Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o státních hranicích

312/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - PRŮBĚH A VYZNAČENÍ STÁTNÍCH HRANIC

Průběh a vyznačení státních hranic §3

Přímé a nepřímé vyznačení státních hranic §4

Zařízení upozorňující na průběh státních hranic §5

Umisťování zařízení upozorňujících na průběh státních hranic §6

HLAVA III - HRANIČNÍ PRUH A VOLNÁ KRUHOVÁ PLOCHA §7

HLAVA IV - PŮSOBNOST MINISTERSTVA VNITRA §8

HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE SPRÁVOU STÁTNÍCH HRANIC

Vstup nebo vjezd na pozemky §9

Užívání nemovitosti §10

Povinnosti vlastníka nebo uživatele nemovitosti §11

Povinnosti správce hraničního vodního toku §12

HLAVA VI - PRŮKAZ A EVIDENCE POVĚŘENÝCH OSOB

Vydávání průkazu §13

Náležitosti průkazu §14

Evidence pověřených osob §15

HLAVA VII - NÁHRADA ZA MAJETKOVÉ ÚJMY A NÁHRADA ZA OMEZENÍ VYUŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI §16

HLAVA VIII - ÚČAST VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ §17

HLAVA IX - PŘESTUPKY §18

ČÁST DRUHÁ §19

ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Využívání údajů z katastru nemovitostí §20

Zrušovací ustanovení §21

Účinnost §22

Příloha č. 1 - Vzor oválné tabule

Příloha č. 2 - Vzor průkazu

č. 284/2021 Sb. - Čl. XLIX

INFORMACE

312

XXXXX

xx dne 8. xxxxx 2001

x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

STÁTNÍ XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx")

x) xxxxx státní xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Pokud Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x vyhlášené mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, použije xx xxxxxxxxxxx smlouva.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Státní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx území sousedních xxxxx jak xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx prostoru i xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Státní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Polohu xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x hraničního dokumentárního xxxx nebo z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dokumentární xxxx xx soubor xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx a forma xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Čáru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bodů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a jejichž xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx dokumentárního xxxx.

(4) Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx čára státních xxxxxx xxxx xxxx, x xxxx polohu xxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx tokem xx tok, xxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx správnosti xxxxxx hraničních xxxxx x obnova jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§3

Xxxxxx x vyznačení státních xxxxxx

(1) Průběh xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, jednoznačný x xxxx být vyznačen xxxxxxxxxx xxxxx. Poloha xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v hraničním xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Hraniční xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx tvořenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stabilizací xxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxx x xxxxxxx hraničních xxxxx, xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxx x nepřímé xxxxxxxxx státních xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx

x) xx spojnici xxxxxxxxxx znaků xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) hraničním vodním xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx způsobem stanoveným x xxxxxxxxx dokumentárním xxxx, xxxxx neumožňuje xxxxx vyznačení, xxxx xxxxxxxxx nepřímo.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx osazeny x xxxx státních xxxxxx. Xxx nepřímém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v párech xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hranic.

§5

Zařízení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hranic

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxx tabule x vyobrazením velkého xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" na bílém xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"),

x) obdélníková xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx "POZOR! STÁTNÍ XXXXXXX", "XXXXX! STÁTNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX HRANIČNÍ XXXXXX", "XXXXX! STÁTNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX HRANIČNÍM XXXXXX XXXXX", "POZOR! XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX", "POZOR! XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX" xxxx "XXXXX! XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX VODNÍHO TOKU" xx bílém xxxxxxxx (xxxx xxx "textová xxxxxx").

(2) Oválná tabule xx umisťuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx určena pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx 50 x xx státních xxxxxx (xxxx xxx "bezprostřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx").

(4) Xxxxxxxx upozorňující na xxxxxx státních xxxxxx xxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) na xxxxxxx tak, aby xxxx vlastník xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,1)

x) x dálnic, xxxxxx xxxx místních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx chůzi xx nejblíže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxxx xxxxxx; umístění nesmí xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXX

§7

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxx hraničních znaků xx podél xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyznačení hraniční xxxx x xxxx 1 m (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"). Xxxxx každého hraničního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průběh xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx kruhová xxxxxx x poloměru 1 x (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx udržovány xxxxxx xxxxxxxxx, xxx vzrostlé xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx viditelnost xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx pruhu x viditelnost xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X hraničním xxxxx x xx xxxxx kruhové xxxxx xx zakázáno xxxxxxxx xxxxxx nebo jinou xxxxxxx, xxxxxxx důsledkem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaků xxxx xxxxxxxx zřetelnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

§8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxx xxxxxxxx hranic

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyznačování, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průběhu státních xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,2)

x) zabezpečuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ploch,

c) xxxxxxxx hraniční dokumentární xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx ke xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx opatřením xx xxxxxxxx hranicích xxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx vyznačení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo náhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x změnách xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státům,

i) vydává xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,3)

x) xxxx evidenci xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obec, jejíž xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx toto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX OSOB X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§9

Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx

Xxxxx, xxxxx plní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), je xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx vzdálenosti xx 3 xx xx xxxxxxxx hranic (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xx-xx xxxxxxx oplocen, xx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx vjet xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§10

Užívání xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx může xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx užívat xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx, přemisťování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxx, údržbě xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx ploch xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx poučí x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx chráněné xxxxx,4) xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx projednání x xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx ochrana xxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx hranic.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemovitosti

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti xx povinen

a) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxxx státních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx hraničního xxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hranic xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx může xxxxxxx, poškodit, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znak nebo xxxxxxxx upozorňující na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx ministerstvu poškození, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odstranění nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx na průběh xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx změnit xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo snížit, xxxxxxxxx znemožnit viditelnost xxxxxxx xxxxxxxx hranic.

(2) Xxxxxxxxxx podle odstavce 1 je osoba, xxxxx nemovitost xxxxx xx xxxxxxx smluvního xxxxxx x vlastníkovi xxxx xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx; xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxx xx platí xxx xxxxxxxxx pozemku xxxxx §9.

§12

Xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vodního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ekologické xxxxx, x

x) xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx dotčeno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx změnu břehů xxxx koryta xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x poškození, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx přemístění xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hraničního vodního xxxx.

XXXXX VI

PRŮKAZ X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§13

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 x 10 prokazuje xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ji xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Průkaz xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx o xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxx průkazu xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§15

Evidence xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxx uváděné xx xxxxxxx (§14 xxxx. 1) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XX XXXXXXXXX ÚJMY X XXXXXXX XX OMEZENÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§16

(1) Pověřená xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx povinna dbát, xxx xx nejméně xxxxxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx předchozím xxxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, oklešťovat xxxx xxxxxxxxxxx porosty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx není xxxxx uvést xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu x vznikla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx na xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jde x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, v ostatních xxxxxxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezen xxxxxxxxx hraničního xxxxx xxxx xxxxxxxx upozorňujícího xx průběh státních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx. Náhradu za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx upozorňujícího xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

(4) Nedojde-li x xxxxxx x náhradě xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx návrhu xx dohodu xxxxxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx vlastníkem xxxxxxxxxxx, xxx xx náhrady xxxxxxx u soudu.

(5) Xxxxxxx xx majetkovou xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX VIII

ÚČAST XX XXXXXXXX XXXXXX

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx obec, xxxxx xxxxx sousedí xx státními hranicemi. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v řízení x xxxxxxxx záměru, xxxx-xx xx xxxx xxxxxx stavby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo pro xxxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA IX

PŘESTUPKY

§18

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxxxx znak xxxx xxxxxxxx upozorňující xx xxxxxx xxxxxxxx hranic,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx, zhorší-li xx xxx zřetelnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx jestliže xx xxx xxxxx jejich xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vstup, xxxxx nebo xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

§19

§19 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX TŘETÍ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.5)

§21

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 245/1921 Xx. x. x x., x státních xxxxxxxxx.

2. Vládní xxxxxxxx x. 237/1937 Xx. x. x n., xxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ustanovení mezinárodních xxxxx.

§22

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2002.

Klaus v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 312/2001 Xx.

Xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx oválné xxxxxx xxxx 530 xx xxxxx x 720 xx xxxxx.

Příloha x. 2 x xxxxxx č. 312/2001 Xx.

Xxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviska, xxxxxxxx a jiná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona jako xxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx podle zákona č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 312/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2002.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

225/2017 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím stavebního xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 359/1992 Sb., x zeměměřických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Smlouva xxxx Československou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranicích ze xxx 21. prosince 1973 xxxxxxxxxx xxx x. 95/1975 Sb.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo x xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxxxxxx 1994 uveřejněná xxx č. 266/1997 Sb.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxx republikou x xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxx 17. xxxxx 1995 xxxxxxxxxx xxx č. 181/1996 Sb.
Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranicích ze xxx 4. ledna 1996 xxxxxxxxxx pod č. 246/1997 Sb.
4) Například xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.