Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.2021.


Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

491/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2 §3

Právo volit §4

Právo být volen §5

HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY §6

Státní volební komise §7

Ministerstvo vnitra §8

Český statistický úřad §9

Krajský úřad §10 §11

Pověřený obecní úřad §12

Obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory §13

Obecní úřad §14

Starosta §15

Okrsková volební komise §16 §17 §18 §19

HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY A HLASOVACÍ LÍSTKY

Volební strana §20

Kandidátní listiny §21 §22

Projednání a registrace kandidátních listin §23

Vzdání se a odvolání kandidatury §24

Hlasovací lístky §25

HLAVA IV - HLASOVÁNÍ

Volební okrsky §26

Volební obvody §27

Seznamy voličů §28

Informování voličů §29

Volební kampaň §30

Volební místnost §31

Zahájení hlasování §32

Zásady hlasování §33

Způsob hlasování §34

Pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí §35 §36 §37 §38

Ukončení hlasování §39

HLAVA V - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí §40

Posuzování hlasovacích lístků §41

Zápis o průběhu a výsledku hlasování §42

Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §43 §44

Zjišťování výsledku voleb §45

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce §46

Vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva obce §47

Zvláštní ustanovení pro územně členěná statutární města a pro hlavní město Prahu §48 §49 §50

Vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí §51

Ukončení činnosti okrskové volební komise §52

Osvědčení o zvolení §53

Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování §54

HLAVA VI - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ, NOVÉ VOLBY

Vznik a zánik mandátu §55

Nastupování náhradníků §56 §57

Nové volby §58

HLAVA VII - SOUDNÍ PŘEZKUM §59 §60 §61

HLAVA VIII - NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ

Nároky členů okrskových volebních komisí §62

Nároky kandidátů §63

HLAVA IX - PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY §64 §65

HLAVA X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §66

Lhůty §67 §68 §69 §70 §71 §71a §72 §73

Zmocňovací ustanovení §74 §75 §76 §77

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu §78

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů §79

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů §80

ČÁST PÁTÁ  §81

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §82

Příloha - Počty podpisů na peticích podle §21 odst. 4

Nález Ústavního soudu - č. 283/2005 Sb.

č. 222/2012 Sb. - Čl. IV

č. 322/2016 Sb. - Čl. X

č. 90/2017 Sb. - Čl. VI

č. 38/2019 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

491
XXXXX
xx xxx 6. xxxxxxxx 2001
x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x změně xxxxxxxxx zákonů

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, organizaci xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx1a) a xxxxxx xxxxxxxx přezkumu pro xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Funkční xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí xx xxxxxxxx.2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uplynutím funkčního xxxxxx x končící xxxx xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyhlašuje, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xx den xxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxx, kdy xxxx rozeslána xxxxxx Xxxxxx zákonů, x xxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 2 xxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx,3) xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx částech, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§54 x 58).

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxx xx 2 xxxxx, xxxx xxxx xxxxx x sobota. X první xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 14.00 xxxxx x xxxxx xx 22.00 xxxxx. Xx xxxxx xxx voleb xxxxxx xxxxxxxxx v 8.00 xxxxx x xxxxx xx 14.00 xxxxx. Xxxx voleb xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x opakované xxxxxxxxx (§54) x xxxx volby (§58) xx konají v xxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx v 7.00 xxxxx x xxxxx xx 22.00 hodin, xxxxx x xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx (§39).

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Právo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, města xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxx xxxx4) xx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxx voleb, x xxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx den xxxxx, xxxxxx věku nejméně 18 xxx, je x xxx voleb x xxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx městě Praze xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx,5) a xxxxxx xxxxx jiného xxxxx, xxxxx v den xxxxx, x konají-li xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo povolení x trvalému pobytu x je xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx obci, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxx"); xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx") anebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx6) xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx je x xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx městské části.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) omezení svéprávnosti x výkonu xxxxxxxxx xxxxx7),

x) xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx lidu,8) nebo

d) xxxxx služby xxxxxx x povolání x xxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx.

§5

Právo xxx volen

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být zvolen xxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxx překážka xx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) x x); xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx části hlavního xxxxx Prahy xxxx xxx xxxxxx ten xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxxx je x xxx voleb x xxxxx městském obvodu xxxx městské xxxxx xxxxxxxxx x pobytu.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, města, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vykonávanou xxxxxxxxxxxx xxxx obce, xxxxx, xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úřadu xxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx části x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územně členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx Prahy, městského xxxxxx xxxx městské xxxxx je xxxxxxxxxxxx x funkcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařazeným xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx11) xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, městského xxxxxx xxxx městské xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxx obce") xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxxxxx, xx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vztahující se x xxxxxx působnosti xxxxxxxxx obce, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části (xxxx xxx "obec"), xxxx xx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx, hlavního xxxxx Xxxxx, městského xxxxxx xxxx městské xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX ORGÁNY

§6

Volebními xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) krajský úřad, Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx úřad"),

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxx,11) x xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Ostravě x Xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx úřad"),

f) xxxxxx úřad x xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 odbory xxxxxxxx úřadu,12) x x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx části, x němž xxxx xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx,12) xx xxxxxxx Brně, Xxxxxxx x Plzni xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "obecní xxxx x xxxxxx, xxx xxxx zřízeny xxxxxxx 2 xxxxxx"),

x) xxxxxx úřad, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěného statutárního xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxx, primátor xx xxxxxxxxxxx městě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) okrsková xxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,13) je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Státní xxxxxxx komise

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, průběh x provedení xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí sdělením xx Xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx vnitra

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx zastupitelstev obcí.14)

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo opakovaných xxxxx

x) xxxxxxxxx řídí x kontroluje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx organizačně technické xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx voleb, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,16)

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zajišťuje xxxx xxxxxxxxxxx lístků.

§9

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí, vyhotovuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx17) podle xxxxxxxx 1 na pracovištích xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, pověřených xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx Brně, Xxxxxxx x Plzni x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x městských xxxxxx; xxx tom spolupracuje x Xxxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx o výsledcích xxxxx do zastupitelstev xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx pracoviště xxxxx xxxxxxx a) zabezpečuje xxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zpracováním výsledků xxxxx xx zastupitelstev xxxx x xxxxxxxx xxxxx dalších xxxx xxx zajištění zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x provádí xxxxxx školení,

f) provádí xxxxxxx členů okrskových xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výsledku hlasování, x xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx povinná,

g) xxxxxx xxxxxxx doklad ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osvědčuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx dalšího zpracování xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) řeší xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx zaměstnanec Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx, xxx okrsková xxxxxxx komise sčítá xxxxx (§40 odst. 1),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledek xxxxxxxxx xx technickém nosiči xxx (§43 xxxx. 1),

x) stanovit xxxxx x odstranění chyb x předání xxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování (§43 odst. 2),

x) xxxxx pokyn x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§43 xxxx. 3),

x) poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§43 odst. 3),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstva xxxx (§46 xxxx. 1 x 3).

§10

Xxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxxx spojení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x územním xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx x zveřejňuje jej xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

d) xxxxxxxxxx průběh hlasování x xxxxxxx hlasů xx volebních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx městských xxxxx x xxxxxxxxx obvodů,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx obce, v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx alespoň 2 odbory x xxxxxxxx pověřených xxxxxxxx xxxxx, pověřeného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydá osvědčení; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,18)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx osvědčení xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x).

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2002 Sb.

§12

Xxxxxxxx obecní xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx náležejících do xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx působí xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx úřady xxxxx §6 písm. f), x registraci kandidátních xxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obcí, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. x),

x) zajišťuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx náležejících xx jeho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, kde xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x telefonním xxxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu x xxxxxxxx obecních úřadů, xxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výsledky xxxxx xx zastupitelstev xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obcí, xxx působí obecní xxxxx xxxxx §6 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxx xx organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx městských xxxxx x městských xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxx hlasování ve xxxxxxxxx místnostech,

k) kontroluje xxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zajišťuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx volebních komisí x zásadám xxxxxxxxx x xxxxxxxxx školení x systému zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx obecní xxxx x xxxxxx xx těchto školeních.

(2) Xxxxx zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,20) xx xxxxxxxx

x) převzít xxxxxxxxxx xxxxxxx (§21 xxxx. 3),

x) potvrdit xxxxxx kandidátní xxxxxxx (§21 odst. 3),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny (§23),

d) xxxxxxx listinu x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§22 xxxx. 4),

x) xxxxxxxxx x zaslat xxxxxxxxxx x registraci, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx o škrtnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§23 xxxx. 3 až 5),

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx kandidatury x x jejím xxxxxxxx (§24 odst. 3),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§24 xxxx. 4),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran xx hlasovacím lístku (§25 xxxx. 3),

i) xxxxxxxx zápis x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce (§46 xxxx. 3),

x) provádět xxxxxxxx průběhu xxxxxxxxx x kontrolu sčítání xxxxx (§38),

k) provádět xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx a kontroly xxxxx využívá

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Využívanými údaji xxxxx odstavce 3 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx či xxxx xxxxx xxxx den xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx x datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. b) xxxx

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xx stát xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

d) xxxx a adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

f) xxxxx, xxxxx x xxxxx xx stát xxxxx xxxx den xxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx zastupitelstev xxxx.

(7) Xxxxxxx České republiky xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx voličů xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx přihlášených x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxx, které jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxx úřad v xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx

(1) Obecní xxxx x obcích, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx,

x) projednává x registruje kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce,

b) xxx xxxxx registrace xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxxxx xxxxx využívá xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xx 9,

c) xxxxxxxxx starostu o xxxxxxxxxx kandidátních listin,

d) xxxxxx xxxxxx volebních xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyhlašuje xxxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentace.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §12 odst. 2.

§14

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx okrskové xxxxxxx komise, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voličů (§28 odst. 1 xx 4),

c) xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx xx každé xxxxxxx místnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx voleb xx xxxxxx volebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx převzaté xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx další úkoly xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x zajišťuje xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; provádět xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx voličů x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 xx 9.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx žádost xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx základního xxxxxxxx obyvatel, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

§15

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx voliče x xxxx x místě xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlasovacích lístků xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx volebním xxxxxx ve xxxxx 60 dnů xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx minimální xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxx členů xxx xxxxxxx 6, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 300 xxxxxx, xxx může xxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx povinná, x xxxxxxxxx školení x xxxxxxx hlasování x k systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jich účastnit,

f) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx listina byla xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 45 dnů xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x svolání xxxxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx zasílá starosta xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, kterou mu xxxxxxx jako xxxxxx xxx doručování, xx xxxxxx evidovanou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxx být doručovány xxxxxxxxxx, nebo na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, x současně toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx obecního xxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxx za doručené xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jich xxxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx komise

a) xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajišťuje x xxxxxx na xxxxxx hlasování,

c) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x průběhu x výsledku hlasování,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx stejnopisu zápisu x průběhu x xxxxxxxx hlasování.

§17

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx právo xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle §4 odst. 1, x

x) xxxxx alespoň x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx,

x) x xxxxx nenastala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx volební xxxxxx vytvořena.

(2) Každá xxxxxxx xxxxxx (§20 xxxx. 1), jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxx volby xx zastupitelstva xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx místa starosta. X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx stanovený xxxxx x průběhu voleb xx zastupitelstva xxxx x xxxxxx-xx náhradníci x týchž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zástupcům xxxxxxx členství, jmenuje xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx další xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx členů x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxx, xx xx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx starostovi, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě; o xxxxxxx doručení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxx xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx o nezávislého xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx je x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx telefonní xxxxx, xxxxxx xxx doručování xxxx xxxxxx elektronické xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx a údaj, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise mají xxx xxxxxxxxxx členové x náhradníci zařazeni; xxxxx tento xxxx xxxxx, zařadí xx xx okrskových volebních xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx zmocněnec xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx delegování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx v xxxxxxxx volební komisi xxxxxx xxxxxxxx slibu xxxxxx xxxxx: "Slibuji xx xxxx xxxx, xx xxxx svědomitě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx při xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx." Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxx, xx xx podepíše xxx xxxxxxx znění xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx (§52),

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx předseda okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební komise xxx, kdo xxx xxxxxxxxx xxxx jmenoval, xxxx

x) xx dnech xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 2 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z jednání xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx znění x způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 dnů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zapisovatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx nevykonává řádně, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jmenuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§18

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx členství xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx starosty xxxxxxxxxx xxxx volební xxxxxx; xxxxxxxxx xx stává xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx složením xxxxx xxxxx §17 odst. 4. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 5 písm. x) až x) x nejsou-li xxxxxxxxxx, xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx postupuje podle §17 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členů. Xxx xxxxxxxx hlasů xx xxxxx pokládá xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx svých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx nezařazuje. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx závažných důvodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx zařazen místopředseda xxxxxxxx volební komise; xx xxxxxxxx místopředsedy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x době xxxx nepřítomnosti zastupuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x místopředseda xxxxxxxx xxxxxxx komise je xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování.

(6) Xxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hlasování xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi x xxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxx volebních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX LISTINY X XXXXXXXXX XXXXXX

§20

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx stranou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany a xxxxxxxxx hnutí,15) jejichž xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx, x jejich xxxxxxx, xxxxxxxxx kandidáti, sdružení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx zastupitelstva xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx strana x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx vytvořeny xxxxxxx xxxxxx, pouze x xxxxxx volebním xxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstva xxxx xxxxx podávat volební xxxxxx. Xxxxx volební xxxxxx může xxxxx xxx volby xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xx téhož zastupitelstva xxxx ve dvou xxxx xxxx volebních xxxxxxxx, xxxx volební xxxxxx xxxxx kandidátní xxxxxxx v každém xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 85 dnů xxxxx xxxx xxxxx seznam xxxxxxxx úřadů x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx kandidátní listiny xxxxx (§13), x xxxxxx obcí, xx xxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx podávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§12).

(3) Kandidátní listiny xx podávají xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx 66 xxx přede xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx alespoň 2 xxxxxx; pro xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xxxxxx úřad. Registrační xxxx xxxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§22 xxxx. 4) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Tvoří-li xxxxxxx stranu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, připojí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx voliči podporujícími xxxx kandidaturu. X xxxxxxx xxxxxx x xx každé xxxx xxxxx straně musí xxx xxxxxx název xxxxxxx strany, název xxxxxxxxxxxxxx obce, do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx voliče musí xxx uvedeno jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x cizince xxxxx §4 odst. 1, xxxxx xxxxx hlas xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx se také xxxxxxx kandidátů samých. Xxxxxxxx počet podpisů xxxxxx je stanoven x příloze x xxxxxx zákonu; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy xx zaokrouhluje xx xxxx číslo směrem xxxxxx. Xxxxxxxx počet xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx registrační xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 85 xxx xxxxx dnem voleb.

§22

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx volebního xxxxxx, xxxx-xx volební xxxxxx vytvořeny,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, o xxxx xxx xxxxxxx strany xxxxx §20 odst. 1 xxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx věk xx xxxxxxx xxx voleb, xxxxxxxxx xx dni xxxxx, xxxxxx-xx se xxxxx v jednom xxx, a xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx obec na xxxxx, xxxx, xxx xxxx přihlášeni k xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, xx nejsou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx (xxxx xxx "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx zmocněnce xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx-xx o koalici, xxxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxxxxxxx kandidátů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxx x nezávislého xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpis kandidáta; xxxxxx-xx xxxxxxxxxx listinu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx kandidátů, jméno x příjmení, xxxxxxxx xxxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky, xx-xx xxxxxxxx.15)

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx volených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxx xxxxx xx zastupitelstva obce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx strana xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx volební xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kandidátů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx, xxx xx má xxxxx 7 a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx strana xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxxx xxxxx kandidátů, xxxxx xxxx xxxxx členů xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x zaokrouhlený xx xxxx číslo xxxx. Xx xxxxxxxx šedesátého xxx xxxxx dnem xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do kandidátní xxxxxxx xxxxx kandidáty xxx vzájemně měnit xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx vlastnoručně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx známy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pominou xx dni xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx byl xxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Na prohlášení xxxxxxxx xxxx uvede xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu, jde-li x xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1, x datum xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx strana, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxx xxx osoba xxxxxx 18 let, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx vázána. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx volební xxxxxx písemně xxxxxxx; xxxxxxxx zaniká okamžikem xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx a registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx 66 xx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxx xx zastupitelstva obce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx obsahuje-li xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4, popřípadě xxxxxx neobsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxxxx xxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx přede dnem xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 53 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i bez xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxx xxxxxxx strana xx stanovené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 48 xxx přede xxxx xxxxx o xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx není přiloženo xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxx xxxx prohlášení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx uveden xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 3; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxx xxxxxx, škrtne jej xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx listinách,

c) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx uvedeny xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. d), x) x x), xxxxxxxxx xxxx-xx xxxx xxxxx nesprávné xx xxxxxxx,

x) kandidáta, který xxxxxxxxx podmínky volitelnosti xxxxx §5 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 48 xxx přede xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx xxxxxxxxxx listina xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx §22 x nápravy xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 x 2; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx volebních stran xxx xxxxx xx xxxxx zastupitelstva obce, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. i), xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx listině a xxxxx je xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx ochrany x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx na xxx den xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx třetím xxxx xxx xxx xxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx, o odmítnutí xxxxxxxxxx listiny xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxx xxxxxxxxx výrok, xxxxxxxxxx x poučení x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V odůvodnění xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx třeba v xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvede xxxxxxxxxxx xxxx, který rozhodnutí xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx razítkem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx21) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většiny počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxx, popřípadě je xxxxx než 5, xxxxx xx x xxxx obci xxxxxxxx.

§24

Vzdání xx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kandidát xx xxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx kandidatury nelze xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxxxx registračnímu úřadu.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx lístku; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pořadí kandidátů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řady.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx kandidatury xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx, zůstávají xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x hlasům xxx xxx xxxxxxxxxx nepřihlíží; xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany (§45 xxxx. 1 x 4). Registrační xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxx, xxxxx je xxxxxx do 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§25

Hlasovací lístky

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx registrační úřad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx každého xxxxxxxxxxx lístku xxxx xxx uveden xxxxx xxxx a xxxxx xxxxx zastupitelstva, xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx volební xxxxxx, uvede xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zastupitelstva, xxxxx xx být x daném xxxxxx xxxxxx. Hlasovací xxxxxx xxxx xxxxxxxx razítkem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, které musí xxx xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístěno xx xxxxxxx místě. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx a xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeni xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx volební stranou, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sloupcích. Xxxxxxx xxxx umístěny xxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Pořadí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §23 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxx §23 odst. 6. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx volební xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že jsou x tomto xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, věk, xxxxxxxx, část xxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxx xx xxxxx, xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, x xxxxx politické xxxxxx xxxx politického hnutí, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xx bez politické xxxxxxxxxxxx. Xx-xx volební xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede xx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx navrhlo, xxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x politických xxxxx, xxxxx se navíc xxxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kandidáta xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických hnutí xx xxxxxxx ve xxxxxxx.15) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx číslicí. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx hlasovacím xxxxxx xx právo xxxxxxxxx xxxxxxx strany, x nezávislém xxxxxxxxxxx xxxxx kandidát, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx xxx po xxxxx registračního úřadu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do příslušného xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx X4 x větším xx tisknou oboustranně. Xx-xx hlasovací xxxxxx xxxxxxxx oboustranně, xxxxx xx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.". Pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx druhů x xxxxxxxxx xxxxx a xxx hlasovací lístky xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx lístky xxxx xxxxxx všem xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx přede xxxx xxxxx x x xxx voleb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx, xxx xxxx starosta, zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, zajistí xxxx povinnost ředitel xxxxxxxxx xxxxx x x hlavním městě Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(6) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx voličům xx hlasovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§26

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx odevzdání xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxx hlasů xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx pouze x xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx x jednu xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx x místech, xxx xx území xxxx obce osídleno,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo městských xxxxx,

x) xxx hranice xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx x hranicí xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (§27).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx starosta. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx36) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxx xx xxxxxxx územní xxxxx x xxxxxxxxxxx údaje x volebních xxxxxxxx xxxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx a nemovitostí xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;000 voličů. Pro xxxxxxxx části xxxx xxx vytvořit samostatné xxxxxxx okrsky i xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Volební xxxxxx xxxxx měnit x xxxx xx vyhlášení xxxxx22) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků voleb Xxxxxx xxxxxxx komisí.

§27

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx 85 xxx xxxxx xxxx xxxxxx voleb xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxx x xxxxxx obyvatel xx 10&xxxx;000 xxx, xxx xx x každém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 členů xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx x počtem xxxxxxxx xx 10&xxxx;001 xx 50&xxxx;000 xxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 členů xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx 50 000 xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 9 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx městě Xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx část nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx vytvořených xxxxxxxxx obvodů, xxxxxx xxxxx, xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a potřebný xxxxx podpisů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nezávislých kandidátů xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx po xxxxxxxxx volebních xxxxxx xx úřední xxxxx, xxxxxxxxx x způsobem x místě xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxx voličů

(1) Stálý xxxxxx xxxxxx vede xxxxxx úřad pro xxxxxx, kteří jsou x xxxx obci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zapíše xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx stálého xxxxxxx voličů vedeného xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx volič xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx občanům xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx vyhlášena xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, x xxxx přihlášení xx x xxxxxx x xxxx. Z xxxxxxx stálého seznamu xxxxxx xxx voliče xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx žádost nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx po sestavení xxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx seznamu xxxxxx nebo x xxxx vyškrtnut. Xxxxx xxxxx může xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"). Xxxxx xxxxx si xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx obecním xxxxx xxxxxx, xxx xx zapsán x xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx oprav. Obecní xxxx xx xxxxxxx xx 48 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx nelze.

(3) X xxxxxx, x kterého xxxxxxx překážka xx xxxxxx volebního xxxxx (§4 xxxx. 2), xx xxxx skutečnost xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxx dny xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v 16.00 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx volebním xxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxx x jejich xxxxxxxx okrsku; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§29

Xxxxxxxxxxx voličů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx o xxxx x místu konání xxxxx v xxxx. Xxxx-xx xx území xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx části xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxx. Zároveň xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místností, x jsou-li x xxxx vytvořeny xxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx voliče xx xxxxxxxxx prokázat xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx volit xxxxx §4 xxxx. 1, x uvede xxxxx xxxxxxxx xxxxx nutné x xxxxxxxxxx průběhu xxxxx.

(3) X xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona,23) xx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx kampaň xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx volebních xxxxxxx, x xx xxxxxxx 16 xxx xxxxx dnem xxxxx. Xxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plakátů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx bezplatně; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxx počínající xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx volební xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx místnost, x v xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§31

Xxxxxxx místnost

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx volební schránkou, xxxxxxxxxxx množstvím xxxxxxxxxxx xxxxxx x prázdných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxx musí xxx voličům na xxxxxx žádost zapůjčen x nahlédnutí.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx stejné xxxxxxx x barvy. Xxxxxx-xx xx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx společně x jinými xxxxxxx, xxxx xxx úřední xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro jiné xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx hlasování. Počet xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x počtu xxxxxx xx volebním xxxxxx.

(4) Xx volební xxxxxxxxx xxxx být na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "vzor" a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx před zahájením xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx místnost, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx místě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.24)

§32

Xxxxxxxx hlasování

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx povinen zkontrolovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vybavena xxxxx §31, x xxxx xxxxxxxxx členy okrskové xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx schránku a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx volby xx zahájené.

§33

Xxxxxx hlasování

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx, v jakém xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxx totožnost x xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě státní xxxxxxxxx státu, jehož xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxxx volič občanským xxxxxxxx25) nebo xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,26) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx27) xxxx xxxxxxxxxx x přechodném xxxxxx. Po xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obálku. Xx xxxxxx voliče xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xx chybějící xxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiný.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, okrsková xxxxxxx xxxxxx dopíše xx výpisu xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mu xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxx svou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx občanství xxxxx, jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zároveň x xxxxxxx, x xx xxx člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx sám xxxxxxx xxxxxxxxx lístek xxx xxxxxxxx vadu xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx člena xxxxxxxx volební komise, xxx xx xxx xxxxxxxxx lístek upravil x xxxxxx xx xxxxxx obálky.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x x den xxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx x to, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxx x xxxxxx 2 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx hlasování postupují xxxxxxx okrskové volební xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků x úřední xxxxxx xxxxxxx volič do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků (§31 odst. 3).

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx tolik kandidátů, xxxxx členů zastupitelstva xxxx xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v rámečku xxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx kterého xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xx hlasovacím xxxxxx xxxxxxx křížkem xx xxxxxxxxx v xxxxxxx sloupce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednu volební xxxxxx. Xxxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kandidáty, xxx které hlasuje, x xx x xxxxxxxxxxx samostatných xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx ostatní volební xxxxxx. Xxxxx volí xxxxxx jednotlivě xxxxxxxx xxxxxxxxx, dále tolik xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kolik činí xxxxxx počtu členů xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxx zvoleni, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx označené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx sloupci.

(5) Xx úpravě hlasovacího xxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxx volič vloží xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx lístek pro xxxxx do zastupitelstva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo městské xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxx prostoru xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vloží xxxxxx obálku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx hlasování xxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx x zachování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx pro všechny xxxxxxxx.

§36

Xxxxxxx okrskových volebních xxxxxx a ti, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sčítá xxxxx (§40 xxxx. 1), nesmějí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x dílčích výsledcích xxxxx, x to xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace x xxxxx xxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxx.

§37

(1) Xx xxxxxx xxx xxxxx zajistí xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xx xxxx nebylo xxxxx vkládat xxxxxxxxx xxxxxx xxx je xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx volební xxxxxxxxx. Xxxx zahájením xxxxxxxxx druhého dne xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neporušenost xxxxxx a sejme xx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zahájit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx, může okrsková xxxxxxx xxxxxx odročit xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 1 xxxxxx. Okrsková xxxxxxx komise x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X případě, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx schránku, xxxxxxxxx přenosnou volební xxxxxxxx způsobem podle xxxxxxxx 1. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx. Skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx poznamená okrsková xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx o průběhu x xxxxxxxx hlasování.

§38

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a sčítání xxxxx provést xx xxxxxxx místnosti xxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhotoví xxxxxx, který xx xxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx směřujících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx volební xxxxxx závazné. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xx xxxxx pověřeného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx místě xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřad pokyn x jejich odstranění xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §37.

§39

Ukončení xxxxxxxxx

(1) Jakmile xxxxxx xxxx stanovená xxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx před xxx xx xxxxxx xxxxxxx všem, xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxx voliči xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku. X xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přenosnou volební xxxxxxxx tak, aby xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx hlasovací xxxxxx xxx je xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve 14.00 xxxxx druhého xxx voleb xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX

§40

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx, xxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx právo xxx přítomni xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pověření xxxxx §9 xxxx. 2 písm. e), xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx osvědčení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,20) xxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předseda okrskové xxxxxxx xxxxxx soustředit xxxxxxxxx hlasovací xxxxxx x xxxxxxxxx úřední xxxxxx a xxxxxxxx xx s výjimkou xxxxxxxxxxx hlasovacích lístků xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx (§42 odst. 3). Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx schránky, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx smísí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx obálky s xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx obálky x xxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxx xx záznamy xx xxxxxx ze xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx lístky, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x úředních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sečte hlasy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Počet xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xx zastupitelstva města xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xx sčítají xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§41) xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxx-xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však tolik xxxxxxxxx v xxxxxx xxx hlasovacího xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx každý xxxxxxxxxx označený kandidát xxxxxxxxx volebních xxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kandidátů xxxxxxxx volební strany, xxxxx činí xxxxxx xxxxx volených členů xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx označených kandidátů,

d) xx kandidátům, kteří xx kandidatury xxxxxx xxxx xxxx odvoláni xxxxx §24, x x hlasům xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx člen xxxxxxxx volební komise xxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Předseda xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§41

Posuzování xxxxxxxxxxx lístků

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xx předepsaném xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx hlasovacím xxxxxx xxx volební xxxxxx, xxx žádného kandidáta,

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx křížkem ve xxxxxxxxx v záhlaví xxxxxxx xxxxxxx strany xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) označil-li xx hlasovacím lístku xxxxxxx x rámečku xxxx jménem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xx, že kandidát xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlasovacích xxxxxx xx téhož xxxxxxxxxxxxxx obce.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xx čtverečku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx označeni kandidáti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx svým jménem, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx přeložení hlasovacího xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx potřebné xxxxx. X xxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volební komise.

§42

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx; xxxxxxxx některý x xxxxx této xxxxxx podpis xxxxxx, xxxxxx xx důvody x samostatné příloze x xxxxxx.

(2) X xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx xx uvede

a) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xx volebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vydány xxxxxx xxxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) počet xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx xxxxxxxxxx kandidáty,

g) stručný xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přijala, x xxxxxx stručné xxxxxxxxxx.

(3) X uvedení xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xx xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxx volební komise.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nosiči xxxxxxx, xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxx Českým statistickým xxxxxx.

§43

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx podepsání xxxxxx x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku hlasování, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxx předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 stejnopis xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Českému statistickému xxxxx xx pracovišti x úřadu městské xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x předávaném zápisu x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx zmocněn k xxxxxx chyb x xxxxxx o xxxxxxx x výsledku hlasování, xx spolupráci x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx předseda xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise k xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx místnosti, xxxx xxxxx o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx. Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxxx xx výzvu Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x průběhu x výsledku hlasování xxxxx odstavce 1 xx 24 xxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx §39, popřípadě xx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§54) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx počítačové xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx xxx xx xxxxxxx zpracování převzat xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise nebo xxxxxxxx člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxx vytvořen xxxxx 1 volební okrsek, xxxxxxxx zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx této xxxx x předá je xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tím xxxx xxxxxx §52.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx výsledek xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zapečetí druhý xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, odevzdané hlasovací xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, doklad x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x případný zápis x kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx krajským xxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dokumentací do xxxxxxx obecnímu úřadu.

§44

§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx statistický úřad xx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx předaných xxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kolik xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx. Xxxx zjistí celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxx listin xxxxxxx xxxx xxx 5 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členů zastupitelstva x xxxxxxxxxxxx počtem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx kandidátním xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxx zjišťování xxxxxxxx voleb x xxxxxxxxxxx mandátů již xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx, snižuje se xxxxxxx 5 % xxxxxxxx vždy x 1 % xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxx bude xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mandátů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx obce xxxxx xxx 5. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, snižuje xxxx xxxxxxxxx hranici xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxx x xxxx xxxxx podmínky. Xxxx-xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podána 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx, x hranici 5 % xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx celkový xxxxx xxxxxxxx hlasů, xxxxx xxxxxxxx postupující xxxxxxxxxx listina, xxxxxxxx xxxxx 1, 2, 3 a xxxx xxxx číslem x xxxxx vyšším xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kteří jsou xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 seřadí Český xxxxxxxxxxx úřad podle xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxx volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx přiděleny. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx listina jeden xxxxxx. V případě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx-xx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listině xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx uvedeni xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx pořadí podle xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad vydělí xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx z xxxxxxxxx nejméně x 10 % xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx celým číslem xxx xxxxxxxxxxxx, postupuje x kandidátní xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx kandidátů xxxx, xxxx se xxxxxx pořadí podle xxxxx hlasů, které xxxx xxx ně xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxx 3 a 4. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pořadí kandidáta xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx kandidátní listina xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx uvedení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx vytvořeny xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx statistický xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5 pro xxxxx xxxxxxx obvod xxxxxx.

§46

Zápis x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstva xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxx registračnímu xxxxx.

(2) X xxxxxx x výsledku xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx

x) počet xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx volební xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxx obvodů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výpisech ze xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým byly xxxxxx úřední xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kandidáty,

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce, x xx kandidátní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx byli uvedeni,

i) xxxxx a příjmení xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 5.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx voleb xx zastupitelstva xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx obce, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx registračního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§47

Xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx zastupitelstva xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zveřejněním xxxxxx x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx obce xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xx xxxx odsouhlasení x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejnění zápisu x výsledku xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx členěná xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx město Prahu

(1) Xxxx městské xxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx části xx xxxxxxx Brně, Ostravě x Plzni

a) zajišťuje xxxxxxxxx x pomocné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x výsledku hlasování, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí xx xxxx územním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s Českým xxxxxxxxxxxx úřadem na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx vstup xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zpracování xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§42) xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxxx xxxx xxxxxxxxx částí x xxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhotoveného podle §42 týkajícího xx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx do Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1.

§49

§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§50

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpracuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x xxxxx ho Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx zastupitelstvo,

b) xxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx xx výpisech xx seznamů,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xx kterých volby xxxxxxxxxx (§23 odst. 8), a xxxx, x xxxxx bude xx základě §43 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxx celkových xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a uveřejňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do zastupitelstev xxxx Xxxxxx volební xxxxxx.

(2) Činnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, kde xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§60), xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx, xx tento návrh xxx xxxxxx zamítnut,

b) xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx výsledků opakovaného xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx návrh xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x opakuje xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx volební xxxxxx.

(3) Xxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx den po xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxx o xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx členy xxxxxxxxxxxxxx obce osvědčení x xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx oprávněným xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxx po xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx (§60) osvědčení x zvolení xxxxxxxxxxx x xxxxxx stanoveném xxxxx §45 odst. 3 x 4.

§54

Dodatečné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx neplatnost voleb (§60),

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování podle §43 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx opakované xxxxx xxxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxx vnitra xx 30 xxx xxxx, xxx xx xxxx oznámeno xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxx volby xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx uveřejnění xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí Xxxxxx volební komisí.

(4) Xxxxxxx-xx xx zvolení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), vyhlásí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx volby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX X XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXX

§55

Xxxxx x zánik xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx

x) odmítnutím xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx složením slibu x xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx starosta nebo xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxxx rezignaci člena xxxxxxxxxxxxxx obce xx xxxx xxxxxx; xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce,

e) xxxx xxxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx obci.28)

(3) Xxxxx xxxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxxxx mandát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, vysloví-li xx příslušné xxxxxxxxxxxxxx, x důvodů

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xx člen xxxxxxxxxxxxxx obce přestal xxx volitelný (§5),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxx xx doručení xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx dosaženo, zaniká xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxx, vysloví-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx ředitele krajského xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx u Xxxxxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx neslučitelnosti xxxxxx podle §5 xxxx. 2, která xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx zvolenému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx směřující xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxx neslučitelnosti xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3 xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se neprodleně xxxxx xxxx, xxx xx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx domáhat se xxxxxxx x xxxxx xxxxx §59 xxxx. 3. Současně se xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx zastupitelstva obce xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxx, kdy marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx soudu xxxxx §59 xxxx. 3, xxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nastupuje xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx téže xxxxxxx strany v xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5, x xx xxxx následujícím xx dni, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Takto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obce, xxxxx, městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx do 15 xxx poté, xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx, xx xx stal xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx dnem xx xxx xxxx. X případě neslučitelnosti xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §55 xxxx. 6 xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx mandát uprázdněn xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxx.

§57

Postavení xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx obce,

b) xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obdrží písemnou xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx.

§58

Xxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx o xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx podle §56,

x) xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx xxx xxxxxxx 5 x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §56,

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx-xx xx vzniku xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx městského obvodu,

e) xxxxx-xx x rozpuštění xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.29)

(2) X xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obcí se xxxx xxxxx nekonají.

(3) Xxx nové volby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x).

(4) Xxxxxxx-xx důvod xxx konání nových xxxxx podle odstavce 1, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zastupitelstva xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xx xxxxxx tento xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx zasílá xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vnitra do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXX

§59

(1) Xx xxxxxx xxxx x nedostatků x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.30)

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, škrtnutí xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx může xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx kandidát do 2 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.31)

(3) Xxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxx zaniká, nebo xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ministra xxxxxx xx xxxx člen xxxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxx jde, nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx doručení domáhat xxxxxxx x soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) xxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx hlasování, xx neplatnost voleb xxxx xx neplatnost xxxxx xxxxxxxxx se xxxx domáhat xxxxxxx x xxxxx32) xxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxx ve volebním xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx strana, xxxxx xxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"). Návrh xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxx Xxxxxx xxxxxxx komisí.

(2) Xxxxx xx neplatnost xxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxxxxx, xx-xx zato, xx xxxx porušena xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hrubě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx zato, xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx voleb.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx.

§61

X xxxxxx xxxxx §59 odst. 2 x 3 x §60 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X NÁROKY XXXXXXXXX

§62

Xxxxxx xxxxx okrskových volebních xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na zvláštní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Předseda, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odměnu xx xxxxx funkce xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise. Nárok xx vyšší xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx nemá člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, kdy xxx nebylo xxxxx xxxxx xx školení xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, který xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru, xx nárok xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odměny xx xxxx průměrného výdělku xx uvolňujícího zaměstnavatele. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxx x pracovním nebo xxxxxxxxx poměru, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxx výdělku za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§63

Xxxxxx kandidátů

Kandidát xx xxxxx, xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kandidátní listiny xxxxxxxxxxxx úřadem xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx volbám xx xxx, x xxxxx je v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pracovní xxxxx xxx náhrady xxxx. Činnost kandidáta x xxxxx období xx xxxxx úkonem x xxxxxxx xxxxx.

XXXXX IX

PŘESTUPKY A XXXX SPRÁVNÍ DELIKTY

§64

Přestupku xx dopustí fyzická xxxxx, xxxxx x xxxx počínající xxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxx x volební xxxxxxxx. X projednání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx x volební xxxxxxxx zveřejnila, přihlášena x xxxxxxxx pobytu. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx xx výše 30&xxxx;000 Kč. Xx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx se vztahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.34)

§65

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vysílání xxxx xxx vydávání tisku x xxxx počínající xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx delikt xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx 3 měsíců x musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pokuty xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.35) Xxxxxx xx splatná xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx xxxx uložena. Xxxxxx xx příjmem xxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§66

Při xxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 x xxx xxxxxxxxxxx nebo opakovaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §54 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pouze xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxx

(1) Xx běhu xxxxx xx nezapočítává xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx podle xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hodinou, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx určená xxxxx dnů xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 16.00 xxxxx.

(4) Lhůty xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§68

(1) Xxxxxx-xx zastupitelstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x obci úkoly xxxxxxxxx xxxxx zákonem, x to x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx krajského úřadu. Xxxxxxx vnitra zajistí xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx primátor anebo xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx plní v xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§69

Výdaje xxxxxx xxxxxx xxxxxx, krajů, xxxx x xxxxxxxxxx volebních xxxxxx spojené s xxxxxxx xx zastupitelstev xxxx se hradí xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§70

Konají-li se xxxxx xx zastupitelstev xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx, xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx volby xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xx Xxxxxx.

§71

Na postup xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxx podle §64 x 65, xxxxxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, magistrátům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx postavením, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx postavením xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§71x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§72

Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx v xxxx xx xxxxxxxxx voleb xx zastupitelstev xxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxx xxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§73

Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, stanoví xx xxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx volby.

§74

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, způsob xxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) způsob x xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxx kraje zařazeného xx xxxxxxxxx úřadu x obce, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků, sestavování x vedení seznamů, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxx x archivaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadů a Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx kandidátů a xxxxxxxxxxxxx volebních xxxxx x xxxxxx losování xxxxxx volebních stran xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, seznamu, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx volebních xxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§75

Xx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinnosti xx xxxxx tak, xxxx xx byla xxxxxxx za jeho xxxxxxxxx.

§76

Xxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x roce 2002 xxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nezachovává xxxxxxxxx územní celek xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx.

§77

Xx 1. ledna 2003 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xx xxxxxxx občanem xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

§78

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., zákona x. 49/1973 Sb., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx č. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx č. 24/1993 Sb., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Sb., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona č. 165/1998 Xx., zákona x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Sb., zákona x. 130/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Xx., zákona 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., zákona x. 271/2001 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 276/2001 Xx. x xxxxxx x. 317/2001 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §200x xxxx. 3 xx x druhé xxxx xxxxxxx slova ", prezidentu xxxxxxxxx".

2. X §200l xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, přednosta xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx xxxxxx vyslovili xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxxxx jde, nebo xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x obci, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx zánik xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 je xxxxxxxxxxx x příslušná xxxx, xxxxx zastupitelstvo xxxxx xxxxxxx vyslovilo, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vyslovil-li xxxxx mandátu xxxxxxx xxxxxx.

(6) Soud o xxxxxx rozhodne xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx do 20 xxx. Usnesení xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx přednosty xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx doručuje xxxxxxxxxx řízení, x xxxx-xx účastníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx i tomuto xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

3. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 34x) x 34x) xxxxx:

"34x) §21 x 23 xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxx.

34x) §59 xxxxxx x. 491/2001 Sb.".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx zákonů

§79

V xxxxxx č. 152/1994 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zrušují.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České republiky x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

§80

V xxxxxx č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 212/1996 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 64/2001 Xx., xx xxxx třetí xxxxxxx.

XXXX XXXX

§81

§81 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 269/2021 Sb.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§82

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Příloha x zákonu x. 491/2001 Xx.

Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4

Xxxx, xxxxxxx část, xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx počty xxxxxxx xxxxxx zapsaných x xxxxxxxxx
xxx nezávislé xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx obyvatel xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu
do 500 xxxxxxxx
5 %
7 %
xxx 500 xx 3000 xxxxxxxx
4 %, xxxxxxx 25
7 %
xxx 3000 xx 10&xxxx;000 xxxxxxxx
3 %, xxxxxxx 120
7 %
xxx 10 000 xx 50&xxxx;000 xxxxxxxx
2 %, xxxxxxx 600
7 %
xxx 50&xxxx;000 xx 150&xxxx;000 xxxxxxxx
1 %, nejméně 1000
7 %
xxx 150 000 xxxxxxxx
0,5 %, xxxxxxx 1500
7 %.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §26 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx, xxx údaje o xxxxxxxx volebních okrsků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, adres x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxx 2014. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x katastrálnímu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x katastrální xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, kdy x zápisu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxx, xxx xxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků xx xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovaným přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Starosta xx 2 xxxxxx xxx xxx, kdy x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx volebních xxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx volebních okrsků x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresních xxxx. Xxx xxx, xxx k zápisu xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra o xxxxxxxxxx seznamu xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx okrsků xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxx x. 491/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 222/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 26.6.2012

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §60 xxxxxx x. 491/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx použije xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. Xx volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 491/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 4 xxxx. x), §12 xxxx. 5 písm. x) x v §12 xxxx. 6 xxxx. f) xxxxxx x. 491/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx účely xxxxxx stálého seznamu xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 491/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx dne 1. xxxxx 2019.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2017 Xx. x účinností xx 13.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 491/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 odst. 4 xxxxxx x. 491/2001 Xx. xx xxx xxxxx vyhlášené x xxxx 2018 xxxxxxx xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 38/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 2.3.2019

Informace

Právní xxxxxxx x. 491/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.12.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

230/2002 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 130/2000 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x změně xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. byla změněna xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Xx. xxxx změněna na 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2015)

281/2003 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxx č. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 10.12.2004

96/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 238/92 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx některých funkcí (xxxxx o střetu xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.3.2005

97/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, kterým xx mění zákon x. 238/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxx zájmů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 6.1.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 10.2.2005

x xxxxxxxxx xx 15.3.2005

283/2005 Xx., nález XX xx xxx 22.6.2005 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 96/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 238/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí (xxxxx x xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.7.2005

531/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

381/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.10.2008

320/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx ČR a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.9.2009

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

222/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

275/2012 Sb., x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012

58/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.4.2014

114/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

90/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 13.4.2017

38/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x krajském xxxxxxxxx x soudní řád xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.3.2019

269/2021 Sb., x xxxxxxxxxx průkazech

s účinností xx 2.8.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 94/80/ES ze xxx 19. xxxxxxxx 1994, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx volit x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx Xxxx s xxxxxxxxx x členském xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1a) §15 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx).
§1 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze.
2) Čl. 102 xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
4) §16 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
§6 xxxxxx x. 131/2000 Xx.
5) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx).
6) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Sb.
§4 xxxx. 1 xxxxxx x. 131/2000 Xx.

7) §55 xx 65 občanského xxxxxxxx.
8) §5 xxxx. 2 xxxx. x) x §9 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 20/1966 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx, ve znění xxxxxx č. 548/1991 Xx. x xxxxxx x. 258/2000 Sb.
9) §16 xx 18 zákona x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx zákon).
10) §40 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx.
11) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
11x) §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx).
12) §109 xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Sb.
§94 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 131/2000 Xx.
13) §6 x násl. zákona x. 130/2000 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
14) §12 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 21/1993 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., zákona x. 130/2000 Xx. x zákona č. 239/2000 Sb.
15) §9 xxxxxx x. 424/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 340/2000 Xx.
16) §72 xxxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx).
Vyhláška č. 345/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxx, krajů, xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxx zřízených xx xxxxxxx zvláštních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, kterým xxx xxxxxx výkon přenesené xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti), xx znění vyhlášky x. 427/2000 Sb.
17) §4 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx zákona x. 411/2000 Sb.
18) §113 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
§84 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx.
Xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., xx xxxxx vyhlášky x. 427/2000 Xx.
19) §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 130/2000 Xx.
20) §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 130/2000 Xx.
21) §58 x 200k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
22) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2000 Xx.
§1 xxxx. 3 xxxxxx x. 247/1995 Xx., o volbách xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 204/2000 Sb.
23) §117 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.
24) Xxxxx č. 3/1993 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 154/1998 Xx.
25) §2 xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
26) §5 xxxxxx č. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech).
27) §81 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
28) §19 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Xx.
29) §89 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx.
30) §200j xxxxxx x. 99/1963 Xx.
31) §200k xxxxxx x. 99/1963 Xx.
32) §200l xxxxxx x. 99/1963 Xx.
33) §17 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Vyhláška č. 18/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx v obecném xxxxx.
34) §1 xx 20, §51 xx 89 x §94 xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx č. 134/1994 Xx., zákona x. 82/1995 Sb., xxxxxx č. 112/1998 Xx., zákona č. 168/1999 Sb., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb. x xxxxxx č. 52/2001 Xx.
35) §15 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 301/1995 Sb.
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.