Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


O vynálezech a zlepšovacích návrzích
527/90 Sb.

Účel zákona §1

ČÁST I. Vynálezy

HLAVA 1. Patent na vynález §2

Patentovatelnost vynálezů §3

Výluky z patentovatelnosti §4

Novost §5

Vynálezecká činnost §6

Průmyslová využitelnost §7

Právo na patent §8

Podnikový vynález §9 §10

Účinek patentu §11 §12

Zákaz přímého využívání §13

Zákaz nepřímého využívání §13a

Vyčerpání práv §13b §14 §15

Spolumajitelství patentu §16

Omezení účinků patentu §17 §18

Nabídka licence §19

Nucená licence §20

Doba platnosti patentu §21

Zánik patentu §22

Zrušení patentu §23

HLAVA 2. Řízení o udělení patentu

Přihláška vynálezu §24 §25 §26 §27 §28 §29

Předběžný průzkum přihlášky vynálezu §30 §31 §32

Úplný průzkum přihlášky vynálezu §33 §34 §35

HLAVA 3. Evropská patentová přihláška a evropský patent §35a

Změna evropské patentové přihlášky na národní přihlášku §35b

Účinky evropského patentu §35c

Rozsah ochrany z evropského patentu §35d

Zákaz dvojí ochrany §35e

Zrušení evropského patentu §35f §35g

HLAVA 4. Udělování dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin §35h

Žádost o udělení osvědčení §35i

Podmínky pro udělení osvědčení §35j

Udělení osvědčení §35k

Předmět a účinky osvědčení §35l

Platnost osvědčení §35m

Zánik osvědčení §35n

Zrušení osvědčení §35o

ČÁST II. §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62

ČÁST III. Společná ustanovení o řízení před úřadem

Správní řízení §63 §64

Prominutí lhůty §65

Nahlížení do spisu §66

Určovací řízení §67

Opravné řízení §68

Patentový rejstřík a Věstník Úřadu §69

Zastupování §70 §71

ČÁST IV. Zlepšovací návrhy §72 §73 §74

ČÁST V. Přestupky §74a

ČÁST VI. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Ustanovení společná

Porušování práv §75 §75a §75b

Vztahy k zahraničí §76

Ustanovení přechodná §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87

Ustanovení zmocňovací, zrušovací a závěrečná §88 §89

Účinnost §90

č. 116/2000 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

§1

Xxxx zákona

Účelem zákona xx upravit xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vytvoření a x xxxxxxxxx vynálezů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xx vynález

§2

Na vynálezy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxx") xxxxxxx.

§3

Patentovatelnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx, xxxx výsledkem xxxxxxxxxxx činnosti x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) estetické xxxxxxx;

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 je vyloučena xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx patent xxxxxx xxxxx xxxxxx předmětů xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vynálezy xx xxxxxx odstavce 1. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx při těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx mravům; to xxxxx vyvodit pouze x toho, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem;

b) xx xxxxxx xxxxxxx x plemena xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx způsoby pěstování xxxxxxx či xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx způsoby xxxxxxx.

§5

Xxxxxx

(1) Vynález je xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx je xxx, x xxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxx přísluší xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přednosti (§27), xxxxxxx přístup veřejnosti xxxxxxx, ústně, využíváním xxxx jiným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx techniky xx x xxxxx přihlášek xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx po xxxxx dni zveřejněny (§31). Xx xxxxx x xxx mezinárodní xxxxxxxxx vynálezů x xxxxxxxxx xxxxxx přednosti, x xxxxx xx Xxxx určeným xxxxxx, 11) x evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§35a) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx určeným xxxxxx Česká republika. Xxxxxxxxx xxxxxxxx utajované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejněné xxxxxxxxx 18 xxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx směsi xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 odst. 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx součástí xxxxx xxxxxxxx.

(5) Stavem techniky xxxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx před xxxxxxx přihlášky xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx předchůdci,

b) xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 1) X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx přihlášky xxxxxxxx uvést, že xxxxxxx byl vystaven, x xx xxxx xxxxxx xx podání xxxxxxxxx vynálezu xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Vynálezecká xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřejmým xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxx.

(2) Pro hodnocení xxxxxxxxxxx činnosti však xxxx rozhodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxx, od xxxxx xxxxxxxx přihlašovateli xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (§31).

§7

Xxxxxxxxxx využitelnost

Vynález xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§8

Právo na xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xx původce xxxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxx vytvořil xxxxxxx xxxxxx prací.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") k xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx smlouvou xxxxxxxxx xxxxx. Právo xx xxxxxxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxxxxx vynález x xxxxxxxxx poměru, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Neuplatní-li zaměstnavatel xx xxxxx xxx xxxxxx od vyrozumění xxxxx ustanovení xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxx xx patent, xxxxxxxx toto právo xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x původce xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx zachovávat xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx vytvořil xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx patent, xx xxxxx xxxx zaměstnavateli xx přiměřenou xxxxxx. Xxx její xxxx xx xxxxxxxx technický x hospodářský význam xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx k materiálnímu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx pracovních xxxxx původce. Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx s přínosem xxxxxxxxx pozdějším využitím xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x ustanovení §9 zůstávají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxx (§34) má xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x využívání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xx xx patent xxxxxxx.

(2) Xxxxxx patentu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví (xxxx xxx "Xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxxxxx přísluší přiměřená xxxxxxx xx toho, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§31) xxxx předmět xxxxxxxx. Xxxxx na přiměřenou xxxxxxx xxx uplatnit xxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, již xx žádá x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx zveřejněna podle xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§31).

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx z přihlášky xxxxxxxx xx vymezen xxxxxx patentových xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx udělení xxxxxxx xx rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxxx x přihlášky xxxxxxxx xxxxxxx zněním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přihlášce xxxxxxxxxx xxxxx §31. Xxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxx xxxxx §23, xxxx xxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx vynálezu, xxxxx xxx xxxx ochrana xxxxxxxxx.

§13

Xxxxx přímého xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx na xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx způsobem xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx;

x) nabízet, xxxxxx xx trh, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx patentu, xx-xx nanejvýš xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, dokud xx xxxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxxxx tajemství. 12)

§13x

Xxxxx nepřímého využívání

(1) Xxxxx xxxxx bez xxxxxxxx majitele patentu xxxxxxx nebo x xxxxxx nabízet jiné xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podstatného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x sloužící x xxxxx ohledu k xxxx uskutečnění, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx k uskutečnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §13.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti uvedené x §18 písm. x) xx x) xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1.

§13a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2000

§13b

Vyčerpání xxxx

Xxxxxxx patentu xxxx právo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nakládat x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx xxx uveden xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx tu xxxx xxxxxx xxx rozšíření xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x účinností xx 10.5.2000

§14

(1) Xxxxxxx (licence) x využívání vynálezu xxxxxxxxxx patentem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx smlouva xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám zápisem xx patentového xxxxxxxxx (§69).

§15

Patent xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvou, která xxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx patentového xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx z xxxxx xxxxxxx několika xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx obecnými xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. 3)

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx patentu.

(3) X platnému uzavření xxxxxxxx smlouvy xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx; xxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx samostatně.

(4) K xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx převést xxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xx žádný xx xxxxxxxxxxxxx nepřijme xx lhůtě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nabídku xxxxxxx.

Xxxxxxx účinků patentu

§17

(1) Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxx, xxx xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx (§27) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx uživatel").

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x soudu, xxx xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxxx.

§18

Xxxxx majitele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, využije-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx Pařížské úmluvy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx") 13), xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "unijní země"), x xxxxxx xxxxxx, xx strojích, v xxxxx výstroji, x xxxxxxxxxxx x x xxxxx příslušenství, xxxx xx tyto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxx lodi;

b) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x součásti xxxxxx xxxxxxx či vozidel, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx republiky,

c) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx lékařského předpisu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx takto připraveným;

d) xxx xxxxxxxx prováděné xxx xxxxxxxxxx účely;

e) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx experimentální xxxxx xxxxxx experimentů a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 34) před xxxxxxxx xxxxxx na xxx.

§19

Nabídka xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx poskytne xxxxx x využití xxxxxxxx (nabídka xxxxxxx), xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx vynálezu xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x písemně xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx nabídku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Prohlášení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx není dotčeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 22) xxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Nevyužívá-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx využívá xxxxxxxxxxxx x nepřijal-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx); xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx uplynutím 4 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 3 xxx od xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxx později.

(2) Nucená xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxx důvody xxxxxxxx důležitého xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx nucené xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx k okolnostem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx licenci xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx domácí xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx převádět xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx vynález xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx využívá (xxxx xxx "xxxxxxx nucené xxxxxxx").

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se může x xxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx vzdát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u Xxxxx; dnem xxxxxxxx xxxxxx podání účinnost xxxxxxxxxx o udělení xxxxxx xxxxxxx zaniká.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nucené xxxxxxx, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxx nucenou xxxxxxx xxxxx nebo změní xxxxxxxx, rozsah nebo xxxx trvání xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dotčeno xxxxx majitele xxxxxxx xx úhradu xxxx xxxxxxx. Není-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx žádost xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxxxx x dané xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Nucená xxxxxxx xx zapisuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§69).

§21

Xxxx platnosti xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx dvacet xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 22)

(3) Xxxxx xxxxxxx osob, xxxxx v dobré xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x využíváním předmětu xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x účinné xxxxxxxx, xxxxxx zaplacením xxxxxx poplatku x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx.

§22

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) majitel xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx udržování xxxxxxx x platnosti; 22)

x) xxxxxxx patentu xx ho vzdá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx patentu xxxxx Xxxxx.

§23

Zrušení patentu

(1) Úřad xxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nesplňoval podmínky xxxxxxxxxxxxxxxxx;

x) že vynález xxxx x xxxxxxx xxxxxx tak xxxxx x xxxxx, aby xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xx předmět xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx že xxxxxxxx xxxxxxx udělených xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx rozšířen;

d) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx §8; xxxxxxx x tomto případě Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§29).

(2) Xxxxxx-xx se xxxxxx zrušení xxx xxxxx xxxxxxx, patent xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx patentu xx provádí xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zpětnou xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx platnosti.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x po xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx navrhovatel xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Úřadu.

(2) Xxxx xx xxxxxx, x xxxxx občané Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxx, xxxxx xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlášky.

(3) Xxxx xx místem, x něhož lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x udělování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx 5. xxxxx 1973 (xxxx xxx "evropská patentová xxxxxx"); xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášku.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přihláška x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 32) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podat x Úřadu x xxxxxxxx přiložit souhlas Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx x podání xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx za podání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx rovněž poplatky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; jejich výši xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx.

§25

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, kdo xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxx xxxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx jednoho vynálezu xxxx xxxxxxx vynálezů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx tvoří jedinou xxxxxxx vynálezeckou xxxxxxxx. Xx-xx x jedné xxxxxxxxx požadována xxxxxxx xx xxxxxxx vynálezů, xx požadavek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx těmito vynálezy xxxxxxxx technický vztah, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxxxx znaky, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako celek xx stavu techniky.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak jasně x xxxxx, xxx xxx mohl xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mikroorganismus, xxxx být uložen xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xx něhož xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx.

(3) X pochybnostech může Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx předvedením předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx, má xx xx to, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx využitelný.

§27

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Právo xxxxxxxxx, které xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx, 13) xxxx přihlašovatel xxxxxxxx již x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx Úřadu xx xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx vynálezu xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Pařížské úmluvy 13) xxxx který xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; 16) xxxxxxxx stát, v xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx smluvní xxxxxxx Xxxxxxxx úmluvy 13) xxx xxxxxx Xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx, 16) xxx xxxxx xxxxxxxxx z tohoto xxxxxx přiznat xxx xx xxxxxxxx vzájemnosti.

§28

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx x příslušného orgánu xxxxxx xx xxxxx x xxxxx na xxxxxx, Xxxx xxxxxx x přihlášce xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxxx §31 xxxx. 1.

(3) Právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx přihlašovatel x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx patent. Xxxxx učiněné před xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx i xxx xxxxx xxxxxx.

§29

(1) Úřad přepíše xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx majitele xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xx sporu x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx.

Předběžný xxxxxxx přihlášky xxxxxxxx

§30

(1) Úřad podrobí xxxxxxxxx vynálezu předběžnému xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx §26 odst. 2,

b) xxx xxxxxxxxxx předmět xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 nebo §4,

x) zda nemá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxx zaplatil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(2) Xxxxxxxx-xx přihláška xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními §3 xxxx. 1 xxxx §26 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §3 xxxx. 2 xxxx §4, Úřad xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx má být xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx předmět, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xx přihlašovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 14) vyzve Úřad xxxxxxxxxxxxxx, aby se xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx přihlašovatel xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx přihlašovatel xxxxxxxxx xxxxxxx poplatky, 14) Xxxx řízení xxxxxxx. Xx tento důsledek xxxx xxx přihlašovatel xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§31

(1) Xxxx přihlášku xxxxxxxx zveřejní po xxxxxxxx 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx oznámí ve Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zveřejněna xxxx xxxxxx uvedenou x odstavci 1, xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx práva xxxxxxxxx a zaplatí-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14) Xxxx přihlášku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, byl-li xxx xx vynález xxxxxx patent; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx může xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§32

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vynálezu xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; k xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxx úplném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx účastníky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Přihlašovatel vynálezu xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Úplný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§33

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vynálezu úplnému xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad provede xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx jiné xxxxx, nebo xxx xxxx provést x xxxx úřední.

(3) Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 36 xxxxxx xx xxxxxx přihlášky xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx zpět. Xxxxxxx xx xxxxxxx spolu xx žádostí zaplatit xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(4) Xxxx zahájí úplný xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebyla xxxxx xxxxxx ve xxxxx uvedené v xxxxxxxx 3, popřípadě x xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vynálezu x moci xxxxxx, Xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zamítne. Xxxx zamítnutím přihlášky xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx umožněno vyjádřit xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X případě, že xxxxxxxxxxxxx neodstraní xx xxxxxxxxx lhůtě vady xxxxxxxxx, xxxxx brání xxxxxxx xxxxxxx, Úřad xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx přihlášky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 14) Xxxx udělí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; přihlašovatel xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx patentovou xxxxxxx, x níž xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx oznámí xx Xxxxxxxx.

§35

Je-li přihlášek vynálezů xx xxxxxxx předmětem xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX PATENTOVÁ XXXXXXXXX X EVROPSKÝ XXXXXX

§35x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s účinky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "evropská xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), které xxxx přiznáno datum xxxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako přihláška xxxxxxxx podaná xxxxx §24 x témuž xxxx. Xxxxxx-xx evropská xxxxxxxxx přihláška právo xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přihlášky, xxxxx xxx xxxxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx přihláška xxxxx xxxx nebo je-li xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §64 xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, má xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přihlášky vynálezu xxxxx §34 odst. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx patentovým úřadem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx patentové xxxxxxxxx, popřípadě majiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx patentovým xxxxxx xxxxxxxxxx, její přihlašovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do jazyka xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 14) Xxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx skutečnost oznámí xx Xxxxxxxx. Přihlašovatel xx může po xxxxx zpřístupnění domáhat xxxxxxxxx náhrady xxxxx §11 xxxx. 3, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx Evropským xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (§35c).

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx patentové xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx evropského xxxxxxx x jazyce, x xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx probíhalo řízení; xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrana xxxxx xxx ze zveřejněné xxxxxxxx patentové xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x tom xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xx zveřejněné xxxxxxxx patentové xxxxxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxx patentových xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx patentové přihlášky xxxxxxxx pouze x xxxxxxx, který xx xxxxxx x jejího xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Předloží-li xxxxxxxxxxxxx Xxxxx opravený xxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků do xxxxxx českého, xxxx xxxxx xxxxxxxx překlad xxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx Věstníku; xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 14) Práva xxxxxxx osob, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k využívání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlašovatelem xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ČR xxxxxxx (16.7.2002)

§35x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx národní xxxxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxx přihlašovatele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 136 odst. 2 xxxxxxxx patentové xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx národní.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx přihlašovatele, xxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx ve trojím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přihlášky xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přihlášky vynálezu.

(3) Xxxxxxxx přihlašovatel xxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 2 a Xxxx žádost x xxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 20 xxxxxx xxx xxx xxxxxx práva xxxxxxxxx, Úřad přizná xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxxx z původně xxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxx přihlašovatele projedná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášku xxxxxxx podle odstavce 1 jako xxxxxxx xxxxxxxxx užitného vzoru xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 17) Ustanovení xxxxxxxx 2 a 3 xx použijí obdobně.

§35b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x udělování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XX xxxxxxx (16.7.2002)

§35x

Xxxxxx xxxxxxxxxx patentu

(1) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem má xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx udělený podle §34 xxxx. 3.

(2) Xxxxxx evropského xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx patentu x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx patentu xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 14) Xxxxxxx patentu xx x téže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, kam xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxx. Xxxx udělení evropského xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Nebude-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit x xxxxxxxxx lhůtě 3 měsíců, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx patentového xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx předložen ani xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxx se x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx patentu x Xxxxxxxxx patentovém xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx do českého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x údaji, xxxxx xx zapisují xx xxxxxxxxxx patentového rejstříku.

§35c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, x xxxx xx stane ratifikovaná x vyhlášená Úmluva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XX xxxxxxx (16.7.2002)

§35d

Rozsah xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx rozsahu ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx je rozhodné xxxx xxxxx v xxxxxx, v xxxx xxxx Evropským xxxxxxxxxx xxxxxx probíhalo řízení x evropské patentové xxxxxxxxx; jestliže xxxx x překladu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §35c odst. 2 vyplývá ochrana xxxx xxx v xxxxxx xxxxxx, třetí xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spisu xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx opraveného překladu Xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(3) Práva xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dobré víře xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x účinné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx patentu, xxxxxxxx xxxxx předmět xxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x účinností xxx xxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx patentů xxx XX xxxxxxx (16.7.2002)

§35e

Zákaz xxxxx ochrany

(1) Xxxxx xx národní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxx témuž majiteli xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx, ve kterém xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxx patent xxxxxxxx.

(2) Národní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 x xxxxxxx, ve xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx udělen xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx odpor xxxxx, xxxx xx xxxxxx moci rozhodnutí, xxxx xxx v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx patent xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35f xxxx. 5 nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 116/2000 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, x němž xx xxxxx ratifikovaná x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XX závazná (16.7.2002)

§35x

Xxxxxxx evropského xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx Xxxxxxxx patentový xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jej zachová x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx patentovým xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx této xxxxx x Evropském xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx překlad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx českého xxxxxx x xxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxx x pozměněném xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx patentového xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spisu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx xx evropský xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx neúčinný xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx marně xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, popřípadě jestliže x řízení x xxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxx evropský xxxxxx xxxxxx Xxxxxx podle §23; Úřad xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx Xxxxxxxxx patentovým xxxxxx xxxxxx o xxxxxx týkající xx xxxx věci. Xxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx evropského xxxxxxx, Xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxx x xxxxxxx evropského xxxxxxx je závazným xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Úmluva x xxxxxxxxx evropských xxxxxxx xxx ČR xxxxxxx (16.7.2002)

§35x

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 22)

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx, které x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx provedly xxxxx x xxxxxx přípravy, xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dotčena.

HLAVA XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX OSVĚDČENÍ PRO XXXXXX X XXX XXXXXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXX

§35x

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxx chráněné xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedením na xxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. 18)

(2) Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, mikroorganismus xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají obecné xxxx specifické xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx nemoci, zlepšení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx určené x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx látka xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovaných xx xxxxx, xxxxx xx uváděná xx xxx xxxx léčivo 19) xxxx jako xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. 20)

§35h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 116/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 10.5.2000

§35x

Xxxxxx x udělení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx látka, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §82, xxxx xxxxxx získání xxxxx xxxxx užití xxxxx jako xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"), nebo jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx osvědčení xx xxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx; 18) je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx:

1. xxxxx a adresa xxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx x xxxxx první xxxxxxxxxx přípravku podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 18)

x) kopii rozhodnutí x xxxxxxxxxx přípravku xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) x níž xx xxxxxxxxx identifikován, xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx přípravkem.

(4) S xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx povinen zaplatit xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(5) Xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve Xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx patentu a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a datum xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož uvedení xx xxx je xxxxx registrací xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2000

§35j

Podmínky pro udělení xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx osvědčení, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §35i xxxx splněny xxxx podmínky:

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky;

b) xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx základním xxxxxxxx a je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů; 18)

x) xx látku xxxxx xxxxxx xxxxxxx osvědčení;

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx prvním xxxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx vyráběného xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uvedení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh x Xxxxx republice.

§35j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 10.5.2000

§35x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx x udělení xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x §35i x xxxxx, xxx xxx xx osvědčení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35j, udělí Úřad xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X osvědčení Úřad xxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx osvědčení;

b) xxxxx základního xxxxxxx x xxxxx vynálezu;

c) xxxxx x datum xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx přípravku, xxxxx xxxxxxx na xxx xx touto xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osvědčení Xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xx zveřejnění xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §35j, xxxxx Úřad žadatele x jejich doplnění xx stanovené lhůtě. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxx; xx tuto skutečnost xxxx xxx žadatel xxxxxxxxx.

(4) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, žádost x xxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x zastavení xxxxxx x xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx Úřad xx Xxxxxxxx; ve xxxxxxxxxx xx xxxxxx údaje xxxxxxx v §35i xxxx. 5.

§35k vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 116/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 10.5.2000

§35l

Předmět x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) X mezích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx chemickou xxxxx xx směs látek, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxx, x na xxxxx xxxxx předmětu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a vyplývají x xxx stejné xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 116/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 10.5.2000

§35x

Xxxxxxxx osvědčení

(1) Osvědčení xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxxxxxx mezi dnem xxxxxx xxxxxxxxx základního xxxxxxx a xxxx xxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx, xxxxxxxx x 5 xxx, xxxxxxx xxxx 5 let xxx xxx, kdy xxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx majitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 22)

(4) Práva xxxxxxx osob, xxxxx x dobré víře xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a účinné xxxxxxxx, xxxxxx zaplacením xxxxxx poplatku x xxxxx lhůtě dotčena.

§35x

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §35m odst. 1;

b) xxxx-xx xx jej xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) jestliže xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxx či zániku xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35o.

(2) Zánik xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámí ve Xxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxx osvědčení, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §35j;

b) základní xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx uplynula xxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx zrušen xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx základního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx právní xxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2000

XXXX DRUHÁ

§36

§36 zrušen xxxxxxx předpisem č. 207/2000 Sb.

§37

§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§41

§41 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§42

§42 zrušen právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§44

§44 zrušen právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§45

§45 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§46

§46 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§47

§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§48

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§49

§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§51

§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§52

§52 zrušen právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§53

§53 zrušen právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§58

§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§60

§60 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§62

§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

XXXX TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ X ŘÍZENÍ XXXX XXXXXX

§63

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx správní xxx x xxxxxxxxxx uvedenými x tomto xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ověřování xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, 23) o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 25) x přerušení xxxxxx, 26) o xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx 27) x x xxxxxxx před xxxxxxxxxx, 28) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxx komise x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozkladu 29) x xxxx ustanovení x účastnících xxxxxx; 30) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx 31) se xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxx poplatky. 14) Xxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx §23, §35f, §35o x §68 xxxx. 1 x 2 je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx prokáže, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx oprávněný. Xxxxx xxxx 2&xxxx;500 Xx.

(3) Xxxxx pravomocnému xxxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxxx žaloba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 33).

§64

§64 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§65

Prominutí xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx došlo xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx pominula xxxxxxxx xxxxxxxx, a učiní-li x této xxxx xxxxxxxx úkon x xxxxxxx správní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(2) Xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx uplatnění xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxx. 3.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a jejím xxxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxx xx spisu

Úřad xxxx povolit xxxxxxxxx xx spisu xxxxxx xxxxxx, jen xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx vynálezu, přihlašovatelem xxxxxxxx, údaj x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x žádosti xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxx určitého xxxxxxx xx xxxxxxx.

§68

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §65, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X rozkladu xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xx návrh xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§69

Patentový xxxxxxxx a Xxxxxxx Xxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx vynálezů, xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx evropských xxxxxxx platných na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx do xxxxxxxxx evropských patentů xx použije odstavec 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku 35) xx může xxxxx jen záznamu x rejstříku, xxxx xx xxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Úřad xxxxxx Xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přihlášek xxxxxxxx, xxxxxxxxx patentů a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx sdělení x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx nemají xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxx před Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. 21) To xxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§71

Pro xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 15) xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX NÁVRHY

§72

(1) Xx zlepšovací xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx provozní xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx problémů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx má zlepšovatel xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zlepšovacích návrhů xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nabídnout xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnavateli, xxxxxxxx xx zlepšovací xxxxx týká xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx se zlepšovacím xxxxxxx nakládat xxx xxxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx měsíců xx nabídky zlepšovacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nabídky xxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxx xx xxx (§74).

§74

Právo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uzavřením xxxxxxx xx zlepšovatelem x xxxxxxx nabídky xxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxx xx xxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§74x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx patentem.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba, xxx uložit xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§75

Xxxxxxxxxx xxxx

X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx chráněných xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx z patentů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, domáhat xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx škoda, xx xxxxxxxxx xxxxx xx její náhradu; xxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx škodnou událostí xxxxxxx (skutečná xxxxx) x xxxx by xxx dosáhl, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx událost (xxxx xxxx). Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx zadostiučinění, xxxxx xxxx spočívat x x xxxxxxxxx plnění.

§75a

§75a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 221/2006 Sb.

§75x

§75x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/2005 Sb.

§76

Vztahy x zahraničí

(1) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx sídlo xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx 13) xxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 16) xxxx stejná práva xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§77

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx objevů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

§78

(1) Přihlášky vynálezů, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx tohoto zákona x xxx, že Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx.

(2) U xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxx §28 xxxx. x) zákona x. 84/1972 Xx. xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxx na xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud využití xxxxxxxx přihlášek xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nedotčena. Xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx xxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxx dosavadních předpisů xxx xxxx xxxxxxx.

§79

Na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10) před xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Úřad udělí xxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx šesti xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx tak, Xxxx xxxxxx zastaví.

§80

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx průmyslového xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx ustanovení §82 xxxxxx č. 84/1972 Xx. xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx tří měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx vůči xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx ustanovení §44 xxxx. 4 tohoto xxxxxx. Nepožádá-li xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx přihlašovatele ve xxxxxxxxx xxxxx, platí, xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx vzoru xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Práva xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průmyslových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Právo xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dotčeno.

§81

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1972 Sb. xxxxx 15 let xx xxxxxx přihlášky; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxx xxxxx rok od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxx po nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx platit xxxxxxx poplatky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 84/1972 Sb. platí 5 xxx xx xxxxxx přihlášky; na xxxxxx Xxxx prodlouží xxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxxxxx vzor o xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxx xxxxx rok xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxx zaplatit xxxxxxx poplatky xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 14)

(3) Xxxxxxxxxx, která podle xxxxxxxxxxx předpisů xx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx tímto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx má xxxxxxx patentu xxxx xxxxxxx průmyslového xxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx ustanovení §28 xxxx. x) zákona x. 84/1972 Xx., xxxxxxxxxx autorským osvědčením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx tímto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požádat Xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx vynález xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxx. a) xxxxxx x. 84/1972 Xx., popřípadě průmyslový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §82 téhož xxxxxx, má původce xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vynález, xxxxxxxxx průmyslový xxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxxxxx organizace, které xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) nebo xxxxxxxx v téže xxxxx o vyznačení xxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přihlašovateli, xxxxxxxx xxxx úkony učiní xx xxxxx xxxxxxx xxxxx měsíců. Zmeškání xxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx.

§82

(1) Na xxxxxx xxxxxxxx patentu uděleného x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spadá do xxxxxxxxxx §28 xxxx. x) x c) xxxxxx č. 84/1972 Xx., xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx mluvy 13) xxxxxxxxx vynálezu xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx stanovené xxxxx Xxxxxxxxx úmluvou.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dokladem x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 12 měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxxx neudělí, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx žádost podanou xx šesti xxxxxx xx udělení souhlasu x xxxxxxx xx xxxxxx předmětu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx státě;

c) xxx předmět xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx 3 písm. x) x x) xx xxxxx tří xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nejpozději do xxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 5.

(5) Patent udělený xx xxxxxxxxx vynálezu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx 16 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx přednosti.

(6) Xxxxxxxx lhůt uvedených x xxxxxxxxxxxx odstavce 2, xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx.

§83

Pro vztahy x xxxxxxx na vynálezy x z xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzory, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§84

Využívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vzoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxx bylo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnuto xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx toto xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §73 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o nichž xxxx kladně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxxxxxxx průkaz xxxxx 3 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§86

(1) Xxxxxx na xxxxxx za xxxxx, xx využití xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx objevu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vzoru nebo xxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxx xx odměnu xx upozornění xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx dosavadních předpisů.

(2) Xxxxx-xx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vynálezu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §81 odst. 3, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 tohoto xxxxxx; xxxxx-xx po nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx chráněného xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzoru podle xxxxxxxxxx §81 odst. 3, je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzoru xxxxxx xxxxx ustanovení §44 xxxx. 4.

(3) Xxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vypořádají xx podle dosavadních xxxxxxxx.

§87

Tematické úkoly xxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx x vypořádají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Ustanovení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§88

Xxxx upraví xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§89

Xxxxxxx se

1. xxxxx č. 84/1972 Sb., o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zlepšovacích návrzích x xxxxxxxxxxxx vzorech;

2. xxxxxxxx č. 104/1972 Sb., o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx;

3. vyhláška č. 105/1972 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. xxxxxxxx č. 107/1972 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx;

5. xxxxxxxx č. 93/1972 Sb., x xxxxxxx řízení xx sporech o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx návrhy a xxxxxxxxxxxx vzory;

6. vyhláška č. 27/1986 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx;

7. vyhláška č. 28/1986 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx návrhů x xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

8. xxxxxxxx č. 29/1986 Sb., x xxxxxxxxx tematických xxxxx;

9. vyhláška č. 68/1974 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x ustanovení xxxxxx č. 84/1972 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Xxxxx v. x.
Xxxxxx v. r.
Čalfa x. x.

Čl. XXXX

1. Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx xxxxxx vztahů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx úkonů x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Řízení xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2000

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 527/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1991.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

116/2000 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví

s účinností xx 10.5.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 3, §35x xx 35g, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XX xxxxxxx

207/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxx x. 527/90 Xx., x xxxxxxxxxx, průmyslových xxxxxxx a zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

3/2001 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 527/90 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 1/2001

173/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x udělování xxxxxxxxxx patentů xxx XX xxxxxxx (16.7.2002)

501/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

59/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

413/2005 Sb., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

221/2006 Xx., x vymáhání xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx zákonů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxx z průmyslového xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 26.5.2006

378/2007 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx)

x účinností xx 31.12.2007

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

196/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 25.7.2017

261/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výstavách xxxxxxxx x Paříži xxx 22. xxxxxxxxx 1928 (Xxxxxx xxxxxx x nařízení státu xxxxxxxxxxxxxxxx č. 46/1932).
2) Zákon č. 109/1964 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 109/1964 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 64/1975 Sb., x Pařížské xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1883, xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 1900, ve Xxxxxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1911, x Xxxxx xxx 6. xxxxxxxxx 1925, x Xxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1934, v Xxxxxxxx dne 31. xxxxx 1958 x xx Xxxxxxxxxx xxx 14. července 1967.
5) Xxxxx č. 105/1951 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 138/1960 Xx.
Vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 570/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
6) §29, 39, 49 x 50 xxxxxx x. 71/1967 Xx., o xxxxxxxx řízení (správní xxx)
7) §244 xxxxxxxxxx soudního řádu.
8) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx pomoci jimi xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 383/1990 Xx.
10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky č. 133/1978 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
11) Čl. 2 xxx (xxxx) Xxxxxxx o patentové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Federálního ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí x. 296/1991 Xx., o Xxxxxxx x patentové xxxxxxxxxx a x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx.
12) §124 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
13) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví xx xxx 20. března 1883 xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 1900, xx Xxxxxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1911, v Xxxxx xxx 6. xxxxxxxxx 1925, v Xxxxxxx dne 2. xxxxxx 1934, x Xxxxxxxx xxx 31. xxxxx 1958 a xx Stockholmu xxx 14. července 1967, xxxxxxxxxx xxx č. 64/1975 Sb.
14) Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx organizace (XXX), xxxxxxxxxx xxx č. 191/1995 Xx.
17) Zákon č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx.
18) Xxxxx č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x změnách xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
Xxxxx č. 79/1997 Sb., o xxxxxxxx a x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
19) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 79/1997 Sb.
20) §2 xxxx. 7 xxxxxx x. 147/1996 Xx.
21) Xxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 14/1993 Xx.
Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 210/1999 Xx.
22) Zákon č. 173/2002 Sb., x poplatcích xx udržování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx přípravky xx xxxxxxx rostlin x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
23) §33 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx řádu.
24) §35 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
25) §41 xxxxxxxxx xxxx.
26) §64 x 65 správního xxxx.
27) §71 xxxx. 1 a 3 správního xxxx.
28) §80 xxxxxxxxx řádu.
29) §152 xxxx. 3 x 5 správního řádu.
30) §27 xxxx. 1 a 2 správního xxxx.
31) §27 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
32) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x léčivech).
35) §986 xxxxxxxxxx zákoníku.