Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2005.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2002 do 31.12.2005.


Zákon o správním řízení (správní řád)

71/1967 Sb.

Zákon

Část I - Úvodní ustanovení

Oddíl 1 - Rozsah působnosti §1 §2

Oddíl 2 - Základní pravidla řízení §3 §4

Část II - Správní orgány a účastnící řízení

Oddíl 1 - Příslušnost §5 §6 §7 §8

Oddíl 2 - Vyloučení pracovníků nebo členů správního orgánu §9 §10 §11 §12 §13

Oddíl 3 - Účastníci řízení §14 §15

Oddíl 4 - Zastupování §16 §17

Část III - Průběh řízení

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Zahájení řízení §18

Podání §19 §19a

Postoupení §20

Ústní jednání §21

Protokol §22

Nahlížení do spisů §23

Doručení do vlastních rukou §24 §25

Doručení veřejnou vyhláškou §26

Lhůty §27 §28

Přerušení řízení §29

Zastavení řízení §30

Náklady řízení §31

Oddíl 2 - Zjišťování podkladů pro rozhodnutí

Podklad rozhodnutí §32 §33

Dokazování §34

Svědci §35

Znalci §36

Listiny §37

Ohledání §38

Čestné prohlášení §39

Předběžné otázky §40

Oddíl 3 - Zajištění průběhu a účelu řízení

Předvolání §41

Předvedení §42

Předběžná opatření §43

Dožádání §44

Pořádková opatření §45

Oddíl 4 - Rozhodnutí §46

Náležitosti rozhodnutí §47

Smír §48

Lhůta pro rozhodnutí §49

Opatření proti nečinnosti §50

Oznámení rozhodnutí §51

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §52

Část IV - Přezkoumávání rozhodnutí

Oddíl 1 - Odvolací řízení §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61

Oddíl 2 - Obnova řízení §62 §63 §64

Oddíl 3 - Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení §65 §66 §67 §68

Oddíl 4 - Řízení o protestu prokurátora §69

Oddíl 5 - Přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudem §70

Část V - Výkon rozhodnutí

Oddíl 1 - Společná ustanovení §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77

Oddíl 2 - Vymáhání peněžitých plnění §78

Oddíl 3 - Vymáhání nepeněžitých plnění §79 §80

Část VI - Ustanovení přechodná a závěrečná §81 §82 §83 §84 §85

71

XXXXX

xx xxx 29. xxxxxx 1967

x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx)
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Československé socialistické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx zákoně:

Xxxx xxxxx

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnostech xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx x xxxx orgány xxxxxx xxxxxx.

(2) Podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jim zákon xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx chráněných xxxxxxx xxxx povinnostech xxxxxx x organizací x oblasti xxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánech, rozumějí xx xxx orgány xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx, v němž xxxxxxx xxxxxx rozhodují x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, nebo na xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxx rozhodují x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx projednávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx platí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxx zákona, postupuje xx x tomto xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a společnosti, xxxxx a zájmy xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností.

(2) Xxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx jim xxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxx xxx práva a xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx. Občanům a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(3) Správní xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx zabývat každou xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx řízení, vyřídit xx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x použít nejvhodnějších xxxxxxxxxx, které xxxxx xx správnému xxxxxxxx xxxx. Připouští-li xx xxxxxx věci, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx pokusit x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxx, xxx xxxxxx probíhalo xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věci. Xxxxxx je xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx důvěru xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností.

(5) Xxxxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx řízení (odstavec 1 xx 4) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, posudků, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Účastníci xxxxxx (§14) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgány v xxxxxxx celého xxxxxx.

(2) Xxxxxxx účastníci mají x xxxxxx rovná xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX ŘÍZENÍ

Oddíl 1

Xxxxxxxxxxx

§5

(1) X řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxx zvláštní xxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jsou k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výbory.

§6

(1) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, provádí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx národního xxxxxx; není-li xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx zřízena xxx xxxxxx xxxxxx, řízení xxxxxxx xxxx národního xxxxxx. Ustanovení §39 xxxx. 3 x §54 xxxx. 3 xxxxxx x národních xxxxxxxx zůstávají xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zvláštní právní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§7

(1) X xxxxxx, x xxxx xxx x xxxxxxx účastníka, xxxx xx místní xxxxxxxxxxx místem této xxxxxxxx; týká-li se xxxxxx xxxxxxxxxxx, místem, xxx xxxxxxxxxx je.

(2) X ostatních případech xx místní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x organizaci, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx nižší složky xxxxxxxxxx, týká-li xx xxxxxx xxxx složky. Xxxx-xx účastník xxxxxx xxxxx (sídlo) x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republice, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republice.

(3) Xx-xx xxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Je-li místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x nich xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxx určí, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx místní xxxxxxxxxxx určit podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxx.

§8

Xx žádost účastníka xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán příslušný xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxxxxx věc x xxxxxxxx jinému xxxxx příslušnému správnímu xxxxxx téhož stupně, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxx přechodný xxxxx, souhlasí-li x xxx xxxxxxx účastníci xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx být xxx postoupena.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxxxx na xxxx xxxxx k xxxx, k účastníkům xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx správního orgánu xxxxxx stupně.

§10

Xxxxxxxx řízení oznámí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyloučení pracovníka xxxxxxxxx xxxxxx (§9), xxxxxxx xx x xxxx xxxxx.

§11

(1) Jakmile xx xxxxxxxxx správního orgánu xxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§9), xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx pracovník xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx takové xxxxx, xxxxx xxxxxxxx odkladu.

§12

(1) X xxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu z xxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vyloučení oznámeny (§11 xxxx. 1); xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx dalšího xxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí x vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu z xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odvolání.

§13

(1) X xxxxx xxxxxx xxxx pracovník xxxxxxxxx xxxxxx (§9) xx z xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxxxxx komise) xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx.

(2) Jakmile xx xxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxx národního xxxxxx, která xxxxxxxx, xx-xx člen komise (xxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Stane-li xx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx národního výboru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx případ xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §10, §11 odst. 2 x §12 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxx, x xxxxx xxxxxxx, právem xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zájmy xxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx řízení xx x xxx, kdo xxxxx, xx může xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přímo xxxxxx, x xx až xx xxxx, xxx xx xxxxxxx opak.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxx, xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Účastník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, x jakém xx způsobilost xxxxxxxxx xxxxx nabývat xxxxx x brát xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 4

Zastupování

§16

(1) Účastníka xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zastupuje xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, ustanoví xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxxxxxx opatrovníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx známou adresu x xxxxxx x xxxxx xx neustanovil xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stižen xxxxxxx xxxx jinou poruchou, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jednat, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx dát zastupovat xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zástupce.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx svého člena xx xxxx žádost. Xxxxxx organizace xxxxx x řízení xx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx touto organizací xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx prohlášenou xx protokolu. Xxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx plnou xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx několik xxxxxxxxx xxxxxx společné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; jinak xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx třetí

PRŮBĚH XXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, je xxxxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxx orgán xxxxxx xxxx účastníku xxxxxx první úkon.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx známé účastníky xxxxxx; xxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nejsou xxxxx nebo pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, uvědomí xx x xxxxxxxx xxxxxx veřejnou vyhláškou.

§19

Podání

(1) Podání xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.1) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xx 3 xxx doplněno xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zaručeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. X podání xxxx být xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx věci se xxxx x xx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho další xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx nedostatky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx, jaký význam xxxx mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxx u xxxxxx xxxxx a xxxxxx příslušného (§5 xx 7); x xxxxxx xxxx národními xxxxxx lze xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx (městského) xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxx řízení trvalý xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx podání xxxxxxxxx.

(6) Xxx, xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx, xxxxx současně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydal x xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo certifikát xxxxxxx x podání.

§19x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx hodiny, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx podání, a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx x xxx učinit podání xxxxx do protokolu xxxx xxxxxxxx do xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) formu xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů zaměstnanců xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx certifikáty xxxxxxxxx,2) x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podání xxxxxx xxxxxx elektronických přenosových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx orgán xx své xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§19x xxxxxx právním předpisem x. 226/2002 Sb. x účinností xx 1.7.2002

§20

Postoupení

Není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postoupit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxx xxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xx xxx x jejímu objasnění, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx. Xx-xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx provedeno xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ohledání.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx účastníky řízení x požádá xx, xxx xxx ústním xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x náměty. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx tuto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx jednání xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxx

(1) X ústních xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, zejména x xxxxxxxxxxx důkazech, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx jednání x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxx být zejména xxxxxx, xxx, xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx byly xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx přijata; v xxxxxxxxx x hlasování xx xxxxx xxx xxxxx rozhodnutí a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x pracovník (xxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, protokol x xxxxxxxxx všichni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx podpisu, důvody xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxx xxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zástupci xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x nich výpisy.

(2) Xxxxxxx orgán může xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, hospodářské nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

§24

(1) Důležité xxxxxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx adresát xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou, xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx zdržuje, xxxxxxxxxxx uloží xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx od uložení, xxxxxxxx den xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx den xxxxxxxx, x když se xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Odepřel-li xxxxxxx xxxxxxxxxx písemnost xxxxxxxx, xx doručena dnem, xxx její xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx doručovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx řízení, který xx zdržuje v xxxxxx xxxx xxx xx sídlo, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, doručí se xxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§25

(1) Písemnosti, xxxxx xxxx určeny xxxxxxx xxxx organizacím, xxxxxxxx xx pracovníkům oprávněným xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnosti. Xxxx-xx takových xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx doručují advokátní xxxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx mocí pro xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx účastník xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx vykonat, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxx.

§26

Doručení xxxxxxxx vyhláškou

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správní orgán x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx pobyt xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xx se písemnost xxxxxx xx xxxx 15 xxx způsobem x místě xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

§27

(1) Xx-xx xx xxxxx, stanoví xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, pokud xxxx určena xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx lhůty. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx toho xxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxx počátek xxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx posledním xxxx měsíce. Připadne-li xxxxx xxxxx xx xxx pracovního xxxxx, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx den.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §19 odst. 4, xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxx podána poštovní xxxxxxx obsahující xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§28

(1) Správní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lhůty, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx zmeškání, a xxxxx-xx x téže xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx orgán xxxx xxxx žádosti přiznat xxxxxxxx účinek.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prominout, xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxx učiněn, xxxxxxx xxxxx xxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx zmeškané xxxxx se nelze xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxx řízení

(1) Správní xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§40) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§19 xxxx. 3).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx, jestliže xx x xxxxxxxxxx xxxxxx navrhnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(4) Správní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakmile xxxxxxxx překážky, xxx xxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx lhůta uvedená x odstavci 2.

(5) Xxxxx xx řízení xxxxxxxxx, lhůty xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx.

§31

Xxxxxxx řízení

(1) Náklady xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx v řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx uložit, aby xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxx také uložit, xxx nahradili xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Správní xxxxx xxxxxxx svědkovi hotové xxxxxx x mzdu, xxxxx mu prokazatelně xxxx. Nárok je xxxxx xxxxxxxx do xxx dnů po xxxxxxxx, jinak xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ohledáním, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx účastníkem řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.*)

Xxxxx 2

Zjišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

§32

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zjistit xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xx tím xxxxxx xx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx není vázán xxx xxxxxx účastníků xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx účastníků řízení, xxxxxx, čestná prohlášení, xxxxx x skutečnosti xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx správnímu xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxxxxx určuje xxxxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxx správního orgánu xxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizace xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx navrhovat xxxxxx a jejich xxxxxxxx x klást xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx ústním xxxxxxx x místním xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mohli xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx x ke xxxxxxx jeho zjištění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xx možné použít xxxxx prostředků, xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx x které xxxx v xxxxxxx x právními předpisy.

(2) Xxxxxx jsou zejména xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Účastník řízení xx xxxxxxx navrhnout xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xx známy.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx své úvahy x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx souvislosti.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx známé správnímu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxx

(1) Každý xxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ten, xxx by porušil xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx, x xxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx ten, xxx xx jí xxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.*)

(4) Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výpověď, x xxxx povinnosti vypovídat xxxxxxxx x nic xxxxxxxxx x x xxxxxxxx následcích xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx.**)

§36

Znalci

Je-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ustanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.***)

§37

Listiny

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účastníkovi xxxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), který má xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazů, xxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx z xxxxxx, xxx které nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn odepřít xxxxxxx xxxxxx.

§38

Ohledání

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxx předmět xxxxxxxx xxxx strpět ohledání xx místě.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx být xxxxxxxx x důvodů, xxx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X místnímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§39

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx připustit čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, brání-li xxxx xxxxxx zájem xxxx xxxx-xx by xxx porušena xxxxxxx xxxx účastníky řízení. Xxxxxxx prohlášením nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxx pravdivé xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení.+)

§40

Předběžné xxxxxx

(1) Vyskytne-li xx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; jinak xx xxxxxxx xxxxx xxxx o takové xxxxxx učinit xxxxxx xxxx dá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx x kým xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x osobním xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx řízení

§41

Předvolání

(1) Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobní xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxx xx nutná.

(2) X předvolání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx.

§42

Předvedení

(1) Účastník xxxxxx xxxx xxxxxx, který xx bez xxxxxxxx xxxxxx nebo bez xxxxxxxxx důvodů na xxxxxxxx předvolání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx předveden.

(2) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x předvedení xxxxxx x činné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Předběžná xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxx

x) uložit xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx zajištění xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx důkazů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; jinak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§44

Dožádání

(1) Xxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx úkony x obvodu xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx provést některý xxxxxxxx úkon x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx je-li xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxx správní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Dožádaný xxxxxxx orgán xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dožádání xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 15 dnů, xxxx-xx x dožádání xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§45

Pořádková xxxxxxxx

(1) Xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména xxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výpověď, předložení xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až do xxxx 200 Kčs; x xxxxxx x xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odevzdá xxx k xxxxxxxx xxxxx kázeňských xxxxxxxx.

(2) Xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, může xxxxxxx orgán také xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxx xxxxxxxx řízení, může xx xxxxxx v xxxx nepřítomnosti.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx vydáno xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, vycházet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx x obsahovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47

Náležitosti rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu.

(2) Výrok xxxxxxxx rozhodnutí ve xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx náklady xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost x xxxxxx, stanoví xxx xx xxxxxxx orgán xxxxx; xxxxx xxxxx xxx kratší, než xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx, xxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx a při xxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx (rozkladu) xxxxxxxx xxxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx), x xxxx lhůtě, xx xxxxxxx orgánu a xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí vydal, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxx, počtech x jiné zřejmé xxxxxxxxxxxx x písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení.

§48

Smír

(1) Xxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, mohou xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájmu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx.

§49

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx předpis xxxxx, xx správní xxxxx xxxxxxx rozhodnout xx xxxx xx 30 xxx od zahájení xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxx do 60 xxx; xxxxx-xx vzhledem x xxxxxx věci xxxxxxxxxx xxx v xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx do 60 xxx, je xxxxxxx x tom xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx důvodů uvědomit.

§50

Xxxxxxxx xxxxx nečinnosti

Dovoluje-li xx xxxxxx xxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, správní xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nerozhodl xx xxxxx xxxxxxxxx v §49 xxxx. 2.

§51

Oznámení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx účastníkovi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení, xxxxx je přítomen, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

§52

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx), je x xxxxxx moci.

(2) Rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx, jestliže xx proti xxxx xxxxx odvolat (xxxxx xxxxxxx) xxxx jestliže xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx čtvrtá

PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ

Oddíl 1

Xxxxxxxx řízení

§53

Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení právo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak xxxx pokud se xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§54

(1) Odvolání xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx podat xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, nestanoví-li xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx prostředek xx lhůtě, má xx xx xx, xx xxx podal xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§55

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxxxxx zájem xxxx je-li xxxxxxxxx, xx odkladem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účastník xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx vyloučit; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odůvodnit. Odkladný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvolat.

§56

Správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odvolání, xxxxx xx, xxx xx x němu vyjádřili x podle potřeby xxxxxx řízení provedením xxxx xxxxxxxxxx důkazů.

§57

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx sám xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx řízení než xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x tím xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx orgán, xxxxx napadené rozhodnutí xxxxx, x odvolání, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx materiálem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx mu xxxxxxxx xxxxx.

§58

(1) Odvolacím orgánem xx správní xxxxx xxxxxxxx vyššího stupně xxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxxx xxxxx národního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx*) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.**)

(3) O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy, xx Xxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx správním řízení xxxxx xxxxxx organizace, xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx rozsahu; xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx pro xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx změní xxxx zruší, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odvolací xxxxx xxxxxxxxxx zruší x xxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx, k xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx hospodárnosti; xxxxxxx xxxxx xx právním xxxxxxx odvolacího orgánu xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xx xxxxx xxxx odvolat.

§60

Odvolací xxxxx je xxxxxxx přezkoumat x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxx xxxxxxx.

§61

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx podat x tohoto xxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozklad; xxxx xxxxxx xxxxxxx xx odkladný účinek.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx (orgánu Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xx základě xxxxxx xxx ustavené xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx řízení x xxxxxxxx.

Oddíl 2

Obnova xxxxxx

§62

(1) Xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím, xxxxx xx x xxxxxx xxxx, se xx xxxxx účastníka xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx najevo nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx v řízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) rozhodnutí xxxxxxxx na posouzení xxxxxxxxx xxxxxx, o xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinak;

c) xxxx nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx-xx to xxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxx být zjednána x odvolacím řízení;

d) xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem (§9 x 13), mohlo-li xx xxx podstatný xxxx xx rozhodnutí x xxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx;

x) rozhodnutí xx xxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx občana x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxx.

§63

(1) Xxxxxx řízení xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx správní orgán, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx svědčící x xxx, že xx xxxxx podán xxxx.

(3) Návrh se xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxx let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx lhůty (§28) xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Po xxxxxxxx xxx let xx právní xxxx xxxxxxxxxx xx obnova xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odvolání (xxxxxxx). Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§64

(1) Nové řízení xx věci xxxxxxx xxxxxxx orgán, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx; xxxx-xx xx důvod xxxxxx řízení rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx prvého x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxx xxxx odvolacím xxxxxxx, xxxxx se rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx lze xxxxxxx (xxxxx rozklad).

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx odvolací řízení

§65

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx x právní xxxx, xxxx z vlastního xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx toto rozhodnutí xxxxx (§58), jde-li x rozhodnutí ústředního xxxxxx státní xxxxxx (xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx), xxxx vedoucí xx základě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§61 odst. 2).

(2) Správní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx změní, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx právním předpisem xxxx obecně závazným xxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxx změně rozhodnutí xxx na to, xxx xxxxx nabytá x xxxxx víře xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Při přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x skutkových xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx dodatečně změnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxx vycházelo.

§66

Xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stupně, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§67

(1) Rozhodnutí, kterým xxx účastníkovi řízení xxx souhlas x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo kterým xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx xxxxxx, nemůže xxxxxxx xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo změnit, xxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§68

(1) Správní xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí zrušit xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxx xxxx mění xxxxxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx, xx xxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx).

Xxxxx 4

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§69

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podán x xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxx, je xxxxxxx předložit xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxxx, do 30 xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyššího stupně (§58); jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (orgán Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), předloží xxxxxxx svému xxxxxxxxx, xxxxx rozhodne na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx (§61 xxxx. 2).

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odvolat (xxxxx xxxxxxx).

Xxxxx 5

Přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soudem

§70

Zvláštní xxxxxx stanoví, xx xxxxxxx případech soudy xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí správních xxxxxx.

Xxxx xxxx

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§71

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě dobrovolně xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (§52 odst. 2), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx nedoplatků xxx sestaveným (dále xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxx se provede. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lhůta x xxxxxx, xxxx ji xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx být xxxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx vykonat, xxx-xx sestaven xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx splnění uložené xxxxxxxxxx (odstavec 1).

§72

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx účastníka xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který x prvním stupni xxxxx xxxxxxxxxx, schválil xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (vymáhající xxxxxxx orgán). Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněn, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §73.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx návrh na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§73

(1) Výkon rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru; jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx národního výboru. Xxxxxx národní výbor xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx odborem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx orgánů provádí xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx jej provádí xxxxxxx xxxxx xxx.

§74

Orgán xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx výkon xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx (§71 odst. 1), xxxxx se x xxxxx xxxxxxxx.

§75

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx národní xxxxx provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx, vyžádá xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx účastníka xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx zanikl xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx bezpředmětným,

b) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx (§71 odst. 1) byl zrušen,

c) xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx nepřípustný,

e) x předmětu, jehož xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bylo xxxxxxx xxxxxxxxx právo, jež xxxxx rozhodnutí nepřipouští.

(3) X zastavení výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxx.*)

§76

(1) Xxxxx jednotlivým xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxx-xx xxxxx povolení xxxxxxx nebo upuštění xx xxxxxx rozhodnutí,

b) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyklizením,

c) xxxxxxxxx-xx se x xxxx, xx vymáhané xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx neuplynula xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xx v xxxx x xxxxxxxx, jehož xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx nepřipouští.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádějící xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x námitkách xx xxxxx odvolat.

§77

Xxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxx prostředky xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x vede ještě x xxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx peněžitých xxxxxx

§78

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xx provádí xxxxxxxx xx mzdy nebo xxxxxxxxxx pohledávky.

(2) Xxxxxx x provedení xxxxxx xx xxxx vydá xxxxxxx orgán xxxx, xxx xxxxxxx dlužníkovi xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, že tomu, xxxx xxxxx má xxxxxxx pohledávku, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx částky xxxxxxxx správnímu xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x příslušného xxxxxxxxx xxxxxx (peněžní xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jako věřitel x jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxx*) vystaveného xxxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx se provede xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx příkazu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx srážkou xx mzdy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.**)

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§79

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přímým vynucením xxxxxxx povinnosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx spočívá x xxx, xx xxxxxxx xxxxx x výkony xx xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uloženou xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx též xxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokut; úhrn xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 500 Xxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se provede xxxxxxx vyklizením xxxx, xxxxxxxxxx prostoru, nemovitosti xxxx xxxx části, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x předvedením xxxxx.

(5) Xxx vynucení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.***) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požádat Xxxxxxxx bezpečnost, x xxx-xx x vojáky x xxxxx xxxxxx xxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxx.

§80

(1) Pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §73 xxxx. 1 a 2. Tímto příkazem xx povinen xx xxxxxxxx.

(2) Prokáže-li xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xx xx na xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx že xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx, pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§81

Správní orgán xx povinen xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx přiznávaných xxxxxxxxxxxxx smlouvami xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.+)

§82

(1) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxx i xxx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxx počátkem účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnutí dosaženo xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx roky.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx exekuce, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83

Zrušují xx:

1. xxxxxx xxxxxxxx č. 91/1960 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx;

2. §28 xxxx. 1 zákona č. 60/1961 Sb., x úkolech xxxxxxxxx výborů při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. §15 xxxx. 4 xxxx druhá xxxxxx č. 60/1965 Sb., x xxxxxxxxxxx.

§84

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx správní xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx národního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxx xxxxxx založená x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy.

§85

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1968.

Novotný x. x.

Xxxxxxxxxx x. r.

Lenárt x. x.

Informace

Právní předpis č. 71/1967 Xx. xxxxx xxxxxxxxx od 1.1.1968.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx službách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2000

227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

226/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 71/67 Xx., o xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005 x xxxxxxx č. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx na 1.1.2007)

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti odměňování

s xxxxxxxxx xx 10.12.2004

Xxxxxx xxxxxxx x. 71/1967 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 500/2004 Sb. x účinností od 1.1.2006.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

*) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

**) §276 xx 320 x. x. x.

***) §340 xx 344 x. s. x.

+) Vyhláška č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

*) §116 xxx. xxx.

**) §6 zák. x. 60/1961 Xx., x úkolech xxxxxxxxx xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

***) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

+) §6 xxx. x. 60/1961 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pořádku.

*) §57 xxxxxx x. 69/1967 Xx., x národních xxxxxxxx.

**) §54 xxxx. 3 xxxxxx č. 69/1967 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) §16 odst. 1 xxx. č. 60/1965 Xx., o xxxxxxxxxxx.

*) Vyhláška č. 85/1966 Sb., x platebním styku x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

1) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

2) §1 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx x. 304/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).