Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o zajišťování obrany ČR
222/99 Sb.

Zákon

Část první - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Část druhá - Řízení a organizace obrany státu

Obecná ustanovení §3 §4

Vláda §5

Ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka §6

Krajské úřady §7

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §7a

Obecní úřady §8

Práva a povinnosti pracovníků správních úřadů a územních samosprávných celků §9

Vztah ke krizovému řízení §9a

Část třetí - Povinnosti právnických a fyzických osob

Povinnosti právnických osob §10

Povinnosti fyzických osob §11 §12

Část čtvrtá - Věcné prostředky, pracovní povinnost a pracovní výpomoc

Hlava I - Věcné prostředky

Obecná ustanovení §13 §14 §15

Rozhodování o dodání a převzetí věcných prostředků §16 §17 §18

Osvobození od povinnosti poskytnout věcné prostředky §19

Vrácení věcných prostředků §20

Hlava II - Pracovní povinnost

Rozsah pracovní povinnosti §21

Rozhodování o pracovní povinnosti §22 §23

Hlava III - Pracovní výpomoc

Rozsah pracovní výpomoci §24

Rozhodování o pracovní výpomoci §25

Hlava IV - Společná ustanovení o pracovní povinnosti a pracovní výpomoci §26 §27 §28

Část pátá - Objekty důležité pro obranu státu §29

Část šestá - Vojenské újezdy §30

Správa újezdu §31 §32

Působnost újezdního úřadu §33

Majetkové uspořádání §34 §35

Pobyt a vstup na území újezdu §36 §37 §38 §39 §40

Část sedmá - Další opatření v zájmu obrany státu

Prověření opatření pro zabezpečení obrany státu §41

Výcvik ozbrojených sil mimo území újezdů §42

Zvláštní stavby §43

Bezpečnostní a ochranná pásma §44

Vyvlastnění ve zkráceném řízení §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51

Příprava občanů k obraně státu §52

Omezení základních lidských práv a svobod §53

Část osmá - Vztah ke spojeneckým ozbrojeným silám

Použití zákona k plnění mezinárodních závazků §54

Část devátá - Financování obrany státu

Výdaje na obranu státu §55

Obecná ustanovení o náhradách §56 §57

Náhrada za poskytnutí věcných prostředků §58

Náhrada majetkové újmy na věcných prostředcích §59

Náhrada za pracovní výpomoc a za výkon pracovní povinnosti §60 §61 §62 §63

Část desátá - Přestupky a výkon rozhodnutí

Hlava I - Přestupky

Přestupky fyzických osob §64 §65 §66

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §67 §68

Společné ustanovení k přestupkům §68a

Hlava II - Výkon rozhodnutí za stavu ohrožení státu a válečného stavu §69 §70 §71 §72

Část jedenáctá - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §72a §72b §72c

Část dvanáctá - Ustanovení přechodná a závěrečná §73

Příslušnost území újezdu ke kraji §73a §73b §74 §75

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

INFORMACE

222
XXXXX
xx xxx 14. xxxx 1999
x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx stanovuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx samosprávných xxxxx x právnických x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx státu") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx povinností.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx celistvosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ochrany xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Obrana xxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx a xxxxx x kolektivním xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je povinnost xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx x nad xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v pracovněprávních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výpomoc xx xxxxxxxxx fyzických xxxx vykonávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úkoly xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx.

(4) Věcnými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx věci ve xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby, které xxx xxxxxx x xxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx.

(5) Poskytováním xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx samosprávných celků xxxxx x informace x věcných xxxxxxxxxxxx, xxxxx vlastní, x xxxxxxxxx programech x xxxxxxxxx kapacitách, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti x pracovní výpomoci, xxxxxxx xxx xxxxxx xxx přípravě zajišťování xxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx souhrn xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx válečného xxxxx x cílem xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx obyvatelstva.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podnikatel, který xx xxxxxxx za xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx sil a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx ovlivňujících, k xxxxxxxxx svrchovanosti, územní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx obyvatel x jejich xxxxxxx xxxx vnějším napadením x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxxxx mezinárodních smluvních xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx operacích. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx plánování, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plánování připravenosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§3

Xxxxxx a organizace xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obrany xxxxx a xxxxxxxx x národním xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§4

Xx přípravu a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§5

Vláda

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx ohrožení xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxx vyloučení těchto xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxxxxx Parlamentu zprávu x zjištěných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posílení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx plánování xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x základních xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxx a jejím xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výstavby, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil a x zajištění xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx koncepci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx x prověření xxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxx státu xxxxx §41 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) stanoví x xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k zajišťování xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x zajišťování obrany xxxxx xx stavu xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx obrany státu,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx,

x) x plnění xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx využívá Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vláda xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx kdykoliv o xx požádají, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx národní banka

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu

a) xxxxxxxx vládě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxx zpracovává xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) odpovídá xx xxxxxx xxxxxxxxx obrany xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxx xxxx vyžadovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podkladové xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx; ministerstva, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx samosprávné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, doplňování xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil; x xxxx může xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx správních xxxxx x xxxxxxxx samosprávných xxxxx součinnost; ministerstva, xxxx správní úřady x územní xxxxxxxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vede xxxxxxxxx evidenci věcných xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobách xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pověřilo xxxxxxxxxxxx, oprávněni xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx opatření xxx zabezpečení xxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx vládou xxxxx §41 odst. 2,

x) xxxx přípravu občanů x xxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a osvětovou xxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxxx přípravy xxxxxx k xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zájmů xxxxxx České republiky,

i) xxxx soubornou evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx působnosti

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

b) xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je,

c) xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx s xxxxxx vlastníky a xxxxxxxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx obrany státu,

d) xxxx úkoly k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plánování prostředků xx xx.

§7

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) vyhodnocují v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx národní bankou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ministerstva, xxxxxx jejich ochrany; xxxx opatření xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kanceláře Xxxxxx, Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, České xxxxxxx xxxxx x xx objekty, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx síly x ozbrojené xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) plánují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vytvoření nezbytných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní správy x samosprávy x xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx válečného xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státu,

d) řídí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obrany státu xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x za xxxxxxxxx stavu k xxxxxxxx povinnosti nebo xxxxxxxx výpomoci,

g) zabezpečují xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státu,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obrany xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxx kraje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§7a

Obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx mohou být xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany,

b) xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxxxxx, fungování státní xxxxxx x xxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo mobilizace za xxxxxxxxx stavu,

c) xxxxx xxxxxxxx o vhodných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxx využít xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx x x nezbytném xxxxxxx xxxxx osobní xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxx xxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx státu za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádějí výběr xxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx věcných prostředků xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx prostředky xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxx moci xxxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx x xxxxxx správních xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxxxxxx xxxxx obrany xxxxx; x tomuto xxxxx xxxxxxxxx rozpis xxxxxxx prostředků xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx obce xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem2) (dále xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx fyzických xxxx, které xxxx xxxxxx pobyt x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx obrany xxxxx, x pracovním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obrany státu xx stavu ohrožení xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx; koordinují xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx území hlavního xxxxx Xxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajského úřadu,

i) xxxx xxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) podílejí xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx,

x) xxxx další xxxxx a poskytují xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádějí xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §69 xx 72,

x) xxxxxxxxx x vyvlastnění xx xxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx plán xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schvaluje xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx úřady

Obecní xxxxx x xxxxxxxxxxx obrany xxxxx

x) plní xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx požadavků xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výpomocím xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx na zabezpečení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí ministerstva, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxx součinnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx území xxxxxxxxxx újezdů; sepisují xxxxx xxxxxxxxx právnickým x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx majetku xxxx, xxxxx-xx ke xxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx,

x) xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx občanů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

§9

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních úřadů x xxxxxxxx samosprávných xxxxx

(1) Pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů a xxxxxxxx samosprávných xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx potřebné xxxxx xxx zajišťování xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x vstupovat xx cizích objektů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Pověření xxxxxxxxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xx dověděli x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx objektu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prokázat xx xxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx; xxxx odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxx.

§9a

Vztah xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ústřední správní xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vyměňovat xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx. Při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx využívají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x poradních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx zvláštním právním xxxxxxxxx.

(2) Xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx před vnějším xxxxxxxxx a za xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx krizového řízení xxxxxxxxx xxxx opatření xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, nejsou-li x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Krizové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zajišťováním xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx státu.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx osoby xxxx povinny

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností nebo xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určené xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx kontrolou, včetně xxxxxx pověřených xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxx x jiných správních xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx žádost příslušných xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

§11

Povinnosti xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx povinnosti, xxxx xxxx podle §10 právnické xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo provozování xxxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pracovníci xxxxxxx v §10 xxxx. b) vstupovat xx xxxxxx xxxxxx xxx s jejím xxxxxxxxx, x to xx účelem xxxxxx, xxxxxxxx, určení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kontroly.

§12

(1) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zajišťování obrany xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx vlastníky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX
XXXXX PROSTŘEDKY, XXXXXXXX POVINNOST A XXXXXXXX VÝPOMOC

HLAVA I

VĚCNÉ XXXXXXXXXX

Xxxxxx ustanovení

§13

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx samosprávné celky xxxx úkoly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx věcnými xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx prostředky xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx obrany. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx krizovými plány xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany xxxxx, (dále jen "xxxxxxxx") uložit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx státu poskytnout.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx

x) x nemovitém xxxxxx xxxxxxxxxx je obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípustné odvolání. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných prostředků xx xxxxxxxxxx správní xxx.

(5) Xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx prostředku xxxx znám, nevylučuje xxxxx uložit, xxx x xxxxxx věcný xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyvěsí xx xxxx 15 xxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxx vlastník x této xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tento xxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, jako kdyby xxx splněn xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx není skutečnost, xx xx věcném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§15

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředků povinen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, aby x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Rozhodování o dodání x xxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx

§16

X povinnosti poskytnout xxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx příkazem. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x návrhem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxx příkaz xx xxx xxxxx:

x) xxxx "X. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx věcného xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o osobě xxxxxxxxx za dodání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x označení xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx,

x) xxxx "B. Xxxxx k xxxxxx xxxxxxx prostředku" xxxxxxxx xxxxxxx způsob, xxxxx x dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, poučení x označení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx "C. Xxxxxxxxx o doručení xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na který xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx, xxxxx x doručení xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odpovědné za xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dodávacího xxxxxxx x xxxx xxxx.

§18

(1) Každý, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věcné prostředky xx xxxxxxxx zajištení xxxxxx státu, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx výzvu příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené době, xx určeném xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prostředku xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx věcný xxxxxxxxxx xxxxxxx, údaje x vlastníkovi xxxxxxx xxxxxxxxxx, osobní údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx věcného xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vzor.

§19

Osvobození xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx územní samosprávné xxxxx, Hasičský xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace x xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neodkladné xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je nezbytný xxx xxxxxx jejich xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx3) x xxxxxxx xxxxxxx, xxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zdraví.

(2) Xxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, konzulárních xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx požívají xxxxxxx x výsady podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx,4) a xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx5) lze xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může zprostit xxxxxxx osoby povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx ohrožena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bylo-li xx ohroženo plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx.6)

§20

Xxxxxxx věcných prostředků

(1) Xxxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xx bezprostředně xx xxxxxx důvodů, pro xxxxx byly poskytnuty, xxxxx vlastníkovi. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx vrácení, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx věcného prostředku xxxx náhrady majetkové xxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxx ozbrojených xxx, vrací xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Orgán, xxxxx xxxxx prostředek xxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxx x vrácení xxxxxxx prostředku. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx prostředek vrací, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, osobní xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxx přebírá, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, která xxxxx prostředek xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostředku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx prostředku za xxxxxx xxxx vrácení xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx vlastníkovi xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx, xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhláškou.7)

(4) Xxxxxxxxxx-xx se vlastník x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se věcný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Výtěžek x dražby xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x úschovu xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části deváté xxxxxxx nedotčen.

(5) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, o xxxxx vydání se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx státu.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx nebyly-li xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.8) Xxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx oborech xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkcí xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx práce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "zaměstnávající") xx xxxxxxxxxx čase a xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxx limit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, včetně prací x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Rozhodování o pracovní xxxxxxxxxx

§22

Xxxx vyhlášení xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx stavu mají xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx poměru xx Kanceláři Poslanecké xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx Xxxxxx, k Nejvyššímu xxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx úřadům, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxxxxxxx službám Xxxxx republiky, k xxxxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx, x České xxxxxxx bance, x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, k Xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace a x xxxxx xxxxxxxxxx x fyzickým osobám, xxxxx převzaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx státním xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx a příspěvkovým xxxxxxxxxxx, jejichž zakladatelem xxxx zřizovatelem xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, soudci x xxxxxx zástupci, xxxxx xxxx fyzické osoby xxxxxx povolány k xxxxxxxxx xxxxxx,8) xxxx xx x xx xxxx povolány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§23

(1) X xxxxxxxx x xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x zaměstnávajícím, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx délku plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku povolávané xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx pro určený xxxx xxxxx, poučení x označení xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx povolávacího xxxxxxx je povolávaná xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx prohlídce xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x navrhované práci. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zapíše xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx se x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolávají xxxxx x takovým xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx fyzicky xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx konat xxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolávané xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilá, nebo xxxxxxx fyzickou osobu xxxxxxxx povinnosti zprostí xxxxx §26 xxxx. 5.

(6) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx. Xx rozhodování o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX VÝPOMOC

§24

Rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pracovní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, nebyly-li xx ní osvobozeny xxxx nebyla-li xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.8)

(2) Xxxxxxx xxxxx určené x pracovní výpomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x noci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx útvarů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxx xxxx přiděleny, a xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx obdobně použije xxxxxxxxxx §23.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXX XXXXXXXXXX X PRACOVNÍ XXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx příkaz k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x dílčími xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xx pracovní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výpomoci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxx, osoby xxxxxxxxx xx třetím xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx x xxxxxx 62 xxx, xxxxxxx xxxx x xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx mrtvé xxxx xxxxxxx; osvobození xx xxxxxxxx xxx xx xxxx a xxxxxxx muže, xxxxx xxxxxx x xxxx xx věku xx 15 let.

(3) Pracovní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Parlamentu, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx krajů x primátora hlavního xxxxx Xxxxx.

(4) Pracovní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.4) Pracovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx5) xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx povinnosti nebo xx pracovní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, x kterých xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx povinnostem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx výpomoci se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dobrovolně.

§27

(1) O xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx oznámení zaměstnávajícího xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxx povinnost nebo xxxxxxxx xxxxxxx vykonávají, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v dostatečném xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich potřeby, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x kterého xx povinné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx vztahů mezi xxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx x zaměstnávajícím, xxxxx xxxxxxx x nařízené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy.

§28

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx při uplatňování xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vzor.

XXXX PÁTÁ

OBJEKTY DŮLEŽITÉ XXX OBRANU STÁTU

§29

(1) Xxxxxxx důležité pro xxxxxx státu jsou xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx hlediska xxxxxx pro zajišťování xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil.

(2) Xxxxxxx důležité xxx xxxxxx státu xxxx xxxx

x) pozemky x xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x stavby xxxxxx k ochraně xxxxxxxx,

x) pozemky, xxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu, které xxxx vláda,

d) pozemky x xxxxxx, xxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx strategický význam x xxxxx určí xxxxx.

(3) Do objektů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím pověřenou xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx obranu xxxxx xxxxxx, vstup xxxxxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

§30

(1) Xxxxxxxx újezd (xxxx xxx "újezd") je xxxxxxxx xxxx území xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Újezd xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Způsob evidování xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x označování xxxxxx újezdu xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Správa xxxxxx

§31

(1) Xxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxx správní xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx. Újezdní xxxx je současně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx podřízen xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§32

V xxxx újezdního xxxxx je přednosta, xxxxxx je voják x povolání; x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obrany.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu

(1) Xxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, výcviku xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx újezdu

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx újezdu,

b) xxxxxxxxxx využívání xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x hospodářské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) povoluje xxxxx xx území xxxxxx,

x) xxxxxxxxx režimová x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupek xx xxxxx obrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx,

x) pečuje o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx újezdu, odpovídá xx vyznačení xxxxxx xxxxxx x terénu x za vyznačení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stanovuje xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x požární xxxxxxx, x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx odpadních xxx x x xxxxxx odvádění x

x) xxxxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxx státní xxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx újezdu x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§34

(1) Xxxxxxx xx území újezdu, x xxxxxxxx vneseného xxxxxxx, xxx xxx xxx ve vlastnictví xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x označování xxxxxx újezdu stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) X xxxxxx veřejného xxxxx x hospodářského xxxxxxx xxxxx újezdu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxxxxxxx, xxxx vykonávat x xxxx ministerstvo pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§35

(1) Z důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickým osobám xxx výstavbu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx infrastrukturu xxxx xxxxxxxxxx infrastrukturu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby x x xx provozně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, oprav x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby x x xx provozně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Pobyt x vstup xx území xxxxxx

§36

Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx přihlásit x xxxxxxxx xxxxxx.

§37

Vstup na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx povolení xx vstupu xx xxxxx xxxxxx. Újezdní xxxx při xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx seznámení xxxx, xxxxxx xxxxxx povolení xxxx vydáno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx před vstupem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx režimovými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx je.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx újezdní úřad xxxxxxx xxxxxxxx.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXX OPATŘENÍ X XXXXX XXXXXX XXXXX

§41

Xxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxxx obrany státu

(1) Xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, uloží xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx to xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozsahu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ověření, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx činnou xxxxxx a použijí xx x xxxxx xxxxxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx.

§42

Xxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx území xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxx správními úřady, xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pozemky, xxxxx xxxx, pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxx určené x xxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxx x tomu xxxxx xxxxxx. Přitom xxxx povinny co xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x jiný xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx vojenským xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xx dobu výcviku xxxxxxxxxxx sil a xxx jejich xxxxxxxxx xxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přístup xx určených xxxxxxxx, xxxxx x pobyt x xxxxxxx v xxxx.

§43

Xxxxxxxx stavby

Na xxxxxx xxxxxx xx speciálnímu xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx stavby, xxxxx xxxxxx x zajišťování xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx vlastnického xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nevztahují xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxx výstavbu xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx určené xx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx x stavby obdobného xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxx, xxxxx xx xxxxx vykonávaly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§44

Bezpečnostní a xxxxxxxx xxxxx

(1) Bezpečnostní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, havárií xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Bezpečnostním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx účinky xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x k ochraně xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob. O xxxxxxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a v xxxxxx xx vyznačují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ochranným xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx objektu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx určený x xxxx ochraně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxxxx provozu a x xxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(4) O hranici xxxxxxxxxx pásma rozhoduje xxxxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxxxx správním xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zřídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx pásem xx x terénu xxxxxxxxx tabulemi.

Vyvlastnění xx xxxxxxxxx xxxxxx

§45

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx nemovité x xxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx-xx xx xxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxxx lze uskutečnit xxxxx za xxxxxxx.

§46

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx správní úřad (xxxx xxx "navrhovatel").

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx vyvlastnění ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx, xxxxx vyvlastnění xxxxxxxx, důvody xxxxxxxxxxx, xxxxxx, pro xxx xxxxx xxx získat xxxxx, x účastníky, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§47

Xxxxxxxxxx x vyvlastnění xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx je obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx nachází. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností, xxxx xx návrh Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§48

Příslušným k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx movité xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sídlo.

§49

(1) Xxxxxx se xxxxxxxx podáním návrhu xx vyvlastnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platné v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx může xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací. Xxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx odvolat, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§50

(1) Účastníci řízení xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výměru xxxxxxx xx lhůtě 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx řízení x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxx.

§51

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vyplácí Ministerstvo xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podá návrh xx xxxxx do xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx katastrálního xxxxx.

§52

Xxxxxxxx občanů x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x obraně xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx stavu ohrožení xxxxx nebo válečného xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx povinná.

(3) Příprava xxxxxx x xxxxxx xxxxx zahrnuje zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přípravu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přípravu xxxxxxxxxxxx x sebeobraně x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti spojené x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obraně xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxxxxx zařízení.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx podílet x xxxxxxxx xxxxxxxx, církve, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx svého účelu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Za xxxxxxxx občanů x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) odpovídají xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx samosprávné xxxxx. Xxxxxxxxxxxx spolupracuje s Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentech x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obraně xxxxx.

§53

Xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxxxx

(1) X zajištění xxxxxx xxxxx za stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pobytu spočívá x povinnosti xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx pobývat x xxxxxxxxxx místě,

c) xxxxx xxxxxxxxx x budov xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx práva pokojně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx uposlechnout xxxxx xxxxxxxxx shromáždění xx veřejném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx záchranné xxxxx xxxx zabezpečující xxxxxxxxxxx pomoci v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx, osobní a xxxxxxx působnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx stejným způsobem xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Omezení xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x nařízení xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx omezit x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx připouštějí xxxxxxx o lidských xxxxxxx x základních xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

XXXX OSMÁ

VZTAH XX XXXXXXXXXXX OZBROJENÝM XXXXX

§54

Xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxx závazků

Povinnosti ukládané xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxxx spojeneckých ozbrojených xxx, xx-xx to xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

FINANCOVÁNÍ OBRANY XXXXX

§55

Xxxxxx na xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x obraně xxxxx x s xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx

§56

(1) Náhradou poskytovanou xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx poskytnuté xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxx a za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoc.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x penězích. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx se může xxxxxxx uskutečnit vydáním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhu x xxxxxx hodnoty.

§57

(1) Náhrady podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx náhradu xx xxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §41 xx xxxx, xxxxxxx-xx x dohodě x její xxxx, xx xxxx ceny xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.18) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx maximální výše xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x prověřením xxxxx věty xxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx se xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny19) věcného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx používání x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x době převzetí x x xxxxxxxxxxxx xx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§59

Xxxxxxx xxxxxxxxx újmy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx každé xxxxxxxxx xxxx opotřebení xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dodáním, xxxxxxxxxx x vracením.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxx xx původního xxxxx xx xxx xxxxxxx, náleží xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx nejpozději xx 6 měsíců ode xxx xxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxx vrácení, xxxxxx.

Xxxxxxx xx pracovní xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§60

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx poskytuje xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx osobám, xxxxxx xxxx xxxxxx pracovní xxxxxxx, náleží náhrada xx výši x xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnávajícího, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kdyby xxx xxxxxx xxxx xxxxx vykonáván x xxxxxxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx. Xxxxxxx škody xx pracovní xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů.

§61

(1) Xxxxxxx osoby, xxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx službě6) xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxx příplatku.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výpomoci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx odškodňují xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.8) Pozůstalým xx xxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx náleží odškodnění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v mimořádné xxxxxx.8)

§62

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx výši x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnávajícího, kde xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx náleží xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

§63

(1) Odškodňují xx xxxxx pracovní úrazy, xxxxxx x xxxxxxxx x úmrtí, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx pracovní xxxxxxxx xxxx pracovní povinnosti xxxx v přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úkolů.

(2) Pracovní xxxxx, nemoci x xxxxxxxx a xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX A XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§64

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx správních xxxxx x xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx nutném rozsahu xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za válečného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx prostranství xxxxxx xxxxxxxxxx průvodů a xxxxxxxxxxx, nebo

c) úmyslně xxxxxx zákaz xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx xx jako pověřený xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o kterých xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedopustila xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx dotčeno.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx uložena xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nenastoupí k xxxxxx práce x xxxxxxxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxx x xx xxxxxxxx místa, nebo

c) xxxxxxxxxx u zaměstnávajícího xxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxx státu xxxxxx xxxxx, x xx x nad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních předpisech, xxxxxx prací v xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezpůsobilost x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Fyzická xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx od povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebyla xxxxxxx pracovní povinnost xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x mimořádné xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Fyzická xxxxx určená k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx časový xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx, xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxx státních svátků.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx připravovat x xxxxxx státu.

(9) Fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytování pomoci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxx, se za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx neuposlechne

a) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx v přikázaném xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x budov xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§65

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle písmene x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených xx obecního xxxxx, xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx význam xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezprostředně xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx, xxx x xx poskytnutými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx užití k xxxxxx účelu.

§66

Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx §64 odst. 1 xxxx. x) x §64 odst. 8,

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 5, §65 odst. 1 xxxx. a) x §65 odst. 2 x 3,

c) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;§64 xxxx. 1 písm. c) x §64 xxxx. 3 x 7,

x) 50&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle §64 odst. 1 xxxx. a), §64 xxxx. 2, 4 x 6 x §65 odst. 1 xxxx. x) x x).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob

§67

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx x jejich xxxxxxxxx,

x) neumožní v xxxxxxxxxxx x provedením xxxxxxxx xxxxx písmene x) vstup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, pokud x věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x jí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezprostředně poté, xxx tyto xxxxx xxxxxxx,

x) neposkytne xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků xxxxx x informace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxx xxxxxxx vstupu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx shromáždění xx veřejném prostranství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx důležitého xxx obranu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx objektu pro xxxxx xxxxxxxxx obrany xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx.

(3) Právnická xxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx pracovní volno xxxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxx k pracovním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx pracovních xxxxxxxxxx x zájmu zajišťování xxxxxx státu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zaměstnávající, u xxxxxxx xx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx příslušnému obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x dostatečném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní povinnosti xxxx pracovní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přednostní provedení xxxxxxxx prohlídky k xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§68

Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §67 odst. 1 xxxx. g),

b) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle §67 xxxx. 1 písm. x) a c) x §67 odst. 2,

x) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) x §67 xxxx. 3 až 5,

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle §67 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e).

§68x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX II

VÝKON XXXXXXXXXX XX STAVU XXXXXXXX XXXXX A VÁLEČNÉHO XXXXX

§69

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za stavu xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ke zjednání xxxxxxx podle §65 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy.

§70

Výkon xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxx-xx xxxxx prostředky xxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§71

Námitky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx.

§72

Není-li v tomto xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použije xx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§72x

(1) Ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vojenské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, rodné příjmení,

b) xxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx velitelství xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,

x) druh a xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti.

§72a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 47/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§72b

(1) X údajů xxxxx §72a xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

§72x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 47/2016 Xx. s účinností xx 1.7.2016

§72x

Xxxxx xxxxx §72a xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§72x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX

§73

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zřízená xx xxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stát x xxxxxx-xx do 2 xxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastníkem x xxxxxxxxxxxxx, všechny xxxx nemovitosti a xxxxx xxxxx k xxx xx vyvlastní.

(2) Xxx, xxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správa, xxxxxx xx jím xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx a jsou-li xxxx xxxxxxxxxxx v xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu podle §29 odst. 1 x odst. 2 xxxx. x) x Xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnická xxxxx xxxxx x těmto xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvo nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x převedením nemovitosti x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxx.

§73x

Xxxxxxxxxxx území xxxxxx xx kraji

Území xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx jednoho xxxxx, x to takto:

a) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxxxx kraje,

b) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Březina xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Území Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx náleží xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxxxx kraje.

§73b

Působnosti stanovené orgánům xxxxxxxx samosprávných celků xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.

§74

Xxxxxxx se

1. Xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 40/1961 Sb., x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 17/1976 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x xxxxxxxxxx federálních xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§75

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.

Xxxxx v. x.
Xxxxx v. r.
Zeman x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 222/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 222/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 2 zrušena právním xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 222/1999 Sb.

Příloha č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Příloha x. 4 x zákonu x. 222/1999 Sb.

Příloha x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xxxxxxx č. 5 x zákonu x. 222/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 5 zrušena právním xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Příloha x. 6 x xxxxxx č. 222/1999 Xx.

Xxxxxxx č. 6 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.


Informace

Právní xxxxxxx x. 222/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.1999.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

320/2002 Sb., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

436/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2004

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní způsobilosti

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

112/2006 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

186/2006 Xx., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 (zákonem x. 218/2007 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2010), (xxxxxxx č. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx č. 463/2012 Sb. byla xxxxxxx účinnost na 1.1.2015) a (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, zákon x. 267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

73/2011 Sb., x Úřadu xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

375/2011 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

463/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

182/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

15/2015 Xx., x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx vojenských xxxxxx, x změně xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx vojenských újezdů)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx mění xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

47/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx zákon).
2) Xxxxx č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx).
3) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 52/1956 Sb., o xxxxxxxx Československé xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx a imunitách Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxxxx Valným xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, vyhláška č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x výsadách x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhláška č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x. 40/1987 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zákon x. 125/1992 Xx., x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Konference x bezpečnosti x xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x výsadách x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Konference o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Evropě.
5) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx.
6) §85 xx 94 zákona x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §26 xxxxxxxxx řádu.
8) §47 xxxxxx x. 218/1999 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (branný zákon).
9) §710 xx 712 občanského xxxxxxxx.
10) §125 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
§20 xxxxxxxx xxxxx č. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákoník práce a xxxxxxx xxxxx zákony.
11) §145e xxxxxx č. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 160/1995 Xx.
12) §145b xxxxxx x. 100/1988 Xx.
13) Například xxxxx č. 1/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
14) Xxxxxxxxx §13 odst. 2 xxxxxx x. 334/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, §2 zákona č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 268/1949 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §1 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx x. 24/1999 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx 1999 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx podílejících se xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x podpoře xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vyhláška č. 51/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx předpoklady pro xxxxx funkcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 121/1999 Xx.
15) Xxxxxxxxx §13, 14, 16 x 17 xxxxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §29 xxxx. 1 zákona x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 203/1994 Xx.
16) Xxxxxxxxx branný zákon.
17) Například xxxxx č. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx školství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx.
18) §2 xxxxxx č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
19) §25 xxxx. 4 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví.
20) §1, 73 a 73a xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.