Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
141/97 Sb.
Technické požadavky na výrobní zařízení lihovarů a jejich uspořádání §1
Technické požadavky na zařízení pro kontinuální denaturaci §1a
Technické požadavky na zařízení pro skladování lihu §2
Metody stanovení objemového množství a objemové koncentrace lihu a způsob výpočtu množství lihu §3
Druhy denaturačních prostředků a jejich minimální množství a účel použití denaturovaného lihu §4
Členění základních druhů lihu a jejich kvalitativní znaky §5
Metody stanovení kvalitativních znaků §6
Normy ztrát lihu §7
Ztráty dopravní §8
Ztráty manipulační §9
Ztráty skladovací §10
Ztráty stáčecí §11
Ztráty při úpravách lihu §12
Ztráty při zpracování lihu §13
Přechodné ustanovení §14
Účinnost §15
Příloha č. 2 - Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu
Příloha č. 3 - Kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu
Příloha č. 4 - Normy ztrát lihu
č. 82/2000 Sb. - Čl. II
č. 289/2016 Sb. - Čl. II
§1
Technické xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
(x §5 zákona x xxxx)
(1) Xxxx vyhláška xxxx oznámena v xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. června 1998 x postupu xxx poskytování xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx 98/48/XX.
(2) Xxxxxxxx zařízením xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxx a lihové xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx měřidlem (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx olejů x xxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vody vznikající xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem, x xx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lihu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, lihových xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.
(4) X xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx hmoty xxxxxx xxxx xxxxxx x působení xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx par.
(5) Xxxxxxx, xxxxxx xx veden xxx x xxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx. Prochází-li xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx a xxxxxx xxxx, xxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx tohoto potrubí xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx technické xxxxx 4).
(7) Spojovací xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxx:
x) xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx destilačního přístroje,
c) xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx (přírubách, xxxxxxxxx, šroubeních xxxx.).
(8) Xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. c) xxxx xxx xxxxxxxx x nenatřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správcem xxxx 1) x xxxx xxx uzpůsoben x přiložení závěry.
(9) Xx spojovacím xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx odtékajícího xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vniknutí páry x zápary xx xxxxxxx.
(10) Xxxxx-xx xx xxxxxx tok xxxx xx varného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx zůstane xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kotle x přívodní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,
x) xxx vypouštěcí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx destilačního přístroje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x množství xxxxxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kotle.
(11) X xxxxxxxx chemickém, kde xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (refluxní) xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx destilačně xxxxxxxxxxxx xxxx x této xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx odtahu xxxx z xxxx xxxxxx
x) xx potrubí xxx xxxxxxxxxx technický xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanovených xxx syntetický technický xxx,
x) do xxxxxxxxx xxxxxx xxx líh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxx.
(12) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx odvádějí xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vod, xx xxxx úkapů x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§1x
Technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx kontinuální xxxxxxxxxx
[x §21 xxxx. 1 písm. a) x c) xxxxxx x lihu]
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx veden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx ústím xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx splňujícími xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 5).
§1x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 190/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2008
§2
Technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx skladování xxxx
(x §14 xxxxxx x xxxx)
(1) Xxxxxxxxx xxx skladování xxxx jsou xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky stanovené xxxxxxx x metrologii 5), ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx změřený xxx.
(2) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Nádrž xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Nádrž xx xxxx xxxxxxxxx xx 95 xxxxxxx xxxxxx.
(5) Armatury xx dolní xxxxx xxxxxx se vyrábějí x xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx 600 xx. Odvzdušňování xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nádrže a xxxxxxxx xxx, aby xx x něm xxxxxxxxxx líh xxxx xxxx.
(6) Nádrže xxxxx xxx 2 x musí být xxxxxxxx zařízením umožňujícím xxxxxxxx vzorků v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzorků x xxxxxxx xxxxxx.

§3
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
[x §21 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x lihu]
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lihu, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx rozhodné xxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxxx pyknometrickou xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x metrologii 5) xxx xxxxxx xxx teplotě 20 xxxxxx xX,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) hustoty stanovené xxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx.
X xxxxxxx lihu denaturovaného xx postupuje xxxxx xxxxxxxx 8.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metodou x xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx petroléterem xx xxxxxxxx nasyceného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Hustota xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx koeficientů x příloze č. 1 xxxxx X.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxx, kdy xxxxx xxxx je xxxxx xx skladovacích xxxxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 6), xx provádí xxxxxxx xx tepelnou objemovou xxxxxxxxxx xxxxxx materiálů xxxxxxxxxxx zjištěného objemu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx B.
(5) Xxx stanovení objemové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xxxxxxx xx tepelnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx vynásobením zjištěné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 xxxxx X.
(6) Xxxxxxx objemového xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 xxxxx X.
(7) Xxx xxxxxxx xxxx metod měření xxxxxxxxx x odstavci 1 je rozhodující xxxxxxxx měření xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovení hustoty xxxxxxxxxxxxx.
(8) Pro xxxxxxxxx objemové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lihu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měření
x) metodou plynové xxxxxxxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(9) Xxx použití xxxx xxxxx měření xxxxxxxxx x odstavci 8 je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx měření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chromatografie.
§4
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx použití xxxxxxxxxxxxxx lihu
(x §10 xxxxxx o xxxx)
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx denaturovaného xxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.
§5
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(x §11 xxxxxx x xxxx)
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lihu x xxxxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 3.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxxxxx kvalitativních znaků
(x §11 xxxxxx x xxxx)
(1) Xxxxx metanolu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhodnocuje se xxxx obsah xxxxxxxxxxxx xxxx metodou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xx stanovuje xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx volných xxxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kyseliny xxxxxx, xx xxxxxxxxx titrací xxxxxx xxxx zbaveného xxxxx uhličitého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,1 mol/l, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx vyhodnocuje xxxx xxxxx metylaminu, xx stanovuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x koncentraci 0,005 mol/l xx xxxxxxxxx xxxxx Xxx-Xxxxxxx xxxx xx bromkresolovou xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ze vzorku x xxxxxx 250 xx u xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 100 xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx a vysušení xxxxxx za xxxxxxx 103 °X xx 107 °X x xx jeho xxxxxxxxx x exsikátoru se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx analytických xxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hydroxidu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,1 xxx/x xx indikátor xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx etylnatého xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a vyjadřuje xx jako xxxxxx xxxxxxxxxx obsahů xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Obsah xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx stanovuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx xxxxx vyšších xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(11) Xxxxx xxxxxxxx denaturačních xxxxxxxxxx x denaturovaném xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx plynové chromatografie.
(12) Xxxxxxxxx lihu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxxx metodami.
(13) Xxxxx Xxxxxxxxxx benzoátu (Xxxxxxxxxxxxx-X-2,6-xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx benzoát) se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx vysokoúčinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(14) Xxxxx 2-methyl-2-propanolu se xxxxxxx xxxxxxx plynové xxxxxxxxxxxxxx.

§7
Normy xxxxx xxxx
[k §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxx]
Základ xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ztrát xxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4.

§8
Xxxxxx xxxxxxxx
[k §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxx]
(1) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zahrnují xxxxxx, xxxxx vznikají
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lihu x průběhu xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílů měření xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x po xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx na množství xxxx obsaženého x xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobených x xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx ztrát xx posuzuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx základu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahrnout xxxxxxxx lihu x xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx ztráta xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
[x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxx]
Xxxxxx manipulační xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx lihu x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx). X xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx přečerpávání xxxx před xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx líh nelze xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx skladu do xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxx xxxx xxx napřed xxxxxxxxxxx.

§10
Xxxxxx xxxxxxxxxx
[x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxx]
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx lihu xx xxxxxxxx lihu, xxxxx vznikají xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx.

§11
Ztráty xxxxxxx
[x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxx]
Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi množstvím xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x množstvím xxxx obsaženého x xxxxxxx xxxxxxx předaném xx xxxxx zpracovatele xxxx xx spotřebitelském xxxxxx.

§12
Xxxxxx xxx úpravách xxxx
[x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxx]
(1) Ztráty xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obsaženého x xxxxxxxxxxx lihu x v xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stanoví jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx použitého x xxxxxxxxxxx x množstvím xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx bezvodém lihu x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dehydratace xxxxxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lihu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx obsaženého x xxxxxxxxxxxxxx destilátu x x xxxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx množstvím xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx, a množstvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lihu.

§13
Xxxxxx xxx zpracování lihu
[x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxx]
Xxxxxx lihu při xxxxxxxxxx lihu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výrobě x xxxxxxxxx lihu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v hotovém xxxxxxx.
§14
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx norem xxxxx xxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zušlechťování xxxxxxxxx x xx Xxxxxx hmotných xxxxxx xx 30. září 1997,
x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxx xxxxxxxx sezonní xxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx 30. xxxx 1997,
x) x lihovarech x xxxxxxxxxx lihovarech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a b) x u výrobců xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1997,
d) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx současně i xxxxxxx xxxxxxx, do xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 30. xxxx 1997.
§15
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1997.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 141/1997 Xx.

&xxxx;

XXXX X

Xxxxxx xxx výpočet xxxxxxx
&xxxx;
ρ = A1 +
&xxxx;
12
&xxxx;
6
&xxxx;
Σ Xx pk-1 +
&xxxx;
Σ Xx (t - 20 xX)x
&xxxx;
x=2
&xxxx;
x=1
&xxxx;
x
&xxxx;
xx
&xxxx;
X i, x xx (x - 20 oC)i.
 
+ Σ
&xxxx;
Σ
&xxxx;
x=1
&xxxx;
x=1
x = 5
m1 = 11
x2 = 10
x3 = 9
x4 = 4
m5 = 2
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
&xxxx;
x
&xxxx;
Xx
xx/x3
&xxxx;
Xx
&xxxx;
1
&xxxx;
9,982&xxxx;012&xxxx;300 . 102
&xxxx;
- 2,0618513 . 10-1 xx/(x3 . °X)
&xxxx;
2
&xxxx;
- 1,929 769 495 . 102
&xxxx;
- 5,268 254 2 . 10-3 xx/(x3 . °C2)
 
3
 
3,891238 958 . 102
&xxxx;
3,613&xxxx;001 3 . 10-5 xx/(x3 . °X3)
&xxxx;
4
&xxxx;
- 1,668&xxxx;103&xxxx;923 . 103
&xxxx;
- 3,895&xxxx;770 2 . 10-7 kg/(m3 . °X4)
&xxxx;
5
&xxxx;
1,352&xxxx;215&xxxx;441 . 104
&xxxx;
7,169&xxxx;354 0 . 10-9 xx/(x3 . °X5)
&xxxx;
6
&xxxx;
- 8,829&xxxx;278&xxxx;388 . 104
&xxxx;
- 9,973&xxxx;923 1. 10-11 xx/(x3 . °X6)
&xxxx;
7
&xxxx;
3,062&xxxx;874&xxxx;042 . 105
 
 
8
 
- 6,138&xxxx;381234 . 105
&xxxx;
&xxxx;
9
&xxxx;
7,470&xxxx;172&xxxx;998 . 105
&xxxx;
&xxxx;
10
&xxxx;
- 5,478&xxxx;461&xxxx;354 . 105
&xxxx;
&xxxx;
11
&xxxx;
2,234&xxxx;460&xxxx;334 . 105
&xxxx;
&xxxx;
12
&xxxx;
- 3,903&xxxx;285&xxxx;426 . 104
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X1,x
xx/(x3 . °C)
 
C2,k
kg/(m3 . °X)
&xxxx;
1
&xxxx;
1,693&xxxx;443&xxxx;461530&xxxx;087 . 10-1
&xxxx;
- 1,193 013 005 057 010 . 10-2
&xxxx;
2
&xxxx;
- 1,046 914 743 455 169 . 101
&xxxx;
2,517&xxxx;399&xxxx;633&xxxx;803&xxxx;461 . 10-1
 
3
 
7,196 353 469 546 523 . 101
 
- 2,170&xxxx;575&xxxx;700&xxxx;536&xxxx;993
&xxxx;
4
&xxxx;
- 7,047&xxxx;478&xxxx;054&xxxx;272&xxxx;792 . 102
 
1,353 034 988 843 029 . 101
 
5
 
3,924 090 430 035 045 . 103
&xxxx;
- 5,029&xxxx;988&xxxx;758&xxxx;547&xxxx;014 . 101
&xxxx;
6
&xxxx;
- 1,210&xxxx;164&xxxx;659&xxxx;068&xxxx;747 . 104
&xxxx;
1,096&xxxx;355&xxxx;666&xxxx;577&xxxx;570 . 102
&xxxx;
7
&xxxx;
2,248&xxxx;646&xxxx;550&xxxx;400&xxxx;788 . 104
&xxxx;
- 1,422&xxxx;753&xxxx;946&xxxx;421&xxxx;155 . 102
&xxxx;
8
&xxxx;
- 2,605&xxxx;562&xxxx;982&xxxx;188&xxxx;164 . 104
 
1,080 435 942 856 230 . 102
&xxxx;
9
&xxxx;
1,852&xxxx;373&xxxx;922&xxxx;069&xxxx;467 . 104
&xxxx;
- 4,414&xxxx;153&xxxx;236&xxxx;817&xxxx;392 . 101
 
10
 
- 7,420&xxxx;201433&xxxx;430&xxxx;137 . 103
 
7,442 971530 188 783
 
11
 
1,285 617 841 998 974 . 103
 
 
k
 
C3,k
 
C4,k
 
C5,k
 
 
kg/(m3 . °X3)
&xxxx;
xx/(x3 . °X4)
&xxxx;
xx/(x3 . °C5)
 
1
 
- 6,802 995 733 503 803 . 10-4
&xxxx;
4,075&xxxx;376&xxxx;675&xxxx;622&xxxx;027 . 10-6
&xxxx;
- 2,788&xxxx;074&xxxx;354&xxxx;782&xxxx;409 . 10-8
&xxxx;
2
&xxxx;
1,876&xxxx;837&xxxx;790&xxxx;289&xxxx;664 . 10-2
&xxxx;
- 8,763&xxxx;058&xxxx;573&xxxx;471110 . 10-6
 
1,345 612 883 493 354 . 10-8
&xxxx;
3
&xxxx;
- 2,002 561813 734 156 . 10-1
 
6,515 031360 099 368 . 10-6
&xxxx;
&xxxx;
4
&xxxx;
1,022&xxxx;992&xxxx;966&xxxx;719&xxxx;220
&xxxx;
- 1,515 784 836 987 210 . 10-6
&xxxx;
&xxxx;
5
&xxxx;
- 2,895 696 483 903 638
 
 
 
6
 
4,810 060 584 300 675
 
 
 
7
 
- 4,672&xxxx;147&xxxx;440&xxxx;794&xxxx;683
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
8
&xxxx;
2,458&xxxx;043&xxxx;105&xxxx;903&xxxx;461
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
9
&xxxx;
- 5,411227&xxxx;621&xxxx;436&xxxx;812 . 10-1
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx měření xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx od - 20 xX xx + 40 xX.
2. Hodnoty xxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx alkoholometrických xxxxxxxxx (xxxx 1 - 3), xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ČR, Xxxxx 1995.

XXXX B
Tabulka hodnot xxxxxxxxxx xxxxxxx (Fb) xxx provedení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x (xx °X-1)
xxxxxxxx: Ocel
Teplotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx roztažnosti (β) = 36 x 10-6 °X-1
&xxxx;
x
&xxxx;
Xx
&xxxx;
x
&xxxx;
Xx
&xxxx;
-20
&xxxx;
0,99856
&xxxx;
10
&xxxx;
0,99964
&xxxx;
-19
&xxxx;
0,99860
&xxxx;
11
&xxxx;
0,99968
&xxxx;
-18
&xxxx;
0,99863
&xxxx;
12
&xxxx;
0,99971
&xxxx;
-17
&xxxx;
0,99867
&xxxx;
13
&xxxx;
0,99975
&xxxx;
-16
&xxxx;
0,99870
&xxxx;
14
&xxxx;
0,99978
&xxxx;
-15
&xxxx;
0,99874
&xxxx;
15
&xxxx;
0,99982
&xxxx;
-14
&xxxx;
0,99878
&xxxx;
16
&xxxx;
0,99986
&xxxx;
-13
&xxxx;
0,99881
&xxxx;
17
&xxxx;
0,99989
&xxxx;
-12
&xxxx;
0,99885
&xxxx;
18
&xxxx;
0,99993
&xxxx;
-11
&xxxx;
0,99888
&xxxx;
19
&xxxx;
0,99996
&xxxx;
-10
&xxxx;
0,99892
&xxxx;
20
&xxxx;
1,00000
&xxxx;
- 9
&xxxx;
0,99896
&xxxx;
21
&xxxx;
1,00004
&xxxx;
- 8
&xxxx;
0,99899
&xxxx;
22
&xxxx;
1,00007
&xxxx;
- 7
&xxxx;
0,99903
&xxxx;
23
&xxxx;
1,00011
&xxxx;
- 6
 
0,99906
 
24
 
1,00014
 
- 5
&xxxx;
0,99910
&xxxx;
25
&xxxx;
1,00018
&xxxx;
- 4
 
0,99914
 
26
 
1,00022
 
- 3
&xxxx;
0,99917
&xxxx;
27
&xxxx;
1,00025
&xxxx;
- 2
&xxxx;
0,99921
&xxxx;
28
&xxxx;
1,00029
&xxxx;
- 1
 
0,99924
 
29
 
1,00032
 
0
 
0.99928
 
30
 
1,00036
 
1
 
0,99932
 
31
 
1,00040
 
2
 
0,99935
 
32
 
1,00043
 
3
 
0,99939
 
33
 
1,00047
 
4
 
0,99942
 
34
 
1,00050
 
5
 
0,99946
 
35
 
1,00054
 
6
 
0,99950
 
36
 
1,00058
 
7
 
0,99953
 
37
 
1,00061
 
8
 
0,99957
 
38
 
1,00065
 
9
 
0,99960
 
39
 
1,00068
 
10
 
0,99964
 
40
 
1,00072
Materiál: Britanium
Xxxxxxxx koeficient xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (β) = 61 . 10-6 °X-1
&xxxx;
x
&xxxx;
Xx
&xxxx;
x
&xxxx;
Xx
&xxxx;
0
&xxxx;
0,99878
&xxxx;
20
&xxxx;
1,00000
&xxxx;
1
&xxxx;
0,99884
&xxxx;
21
&xxxx;
1,00006
&xxxx;
2
&xxxx;
0,99890
&xxxx;
22
&xxxx;
1,00012
&xxxx;
3
&xxxx;
0,99896
&xxxx;
23
&xxxx;
1,00018
&xxxx;
4
&xxxx;
0,99902
&xxxx;
24
&xxxx;
1,00024
&xxxx;
5
&xxxx;
0,99909
&xxxx;
25
&xxxx;
1,00031
&xxxx;
6
&xxxx;
0,99915
&xxxx;
26
&xxxx;
1,00037
&xxxx;
7
&xxxx;
0,99921
&xxxx;
27
&xxxx;
1,00043
&xxxx;
8
&xxxx;
0,99927
&xxxx;
28
&xxxx;
1,00049
&xxxx;
9
&xxxx;
0,99933
&xxxx;
29
&xxxx;
1,00055
&xxxx;
10
&xxxx;
0,99939
&xxxx;
30
&xxxx;
1,00061
&xxxx;
11
&xxxx;
0,99945
&xxxx;
31
&xxxx;
1,00067
&xxxx;
12
&xxxx;
0,99951
&xxxx;
32
&xxxx;
1,00073
&xxxx;
13
&xxxx;
0,99957
&xxxx;
33
&xxxx;
1,00079
&xxxx;
14
&xxxx;
0,99963
&xxxx;
34
&xxxx;
1,00085
&xxxx;
15
&xxxx;
0,99970
&xxxx;
35
&xxxx;
1,00092
&xxxx;
16
&xxxx;
0,99976
&xxxx;
36
&xxxx;
1,00098
&xxxx;
17
&xxxx;
0,99982
&xxxx;
37
&xxxx;
1,00104
&xxxx;
18
&xxxx;
0,99988
&xxxx;
38
&xxxx;
1,00110
&xxxx;
19
&xxxx;
0,99994
&xxxx;
39
&xxxx;
1,00116
&xxxx;
20
&xxxx;
1,00000
&xxxx;
40
&xxxx;
1,00122

XXXX X
Xxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx) xxx xxxxxxxxx korekce xx tepelnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx druhů xxxx xxx teplotě t (xx °X-1)
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx roztažnosti (β) xxxxxxx:
&xxxx;
x) = 5 . 10-6 °C-1
 
g) xxxx xxxxxxxx křemenné
 
= 1,6 . 10-6 °X-1
&xxxx;
x) = 10 . 10-6 °X-1
&xxxx;
x) xxxx xxxxxxxx Simax
 
= 8,8 . 10-6 °X-1
&xxxx;
x) = 15 . 10-6 °X-1
&xxxx;
x) xxxx xxxxxxxx Sial
 
= 13,0 . 10-6 °X-1
&xxxx;
x) = 20 . 10-6 °X-1
&xxxx;
x) xxxx normální Neutrál
 
= 17,0 . 10-6 °X-1
&xxxx;
x) = 25 . 10-6 °X-1
&xxxx;
x) xxxx normální XX
&xxxx;
= 24,0 . 10-6 °X-1
&xxxx;
x) = 30 . 10-6 °X-1
&xxxx;
x) xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
= 27,0 . 10-6 °X-1
x/xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
x)
&xxxx;
x)
&xxxx;
x)
&xxxx;
x)
&xxxx;
x)
&xxxx;
x)
&xxxx;
15
&xxxx;
1,000025
&xxxx;
1,000050
&xxxx;
1,000075
&xxxx;
1,000100
&xxxx;
1,000125
&xxxx;
1,000150
&xxxx;
16
&xxxx;
1,000020
&xxxx;
1,000040
&xxxx;
1,000060
&xxxx;
1,000080
&xxxx;
1,000100
&xxxx;
1,000120
&xxxx;
17
&xxxx;
1,000015
&xxxx;
1,000030
&xxxx;
1,000045
&xxxx;
1,000060
&xxxx;
1,000075
&xxxx;
1,000090
&xxxx;
18
&xxxx;
1,000010
&xxxx;
1,000020
&xxxx;
1,000030
&xxxx;
1,000040
&xxxx;
1,000050
&xxxx;
1,000060
&xxxx;
19
&xxxx;
1,000005
&xxxx;
1,000010
&xxxx;
1,000015
&xxxx;
1,000020
&xxxx;
1,000025
&xxxx;
1,000030
&xxxx;
20
&xxxx;
1,000000
&xxxx;
1,000000
&xxxx;
1,000000
&xxxx;
1,000000
&xxxx;
1,000000
&xxxx;
1,000000
&xxxx;
21
&xxxx;
0,999995
&xxxx;
0,999990
&xxxx;
0,999985
&xxxx;
0,999980
&xxxx;
0,999975
&xxxx;
0,999970
&xxxx;
22
&xxxx;
0,999990
&xxxx;
0,999980
&xxxx;
0,999970
&xxxx;
0,999960
&xxxx;
0,999950
&xxxx;
0,999940
&xxxx;
23
&xxxx;
0,999985
&xxxx;
0,999970
&xxxx;
0,999955
&xxxx;
0,999940
&xxxx;
0,999925
&xxxx;
0,999910
&xxxx;
24
&xxxx;
0,999980
&xxxx;
0,999960
&xxxx;
0,999940
&xxxx;
0,999950
&xxxx;
0,999900
&xxxx;
0,999880
&xxxx;
25
&xxxx;
0,999975
&xxxx;
0,999950
&xxxx;
0,999924
&xxxx;
0,999900
&xxxx;
0,999875
&xxxx;
0,999850
&xxxx;
&xxxx;
x)
&xxxx;
x)
&xxxx;
x)
&xxxx;
x)
&xxxx;
x)
&xxxx;
x)
&xxxx;
15
&xxxx;
1,000008
&xxxx;
1,000044
&xxxx;
1,000065
&xxxx;
1,000087
&xxxx;
1,000122
&xxxx;
1,000135
&xxxx;
16
&xxxx;
1,000006
&xxxx;
1,000035
&xxxx;
1,000052
&xxxx;
1,000070
&xxxx;
1,000097
&xxxx;
1,000108
&xxxx;
17
&xxxx;
1,000005
&xxxx;
1,000026
&xxxx;
1,000039
&xxxx;
1,000052
&xxxx;
1,000073
&xxxx;
1,000081
&xxxx;
18
&xxxx;
1,000003
&xxxx;
1,000018
&xxxx;
1,000026
&xxxx;
1,000035
&xxxx;
1,000049
&xxxx;
1,000054
&xxxx;
19
&xxxx;
1,000002
&xxxx;
1,000009
&xxxx;
1,000013
&xxxx;
1,000017
&xxxx;
1,000024
&xxxx;
1,000027
&xxxx;
20
&xxxx;
1,000000
&xxxx;
1,000000
&xxxx;
1,000000
&xxxx;
1,000000
&xxxx;
1,000000
&xxxx;
1,000000
&xxxx;
21
&xxxx;
0,999998
&xxxx;
0,999991
&xxxx;
0,999987
&xxxx;
0,999983
&xxxx;
0,999976
&xxxx;
0,999973
&xxxx;
22
&xxxx;
0,999997
&xxxx;
0,999982
&xxxx;
0,999974
&xxxx;
0,999965
&xxxx;
0,999951
&xxxx;
0,999946
&xxxx;
23
&xxxx;
0,999995
&xxxx;
0,999974
&xxxx;
0,999961
&xxxx;
0,999948
&xxxx;
0,999927
&xxxx;
0,999919
&xxxx;
24
&xxxx;
0,999994
&xxxx;
0,999965
&xxxx;
0,999948
&xxxx;
0,999930
&xxxx;
0,999903
&xxxx;
0,999892
&xxxx;
25
&xxxx;
0,999992
&xxxx;
0,999956
&xxxx;
0,999935
&xxxx;
0,999913
&xxxx;
0,999879
&xxxx;
0,999865

XXXX D
Způsob výpočtu xxxxxxxxxx množství xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX (xxxxxxxx: x3 xxxx L = dm3) xxx xxxxxx xxxxxxx etanolu x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:
XX = X . xx
&xxxx;
xxx
&xxxx;
XX xx objemové xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 °X x xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
X xx zdánlivá xxxxxxxx roztoku xxxxxxx x xxxx zjištěná xxxxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxx: kg)
 
 
km xx xxxxxxxx koeficient (xxxxxxxx: xx3/xx = X/xx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:
&xxxx;
xx = σX .

10
 
. [1 + ρx

1
&xxxx;
.

1
&xxxx;
) ]
 
ρ20
 
ρ20
 
ρz
 
kde
 
σE
 
je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x roztoku xxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx: % = 0,01)
&xxxx;
&xxxx;
ρ20
&xxxx;
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 20 °C (xxxxxxxx: kg/m3)
 
 
ρa
 
je hustota xxxxxxx (xxxxxxxx: xx/x3, xxxxxxx hodnota: 1,2 xx/x3)
&xxxx;
&xxxx;
ρx
 
je xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx: kg/m3, xxxxxxx xxxxxxx: 8 000 xx/x3)
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx etanolu XX (xxxxxxxx: m3 nebo X = xx3) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx -20 °X do + 40 °X xx xxxxxxx podle xxxxxx:
XX = V't. Xx. kv
 
kde
 
VE xx xxxxxxxx xxxxxxxx etanolu x litrech
 
 
V't xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx měřidle xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x x (jednotka: x3 xxxx X = xx3)
&xxxx;
&xxxx;
Xx je xxxxxxxx faktor xx xxxxxxxx roztažnost xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx: l)
 
 
kv xx převodní xxxxxxxxxx (xxxxxxxx: x), který xx vypočten xxxxx xxxxxx:
&xxxx;
xx =
 
σE
 
.
 
ρt
 
100
 
ρ20
 
kde
 
σE xx xxxxxxxx koncentrace xxxxxxx x roztoku xxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx: % = 0,01)
&xxxx;
&xxxx;
ρx xx xxxxxxx roztoku xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxx x (xxxxxxxx: xx/x3)
&xxxx;
&xxxx;
ρ20 je xxxxxxx xxxxxxx etanolu x xxxx xxx xxxxxxx 20 °X (xxxxxxxx: xx/x3)
Xxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle těchto xxxxxx xxxx uvedeny x Xxxxxxxx alkoholometrických xxxxxxxxx (část 3), xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zemědělství XX, Praha 1995.

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 141/1997 Sb.

Druhy x xxxxxxxxx xxxxxxxx denaturačních xxxxxxxxxx x účel xxxxxxx denaturovaného lihu

Poř. xxxxx

Xxxxxxxxxxx prostředek

Registrační xxxxx XXX (Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx)

Xxxxxxxx přídavek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 x xxxxxxx xxx 20 °C

Nejmenší xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředku xx 1 xx etanolu xxx 20 °X

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

1

Xxxxxx xxxxxxxx

64742-49-0

10 xx

1 l

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) k xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xx 200 xx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) k xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

2

Xxxxxx xxxxxxxx

64742-49-0

20 xx

2 x

X xxxxxxxxxxx xxxxxxx všeho xxxxx xxxx xxxxxxx.

3

Xxxxxx xxxxxxxxxx)

20 xx

2 x

X xxxxxxxxxxx xxxxxxx všeho xxxxx xxxx xxxxxxx.

4

Xxxxxxx)

108-88-3

20 xx

2 x

X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

5

Xxxxxxx)

7281-04-1

10 x

1 xx

X xxxxxxxxxx účelům.

6

Acetond)

67-64-1

50 xx

5 x

X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Při xxxxxx x údržbě elektropřístrojů.

7

Hexane)

110-54-3

10 xx

1 x

X xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8

Xxxxxxxx)

67-56-1

50 xx

5 x

X xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9

Xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx 10 xx 20 %

64-19-7

100-200 xx

10-20 x

X xxxxxx kvasného xxxxxxxx xxxx o koncentraci 10 xx 20 % xx. xxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 xx kyseliny xxxxxx xx 1 x xxxxxxxxxxx alkoholu.

10

Octan xxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

141-78-6
3734-33-6

20 g
30 xx

2 kg
3 g

K xxxxxx xxxxx, ředidel x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx obalových xxxxxxxxx.

11

2-xxxxxxxxxx)

67-63-0

100 xx

10 x

X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, katalyzátorů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spojů. Xxx výrobě měřících x leteckých xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

3734-33-6

30 xx

3 g

K xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

13

Xxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxx butanolj)

84-66-2
75-65-0

5g
789 mg

0,5 xx
78,9 x

X výrobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14

Xxxxxxx)

89-78-1

8 x

0,8 xx

X xxxxxx kosmetických xxxxxxxxx, které přichází xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

15

Xxxxxxx)

89-83-8

8 x

0,8 xx

X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx styku s xxxxxxx xxxxx.

16

2-xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxx benzoáth)

67-63-0
3734-33-6

20 xx
10 mg

2 x
1 x

X xxxxxx xxxxxxx x toaletních xxx.

17

Xxxxxxxxx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxxx benzoáth)

75-65-0
3734-33-6

780 xx
10 xx

78 g
1 g

K xxxxxx parfémů x xxxxxxxxxx vod.

18

2-propanolch)

67-63-0

20 xx

2 x

X xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

19

Xxxxxxxxx xxxxxxxx)

75-65-0

780 mg

78 x

X xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx nebo xxxxx hygienu.

20

Denatonium benzoáth)
Metyletylketonm)
2-propanolch)

3734-33-6
78-93-3
67-63-0

10 xx
15 xx
10 xx

1 x
1,5 x
1 x

X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x aditiv do xxxxxxxxxx paliv.

21

Denatonium xxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxxxxx)
2-xxxxxxxxxx)

3734-33-6
78-93-3
67-63-0

20 xx
10 ml
10 xx

2 x
1 x
1 x

X xxxxxx xxxxxxxx podpalovačů, xxxxxxxx paliva do xxx krbů a xxxxxxxxx past.

22

Motorové xxxxxx xxxxxxxxxx XXX XX 228x)

20 xx

2 l

K xxxxxx motorového xxxxxx xxxx Etyltercbutyletheru.

23

Etyltercbutylethero)

637-92-3

20 xx

2 x

X výrobě Etyltercbutyletheru.

24

Metyltercbutyletherp)

1634-04-4

20 xx

2 x

X xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

25

Xxxxxxxxxx benzoáth)
Metyletylketonm)
2-propanolch)

3734-33-6
78-93-3
67-63-0

30 xx
15 xx
10 xx

3 x
1,5 x
1 x

X výrobě xxxxxxxxxxxx xxxxx, autokosmetiky x čisticích přípravků.

26

Denatonium xxxxxxxx)
2-xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxx xxxxxxxx)

3734-33-6
67-63-0
75-65-0

30 xx
10 xx
10 xx

3 x
1 x
1 g

K výrobě xxxxxxxxxxxx xxxxx, autokosmetiky x čisticích xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x celé Evropské xxxx x x xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Komise (XX) č. 3199/93, xx xxx 22. xxxxxxxxx 1993 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úplné xxxxxxxxxx xxxx pro účely xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx prostředek

Alternativní název/názvy

a) Xxxxxx technický

Technický xxxxxx 60/80
Xxxxxxxxx benzín 80/110
Xxxxxxxxx xxxxxx 50/110

Technické xxxxxxxxx:
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zápachu,
vysoce xxxxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxxx;
97 % xxxxxxxxxxxx xxx 50° X xx 110° X.

x) Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxx

x) Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 10 % roztok

d) Xxxxxx

Xxxxxx-2-xx
Xxxxxxxxxxxxx
2-Xxxxxxxx

x) Xxxxx

X-xxxxx

x) Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx

x) Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx (XXX)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx-[2- [(2,6-dimethylfenyl)amino]- 2-xxxxxxxx]-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx)

xx) 2-xxxxxxxx

Xxxxxxxxx alkohol (IPA)
Isopropanol
Propan-2-ol

i) Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx kyseliny xxxxxxx (XXX)

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx

2-Xxxxxxxxxxxx-2-xx
Xxxx. Xxxxxxx XXX
2-Xxxxxx-2-xxxxxxxx

x) Xxxxxx

2-xxxxxxxxx-5-xxxxxxxxxxxxxxxx-1-xx
Xxxxxxxxxxxxx

x) Xxxxxx

2-xxxxxxxxx-5-xxxxxxxxxxxx (XXXX)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx-x-xxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxxxx (XXX)

Xxxxx-2-xx
2-Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ČSN XX 228

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXX)

2-Xxxxxx-2-xxxxxx-xxxxxx
Xxxxx x-xxxxx xxxxx
Xxxx. xxxxx ethyl xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (MTBE)

2-Methoxy-2-methylpropan
Methyl x-xxxxx xxxxx
Xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxx

Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 141/1997 Xx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxx
X. xxx
&xxxx;
Xxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx x % xxxxxxxxxx nejméně
 
Methanol x g/la* xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx v xx/xx* xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx x xx/xx* xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx x mg/la* xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx destilačně xxxxxxxxxx
&xxxx;
95,7
&xxxx;
&xxxx;
50
&xxxx;
50
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
99,7
&xxxx;
&xxxx;
250
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
92,9
&xxxx;
&xxxx;
300
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
95,0
&xxxx;
40,0
&xxxx;
400
&xxxx;
500
&xxxx;
0,1
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
- xxxxxxxxxx
&xxxx;
80,0
&xxxx;
3,0
&xxxx;
3500
&xxxx;
500
&xxxx;
2,0
&xxxx;
- obilní
 
80,0
 
1,0
 
4000
 
500
 
5,0
 
- xxxxxxxx
&xxxx;
80,0
&xxxx;
3,0
&xxxx;
3500
&xxxx;
500
&xxxx;
1,0
&xxxx;
- drožďárenský
 
85,0
 
 
 
4500
 
0,01
 
- melasový
 
85,0
 
 
3000
 
700
 
0,01
 
- xxxxxxx
&xxxx;
70,0
&xxxx;
15,0
&xxxx;
5000
&xxxx;
800
&xxxx;
6,0
&xxxx;
- xxxxx
&xxxx;
80,0
&xxxx;
&xxxx;
3000
&xxxx;
700
&xxxx;
5,0
&xxxx;
- z xxxxxxxx odpadů
 
70,0
 
15,0
 
5000
 
800
 
6,0
 
Kvasný xxxxxxxxxx
&xxxx;
- xxxxx
&xxxx;
95,7
&xxxx;
0,8
&xxxx;
35
&xxxx;
20
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
- xxxxxxxxx
&xxxx;
96,0
&xxxx;
0,0
&xxxx;
1
&xxxx;
5
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
96,0
&xxxx;
0,5
&xxxx;
5,0
&xxxx;
5,0
&xxxx;
xxxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
- technický
 
95,7
 
2,4
 
150
 
100
 
negativní
 
Kvasný xxxxxxx
&xxxx;
- x průmyslovým účelům
 
99,8
 
3,0
 
 
750
 
 
- xx zvláštním průmyslovým xxxxxx
&xxxx;
99,7
&xxxx;
1,0
&xxxx;
60
&xxxx;
50
&xxxx;
&xxxx;
- k analytickým x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
99,7
&xxxx;
0,1
&xxxx;
10
&xxxx;
20
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx):
&xxxx;
- xxxxxxxxxxx
&xxxx;
37,5 xx 70
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxx
&xxxx;
38 xx 75
&xxxx;
15
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
40
&xxxx;
- xxxxxxxx
&xxxx;
38 xx 75
&xxxx;
15
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
40
&xxxx;
- xxxxxxxxx
&xxxx;
38 xx 75
&xxxx;
15
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxxx
&xxxx;
38 xx 75
&xxxx;
15
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
50
&xxxx;
- xxxxxxxx
&xxxx;
38 xx 75
&xxxx;
15
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
40
&xxxx;
- xxxxx
&xxxx;
37,5 xx 75
 
2
 
 
 
80
 
- whiskový
 
40 xx 94
&xxxx;
15
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
40
&xxxx;
- xxxxxxxxx
&xxxx;
38 xx 75
 
15
 
 
 
 
- višňový
 
38 xx 75
&xxxx;
15
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
40
&xxxx;
- xxxxxx
&xxxx;
40 xx 94
&xxxx;
15
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
20
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
- hydrogenačně xxxxxxxxxx
&xxxx;
90***
&xxxx;
0,39
&xxxx;
&xxxx;
316
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx určený
 
 
 
 
 
 
a) xx xxxxxxxxxx xxxxx*****
&xxxx;
99,7***
&xxxx;
&xxxx;
16000
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) pro xxxxxx XXXX - xxxxxxx
&xxxx;
72***
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
95,7***
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technický
 
92,9***
 
 
 
 
 
Obecně xxxxxxxxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- 92 %
&xxxx;
92,0***
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- 95 %
 
95,0***
 
 
 
 
 
- 99,7 %, xxxxxx
&xxxx;
99,7***
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xx motorových xxxxx*****
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxx xxxxxx XXXX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
95,0***
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
93,1***
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
88,0***
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

XX. díl
 
Druh xxxx
&xxxx;
Xxxxx kyseliny xxxx xxxxxxxx octová x xx/xx* xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx- xxxx x xx/xx* xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxx 105 °X x mg/la* xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx v xx/xx* xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx destilačně xxxxxxxxxx
&xxxx;
10
&xxxx;
&xxxx;
10
&xxxx;
25
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxx bezvodý
 
50
 
 
30
 
 
Benzen x xxxxxx xxxxxxx 0,1 % xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,1 % xxxxxxxxxxxx.
&xxxx;
Xxxxxxxxxx technický
 
15
 
 
25
 
 
Dietyleter xxxxxxx 4 g/la. Xxxxxxx xxxxx vyšších xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 x/xx.
&xxxx;
Xxxxxxxxx surový
 
40,0
 
 
 
 
 
Kvasný xxxxxx:
- xxxxxxxxxx
&xxxx;
200
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- obilní
 
200
 
 
 
 
 
- xxxxxxxx
&xxxx;
200
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
500
&xxxx;
150
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxx
&xxxx;
300
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxx
&xxxx;
250
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- x xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
500
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx:
- xxxxx
&xxxx;
25
&xxxx;
1
&xxxx;
10
&xxxx;
50
&xxxx;
Xxxx x xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx bez zákalů x xxxxxx**
Xxxx x xxxx čistá, xxx xxxxxx pachů x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzhled xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx terciárního xxxxxxxx (2-methyl-2-propanolu) xxxxxxx 5 xx/xx*
&xxxx;
- xxxxxxxxx
&xxxx;
10
&xxxx;
0
&xxxx;
5
&xxxx;
30
&xxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
15
&xxxx;
&xxxx;
15
&xxxx;
13
&xxxx;
- technický
 
50
 
2
 
15
 
 
Vzhled xxxx, xxx zákalů x sedlin**
 
Kvasný bezvodý
- x xxxxxxxxxxx účelům
 
30
 
 
20
 
 
Vzhled xxxx, bez zákalů x xxxxxx**
&xxxx;
- ke xxxxxxxxx průmyslovým xxxxxx
&xxxx;
60
&xxxx;
&xxxx;
10
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
10
&xxxx;
&xxxx;
10
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx x jiné destiláty (xxxxxxxxx)
- borovičkový
 
 
 
 
 
Vůně x xxxx čistá, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stupni xxxxxxxxxxx**
Xxxxxx čirý, xxx xxxxxx x xxxxxx**
&xxxx;
- xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- meruňkový
 
 
 
 
 
- xxxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- třešňový
 
 
 
 
 
- xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- višňový
 
 
 
 
 
- xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvasný
- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
25
&xxxx;
20
&xxxx;
25
&xxxx;
790
&xxxx;
X xxxxxxxxx xxxxxx vyšších alkoholů xxxxx xxxxxxxxxxx butanolu xxxxxxx 50 xx/xx*, Xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx/xx*, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7000 xx/xx. Čirý, xxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vody 0,3 % (x/x), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 této xxxxxxxx, v xxxxxxx
x) 22
x) 23 x 24
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx o xxxx xxx 50 %. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx množství xxxxxxxx x xxxxxxx č. 2 xxxx vyhlášky
 
- xxxxxxx, xxxxxx
&xxxx;
60
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xx xxxxxxxxxx paliv*****
 
 
 
 
 
b) xxx xxxxxx ETBE
 
 
 
 
 
- ostatní
 
 
 
 
 
Zvláštně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx denaturovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 x/xx*, x xxxx xxxxxxx 4 x/xx* xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xx/xx*
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx kvasný:
- 92 %
&xxxx;
150
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx prostředky v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vody 0,3 % (x/x), množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx touto vyhláškou x xxxx xxx 50 %
 
- 95 %
&xxxx;
150
&xxxx;
&xxxx;
250
&xxxx;
&xxxx;
- 99,7 %, xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xx motorových xxxxx*****
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxx xxxxxx XXXX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nižší x xxxxx destilační xxxxxx xxxx, xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx:
&xxxx;
* la = 1 litr xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 100 % xxxxxxxxxx
&xxxx;
** xxxxxxx xx xx xxxxxx po zředění xxxxx xx 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx 30 až 35 °X
&xxxx;
*** xxxx přidáním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
**** xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx destilátů
 
***** kvalitou xxxx xxxxxxxx ČSN 65&xxxx;6511.
&xxxx;
Xxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxxx x % xxxxxxxxxx nejvýše
 
Veškeré xxxxx alkoholy v % xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx x xx/xx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx při 20 °X x kg/m3 xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxx v % xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx 110 do 135 °X) x % xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
15
&xxxx;
80
&xxxx;
500
&xxxx;
847
&xxxx;
20
&xxxx;
45

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 141/1997 Xx.
Xxxxx xxxxx xxxx
&xxxx;
Xxx. xxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxx x %
 
Specifikace činnosti
 
Základ xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
0,25
&xxxx;
xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cisternách
 
množství xxxx vyskladněného xxxxx xxxxxxxx xxxxx; do xxxxxxx nelze započítávat xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2,00
&xxxx;
xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx cisternách*
 
 
 
 
0,30
 
doprava x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obalech xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
0,60
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxxxxx sudech
 
 
2
 
Manipulační
 
0,10
 
manipulace v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx příjem lihu xxx počáteční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx bez konečné xxxxxx pro zemědělský xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx konečné zásoby
 
 
 
0,10
 
manipulace x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx nedochází x xxxxxxxx lihu, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx lihu
 
 
 
 
0,05
 
manipulace x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxx lihu xxx počáteční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
0,05
&xxxx;
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx výrobcích, xxxxxxxxx xx sklad xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,10
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxx lihu xx xxxxxx xxxxxxx x zpracovatele xxxx x evidované xxxxxxxx xxxx xx zásobách xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx základu xxxx xxxxxxxx započítávat xxxxxx xxxx x množství xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
0,20
&xxxx;
xxxxxxxxxx polotovarů x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx 300 xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
0,35
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 300 xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
0,60
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx ostatních xxxxxxx obsahujících líh xx obalů x xxxxxx xxxxxx než 0,1 xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
0,45
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, lihovin, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x obsahu od 0,1 xx 0,35 xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx likérů
 
 
 
 
0,35
 
stáčení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxx výrobků obsahujících xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 0,35 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
5
&xxxx;
Xxx xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
1,10
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx surového xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxx kvasného xxxxxxxx xxxx, použitého x rafinaci
 
 
 
4,00
 
rafinace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lihu
 
množství xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2,50
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx x dokapů
 
množství xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx k rafinaci
 
 
 
1,50
 
dehydratace xxxx
&xxxx;
xxxxxxxx lihu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
8,00
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXXXX
&xxxx;
xxxxxxxx lihu xxxxxxxxx k odvodnění
 
 
 
1,30
 
rektifikace xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x destilátu xxx druhé xxxxxxxxxxx**
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx***
&xxxx;
6
&xxxx;
Xxx zpracování xxxx
&xxxx;
3,60
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1,30
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx destilátu
 
 
 
3,00
 
staření xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx destilátů (xxxxxxxxxx) jinými fyzikálními xxxx xxxxxxxxxx metodami xxxx xxxxxxxxxxxx, při xxxxxx xxx oddělen xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx destilátů (xxxxxxxxxx), x kterých xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx technologického xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx chemických xxxxx xxxx x xxxxxxx byla provedena xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymrazeného xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1,80
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx whisky
 
množství xxxx xxxxxxxxxx x polotovaru xxxxxxx x výrobě xxxxxxx whisky
 
 
 
0,90
 
výroba xxxxxxxxxx xxxx 80 %
 
množství xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 80 %
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx xxxx aktivní xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx fyzikální xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx použitého x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určené xxxxxx xxxx některou xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
3,60
&xxxx;
xxxxxx xxxx bentonitem s xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx, x kterého xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x následnou filtrací
 
 
 
0,30
 
scelování xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx byla provedena xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx destilátů
 
 
 
1,60
 
výroba xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výrobě xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx emulzních xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahujících xxx xxxxxx výroby xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx lihu xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx použitého x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxx:
* Xx xxxxxx xx xxxxx xx pokládají xxxxxx, xx kterým xxxxx xxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx 2 %, xxxxx x těmto xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx. 31 Jednotných xxxxxxxx xxxxxxxx pro smlouvu x mezinárodní železniční xxxxxxxx xxxxx (XXX - Xxxxxxxx B x Xxxxxx), ve xxxxx sdělení x. 49/2006 Xx. m. x., xxxxxxxx č. 8/1985 Sb., x Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravě (XXXXX), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx otvorech zabezpečena xxxxxxxx.
** Použití xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx.
*** Použití xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 2000 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2)
x) x xxxxxx xxxxxxxx, digerátů, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx macerací xxxx xxxxxxxx,
b) x xxxxxx xxxxxxx, x výjimkou emulzních xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 ze xxx 9. září 2015 x postupu xxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 289/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017


Informace
Právní xxxxxxx č. 141/97 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1997.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
82/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 141/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, skladování x xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2000, x výjimkou xxxxx xxxxxxx x. 3, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2003
269/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 141/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 82/00 Xx.
x xxxxxxxxx od 7.8.2000
386/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 141/97 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobu, xxxxxxxxxx x zpracování lihu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2004, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla 1x x 1x xxxxxxx x. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxxx x. 2 pozbylo xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
88/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 141/97 Xx., x technických požadavcích xx xxxxxx, skladování x zpracování xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2007
190/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 141/97 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x zpracování xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.6.2008
289/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 141/97 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2017
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) §9 xxxxxx č. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx.
2) §3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x. 140/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) ČSN 73&xxxx;0804 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx _ Xxxxxxx xxxxxxx.
5) Xxxxx č. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Vyhláška č. 150/2008 Sb., x kontrole xxxxxx x xxxxx xxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx o lihu x tím xxxxxxxxxxxxx.