Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


O vynálezech a zlepšovacích návrzích
527/90 Sb.

Účel zákona §1

ČÁST I. Vynálezy

HLAVA 1. Patent na vynález §2

Patentovatelnost vynálezů §3

Výluky z patentovatelnosti §4

Novost §5

Vynálezecká činnost §6

Průmyslová využitelnost §7

Právo na patent §8

Podnikový vynález §9 §10

Účinek patentu §11 §12

Zákaz přímého využívání §13

Zákaz nepřímého využívání §13a

Vyčerpání práv §13b §14 §15

Spolumajitelství patentu §16

Omezení účinků patentu §17 §18

Nabídka licence §19

Nucená licence §20

Doba platnosti patentu §21

Zánik patentu §22

Zrušení patentu §23

HLAVA 2. Řízení o udělení patentu

Přihláška vynálezu §24 §25 §26 §27 §28 §29

Předběžný průzkum přihlášky vynálezu §30 §31 §32

Úplný průzkum přihlášky vynálezu §33 §34 §35

HLAVA 3. Evropská patentová přihláška a evropský patent §35a

Změna evropské patentové přihlášky na národní přihlášku §35b

Účinky evropského patentu §35c

Rozsah ochrany z evropského patentu §35d

Zákaz dvojí ochrany §35e

Zrušení evropského patentu §35f §35g

HLAVA 4. Udělování dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin §35h

Žádost o udělení osvědčení §35i

Podmínky pro udělení osvědčení §35j

Udělení osvědčení §35k

Předmět a účinky osvědčení §35l

Platnost osvědčení §35m

Zánik osvědčení §35n

Zrušení osvědčení §35o

ČÁST II. §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62

ČÁST III. Společná ustanovení o řízení před úřadem

Správní řízení §63 §64

Prominutí lhůty §65

Nahlížení do spisu §66

Určovací řízení §67

Opravné řízení §68

Patentový rejstřík a Věstník Úřadu §69

Zastupování §70 §71

ČÁST IV. Zlepšovací návrhy §72 §73 §74

ČÁST V. Přestupky §74a

ČÁST VI. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Ustanovení společná

Porušování práv §75 §75a §75b

Vztahy k zahraničí §76

Ustanovení přechodná §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87

Ustanovení zmocňovací, zrušovací a závěrečná §88 §89

Účinnost §90

č. 116/2000 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

§1

Účel xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx vynálezů x xxxxxxxxxxxx návrhů.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx

§2

Xx xxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxx") xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Patenty xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx využitelné.

(2) Xx vynálezy xx xxxxxxxxxx zejména

a) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx, xxxxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx týkají xxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Způsoby xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx lidském xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx průmyslově xxxxxxxxxx vynálezy xx xxxxxx odstavce 1. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx výrobky, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, určené k xxxxxxx při těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx x patentovatelnosti

Patenty xx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xx příčilo xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxx vyvodit xxxxx x toho, xx xxxxxxx vynálezu je xxxxxxxx právním předpisem;

b) xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zvířat xxxx x zásadě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx

(1) Vynález je xxxx, xxxx-xx součástí xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx je xxx, x čemu byl xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§27), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx techniky xx x xxxxx přihlášek xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx republice x xxxxxxxxx xxxxxx přednosti, xxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx zveřejněny (§31). Xx platí x xxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je Xxxx určeným úřadem, 11) a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§35a) x xxxxxxxxx právem xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vynálezů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx zveřejněné uplynutím 18 měsíců xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 nevylučují xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx směsi při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přihlášky vynálezu x které xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx zřejmého zneužití xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx předchůdce xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo úředně xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx smlouvy. 1) X tomto případě xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxx, x do xxxx xxxxxx xx podání xxxxxxxxx vynálezu doložit xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx vystaven xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§6

Vynálezecká xxxxxxx

(1) Vynález xx xxxxxxxxx vynálezecké xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přednosti, xxxxxx xxxxxxxxxx (§31).

§7

Průmyslová xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx jeho xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx jinak využíván x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§8

Právo na xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx vynálezu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx ten, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx právo xx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx vynález xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního vztahu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") k xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx smlouvou xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx tím není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxxxxx vynález x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx zaměstnavatel xx lhůtě xxx xxxxxx xx vyrozumění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 vůči xxxxxxx xxxxx xx patent, xxxxxxxx toto xxxxx xxxx na xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x původce xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, který vytvořil xxxxxxx x pracovním xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx xx přiměřenou odměnu. Xxx její xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx původce. Dostane-li xx xxx vyplacená xxxxxx do zjevného xxxxxxxx s přínosem xxxxxxxxx xxxxxxxxx využitím xxxx jiným uplatněním xxxxxxxx, má původce xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z ustanovení §9 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Účinek xxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx xxxxxxx (§34) xx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vynálezu xxxxx xxxxxx, nebo xx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§31) xxxx xxxxxxx využíval. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxx nastávají xxxxxx xxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxxxxx přihlášky, xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právo na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xx zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (§31).

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x přihlášky xxxxxxxx xx vymezen xxxxxx xxxxxxxxxxx nároků. X xxxxxxx patentových xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx udělení xxxxxxx xx rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxxx x přihlášky xxxxxxxx xxxxxxx zněním xxxxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxx x přihlášce zveřejněné xxxxx §31. Xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx pozměněn x xxxxxx o zrušení xxxxx §23, však xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx není ochrana xxxxxxxxx.

§13

Zákaz xxxxxxx využívání

Nikdo xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx účelu xxxxxxx dovážet či xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx;

x) nabízet, xxxxxx xx trh, xxxxxxxx xxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx předmětem xxxxxxx; xxxxxx shodné xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx způsobem, xxxxx xx předmětem xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx pravděpodobné, xx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx patentu, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nepodařilo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opak. Při xxxxxxxxxx opaku xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z ochrany xxxxxxxxxx tajemství. 12)

§13a

Zákaz xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx nabízet jiné xxxxx, než je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vynálezu a xxxx k němu xxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx běžně xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx dopustil xxxxxxx xxxxxxxxxx §13.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §18 xxxx. x) až e) xx nepovažují xx xxxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 1.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 116/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 10.5.2000

§13x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx právo zakázat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výrobkem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxxx nebo s xxxx souhlasem, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xx uvedené xxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 10.5.2000

§14

(1) Souhlas (xxxxxxx) x využívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx písemnou xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx smlouva xxxxxx účinnosti vůči xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku (§69).

§15

Patent xx převádí xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx osobám xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Spolumajitelství patentu

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx vztahy xxxx nimi xxxxxxxx xxxxxxxx x podílovém xxxxxxxxxxxxxxxx. 3)

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dohodnuto xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vynález xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx patentu.

(3) X platnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; každý xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx souhlasu všech xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx spolumajitelů; xx xxxxx xxxxx xxxx převést xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx účinků xxxxxxx

§17

(1) Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxx, xxx xxxx xxxxxxx práva přednosti (§27) využíval xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx patentu xxxx xxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Nedojde-li x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadovat x xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§18

Xxxxx majitele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx vynálezu:

a) xx lodích xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx úmluva") 13), xxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"), x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx České xxxxxxxxx, jestliže se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jenom xxx xxxxxxx xxxx;

x) při xxxxxx nebo provozu xxxxxxx či vozidel xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx přechodně xxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léku x xxxxxxx xx xxxxxxx lékařského xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxx;

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu 34) před xxxxxxxx xxxxxx na trh.

§19

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Prohlásí-li x Xxxxx přihlašovatel, xxxxxxxxx xxxxxxx patentu, xx komukoli xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx právo x xxxxxxx vynálezu každému, xxx nabídku licence xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx přihlašovateli xxxx majiteli xxxxxxx. Xxxx nabídku licence xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x využití xxxxxxxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx patentu xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx nabídl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx platí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 22) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxx licence

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůbec xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nepřijal-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může Xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx udělit xxxxxxxxx právo x xxxxxxxxx vynálezu (nucenou xxxxxxx); xxxx nucenou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx uplynutím 4 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 3 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx lhůta, která xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx důležitého xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Úřad x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx převážně pro xxxxxxx xx xxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx licenci xxxxx převádět xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx").

(5) Xxxxxxx nucené xxxxxxx se xxxx x xxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx učiněným x Xxxxx; dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx licence xxxxxx.

(6) Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx očekávat jejich xxxxxxxxx změnu, nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx licenci xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx nucené licence, Xxxx nucenou licenci xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx trvání nucené xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx patentu xx xxxxxx ceny xxxxxxx. Není-li xxxx xxxxxxx dohodnuta zúčastněnými xxxxxxxx, xxxxxxx ji xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx cenám xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx techniky.

(8) Nucená xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§69).

§21

Xxxx platnosti xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vynálezu.

(2) Xx xxxxxxxxx patentu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 22)

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poplatku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx využívání provedly xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zaplacením xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxx patentu

Patent xxxxxxx, xxxxxxxx:

x) uplyne doba xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx; 22)

x) xxxxxxx patentu xx xx xxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§23

Xxxxxxx patentu

(1) Xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx dodatečně,

a) že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx jasně x xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xx předmět xxxxxxx přesahuje obsah xxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx rozsah xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx rozšířen;

d) xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx §8; xxxxxxx x tomto xxxxxxx Xxxx provede na xxxxx xxxxxxxxx osoby (§29).

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx patentu, xxxxxx xx zruší částečně. Xxxxxxxx zrušení xxxxxxx xx provádí xxxxxx xxxx nároků, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxx platnosti.

(4) Xxxxx na zrušení xxxxxxx xxx podat x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zájem.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§24

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přihlášky xxxxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx, které xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxx, x něhož xxx xxxxx xxxxxxxxx patentovou xxxxxxxxx xxxxx Úmluvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxx 5. xxxxx 1973 (dále xxx "xxxxxxxx patentová xxxxxx"); xx xxxxxxx xxx rozdělenou evropskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx patentová přihláška x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx utajované podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 32) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podat x Úřadu x xxxxxxxx přiložit xxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx x xxxxxx takové xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx správní poplatek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx výši xxxxxx Xxxx ve Xxxxxxxx.

§25

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx původce Úřad xxxxxxx xxxx jméno xxx xxxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§26

(1) Přihláška vynálezu xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vynálezu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx v xxxxx xxxxxxxxx požadována xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx si xxxxxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znaky, xxxxx určují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx x přihlášce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li vynálezem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx uložen xx veřejné xxxxxx xxxxxx ke xxx, xx něhož přísluší xxxxxxxxxxxxxx právo přednosti.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx přihlašovatele, xxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx, xx xx za to, xx xxxxxxxxxxxx předmět xxxx využitelný.

§27

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Právo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx, 13) xxxx přihlašovatel xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx vynálezu x xx xxxxx Xxxxx xx xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se k xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 lze uplatnit, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx státě xxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx 13) nebo který xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx organizace; 16) xxxxxxxx xxxx, v xxxx xx učiněno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx smluvní xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx 13) xxx xxxxxx Xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx, 16) lze právo xxxxxxxxx x tohoto xxxxxx přiznat jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§28

(1) Bylo-li zahájeno x příslušného xxxxxx xxxxxx ve sporu x právo xx xxxxxx, Xxxx xxxxxx x přihlášce xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxx lhůt xxxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxxx lhůty xxxxx ustanovení §31 xxxx. 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx oprávněný xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x udělení patentu xx xxxxxxxx xx xxxxxx x pro xxxxx řízení.

§29

(1) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx, xx xx xxxxx, o xxx xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx přepíše xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx přísluší xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx přihlášky xxxxxxxx

§30

(1) Xxxx podrobí xxxxxxxxx vynálezu předběžnému xxxxxxxx,

x) xxx neobsahuje xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx §26 xxxx. 2,

b) xxx neobsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 nebo §4,

x) xxx nemá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními §3 xxxx. 1 xxxx §26 odst. 2, xxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx §4, Xxxx přihlášku xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx být xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(3) Obsahuje-li xxxxxxxxx vynálezu xxxxxxx, xxxxx xx nedostatky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxx, 14) vyzve Úřad xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx skutečnostem xxxxxxxx x vytčené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zveřejnění, xxxx xxxxxxxxx-xx přihlašovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 14) Xxxx řízení xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx.

§31

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 18 měsíců xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x toto xxxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vynálezu xxxx být zveřejněna xxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx 12 měsíců xx xxxxxx práva xxxxxxxxx a zaplatí-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 14) Xxxx xxxxxxxxx vynálezu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx přihlašovatele xxxx Xxxx přihlášku vynálezu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 12 měsíců xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx techniky (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§32

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vynálezu.

(2) Osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x přihlášce xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx vynálezu xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx vyrozuměn.

Úplný průzkum přihlášky xxxxxxxx

§33

(1) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxx vynálezu xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad provede xxxxx průzkum xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xx jiné xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx úplného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 36 xxxxxx xx xxxxxx přihlášky vynálezu x xxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podána xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxx nezahájil úplný xxxxxxx xxxxxxxxx vynálezu x xxxx xxxxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zastaví.

§34

(1) Nejsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx vynálezu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx umožněno xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Na tento xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 14) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; přihlašovatel xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nároky, x xxxxxxx patentu xxxxxx xx Xxxxxxxx.

§35

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx shodným xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx jen xxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX PATENTOVÁ XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

§35x

(1) Evropská patentová xxxxxxxxx x xxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx x Xxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx podaná podle §24 x témuž xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přihláška právo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, než xx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxx přiznání účinků xxxxxxxxx toto dřívější xxxxx.

(2) Xxxx-xx evropská xxxxxxxxx přihláška xxxxx xxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx, xx to xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx to xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vynálezu xxxxx §34 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx patentovým xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě majiteli xxxxxxxxxx patentu s xxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Jestliže evropská xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 14) Xxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Věstníku. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx zpřístupnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3, xxxx-xx mít xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice (§35c).

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx Xxxxxxxxx patentovým úřadem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení; xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrana xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx patentové xxxxxxxxx, xx ochrana xxxxxxxxxxx xxx v xxx xxxxxxx, xxxxx vyplývá xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x uděleného xxxxxxxxxx patentu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků xxxxx odstavce 4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx ochranu z xxxxxxxx patentové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Předloží-li xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxx opravený překlad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxxx ve Věstníku; xx toto zpřístupnění xx přihlašovatel povinen xxxxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 14) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x dobré xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx evropské patentové xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlašovatelem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx patentové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dotčena.

§35a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, x němž se xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx evropských patentů xxx XX xxxxxxx (16.7.2002)

§35x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xx. 136 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx jako x přihlášce xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx přihlašovatele, aby xx 3 měsíců xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx překlad evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vynálezu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnil xxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 2 x Xxxx xxxxxx o xxxxx evropské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 20 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Xxxx přizná xxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxx přihlašovatele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzoru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 17) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x účinností xxx xxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x udělování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XX xxxxxxx (16.7.2002)

§35x

Xxxxxx evropského xxxxxxx

(1) Xxxxxx udělený Evropským xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §34 odst. 3.

(2) Xxxxxx evropského patentu x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx patentu x Xxxxxxxxx patentovém xxxxxxxx; majitel patentu xx povinen xxxxxx Xxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 14) Majitel xxxxxxx xx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx zasílány xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx x překlad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Nebude-li překlad xxxxxxxxxx patentového xxxxx xx xxxxxx českého xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dodatečné xxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx patentového xxxxx xx českého xxxxxx předložen ani xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxx se x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Po xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx evropský xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx patentů x xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, x xxxx xx xxxxx ratifikovaná x vyhlášená Xxxxxx x xxxxxxxxx evropských xxxxxxx xxx ČR xxxxxxx (16.7.2002)

§35x

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx patentu

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x evropského xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, x němž xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx však x překladu patentového xxxxx xxxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx §35c xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxxxx překladu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx překlad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx překlad xxxx xxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx překladu Xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(3) Xxxxx třetích xxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x účinné xxxxxxxx x využívání xxxxxxxx, který podle xxxxxxxx platného x xxxx xxxx zveřejněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx rozsahu xxxxxxxxxx patentu, využívat xxxxx předmět nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. s účinností xxx xxx, x xxxx xx stane xxxxxxxxxxxx x vyhlášená Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro XX xxxxxxx (16.7.2002)

§35e

Zákaz xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx udělen xx xxxxxxx, na xxxxx xxx témuž xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx udělen evropský xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx se v xxxxxxx, ve kterém xx xxxxxxx x xxxxxxxxx patentem, stává xxxxxxxxx xx dni, x němuž xxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxx proti evropskému xxxxxxx, aniž byl xxxxx podán, xxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx patent xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x evropským patentem, xx-xx xxxxxx až xx uplynutí lhůty xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx evropskému xxxxxxx, xxxx xxx odpor xxxxx, nebo xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx byl x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx patent xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx patentu xxxxx §35f odst. 5 nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 dotčena.

§35e vložen xxxxxxx předpisem x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, x němž xx xxxxx ratifikovaná x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ČR závazná (16.7.2002)

§35x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx patentu

(1) Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx Úřad xx Xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx povinen xx 3 měsíců ode xxx xxxxxxxx této xxxxx x Evropském xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx českého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx evropského xxxxxxx x pozměněném znění xxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxx pozměněného xxxxx patentového xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx český xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spisu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx neúčinný xx samého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx lhůta xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x podání xxxxxx, popřípadě jestliže x řízení x xxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx podle §23; Úřad xxxxxx x zrušení evropského xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx patentu, Xxxx na xxxxxx xxxx v xxxxxx x zrušení patentu xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx závazným xxxx xxxxx x xxxxxx řízení.

§35f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx Úmluva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XX xxxxxxx (16.7.2002)

§35g

(1) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poplatky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 22)

(2) Xxxxx xxxxxxx osob, které x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx marném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vynálezu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vážné x xxxxxx přípravy, xxxxxx zaplacením xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx dotčena.

XXXXX ČTVRTÁ

UDĚLOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX A PRO XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX

§35x

(1) Xxxx xxxxxxx xx látky xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "osvědčení"), xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedením na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 18)

(2) Xxxxxxx xxxxxx je chemicky xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx směs xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxx specifické léčebné xxxx preventivní xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, zlepšení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx obsahující xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx látek xxxxxxxxxxxx xx formy, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx léčivo 19) xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. 20)

§35h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 10.5.2000

§35x

Xxxxxx o udělení xxxxxxxxx

(1) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx patentu xxxxxxxxx podle §82, xxxx způsob získání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jako přípravku xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "základní xxxxxx"), xxxx xxxx xxxxxx nástupce.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx do 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx; 18) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx:

1. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

2. jméno a xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vynálezu,

4. xxxxx x xxxxx první xxxxxxxxxx přípravku xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů; 18)

x) kopii xxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) x níž je xxxxxxxxx identifikován, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) S xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osvědčení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. 14)

(5) Xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx ve Věstníku. Xx zveřejnění se xxxxx xxxxx a xxxxxx žadatele, xxxxx xxxxxxxxxx patentu x xxxxx vynálezu, xxxxx xx xxxxxxxx chráněn, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož uvedení xx trh xx xxxxx registrací xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2000

§35x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx udělí osvědčení, xxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §35i xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) základní xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx obsahuje účinnou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 18)

x) xx xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vyráběného xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uvedení přípravku xx ochranu xxxxxxx xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2000

§35x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x §35i x xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx žádáno, xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §35j, xxxxx Xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X osvědčení Úřad xxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx patentu x název xxxxxxxx;

x) xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx platnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx zveřejní ve Xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeny xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx osvědčení náležitosti xxxxxxxxx x §35j, xxxxx Xxxx žadatele x xxxxxx doplnění xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx žadatel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxx zastaví; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx být žadatel xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

(5) Zamítnutí xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřad ve Xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35i xxxx. 5.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2000

§35l

Předmět x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) V mezích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx látku xx směs xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo směs xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxx, x na xxxxx xxxxx předmětu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X osvědčení xxxxxxxxx xxxxxx práva xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx; na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stejná xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 10.5.2000

§35m

Platnost xxxxxxxxx

(1) Osvědčení xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx základního xxxxxxx a dnem xxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxx přípravek na xxx v České xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, zkrácené x 5 xxx, nejdéle xxxx 5 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx nabylo xxxxxxxxx.

(2) Osvědčení xxxxxx xxxxxxxxx uplynutím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 22)

(4) Práva xxxxxxx osob, xxxxx x dobré xxxx xxxxxxxx xx marném xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a účinné xxxxxxxx, xxxxxx zaplacením xxxxxx poplatku v xxxxx lhůtě xxxxxxx.

§35x

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Osvědčení xxxxxx

x) uplynutím xxxx xxxx platnosti podle §35m xxxx. 1;

x) xxxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx či zániku xxxxxxxxxx;

x) zrušením xxxxxxxxx xxxxx §35o.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx Xxxx zapíše xx patentového xxxxxxxxx x xxxxxx ve Xxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx osvědčení, xxxxxxxx

x) xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx §35j;

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) základní xxxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx, xxx kterou xxxx vydáno xxxxxxxxx, xxxx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxx x v xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x po xxxxxx xxxxxxxxxx patentu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx navrhovatel xxxxxx xxxxx.

§35x vložen právním xxxxxxxxx č. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2000

ČÁST XXXXX

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 207/2000 Sb.

§37

§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§39

§39 zrušen právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§41

§41 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§42

§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§45

§45 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§46

§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§47

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§48

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§49

§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§51

§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§53

§53 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§56

§56 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§58

§58 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§59

§59 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§60

§60 zrušen právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§61

§61 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

§62

§62 zrušen právním xxxxxxxxx č. 207/2000 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X ŘÍZENÍ PŘED XXXXXX

§63

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx Úřadem xxxxx správní xxx x odchylkami xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, 23) x xxxxxxxx xxxxx několika společných xxxxxxxxx, 24) x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx, 25) x přerušení xxxxxx, 26) o xxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx 27) x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, 28) dále x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx rozkladové xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 29) x dále ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxx; 30) ustanovení xxxxxxxxx xxxx x účastnících xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 31) se xxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxx spojené x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx poplatky. 14) Xxx xxxxxxxx řízení xxxxx ustanovení §23, §35f, §35o x §68 odst. 1 x 2 je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx prokáže, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx 2&xxxx;500 Xx.

(3) Proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 33).

§64

§64 zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§65

Xxxxxxxxx lhůty

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x němuž došlo xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x to xxxxxxxx xx dvou xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x učiní-li x této době xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx správní poplatek xxxxx zvláštních předpisů. 14)

(2) Xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxx xxx xxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vynálezu x xxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxx. 3.

(3) Práva xxxxxx xxxxxxx osobami x xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx právní xxxxx. Xxxx zveřejněním přihlášky xxxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxx, kdo je xxxxxxxx vynálezu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vynálezu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxxxxx xxxxxx

Xx žádost xxxx, kdo osvědčí xxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxx určí, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spadá xx xxxxxxx xxxxxxx určitého xxxxxxx xx xxxxxxx.

§68

Opravné xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání lhůty xxxxx xxxxxxxxxx §65, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X rozkladu xxxxxxxxx předseda Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx rejstřík, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx patentech.

(2) Úřad xxxx xxxxxxxx evropských xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx evropských xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 35) se xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x rejstříku, jímž xx vyznačuje nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx Xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx týkající xx vynálezů, jakož x úřední sdělení x xxxxxxxxxx zásadní xxxxxx.

§70

Zastupování

Osoby, xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, musí být x řízení xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx zástupcem xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. 21) Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx třetí.

§71

Xxx řízení x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15) xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zákon x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

ZLEPŠOVACÍ XXXXXX

§72

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx pokládají xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx provozní xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nakládat.

(2) Práva xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxx x patentu.

§73

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zlepšovací xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oboru xxxxx nebo činnosti xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nakládat bez xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zlepšovacího xxxxxx neuzavřel smlouvu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx (§74).

§74

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uzavřením xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§74x

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neoprávněně využívá xxxxxxx xxxxxxxx patentem.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 250&xxxx;000 Xx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxx uložit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 projednává xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

Ustanovení xxxxxxxx

§75

Xxxxxxxxxx práv

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxx právo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxx xxxxxxx způsobena xxxxx, xx poškozený právo xx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx to, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx škodnou xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x xxxx xx xxx xxxxxx, kdyby xxxxxxxxx xxxxxx událost (xxxx xxxx). Byla-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zadostiučinění, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x peněžitém xxxxxx.

§75x

§75x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 221/2006 Sb.

§75b

§75b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/2005 Sb.

§76

Xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx 13) xxxx xxxxx xx členem Světové xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 16) xxxx xxxxxx xxxxx xxxx občané České xxxxxxxxx.

(2) Ustanovení mezinárodních xxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Ustanovení xxxxxxxxx

§77

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§78

(1) Přihlášky vynálezů, x nichž xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, že Xxxx xxxxxxx úplný xxxxxxx z xxxx xxxxxx.

(2) U vynálezu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxx. x) xxxxxx č. 84/1972 Xx. má xxxxx xx patent xxxxxxxxxxxxx, jestliže o xxxxxx požádá xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přihlášek xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx třetích xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxxx přihlášky xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dotčeno.

§79

Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Xxxx udělí xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx šesti xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxx xxx žádost x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx tak, Úřad xxxxxx zastaví.

§80

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, projednají se xxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx průmyslového xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §82 xxxxxx x. 84/1972 Xx. xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx ve xxxxx tří xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Původce xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §44 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx zaměstnavatel x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx požádal xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§81

(1) Autorské xxxxxxxxx xx xxxxxxx udělené xxxxx zákona č. 84/1972 Sb. xxxxx 15 xxx xx podání přihlášky; xxxx xxxxxxxx však xxxxxxxx dříve xxx xxxxx rok xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx autorského xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxx platit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(2) Xxxxxxxxx na průmyslový xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1972 Sb. xxxxx 5 let xx xxxxxx xxxxxxxxx; na xxxxxx Úřad prodlouží xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 5 let. Xxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x vynálezu nebo x průmyslovému xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx tímto xxxxxx xxxxxxxx, příslušejí xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxx vytvořeného xxxxx, xxx za xxxxxxxx ustanovení §28 xxxx. x) xxxxxx x. 84/1972 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x němu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx tímto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx původce xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požádat Xxxx x jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx patent xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx vynález chráněný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvořen xx xxxxxxxx ustanovení §28 xxxx. x) xxxxxx č. 84/1972 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chráněný xxxxxxxxxx xxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxx §82 xxxxx xxxxxx, xx původce xxxxxxxx xxxx průmyslového xxxxx xxxxx vynález, xxxxxxxxx průmyslový vzor, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisy. 2)

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx uplynutí lhůty xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx o vyznačení xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx průmyslového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx dalších xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§82

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §28 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 84/1972 Xx., xxxx Xxxx xxxxxxx právo přednosti xxxxx Xxxxxxxx xxxxx 13) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx stanovené xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost xxxxx odstavce 1 xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x zahraničí xxxx xxx xxxxxx do 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad xx xxxxxxxxx vynálezu podanou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 patent xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx předmětu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx x prodeji xx výrobě xxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx český xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x prodeji či xxxxxx předmětu patentu x xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxx předmět xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx trh.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx podání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v ustanovení xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xx lhůtě tří xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx platnosti patentu xxxxx ustanovení odstavce 5.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xx přihlášku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxx 16 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxx. a) a x) x xxxxxxxx 4 nelze prominout.

§83

Xxx xxxxxx x xxxxxxx xx vynálezy x z xxxxxxx xx průmyslové xxxxx, xxxxx byly uděleny xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

§84

Využívání xxxxxxxx chráněného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx chráněného xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx započalo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx bylo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx za xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se podle xxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §73 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx kladně rozhodnuto xxxx nabytím účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§86

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vzoru xxxx xxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxx x nároky na xxxxxx přiměřených xxxxxxx xxxxxxxxx s vypracováním xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odměny xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, zkoušení nebo xxxxxxxx objevu, vynálezu, xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx návrhu x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, vypořádají xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx majitele xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §81 odst. 3, xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x využití xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osvědčením, x xxxxx má xxxxxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §81 odst. 3, xx tato xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzoru xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §44 odst. 4.

(3) Xxxxxx xx xxxxxx xx využití xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxx xxx vydán xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxxx úkoly vyhlášené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§88

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§89

Zrušují xx

1. zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, xxxxxxxxxx, zlepšovacích návrzích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxxx č. 104/1972 Sb., o xxxxxx xx věcech xxxxxx, vynálezů x xxxxxxxxxxxx xxxxx;

3. xxxxxxxx č. 105/1972 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. xxxxxxxx č. 107/1972 Sb., x xxxxxxxx k xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx;

5. vyhláška č. 93/1972 Sb., x xxxxxxx řízení xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vynálezy, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx;

6. xxxxxxxx č. 27/1986 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, vynálezů, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx;

7. vyhláška č. 28/1986 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

8. xxxxxxxx č. 29/1986 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

9. xxxxxxxx č. 68/1974 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx č. 84/1972 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průmyslových xxxxxxx.

§90

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1991.

Havel x. x.
Xxxxxx x. r.
Čalfa x. r.

Xx. XXXX

1. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx tento zákon x pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx vztahů xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx neskončených xxxxxxxx, xxxxx nastaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2000

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 527/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1991.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

116/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 10.5.2000, x xxxxxxxx ustanovení §24 xxxx. 3, §35a xx 35x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx patentů xxx XX závazná

207/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorů x x xxxxx xxxxxx x. 527/90 Xx., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2000

3/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 527/90 Xx. publikované x xxxxxx č. 1/2001

173/2002 Xx., x poplatcích xx xxxxxxxxx patentů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx léčiva x pro xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xxx dne, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a vyhlášená Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro XX xxxxxxx (16.7.2002)

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

59/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2005

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

221/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxx x průmyslového xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 26.5.2006

378/2007 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 31.12.2007

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

196/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx

x účinností od 25.7.2017

261/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Úmluva x xxxxxxxxxxxxx výstavách xxxxxxxx x Xxxxxx xxx 22. xxxxxxxxx 1928 (Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx č. 46/1932).
2) Xxxxx č. 109/1964 Sb., xxxxxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 109/1964 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 64/1975 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 1883, xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 1900, ve Xxxxxxxxxxx dne 2. xxxxxx 1911, x Xxxxx xxx 6. xxxxxxxxx 1925, v Xxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1934, x Xxxxxxxx dne 31. xxxxx 1958 x xx Xxxxxxxxxx dne 14. července 1967.
5) Zákon č. 105/1951 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 138/1960 Xx.
Vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx republiky x. 570/1990 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích.
6) §29, 39, 49 x 50 xxxxxx č. 71/1967 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx)
7) §244 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
8) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 128/1990 Sb., x advokacii.
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 383/1990 Xx.
10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 133/1978 Sb., o Dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxxx.
11) Xx. 2 xxx (xxxx) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněné ve xxxxxxx Federálního ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x. 296/1991 Xx., x Xxxxxxx x patentové xxxxxxxxxx x o Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xx.
12) §124 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
13) Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví ze xxx 20. března 1883 xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 1900, xx Xxxxxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1911, x Xxxxx dne 6. xxxxxxxxx 1925, x Xxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1934, x Xxxxxxxx xxx 31. xxxxx 1958 x xx Stockholmu xxx 14. xxxxxxxx 1967, xxxxxxxxxx xxx č. 64/1975 Sb.
14) Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Dohoda x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxx xxx č. 191/1995 Sb.
17) Zákon č. 478/1992 Sb., x užitných xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Xx.
18) Xxxxx č. 147/1996 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 79/1997 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
19) §2 xxxx. 1 zákona x. 79/1997 Xx.
20) §2 xxxx. 7 xxxxxx x. 147/1996 Sb.
21) Xxxxx č. 237/1991 Sb., x patentových xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 14/1993 Xx.
Zákon č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Sb.
22) Zákon č. 173/2002 Sb., x poplatcích xx udržování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů.
23) §33 xxxx. 2 písm. x) správního xxxx.
24) §35 xxxx. 3 správního xxxx.
25) §41 xxxxxxxxx řádu.
26) §64 x 65 správního xxxx.
27) §71 xxxx. 1 a 3 xxxxxxxxx řádu.
28) §80 xxxxxxxxx xxxx.
29) §152 xxxx. 3 x 5 xxxxxxxxx xxxx.
30) §27 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx.
31) §27 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
32) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní způsobilosti.
33) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxx).
35) §986 xxxxxxxxxx zákoníku.