Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2014.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013 do 31.12.2014.


Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

191/99 Sb.

Část první - Úvodní ustanovení §1
Vymezení pojmů §2
Zákazy §3
Část druhá - Opatření celního úřadu při provádění celního dohledu
Podání a projednání žádosti o přijetí opatření celního úřadu a náhrada nákladů §4 §5 §6 §7 §8
Zadržení zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví §9 §10 §11 §12 §13
Zničení zboží zjednodušeným postupem §14
Další způsoby nakládání se zbožím §14a
Bezúplatný převod a úprava padělků k humanitárním účelům §14b
Část třetí - Správní delikty
Hlava I - Přestupky §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22
Hlava II - Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob §23 §24 §25 §26 §27 §28
Propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví §28a
Zabrání zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví §28b §28c
Část čtvrtá - Provádění dozoru v rámci ochrany spotřebitele §29 §29a §30 §30a
Část pátá - Společná ustanovení §31 §31a §31b §31c §32 §33 §34 §35 §36 §37
Část šestá §38
Část sedmá - Změna trestního řádu §39
Část osmá §40
Část devátá - Účinnost §41
č. 260/2002 Sb. - Čl. II
č. 255/2004 Sb. - Čl. II
č. 44/2013 Sb. - Čl. LI
191
XXXXX
xx dne 29. xxxxxxxx 1999
o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxx celních xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví1) (dále xxx "nařízení Evropské xxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo x případě zjištění, xx xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx dozoru podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx rovněž stanoví xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx celní xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxx, o xxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx zničení xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nakládání xx xxxxxx, bylo-li xxxxxx rozhodnuto, xx xx xxxxx x xxxxx, kterým jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx44), je-li xx xxxxxxxx zboží xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx má x xxxx provedení xxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxx xx celní xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx tomto xxxxx x xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) vývozcem xxxxx, xxxxx xx deklarantem xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx44), xx-xx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx vyvážené xxxxx podáno xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx má x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§3
Xxxxxx
Xxxxx, kterým jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx
a) navrhnout xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx vývozu nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od cla,
x) navrhnout xx xxxxxxxxxx ke zpětnému xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx celní území Xxxxxxxx unie, vlastnit, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX PROVÁDĚNÍ CELNÍHO XXXXXXX
§4
Podání x projednání žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx práva2) podává xx předepsaném xxxxxxxxx45) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadu (xxxx xxx "žádost") Xxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx příslušný k xxxxxxxxx a projednání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie46) (dále xxx "xxxxxx celní xxxx").
(2) X xxxxxxxxx, kdy v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náklady, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4), xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxx.
§5
§5 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/2004 Sb.
§6
§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2004 Xx.
§7
§7 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/2004 Xx.
§8
§8 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/2004 Xx.
§9
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vlastnictví
(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx práva xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx opatření xxxxx dovozci nebo xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx práv x duševnímu xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x porušení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx8), postupuje celní xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x porušení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinna xxxx xxxxx celnímu úřadu xxxxx nebo zajistit xxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx zboží xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxx xxx tomu, xxx xx xx x sebe, xxxxxx. X vydání nebo xxxxxx xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxx množství a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxx vydala xxxx jíž xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx poznamená do xxxxxxxxx. Osobě, xxxxx xxxxx vydala xxxx xxxxx bylo zboží xxxxxx, předá xxxxx xxxx druhopis protokolu.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx celní xxxx ponechat xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xx uložit, xx xxxxx nesmí xxxxxxxx, xxxxxx nebo x xxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx jednání, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxx nelze-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §14, xxxxx xxxx povolí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ukončí x xxxxx xxxxx osobě, xxxxx bylo xxxxxxxx.
(6) Osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx podat xxxxxxx námitky xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Námitky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§10
§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/2004 Xx.
§11
Xxxxx xxxx, xxxxxxx určený xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a který xxxxxxx zboží, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx žádost jméno x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, adresu xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx x xxxxxx x místě xxxxxxxx xxxxx podezřelého x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9).
§12
§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2004 Xx.
§13
(1) Xx-xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx celního xxxxxx,12) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxxxx zboží.13)
(2) Xx-xx být složena xxxxxxx, jíž lze xxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ukončení xxxx xxxxxxxx14), xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na účet xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zárukou. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, o xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie47), xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úřadu xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx nižší xxxx rovna přiznané xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx prospěch xxxxxxxx práva x xxxx výši. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx náhrada xxxxx, xxxxx se xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx uložené v xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, že o xxxxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxx propadne xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.
§14
Xxxxxxx xxxxx zjednodušeným postupem
(1) Jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxx podezřelé x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx úřad xx xxxxxx držitele xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx16).
(2) Xxxxx úřad xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x zadržení zboží xxxxxxxx, aby xx xx lhůtě stanovené xxxxxxxxx Evropské unie16) xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjednodušeným xxxxxxxx v xxxxxxx, xx x to xxxxxxx xxxxx požádá. Xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxx, xx neuplatnění xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nařízením Evropské xxxx16) xx považuje xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zjednodušeným xxxxxxxx.
(3) Souhlas xx zničením zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxx x xx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx provede na xxxxxxx dovozce nebo xxxxxxx; xxxx-xx v xxxx, kdy xx x xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx znám, xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx provede xx náklady xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx zničení xxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx úřední xxxxxx, x němž xx xxxxx xxxx množství x xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxxxx (§2) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx17) xxxxx xxx xxxxxxxx celního xxxxx.
(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zboží. Xxxxxx xx xxxx 100 Xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§14x
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx
(1) Není-li xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zjednodušeným postupem xxxxx §14,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x po obdržení xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uplatněn postup xxxxx písmene b), xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14b.
(2) Xxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx držitele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx známek, xxxx
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zabraného xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx pachatel správního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x této skutečnosti xxxxxx celní úřad x xx xxxxxxxx xxxx vyjádření, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxx zboží, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx náklady držitele xxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zemřel xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxxxx (§2) xxxx xxxxxxx práva xxxxx zajistit xxxxxxx18) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadu.
(5) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx spojeným xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx zboží. Xxxxxx xx xxxx 100 Xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§14b
Bezúplatný xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účelům
(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxxx x xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vhodné xxx xxxxxxxxxxx účely x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx22) x xxxxxxxxxxxx účelům na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2. X těmto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zdravotně xxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Přejímajícími xxxxxxxxxxxx xxxxx být
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a právnické xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx xxxxx zřízené zákonem, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx působí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx23), nebo
b) xxxx xxxxxxxxx xxxxx24), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxx zřízeny xx účelem podnikání,
2. xxxxxx x xxxxxxx x oblastí uvedených x xxxxxxx x),
3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx,
4. doloží potvrzením xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxx25).
(3) Přejímající xxxxxxxxxx xx povinna
a) xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx padělků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zničení xxxxxxxxxxxx ochranných xxxxxx, xxxxxx-xx provedení xxxxxx xxxxx zajištěno podle §14a odst. 2 xxxx xxxxxxxxxxx převodem,
c) xxxxxxxx padělky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) evidovat a xxxxxxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx s xxxx xxxx naloženo, x xx xx xxxx 3 xxx xx okamžiku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů27).
(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxx organizací xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouvu, xxxxx musí obsahovat xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx zápis podle xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 a 4 xx rozumí zajišťování xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx ocitlo x tíživé xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx mimořádnou událostí, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimořádných materiálních xxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXX DELIKTY
XXXXX X
PŘESTUPKY
§15
Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
a) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví, xx xxxxxxx oběhu, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x §3 písm. a),
x) podá xxxxxx xx propuštění zboží, xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zpětnému xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx umístění xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx celního xxxxxx x rozporu x §3 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xx xxxxx území Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dohledu, x xxxxxxx x §3 xxxx. x), xxxx
x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx celním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx něhož xx podezření, že xxx došlo k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx s §9 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx s xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§16
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. x) x b) lze xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Kč. Za xxxxxxxxx podle §15 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx §15 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx
x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,
b) do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxxxx,
x) xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx hodnota xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přesahuje xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, x xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, přesahuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se jedná x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přesahuje xxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zpět xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) xxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/2004 Sb.
§18
§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/2004 Sb.
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 173/2007 Xx.
§20
§20 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 173/2007 Sb.
§21
§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2004 Xx.
§22
§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/2004 Xx.
XXXXX XX
XXXXXXX DELIKTY PRÁVNICKÝCH XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX
§23
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx
x) podá xxxxx xxxxxxxxxx xx propuštění xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx vývozu nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxx x xxxxxxx x §3 xxxx. a),
x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k duševnímu xxxxxxxxxxx, ke xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx svobodného xxxxxxx xxxxx xxxx svobodného xxxxxxx skladu v xxxxxxx x §3 xxxx. x),
x) xxxxxxxx xx celní xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx dohledu x rozporu x §3 xxxx. x),
x) jako xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx došlo k xxxxxxxx práv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x §9 xxxx. 4 toto xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx s ním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
e) xxxx xxxxxxxxxxx organizace nesplní xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §14b xxxx. 3.
§24
(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 písm. x), x) x x) se uloží xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. d) xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxx
x) xx 1 000 000 Xx,
x) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxx-xx pachatel xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx rozsahu xx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx hodnota xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vlastnictví, přesahuje xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, x jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, přesahuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx37) xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx jedná x xxxxxxx, xx xxxxx hodnota zboží, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přesahuje xxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x xxx-xx x zboží xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx statistická xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie37) xxxxxx 5 000 000 Xx.
§25
§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2004 Xx.
§26
§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2004 Sb.
§27
§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/2007 Sb.
§28
§28 xxxxxx právním předpisem x. 173/2007 Sb.
§28x
Xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx práva k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x) bylo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k duševnímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx deliktem xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x duševnímu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx stát37a).
§28x
Zabrání xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxxxxxx x §28a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), rozhodne xx, xx xx xxxxxx zboží zabírá, xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxx,
x) náleží xxxxx, xxxxxx nelze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx jiný xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx zabraného xxxxx, xxxxxx xxxx porušena xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx stává xxxx.
§28x
(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.
(2) Xxx určení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx.
(3) Odpovědnost xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxxxx řízení xx 1 xxxx ode xxx, kdy xx x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v prvním xxxxxx xxxxxxxxxx celní xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
(5) Xx odpovědnost xx jednání, x xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx37b) fyzické osoby xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx uložená xx správní xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx byla uložena.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX DOZORU X XXXXX XXXXXXX SPOTŘEBITELE
§29
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx příčinách.
§29x
(1) Xxxxx úřad může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spotřebitele, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx x souvislosti x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x porušení ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49) xxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx50).
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx §9 odst. 3, 4 x 6 xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx x přepravu x souvislosti xx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zboží, xxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxxxx a xxxxx xxxxx osobě, xxxxx xxxx zadrženo.
§30
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx x řízení o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx porušen zákaz xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxx51) nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx výrobků určených xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx kromě xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zboží se xxxxxxx §28a a 28b obdobně.
(2) Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ochranných xxxxxx, xxxx
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabraného xxxxx, v xxxxxxxxxxx x jehož xxxxxxxxx xxxx prodejem xxxxx x xxxxxxxx zákazu xxxxxxxxx klamavých xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, která xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědná, celní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx prodejem byl xxxxxxx zákaz xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních praktik x u něhož xxxx xxxxxxxxx zabrání. X takovém xxxxxxx xxxx náklady xx xxxxxxx zboží xxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx zabrané xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přejímající organizaci xxxxx §14b.
(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx.
§30a
§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/2013 Xx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§31
(1) Xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, §14 odst. 6, §14a odst. 5 x §30 odst. 5 xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v ustanoveních, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, rozhodnutím xxxxx do 3 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx dozvěděl o
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxx x padělky nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx předběžného xxxxxxxx xxxxx xx zničení xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxx.
§31x
(1) Xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokutě.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx rovněž xxxxx, xx které xx xxxxx podat xxxxx žalobu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.39)
§31x
Xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vyplývajících z xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx zboží postupují xxxxx úřady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x správě xxxx x xxxxxxxx.40)
§31c
§31c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/2013 Xx.
§32
§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2011 Xx.
§33
§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2011 Sb.
§34
§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/2004 Xx.
§35
§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 255/2004 Xx.
§36
§36 xxxxxx právním předpisem x. 255/2004 Xx.
§37
§37 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2000 Sb.
XXXX XXXXX
§38
§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 219/2011 Xx.
XXXX XXXXX
Xxxxx trestního xxxx
§39
Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Sb., xxxxxx č. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Sb., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Xx., zákona x. 159/1989 Xx., xxxxxx č. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Sb., zákona x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., zákona x. 115/1993 Xx., zákona x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx republiky x. 8/1995 Sb., zákona x. 152/1995 Sb., xxxxxx x. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx. x xxxxxx x. 166/1998 Xx., se xxxx xxxxx:
V §12 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), x) x x), která znějí:
"x) xxxxxxxxxx xxxx x ochranné xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx označení původu xxxxx §150 xxxxxxxxx xxxxxx, pokud čin xxx spáchán x xxxxxxxxxxx x dovozem, xxxxxxx nebo průvozem xxxxx,
i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §151 trestního xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §152 xxxxxxxxx zákona, xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, vývozem xxxx xxxxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXX
§40
§40 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Xx.
XXXX XXXXXX
§41
Účinnost
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx celního úřadu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx Celní xxxxxxxxxxx Xxxxxx Králové xxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijímají xxxxx úřady do xxxxx lhůty stanovené x xxxxxx rozhodnutích; xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 a 2 x podle §11 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona pouze Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 260/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2002
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx §14 zákona x. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x zpětného vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 260/2002 Sb., xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.
2. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx.
3. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 zákona x. 191/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx čl. X xxxx 8 xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 jistota xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Při uplatňování xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx č. 191/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx. X xxxx 25 tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x hotovosti na xxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx jistotu xxxxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. X xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2004 xx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 1 zákona x. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, vývozu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xx. X xxxx 26 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.
6. X xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2004 xx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 191/1999 Xx., x opatřeních xxxxxxxxxx xx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx porušujícího xxxxxxx práva duševního xxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xx. X bodu 8 xxxxxx zákona, podává xx formuláři xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1367/95. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 3295/94 x xxxxxx 2, 2a x 3 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1367/95.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 255/2004 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x přistoupení XX k EU (1.5.2004)
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stejná xxxxxxxxxx zákona x. 191/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, jako na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 191/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.1999.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx od 1.12.2000
260/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 191/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 121/2000 Xx., xxxxx x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 593/92 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 569/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účiností xx 1.9.2002
459/2002 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 191/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 158/2002
255/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 191/99 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
358/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 191/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 117/2004
173/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 191/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 12.7.2007
223/2007 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx č. 191/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 71/2007
41/2009 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2010
219/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 191/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovozu, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx zboží porušujícího xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 64/86 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 634/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.8.2011
458/2011 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových x pojistných xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015
18/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
308/2013 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2014
344/2013 Xx., o změně xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 31.12.2014
Xxxxxx xxxxxxx č. 191/99 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 355/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1383/2003 ze xxx 22. xxxxxxxx 2003 o xxxxxxxxx xxxxxxxx celních xxxxxx xxxxx zboží xxxxxxxxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxxx zboží, x xxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1891/2004 xx xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1383/2003 x xxxxxx celních orgánů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxx, že tato xxxxx porušilo, ve xxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 1172/2007 xx xxx 5. xxxxx 2007.
1x) Xxxxx č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1383/2003.
3) Xxxxxxx XX-X xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1891/2004 ze xxx 31. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1383/2003 x xxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxx zboží xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijata vůči xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxx práva xxxxxxxx.
4) Čl. 6 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1383/2003.
5) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §48 x 50 xxxxxx x. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších předpisů.
7) Čl. 4 x 9 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1383/2003.
8) Xxxxxxxxx §23 xxxx. 8 xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Xx.
9) Čl. 9 xxxx. 3, xx. 10 a 11 x xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1383/2003.
10) Xx. 9 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1383/2003.
11) Xx. 10 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1383/2003.
12) Čl. 14 xxxx. 1 x xxxxxx 15 nařízení Xxxx (XX) č. 1383/2003.
13) Články 50 xx 53 nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92.
14) Xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1383/2003.
15) §313 xx 322 obchodního xxxxxxxx.
16) Čl. 11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1383/2003.
17) Xx. 182 xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92.
18) Čl. 17 xxxxxxxx Rady (ES) č. 1383/2003.
19) Čl. 182 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
19x) Například §23 xxxx. 8 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1383/2003.
21) Xxxxxx 17 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1383/2003.
22) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxxx zařízeních a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 190/2005 Xx.
24) Například xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/1997 Sb., o xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 3/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x o xxxxx zákona č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx České republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §20a xxxxxx č. 589/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) §544 x 545 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1383/2003.
30) Xxxxxx 19 xxxxxxxx Rady (ES) č. 1383/2003.
31) Zákon č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Články 79 xx 83 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
33) Články 161 x 162 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
34) Články 166 xx 182 nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92.
35) Xx. 182 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92.
36) Xx. 84 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92.
37) Xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1917/2000 xx dne 7. xxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1172/95, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
37x) §316 xxxxxxx xxxxxx.
37x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1383/2003.
40) §59, 73 x 73a xxxxxx x. 337/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
41) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
42) §24 x 24a zákona x. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Xx. 4 xxx 18 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx vydává xxxxx xxxxx Společenství, x xxxxxxx xxxxx.
45) Xxxxxxx X x II xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1891/2004.
46) Xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1383/2003.
47) Xx. 14 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1383/2003.
48) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 634/1992 Sb.
49) §4 xxxx. 3 x §5 odst. 2 xxxxxx x. 634/1992 Xx.
50) §7b xxxxxx x. 634/1992 Xx.
51) §24 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 634/1992 Xx.
52) §15 x 16 xxxxxx x. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.