Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.07.2023.


Zákon o právu na informace o životním prostředí
123/1998 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Žádost o poskytnutí informace §3

Žádost podaná nepříslušnému orgánu §4

Zveřejněná informace §5

Způsob a forma zpřístupnění informace §6

Lhůta pro zpřístupnění informace §7

Omezení přístupu k informacím §8 §8a

Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace §9

Bližší podmínky zpřístupňování informací §10

Aktivní zpřístupňování informací §10a

Zpřístupňování informací při mimořádných událostech §10b

Zveřejňování datových souborů s vysokou hodnotou §10c

Povinnost jiných osob zpřístupňovat informace §11

Geoportál §11a

Pravidla zpřístupňování dat §11b

Přístup k prostorovým datům §11c

Omezení a odepření přístupu k prostorovým datům §11d

Ministerstvo životního prostředí §11e

Koordinace infrastruktury pro prostorová data §11f

Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE §11g

Zpráva o stavu životního prostředí §12

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta §13

Použití předpisů o správním řízení a soudní ochrana §14

Vztah k jiným právním předpisům §15

Zmocňovací ustanovení §15a

Zrušovací ustanovení §16

Účinnost §17

Příloha - TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT

č. 6/2005 Sb. - Čl. II

č. 380/2009 Sb. - Čl. II

č. 241/2022 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

123

XXXXX

xx dne 13. xxxxxx 1998

x xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

(1) Tento xxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x upravuje zabezpečení xxxxx xx xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,1a) xx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinných xxxxxxxx. Xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx x úplné informace x xxxxxxxx prostředí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx k xxxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx,

x) xxxxxxx veřejnosti k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xxxxxxxxx xxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxx pro tyto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky x lhůty pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx povinné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx programování aplikací,

e) xxxxxxxx xxx zřízení xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx na xxxxxxx prostředí (XXXXXXX) x zpřístupňování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx INSPIRE (dále xxx "geoportál"),

f) xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.2)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnostech x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají nebo xx mohly xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

3. stavu xxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx, a o xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, záření, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx těchto xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxx organismy a xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx, peticích x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx součástí xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx analýzách xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx opatřeních a xxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků,

8. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx stavem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx 2,

9. xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx, emisemi xxxx činnostmi, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx 2,

10. xxxxxxxx x provádění x xxxxxx právních xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

11. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx plánech xxxx., xxxxx se Xxxxx republika xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx plnění,

12. mezinárodních xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxx prostředí x x plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

13. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx subjekty

1. xxxxxxx xxxxx a jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,3)

2. právnické xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx působnost xxxxxxxxxx xx přímo xxxx nepřímo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,4)

3. právnické xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo pověřené xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "pověřená xxxxx");

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednotlivým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jež o xx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xx písemností xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxx, pořizování xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v sídle xxxx v jiných xxxxxxxxxx povinných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx třeba xxxxx žádost, x xx za xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx účel následného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxx užití"), zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx formátem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx strukturou, která xxxxxxxx programovému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx datového xxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx formát xxxxxxxx souboru, xxxxx xxxx závislý xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx znemožňovalo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx souboru;

g) xxxxxxxxx pro programování xxxxxxxx xxxx funkcí x procesů umožňujících xxxxxxxxx aplikací, které xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx datům xxxxxxxxxx xxxxxxx, databáze, aplikace xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) prostorovými xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx na určitou xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxx území;

i) xxxxxxxx xxxx, xxxxx popisují xxxxxxxxxxx, obsah a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostorových dat xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx založených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a používání x která xxxx xxxxxxxx jejich správu x xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxxx pro prostorová xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx prostorových xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, metadata, technické xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, mechanismy, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zpřístupněné x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a sledování, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat x služeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx založenými xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x metadat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a metadat xx xxxxxxxxx (§11a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. předávání xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§11a);

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorových xxx, stanovené přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx16) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zpráv, xxxxxx založené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, interoperabilitu x xxxxxxxxxxx prostorových xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím počítačové xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx čitelném formátu, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektem, xxxxx xx zveřejňuje, xxxxxx x které xxxx evidovány v xxxxxxxx xxxxxxxx otevřených xxx xxxx v xxxxxxxxxx,

x) národní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostorových xxx stanovenému x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x technickým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Žadatel xxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx ústně, xxxxxxx, telefonicky, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx musí xxx xxxxxx, čeho xx má xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx poskytnuta. Ze xxxxxxx xxxx být xxxxxx, kdo xx xxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx příliš xxxxxx formulované xxxxxxx xx xxxxxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx zaslána xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xx výzvě xxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx žádost xxxxxxxx. Žadatel xx xxxxxxx tuto žádost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx směru neupřesní, xx xx za xx, xx od xxx žádosti xxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu

V případě, xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx informaci k xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informaci xxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx požadovanou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx dotazovanému xxxxxxxxx xxxxxxxx známo, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx x xxxxxxx x tom xxxxxxxx.

§5

Zveřejněná xxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxx směřuje k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx povinný orgán xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 15 dnů, xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zveřejněné informace. Xx neplatí, pokud xxxxxxx xxxxx, že xxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx xxxx na přímém xxxxxxxxxx zveřejněné informace, xxxxxxx xxxxxxx mu xx poskytne.

§6

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx formu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx dat, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx způsob xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx zpřístupnění informace x ohledem na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace x xxxx optimální xxxxxxx žadatelem. X xxxxxxxxxxxxx xx využije xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx využity x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpřístupní xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx odůvodnit. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx standardních xxxxxxxx užití.

§7

Lhůta pro zpřístupnění xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx zpřístupnit xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx však xx 60 dnů. X xxxxxxxx okolnostech x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx uplynutím 30xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx uvedeném x §3 xxxx. 2 xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,5)

x) x xxxxxxx xxxxxxxx6) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx2) x x xxxxxxx xxxxxxxxx,7)

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,8)

x) x ochraně obchodního xxxxxxxxx.9)

(2) Xxxxxxxxxxxx informace xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) byla xxxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx písemný xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx týká,

c) xxxxxxx xx domáhá informace, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx trestního, přestupkového xxxx disciplinárního řízení, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx zajištění xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesrozumitelně nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx §3 xxxx. 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx dokončování nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xx požadovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx týká xxxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx výhradně x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx za obchodní xxxxxxxxx, pokud

a) se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx,

x) hrozí bezprostřední xxxxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx prostředí,

c) xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxx x prostředků x veřejných xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx znečišťující xxxx xxxxx ohrožující xxxx xxxxxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Pokud xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. X xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. x), sdělí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaj x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxx, x pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxx-xx x xxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx použít xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) x x odstavci 2 xxxx. a) a x).

§8x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx sedmi xxx xx obdržení xxxxxxx, xxxxx lze xx vztahu x xx xxxxxxx, xx xxxxx žadatele xx xxxxxxxx

x) nátlak xx xxxxxxxx osobu, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle §8a xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x to xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxx a).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1.

§8x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§9

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace

(1) Xxxxx xxxxxxx subjekt xxxxxxx x zpřístupnění informace, xxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx, vydá x tom xx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zřídil, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx s níž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 3.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x případě anonymní xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx nedoplnil xxxx xxxxxx, ač x xxxx byl xxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx povinný xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx za xx, xx xxxxxxx informace xxxxxxx.

(4) Obdobně jako x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy žadatel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxx, nemusí xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace. Xxxxx-xx xxxxxxx x podané xxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx písemné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx rozhodnutí x odepření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx subjekt xxx xxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxx žádosti xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx sdělení xxxxxxxx.

§10

Bližší podmínky zpřístupňování xxxxxxxxx

(1) Informace xx xxxxxxxxxxxx v pracovní xxxx xxxxxxxxxxx povinných xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx rovněž xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx možné, na xxxxxxxx kopií xxxxxx.

(3) Xxxxxxx subjekty xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx kopií, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx informací xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx může xxxxx x úhradu xx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§10a

Aktivní zpřístupňování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx zpracovávají xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxxx podmínek užití.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx x aktualizovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx pověřenou xxxxx, xxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx osobu založil, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx má uzavřenu xxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxx přístupné xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhraní xxx programování xxxxxxxx, x dále prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx aktivně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) koncepce, politiky, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxx xxxx xx xxxx životního xxxxxxxxx x jeho xxxxxx,

x) správní xxxxxxxxxx x případě, xx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,10a)

e) xxxxxxxxx pořizované x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,10b)

x) hodnocení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx,

x) dohody x xxxxxxxxxxx služeb podle §2 xxxx. x) xxxx 3.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpřístupňuje

a) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx povinné xxxxxxxx x dispozici s xxxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) mezinárodní xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx prokazatelně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odkázat.

§10x

Xxxxxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx události xx xxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.10c)

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 6/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 6.1.2005

§10x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx programování aplikací, xxxx xxxxxxxx data xxxxxxxxx, xxxxxxx seznam xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1024. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vysokou hodnotou xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx použitelný předpis xxxxx věty první xxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Xx. x účinností xx 1.9.2022

§11

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.11) Zvláštní zákon xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxxxx.12) Xxxxx na xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx omezit xxxx vyloučit.

§11x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx spravuje xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné správy x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxxxxxx xxxxxx. Povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx, xxxxx povinné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx spadají xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x technických xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x technickými xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx geoportálu x xxxxxxxx katalogu xxxxxxxxxx xxx.

(2) Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx geoportálu xxxxxxxxx zejména

a) zpřístupňování xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na geoportálu xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx povinný xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i data xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx subjektem (xxxx xxx "jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat"), xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) vyhledávací, xxxxx xxxxxxxx vyhledání prostorových xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídajících metadat x umožňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, přiblížit, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostorová xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx významný xxxxx xxxxxxx,

x) stahování xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostorových xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx xx to prakticky xxxxx, přímý přístup x xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx umožňují, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datech uvedených x xxxxxxxxx x) xx d).

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx s dalšími xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datech a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx založených na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx slova,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx prostorových datech,

c) xxxxxxx x platnost xxxxxxxxxxxx xxx,

x) stupeň xxxxxxx x technickými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poloha,

f) xxxxxxxx xxx přístup x prostorovým xxxxx x službám xxxxxxxxx xx prostorových xxxxxx x podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx prostorových dat, xxxxx xxxxxxx, spravují, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx data x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Metadata xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x technickými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx přístup x prostorovým xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich používání x x xxxx xxxxxx xxxxx §11c xxxx. 2 x 3, xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx prostorových dat,

d) xxxxxxxxx subjektech x xxxxxx poskytovatelích prostorových xxx, kteří xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x služby založené xx prostorových xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx takového xxxxxxx.

§11x

Xxxxxxxx zpřístupňování dat

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxxxxx xxxx jiný poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxx. Pro xxxxxxxxxxxxxx dat z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xx 7 x §9.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx data, xxxxx pokud xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx dat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odpovídající alespoň xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx xxx omezení.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx prostorových xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kopií. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx prostorová xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vytvořit xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx pořizovatel xxxxxxxxxxxx xxx přijímá xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxx, zpřístupňuje xxxxxxxxxx xxxx v souladu x autorskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Povinný subjekt x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx pořízeným prostorovým xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vytvářejí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxx subjekt x xxxx poskytovatel prostorových xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xx geoportál odpovídají xxxxxxxx k nim xxxxxxxxx. Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx lhůty, xx xxxxxxx musí xxxxxxx subjekt a xxxx poskytovatel prostorových xxx vytvořit metadata x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx datům x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datech.

(5) Povinný xxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději 15. xxxxx zpřístupní xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ukazatelů xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx data. Ukazatele xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx data stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§11c

Přístup k xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx zpřístupněná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx aplikací. Xxxxxxx subjekt nebo xxxx poskytovatel prostorových xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx zpřístupňovaných xxxxxxx. Prostorová data xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxx užití xxxxxxxx, xxxxx xxxx tvořeny xxxxxxxxxxxx daty (xxxx xxx "xxxxxxxx smlouva")12b). Xxxxx xxxxxxx subjekt xxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx metadat xxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zpřístupnit také xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datech.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx prostorových dat xxxxxxxxx subjektů a xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx prostorových xxxxxx xxxx být požadována xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx minimální xxxx nezbytnou k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostorových xxx x služeb xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx založené xx xxxxxxxxxxxx datech xxxxxx dat xxxx xxxxxxxxxxxxxx bezplatně. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xx xxxxx zabraňující xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx velkého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datech, xxxxx xxxx úhrada xxxxxx x zajištění zachování x údržby xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x takovém případě xx xxxxxxxx 2 xxxx druhá xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx zpřístupněná xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xx geoportálu. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx lze xxxxxx x xxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx kopií, opatřením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx a organizační xxxxxx xxxxx mají xxx xxxxx xxxxxx xxxxx úkolů, které xxxxx xxx vliv xx životní xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx datům x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaným xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx příspěvkové organizace x organizační složky xxxxx si xxxxxxxx x xxxxxxxxx tato xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx prostředí.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie k xxxxxxxxxxx datům povinných xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx 5 obdobně.

(7) Xxxxxxx xxxxxx zřízených xxxxxxxxxxxxx dohodami, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx státy, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rovnoprávnosti, xxxxx xxxx prostorová xxxx xxxxxx x plnění xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxx xx životní xxxxxxxxx.

§11d

Omezení a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Přístup k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxx byla porušena xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Přístup xxxxxxxxxx x prostorovým xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx je xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datech xxx xxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx uvedených x §8 xxxx. 1 x §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx x). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx omezit xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx. a), b) x x) a §8 odst. 2 xxxx. a) x x) xxxxx omezit xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí.

(3) Omezení xxxxxxxx provede xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x případě prostorových xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx rozhraních zpřístupněných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx prostorových xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zdůvodnění Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxx x obou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x potřebě xxxxxxx xxxxxxxx, které provádí xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxx, xxxxx provedli sami, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x omezení xxxxxxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

a) je xxxxxxxxxx místem pro xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx zprávy Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1),

x) zpřístupňuje xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx geoportálu XXXXXXX,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx prostorová xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) každoročně xxxxxxxxxx 31. března xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx prostorová xxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx předchozího xxxxxxxxxx xx změnám,

f) každoročně xxxxxxxxxx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalitu xxxxxxx xxx xxxxxxx ukazatelů xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

§11f

Koordinace infrastruktury pro xxxxxxxxxx xxxx

(1) Infrastruktura xxx xxxxxxxxxx data xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx infrastrukturu xxx xxxxxxxxxx data, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx tématu xxxxxxxxxxxx dat

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národních xxxxxxxx xxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx dat, xxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prostorovými xxxx xx obsahu xxxxxxxxx datových xxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metadat xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx prostorová xxxx na evropském xxxxxxxxxx INSPIRE,

d) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx prostorová xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx geoportálu xxxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx subjekt je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx tématu xxxxxxxxxxxx dat.

(5) Témata xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx koordinátoři xxxx xxxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu.

§11f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 224/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§11x

Xxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxx XXXXXXX

(1) Informační systém xxx veřejné xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxx INSPIRE je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který slouží x

x) xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXXXXX x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx INSPIRE xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx veřejné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx správy XXXXXXX xx přístupný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatný dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro veřejné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx správy INSPIRE xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx předpisem x. 224/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2023

§12

Zpráva x stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx. Xxxx zpráva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí x x zátěžích, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx Parlamentu.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx od svého xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zpráva xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Souhrnnou xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx do tří xxxxxx xx schválení xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

§13

Environmentální xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx

(1) Ústřední xxxxxxx úřady

a) x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kraje x xxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx environmentální vzdělávání, xxxxxxx x osvětu xxxxxxxxxxx z principů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státních x xxxxxxxxxx organizací.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) zpracovává Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxxx jej xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx rozvoj osvěty xxxxxxx x preventivní xxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx udržitelného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) podporuje xxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x udržitelného xxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x aktualizují krajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxx environmentálního vzdělávání, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§14

Použití xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Předpisy x xxxxxxxx xxxxxx13) xx xxxxxxx xxx xxxxxx podle §9 xxxx. 1, 3 x 4, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x k xxxxxxxx xxxx.

(2) Z xxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádosti a xxxxxx podle xx xxxxx poskytnuty, xxxxxxxxx x xxxxx celky xxxxxxxxx, z nichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xx mohla xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované informace, x xxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx osobě xxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx důvody xxx xxxxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí povinného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx v tomto xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx delší než 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnému xxxxxxxx xxxx 60 xxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §7 odst. 1. Xxxxx xxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx první xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumatelné xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.14)

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx na základě xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx žádné důvody xxx odepření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxxxxx o odvolání x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx delší xxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnému xxxxxxxx xxxx 60 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1.

§15

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisům

Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx15) upravují xxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15a

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx průběžně xxxxxxxxxxxxxxx xxx velkého xxxxxx,

x) xxxxx, ve kterých xxxx povinný subjekt x jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k jimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx datům x xxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx.

§16

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. §14 zákona x. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx prostředí,

2. §72 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx odstavců.

§17

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1998.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 123/1998 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXXXXX DAT

ČÁST X.

1. Xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx jednoznačné xxxxxxxxx xxxxxx prostorovým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x, x, x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx síť s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x velikostí xxxxx souřadnicové xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tématu je Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx, částí xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx veřejného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Územní xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx správní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území.

Koordinátorem xxxxxx xxxxxx je Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra.

5. Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx17).

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tématu xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx, železniční, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx sítě a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravní xxx18).

Xxxxxxxxxxxxx tohoto tématu xx Xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx zeměměřickým x katastrálním.

8. Vodstvo

Prvky xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x prvků, povodí x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx úřad zeměměřický x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí.

9. Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx určená nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx předpisů České xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tématu xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx kultury.

ČÁST XX.

1. Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pevnin, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x katastrální.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx uměle xxxxxxxxxxx xxxxx, zemědělských xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je Xxxxx xxxx zeměměřický a xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem obrany.

4. Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a struktury. Xxxxxxxx skalní xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tématu je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXX.

1. Statistické xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx šíření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací.

Koordinátorem xxxxxx xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxx zeměměřický x katastrální.

3. Xxxx

Xxxx x její podloží xxxxxxx xxxxx hloubky, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podílu xxxxxxx, erozí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sklonu xxxxx x xxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxx (např. xxxxxx, xxxxxxxxxx, obchodní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx úřadem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx rozložení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, epidemie) xxxx životní xxxxxxxx (xxxx. xxxxx, stres) xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ozonové vrstvy, xxxx) xxxx nepřímo (xxxx. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

6. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx pro xxxxxx kanalizace, nakládání x odpady, xxxxxxxxxx xxxxxxx a zásobování xxxxx; xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tématu xx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx životního prostředí, Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, Ministerstvem zemědělství, xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx pro sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxx zařízení pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx emisí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx ekosystému (např. xxxxxxx rozmanitosti, ekologické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) orgány xxxxxxx správy nebo xxxxxx jménem.

Koordinátorem tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí ve xxxxxxxxxx se Státním xxxxxx pro jadernou xxxxxxxxxx.

8. Výrobní x xxxxxxxxxx zařízení

Místa x xxxxxxxxxxx výrobou, xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx19), x xxxxxxxx xx xxxxxx vody, xxxxx, xxxxxxxxx x úložiště.

Koordinátorem xxxxxx xxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x stájí.

Koordinátorem xxxxxx xxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

10. Rozložení xxxxxxxxxxxx - demografie

Zeměpisné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx charakteristik xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx jednotky nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, celostátní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx skládky, pásma xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxx rozsáhlých xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, pásma s xxxxxxxx hladiny xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, příslušné xxxxxxxx xxx podávání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Českým xxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (všechny xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, seismické x xxxxxxx xxxxx, jakož x ničivé požáry, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dopad xx xxxxxxxxxx), xxxx. xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx, zemětřesení, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Stav xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx prostorová xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx měření.

Koordinátorem xxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx z xxxx a rostlinného xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15. Oceánografické xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, slanost, xxxxx vln). Xxxxxxxxxx xxxx xxx toto xxxx nejsou x Xxxxx xxxxxxxxx zajišťována.

16. Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx regionů x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx téma xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

17. Bioregiony

Oblasti x poměrně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnostmi.

Koordinátorem tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Stanoviště x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx žijí. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vodní xxxxxxx rozlišené xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x částečně xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, správní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx energie x xxxxxxx xxxxxx energie, xxxxxxxx včetně informací x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx suroviny, včetně xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 224/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.7.2023

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §10a odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx informace xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 6/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.1.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x veškerých xxxx xxxxxxxxx x rozsáhle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx 2 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků, kterými Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx datech, xxx xxxx xxxxxx využívány, xxxxxxx povinný xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dat, aby xxxx zajištěna xxxxxxxxxxxxxxxx xx 7 let xx xxxxxxx technických xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx stanoví technická xxxxxxxx xxx interoperabilitu Xxxxxxxxx komisí. Za xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx prostorová xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx založené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx taková xxxxxxxxxx xxxx x služby, xxxxx povinný subjekt xxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vytvořil xxxx restrukturalizoval xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx interoperabilitu Evropskou xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 380/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.11.2009

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 123/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 123/1998 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx

x účinností xx 1.1.2001

6/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 123/1998 Xx., x právu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 132/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 6.1.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

380/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 123/1998 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/94 Xx., x zeměměřictví x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 14.11.2009

6/2010 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 123/1998 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 1/2010

83/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 123/1998 Sb., x právu na xxxxxxxxx o životním xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2015

241/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 123/1998 Xx., x xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

429/2022 Xx., xxxxx xx xxxx zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 5.1.2023

224/2023 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 123/1998 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/4/ES xx xxx 28. xxxxx 2003 x přístupu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x zrušení směrnice Xxxx 90/313/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2007/2/ES xx xxx 14. xxxxxx 2007 x xxxxxxx Infrastruktury xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropském společenství (XXXXXXX).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1024 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxx x opakovaném xxxxxxx xxxxxxxxx veřejného sektoru.

1x) Čl. 35 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XXX xxx x. 2/1993 Xx.

2) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 282/1991 Sb., x Xxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx působnosti x xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

6) Zákon č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, průmyslových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx.

9) §17 x xxxx. xxxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §160 xx 178 xxxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10a) §10 zákona x. 100/2001 Xx., x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 93/2004 Xx.

10b) §16 xxxxxx x. 100/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 93/2004 Sb.

10x) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném záchranném xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 320/2002 Xx.

11) Xxxx. §7 xxxx. 1 písm. x) a k) xxxxxx č. 309/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

12) Např. xxxxx XXX č. 244/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

12a) Zákon č. 499/2004 Sb., x archivnictví a xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12x) §88 xx 94 xxxxxxxxxx xxxxxx.

13) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

14) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxxxx zákon XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 309/1991 Sb., zákon ČNR č. 389/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ovzduší x poplatcích xx xxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon ČNR č. 130/1974 Sb., x státní xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 125/1997 Sb., x odpadech, xxxxx XXX č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx pracích x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (horní xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., x lesích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xxxxx XXX č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 10/1993 Sb., xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx o zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího záření (xxxxxxx zákon) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vydané x xxxxxx xxxxxxxxx.

16) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1205/2008 xx xxx 3. xxxxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/2/ES xxxxxxxx xx xxxxxxx, nařízení Xxxxxx (XX) č. 976/2009 xx xxx 19. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2007/2/XX, pokud xxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 268/2010 xx xxx 29. xxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2007/2/XX, xxxxx xxx x poskytnutí xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx členských xxxxx orgánům x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1089/2010 xx xxx 23. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/2/ES, pokud xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x služeb xxxxxxxxxxxx xxx..

17) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1315/2013 ze xxx 11. xxxxxxxx 2013 x hlavních xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 661/2010/XX, x xxxxxxx xxxxx.

19) Xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.