15 dnů ode xxx, kdy pominula xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx v xxxx xxxxx zmeškaný úkon. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx rok.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx prominutí zmeškané xxxxx se xxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx bylo zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§40) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vyzván, aby xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx nedostatky podání (§19 xxxx. 3).

(2) Xxxxxxx orgán xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 30 xxx, xxxxxxxx xx z důležitých xxxxxx navrhnou shodně xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x podnětu xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxx překážky, pro xxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx, popřípadě jakmile xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxx je řízení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx.

§30

Zastavení xxxxxx

Xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, vzal-li xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zpět x xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Náklady xxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxx orgán. Xxxxxxx, xxxxx x řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx účastníkům xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx; může xxx xxxx uložit, xxx nahradili xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, ostatním xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx svědkovi xxxxxx xxxxxx a xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Nárok xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx listiny xxxx x ohledáním, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán.

(5) Xxxxxxx hotových výdajů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.*)

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx rozhodnutí

§32

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx přesně x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxx účelem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí. Xxxxxx není xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx zejména xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, čestná xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx známé nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx zjišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxx.

§33

(1) Účastník řízení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dát xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mohli xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxxx xx xxxxx použít xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx zjistit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxx xxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, znalecké xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx důkazy, které xxxx mu známy.

(4) Xxxxxxxxx důkazů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx hodnotí xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx každý xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx důkazy x xxxxxx vzájemné xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx všeobecně známé xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx povinen vypovídat xxxx xxxxxx; musí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nic xxxxxxx.

(2) Xxxx svědek xxxxx xxx vyslechnut ten, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, služební xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti, xxxxxx xx byl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, v jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx.

(3) Xxxxxxx může xxxxxxx ten, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobám xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.*)

(4) Xxxxxxx orgán xxxxx svědka xxxx xxxxxxxxx o možnosti xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx následcích xxxxxxxxxx xxxx neúplné výpovědi.**)

§36

Xxxxxx

Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečností důležitých xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.***)

§37

Listiny

(1) Správní xxxxx xxxx uložit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx občanovi (xxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx důkazů, aby xx předložil.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx x důvodů, xxx které nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx svědek.

§38

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci je xxxxxxx předložit xxxxxxxxx xxxxxx předmět xxxxxxxx xxxx xxxxxx ohledání xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x důvodů, xxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx přizve xxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxx x xxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat.

§39

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxx, brání-li xxxx xxxxxx xxxxx xxxx byla-li xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx znalecký xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čestného prohlášení.+)

§40

Xxxxxxxxx otázky

(1) Xxxxxxxx-xx xx v řízení xxxxxx, x které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx správní xxxxx xxxx x takové xxxxxx xxxxxx úsudek xxxx dá příslušnému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx nemůže xxxx o předběžné xxxxxx xxxxxx xxxxxx x tom, xxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x osobním xxxxx občana, přísluší-li x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 3

Zajištění xxxxxxx x účelu xxxxxx

§41

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx předvolá xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx upozorní xx xxxxxx následky xxxxxxxxxxx xx.

§42

Předvedení

(1) Účastník xxxxxx xxxx svědek, xxxxx xx xxx náležité xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostaví xx správnímu orgánu x bez xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx vojáků x xxxxx službě xxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx xxxxx požádá xxxxxx náčelníka.

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zajištění xxxx xxxxx

x) xxxxxx účastníkům, xxx něco xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx strpěli;

b) xxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxx předběžné xxxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; jinak xxxxxxx účinnosti xxxx, xxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkony x xxxxxx své xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx správní xxxxx xxxxxxx některý xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx je-li xx xxxxxx z jiných xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Dožádaný xxxxxxx orgán xx xxxxxxx x xxxxxx xxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx, xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§45

Pořádková opatření

(1) Tomu, xxx ztěžuje postup xxxxxx, xxxxxxx xxx, xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xx xxxxxxxxx xxxxxx, ruší xxxx xxxxxxxxx napomenutí xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výpověď, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo provedení xxxxxxxx, xxxx správní xxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx xx xxxx 200 Kčs; x xxxxxx v xxxxx xxxxxx x x příslušníků veřejných xxxxxxxxxxx xxxxx odevzdá xxx x vyřízení xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

(2) Xxxx, kdo hrubě xxxx pořádek, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx vykázán xxxxxxxx řízení, může xx jednat v xxxx nepřítomnosti.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uložil, xx xxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 4

Rozhodnutí

§46

Rozhodnutí xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxx xxx vydáno xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrok, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu.

(2) Výrok xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx. Xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost k xxxxxx, xxxxxxx pro xx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(3) V odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx podkladem xxxxxxxxxx, xxxxxx úvahami xxx xxxxx xxx hodnocení xxxxxx a xxx xxxxxxx právních předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx (rozkladu) obsahuje xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx konečné xxxx xxx se xxx xxxxx xxxx odvolat (xxxxx xxxxxxx), v xxxx xxxxx, xx xxxxxxx orgánu x xxx lze odvolání xxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx opatřeno xxxxxxx razítkem a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx v písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kdykoliv i xxx návrhu xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxx

(1) Připouští-li xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

§49

Lhůta pro xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lze-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X ostatních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, xx správní orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx; xxxxx-xx vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx rozhodnout do 30. popřípadě xx 60 xxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uvědomit.

§50

Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx x nelze-li nápravy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx věci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezahájil xxxxxx, xx je x xxxx xxxxxxx nebo xxxxx nerozhodl xx xxxxx xxxxxxxxx x §49 xxxx. 2.

§51

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxx doručení rozhodnutí xx xxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Účastníku xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhlášením; xxx ústního vyhlášení xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxx moc a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx), xx x xxxxxx moci.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx odvolat (xxxxx xxxxxxx) nebo jestliže xxxxxxxx (xxxxxxx) nemá xxxxxxxx účinek.

Xxxx čtvrtá

PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Oddíl 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§53

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx xxxxxx právo xxxxx odvolání, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu nevzdal.

§54

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x správního xxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx vydal.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx podat xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx řízení v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx vůbec, xxxxx opravný xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xx xx to, xx jej xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx nejpozději do xxx měsíců ode xxx oznámení xxxxxxxxxx.

§55

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, má xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxxxxx zájem xxxx xx-xx nebezpečí, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx utrpí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyloučit; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Odkladný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xx xxxxx odvolat.

§56

Xxxxxxx orgán, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ostatní účastníky xxxxxx x obsahu xxxxxxxx odvolání, vyzve xx, xxx se x němu vyjádřili x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx navržených xxxxxx.

§57

(1) Správní orgán, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx o xxxxxxxx sám rozhodnout, xxxxxxxx odvolání v xxxxx rozsahu xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx netýká jiného xxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souhlasí.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, x odvolání, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 30 dnů ode xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx správní xxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx národního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx národního xxxxxx*) xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.**)

(3) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx x xxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx správním xxxxxx xxxxx xxxxxx organizace, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§59

(1) Odvolací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu; xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx řízení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxx xx xxxxxx, odvolací xxxxx xxxxxxxxxx změní xxxx xxxxx, jinak xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx potvrdí.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx vydal, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx vhodnější zejména x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx hospodárnosti; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx odvolat.

§60

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přezkoumat i xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx mimo odvolací xxxxxx; jinak odvolání xxxxxxx.

§61

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx (xxxxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx rozklad xx odkladný xxxxxx.

(2) X rozkladu rozhoduje xxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xx základě návrhu xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Obnova xxxxxx

§62

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxx moci, se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obnoví, jestliže

a) xxxxx najevo nové xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx mohly xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxx zavinění xxxxxxxxx xxxxxx;

x) rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky, x xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinak;

c) xxxx nesprávným postupem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odňata xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx-xx to mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§9 x 13), xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx x nemohla-li xxxxxxx xxx zjednána x xxxxxxxxx řízení;

e) rozhodnutí xx opírá o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nepravdivými, nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, je-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecný xxxxx.

(3) Obnova xxxxxx xxxx přípustná, jestliže xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x dobré xxxx.

§63

(1) Obnovu řízení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxxx řízení xx xxxxx uvést xxxxxx obnovy řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xx návrh xxxxx xxxx.

(3) Návrh se xxxxxx u správního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 ve xxxxx xxx měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obnovy, xxxxxxx však xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx stejné lhůtě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nařídit. Xxxxxxxx xxxxx (§28) xxxxx prominout.

(4) Xx xxxxxxxx xxx let xx právní xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo nařídí xxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxx podat xxxxxxxx (xxxxxxx). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxx.

§64

(1) Xxxx řízení xx věci provede xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvého x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx prvého xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx obnovy xxxxxx xxxx xxxxx řízení xxxx odvolacím orgánem, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x novým xxxxxxxxxxx xx věci.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xx xxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx).

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

§65

(1) Xxxxxxxxxx, které je x právní moci, xxxx x xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxx (§58), xxx-xx x rozhodnutí ústředního xxxxxx státní správy (xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxx vedoucí xx xxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§61 odst. 2).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx x rozporu xx zákonem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx zrušení xxxx změně rozhodnutí xxx xx to, xxx xxxxx nabytá x xxxxx xxxx xxxx co nejméně xxxxxxx.

(3) Xxx přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x právního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx rozhodnutí. Nemůže xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí, jestliže xx xx xxxx xxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66

Podnětu xxxxxxxxx xxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx vyhovět x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxxxx xxxx národními xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§67

(1) Rozhodnutí, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlas x xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx kterým xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx stavu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxx v xxxxx xxxx.

(2) Xx-xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx správní xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxx.

§68

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změnit xx xxxxxxxx xxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx, se xxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx).

Xxxxx 4

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§69

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podán x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx tento orgán xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zrušit nebo xxxxxxxx rozhodnutím odpovídajícím xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, je xxxxxxx předložit xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx lhůta xxxxxx, xx 30 xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stupně (§58); xxx-xx o xxxxxxxx orgán státní xxxxxx (xxxxx Slovenské xxxxxxx rady), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodne na xxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx (§61 odst. 2).

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se doručí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (podat xxxxxxx).

Xxxxx 5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§70

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx

XXXXX ROZHODNUTÍ

Oddíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§71

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxx dobrovolně xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (§52 odst. 2), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sestaveným (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, určí ji xxxxx, xxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx; lhůta xxxxx být xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx-xx sestaven xx xxxxxxx vykonatelného rozhodnutí xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxx xxxxxxx nejpozději do xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1).

§72

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx provádí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x podnětu xxxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxx stupni xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nedoplatků (vymáhající xxxxxxx xxxxx). Pokud xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx §73.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, odbor xxxxxx xxxxxxxxx výboru. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxx povahy věci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxx.

§74

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx třeba xxxxxxxx lhůtu x xxxxxx (§71 xxxx. 1), xxxxx se x xxxxx xxxxxxxx.

§75

(1) Xxxxx provádějící xxxxx xxxxxxxxxx může xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxx; pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx vyjádření.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxx stalo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx (§71 odst. 1) xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx téže povinnosti xxxxxx xxxx,

x) výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx, jehož xx výkon rozhodnutí xxxx, xxxx úspěšně xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X zastavení výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx protest, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.*)

§76

(1) Xxxxx jednotlivým xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Námitky mají xxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výkonu rozhodnutí,

b) xxxxxxx-xx xxxxx zahájení xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xx v xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxx nebo xx xxxxx neuplynula xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xx v xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, jež xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

§77

Výkon xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxx prostředky xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx účastníka řízení xx nejméně xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx.

Oddíl 2

Vymáhání peněžitých xxxxxx

§78

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příkaz x provedení xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx práci xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Přikázání xxxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxx xxx, že xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, přikáže, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx dlužné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (peněžní organizace) xx xxxxxxx jejím xxxxxxxxx x účtu xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jako xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vybrání*) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx příkazu xxxxxxxxx xxxxxx vydaného podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx mzdy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx.**)

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§79

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx peněžitých xxxxx xxxx přímým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Náhradní xxxxx xxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxx x výkony xx provedou xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uloženou xxxxx xxxx výkon xxxx xxxxxxx též xxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Není-li náhradní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokut; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 500 Xxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xxx.

(4) Xxxxx vynucení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bytu, xxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxx věci xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx vynucení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použije ustanovení xxxxxxxxxx soudního xxxx.***) Xxxxx rozhodnutí odnětím xxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx bezpečnost, x xxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé úkony xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vydá orgán xxxxxxx x §73 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxx xx povinen se xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx že xx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, anebo xx xxxx xxxxxx námitky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Část šestá

USTANOVENÍ XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§81

Xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx imunit x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřenými Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx republikou xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.+)

§82

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx počátkem xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxx zákona lze xxxxxxx obnovu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, jestliže xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pravomocným, xxxxxxxxxx xxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83

Zrušují xx:

1. xxxxxx xxxxxxxx č. 91/1960 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx;

2. §28 xxxx. 1 xxxxxx č. 60/1961 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. §15 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 60/1965 Sb., o xxxxxxxxxxx.

§84

Nedotčena zůstávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxx rozhodují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxxx zůstává i xxxxx xxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxx xxxxxx založená x počátku účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

§85

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1968.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 71/1967 Sb. nabyl xxxxxxxxx od 1.1.1968.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx službách a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2000

227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.10.2000

226/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní řád), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 71/67 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005 x xxxxxxx x. 626/2004 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007)

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.12.2004

Xxxxxx xxxxxxx č. 71/1967 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 500/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

**) §276 xx 320 o. s. x.

***) §340 xx 344 x. x. x.

+) Vyhláška č. 157/1964 Sb., x Vídeňské xxxxxx x diplomatických stycích.

*) §116 xxx. xxx.

**) §6 xxx. x. 60/1961 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

***) Zákon č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx, x vyhláška č. 37/1967 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx o znalcích x xxxxxxxxxxxx.

+) §6 xxx. x. 60/1961 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při zajišťování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

*) §57 xxxxxx x. 69/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

**) §54 xxxx. 3 zákona č. 69/1967 Xx., x xxxxxxxxx výborech.

*) §16 odst. 1 zák. č. 60/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx.

*) Xxxxxxxx č. 85/1966 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx organizací.

1) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

2) §1 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx vlády č. 304/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).