Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2005.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2002 do 31.12.2005.


Zákon o správním řízení (správní řád)

71/1967 Sb.

Zákon

Část I - Úvodní ustanovení

Oddíl 1 - Rozsah působnosti §1 §2

Oddíl 2 - Základní pravidla řízení §3 §4

Část II - Správní orgány a účastnící řízení

Oddíl 1 - Příslušnost §5 §6 §7 §8

Oddíl 2 - Vyloučení pracovníků nebo členů správního orgánu §9 §10 §11 §12 §13

Oddíl 3 - Účastníci řízení §14 §15

Oddíl 4 - Zastupování §16 §17

Část III - Průběh řízení

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Zahájení řízení §18

Podání §19 §19a

Postoupení §20

Ústní jednání §21

Protokol §22

Nahlížení do spisů §23

Doručení do vlastních rukou §24 §25

Doručení veřejnou vyhláškou §26

Lhůty §27 §28

Přerušení řízení §29

Zastavení řízení §30

Náklady řízení §31

Oddíl 2 - Zjišťování podkladů pro rozhodnutí

Podklad rozhodnutí §32 §33

Dokazování §34

Svědci §35

Znalci §36

Listiny §37

Ohledání §38

Čestné prohlášení §39

Předběžné otázky §40

Oddíl 3 - Zajištění průběhu a účelu řízení

Předvolání §41

Předvedení §42

Předběžná opatření §43

Dožádání §44

Pořádková opatření §45

Oddíl 4 - Rozhodnutí §46

Náležitosti rozhodnutí §47

Smír §48

Lhůta pro rozhodnutí §49

Opatření proti nečinnosti §50

Oznámení rozhodnutí §51

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §52

Část IV - Přezkoumávání rozhodnutí

Oddíl 1 - Odvolací řízení §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61

Oddíl 2 - Obnova řízení §62 §63 §64

Oddíl 3 - Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení §65 §66 §67 §68

Oddíl 4 - Řízení o protestu prokurátora §69

Oddíl 5 - Přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudem §70

Část V - Výkon rozhodnutí

Oddíl 1 - Společná ustanovení §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77

Oddíl 2 - Vymáhání peněžitých plnění §78

Oddíl 3 - Vymáhání nepeněžitých plnění §79 §80

Část VI - Ustanovení přechodná a závěrečná §81 §82 §83 §84 §85

71

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxxx 1967

x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx)
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx tomto xxxxxx:

Xxxx xxxxx

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxx působnosti

§1

(1) Xxxxx xxxxx se vztahuje xx řízení, x xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxx orgány státní xxxxxx, xxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx státní xxxxxx.

(2) Podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx zákon xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, právem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxx hovoří o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 a 2.

§2

Xxxxxxxxxx tohoto zákona xx nevztahují

a) xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jestliže tyto xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x věci xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxx, v xxxx xxxxxxx orgány rozhodují x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řízení xxxxxx hospodářské xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx však xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákona, postupuje xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx se xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx chránit xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx x organizací x důsledně vyžadovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x organizacemi a xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x uplatnit své xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx újmu.

(3) Správní xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx každou xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx průtahů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vedou xx správnému xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, má xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx smírné xxxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx je třeba xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodování, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přesvědčivá x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx k dobrovolnému xxxxxx xxxxxx povinností.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (odstavec 1 xx 4) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, posudků, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx opatření.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx (§14) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rovná xxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx

XXXXXXX ORGÁNY X ÚČASTNÍCÍ ŘÍZENÍ

Oddíl 1

Xxxxxxxxxxx

§5

(1) X xxxxxx xxxx věcně příslušné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx příslušný, rozhoduje xxxxxxx výbor.

(2) Xxxxx xxxxxxxx zákon nestanoví xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx národními xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxx.

§6

(1) Xx-xx příslušný x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbor xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx takový xxxxx zřízen, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx zřízena xxx xxxxxx komise, xxxxxx xxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §39 xxxx. 3 x §54 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx právní xxxxxxxx stanoví, xx xxxxxxx věcech xxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxx.

§7

(1) X řízení, x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxx nemovitosti, xxxxxx, xxx nemovitost xx.

(2) X ostatních případech xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobytem xxxxxxxxx řízení, a xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx sídlem xxxx xxxxxx nižší xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (sídlo) x Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republice, xxxx xx místní xxxxxxxxxxx podle jeho xxxxxxxxxx trvalého pobytu (xxxxx) x Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxx příslušných několik xxxxxxxxx orgánů, xxxx xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx řízení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx provést xxxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxx určí, který x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx místní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení, stanoví xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8

Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx příslušný xxxxx §7 odst. 2 xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stupně, x jehož obvodu xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxx přechodný xxxxx, souhlasí-li x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx má xxx xxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Vyloučení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx k xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx zástupcům xxx xxx pochybnost x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx správními xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx, kdo xx x xxxx věci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx vyloučení pracovníka xxxxxxxxx orgánu (§9), xxxxxxx se x xxxx xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyloučení (§9), xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odboru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx národního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx pracovník xxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxx takové úkony, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§12

(1) X xxx, xxx je pracovník xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vyloučen, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámeny (§11 xxxx. 1); xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vyloučen, xxxxx tento orgán xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provedení dalšího xxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

(1) Z týchž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§9) xx x xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx výboru, xxxxx xxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxx xx xxxx komise (xxxxxxx komise) národního xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx radě národního xxxxxx, která xxxxxxxx, xx-xx xxxx komise (xxxxxxx komise) x xxxxxx vyloučen.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, provede xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výboru, xxxxx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx takový xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řádného xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §10, §11 xxxx. 2 x §12 xxxx. 2 platí xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, x jehož xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnostech xx být v xxxxxx jednáno xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxx, xxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx právech, právem xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx až xx xxxx, xxx xx prokáže xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx x ten, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx x tom xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx povinnosti.

Oddíl 4

Xxxxxxxxxxx

§16

(1) Účastníka xxxxxx, xxxxx xxxxxx x řízení jednat xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zákonný xxxxxxxx; xxxx-xx zákonného xxxxxxxx, a xx-xx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx správní xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatrovníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx znám xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxxx xx známou xxxxxx x cizině x xxxxx xx neustanovil xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx duševní xxxx jinou xxxxxxxx, xxx kterou xxxxxx x xxxxxx jednat, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x opatrovníci se xxxxx dát zastupovat xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Organizace xxxxx x řízení prostřednictvím xxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx svého člena xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx organizace xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxxx člen xxxx xxxxxxxxx organizace, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mocí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může v xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxx plnou xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx několik xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zmocněnce xxx xxxxxxxxxx; jinak xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Část xxxxx

XXXXXX ŘÍZENÍ

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx zahájeno xxxx, xxx podání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu příslušnému xx věci xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx orgán xxxxxx xxxx účastníku xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) X zahájení xxxxxx xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pobyt nejsou xxxxx xxxx pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxx učinit xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.1) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xx 3 dnů xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx učinit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zaručeného elektronického xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx x co xx xxxxxxxx. Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx jeho další xxxxxxxxxxx.

(3) Pokud podání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx; xxxxxxx ho xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx řízení.

(4) Xxxxxx xx činí x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (§5 xx 7); x xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx lze xx xxxx xxxxxx xxx x místního (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx obvodu má xxxxxxxx xxxxxx trvalý xxxxx xxxx pracoviště.

(5) Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx, kdo xxxx xxxxxx v elektronické xxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx jeho xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx.

§19x

(1) Správní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx hodiny, ve xxxxxxx xx otevřena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, ve kterých xx xxxxx u xxx učinit xxxxxx xxxxx xx protokolu xxxx nahlížet do xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx elektronické adresy, xx nichž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejí,2) x

x) další možnosti xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxx elektronických xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx úřední xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2002

§20

Postoupení

Není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§21

Ústní xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nařídí ústní xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxx-xx xx xxx x jejímu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ohledání.

(2) X xxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx účastníky xxxxxx x požádá xx, xxx xxx ústním xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x náměty. Xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx se k xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud zvláštní xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxx

(1) X ústních xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx úkonech x xxxxxx, zejména o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x ústním xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X protokolu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxx x kdy xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx řízení, xxxxx osoby xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx byly podány x xxxx opatření xxxx xxxxxxx; v xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx uvede xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Protokol xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xxxxxx provádějícího xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx všichni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xxxxxxx, důvody xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx do spisů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx nahlédnout xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx nahlédnutím xx xxxxx xxxxxx porušeno xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx tajemství, xxxx xxxxxxx uložená xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti.

Doručení xx xxxxxxxxx xxxxx

§24

(1) Důležité písemnosti, xxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Nebyl-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zastižen, xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx zdržuje, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx adresát xxxxxxxxx xx xxx xxx xx uložení, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemnost xxxxxxxx, xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxx xxxxxxx xxxx odepřeno; xx xx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx řízení, xxxxx xx zdržuje v xxxxxx xxxx tam xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx tomuto opatrovníku xxxx zástupci.

§25

(1) Písemnosti, které xxxx určeny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, doručují xx pracovníkům xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx vlastních xxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xx doručují advokátní xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx zástupce x xxxxx mocí pro xxxx xxxxxx, doručuje xx písemnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx vykonat, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ale x xxxx.

§26

Xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx veřejnou vyhláškou xxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pobyt xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx tak stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxxx veřejnou vyhláškou xx xxxxxxx tak, xx se písemnost xxxxxx xx dobu 15 xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx den této xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

§27

(1) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k provedení xxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Do xxxxx xx nezapočítává xxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx. Lhůty xxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx xxxx xxx xxxxx uplynutím xxxx xxx, xxxxx xx xxxx označením xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxx x měsíci, xxxxx lhůta xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx lhůty xx xxx xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxx příští xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §19 odst. 4, xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůta za xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§28

(1) Správní orgán xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zmeškání xxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx zmeškání, x xxxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxxxxx úkon. Xxxxxxx xxxxx může xxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout, xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx být xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nelze xxxxxxx.

§29

Přerušení xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx přeruší xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx (§40) nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nedostatky xxxxxx (§19 odst. 3).

(2) Xxxxxxx orgán může xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx na xxxx 30 xxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx navrhnou shodně xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x přerušení xxxxxx se nelze xxxxxxx.

(4) Správní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx x podnětu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx překážky, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě jakmile xxxxxxxx lhůta xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§30

Zastavení xxxxxx

Xxxxxxx orgán xxxxxxx řízení, xxxx-xx xxxxxxxx návrh xx xxxx xxxxxxxx zpět x xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx účastník.

(2) Správní xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx, svědkům a xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxx zaviněním; xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ostatním xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x mzdu, xxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx uplatnit xx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx listiny nebo x ohledáním, které xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tlumočníkům xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.*)

Xxxxx 2

Zjišťování xxxxxxxx xxx rozhodnutí

Podklad rozhodnutí

§32

(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx zjistit přesně x xxxxx skutečný xxxx věcí x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxx vázán xxx návrhy účastníků xxxxxx.

(2) Podkladem xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx prohlášení, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jeho úřední xxxxxxxx. Rozsah x xxxxxx zjišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx určuje xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxx.

§33

(1) Účastník xxxxxx xx právo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x znalcům xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a místním xxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx možnost, xxx xx před xxxxxxx xxxxxxxxxx mohli xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xx xxxxx použít xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečný xxxx xxxx x které xxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxx xxxx zejména xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, listiny x xxxxxxxx.

(3) Účastník xxxxxx xx xxxxxxx navrhnout xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx známy.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx úvahy x to každý xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx známé xxxx známé správnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

§35

Svědci

(1) Xxxxx občan xx povinen vypovídat xxxx svědek; musí xxxxxxxxx pravdivě a xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxx svědek nesmí xxx vyslechnut xxx, xxx by xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zákonem xxxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx byl xxxx xxxxxxxxxx zproštěn xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x jehož xxxxx tuto povinnost xx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, kdo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; jejich výčet xx řídí občanským xxxxxxxxx.*)

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx následcích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výpovědi.**)

§36

Xxxxxx

Xx-xx x odbornému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.***)

§37

Listiny

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx uložit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxx může být xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx vyslechnut nebo xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx svědek.

§38

Ohledání

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předložit správnímu xxxxxx předmět xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Ohledání xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X místnímu xxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx účastníka řízení x xxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat.

§39

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxx prohlášení xxxxxxx xxxxx nepřipustí, brání-li xxxx obecný zájem xxxx byla-li by xxx xxxxxxxx rovnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx znalecký xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účastník povinen xxxxx xxxxxxxx údaje. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čestného prohlášení.+)

§40

Xxxxxxxxx otázky

(1) Vyskytne-li xx x řízení xxxxxx, o které xxx pravomocně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx takovým xxxxxxxxxxx xxxxx; jinak xx xxxxxxx orgán xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podnět x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správní xxxxx si xxxxxx xxxx x předběžné xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx x xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x osobním xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 3

Zajištění průběhu x xxxxx xxxxxx

§41

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx předvolá xxxxx, xxxxxxx osobní xxxxx xxx projednávání xxxx xx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx.

§42

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx řízení xxxx svědek, který xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu x bez jehož xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx požádá xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx příslušníků veřejných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx náčelníka.

§43

Xxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx nutném xxx zajištění xxxx xxxxx

x) uložit xxxxxxxxxx, xxx xxxx vykonali, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx něco xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo učiněny xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxx xx třeba k xxxxxxxxx důkazů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pro který xxxx xxxxxxxx; jinak xxxxxxx účinnosti dnem, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx nabylo právní xxxx.

(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxxxxx

(1) Správní xxxxxx xxxxxxxxx procesní xxxxx x obvodu své xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx správní xxxxx provést některý xxxxxxxx xxxx v xxxxxx své působnosti xxxx xx-xx to xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx téhož nebo xxxxxxx stupně.

(3) Dožádaný xxxxxxx orgán je xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dožádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 15 dnů, xxxx-xx x dožádání xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§45

Xxxxxxxxx opatření

(1) Tomu, xxx ztěžuje xxxxxx xxxxxx, zejména xxx, xx xx bez xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, bezdůvodně odmítá xxxxxxxxx xxxxxxx, předložení xxxxxxx xxxx provedení xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 200 Xxx; x xxxxxx x xxxxx xxxxxx x x příslušníků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x vyřízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx, kdo hrubě xxxx xxxxxxx, může xxxxxxx orgán také xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx řízení, může xx jednat v xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Správní xxxxx, xxxxx pořádkovou xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxxxx musí xxx x souladu xx xxxxxx x xxxxxxxxx právními předpisy, xxxx xxx vydáno xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zjištěného xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.

§47

Xxxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx výrok, xxxxxxxxxx x poučení x odvolání (xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxx-xx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx x uvedením xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx něhož xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxx ukládá účastníkovi xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx xx správní orgán xxxxx; xxxxx xxxxx xxx kratší, xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx podkladem xxxxxxxxxx, xxxxxx úvahami xxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx o xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxx konečné xxxx xxx se xxx xxxxx němu xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx), x xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx též xxxxx, xxxxx rozhodnutí vydal, xxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx opraví x vyrozumí x xxx xxxxxxxxx řízení.

§48

Xxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, mohou xxxxxxxxx řízení mezi xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obecnému xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx smír je xxxxxxxxxxx.

§49

Xxxxx xxx rozhodnutí

(1) X xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xx podkladě dokladů xxxxxxxxxxxx účastníkem xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx správní xxxxx xxxxxxx rozhodnout xx xxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xx 60 xxx; xxxxx-xx vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ani x xxxx lhůtě, xxxx xx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán (orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx). Nemůže-li xxxxxxx xxxxx rozhodnout xx 30. xxxxxxxxx xx 60 xxx, je xxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx důvodů xxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, správní xxxxx, který by xxx xxxxx oprávněn xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx věci xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezahájil řízení, xx xx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §49 xxxx. 2.

§51

Oznámení rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxx doručení rozhodnutí xx dnem xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhlášením; xxx ústního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dnem xxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx doručení xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (podat xxxxxxx), xx v xxxxxx moci.

(2) Rozhodnutí xx vykonatelné, jestliže xx proti xxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) nemá xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxx

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§53

Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx odvolání, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§54

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx x správního xxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx třeba xxxxx xx xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx lhůtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx poučen xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xx za xx, xx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§55

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, má xxxx xxxxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx.

(2) Vyžaduje-li to xxxxxxxx obecný zájem xxxx xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx újmu, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyloučit, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku xx xxxxx xxxxxxx.

§56

Správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí vydal, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyzve xx, xxx xx x xxxx vyjádřili x xxxxx potřeby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx navržených důkazů.

§57

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, může x xxxxxxxx sám xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení než xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení souhlasí.

(2) Xxxxxxxxxx-xx správní orgán, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx je spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx mu xxxxxxxx xxxxx.

§58

(1) Odvolacím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx*) xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx.**)

(3) X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx národního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx, xx Xxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Rozhodoval-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx organizace, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx pro xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx vrátí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx hospodárnosti; xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx odvolacího orgánu xxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxxx dále xxxxxxx.

§60

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přezkoumat x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení anebo xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§61

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozklad; xxxx podaný xxxxxxx xx odkladný účinek.

(2) X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx ústředního xxxxxx xxxxxx správy (xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx) xx xxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx přiměřeně x xx xxxxxx o xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx řízení

§62

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ukončené rozhodnutím, xxxxx je x xxxxxx xxxx, se xx návrh xxxxxxxxx xxxxxx obnoví, xxxxxxxx

x) xxxxx najevo nové xxxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx mohly mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x nemohly xxx x xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnuto jinak;

c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odňata xxxxxxx xxxxxxxx xx řízení, xxxxx-xx to xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxx x nemohla-li xxxxxxx xxx zjednána x odvolacím xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§9 x 13), xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx na rozhodnutí x xxxxxxx-xx náprava xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení;

e) rozhodnutí xx opírá x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Správní xxxxx nařídí obnovu xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, je-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Obnova xxxxxx xxxx přípustná, jestliže xxxxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x občanskoprávnímu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení nabyl xxxx v xxxxx xxxx.

§63

(1) Xxxxxx řízení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X návrhu xx obnovu xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx řízení x skutečnosti xxxxxxxx x xxx, xx xx návrh podán xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx u správního xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx účastník xxxxxxxx x důvodech obnovy, xxxxxxx xxxx do xxx xxx od xxxxxx moci xxxxxxxxxx; xx stejné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx (§28) xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxx xxx xx právní moci xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx). Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx odkladný xxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§64

(1) Nové xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx se důvod xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxx-xx xx důvod xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvého x druhého stupně, xxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx řízení xxxx pouze řízení xxxx odvolacím orgánem, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx původní xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx (xxxxx rozklad).

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

§65

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxx (§58), xxx-xx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§61 xxxx. 2).

(2) Správní orgán xxxxxxxxx k přezkoumání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx změní, xxxx-xx xxxxxx v rozporu xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx, xxx xxxxx xxxxxx x dobré xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změnily xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, x xxxxx původní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x plném xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxx xxxxx národního xxxxxx xxxxx stupně, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení nebo xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§67

(1) Rozhodnutí, xxxxxx xxx účastníkovi řízení xxx souhlas x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx změnit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x dobré xxxx.

(2) Je-li podle xxxxxxxx právních předpisů xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxx všem účastníkům xxxxxx.

§68

(1) Správní xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zrušit xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxxxx (xxxxx rozklad).

Xxxxx 4

Xxxxxx x xxxxxxxx prokurátora

§69

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podán x xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx protest xxxxxxx, zrušit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sám, xx xxxxxxx předložit xxx xxxxx se spisovým xxxxxxxxxx xx xxxxx x protestu xxxxxx, x xxxx-xx lhůta xxxxxx, do 30 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stupně (§58); xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (orgán Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), předloží xxxxxxx svému xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§61 xxxx. 2).

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x protestu prokurátora xx mohou účastníci xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx).

Oddíl 5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§70

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Část pátá

VÝKON ROZHODNUTÍ

Oddíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§71

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx řízení ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx (§52 xxxx. 2), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkazem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "rozhodnutí"), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lhůta x xxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Výkaz xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (odstavec 1).

§72

(1) Výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx účastníka xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx x prvním xxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxx xxxx vyhotovil xxxxx xxxxxxxxxx (vymáhající xxxxxxx xxxxx). Pokud xxxxx xxxxx není xxx k výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx příslušného xxxxx §73.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxxx povahy věci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, odbor xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx odborem okresního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

§74

Xxxxx provádějící xxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx účastníku řízení, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx třeba xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx (§71 xxxx. 1), xxxxx se x xxxxx xxxxxxxx.

§75

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx může xx xxxxxxxxx xxxxxx xx návrh účastníka xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx, xxxxxx xx xxxx vyjádření.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx orgán provádějící xxxxx rozhodnutí od xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx bezpředmětným,

b) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx (§71 xxxx. 1) byl xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx soud,

d) výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) x předmětu, jehož xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx podal xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.*)

§76

(1) Xxxxx jednotlivým xxxxxx x opatřením xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek xxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx výkonu rozhodnutí,

b) xxxxxxx-xx xxxxx zahájení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyklizením,

c) xxxxxxxxx-xx xx x xxxx, že vymáhané xxxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxx že xxxxx neuplynula xxxxx x plnění,

d) xxxxxxxxx-xx xx v xxxx x předmětu, xxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx, právo, xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx.

(3) X námitkách xxxxxxxxx xxxxx provádějící xxxxx xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

§77

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zákoně. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředku, xxxxx účastníka xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x vede ještě x cíli.

Oddíl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§78

(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx provádí xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x provedení srážek xx xxxx vydá xxxxxxx xxxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx odměnu xx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx, xxxx němuž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxx dlužné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x příslušného peněžního xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X případech, xxx xxxx xxxxxxx x xxxx dlužník xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxx styku xx xxxxxxx příkazu x vybrání*) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxx xxxxxx rozhodnutí srážkou xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx.**)

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§79

(1) Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx náhradním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přímým xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti.

(2) Náhradní xxxxx xxxxxxx x xxx, že uložené xxxxx a výkony xx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uloženou xxxxx nebo výkon xxxx provést též xxxxx xxxx než xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx podle povahy xxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené x rozhodnutí postupným xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 500 Xxx, x organizace xxxxxx 20 000 Xxx.

(4) Xxxxx vynucení xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx vyklizením bytu, xxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x předvedením xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyklizením xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.***) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx zletilé xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx-xx x vojáky x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

§80

(1) Pracovník pověřený xxxxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písemného příkazu, xxxxx vydá xxxxx xxxxxxx x §73 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxx xx povinen se xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx podány xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pracovník pověřený xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Část xxxxx

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX

§81

Xxxxxxx orgán xx xxxxxxx šetřit x xxxxxx xxxxxx x xxxxx přiznávaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx republikou xxxx československými právními xxxxxxxx.+)

§82

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platí x xxx xxxxxx neskončené xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(2) Pokud rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tři roky.

(3) Xxxx-xx před xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83

Xxxxxxx se:

1. vládní xxxxxxxx č. 91/1960 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx;

2. §28 xxxx. 1 xxxxxx č. 60/1961 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx socialistického pořádku;

3. §15 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 60/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx upravují xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x odvolání proti xxxxxxxxxxx orgánů národního xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx národního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

§85

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1968.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxxx v. r.

Lenárt x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 71/1967 Sb. xxxxx xxxxxxxxx od 1.1.1968.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.10.2000

226/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 71/67 Xx., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005 x zákonem x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007)

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx., a zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební zákon), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

Xxxxxx xxxxxxx x. 71/1967 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 500/2004 Sb. x účinností xx 1.1.2006.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

*) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x vyhláška č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

**) §276 xx 320 x. x. x.

***) §340344 x. s. x.

+) Xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxxxx stycích.

*) §116 xxx. xxx.

**) §6 zák. x. 60/1961 Sb., x úkolech národních xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxxxxxx pořádku.

***) Zákon č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx, a vyhláška č. 37/1967 Sb., x provedení xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

+) §6 zák. x. 60/1961 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

*) §57 xxxxxx x. 69/1967 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

**) §54 odst. 3 xxxxxx x. 69/1967 Xx., x xxxxxxxxx výborech.

*) §16 xxxx. 1 xxx. č. 60/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx.

*) Xxxxxxxx č. 85/1966 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx x zúčtování na xxxxxx organizací.

1) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx).

2) §1 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 304/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).