Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.2021.


Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

491/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3

Právo volit §4

Právo být volen §5

HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY §6

Státní volební komise §7

Ministerstvo vnitra §8

Český statistický úřad §9

Krajský úřad §10 §11

Pověřený obecní úřad §12

Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory §13

Obecní úřad §14

Starosta §15

Okrsková volební komise §16 §17 §18 §19

HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY A HLASOVACÍ LÍSTKY

Volební strana §20

Kandidátní listiny §21 §22

Projednání a registrace kandidátních listin §23

Vzdání se a odvolání kandidatury §24

Hlasovací lístky §25

HLAVA IV - HLASOVÁNÍ

Volební okrsky §26

Volební obvody §27

Seznamy voličů §28

Informování voličů §29

Volební kampaň §30

Volební místnost §31

Zahájení hlasování §32

Zásady hlasování §33

Způsob hlasování §34

Pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí §35 §36 §37 §38

Ukončení hlasování §39

HLAVA V - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí §40

Posuzování hlasovacích lístků §41

Zápis o průběhu a výsledku hlasování §42

Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §43 §44

Zjišťování výsledku voleb §45

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce §46

Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce §47

Zvláštní ustanovení pro územně členěná statutární města a pro hlavní město Prahu §48 §49 §50

Vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí §51

Ukončení činnosti okrskové volební komise §52

Osvědčení o zvolení §53

Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování §54

HLAVA VI - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ, NOVÉ VOLBY

Vznik a zánik mandátu §55

Nastupování náhradníků §56 §57

Nové volby §58

HLAVA VII - SOUDNÍ PŘEZKUM §59 §60 §61

HLAVA VIII - NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ

Nároky členů okrskových volebních komisí §62

Nároky kandidátů §63

HLAVA IX - PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY §64 §65

HLAVA X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §66

Lhůty §67 §68 §69 §70 §71 §71a §72 §73

Zmocňovací ustanovení §74 §75 §76 §77

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu §78

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů §79

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů §80

ČÁST PÁTÁ  §81

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §82

Příloha - Počty podpisů na peticích podle §21 odst. 4

Nález Ústavního soudu - č. 283/2005 Sb.

č. 222/2012 Sb. - Čl. IV

č. 322/2016 Sb. - Čl. X

č. 90/2017 Sb. - Čl. VI

č. 38/2019 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

491
ZÁKON
ze xxx 6. xxxxxxxx 2001
x xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

VOLBY DO XXXXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Tento zákon xxxxxxxx x xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx1a) a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx zastupitelstev xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí je xxxxxxxx.2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx třicátým xxxx xxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxx x xxxxxxx xxxx jeho uplynutí.

§2

Volby xx zastupitelstev xxxx xx xxxxxx xx základě všeobecného, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Volby do xxxxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxxx republiky xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xx den xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, v xxx xxxx xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Volby xx xxxxxxxxxxxxxx obcí xx xxxxxx ve 2 xxxxx xx xxxxx xxxxxx, městech, městech xx zvláštním xxxxxxxxxx,3) xxxxxxx městě Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§54 x 58).

(3) Xxxxxx-xx se xxxxx xx 2 xxxxx, jsou xxxx xxxxx a sobota. X první den xxxxx xxxxxx hlasování xx 14.00 xxxxx x končí xx 22.00 hodin. Xx xxxxx xxx voleb xxxxxx hlasování x 8.00 xxxxx x xxxxx xx 14.00 xxxxx. Xxxx voleb xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§54) a xxxx volby (§58) xx xxxxxx v xxxxxx xxx. Hlasování xxxxxx x 7.00 xxxxx x xxxxx xx 22.00 xxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx není stanoveno xxxxx (§39).

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, města nebo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx4) xx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx alespoň x xxx voleb, x xxxxxx-xx xx volby xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx voleb, xxxxxx věku xxxxxxx 18 let, xx x xxx xxxxx x xxxx obci, xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,5) x státní xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x den xxxxx, a xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, druhý xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x je xxxxxxxxx x pobytu x xxxx obci, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx věku xxxxxxx 18 let x xxxxx xxxxx xxxxx přiznává xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"); xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx statutární xxxxx") xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx6) xx xxxxx xxxxx xxx volič, xxxxx xx v xxx voleb xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části.

(2) Xxxxxxxxxx výkonu volebního xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx7),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx lidu,8) xxxx

x) xxxxx služby vojáka x xxxxxxxx v xxxxxxxxx nebo výkon xxxxxx vojáka x xxxxxx v xxxxxxxxx.

§5

Právo xxx volen

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být zvolen xxxxx volič, x xxxxxxx není xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x); xxxxxx zastupitelstva městského xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx územně členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, u kterého xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx §4 odst. 2 písm. a) x x) x xxxxx je x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx k pobytu.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, města, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x funkcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxx, xxxxx, územně členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx nebo Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x funkcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úřadu tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části a x xxxxxx vykonávanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxx hlavního xxxxx Xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx města xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy, městského xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu11) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx xxxxxx nebo městské xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxx") xx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 pouze xx xxxxxxxx, xx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx obvodu xxxx městské xxxxx (xxxx xxx "obec"), xxxx za xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx Praze primátorem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx starostou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx, hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské části.

XXXXX II

VOLEBNÍ ORGÁNY

§6

Volebními xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx

x) Státní xxxxxxx komise,

b) Ministerstvo xxxxxx,

x) Xxxxx statistický xxxx,

x) xxxxxxx úřad, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx,11) x xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, ve městech Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx obecní xxxx"),

x) xxxxxx xxxx x xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx úřadu,12) x x xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx úřad, x xxxxxxx městě Praze xxxx městské xxxxx, x xxxx rada xxxxxxx xxxxx zřídila xxxxxxx 2 odbory,12) xx xxxxxxx Brně, Xxxxxxx x Plzni xxxx městské xxxxx xxxx městského obvodu (xxxx xxx "obecní xxxx x xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx 2 odbory"),

g) xxxxxx úřad, městský xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxx xxxxxxx části xxxx městského obvodu xxxxxx členěného statutárního xxxxx x xxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxx xxxxxxx části (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§7

Státní xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,13) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) koordinuje xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx dohled nad xxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí sdělením xx Sbírce xxxxxx,

x) xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxx volební xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xx úseku voleb xx zastupitelstev xxxx.14)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, nových, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) metodicky řídí x xxxxxxxxxx organizační x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x provedení xxxxx,

x) xxxx stížnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xx krajského úřadu x výjimkou Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx voleb, který xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxxxxx; ověření xxxxxxxxxxxx na úseku xxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,16)

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zajišťuje tisk xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§9

Český xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx17) xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, pověřených xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx u xxxxx městských částí x xxxxxxxxx obvodů; xxx xxx spolupracuje x Xxxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxx úřady,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) technicky zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a celkových xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajištění zpracování x poskytování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xx povinná,

g) xxxxxx xxxxxxx doklad ve xxxxx počítačové xxxxxxx, xxxxx osvědčuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx hlasování z xxxxxxxxx okrsku xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx technických xxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zpracování výsledků xxxxx xx zastupitelstev xxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx komisí xx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) předává xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx převzatých xx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx oprávněn

a) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (§40 xxxx. 1),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx technickém nosiči xxx (§43 xxxx. 1),

x) stanovit xxxxx x xxxxxxxxxx chyb x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§43 xxxx. 2),

x) xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§43 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky voleb xx zastupitelstva xxxx (§43 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§46 xxxx. 1 a 3).

§10

Xxxxxxx xxxx

(1) Krajský xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x technicky přípravu, xxxxxx a provedení xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x územním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) ukládá pokuty xxxxx xxxxxx zákona,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx místnostech,

e) xxxxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx městských xxxxx x xxxxxxxxx obvodů,

g) xxxxxxx způsobilost xx xxxxx voleb xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx obecním xxxxx xxxx zřízeny xxxxxxx 2 odbory x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,18)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx,

x) x případě potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx obecním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx pouze zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx osvědčení xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x).

§11

§11 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 230/2002 Sb.

§12

Xxxxxxxx xxxxxx úřad

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu x xxxxxxxx xxxx, xxx působí xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. x),

x) informuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, kde xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. f), x registraci kandidátních xxxxxx nejpozději 48 xxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx lístku xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. f),

d) zajišťuje xxxx hlasovacích xxxxxx x obcích xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx, kde xxxxxx xxxxxx úřady xxxxx §6 xxxx. f),

e) xxxxxxxxxxxx s Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx potřebných technických xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x telefonním spojení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obecních úřadů, xxxxxx jej krajskému xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxx přede xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obcí, xxx xxxxxx obecní xxxxx xxxxx §6 xxxx. f),

h) xxxx xxxxxxxxx xx organizačně xxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx x městských xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místnostech,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů okrskovou xxxxxxx komisí,

l) s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx těchto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx osvědčení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,20) xx oprávněn

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§21 xxxx. 3),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listiny (§21 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxx x registrovat xxxxxxxxxx xxxxxxx (§23),

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zmocněnce (§22 xxxx. 4),

x) vyhotovit x zaslat rozhodnutí x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§23 xxxx. 3 až 5),

x) xxxxxxx prohlášení o xxxxxx xx kandidatury x x xxxxx xxxxxxxx (§24 odst. 3),

x) změnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině (§24 xxxx. 4),

x) xxxxxxxxx xxxxxx volebních xxxxx xx hlasovacím xxxxxx (§25 xxxx. 3),

x) xxxxxxxx zápis x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce (§46 xxxx. 3),

j) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§38),

x) provádět xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hlasování

(3) Pověřený xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx využívá

a) xxxxxxxxxx xxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Využívanými xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum narození,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,

f) xxxxx, místo a xxxxx či stát xxxxx xxxx den xxxxx uvedený x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Využívanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

f) xxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxx a adresa xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

f) xxxxx, xxxxx a xxxxx xx stát úmrtí xxxx den xxxxx xxxxxxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx cizinec xx zapsán do xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx do dodatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obcí přihlášených x xxxx k xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke splnění xxxxxx úkolu.

§13

Obecní úřad v xxxxxx, kde jsou xxxxxxx alespoň 2 xxxxxx

(1) Obecní úřad x xxxxxx, kde xxxx zřízeny xxxxxxx 2 xxxxxx,

x) projednává x registruje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volby xx zastupitelstva xxxx,

x) xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx petic využívá xxxxx v rozsahu x za podmínek xxxxx §12 odst. 3 xx 9,

x) xxxxxxxxx starostu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin,

d) xxxxxx xxxxxx volebních xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx tisk xxxxxxxxxxx lístků,

f) vyhlašuje xxxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pouze xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 2.

§14

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vybavení x xxxxxxxx pracovní xxxx,

x) xxxx stálý xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx seznamu voličů (§28 odst. 1 xx 4),

x) xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx stálého seznamu xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx místnosti x xxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejpozději 9 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx voleb xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx převzaté xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xx území hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x provádí školení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x zajišťuje xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxx voleb, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx zaměstnanec, xxxxx xx osvědčení podle xxxxxxxxxx právního předpisu.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx využívá xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xx 9.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx volebních xxxxxx.

(4) Xxxxx ze základního xxxxxxxx obyvatel, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x místě xxxxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxx,

x) stanovuje x xxxxxxxxxxxx x počtu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 60 dnů xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx tak, aby xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 6, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 300 voličů, xxx může být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xxx, xxx xx uskutečnilo nejpozději xx 21 dnů xxxxx dnem xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účast xx xxxxxxx xx povinná, x xxxxxxxxx školení x zásadám hlasování x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jich xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxx úřadu xx 45 xxx přede xxxx voleb,

h) xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zasílá starosta xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx jako adresu xxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx evidovanou v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, na kterou xxxx být doručovány xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §4 xxxx. 1, x současně xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx obecního xxxxx; oznámení xx xxxxxxx xx doručené xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxxx školení x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se jich xxxxxxxx xxxxxxxxx starosta xxxxxxx.

§16

Okrsková volební xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxx x pořádek ve xxxxxxx místnosti,

b) zajišťuje x dozírá xx xxxxxx hlasování,

c) sčítá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úschovy obecnímu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx občan xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv, je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x obci xx území České xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, x

x) xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx dosáhl xxxx xxxxxxx 18 xxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a

c) který xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§20 xxxx. 1), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstva xxxx, xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náhradníka do xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx volí. Není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxxxx členy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X případě, kdy xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx počet x průběhu xxxxx xx zastupitelstva xxxx x nejsou-li xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž zástupcům xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx na neobsazená xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Delegování xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx starostovi, x xx v listinné xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx úřední záznam xxxx xx potvrdí xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa trvalého xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x nezávislého xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x seznamu xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidáta xxxx xxxxx a xxxxxxxx. Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pro doručování xxxx adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx člena, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a údaj, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x náhradníci xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zařadí xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx zmocněnec politické xxxxxx, politického hnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx delegování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zmocněncem xxxxxxxx, xxxx nezávislý xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx budu svědomitě x nestranně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxx řídit Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx." Xxxx skládá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx volební komisi xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§52),

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx, kdo xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxx, nevykonává-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxx a xxxx nepřítomnost xxxx xxxxxxxxxxx déle než 2 xxxxxx.

(6) Zapisovatel, xxxxxx xxxx být xxxxx státní občan Xxxxx republiky, je xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Zapisovatel xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx znění x xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 4. Xx jmenován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx přestane vykonávat xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x na xxxx xxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§18

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx členství xxxxxxx xxxxx §17 odst. 5, xxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx volební xxxxxx; xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slibu xxxxx §17 odst. 4. Nastanou-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 5 xxxx. x) xx x) x nejsou-li xxxxxxxxxx, xxxxxxxx předseda okrskové xxxxxxx xxxxxx starostu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxx xx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. Xxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx zasedání xxxx xxxxx ze svých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Losování xxxx xxxxxxxxxxx; zapisovatel xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx odstoupí xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx závažných xxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxx, xxxxxxxx losování xxxxx; xx losování předsedy xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx místopředseda xxxxxxxx xxxxxxx komise; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx zařazen xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, předseda x xxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx bylo x každého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, funkce x xxxxxxxx xxxxxxx komisi x xxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX

§20

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx stranou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany a xxxxxxxxx xxxxx,15) jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx kandidáti, sdružení xxxxxxxxxxx kandidátů xxxx xxxxxxxx politických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nezávislých kandidátů.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx samostatně, xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx zastupitelstva obce xxxxxxxx xxxx volební xxxxxx.

(3) Kandidát může xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx listiny

(1) Kandidátní xxxxxxx pro xxxxx xx zastupitelstva xxxx xxxxx xxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxx volební xxxxxx xxxx podat xxx volby xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx; volí-li xx xx téhož zastupitelstva xxxx xx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx volební xxxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxx x každém xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pověřený xxxxxx úřad zveřejní xx úřední xxxxx, xxxxxxxxx způsobem v xxxxx xxxxxxxx nejpozději 85 xxx přede xxxx voleb seznam xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx kandidátní listiny xxxxx (§13), a xxxxxx xxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§12).

(3) Kandidátní listiny xx xxxxxxxx nejpozději xx 16.00 xxxxx 66 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx obecní úřad x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx alespoň 2 xxxxxx; pro xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Registrační xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zmocněnci xxxxxxx xxxxxx (§22 xxxx. 4) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx stranu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo sdružení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx strana ke xxxxxxxxxx xxxxxxx petici xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx petice x xx každé xxxx xxxxx straně xxxx xxx xxxxxx název xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx, x rok xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxxxxx pobytu, xxx-xx x xxxxxxx podle §4 xxxx. 1, xxxxx xxxxx hlas xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx započítat. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx podpisů xxxxxx je xxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx číslo xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx počet xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx úřední xxxxx xxxxxxxxxx 85 xxx xxxxx dnem xxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx zastupitelstva xxxx,

x) označení volebního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) název xxxxxxx strany x xxxxxxxx, x xxxx xxx volební xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 jde, x xxxxxxxx názvu politických xxxxx a politických xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx kandidátů, xxxxxxx, xxxxxx věk xx xxxxxxx dni xxxxx, xxxxxxxxx ke dni xxxxx, konají-li se xxxxx x xxxxxx xxx, x xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx na xxxxx, xxxx, xxx xxxx přihlášeni x xxxxxxxx pobytu, případně x xxxxxxxxxxx pobytu, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxx xxxxxxxxx příslušnosti"),

e) pořadí xx xxxxxxxxxx listině xxxxxxxxx pomocí arabského xxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx s uvedením xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kandidát,

g) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx navrhlo,

h) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxxxxxxx kandidátů, označení xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx; x nezávislého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, označení xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx ustavena.15)

(2) Volební xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx listině xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zastupitelstva xxxx. Xxxx-xx pro volby xx zastupitelstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obvody, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxx xxxxx volební xxxxx xxxxx nejvýše xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X obcích, xxx xx má xxxxx 7 x xxxx xxxxx zastupitelstva xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx na kandidátní xxxxxxx xxxxx nejvýše xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx členů xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x zaokrouhlený xx xxxx číslo xxxx. Xx uplynutí xxxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx již xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kandidáty xxx vzájemně xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Ke xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx, xx souhlasí xx xxxx kandidaturou, xx xx xxxxxx známy xxxxxxxx volitelnosti, xxxxxxxxx xxxx překážky xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x že nedal xxxxxxx k xxxx, xxx xxx uveden xx xxxx kandidátní xxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvede xxxxx, kde xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x cizince xxxxx §4 xxxx. 1, x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx náhradníkem xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx jím xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx od 66 xx 60 dnů xxxxx dnem xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kandidátní listiny. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx xxxxxxxx-xx nesprávné xxxxx xxxx xxxx-xx x xx připojena xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxx neobsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx přede xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 53 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Ve xxxxxx xxxxx xxxx vady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx do 48 xxx přede xxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud k xx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 3 nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx kandidátní listině, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx prohlášení x více xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx §22 odst. 1 písm. d), x) a x), xxxxxxxxx jsou-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 48 xxx xxxxx xxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx xxxx rozhodne

a) x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx splňující náležitosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2; v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx součástí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Registrační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci, x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Současně xx xxxxxxxxxx vyvěsí xx úřední desce xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx na xxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí o xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx x xxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx uvede, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Odůvodnění xxxx třeba x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí xx uvede xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx razítkem x xxxxxxxx x uvedením xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jejíž xxxx xxxx funkci xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(6) Xx xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx x po xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Registrace xx xxxxxxxxx pro vytištění xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx být xxxxx, xxxxxxxxx je xxxxx xxx 5, xxxxx xx x xxxx obci nekonají.

§24

Xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx může xx 48 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stranami, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx koalicemi xxxx xx 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxx xxxxxxx odvolat kandidaturu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxx registračnímu xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx hlasovacím xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx změní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní listině xxxxxxxxx xxxxxxx řady.

(5) Xxxx-xx prohlášení x xxxxxx xx kandidatury xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx při zjišťování xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obce se x hlasům xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx kandidátů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§45 xxxx. 1 a 4). Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxx volebních xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx xx 48 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx hlasovacích lístků.

(2) X xxxxxxx každého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uveden xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx volební xxxxxx, uvede xx x xxxxxxx hlasovacího xxxxxx též označení xxxxxxxxx obvodu x xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Hlasovací lístky xxxx opatřeny xxxxxxxx xxxxxxxxx obce xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx lístcích xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx označeny xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pruhem.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx volební xxxxxx xxxx uvedeni xx společném xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stranou, x to x xxxxxxxxxxxx zarámovaných xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx sebe; xxxx-xx xx xxx počet xxxxxxxxx stran xxxxx, xxxxxxxxx sloupce x xxxxxxxxxxx xxxx. Pořadí xxxxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §23 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxx §23 odst. 6. Xxxxx sloupec xx xxxxxxxx názvem a xxxxxxxxxxx xxxxxx volební xxxxxx. X záhlaví xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx x tomto sloupci xxxxxxx 2 xxxxxxxxx. X každého xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxx, část xxxx, xxxx xxxxxxx-xx se xxxx xx xxxxx, xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx x xxx, xx xx xxx politické xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nezávislých xxxxxxxxx, uvede xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx strany nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx navrhlo, xxxx xxxxxxxx, že jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx navíc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxx.15) Xxxx jménem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a pořadové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx číslicí. Správnost xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx hlasovacím xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx volební strany, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx lístky pro xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx X4 x xxxxxx xx tisknou xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.". Pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx písma x xxx xxxxxxxxx lístky xxxxxxx xxxxxx téže xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nejpozději 3 xxx xxxxx dnem xxxxx x x xxx voleb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx, kde xxxx starosta, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx prvé xxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx v obci xxx místostarosta, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxx x x hlavním městě Xxxxx ředitel Xxxxxxxxxx (xxxx jen "ředitel xxxxxxxxx xxxxx").

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx hlasovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x těchto chybách xx xxxxx volebních xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x uvedením xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA IV

HLASOVÁNÍ

§26

Volební okrsky

(1) Xxx xxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx v xxxxx xxxx stálé volební xxxxxx; xxxxxxx okrsky xxx xxxxx pouze x xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx volebním xxxxxx o xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx hranic xxxx x xxxxxxx, xxx xx území xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx hranice xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§27).

(2) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx volební okrsek xxxxxxx xxxxxxxx. Volební xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx36) jako xxxxxxx xxxxxx prvky. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x lokalizační xxxxx x xxxxxxxxx okrscích xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí xxxxxx těchto údajů, xxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Volební xxxxxx xx vytvářejí tak, xxx zahrnovaly xxxxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx samostatné xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxx počet xxxxxx.

(4) Volební okrsky xxxxx xxxxx x xxxx od xxxxxxxxx xxxxx22) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx volební xxxxxx.

§27

Xxxxxxx obvody

(1) Xxxx xxxxx jeden xxxxxxx xxxxx. Zastupitelstvo xxxx xxxx nejpozději 85 xxx xxxxx xxxx xxxxxx voleb xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxx s xxxxxx obyvatel do 10&xxxx;000 xxx, aby xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx od 10&xxxx;001 xx 50&xxxx;000 xxxxxxxx xxx, xxx se x xxxxxx volebním xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 členů zastupitelstva xxxx,

x) x xxxxxx x počtem xxxxxxxx xxx 50&xxxx;000 tak, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 9 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce.

(2) X xxxxxxx městě Xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx vytvořených xxxxxxxxx obvodů, xxxxxx xxxxx, počty xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx volebních xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx starosta xx 2 xxx po xxxxxxxxx volebních xxxxxx xx úřední xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxx obecní xxxx xx xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tento volič xxxxxxx xxxxxx občanství xxxxx, jehož občanům xxxxx xxxxx přiznává xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, x xxxx přihlášení xx x pobytu x xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx sestavení xxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxx pozbude xxxxx volit, xxxx xx xxxxxx seznamu xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dodatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "seznam"). Xxxxx xxxxx si xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxx x xxxxxxx; xxxx požadovat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx oprav. Obecní xxxx xx xxxxxxx xx 48 hodin xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx v této xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxx, proč xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx překážka xx xxxxxx volebního xxxxx (§4 xxxx. 2), xx xxxx skutečnost xxxxxxxxx v xxxxxxx.

(4) Xxx dny xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x 16.00 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx volebním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, které obsahují xxxxxx voličů xxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3.

§29

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Starosta xxxxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o době x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx. Xxxx-xx na území xxxx zřízeno více xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx obce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx zveřejní xx xxxxx xxxxxxx z xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místností, x xxxx-xx x xxxx vytvořeny volební xxxxxx, jejich xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx voliče na xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nutné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X obci, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,23) xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx i x xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

Volební kampaň

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx volebních xxxxxxx, a xx xxxxxxx 16 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kandidujících volebních xxxxx. Plochu xxx xxxxxxxx volebních plakátů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx bezplatně; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politických stran x politických xxxxx.

(2) X době xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxx žádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxx x volebních xxxxxxxx.

(3) Xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx pro volební xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§31

Volební xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx obálka"), psacími xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx stejné jakosti x barvy. Xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jinými volbami, xxxx být xxxxxx xxxxxx xxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oddělené tak, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx volebním xxxxxx.

(4) Xx volební xxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxx vyvěšen xxxxxxxxx xxxxxx označený xxxxxxx "vzor" x xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Na objektu, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx vyvěsí xxxxxx xxxxxx a ve xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx místě xxxxxx xxxxx státní xxxx.24)

§32

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xx xxxxxxx zkontrolovat xxxx xxxxxxxxx hlasování, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vybavena podle §31, a před xxxxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx schránku a xxxxxxxxx volební xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xx xxxxxxxx.

§33

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx osobně. Xxxxxxxxxx není přípustné.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Volič xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx totožnost a xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě státní xxxxxxxxx státu, jehož xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx občanství xxxxxxx volič občanským xxxxxxxx25) xxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,26) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx27) xxxx xxxxxxxxxx x přechodném xxxxxx. Xx záznamu xx výpisu ze xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx za chybějící xxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx, který xxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx hlasovat ve xxxxxxxx xxxxxx, okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zároveň x xxxxxxx, x xx xxx xxxx okrskové xxxxxxx komise. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx proto, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxx upravil x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x v xxx xxxxx okrskovou volební xxxxxx o xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx volební xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x voliči 2 své členy x přenosnou volební xxxxxxxxx, úřední obálkou x hlasovacími xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxx zachována tajnost xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků x xxxxxx obálky xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků (§31 xxxx. 3).

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx kterého hlasuje, x xx x xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Volič xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx čtverečku x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx volební strany xxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx které hlasuje, x to v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sloupcích, xx kterých xxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxx. Takto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxx xxxxxxxxx označené xxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx označené xxxxxxx strany xxxxxxx x jejím xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech x x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx zastupitelstva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do Xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx do xxxxx xxxxxx obálky.

(6) Xxxxx xx opuštění prostoru xxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx lístků xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx volební xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx, komise xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35

Pořádek xx volební xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx a důstojného xxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Členové xxxxxxxxxx volebních xxxxxx x ti, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kde okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (§40 odst. 1), xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xx podepsání xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xx informace o xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§37

(1) Po prvním xxx xxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schránky, xxxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx vkládat xxxxxxxxx xxxxxx xxx je xxxxxxx, a zabezpečí x xxxxxxx volební xxxxxxxxx. Před zahájením xxxxxxxxx druhého xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx.

(2) Nastanou-li okolnosti, xxxxx xxxxxxxxxx zahájit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx nebo xx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx hodinu xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx o 1 hodinu. Xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx obvyklým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx volební dokumenty x volební xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ověří xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx. Skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxx obecní xxxx x xxxxxxx xxxx může při xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx provést ve xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xx místě. X xxxxxxxxx kontroly vyhotoví xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx směřujících xx xxxxxxxxxx výsledků hlasování, xxx xxxxxxxxx volební xxxxxx závazné. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx na místě xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x jejich odstranění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx postupuje podle §37.

§39

Xxxxxxxx hlasování

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ukončení hlasování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxx xxx se umožní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xx zastupitelstev xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xx seznamu ve xxxxxxxx okrsku. S xxxxxxxx xxxx, xxx xx vytvořen xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx volební xxxxxxxx x xxxxxxxxx volební xxxxxxxx tak, xxx xx nich xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zahájí ve 14.00 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx poté, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX DO XXXXXXXXXXXXXX XXXX

§40

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx právo xxx přítomni xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx osvědčení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,20) xxxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxx dala povolení Xxxxxx volební xxxxxx.

(2) Xx ukončení xxxxxxxxx xx předseda okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací lístky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (§42 xxxx. 3). Poté xx xxxxxxx xxxxxxx schránku. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx voličů xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, komise xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lístky x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx obálky x xxxxxxx xxxxx úředních xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx nalezeny xx xxxxxxx schránce, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx vynětí xxxxxxxxxxx xxxxxx z úředních xxxxxx okrsková volební xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx volební xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx kandidáty. Počet xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx stranu je xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Hlasuje-li xx x okrsku xx zastupitelstva xxxxx xxxx do Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx, xxxxxxxxx lístky se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx posouzení hlasovacího xxxxxx (§41) xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx takto:

a) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, obdrží xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx, obdrží xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx volební strany, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx hlasovacího xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx označena xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx označený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poté v xxxxxx dle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozdíl xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxx označených xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx, kteří xx kandidatury vzdali xxxx xxxx odvoláni xxxxx §24, a x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správnost sčítání xxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx hlasovacích lístků

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, který není xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx je xxxxxxxx,

x) jestliže neoznačil xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx žádného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v záhlaví xxxxxxx xxxxxxx strany xxxx xxx jednu xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámečku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx voleno xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx ohledu xx xx, že xxxxxxxx xx kandidatury vzdal xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx odvolána,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxxx do xxxxxx xxxxxx,

x) jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxx přetržen,

f) xx-xx v úřední xxxxxx několik xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x současně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx volební xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx svým xxxxxx, x xxxxxxxx kandidátů xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasovacího lístku xx xxxxxxxxxx.

(5) Platnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx platností xxxxxxxx xxxxxxx komise.

§42

Zápis o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx; jestliže některý x xxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx důvody x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx o xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx xx xxxxx

x) doba xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ze seznamu,

c) xxxxx voličů, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx každou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stručný xxxxx oznámení a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přijala, x xxxxxx stručné zdůvodnění.

(3) X uvedení údajů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tento účel xxxxxxxx označil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxx vyhotovení xxxxxx x průběhu x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Českým statistickým xxxxxx.

§43

Xxxxxxx výsledku xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně Českému xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x měst Xxxx, Ostravy a Xxxxx; x těchto xxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise 1 xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx v hlavním xxxxx Xxxxx x x úřadu xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x předávaném xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx chyb x xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx xxxx jde x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx možná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x předání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x výsledku hlasování xxxxx xxxxxxxx 1 xx 24 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opakovaného hlasování (§54) x příslušném xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx člen xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Předseda okrskové xxxxxxx komise nebo xxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxx, ve které xxx vytvořen xxxxx 1 volební okrsek, xxxxxxxx zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx obce x xxxxx xx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zároveň xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §52.

(4) Předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx výsledek xxxxxxxxx xx xxxxxxx okrsek xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx hlasovací xxxxxx a úřední xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxx x případný zápis x kontrole provedené xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxx xxxxxx x předá xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obecnímu úřadu.

§44

§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§45

Xxxxxxxxxx výsledku xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 okrskovými xxxxxxxxx xxxxxxxx zjistí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině x xxxxx xxx xxxxxx kandidátní listinu. Xxxx zjistí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx kandidátní xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx méně než 5 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poděleného voleným xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vynásobeného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listinám x xxxxxx pro xx xxxxxxxxxx xx xxx dalším zjišťování xxxxxxxx voleb x xxxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx. Zjistí-li Český xxxxxxxxxxx úřad, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepostupují xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx, snižuje se xxxxxxx 5 % xxxxxxxx vždy o 1 % až xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxx xxxx takto xxxxxxxx xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx mandátů, popřípadě xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx 5. Xxxxxx-xx xxxxxxx podmínka xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x další xxxxxxxx xx do xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxx volby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx, x hranici 5 % xx nepřihlíží. Xxxx dělí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listina, postupně xxxxx 1, 2, 3 x dále xxxx číslem x xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx dělících xxxxxxx odpovídal xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx kandidátní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx vypočítané xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 seřadí Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx počtu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx každý xxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx podílu je xxxxxxxxxxx celkový xxxxx xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx x xxxxx xxxxxx, rozhodne xxx.

(3) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxx mandáty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listině na xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nedojde ke xxxxx pořadí xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vydělí xxxxxxx xxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o 10 % více xxxxx, než je xxxxx stanovený průměr xxxxxxxxx celým číslem xxx zaokrouhlení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx-xx takových kandidátů xxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxx, které xxxx xxx xx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx původní pořadí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx náhradníky x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx náhradníky nestávají.

(6) Xxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx obvody, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5 xxx xxxxx xxxxxxx obvod zvlášť.

§46

Xxxxx x výsledku xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhotoví zápis x výsledku xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx registračnímu xxxxx.

(2) X zápise x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx okrsků x xxxx, xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které nepředaly xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx vytvořeny,

c) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxxxx, xxxxxx byly xxxxxx úřední obálky,

e) xxxxx odevzdaných xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx volební xxxxxx,

x) počet platných xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce, x xx kandidátní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx byli xxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx volebních xxxxx xxxxx §45 xxxx. 5.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx úřad plní xxxxxx registračního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§47

Vyhlášení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce

Registrační xxxx xxxxxxx výsledky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx xxxx odsouhlasení x podepsání. Pověřený xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxx x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx obce xx úřední xxxxx xxxx, pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

§48

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx členěná xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Xxxx městské xxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzni

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx přejímce, xxxxxxxx x zpracování xxxxxx o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx obvodu,

b) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx potřebných technických xxxxxxxx x pracovních xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx systému xxxxxxxxxx xx xxxxx pracovišti.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zápis o xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx (§42) xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx městských obvodů xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx stejnopisu xxxxxx vyhotoveného xxxxx §42 xxxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise podle §43 xxxx. 1.

§49

§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§50

(1) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x předá ho Xxxxxx volební komisi.

(2) X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterých xxxx zvoleno xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx seznamů,

c) xxxxxxx xxxxx voličů, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx volebních xxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§23 odst. 8), x xxxx, x xxxxx xxxx xx základě §43 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasování.

§51

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx patnáctým dnem xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx volební xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxxx voleb (§60), xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx tento xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx den xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opakovaného xxxxxxxxx x případě, xx xxxxx návrh xxx xxxxxx shledán xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxx návrh xxx soudem xxxxxxx xxxxxxxxxx a opakuje xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxx o xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení x zvolení, x xx nejpozději do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X případě, kdy xxxx shledá xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxx xxxx do 7 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx (§60) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx stanoveném xxxxx §45 odst. 3 x 4.

§54

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x opakované xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) soud shledá xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx (§60),

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neodevzdala zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování podle §43 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), vyhlásí opakované xxxxx nebo opakované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx usnesení xxxxx.

(3) Nedošlo-li ke xxxxxxx zastupitelstva obce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministr xxxxxx do 30 xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx zvolení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitra xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx celkových xxxxxxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx komisí.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX X XXXXX MANDÁTU, NASTUPOVÁNÍ XXXXXXXXXX, XXXX XXXXX

§55

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxx vzniká xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxx slibu x xxxxxxxx,

x) dnem, xxx starosta nebo xxxxxxxx a x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx mandát; xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx starosta xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx; rezignaci xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx obcí xxxx připojení xxxx x jiné xxxx.28)

(3) Xxxxx případů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx mandát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, vysloví-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx

x) pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx,

x) xx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx-xx zastupitelstvo obce xx nejbližším xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx x svolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 21 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx to xxxxxxx krajského xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx neslučitelnosti xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx mandátu xx xxxxxxxxxxx zasedání, xxx xxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx 3 xxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, postupuje xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

(7) Usnesení zastupitelstva xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kdo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo rozhodnutí xxxxxxxx domáhat xx xxxxxxx u xxxxx xxxxx §59 xxxx. 3. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xx usnesení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx zastupitelstva obce xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxx soudu xxxxx §59 xxxx. 3, xxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nastupuje xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx podle §45 xxxx. 5, x xx xxxx následujícím xx dni, kdy xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx nastoupenému xxxxx zastupitelstva xxxx xxxxx rada obce, xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxx xxxx hlavního xxxxx Prahy, a xxxx-xx zřízena, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxxx, xx xx mandát uprázdní, xxxxxxxxx x xxx, xx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce x kterým dnem xx xxx xxxx. X xxxxxxx neslučitelnosti xxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §55 xxxx. 6 xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx nelze xxxx zpět,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) úmrtím xxxxxxxxxx.

§58

Xxxx volby

(1) Xxxx xxxxx xx zastupitelstva xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxx xxx xxxxxxxx oproti xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a nejsou-li xxxxxxxxxx podle §56,

b) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx xxx xxxxxxx 5 x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx podle §56,

c) xxxxx-xx xx vzniku xxxx xxxx,

x) dojde-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxx části nebo xxxxxx xxxxxxxxx obvodu,

e) xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.29)

(2) X xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxx volby nekonají.

(3) Xxx xxxx xxxxx xx použijí ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x).

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx xxx konání nových xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zastupitelstva xxxx Ministerstvu xxxxxx xx 30 xxx xxx dne, ve xxxxxx xxxxx důvod xxxxxx. Obdobně postupuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx volby xxxxxxx xxxxxxx vnitra xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX VII

SOUDNÍ PŘEZKUM

§59

(1) Xx xxxxxx chyb x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30)

(2) Proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, škrtnutí xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx pro xxxxx xx zastupitelstva xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu.31)

(3) Xxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajského úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx člen xxxxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx listinu x xxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) xxxxxxx xxxxxx xx zrušení takového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx.

§60

(1) Podáním xxxxxx xx neplatnost xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na neplatnost xxxxx kandidáta xx xxxx domáhat xxxxxxx x soudu32) xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx ve volebním xxxxxx, xxx byl xxxx zastupitelstva obce xxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx strana, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx obcí Xxxxxx xxxxxxx komisí.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxxxxx, xx-xx zato, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, který hrubě xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podat xxxxxxxxxxx, má-li zato, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx kandidáta může xxxxx navrhovatel, má-li xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto kandidáta.

§61

X xxxxxx xxxxx §59 odst. 2 x 3 x §60 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXX ČLENŮ XXXXXXXXXX VOLEBNÍCH XXXXXX X NÁROKY XXXXXXXXX

§62

Xxxxxx xxxxx okrskových volebních xxxxxx

(1) Člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx funkce xxx xxxxxxx členové okrskové xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx zvláštní xxxxxx xx výkon xxxxxx nemá člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx zapisovatel xxxxxxxx xxxx předseda x xxxxxxxxxxxxx xxxxx losem x xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxxxx xxxx služebním xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx mzdy, xxxxx, xxxxxxxxxx příjmu xxxx odměny xx xxxx průměrného xxxxxxx xx uvolňujícího zaměstnavatele. Xxxxxxx okrskové volební xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§63

Xxxxxx kandidátů

Kandidát má xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx volbám xx ten, x xxxxx xx v xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx náhrady xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx úkonem x obecném xxxxx.

XXXXX IX

PŘESTUPKY A XXXX XXXXXXX DELIKTY

§64

Přestupku xx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx x xxxx počínající třetím xxxx xxxxx dnem xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx a končící xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a volební xxxxxxxx. K projednání xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, kde je xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x trvalému pobytu. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx do xxxx 30&xxxx;000 Xx. Na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.34)

§65

Jiného xxxxxxxxx deliktu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vydávání xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxxxxx ukončením hlasování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx průzkumy. Xx xxxxx správní xxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx. Pokutu xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx právnické xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx lze zahájit xx 3 měsíců x musí xxx xxxxxxxxxx ukončeno do 3 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.35) Xxxxxx xx splatná xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx byla xxxxxxx. Xxxxxx xx příjmem xxxxx.

HLAVA X

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§66

Xxx xxxxxx volbách xxxxx §58 a xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xx xxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zbývající část xxxxxxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxx

(1) Xx běhu xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx rozhodný xxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx určené xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx svým xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počátek xxxxx.

(3) Lhůta xxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx.

(4) Lhůty xxxxx xxxxxxxxxx ani prominout xxxxxx zmeškání.

§68

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx anebo xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x obci úkoly xxxxxxxxx tímto zákonem, x xx x xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx není zastupitelstvo xxxx primátor xxxxx xxx zastupitelstvo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx ředitele krajského xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zástupce.

§69

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, krajů, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§70

Xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Senátu.

§71

Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64 a 65, xxxxxxxxxx.

§71a

Působnosti xxxxxxxxx krajskému xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzeň, magistrátům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx města xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§72

Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev obcí, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx voleb.

§73

Pokud tento xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx k 1. lednu xxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxx.

§74

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) v xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx x x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxx odměny a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon funkce xxxxxxxxxxx xxxxx zařazeného xx krajského xxxxx x obce, xxxxx xxxx plní úkoly xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx obecních xxxxx a volebních xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxx, xxx vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx úschově x archivaci volební xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxx x Xxxxxx statistickým xxxxxx

1. xxxxx spolupráce xxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxx statistického xxxxx xxx xxxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx listinách, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx kandidátů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx hlasovacím xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§75

Na opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx přede dnem xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx hledí xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

§76

Stálé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x xxxx 2002 xxxxxx xxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nezachovává xxxxxxxxx xxxxxx celek xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx.

§77

Od 1. ledna 2003 xxxxxx voliče, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx obecní xxxx xx xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x která xxxx vyhlášena ve Xxxxxx mezinárodních xxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§78

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., zákona č. 49/1973 Sb., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Sb., xxxxxx x. 171/1993 Sb., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona č. 204/2000 Sb., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx 370/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 137/2001 Xx., xxxxxx č. 231/2001 Sb., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 276/2001 Sb. x zákona č. 317/2001 Xx., xx xxxx takto:

1. V §200x xxxx. 3 xx x xxxxx xxxx xxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx republiky".

2. X §200x xx xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxx odstavce 4 až 6, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxx vnitra vyslovili xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx zastupitelstva xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx zastupitelstva xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterým xxx xxxxx vysloven.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 je xxxxxxxxxxx a příslušná xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx úřad, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx přednosta xxxxxxxxx xxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxx-xx xxxxx mandátu ministr xxxxxx.

(6) Xxxx o xxxxxx rozhodne xxx xxxxxxx usnesením, x xx xx 20 xxx. Usnesení xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx přednosty xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx vysloven zánik xxxxxxx, se doručuje xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx okresní úřad, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

3. Poznámky xxx xxxxx x. 34x) x 34x) xxxxx:

"34x) §21 x 23 xxxxxx x. 491/2001 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

34x) §59 zákona č. 491/2001 Xx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

§79

V zákoně č. 152/1994 Sb., x xxxxxxx xx zastupitelstev x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 247/1995 Xx., xx xxxxx první, xxxxxx, xxxx x xxxxx a příloha x zákonu xxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxx xxxxxx

§80

X xxxxxx č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 212/1996 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 243/1999 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx. x xxxxxx Ústavního xxxxx uveřejněného xxx x. 64/2001 Sb., xx část xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

§81

§81 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§82

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 491/2001 Sb.

Počty xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4

Xxxx, xxxxxxx část, xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zapsaných x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxx
x počtu xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx obvodu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx 500 xxxxxxxx
5 %
7 %
xxx 500 xx 3000 xxxxxxxx
4 %, nejméně 25
7 %
xxx 3000 xx 10 000 obyvatel
3 %, nejméně 120
7 %
xxx 10 000 xx 50&xxxx;000 obyvatel
2 %, xxxxxxx 600
7 %
xxx 50&xxxx;000 do 150 000 xxxxxxxx
1 %, xxxxxxx 1000
7 %
xxx 150&xxxx;000 xxxxxxxx
0,5 %, xxxxxxx 1500
7 %.

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 2 xxxx druhé a xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx volebních okrsků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí zapíše Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx; Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxx nejpozději do 1. xxxxx 2014. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x katastrálnímu potřebné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxx x vymezení volebních xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x nemovitostí xxxxx. Do xxx, xxx dojde k xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x nemovitostí, poskytuje Xxxxxxxxxxxx vnitra seznamy xxxxxx x informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xx 2 měsíců xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxx x vymezení volebních xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x nemovitostí xxxxx, xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků x základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx dne, xxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxx úřad xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx voličů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx okrsků xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxx x. 491/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pouze xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx kontaktních xxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx úřadu Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

Čl. X

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §60 zákona č. 491/2001 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx použije zákon x. 491/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx uvedené v §12 xxxx. 4 xxxx. f), §12 xxxx. 5 písm. x) x x §12 xxxx. 6 xxxx. x) zákona x. 491/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 491/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxx dne 1. xxxxx 2019.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 491/2001 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 491/2001 Xx. se xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2018 použije xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 38/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

Informace

Právní xxxxxxx x. 491/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

230/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 491/2001 Xx., o volbách xx zastupitelstev xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx na 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x zákonem č. 445/2011 Xx. byla xxxxxxx na 1.1.2015)

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx na realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

96/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 238/92 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních souvisejících x xxxxxxxx veřejného xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2005

97/2005 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x zákonu, kterým xx mění zákon x. 238/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 6.1.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 10.2.2005

x xxxxxxxxx xx 15.3.2005

283/2005 Sb., xxxxx XX xx xxx 22.6.2005 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 96/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 238/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.7.2005

531/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.12.2006

381/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.10.2008

320/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR a x xxxxx x xxxxxxxx některých dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 14.9.2009

445/2011 Xx., kterým se xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

222/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

275/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.10.2012

58/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 7.4.2014

114/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

90/2017 Xx., xxxxxx se xxxx volební xxxxxx x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

38/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx, zákon x xxxxxxx referendu, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx

x účinností od 2.3.2019

269/2021 Xx., o xxxxxxxxxx průkazech

s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxx 94/80/ES ze dne 19. xxxxxxxx 1994, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxx volit x xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx příslušníky.
1x) §15 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení).
§1 xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx.
2) Čl. 102 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb.
4) §16 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
§6 xxxxxx x. 131/2000 Sb.
5) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
6) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Sb.
§4 xxxx. 1 xxxxxx č. 131/2000 Xx.

7) §55 xx 65 občanského xxxxxxxx.
8) §5 xxxx. 2 písm. x) x §9 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 548/1991 Xx. a xxxxxx x. 258/2000 Xx.
9) §16 xx 18 zákona x. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
10) §40 xxxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x povolání.
11) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
11x) §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
12) §109 xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Sb.
§94 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 131/2000 Sb.
13) §6 x xxxx. xxxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx krajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
14) §12 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 21/1993 Xx., zákona x. 148/1998 Xx., zákona x. 130/2000 Sb. x xxxxxx x. 239/2000 Sb.
15) §9 xxxxxx x. 424/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 340/2000 Xx.
16) §72 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx).
Xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx obcí, krajů, xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřízených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a předsedů xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti), xx xxxxx xxxxxxxx x. 427/2000 Sb.
17) §4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 89/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 411/2000 Xx.
18) §113 xxxxxx č. 128/2000 Xx.
§84 xxxxxx x. 131/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 145/2001 Sb.
Xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx x. 427/2000 Sb.
19) §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 130/2000 Xx.
20) §12 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 130/2000 Xx.
21) §58 x 200k občanského xxxxxxxx řádu.
22) §3 xxxx. 1 zákona x. 130/2000 Xx.
§1 xxxx. 3 xxxxxx x. 247/1995 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 204/2000 Sb.
23) §117 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Sb.
24) Xxxxx č. 3/1993 Sb., x státních xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 154/1998 Xx.
25) §2 xxxxxx č. 328/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
26) §5 xxxxxx x. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx dokladech).
27) §81 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
28) §19 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Xx.
29) §89 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb.
30) §200j xxxxxx x. 99/1963 Xx.
31) §200k xxxxxx č. 99/1963 Xx.
32) §200l xxxxxx x. 99/1963 Xx.
33) §17 xxxxxxxx vlády x. 108/1994 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxx a některé xxxxx xxxxxx.
Vyhláška č. 18/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
34) §1 xx 20, §51 xx 89 a §94 xxxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 134/1994 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 112/1998 Xx., zákona x. 168/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb. x xxxxxx x. 52/2001 Xx.
35) §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 301/1995 Xx.
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.