Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
500/2002 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST §1 §2

ČÁST DRUHÁ - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

HLAVA I - ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY §3 §3a §4

HLAVA II - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY

Pohledávky za upsaný základní kapitál §5

Dlouhodobý nehmotný majetek §6

Dlouhodobý hmotný majetek §7

Dlouhodobý finanční majetek §8

Zásoby §9

Dlouhodobé pohledávky §10

Krátkodobé pohledávky §11

Krátkodobý finanční majetek §12

Peněžní prostředky §12a

Časové rozlišení v aktivech rozvahy §13

Základní kapitál §14

Kapitálové fondy §14a

Fondy ze zisku §15

Výsledek hospodaření minulých let §15a

Rezervy §16

Dlouhodobé závazky §17

Krátkodobé závazky §18

Časové rozlišení v pasivech rozvahy §19

HLAVA III - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Náklady vynaložené na prodané zboží §20

Služby §21

Změna stavu zásob vlastní činnosti §22

Aktivace §23

Osobní náklady §24

Úpravy hodnot v provozní oblasti §24a

Jiné provozní výnosy §25

Daně a poplatky §26

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období §27

Jiné provozní náklady §28

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly §28a

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku §29

Náklady z finančního majetku §30

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti §31

Výnosové úroky a podobné výnosy, nákladové úroky a podobné náklady §32

Ostatní finanční výnosy §33

Ostatní finanční náklady §34 §35 §36

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům §37

Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění §38 §38a

HLAVA IV - USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Základní informace v příloze v účetní závěrce §39

Další informace v příloze v účetní závěrce některých malých účetních jednotek a mikro účetních jednotek §39a

Další informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky a střední účetní jednotky §39b

Doplňující informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky §39c

HLAVA V - USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH §40 §41 §42 §43

HLAVA VI - USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU §44

ČÁST TŘETÍ - SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA §45 §46

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČETNÍ METODY

Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících §47

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů §48

Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících §49

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek §50

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů §51 §52 §53

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování §53a

Ocenění majetku a závazků při přeměně obchodní korporace a okamžik účtování §54

Ocenění majetku a závazků při přeshraniční přeměně obchodní korporace a okamžik účtování §54a

Úpravy prováděné s účinky od rozhodného dne §54b §54c

Postup tvorby a použití opravných položek §55

Odpisování majetku §56

Metoda komponentního odpisování majetku §56a

Postup tvorby a použití rezerv §57

Vzájemné zúčtování §58

Metoda odložené daně §59

Metoda kursových rozdílů §60

Metoda ocenění souboru majetku §61

Metoda ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem podle §24 odst. 3 písm. b) zákona §61a

Metoda přechodu z daňové evidence na účetnictví §61b

Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky §61c

ČÁST PÁTÁ - KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

HLAVA I - POSTUP ZAHRNOVÁNÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU §62

HLAVA II - METODY KONSOLIDACE §63

HLAVA III - USPOŘÁDÁNÍ, OZNAČOVÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY §64

Konsolidovaná rozvaha §65

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty §66

Informace v příloze v konsolidované účetní závěrce §67

HLAVA IV §68

ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná §69

Účinnost §70

Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění

Příloha č. 3 - Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztráty - účelové členění

Příloha č. 4 - Směrná účtová osnova

č. 472/2003 Sb. - Čl. II

č. 397/2005 Sb. - Čl. II

č. 349/2007 Sb. - Čl. II

č. 469/2008 Sb. - Čl. II

č. 419/2010 Sb. - Čl. II

č. 413/2011 Sb. - Čl. II

č. 467/2013 Sb. - Čl. II

č. 293/2014 Sb. - Čl. II

č. 250/2015 Sb. - Čl. II

č. 441/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

500
XXXXXXXX
xx xxx 6. xxxxxxxxx 2002,
xxxxxx se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37a odst. 1 x xxxxxxxxx §4 xxxx. 2, §14 xxxx. 1, §18 xxxx. 4, §22 xxxx. 3 x §23 odst. 2 x 6 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx. a xxxxxx x. 353/2001 Xx., (xxxx jen "xxxxx"):

XXXX PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY X XXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx21), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx22) a upravuje:

a) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxxxxx výroční xxxxxx; uspořádání, xxxxxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x účetní xxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vymezení xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlujících x doplňujících informací x xxxxxxx x xxxxxx závěrce; xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) uspořádání x xxxxxxxx vymezení xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxx; směrnou xxxxxxx xxxxxx; účetní xxxxxx; xxxxxx přechodu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x příjmů xx xxxxxxxxxx,

x) metodu ocenění xxx pořízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx samostatným technicko-ekonomickým xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x přeměnách"), včetně xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx dni xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne;

e) xxxxxx xxxxxxxxx zahajovací xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace;

f) úpravy xxx přeshraniční přeměně xxxx převodu obchodního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obchodního xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx závod");

g) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxx xx přechodem, xxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 1 x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vkladu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu;

h) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) x b), x) xx x) x x) zákona, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) X xxxxxxxx jednotek uvedených x odstavci 1 xx xxxx vyhláška xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19a x 23a zákona, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx1c) nestanoví jinak, x xx účetní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx1d).

(3) Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx účetnictví xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx položky x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1e) a xxxxx xxxxxxx ustanovení §16, 27, 31, 55 x 57 přiměřeně,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hodnotou xxxxx §27 zákona x nepoužijí §14a, 39, §51 xx 55, §58, 60 x 69, x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx oceňování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účetní xxxxxxx ve zkráceném xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX ÚČETNÍ XXXXXXX

§3

(1) Xxxxxx závěrka xx xxxxxxxxx §18 xxxxxx.

(2) X xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx pasiv.

(3) Xxxxx §13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozlišení x aktivech rozvahy

a) x položce "C.II.3. Xxxxxx rozlišení xxxxx"; xxxxxxx neobsahuje xxxxxxx "X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx", nebo

b) v xxxxxxx "X. Časové xxxxxxxxx xxxxx"; rozvaha xxxxxxxxxx položku "X.XX.3. Xxxxxx rozlišení xxxxx".

(4) Xxxxx §19 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx časové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxx "X.XXX. Xxxxxx rozlišení xxxxx"; rozvaha neobsahuje xxxxxxx "X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx", xxxx

x) x položce "X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"; xxxxxxx xxxxxxxxxx položku "X.XXX. Časové xxxxxxxxx xxxxx".

(5) Xx výkazu xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx nákladů a xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x doplňuje informace xxxxxxxx v xxxxxxx x výkazu xxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, x jakém xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozvaze x xxxxxx xxxxx a xxxxxx.

(7) Přehled x xxxxxxxxx tocích xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) a xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx x změnách xxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxx xxxxxxx "X. Xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x uspořádání xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxx (§3a) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§3939c) x xxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x účetní xxxxxxx a operacích x nimi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2017.

§3x

(1) Xxxxxxx v xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx položky podle přílohy č. 1 x této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx účetní jednotka, xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx jednotkou,

c) malou xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx povinnost mít xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozvaha ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx "X.XX.1. Dlouhodobé xxxxxxxxxx", "X.XX.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x "C.II.3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xxxx xx sestavovat xxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxx v plném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 2 xxxx 3 k xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx ji

a) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ta, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx účetní xxxxxxxxx,

3. malou účetní xxxxxxxxx, která má xxxxxxxxx mít účetní xxxxxxx xxxxxxxx auditorem, xxxx

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx mít účetní xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxx 3 x xxxx xxxxxxxx, x to xxxxx položky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx ji xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx mikro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem.

(5) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx §39 a 39b x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx účetní xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx §39c, nebo

2. xxxxxxx xxxxxx jednotkou,

b) podle §39 x 39a x xxxxxxxxxx xx xxxxxx jednotka, xxxxx xx

1. malou účetní xxxxxxxxx, která má xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 a xxxx xx sestavit xxxx účetní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

§4

(1) X xxxxxxx x ve xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx příloh č. 1, č. 2 x č. 3 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podrobnější xxxxxxx xxxxxx položek xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, římských xxxxxx a arabských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; položky lze xxxxxx xx podpoložky. Xxxxxxxxx položky se xxxxxxxx "*".

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x významnou xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx věrného x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx sloučené xxxxxxx xxxxx uvedeny xxxxxxxxxx x příloze.

(4) X xxxxxxx x běžné xxxxxx období xx xxxxx výše aktiv xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx (xxxxxxx) a xxxx xxxxx xxxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxx).

(5) Xxxxx x položek xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx zisku a xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výši xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxx"). X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx položek xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxx). X případě, xx informace xxxxxxx xx minulé x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx srovnatelné, xxxxxx xx informace za xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxx úprava informací xx xxxxxx účetní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxx v příloze.

(6) Xxxxxxx rozvahy a xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx i xxxxx xxxxxx období xx xxxxxxxxx.

(7) Účetní xxxxxxxx, xxxxxx vznikne xxxxxxxxx xxxx účetnictví xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x běžném xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx účetní období xxxxx xxxxxxxxxx rozvahy xx xxx povinnosti xxxx účetnictví xxxx xx dni vstupu xx xxxxxxxxx anebo xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxx zisku x ztráty xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx může být xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx informace xx minulé xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Účetní xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx položky xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xx. Účetní xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx (netto) xxxxx xxxxxxx Xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xx; xxxx skutečnost xxxx být uvedena xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky. Xxxxxxx "XXXXXX CELKEM" (netto) x "PASIVA XXXXXX" xx musí rovnat. Xxxxxxx "***Xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx ve výkazu xxxxx x ztráty xx xxxx xxxxxx xxxxxxx "X.X. Výsledek xxxxxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx).

XXXXX II

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§5

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx "A. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vklad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, software, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx použitelnosti xxxxx než xxxxx xxx a od xxxx xxxxxxx určené xxxxxx jednotkou, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx významnosti x věrného a xxxxxxxxx zobrazení xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxx využitelný xxx současnou nebo xxxxxxxxxxx xxx další xxxxxxx xxxx může xxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx "X.X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x) k xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx oprávněn nabyvatel xxxxxxxxx práva k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx neúčtuje xxxx o majetku,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjmenované x xxxxxxxx 1, xxxxx mají xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx a xxxxxx jednotka xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx "X.X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", xxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) nehmotnými xxxxxxxx vývoje x xxxxxxxx takové výsledky x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx osob,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx5) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x písmeni x),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kladný xxxx záporný xxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přechodem za xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složek xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx odpisuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx rozhodného xxx xxxxxxx. Záporný goodwill xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kupní xxxx obchodního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx záporného xxxxxxxxx, x to xxxx změny xxxx xxxxxxxxxx,

x) povolenkami xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx5a),

2. xxxxxxxx xxxxxxx emisí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx5a),

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5a) x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx5a),

x) xxxxxxxxxxxxx limity xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produkční kvóty5b) x individuální xxxxx xxxxxxxxxx xxxx5b) xxx xxxxxx xx výši xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx5b) xxxxx v xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xx získání xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx pořizovací xxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx.

(4) Věci vzniklé xxx pořizování dlouhodobého xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, pokud nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prodeje xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx využití xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx variantního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Položka "X.X.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx povolenky xx emise x xxxxxxxxxxx limity.

(6) Xxxxxxx "X.X.5.2. Nedokončený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx pořizování do xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx "X.X.5.1. Poskytnuté xxxxxx xx dlouhodobý xxxxxxxx majetek" xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na pořízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Dlouhodobým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znalecké posudky, xxxxxxxx xxxx, plány xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx5c) x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zařízení, která xxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx5d) x xxxxxxxxxxx audity5e), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx5f) x plány xxxxxx5g).

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek

(1) Xxxxxxx "X.XX.1.1. Pozemky" xxxxxxxx pozemky bez xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx (§9 xxxx. 5). Tato položka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxx "X.XX.1.2. Xxxxxx", "X.XX.4.1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" x "X.XX.4.3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx "X.XX.1.2. Xxxxxx" obsahuje bez xxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx6) xxxxxx xxxxx, důlní xxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx díla podle xxxxxxxxxx právních předpisů5d),

b) xxxxx xxxxxx, pokud xxxx zbožím (§9 xxxx. 5),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, pískoven x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud zvláštní xxxxxx předpis nestanoví xxxxx,

x) byty x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx odstavec 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx "B.II.2. Xxxxxx xxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx" xxxxxxxx

x) předměty z xxxxxxx xxxx bez xxxxxx na xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx samostatným xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx určením s xxxxx xxxxxxxxxxxxx delší xxx xxxxx xxx x od xxxx xxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxxx, a to xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x věrného a xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku. Xxxxxx movité věci x jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rok nevykázané x xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxx movité věci x xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x kterém účetní xxxxxxxx účtuje xxxx x zásobách.

(4) Xxxxxxx "X.XX.4.1. Xxxxxxxxxxx celky xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku x xxxxxx xxx 0,25 xxxxxxx x xxxxxxx nejméně 90 xxxxxx nebo 1000 xxxx na 1 xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx "X.XX.4.2. Xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx rok x xx výše ocenění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx skupinách x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rok xxxxxxxxxxxx x položce "X.XX.5. Xxxxxxx zvířata x xxxxxx skupiny" xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(6) Položka "X.XX.4.3. Jiný dlouhodobý xxxxxx majetek" xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx části xxxxxxx xxxx xxxxxx vkladem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1997 x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumem x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §56 xxxx. 2 xxxx. x) x odst. 5,

x) xxxxxxxx díla, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sbírky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,9) předměty xxxxxxxx xxxxxxx10) a xxxxxxx hmotné movité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,11) popřípadě xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx užívacího práva, xxxxx xxxxxx vykazována xxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxx "X.XX.1.2. Xxxxxx" xxxx jako xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx "C.I. Xxxxxx".

(7) Xxxxxxx "X.XX.1.2. Stavby" x položka "X.XX.2. Xxxxxx xxxxxx věci x jejich soubory" xxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, a to xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §47 xxxx. 4

x) xxxxxxx xxxxxxxxx v §28 xxxx. 5 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx "X.XX.5.2. Nedokončený xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxx majetek po xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx uvedení xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx "X.XX.5.1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek" xxxxxxxx krátkodobé x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxxxx rozdíl x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx (aktivní) xxxx xxxxxxx (xxxxxxx) rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx převodem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, vkladem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxx obchodní korporace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxx x účetnictví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zanikající nebo xxxxxxxxxxx odštěpením xxxxxxxx x převzaté xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx nákladů, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odpisuje xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nabytému xxxxxxx xx odpisuje xxxxxxxxxx 180 měsíců od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výnosů, v xxxxxxx přeměny obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výnosů xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx rozdíl, xxxxxx x xxxxx použitelnosti xxxxx xxx 15 xxx, účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx aktivního xxxx xxxxxxxxx oceňovacího xxxxxxx kratší xxx 180 xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze x účetní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se jednorázově xxxxxxx xxx vyřazení xxxxxxxx xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. X případnou xxxxxxxxx xxxxx kupní xxxx obchodního závodu xx upraví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílu k xxxxxxxx majetku, x xx beze xxxxx xxxx odpisování.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí x xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy12) xxx užívání (xxxxxxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení se xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx nabytím byly xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x nevyžadují xxxxxx x nabyvatele.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XXX.5. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx podíly, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx "X.XXX.1. Xxxxxx - ovládaná nebo xxxxxxxxxx xxxxx" a "X.XXX.3. Podíly - xxxxxxxxx xxxx", xxxxxxx xxxxx papíry, x xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx držet xx xx splatnosti, x xxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx účetní xxxxxxxx. Xxxxxxxx cenným xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dluhopis, xxx xx xxxxxxx xxxxx stanoven rozdílem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho nižším xxxxxxx kursem, a xxxxxx.

(2) Xxxxxxx "B.III.7.1. Xxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx předměty x xxxxxxx xxxx x kamenů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek" xxxx "X.X. Xxxxxx".

(3) Xxxxxxx "X.XXX.7.2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx krátkodobé x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Zásoby

(1) Xxxxxxx "C.I.1. Xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx výrobku x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) pomocné látky, xxxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xx výrobku, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, například lak xx výrobky,

c) látky, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) náhradní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dílů xxxxxxxx k výměně xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx účtovány jako xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx,

x) další xxxxxx xxxx s dobou xxxxxxxxxxxxx jeden xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) hmotné xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx delší xxx xxxxx rok, xxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx", xxxxxxxxxx za drobný xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx,

x) pokusná xxxxxxx12c).

(2) Xxxxxxx "X.X.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxx

x) produkty, xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx již xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx hotovým xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nichž xxxxxxxxxx xxxxxx produkty,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx dokončeny xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx "C.I.3.1. Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výroby určené x prodeji nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Položka "X.X.4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx12d), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.XX.4.2. Dospělá zvířata x jejich xxxxxxx", "X.X.1. Xxxxxxxx" x "X.X.3.2. Zboží".

(5) Xxxxxxx "X.X.3.2. Xxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, nabyté za xxxxxx prodeje, pokud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx věcmi a xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x prodeji x xxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat12d). Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx jednotka, jejímž xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx, nepronajímá x xxxxxxxxx xx nich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx "X.X.5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pořízení xxxxx.

(7) O zásobách xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx A xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. X způsobu A xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x využitím účtů x účtové xxxxx 1 Xxxxxx. X xxxxxxx X se x xxxxxx xxxxx 1 Xxxxxx xxxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx B xxxxx xxxxxx xxxxxxxx použít xxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x průběhu účetního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§10

Dlouhodobé xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxxxxx pohledávky" xxxxxxxx pohledávky, xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rok, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Položka "X.XX.1.1. Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx" obsahuje u xxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Položka "X.XX.1.2. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx ovládající xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ovládanými osobami, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.XX.1.3. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx "X.XX.1.5.1. Pohledávky xx společníky" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných položkách. Xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnosti.

(6) Xxxxxxx X.XX.1.5.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy x závdavky, s xxxxxxxx záloh a xxxxxxxx na dlouhodobý xxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx "C.II.2.4.4. Xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx".

(7) Xxxxxxx "C.II.1.5.3. Xxxxxxx xxxx aktivní" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle smluv, x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx není xxxxx jejich přesná xxxx.

(8) Xxxxxxx "X.XX.1.5.4. Xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx x všech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pohledávky x xxxxxx podniku xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x dlouhodobé pohledávky x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, ke xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx jeden xxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek x §10 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

(3) Xxxxxxx "X.XX.2.2. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx ovládající osoba" x "X.XX.2.3. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.XX.2.4.1. Pohledávky xx společníky" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x položce "C.II.4. Xxxxxxxxxx xx společníky" xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x výnosů xxxx xxxxxxxxxx sdruženými xx xxxxxxxxxxx.

(5) Položka "C.II.2.4.3. Xxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx jednotka xxxxx §16 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx položku "C.II.2.4.3. Xxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx" v celkové xxxx, ale xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v příloze x xxxxxx závěrce.

(6) Xxxxxxx "C.II.2.4.6. Xxxx xxxxxxxxxx" obsahuje xxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxx "X.XX.1.5.4. Xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnuté xxxxxxxx a xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vykazovaných x položkách "C.II.2.2. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx ovládající osoba", "X.XX.2.3. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx" x "X.XX.2.4.1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx".

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx "X.XXX. Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx dosahovat xxxx x cenových xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dvanáct xxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx jeden xxx x xxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x schopnost xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry a xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XX.1. Peněžní prostředky x xxxxxxxx" obsahuje xxxxxx x pokladně x ceniny, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx spořitelních x xxxxxxxx družstvech, xxxxxxxxx xxxxxx xx cestě xxxxxxxxxx se x xxxx položce. Xxxxxxx xxxxxxxx x účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx rozvahového xxx xx xxxxxxx krátkodobých xxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.2. Závazky k xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 250/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§13

Časové xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x aktivech xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x položce "X.XX.3. Časové xxxxxxxxx xxxxx" xxxx x xxxxxxx "D. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxx xxxxxxxx rozhodne, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxxx obou xxxxxxx vykazování xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx xxxxxxxxx aktiv", xxxxxxxxxx "X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxx xxxxxx časového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x vykazování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx jejich vyúčtování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (věcné xxxxxxxx), xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx "C.II.3.1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxxxx "X.1. Xxxxxxx příštích xxxxxx", obsahuje xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx příštích účetních xxxxxx.

(4) Položka "X.XX.3.2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxxxx "D.2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x které xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx "X.XX.3.3. Xxxxxx xxxxxxxx období", xxxxxxxxxx "X.3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotkou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a nejsou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pohledávek.

§14

Základní xxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxxx kapitál" xxxxxxxx zapsaný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx korporací, xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx jmění xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx rozdíl xxxx majetkem xxxxxxx x podnikání x xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.X.3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XX.2.3. Xxxxxxxxx xxxxxxx x přecenění xxx xxxxxxxxx obchodních korporací" xxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozdělované xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x přeměnách x xxxxxxxxxxx dni pro xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx rozumí xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx posudkem xxxxxx xxx xxxxxxx přeměny xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Položka "X.XX.2.4. Xxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxxxxxxx" xxxxxxxx rozdíly x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozdíly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx "A.II.2.5 Xxxxxxx x ocenění xxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx" obsahuje u xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx vykázány x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx pro projekt xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují k xxxxxxx tohoto xxxxxxx x závazků x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne.

§15

Xxxxx ze zisku

Položka "X.XXX. Fondy ze xxxxx" obsahuje xxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxx o obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§15a

Výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx "A.IV.1. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx ztráta minulých xxx (+/-)" xxxxxxxx xxxxxxxxx nerozdělený xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx (-).

(2) Xxxxxxx "A.IV.2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx" xxxxxxxx xxxxxxx xx změn xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx daně xxxxx §59 xxxx. 6. Xxxx obsahuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obdobích, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx" v xxxxxxx x účetní xxxxxxx.

§16

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X. Xxxxxxx" obsahuje rezervy xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,13) rezervu na xxxxxxx a podobné xxxxxxx, xxxxxxx na xxx x příjmů x ostatní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "B.1. Rezerva xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxx, pokud účetní xxxxxxxx vytváří xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplácet xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podobné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx okamžik xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxx "X.2. Rezerva xx xxx x xxxxxx" ve výši xxxxxxxxx xxxxxxx snížené x xxxxxxxx xxxxxx xx daň z xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx tyto xxxxxx vyšší nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jednotka položku "X.X.3. Xxxxxxx xx xxx x xxxxxx" xxxxxxx.

(4) Položka "X.4. Xxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s pokračujícími xxxxxxxxxx účetní jednotky.

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.X. Xxxxxxxxxx závazky" xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sestavena, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jeden rok, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Položka "X.X.1. Xxxxxx xxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx dluhy xxxxxxxx x titulu xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx "X.X.2. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx" obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.X.4. Závazky x obchodních vztahů" xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plynoucí xx směnek, prostřednictvím xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx "X.X.9.1. Xxxxxxx xx společníkům" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx společníkům xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx "X.X.9.2. Dohadné xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluv, x xxxxxxx se xxxxxxx splatnost xxxxx xxx jeden xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx přesná xxxx.

(7) Xxxxxxx "X.X.9.3. Xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx x všech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx obchodního xxxxxx, dluhy x xxxxx obchodního xxxxxx x prodané opce. Xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx "C.I.6. Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba", "X.1.7. Xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx" a "X.X.9.1. Xxxxxxx xx společníkům".

§18

Krátkodobé závazky

(1) Položka "X.XX. Xxxxxxxxxx závazky" xxxxxxxx dluhy, xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x kratší.

(2) Xxxxxxxx vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků je xxxxxxx obsahovému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §17 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxx "X.XX.8.1. Xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx položka "C.I.9.1. Xxxxxxx ke společníkům" x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace ve xxxx xxxxxx podílu xx zisku, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a komanditistům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, dluhy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dluhy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "C.II.8.3. Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx společníkům xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx "X.XX.8.4. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx sociálního zabezpečení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x zákonné xxxx, xxx z xxxxxxxxxxxx plnění.

§19

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xx možné xxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XXX. Časové xxxxxxxxx xxxxx" nebo x xxxxxxx "X. Xxxxxx xxxxxxxxx pasiv". Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvahy xxxxx §13.

(2) Xxxxxxx "X.XXX. Časové xxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx "X. Xxxxxx rozlišení xxxxx", xxxxxxxx tituly časového xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx zůstatek. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx případů xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx), xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Položka "X.XXX.1. Xxxxxx příštích xxxxxx", xxxxxxxxxx "X.1. Výdaje xxxxxxxx období", xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výdaj xx ně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.XXX.2. Xxxxxx příštích xxxxxx", xxxxxxxxxx "D.2. Xxxxxx příštích xxxxxx", xxxxxxxx příjmy, xxxxx xxxxx patří do xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXX

§20

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx "A.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx prodané xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořízením xxxxxxxxx zboží v xxxxxxxxxx xx ocenění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§21

Služby

Položka "A.3. Xxxxxx" xxxxxxxx náklady související x dodanými službami, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, nájemné x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx nehmotného xxxxxxx.

§22

Změna xxxxx zásob xxxxxxx činnosti

Položka "B. Xxxxx stavu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx či snížení xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx nebo úbytku xxxxx vlastní činnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx nedokončené xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného účtu xxxxxx xxxxxxx 58 - Změna stavu xxxxx vlastní činnosti x aktivace. Tato xxxxxxx xxxx mít x xxxxxxxx xxxxxxx.

§23

Aktivace

Položka "X. Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provozní xxxxxxx xxxxxxx x titulu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vytvořením xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 58 - Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx. Tato xxxxxxx má zápornou xxxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx "X. Xxxxxx náklady" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx závislé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonné i xxxxxxx, xxxxxx sociálních xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§24x

Xxxxxx hodnot v xxxxxxxx oblasti

Položka "E. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx změna xxxxxx (odpisy) xxxx xxxxxxx (opravné xxxxxxx).

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§25

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx "XXX.3. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx oblasti, smluvní xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výnosy z xxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx13x), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosy.

§26

Daně a poplatky

Položka "X.3. Xxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxx veškeré xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx, o kterých xxxx účtováno xxxxxx xxxxxxxxx jako o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx z příjmů.

§27

Rezervy v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx "X.4. Rezervy v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tvorbou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xx vrub xxxxxxxxxxx xxxx účtové xxxxxxx 55 - Xxxxxx, rezervy, komplexní xxxxxxx xxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oblasti; xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterém xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx x zápornou xxxxxxx.

§28

Xxxx provozní xxxxxxx

Xxxxxxx "X.5. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, smluvní xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x penále, xxxxx xxxxxxxxxx, pojistné xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x škody x provozní xxxxxxx. Xxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, to xx neodstranitelné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, dlouhodobého xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, x xx z xxxxxxxxxxxx i subjektivních xxxxxx. Xxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odpisovat xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx bez ohledu xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx13b) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx13c). Obsahuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§28x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx "XX. Výnosy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx na zisku x xxxxx x xxxxxxx podílů.

§28a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§29

Výnosy z ostatního xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx

Xxxxxxx "X. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx" xxxxxxxx výnosy x xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x prodeje xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxx související s xxxxxxxx dlouhodobým xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx "H. Náklady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xx prodaný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx "X. Úpravy xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oblasti, x xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 57 - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušením rezerv x xxxxxxxxx položek xx finanční oblasti, x kterém je xxxxxxxx xx prospěch xxxxxx účtu. Xxxx xxxxxxx xxxx mít x zápornou xxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výnosy, nákladové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx "VI. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx" x xxxxxxx "X. Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx všechny xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vykazuje je xx xxxxx x xxxxxx souvislosti; xx xxxxxxxxx položky patří x úroky, xxxxx xxxxxx zahrnuty do xxxxxxxxxx xxxxxxx bank xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 zahrnují xxxxxxx

x) xxxxx z xxxxx x zápůjček,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx x jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x časové xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jmenovitou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x časové souvislosti.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy

Položka "XXX. Ostatní finanční xxxxxx" obsahuje xxxxxxx&xxxx;xxxxx x prodeje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, výnosy x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dále xxxxxxxx i xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x nároky xx xxxxxxx mank x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34

Xxxxxxx xxxxxxxx náklady

Položka "X. Xxxxxxx finanční xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx operací. Xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx a schodky x škody na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx související s xxxxxxx účtů zejména x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxxxxx.

§35

§35 zrušen právním xxxxxxxxx č. 250/2015 Sb.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2015 Sb.

§37

Xxxxxx podílu xx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx "X. Xxxxxx xxxxxx xx výsledku hospodaření xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xx podíl xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti.

§38

Xxxxx zisku x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx "A. Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxx)", "X. Xxxxxxxx náklady (xxxxxx xxxxx xxxxxx)" x "X. Správní xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxx)" xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", "X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", "XXX. Výnosy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx", "X. Náklady xxxxxxxxxx xx prodané xxxxxx", "XX. Výnosy x xxxxxxxxx dlouhodobého finančního xxxxxxx", "F. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx", "X. Výnosové úroky x xxxxxxx xxxxxx", "X. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx", "X. Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx", "VI. Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy", "X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" x "X. Xxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníkům" xx obdobné obsahovému xxxxxxxx položek "XXX. Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy", "X. Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx", "XX. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx - podíly", "X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx prodané xxxxxx", "X. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx", "X. Náklady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx", "XX. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výnosy", "X. Úpravy xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx", "X. Xxxxxxxxx úroky a xxxxxxx xxxxxxx", "XXX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", "X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" x "M. Xxxxxx podílu na xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxx".

§38a

§38a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2015 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXX VYMEZENÍ XXXXXXXXXXXXXX X DOPLŇUJÍCÍCH XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX

§39

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx závěrce

(1) Účetní xxxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx metodách x xxxxxxxxxx od xxxxxx metod s xxxxxxxx xxxxxx vlivu xx majetek x xxxxxxx, na finanční xxxxxxx x výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (odpisy x xxxxxxx položky),

3. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x cizích xxxxxx xx českou xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxx modelu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výši, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx reálné xxxxxxx xxxxx účetního xxxxxx na příslušném xxxx v účtové xxxxxxx 41,

3. xxxxx xxxxxx a případnou xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) výši závazkových xxxxxx (xxxxxxxxxx a xxxxx), xxxxx k xxxxxxxxxxx xxx mají xxxx splatnosti xxxxx xxx 5 let,

e) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxx), xxxxx xxxx xxxxx věcnými xxxxxxxx x uvedením xxxxxx x xxxxx těchto xxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx členům xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dosud xxxxxxxxxx, odepsaných nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx výši xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x povahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxx mimořádné xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxx), podmíněných xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytnutých xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotkám x xxxxxxxxxxxxx celku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx uvádějí zvlášť,

i) xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x průběhu xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx uvede xxxxxxxxx x xxxxxx vlastních xxxxx xxxx vlastních xxxxxx.

§39x

Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotek x xxxxx xxxxxxxx jednotek

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx x účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 x xxxx uvede

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. zůstatky na xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

2. výši xxxxxxxxx položek x xxxxxxx na xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zvýšení xx xxxxxxx během xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx úroků, xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx ocenění xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx nejužší xxxxxxx xxxxxxxx jednotek, ke xxxxx účetní jednotka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx účel xxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozvaze; xxxxxxxxx x xxxxxx finančním xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx jednotka xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Účetní xxxxxxxx xxxxx objem těchto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx spřízněnou xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx22).

(3) Xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejich charakteru x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx situaci xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uzavřené mezi xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx transakcí, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(5) Xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx orgánů,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotkami xxxx účetními xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§39x

Xxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx velké xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jednotky

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxx i výši xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a výsledku xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx být xxxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, která nemá xxxxxxxxx zveřejňovat účetní xxxxxxx.

(3) Xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kteroukoliv xxxxxx xxxxxxxx, jíž xx xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vždy xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotce nebo xxxxxxxxxx xxxxxx jednotce xxxx součástí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx konsolidující xxxxxx jednotky širší xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ani x xxxxxxx, že jde x xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx konsolidované účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx účetní jednotka xxxxx

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxx formu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x neomezeným xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx sestavuje konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx nejširší xxxxxxx xxxxxxxx jednotek, xx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejužší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx patří,

d) xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), je-li xxxx xxxxxxx možné.

(6) Xxxx xxxxxx jednotka uvede x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hodnotu vydaných xxxxx xxxxx účetního xxxxxx, xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vyznačením xxxxxx počtu a xxxxxxx práv, xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přepočtený xxxxx xxxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxx kategorií x xxxxxxx účetního xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxxxx řídících, xxxxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x výši vzniklých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx každou kategorii xxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx umožnilo xxxxxxx finanční situaci xxxxxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráty, xxxx v příslušných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv

1. xxxxxxxx xx xxxxxxx x konci xxxxxxxx xxxxxx, přírůstky a xxxxxx během xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxx xx začátku x xx konci účetního xxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx úroků, xxxxx xxxxxx jednotka rozhodla, xx xxxx součástí xxxxxxx majetku,

g) xxxx xxxxxxxx daně xx xxxxx účetního období x xxxx vývoj,

h) xxxxxx a xxxxxxxx xxxx operací xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, x jejich finanční xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto operací xxxxxxxx a je-li xxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx stranou, x ostatní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spřízněnou xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx22).

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx transakcích xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou případů, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx situaci xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stranami xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastněny.

§39b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2015 Xx. x účinností od 1.1.2016

§39x

Xxxxxxxxxx informace v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Velká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závěrce xxxxx §39 x 39b x informace x rozčlenění xxxxx x prodeje zboží, xxxxxxx a služeb xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zeměpisných xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx liší x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx informace mohou xxx vynechány, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(2) Dále účetní xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx auditorem za xxxxxxx audit xxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxx odměny účtované xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx informace není xxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxx v případě, xx je účetní xxxxxxxx zahrnuta do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 250/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

HLAVA X

XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X PENĚŽNÍCH TOCÍCH

§40

(1) Xx peněžní xxxxxxxxxx xx považují peníze x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx 21), xxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx 22), případně xxxxxx skupina 26.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx xx snadno a xxxxxxxx směnitelný xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků a x tohoto xxxxxxx xx nepředpokládají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtou a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu.

(3) Převody x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxx xx nepromítají xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Účetní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx zahrnované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ekvivalentů xxxx uplatňovanou xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ukazatelů xxxxxx xxxxxxxxxxx účetnímu xxxxxx xxxxxx pravděpodobných xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§41

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, investičních xxxx xxxxxxxxxx činností xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nekompenzované. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příloze.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx základní výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě činnost xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx provozní xxxxxxx.

(4) Finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x dlouhodobých, popřípadě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx toky x provozní xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zvolené a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a výdajů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx hospodaření xxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxx o:

1. nepeněžní xxxxxxxxx,

2. neuhrazené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. položky xxxxxx x výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výsledek hospodaření, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a opravných xxxxxxx.

(3) Nepeněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x přehledu x peněžních xxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxx úroků x podílů xx xxxxx x xxxxxx xxxx x příjmů xx uvádějí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v samostatných xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx daně x xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx možností x xxxxxxxx, investiční xxxx xxxxxxxx činnosti. X xxxxxxx, xx xx xxxxx přiřadit, uvedou xx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úroky, x xxxxxxxx úroků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxx xx zisku se xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Peněžní toky xxxxxxxxxxx s přijatými xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxxx xxx alternativně xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úroky, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zahrnuty xx xxxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úroky xxxxxxxxxxxx do ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx společníky přijaté xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx provozní xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX VLASTNÍHO XXXXXXXX

§44

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx vyplacené xxxxxx xx xxxxx x zdroje, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

§45

Xxxxxx xxxxxx osnova xx xxxxxxx x příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§46

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účtovém xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x rámci účtových xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx vedení xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účtový rozvrh, x němž xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X účtovém xxxxxxx je účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtových xxxxxx xxxxxx xxxxxx osnovy. Xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx výkaz zisku x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx skupinách 50 xx 55 x 60 až 64.

(2) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx20).

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

§47

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nákladů x xxxx pořízením xxxxxxxxxxxxx

(1) Součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx doby stanovené x §6 odst. 8 xxxx x §7 xxxx. 11 xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx

x) přípravu x zabezpečení pořizovaného xxxxxxx, xxxxxxx odměny xx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, platby xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce,

b) xxxxx, xxxxxxx x xxxxx, pokud tak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx za xxxxxxx xxxx trvalé odnětí xxxxxxxxxx xxxx zemědělské xxxxxx x poplatky xx xxxxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx tvořící xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx x jiná xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx, nikoliv xxx xxxxxxx provoz,

f) xxxxxxxx stávajících staveb xxxx jejich xxxxx x důsledku nové xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx výstavbu,

g) xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxxxxxx újmy vlastníkovi xxxx nájemci xxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci, xx omezení x xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x náhrady za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) úhradu xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx příslušného provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s připojením x xx zajištěním xxxxxxxxxx dodávky xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladech xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx14a), překládky14b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx14c) účetní xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, anebo která xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zkoušky před xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkony, xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx na xx (xxx odpisů) xxxxxxxx provozních xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vícenáklady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, konzervační x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx xxxxxxx x technického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx x údržba. Opravou xx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poškození za xxxxxx uvedení xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx opravy x s xxxxxxxx xxxxxx xxx původních xxxxxxxxx, dílů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx opotřebení x xxxxxxxxx poruchám x odstraňují xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) náklady xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx uvedení xxxxxxxx xxxx propachtovaného xxxxxxx xx předcházejícího xxxxx,

x) xxxxxxx rozdíly,

d) smluvní xxxxxx x úroky x prodlení, popřípadě xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx14d),

x) náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx pořizovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zásobami,

h) xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx "B.II.1.1. Xxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.XX.1.2. Xxxxxx", "X.XX.4.1. Xxxxxxxxxxx xxxxx trvalých porostů" x "B.II.4.3. Jiný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxx §7 xxxx. 6 xxxx. x).

(3) X případě xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavby. Xx-xx xxx nabytí xxxxx xxxxxx oceněného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhovující xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxxx xxxx osobou, rozdělení xxxxxxx xxxxx stavby xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx respektování principu xxxxxxxxxxx x věrného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Technickým zhodnocením xx xxxxxx zásahy xx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxx použitelnosti majetku, xxxxxx xxxxxxxx, přístaveb x xxxxxxxxxx úprav, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednotlivého dlouhodobého xxxxxxx v položkách "X.X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" (§6 xxxx. 1 věta xxxxx) x "B.II.2. Xxxxxx xxxxxx věci x xxxxxx soubory" xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.1.2. Xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x pořizovací xxxx xxxx reprodukční xxxxxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxxx. Xxxxx je xxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 1 písm. x) zákona, pak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Náklady xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxxx období.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx xx zvyšuje x technické xxxxxxxxxx,2a),3) x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxx, xx ocenění nezvyšuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx technické xxxxxxxxxx xx odpisováno xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pořizovací xxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpisované uživatelem x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x odpisování x xxxxx zvýšené xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx a hmotného xxxxxxx a technického xxxxxxxxxx xx xxxxx x dotaci na xxxxxxxx xxxxxxx x x dotaci xx xxxxxx xxxxx zahrnovaných xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx5a)&xxxx;xxxx xxxxxxxxx5b). Za xxxxxx xx xxxxxxxx bezúplatná xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu, státních xxxxxxxxxx aktiv, Xxxxxxxxx xxxxx, ze státních xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovený xxxx. Xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx bezúplatná xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x granty xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dotací xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx umožňuje x xxxxxxxxx xxxxx stanovil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dotaci.

(7) Bezúplatné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x povolenek na xxxxx prvním xxxxxxxxx5b) xxxx xxxxxxxxxxxxxx5a) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxxxx5b) xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx prospěch příslušného xxxx účtové xxxxxxx 34. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx jiném xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx5b), xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx odpovídající částka xxxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 34 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx x časové xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pořízený xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx ve xxxxxxx sjednány, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x keři, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§7 xxxx. 4).

§48

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pořízením xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxx náklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxx úroky x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

§49

Způsoby xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nákladů x xxxxxx pořízením xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxx pořízením, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotkou, xxxxxxx, xxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxx pořizovací xxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx z xxxxx x xxxxxxxx poskytnutých xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx rozdíly, smluvní xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx úpravy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zboží xx považují xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx jsou x xxxxxxxx druhu zásob xxxxxxx způsoby ocenění xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx cenou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx analytického xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx ocenění; xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx průměr, počítá xx xxxxxxx jednou xx měsíc.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx x dispozici.

(5) Xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností xx oceňují xx xxxxxxxx výši nebo xx základě kalkulace xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx náklady xxxxxxxx přímé náklady x mohou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se x období činnosti. Xxxxxxx xx xxxxxx xx do těchto xxxxxxx nezahrnují. Volbu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx významnosti x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku.

§50

Vymezení nákladů xxxxxxxxxxxxx x pořízením pohledávek

Součástí xxxxxxxxxx xxxx pohledávek xxxx náklady x xxxxxxxxx související, xxxxxxxxx xxxxxxx xx znalecké xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x cenných xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx určených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s cílem xxxxxxxxx zisk z xxxxxxxx rozdílů x xxxxxxxxxxx horizontu se xxxxxx xxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oceňovaných xxxxxxx xxxxxxxx (realizovatelné xxxxx xxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvahových xxxx x xxxxxx xxxxxxx 41. Je-li xxxxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx cenných papírů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxx. Xxxx xxxxxx znehodnocení xxxxxxxx kladnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx realizovatelného xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx xx zohledněním xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znehodnocení xx xxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx zvýšení xxxxxx xxxxxxx zaúčtováno xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xx xxxx finančních xxxxxx.

(3) Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitálu (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x účtové xxxxxxx 41.

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 441/2017 Sb.

§53

§53 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 441/2017 Sb.

§53x

Xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pohledávek, xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxx x určila x xxxxxxxxxxx

Xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx k obchodování, xx xxxxxx jako xxxxxxxx náklad xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§54

Xxxxxxx majetku x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx účtování

(1) Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x titulu převodu xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx nevede xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxxxx xxxxxxxx, x xx ani x xxxxxxx, že xxxxx x přeměnách ocenění xxxxx při přeměně xxxxxxxx korporace xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx u obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx jednotka" x "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx jednotky xxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx reálnou xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 písm. a) xxxx 1 xxxx 2 xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx"), nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 7.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx základě ocenění xxxxx posudkem xxxxxx xxx projekt přeměny xxxxxxxx xxxxxxxxx provedeného x rozvahovému xxx xxx ocenění.

(4) Xxxxx xx rozhodný den xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx účetních xxxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxxxx dni xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx účetních xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx a zároveň xx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozdělovaná xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dni o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx po xxxxxxxx xxxxxxxx knih.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx následuje xx rozvahovém xxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 písm. x) xxxx 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den; x xxxxxxxxxxx rozdílech, xxxxx xx vztahují x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx ocenění x xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx "X.XX.2.5. Rozdíly z xxxxxxx při přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx", nebo

b) xxx ocenění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem ocenění xxxxx §24 odst. 3 písm. a) xxxx 1 xxxxxx x položce "X.XX.2.5. Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" neúčtuje; xxxxxxxx-xx xxxxxxx jmění xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx x xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dnem xx xxxxx xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx", účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx "B.II.3. Xxxxxxxxx xxxxxx x nabytému xxxxxxx" souvztažně s xxxxxxxxxx xxxxx vykazovaným x položce "X.XX.2.5. Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx".

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxxxxx společník, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílů xxxxxxxxx x ocenění xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx v xxxxxxx x §54b ke xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx.

(7) Pokud xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nástupnická xxxxxx xxxxxxxx nebo přejímající xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx jednotkou, xxxxxx x xxxxxxx majetku x závazků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 x xxxxxxxxxx xxx, x to xx otevření účetních xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§54a

Ocenění xxxxxxx a xxxxxxx při přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx ocenění xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx části zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx toto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x její xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nebo xx xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx účtování o xxxxxxx reálnou xxxxxxxx §54 obdobně, s xxxxxxxx postupu xxxxx §54 odst. 6, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jednotkou, nepřebírá xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx účtuje o xxxxx ocenění.

(2) Zanikající xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxx přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxx korporace x xxxxxxx xxxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xx v případě xxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nebo xx xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxxxx hodnotou §54 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, přeshraničního přemístění xxxxx nebo x xxxxxx převodu xxxxx xx společníka, který xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zápisu xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hodnotou, x xx xxx x případě, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jmění xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §24 odst. 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §54. Volbu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx významnost a xxxxx a poctivý xxxxx xxxxxxxx účetnictví x finanční situace xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x závazky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxx jsou vyjádřeny x cizí měně, xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k rozhodnému xxx xxxxxxx; x xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle ustanovení §24 odst. 2 xxxx druhé zákona.

§54x

Xxxxxx prováděné x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxx xx xxxxxxxx den xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zúčastněná xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, nástupnická xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x §10 zákona x xxxxxxxxx, ke xxx xxxxxx přeměny xxxxxxxx korporace xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Nástupnická xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jednotkou, xxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxx neshoduje xx dnem zápisu xxxxxxx obchodní korporace xx obchodního xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 účtuje xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx rozhodného dne xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxx úbytku xxxxx x xxxxx zanikající xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxx oceňovacích xxxxxxx x majetku x xxxxxxxx podle §54 x 54a,

c) x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14a odst. 2,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §14a odst. 1 xx 3, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nástupnická účetní xxxxxxxx xxxx přejímající xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxx xxxxxxxx nebo přejímajícího xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nástupnická xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x) xx d) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li takovýto xxxxxx efektivní.

(5) Účetní xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxxx xxx změně xxxxxx formy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§54x

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x která xxxxxxxxx xxx přeměnách xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23), xxxxxxx §14a x 54 xx 54b xxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 441/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§55

Xxxxxx tvorby a xxxxxxx xxxxxxxxx položek

(1) Xxxxxxx položky xx xxxxxxxxx pouze x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx snížení xxxxxxx majetku v xxxxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxxxxxx nebo není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, například xxxxxxx hodnotou. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx zákon č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx položek xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx položka xx xxxxx, popřípadě zruší xxxxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx položky xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx tvořit na xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Odpisovaný xxxxxxxx a hmotný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §47, 61, 61a x x §25 x 27 zákona xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Průběh xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x jinak xxx xx xxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxx použít metodu xxxxxxxxxx v §56a.

(2) Xxxxx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx vývoje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jednotka xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx goodwillu xxxx xxxxxxxxx goodwillu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vývoje, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 60 xxxxxx x xxxxx xxx 120 měsíců; xxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxxxx se xxxx odpisuje:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, k xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxx právo užívání xxxx xxxxxxxx; majetek xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxxxxx účtuje,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x provedla na xxxxx majetku technické xxxxxxxxxx na xxxx xxxx,

x) technické zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostu xxxx xxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx po 1. lednu 1997,

e) xxxxxx hmotných movitých xxxx xx samostatným xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx určením xxxx xxxxx celek, a xx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx limit, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxx.

(4) Xxxxxx jednotky xxxxxxxxx odpisový xxxx xxxxx §28 odst. 6 xxxxxx xxxxxx xxxx aktualizace xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx významnost x xxxxx x xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotka xxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx zbytkovou xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odhadovaná xxxxxx, xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx prodejem, po xxxxxxxx předpokládaných nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx druhé xx xxx xxxxx této xxxxxxxx rozumí, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxxx xxx, aby xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx součet xxxxxxxxxx a plánovaných xxxxxx včetně předpokládané xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Zbytkovou xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Stavby xxxxxxxxxx xxxxx stavby xxxxx §47 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx pozemku x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx pozemku xxxxxxx. Ložisko xxxxxx xxxxx horních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx těžby. Xxxxxxxx xxxxx xx jednotku xxxxxxxx množství (Xx/x, Xx/x3) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jednotlivém xxxxxxx x zásob nevyhrazeného xxxxxxx (x, x3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumem xx xxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vlastnický xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx nehmotný x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx bytových xxxxxxxx, xxxxx neslouží x xxxxxxxxx, se xxxxxx odpisovat. Xxxxxxxxx xxxxx založené za xxxxxx, xxx xx xxxxx vlastníkem xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, členů xxxx zakladatelů, xxxxxx xxxxx dlouhodobý xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx x odpisování xx oprávněna jiná xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx technického xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořizovaného formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do stavu xxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhají vkladu xx xxxxxxxx nemovitostí, xx x xxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx vklad xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx analytických xxxxxx, x inventurních soupisech x v příloze xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxx §28 zákona xx neodpisují:

a) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx díla, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,9) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx10) x obdobné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11)

x) nedokončený xxxxxxxxxx xxxxxxxx a hmotný xxxxxxx x technické xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx majetek,

e) xxxxxx,

x) xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxxx xxxx xxxxxxxx majetek, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx podle času xxxx výkonů, a xxxxxxxxx xx emise.

§56x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Stavby [§7 xxxx. 2 písm. x)], xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx [§7 xxxx. 2 xxxx. x)], xxxxxx movité xxxx x xxxxxx xxxxxxx [§7 xxxx. 3 xxxx. x)] xxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a věrný x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účetnictví a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpisování xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, u xxxxxxx použije metodu xxxxxxxxxxxxx odpisování, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx část xxxxxxx nebo souboru xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx xxxxxxxx výskytu xxxxx, x xxxxx xx xxxx ocenění xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo souboru xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx liší od xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provádí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xx užívání (§7 xxxx. 11).

(3) Xxxxxxxxxx xx odpisuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx a od xxxxx části majetku xxxx souboru xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx, xx xx snižuje o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx související x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §47. Xxxxx vyřazovaná xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komponenty xx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx; majetek xx x jako xxxxx vykazuje. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx celku xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Při prvním xxxxxxx metody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx již xxxxxx do xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové ocenění xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxx součet zůstatkových xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpisů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx neprovádějí.

§57

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Tvorba xxxxxx&xxxx;xxxxx §26 xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13)&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx metodu xxxxxxxxxxxxx odpisování xxxxx §56a, neúčtuje x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx převádějí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx vytvořených xxxxxx x xxxxxx odůvodněnost xxxxxxx účetní jednotka xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x účetní xxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vztahujících xx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx výnos xxxxxxxx,

x) doměrků x xxxxxx xxxx x xxxxxx, nepřímých xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x odložené xxxx podle §59 xxxx. 4,

x) rozdílů xxxxxxxxxx při inventarizaci, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx neúmyslnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx druhů xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálů xxxx xxxxxxxxx balení zásob,

d) xxxxxx, opravných xxxxxxx x komplexních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x závazků, s xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx záloh x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, které mají xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, vykázání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx x uhrazených xxxxx xx xxx x xxxxxx. Xxxxxx jednotka xxxxx s xxxxxxx xx významnost xxxx xxxxxxx souhrnná xxxxxxxx xxxx účetních případů x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvahových účtů xxxxxxxxxx x závazků.

§59

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxxx a vykazují xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx konsolidační xxxxx, x účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx (§18 xxxx. 4 xxxxxx). Xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx, xxx budou xxxxxxx o odložené xxxx a vykazovat xx.

(2) Výpočet xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozvahového xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx metodou xx xxxxxx postup, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěnému x xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, a proto xxx výpočtu bude xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tato xxxxx daně xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx metoda xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx x rozvaze. Xxxxxxx základnou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx uplatnitelná x xxxxxxxxxxx pro xxxxxx účely.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zjistí xxxx xxxxxx výsledného xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx-xx se xxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx zůstatek xxxx xxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx x xxxxxx xxxxxxx 59.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx účtuje x xxxxxxxxx xxxxx vždy x x xxxxxxxx xxxxxx pohledávce x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 42 x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx účtové xxxxxxx 59. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx účtu účtové xxxxxxx 48 účtuje xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx změny xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 42.

§60

Xxxxxx kursových rozdílů

(1) Xxxxxxx rozdíly xxxxxxxxxx xxx ocenění xxxxxxx x závazků xxxxxxxxx x §4 xxxx. 12 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx x jinému okamžiku, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxx finančních xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx a při xxxxxxxx na xxxxxx x účtových skupinách 21, 22 x 26 xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x jinému xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x cenných xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx ke xxxxx rozvahového xxx xxxx x jinému xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účty xxxxxxx x výnosů, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnotou xxxx ocenění xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozvahově. Xxxxx není cenný xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxx ekvivalencí, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x účtové xxxxxxx 41. Xxxxx xxxx dluhový cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx §27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se kursový xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x závazků x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozvaze x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx xxx vzniklé xxxx očekávané xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx x x xxxxx xxxx dosud xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 41. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx výnosů xx účtují xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx zaúčtování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx. Aktiva x xxxxxxx podle xxxx xxxxx musí splňovat xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; přestanou-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§61

Xxxxxx ocenění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx majetku (§24 odst. 4 xxxxxx), xxxxx se xxxxx §24 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx nejsou xxxxx xxxx xxxx jednotlivých xxxxxx, xx rozumí

a) xxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx se samostatným xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx určením, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účelu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx díly x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určených x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.4.3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek" x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxx majetku xxx xxx xxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o daních x příjmů.

§61a

Metoda xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx

(1) X případě xxxxxx majetku xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxx zjištěný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 písm. x). Xxxx-xx zjištěný základ xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nulový, xxxxxxx xx x xxxxxx x poměru x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou, popřípadě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxx věrného xxxxxx xxxxxxxx účetnictví.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx nabytého xxxxxxx též dluhy x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx na ocenění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 znalcem xxxxxxxx významu xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx zjištění xxxxxxx xxx xxxxxxx rozúčtování xxxxxxx pořizovací xxxx xxxx reprodukční pořizovací xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 použít ocenění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxx majetku.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se vychází x ocenění všech xxxxxx majetku znalcem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§61x

Xxxxxx přechodu z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx daňovou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx jednotkou xxxxx §1 odst. 2 xxxx. d) xx x) zákona, zjistí x záznamech daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, případně xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x finančního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx první xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx vznikla xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xx 7 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx ocení xxxxx §24 x 25 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sestaví xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 odst. 6 xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx dán součtem xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majetku a xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů; xxxxxxxxxxx část xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k zachycení xxxxxxx příštích xxxxxx x účtové xxxxxxx 38.

(4) Rozdíl xxxx xxxxxxx počátečních zůstatků xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxx se xxxxx xx účet x xxxxxx xxxxxxx 49, x xx v xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxxxxxx xxxxxxx (+/-) xxxx zůstatek xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§61c

Metoda xxxxxxx majetku xxxxxxx hodnotou xxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1e xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podle §1e xxxx. 2 xxxxxx; ustanovení §15a xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1b xxxx. 2 xx 4 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kategorii xxxxxx jednotky xxxxx §1e xxxx. 2 xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1b xxxx. 1 xxxxxx x oceňovala xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx, ocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 zákona, x xx k xxxxxxx xxx účetního období xxxxx §1e odst. 2 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.2.2. Oceňovací xxxxxxx x přecenění majetku x xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx "X.XX.3. Jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxxxxxxxx §15a xxxxx nejsou xxxxxxx.

§61x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 441/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX ÚČETNÍ XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

§62

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxx konsolidační xxxxx,

x) xxxxxx jednotky pod xxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx celek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §22a x 22aa zákona.

XXXXX XX

XXXXXX KONSOLIDACE

§63

(1) Xxxxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxx konsolidace xxxx xx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxx jednotek xxxxxxxx, xxx využití xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dílčí xxxxx.

(2) Konsolidace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxx, které pak xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrek xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tyto xxxxxx:

x) plná xxxxxxxxxxx, xxxxx xx použije xxx zahrnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ekvivalencí (xxxxxxxxxxxxx), která se xxxxxxx xxx zahrnutí xxxxxx xxxxxxxx přidružené xx konsolidované xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek v xxxx výši, xx xxxxxx xxxxxxxxx vyloučení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx poměrné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jednotek xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xx vlastním xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vyloučení, přetřídění x xxxxxxxx, xx xxxxxxx x výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xx vlastním xxxxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položek xxxxxx xxxxxxx.

(7) X účetních xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx případech. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx takové xxxxxxx x účetních xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx možno xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx účetních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx metody by xxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivnily xxxxxx na ocenění xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx výsledek hospodaření. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neobsahovala xxxxxxxx transakce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účetními xxxxxxxxxx x konsolidaci. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxx pohledávky, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přijaté x xxxxxxxxx podíly xx zisku, xxxx x xxxxx operace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx o xxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx den, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxxxxx, xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx xxxxxx rozvahovými xxx, jsou-li xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx uvede v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrce.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX KONSOLIDOVANÉ XXXXXX XXXXXXX

§64

(1) Konsolidovanou účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx může xxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx velkými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o položky xxxxx §65. Konsolidovaný xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxx označené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x římskými číslicemi xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §66 x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxx, účetních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxx dílčích xxxxx x dalších xxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přidružené konsolidující xxxxxx jednotce. Xxxx xxxxxxxxx xxxx účetními xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x účetních xxxxxxx účetních jednotek, xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky. Xxxxx přehled je xxxxxxxx záznamem a xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxxxxx.

§65

Konsolidovaná xxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x ocenění sníženém x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účetní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Výše xxxxx xx xxxxx xx xxxxx účetní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx doplní x xxxxxxx

x) Kladný xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Menšinový xxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy,

f) Xxxxxxxxx xxxxx ze zisku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx x podíly x ekvivalenci,

i) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekvivalenci.

§66

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty xx xxxxx výše xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx doplní

a) v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdílu,

c) x xxxxxxxxx xxxxxx xx výsledku xxxxxxxxxxx, x podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx použité xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx uvede v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxx x §39, 39b a 39c, x to tak, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx úpravami, xxx vyplývají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x porovnání x roční xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxx, xx

x) při xxxxxxx transakcí mezi xxxxxxxxxxx stranami xx xxxxxxxxx operace xxxx xxxxxxxxxxx stranami, xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxxxxxx a které xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) při xxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx průměrný xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxx poměrné xxxxxxxxxxx,

x) xxx uvádění xxxxxx xxxxx, záloh, xxxxxxxx x xxxxx přiznaných xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správních xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznané xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx konsolidovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní jednotky.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v příloze x konsolidované účetní xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky

a) xxxxx x xxxxx konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx na vlastním xxxxxxxx v těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx xxxxxx jinými účetními xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx účetních xxxxxxxx; xxxx uvede xxxxxx, xx základě xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx x důvodů nevýznamnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx konsolidované xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zahrnuté xx konsolidace xxxx xxxxx jednající vlastním xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) název a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konsolidované xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx společným xxxxxx, který drží xxxxxx jednotky xxxxxxxx xx konsolidace xxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastním xxxxxx, ale xx xxxx xxxxxx účetních xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vliv,

e) xxxxx x sídlo xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx pod písmeny x) až d), x xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 20 %; uvede xx výše xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výsledku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejňovat xxxxxx závěrku.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx neuvede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kteroukoliv xxxxxx xxxxxxxx, jíž xx týkají; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxx xx vždy xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Konsolidující účetní xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" a "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x konsolidované xxxxxx závěrce, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxx informace x xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx měnu, x xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

§68

§68 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 472/2003 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

§69

Ustanovení přechodná x závěrečná

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na účetní xxxxxxx x konsolidované xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1993, x státní xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx zákona č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx "X.XX.9. Xxxxxxxxx xxxxxx x nabytému xxxxxxx" xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" a "X.XX. Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx položek x xxxxxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xx xx vyřazení tohoto xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §52 x 53 se xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx začínajícím 1. xxxxx 2004 x později. Změny xxxxxx hodnoty derivátů x změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx položek xxxxx a pasiv, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxxxxxxxxx rozvahových xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 41 x xxxxx podle §52 a 53 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§70

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2003.

Ministr:
Mgr. Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 500/2002 Sb.

Uspořádání x xxxxxxxxxx položek xxxxxxx

XXXXXX XXXXXX

X. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X.X.2. Xxxxxxxxxx xxxxx

X.X.2.1. Software

B.I.2.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.X.3. Xxxxxxxx

X.X.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.X.5. Poskytnuté xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nedokončený xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek

B.I.5.1. Xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.X.5.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X.XX.1. Xxxxxxx x xxxxxx

X.XX.1.1. Xxxxxxx

X.XX.1.2. Xxxxxx

X.XX.2. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx

X.XX.3. Xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx

X.XX.4.1. Xxxxxxxxxxx xxxxx trvalých xxxxxxx

X.XX.4.2. Xxxxxxx zvířata x xxxxxx xxxxxxx

X.XX.4.3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X.XX.5. Poskytnuté xxxxxx xx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný majetek

B.II.5.1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx

X.XX.5.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.XXX.1. Xxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.XXX.2. Xxxxxxxx x xxxxx - ovládaná xxxx ovládající xxxxx

X.XXX.3. Xxxxxx - xxxxxxxxx xxxx

X.XXX.4. Xxxxxxxx x xxxxx - xxxxxxxxx xxxx

X.XXX.5. Xxxxxxx dlouhodobé xxxxx papíry a xxxxxx

X.XXX.6. Xxxxxxxx x xxxxx - xxxxxxx

X.XXX.7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx

X.XXX.7.1. Xxxx dlouhodobý xxxxxxxx majetek

B.III.7.2. Xxxxxxxxxx xxxxxx na dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxx

X.X. Xxxxxx

X.X.1. Xxxxxxxx

X.X.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

X.X.3. Xxxxxxx a xxxxx

X.X.3.1. Xxxxxxx

X.X.3.2. Zboží

C.I.4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

X.X.5. Xxxxxxxxxx zálohy xx zásoby

C.II. Xxxxxxxxxx

X.XX.1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.1.1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

X.XX.1.2. Xxxxxxxxxx - ovládaná xxxx ovládající osoba

C.II.1.3. Xxxxxxxxxx - podstatný xxxx

X.XX.1.4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.1.5. Xxxxxxxxxx - xxxxxxx

X.XX.1.5.1. Pohledávky za xxxxxxxxxx

X.XX.1.5.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X.XX.1.5.3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

X.XX.1.5.4. Xxxx xxxxxxxxxx

X.XX.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.2.1. Pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxxx

X.XX.2.2. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx ovládající xxxxx

X.XX.2.3. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx

X.XX.2.4. Xxxxxxxxxx - xxxxxxx

X.XX.2.4.1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

X.XX.2.4.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx

X.XX.2.4.3. Xxxx - daňové xxxxxxxxxx

X.XX.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté xxxxxx

X.XX.2.4.5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

X.XX.2.4.6. Xxxx xxxxxxxxxx

X.XX.3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X.XX.3.1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X.XX.3.2. Xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx

X.XX.3.3. Příjmy xxxxxxxx xxxxxx

X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.XXX.1. Podíly - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.XXX.2. Xxxxxxx krátkodobý xxxxxxxx majetek

C.IV. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.1. Peněžní xxxxxxxxxx x pokladně

C.IV.2. Peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxx aktiv

D.1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X.2. Xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx

X.3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXX XXXXXX

X. Xxxxxxx xxxxxxx

X.X. Základní xxxxxxx

X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxx

X.X.2. Xxxxxxx xxxxxx (-)

A.I.3. Xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu

A.II. Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

X.XX.1. Xxxx

X.XX.2. Xxxxxxxxxx fondy

A.II.2.1. Xxxxxxx kapitálové xxxxx

X.XX.2.2. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (+/-)

X.XX.2.3. Oceňovací xxxxxxx z přecenění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (+/-)

X.XX.2.4. Rozdíly x xxxxxx obchodních xxxxxxxxx (+/-)

X.XX.2.5. Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací (+/-)

X.XXX. Xxxxx xx xxxxx

X.XXX.1. Ostatní rezervní xxxxx

X.XXX.2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

X.XX. Výsledek xxxxxxxxxxx minulých xxx (+/-)

X.XX.1. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx (+/-)

X.XX.2. Xxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxx (+/-)

A.V. Xxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (+/-)

X.XX. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx (-)

X. + X. Xxxx zdroje

B. Xxxxxxx

X.1. Rezerva xx xxxxxxx x podobné xxxxxxx

X.2. Rezerva na xxx x xxxxxx

X.3. Xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X.4. Ostatní xxxxxxx

X. Xxxxxxx

X.X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.X.1. Xxxxxx xxxxxxxxx

X.X.1.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.X.1.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx

X.X.2. Závazky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.X.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X.X.4. Xxxxxxx x obchodních xxxxxx

X.X.5. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

X.X.6. Xxxxxxx - xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx

X.X.7. Xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx

X.X.8. Odložený xxxxxx xxxxxxx

X.X.9. Xxxxxxx - xxxxxxx

X.X.9.1. Závazky xx společníkům

C.I.9.2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

X.X.9.3. Xxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.XX.1. Xxxxxx dluhopisy

C.II.1.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.XX.1.2. Xxxxxxx dluhopisy

C.II.2. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.3. Krátkodobé přijaté xxxxxx

X.XX.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

X.XX.5. Xxxxxxxxxx xxxxxx x úhradě

C.II.6. Xxxxxxx - ovládaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.XX.7. Xxxxxxx - podstatný xxxx

X.XX.8. Závazky ostatní

C.II.8.1. Xxxxxxx ke společníkům

C.II.8.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X.XX.8.3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

X.XX.8.4. Xxxxxxx xx sociálního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.XX.8.5. Xxxx - xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx

X.XX.8.6. Xxxxxxx účty xxxxxxx

X.XX.8.7. Xxxx xxxxxxx

X.XXX. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X.XXX.1. Xxxxxx xxxxxxxx období

C.III.2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X.1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X.2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 500/2002 Xx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx - xxxxxxx členění

I. Xxxxx x prodeje xxxxxxx x xxxxxx

XX. Xxxxx za xxxxxx xxxxx

X. Výkonová xxxxxxxx

X.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zboží

A.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

X.3. Xxxxxx

X. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (+/-)

X. Xxxxxxxx (-)

X. Xxxxxx náklady

D.1. Xxxxxx xxxxxxx

X.2. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

X.2.1. Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2.2. Xxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx hodnot x xxxxxxxx xxxxxxx

X.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

X.1.1. - Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nehmotného x xxxxxxxx majetku - xxxxxx

X.1.2. - Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx

X.2. Xxxxxx xxxxxx zásob

E.3. Xxxxxx xxxxxx pohledávek

III. Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy

III.1. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

III.2. Xxxxx x prodaného xxxxxxxxx

XXX.3. Xxxx xxxxxxxx výnosy

F. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.3. Xxxx x poplatky

F.4. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x komplexní xxxxxxx příštích xxxxxx

X.5. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

* Xxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx (+/-)

XX. Výnosy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku - xxxxxx

XX.1. Xxxxxx x xxxxxx - xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx

XX.2. Xxxxxxx xxxxxx x podílů

G. Náklady xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx

X.1. Xxxxxx z xxxxxxxxx dlouhodobého finančního xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx

X. Xxxxxxx související x ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

XX. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

XX.1. Xxxxxxxx úroky x xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XX.2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výnosy

I. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxxxx úroky a xxxxxxx xxxxxxx

X.1. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - ovládaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podobné náklady

VII. Xxxxxxx finanční xxxxxx

X. Xxxxxxx finanční xxxxxxx

* Xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření (+/-)

** Výsledek hospodaření xxxx zdaněním (+/-)

L. Xxx z xxxxxx

X.1. Xxx x xxxxxx xxxxxxx

X.2. Daň x xxxxxx xxxxxxxx (+/-)

** Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (+/-)

M. Xxxxxx xxxxxx na výsledku xxxxxxxxxxx společníkům (+/-)

*** Xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxx období (+/-)

* Xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx = X. + XX. + III. + XX. + V. + VI. + XXX.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx - účelové xxxxxxx

X. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, zboží x služeb

A. Xxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxx xxxxxx)

* Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx úprav xxxxxx)

X. Správní xxxxxxx (xxxxxx úprav xxxxxx)

XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx provozní náklady

* Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (+/-)

XXX. Xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

XXX.1. Výnosy x xxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX.2. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx

XX. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XX.1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - ovládaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XX.2. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X.1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výnosy - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxxxx xxxxxxxx úroky x xxxxxxx xxxxxx

X. Úpravy xxxxxx a rezervy xx finanční xxxxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

X.1. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx úroky x podobné náklady

VI. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

* Xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření (+/-)

** Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (+/-)

X. Xxx x příjmů

J.1. Xxx x xxxxxx xxxxxxx

X.2. Daň x xxxxxx xxxxxxxx (+/-)

** Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (+/-)

K. Xxxxxx xxxxxx xx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (+/-)

*** Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx období (+/-)

* Xxxxx obrat za xxxxxx xxxxxx = X. + XX. + III. + XX. + X. + XX.".

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 500/2002 Sb.

SMĚRNÁ XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxx 0 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx

01 - Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx

02 - Dlouhodobý xxxxxx majetek xxxxxxxxxx

03 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neodpisovaný

04 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

05 - Poskytnuté xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

06 - Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx

07 - Xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxxxx xxxxxxx

08 - Xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx xxxxxxx

09 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 1 - Xxxxxx

11 - Xxxxxxxx

12 - Zásoby xxxxxxx xxxxxxxx

13 - Xxxxx

15 - Poskytnuté xxxxxx xx xxxxxx

19 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 2 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxxx xxxxxxxxxx

21 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

22 - Peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxx

23 - Xxxxxxxxxx úvěry

24 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

25 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

26 - Xxxxxxx mezi finančními xxxx

29 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 3 - Xxxxxxxxx xxxxxx

31 - Pohledávky (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx)

32 - Závazky (krátkodobé)

33 - Zúčtování xx xxxxxxxxxxx x institucemi

34 - Xxxxxxxxx daní x dotací

35 - Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx

36 - Závazky ke xxxxxxxxxxx

37 - Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx

38 - Přechodné xxxx xxxxx x pasiv

39 - Xxxxxxx položka x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 4 - Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx závazky

41 - Xxxxxxxx kapitál x xxxxxxxxxx xxxxx

42 - Xxxxx xx zisku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

43 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

45 - Xxxxxxx

46 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx institucím

47 - Odložený xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

49 - Xxxxxxxxxxxx podnikatel

Účtová xxxxx 5 - Xxxxxxx

50 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

51 - Xxxxxx

52 - Xxxxxx náklady

53 - Xxxx a xxxxxxxx

54 - Xxxx xxxxxxxx náklady

55 - Xxxxxx, rezervy, komplexní xxxxxxx příštích xxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxxx oblasti

56 - Xxxxxxxx xxxxxxx

57 - Xxxxxxx x xxxxxxx položky xx xxxxxxxx xxxxxxx

58 - Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx

59 - Xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x rezerva xx daň x xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 6 - Výnosy

60 - Xxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxxx

64 - Jiné xxxxxxxx xxxxxx

66 - Xxxxxxxx xxxxxx

69 - Převodové xxxx

Xxxxxx xxxxx 7 - Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

70 - Xxxx xxxxxxxx

71 - Xxxx zisků x xxxxx

75 xx 79 - Podrozvahové xxxx

Xxxxxx xxxxx 8 x 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. II

Ustanovení xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účetní období xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, pokud xxxx v bodě 4 xxxxxxxxx jinak.

2. X xxxxxx dni xxxxxxxx období xxxxxxxxxx 1.xxxxx 2004 x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v účetních xxxxxxxx započatých xxxx 1. xxxxxx 2004 x xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx x xxxxxx skupině 58.

3. Při xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxx způsobem uvedeným x §61b odst. 2 xx 4. Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx knih x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěn x peněžním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx průběžných xxxxxxx,19) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx 26, a xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx zjištěného xxxxxxx (+/-) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxx 11 xxxx vyhlášky x xxxxxxxx xxxx 100 x 105 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bodů 82 x 112 této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2004, xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxx 4, 43, 83, 84 x 88 této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx následujícím xx účetním xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx; do xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2, §39 xxxx. 10, §62 xxxx. 4 a §68 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx této vyhlášky.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 472/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xx. I xxxx 1 xx 9 x 13 xx 15 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx započatých v xxxx 2005 a xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx započatá v xxxx 2005.

2. Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx obdobích, xxxxx xxxxxxxxxxx účetnímu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2005, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účetní metody, xxxxx xxxx použity xxx xxxxxx nabytí, x to až xx doby xxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xx. X bodů 18 až 23 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2005 včetně; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 397/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.10.2005

Čl. II

Ustanovení přechodná

1. Xxxxxxxxxx této vyhlášky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx započatých 1. xxxxx 2008 x xxxxxxx, xxxxx není x xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx "X.XX.5. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx skupiny" xxxxxxxx xxx xxxxxxx zařazená xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x položce "B.II.5. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zvířata" a xxxxxxx "C.I.4. Mladá x ostatní zvířata x jejich xxxxxxx" xxxxxxxx též zvířata xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "X.X.4. Xxxxxxx", x xx xx do xxxx xxxxxx vyřazení.

3. Ustanovení xx. X xxxx 22, 23 a 45 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx sestavované x 29. červnu 2008 x později.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxxx přechodná

1. Xxxxxxxxxx této vyhlášky xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2009 a xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx 2 xx 5 stanoveno xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx. X bodu 4 xx použije již x účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

3. Ustanovení čl. X xxxx 5 x 6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx závěrky sestavované xx 1. xxxxx 2009 x xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xx. X xxxx 2, 9, 11 a 12 použijí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2010 x později.

5. Pokud jsou xxx xxxxxxx společnosti xxxx družstva xxxxxxxxx xxxxxxx o přeměně xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx listin xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx účetní jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx. X xxxx 3 a 8 xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xx xxxxx této xxxxxxxx, xxx přeměně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxx xx sbírky xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x období xx 1. července 2008 xx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 469/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx poprvé x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2011 xxxx xxxxxxx, xxxxx není x xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 3 xxxx. x) x §7 xxxx. 10 xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "B.I.5. Goodwill" x "X.XX.9. Oceňovací xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx nepovažuje xx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §39 xxxx. 7 x 13 xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxx použijí pro xxxxxxxx podmínek osvobození xx povinnosti uvádět xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, výrobků x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx trhů x vysvětlení xxxx xxxxxx vykázané v xxxxxxx "B.I.1. Zřizovací xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2010 x xxxxxxx.

4. Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx xxxxx a §62 xx 67 xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx poprvé použijí xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx x roce 2010 xxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 419/2010 Xx. s účinností xx 1.1.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx období, které xxxxxxx 1. xxxxx 2012 xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx.

2. X případech, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle vyhlášky x. 500/2002 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §15a xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx použije xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx 1. ledna 2013 xxxx xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx vyhlášky x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx poprvé x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. ledna 2014 x xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx majetek x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §6, 7, 9, 47, 56 x 61a xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o něm xx do xxxx xxxxxxxx xxxxx §6, 7, 9, 47, 56 x 61a xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 467/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx poprvé v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx x xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §7, 47 x 56 xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jednotky xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx sestavované xx 1. xxxxx 2015 xx účetní xxxxxx xxxxxxxx v roce 2014.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016 xxxx později.

2. Xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx "B.I.1. Xxxxxxxxx výdaje" xxxxx §6 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxxxx x účtuje x xxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "X.X.4. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx §6 xxxx. 5 vyhlášky x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx využít pro xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x roce 2016 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx položek xx xxxxxxxxxxxxx přecházející xxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx podnikatele č. 024 - Srovnatelné xxxxxx za xxxxxx xxxxxx započaté x xxxx 2016.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 250/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, xx xxxxxxx poprvé x xxxxxxx období xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016 nebo xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdaje x xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxxxx výdaje" podle §6 xxxx. 3 xxxx. a) vyhlášky x. 500/2002 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účtuje x xxx xx do xxxx vyřazení x xxxxxxx "B.I.4. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek" xxxxx §6 xxxx. 5 xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v roce 2016 při vykazování xxxxxxxxx o výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přecházející xxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 vyhlášky x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx stanovený x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx podnikatele č. 024 - Srovnatelné xxxxxx za xxxxxx xxxxxx započaté x xxxx 2016.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 250/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx období, xxxxx započalo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykazovala xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoje" xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) vyhlášky x. 500/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx v jeho xxxxxxxxxx podle vyhlášky x. 500/2002 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x vykazuje tento xxxxxxx až xx xxxx vyřazení x xxxxxxx "B.I.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx".

3. Xxxxxx jednotka, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zisk xxxxxxxx let x xxxxxxx "X.XX.1. Nerozdělený xxxx xxxxxxxx let" xxxxx přílohy č. 1 vyhlášky x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxx tento nerozdělený xxxx x xxxxxxx "X.XX.1. Nerozdělený zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx (+/-)".

4. Xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx neuhrazenou ztrátu xxxxxxxx xxx x xxxxxxx "A.IV.2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx (-)" xxxxx přílohy č. 1 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo neuhrazená xxxxxx xxxxxxxx xxx (+/-)".

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 441/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 500/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

472/2003 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx účetnictví

s účinností xx 1.1.2004

397/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/91 Xx., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 472/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 5.10.2005, x xxxxxxxx §51 52, 57 a 60, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

349/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.6.2008

469/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx podnikateli xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

419/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx podnikateli xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

413/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/91 Xx., x účetnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2012

467/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

293/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

250/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

441/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xx xxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1x) Xxxxxx směrnice Xxxx xx xxx 25. xxxxxxxx 1978, xxxxxxxx na čl. 54 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (78/660/EHS), xx xxxxx xxxxxxx Rady 83/349/XXX, 84/569/EHS, 89/666/XXX, 90/604/XXX, 90/605/XXX, 94/8/ES, 1999/60/XX, 2003/38/XX a xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/65/ES, 2003/51/XX, 2006/43/ES, 2006/46/ES x 2009/49/ES.
Sedmá xxxxxxxx Xxxx xx dne 13. xxxxxx 1983, xxxxxxxx xx xx. 54 xxxx. 3 xxxx. x) Smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (83/349/EHS), xx xxxxx xxxxxxx Rady 89/666/XXX, 90/604/EHS, 90/605/XXX x směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/65/XX, 2003/51/ES, 2006/43/XX, 2006/46/XX, 2006/99/XX x 2009/49/XX.
1x) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) Například xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
1d) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 503/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 504/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 410/2009 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx některé vybrané xxxxxx jednotky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §19 xxxx. 6 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §32a xxxxxx č. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §33 xxxxxx č. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §65a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 207/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 527/1990 Xx., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 137/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §2 xxxx. 1 zákona x. 695/2004 Xx., x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových plynů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona č. 212/2006 Xx. a xxxxxx x. 315/2008 Xx.

5x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a nařízení xxxxx č. 196/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx chov xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě na xxxx xxxxxx.
5x) Například xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5d) Například xxxxx č. 274/2001 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x vodovodech x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.
5e) Například xxxxx č. 406/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) Například xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).
5x) Například xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Zákon č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 274/2001 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vodovodech a xxxxxxxxxxxx).
8) Xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé spoluvlastnické xxxxxx k xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nebytovým prostorům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) Zákon č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 71/1994 Sb., o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
11) Například xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §16 xxxxxx č. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx prevenci), xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12b) §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx zákona x. 437/2003 Xx.
12x) Například xxxxx č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) Například §3 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx č. 375/2003 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx živočišné xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13a) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 337/2006 Sb., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x odvětví xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 44/2007 Xx.
13b) §12 xxxxxx x. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
13c) §9 xxxxxx č. 695/2004 Xx., o podmínkách xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 212/2006 Xx.
13d) Čl. 43 xxxx. 1 xxx 7x xxxxxxxx 78/660/EHS xx xxxxx xxxxxxxx 2006/46/XX.
13e) Čl. 43 xxxx. 1 xxx 7x xxxxxxxx 78/660/EHS xx xxxxx xxxxxxxx 2006/46/XX.
13f) Čl. 43 xxxx. 1 xxx 7x Xxxxxx směrnice Xxxx 78/660/EHS, ve xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/46/XX.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 ze xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) Xx. 2 xxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/43/ES.
13x) Čl. 2 xxx 1 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/43/ES.
14) Xxxxxxxxx §220a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14c) Například xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14d) §6 xxxxxx č. 338/1992 Xx., o dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §61 xxxxxx č. 513/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15x) Xxxxxxxxx §6 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Například §69 xxxx. 8 x §69a xxxx. 6 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16a) Zákon č. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx.
16b) §7b xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 438/2003 Xx.
17) §22 xxxx. 2 zákona x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
18a) Xx. 34 xxx 7x Xxxxx xxxxxxxx Xxxx 83/349/EHS, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/46/ES.
18x) Xx. 34 xxx 7b Xxxxx xxxxxxxx Xxxx 83/349/EHS, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/46/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. července 2002 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx.
19) §3 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 507/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x. 437/2003 Xx.
20) Například xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 374/2009 Sb., x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx.

21) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/34/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx forem xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/XX x x xxxxxxx xxxxxxx Rady 78/660/EHS x 83/349/XXX.

22) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. xxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 297/2008.

23) Xxxxxxxxx zákon č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.