Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

189/99 Sb.

Zákon

Část první - Nouzové zásoby ropy a řešení stavů ropné nouze §1

Vymezení pojmů §1a

Vytváření a udržování nouzových zásob §2

Vytváření a udržování specifických zásob §2a

Skladování nouzových zásob §3

Ochraňovatelé §3a

Stav ropné nouze §4

Opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů §5

Použití nouzových zásbo §6

Informační povinnost §7

Kontrola §8

Působnost Správy v oblasti nouzových zásob a hospodaření s nimi §9

Přestupky fyzických osob §10

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §10a

Společná ustanovení k přestupkům §10b §10c

Zmocňovací ustanovení §10d

Část druhá - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv §11

Část třetí - Změna zákona o dráhách §12

Část čtvrtá - Změna zákona o civilním letectví §13

Část pátá - Změna zákona o České obchodní inspekci §14

Část šestá - Účinnost §15

č. 161/2013 Sb. - Čl. II

č. 131/2015 Sb. - Čl. VIII

č. 53/2021 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. XXXV

INFORMACE

189

XXXXX

xx xxx 29. xxxxxxxx 1999

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXX ZÁSOBY XXXX A XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) způsob xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx5) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nedostatku (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

§1x

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxx dovozem xxxxxxx xxxxxxxx dovezené xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx snížené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ropných xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx množství xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci Xxxxx republiky xxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují xxxxx x domácí spotřebě xxxx x čistém xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nouzových xxxxx xxxxxxxx držených v xxxxxxx okamžiku,

d) ústředním xxxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx hlavním xxxxxx xx vytváření, udržování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx přepravu xxxxxxx produktů, xxxxx xxxx umístěno ve xxxxxxxx xxxx zpracovatelském xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvořeným xxxxxxxx propojeným souborem xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x souvisejících technologických xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení x xxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přepravu xxxx, xxxxx není xxxxxxxx xx výrobním xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx skladovacím zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx propojeným xxxxxxxx potrubí, armaturních xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx objektů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx, xxxx hrozí, že xxxxxxx, ohrožení zásobování xxxx ropou xxxx xxxxxxx produkty x Xxxxx xxxxxxxxx nebo x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury,

h) fyzickou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dodání na xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx situace,

i) xxxxxx xxxxx xxxxx nedostatek xxxx x ropných xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x nepříznivé xxxxxxxx x xxxx plynoucí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie x použití xxxxx xxxx xxxx ropných xxxxxxxx xxxx o xxxxxx opatřeních, přijaté x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx ropy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx pokles xxxxxxx xxxx nebo ropných xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, Evropské xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx na to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx smlouva na xxxxxxxxxx xxxxx určitého xxxxxxxx xxxxx ropy x xxxxxxx xxxxxxxx x případě vyhlášení xxxxx xxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx jsou státními xxxxxxxx xxxxxxxxx1a).

(2) Xxxxxxx xxxxxx vytváří x xxxxxxx Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Správa") x xxxx x vybraných xxxxxxx produktů5) ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 90 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx zásob xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30. xxxxxx každého xxxx.

(4) Z nouzových xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Správa xxxxxxx, xxx nejméně xxxxx třetina xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2a xxxx. 2, 3 x 4.

(6) Druhy xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ropných produktů xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x nouzových zásobách, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx denní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxx xxxxxxxx denní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx nejméně 1 xxxx.

(2) Specifické xxxxxx xx mohou xxxxxxx xxxxx z xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx označovaného jako XXX, motorového xxxxxxx, xxxxxxxxx benzinu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx typu, xxxxxxxxxx paliva xxxxxxxxxxx xxxx, tryskového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nafty, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx benzinu, xxxxxx, xxxxxxxx, parafinových vosků, xxxx xxxxxxx xxxxx5).

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásob x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx specifických xxxxx xxxxx ropný xxxxxxxxxx xxxxxxx 75 % xxxxxx spotřeby těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Skladbu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 1 xxxx, x xx vždy xxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxxxx specifických xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nouzových xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx xxx xxxx stanovenou x §2 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx1a).

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx specifických xxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zavázala xxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2013

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásob

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx společně x jinými xxxxx xxxxx. Skladovacím zařízením xx xxxxxx samostatná xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx výrobní xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx splňující technické x xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx vybavení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, produktovody x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx2).

(3) Skladovací xxxxxxxx, produktovody a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bezpečného x spolehlivého xxxxxxx, x ochraně xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx nebo zmírnění xxxxxx xxxxxx případných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx prostor, jehož xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx plochami xxxxxxxx xx vodorovné xxxxxxxxxxx 150 x na xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pásmo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxxx těchto zařízení xx xxxxxxx. Ochranné xxxxx skladovacího zařízení, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx trvalým xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, rozhoduje xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xxxxxxx ochranným xxxxxx Xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x ropovodu x xxxx xx xx každý xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provoz x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx života, xxxxxx x xxxxxxx xxxx x k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx havárií.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 2 x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx telekomunikační xxxx; xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Vysazování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 20 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx 2 x na xxx xxxxxx od xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ropovodu xxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxx xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx produktovodu xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňují x xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx ropovod xxxxx xx xxxxxx stavebníka xxxxxxx souhlas xx xxxxxxxx xxxxxxxx, povolením x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx skladovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx skladovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx má xxxxx

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx2) xxxxxxxx a provozovat xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx ropovody,

b) vstupovat x xxxxxxx na xxxx nemovitosti v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skladovacích xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx a xxxxxxx x souladu xx zvláštními xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x rozsahu x xxxxxxxx nezbytným xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skladovacího zařízení, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a oklešťovat xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x okleštěného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečný x xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx xxxx ropovodů x xxxxxxxxx, xxx tak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 5 x 8 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx co nejvíce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx prací xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx do původního xxxxx nebo, xxxx-xx xx možné x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předchozímu xxxxx xx užívání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastníku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vzniklou xxxxx. Po provedení xxxxxxxxxx xxxx okleštění xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx nájemci xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, produktovodu xxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxxx 8 xxxx. x) a x) xxxxx nebo je-li xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. a) xx x), má právo xx přiměřenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5).

(11) Xxxxxxxxxxxx skladovacího xxxxxxxx, produktovodu nebo xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx břemeno xxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 písm. x), x to xxxxxxx x vlastníkem xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxx není znám xxxx určen xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxxx skladovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx umožňujícího využití xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze osobou, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxxxxx nouzové xxxxxx (xxxx jen "ochraňovatel").

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(14) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ústředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx skladování nouzových xxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x níž bude xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx x vlastník xxxxxxxxxxxx zařízení,

b) množství xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx skladovaných ropných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vymezení xxxxx, xxxxx Správa xxxxxxx xx druhou xxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x); xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx žádnou xxxxx osobu xxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxx zásoby Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 14 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx zahrnují do xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásob xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xx xxxxx České republiky, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásob jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx xx vyžadován x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pověření ke xxxxxxxxxx nouzových xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xx xxxxx Xxxxx republiky.

 (17) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 16 xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx budou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ropy nebo xxxxxxx produktů.

(18) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nouzových zásob xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Ochraňovatelem může xxx pouze xxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxxx není x xxxxxxxxx,

x) xxxxx nemá x xxxxxxxx daní x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx orgánů Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxx osoba xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx skutečnost xx xxxxxxx Správě xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx než 30 xxx,

x) která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx skutečnost xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx,

x) která xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxx x xxxxxxxxxx 3 letech,

g) xxxxx, xx-xx formu akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Správě xxxxxxxx seznam všech xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx pravomocně odsouzena xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxxxx čin xxxxx majetku nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ochraňovatele, xxxxx xx xx xx nehledí, jako xx nebyla xxxxxxxxx6).

(3) X xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jak tato xxxxxxxxx xxxxx, tak xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby; xx-xx xxx ochraňovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxxx xxx organizační xxxxxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky; tuto xxxxxxxx musí ochraňovatel xxxxxxxx jak xx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx svého xxxxx, místa xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx si xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba, která xxxx občanem České xxxxxxxxx, xxxxxxx bezúhonnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx vydanými xxxxx, xx kterých xx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala x předcházejících 3 xxxxxx, xxxx jiným xxxxxxxx prokazujícím bezúhonnost xxxx xxxxx. Právnická xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dokládá xxxxxxxxxxx výpisem z Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xx xxxxxx má sídlo, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx státy, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx x předcházejících 3 xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxx prokazující bezúhonnost xxxxx xxx xxxxxx 3 měsíců.

(5) Ochraňovatelem xxxxxx být fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurs, xxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8),

b) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx ukončil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx ode xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx nemůže být xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, x xx xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proto, xx xxxxxxx dlužníka xxxxxx postačovat k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx konkursu xxxxx, xx xxxxxxx dlužníka xx xxxxx nepostačující xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx x jiného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxx ropné xxxxx xxxxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stav xxxxx nouze xxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx nouze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx oznamuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

(1) K xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ropných produktů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) omezit používání xxxxxxxxx druhů, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxx určitý xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx lichými xxxxxxxxx čísly státních xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx motorových xxxxxxx,

x) omezit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) omezit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx pohonných xxxx xx nádob,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zásob ropy x xxxxxxx produktů x rozhodujících xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx přídělový xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vývozy xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 18.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravě xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nouze.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx ropy x ropných xxxxxxxx xx podílejí orgány xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které zajišťují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x správního xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§6

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx stavu ropné xxxxx xxxxx být xxxxxxx zásoby xxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxxxx použitých zásob. Xxxxxx xxxx stanovit xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx použitých xxxxx xx předchozí stav.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo převodu xxxxxxxxxxxx hospodařit.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předkládá vládě xxxxxxxx Xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx předseda Správy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx výši podílu Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx xxx souhlasu xxxxx xx xxxxxxxx, xx nebude xxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx ohrožen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx produktů. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx x naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytného množství xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxx zákonem. Xxxxxx x tomto rozhodnutí xxxxxxxxxx informuje Komisi.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nouze.

§7

Xxxxxxxxxx povinnost

V xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx nouze xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, skladovatelé, xxxxxxxxxxxxx a distributoři xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a subjekty, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky provádějí xxxxxxxx ložisek xxxx, xxxxxxx předávat Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, vývozech x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx produktů, x xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxx Xxxxxx a xx lhůtách v xxxxx xxxxxxxx stanovených. Xxxx informace xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nouze.

§8

Kontrola

(1) Správa xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxx xxxxx uložených x xxxxxxxxxxxxx. Kontroly xx xxxxx zúčastnit xxxx osoby xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxxxxxxx kontrolujících9).

(2) Xxxxx Komise provádí xxxxxxxx ověřující připravenost Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zásob, Xxxxxx xx poskytne xxxxxxxxxx.

(3) Xx 1 xxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 poskytne Xxxxxx xxxxxx pověřeným Xxxxxx údaje o xxxxxxxx nouzových xxxxx, xxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §3 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 provádí

a) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), x) a x),

x) Xxxxxx úřad, jde-li x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. d),

c) Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x opatření xxxxx §5 odst. 1 písm. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xxx-xx x opatření xxxxx §5 odst. 1 xxxx. f), x) a x),

x) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x).

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x).

§9

Xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásob x hospodaření x xxxx

(1) Xxxxxx

x) xx xxxxxxx ústředním xxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx,

x) zajišťuje vytváření, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zásob,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xx mohlo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx hrozícího stavu xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx ropné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výše nouzových xxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nouzových xxxxx stanovené x §2 xxxx. 2 x termínu xxxxxxxxxx x §2 odst. 3,

x) xxxxxxxxx Komisi x Mezinárodní energetické xxxxxxxx statistický xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný podle xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx x Mezinárodní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ministerstvo, x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poklesu xxxxxxxxx xxxxx pod xxxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o opatřeních, xxxxx byla přijata xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásob včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxx plné xxxx,

x) xxx xxxxxx stavu xxxxx nouze x xxx případ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx bude Česká xxxxxxxxx postupovat, a xxxxxxxxx Xxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxx plánech x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku xxxxxxxxx x Dohody x mezinárodním energetickém xxxxxxxx3),

x) xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vlády xx xxxxxxxxx xxxxxx úkoly, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx10) v xxxxxx členských státech Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie,

k) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky,

l) x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx zajištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a seznam xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použití těchto xxxxx podle §6,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x koordinační xxxxxxx xxx xxxx a xxxxx produkty, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x oblasti nouzových xxxxx též v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodních organizacích,

n) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxx Správa xx xxxxx pořizovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) poruší některý xx xxxxxx stanovených x §3 xxxx. 4, nebo

b) jako xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ropy x ropných xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. a), x), x) nebo x), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx a xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

§10a

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poruší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 4,

x) jako osoba, xx xxxxx činnost xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), f), x), x) xxxx x), xxxxxx omezení xxxxxx,

x) jako xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ropy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx provádějící xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §6 xxxx. 1 nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §8 xxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nouzových xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), c), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a),

c) 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) spáchaný porušením xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), x), x) xxxx i).

§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo c) xxxx §10a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx porušením omezení xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §10a xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxxx úřad, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §10a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 1 xxxx. x) spáchaný porušením xxxxxxx podle §5 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x),

x) celní úřad, xxx-xx o přestupek xxxxx §10a xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxx porušením omezení xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx příkazem na xxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. b) spáchaný xxxxxxxxx omezení xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x).

(3) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že došlo xx spáchání přestupku xxxxx §10a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. b) nebo x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(4) Xxxxxx pokut xxxxxxxxx xx přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přenesenou xxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 161/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2013

§10x

Xxxxxxxxxx ustanovení

Správa xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §2 xxxx. 6, §2a xxxx. 4, §3 xxxx. 1 x §9 odst. 1 xxxx. x).

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2013

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x působnosti Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§11

X xxxxxx č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx rezerv, ve xxxxx xxxxxx č. 272/1996 Xx., xx x §3 za xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x) xxxxx: "x plní xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1x)

1x) Xxxxx x. 189/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy).".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x dráhách

§12

V xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx x §55 xx slovo "zákona" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx letectví

§13

Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se mění xxxxx:

1. X §88 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxx xxxxx: "xxxxx-xx o xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxxx,".

2. V §89 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 6a) xxx:

"xx) xxxx xxxxx xxxxx stanovené zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.6x)

6x) Zákon x. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x řešení xxxxx xxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx).".

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxx

§14

X xxxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 240/1992 Xx., zákona x. 22/1997 Xx. x xxxxxx č. 110/1997 Xx., xx x §3 xxxx. x) xx xxxxx "zákona" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§15

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx vzniklá podle xxxxxxxx vlády č. 29/1959 Sb., x oprávněních k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx potrubí pro xxxxxxx xxxxx a xxxx, zůstávají nedotčena x trvají x xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx oprávnění, xxxxx xx x xxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pásmech xx xxxxxxx zákon č. 189/1999 Xx., x xxxxxxxxx zásobách xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 161/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2013

Čl. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxx k xxxxx nemovitým xxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx zásada xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx seznamu xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zřejmé. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxxx věcem do xxxxxxxxx seznamu xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx k cizím xxxxxxxxx věcem xxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomuto oprávnění.

3. Xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzniklá xxxxx xxxxxx zákona přechází xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx, produktovod xxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 131/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 53/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 27.2.2021

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiná xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovisko, xxxxxxx xxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 189/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.11.1999.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

560/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 189/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx nouze x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy)

s xxxxxxxxx xx 1.12.2004

281/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

161/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 189/99 Xx., x nouzových xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx stavů ropné xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2013

131/2015 Xx., kterým xx mění zákon x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x zákona o xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

53/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 189/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zásobách ropy), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.2.2021

284/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxxxxx Rady 2009/119/ES ze xxx 14. xxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx ukládá povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1581 xx xxx 19. xxxxx 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Rady 2009/119/XX, xxxxx xxx x metody výpočtu xxxxxxxxxx udržovat xxxxxx.

1x) Xxxxx č. 97/1993 Sb., x působnosti Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Zákon č. 183/2006 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Dohoda x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxx xxx č. 46/2001 Sb. m. s.

4) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxx xxx č. 46/2001 Sb. m. s.

5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1099 xx xxx 22. xxxxx 2008, x xxxxxxxxxxx statistice.

6) Xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

10) Xx. 8 xxxxxxxx Rady 2009/119/ES.

11) §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx.