Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.10.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2013 do 17.10.2016.


Devizový zákon

219/95 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení
Vymezení pojmů §1
Rozdělení působnosti mezi devizovými orgány §2 §3 §3a §3b §3c §3d §3e §3f §3g §3h
ČÁST II. Práva a povinnosti tuzemců a cizozemců §4
Oznamovací povinnost §5 §6
Jiné povinnosti §7
Práva a povinnosti devizových míst §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19
ČÁST III. Devizová kontrola
Kontrolní orgány §20
Povinnosti kontrolovaných osob §21
Postup devizových orgánů při zjištění porušení devizových předpisů §22 §23 §24 §24a
Správní delikty §25 §26 §27 §28
ČÁST IV. §29
ČÁST V. Společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení §30
Zmocňovací ustanovení §30a §31
Opatření při vážných hospodářských a finančních poruchách
Depozitní povinnost §31a
Nouzový stav v devizovém hospodářství §32
Přechodná ustanovení §33
Zrušovací ustanovení §34
Účinnost §35
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
č. 254/2008 Sb. - Čl. XXII
č. 285/2009 Sb. - Čl. V
č. 420/2011 Sb. - Čl. XVI

XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí
a) xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) tuzemcem fyzická xxxxx x trvalým xxxxxxx 1) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se sídlem 12) x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxx cenné xxxxxx x dále xxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx od xxxx odvozené (xxxx xxx "xxxxxxxx deriváty"),
e) xxxxxxx papíry listiny xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx, jejichž emitentem xx cizozemec,
g) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx tuzemec,
h) xxxxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxx, se xxxxxx xx xxxxxxx povinnost x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx půjčka, hypoteční xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx,
x) přímou xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x jiných majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo tuzemců xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx shodě xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx investujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxx jednajících xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxx:

1. xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxx vzniklém xxxx xxxxxxxxxxx podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxx xxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 10 % xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 %,

3. xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetkových hodnot xxxx práv x xxxxx ekonomických xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx investicí,

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo s xxxxxxx účinného xxxxx xx řízení xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx investice xx xxxx investice (xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) devizovým místem

1. xxxxx xxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, pobočka xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 31) oprávněny provádět xxxxxxxx styk xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx činnost nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx měnou,

2. směnárník, xxxx

3. osoba xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jednotné xxxxxxx.

§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi devizovými xxxxxx
(1) Státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, státním xxxxxx a xxxx xxxx osobám x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vůči xxxxxxxxxx.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2013 Xx.
§3x
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 285/2009 Sb.
§3x
§3b xxxxxx právním předpisem x. 285/2009 Xx.
§3c
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 285/2009 Xx.
§3x
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2013 Sb.
§3x
§3e xxxxxx právním předpisem x. 278/2013 Sb.
§3x
§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 285/2009 Xx.
§3x
§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 285/2009 Sb.
§3h
§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 278/2013 Sb.
XXXX DRUHÁ
XXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 278/2013 Xx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx sestavení xxxxxxxx bilance Xxxxx xxxxxxxxx, x souladu xx závazky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx týkající xx
x) peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx inkas x úhrad xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cizozemců,
x) xxxxxxx x xxxxx účtů nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xx xxxx v xxxxxxxxx,
x to x xxxxxxx, xx období, xx xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxx podniká x xxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx x tuzemsku.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, pokud xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a dále xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxx nebo xxxx x úschově, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xx x členění xxxxx xxxx sídla xxxx xxxxxxxx vlastníka, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností 22) xxxxxxxx xxxxxxx papíru x u zahraničních xxxxxxx papírů x xxxxx odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx plní xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx, xxxxx xxx stanoví vyhláška Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx devizového xxxxx.
(6) Xxxxxxxx místa, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx předat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx devizovému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxx povinna xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití.
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 482/2001 Xx.
§7
Jiné xxxxxxxxxx
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§32 xxxx. 1 a 2), xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§8
Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxx
Devizové místo xx povinno xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx (§32 odst. 1 a 2), xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx.
§9
§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 254/2008 Xx.
§10
§10 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 482/2001 Xx.
§11
§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 482/2001 Xx.
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 482/2001 Xx.
§13
§13 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 482/2001 Sb.
§14
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 482/2001 Xx.
§15
§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 482/2001 Xx.
§16
§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 482/2001 Xx.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2011 Sb.
§18
§18 xxxxxx právním předpisem x. 482/2001 Xx.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 482/2001 Xx.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx orgán x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx, mezinárodních smluv, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§32 xxxx. 1 x 2) (dále jen "xxxxxxxx předpisy"). X xxxx souvislosti xx xxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě xx vztahy mezi xxxxxxxxx orgánem a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 6) pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
§21
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§22
Postup xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx porušení devizových xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxx orgán, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx této xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx tím účelem xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx,
x) pozastavit xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zakázat xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů se xxxxxxxx x překročení xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§32 xxxx. 1 x 2).
(3) Xxxxx, které bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§23
§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 285/2009 Xx.
§24
§24 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 278/2013 Xx.
§24x
§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2013 Xx.
Xxxxxxx delikty
§25
(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
a) jako xxxxxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx 2,
x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx podniká x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3,
x) xxxx tuzemec xxxx xxxxxxxxx nepředloží xxxxxxxxxx místu xxxxxxxx xxxxxxxx podle §7,
x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3,
x) xxxxxxx depozitní povinnost xxxxx §31a xxxx. 1,
x) v xxxxxxx s §31a xxxx. 3 xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volně nakládá x peněžními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zvláštním xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx osobu,
g) xxxxxx zákaz xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx 2, nebo
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxxxxx x rozporu x §32 xxxx. 5 xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxx hospodářství.
(2) Xxxxxxxxx depozitář, xxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx
x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až d) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x),
x) 0,3 % xxxxxx povinného xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e).
§26
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že
x) xxxxxxx xxxx oznámenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx §5 xxxx. 6,
b) nakládá x informacemi xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s §5 xxxx. 7, nebo
x) xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.
§27
(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx
a) jako xxxxxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 nebo 2,
b) xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 1,
e) x xxxxxxx x §31a xxxx. 3 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uloženými na xxxxxxxxx účtu nebo xxxxxxx své právo xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxx §32 odst. 1 nebo 2, xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §32 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx v devizovém xxxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do
x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x),
b) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx g),
x) 0,3 % xxxxxx xxxxxxxxx depozita za xxxxx kalendářní den xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).
§28
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx veškeré úsilí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxx povinnosti zabránila.
(2) Xxx určení xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx nichž byl xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne, xxx se x xxx dozvěděl, nejpozději xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx došlo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx souvislosti x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.
(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx x pokut je xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx a jsou xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Náklady xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx splatnosti Xxxxx národní xxxxx. Xx náhradu nákladů xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx 41).
XXXX XXXXXX
§29
§29 (xxxx xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 482/2001 Xx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§30
Xxxxxxx podaný xxxxx xxxxxxxxxx podle §22 odst. 1 xxxx. b), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§30x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, lhůty x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §5.
§31
§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2013 Sb.
Opatření xxx xxxxxxx hospodářských x xxxxxxxxxx poruchách
§31x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx držet xx určitou xxxx xx xxxxxxxxx účtu x banky v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x bank x xxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx v tuzemsku,
x) x finančních xxxxx přijatých xxxxxxxx xx cizozemce,
d) xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydaných v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx peněžní xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxx xxx nepříznivém xxxxxx xxxxxxxx bilance, xxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x x ohrožení xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemohou xxxxx, na xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nakládat x xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx své xxxxx xx xxxxxx výplatu xx jinou xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx, které jsou x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx, a banku, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx účet.
§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 482/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§32
Xxxxxxx xxxx x devizovém xxxxxxxxxxxx
(1) V xxxx nouzového xxxxx x devizovém hospodářství, xx-xx bezprostředně x xxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx:
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx bankami a xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxx hospodářství, xx-xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx vnitřní xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx zakázáno:
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx cizozemcům,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx účty xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,
x) převádět xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do tuzemska xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vývoji xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vážně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx rovnováhu České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx hospodářství xxxxxxx xxxx, x xxxx jej xxxxx xxxxxxx oznámením x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xxxxxxxxx tří xxxxxx xxx dne xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích.
(4) Xxxxx při xxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx uvede, xxx xxx x nouzový xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx x obou xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Každý, xxx xxxxxxxxx hromadné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhlasového xxxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě žádosti xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx obsahu x xxxxxx uveřejnit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx orgán xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxx, obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxx, které xxxxxxx x prokazatelnému xxxxxxxx xxxxx platební bilance. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republika xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§33
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Devizové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx devizového xxxxxx 11) se xxxxxxxx xx devizové povolení xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx vyžaduje.
(2) Xxxxx xxxxxxx v §1 písm. m) xxxx 2 nebo 3, které xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doby xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů x xxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 5. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx ukončí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5.
(5) Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopustily devizového xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx. Řízení ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx ukončena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§34
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. xxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 228/1992 Xx., xxxxxx x. 264/1992 Xx. x xxxxxx x. 82/1995 Xx.,
2. vyhláška Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x. 303/1992 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx zákon, xx xxxxx vyhlášky x. 169/1994 Xx.,
3. opatření České xxxxxxx xxxxx x. 282/1993 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x devizovými xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bankami,
4. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 103/1992 Sb.
§35
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1995.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. x.
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx měny v xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 18 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx §3 xxxxxx x. 219/1995 Xx., devizový xxxxx, ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů. Nabytím xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx směnárenské xxxxxxxx xxxxxx koncese xxx směnárenskou činnost xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xx 18 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, prokáží Xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby ve xxxxxx §3d xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Xxxxxxxx místa, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxxx 18 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxx xxxxxxx vykonávaly xxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxxx podle §3g xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx §4 xxxx. 2 písm. g) xxxxxxxx x. 434/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx pro nakládání x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3e xxxx. x) x xxxxx §3g xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxxx ke směně xxxx měny za xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x kasinu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx evidované Xxxxxx xxxxxxx bankou.
7. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; je-li xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx devizové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
8. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahájená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, jejichž xxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx.
9. Banka, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx má x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. m) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směnárenskou činnost xxxxx §1 xxxx. 3 písm. k) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx měny, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebyly v xxxxxxxx licenci xxxxxxxxx xxxx omezeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxxxx, xxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona vykonává xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyjádření Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxxxx devizovou xxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 254/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008
Čl. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxx devizové xxxxxxx k bezhotovostním xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považuje za xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxx s tím xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X řízení x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 285/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2009
Xx. XVI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx provedená Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 219/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Informace
Právní xxxxxxx x. 219/95 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.10.1995.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
159/2000 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
362/2000 Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2001
482/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 219/95 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 6/93 Xx., x XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
126/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 219/95 Xx., xxxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 239/2001 Sb., x České konsolidační xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx agentuře), xx xxxxx xxxxxx x. 15/2002 Sb., xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 1.5.2002
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x dluhopisech
s xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
354/2004 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 219/95 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx
x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

254/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2008
227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového řádu
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.11.2009
206/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 219/95 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 19.7.2011
420/2011 Xx., o xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti právnických xxxx x řízení xxxxx xxx
x účinností xx 1.1.2012
278/2013 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.11.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 219/95 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 323/2016 Sb. x účinností xx 18.10.2016.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
Zákon č. 123/1992 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 190/1994 Xx.
2) Xxxx. xxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx vlastnických xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku (xxxxx x xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxx. xxxxx č. 403/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 427/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 92/1991 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) §16 xxxxxx ČNR č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Část třetí xxxxxx XXX x. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
7) §325 xxxxxx XXX x. 13/1993 Xx., celní xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
11) Zákon x. 528/1990 Sb., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx. - xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 219/95 Sb.
12) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
13) Část druhá xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §1 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Xx.
15) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
17) Xxxx. xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech, xx xxxxx xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením.
18) Zákon č. 530/1990 Sb., x dluhopisech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxx. xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) §1 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 21/1992 Xx.
22) Opatření x zavedení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 77/1993 Sb.
Opatření x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxxx v xxxxxx 83/1995 Xx.
Xxxxxxxx x aktualizaci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxxx v xxxxxx 80/1998 Xx.
23) §21 xxxxxxxxxx zákoníku.
24) Xxxxx č. 334/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx půdního fondu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §1 xxxx. 2 x 3 zákona č. 334/1992 Xx., x xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx.
27) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx).
28) Hlava XXx díly 1 x 2 xxxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 217/2002 Xx. a xxxxxx x. 222/2003 Sb.
29) §2f xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 85/2004 Xx.
30) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx.
31) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.
32) §1 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Xx.
§3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 87/1995 Xx.
33) Čl. 36 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 87/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35) §4 xxxx. 4 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
36) Například §69 x 70 xxxxxxxxx xxxxxx, §363 x xxxx. xxxxxxxxx xxxx.
37) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
38) Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon).
40) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
41) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.
42) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx.