Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.2021 do 31.12.2025.


Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

491/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3

Právo volit §4

Právo být volen §5

HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY §6

Státní volební komise §7

Ministerstvo vnitra §8

Český statistický úřad §9

Krajský úřad §10 §11

Pověřený obecní úřad §12

Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory §13

Obecní úřad §14

Starosta §15

Okrsková volební komise §16 §17 §18 §19

HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY A HLASOVACÍ LÍSTKY

Volební strana §20

Kandidátní listiny §21 §22

Projednání a registrace kandidátních listin §23

Vzdání se a odvolání kandidatury §24

Hlasovací lístky §25

HLAVA IV - HLASOVÁNÍ

Volební okrsky §26

Volební obvody §27

Seznamy voličů §28

Informování voličů §29

Volební kampaň §30

Volební místnost §31

Zahájení hlasování §32

Zásady hlasování §33

Způsob hlasování §34

Pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí §35 §36 §37 §38

Ukončení hlasování §39

HLAVA V - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí §40

Posuzování hlasovacích lístků §41

Zápis o průběhu a výsledku hlasování §42

Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §43 §44

Zjišťování výsledku voleb §45

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce §46

Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce §47

Zvláštní ustanovení pro územně členěná statutární města a pro hlavní město Prahu §48 §49 §50

Vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí §51

Ukončení činnosti okrskové volební komise §52

Osvědčení o zvolení §53

Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování §54

HLAVA VI - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ, NOVÉ VOLBY

Vznik a zánik mandátu §55

Nastupování náhradníků §56 §57

Nové volby §58

HLAVA VII - SOUDNÍ PŘEZKUM §59 §60 §61

HLAVA VIII - NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ

Nároky členů okrskových volebních komisí §62

Nároky kandidátů §63

HLAVA IX - PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY §64 §65

HLAVA X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §66

Lhůty §67 §68 §69 §70 §71 §71a §72 §73

Zmocňovací ustanovení §74 §75 §76 §77

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu §78

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů §79

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů §80

ČÁST PÁTÁ  §81

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §82

Příloha - Počty podpisů na peticích podle §21 odst. 4

Nález Ústavního soudu - č. 283/2005 Sb.

č. 222/2012 Sb. - Čl. IV

č. 322/2016 Sb. - Čl. X

č. 90/2017 Sb. - Čl. VI

č. 38/2019 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

491
XXXXX
xx xxx 6. xxxxxxxx 2001
x volbách xx zastupitelstev obcí x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX DO XXXXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx1) podmínky výkonu xxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx1a) x rozsah xxxxxxxx přezkumu xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uplynutím funkčního xxxxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx.

§2

Xxxxx xx zastupitelstev xxxx se xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tajným xxxxxxxxxx2) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyhlašuje, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 90 dnů xxxx xxxxxx konáním. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx zákonů, v xxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx voleb xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obcí xx xxxxxx ve 2 xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,3) xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx obvodech x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§54 x 58).

(3) Konají-li xx xxxxx xx 2 xxxxx, xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx. X xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 14.00 xxxxx x končí ve 22.00 hodin. Ve xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v 8.00 xxxxx x xxxxx ve 14.00 xxxxx. Dnem voleb xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§54) x xxxx volby (§58) xx xxxxxx v xxxxxx xxx. Hlasování xxxxxx x 7.00 xxxxx a xxxxx xx 22.00 xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx stanoveno xxxxx (§39).

§4

Právo xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx občan xxxx4) xx xxxxxxxxxxx, že xxx o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx alespoň x xxx xxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx voleb, xxxxxx xxxx nejméně 18 xxx, xx x den voleb x xxxx xxxx, xxxxx nebo v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,5) a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, a konají-li xx xxxxx xx xxxx dnech, druhý xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx přihlášen x xxxxxx v xxxx obci, xxxxx xxxx hlavním městě Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx x jemuž xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "volič"); xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx") anebo xxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx6) xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxx přihlášen x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx7),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxx lidu,8) xxxx

x) xxxxx služby vojáka x povolání x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

§5

Právo xxx xxxxx

(1) Xxxxxx zastupitelstva obce xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) a x); xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx může xxx xxxxxx xxx xxxxx, u kterého xxxx překážka ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x) x x) a xxxxx je x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx městské části xxxxxxxxx x pobytu.

(2) Xxxxxx člena zastupitelstva xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxx, xxxxx, územně členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx do obecního xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx; xxxxxx člena zastupitelstva xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxxxxxx x funkcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; funkce člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vykonávanou zaměstnancem xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx části xxxxxx xxxxx; funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo městské xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obecního xxxxx11) xxxx krajského nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo městské xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxx") xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce, města, xxxxxx členěného statutárního xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "obec"), xxxx xx xxxxxxxx, xx jde o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, hejtmanem xxxx xxxxx kraje, obce, xxxxx, hlavního xxxxx Xxxxx, městského xxxxxx xxxx městské xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ORGÁNY

§6

Volebními xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx komise,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) krajský xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"),

x) pověřený xxxxxx xxxx,11) x xxxxxxx městě Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Ostravě a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx xxxx v xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,12) a x obcích, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxxxx městě Praze xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx 2 odbory,12) xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx (xxxx xxx "obecní xxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx"),

x) xxxxxx xxxx, městský xxxx, magistrát územně xxxxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy (dále xxx "xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx územně xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) okrsková xxxxxxx komise.

§7

Xxxxxx volební xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,13) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx obcí.

(2) Státní xxxxxxx komise

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, organizaci, xxxxxx x provedení xxxxx xx zastupitelstev obcí,

b) xxxxxxxx dohled nad xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x uveřejňuje xxxxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx sdělením xx Xxxxxx zákonů,

d) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxx volební xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx vnitra

(1) Ministerstvo xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx obcí.14)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx

x) metodicky xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) řeší stížnosti xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx voleb xx xxxxxx kraje,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx voleb xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zařazeného xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxx činností na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxxx; x kladném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,16)

x) xxxxxxxxx tisk xxxxxxxxx materiálů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tisk xxxxxxxxxxx lístků.

§9

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx17) podle xxxxxxxx 1 na pracovištích xxxxxxxxxxx u Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx x úřadů xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzni x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxx spolupracuje x Ministerstvem xxxxxx, xxxxxxxxx úřady a xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx celkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx do zastupitelstev xxxx,

x) xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zpracováním výsledků xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx dalších xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí k xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výsledku hlasování, x to xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx školení xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx okrskovým xxxxxxxx komisím, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx byl xx xxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x volebních xxxxx,

x) řeší xxxxxxxxx xx xxxxxx technických xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použitých xxx zpracování výsledků xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx komisí xx vyžádání poskytuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxx obecnímu úřadu.

(3) Xxxxx zaměstnanec Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx, xxx okrsková xxxxxxx komise xxxxx xxxxx (§40 xxxx. 1),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nosiči xxx (§43 xxxx. 1),

x) stanovit lhůtu x xxxxxxxxxx chyb x předání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování (§43 odst. 2),

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování (§43 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§43 odst. 3),

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§46 xxxx. 1 x 3).

§10

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x technicky přípravu, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxxx spojení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x územním xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x sčítání hlasů xx volebních místnostech,

e) xxxxxxxxxxxx s Českým xxxxxxxxxxxx úřadem xx xxxxxxxxx potřebných technických xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx městských xxxxx x městských xxxxxx,

x) xxxxxxx způsobilost xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pověřeného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zkouškou xxxxxxxx znalosti; o xxxxxxx výsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení; xxxxxxx způsobilosti na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,18)

x) zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x případě potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx okrskových volebních xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb x pověřeným obecním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x zásadám xxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx pouze zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu, který xx osvědčení podle §8 xxxx. 2 xxxx. x).

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2002 Sb.

§12

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx obecní úřad

a) xxxxxxxxxx x registruje xxxxxxxxxx listiny pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu x xxxxxxxx obcí, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx působí xxxxxx xxxxx podle §6 písm. f), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxx přede dnem xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxx x výjimkou obcí, xxx působí xxxxxx xxxxx podle §6 xxxx. f),

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lístků x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho územního xxxxxx x výjimkou xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle §6 písm. f),

e) xxxxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx úřadem na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx každé volební xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jej krajskému xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxx přede dnem xxxxx x zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) vyhlašuje xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx územního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx obecní xxxxx xxxxx §6 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx hlasování ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí,

l) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx školení xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx x xxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracování výsledků xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx statistický xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,20) xx oprávněn

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny (§21 xxxx. 3),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§21 odst. 3),

c) xxxxxxxxx x registrovat xxxxxxxxxx xxxxxxx (§23),

x) xxxxxxx listinu x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§22 xxxx. 4),

x) xxxxxxxxx x zaslat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x škrtnutí xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx (§23 xxxx. 3 xx 5),

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (§24 xxxx. 3),

x) xxxxxx označení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§24 xxxx. 4),

x) vylosovat xxxxxx volebních xxxxx xx xxxxxxxxxx lístku (§25 odst. 3),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§46 xxxx. 3),

j) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§38),

k) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx hlasování

(3) Xxxxxxxx xxxxxx úřad pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a kontroly xxxxx využívá

a) referenční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

(4) Využívanými xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xx stát xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x datum nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Využívanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

d) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx den xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxx tohoto soudního xxxxxxxxxx.

(6) Využívanými xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. c) xxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

d) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

e) xxxxxxx svéprávnosti,

f) datum, xxxxx a okres xx xxxx úmrtí xxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx soudního xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx cizinec xx xxxxxx do xxxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx úřadu x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx voličů xxxxx x cizincích xxxxxxxxx xx dodatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx přihlášených x xxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel x x informačního xxxxxxx cizinců, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Ze xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx

(1) Obecní xxxx x obcích, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 odbory,

a) projednává x registruje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 xx 9,

c) xxxxxxxxx starostu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin,

d) xxxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxxx xx hlasovacím xxxxxx,

x) zajišťuje tisk xxxxxxxxxxx lístků,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pouze xxxxxxxxxxx, který má xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x), xx oprávněn xxxxx úkony xxxxxxx x §12 odst. 2.

§14

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx volební xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vybavení a xxxxxxxx pracovní xxxx,

x) xxxx xxxxx seznam xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§28 xxxx. 1 xx 4),

c) oznamuje Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx seznamu voličů xxxx xxxx x xxxx vyškrtnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx do každé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obvodu obce x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejpozději 9 xxx přede dnem xxxxx pověřenému xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx okrsku,

f) xxxxxxxxx archivaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxx tímto zákonem,

h) xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx x provádí školení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx statistický xxxx; provádět školení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxx, který xx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxx vedení stálého xxxxxxx voličů a xxxx dodatku využívá xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 až 9.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx žádost xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komisi.

§15

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k počtu xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 60 xxx přede xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, x xx xxx, xxx xxxxx členů xxx xxxxxxx 6, x xxxxxxxx volebních xxxxxx xx 300 xxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxx xxxxx dnem voleb, x xxxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx povinná, x termínech xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nesplnění povinnosti xx xxxx účastnit,

f) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

x) poskytuje každé xxxxxxx straně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, informace x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 45 xxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) plní xxxxx úkoly stanovené xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do datové xxxxxxxx, případně xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; oznámení xx xxxxxxx za doručené xxxx xxxxxxxx na xxxxxx desce. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) dbá x xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x dozírá na xxxxxx xxxxxxxxx,

x) sčítá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o průběhu x xxxxxxxx hlasování,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování.

§17

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx občan xxxxxx xxxxx, jemuž právo xxxxx přiznává xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xx Xxxxx republika vázána x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx x obci xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, x

x) který xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx dosáhl xxxx xxxxxxx 18 xxx,

x) x něhož nenastala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx zastupitelstva xxxx, pro které xx xxxxxxxx volební xxxxxx vytvořena.

(2) Každá xxxxxxx xxxxxx (§20 xxxx. 1), xxxxx xxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx volby xx zastupitelstva obce, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxxxx dnem xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx komise x každém xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx §15 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X případě, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx stanovený xxxxx x průběhu xxxxx xx zastupitelstva xxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx členy xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x náhradníků xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx starostovi, a xx v listinné xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx úřední xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Seznam musí xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx člena, popřípadě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přechodného xxxxxx, jde-li o xxxxxxx podle §4 xxxx. 1, x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx, ledaže xxx x nezávislého xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je k xxxxxx xxxxx zmocněncem xxxxxxxx x xxxxx xxxxx tohoto písemného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidáta xxxx xxxxx x příjmení. Xxxx xxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, xx které okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x náhradníci xxxxxxxx; xxxxx xxxxx údaj xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx zmocněnec politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice xxxx xxxx volební xxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx delegování xxxxx x náhradníků podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slibu xxxxxx xxxxx: "Slibuji xx svou xxxx, xx budu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx funkci a xxxx xx xxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx a jinými xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx." Xxxx skládá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxx písemné znění xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§52),

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxxx xx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx komise; toto xxxxxxx prohlášení xxxxx xxxx zpět,

d) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxx xxxxx, nevykonává-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx nepřítomnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 2 xxxxxx.

(6) Zapisovatel, xxxxxx xxxx být xxxxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jednání xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 4. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zapisovatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx řádně, x xx xxxx xxxxx neprodleně jmenuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§18

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx členství zaniklo xxxxx §17 xxxx. 5, povolá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxxxxxx starosty xxxxxxxxxx xxxx volební strany; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 4. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 5 xxxx. x) až x) x nejsou-li náhradníci, xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx starostu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx pro xx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxx hlasů xx xxxxx pokládá za xxxxxxxxx.

(3) Okrsková xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx zasedání xxxx xxxxx xx svých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xx losování nezařazuje. Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odstoupí xxxx xxxxxx moci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx losování znovu; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx zařazen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx nepřítomnosti zastupuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x místopředseda okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hlasování bylo x xxxxxxx člena xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, funkce v xxxxxxxx xxxxxxx komisi x xxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jmenoval xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státní xxxxxx.

HLAVA III

KANDIDÁTNÍ XXXXXXX X HLASOVACÍ XXXXXX

§20

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany x xxxxxxxxx xxxxx,15) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx koalice, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidátů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nezávislých xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx strana a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx strany xxx volby xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x politické hnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx být xxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx.

(3) Kandidát může xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxx strany pro xxxxx do téhož xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx vytvořeny volební xxxxxx, pouze x xxxxxx volebním xxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx volby xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx 1 kandidátní xxxxxxx; xxxx-xx xx xx téhož xxxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 85 xxx xxxxx xxxx voleb seznam xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, kde xxxx xxxxxxx alespoň 2 xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx kandidátní listiny xxxxx (§13), x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§12).

(3) Kandidátní listiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx 66 dnů přede xxxx xxxxx registračnímu xxxxx, xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx obecní xxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 odbory; xxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx potvrdí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§22 xxxx. 4) xxxx xxxxxxxxxxx kandidátu.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx nezávislý xxxxxxxx xxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, připojí xxxxxxx strana ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x xx každé xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx voliče xxxx xxx uvedeno xxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle §4 xxxx. 1, xxxxx xxxxx hlas xxx podporu volební xxxxxx nelze xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx kandidátů samých. Xxxxxxxx počet podpisů xxxxxx je xxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx podle přílohy xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx směrem xxxxxx. Xxxxxxxx počet xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxxx 85 dnů xxxxx xxxx xxxxx.

§22

(1) Kandidátní listina xxxxxxxx

x) název zastupitelstva xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxx vytvořeny,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxx, s xxxxxxxx xxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxx ke xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xx dni xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxx xxx, x xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx obec xx xxxxx, obec, xxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, případně x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §4 xxxx. 1, xxxxx politické xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxx xxxxxxxxx příslušnosti"),

e) xxxxxx xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x uvedením xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx nezávislý kandidát,

g) xxx-xx x koalici, xxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kandidáta xxxxxxx,

x) xxx-xx x sdružení xxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx kandidátů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, že xxx x nezávislého xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxxxxxxx kandidátů, xxxxx x xxxxxxxx, označení xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx organizační xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx.15)

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx listině xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx počet xxxxx volených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce. Xxxx-xx pro xxxxx xx zastupitelstva obce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx každý xxxxxxx xxxxx xxxxx nejvýše xxxxx kandidátů, xxxxx xxxxx xxxxxx zastupitelstva xx xxx x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxx. X obcích, xxx se xx xxxxx 7 a xxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx strana xxxx na kandidátní xxxxxxx xxxxx nejvýše xxxxx xxxxxxxxx, kolik xxxx počet členů xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx číslo xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx měnit xxxxxx pořadí.

(3) Xx xxxxxxxxxx listině xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidáta, xx souhlasí xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx překážky pominou xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx byl uveden xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volby xx téhož xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvede xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxx-xx x xxxxxxx podle §4 xxxx. 1, x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx strana, x xxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxx, xxxx úkony ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zmocněnce. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx náhradníkem xx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx; nemůže jím xxx xxxxx xxxxxx 18 let, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Svého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odvolat; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§23

Projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin

(1) Registrační xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 66 xx 60 dnů xxxxx xxxx xxxxx xx zastupitelstva obce xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podpisů, xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 53 xxx xxxxx dnem xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx může vady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zmocněnec volební xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 48 xxx přede dnem xxxxx x škrtnutí

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xx není přiloženo xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxx xxxx prohlášení je xxxxxxxxx či xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxx kandidátních xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3; xxxxxxxx-xx kandidát xxxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kandidátních listinách,

c) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx listinách xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §22 odst. 2,

x) xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x), x) x x), xxxxxxxxx jsou-li xxxx xxxxx nesprávné xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 48 xxx xxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obce rozhodne

a) x xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

b) x odmítnutí kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx §22 x nápravy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2; x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politické xxxxx xx xxxxxxxx xxxx volebních stran xxx volby xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxx všechny.

(4) Registrační xxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxx o registraci, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx ochrany x soudu xxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxx vyvěšení. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx považuje třetím xxxx ode xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx. Výrok xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx něhož xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx registrace. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a datum xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx21) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x po xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3, nejpozději xxxx 20 xxx xxxxx dnem voleb. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listinách xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva obce, xxxxx má být xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx než 5, xxxxx xx x xxxx obci nekonají.

§24

Vzdání xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xx 48 xxxxx před xxxxxxxxx voleb xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) X kandidátních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx koalicemi xxxx xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odvolat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též zmocněnec.

(3) Xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxx o xxxxxxxx kandidatury nelze xxxx xxxx. Prohlášení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxx-xx prohlášení o xxxxxx se kandidatury xxxx odvolání kandidáta xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, takovýto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx hlasovacím lístku; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kandidátů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx číselné xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx se kandidatury xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zůstávají xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x hlasům xxx xxx odevzdaným xxxxxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx strany (§45 xxxx. 1 a 4). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení xx všech volebních xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx xx 48 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§25

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx xxxxxxx registrační xxxx xxxx hlasovacích lístků.

(2) X záhlaví každého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uveden název xxxx x xxxxx xxxxx zastupitelstva, xxxxx xx být xxxxxx. Xxxx-xx vytvořeny xxxxxxx xxxxxx, uvede xx x záhlaví xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x daném xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxxx opatřeny razítkem xxxxxxxxx xxxx téže xxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx členěných statutárních xxxx x xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx barevným xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeni xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v pořadí xxxxxxx volební xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxx-xx xx pro počet xxxxxxxxx xxxxx možné, xxxxxxxxx sloupce x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §23 odst. 3, xxxxxxxxx xxxxx §23 odst. 6. Xxxxx sloupec xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx číslem volební xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx jsou x xxxxx sloupci xxxxxxx 2 xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx-xx se xxxx na xxxxx, xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx přihlášen x trvalému pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x tom, xx xx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx politických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x označení xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutí, které xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx stranou xxxxxxx politických xxxxx x politických xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx stran x politických xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxx.15) Před xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ověřit xxxx jeho vytištěním, xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx dnů po xxxxx registračního xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx X4 a xxxxxx xx tisknou xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.". Pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stran x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být použito xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx lístky xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx lístky xxxx dodány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx přede xxxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx volebním komisím. X xxxxxx, xxx xxxx starosta, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx místostarosta; xxxx-xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxx x x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx hlasovacích xxxxxxxx předaných xxxxxxx xx xxxxxxxxx lístky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyvěšení xxxxxxxxx x těchto chybách xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x uvedením xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§26

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a pro xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx stálé xxxxxxx xxxxxx; volební xxxxxx xxx měnit xxxxx x xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve volebním xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) změny hranic xxxx v xxxxxxx, xxx xx území xxxx obce osídleno,

c) xxxxx hranic xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx hranice xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x hranicí xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxx xxxx volebního obvodu xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§27).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Volební xxxxxx xxxx xxxxxx x základním registru xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx36) xxxx xxxxxxx xxxxxx prvky. Xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx přibližně 1&xxxx;000 xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx samostatné xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Volební xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx22) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§27

Volební xxxxxx

(1) Obec xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx 85 xxx přede xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx volebních xxxxxx:

x) x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx 10&xxxx;000 xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volilo xxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx 10 001 xx 50&xxxx;000 xxxxxxxx xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx x počtem obyvatel xxx 50&xxxx;000 xxx, xxx se x xxxxxx volebním xxxxxx xxxxxx nejméně 9 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce.

(2) X xxxxxxx xxxxx Xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxx xxxx být v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx úřední desce, xxxxxxxxx x způsobem x xxxxx obvyklým.

§28

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Stálý xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx x této xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx dodatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx pro volby xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx občanství xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úmluva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x která xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, x xxxx přihlášení xx k xxxxxx x xxxx. Z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx žádost xxxx x důvodu xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx sestavení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pozbude xxxxx volit, xxxx xx tohoto seznamu xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx může xxx xxxxxx pouze x xxxxxx stálém xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxx xxxxx si xxxx x úředních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxx x xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx oprav. Obecní xxxx xx xxxxxxx xx 48 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, proč xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) U xxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx práva (§4 xxxx. 2), xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu.

(4) Xxx xxx xxxxx xxxx voleb obecní xxxx seznam v 16.00 hodin xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx komisím xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, které obsahují xxxxxx voličů oprávněných xxxxx v jejich xxxxxxxx okrsku; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§29

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem v xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxx o xxxx x místu xxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx okrsků, uvede, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků, x xxxxxxxx zveřejní na xxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x oznámení uvede xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx volit podle §4 xxxx. 1, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x nerušenému xxxxxxx xxxxx.

(3) V obci, xx které xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,23) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx kampaň xxxxxxxx xxxx vyhradit plochu xxx vylepení xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx 16 dnů xxxxx dnem xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx využívání xxxx odpovídat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Plochu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obec x xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx ukončením xxxxxxxxx xxxxxxx xxx žádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx agitace x xxxxxxxxx xxx volební xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx volební xxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§31

Volební xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx schránkou, xxxxxxxxx volební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxx, výpisy xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Úřední xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx jakosti x barvy. Xxxxxx-xx xx volby xx xxxxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx úřední xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxx xxxxx; stejným způsobem xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx určeny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx prostorů určí xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx místnosti xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx označený xxxxxxx "vzor" x xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Na xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx volební xxxxxxxx, xx vyvěsí xxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxx místnosti xx xx důstojném místě xxxxxx velký xxxxxx xxxx.24)

§32

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §31, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx komise zapečetí xxxxxxxxxxxxxx a prázdnou xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx schránku.

(2) Xx xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xx zahájené.

§33

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx osobně. Xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx komisi x xxxxxxx v xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx místnosti.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx místnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Totožnost x státní občanství xxxxxxx xxxxx občanským xxxxxxxx25) nebo cestovním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,26) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxx x povolení x pobytu27) xxxx xxxxxxxxxx x přechodném xxxxxx. Po záznamu xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xx chybějící xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístek jiný.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx seznamu x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx hlasování.

(5) Xxxxxxxxx-xx volič xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx občanství xxxxx, jehož xxxxxx xxxx oprávněni xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, nebude mu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx nikdo xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, x to xxx člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx tělesnou xxxx xxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx nebo xxxx, xx xxxx xxxx x sebou xx prostoru xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného voliče, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vložil xx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx volební xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx obvodu xxxxxxxxx okrsku, xxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X takovém případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x voliči 2 své členy x přenosnou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx obálkou x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx postupují xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx tak, xxx xxxx zachována tajnost xxxxxxxxx.

§34

Způsob xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obálky xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hlasovacích xxxxxx (§31 xxxx. 3).

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxx má xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx může xx hlasovacím xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx kandidáti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Volič xxxx na hlasovacím xxxxxx xxxxxxx křížkem xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxx volební xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxx, xxx které xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx označené xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx označené volební xxxxxx, kolik xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kandidátů, x xx v xxxxxx, x xxxx xxxx kandidáti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeni x xxxxx xxxxxxx.

(5) Xx úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxx xxxxx xxxxx xx úřední obálky, xxxxxx obdržel xx xxxxxxxx volební xxxxxx. X územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx vloží xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo do Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x hlasovací xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstva xxxxxxxxx xxxxxx nebo městské xxxxx xx jedné xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx lístků xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx volební schránky. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, komise hlasování xxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Xxxxxxx okrskových volebních xxxxxx x xx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (§40 odst. 1), nesmějí poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx do podepsání xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx hlasovali.

§37

(1) Xx prvním xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xx nich xxxxxx xxxxx vkládat xxxxxxxxx xxxxxx ani je xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx.

(2) Nastanou-li xxxxxxxxx, xxxxx znemožňují zahájit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxx nebo je xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však x 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx přenosnou volební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ověří xxxxxxxxxxxx pečetí a xxxxx je. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se odročení, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx provést ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pověřeného obecního xxxx krajského úřadu xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, xxx xxxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nedostatků xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krajského xxxxx xx xxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §37.

§39

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hlasování xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx všem, xxxxx xxxx xx volební xxxxxxxxx nebo xxxx xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Nekonají-li xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxx voliči xxxxxxx do xxxxxx xx seznamu ve xxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxxx obcí, xxx xx xxxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx volební xxxxxxxx x xxxxxxxxx volební xxxxxxxx tak, xxx xx nich xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 14.00 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx poté, xx xxxxxxxxxxx neporušenost xxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX

§40

Xxxxxxx xxxxx okrskovou xxxxxxx komisí

(1) V xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx, xxxxx mají pověření xxxxx §9 xxxx. 2 písm. e), xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,20) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx, kterým k xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx hlasování xx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soustředit xxxxxxxxx xxxxxxxxx lístky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (§42 xxxx. 3). Xxxx dá xxxxxxx volební xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx voličů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, komise xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx otevření smísí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx obálky x xxxxxxxxxxx lístky x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx výpisu xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nalezeny xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schránce xxx xxxxxx obálky.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx jednotlivé volební xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx kandidáty. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxx-xx xx v okrsku xx xxxxxxxxxxxxxx města xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx městského obvodu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xx sčítají xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§41) započte xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx takto:

a) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx označený xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx každý kandidát xxxx volební xxxxxx, xxxxxxx xxxx tolik xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx označena xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx kandidáti ostatních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx hlas xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kandidát xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran x poté x xxxxxx dle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kandidátů xxxxxxxx volební strany, xxxxx činí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx kandidátům, kteří xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx byli xxxxxxxx xxxxx §24, a x xxxxxx pro xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx člen xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Předseda xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx správnost xxxxxxx xxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků

(1) Xxxxxxxx xx hlasovací xxxxxx, který není xx xxxxxxxxxxx tiskopise.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx lístku xxx volební xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x záhlaví xxxxxxx volební strany xxxx xxx jednu xxxxxxx xxxxxx,

x) označil-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámečku xxxx jménem xxxxxxxxx xxxx kandidátů, xxx xx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xx kandidatury xxxxx xxxx byla jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxxx do úřední xxxxxx,

x) jestliže je xxxxxxxxx lístek xxxxxxxx,

x) xx-xx x úřední xxxxxx xxxxxxx hlasovacích xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xx hlasovacím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxx jejího xxxxxxx x současně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx strany xxxxxxx x xxxxxxx xxxx svým xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx přeložení hlasovacího xxxxxx xxxx vliv xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x konečnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise.

§42

Xxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zápis o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odepře, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zápisu.

(2) V xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx o xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx xx xxxxx

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx úřední xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek,

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx každou xxxxxxx xxxxxx,

x) počet platných xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, usnesení, xxxxx xxxxxx přijala, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx komise xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků, které xx xxxxxxxx hlasování xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyhotovení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§43

Předání výsledku hlasování Xxxxxxx statistickému xxxxx

(1) Xx podepsání xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x pověřeného xxxxxxxx úřadu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a měst Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx; x těchto xxxxxxx xxxxx předseda xxxxxxxx volební komise xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volební komise 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na pracovišti x xxxxx městské xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx xx xxxxxxx Xxxx, Ostrava x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx zmocněn x xxxxxx xxxx x xxxxxx x průběhu x výsledku hlasování, xx xxxxxxxxxx s xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx těchto xxxx xxxxxxx nebo xxx x chyby, xxxxxxx xxxxxx xx možná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, bude xxxxx x průběhu x výsledku hlasování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x předání xxxxxx zápisu o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx na výzvu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxxxx 1 xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxxxx §39, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxxx xx důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasování (§54) v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený člen xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx byl do xxxxxxx xxxxxxxxxx převzat xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise nebo xxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx komise z xxxx, ve xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx 1 volební xxxxxx, xxxxxxxx zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx obce x xxxxx xx xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx způsobem v xxxxx xxxxxxxx. Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxx zasedání xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §52.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zápisu o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx ze xxxxxxx, doklad x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zpracování x xxxxxxxx xxxxx x kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecním úřadem xxxx krajským xxxxxx x předá je xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx dokumentací xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§45

Zjišťování výsledku xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kolik xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní listině x xxxxx xxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx. Xxxx xxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x kandidátních listin xxxxxxx xxxx xxx 5 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx voleným xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vynásobeného počtem xxxxxx kandidátů, nejvýše xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx odevzdaným xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xx xx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepostupují xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx, snižuje xx xxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxx x 1 % xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx zjistí, xxx xxxx takto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx bude x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx 5. Xxxxxx-xx uvedená xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxx. Byla-li xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx 5 % se xxxxxxxxxx. Xxxx dělí celkový xxxxx platných xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 1, 2, 3 a xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx dělících xxxxxxx odpovídal počtu xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx kandidátní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx Český xxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx podíl xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx řadě xxxxx xxxxxxxxxx listina jeden xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, který získala xxxxxxxxxx listina, a xx-xx i xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx los.

(3) Xxxxx statistický úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx uvedeným xxxxxxxxxx xxxxx pořadí, x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pořadí xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Český xxxxxxxxxxx úřad vydělí xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kandidátů xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx z xxxxxxxxx nejméně x 10 % xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, postupuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx-xx takových kandidátů xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx ně xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx původní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx mandát, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxx 3 x 4. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx xx kandidátní listině. Xxxxxxx-xx kandidátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx ní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nestávají.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obvody, xxxxxxx Xxxxx statistický úřad xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5 xxx každý xxxxxxx obvod xxxxxx.

§46

Xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstva xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zápis x xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstva xxxx x xx podepsání xx xxxxx registračnímu xxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx uvede

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, počet okrskových xxxxxxxxx komisí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx odevzdaných úředních xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jména x příjmení xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx kandidátní xxxxxxx které volební xxxxxx byli xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx volebních xxxxx xxxxx §45 xxxx. 5.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§47

Xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výsledky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx obce xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xx xxxx xxxxxxxxxxxx x podepsání. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx obce xx úřední xxxxx xxxx, xxx kterou xxx registračním xxxxxx.

§48

Xxxxxxxx ustanovení pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx x hlavním městě Xxxxx x úřad xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx Xxxx, Ostravě x Plzni

a) zajišťuje xxxxxxxxx x pomocné xxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx přejímce, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx územním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s Českým xxxxxxxxxxxx úřadem xx xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovních xxx xxx xxxxx xxxxxxxx hlasování z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků xx systému zpracování xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§42) xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx městských obvodů xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zvlášť xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xx Zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhotoveného podle §42 xxxxxxxxxx se xxxxx do zastupitelstva xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1.

§49

§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§50

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx komisi.

(2) X zápise o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx počet xxxx, ve kterých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve výpisech xx seznamů,

c) xxxxxxx xxxxx voličů, kterým xxxx xxxxxx úřední xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§23 odst. 8), x xxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx §43 xxxx. 2 vyhlášeno xxxxxxxxx hlasování.

§51

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.

§52

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx výsledků xxxxx do zastupitelstev xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Činnost okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§60), xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx v případě, xx xxxxx návrh xxx xxxxxx zamítnut,

b) xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx x rámci xxxxxxxxx procesu pouze xxxxxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x případě, xx tento návrh xxx soudem shledán xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxx, kde xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx den xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxx o xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zvolení, x xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxx shledá xxxxxxxxxx xxxxx na neplatnost xxxxx xxxxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxx úřad do 7 dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx (§60) xxxxxxxxx x xxxxxxx kandidátovi x xxxxxx stanoveném xxxxx §45 xxxx. 3 x 4.

§54

Dodatečné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce nedojde, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx neplatnost xxxxx (§60),

x) volby xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §23 odst. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxx opakované xxxxx xxxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxxx, kdy xx xxxx oznámeno xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx zastupitelstva obce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministr xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx ke zvolení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxx opakované xxxxxxxxx ministr xxxxxx xx 30 xxx xx uveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx se použijí xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx.

HLAVA VI

VZNIK A XXXXX XXXXXXX, NASTUPOVÁNÍ XXXXXXXXXX, XXXX XXXXX

§55

Xxxxx x zánik xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zvolením; xx xxxxxxx dojde xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx

x) odmítnutím xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx slibu x xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx starosta xxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxxx rezignaci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx; xxxx, xxx starosta xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xx zastupitelstva xxxx,

x) xxxx sloučení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x jiné obci.28)

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx odsouzen x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx,

x) xx člen xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx-xx zastupitelstvo obce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx uskuteční xxxxxxxxxx xx 21 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxx, vysloví-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx u Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx vnitra.

(6) X případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx zvolenému xxxxx zastupitelstva xxxx, xxx do 3 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx učinil xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx zastupitelstva xxxx nepředloží xx 3 xxxxxx po xxxxxxxxxxx zasedání příslušnému xxxxxxxxxx xxxx primátorovi xxxxxx o xxx, xx xxxxx neslučitelnosti xxxxxx xxxxxxx, postupuje xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 x 4.

(7) Xxxxxxxx zastupitelstva xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx rozhodnutí ministra xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx tomu, kdo xx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx domáhat se xxxxxxx x soudu xxxxx §59 odst. 3. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxx xx usnesení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxx xxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxx, xxx marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx návrhu soudu xxxxx §59 odst. 3, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx mandát x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx člena xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradník x xxxxxxxxxx xxxxxxx téže xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx podle §45 xxxx. 5, a xx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxx xxxx, xxxxx, městské xxxxx xxxx městského obvodu xxxxx rada xxxxxxxx xxxxx Prahy, x xxxx-xx xxxxxxx, zastupitelstvo xxxx do 15 xxx xxxx, co xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xx stal xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxxxx dnem xx xxx stal. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 2 postupuje xxxxxxxxxxxxxx obce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 6 xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§57

Postavení xxxxxxxxxx zaniká

a) xxxx voleb, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxx starosta nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxxx.

§58

Nové xxxxx

(1) Xxxx xxxxx do zastupitelstva xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx konají,

a) xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nejsou-li xxxxxxxxxx podle §56,

b) xxxxxxxx xx počet xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx pod hranici 5 x nejsou-li xxxxxxxxxx podle §56,

x) xxxxx-xx ke xxxxxx xxxx obce,

d) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.29)

(2) X posledních 6 xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx nové xxxxx xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x).

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx xxx konání nových xxxxx xxxxx odstavce 1, zašle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx vyhlášení xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxx zasílá xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx návrhu xxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXX

§59

(1) Xx xxxxxx xxxx x nedostatků x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.30)

(2) Proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstva obce xx může xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx kandidáta x xxxxx xxxxxxxx xx 2 pracovních xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.31)

(3) Proti xxxxxxxx, xxxxxx zastupitelstvo xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx může člen xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx jde, xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx listinu x xxxx, do 2 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) podáním xxxxxx xx zrušení takového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx hlasování, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx neplatnost xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx32) xxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxx xx volebním xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jakož x xxxxx volební strana, xxxxx kandidátní listina xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxxxx, (dále jen "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx je xxxxx podat nejpozději 10 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx na neplatnost xxxxxxxxx může podat xxxxxxxxxxx, má-li xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hrubě xxxxxxxx xxxxxxxx voleb.

(4) Xxxxx na neplatnost xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx navrhovatel, xx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxx ovlivnil výsledek xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§61

X xxxxxx xxxxx §59 odst. 2 x 3 x §60 xx příslušný xxxxxxx soud.

HLAVA XXXX

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX VOLEBNÍCH KOMISÍ X XXXXXX XXXXXXXXX

§62

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxx na zvláštní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, místopředseda x xxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx odměnu xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx členové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx nemá člen xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx zapisovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx určen xxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx školení xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxx služebním poměru, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx služební xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu a xx xxxxxxx xxxx, xxxxx, služebního příjmu xxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který není x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx paušální náhrada xxxxxx xxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

§63

Nároky xxxxxxxxx

Xxxxxxxx má xxxxx, xxx xxx xxx následujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx předcházejícího xxxxxx xx ten, k xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, poskytl xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXX SPRÁVNÍ XXXXXXX

§64

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přede dnem xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování zveřejní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je příslušný xxxxxxx úřad xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přihlášena x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 30&xxxx;000 Kč. Na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.34)

§65

Xxxxxx správního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxxxxx rozhlasového xxxx xxxxxxxxxxx vysílání xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx průzkumy. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx. Pokutu xxxxx krajský xxxx xxxxxx příslušný podle xxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxx x uložení xxxxxx xxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx x xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 let xxx xxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.35) Pokuta xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx příjmem xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§66

Xxx xxxxxx xxxxxxx podle §58 a při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí pouze xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxx

(1) Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx hodin xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx určená xxxxx xxx je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 16.00 xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§68

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx není-li xxxxxxxxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxx xxxxxx, plní x xxxx úkoly xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xx i xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx primátor xxxxx xxx zastupitelstvo nebo xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx úkolů má xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx stanovené tímto xxxxxxx plní x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx zástupce.

§69

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx hradí xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§70

Xxxxxx-xx xx volby xx zastupitelstev obcí xxxxxxxx x volbami xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do Senátu, xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx volebních komisí x xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do Xxxxxx.

§71

Xx postup xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, s xxxxxxxx postupu podle §64 x 65, xxxxxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Ostrava x Plzeň, xxxxxxxxxxx xxxxxx nečleněných xxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxx městské části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§71x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§72

Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx volby xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle xxxxx území xx xxx vyhlášení xxxxx.

§73

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxx k 1. lednu xxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxx volby.

§74

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) způsob x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu x xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, při úschově x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x Českým statistickým xxxxxx

1. formu spolupráce xxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uváděných na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kandidátů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx hlasovacím xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxxxx lístku, seznamu, xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx volebních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxxxx.

§75

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgány při xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tohoto zákona xxx přede xxxx xxxxxx xxxx účinnosti xx xxxxx xxx, xxxx xx byla xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx.

§76

Xxxxx volební okrsky xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x xxxx 2002 xxxxxx též x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx.

§77

Od 1. ledna 2003 xxxxxx voliče, xxxxx není státním xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx obecní xxxx xx dodatku xxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxxxx xxx xxx volby xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx státním xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§78

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., zákona č. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., zákona x. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona č. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., zákona x. 202/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 46/2000 Xx., zákona x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona x. 367/2000 Sb., xxxxxx 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 276/2001 Xx. x zákona x. 317/2001 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §200x xxxx. 3 xx v druhé xxxx xxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx republiky".

2. X §200x xx xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, přednosta xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxx mandátu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxx xx xxxx zastupitelstva xxxx, x jehož xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx x xxxx, obrátit xx xxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx zánik vysloven.

(5) Xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxx a příslušná xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx usnesením, x xx xx 20 xxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 o xxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxx, rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx vysloven xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx účastníkem řízení xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

3. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x) a 34x) xxxxx:

"34x) §21 a 23 xxxxxx č. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx a x xxxxx některých zákonů.

34c) §59 xxxxxx x. 491/2001 Sb.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§79

X xxxxxx č. 152/1994 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 247/1995 Sb., xx části xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxx x xxxxxxx x zákonu zrušují.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

§80

X zákoně č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx xx Parlamentu České xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 243/1999 Xx., zákona x. 204/2000 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 64/2001 Xx., xx část xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

§81

§81 xxxxx xxxxxxx předpisem č. 269/2021 Sb.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§82

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 491/2001 Xx.

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4

Xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx voličů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx nezávislých xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx 500 xxxxxxxx
5 %
7 %
xxx 500 xx 3000 xxxxxxxx
4 %, xxxxxxx 25
7 %
xxx 3000 xx 10&xxxx;000 xxxxxxxx
3 %, nejméně 120
7 %
xxx 10 000 do 50&xxxx;000 obyvatel
2 %, xxxxxxx 600
7 %
xxx 50&xxxx;000 do 150&xxxx;000 xxxxxxxx
1 %, xxxxxxx 1000
7 %
xxx 150&xxxx;000 xxxxxxxx
0,5 %, xxxxxxx 1500
7 %.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §26 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx ode xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx volebních okrsků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx zapíše Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; Český xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxx nejpozději do 1. xxxxx 2014. Xx xxx účelem xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x katastrálnímu potřebné xxxxx, xxxxxxx disponuje. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sdělením xx Xxxxxx zákonů xxxxxxx xxx, kdy x zápisu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí xxxxx. Xx xxx, xxx xxxxx k xxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základního registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, poskytuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Starosta xx 2 xxxxxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Ode xxx, xxx k xxxxxx xxxxx x vymezení xxxxxxxxx okrsků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dojde, xxxx xxxxxx xxxx požádat Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx seznamu voličů x xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxx x. 491/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tak, xx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxx veřejné správy; xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 26.6.2012

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §60 zákona x. 491/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx použije xxx xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx vyhlášených xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx volbách do xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášených xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx zákon x. 491/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 4 xxxx. x), §12 xxxx. 5 xxxx. x) a v §12 xxxx. 6 xxxx. f) xxxxxx x. 491/2001 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx xxx xxxxx xxxxxx stálého xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 491/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx využít xxx 1. ledna 2019.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

Čl. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 491/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx poprvé xxxxxxx xx volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášených xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ustanovení §21 xxxx. 4 xxxxxx č. 491/2001 Xx. xx pro xxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2018 použije xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 38/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

Informace

Právní xxxxxxx č. 491/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.12.2001.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

230/2002 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. byla xxxxxxx na 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx č. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx od 10.12.2004

96/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 238/92 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x ochranou xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí (xxxxx o xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2005

97/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx mění zákon x. 238/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 6.1.2005 a vrácenému xxxxxxxxxxx republiky xxx 10.2.2005

x účinností xx 15.3.2005

283/2005 Sb., xxxxx XX xx xxx 22.6.2005 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 96/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 238/92 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí (xxxxx x xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.7.2005

531/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 20.10.2008

320/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 14.9.2009

445/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

222/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.6.2012

275/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012

58/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

114/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx do Parlamentu XX x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

90/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 13.4.2017

38/2019 Xx., kterým xx xxxx volební xxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x krajském xxxxxxxxx x soudní xxx xxxxxxx

x účinností xx 2.3.2019

269/2021 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

89/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 94/80/ES xx dne 19. prosince 1994, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxx xxxxx x xxx volen x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx Xxxx s xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1a) §15 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
§1 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze.
2) Čl. 102 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx republiky.
3) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
4) §16 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
§6 xxxxxx x. 131/2000 Xx.
5) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
6) §15 xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Sb.
§4 odst. 1 xxxxxx x. 131/2000 Xx.

7) §55 xx 65 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §5 xxxx. 2 xxxx. x) x §9 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 20/1966 Sb., o xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx. a zákona x. 258/2000 Sb.
9) §16 xx 18 xxxxxx x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
10) §40 xxxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x povolání.
11) §64 xxxxxx č. 128/2000 Xx.
11x) §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
12) §109 xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Sb.
§94 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 131/2000 Xx.
13) §6 x xxxx. zákona x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx krajů a x xxxxx některých xxxxxx.
14) §12 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 21/1993 Xx., zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx. x xxxxxx x. 239/2000 Xx.
15) §9 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 340/2000 Xx.
16) §72 xxxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx).
Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 427/2000 Xx.
17) §4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 89/1995 Sb., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 411/2000 Xx.
18) §113 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
§84 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx.
Xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx x. 427/2000 Sb.
19) §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 130/2000 Xx.
20) §12 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 130/2000 Xx.
21) §58 x 200k občanského xxxxxxxx řádu.
22) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2000 Xx.
§1 xxxx. 3 xxxxxx č. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 204/2000 Xx.
23) §117 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.
24) Xxxxx č. 3/1993 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 154/1998 Sb.
25) §2 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx.
26) §5 xxxxxx č. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx dokladech).
27) §81 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
28) §19 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Sb.
29) §89 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
30) §200j xxxxxx x. 99/1963 Xx.
31) §200k xxxxxx x. 99/1963 Xx.
32) §200l xxxxxx č. 99/1963 Xx.
33) §17 xxxxxxxx xxxxx č. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x některé xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 18/1991 Sb., x jiných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
34) §1 xx 20, §51 xx 89 x §94 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 134/1994 Sb., xxxxxx x. 82/1995 Sb., xxxxxx x. 112/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. a xxxxxx x. 52/2001 Xx.
35) §15 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 301/1995 Xx.
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.