Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2023.


Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
201/97 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PLAT A NĚKTERÉ DALŠÍ NÁLEŽITOSTI STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ §1 §2

Plat §3

Výše platové základny do 31. prosince 2022 §3a

Plat při zastupování §4

Plat při dočasném přidělení k výkonu funkce státního zástupce §5 §6

Praxe §7 §8

Plat při dočasném zproštění výkonu funkce státního zástupce §9 §9a

Naturální plnění §10

Společná ustanovení §11 §12 §13

Ustanovení přechodná a závěrečná §14 §15 §16 §17

ČÁST DRUHÁ §18

ČÁST TŘETÍ §19

č. 425/2002 Sb. - §3

č. 192/2003 Sb. - Čl. X

č. 261/2007 Sb. - Čl. L Čl. LI

č. 18/2022 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 232/2011 Sb.

INFORMACE

201

XXXXX

xx xxx 31. xxxxxxxx 1997

x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupců

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXX X XXXXXXX DALŠÍ NÁLEŽITOSTI XXXXXXXX XXXXXXXX

§1

Xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vykonanou xxxxx plat.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx plnění.

§3

Plat

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxx xx výši x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveného podle xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1) xxxx xxxxxxxx, 2) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx 100 Xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 90 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x zákoně, xxxxxx xx xxxxxxx platy xxxxxxx 29). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních věcí xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx. 26)

(4) Platový xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx určuje xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
0,88
0,96
1,05
xx xxxxxxxx 5. xxxx
1,01
1,09
1,17
xx počátku 6. roku
1,14
1,26
1,33
od xxxxxxx 9. roku
1,22
1,35
1,47
od počátku 12. xxxx
1,30
1,44
1,60
xx xxxxxxx 15. xxxx
1,35
1,53
1,68
xx počátku 18. xxxx
1,39
1,56
1,72
xx počátku 21. xxxx
1,43
1,59
1,75
xx xxxxxxx 24. xxxx
1,46
1,64
1,80
xx xxxxxxx 27. xxxx
1,51
1,67
1,84
xx počátku 30. xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx 10 plánovanými xxxxxxxx xxxxxxxx x 0,22 x s xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci o 0,25,

x) náměstkovi xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství s xxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 0,09 x x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx státními xxxxxxxx x 0,11,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci x 0,40,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce o 0,18,

x) vedoucímu oddělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x 0,09,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci o 0,50,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce x 0,26,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x 0,12,

i) vedoucímu xxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x 0,07.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náleží xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve výši 1,84. Xxxxxxx koeficient xx zvyšuje

a) řediteli xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x 0,23,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství x 0,15.

(7) Xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx náleží xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 2,71.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx 2,27.

§3a

Výše xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2022

Xx 31. xxxxxxxx 2022 činí xxxxxxx xxxxxxxx 90 784,80 Xx

§4

Xxxx xxx zastupování

Státnímu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zastupuje v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx týdny xxxxxxxxxxxx státního zástupce xxxxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x §3 odst. 5 xxxx 6 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 xxxx. x) až x) x podle §3 xxxx. 6 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx zastupování xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností státního xxxxxxxx.

§5

Plat xxx dočasném xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 21) xxxxxx státnímu zástupci xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx 21) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx České republiky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx za xxxxx xxxxxx neposkytuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx byl xxxxxxx přidělen.

(3) Státnímu xxxxxxxx jmenovanému xx xxxxxx evropského pověřeného xxxxxxx xxxxxx poměrná xxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státním zastupitelství.

§6

(1) Xxxxxxxx zástupci xx plat stanoven x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. 5) Xx xxxxxxx x xxxxx přesčas xxxxxx x noci 24) x x xxx xxxxxxxxxx xxxxx. 25)

(2) Za xxxxxx xxxxx přesčas xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx náleží xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stanoveného podle §3 xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx práce xxx xxxxx přesčas x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, zvýšená x 50 % xxxxxxxxxx hodinového xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nedohodli xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx platu xx xxxxx přesčas. Xx xxxx čerpání xxxxxxxxxx volna xx xxxx xxxxxxx. Neposkytne-li xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx xx výkonu xxxxx xxxxxxx nebo x jinak xxxxxxxxx xxxx, náleží xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx zvýšení xxxxx xxxx xxxxx.

§7

Xxxxx

(1) Xx počtu xxx praxe xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx platového xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, 6) xxxxxxxxxxx 7) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 7)

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 8) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 9)

c) xxxxxxx zástupcem xxxxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právnického xxxxxxxx.

(2) Doba, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx 7) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7) x xxxxxx uvedených xx zvláštním zákoně, 10) xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx.

(4) Do doby xxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx 11) a xxxxxxx služby 12) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) služby,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 13) xxxx trvalé xxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx platném v xxxx xxxx xxxx xxxxx zvláštních předpisů, 14) pokud se xxxxxx zástupce současně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 15) xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx těžce zdravotně xxxxxxxxx nezletilé xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimořádnou xxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx šesti xxx, x

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x 1,01 xx 1,14, krajského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x 1,09 xx 1,26 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x 1,17 xx 1,33 xxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx státní zástupce x xxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce 6) xxxxxxx xx xxxx xxx xxx, do xxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xx xxxx první xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státního zastupitelství xxxx určený x xxxxxxx základny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,01, krajského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx 1,09 a xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství xx xxxx 1,17. Po xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doba xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 626/2004 Sb.

§9

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxx dočasného zproštění xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 22) xxxxxxxx státnímu xxxxxxxx 50 % xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx a po xxxx trvání dočasného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zániku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 23) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx včetně dalšího xxxxx, xxxxx by xx něj jinak xxxxxxxx xxxxxxxx vznikl xxxxx, xx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx.

§9x

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hrazené xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx dále stanovených.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci x náměstkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce náleží xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nejvyššímu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x bez xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x řidičem x xxx něho x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxx styku s xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx naturální xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx služebního vozidla x řidičem x xxx něho x xxxxxx xxxxxx nebo x souvislosti x xxx x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) zřízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§11

(1) Státnímu xxxxxxxx xxxxxx plat xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx náleží xxxxx platový xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, v xxxx dosáhl xxxxx xxxxx stanovené v §3 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx náleží xxxxxxx platového koeficientu xxxxx §3 odst. 5 písm. x) xx i) x xxxxx §3 xxxx. 6 xxxx. x) x b) xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx ke skutečnosti, xxxxx zakládá xxxxx xx toto zvýšení. Xxxxx xxxxxx posledním xxxx kalendářního měsíce, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx odvolání z xxxxxx xxxxxx.

§13

(1) Xxxx a xxxxx náležitosti poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx státní zástupce xxxxx funkci x xxxxxxxxx poměru.

(2) Xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx ministerstev. 18)

(3) Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx. Bez xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx důvodu a xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 19)

(4) Nárok na xxxx xxx uplatnit xx tří xxx xxx xxx, kdy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zaniká xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx doby xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx zástupce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx tarifu, xxxxxxxxxxx x odměnách, xxxxxx xx tím xxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§16

Ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plat, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 20)

§17

Zrušuje xx:

1. nařízení xxxxx České xxxxxxxxx č. 254/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx prokurátorů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a právních xxxxxxxx prokuratury, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x. 442/1992 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 145/1993 Xx., xxxxxxxx vlády x. 61/1994 Sb. x nařízení vlády x. 178/1995 Xx.,

2. §32 xxxx. 2 x xxxx xxxxx xxxx. 3 zákona x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

§18

§18 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Sb.

XXXX XXXXX

§19

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x
Xxxxx v. x.

§3

Ustanovení §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x soudců, x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 201/1997 Xx., x xxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 143/1992 Xx., o xxxxx x odměně xx xxxxxxxx pohotovost v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 do 31. xxxxxxxx 2003 nepoužije.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 425/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2002

Xx. X

Požadavek xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxxx xx funkce xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx přísedícího xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona,

b) na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx čekatelů, xxxxxxx xxxxxxxx poměr trvá xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx-xx státní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx 1. xxxxxx 2008 x tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2007, poskytuje xx xx xxxx xxx xxxx neschopnosti xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Byl-li státní xxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx mu xxxx xxx této xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008 x výjimkou xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

Xx. LI

Mimořádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x letech 2008 xx 2010

1. Xxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupci 27),

se x xxxxxx 2008 xx 2010 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2007 28).

2. Ustanovení §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 201/1997 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxx x. 309/2002 Sb., xx x xxxxxx xx 1. ledna 2008 do 31. xxxxxxxx 2010 nepoužije.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. s účinností xx 1.1.2008

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí č. 492/2021 Sb., x xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 201/1997 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Sb., o xxxxx a xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 201/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1997.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

155/2000 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

14/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 283/93 Sb., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 201/97 Xx., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxx č. 143/92 Xx., x xxxxx a xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x rozpočtových x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.3.2002

279/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 201/97 Xx., x platu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx zákona x. 143/92 Xx., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2015)

420/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx doba, po xxxxxx je představitelům xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx poskytován xxxx xxx dočasné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x kterým xx xxxxxxx některá opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

425/2002 Xx., xxxxxx xx xxx xxx 2003 stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx náhrad xxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxxxx a státních xxxxxxxx, a xxxxxx xx těmto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx 2003

s xxxxxxxxx xx 1.10.2002

192/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx soudů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2003

281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

427/2003 Xx., xxxxxx se xxx xxxx 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx zástupců, xxxx xxxxxxx platů těchto xxxx xx první x xxxxx xxxxxxxx xxx 2004, 2005 x 2006, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 12.12.2003

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

630/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 201/97 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx č. 143/92 Xx., x xxxxx x odměně za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.12.2004

189/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (účinnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 a xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

531/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

585/2006 Xx., kterým se xxxx zákon x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 589/92 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., x xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx dne 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

381/2008 Xx., kterým se xxxx zákon č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

418/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 236/95 Xx., o platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 201/97 Sb., o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech státních xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx č. 143/92 Xx., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

425/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., o xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 201/97 Sb., x platu x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupců x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 143/92 Xx., o xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

232/2011 Sb., xxxxx XX xx xxx 28.6.2011 sp. xx. Xx. XX 17/10 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §3 xxxx. 9 xxxxxx x. 201/97 Xx., x platu x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 143/92 Xx., x xxxxx a xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtových x v xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 418/2009 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.8.2011

347/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 201/97 Sb., o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxx x. 143/92 Xx., x platu x xxxxxx za xxxxxxxx pohotovost v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

332/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x povolání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2015

277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2024

315/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/1993 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.12.2019

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s účinností xx 31.12.2021

18/2022 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 201/1997 Xx., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxx č. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost v xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx dalších organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv x x tvorbě xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 277/2019 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §19 xxxx. 1 xxxxxx x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx zastupitelství.
2) §19 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 283/1993 Xx.
3) §6 xxxx. 2 x §7 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx ČR x. 253/1992 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, některých xxxxxxx xxxxxx a xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) §20 xxxxxx x. 283/1993 Xx.
5) §96 xxxxxxxx xxxxx.
6) §18 xxxxxx x. 283/1993 Xx.
7) §37 x xxxx. xxxxxx x. 60/1965 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §33 xxxxxx x. 283/1993 Xx.
9) §51 xxxxxx x. 60/1965 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §21 xxxxxx x. 87/1991 Xx., x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx.
11) §27 x 28 xxxxxx x. 92/1949 Xx., xxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §157 xxxxxxxx xxxxx.
14) Xxxx. xxxxx x. 99/1948 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 58/1964 Sb., x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx práce.
15) §20 xxxx. 1 a §27a zákona č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odborných xxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 138/1995 Xx.
§29 xxxxxx č. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx.
16) §32 xxxxxx č. 283/1993 Xx.
17) §21 xxxx. d) xxxxxx x. 283/1993 Xx.
18) §16 x 17 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtových x v některých xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 40/1994 Xx.
§10a xxxx. 6 věta xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX x. 253/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §18 xxxxxx x. 143/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxx a některé xxxxx xxxxxx.
20) Xxxxx č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 44/1994 Xx.
21) §19a xxxxxx x. 283/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 14/2002 Xx.
22) §22 xxxx. 2 zákona x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 261/1994 Xx., xxxxxx x. 201/1997 Xx., xxxxxx x. 169/1999 Xx., xxxxxx x. 11/2001 Sb. x xxxxxx x. 14/2002 Xx.
23) §21 xxxx. 2 písm. x), c) a x) xxxxxx x. 283/1993 Xx.
24) §99 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
25) §91 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
26) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 309/1999 Xx., x Sbírce xxxxxx x o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
27) Xxxxxxxxx §16 odst. 4 xxxxxx č. 201/2002 Xx., x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech majetkových, xx xxxxx xxxxxx x. 626/2004 Xx.
28) §3 xxxx. 3 zákona x. 201/1997 Xx., x xxxxx a xxxxxxxxx náležitostech státních xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 583/2006 Sb., o vyhlášení xxxxxxx základny xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 201/1997 Xx., x xxxxx x xxxxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v roce 2007.
29) §3 xxxx. 3 x §3b xxxx. 2 xxxxxx č. 236/1995 Xx., x xxxxx x dalších náležitostech xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 309/2002 Sb. x xxxxxx x. 425/2010 Xx.