Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.04.2014.


Úmluva o mezinárodním civilním letectví

147/1947 Sb.

Úmluva

ČÁST I - Létání

HLAVA I - Všeobecné zásady a platnost Úmluvy

Svrchovanost Článek 1

Území Článek 2

Civilní a státní letadla Článek 3 Článek 3 bis

Zneužití civilního letectví Článek 4

HLAVA II - Let nad územím smluvních států

Právo nepravidelného letu Článek 5

Pravidelné letecké dopravní služby Článek 6

Kapotáž Článek 7

Letadla neřízená pilotem Článek 8

Zakázané oblasti Článek 9

Přistání na celním letišti Článek 10

Platnost leteckých předpisů Článek 11

Pravidla pro létání Článek 12

Předpisy o vstupu a výstupu Článek 13

Ochrana proti šíření se nakažlivých nemocí Článek 14

Letištní a podobné poplatky Článek 15

Prohlídka letadla Článek 16

HLAVA III - Státní příslušnost letadel

Státní příslušnost letadel Článek 17

Dvojí zápis do rejstříku Článek 18

Národní právní řád, upravující zápis do rejstříku Článek 19

Označení letadel značkami Článek 20

Výpis ze zápisů do rejstříku Článek 21

HLAVA IV - Opatření k usnadnění letectví

Usnadnění formalit Článek 22

Celní a přistěhovalecké řízení Článek 23

Clo Článek 24

Letadla v tísni Článek 25

Vyšetřování nehod Článek 26

Osvobození od zabavení pro zásah v práva patentní Článek 27

Pomocná letecká zařízení a normalisační soustavy Článek 28

HLAVA V - Podmínky, jimž musí vyhovovati letadla

Palubní doklady letadel Článek 29

Radiová výstroj letadel Článek 30

Osvědčení o způsobilosti k letu Článek 31

Průkazy personálu Článek 32

Uznání osvědčení a průkazů Článek 33

Cestovní deníky Článek 34

Omezení dopravy zboží Článek 35

Fotografické přístroje Článek 36

HLAVA VI - Mezinárodní normy a doporučované předpisy

Zavádění mezinárodních norem a řízení Článek 37

Odchylky od mezinárodních norem a řízení Článek 38

Poznámky na osvědčeních a leteckých legitimacích Článek 39

Platnost osvědčení a leteckých legitimací opatřených poznámkami Článek 40

Uznání dosavadních norem o způsobilosti k letu Článek 41

Uznání dosavadních norem o schopnostech personálu Článek 42

ČÁST II - Mezinárodní organizace pro civilní letectví

HLAVA VII - Organisace

Název a složení Článek 43

Předmět Článek 44

Stálé sídlo Článek 45

První schůze Shromáždění Článek 46

Právní způsobilost Článek 47

HLAVA VIII - Shromáždění

Schůze Shromáždění Článek 48

Práva a povinnosti Shromáždění Článek 49

HLAVA IX - Rada

Složení a volba Rady Článek 50

Předseda Rady Článek 51

Hlasování v Radě Článek 52

Účast, neopravňující k hlasování Článek 53

Povinná působnost Rady Článek 54

Přípustná působnost Rady Článek 55

HLAVA X - Letecká komise

Navrhování a jmenování členů komise Článek 56

Povinnosti komise Článek 57

HLAVA XI - Zaměstnanci

Jmenování zaměstnanců Článek 58

Mezinárodní povaha zaměstnanců Článek 59

Immunity a výsady zaměstnanců Článek 60

HLAVA XII - Finance

Rozpočet a rozvrh výdajů Článek 61

Odnětí hlasovacího práva Článek 62

Útraty delegací a jiných zástupců Článek 63

HLAVA XIII - Jiná mezinárodní ujednání

Ujednání týkající se bezpečnosti Článek 64

Ujednání s jinými mezinárodními organismy Článek 65

Činnost vztahující se na jiné dohody Článek 66

ČÁST III - Mezinárodní letecká doprava

HLAVA XIV - Zprávy a hlášení

Předkládání zpráv Radě Článek 67

HLAVA XV - Letiště a jiná letecká pomocná zařízení

Určení leteckých cest a letišť Článek 68

Zdokonalování leteckých pomocných zařízení Článek 69

Financování leteckých pomocných zařízení Článek 70

Opatření a udržování pomocných zařízení Radou Článek 71

Nabytí nebo užívání pozemků Článek 72

Výdaje a rozvrh úhrady Článek 73

Technická pomoc a použití příjmů Článek 74

Převzetí pomocných zařízení opatřených Radou Článek 75

Vrácení peněz Článek 76

HLAVA XVI. Společné provozní organizace a poolové dopravní služby

Dovolené společné provozní organizace Článek 77

Úkol Rady Článek 78

Účast v provozních organizacích Článek 79

ČÁST IV - Závěrečná ustanovení

HLAVA XVII - Jiné letecké dohody a ujednání

Úmluvy pařížská a havanská Článek 80

Registrace platných dohod Článek 81

Zrušení neslučitelných ujednání Článek 82

Zápis nových ujednání Článek 83

Převod určitých funkcí a povinností Článek 83 bis

HLAVA XVIII - Rozepře a tresty

Řešení sporů Článek 84

Rozhodčí řízení Článek 85

Odvolání Článek 86

Trestní opatření proti nepodrobivšímu se podniku Článek 87

Trestní opatření proti nepodrobivšímu se státu Článek 88

HLAVA XIX - Válka

Válka a stav tísně Článek 89

HLAVA XX - Přílohy

Přijetí a doplňování příloh Článek 90

HLAVA XXI - Ratifikace, přístupy, změny a výpovědi

Ratifikace Úmluvy Článek 91

Přístup k Úmluvě Článek 92

Připuštění jiných států Článek 93

Změny Úmluvy Článek 94

Výpověď Úmluvy Článek 95

HLAVA XXII - Definice Článek 96

Podpis Úmluvy

č. 29/1957 Sb.

č. 14/2014 Sb. m. s.

č. 19/2014 Sb. m. s.

INFORMACE

147

Xxxxxx

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX!

XXX 7. PROSINCE 1944

XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXX:

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx rozvoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví může xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnost, x

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x šířila xxxx xxxxx x xxxxxx xxx spolupráce, xx xxx spočívá xxxxxxx mír,

proto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx zásadách x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx civilní xxxxxxxx xxxxx bezpečně x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zdravě x xxxxxxxxxx provozovati,

uzavřely xx tím účelem xxxx Xxxxxx.

Xxxx I

Létání

HLAVA X

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx 1
Svrchovanost

Smluvní xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vzduchovým xxxxxxxxx xxx xxxx územím.

Xxxxxx 2

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xx budou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ochranou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx x xxxxxx letadla

a) Xxxx Xxxxxx xx bude xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

x) Letadlo používané xx xxxxxxxx vojenských, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx pokládáno xx xxxxxx xxxxxxx.

x) Žádné xxxxxx letadlo smluvního xxxxx xxxxx letěti xxx xxxxxx jiného xxxxx ani na xxx xxxxxxxx, nedostalo-li xx xx k xxxx zmocnění xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, x ve xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx státní letadla, xxxxx náležitě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx civilních xxxxxxx.

Xxxxxx 3 xxx

x) Xxxxxxx xxxxx uznávají, xx xx každý xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx letadla. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx států xxxxxxxx x Chartě Spojených národů.

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx každý xxxx xx při výkonu xxx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxx civilního xxxxxxx letícího xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozumné důvody xxxxxxx k xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx této Xxxxxx, xx některém xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, aby takovým xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx prostředkům slučitelným x příslušnými pravidly xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x) xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný v xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisech nebo xxxxxxxx xx tímto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx muselo xxxxx xxxxxxx letadlo xxxxxxx xx rejstříku x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má x xxxxx státě xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bydliště. Xxxxx smluvní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxx použitelných xxxxxx xxxx předpisů x x xxxxxxx xx xxxxx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxxx orgánům.

d) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x cíli xxxx Xxxxxx zakázáno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tomto xxxxx nebo provozovaných xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx. Xxxx ustanovení xxxxxxxxx odstavec x) xxx nezmění xxxxxxxx x) a x) xxxxxx článku.

Článek 3 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 21/2014 Xx. x. x. x účinností xx 4.4.2014

Xxxxxx 4

Zneužití civilního xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx shoduje xx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx účelu, xxxxx xx xxx neslučitelný x účely xxxx Xxxxxx.

HLAVA XX

Xxx xxx xxxxxx smluvních xxxxx

Xxxxxx 5

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx tom, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, jsouce xxxxxx předpisy této Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx území, nebo xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, přelétávati, jakož x přistávati xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jest xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx předem xxxxxxx, x s xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx se přistálo. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx však xxxxxxxxx xxxxx z důvodů xxxxxxxxxxx xxxx žádati, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vybavenými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx vyžádala xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx-xx tato xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cestujících, zboží xxxx pošty xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rovněž xxxxxxxxx, xxxxxx vázána xxxxxxxxxxx čl. 7, xxxxxxxxx xxxx vykládati cestující, xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx, že xxxx, xx xxxxxx xx toto nakládání x vykládání xxxx, xxxx xxxxxxxx stanoviti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx vhodné.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zmocněním xxxxxx státu, a x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx

Xxxxx smluvní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx x xxxxxx xx jiného xxxxx xx xxxx území. Xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výlučného xxxxx, ani xx xxxxxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxx xx některého xxxxxx státu.

Xxxxxx 8

Xxxxxxx neřízená xxxxxxx

Xxxxx letadlo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx býti xxxxxx bez xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, leč xx zvláštním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x oblastech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxx vyloučeno xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 9

Xxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiných xxxxx xxx jistými xxxxxxxx xxxxx území, x xxxxxxxx však, xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx území xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x pravidelným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x letadly xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx jsou xxxxxxxxx x podobným xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx polohy, xxx létání zbytečně xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i veškeré xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ostatním xxxxxxxx státům x Xxxxxxxxxxx organizaci xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxx potřeby xxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx omeziti xxxx zakázati, a xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxx územím xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxx smluvní stát xxxx xxxxx předpisů, xxxxx vydá, žádati, xxx xxxxx letadlo, xxxxx vstoupí do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a) x x), přistálo, xxxxxxx mu xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jeho území.

Xxxxxx 10

Přistání xx xxxxxx letišti

Kromě případu, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Úmluvy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jest xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx území smluvního xxxxx, aniž xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx smluvního státu, xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx letišti, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx účelem xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxx smluvního xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x celního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx státem uveřejněny x xxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx II. xxxx Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxxxx státům.

Článek 11

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx užívaných x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx území nebo xxxxxx x něho, xxxx které xxxxxxxx xxxxxx x létání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx jeho xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, x výhradou xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxx x pobytu xx xxxxx onoho xxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxx smluvní xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xx jeho xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx kdekoliv, se xxxxxxx platným xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx zavazuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx možnou xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx této Xxxxxx. Xx xxxxx moři xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx zajistí xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx porušily předpisy x xxx směru xxxxxx.

Článek 13

Předpisy x xxxxxx x výstupu

Zákonům x nařízením xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zboží xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx výstup x xxxx, jakož i xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx, výstupu, xxxxxxxxxxxxxxxx, cestovních xxxx, xxx x karantény, xxxxxxx xx tito xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx sami nebo xxxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxx proti xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx smluvní xxxx xx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxx xxxxxx opatření, xxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nešířila xxxxxxx, xxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x mor, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smluvních xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx budou x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x orgány, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, platných xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Článek 15

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx smluvním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bude x výhradou ustanovení čl. 68 xxxxxx xxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocných xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxx radiové x povětrnostní, jež xx byly určeny x xxxxxxxxx užívání xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx létání, xxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx ukládány, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pomocných xxxxxxxx xxxxxxx kteréhokoli xxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxxx xxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ony, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx domácími xxxxxxx téže xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx provoz, x

x) xxx letadla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby, xxx xxx, které xx byly xxxxxxx xxxx domácími xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx dopravní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx poplatky musí xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, předmětem xxxxxxxx Xxxx, xxxxx x tom vydá xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Smluvní stát xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxx, xxxxxx xxxx výstupu x xxxx území xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx nebo na xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku.

Xxxxxx 16

Prohlídka xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx odletu prohlédnouti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx touto Xxxxxxx.

XXXXX XXX

Xxxxxx příslušnost xxxxxxx

Xxxxxx 17

Státní příslušnost xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxx xxxxx xx rejstříku

Letadlo xxxxxx xxxx platně zapsáno xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Národní xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx zápis xx rejstříku

Zápis xxxxxxx xx rejstříku xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx v každém xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Článek 20

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx opatřeno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rejstříkovou.

Xxxxxx 21

Výpis xx xxxxxx xx rejstříku

Každý xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx, že poskytne, xxxx-xx o to xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx. Mimo xx xxxx každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx podávati Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx letectví xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, x vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx do rejstříku xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x disposiční xxxx xxx xxxx. Údaje, xxxxxxx xxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx touto xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx.

XXXXX IV

Opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 22

Usnadnění xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx učiní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, aby xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx.

Xxxxxx 23

Celní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xx zavazuje, xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx bude xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx doporučen ve xxxxx s xxxxx Xxxxxxx. Žádné xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx svobodných xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 24

Clo

a) Xxxxxxx, xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x něho xxxx xxxx ně, budou xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxxx hmoty, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, pravidelná xxxxxxx x letadlové zásoby, xxxxx xxxx na xxxxxx letadel smluvního xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx na palubě xxx xxxxxxx x xxxxx tohoto státu, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podobných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dávek x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nebude xxxxxxxxxx na složená xxxxxxxx xxxx předměty, xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx x předpisy xxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxx.

x) Náhradní součástky x výstroj, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jimi xxxx xxxxxxxx letadla xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx jich na xxxxxx xxxxxxxxx užilo, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx, xx xx podrobí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx lze xxxxxxxxx, xx tyto předměty xxxxxxxx xxx celním xxxxxxx a xxxxxxxxx.

Článek 25

Xxxxxxx x xxxxx

Xxxxx smluvní xxxx xx zavazuje, xx xxxxxxxx xxxxxxx pomoc xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxx území, xxxxxx xxxx za proveditelnou, x že xxxxxx, xxx xxx dozorem xxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx nebo úřady xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx takovou xxxxx, jež xx xx xxxxxx okolností xxxx xxxxx. Každý xxxxxxx stát, xxxxxx-xx xxxxxxx po zmizelém xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx Xxxxxxx.

Článek 26

Vyšetřování xxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx jiného smluvního xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx projeví vážná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, x němž k xxxxxx došlo, xxxxxxx x okolnostech xxxxxx, x xx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxx letadlo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx přítomni xxxxxxx, x stát xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxx výsledek.

Článek 27

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx na xxx xxxxxxxx či xxxxxx, ani zabaveno, xxx zadrženo, ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx jiného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx uděleného xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xx jehož xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx platí, xx x xxxxxx xxxxxxx nebude ve xxxxx, xx jehož xxxxx letadlo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jistoty x souvislosti se xxxxx zmíněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx letadla.

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x) tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxxx vztahovati xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx součástek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx uskladněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xxxxxxx vstoupilo, xxx x něho xxxxxxxx vyváženy.

c) Výhody xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ty xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx této Úmluvy x též 1) xxx jsou xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úmluvy o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx 2) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx vynálezy xxxxxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Úmluvě x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 28

Pomocná xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx, xxxxx to uzná xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx území xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx letecká xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního letectví, xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx;

x) xxxxxx x xxxx používati příslušné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, jež xxxxx xxxx xxxx čas xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx mezinárodních xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx leteckých xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, jež xxxxx xxxx xxxx xxx od času xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx této Xxxxxx.

HLAVA X

Xxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxxxxxx letadla

Článek 29

Xxxxxxx xxxxxxx letadel

Každé xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx x mezinárodnímu xxxxxx, musí v xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Úmluvou xxxxx x xxxxx xxxx doklady:

a) xxx xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x letu,

c) náležité xxxxxxx legitimace každého xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx radiovým xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) dopravuje-li cestující, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx i míst xxxxxx x určení,

g) xxxxxxxxx-xx zboží, manifest x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxxxx výstroj xxxxxxx

x) Letadla každého xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx x xxxxx radiový xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx státu, v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu, nad xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x souhlase x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

x) Vysílacího xxxxxxxxx radiového xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, xxxxxxx pro xxx účel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxxx letadlo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 31

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x letu

Každé xxxxxxx používané x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx osvědčením x xxxxxxxxxxxx x xxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx členové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x leteckými xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vydány xxxx prohlášeny xx xxxxxx xxxxxx, v xxxx letadlo xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx.

x) Xxxxx smluvní xxxx xx xxxxxxxxx právo, xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx územím xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx legitimace xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smluvním státem.

Xxxxxx 33

Xxxxxx osvědčení x průkazů

Osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx a letecké xxxxxxxxxx, vydané xxxx xx xxxxxx uznané xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rejstříku, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uznány xx xxxxxx s xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx kterých tato xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx moci býti xxx xx xxxx xxxxxxxxx podle Úmluvy, xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 34

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x mezinárodnímu xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx, jeho xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxx xxx od xxxx xxxxxxxxxx podle xxxx Xxxxxx.

Článek 35

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) Válečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx létání xx xxxxx některého xxxxx xxxx nad xxx, vyjímajíc xxxxxx, xx tento stát xx x xxxx xxxxxxx. Každý xxxx xxxxxxx x předpisech, xx jest xx xxxxxx xxxxxx článku xxxxxxxx válečným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx jest x xxxxx jednotnosti xxxxxxxx dbáti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx čas xx času učiniti Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x) Každý xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx právo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx předmětů, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx. x), x výhradou však, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx rozdílu xxxx jeho domácími xxxxxxx, používanými k xxxxxxxxxxxxx létání, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx x výhradou, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx omezení, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx x používání na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x vedení xxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxxxxxxxx přístroje

Každý xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx územím.

XXXXX XX

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx norem x řízení

Každý smluvní xxxx xx zavazuje xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, normách, xxxxxxxx x organizaci, týkajících xx xxxxxxx, personálu, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, všude xxx, xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

X tomu xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení, xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx leteckých, počítajíc x xx xxxxxxx xxxxxx orientační,

b) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx letišť a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx létání a xxxxx kontroly xxxxxx,

x) xxxxxx průkazů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mechaniků,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx rejstříku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letadel,

g) xxxxxxx a výměny xxxxxxxxxxxxxxxx zpráv,

h) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx,

x) řízení xxxxxxx x přistěhovaleckých,

k) xxxxxxx v tísni x vyšetřování nehod, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x bezpečnosti, xxxxxxxxxxxxx x výkonnosti létání, xxxxx se čas xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 38

Odchylky od xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxx, xxxxx shledá, xx xx není xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, když taková xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, anebo xxxxx pokládá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx předpisů xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxx ihned Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx letectví xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx normou. Xxx-xx x změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx změn, xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xx xxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx normy, xxxxx udati, co xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx se xxxxxxxxxxx xxxxx liší xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu.

Xxxxxx 39

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) Každé xxxxxxx xxxx část xxxxxxx, xxx něž xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxx o xxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx svém osvědčení x xxxxxxxxxxxx k xxxx nebo v xxxx xxxxxxx úplný xxxxxxx případů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxx, xxxxxx leteckou xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx příslušný xxxx letecké xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx opatřena, musí xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x její xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 40

Xxxxxxxx osvědčení x leteckých legitimací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx letadlo x xxxxx člen xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo států, xx jejichž xxxxx xx xxxxxxxx. Zápis xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osvědčením, x xxxxx xxxxx, xxx xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxx xxxxx, xx jehož xxxxx se letadlo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 41

Uznání dosavadních xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nebudou xxxxxxxxxx xx letadla x xxxxxxxxxx výstroj xxxx, xxxxxxx prototyp xx příslušným xxxxxx xxxxx předloží x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx tří xxx xx dni přijetí xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 42

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx legitimace xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxx normy x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx; x každém případě xx xxxx budou xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxx let xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxx XX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxïxxx xxxxxxxx

XXXXX XXX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 43

Xxxxx a xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Rady x jiných xxxxxx, xxxxx bude xxxxx.

Článek 44

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx xx xxxxx světě;

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx pomocných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx letecké xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyvolaným xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx dbáno xxxx xxxxxxxxx států x xxx každému xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vhodná příležitost xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx letu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx xx všech xxxxxxx.

Xxxxxx 45

Stálé xxxxx

Xxxxx xxxxx organizace xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx závěrečné xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxxxx dne 7. prosince 1944. Xxxxx xxxx býti xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx Shromáždění xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx shora zmíněné Xxxxxxx organizace, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx platnosti, x xxxxx xx x době a xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 47

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx osobnost xx xx přizná xxxxx xxx, xxx xx xxxx slučitelno x xxxxxxx a zákony xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 48

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

x) Shromáždění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx a xxxxx je Xxxx x xxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxxx xxxxx. Mimořádné zasedání Xxxxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států, adresovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx rovné xxxxx xxxx zastoupeny xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxx smluvní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Zmocněnci xxxxxxxxxxx smluvní státy xxxxx xxxx doprovázeni xxxxxxxxx poradci, kteří xx mohou účastniti xxxxxx, avšak nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jest xxxxxxxxx, xxx se xx schůzích Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Není-li x xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bude xx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 49

Xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx budou xxxx:

x) voliti xx xxxxx xxxxxx svého xxxxxxxx x xxxx xxxxx předsednictva;

b) voliti xxxxxxx státy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxx xxxxxxxxx x hlavě XX;

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,xxxxx mu byly Xxxxx xxxxxxxxxx;

x) stanoviti xx xxxx jednací xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výbory;

e) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souhlase x xxxxxxxxxxx xxxxx XXX;

x) xxxxxxxxxxxx výdaje x xxxxxxxxxxx účty xxxxxxxxxx;

x) podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx kterékoliv xxxxxx ze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) přenésti xx Xxxx práva x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx organizace, xxxxx x tento xxxxxx oprávnění kdykoliv xxxxxxxxxx x měniti;

i) xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxx XXXX;

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx zlepšení předpisů xxxx Úmluvy, x, xxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxxxx xx smluvním xxxxxx x souhlase x xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX;

x) xxxxxxxx xx otázkami xxxxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxx organizace, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

XXXXX XX

Xxxx

Xxxxxx 50

Xxxxxxx x xxxxx Rady

a) Xxxx bude stálým xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxx xx skládat xx třiceti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx konati na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxx vždy xx 3 xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Rady setrvají x úřadě xx xxxxxx xxxxx.

x) Xxx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx Shromáždění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1) xxxxxx x letecké dopravě xxxxxxxxxxxxxxx, 2) xxxxxx xxxxx nezastoupeným, xxxxx xxxxxxx přispívají k xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 3) xxxxxx xxxxx nezastoupeným, xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx zeměpisné xxxxxx xxxxx budou x Xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx x Xxxx, obsadí xx Xxxxxxxxxxx xx nejdříve; xxxxxxx xxxx, takto xxxxxxx xx Xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx neuplynulou xxxx období svého xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxxxx xx činně xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx služby, xxx xxxx xx xxxxxx službě xxxxxxxx xxxxx.

Článek 51

Předseda Rady

Rada xx xxxxx předsedu xx xxxx 3 xxx. Tento xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Rada si xxxxx xx svých xxxxx jednoho nebo xxxxxxx místopředsedů, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Předseda xxxxxx xxxx zvolen xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx Rady, xxxxx xx-xx zvolen xxxxxx xxxxxxxx, pokládá xx xxxx místo xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jejž xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx zástupce Xxxx x

x) xxxxxx Rady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx.

Článek 52

Hlasování v Xxxx

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členů. Rada xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx uděliti xxxxx xxx výboru, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 53

Účast, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx smluvní xxxx smí, xxxx xxxx oprávněn hlasovati, xxxxxxxxx xx x Xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx člen Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxx x rozepři, xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Článek 54

Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx

Xxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx si xxxxxxxxxx x jednací xxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Rady x xx odpovědný, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx leteckou xxxxxx x xxxxxxxx x ustanoveními xxxxx X;

x) spravovati xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hlavy XXX x XX;

x) xxxxxx plat xxxxxxxx Xxxx;

x) jmenovati hlavního xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x učiniti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx XX;

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x uveřejňovati xxxxxx, xxxxxxxx xx pokroku xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xx zprávy o xxxxxxxxxx nákladech x xxxxxxxxxxx o subvencích, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx doporučení xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx této Xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx učiniti xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx tom, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) schvalovati x souhlase x xxxxxxxxxxxx xxxxx XX xxxx Úmluvy mezinárodní xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, označovati je x důvodů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxx, co xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise na xxxxxxxx příloh a xxxxxx opatření xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx XX;

x) xxxxxxxx xxxxxx týkající xx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxx.

Xxxxxx 55

Přípustná působnost Xxxx

Xxxx xxx:

x) xxxx-xx xx xx jeviti xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx žádoucím, xxxxxxx xxxxxxxxx letecko-dopravní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravních xxxxxxx, x xxxxx xxxx jichž prostřednictvím xxx xxxxxxx, aby xx usnadnilo provádění xxxxx xxxx Úmluvy;

b) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinnosti, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx Xxxxxx, x tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx;

x) xxxxx bádání xx xxxxx oborech xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx důležitosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bádání xxxxxxxx státům a xxxxxxxxxxx xxxx smluvními xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx Shromáždění xxxxxx x xxx xxxxx;

x) vyšetřovati, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, každou xxxxxxx, x níž xx xx xxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx překážky, xxxx xx lze vyhnouti, x po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

XXXXX X

Letecká xxxxxx

Xxxxxx 56

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx komise

Letecká xxxxxx xxxx xx skládati x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxx smluvními xxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxx náležitou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vědeckých x xxxxxxxxxxx otázkách xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 57

Povinnosti komise

Letecká xxxxxx bude:

a) xxxxxxxxx x xxxxxxx příloh xxxx Úmluvy x xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stát xxx býti xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx toho;

c) xxxxxxxx Xxxx posudky x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jakož x x výhradou xxxxxxxxxx xxxx Úmluvy, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, platy, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx používati služeb xxxxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 59

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx směti xx xxxx xxxxxx xxxxx povinností ani xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx od jakéhokoli xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx zavazuje, xx bude plně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádného xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 60

Immunity x xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx pokud xx xxxx možné xxxxx xxxx ústavního řádu, xxxxxx xxxxxxxxxx Rady, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx x výsady, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úředníků, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx předsedovi Xxxx, generálnímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxx, tytéž, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.

XXXXX XXX

Xxxxxxx

Xxxxxx 61

Rozpočet x rozvrh xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx roční xxxxxxxx, roční uzávěrku xxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx hlasovati x rozpočtu, xxxxx xxx, xxx uzná xx vhodné, a xxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XV, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, který čas xx xxxx určí.

Xxxxxx 62

Odnětí xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx hlasovacího práva xx Shromáždění a x Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxx finanční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 63

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx ponese xxxxxx xxxxx vlastního xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxx x odměny, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx Xxxx, xxxxx i svých xxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XIII

Jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 64

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx týkají xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx míru.

Xxxxxx 65

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organismy

Rada xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x udržování společných xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx zaměstnanců, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx ujednání, xxxxx xx se xxxxxxxxx práce xxxxxxxxxx.

Článek 66

Xxxxxxx vztahující xx xx jiné xxxxxx

x) Xxxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxx úkoly, xxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravních xxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx, xxxxxxx v Xxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1944, x xx v souhlase xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

x) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx o transitu xxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Dohodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v Xxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1944, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx Shromáždění xxxx Xxxx podle xxxxxxxxxx příslušné Xxxxxx.

Xxxx XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XIV

Zprávy x xxxxxxx

Xxxxxx 67

Předkládání zpráv Xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx zavazuje, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x souhlase s xxxxxxxxx kladenými Radou, xxxxxxxxxxx Radě zprávy x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, vykazující mezi xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich prameny.

XXXXX XV

Letiště x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 68

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x letišť

Každý xxxxxxx stát xxx x výhradou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx stanoviti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,xxxxx i letiště, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Článek 69

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx Xxxx xx xx, že xxxxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxx radiové a xxxxxxxxxxxx, nevyhovují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, účinnému x hospodárnému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx leteckých dopravních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx zúčastněným xxxxxx x s xxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx vyhledaly xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x může xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx. Xxxxx smluvní xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 70

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx článku 69 xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx uvedla xx skutek. Xxxx xx může xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jichž si xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxx xxxx, může se Xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx útraty xxxx xxxxxx část.

Xxxxxx 71

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx pomocných xxxxxxxx Xxxxx

Xxxx-xx o to xxxxxxx xxxx, může xx Xxxx xxxxxxx, xx opatří, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx udržovati x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx některá xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravních služeb xxxxxx xxxxxxxxx států, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pomocných zařízení.

Xxxxxx 72

Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Radou, zapotřebí xxxxxxx, jest onen xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx může, xxxxx-xx xx, xxxxxxxx xxxxx vlastnické, xxxxx xxxxxxx pozemku za xxxxxxxxxxxxx x přiměřených xxxxxxxx x v xxxxxxxx xx svými xxxxxx usnadniti.

Xxxxxx 73

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hlavy XII, xxx Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výdaje xx účely xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smluvní xxxxx, které x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení užívají. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozu xx xxxxx, xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxx.

Xxxxxx 74

Xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx-xx Xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx opatří xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x technické xxxxxx xxx xxxxxxx x provozování letišť x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i x placení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pomocných xxxxxxxx, xxxxx x x úrocích a xxxxxxxxxxx částkách.

Xxxxxx 75

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Radou

Smluvní xxxx xx xxxx xxxxxxx zhostiti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení článku 70 x převzíti xxxxxxx x xxxx xxxxxxx zařízení, která Xxxx zřídila xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článků 71 a 72, xxx, že xxxxxxx Radě xxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxx xx daných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx za xx, xx částka xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx do xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

Článek 76

Vrácení peněz

Peníze, xxxxxxx Xxxxx zaplacením xxxxx xxxxxxxxxx článku 75 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 74, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 73, xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.

XXXXX XXX

Xxxxxxxx provozní xxxxxxxxxx a poolové xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 77

Xxxxxxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx této Úmluvy xxxxxx brániti xxxx, xxx dva xxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx společné provozní xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednatelství, xxxx xxx neprovozovaly x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx oblastech, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jednatelství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx podrobí xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx týkají xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vztahovati xx letadla v xxxxxxx mezinárodních provozních xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 78

Xxxx Xxxx

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxx utvořily xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx kterýchkoli leteckých xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 79

Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx se xxxx zúčastniti společných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ujednání xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx leteckých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vláda xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx býti xxxxx volné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx soukromém.

Xxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXX XXXX

Xxxx letecké xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx 80

Úmluvy xxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx, že xxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx o úpravě xxxxxxxx podepsanou v Xxxxxx xxx 13. xxxxx 1919, xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 20. xxxxx 1928, xx-xx xxxxxxx některé x xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx nahrazuje xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 81

Registrace platných xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvního xxxxx a některým xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx dopravním podnikem xxxxxxxxx jiného státu, xxxx býti xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx.

Článek 82

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx, přijímajíce xxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx neslučitelné x xxxxxx ustanoveními, x zavazují se, xx takových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx stát, xxxxx xxxxx, než se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx mimosmluvnímu xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvního xxxx nesmluvního státu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx bezodkladného xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx tak xxx xx xxxxx učiniti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Úmluvy.

Článek 83

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku může xxxxx smluvní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx ujednání xxxx xxxxxxxxxxx registrováno x Xxxx, xxxxx xx xx možno xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 83 xxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx článků 12, 30, 31 x 32 xxxx. x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, pronájmu nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx ujednání provozovatelem, xxxxx xx xxxxxx xxxxx podnikání xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podnikání, své xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx jiným xxxxxx xx xxx převést xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx letadlo zapsáno, xxxxx článků 12, 30, 31 x 32 xxxx. x). Stát, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx nebude xxxxxx xx xxxxxx x ostatním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dohoda xxxx státy, xx xxxxx xx upraven, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx článku 83, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nebudou jednou xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx sděleny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx pod xxxxxxx a) x x) shora xx xxxxxxx i na xxxxxxx xxxxxxxxxx článkem 77.

Xxxxxx 83 xxx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 20/2014 Sb. x. x. s účinností xx 4.4.2014

XXXXX XXXXX

Xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx 84

Řešení xxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx několika xxxxx xx věci xxxxxxx xxxx provádění této Xxxxxx a jejích xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xx Xxxx, xxxxxx-xx xx x to xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx týká. Xxxxx xxxx Rady xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx stát xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx s xxxxxxxx článku 85 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx hoc, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x Stálému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Takové xxxxxxxx xxxx oznámiti Xxxx xx 60 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 85

Rozhodčí řízení

Jestliže xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx stranou x xxxxxxx, x níž xx xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx strany, xxxxx xxxx stranami x xxxxxxx, dohodnouti na xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx každá smluvní xxxxxx, xxxxx jest xxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx rozhodčího a xxxxxxxx jmenují rozsudího. Xxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx jmenovati xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx ode xxx, xxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Rady xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xx do xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxx zmíněného. Xxxxxxxx x rozsudí xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Rozhodčí xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx své vlastní xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů, x xxxxxxxx však, xx Rada xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx.

Článek 86

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxx, zůstane každé xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravní podnik xx provozován xx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx Úmluvy, v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx, xx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxx 87

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx Xxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx v souhlase x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 88

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx práva xx Xxxxxxxxxxx x v Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

HLAVA XIX

Válka

Článek 89

Válka x xxxx tísně

V xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx této Úmluvy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx jako xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vyhlásí xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx to Xxxx.

XXXXX XX

Xxxxxxx

Xxxxxx 90

Xxxxxxx x doplňování xxxxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článku 54 xxxxxxxxxxx 1), Radou bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx ve xxxxxx x xxxx účelu xxxxxxx x xxxx xxxxxxx budou xxx xxxxxxxxxx každému smluvnímu xxxxx. Každá xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx platnosti xx uplynutí tří xxxxxx xxx xxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx delší xxxx, xxxxxxxxx Radou, xxx xx většina xxxxxxxxx států mezitím xxxxxxxx Radě xxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxx ihned xxxxxx xxxx smluvním xxxxxx, jakmile některá xxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxx platnosti.

XXXXX XXI

Ratifikace, přístupy, xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx 91

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

x) Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxx x archivu vlády Xxxxxxxxx států amerických, xxxxx oznámí datum xxxxxxx každému xxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx tuto Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx přistoupí xxxxxxxxxxx xxxxx, nabude xxxx xxxx xxxx Xxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx po tom, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uložena. Xxx stát, xxxxx xx xxxxxxxxxx později, xxxxxx tato Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx ratifikační xxxxxxx.

x) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Spojených xxxxx xxxxxxxxxx, xxx vládě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx přistoupivších xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx Úmluva nabývá xxxxxxxxx.

Xxxxxx 92

Xxxxxxx x Xxxxxx

x) Xxxx Úmluva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx národů x xxxxxx s xxxx sdruženým jakož x xxxxxx zachovavším xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vládě Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x xxxxxx účinnosti xxxxxxx den xx xxx, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx všem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 93

Připuštění xxxxxx xxxxx

Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx článku 91 x 92 x) xxxxxxxxxx, xxxxx býti, xxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxx xx této Xxxxxx čtyřpětinovou xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, že xxxx x xxxxxx případě xxxxx souhlasu xxxxx, xx něhož vtrhl xxxx xxxx napadl xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

Článek 94

Xxxxx Xxxxxx

x) Xxxxx navrhovaná xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dvoutřetinovou xxxxxxxx xxxxx Shromáždění x nabude xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx dvě třetiny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xx-xx podle xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx, xxxx xx přijetí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx stát, xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx době po xxx, co xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx.

Článek 95

Výpověď Úmluvy

a) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Úmluvu xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx adresovaným xxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx, xxxxx ihned xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx dal.

HLAVA XXXX

Xxxxxxxx

Xxxxxx 96

Xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx:

x) "letecká dopravní xxxxxx" značí xxxxxx xxxxxxxxxxx leteckou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx letadlem xxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx cestujících, xxxxx xxxx xxxxx,

x) "mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx služba" xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx prochází xxxxxxxxxx prostorem xxx xxxxxx více xxx xxxxxxx xxxxx,

x) "xxxxxxx xxxxxxxx podnik" xxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx dopravu, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckou dopravní xxxxxx,

x) "přistání pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxx x xxxx potřeby, xxx xxxx odvážení xxxx xxxxxxxxx cestujících, xxxxx xxxx xxxxx.

Podpis Xxxxxx

XXXXX XX XXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, podepisují xxxx Xxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxx vlád xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podpisů.

DÁNO x Xxxxxxx sedmého xxxxxxxx 1944 x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, ruském x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx texty xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx předány xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx. Tato Úmluva xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve Washingtonu X. X.

XX XXXXXXXXXX:

XXXXX XXXXXX AZIZ

ZA AUSTRALII:

ARTHUR X. XXXXXXXXX

XX XXXXXX:

XX XXXXXXX:

XXXXXXX XXXXXXX

XX BRASILII:

ZA XXXXXX:

X. X. SYMINGTON

ZA XXXXX:

XXXXXX SÁENS,

GREGORIO XXXXXXXX,

XXXX XXXXXXXXXX

XX ČÍNU:

CHANG XXX-XXXX

XX XXXXXXXX:

XX XXXXX XXXX:

XX XXXX:

XX XXXXXXXXXXXXXX:

XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX:

XXXXXXX X. XxXXXXXXXX

XX XXXXXXX:

XXXX A. XXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXX JURADO

ZA EGYPT:

MAHMOUD XXX HASSAN,

MOHAMED BEY XXXXXXX,

XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX

XX XXXXXXXX:

XX ETHIOPII:

ZA XXXXXXX:

XXX XXXXXX,

XXXXXX XXXXX,

XXXXX XXXXXXX,

XXXXXX LOCUCCOL

ZA XXXXX:

XXXXXXXXX X.X.XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XX XXXXXXXXX:

XX XXXXX:

XXXXXXX ROY

ZA XXXXXXXX:

XXXXXX X. LEFEBVRE

ZA XXXXXX:

XXXX XXXXX

XX XXXXX:

XXXXXXXX XXXXXX

XX XXXX:

XXXXXXXX XXXXXXXXX

XX XXXX:

XXX XXXXXX

XX XXXXX:

XXXXXX BRENNAN,

JOHN XXXXXX,

XXXX X. HEARNE,

TIMOTHY X. O. XXXXXXXX

XX XXXXXXX:

XXXXXXX XXXXXXX,

XXXXXX XX-XXXX

XX XXXXXXX:

XXXXXX X. WALKER

ZA XXXXXXXXXXX:

XX MEXIKO:

PEDRO X. XXXXX

XX XXXXXXXX:

X. X. XXXXX VAN XXXXXXX,

X. X. ARONSTEIN

ZA NOVÝ XXXXXX:

XXXXXX X. XXXXXXXX

XX XXXXXXXXX:

XXXXXXX E. XXXXXXX

XX XXXXXX:

XX XXXXXX:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx podpisuje xxxx Xxxxxx ad referendum x x těmito xxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx ke xxxxx strategickému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikačních prostředků xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx důležité xxx xxxxxxx obchod x mají životní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx republika Xxxxxx xxxxx učiniti všechna xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, jež xx xxxx vhodná xxx xxxx vlastní xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx řečených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx náhledu xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx, xx odborné xxxxxxx, xx xxx xx x Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XX XXXXXXXX:

XX XXXX:

XXXXXXX XXXXXXXX,

XXXX XXXXXXXX,

XXXX XXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXXXXXX XXX XXXXX

XX XXXXXXXX:

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX X. XXXXX,

XXXXXX H. XXXXX

XX POLSKO:

ZBYSLAW XXXXXXXX,

XX. XXXXXX XXXXXXX,

XXXXXX X. XXXXXXXX,

XXXXXX X. XXXXXXXXXX,

XXXXXX X. GOTTLIEB

ZA PORTUGALSKO:

MARIO XX XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX,

XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXX CALHEIROS,

VASCO XXXXXX XXXXX

XX XXXXXXXXX:

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXX,

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXX

XX XXXXXXX:

XXXXXX XXXXXX

XX XXXXXXXXX:

XX XXXXX:

XXXXXXXXXX KAHALE

ZA XXXXXXX:

XÜXXÜ XXXXX,

XXXXXX XXXXXXXX,

XXXXX X. XXXX

XX XXXXXXXXXXXX XXXX:

XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX BRITANNIE X XXXXXXXXX XXXXX:

XXXXXXX

XX XXXXXXX XXXXX AMERICKÉ:

ADOLF A. XXXXX,

XXXXXX X. XXXXXXXXX,

XXXXXXX X. XXXXXXXXX,

XXXXXXXX H. XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXX,

X. XXXXX XXXXX,

XXXXXXX X. X. XXXXXX

XX XXXXXXX:

XXXXXX XXXXXXXX,

XXXXXXX X. XXXXXX

XX VENEZUELU:

ZA XXXXXXXXXX:

XX XXXXXX:

XXXXXX XX XXXXXXXXX

XX XXXX:

XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, SCHVALUJEME X XXXXXXXXXXX JI.

TOMU XX XXXXXXX JSME XXXXX XXXX XXXXXXXXX A X NĚMU XXXXX XXXXXXXXX ČESKOSLOVENSKÉ XXXXXXXXXXXX XXXX.

XX HRADĚ PRAŽSKÉM XXX 25. XXXXX XXXX TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO XXXXXXXXXXX SEDMÉHO.

Dr. XXXXXX XXXXX x. x.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xx. V. XXXXXXXXX x. x.

XXXXXX XXXXXXXX X MINISTERSTVU XXXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxx xx x xxx, xx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 18. xxxxx 1945 xx Xxxxxxxxxxx x ratifikační xxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxx departementu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx dne 1. xxxxxx 1947.

Xxxxx článku 91. Xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx ratifikuje xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx států, xxxx nimi platnosti xxxxxxxxx xxx xx xxx, xx šestadvacátá xxxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dne 5. xxxxxx 1947, nabyla Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 4. dubna 1947, x xx x pro xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx jsou vázány xxxx státy:

Afganistan (4.XX.1947), Xxxxxxxxx (4.XX.1946), Australie (1.XXX.1947), Bolivie (4.XX.1947), Xxxxxxxx (8.VII.1946), Xxxxxxxxxxxxxx (1.XXX.1947), Xxxx (20.XX.1946), Xxxxxx (28.XX.1947), Dominikánská xxxxxxxxx (25.X.1946), Xxxxx (13.XXX.1947), Xxxxxxxx (1.XXX.1947), Xxxxxxxx (1.XXX.1947), Francie (25.XXX.1947), Xxxxx (11.XXX.1947), Xxxxx (1.XXX.1947), Xxxxx (31.X.1946), Xxxxxx (21.III.1947), Xxxxxxxxxxx Xxxx (1.XXX.1947), Xxxxxx (13.XX.1946), Xxxxxxx (11.XX.1947), Xxxxxx (25.VI.1946), Xxxxxxxxx (28.XXX.1945), Nizozemí (26.XXX.1947), Xxxx Xxxxxx (7.XXX.1947), Xxxxxxxx (21.X.1946), Xxxx (8.XX.1946), Polsko (6.XX.1945), Portugalsko (27.XX.1947), Xxxxx (13.XXX.1947), Xxxx (4.XX.1947), Spojené xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx (1.III.1947), Xxxxxxx státy xxxxxxxx (9.XXXX.1946), Španělsko (5.III.1947), Xxxxxxx (7.XI.1946), Xxxxxxxxx (6.XX.1947), Xxxxxxx (20.XXX.1945), Xxxxxxxxx (1.IV.1947) a Xxxxxxxxxxx (18.XXX.1947).

Xx. Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 147/1947 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 4.4.1947.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

29/1957 Xx., o Xxxxxxxxx x některých xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx civilním xxxxxxxx x o Xxxxxxxxx x xxxxx Úmluvy x xxxxxxxxxxxx civilním xxxxxxxx, sepsaných x Xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1954

s xxxxxxxxx xx 21.2.1957

13/2014 Xx. x. x., o xxxxxxx Protokolu x xxxxx Úmluvy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xx. 48 xxxx. x)] (1962)

s xxxxxxxxx xx 4.4.2014

14/2014 Sb. x. x., x xxxxxxx Protokolu x xxxxxxxxxxx trojjazyčném xxxxx Xxxxxx x mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxxx (1968)

s xxxxxxxxx od 4.4.2014

15/2014 Xx. x. s., x xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [čl. 50 xxxx. x)] (1971)

x xxxxxxxxx xx 4.4.2014

16/2014 Xx. x. s., x přijetí Xxxxxxxxx x xxxxx článku 56 Úmluvy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (1971)

x účinností xx 4.4.2014

17/2014 Xx. x. x., x xxxxxxx Xxxxxxxxx x změně xxxxxx 50 xxxx. x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (1974)

x xxxxxxxxx xx 4.4.2014

18/2014 Xx. x. x., o přijetí Xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx x mezinárodním xxxxxxxx letectví (Xxxxx Xxxxxx) (1977)

s xxxxxxxxx xx 4.4.2014

19/2014 Xx. x. x., o xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (1977)

x xxxxxxxxx xx 4.4.2014

20/2014 Xx. m. x., x přijetí Xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx x mezinárodním xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. 83 xxx) (1980)

x xxxxxxxxx xx 4.4.2014

21/2014 Xx. x. s., x xxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxx Úmluvy o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. 3 xxx) (1984)

x účinností xx 4.4.2014

22/2014 Xx. x. x., o xxxxxxx Xxxxxxxxx x změně xxxxxx 56 Úmluvy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (1989)

x xxxxxxxxx xx 4.4.2014

23/2014 Sb. x. x., x xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx článku 50 xxxx. a) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (1990)

x xxxxxxxxx xx 4.4.2014

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.