Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.01.1991.


Sdělení o Úmluvě o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č.148)
444/91 Sb.
ČÁST I. Rozsah platnosti a vymezení pojmů Čl.1 Čl.2 Čl.3
ČÁST II. Všeobecná ustanovení Čl.4 Čl.5 Čl.6 Čl.7
ČÁST III. Preventivní a ochranná opatření Čl.8 Čl.9 Čl.10 Čl.11 Čl.12 Čl.13 Čl.14
ČÁST IV. Prováděcí ustanovení Čl.15 Čl.16
ČÁST V. Závěrečná ustanovení Čl.17 Čl.18 Čl.19 Čl.20 Čl.21 Čl.22 Čl.23 Čl.24
XXXXXXX
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 25. xxxxxx 1977 byla xx 63. xxxxxxxx xxxxxxxxx konference Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x vibracemi na xxxxxxxxxxxx (č. 148). Ratifikace Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zapsána xxx 11. ledna 1990 generálním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx článku 18 xxxxxxxx 3 Úmluva xxxxxxxxx xxx Xxxxxx x Slovenskou Federativní Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 11. xxxxx 1991.
Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx č. 148
Úmluva o xxxxxxx pracovníků xxxxx xxxxxxxxxx x povolání xxxxxxxxxx znečištěním xxxxxxx, xxxxxx a vibracemi xx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce, xxxxx xxxx svolána xxxxxxx xxxxx Mezinárodního xxxxx xxxxx do Ženevy x tam se xxxxx dne 1. xxxxxx 1977 xx xxxx xxxxxxxxx třetím xxxxxxxx,
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, které xx xxxx týkají, zejména xxxxxxxxxx o ochraně xxxxxx xxxxxxxxxx, 1953; xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1959; xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxx, 1963; xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxxxxx, 1963; xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx, 1964; xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx a kanceláře), 1964; úmluvu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx, 1977 a xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, 1974;
rozhodnuvši přijmout xxxxxxx návrhy týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx bodem xxxxxxxxx pořadu xxxxxxxx;
xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx budou xxx xxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxxx xxx 25. xxxxxx 1977 xxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxx Úmluva x pracovním xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx, hluk x xxxxxxx), 1977.
XXXX X.
XXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXX
Článek 1
1. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xx zúčastněnými reprezentativními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx existují, xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provádění vyvolává xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx členský xxxx, který ratifikuje xxxxxx, xxxxx x xxxxx zprávě x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx povinen podat xxxxx článku 22 xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x odůvodněním, odvětví, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx článku, a xxxxxxx x pozdějších xxxxxxxx xxxx svého xxxxxxxxxxxxx x praxe, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx, a xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx provedena xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx.
Článek 2
1. Každý xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx závazky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) hluk,
c) xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx stanovené úmluvou xxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx určí xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a uvede xxx to xxxxxx xx své xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxx podané xxxxx xxxxxx 22 xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx x druhy xxxxxxxxx, xxxxx byly vyloučeny, x přesným xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx se zamýšlí xx xxxxxxx, xxxxx xxx o každý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxx členský xxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxx xxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxx, později, jakmile xxxx názoru, že xx xxxxxxxxx dovolují, xxxxxx generálního xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úmluvou xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx xxxx xxxxxx:
x) Xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx vzduch znečištěný xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
x) Xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx zdraví xx xxxxx xxxxxxxxxx.
c) Xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přenášené xx lidské tělo xxxxxxx tělesy x xxx xxxx škodlivé xxx xxxxxx xxxx xxxxx nebezpečné.
ČÁST XX.
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxx 4
1. Vnitrostátní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx pracovišťích xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, způsobeným znečištěním xxxxxxx, hlukem xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx a pro xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxx.
2. Xxxxxxxxxx xxx praktické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření mohou xxx učiněna xx xxxxx technických xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx.
Xxxxxx 5
1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 4.
3. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx úrovních xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxx.
4. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pracovníků x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předepsaných xxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx inspektoři xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx to xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 6
1. Zaměstnavatelé xxxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Jestliže xxxxxxx zaměstnavatelů provádí xxxxxxxx nějakou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx spolupracovat xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.
Článek 7
1. Xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro předcházení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vznikají xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, pro jejich xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxxxx.
2. Pracovníci xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxx xxxxxx, xxxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx znečištění vzduchu, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
XXXX III.
XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx znečištěnému vzduchu, xxxxx x vibracím x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx případně vymezí xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxx vypracování xxxxxxxx x xxxxxxxx hranic xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaných xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx x hranice xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx několika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Článek 9
Xxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, hluku x xxxxxxx, bude xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupech při xxxxxx projektování xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx práce.
Xxxxxx 10
Xxxxxxxx xxxxxxxx učiněná xxxxx článku 9 nesníží xxxxxxxxxx vzduchu, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle článku 8, xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx pracoval xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxx článku.
Článek 11
1. V přiměřených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xx xxxx xxxxxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx vystavených nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzduchu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx xx opakující xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx z lékařského xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojenou x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx na jiné xxxxxx zaměstnání nebo xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovníků, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx zákonodárství x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx postupů, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vystavují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolání, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tento xxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxx, xxx souhlas x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx.
Článek 13
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a přiměřeným xxxxxxxx x nebezpečích x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx následkem xxxxxxxxxx vzduchu, xxxxx xxxx xxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poučeny x xxxxxxxxxxxx pro předcházení xxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx.
Xxxxxx 14
X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkám x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
XXXX XX.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Článek 15
Za xxxxxxxx x xx okolností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a vibrací xx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 16
Xxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx každým jiným xxxxxxxx, který xx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx opatření xxxxxx přiměřených xxxxxx xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx úmluvy;
x) xxxxxx xxxxxxxxx dohlédací xxxxxx kontrolou provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx si xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
XXXX V.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Článek 17
Xxxxxxxx ratifikace xxxx xxxxxx budou xxxxxxxx generálnímu řediteli Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx x xxx xxxxxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx zapsána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx dvanáct měsíců xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zapíše ratifikace xxxx členských xxxxx.
3. Pro xxxxx xxxxx členský stát xxxx úmluva nabude xxxxxxxxx xxxxxxx měsíců xx xxxx, kdy xxxx zapsána xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 19
1. Xxxxx členský xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx úmluvu, může xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx úmluva xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rok xx xxx, xxx byla xxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x který nepoužije xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxx období xxxxxx xxx, jak xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vázán xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx ji xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx desetiletého xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 20
1. Xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Organizace xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 21
Xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Spojených xxxxxx x zápisu xxxxx článku 102 Xxxxxx Xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx, xxxxx prohlášeních x všech xxxxxxxxxx, xxxxx zapsal podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článků.
Xxxxxx 22
Xxxx, bude-li to xxxxxxxxx za nutné, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx práce předloží xxxxxxxxx konferenci zprávu x xxxxxxxxx této xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx na pořad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úplné xxxx xxxxxxxx revize.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxx-xx generální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx tuto úmluvu x nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxx revidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ipso xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 19, x to x xxxxxxxx, xx nová xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx úmluva nabude xxxxxxxxx, xxxx úmluva xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx otevřena x xxxxxxxxxx.
2. Tato xxxxxx xxxx zůstane x xxxxxxxxx co xx formy x xxxxxx pro xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ratifikovaly x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 24
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx stejnou platnost.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 444/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.1.1991.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.