Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o zajišťování obrany ČR
222/99 Sb.

Zákon

Část první - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Část druhá - Řízení a organizace obrany státu

Obecná ustanovení §3 §4

Vláda §5

Ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka §6

Krajské úřady §7

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §7a

Obecní úřady §8

Práva a povinnosti pracovníků správních úřadů a územních samosprávných celků §9

Vztah ke krizovému řízení §9a

Část třetí - Povinnosti právnických a fyzických osob

Povinnosti právnických osob §10

Povinnosti fyzických osob §11 §12

Část čtvrtá - Věcné prostředky, pracovní povinnost a pracovní výpomoc

Hlava I - Věcné prostředky

Obecná ustanovení §13 §14 §15

Rozhodování o dodání a převzetí věcných prostředků §16 §17 §18

Osvobození od povinnosti poskytnout věcné prostředky §19

Vrácení věcných prostředků §20

Hlava II - Pracovní povinnost

Rozsah pracovní povinnosti §21

Rozhodování o pracovní povinnosti §22 §23

Hlava III - Pracovní výpomoc

Rozsah pracovní výpomoci §24

Rozhodování o pracovní výpomoci §25

Hlava IV - Společná ustanovení o pracovní povinnosti a pracovní výpomoci §26 §27 §28

Část pátá - Objekty důležité pro obranu státu §29

Část šestá - Vojenské újezdy §30

Správa újezdu §31 §32

Působnost újezdního úřadu §33

Majetkové uspořádání §34 §35

Pobyt a vstup na území újezdu §36 §37 §38 §39 §40

Část sedmá - Další opatření v zájmu obrany státu

Prověření opatření pro zabezpečení obrany státu §41

Výcvik ozbrojených sil mimo území újezdů §42

Zvláštní stavby §43

Ochranná pásma §44

Náhrada za škodu §44a

Vyvlastnění ve zkráceném řízení §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51

Příprava občanů k obraně státu §52

Omezení základních lidských práv a svobod §53

Část osmá - Vztah ke spojeneckým ozbrojeným silám

Použití zákona k plnění mezinárodních závazků §54

Část devátá - Financování obrany státu

Výdaje na obranu státu §55

Obecná ustanovení o náhradách §56 §57

Náhrada za poskytnutí věcných prostředků §58

Náhrada majetkové újmy na věcných prostředcích §59

Náhrada za pracovní výpomoc a za výkon pracovní povinnosti §60 §61 §62 §63

Část desátá - Přestupky a výkon rozhodnutí

Hlava I - Přestupky

Přestupky fyzických osob §64 §65 §66

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §67 §68

Společné ustanovení k přestupkům §68a

Hlava II - Výkon rozhodnutí za stavu ohrožení státu a válečného stavu §69 §70 §71 §72

Část jedenáctá §72a §72b §72c

Část dvanáctá - Ustanovení přechodná a závěrečná §73

Příslušnost území újezdu ke kraji §73a §73b §74 §75

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 284/2021 Sb. - Čl. XXXVII

č. 152/2023 Sb. - Čl. XV

č. 178/2023 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

222
XXXXX
xx xxx 14. xxxx 1999
o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxxxxxx samosprávných xxxxx x právnických a xxxxxxxxx osob k xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxx napadením x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povinností.

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Obrana xxxxx xx souhrn xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxxxx, územní celistvosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ochrany xxxxxx obyvatel x xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx napadením. Obrana xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxxx, přípravu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x které xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx i nad xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx fyzických xxxx vykonávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úkoly xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx movité x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxx služby, které xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výpomoci, xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zajišťování xxxxxx státu, za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx sdělit xxxxx x xxxx xxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx stavu.

(6) Xxxxxxxx přípravou xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Subjektem xxxxxxxxxxx mobilizace xx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xx zavázal xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výrobky, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx jím jmenován.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzájemně xx ovlivňujících, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx obyvatel x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx požadavků na xxxxxxxxxxx obrany státu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x účasti na xxxxxxxx operacích. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, plánování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plánování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§3

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx přípravu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§4

Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxx obrany xxxxx x xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x činí xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxxxxx Parlamentu xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnostech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx strategickou xxxxxxxx obrany xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx obrany xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x x zajištění obrany xxxxx,

x) schvaluje koncepci xxxxxxxxxx ozbrojených xxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §41 xxxx. 2,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) stanoví k xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a územním xxxxxxxxxxxx celkům xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx nepředvídatelných xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Vláda x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obraně xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx,

x) x plnění xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx štáb xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx prezidentu xxxxxxxxx x xxxxxxx Parlamentu xxxxxxxxxx x 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx kdykoliv o xx xxxxxxxx, zprávu x xxxxxxxxxxx obrany xxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx banka

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu

a) xxxxxxxx vládě xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zabezpečení obrany xxxxx,

x) odpovídá xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxx může xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx správních úřadů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx materiály; xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx celky jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx; k xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xxxx xxxxxxx požadavkům xxxxxxx,

x) xxxx soubornou xxxxxxxx věcných prostředků a xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx navazující xx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx prostřednictvím svých xxxxxx přípravu mobilizace xxxxxxxxxxx xxx; x xxxx jsou pracovníci, xxxxx pověřilo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2,

g) řídí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x osvětovou xxxxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx občanů x xxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

i) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx objektů xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx a objektů, xxxxx xxxxx být xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajišťování obrany xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) vyhodnocují xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx situaci x xxxxxxxx potřebná opatření x zajišťování xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vlády opatření x zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx,

x) odpovídají xx výběr xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx k zajišťování xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxx xxx působnosti xxxxxxx x uskutečňuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x evidencí x xxxxxx údaje xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, organizačních xxxxxx státu a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů.

§7

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) vyhodnocují v xxxxxxxxxxx x ministerstvy, jinými xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxx, které xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx; xxxx opatření xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ministerstev, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx republiky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x ozbrojené bezpečnostní xxxxx,

x) xxxxxxx podle xxxxxxxxxx vlády xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx doplnění xxxxxxxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x koordinují xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřeby,

e) xxxx xxxxx spojené s xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx soubornou evidenci x xxxxxxxx věcných xxxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx osobách xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoci,

g) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanů x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v bezpečnostní xxxx kraje schvaluje xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení lékařských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§7x

Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xx, x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxx x samosprávy x zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxx ozbrojených xxx xx stavu ohrožení xxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vedou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x fyzických osobách, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx zajišťování xxxxxx státu xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k pracovní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádějí xxxxx xxxxxxxx věcných prostředků x kontrolu určených xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx věcných prostředků xxxxx xxxxxxx plné xxxx xxxxxxx určené xxxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx správních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx kontrolou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pracovníky xxxxxxxxxx správních xxxxx x xxxxxx správních xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx prostředků xxx účely zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plánů obrany xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2) (dále xxx "xxxxx"),

x) rozhodují x xxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pobyt x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, Úřadem xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx hlavního xxxxx Prahy s xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x prověřením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx,

x) podílejí se xx organizaci xxxxxxxx xxxxxx x obraně xxxxx,

x) xxxx další xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadů a xxxxxx xxxxx,

x) ukládají xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádějí xxxxx rozhodnutí za xxxxxxxx stanovených x §69 xx 72,

n) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx úřady

Obecní úřady x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) plní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx zabezpečení xxxxxx xxxxx xxxxx požadavků xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností,

c) xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mimo území xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám x xxxxx xxxxxxxxx xx majetku obce, xxxxx-xx xx xxxxx x přímé souvislosti x xxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx obrany xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx občanů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x evakuací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

§9

Práva a povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx samosprávných celků (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") jsou oprávněni x nezbytně xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx potřebné xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx,

x) xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx cizích objektů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Pověření pracovníci xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxxxx.

§9x

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx správní xxxxx, xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx zajišťování obrany xxxxx vzájemně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, pracovních x xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.2a) Vzájemnou xxxxxxxxxx x výměnu xxxxxxxxx koordinuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxx xxxxxx, provozované xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxxxx geografické xxxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx plány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zajišťováním xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx napadením x xx válečného xxxxx xxxxx samostatnou xxxx xxxxx obrany státu.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) poskytovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx výzvu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, evidencí, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxx, xxxxx x xxxxx prostředky xxxxxxxx, xx objektů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k prověření xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

e) poskytovat xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a informace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx a realizace xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxx prostředky, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx §10 xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx fyzická xxxxx xxx obydlí xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx pověření xxxxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. x) vstupovat xx xxxxxx obydlí xxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx věcných prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx povoláni x pracovním výpomocem xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vlastníky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu státu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxx x xxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

VĚCNÉ XXXXXXXXXX

Xxxxxx ustanovení

§13

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx samosprávné celky xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx věcnými prostředky.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx samosprávných celků xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx státu použijí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx krizovými xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu poskytnout.

(2) Xxxxxx a nemovité xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím obecního xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx obvodu se xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx nachází,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xx fyzická osoba xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností o xxxxxx věcného prostředku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx prostředků xx nevztahuje správní xxx.

(5) Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředku xxxx znám, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx x takový věcný xxxxxxxxxx xxx k xxxxxx obrany státu xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 15 dnů xx úřední xxxxx. Xxxxx se o xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, bude tento xxxxxx x s xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx kdyby xxx splněn xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxx, xx na věcném xxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxx xxxx.

§15

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x strpět, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x dodání x převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxx

§16

X xxxxxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zajišťování obrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx části:

a) xxxx "X. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx věcného xxxxxxxxxx, xxxxx x vlastníkovi xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxxx, který xx xxxxx,

x) xxxx "X. Xxxxx x dodání xxxxxxx prostředku" obsahuje xxxxxxx xxxxxx, místo x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výzvu xxxxxx,

x) část "X. Xxxxxxxxx x doručení xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx věcného xxxxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x doručení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx.

§18

(1) Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zajištení xxxxxx státu, je xxxxxxx xx předat xx xxxxx podle §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx místě, x xxxxxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx velitelství.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx doklad x převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx věcného prostředku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx, identifikační xxxxx věcného xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x zjevných xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu věcného xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a potvrzení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx věcný xxxxxxxxxx přebírá, x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předává.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx prostředku x xxxx vzor.

§19

Osvobození xx povinnosti xxxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxx prostředky xxxx xxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, Hasičský xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a poskytovatelé xxxxxxxxxxxx dopravní služby, x to xxx x takovém xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostředky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx3) x xxxxxxx xxxxxxx, xxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilo újmu xx jejich zdraví.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zvláštních xxxx, konzulárních úřadů x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výsady xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx,4) x xx xxxxxx států. Xxxxx xxxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxx5) xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána, xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zprostit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.6)

§20

Vrácení xxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx důvodů, xxx xxxxx byly xxxxxxxxxx, xxxxx vlastníkovi. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx náhrady xx xxxxxxxxxx věcného prostředku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx považují osoby xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx; neexistují-li xxxxxx xxxxx, jejich xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx vrací xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxx ozbrojených xxx, vrací je xxxxxxxxx krajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předá jej xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Orgán, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vrací, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostředku. Doklad x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx prostředek xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, osobní xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxx přebírá, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx stavu x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx námitky vůči xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx vrácení xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx vyzve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.7)

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx výzvy xxxx ode dne xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Veřejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx licitátora. Výtěžek x xxxxxx se xxxxxxx k úhradě xxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastníkovi. Xxxxx xx náhradu za xxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx x dražby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx nepřihlásil xx 3 let od xxxxxxxx stavu ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

PRACOVNÍ POVINNOST

§21

Rozsah xxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xxx uložena xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx nebyly-li xxxxxxxx k mimořádné xxxxxx.8) Xxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx xxxxxxx x těch oborech xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx funkcí xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx uložena xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se lékařské xxxxxxxxx, nastoupit k xxxxxx xxxxx u xxxxxxxx zaměstnavatele (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxx limit xxxxxxxxx xx zvláštních právních xxxxxxxxxx, včetně prací x noci, ve xxxxx xxxxxxxxxx klidu x xx dnech xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu mají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke Xxxxxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx vlády Xxxxx republiky, xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům, x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, k Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x jiným právnickým x fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx státním xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx službě,8) xxxx xx x ní xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx-xx vláda xxxxx.

§23

(1) X xxxxxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx povolávané xxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx pracovní povinnost xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx určený xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej vydal.

(2) Xx obdržení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přednostně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nezpůsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby k xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nástup xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností. Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx druh xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxx přípustné xxxxxxxx. Xx rozhodování x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řád.

(7) Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebyly-li xx ní xxxxxxxxxx xxxx nebyla-li xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx-xx povolány x xxxxxxxxx xxxxxx.8)

(2) Xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx časový xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx x noci, xx xxxxx pracovního xxxxx a xx xxxxx státních xxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx

(1) O xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolávacím xxxxxxxx.

(2) Výběr fyzických xxxx xxx určení x pracovní výpomoci xx xxxxxxxx ozbrojených xxx zabezpečuje příslušný xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelství. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx útvarů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §23.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX X PRACOVNÍ XXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoci xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zpracovanými xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výpomoci jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni, xxxxxxx osoby mladší 18 xxx a xxxxxx 62 let, xxxxxxx ženy x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx ženy x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xx věku xx 15 let.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx krajů x xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx imunitu x výsady xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.4) Pracovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoc xx ostatních cizinců5) xxx požadovat jen x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx pracovní výpomoci xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxx nastane xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4.

(6) Xxxxxxx xxxxx osvobozené od xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx potřeby ohlásit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x dostatečném xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x pracovní povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně xx xxxxxx xxxxxx potřeby, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami x zaměstnávajícím, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§28

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx povinnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příkazu a xxxx xxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX

§29

(1) Xxxxxxx důležité xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve vojenských xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx hlediska xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxx vlastnického xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvo nebo xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx nebo založená,

b) xxxxxxx x stavby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) pozemky, stavby x xxxxx objekty xxxxxxxxxxxxx významu, které xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxx strategický xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx jím xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx státu xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX ÚJEZDY

§30

(1) Xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx") je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx obrany xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil. Xxxxx xxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx. Xxxxxx evidování xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx x ruší xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx újezdu

§31

(1) Xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x názvem xxxxxxx úřad. Újezdní xxxx xx současně xxxxxxxxx orgánem, který xxxx úkoly při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§32

X xxxx újezdního xxxxx je přednosta, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obrany.

§33

Působnost újezdního xxxxx

(1) Xxxxxxx úřad za xxxxxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx, výcviku xxxxxxxxxxx xxx x vojenského x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) koordinuje xxxxxxxxx území xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx podmínkách,

c) xxxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, kontroluje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupek na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x úmyslném narušení xxxxxx ochrany a xxxxxx xx vojenského xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hranic xxxxxx x terénu a xx xxxxxxxxx ochranných xxxxx na území xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x přechodnou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx úřední,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx, k ochraně xxxxxxx a krajiny, x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx a x xxxxxx odvádění a

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxx, s xxxxxxxx pravomocí podle xxxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx újezdu x terénu x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§34

(1) Majetek xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, smí xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx újezdu xxxxx podnikatelskou xxxxxxx xx xxxxx újezdu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx státem. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakladatele xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx ministerstvo, xxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkolů k xxxxxxxxxxx obrany xxxxx x xxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní a xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§35

(1) X důvodu xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx povolit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Provozování xxxxxxx prospěšné xxxxxx x x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx veřejně xxxxxxxxx stavby x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxx nesmí omezovat xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x údržby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx provozně xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx státu xxxxxxx služebnost.

Xxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxx

§36

Xx xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§37

Vstup na území xxxxxx xxx xxxxxxxx xx zakázán.

§38

(1) Újezdní úřad xxxx vydat xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx režimovými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxx xxx povolen xxxxx xx xxxxx xxxxxx, jsou povinny xx xxxx vstupem xx xxxxx vojenského xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxx x xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xx území xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

ČÁST SEDMÁ

DALŠÍ OPATŘENÍ X ZÁJMU XXXXXX XXXXX

§41

Xxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xx xxxxxx praktické xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, uloží xxxxx usnesením provést xxxxxxxxx xxxxxxx rozsahu x oznámí xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxx ozbrojené xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx činnou xxxxxx a použijí xx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

§42

Výcvik xxxxxxxxxxx xxx xxxx území xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pozemky, xxxxx toky, pozemní xxxxxxxxxx, stavby xxxxxx x xxxxxxxx a xxxx stavby, xxxxxxxxxxx-xx xxx k xxxx xxxxx xxxxxx. Přitom xxxx xxxxxxx co xxxxxxx šetřit zemědělské x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x jiný majetek. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx ministerstva xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx upravit xxxxxxx xx xxxxxxxx prostorů, xxxxx i xxxxx x xxxxxxx x xxxx.

§43

Zvláštní xxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxx ke speciálnímu xxxxxxx, popřípadě xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přísluší xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx zřízené xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy pro xxxxxxxx staveb x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx předpisy xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx technické xxxxxxxx se xxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků ozbrojených xxx, školy x xxxxxx obdobného charakteru. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat správní xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx vykonávaly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx objektu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx okolí před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro obranu xxxxx může xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranné pásmo. Xxxxxxxx pásmo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxx x jeho xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx deskách xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxxxx správních xxxxxx xx opatření obecné xxxxxx týká.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx zakáže xxxx omezí některé xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx důležitého xxx xxxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxx účinky xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo poruch, xxx zabezpečení jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx života, xxxxxx osob nebo xxxxxxx.

(4) Z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx je povinen xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx nemovitosti; v xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§44a

Náhrada xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxx, náleží xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.

(3) Xxxxxxx xx poskytuje x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náhrady xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxx xx vyrovnání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx náhradního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 23.7.2023

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

§45

(1) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zkráceném řízení xxxxxxxx nemovité x xxxxxx xxxx x xxxxx k xxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx získat xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx uskutečnit xxxxx xx náhradu.

§46

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxxx ve zkráceném xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx úřad (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx vyvlastnění xx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx movitou xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, pro xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tom, xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§47

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxxx řízení je xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx několika xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxx Ministerstvu xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx krajský úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Příslušným k xxxxxxxxxxx xxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností, x jehož xxxxxx xx vlastník xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§49

(1) Řízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vyvlastnění xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníky xxxxxx a stanoví xxx xxxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx než 3 xxx.

(3) Xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx stanovil xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyjádření, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx místního xxxxxxx se xxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx vyvlastnění. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxxxxx xx musí vydat xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx neobsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Poučení x xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx správního xxxxx, xx kterému xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx odvolání a xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§50

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx proti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 15 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

§51

(1) Náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Nárok xx náhradu xx xxxxxxxxxxx.

(2)&xxxx;Xxxx-xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajský xxxx xxxx návrh xx xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§52

Xxxxxxxx občanů x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx k obraně xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx stavu ohrožení xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x sportovním xxxxxxxxx, přípravu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pomoci a xxxxx činnosti xxxxxxx x branností a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx občanů x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání i x xxxxx jiné xxxxxx uznané vzdělávací xxxxxxxx. Xxxxxx k xxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxx školy, školská xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zařízení.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx, církve, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx účelu x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státu xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) odpovídají ministerstva, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxx k obraně xxxxx.

§53

Omezení základních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) X zajištění xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu x xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx spočívá x povinnosti xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pobývat v xxxxxxxxxx místě,

c) zákaz xxxxxxxxx x xxxxx xxxx staveb určených x ochraně xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx práva xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx uposlechnout xxxxx xxxxxxxxx shromáždění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouličních xxxxxxx x manifestací.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx záchranné xxxxx xxxx zabezpečující xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx působnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod xxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3 nařizuje xxxxx. Nařízení se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx deskách xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx okamžikem, xxxxx xx x nařízení xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xx xxxx práva České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o lidských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXX KE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SILÁM

§54

Použití xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxx se xxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxx spojeneckých ozbrojených xxx, je-li xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx obraně proti xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX OBRANY XXXXX

§55

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x s xxxxxxx státu za xxxxx xxxxxxxx xxxxx x za xxxxxxxxx xxxxx hradí xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§56

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx rozumí finanční xxxx xxxxx xxxxxx xx poskytnuté xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoc.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxx náhrady x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydáním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vyplatit obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, který x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní povinnosti xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx stavu. Xxxxx xx náhradu xx xxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Náhrada xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx §41 se xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.18) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx může stanovit xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx použitých x xxxxxxxxxxx x prověřením xxxxx xxxx první.

(2) Xxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xx určí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx19) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x míře xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx převzetí x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx věcného xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.

§59

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx každé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxx dodaného xxxxxxx prostředku, xx xxxxxxx došlo v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dodáním, používáním x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x poškození věcného xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxx xx původního xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Není-li uplatněno xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx újmy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxxx x x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku ode xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx.

Náhrada xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx povinnosti

§60

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisech platných x xxxxxxxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx stejný druh xxxxx vykonáván u xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Náhrada škody xx xxxxxxxx xxxxx x nemoci x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů.

§61

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx službě6) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příplatku.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x povolání fyzických xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.8) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x mimořádné xxxxxx.8)

§62

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, náleží náhrada xx výši a xx xxxxxxxx stanovených xx mzdových a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platných x zaměstnávajícího, kde xx pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxx. Za stejných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovní xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxx pracovní xxxxx, xxxxxx x povolání x xxxxx, ke xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úkolů xx xxxx pracovní xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úkolů.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX A XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

PŘESTUPKY

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

§64

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx x informace v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx x realizace xxxxxxxx x xxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx shromáždění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průvodů x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochranného xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx trestů.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informaci xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nenastoupí x xxxxxx práce x xxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx čase x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxxx práce, x xx i nad xxxxxx limit xxxxxxxxx xx zvláštních právních xxxxxxxxxx, xxxxxx prací x xxxx, xx xxxxx pracovního xxxxx x xx dnech xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Povolávaná xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jí xxxxxxxx druhu práce.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytovat pracovní xxxxxxx x xxxxx xxxxxx uložena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx službě, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx za stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx určená x xxxxxxxx výpomoci xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx v xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx státních xxxxxx.

(8) Xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xx xxxxx ohrožení státu xxxx za válečného xxxxx odmítne připravovat x obraně xxxxx.

(9) Xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxx.

§65

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) neumožní xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x výběrem, evidencí x určením xxxxxxx xxxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, pokud x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezprostředně xxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx, xxx x jí poskytnutými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určeným x rozhodnutí příslušného xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx důležitého xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx objektu xxx xxxxx xxxxxxxxx obrany xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

§66

Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 1 xxxx. x) x §64 xxxx. 8,

b) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 5, §65 xxxx. 1 xxxx. x) x §65 xxxx. 2 x 3,

c) 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 1 xxxx. x) a x) a §64 xxxx. 3 a 7,

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §64 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §64 xxxx. 2, 4 x 6 x §65 odst. 1 xxxx. x) x x).

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob

§67

(1) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x určením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obecního xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neumožní, aby x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx, bezprostředně xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx x informace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx omezení x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3,

x) zničí, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx válečného xxxxx xxxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x tomuto xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako zaměstnavatel xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neoznámí příslušnému xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povolané xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx u povolávané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotních služeb xxxxx xxxxxx.

§68

Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x),

x) 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §67 xxxx. 2,

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §67 xxxx. 3 až 5,

d) 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x).

§68x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

XXXXX II

VÝKON XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

§69

(1) Nesplní-li xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx ke zjednání xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2, provede xx výkon xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději do 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy.

§70

Xxxxx xxxxxxxxxx nařídí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxx-xx věcné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§71

Námitky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§72

Není-li x tomto xxxx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx správní xxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

§72a

§72a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§72x

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§72x

§72x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX

§73

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx újezdů x xxxxx xxxxx k xxxxx nemovitostem xx xxxxx xxxxxx zřízená xx prospěch xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxx-xx xx 2 xxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxx x povolení xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po vzájemné xxxxxx mezi vlastníkem x ministerstvem, všechny xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx k xxx xx vyvlastní.

(2) Xxx, kde dosavadní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správa, xxxxxx se jím xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx převedení xxxxxxxxxxx ve vlastnictví xxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx podle §29 xxxx. 1 x odst. 2 xxxx. x) x Xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx je spravuje, xxxxxxx xx do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx začne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx zápisem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stát.

§73a

Příslušnost xxxxx xxxxxx xx kraji

Území xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxx jednoho xxxxx, x xx xxxxx:

x) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx náleží do Xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx náleží xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

§73b

Působnosti stanovené xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§74

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 40/1961 Sb., x xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 17/1976 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx zákon x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§75

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx č. 222/1999 Xx.

Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 222/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 2 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 222/1999 Sb.

Příloha x. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xxxxxxx x. 4 x zákonu č. 222/1999 Sb.

Příloha x. 4 zrušena právním xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xxxxxxx x. 5 x zákonu x. 222/1999 Xx.

Xxxxxxx č. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xxxxxxx x. 6 x zákonu x. 222/1999 Xx.

Xxxxxxx č. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xx. XXXVII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx a jiné xxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a práva x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a jiná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovisko, xxxxxxx xxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 152/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx zřízená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx doby jejich xxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 23.7.2023

Informace

Právní předpis x. 222/99 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.1999.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.10.2004

413/2005 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

186/2006 Xx., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Sb. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx č. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 264/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.8.2009

73/2011 Sb., x Xxxxx práce XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.4.2011

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx službách, zákona x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x zdravotnické záchranné xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

463/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx od 21.12.2012

182/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

15/2015 Xx., x xxxxxxx vojenského xxxxxx Xxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

47/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

284/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., a některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

178/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti obrany

s xxxxxxxxx xx 23.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx správních xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
2) Xxxxx č. 314/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
3) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti.
4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Československé xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx shromážděním Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., x Vídeňské úmluvě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1968 Sb., o Xxxxxx x xxxxxxxx x imunitách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 40/1987 Sb., x Xxxxxx x zvláštních xxxxxx, zákon č. 125/1992 Sb., o xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Evropě x x výsadách x imunitách xxxxxx xxxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5) §1 xxxx. 3 zákona x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
6) §85 xx 94 xxxxxx x. 94/1963 Xx., x rodině, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §26 xxxxxxxxx řádu.
8) §47 xxxxxx x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
9) §710 xx 712 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §125 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
§20 xxxxxxxx xxxxx č. 108/1994 Xx., kterým xx xxxxxxx zákoník práce x xxxxxxx další xxxxxx.
11) §145e xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 160/1995 Xx.
12) §145b xxxxxx x. 100/1988 Xx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 1/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx č. 334/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, §2 xxxxxx x. 135/1982 Xx., x xxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 268/1949 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §1 odst. 2 xxxxxxxx vlády x. 24/1999 Xx., xxxxxx se stanoví xx rok 1999 xxxxxxxx programy k xxxxxxx mimoprodukčních xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx podílejících se xx xxxxxxxxx xxxxxxx x programy xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 51/1998 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkcí vyžadujících xxxxxxxx odbornou způsobilost x okresních úřadech x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx č. 121/1999 Xx.
15) Například §13, 14, 16 x 17 zákona x. 367/1990 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 203/1994 Xx.
16) Xxxxxxxxx branný zákon.
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 564/1990 Sb., o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve školství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zákon.
18) §2 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §25 xxxx. 4 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
20) §1, 73 a 73a xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.