Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2005 do 31.05.2006.


Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/90 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

353/99 Sb.

ČÁST PRVNÍ - PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
Základní pojmy §2
HLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ
Obecné podmínky prevence závažných havárií §3
Pojištění odpovědnosti za škody §4
HLAVA III - POVINNOSTI PROVOZOVATELE
Analýza a hodnocení rizik závažné havárie §5
Zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B §6
Bezpečnostní program prevence závažné havárie §7
Bezpečnostní zpráva §8 §9
Plán fyzické ochrany §9a
HLAVA IV - HAVARIJNÍ PLÁNY §10
Vnitřní havarijní plán §11
Vnější havarijní plán §12
HLAVA V - ÚČAST VEŘEJNOSTI
Účast veřejnosti při projednávání programu, bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu §13
Informování veřejnosti §14
Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie §15
HLAVA VI - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
Správní úřady §16
Ministerstvo §17
Ministerstvo vnitra §18
Česká inspekce životního prostředí §19
Krajské úřady §20
Ostatní správní úřady §21
Provádění kontroly §22
Práva a povinnosti zaměstnanců provádějících kontrolu §23
Pokuty §24
ČÁST DRUHÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Společná ustanovení §25 §25a
Přechodná a závěrečná ustanovení §26
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících §27
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST ZÁKONA §28
Příloha č. 2 - Vzorec návrhu zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B
Příloha č. 3 - Poskytnutí informace o vzniku a následcích závažné havárie
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 82/2004 Sb. - Čl. II
353
XXXXX
xx xxx 9. xxxxxxxx 1999
x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 425/1990 Sb., x okresních xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím souvisejících, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií)
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x zařízení, x xxxxx je xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxx xxxxxxxx látka nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, než je xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k tomuto xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, jakož i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxxxx prevence xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx příslušných xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx chemické xxxxx xxxx chemického xxxxxxxxx,
x) poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x objektu xxxx xxxxxxxx, x němž xx umístěna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx správních xxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vzniku a xxxxxxxx závažné havárie.
(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx
x) vojenské objekty x xxxxxxxx xxxxxxxx,1a)
x) xxxxxxx xxxxxx,2)
x) xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxx x zařízení, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx během xxxxxxx,3)
x) xxxxxxxx x potrubích, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přečerpávacích xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x zařízení,4)
x) xxxxxxxxxx práce, hornickou xxxxxxx x činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,5) x xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx látek a xxxxxxxxx v objektech xxxx xxxxxxxxxx umístěných xx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,5)
x) xxxxxx xxxxxxx x ionizujícím xxxxxxx.6)
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a technická xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxx závažné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) nebezpečnou látkou xxxxxxx xxxxxxxx látka xxxx xxxxxxxx přípravek, xxxxx xxxxxxxx jednu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxx uvedeny x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxx mimořádná, xxxxxxxx xxxx xxxxx neovladatelná, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, požár xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx jejíž xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx látka xxxxxxxx, zpracovávána, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx skladována, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vážnému dopadu xx xxxxxx x xxxxxx lidí, hospodářských xxxxxx8) a xxxxxxx xxxxxxxxx nebo k xxxx na xxxxxxx,
x) xxxxxxxx celý xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx nebezpečná xxxxx x jednom xxxx více xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, v užívání xxxxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zpracovávána, používána, xxxxxxxxxxxx xxxx skladována, x xxxxx zahrnuje xxxx všechny xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, skladovací xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx prostory,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx okolností,
x) provozovatelem každá xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, v němž xx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx umístěna x xxxxxxxx stejném xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxxxxx X xxxx xxxxxxx II uvedených x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx A xxxx X xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx §3 xxxxxxxx 5,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, používána, přepravována xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vzniku závažné xxxxxxx,
i) xxxxxx xxxxxxx možnost zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx podniků xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) vyjádřením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zprávě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx projednávání (§13),
x) xxxxxxx státním xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,
l) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x okolí xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxx krajský xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx situace, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xx odvrácení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx možné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na možné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prostředků x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx závažné xxxxxxx,
x) scénářem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx havárie, xxxxx xxxxxxx příčinných x xxxxxxxxxx na sebe xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lidí, které xxxx za xxxx xxxxxxxxx průběh xxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§3
Xxxxxx xxxxxxxx prevence xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxx užívat xxxxxx xxxx zařízení, v xxxx xx xxxx xxxx umístěna nebezpečná xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx x případě, xxx množství nebezpečné xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx uvedené xx xxxxxxx 1 xxxxxxx X xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx menším, než xx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 tabulky X xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, musí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx takový xxxxxx xxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu.
(3) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 navrhne zařazení xxxxxxx nebo zařízení xx xxxxxxx X xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu (xxxx xxx "xxxxxxx X"), xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx uvedené xx xxxxxxx 1, x xxxxxxxx xx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx 2 xxxxxxx I xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x za xxxxxxxx uvedených x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx je roven xxxx xx xxxxx xxx 1.
(4) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 a 2 xxxxxxx zařazení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X podle přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx B"), pokud
x) množství xxxxxxxxxx xxxxx umístěné x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx 2 tabulky X xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx
b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx podmínek uvedených x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx je xxxxx xxx 1.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx X xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx efektu xxxxxxxxxxxxx x polohy okolních xxxxxxx xxxx zařízení x x xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx možnosti vzniku xxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxx úřad právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx určený xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx do skupiny X xxxx xx xxxxxxx B; xxxxxx xxxx xxxxx tím, xxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeden x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx skupiny X podle xxxxxxxx 3 xxxx do xxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx 4.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx objekt xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx X, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objektů xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx do xxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx spolupracovat xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx závažné xxxxxxx (xxxx xxx "program") xxxx xxxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx plánů xxxxx tohoto xxxxxx.
(7) Právnická osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx B, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skupiny X xxxxx xxxxxxxx 3 nebo do xxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx 4.
(8) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx splnila xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, zjistí, xx xx xx xx nevztahují povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zaslat xxxxxxxxx xxxxx x předložit xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x množství umístěných xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx havárie9) xx 100 xxx od xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx dokumentace. Xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisu.10)
(2) Xxxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxx pojištěn xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx zařazení xxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxx X xxxx X xxxxx §3.
(3) Provozovatel xx xxxxxxx sjednat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx uvedením nového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx provoz xxxxxxxx, xxxx uvedením xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xx 9.
(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závažné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx uzavření.
(6) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v pojištění xxxxx xxxxxxxx 1.
HLAVA XXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
§5
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx závažné havárie
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx analýzu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx havárie.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx (nebezpečí),
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx závažných xxxxxxx pro zdraví x životy xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x majetek,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx scénářů závažných xxxxxxx,
x) ocenění xxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizik vzniku xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx technicko-bezpečnostních opatření xx snížení rizika xxxxxx závažných xxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxx analýzy a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx X
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x objektu xxxx zařízení, uvede x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečných látek xxxxx jejich druhu x množství a xxxxx zařazení objektu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X nebo X xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx 4. Xxxxx xxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x elektronické xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx objektu nebo xxxxxxxx xxxxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x prohlášením x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx též x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11) x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Návrh xx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx látka xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 1 xxxxxx též xx xxxxxxxx xxxxxxxx x objektu xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do skupiny X nebo X xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxx A xxxx X. Xxxxxxx xxxx v tomto xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx xxxxxxx, x jakém xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 xxxx §8, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prevence závažné xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x objektu xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx objektu xxxx xxxxxxxx zařazeného xx xxxxxxx A xx xxxxxxx xxxxxxxxx program x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxx zajištěna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx závažné xxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx strukturu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx je povinen xx xxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx preventivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x možnému xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(6) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Provozovatel, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx výstavbou xxxx změnou xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx11) x xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx aktualizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dotčeným xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x dotčené xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§13).
(8) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx 90 dnů od xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx, xxxxxx program nebo xxxx aktualizaci xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx schváleným xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rizicích xxxxxxx havárie, o xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních opatřeních x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx každé xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxx změně xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vede ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx.
(11) Xxxxxxx xxxxxx objektu nebo xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx objektu nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx11) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx programu. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx změny x xxxxxxx stavby,11) xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
§8
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx provozovatel v xxxxxxxxxxxx kapitolách uvede
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx havárie (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x lokalitě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx popis objektu xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxxx rizik x xxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx dopadů xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxx xx postupovat x případě zařazení xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx X.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx krajskému úřadu xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zřizovat xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu ke xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx x předložení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx povolení xxxxxx11) x případě, xxx územní xxxxxxxxxx xxxxxx vydáno.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti neprodleně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x dotčeným xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx své vyjádření xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx obdržení. Xx xxxxxx xxxxx zašlou xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxx své vyjádření x vyjádření xxxxxxxxxx (§13).
(6) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dotčených xxxx x xxxxxxxxxx xxxx do 90 xxx xx předložení xxxxxxxxxxxx zprávy rozhodnutí, xxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.
(7) Užívání xxxxxx objektu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx předložit xx xxxxxxxxxxxx řízení11) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského úřadu x xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx o povolení xxxxx v užívání xxxxxx,11) pokud xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx souvisel s xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu.
§9
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx druhu xxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo po xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx provozovatel povinen xx jednoho měsíce xxx dne nastalé xxxxx xxxxx xxxx xxxxx předložit xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Provozovatel je xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx posouzení x xxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx posouzení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx preventivní bezpečnostní xxxxxxxx vztahující se x možnému xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx polohy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látka x xxxxxxxx stejném xxxx xxxxxx, xxx xx množství xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx zákonu, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx nebo zařízení.
§9a
Xxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx skupiny X nebo B xxxxx §3, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx objektu xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx").
(2) V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jsou
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nebo zařízení xxxxx xxxxxxxx 1,
x) xxxxxxxx opatření,
x) xxxxxxx ostraha,
x) technické xxxxxxxxxx x
x) xxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxx poplachového xxxxxxx.
(3) Plán fyzické xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
(4) Provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prověřit nejméně xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zápis, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 3 xxx.
(6) X bezpečnostních opatřeních xxxxxxxxxx x plánu xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxxx provozovatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxx xxxxx, xxxxx xx x nimi xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.11a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx i xx skončení pracovního xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx, xxxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.
§9a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2004
HLAVA XX
XXXXXXXXX XXXXX
§10
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vedoucí xx zmírnění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx scénáře xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxx specifika x xxxxxxxx x na xxxxxx souběh xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx"), xxxx
b) v xxxxx objektu xxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx plán").
§11
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx zpracovává xxxxxxxxxxxx zprávu xxxxx §8 a 9, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plán. Xxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxx opatření uvnitř xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dopadů.12)
(2) Xx xxxxxxxx havarijním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vnitřním xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx x krajským úřadem x jím xxxxxxxxxx xxxxx x organizacemi,
x) scénáře xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx havárie, xxxxxxx xxxxxx odezvy xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,
c) popis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vyjádření xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx závažnou xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx života x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, životního xxxxxxxxx x majetku,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx disponuje provozovatel,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxx x xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx havarijních xxxxxxx.
(3) Ostatní xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí zpracované xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx samostatné xxxxxxx.
(4) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plán x xxxxxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx využití xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx x archivaci xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení do xxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx provoz neprovádí, xx stejné lhůtě xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx.11)
(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx 1 xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx množství xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx nebezpečná xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení, x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktualizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x popřípadě k xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx havarijního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx objektu nebo xxxxxxxx ve xxxxxx x jinému objektu xxxx xxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 k tomuto xxxxxx, xxxx vzájemným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx útvarům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hlediska jeho xxxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 3 roky xxx dne, xxx xx xxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx vyznačen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) informovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxxx a o xxxxxx žádoucím chování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx závažnou xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxx x závažné xxxxxxx již xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plán tak, xxx xxx dostupný xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsob zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§12
Vnější xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxxx
x) vypracovat x xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zóny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxxxx plánu současně x xxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx x krajským xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx x příjmení (xxxxx), místo xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx podkladů,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vzniknout x objektu xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxx možných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx a zdraví xxxx, xxxxxxxxxxx zvířata, xxxxxxx prostředí x xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke zmírnění xxxxxx xxxxxxx havárie,
x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxx závažné havárie, xxxxx xxxx umístěny xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx provozovatele,
x) xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx krajským úřadem (xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), a xxxx údaje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.13a)
(3) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zóny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx vypracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení, x xxxx bude xxxxxxxx nebezpečná látka.
(4) Krajský xxxx xxxxxxx zónu havarijního xxxxxxxxx x vypracuje xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx havarijního xxxxx musí vyhodnotit xxxxxxx xxxxxx domino xxxxxx a xxxxxxxxx x oprávněným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a obcí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx havarijního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.13a)
(5) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx každé změně xxxxxxxxxxx, xx které xx nebezpečná látka xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx havarijního xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu z xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 roky xxx xxx jeho schválení, xxxxxxxxxxx prověření, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxx havarijního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx.
(8) Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, v němž xx umístěna xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx krajské xxxxx xx nedohodnou x xxx, xxxxx x xxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx ni xxxxxx havarijní xxxx, xxxx Ministerstvo xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x takovém xxxxxxx xxxx havarijního xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xx vnější xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zóny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vypracování xxxxxxxx havarijního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Krajský xxxx, xxxxx vnější xxxxxxxxx xxxx vypracoval, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zóně xxxxxxxxxxx plánování.
(9) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánování x xxx vypracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu.
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánování x rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX X
XXXXX VEŘEJNOSTI
§13
Xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bezpečnostní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx úřad zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zprávy a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx program, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a vnější xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým xx 15 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vnějšího xxxxxxxxxxx plánu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxx lze xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nahlížet, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx havarijního plánu xxxx xxxxxx aktualizace xxxx být xxxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx osoba uplatnit x programu, bezpečnostní xxxxxx, vnějšímu havarijnímu xxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Provozovatel xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx umožněno xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx zveřejnění xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,13b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13c) anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.13d) Xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx souhlasu xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. b).
(4) Za předmět xxxxxxxxxx tajemství,13b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13c) anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx13d) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.
(5) Vyjádření xxxxxxxxxx x své xxxxxxxxx xxxxxx xxxx krajskému xxxxx do 15 xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 k xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx, bezpečnostní zprávy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx jejich aktualizace.
(6) Dotčené správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyjádření x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vnějšímu havarijnímu xxxxx xxxx x xxxxxx aktualizaci nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx x vyjádření xxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx vyžadované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxx aktualizace, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyjádření, xxxxx, že x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx havarijním xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dotčené xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 5, xxxxx, xx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nemají xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx úřad xxxxxxxx x schválení xxxxxxxx, bezpečnostní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(10) Ustanovení §7 a 8 xxxxxx ustanoveními odstavců 3 x 4 xxxxxxx.
§14
Informování xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci14) xxxxxxxxxx x zóně havarijního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx efektu, x preventivních bezpečnostních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a x žádoucím chování xxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určenou xxx veřejnost po xxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 5 let, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx s provozovatelem xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx určené veřejnosti x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informování xxxxxxxxxx x xxxx havarijního xxxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxx správním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.15)
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx havárie xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hlášení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxxxx xx xxxxxx xxxxxx; konečnou xxxxxxxx xxxxxx x vzniku x xxxxxxxx závažné xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx od vzniku xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxxxx a Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxxx písemné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx konečnou xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx rozsah x xxxxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx havárie.
HLAVA XX
XXXXX STÁTNÍ XXXXXX
§16
Xxxxxxx xxxxx
Xxxxxx správu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x objektech xxxx zařízeních, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
x) ministerstvo,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxx,
e) Český xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx úřady xxxxxxxx xxxxx,
g) xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaného xxxxxxxxxxx systému,
x) xxxxxxx hygienické stanice.
§17
Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxxxx vrchní xxxxxx xxxxx xx xxxxx státní správy xxxxx tohoto zákona,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x krajským xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxx souhrnnou evidenci xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zpráv a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx za Xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxx havárií x preventivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxx xxx krajský xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) eviduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vzniku x xxxxxxxx závažných xxxxxxx za Českou xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx odpovědného xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x závažných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx kalendářní xxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx"),
x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovatelů xxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx souhrnnou xxxxxx x provedených xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) informuje Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx státy Evropské xxxx x souladu x právními předpisy Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxx.
§18
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx vnitra
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx závažné havárie xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx,
x) určuje, který xxxxxxx xxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látka, xx xxxxxxx a xxxx havarijního plánování xxxxxxxx xx území xxxx xxxx více xxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx nedohodly,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závažné xxxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx a dopadech xxxxxxx xxxxxxx.
§19
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) zpracovává x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, správními xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, civilního xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Českým xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pokuty xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,16)
x) xxxxxxxxxx výslednou zprávu x xxxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx provedených jinými xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §23 x na xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx kontroly x nejpozději xx 15 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ji xxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx.
§20
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx
a) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx předložených provozovateli xxxxx §4 xxxx. 5,
x) schvaluje, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zprávy a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §69,
x) bere xx xxxxxx xxxxx fyzické xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a jejich xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx k vyjádření xxxxxxxxxxxx výtisky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 7 a §8 xxxx. 5,
x) xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 8, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 4 a 5,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxx §12 xxxx. 4,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxx poloha xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxx havárie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x sděluje xxxx skutečnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx určený objekt xxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 5,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 až 7,
x) zajišťuje xxxxxxx projednání xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §13,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x dopadech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,
x) xxxxxx ministerstvu xxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1, 2 x 3, protokolů x xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 8 x xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, bezpečnostních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 4, §7 xxxx. 8 x §8 odst. 6,
x) kontroluje podle xxxxx xxxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x uložených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx §22 odst. 4,
x) ukládá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1,
o) xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelům x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx x lhůt xxx xxxxxxxx nápravy xxxxx §22 xxxx. 5,
p) xxxxxxxxx x xxxxxx užívání (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle §25 xxxx. 4.
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx správním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx řízení x x xxxxxx x xxxxxxxxxx stavby,11) xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx nebo zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx řízení, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx havárie xxxxx §5, které xx předložil xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx, xxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a hodnocení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) stavebního xxxxxx.11) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx havárie xxxxx §5 xxxxx xx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxxx správních rozhodnutí x x provádění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx.17)
§21
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx úřady xxxxxxxx xxxxx, správní xxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx projednaném x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx písemnou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx inspekci xxxxxxxxx xxxxxxxxx; Česká xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx může vyžádat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, elektronickou xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy.18)
§22
Provádění xxxxxxxx
(1) Předmětem xxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx zařízení podle xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxx a dostatečnost xxxxxxxxxx zmírňujících xxxxx xxxxxx závažné havárie,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, bezpečnostní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx havarijního xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx ochranu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx případnými útoky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Plán xxxxxxx ochrany je xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Kontroly x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx objekt xxxx zařízení je xxxxxxxx do skupiny X, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx. Kontroly x provozovatele, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx zařazeno xx xxxxxxx X, se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx ročního xxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xx správními xxxxx xxxxxxxx práce, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx požární xxxxxxx, xxxxxxx obyvatelstva, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanicemi xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, správní xxxx na xxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, civilního xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxx, krajský xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx kontrole xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx protokol xxxxx zvláštního xxxxxx,18a) xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x uložení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x lhůt xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx opatření není xxxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18)
(7) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kontrol, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, obsah informace xxxxx §20 x 21 a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx.
§23
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, krajských xxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx, xx xxxxxx x do xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx cizí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, kdy xx ohrožena bezpečnost, xxxxx x zdraví xxxx xxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx škody, xxxxx xxxxxxxxxxx provádějící xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx stavby, xx staveb x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vjíždět xx xxxx pozemky bez xxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx x do objektů, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx zaměstnanci k xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, doklady x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vysvětlení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx provedení xxxxxxx x odebrání xxxxxx, x
x) xxxxxxxxx kopii dokumentace xxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti,
x) xxxxxxxxx bezpečnostní x další xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele, xx kterými xxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxx o provedených xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx.
§24
Xxxxxx
(1) Krajský úřad xxxx uložit pokutu xx xxxx
a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx objektu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx skupiny xxxxx §3, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx neoznámí změnu xxxxxxxx podle §6, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x zamezení xxxxxx závažné xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9a xxxx neposkytne xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15,
x) 700&xxxx;000 Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nového xxxxxxx nebo nového xxxxxxxx, který nevypracuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 8, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxx §4 xxxx neurčí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik závažné xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1,
x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nezpracuje, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §7, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu xxxxx §8 a 9 nebo xxxxx xx nepostupuje, xxxx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxx xxxxx §11 xxxx podle xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxx zpracování vnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánování xxxxx §12 nebo podklady xxxxx §7, 8, 9, 11 a 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx chybné.
(2) Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx může uložit xxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx x objektu nebo xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §13 xxxx. 4.
(3) X xxxxxxxx xxxxxx x uložení pokuty xxxxx tohoto xxxxxx xx Česká inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx inspekcí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx.19) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dozvěděl x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx 3 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxx pokuty xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxx k závažnosti xxxxxxxx života a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(7) Xxx vybírání a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.20)
(8) Xxxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx škody xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx vede evidenci xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu20a) xxxxxxxxx spisový xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
§25
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xx řízení podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx,21) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §12, 14, 15, §17 xxxx. x), x), x) x x), x) x §18 xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xx svého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx činností.
(4) Xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neplní xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx požadované xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx §311, x xxxxx x důsledku xxxx xxxxx xxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxx, xxxxxxxxxxxxx zvířat a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x němu xxx xxxxx.
§25a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§25a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
§26
Přechodná x závěrečná ustanovení
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzická xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx již xxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx §3 xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx již xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ustanovení
x) §3 x 6 xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,
b) §7 xx 11 x §12 xxxx. 1 x 2 xx 2 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx sjednat pojištění xxxxx §4 odst. 1 xx 100 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Pokud xxxxxxxxx mezinárodní smlouva, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx havárií x xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Tímto xxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.12)
(7) Zařízení x xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx xxxxxx působnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx
§27
Zákon č. 425/1990 Sb., x okresních xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, xx znění zákona x. 266/1991 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., xxxxxx x. 321/1992 Xx., xxxxxx x. 254/1994 Sb. x xxxxxx x. 18/1997 Xx., xx xxxx takto:
1. X §5 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4d) xxx: "Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx4x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
4d) Xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění zákona x. 83/1998 Xx.
Xxxxx č. 353/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx úřadech, úpravě xxxxxx působnosti x x některých xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx závažných xxxxxxx).".
2. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx i), xxxxx xxx:
"x) x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx okresní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií.4d)".
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX ZÁKONA
§28
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx vyhlášení.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Příloha č. 1 x xxxxxx č. 353/1999 Sb.
Část 1
Zařazení xxxxxxx nebo zařízení xx xxxxxxx X xxxx X
1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v množství xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 2 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tabulce X xxxx tabulce XX xxxxxx xxx xxxxx výpočtu celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvažována, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.
2. Xxxxx nebezpečná xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx II, použije xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx skupiny X xxxx X xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.
3. Xxx-xx x nebezpečnou xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tabulce XX, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx X xxxx X xxxxxxxx množství x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XX.
4. Xxxxxxxxxx chemických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se provádí xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 157/1998 Sb., o chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Xx.
5. X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxx umístěna xx xxxx místech xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, provede xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx množství jednoho xxxxx nebezpečné xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx. Tento xxxxxx xx výchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx objekt xxxx xxxxxxxx zařadí xx xxxxxxx X xxxx X.
6. V xxxxxxx, že ve xxxxxxx 1 tabulky X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx skupina X.
Xxxxxxx X - Vybrané xxxxxxxxxx látky

Nebezpečné xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxx


xxxxxxx 1

sloupec 2

Xxxxxxxx amonný22)

350

2 500

Dusičnan xxxxxx23)

1 250

5 000

Oxid xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx soli

1

2

Oxid xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx


0,1

Xxxx

20

100

Xxxxx

10

25

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, disulfid xxxxxxxx, xxxx niklitý)


1

Ethylenimin

10

20

Fluor

10

20

Formaldehyd (xxxxxxxxxxx &xx;= 90 %)

5

50

Xxxxx

5

50

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)

25

250

Xxxxxx olova

5

50

Zkapalněné extrémně xxxxxxx xxxxx (včetně XXX) a xxxxx xxxx

50

200

Xxxxxxxx

5

50

Xxxxxxxxxxx

5

50

Xxxxxxxxxxxx

5

50

Xxxxxxxx

500

5&xxxx;000

4,4-Xxxxxxxxxxx(2-xxxxxxxxxxx) xxxx soli xx formě xxxxxx


0,01

Xxxxxx-xxxxxxxxx


0,15

Xxxxxx

200

2&xxxx;000

Xxxxxx-xxxxxxxxxxx

10

100

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (fosgen)

0,3

0,75

Arsenovodík (xxxxx)

0,2

1

Xxxxxxxxxxxx (xxxxxx)

0,2

1

Xxxxxxx sirnatý

1

1

Oxid xxxxxx

15

75

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx

5&xxxx;000

0&xxxx;000

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx XXXX), xxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx24)


0,001

Xxxxxxxxxxx KARCINOGENY:4-Aminobifenyl xxxx xxxx xxxx4,4'-Xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) nebo xxxx xxxxXxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX,X'-Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

0,001

0,001

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx2-Xxxxxxxxxxxxx (2-Naftylamin) xxxx xxxx soliPropan-1,3-sulton4-Nitrobifenyl


Skutečné množství xxxxxxxxxxxx polychlordibenzofuranů (XXX) x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX) xx xxxxxxxx koeficienty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxxxxx koeficienty xxxxxxxxx xxxxxxx xxx příbuzné xxxxx

2,3,7,8-XXXX

1

2,3,7,8-XXXX

0,1

1,2,3,7,8-XxXX

0,5

2,3,4,7,8-XxXXX

0,51,2,3,7,8-XxXXX

0,05

1,2,3,4,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,4,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,6,7,8-XxXXX


1,2,3,7,8,9-XxXXX


1,2,3,7,8,9-XxXXX


1,2,3,6,7,8-XxXXX
2,3,4,6,7,8-XxXXX


1,2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,01XXXX

0,001

1,2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,011,2,3,4,7,8,9-XxXXX
XXXX

0,001

X = xxxxx, X = penta, Xx = xxxx, Xx = xxxxx, X = xxxx
Xxxxxxx XX - Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx jako

množství x xxxxxx


xxxxxxx 1

xxxxxxx 2

1. Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2x

50

200

2. Xxxxxxxxx

50

200

3. Xxxxxxxx hořlavé, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3x

10

50

4x. Xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx nebo přípravek xxxxxxxx definici xxxxxxx x xxxxxxxx 3x1

50

200

4x. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx definici xxxxxxx v xxxxxxxx 3x2

5&xxxx;000

50&xxxx;000

5. Xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx přípravek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poznámce 3x

5&xxxx;000

50&xxxx;000

6. Xxxxxx toxické

5

20

7. Toxické

50

200

8. Xxxxxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2x

10

50

9. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx vyjadřujícími nebezpečnost:(i) X50: xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx

200

500

(xx) X51: toxické xxx xxxxx xxxxxxxxx x

500

2&xxxx;000

X53: xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx prostředí

500

2 000

10. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx vyjadřujícími nebezpečnost:R14: xxxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxxxx X 14/15)

100

500

X29: při styku x xxxxx xx xxxxxxxx toxický plyn

50

200
Poznámka x. 1: Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastnosti nebezpečných xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 157/1998 Sb., x chemických xxxxxxx x chemických přípravcích x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 352/1999 Xx. X xxxxxxx látek x přípravků x xxxxxxxxxxx, které xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.
Xxxxxxxx č. 2: Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "výbušná" xxxxxxx
x)
x) látka xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx nebo vybuchuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx R2),
ii) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (nebo směs xxxxx), které xxxx xxxxxx x tvorbě xxxxx, světla, xxxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxx kombinace xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxx se udržující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx reakce, xxxx
xxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx látka xxxx xxxxxxxxx obsažená v xxxxxxxxxx,
x) xxxxx nebo xxxxxxxxx, který představuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx X3).
Xxxxxxxx x. 3: Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx", "xxxxxx hořlavá" x "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx
x) hořlavé xxxxxxxx: xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vyšší xxx xxxx xxxxx 21 xX x xxxx xxx xxxx rovno 55 oC (xxxxxxxx xxxx X10), xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) vysoce xxxxxxx xxxxxxxx:
1) xxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx jakéhokoli přívodu xxxxxxx (xxxxxxxx věta X17),
xxxxx, které mají xxx xxxxxxxxx nižší xxx 55 xX x xxxxx zůstanou xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx zejména xxxxxxxx zpracování xxxx xxxxxx tlak nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx havárie,
2) xxxxx x xxxxxxxxx x bodem vzplanutí xxxxxx xxx 21 xX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hořlavé (xxxxxxxx xxxx X11, druhá xxxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:
1) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vzplanutí nižší xxx 0 oC x xxx varu (xxxx x xxxxxxx xxxxxxx varu xxxxxxxxx xxx xxxx), který xx xx xxxxxxxxxx xxxxx nižší nebo xxxxx 35 xX (xxxxxxxx xxxx X12, xxxxx odrážka),
2) xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx za okolní xxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxx věta X12, xxxxx odrážka), xxxxxxxxx xx neudržované xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x výjimkou zkapalněných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx LPG) x xxxxxxx plynu xxxxxxx x xxxxx 1, x
3) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplot xxx xxxxxx bodem xxxx.
Xxxx 2
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látek xxx stanovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx zařazení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx A xxxx X xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
x qi
N = Σ ----- ,
x=1 Qi
kde:
qi = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx umístěné x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
Xx = xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uváděné xx xxxxxxxxx 1 (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení x xxxxxxxx do skupiny X) xxxx 2 (xxx posuzování objektu xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx X) xxxxxxx X xxxx xxxxxxx II,
n = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
X = ukazatel xxxxxxxxxxx xxxxxx poměrů xx ku Qi.
2. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx samostatně
a) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx X x množství xxxxxx, než xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx II,
b) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx x bodech 6, 7 x 9 xxxxxxx II,
c) xxx xxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bodech 1, 2, 3, 4x, 4x, 5 x 8 xxxxxxx XX.
3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx
x) xxxxxxx X, xxxxxxxx xx výsledek X xxxxx xxxx xx xxxxx než 1, xxx použití xxxxxxxx X xxxxxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxxxxx X xxxx xxxxxxx XX,
x) skupiny B, xxxxxxxx xx xxxxxxxx X roven xxxx xx xxxxx xxx 1, xxx xxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxxxxx xx sloupci 2 xxxxxxx X nebo xxxxxxx II.
Xxxxxxx č. 2 k xxxxxx x. 353/1999 Xx.
Xxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx skupiny A xxxx X

Identifikace xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxx:
Ulice:
Xxxxx x XXX:
xxx/xxx/x-xxxx:
XX:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovatele

Xxxxx:


Xxxxx:


Xxxxxxxx:


Xxxxxxxx:


Bydliště:


Xxxxxxxx:


Xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxx xxxxx nebezpečných xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx

látka

množství x xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx+)

fyzikální forma xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx objektu xxxx xxxxxxxx xx xxxxx prvky, které xxxxx xxxxxxxx havárii xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx následky

Xxxxxxx X x II xxxxxxx č. 1 xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx údajů x xxxxxxxx látek či xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zařazení

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx č. 353/1999 Xx.
+) Xxxxxxxx xxxxx č. 25/1999 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vydává Seznam xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 258/2001 Xx.
Příloha x. 3 x zákonu x. 353/1999 Sb.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x následcích xxxxxxx xxxxxxx
Každou xxxxxxxx havárii, xx xxxxxx xx vztahuje xxx 1 xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2, 3, 4, 5 xxxx 6, xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx únikem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 5 % některého x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 2 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx událostí:
x) xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx 6 zaměstnanců xxxx ostatních fyzických xxxx zdržujících xx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hospitalizace xxxxxxxx xxxx 24 hodin,
x) zranění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo zařízení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu 24 xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx mimo objekt xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neobyvatelné,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukrytí xxxxxx x budovách xx dobu delší xxx 2 hodiny, xxxxx xxxxxxx přepočtená xxxx evakuace xxxx xxxxxx xxxxxx (počet xxxxxx x xxxx) xxxxxxxx 500 hodin,
x) přerušení xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx energie, xxxxx nebo telefonního xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxx (počet xxxxxx x xxxx) přesáhla 1&xxxx;000 xxxxx.
3. Xxxxxxx havárie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látkou xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx újmu25) xx
x) území chráněném xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,26) xx. chráněných územích, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx ochrany zdrojů xxxxxxxxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx než 0,5 xx,
x) ostatním xxxxx o rozloze xxxxxx xxxx xxxxx xxx 10 xx,
x) xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kanálu x délce stejné xxxx větší než 10 xx,
x) xxxxx hladině jezera xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1 ha.
4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnou xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxx xx xx xxxxxxxx ekologickou xxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x místě xxxxxx xxxx akumulace xxxxxxxxxx xxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1 xx.
5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx objektu xxxx xxxxxxxx původce xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 70 xxx. Kč,
x) xxxxxxxxx majetku xxxx objekt nebo xxxxxxxx xxxxxxx havárie xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 7 xxx. Xx.
6. Xxxxxxx havárie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x následkům xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z §3 xxxx. 1 až 4 x 9 xxxxxx č. 353/1999 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x některých dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx závažných xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 xx 4 a 8 xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9a, xx xxxxxxx zaslat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 3 do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx uvedená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 353/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 29.1.2000.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx
x účinností xx 1.1.2001
320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních úřadů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
82/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 353/99 Xx., o xxxxxxxx závažných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 425/90 Xx., x okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.4.2004
349/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 113/2004
253/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o inspekci xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.2005
254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005
x xxxxxxxxx xx 14.7.2005
413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2008 - xxxxxxxx x xxxx, xx předpis xx xx 1.6.2006 xxxxxx, xxxx xxxxxx x účinností xx 1.1.2008 xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2010)
218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
Xxxxxx xxxxxxx x. 353/99 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 59/2006 Sb. x účinností xx 1.6.2006.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxx Rady 96/82/ES o xxxxxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxxxx xxxxx.
1x) Xxxxx č. 15/1993 Sb., x Armádě Xxxxx xxxxxxxxx a x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 224/1999 Xx.
2) Xxxxx č. 125/1997 Sb., x xxxxxxxx, xx znění zákona x. 167/1998 Xx.
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 358/1999 Xx., vyhláška č. 64/1987 Sb., x Evropské xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx (XXX), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 8/1985 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (COTIF), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 222/1994 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v energetických xxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 83/1998 Xx., xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx a o Xxxxxx geologickém xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
7) §3 xx 5 xxxxxx x. 157/1998 Xx., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 352/1999 Xx.
8) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 91/1996 Xx., x krmivech.
9) Xxxxxxxxx §789 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
10) §205d xxxxxxxx xxxxx.
11) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11x) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 101/2000 Xx.
12) §133 xxxxxxxx xxxxx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 138/1973 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
13x) §17 xx 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
13x) §27 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 320/2002 Xx.
14) Zákon č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15) Například xxxxx č. 133/1985 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 110/1975 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (havárií) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 274/1991 Sb.
16) Xxxxxxxxx zákoník práce, zákon č. 133/1985 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 425/1990 Sb.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 133/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx práce, xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
18a) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Zákon č. 388/1991 Sb., o Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 334/1992 Sb.
20) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20x) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
22) Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx sloučeniny, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx 28 % xxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx roztoků xxxxxxxxx amonného, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx větší xxx 90 % xxxxxxxx xxxxxx.
23) Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx (nestrojených) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx obsah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 28 % xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx).
24) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX).
25) Zákon č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 123/1998 Xx.
26) Například xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §47 x 49 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Xx.