Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1992 do 30.04.2004.


Zákon o soukromém podnikání občanů

105/1990 Sb.

Zákon

ČÁST I §1 §2 §3 §4 §5

ČÁST II §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12

ČÁST IIA - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA PROVOZOVANÁ SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍMI ROLNÍKY §12a §12b §12c §12d §12e §12f §12g §12h

ČÁST III §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27

ČÁST IV §28

ČÁST V §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35

INFORMACE

105

XXXXX

xx xxx 18. xxxxx 1990

x soukromém xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx shromáždění Xxxxxxxxxxxxxx federativní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx zákoně:

XXXX X

§1

§1 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§2

§2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§4

§4 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

XXXX II

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 455/1991 Sb.

§7

§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

XXXX IIA

ZEMĚDĚLSKÁ XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX HOSPODAŘÍCÍMI XXXXXXX

§12x

(1) Zemědělskou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelem (xxxx xxx "xxxxxxxxxx hospodařící xxxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xx vodních xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"), se xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx jiných xxxx

x) vyrábí xxxxxxx xxxxxxxxxx výroby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxx úpravu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,9a) xxx x xxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zemědělskou výrobou, xxx nichž xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělské xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx výrobu xxxx xxxxxxxxx, xxxx dobývá xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x odpovědnost.

§12a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/1991 Sb. x účinností xx 1.7.1991

§12b

(1) Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx republiky9b) zapíše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho ohlášení.

(2) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodařícího xxxxxxx, místo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x zvláštním xxxxxxxxx xxxx povolení, pokud xx x určitému xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx,9a) x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rolník xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.1991

§12x

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán samostatně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxx, příslušnou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; stejně xx xxxxxxxxx při změně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v evidenci x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby.

(2) Xx xxxxxxx vyrozumění podle xxxxxxxx 1 přidělí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx samostatně hospodařícímu xxxxxxxxx identifikační číslo, xxxxx orgán xxxxxxx x §12b odst. 1 xxxxxx xx xxxxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1991

§12d

(1) Jednotlivě hospodařící xxxxxx vedený doposud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx9b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx9c) se xxxxxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rolníka s xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxxxx.

(2) Samostatně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nakupují xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za ceny xxx daně x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx.9d)

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 219/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1991

§12x

Xxxxxxxxxx hospodařící xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §12b se xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx zápis xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k začátku xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx 15. února xxxxxxx roku, a xxxxxxxx je povinen x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1991

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§12x

§12x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

XXXX III

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§14

§14 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§15

§15 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§17

§17 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§18

§18 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§25

§25 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

ČÁST XX

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

ČÁST X

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

§35

§35 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/1991 Sb.

Havel v. x.

Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 105/1990 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.1990.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

219/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 105/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1991

455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.1992

Xxxxxx xxxxxxx č. 105/1990 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 85/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 19.2.2004.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §106a a xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 109/1964 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §106u x 106za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §1 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Zejména:

§1 x 2 xxxxxx x. 222/1946 Xx., x xxxxx (xxxxxxxx zákon).

§1 xxxx. 1 x §3 xxxxxx č. 63/1950 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx x xxxxx x x xxxxxxx státních finančních xxxxxxxx.

§2 xxxx. 1 xxxxxx č. 110/1964 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx.

§3 xxxxxx x. 68/1989 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dráhy.

5) Nařízení xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 121/1990 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podnikání xxxxxx.

6) Například:

§25 xxxx. 2, §34 xxxx. 1 a 2, §37 xxxx. 3, §40 xxxx. 1 x §43 xxxx. 2 xxxxxx x. 68/1979 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 118/1990 Xx.

§5 xxxx. 1 x 2, §12 xxxx. 1, §17, §32 xxxx. 2 xxxxxx x. 147/1983 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§3 xxxxxx XXX x. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx pracích x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§5 xxxx. 2 x §27 zákona XXX x. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§5 x 27 xxxxxxxx xxxxx ČSR x. 192/1988 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jiných látkách xxxxxxxxxx xxxxxx.

§13 xxxx. 1 xxxx. x), §14 zákona XXX x. 127/1981 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 116/1988 Xx., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 127/1981 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx.

7) §5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Zákon č. 174/1988 Sb., x xxxxxxxxxx známkách.

9) §119 a xxxx. hospodářského zákoníku.

9a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 61/1964 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 86/1972 Sb., x xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, xxxxx SNR x. 110/1972 Xx., x xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, xxxxx č. 42/1980 Sb., x xxxxxxxxxxxxx stycích xx zahraničím, ve xxxxx zákona x. 102/1988 Sb. x xxxxxx x. 113/1990 Xx., xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX č. 91/1984 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx XXX č. 103/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx přenosným xxxxxxx.

9b) Xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxx XXX x. 369/1990 Sb., x xxxxxxx zřízení.

9x) Směrnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx XXX k zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. května 1970, xxxxxxxxxxxx x částce 20/1970 Xx.

9x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx x. 21/1990, xxxxxx 8.

9x) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. X/2-4&xxxx;900/90.

10) §13 xxxxxx x. 145/1961 Xx., x dani x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11) §107 hospodářského xxxxxxxx.

12) Xxxx. xxxxx č. 96/1964 Sb., o technické xxxxxxxxxxx.

13) Xxxx. xxxxx č. 35/1962 Sb., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Úřadu xxx normalizaci x xxxxxx č. 61/1963 Sb., x xxxxxxxxxxx správnosti xxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) §125, 126 x 127 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxx. xxxxx č. 42/1980 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 113/1990 Xx.

16) §268 odst. 1, §273 odst. 1, §277 x §281 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §264 x 283 občanského xxxxxxxx.

18) §187 xx 205b xxxxxxxx xxxxx.

19) §244 x xxxx. xxxxxxxxxx soudního xxxx.

&xxxx;20) §53 xx 61 zákona č. 71/1967 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).

21) §247 odst. 2 občanského xxxxxxxx xxxx.