Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Zákon o všeobecné zdravotní pojišťovně ČR
551/91 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2

ČÁST II. Hospodaření pojišťovny §3 §4 §5 §6 §7 §7a §8 §9 §9a §10 §11

ČÁST III. Organizační struktura pojišťovny §12

Ústředí §13 §14 §15 §16

ČÁST IV. Orgány Pojišťovny §17 §18 §19

Správní rada §20

Dozorčí rada §21

Společné zasedání Správní rady a Dozorčí rady §22 §23

ČÁST V. Přestupky

Přestupky fyzických osob §23a

Přestupky právnických osob §23b

Společná ustanovení k přestupkům §23c

ČÁST VI. Informační systém pojišťovny §24 §24a §24b §24c

ČÁST VII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §25 §26 §27 §28 §29

č. 438/2004 Sb. - Čl. II

č. 117/2006 Sb. - Čl. V

č. 298/2011 Sb. - Čl. VI

č. 256/2014 Sb. - Čl. IV

č. 200/2015 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 251/2008 Sb.

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Zřizuje xx Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Pojišťovna") xx sídlem v Xxxxx.

§2

(1) Pojišťovna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx toto pojištění xxxxxxxxxxx resortní, xxxxxxx x podnikové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pojišťovna xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vztazích xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyplývající.

(3) Xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xx x Pojišťovně nebo svým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxx výhodu xxx xxxxx xxxxxx poskytovaného xxxxx pojištěncům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, x xx xxx x případě, že xxxx plnění xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx zdrojů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

HOSPODAŘENÍ XXXXXXXXXX

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, zaměstnavatelů x xxxxx,

x) příjmy xxxxxxxxxx x přirážek k xxxxxxxxxx, pokut x xxxxxxxx x prodlení xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx,

x) dary x xxxxxxx příjmy.

§5

Výdaje Xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx vypořádání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěncům Pojišťovny,

c) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxx pojištěncem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §14 zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1),

x) xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1, kromě nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) a x),

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx částečně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 19).,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru nebo xx Xxxxxxxxx konfederaci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x oblasti sociálního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb.

§6

(1) Pojišťovna xxxxx xxxxxxxxxx xxx sestavuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx") x xxxxxx nejméně xx dva další xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zpravidla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotně pojistným xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx plán, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxx nepřekračují xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, jestliže je xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx musí xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančními xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxx zůstatku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x); způsob úhrady xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxxxxx auditora 24) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 24), (xxxx xxx "xxxxxxx")

x) ověření účetní xxxxxxx Pojišťovny,

b) xxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předložit Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a Xxxxxxxxxxxx financí návrh xxxxxxxxx pojistného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxx výhled.

(7) Xxxxxxxxx pojistný plán x xxxxxx obsahují xxxxx o Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Pojišťovnou, xxxx vývoje sítě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxx provozních xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx podle věty xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posoudí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxx x právními xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po posouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x rozporu, xxxxxxxx xxxxx zdravotně pojistného xxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjistí, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx x výzvou x xxxxxxxxxxxx. Pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx pojistného xxxxx xx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, účetní xxxxxxx a návrh xxxxxxx zprávy za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna Parlamentu x návaznosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx pojistný xxxx Pojišťovny xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x Ministerstvem financí. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx.

(13) Xxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zprávu a xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(14) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxx odpovědnosti může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx x xxxxxxx, že schodek xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstatků Pojišťovny x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx, x přídělům xx provozního xxxxx xx krytí nákladů xx činnost Pojišťovny, x xxxxxxxx dalším xxxxxx a k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 a k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx přípravky x potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 19),

b) rezervní xxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,5 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tři kalendářní xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx tvoří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx hromadných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; výše xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx klesnout x xxxxxxx kalendářního xxxx xxx minimální xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) sociální xxxx,

x) xxxx xxxxxxx,

x) xxxx reprodukce majetku.

(2) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Z xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx hrazených xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hrozícím xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx k realizaci xxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odhalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedoucích x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx způsob xxxxxx x zdraví xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx statutárními xxxxxx Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx provádí x souladu xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. X finančních xxxxxxxxxx základního xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xx 5 xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zdroj fondu xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hospodaření. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x penále účtovaných Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců a xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx diagnostického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx, xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx laickou xxxxxx, Pojišťovna nad xxxxx zdrojů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxx xxxxx zdroj fondu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx základního fondu. Xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx základního xxxxx xx fondu xxxxxxxx x takovém případě Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxx x fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx považují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx pracovněprávní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx jejich tvorby, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. d) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, a xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, které smí Xxxxxxxxxx použít x xxxxxx provozního fondu xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jiného fondu xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx výdajů na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx rady xx xxxxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxx xx převádí x 1. lednu 1999 xxxx mimořádný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Pojišťovna xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx následujícího xxxxxx. Finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx převádí x 1. lednu 1999 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, převede xxxxxxxx účelových fondů xx základního xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx uvedenými xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osnovy.

(6) Pojišťovna xxxxx zřizovat x xxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxxx 8) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z prostředků xxxxxxxxxx xxxxx.

§7a

(1) Kontrolu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, aby Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx zjednala xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podléhají xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Pojišťovny a xxxxxxx xxxxxx Pojišťovny xxxxxxxxx xxxxxxxx správce, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x právní xxxxxxx, xxxxx jinak přísluší xxxxxxxx Pojišťovny xxxx xxxxxx orgánu Xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx správy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním řízení, 9) pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx je Xxxxxxxxxx. Xxxxxx rozklad xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx správa, xxxxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx přibírat k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Správce x xxxxx přibrané x xxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx skutečnostmi, xxxxx xx xxxxxx Pojišťovny. Xxxx xxxxxxx povinni xxxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Správce může xxxxxxxxxx mlčenlivosti zprostit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správa.

§8

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Ministerstvu xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxx rozsah xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx bilanční xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx projednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých hrazených xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci.

(3) Xxxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx ze státního xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxxx financí.

§9

Pojišťovna je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinna xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9a

Pojišťovna podává Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx bankovních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 15 xxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxx svých xxxxxxx x pohledávek x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 45 xxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx účetní x xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx statistickou evidenci x xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx předat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §24, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyžádá xxxx xxxxxxxx k výkonu xxx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxx úhradových mechanismů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x časové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx efektivity xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxx xx povinna bezplatně xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx základě jeho xxxxxxx informace podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxx působnosti.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx bezplatně xxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxx §24, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxx x výkonu xxx xxxxxxxxxx 22), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx účtu České xxxxxxxxx.

(4) Předáváním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA XXXXXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Ústředí, xxxxxxxxxx pobočky (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyšší územní xxxxxxxxxxx celek) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx složkami Xxxxxxxxxx, xxxxx jednají a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, umístění, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx provádí xxxxxxxxxx Správní rady, xxxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státními xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osobami x xxxxx xxxxxxx související x prováděním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxx orgánem Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx Pojišťovny jmenuje x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx.

(2) X xxxx regionální xxxxxxx xxxxx ředitel xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odvolává ředitel Xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 4 let. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx lze xxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx bezúhonná, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx povahy nebo xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Bezúhonnost se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx osoba, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) xx společníkem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo členem xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx hrazených xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, x níž Xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xx xxxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dodavatelem xxxxx xxxx služeb Pojišťovně, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dodává xxxxx nebo služby Xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx překážek xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx osoba xxxxxxx uvést pravdivé xxxxx, opatřit xxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx ředitele Xxxxxxxxxx zaniká.

(6) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx povinen xxx zbytečného odkladu xxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xx x něj xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx ředitele Pojišťovny xxxxx

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx&xxxx;xxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 6, xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §23a xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x),

x) xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozsudku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxxxx, prohlášením xx mrtvého xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxx Pojišťovny xxxx uplynutím jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx rada xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, kterého xxxxxxx xxxx funkce xxxxxx Xxxxxxx xxxx.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 438/2004 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

ORGÁNY POJIŠŤOVNY

§17

(1) Xxxxxx Xxxxxxxxxx jsou Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx.

(2) Prostřednictvím xxxxxx Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnců Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxx orgánu Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx bezúhonný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx dosáhl xxxx xxxxxxx 25 let x xx plně xxxxxxxxx činit právní xxxxx. Členem xxxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pracovníkem nižší xxxxxxxxxxx jednotky nebo xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx x důvodu xxxxxx xxxxx osoba, xxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx Xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx,

x) je x xxxxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jmenováni xxxxxxx tři xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx x průběhu jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx místo xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx přesahující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx po xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx straně xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx současně xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx. Člen Xxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx Správní xxxx; xx platí x xxx člena Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx Xxxxxxx radě.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Pojišťovny činí xxxxx roky.

(5) Volený xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx x xxx nastala xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx výkonu xxxxxx člena orgánu Xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx orgánu, který xxx jmenován, xx xxxxxxx xxxx skutečnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Pojišťovně x xxxx, kdo xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx funkce člena xxxxxx Xxxxxxxxxx končí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 Xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku, xxxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §15 xxxx. 3,

x) smrtí, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dnem prohlášení xx xxxxxxxxxxx, nebo

g) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §23a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

(7) Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x za výkon xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxx jednací xxx Pojišťovny.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 a 3 xxxxxxxxx xxxxx čestným xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, opatřit xxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx nejpozději v xxx předcházející dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx orgánu Pojišťovny xxxxxx.

§19

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 438/2004 Sb.

§20

Xxxxxxx xxxx

(1) Správní xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx,

x) schválení návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,

x) schválení xxxxx xxxxxxx politiky,

f) žádosti Xxxxxxxxxx o úvěr,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ceně xxxxx xxx 2 000 000 Xx,

x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx ceně vyšší xxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podlimitních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zakázkách 23),

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xx x rozhodování xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx 10 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x 20 xxxxx volených Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx Správní xxxx volené Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentu xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx volí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx jednání Xxxxxxx xxxx.

(5) Správní xxxx xxxxxxxxx hlasováním. X xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x), x), j) x k) xx xxxxx souhlasu nadpoloviční xxxxxxx xxxxx členů Xxxxxxx xxxx. K xxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxxxx členů.

(7) Xx xxxxxxxxxx schůzi Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx se xxxxxx do 90 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxx 20 členů xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx dohlíží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx oprávněni xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dokumentů Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Dozorčí xxxx projednává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxxx závěrku a xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx stanovisko xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx a Xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx

x) 3 xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx x xxxxxxxx vláda,

b) 10 xxxxx volených x odvolávaných Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx rady xx xxxxxxxxx xxxxx principu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx politických xxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

(4) Dozorčí xxxx rozhoduje xxxxxxxxxx. X xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxx rady xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx.

(5) Po xxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 90 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx 10 xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxx Správní xxxx x Xxxxxxx xxxx

(1) Společné zasedání Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx se xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, účetní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx rady, xxxxx Xxxxxxx xxxx x ředitele Pojišťovny.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx Správní xxxx a Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Pojišťovny.

§23

§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 438/2004 Sb.

XXXX PÁTÁ

PŘESTUPKY

§23a

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx s

1. §15 xxxx. 5, xxxx

2. §18 xxxx. 9,

x) xxxx ředitel Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xx x xxx xxxxxxx některá xx xxxxxxxxxxx, xxxxx brání xxxxxx funkce ředitele Xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx x rozporu x §18 xxxx. 5 xxxxxxxx Pojišťovně xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx u něj xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxx Pojišťovny.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2 xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c),

b) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§23x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §2 xxxx. 3,

b) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx Ministerstvu financí xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx xxxxx, účetní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zprávy xx minulý xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx s §7 xxxx. 6 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvu financí xxxxxx x svém xxxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxx statistickému xxxxx xx jejich žádost xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx podle §11.

(2) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§23x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

§24

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx údaje x informačního systému Xxxxxxxxxx pro jiné xxxxx lze jen xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo zvláštním xxxxxxx předpisem. 13)

(3) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pojištěncům, xxxxx jsou x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxxxxxxx prostředků; xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24a

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx zaměstnání xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxx povinnost xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vztahu k Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a účelu xxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx přístupu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx techniky.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx pojistného xxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxx jednání xxxxxxxxxxx prospěch osobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiným xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx někomu xxxx. Xxxxxxx jednáním xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nároků Xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxx.

(4) Xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx plnění úkolů xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

§24x

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 200/2015 Sb.

§24x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušné klientské xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, 11) x xxxx xx xxx xxxxxxxx smlouva, xxxxxxxxx x tom, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx sedmi xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx 1992 xxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu České xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx požádá. Každé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxx období xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx Xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx v roce 1992 xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Dozorčí xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Okresní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx měsíců xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Česká xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Pojišťovny xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992 x xxxxxxxx §4 xxxx. x) x §7 xxxx. b), pokud xxx x poskytnutí xxxxxxxxxx prostředků ze xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.

Burešová v. x.
Xxxxxxx x. x.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx doplněna o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxx 6 měsíců xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Dozorčí xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Pojišťovny xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx organizační xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x. 551/1991 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výši rezervního xxxxx stanovenou zákonem x. 551/1991 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 438/2004 Sb. x účinností xx 1.8.2004

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxxx ředitele Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Pojišťovna"), který xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Do xxxx zvolení xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ředitele vedoucí xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx této funkce xxxxxx Xxxxxxx rada Xxxxxxxxxx.

2. Funkční xxxxxx xxxxx orgánů Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 117/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. X xxxxxxxxx kvality x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, fungování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx 2012 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 592/1992 Sb. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jedné třetiny xxxxxx, xxxxxx evidovala Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna Xxxxx republiky xx xxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx 2010.

2. Xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxx 1 xx xxxxxx součástí prvního xxxxxxxxxxxxxx x roce 2012. Xxxxx Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 nejdéle xx 5. xxxxx 2012, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podnět xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 298/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnci částky xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx předepsané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16b xxxx. 2 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. e) x §7 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 551/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Neprokáží-li xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ředitele xxxx xxxxx xxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovny České xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx zákonem x. 551/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uplynutím 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 200/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2015

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 551/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

592/92 Xx., o xxxxxxxxx na všeobecné xxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.93

10/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 93, o xxxxx x doplnění některých xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.93

60/95 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx ČNR x. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 20/66 Sb., o xxxx o zdraví xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx XXX x. 185/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.95

149/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 550/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx XXX x. 592/92 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 551/91 Sb., o Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, oborových, podnikových x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.96

48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.97

305/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR č. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx se xxxx xxxxx ČNR x. 551/91 Xx., x Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX x. 565/90 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.98

93/98 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 199/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 148/96 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.4.98

127/98 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 48/97 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 21/92 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx od 1.1.99 x výjimkou §18 x 20, xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx 30.6.98

69/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 551/91 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.3.2000

132/2000 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx městě Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

49/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 280/92 Xx., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 592/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.2.2002

420/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

455/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

456/2003 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Sb., o xxxxxxxx zdravotním pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 8.11.2003 x vrácenému xxxxxxxxxxx republiky xxx 26.11.2003

x účinností xx 6.1.2004

420/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 357/92 Sb., x dani xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

438/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 551/91 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších zdravotních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 592/92 Xx., x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.8.2004

117/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxx x souvislosti x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., nález ÚS xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

251/2008 Xx., nález ÚS xx xxx 20.5.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 551/91 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 23.7.2008

362/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu XX xx xxx 2010

x účinností xx 1.1.2010

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2011

298/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2011

369/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním pojištění x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx daňových x pojistných zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně daňových xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

60/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.4.2014

109/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 592/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x&xxxx;x&xxxx;xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2014

256/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

200/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 551/91 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/92 Sb., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.9.2015

128/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.2016

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

24/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

206/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 551/1991 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.5.2020

161/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.4.2021

260/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §1 xxxxxxxx č. 301/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na pořízení xxxxxxxx a nehmotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3) §55 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
4) Xxxxx XXX č. 524/1992 Sb., x xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
5) §14 xxxx. 5 x 6 xxxxxx ČNR x. 524/1992 Xx.
6) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx. x xxxxxx x. 156/1994 Xx.
7) Xxxxx XXX č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
10) §23 xxxx. 4 xxxxxx XXX x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/1995 Xx.
11) §38 xxxx. 4 xxxxxx x. 199/1994 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 148/1996 Xx.
12) §29 xxxxxx č. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §18 xxxx. 3 písm. x) zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
15) Zákon č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
16) Xxxxx č. 592/1992 Sb., o pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 592/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §13 xxxx. 2 zákona x. 48/1997 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §16a x 16b xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.
20) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx.
21) Xxxxx č. 306/2008 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony.

22) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) Xxxxx č. 93/2009 Sb., x auditorech a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.