Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 30.06.2023.


Zákon o zajišťování obrany ČR
222/99 Sb.

Zákon

Část první - Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Část druhá - Řízení a organizace obrany státu

Obecná ustanovení §3 §4

Vláda §5

Ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka §6

Krajské úřady §7

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností §7a

Obecní úřady §8

Práva a povinnosti pracovníků správních úřadů a územních samosprávných celků §9

Vztah ke krizovému řízení §9a

Část třetí - Povinnosti právnických a fyzických osob

Povinnosti právnických osob §10

Povinnosti fyzických osob §11 §12

Část čtvrtá - Věcné prostředky, pracovní povinnost a pracovní výpomoc

Hlava I - Věcné prostředky

Obecná ustanovení §13 §14 §15

Rozhodování o dodání a převzetí věcných prostředků §16 §17 §18

Osvobození od povinnosti poskytnout věcné prostředky §19

Vrácení věcných prostředků §20

Hlava II - Pracovní povinnost

Rozsah pracovní povinnosti §21

Rozhodování o pracovní povinnosti §22 §23

Hlava III - Pracovní výpomoc

Rozsah pracovní výpomoci §24

Rozhodování o pracovní výpomoci §25

Hlava IV - Společná ustanovení o pracovní povinnosti a pracovní výpomoci §26 §27 §28

Část pátá - Objekty důležité pro obranu státu §29

Část šestá - Vojenské újezdy §30

Správa újezdu §31 §32

Působnost újezdního úřadu §33

Majetkové uspořádání §34 §35

Pobyt a vstup na území újezdu §36 §37 §38 §39 §40

Část sedmá - Další opatření v zájmu obrany státu

Prověření opatření pro zabezpečení obrany státu §41

Výcvik ozbrojených sil mimo území újezdů §42

Zvláštní stavby §43

Bezpečnostní a ochranná pásma §44

Vyvlastnění ve zkráceném řízení §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51

Příprava občanů k obraně státu §52

Omezení základních lidských práv a svobod §53

Část osmá - Vztah ke spojeneckým ozbrojeným silám

Použití zákona k plnění mezinárodních závazků §54

Část devátá - Financování obrany státu

Výdaje na obranu státu §55

Obecná ustanovení o náhradách §56 §57

Náhrada za poskytnutí věcných prostředků §58

Náhrada majetkové újmy na věcných prostředcích §59

Náhrada za pracovní výpomoc a za výkon pracovní povinnosti §60 §61 §62 §63

Část desátá - Přestupky a výkon rozhodnutí

Hlava I - Přestupky

Přestupky fyzických osob §64 §65 §66

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §67 §68

Společné ustanovení k přestupkům §68a

Hlava II - Výkon rozhodnutí za stavu ohrožení státu a válečného stavu §69 §70 §71 §72

Část jedenáctá §72a §72b §72c

Část dvanáctá - Ustanovení přechodná a závěrečná §73

Příslušnost území újezdu ke kraji §73a §73b §74 §75

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

INFORMACE

222
XXXXX
xx xxx 14. xxxx 1999
x xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky

Parlament xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povinností.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx demokracie x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx majetku před xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systému obrany xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pracovní xxxxxxxxx xx povinnost xxxxxxxxx xxxx vykonávat xx nezbytně xxxxxx xxxx xxxxxx práce, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx v xxxxx a podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Poskytováním xxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx povinnost právnických x fyzických xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx úřadů a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx prostředcích, xxxxx vlastní, x xxxxxxxxx programech x xxxxxxxxx kapacitách, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolávaných x xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx využít xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx osoby xxxx povinny xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx charakteru, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu x cílem xxxxxxxx xx xxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dodávat výrobky, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx jmenován.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxxx soubor xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, principů demokracie x právního státu, xxxxxxx života xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx vnějším xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxx x společné xxxxxx, včetně podílu xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx tvoří xxxxxxx plánování, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§3

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx přípravu státního xxxxx, plánování xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x národním xxxxxxxxxxxx x na všech xxxxxxx xxxxxxxxx života x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§4

Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany státu xxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxx

(1) Xxxxx k xxxxxxxxxxx obrany xxxxx x xxxx

x) vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx snížení, xxxxxxxxx vyloučení xxxxxx xxxxx,

x) vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx x x souvislosti x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Parlamentu zprávu x zjištěných skutečnostech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x posílení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx strategickou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx plánování xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx etapy pro xxxxxx zpracování,

e) rozhoduje x xxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a jejím xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxx xxxxx podle §41 odst. 2,

x) xxxxxxxxx koncepci přípravy xxxxxx k obraně xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx správních xxxxx x územním xxxxxxxxxxxx celkům xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x zajišťování xxxxxx xxxxx xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx závěry x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obraně xxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxxxxx xxx vedení xxxxx,

x) k xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx štáb xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx prezidentu republiky x komorám Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k 31. xxxxx kalendářního roku, xxxx kdykoliv o xx požádají, xxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany xxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady x Xxxxx národní banka

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany (xxxx xxx "ministerstvo") k xxxxxxxxxxx obrany xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přípravě x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx,

x) odpovídá za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx přípravu; x xxxx xxxx vyžadovat xx příslušných ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxxxxxx materiály; xxxxxxxxxxxx využívá xxxxx x registrů x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vedené u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jiných xxxxxxxxx úřadů a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xxxx xxxxxxx požadavkům xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, doplňování xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil; x xxxx může xxxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx samosprávné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vede xxxxxxxxx evidenci věcných xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k pracovní xxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přípravu xxxxxxxxxx ozbrojených xxx; x xxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, oprávněni xxxxxxxxx xx objektů kontrolovaných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx vládou xxxxx §41 xxxx. 2,

x) xxxx přípravu xxxxxx x xxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx je součástí xxxxx obrany,

h) uplatňuje xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zájmů xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx mohou xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx a xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx k zajišťování xxxxxx státu x xxxxx své působnosti

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx situaci x navrhují xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

b) xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x realizují je,

c) xxxxxxxxxx xx výběr xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

d) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx.

§7

Xxxxxxx úřady

Krajské xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx&xxxx;x součinnosti x ministerstvy, jinými xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx za válečného xxxxx mohou být xxxxxxxx, x navrhují xxxxx, cestou ministerstva, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx opatření xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kanceláře Xxxxxx, Nejvyššího kontrolního xxxxx, Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ministerstev, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx objekty, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx stavu xxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x obcí x xxxxxxxxxx působností,

c) xxxxxxxxx x realizují xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx soubornou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx určených xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x za xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx občanů x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obrany xxxxx, který po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx schvaluje xxxx xxxxxxx,

x) určují xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx výpomoci.

§7a

Obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností

Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx obrany státu

a) xxxxxxxx xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vyhodnocování xxxxxxx, které za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx mohou xxx xxxxxxxx, x navrhují xxxxxx xxxxxx ochrany,

b) xxxxxxx, v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx životních potřeb xxxxxxxx, fungování xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo mobilizace xx xxxxxxxxx stavu,

c) vedou xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx prostředcích, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu x x xxxxxxxxx xxxxxxx vedou xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx potřeby zajišťování xxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pověřit určené xxxxxxxxxx ústředních správních xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxx plné xxxx xxxxxxx xxxxxx pracovníky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) rozhodují x xxxxxx věcných xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu podle xxxxx x xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx vyplývajícím ze xxxxxxxxxxx xxxxx obrany xxxxx; k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx další xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoveném zvláštním xxxxxxx předpisem2) (dále xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxx x povolání xxxxxxxxx xxxx, které mají xxxxxx pobyt x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx stavu; koordinují xxxxxx výběr x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, Úřadem práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb podle xxxxxxxxxx krajského xxxxx,

x) xxxx úkoly spojené x prověřením opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx x poskytují xxxxx xxx zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadů a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti,

m) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených v §69 xx 72,

n) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx,

x) zpracovávají xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx v bezpečnostní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schvaluje xxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxx úřady x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) plní úkoly x poskytují xxxxx xxx zabezpečení xxxxxx xxxxx podle požadavků xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x pracovním výpomocím xxxx x pracovním xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností,

c) xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí ministerstva, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxxxx součinnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; sepisují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fyzickým osobám x xxxxx xxxxxxxxx xx majetku obce, xxxxx-xx xx škodě x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx úřadu cestou xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§9

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx potřebné údaje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx cizích objektů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dověděli x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

b) xxxx xxxxxxx do xxxxxx objektu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnostech podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zprostit.

§9x

Xxxxx xx krizovému xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků jsou xxxxxxx při plnění xxxxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx xx x nezbytně nutném xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx koordinuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx krizového xxxxxx, provozované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x jednotné geografické xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlášeného x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obrany České xxxxxxxxx xxxx vnějším xxxxxxxxx a za xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Krizové xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

POVINNOSTI XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prostředky xxx xxxxxxx zajišťování obrany xxxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx činnosti spojené x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x dodáváním xxxxxxx prostředků xxx xxxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx kontrolou, včetně xxxxxx pověřených xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx správních xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx objektů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxxxx, které mají xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx,

x) uposlechnout výzvy x xxxxxx věcných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

e) xxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx obrany státu.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

Fyzické xxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx povinnosti, xxxx mají xxxxx §10 xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §10 xxxx. x) xxxxxxxxx xx jejího obydlí xxx x xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx výběru, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnancům, xxxxx budou povoláni x xxxxxxxxx výpomocem xxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxx užití x xxxxx xxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

VĚCNÉ XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

VĚCNÉ XXXXXXXXXX

Xxxxxx ustanovení

§13

(1) Xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx stát x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxxxxxx obrany především xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx prostředky xxxxx&xxxx;x xxxxxxxx samosprávných xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx použijí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx použijí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxx-xx věcné xxxxxxxxxx státu, může xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, která má xxxxx prostředky potřebné x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx") uložit povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx stávají xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí

a) x xxxxxxxxx věcném xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxxx xxxxxx prostředku xx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx službě je xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pobyt nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx věcných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(5) Okolnost, xx xxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx xxxx znám, xxxxxxxxxx xxxxx uložit, aby x takový xxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Věcný prostředek x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyvěsí xx xxxx 15 dnů xx xxxxxx desce. Xxxxx xx x xxxxxxxx příkaz vlastník x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, bude xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx nakládáno xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

(6) Překážkou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředku x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx váznou xxxxx xxxxxxx osob.

§15

Xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxx obecního úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx x xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§16

X xxxxxxxxxx poskytnout xxxxx prostředky xx xxxxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§17

(1) Dodávací xxxxxx xx tři xxxxx:

x) xxxx "X. Rozhodnutí x dodání xxxxxxx xxxxxxxxxx" obsahuje zejména xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x vlastníkovi xxxxxxx prostředku, osobní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prostředku, xxxxxxx x označení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx,

x) xxxx "X. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx prostředku" obsahuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dobu předání xxxxxxx xxxxxxxxxx, poučení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx,

x) xxxx "C. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx údaje věcného xxxxxxxxxx, xx který xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, údaje o xxxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx, xxxxx o doručení xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxxx výzvy.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dodávacího xxxxxxx x xxxx xxxx.

§18

(1) Xxxxx, xxxx xxxx uloženo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxx. x) příslušného xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x x věcných xxxxxxxxxx určených xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx určeném xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Věcné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, který věcný xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx doklad x xxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx přebírá, údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, osobní údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředku x jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx věcného xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx prostředek předává.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředku, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx.

§19

Xxxxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx prostředky jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Hasičský xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, poskytovatelé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, x xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. Xx povinnosti poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx3) x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilo újmu xx jejich xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od cizích xxxxxxxxxxxxxx x zvláštních xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx požívají xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,4) a xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx5) lze požadovat xxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředku.6)

§20

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx prostředky xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx důvodů, xxx xxxxx xxxx poskytnuty, xxxxx xxxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxx prostředku xx pro xxxxx xxxx vrácení, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dodávacím xxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx takové xxxxx, jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx převzaty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx prostředek xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Orgán, který xxxxx prostředek vrací, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxxxxx obsahuje zejména xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx a údaje x jejich stavu x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, která xxxxx prostředek xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx námitky vůči xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potvrdit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) K převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyzve xxxxxxxxx xxxxxxx prostředku. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx vlastníkovi xxxxxxx po xxxx 3 xxxxxx, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhláškou.7)

(4) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx x xxxxxx věcného xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx písemné výzvy xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx. Výtěžek x dražby xx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx za dražbu x xxxxxxx věcného xxxxxxxxxx; zbytek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx náhradu za xxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx deváté xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxx vydání se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx státu.

XXXXX II

PRACOVNÍ XXXXXXXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxx-xx od ní xxxxxxxxxx xxxx nebyly-li xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.8) Pracovní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxx oborech xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx k zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil.

(2) Xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx práce u xxxxxxxx zaměstnavatele (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxx") ve xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx potřeb xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx limit stanovený xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx dnech xxxxxxxx xxxxxx.

Rozhodování x pracovní xxxxxxxxxx

§22

Xxxx vyhlášení stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávají práci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx poměru xx Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx Xxxxxx, k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx úřadům, k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx silám Xxxxx republiky, x Xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx zpravodajským službám Xxxxx republiky, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxx službě České xxxxxxxxx, x České xxxxx, x subjektům xxxxxxxxxxx mobilizace x x jiným xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx závazek x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxx zřizovatelem je xxxxxxxxxxxx nebo Ministerstvo xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx službě,8) aniž xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§23

(1) X povolání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, základní xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx x místo xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx pracovní povinnost xxxxxx, xxxx práce, xxxxxxxxxxxxxx délku xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx určený xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxx vydal.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x navrhované práci. Xxxxx xxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx zaměstnávající xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(4) Ženy xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pracím, xxxxx jsou xxx xx xxxxxxx přiměřené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx povolávaná xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx konat xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx druh xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobilá, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5.

(6) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx řád.

(7) Náklady xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX VÝPOMOC

§24

Rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx za stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebyly-li xxxxxxxx x mimořádné xxxxxx.8)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x pracovní výpomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx svátků.

§25

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) O xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro určení x xxxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxx zabezpečuje příslušný xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ozbrojených sil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vojenských útvarů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxx xxxx přiděleny, x xxxx úkoly podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §23.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X PRACOVNÍ POVINNOSTI X XXXXXXXX XXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx pracovní xxxxxxxx xxx vydat x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx obrany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx požadovaných xxxxx xxxxx, osoby xxxxxxxxx xx třetím xxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxx 18 let a xxxxxx 62 let, xxxxxxx ženy a xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zemřelo; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx ženy x xxxxxxx xxxx, kteří xxxxxx o xxxx xx xxxx xx 15 let.

(3) Pracovní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, hejtmanů xxxxx x xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxxx imunitu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.4) Pracovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoc xx xxxxxxxxx cizinců5) xxx požadovat xxx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxx nastane xx xxxxxxxx x xxxxx povinnostem některá x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2 xx 4.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx povinnosti nebo xxxxxxxx výpomoci xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dobrovolně.

§27

(1) X propuštění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx potřeby. Zaměstnávající, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, u kterého xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx vztahů mezi xxxxxxxxx fyzickými osobami x xxxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx použijí xxxxxxxx xxxxxx předpisy.

§28

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx určení xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx povinnosti nebo xxxxxxxx výpomoci, náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx vzor.

XXXX XXXX

XXXXXXX DŮLEŽITÉ XXX OBRANU XXXXX

§29

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx státu jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve vojenských xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx hlediska xxxxxx xxx zajišťování xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil.

(2) Xxxxxxx důležité pro xxxxxx státu xxxx xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx, x nimž xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nebo založená,

b) xxxxxxx a stavby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, stavby x další xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx stavu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx určí xxxxx.

(3) Do objektů xxxxxxxxxx pro obranu xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx pověřenou xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důležité xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, vstup xxxxxx xxxx zakázán.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ÚJEZDY

§30

(1) Xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil. Xxxxx xxxxx xxxxxx správní xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxx a újezdní xxxxx xx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§31

(1) Státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem, který xxxx úkoly xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§32

V čele újezdního xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx voják x xxxxxxxx; x xxxx služebním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§33

Působnost újezdního xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx využití xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx využívání území xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx provozujícími hospodářskou xxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxx xxx výcvik xxxxxxxxxxx xxx v polních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx území újezdu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxxxxxx v úmyslném xxxxxxxx režimu ochrany x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vymezený xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v terénu x xx vyznačení xxxxxxxxxxxxxx x ochranných xxxxx xx území xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stanovuje xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, k ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, x zásobování xxxxx, x čištění xxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, x xxxxxx xxxxx x obcí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x terénu x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx.

Majetkové xxxxxxxxxx

§34

(1) Xxxxxxx xx xxxxx újezdu, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a označování xxxxxx újezdu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx újezdu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Funkci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, pokud xxx není xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx ozbrojených xxx x nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxx xxxxxx.

§35

(1) X důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx výstavbu a xxxxxxxxxxx veřejně prospěšné xxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx provozně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx úkolů k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření stanovená xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, oprav x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx služebnost.

Pobyt x vstup xx území xxxxxx

§36

Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§37

Vstup xx území xxxxxx xxx povolení xx xxxxxxx.

§38

(1) Újezdní xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx újezdu. Xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx opatřeními. Xxxxx, xxxxxx byl povolen xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx před xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyvěšením xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejméně 24 xxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vydané xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx újezdu xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx.

§39

§39 zrušen právním xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXX X ZÁJMU XXXXXX XXXXX

§41

Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx realizace xxxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx působnost ministerstva, xxxxxx xxxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx komorám Parlamentu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ověření, kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx.

§42

Výcvik xxxxxxxxxxx xxx xxxx území xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx síly xxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxx správními xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pozemky, xxxxx xxxx, pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx stavby, nepostačuje-li xxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxx šetřit xxxxxxxxxx x lesní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx majetek. Xxxxx xxxxxxxxxx vojenským xxxxxxxx hradí xxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxx xxxxxx přesunech xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x pobyt x xxxxxxx x xxxx.

§43

Zvláštní stavby

Na xxxxxx xxxxxx ke speciálnímu xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x zajišťování xxxxxx státu, x xxxxx xxxxx vlastnického xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxx výstavbu staveb x xxxxxx technické xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx výstavbu xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxx, školy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx.

§44

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Bezpečnostní nebo xxxxxxxx pásma xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx důležitých xxx obranu státu xxxx xxxxxx nepředvídatelných xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx života, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx pásmem xx rozumí prostor xxxxxx objektu důležitého xxx obranu xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx účinky xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx stavů, xxx xxxxxxxxxxx spolehlivého provozu x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx. O xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ochranným xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx kolem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx před xxxxxx vnějších xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozu x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxx správním xxxxxx a po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku. Ochranné xxxxx zřídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecné povahy. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx ve zkráceném xxxxxx

§45

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx nemovité a xxxxxx xxxx a xxxxx x nim xxx účely zajišťování xxxxxx xxxxx, nelze-li xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

§46

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx movitou xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, důvody vyvlastnění, xxxxxx, xxx něž xxxxx xxx získat xxxxx, a xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx. Není-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je nezbytnou xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxx, xx jde o xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§47

Příslušným k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu se xxxxxxxxxx nachází. Nachází-li xx nemovitost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx Ministerstvu xxxxxx, které určí, xxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§48

Příslušným x xxxxxxxxxxx xxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xx vlastník xxxxxx xxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§49

(1) Řízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxx.

(3) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx před uplynutím xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxx místní xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, která xx předmětem vyvlastnění. X ocenění xx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx se musí xxxxx xx 7 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx. Odůvodnění neobsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx lze xxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx x poučení o xxx, xx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 15 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

§51

(1) Náhrady za xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xx nepromlčuje.

(2) Xxxx-xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§52

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx k obraně xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx16) nestanoví xxxxx.

(2) Xx stavu ohrožení xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Příprava xxxxxx x xxxxxx xxxxx zahrnuje zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x civilní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přípravu obyvatelstva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státu má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx v xxxxx základního x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x rámci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Občany x xxxxxx xxxxx připravují xxxxxxx školy, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, církve, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx právnické osoby xxxxx xxxxx xxxxx x poslání x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx státu podle xxxxxx xxxxxx x xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx17) odpovídají xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti přípravy xxxxxx x obraně xxxxx.

§53

Xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx obrany xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x nezbytně xxxxx xxxx omezuje xxxxxxx pohybu a xxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx pohybu x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxxx uposlechnout

a) xxxxx vstupu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx pobývat x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx určených x ochraně xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx práva xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx spočívá x povinnosti uposlechnout xxxxx svolávání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostranství xxxxxx pouličních průvodů x manifestací.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxxx xxxxx xxxx zabezpečující xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx xxxxxx xxxx života.

(5) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxx stejným způsobem xxxx právní předpis x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx v nařízení xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx nejsou xx xxxx práva České xxxxxxxxx omezit x xxxx lidská xxxxx, xxxxx to připouštějí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

XXXX XXXX

XXXXX XX XXXXXXXXXXX OZBROJENÝM XXXXX

§54

Xxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxx závazků

Povinnosti ukládané xxxxx tohoto zákona xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxx xx mohou xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx-xx xx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

§55

Xxxxxx na xxxxxx xxxxx

Xxxxxx spojené x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx

§56

(1) Xxxxxxxx poskytovanou xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx věcné xxxxxx xx poskytnuté xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx způsobenou na xxxx x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle tohoto xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxx náhrady v xxxxxxxx se může xxxxxxx xxxxxxxxxx vydáním xxxxxx xxxxxxx prostředku xxxxxxxx druhu a xxxxxx xxxxxxx.

§57

(1) Náhrady xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vyplatit xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který x poskytnutí věcných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx výpomoci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Náhrady podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx zpravidla ve xxxxx 6 měsíců xx xxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx stavu. Nárok xx náhradu se xxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prověřením podle §41 xx určí, xxxxxxx-xx x xxxxxx x její xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.18) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxxx druhů věcných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny19) věcného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx x k xxxx xxxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x přihlédnutím xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxx vrácení x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§59

Xxxxxxx xxxxxxxxx újmy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx újmou xx xxxxxxx prostředcích xx xxxxxx každé poškození xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx míru xxxxxxxx xxxxxxx prostředku, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dodáním, xxxxxxxxxx x vracením.

(2) Došlo-li x xxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx a xxxxx-xx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx, náleží xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx uplatněno xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx újmy u xxxxxxxx xxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxx x x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx jeho xxxxxxx, xxxxxx.

Náhrada xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx povinnosti

§60

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx určena xxxxxxxx xxxxxxx, náleží xxxxxxx xx výši a xx xxxxxxxx stanovených x mzdových x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kdyby xxx stejný druh xxxxx vykonáván u xxxxxxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x nemoci z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních předpisů.

§61

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx výpomoc xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx na stejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx6) xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příplatku.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolaných x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx ozbrojených sil xx odškodňují xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.8) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxx pozůstalým xx xxxxxxxx x mimořádné xxxxxx.8)

§62

Fyzickým osobám, kterým xxxx uložena xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platných x zaměstnávajícího, xxx xx pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxxxx, xxxxxx x povolání x xxxxx, ke xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úkolů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx úřady xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

§64

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x realizace xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxx zákaz nebo xxxxxxx vstupu xx xxxxxxx důležitého xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že poruší xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Porušení povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dotčeno.

(4) Xxxxxxx xxxxx, které xxxx uložena xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx nepodrobí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx práce u xxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, a xx x nad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxxx prací x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx klidu x xx dnech státních xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jí xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od povinnosti xxxxxxxxxx pracovní výpomoc x xxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxx která xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx stavu ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc.

(7) Xxxxxxx xxxxx určená k xxxxxxxx výpomoci xx xxxxxxx přestupku xxx, xx odmítne xxxxxxxxx xxxxx nad časový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx pracovního xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxx státu nebo xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx.

(9) Fyzická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx práce nebo xxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx x případě bezprostředního xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, se xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxxxx prostor,

b) xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx pobytu nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) zákazu xxxxxxxxx x budov xxxx xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx.

§65

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výběrem, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností zařazených xx xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx objektů, xxxx

x) neoznámí příslušnému xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny určených xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neumožní, xxx x xx poskytnutými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx objektu xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx nezabezpečí provozuschopnost xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

§66

Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §64 odst. 1 xxxx. x) x §64 xxxx. 8,

b) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx §64 xxxx. 5, §65 xxxx. 1 xxxx. x) x §65 xxxx. 2 x 3,

c) 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;§64 xxxx. 1 písm. c) x §64 odst. 3 x 7,

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx §64 odst. 1 xxxx. x), §64 xxxx. 2, 4 x 6 a §65 xxxx. 1 xxxx. b) a x).

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

§67

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) neumožní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) neumožní x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx objektů,

c) xxxx xxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx neumožní, xxx x jí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatné xxxxx určených věcných xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx x realizace xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

f) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu, nebo

g) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu neuposlechne xxxxxx xxxxxxxx shromáždění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx objektu pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x neumožní xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Právnická xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx zaměstnavatel dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoc, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástup xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) neohlásí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx v dostatečném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx pracovní výpomoci.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x povolávané xxxxx xxxxxxxxx přednostní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxx.

§68

Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle §67 xxxx. 1 xxxx. x),

x) 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x §67 xxxx. 2,

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) x §67 xxxx. 3 xx 5,

x) 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. b), x) x x).

§68a

Společné ustanovení x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX ROZHODNUTÍ XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

§69

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx podle §65 xxxx. 2, provede xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxx výkon rozhodnutí xxxxxxx nejpozději do 7 xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy.

§70

Xxxxx xxxxxxxxxx nařídí x xxxxxxx příslušný xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx věcné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§71

Xxxxxxx xxxxx jednotlivým xxxxxx a opatřením xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx.

§72

Není-li x xxxxx xxxx zvláštním xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx na výkon xxxxxxxxxx správní xxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

§72a

§72a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§72x

§72x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§72x

§72x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§73

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických osob x nemovitostem xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických osob xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stát x xxxxxx-xx xx 2 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nemovitosti a xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx dosavadní xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxx vojenská xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Pozemkový xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x bezúplatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxx nemovitosti x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu xxxxx §29 xxxx. 1 x xxxx. 2 xxxx. a) a Xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx určené právnické xxxxx, kterou ministerstvo xxxxxxxx nebo zřídilo; xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx vlastnická práva xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx převedení. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvo nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§73x

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx kraji

Území xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx kraje, x xx xxxxx:

x) Xxxxx Vojenského xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx do Jihomoravského xxxxx,

x) Území Vojenského xxxxxx Xxxxxxxx náleží xx Xxxxxxxxxxxxx kraje,

d) Xxxxx Xxxxxxxxxx újezdu Xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

§73b

Působnosti stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§74

Xxxxxxx xx

1. Xxxxx č. 169/1949 Sb., o vojenských xxxxxxxx.

2. Zákon č. 40/1961 Sb., x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 17/1976 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon o xxxxxxxxxx federálních ministerstev x zákon x xxxxxx xxxxxxx.

§75

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1999.

Klaus x. x.
Xxxxx v. r.
Zeman x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 222/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 222/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xxxxxxx č. 3 x zákonu č. 222/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Příloha č. 4 x xxxxxx č. 222/1999 Xx.

Xxxxxxx x. 4 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xxxxxxx x. 5 x zákonu x. 222/1999 Sb.

Příloha x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx č. 222/1999 Sb.

Příloha č. 6 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 15/2015 Sb.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 222/99 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.12.1999.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

320/2002 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

436/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2004

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx a existenčním xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Sb. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015) x (zákonem x. 182/2014 Xx. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Sb., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2010

306/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.8.2009

73/2011 Xx., x Úřadu práce XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x zdravotnické záchranné xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

463/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

15/2015 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

205/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje xxxxx č. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

47/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxx zákon).
2) Zákon č. 314/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností.
2a) Například xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (krizový xxxxx).
3) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
4) Například xxxxxxxx č. 52/1956 Sb., x xxxxxxxx Československé xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Valným xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 13. xxxxx 1946, xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x diplomatických xxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1968 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxx x imunitách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské xxxxxx x konzulárních xxxxxxx, xxxxxxxx x. 40/1987 Xx., x Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, zákon x. 125/1992 Xx., x xxxxxxx Sekretariátu Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x Evropě x x výsadách x imunitách xxxxxx xxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx Konference x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 123/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
6) §85 xx 94 xxxxxx x. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §26 xxxxxxxxx xxxx.
8) §47 xxxxxx č. 218/1999 Xx., x rozsahu xxxxxx povinnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
9) §710 xx 712 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §125 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
§20 nařízení xxxxx x. 108/1994 Xx., kterým se xxxxxxx zákoník práce x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
11) §145e xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Xx.
12) §145b xxxxxx č. 100/1988 Xx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 1/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Xxxxxxxxx §13 odst. 2 xxxxxx č. 334/1992 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, §2 xxxxxx č. 135/1982 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zákon č. 268/1949 Sb., o xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §1 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx x. 24/1999 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xx xxx 1999 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx krajiny x xxxxxxxx pomoci x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx č. 51/1998 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 121/1999 Xx.
15) Xxxxxxxxx §13, 14, 16 x 17 zákona x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §29 xxxx. 1 zákona x. 133/1985 Xx., x požární xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 203/1994 Sb.
16) Xxxxxxxxx branný zákon.
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 564/1990 Sb., x xxxxxx správě a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, branný xxxxx.
18) §2 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §25 xxxx. 4 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
20) §1, 73 a 73a xxxxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.