Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.01.1991.


Sdělení o Úmluvě o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č.148)
444/91 Sb.
ČÁST I. Rozsah platnosti a vymezení pojmů Čl.1 Čl.2 Čl.3
ČÁST II. Všeobecná ustanovení Čl.4 Čl.5 Čl.6 Čl.7
ČÁST III. Preventivní a ochranná opatření Čl.8 Čl.9 Čl.10 Čl.11 Čl.12 Čl.13 Čl.14
ČÁST IV. Prováděcí ustanovení Čl.15 Čl.16
ČÁST V. Závěrečná ustanovení Čl.17 Čl.18 Čl.19 Čl.20 Čl.21 Čl.22 Čl.23 Čl.24
SDĚLENÍ
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí sděluje, xx xxx 25. xxxxxx 1977 byla xx 63. xxxxxxxx xxxxxxxxx konference Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxx nebezpečím x povolání způsobeným xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx (č. 148). Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 11. xxxxx 1990 generálním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu práce. Xxxxx xxxxx článku 18 xxxxxxxx 3 Úmluva xxxxxxxxx xxx Xxxxxx x Slovenskou Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x platnost xxxx 11. xxxxx 1991.
Xxxxx překlad Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Úmluva x. 148
Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x povolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a vibracemi xx pracovištích
Xxxxxxxxx konference Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx správní xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxx x tam se xxxxx dne 1. xxxxxx 1977 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxxxxxxx, 1953; xxxxxxxxxx o závodních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1959; xxxxxx x xxxxxxxxxx x ochraně xxxxx xxxxxx, 1963; xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, 1963; xxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x povolání, 1964; úmluvu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxx), 1964; xxxxxx a xxxxxxxxxx o benzenu, 1977 a xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, 1974;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pracovního xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx bodem xxxxxxxxx pořadu xxxxxxxx;
xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx budou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx úmluvy, xxxxxxx xxx 25. xxxxxx 1977 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Úmluva x pracovním prostředí (xxxxxxxxxx vzduchu, hluk x xxxxxxx), 1977.
XXXX X.
XXXXXX PLATNOSTI A XXXXXXXX POJMŮ
Článek 1
1. Tato xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti.
2. Xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxx úmluvu, xxxx po xxxxxxxxxx xx zúčastněnými reprezentativními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx vyvolává xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx závažnost.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxx článku 22 xxxxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx, x to x odůvodněním, odvětví, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x praxe, xxxxx jde o xxxx xxxxxxx, x xxxxxx, x xxxx xxxx úmluva xxxxxxxxx xxxx xx zamýšlí xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx může xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx závazky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o
x) znečištění xxxxxxx,
x) hluk,
x) xxxxxxx.
2. Členský xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené úmluvou xxx xxxxx xxxx xxxx druhů nebezpečí, xxxxxx xx xxxx xx xxx ratifikační xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 22 ústavy Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx. Xx svých pozdějších xxxxxxxx vyloží stav xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx x druhy nebezpečí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x přesným uvedením, x jakém rozsahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxx x každý xxxxxx xxxx nebezpečí.
3. Každý členský xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx nepřijal xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úmluvou xxx všechny druhy xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx názoru, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx generálního ředitele Xxxxxxxxxxxxx xxxxx práce, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 3
Xxx xxxxx této xxxxxx:
x) Xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" zahrnuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zdraví xxxx jinak xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
x) Xxxxx "xxxx" zahrnuje každý xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx sluchu xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
c) Xxxxx "vibrace" xxxxxxxx xxxxxxx vibrace xxxxxxxxx xx xxxxxx tělo xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
XXXX II.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 4
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví, jaká xxxxxxxx xxxxx učiněna xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxxx znečištěním xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx x pro xxxxxxx pracovníků proti xxx.
2. Xxxxxxxxxx xxx praktické provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 5
1. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a pracovníků.
2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx budou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 4.
3. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx navázána xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxx.
4. Představitelům xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Úmluvy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx to mohlo xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 6
1. Xxxxxxxxxxxxxx zodpovídají xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Jestliže xxxxxxx zaměstnavatelů provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pracovišti, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx provádění předepsaných xxxxxxxx, xxxx by xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zdraví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává. Xx xxxxxxxx okolností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 7
1. Pracovníci xxxx xxxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolání, xxxxx vznikají xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupci xxxx oprávněni xxxxx xxxxxx, xxxxxx informace x výcvik a xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xx pracovištích.
XXXX XXX.
XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 8
1. Xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzduchu, xxxxx x xxxxxxxx x pracovním prostředí, x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxx vypracování hledisek x vymezení hranic xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx stanovisku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx x hranice expozice xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x prověřovány x xxxxxxxxxxxx obdobích se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx ke zvýšení xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx několika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Článek 9
Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, bude pokud xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zařízeních nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, nebo, není-li xx xxxxx,
b) xxxxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx práce.
Xxxxxx 10
Xxxxxxxx xxxxxxxx učiněná xxxxx článku 9 nesníží xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 8, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx nutit xxxxxxxxxx, aby pracoval xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 11
1. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx vystavených nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzduchu, xxxxxx xxxx vibracemi xx pracovištích, xxxx xxxx, kteří takovým xxxxxxxxxx budou pravděpodobně xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práci, x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx spojen x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Jestliže xxxx z lékařského xxxxxxxx doporučeno, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxxx praxí x xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem.
4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx této úmluvy xxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx vyplývají xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Článek 12
Xxxxxxx postupů, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx vystavují pracovníky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou způsobena xxxxxxxxxxx vzduchu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx x tento xxxxx xxxx, xx-xx toho xxxxx, xxx xxxxxxx x užívání xx xxxxxxxxxxxx podmínek nebo xx xxxxxxx.
Xxxxxx 13
Xxxxxxx zúčastněné xxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a přiměřeným xxxxxxxx x nebezpečích x xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu, xxxxx xxxx vibrací;
b) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nim.
Xxxxxx 14
X přihlédnutím k xxxxxxxxxxxxx podmínkám x xxxxxxx xxxxx učiněna xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
ČÁST IV.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Článek 15
Xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spolehlivou xxxxx nebo použít xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo společné xxx xxxxxxx podniků, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předcházení a xxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu, xxxxx a xxxxxxx xx pracovištích.
Xxxxxx 16
Xxxxx xxxxxxx stát
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx každým xxxxx xxxxxxxx, který xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úmluvy;
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx si xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx náležitý xxxxxx.
XXXX X.
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxxx 17
Xxxxxxxx ratifikace xxxx xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx práce x jím xxxxxxx.
Xxxxxx 18
1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ratifikace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx dvanáct xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ratifikace xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxx každý xxxxx xxxxxxx stát xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dvanáct xxxxxx xx data, kdy xxxx zapsána xxxx xxxxxxxxxx.
Článek 19
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx deseti xxx xxx dne, xxx xxxx úmluva poprvé xxxxxx účinnosti, písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řediteli Xxxxxxxxxxxxx xxxxx práce, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxx rok xx xxx, kdy byla xxxxxxx.
2. Každý xxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x který xxxxxxxxx xxxxx ji vypovědět xxxxx tohoto článku xxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, jak xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vázán xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 20
1. Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx práce xxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zápis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxx bude xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sdělovat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxxx, xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxx členské státy Xxxxxxxxxx na datum, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti.
Xxxxxx 21
Xxxxxxxxx ředitel Mezinárodního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx článku 102 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx, všech xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předchozích článků.
Xxxxxx 22
Xxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx rada Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx generální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úplné xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 23
1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx novou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úmluvu x nestanoví-li nová xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxxx nové revidující xxxxxx členským státem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článku 19, x xx x xxxxxxxx, xx nová xxxxxxxxxx úmluva nabude xxxxxxxxx,
x) xx xxxx, xxx nová xxxxxxxxxx xxxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxx úmluva xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx co xx formy x xxxxxx pro xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 24
Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 444/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.1.1991.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.