Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.01.2024.


Zákon o cestovních dokladech
329/99 Sb.

Zákon

Část první - Cestovní doklady

Předmět úpravy §1

Hlava I - Vydávání cestovních dokladů

Díl 1 - Pojem, druhy a používání cestovních dokladů

Pojem a používání cestovního dokladu §2 §3 §4

Druhy cestovních dokladů §5

Údaje zapisované do cestovního dokladu §6 §7 §8 §9

Změny a doplnění údajů §10

Územní a časová platnost §11

Cestovní pas §12

Diplomatický pas §13

Služební pas §14

Cestovní průkaz §15

Náhradní cestovní doklad Evropské unie §15a

Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy §16

Díl 2 - Postup při vydání cestovního dokladu

Podmínky k vydání cestovního dokladu a provedení změn nebo doplnění jeho údajů §17 §18

Místo podání žádosti §19

Náležitosti žádosti §20

Prokazování údajů v žádosti §21

Pořizování biometrických údajů §21a

Kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji §21b §21c

Převzetí cestovního dokladu §22

Odepření vydání a odnětí cestovního dokladu §23 §24 §25 §26 §27 §28

Díl 3 - Evidence cestovních dokladů §29 §29a §30 §30a §30b

Vedení spisové dokumentace §31

Hlava II - Společná ustanovení

Povinnosti občanů a oprávnění orgánů související s jejich porušením §32 §32a §33 §34

Přestupky na úseku cestovních dokladů §34a §34b §34c §35 §36 §37

Hlava III - Přechodná ustanovení §38 §39 §39a §40 §41 §41a

Část druhá §42

Část třetí - Změna zákona č. 150/1996 Sb. §43

Část čtvrtá - Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §44

Účinnost §45

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 136/2006 Sb. - Čl. II, Čl. III

č. 106/2007 Sb. - Čl. II

č. 140/2008 Sb. - Čl. VII

č. 197/2010 Sb. - Čl. II

č. 318/2015 Sb. - Čl. VI

č. 191/2016 Sb. - §26

č. 270/2021 Sb. - Čl. X

Nález Ústavního soudu - č. 355/2008 Sb.; č. 384/2009 Sb.

INFORMACE

329

XXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1999

x cestovních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX DOKLADY

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), jejich xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních dokladů (xxxx xxx "evidence xxxxxxxxxx dokladů") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx diplomatických a xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "evidence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx").

XXXXX I

VYDÁVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx, druhy x používání cestovních xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§2

(1) Cestovní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x překračování státních xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxx doklad xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odebírat jej xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(3) Xx zakázáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx1a) xxxxxx, xxxxxxx xxx cestovní xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Údaje zpracované x nosiči dat x xxxxxxxxxxxxx údaji (§5 odst. 2) xxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§3

(1) Překročit vnější xxxxxxx1f) přes hraniční xxxxxxx xxx xxx x platným cestovním xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx x účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nestanoví jinak1b). Občan xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx občanem. X xxxxxxxxxx hranice1f) s xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx lze xxxx xxxxxxxx xxxxxx použít x xxxxxxxx xxxxxx1d). Xxxxxxxx průkaz lze xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx hranice1f), xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxx xx xxxx xxxx, který uznal xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxxx x seznamu xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx1f) překročit x xxxxxxxxx průkazem. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx s členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx digitální xxxxxxxxx průkazu29).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx hranici lze xxxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxx, než na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxx místo"), xxx jiné xxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Občan xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxx pravosti xxxxxxxxxx dokladu a xxxxxxx xxx totožnosti xxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§5 xxxx. 2) xxxxxxxxxxxx x nosiči dat xxxxxxxxxxxxxxx technického zařízení xxxxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x xxxxxx xxx cestovního xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx občana xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx podle xxxxxxxxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provedená xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§5 odst. 2), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Policie xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx1f) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx. Na vnitřní xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxxx ochrany vnitřních xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.1f)

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") vyhlašuje xxxxxxxx xx Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsah xxxxxxx xx xxxxxx přechodech.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1f) xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

1. xxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,1d)

2. provozovatel letiště xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu,1f)

c) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx plavidla xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxx,

x) diplomatický xxx,

x) xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx cestovní xxxxxx Evropské unie,2a)

f) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(2) Cestovní xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) xx x) obsahují xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x zobrazení xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx rukou,

c) údajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx společenství2b).

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx; je-li xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxx x konzulárního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "zastupitelský xxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx lhůtě 120 xxx. Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx o otiscích xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xx 24 xxxxx, xxxx

x) xx 5 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx 12 xxx, xxxxx xxxxx použitelný xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2c) nestanoví odlišnou xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, x něhož xxxx možné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx změn, xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx rukou, xx xxxx cestovní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s nosičem xxx, x xxxx xxxx x biometrických xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. V nosiči xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, že xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rukou xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pasu x vzory jiných xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx tato xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Údaje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladu

§6

(1) Xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx2c), xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahovat, xx-xx xxxxx podle §17 xxxx. 9.

(2) Xxxxxxxx doklady vydávané x dobou platnosti xxxxx než 1 xxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx čitelné, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxx digitálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx podpisu. Biometrické xxxxx lze použít xxxxxxx xxx ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx biometrických údajů (§5 xxxx. 2) xxxxxxxxxxxx v nosiči xxx xxxxxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx občana x xxxxxxxxxxxxx údaji zpracovanými x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx zapisovanými xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné číslo, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pas, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xx zapisuje xxxxx xxxxxxxxxx stavu;2d) x xxxxxx narozených v xxxxxx xx zapisuje xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,2e) xxxxx xxxxxxxx xx u xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě jmen x příjmení, pokud xxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedeném x xxxxxxxx 4,

x) územní x xxxxxx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx čitelné xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx: xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx občana, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, datum skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx číslo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx číselným vyjádřením xxxxxxxxx údajů ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx x důvodu xxxxxxxxxx místa xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x rodném xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Cestovní průkaz xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx narozeného xxxxxx xxxxxx obsahovat rodné xxxxx.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2010 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 559/2004 Sb.

§9

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx překročení xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx hraničního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx hraničním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxx.

§10

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx provést xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydaném xxxxx mezinárodní smlouvy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx změny údajů xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§11

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pas, xxxxxxxxxxxx pas x xxxxxxxx pas xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx světa x x xxxxx platnosti 5 xxx xxxxxxx xxxxxxx 15 let, xxxx 10 let xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

(2) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxx vydá občanovi xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx"), x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx (§19).

(2) Xxxxx občan xxxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx pasu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx honorárním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vydá xxxxxxxx xxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud občan xxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pas Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xxxxxx (§19 xxxx. 2).

§13

Xxxxxxxxxxxx xxx

(1) Diplomatický xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) prezidentu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx dítěti5) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracujícího xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx osobám, x xxxxx xx odpovídá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx diplomatický xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxx xxx

(1) Služební xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, místopředsedovi Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Kanceláře Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x cestám xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx diplomatického xxxx,

x) zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx manželu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,5) xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Jiným xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vedoucím Kanceláře xxxxxxxxxx republiky, xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxxxxx Xxxxxxxxx Senátu, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx ke služební xxxxx xx zahraničí; xx xxxxx xxxxxxxx xx držitel služebního xxxx povinen xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxx občan xxxxxxxx služební pas xxxxx xxxxxxxx 3, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx pas xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jej xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx.

§15

Cestovní průkaz

(1) Občanovi, xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx doklad, lze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx při ztrátě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, vydat cestovní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx též xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x občana, xxxxx xx být xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxx, xxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxx vyhoštěn x na kterého xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, příkaz x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, zatýkací xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz. Cestovní xxxxxx xxxx zastupitelský xxxx. Xxxxxxxx průkaz xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 6 měsíců.

(2) Zastupitelský xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§15x

Xxxxxxxx xxxxxxxx doklad Xxxxxxxx unie

Zastupitelský úřad xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu Xxxxxxxx xxxx2a) požádat ministerstvo xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 559/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

§16

Xxxx cestovní xxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx

Xxxx cestovní doklad xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx občanovi xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxxxx podle místa xxxx xxxxxxxx pobytu.

Díl 2

Postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§17

Xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx x změny nebo xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na žádost, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx x xxxx jsou xxxxxxx podmínky stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Občanovi, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx cestovního xxxx, xxx xxxxx další xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxx případech; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx například xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže občan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx zapsaných xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxx starší 15 xxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx součástí žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxx žádost xxxxxxx zástupce, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pěstoun, xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx osobní xxxx, xxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní xxxxxxx nebo ředitel xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx dává místo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxx xxx mezinárodněprávní xxxxxxx xxxx.10)

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jednoho x rodičů.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, kterému soud xxxxxxxx opatrovníka x xxxxxx, xx xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxx obtíže při xxxxxx xxxx xxxx, xxxx podat žádost xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Xx občana staršího 18 xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednat, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx domácnosti, xxxxx xxxxxxxxx x zastupování xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx vydávaný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v zahraničí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx žádost xx xxxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx dokladu, u xxxxxxxxxx xxxxx11) xxxx x xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx cestovního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vydání cestovního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx oprávněná xxxxx odstavce 3, xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx mezinárodní smlouva, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx.

(10) Xxxxx-xx k xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podané x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxx, opatrovníka, pěstouna, xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx svěřen xx osobní péče, xxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, vydá xxxxxxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx síť nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x možnosti převzetí xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a služebního xxxx.

§18

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx dát xxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxx změn xxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx dokladu, x výjimkou převzetí xxxxxxxxxx dokladu; to xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x s xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxx xxxxxx žádosti

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxxxxx cestovního pasu, x žádost o xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx dokladu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 8 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x vydání cestovního xxxxxxx nebo u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x podává x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx dat xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx občan x kteréhokoliv xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x zastupitelského xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§5 xxxx. 3) nelze xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxx lhůtě xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx. a) x x) xxxx občan xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x jiný xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx.

§20

Náležitosti xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §6 odst. 3, x xxxx xxxx xxxxx:

x) rodné xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice; občan xxxxxx v zahraničí xxxxx adresu xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo manžela xxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx služebního xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) údaje, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx cestovní xxxxxx xxxxx; podpis xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka.

(2) Xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxx obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx, xxxxx xx xxx cestovní pas xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xx x jeho provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, musí xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplněnou žádost x xxxxxx cestovního xxxx xx na xxxxxx nevztahuje.

(3) Žádá-li xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x s nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vyřizuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zastupitelský xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx honorárním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), agendovém xxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx cestovních xxxxxxx (§29) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pasů (§29a). Xxx xxxxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx&xxxx; digitalizovaný xxxxxx xxxx vlastnoruční podpis xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx digitálnímu zpracování.

(4) Xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx strojově xxxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konzulárním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo služebního xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxx §21 x 21a. Zpracovaná xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx občana x xxxxxxxx xx xxxxxx, který svým xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podpisem.

(5) X žádosti o xxxxxx cestovního xxxxxxx xxx xxxxxxxx čitelných xxxxx x xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxx 35 xx x 45 xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, x občanském xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, bez xxxxx x xxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, x výškou obličejové xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx 13 xx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx provedení, xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx zdravotních důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hlavy; tato xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x zobrazení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vět xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastního jména, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxx xxxxxxxx údajů.

(8) Xxxx tiskopisu xxxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx změn xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, služební xxx xxxx xxxxxxxx průkaz, xxxxxxx xxxx tiskopisu xxxxxx xxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx stanoví po xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxx při xxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx a levé xxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx údajů v xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xx 7 je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 nebo §20 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prokázat. Nemůže-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadovaných xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxx je xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zjištění xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,12) xxxxxxxxx dalšími xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx cestovní doklad xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx občan, který xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, povinen prokázat xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx. U xxxxxx, kteří mají xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx doklad o xxxxxxx občanství vyžaduje, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx občanství, xxxxx xxxx, u kterého xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx jeho xxxxxx xxxxxx občanství x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx podává xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pasu, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx matriční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaný zvláštní xxxxxxxx.13) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx nevyžaduje x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx občana nově xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, anebo stanoví-li xxx mezinárodní smlouva.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxxxxxx změn xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx řízení, pokud xxxxx oprávněná xxxxx xxxxxx neprokáže ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx pravdivost xxxxx požadovaných x xxxxxxx nebo nepředloží xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti u xxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxx biometrických xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx cestovního xxxxxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konzulárním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) není xxxxx xxx odepření xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §23.

(2) Pořízené xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx v evidenci xxxxxxxxxx dokladů x x evidenci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů [§29 odst. 2 xxxx. p) x §29a xxxx. 2 xxxx. x)] a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx nosiče xxx.

§21b

Kontrola funkčnosti xxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx při převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxxx xxx xx technicky xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cestovní xxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx způsobem xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxxxx informuje občana, xxxxx xxxxx x xxxxxxx údaje xxxxx §17 odst. 11, x možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§22

Převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx 15 xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx svěřen xx xxxxxx péče, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx ústavní xxxxxxx xxxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx soudního xxxxxxxxxx x občana xxxxxxxx 15 xxx, xxxx Úřad xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu dětí,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxx z důvodu, xx mu xxxx xxxxxxxxx xxxx působí xxxxxx při xxxxxx xxxx xxxx, umožňuje-li xx rozsah xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 18 let, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právně xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx doklad xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx zmocnitele.

(2) Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x orgánu, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx převzetí xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cestovní pas xxxxxx xx xxxxx 30 xxx může xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx podala xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx pasu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x x obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (§12). Xxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu.

(3) Cestovní xxx vydaný ve xxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 3 xxxx. x) převezme xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 u xxxxxxxxxxxx xxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Občanu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xx 6, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dat x biometrickými údaji x xxxxxxxxx x xxx zpracovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx prostřednictvím technického xxxxxxxx umožňujícího srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x nosiči dat xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti v xxx zpracovaných xxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x cestovním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx,13a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) se nachází x xxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx, xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx člen její xxxxxx,

x) je xxxxxxxxxxxxxxx x je třeba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx má xxx xx xxxxx, x xxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vydána x trestnímu xxxxxxx x Xxxxx republice.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx

§23

(1) Xxxxxx cestovního dokladu xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v zákazu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) X odnětí cestovního xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx14).

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 197/2010 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 197/2010 Sb.

§26

Vyhovuje-li xx xxxxx xxxxxx zákona v xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xx 7, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx provedou xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.15)

§27

§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§28

(1) Platnost cestovního xxxxxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxx v něm xxxxxxxxx,

x) ohlášením xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxx příjmení xxxxxx, xxxxx x xx xxxxx v xxxxxxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxx xxxxxx15a),

x) pozbytím státního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") za mrtvého.

(2) X xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xx poškozen xxx, že zápisy x xxx xxxxxxx xxxx nečitelné nebo xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) cestovní xxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx příjmení xxxxxx, xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx15a), xxxx

x) xxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (§20 xxxx. 5).

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx; proti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx platnosti cestovního xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho trvalého xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxx posledního trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky; neměl-li xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Odvolání xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana xxxxxxxx nesprávný xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx x jeho xxxxx, pokud x xx došlo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx15a), nerozhoduje xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x tohoto xxxxxxxxxx dokladu se xx xxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx manželství údaj x xxxxxxxx před xxxx změnou, která xxxxxxx x důvodů xxxxx xxxxxx odstavce, xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx zákona za xxxxxx x tím, xx současně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odst. 1 xxxx. c).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx neplatný xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx důvod, xxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx doklad xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx již xxxxxxxxx podmínky stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání.

(8) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupněnu datovou xxxxxxxx26), xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí 60 xxx xxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx x skončení platnosti xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§29

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx držitelích x xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx16) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxx16) je xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výpočetní techniky x xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x cestovním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx držitele,

d) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx stát xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

g) xxxxxxx stav nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, počátek trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky,

j) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,

l) xxxxx vydání cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 2,

q) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu:

1. xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx a s xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx údaji,

2. xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nosič xxx x xxxxxxxxxxxxx údaji x xxxxxxx údajů x xxxxxx:

1. xxxxx xxxxxx xxx,

2. kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxx charakteristiku xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x souladu x xxxxx xxxxxxx,

3. xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx,

x) xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztraceného, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí:

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

2. druh x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1 vydán xxxx xxxxx xxxxx orgán xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx údaje o xxxxxxx spočívajícím x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx schránka zpřístupněna,

w) xxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) digitální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx k předání xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xx xxx poskytování xxxxx podle §30 xxxx. 3 vedou xxxxxx záznamy x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o:

a) xxxxxxxxxx uživatelském jménu xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x čase xxxxxxxxxx xxxxx,

x) agendovém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x jiném údaji, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx rozhodující xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx přístupu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektu, kterému xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx základních xxxxxxxx,

x) xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Údaje xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. r) xxxx 3 a xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx po xxxx xx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xxx xxx dodání vyrobeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xx uplynutí xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxx.

(6) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) až x), písm. r) xxxxxx 1 a 2 x xxxx. x), x), v), x) x x) x x xxxxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxx 15 let xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxx 75 xxx ode xxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§29a

(1) Údaje o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů"), xxxxx xxxxxxxx16) xx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x zkrácená xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx x příjmení, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx agendu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx narození,

e) xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

g) xxxxxxx stav nebo xxxxxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, počátek trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil,

k) xxxxx x xxxx xxxxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) datum xxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pasu,

n) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a odst. 2,

x) xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) žádost x xxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx xxxx:

1. číslo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji a x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx obsažené v xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fotografie x xxxxxxx xxxxxxxx,

3. biometrické xxxxx, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx:

1. xxxxx xxxxxx xxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx částí xxxxx uložených na xxxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

3. data xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx do nosiče xxx,

x) číslo, xxxx, xxxxx vydání a xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxx a xxxxx ohlášení jeho xxxxxx xxxx odcizení,

u) xxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx orgánu, xxxxx uložil omezení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

2. xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx xxxx který xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cestovního dokladu,

4. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x rodné xxxxx občana, x xxxxx se vztahují xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx schránky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) telefonní xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 3 xxxxx rovněž xxxxxxx x přístupech do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxx x:

x) přiděleném xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů,

b) xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) agendovém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů xxxxxxxx, xxxxx údaje xxxx poskytovány, xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxx tohoto držitele xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxxxxx údaj xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx evidence diplomatických x xxxxxxxxxx pasů,

e) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx poskytnut x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx.

(4) Údaje xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) bodě 3 x xxxx. x) se xxxxx xxxxxxx po xxxx xx xxxxxx pořízení xx uplynutí 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx uvedené x odstavci 2 xxxx. a) až x) xxxxxx 1 x 2 x x písm. x), x) x v) x v xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxx xx xxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx cestovních xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx získává xx výrobce. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §29 xxxx. 2 xxxx. x) je xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx cestovním xxxxxxxx xxxxxxxx pas, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí xx xxx xxxxx výkonu xxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx podle §29 odst. 4 x §29a odst. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) speciální xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx úřadech obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby výrobce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, předání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx reklamaci.

(4) Xxx xxxxx výkonu xxx xxxxxxxxxx mohou údaje xxxxxxx x §29 xxxx. 2 xxxx. x) x x §29a xxxx. 2 xxxx. u) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo orgány xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx tak stanoví xxxxxxxx právní předpis xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. r) xxxx 3 x §29a xxxx. 2 xxxx. x) bodu 3 xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x agendovém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů x agendovém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pasů xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx16a).

(7) Pokud právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx povinny s xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx osobních údajů xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,16) nakládat xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Údaje xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §29a xxxx. 2 písm. x).

(9) Ministerstvo xx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxx cestovních xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx pasů vydávaných xx xxxxxxxx lhůtě xxxxx §5 odst. 3 xxxx. x) x x) a xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výroby xxxxxxx. Ministerstvo je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx cestovního xxxx.

§30a

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx občanovi xxxxxxxx 15 let xxxxx, xxxxx jsou x xxxx xxxxx vedeny x xxxxxxxx cestovních xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.19a) Xxxxx vedené x §29 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxx 2 let.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx datum xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx být opatřena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.19c) Xxxxxx ověřený xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, podepíše xx xxxx xxxxxxx příslušným x xxxxxxxxxxx xxxxx x předloží zároveň xxxx xxxxxxxx průkaz.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx za občana xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, ředitel xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ředitel xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxx zmocněnec xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodu, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx hájení xxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx působnosti. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, xxxxxxx brání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právně xxxxxx, může xxxx xxxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem.

(6) Žádost xxx podat x xxxxxxxxxxxx podobě na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem; xxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx záznam x xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx odstavce 1 xx 7 xxxxxxx xxxxxxx.

§30b

§30b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2021 Sb.

§31

Xxxxxx xxxxxxx dokumentace

(1) Xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spisovou xxxxxxxxxxx xxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx změn xxxxx xxxx doplnění xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dokumentaci x změnách údajů xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx příslušných k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx úřad.

(3) Xxx archivování spisové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.20)

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx k dokumentům x xx vedeným xxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx služby xxxxx xxxxxx upravujícího archivnictví x spisovou službu.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx musí umožňovat

a) xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx datovém xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x spisovou xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx spisovým znakem, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x skartačního xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx značku.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Povinnosti xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx porušením

§32

(1) Držitel xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx ztrátou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo zneužitím. Xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx vydání, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx rovněž x xxxxxxxxxxxx, ale xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx současně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §5 xxxx. 3 xxxx. x) a x). Xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, zničení cestovního xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xx xxxxxxxx požádá x xxxxxx cestovního xxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx. x) a b). Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, data x xxxxx narození xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydalo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx orgány xxxx skutečnost xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxxxx, data x xxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 3 věty xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxx xxxxxx, odcizení, xxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelskému xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ztrátě, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Kterýkoliv orgán xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, zastupitelský xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držiteli, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx x kterém xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx 4. Orgán, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zašle xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §34a xxxx. 3 věty xxxxx xx třetí x odůvodněním xxxx xxxxxxxx.

§32a

Držitel xxxxxxxxxx dokladu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánu příslušného x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředníkem, požádat x xxxxxxx funkčnosti xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nesprávnosti x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx nesprávnosti xxxxxxxx xxxxx, zpracovaných x cestovním dokladu, xx xxxxx xxxxx xx vydání nového xxxxxxxxxx dokladu; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto případě xxxxxxx správnímu xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx způsobena okolnostmi, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věděl, že xxxxx xxxxxxxx poškození xxxx nefunkčnost nosiče xxx x biometrickými xxxxx.

§33

(1) Xxx získá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xxx neprodleně kterémukoliv xxxxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxx vydání x xxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxx matričnímu xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx má x ten, kdo xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad nalezne xxxx jej získá xxxx jinou xxxxxx.

(2) Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxx cizí xxxxxxxx xxxxxx tomu, kdo xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx zadržení. Pokud xx zadržen cestovní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, jej bezodkladně xxxxx obecnímu úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupků xxxxx §34a xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátí xxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx do 15 xxx xxxx, xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepozbyl xxxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§34

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx (§34a xxxx. 3) a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občanovi, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xx xxxxx cestovních xxxxxxx. Xxxxx příslušný x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx bezodkladně zašle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxx obecnímu úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §34a xxxx. 3 xxxx xxxxx až xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zadržený xxxxxxxx xxxxxx do 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx, pokud cestovní xxxxxx nepozbyl xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx14), xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxx bezodkladně xxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho odnětí.

§34x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx chránit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dokladu,

c) xxx xxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxx poté xxxxxxx xxxx xxxxx zpět xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, odcizí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx cestovní doklad xxxx zástavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx kopii xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx údaji.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx x za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. j) pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) je xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x trvalému xxxxxx. Není-li xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx, projedná přestupek xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxx místa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx občan xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx nelze xxxxxxx, xxxxxxxx přestupek Xxxxxxxxx xxxxx Brna. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) x x) xx x) xxxxxxxx xx xxxxx xx příslušný xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ministerstvo x xxxxxxxxxxxxx úřad, pokud x xxxx xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx cestovního xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zastupitelský xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností podle xxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provádějící kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 3.

§34x

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx neoprávněně xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§34x

(1) Přestupky xxxxx §34b xxxx. 1 xxxxxxxxxx Úřad pro xxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xxxxxx uložené xxxxx §34b odst. 2 xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

§35

§35 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 136/2006 Sb.

§36

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx při provádění xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. Tato xxxxxxxxx trvá i xx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zproštěny xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxx, xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx x uvedením xxxxxxx x xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx oznamovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.23)

§37

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx řádu.15)

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx je číslo xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx24).

(3) Občan, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněna x xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xxxxxxx x zpětvzetí25) xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xx podání žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xx xx x cestovní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx 1 xxx a xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zpracování cestovního xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§38

Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přecházejí z xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx působnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39x

Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx městské xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy x Xxxxx xxxx matričnímu xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 216/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zahraničí, xx xxxxx xxxxxx č. 150/1996 Sb., se xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 216/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Sb.

§41

(1) Do 31. xxxxxxxx 2001 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx strojově xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx; dobu platnosti xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Okresní xxxx xxxx cestovní xxx podle xxxxxxxx 1 xx 30 xxx.

§41a

§41a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 217/2002 Sb.

XXXX DRUHÁ

§42

§42 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 150/1996 Sb.

§43

V xxxxxx č. 150/1996 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, xx xxxxx zákona x. 190/1994 Xx., xxxxx x. 216/1991 Xx., x cestovních dokladech x xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, a xxxxx x. 498/1990 Sb., x uprchlících, xx xxxxx xxxxxx x. 317/1993 Sb., se xxxxxx II xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 216/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a cestování xx zahraničí.

2. Xxxxx č. 214/1993 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx účinnosti xxxxx, xxxxxx xx zavede xxxxxxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxx 1. července 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

x z. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. II

1. Xxxxxx zahájené xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxx x. 329/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx čitelnými xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx příslušného x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 21. srpna 2006.

3. X případě, xx xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxx 2006 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nového cestovního xxxx xx xxxxx xxxx, vydá xx xxxxxxxx pas xx xxxxxxxx čitelnými xxxxx x s nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx základě xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxx xxxxx občana mladšího 15 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx proveden xxxxx xxxx 1. xxxx 2006, smí x xx xxxxxxxx datu xxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx překročit xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx.

5. Cestovní doklady x nosičem dat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxx xx vydávají ode xxx 1. dubna 2009.

Xx. III

1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxxxx přípravy xxx xxxxx státní xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxx 2006 xxxxxxxx příspěvek xx státního rozpočtu x xxxxxxx xxxx 227 milionů Xx.

2. Xxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, a to xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2006.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 136/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxx zápis xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx tento xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 106/2007 Sb. x účinností xx 1.3.2008

Xx. XXX

1. Xxxxxx x xxxxxx cestovního xxxxxxx x nosičem xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx údajů x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx podle xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24. března 2009.

2. X případě, že xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx xxxxx, vydaném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2009, zjištěna xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx po tomto xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x otiscích xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 140/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 25.4.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx byl xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 1. července 2011, xxx x po xxxxxxxx datu tento xxxxx překročit xxxxxxx xxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je zapsán, xxxxxxxxxx do 26. xxxxxx 2012. Xxxxx xxxxxx v cestovním xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx proveden xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2011, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 26. xxxxxx 2012.

2. Řízení x odnětí vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x. 329/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxx žádost o xxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx č. 329/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odepření vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxx. x) xxxx b) zákona x. 329/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x tomuto rozhodnutí xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nepřihlíží.

4. Xxxxxx x odnětí vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. x) xxxx d) xxxxxx x. 329/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, příslušný správní xxxxx xxxxxxx na xxxx xx dne 1. března 2011. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx správní xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxx usnesení, kterým xxxx rozhodnuto o xxxxxxx xxxxxxx spočívajícího x zákazu vycestování xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx x zadržený cestovní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxx-xx xxxxx §23 xxxx. c) xxxx x) xxxxxx x. 329/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxxxx x xx 1. xxxxxx 2011 xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xx 1. xxxxxx 2011. Obdrží-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxx spočívajícího v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozhodne x odepření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx 1. xxxxxx 2011 xxxxxxxxx správní xxxxx x žádosti x xxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, které xxxxxx právní moci xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x které bylo xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. a) xxxx x) xxxxxx č. 329/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pozbývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odňatý cestovní xxxxxx občanovi xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxx. c) xxxx x) zákona x. 329/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pozbývá xxxx 1. xxxxxx 2011 xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx správní xxxxx do xxx 1. xxxxxx 2011 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, odňatý xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx odňatý xxxxxxxx xxxxxx občanovi xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 197/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx pasu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x nosičem xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx zahájené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 329/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. X xxxx xx 15. prosince 2015 xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx strojově čitelnými xxxxx x x xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx.

3. X xxxx xx 10. xxxxxxxx 2015 xx 31. prosince 2015 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxx x biometrickými údaji xxx xxx převzít.

4. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pasu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x bez nosiče xxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx nejpozději xxx 31. xxxxxxxx 2015.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 318/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx bodů 2 xx 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 10.12.2015

§26

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x xxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 329/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dokončí podle xxxxxx x. 329/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxx od 29. xxxxxxxx 2021 xx 1. xxxxx 2021 xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pasu podle xxxxxx x. 329/1999 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. V xxxx xx 30. xxxxxxxx 2021 xx 1. xxxxx 2021 xxxxx xxxxxxx cestovní xxx xxxxx xxxxxx x. 329/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním předpisem x. 270/2021 x xxxxxxxxx od 20.7.2021

Informace

Právní předpis x. 329/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

217/2002 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 140/2001 Xx., xxxxx x. 329/99 Xx., x cestovních dokladech x x změně xxxxxx č. 283/91 Xx., x Policii XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), x zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x xxxxxxxx §41x, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x EU (1.5.2004); x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2, 3, 4, 9, 34, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx hranicích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx dne 19.6.1990 v Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Německo, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.1985 x postupném xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx hranicích xxx XX (21.12.2007); x xxxxxxxxxx §41a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxx na státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.1990 x Xxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ČR (21.12.2007)

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení některých xxxxxx x souvislosti x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

539/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 29.7.2004 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx od 6.11.2004

559/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně zákona x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005 x xxxxxxxx §41x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2006 x §3, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx státních hranicích, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx XX o xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx podepsané xxx 19.6.1990 x Schengenu xxxx Belgickým královstvím, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Nizozemským xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx podepsané xxx 14.6.1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX (21.12.2007)

36/2005 Sb., xxxxx xxxxx zákona x. 329/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 7/2005

136/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.8.2006

106/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2008

379/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 21.12.2007

140/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.4.2008

252/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 329/99 Xx. publikované x částce x. 79/2008

274/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Xxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2009

355/2008 Xx., nález XX xx xxx 20.5.2008 xx věci xxxxxx xx vyslovení protiústavnosti xxxxxxxxxx §23 písm. x) xxxxxx č. 329/99 Sb., o xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 217/2002 Xx. x xxxxxx č. 320/2002 Xx. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 11.10.2008

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

197/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 29.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

306/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

384/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 15.9.2009 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. x) xxxxxx x. 329/99 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxx xx 1.1.2005

x xxxxxxxxx xx 31.12.2009

197/2010 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx xx 1.7.2011 x 26.6.2012

257/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 329/99 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 94/2010

424/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x spisové xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

105/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

159/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 329/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.6.2013

303/2013 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

318/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

191/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.8.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

195/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx od 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 2.8.2021 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 20.7.2021, 31.1.2022 a 1.2.2022

177/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 20.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1993 Xx., xxxxxx x. 140/1995 Xx., zákona x. 139/1996 Xx. a xxxxxx x. 194/1999 Xx.
Xxxxx č. 193/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bývalých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanů.
1a) §5 xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 177/2001 Xx.
1x) §380 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx.
1x) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o občanských xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx.
1x) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. 4 xxxx. 1 x xx. 5 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1612/68 a x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/EHS, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/EHS, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
1x) §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 328/1999 Sb.
1x) Zákon č. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx hranic České xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic).
2) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxx xx xxx 25. června 1996 x zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu (96/409/XXXX).
2x) Čl. 2 Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2252/2004 ze xxx 13. prosince 2004 x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x biometrické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a cestovních xxxxxxxxx vydávaných xxxxxxxxx xxxxx.
2x) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2252/2004, x xxxxxxx znění.
2x) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 2003 o xxxxxx xxxxxxxxx (XXXX), xxxxxxxxxx xxx č. 489/2003 Sb.
3) §101 xxxxxx č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon).
3x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §70 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
4) §102 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
5) §11 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx. x xxxxxx č. 242/1997 Xx.
6) §27 xxxxxx č. 61/1952 Xx., x xxxxxxx xxxxxx.
*7) §45a x xxxx. xxxxxx x xxxxxx.
7) §958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*8) §45 xxxxxx x xxxxxx.
8) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*9) §46 xxxxxx x xxxxxx.
Xxxxx č. 109/2002 Sb., o xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx.
9) §971 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10x) §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1993 Xx., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
11) §2 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
11x) §3 xxxx. 2 zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 53/2004 Xx.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 268/1949 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx.
13) §21 xxxxxx č. 268/1949 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 68/1993 Xx.
13x) Xxxx Xxxxxxx poštovní unie, xxxxxxxxx pod č. 308/1996 Sb.
15) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
15a) §8 xxxxxx x xxxxxx.
15x) §660 xxxxxxxxxx zákoníku.
16) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16a) §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
16x) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §13 xxxxxx č. 256/1992 Xx.
18) §12 xxxxxx č. 256/1992 Sb.
19) Xxxxx č. 256/1992 Sb.
19x) §12 xxxx. 2 zákona x. 101/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 177/2001 Sb.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx shody opisů xxxx xxxxx x xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřady, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1997 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
19x) §29 xxxxxx x. 101/2000 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Sb.
21) Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 425/1990 Sb., x okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 266/1991 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., xxxxxx x. 321/1992 Sb., zákona x. 254/1994 Xx. x zákona x. 18/1997 Sb.
23) Xxxxxxxxx §8 xxxxxx x. 141/1961 Xx.
24) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
25) §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
26) §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Xx.
27) §62 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §45 xx 54 občanského xxxxxxxx.

29) §2 odst. 5 xxxxxx x. 12/2020 Sb., x xxxxx xx digitální xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxx č. 268/1949 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.