Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
500/2002 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST §1 §2

ČÁST DRUHÁ - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

HLAVA I - ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY §3 §3a §4

HLAVA II - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY

Pohledávky za upsaný základní kapitál §5

Dlouhodobý nehmotný majetek §6

Dlouhodobý hmotný majetek §7

Dlouhodobý finanční majetek §8

Zásoby §9

Dlouhodobé pohledávky §10

Krátkodobé pohledávky §11

Krátkodobý finanční majetek §12

Peněžní prostředky §12a

Časové rozlišení v aktivech rozvahy §13

Základní kapitál §14

Kapitálové fondy §14a

Fondy ze zisku §15

Výsledek hospodaření minulých let §15a

Rezervy §16

Dlouhodobé závazky §17

Krátkodobé závazky §18

Časové rozlišení v pasivech rozvahy §19

HLAVA III - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Náklady vynaložené na prodané zboží §20

Služby §21

Změna stavu zásob vlastní činnosti §22

Aktivace §23

Osobní náklady §24

Úpravy hodnot v provozní oblasti §24a

Jiné provozní výnosy §25

Daně a poplatky §26

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období §27

Jiné provozní náklady §28

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly §28a

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku §29

Náklady z finančního majetku §30

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti §31

Výnosové úroky a podobné výnosy, nákladové úroky a podobné náklady §32

Ostatní finanční výnosy §33

Ostatní finanční náklady §34 §35 §36

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům §37

Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění §38 §38a

HLAVA IV - USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Základní informace v příloze v účetní závěrce §39

Další informace v příloze v účetní závěrce některých malých účetních jednotek a mikro účetních jednotek §39a

Další informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky a střední účetní jednotky §39b

Doplňující informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky §39c

HLAVA V - USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O PENĚŽNÍCH TOCÍCH §40 §41 §42 §43

HLAVA VI - USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLEDU O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU §44

ČÁST TŘETÍ - SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA §45 §46

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČETNÍ METODY

Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících §47

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů §48

Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících §49

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek §50

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů §51 §52 §53

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování §53a

Ocenění majetku a závazků při přeměně obchodní korporace a okamžik účtování §54

Ocenění majetku a závazků při přeshraniční přeměně obchodní korporace a okamžik účtování §54a

Úpravy prováděné s účinky od rozhodného dne §54b §54c

Postup tvorby a použití opravných položek §55

Odpisování majetku §56

Metoda komponentního odpisování majetku §56a

Postup tvorby a použití rezerv §57

Vzájemné zúčtování §58

Metoda odložené daně §59

Metoda kursových rozdílů §60

Metoda ocenění souboru majetku §61

Metoda ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem podle §24 odst. 3 písm. b) zákona §61a

Metoda přechodu z daňové evidence na účetnictví §61b

Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky §61c

ČÁST PÁTÁ - KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

HLAVA I - POSTUP ZAHRNOVÁNÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU §62

HLAVA II - METODY KONSOLIDACE §63

HLAVA III - USPOŘÁDÁNÍ, OZNAČOVÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY §64

Konsolidovaná rozvaha §65

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty §66

Informace v příloze v konsolidované účetní závěrce §67

HLAVA IV §68

ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná §69

Účinnost §70

Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění

Příloha č. 3 - Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztráty - účelové členění

Příloha č. 4 - Směrná účtová osnova

č. 472/2003 Sb. - Čl. II

č. 397/2005 Sb. - Čl. II

č. 349/2007 Sb. - Čl. II

č. 469/2008 Sb. - Čl. II

č. 419/2010 Sb. - Čl. II

č. 413/2011 Sb. - Čl. II

č. 467/2013 Sb. - Čl. II

č. 293/2014 Sb. - Čl. II

č. 250/2015 Sb. - Čl. II

č. 441/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

500
XXXXXXXX
xx xxx 6. xxxxxxxxx 2002,
kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx podvojného účetnictví

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37a xxxx. 1 x provedení §4 xxxx. 2, §14 xxxx. 1, §18 xxxx. 4, §22 xxxx. 3 x §23 odst. 2 x 6 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx. a xxxxxx x. 353/2001 Xx., (dále xxx "xxxxx"):

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX X PŮSOBNOST

§1

Tato xxxxxxxx1) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx21), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx22) x xxxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx, označování x obsahové vymezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx aktiv, xxxxxxx x jiných xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vymezení nákladů, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx v xxxxxx závěrce; xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx položek konsolidované xxxxxx závěrky; metody xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky x postup zahrnování xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x peněžních xxxxxx x přehledu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxx přechodu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x příjmů xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) metodu oceňování xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxx prováděných x xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x xxxxxx xx rozhodného xxx;

x) xxxxxx sestavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace;

f) úpravy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxxx, pobočky nebo xxxx části xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx");

x) metodu xxxxxxx xxx nabytí xxxx než jedné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přechodem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 písm. x) xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vkladu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hodnotou.

§2

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x) a x), x) xx x) x x) zákona, x výjimkou účetních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19a x 23a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx1c) nestanoví xxxxx, x na účetní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx1d).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,1e) a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §16, 27, 31, 55 x 57 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx reálnou hodnotou xxxxx §27 zákona x nepoužijí §14a, 39, §51 xx 55, §58, 60 x 69, v xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků reálnou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx zkráceném xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX ZÁVĚRKY

§3

(1) Xxxxxx závěrka je xxxxxxxxx §18 xxxxxx.

(2) X xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, závazků x xxxxxx xxxxx.

(3) Podle §13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx rozlišení aktiv"; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "X. Xxxxxx rozlišení xxxxx", xxxx

x) x xxxxxxx "X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx xxxxxxxxx aktiv".

(4) Xxxxx §19 účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx "X.XXX. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"; rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxx "X. Xxxxxx xxxxxxxxx pasiv", xxxx

x) x položce "X. Xxxxxx xxxxxxxxx pasiv"; xxxxxxx neobsahuje položku "X.XXX. Časové xxxxxxxxx xxxxx".

(5) Xx výkazu xxxxx x xxxxxx xxxx uspořádány a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Příloha vysvětluje x xxxxxxxx informace xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx; informace x xx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx vykázány xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zisku x xxxxxx.

(7) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přírůstcích (xxxxxxxx) x xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členění xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx období.

(8) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "X. Xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o uspořádání xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozvahu x xxxxx zisku x xxxxxx (§3a) a xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx (§39 xx 39c) v xxxxx xxxxxxx, nebo ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zveřejňování informací x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x operacích x xxxx xxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění účinném x 31. xxxxxxxx 2017.

§3x

(1) Xxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx položky podle přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx x sestavuje xx účetní xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx jednotkou, která xx xxxxxxxxx mít xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozvaha ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx podle přílohy č. 1 x této xxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxx označené písmeny x xxxxxxxx číslicemi x xxxxxxxx xxxxxxx "X.XX.1. Dlouhodobé xxxxxxxxxx", "X.XX.2. Krátkodobé pohledávky" x "X.XX.3. Časové xxxxxxxxx aktiv" x xxxx xx sestavovat xxxx účetní jednotka, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx ji xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxx 3 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx xx

x) účetní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností, x

x) x xxxxxxxxx účetních xxxxxxxx ta, která xx

1. velkou xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem.

(4) Xxxxx zisku a xxxxxx xx zkráceném xxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxx 3 x této xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, písmeny x xxxxxxxxx položky, x xxxx xx xxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) nemá povinnost xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx §39 x 39b x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §39c, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) podle §39 x 39a x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, která xx

1. xxxxx účetní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem.

(6) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxx §39 a xxxx xx sestavit xxxx účetní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem.

§4

(1) V xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx a ztráty xx xxxxxxx podle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 x této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx položek xxx provést xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené uspořádání.

(2) Xxxxxxx rozvahy x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx označují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx lze xxxxxx na podpoložky. Xxxxxxxxx položky se xxxxxxxx "*".

(3) Položky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zisku a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx,

x) pokud xxxxx x významnou xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxx

x) pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx srozumitelnosti xxxxxxxxx x xx podmínky, xx xxxxxxxx položky xxxxx xxxxxxx jednotlivě x xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx výše xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx položek xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a oprávky (xxxxxx), výše xxxxxxxxx xxxxxxx x oprávek x xxx xx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxx aktiv xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxx).

(5) Xxxxx z položek xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx zisku x xxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x položek přehledu x peněžních tocích xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxx"). X xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvádí xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxx). X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx uváděné xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx srovnatelné, xxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx účetní xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 7 zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zisku x ztráty x xxxxxx xxxx za xxxxxx x běžné xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxx účetním xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx informací za xxxxxx xxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx anebo xx dni účinnosti xxxxxxxxxx x úpadku. Xx xxxxxx xxxxx x ztráty xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx neuvádějí. Xxxx pravidlo se xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xx získání xxxxxxxxx xx minulé xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx položky xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Kč. Účetní xxxxxxxx s výší xxxxx celkem (netto) xxxxx miliard Xx x vyšší xxxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx x celých milionech Xx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx "XXXXXX CELKEM" (netto) x "PASIVA CELKEM" xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx "***Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx období" xxxxxxx xx výkazu xxxxx x ztráty xx musí xxxxxx xxxxxxx "X.X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" uvedené x xxxxxxx (xxxxxxx).

HLAVA II

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ XXXXXXXXX XXXXXXX ROZVAHY

§5

Pohledávky xx xxxxxx základní xxxxxxx

Xxxxxxx "X. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx upisovateli x xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx xxxxxxxxxx akcie.

§6

Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx

(1) Xxxxxxx "B.I. Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x goodwill x xxxxx použitelnosti xxxxx xxx jeden xxx x od xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovených a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx obsahuje povolenky xx xxxxx a xxxxxxxxxxx limity. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx další xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx ověřování nehmotných xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx výše ocenění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx "X.X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek" xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x) x xxxxx xxxxxxxx a odpisování xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx nehmotnému xxxxxxx, x xxxxxx neúčtuje xxxx x majetku,

b) xxxxxxxx nehmotného majetku, xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx vyjmenované x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx a xxxxxx jednotka je xxxxxxxxxx x položce "X.X. Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx", ale v xxxxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxx 1 jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xx jiných xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx zejména xxxxxxxx průmyslového a xxxxxxxxx vlastnictví, výsledky xxxxxxx xxxxxx činnosti x práva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů5) xx podmínek stanovených x písmeni x),

x) xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxx záporný rozdíl xxxx oceněním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souhrnem jeho xxxxxxxxxxxx přeceněných složek xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx. Goodwill xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx goodwill xxxxxxxx xx nákladů xx rozhodného dne xxxxxxx. Záporný xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx rozhodného xxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx změny doby xxxxxxxxxx,

x) povolenkami na xxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx5a),

2. jednotky xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx emisí x projektových činností5a),

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5a) x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx letectvím5a),

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx5b) x xxxxxxxxxxxx limit xxxxxxxxxx xxxx5b) xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx5b) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx reprodukční xxxxxxxxxx xxxxx nepřevýšily xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Věci vzniklé xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx například x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx využití xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Položka "X.X.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého nehmotného xxxxxxx, xxxxxxx povolenky xx emise x xxxxxxxxxxx limity.

(6) Xxxxxxx "X.X.5.2. Xxxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx "B.I.5.1. Poskytnuté xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek" xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x závdavky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx nehmotným xxxxxxxx xx xxxxx pořizovaný xxxxxxx uvedený xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxxxx funkcí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxxxx. Obdobně se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x reklamních akcí, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx5c) x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx tohoto software xxxxxxx fungovat. Dále xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx audity5d) x xxxxxxxxxxx xxxxxx5e), xxxxx hospodářské xxxxx5f) x xxxxx povodí5g).

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XX.1.1. Pozemky" xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx výši xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx (§9 odst. 5). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vykazují xx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxx "X.XX.1.2. Xxxxxx", "X.XX.4.1. Pěstitelské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" x "X.XX.4.3. Jiný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" podle xxxxxxxx 6 písm. x).

(2) Položka "X.XX.1.2. Xxxxxx" xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx6) včetně xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx stavby xxx xxxxxxxx, vodní xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů5d),

b) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zbožím (§9 xxxx. 5),

x) xxxxxxx xxxxxx lomů, xxxxxxxx x hlinišť,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vymezené xxxx jednotky; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx "B.II.2. Xxxxxx movité věci x xxxxxx soubory" xxxxxxxx

x) xxxxxxxx z xxxxxxx kovů xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx movité xxxx a xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rok x od xxxx xxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx principu významnosti x xxxxxxx a xxxxxxxxx zobrazení xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxx xxxxxx věci x jejich xxxxxxx" xx považují za xxxxxx xxxxxx majetek, x kterém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako x zásobách.

(4) Xxxxxxx "X.XX.4.1. Pěstitelské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje

a) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku x výměře nad 0,25 hektaru x xxxxxxx nejméně 90 xxxxxx xxxx 1000 xxxx xx 1 xxxxxx,

x) trvalý porost xxxxx x xxxxxxxx xxx nosných xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx "B.II.4.2. Xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx" xxxxxxxx dospělá xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx), x dobou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx a xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a poctivého xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jeden rok xxxxxxxxxxxx v položce "X.XX.5. Xxxxxxx xxxxxxx x jejich skupiny" xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx "X.XX.4.3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vkladem xxxx xxxxxxx pozemku xx 1. lednu 1997 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §56 xxxx. 2 písm. x) x odst. 5,

x) xxxxxxxx díla, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,9) předměty xxxxxxxx hodnoty10) x xxxxxxx hmotné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,11) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x pozemku x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "X.XX.1.2. Stavby" xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx "X.X. Zásoby".

(7) Xxxxxxx "B.II.1.2. Xxxxxx" x položka "X.XX.2. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx" xxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §47 xxxx. 4

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x §28 xxxx. 5 xxxxxx,

x) xxxxxxxx hmotného majetku.

(8) Xxxxxxx "B.II.5.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx uvedení xx xxxxx způsobilého k xxxxxxx.

(9) Položka "B.II.5.1. Xxxxxxxxxx zálohy na xxxxxxxxxx xxxxxx majetek" xxxxxxxx krátkodobé x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx poskytnuté xx xxxxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxxxx rozdíl x xxxxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxxxxx (aktivní) nebo xxxxxxx (xxxxxxx) rozdíl xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx nabytého převodem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majetku x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účetnictví xxxxxx xxxxxxxx prodávající, xxxxxxxxxx, zanikající nebo xxxxxxxxxxx odštěpením xxxxxxxx x převzaté xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rozdíl x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxxxx dne xxxxxxx. Xxxxxxx oceňovací rozdíl x nabytému majetku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxx xx xxxxxx obchodního závodu xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxxxxxxx xx výnosů xx xxxxxxxxxx xxx přeměny. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx použitelnosti xxxxx než 15 xxx, účetní xxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxx odpisování xxxxxxxxx xxxx pasivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 180 xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyřazení xxxxxxxx složky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo hmotného xxxxxxx. X případnou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílu k xxxxxxxx majetku, a xx xxxx změny xxxx odpisování.

(11) Dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx pořizované xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx technických xxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx12) xxx užívání (xxxxxxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx byly xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x užívání x nevyžadují xxxxxx x xxxxxxxxxx.

§8

Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XXX.5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné papíry x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx podíly, xxxxx xxxxxx vykázány x xxxxxxxxx "B.III.1. Xxxxxx - xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx" a "X.XXX.3. Xxxxxx - xxxxxxxxx xxxx", xxxxxxx xxxxx papíry, u xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx držet xx xx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx záměr xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx s pevnou xxxxxxxx sazbou, dluhopis, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnotou x jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.XXX.7.1. Xxxx dlouhodobý finanční xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx předměty x drahých xxxx x xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxx "X.X. Zásoby".

(3) Položka "X.XXX.7.2. Xxxxxxxxxx zálohy xx dlouhodobý finanční xxxxxxx" obsahuje krátkodobé x dlouhodobé zálohy x xxxxxxxx poskytnuté xx pořízení dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx "C.I.1. Xxxxxxxx" zejména xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx do xxxxxxx x tvoří jeho xxxxxxxx,

x) pomocné xxxxx, xxxxx přecházejí xxxx xxxxx xx výrobku, xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, například xxx xx xxxxxxx,

x) látky, xxxxxxx je zapotřebí xxx xxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) náhradní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx materiály, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) další movité xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rok x xxxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x dobou xxxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxx movité xxxx x jejich xxxxxxx", xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) pokusná zvířata12c).

(2) Xxxxxxx "X.X.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxx

x) produkty, xxxxx xxxxxx jedním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stupni x nejsou xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty, xx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx všemi xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxxx procesu účetní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx "C.I.3.1. Xxxxxxx" xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxx určené x prodeji nebo xx xxxxxxxx uvnitř xxxxxx jednotky.

(4) Xxxxxxx "X.X.4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxx xxxxxx jatečných xxxxxx12d), která xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx "X.XX.4.2. Dospělá zvířata x xxxxxx xxxxxxx", "X.X.1. Xxxxxxxx" x "X.X.3.2. Zboží".

(5) Položka "X.X.3.2. Xxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx obchoduje. Xxxxxxx xxxxxxxx dále výrobky xxxxxxx výroby, xxxxx xxxx aktivovány a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x zvířata xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, byla aktivována x jsou xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx12d). Xxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, nakupuje xx xxxxxx prodeje x sama xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Položka "X.X.5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zásoby" obsahuje xxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxx x závdavky xxxxxxxxxx xx pořízení xxxxx.

(7) O zásobách xx účtuje průběžně xxxxxxxx X nebo xxxxxxxxxx způsobem X. X xxxxxxx X xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x využitím účtů x xxxxxx xxxxx 1 Xxxxxx. X xxxxxxx X xx x xxxxxx xxxxx 1 Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx B xxxxx xxxxxx jednotky xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx, xx xxxxx schopny xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxx stav xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zákona.

§10

Dlouhodobé pohledávky

(1) Položka "X.XX.1. Dlouhodobé pohledávky" xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x okamžiku, xx xxxxxxx je účetní xxxxxxx sestavena, mají xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.XX.1.1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx x xxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Položka "X.XX.1.2. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ovládanými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobami x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.XX.1.3. Pohledávky - xxxxxxxxx vliv" xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podstatným xxxxxx, xxxx účetními xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňujícími xxxxxxxxx vliv, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx "X.XX.1.5.1. Pohledávky xx společníky" xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných x jiných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xx výši předepsané xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx společníky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx X.XX.1.5.2. Dlouhodobé xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx na dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx, dlouhodobý xxxxxx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.2.4.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy".

(7) Xxxxxxx "X.XX.1.5.3. Dohadné xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluv, x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx delší xxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx není xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx "C.II.1.5.4. Xxxx pohledávky" obsahuje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zejména dlouhodobé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx náhrady xxxx a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dluhopisů.

§11

Krátkodobé xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxxxxx pohledávky" xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sestavena, xxxx xxxx splatnosti jeden xxx x kratší.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxx obsahovému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek x §10 x xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxx 3 a 4.

(3) Xxxxxxx "X.XX.2.2. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba" x "C.II.2.3. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a úvěry.

(4) Xxxxxxx "X.XX.2.4.1. Pohledávky xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x položce "C.II.4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxx zápůjčky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace x převod xxxxxxx x výnosů xxxx xxxxxxxxxx sdruženými xx xxxxxxxxxxx.

(5) Položka "X.XX.2.4.3. Xxxx - daňové xxxxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x uhrazených xxxxxxxx záloh. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 3 xxxxxxxx rezervu xx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx "X.XX.2.4.3. Xxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx" v celkové xxxx, xxx sníženou x předpokládanou xxx xx xxxx uhrazených xxxxx na xxx x příjmů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x účetní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx "C.II.2.4.6. Xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.1.5.4. Xxxx xxxxxxxxxx" zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytnuté xxxxxxxx x úvěry, x výjimkou xxxxxxxx x úvěrů vykazovaných x xxxxxxxxx "C.II.2.2. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx ovládající osoba", "X.XX.2.3. Pohledávky - xxxxxxxxx vliv" x "X.XX.2.4.1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx".

§12

Krátkodobý xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx "X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cenových xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dvanáct xxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx a kratší, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, x ostatní xxxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxxx není znám xxxxx xxxxxx jednotky. Xxxxxxxx xx zde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§12x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxx prostředky x xxxxxxxx" obsahuje xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, popřípadě xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.XX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtech" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x položce "X.XX.2. Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

§12x vložen xxxxxxx předpisem č. 250/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§13

Časové xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nebo x xxxxxxx "D. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx". Účetní xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx zvolí xxxxxxxxxx x rozvahovému xxx; xxxxxxxxx obou xxxxxxx vykazování xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx "D. Xxxxxx xxxxxxxxx aktiv", xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx aktivní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x vykazování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (věcné vymezení), xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx.

(3) Xxxxxxx "X.XX.3.1. Náklady xxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxxxx "X.1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxxxx účetních xxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.XX.3.2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxxxx "X.2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", obsahuje položky, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx souhrnně vztahují x danému účelu.

(5) Xxxxxxx "C.II.3.3. Xxxxxx xxxxxxxx období", respektive "X.3. Příjmy xxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx částky xxxxxx jednotkou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nejsou xxxxxxxx přímo xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx kapitál

(1) Xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxxx kapitál" xxxxxxxx zapsaný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx státních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx osoby rozdíl xxxx majetkem xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.X.3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" obsahuje xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14a

Kapitálové fondy

(1) Xxxxxxx "X.XX.2.3. Oceňovací xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obchodních korporací" xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v účetnictví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jmění xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dni xxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx den, x němuž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace.

(2) Xxxxxxx "X.XX.2.4. Xxxxxxx z xxxxxx obchodních xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxx vyloučením vzájemných xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozdíly xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, která se x xxxxxxx x xxxxxxxxx x zákonem xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx operací, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.

(3) Položka "X.XX.2.5 Xxxxxxx x xxxxxxx xxx přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" obsahuje u xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx vykázány x xxxxxx závěrce xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro projekt xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

§15

Fondy xx xxxxx

Xxxxxxx "X.XXX. Xxxxx ze xxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx, stanov, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zakladatelské xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§15a

Výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

(1) Položka "A.IV.1. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx (+/-)" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx let (-).

(2) Xxxxxxx "X.XX.2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx" xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x část xxxxxxxx daně podle §59 xxxx. 6. Xxxx obsahuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x minulých xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx popíše xxxxxxx xxxxxxx "A.IV.2. Jiný xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxx xxx" x xxxxxxx x účetní xxxxxxx.

§16

Rezervy

(1) Xxxxxxx "X. Xxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,13) xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx z xxxxxx x ostatní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "B.1. Rezerva xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky" xx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podobné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxx x příjmů xx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně. Xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxx "B.2. Rezerva xx xxx x xxxxxx" ve výši xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x uhrazené xxxxxx xx xxx x xxxxxx, pokud xxxx xxxx zálohy nižší xxx xxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx tyto xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx dani, xxxxxx xxxxxxxx položku "X.X.3. Rezerva na xxx z příjmů" xxxxxxx.

(4) Položka "X.4. Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx tvořit x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nezbytně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotky.

§17

Xxxxxxxxxx závazky

(1) Položka "X.X. Dlouhodobé xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sestavena, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, x odložený daňový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxx dluhopisy" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x titulu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů.

(3) Položka "X.X.2. Xxxxxxx x xxxxxxxx institucím" obsahuje xxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.X.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů" xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jednotek zejména xxxxx x obchodních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx směnek, prostřednictvím xxxxx má xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx "C.I.9.1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společníky xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx společnosti.

(6) Xxxxxxx "C.I.9.2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx podle xxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx jeden rok, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(7) Položka "C.I.9.3. Xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx x všech xxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxx, například dluhy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxxx opce. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x titulu přijatých xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx "C.I.6. Xxxxxxx - ovládaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxx", "X.1.7. Xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx" x "X.X.9.1. Xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx".

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx "X.XX. Krátkodobé xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mají xxxx splatnosti jeden xxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §17 x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(3) Položka "C.II.8.1. Xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx položka "C.I.9.1. Xxxxxxx ke společníkům" x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx družstev xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx ke xxxxxxxxxxx sdruženým ve xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.XX.8.3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiným fyzickým xxxxxx, x výjimkou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx komanditních xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx závislé xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx "X.XX.8.4. Závazky xx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhy xx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxx rozlišení x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x položce "X.XXX. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxx x xxxxxxx "X. Časové xxxxxxxxx pasiv". Účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vykazování xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vykazování xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx časového rozlišení x xxxxxxxx rozvahy xxxxx §13.

(2) Xxxxxxx "X.XXX. Časové xxxxxxxxx xxxxx", respektive "D. Xxxxxx xxxxxxxxx pasiv", xxxxxxxx xxxxxx časového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx xxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxxx současně xxxxx xxxxxx účel (xxxxx xxxxxxxx), xxxxxx a xxxxxx, kterých se xxxxxx.

(3) Položka "X.XXX.1. Xxxxxx příštích xxxxxx", xxxxxxxxxx "X.1. Výdaje xxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxx xx xx nebyl xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Položka "X.XXX.2. Xxxxxx příštích xxxxxx", respektive "D.2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxx xx xxxxxx v příštích xxxxxxxx obdobích.

HLAVA XXX

XXXXXXXX VYMEZENÍ XXXXXXXXX POLOŽEK XXXXXX XXXXX X XXXXXX

§20

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx "X.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx prodané xxxxx" obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zboží.

§21

Xxxxxx

Xxxxxxx "A.3. Služby" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dodanými xxxxxxxx, xxxxxxxxx náklady na xxxxxx a udržování, xxxxxxxx, náklady xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx pořízení xxxxxxxx nehmotného xxxxxxx.

§22

Změna xxxxx zásob xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx "B. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" obsahuje xxxxxxx xx snížení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx běžného xxxxxxxx období. O xxxxx nedokončené výroby, xxxxxxxxxx, výrobků a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného účtu xxxxxx xxxxxxx 58 - Změna xxxxx xxxxx vlastní xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx může xxx x zápornou xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx

Xxxxxxx "X. Aktivace" xxxxxxxx xxxxxxx nákladů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x nákladech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx 58 - Xxxxx stavu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x aktivace. Xxxx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx "X. Xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx, včetně sociálních xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§24x

Xxxxxx hodnot x xxxxxxxx oblasti

Položka "X. Xxxxxx hodnot v xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx, zásob a xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx změna xxxxxx (odpisy) xxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx).

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 250/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§25

Jiné provozní xxxxxx

Xxxxxxx "XXX.3. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx" obsahuje zejména xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx oblasti, xxxxxxx xxxxxx a úroky x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxx13x), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§26

Daně x xxxxxxxx

Xxxxxxx "X.3. Xxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxx veškeré xxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o kterých xxxx účtováno xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx z příjmů.

§27

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období

Položka "X.4. Rezervy x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účtové xxxxxxx 55 - Xxxxxx, rezervy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxxx oblasti; xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx těchto nákladů xxxxxxxxxxx se snížením xxxx zrušením rezerv x xxxxxxxxxxx nákladů, x kterém xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx může xxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Jiné provozní xxxxxxx

Xxxxxxx "X.5. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, smluvní xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, pojistné xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x škody x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, to xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zničení, dlouhodobého xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx i subjektivních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze odpisovat xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx na emise. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13b) a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx13c). Obsahuje i xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady.

§28x

Xxxxxx z dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx "IV. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxx x xxxxx x xxxxxxx podílů.

§28a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§29

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx

Xxxxxxx "X. Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx výnosy x xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxx

Xxxxxxx "X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx s ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem" xxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx "X. Úpravy xxxxxx a rezervy xx xxxxxxxx oblasti" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx xx finanční oblasti, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 57 - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxx, x kterém xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účtu. Tato xxxxxxx může xxx x xxxxxxxx hodnotu.

§32

Výnosové xxxxx x xxxxxxx výnosy, xxxxxxxxx xxxxx a podobné xxxxxxx

(1) Položka "VI. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx" a xxxxxxx "J. Xxxxxxxxx xxxxx a podobné xxxxxxx" xxxxxxxx všechny xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxx x xxxxxxxx xx xx věcné x xxxxxx xxxxxxxxxxx; do xxxxxxxxx položky xxxxx x xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx zejména bank xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx z úvěrů x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx papírů ve xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, x dluhopisů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držených do xxxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx a jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a časové xxxxxxxxxxx, x dluhopisů, xxxxxxx xxxxxxx výnos xx xxxxxxxx rozdílem xxxx jmenovitou hodnotou x xxxxxx emisním xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; nákladové xxxxx u xxxxxxxxx x pevnou úrokovou xxxxxx držených xx xxxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx souvislosti.

§33

Ostatní xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx "XXX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx zejména tržby x xxxxxxx krátkodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx, výnosy x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dále xxxxxxxx i přijaté xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, kursové zisky x xxxxxx xx xxxxxxx mank x xxxxxxx xx finančním xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx "X. Xxxxxxx finanční xxxxxxx" obsahuje zejména náklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x škody xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx související s xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx a mimořádné xxxxxxxx xxxxxxx.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2015 Sb.

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/2015 Sb.

§37

Xxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx "X. Převod xxxxxx xx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxx povinnost xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti.

§38

Xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx položky "X. Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxx)", "X. Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxx)" x "X. Xxxxxxx náklady (xxxxxx úprav xxxxxx)" xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx členěné xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx položek "II. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", "X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", "III. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx - xxxxxx", "X. Náklady xxxxxxxxxx xx prodané xxxxxx", "XX. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx", "X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx", "X. Výnosové xxxxx x xxxxxxx výnosy", "X. Úpravy xxxxxx x rezervy xx xxxxxxxx oblasti", "X. Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx", "XX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", "X. Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx" x "X. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "XXX. Xxxxxxx provozní výnosy", "X. Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx", "XX. Výnosy x dlouhodobého finančního xxxxxxx - podíly", "X. Xxxxxxx vynaložené xx prodané xxxxxx", "X. Výnosy x xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx", "X. Náklady xxxxxxxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxx", "XX. Výnosové xxxxx x podobné xxxxxx", "X. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxx oblasti", "X. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náklady", "XXX. Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy", "X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" x "X. Xxxxxx podílu na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníkům".

§38a

§38a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2015 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX INFORMACÍ X PŘÍLOZE X XXXXXX XXXXXXX

§39

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx x xxxxxxx x účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx metodách x xxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky; xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsob

1. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx úprav hodnot xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx položky),

3. xxxxxxxxx xxx přepočtu xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx českou xxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxx oceňovacím xxxxxx x technice při xxxxxxx xxxxxxx hodnotou xxxxxxx

1. xxxxx reálné xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

2. xxx xxxxx xxxx derivátů xxxxx xxxxx o xxxxxxx x podstatě, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x určitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x tabulku x xxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxx během účetního xxxxxx xx příslušném xxxx x účtové xxxxxxx 41,

3. xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx položky, xxxxx nebyly xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx dni mají xxxx splatnosti xxxxx xxx 5 xxx,

x) xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx a xxxxx), xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx záloh, xxxxxxxx, zápůjček a xxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxxx úrokové xxxxx, xxxxxxxx podmínek x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, odepsaných nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx kategorii osob,

g) xxxx x povahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosů x nákladů, které xxxx mimořádné svým xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx a xxxxx), podmíněných xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytnutých xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxx, xxxxx xxxxxx vykázány x xxxxxxx; penzijní závazky x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx uvádějí xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x průběhu xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Malá účetní xxxxxxxx nebo mikro xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v příloze x xxxxxx xxxxxxx xxxx uvede xxxxxxxxx x xxxxxx vlastních xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

§39a

Další xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účetních xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxx účetní závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxx účetní závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 x xxxx xxxxx

x) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx na xxxxxxx a konci xxxxxxxx období, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx období,

2. výši xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx na začátku x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx účetního xxxxxx,

3. xxxx úroků, xxxxx účetní jednotka xxxxxxxx, že jsou xxxxxxxx ocenění xxxxxxx,

x) xxxxx x sídlo xxxxxx jednotky, která xxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx nejužší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) povahu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty x xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tržních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx spřízněnou xxxxxxx, x ostatní xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx situace xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx stranou xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx22).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx charakteru x xxxxxxxx případů, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx nemusí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, konsolidující xxxxxxxxx xxxx vlastněny

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx řídících, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) jejími xxxxxxxxxxxxxxx účetními jednotkami xxxx účetními jednotkami x podstatným xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetními xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§39x

Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x účetní xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxxx x střední xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jednotka x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §39 x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních jednotek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i výši xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxx účetní závěrka.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx přidružené xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xx tyto xxxxxxxxx svou povahou xxxxx poškozovaly kteroukoliv xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx; informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx v příloze x účetní xxxxxxx.

(4) Xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky širší xxxxxxx; tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx účetní jednotky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek, xx xxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx patří,

d) xxxxx, xxx je možné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konsolidujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), xx-xx xxxx xxxxxxx možné.

(6) Xxxx xxxxxx jednotka xxxxx x

x) počet x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx během xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx akcií; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx podílů,

b) xxxxxxxxx x vyměnitelných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x vyznačením xxxxxx xxxxx a xxxxxxx práv, která xxxxxxxxx,

x) informaci, která xxxxxx průměrný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) o xxxxxxxxxx xxxxx kategorií x průběhu účetního xxxxxx,

x) výši xxxxx xxxxxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bývalých členů xxxxxx orgánů; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx každou kategorii xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv

1. xxxxxxxx na xxxxxxx x konci xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx během xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx opravných xxxxxxx x oprávek xx začátku a xx konci účetního xxxxxx a jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx období,

3. xxxx úroků, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx období x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x jejich xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxx xxxx přínosy xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxxxx rizik xxxx přínosů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účetní jednotky,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a které xxxxxx uzavřeny za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx stranou, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx transakcích, xxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxxxx spřízněnou stranou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx22).

(7) Účetní jednotka xxxx informace x xxxxxxxxxxxx transakcích xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx nemusí xxxxxx xxxxxxxxx uzavřené mezi xxxxxx nebo více xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx transakcí, konsolidující xxxxxxxxx plně vlastněny.

§39b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 250/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§39x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přílohu x účetní závěrce xxxxx §39 x 39b x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x služeb xxxxx kategorií činností x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx liší x xxxxxxxx způsobu, xxxxxx xx organizován xxxxxx xxxxx x výrobků x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vynechány, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotku xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vždy xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Dále xxxxxx xxxxxxxx x příloze x účetní xxxxxxx xxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx roční xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx odměny účtované xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxx zahrnuta xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§39x xxxxxx právním předpisem x. 250/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

XXXXX X

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX TOCÍCH

§40

(1) Xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx 21), xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu xxxxxx xxxxxxxxxx účtu (xxxxxx xxxxxxx 22), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 26.

(2) Xxxxxxxxx ekvivalenty xx xxxxxx xxxxxxxxxx likvidní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx snadno x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx nepředpokládají xxxxxxxx xxxxx hodnoty v xxxx. Xx peněžní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx cenné xxxxxx x obchodování na xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepromítají do xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uplatňovanou xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx jednotka xxxx x příloze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásady xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ukazatelů xxxxxx předchozímu účetnímu xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soulad mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rozvaze.

§41

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činností xx xxxxxxx x xxxxxxxx x peněžních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx x příloze.

(2) Xxxxxxxx činností se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zahrnout xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí taková xxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxx xx velikosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§42

(1) Účetní jednotka xxxxxxxx xxxxxxx toky x provozní xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výdajů, xxxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxx xx xxxxxx zisku x xxxxxx, xxxx

x) nepřímou xxxxxxx, u xxxxx xx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx budoucích xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výsledek hospodaření, xxxxx nemají xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nepeněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x investiční x xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx x přehledu x xxxxxxxxx tocích.

§43

(1) Peněžní xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x vyplacením xxxxx x xxxxxx xx xxxxx x platby xxxx x xxxxxx xx uvádějí v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Platby xxxx x xxxxxx se xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x provozní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úroky, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xx ocenění xxxxxxxxxxxx majetku, a x přijatými xxxxxx xx zisku se xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Peněžní xxxx xxxxxxxxxxx x přijatými xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx zisku xxxxx xxx alternativně xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx související x xxxxxxxxxxx úroky, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxx alternativně xxxxxxxx xx xxxxxxxx činnosti. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x vyplacenými úroky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxx do investiční xxxxxxxx x vykazují xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx položka xxxx xxxx informace x xxxxxxx.

(5) Vyplacené xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx do finanční xxxxxxxx. X případech, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx přerozděluje xxxx společníky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podíly xx xxxxx, se xxxxxxx xxxx platby x rámci provozní xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXX VYMEZENÍ PŘEHLEDU X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§44

(1) Přehled o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx mezi dvěma xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, ze xxxxxxx bylo čerpáno.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

§45

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 4 x této xxxxxxxx.

§46

(1) Xxx vedení xxxxxxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx x účtovém xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx účtových xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx vedení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účtový rozvrh, x němž xxxx xxxxx xxxxx účtové xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V účtovém xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vycházet x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin xxxxxx xxxxxx osnovy. Xxxxxx jednotka, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxx xxxxxxx členění x xxxxxxxx xxxxxxxxx 50 xx 55 x 60 xx 64.

(2) X rámci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxx jednotky.

(3) Účetní xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx20).

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

§47

Xxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku x vymezení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxxx nehmotného a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxx jeho xxxxxxxx xx doby xxxxxxxxx x §6 odst. 8 nebo x §7 xxxx. 11 xx cena, xx xxxxxx xxx majetek xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx

x) přípravu x zabezpečení pořizovaného xxxxxxx, zejména xxxxxx xx poradenské xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx záruky a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, zejména x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx dočasné xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x poplatky xx dočasné xxxx xxxxxx xxxxxx lesní xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a projektové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxx, clo, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxx tvořící xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Zůstatkové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx vyřazení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx výstavbu,

g) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, náhrady xxxxxxxxx újmy xxxxxxxxxxx xxxx nájemci ebo xxxxxxxx xxxxxxxx věci, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx zajištěním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx14a), xxxxxxxxx14b) x xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx14c) xxxxxx jednotce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x dotčenému xxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx,

x) zkoušky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx způsobilého k xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkony, xxxx xxxxxx x těchto xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx (xxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x udržovací xxxxx xxx zastavení pořizování xxxxxxx x dekonzervační xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetek xxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx x hmotného xxxxxxx x technického xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxx. Opravou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, součástí xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx soustavná xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstraňují xx xxxxxxxxx závady,

b) náklady xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx najatého xxxx propachtovaného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx stavu,

c) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x prodlení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx14d),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovníků,

g) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku zásobami,

h) xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xx užívání,

j) v xxxxxxx xxxxxxx vykazovaného x xxxxxxx "B.II.1.1. Xxxxxxx" náklady spojené x pořízením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku podle xxxxxxxx 1 vykazovaného x xxxxxxxxx "B.II.1.2. Xxxxxx", "X.XX.4.1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx porostů" x "X.XX.4.3. Jiný xxxxxxxxxx hmotný majetek" xxxxx §7 xxxx. 6 xxxx. x).

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stavba xxxxxxxxxx xxxxx stavby. Xx-xx při xxxxxx xxxxx stavby oceněného xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx stavba vyhovující xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, rozdělení xxxxxxx práva stavby xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x právu xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x poctivého xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx užívání, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx jeho účelu xxxx technických parametrů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x stavebních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednotlivého dlouhodobého xxxxxxx v položkách "X.X. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx" (§6 xxxx. 1 xxxx xxxxx) x "X.XX.2. Xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx soubory" xxxx x případě majetku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.1.2. Stavby" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx stavba xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na technické xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx zásahy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,2a),3) x jehož xxxxxxxx x odpisování xx xxxxxxxxx účetní jednotka. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oceněna xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xx ocenění xxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx samostatně. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx převzatého xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Ocenění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x technického xxxxxxxxxx xx xxxxx x dotaci na xxxxxxxx xxxxxxx x x dotaci na xxxxxx úroků xxxxxxxxxxxx xx ocenění xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xx emise x xxxxxxxxxxxxx limitů xxxxxxxxxx xxxxxxxx prvním xxxxxxxxxxxxxx5a)&xxxx;xxxx xxxxxxxxx5b). Za xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx, ze státních xxxxx, x rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xx stanovený xxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx zahraničí x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx rovněž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx to právní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx prvním xxxxxxxxx5b) xxxx xxxxxxxxxxxxxx5a) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou. Xxxxxxx povolenek xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxxxx5b) se nesnižuje x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 34. Při spotřebě, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx těchto aktiv xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držitelem5b), xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 34 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek pořízený xxxxxxx smlouvou xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx pořizovací xxxxx, xxxxxx-xx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x keři, xxxxx xxxxxx pěstitelským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§7 xxxx. 4).

§48

Xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx a xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny cenného xxxxxx a podílu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxx úroky z xxxxx xx pořízení xxxxxxx papírů a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§49

Způsoby oceňování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zásob jsou xxx xxxxxxx související x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, provize, xxx x pojistné. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zejména xxxxx x xxxxx x zápůjček xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx rozdíly, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x prodlení x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vztahů.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zboží xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx x xxxxxxxx druhu xxxxx xxxxxxx způsoby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x ocenění xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §25 xxxx. 4 xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxx analytického účtu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx průměr, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ocení xxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx účetní xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx náklady zásob xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xx oceňují ve xxxxxxxx xxxx xxxx xx základě kalkulace xxxxxx, xxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náklady x xxxxx zahrnovat xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x fixních xxxxxxxxx xxxxxxx, příčinně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx ocenění xxxxxxx xxxxxx jednotka x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx principu xxxxxxxxxxx x věrného a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§50

Vymezení nákladů souvisejících x pořízením xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx nakupovaných pohledávek, xxxxxx právníkům x xxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx hodnot x xxxxxxx xxxxxx určených xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxxx zisk x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx) se účtují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtů x xxxxxx skupině 41. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx je pravděpodobně xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxx. Xxxx tohoto znehodnocení xxxxxxxx kladnému rozdílu xxxx oceněním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx znehodnocení. Xxxxx následně xx xxxxxxxxxx znehodnocení xx xxxx finančních xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx zvýšení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx znehodnocení podle xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oceňovaných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) ovládané osoby xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 41.

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 441/2017 Sb.

§53

§53 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 441/2017 Sb.

§53x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty x pohledávek, které xxxxxx jednotka xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx, xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx účtují xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

§54

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx účetnictví xx xxxxxx přeměny xx xxxxxxxxxx rejstříku, se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxxxx xxxxxxxx, x xx ani x xxxxxxx, že zákon x přeměnách ocenění xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje.

(2) Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx vyžaduje u xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx účetní xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" x "účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odštěpením"), xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx reálnou xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 zákona; obdobně xxxxxxxxx nástupnická xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx"), xxxx přejímající xxxxxxxxx, který xx xxxxxx jednotkou, v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 7.

(3) Účetní xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx znalce xxx projekt xxxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dni xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx den xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx účetních knih, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dni xxx xxxxxxx, xxxx pokud xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx přeměny xxxxxxxx korporace do xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotka rozdělovaná xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx o xxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxx hodnotou, x xx xx xxxxxxxx účetních xxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, a xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxx ocenění majetku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx 2 xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které vykázala x účetní závěrce xx dni předcházejícímu xxxxxxxx xxx; x xxxxxxxxxxx rozdílech, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx prostřednictvím účtu xxxxxxxxxxxx x položce "X.XX.2.5. Xxxxxxx x xxxxxxx xxx přeměnách xxxxxxxxxx korporací", xxxx

x) xxx ocenění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ocenění xxxxx §24 odst. 3 xxxx. x) xxxx 1 zákona x položce "X.XX.2.5. Xxxxxxx x ocenění xxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx" xxxxxxxx; existuje-li xxxxxxx jmění xxxxxxxx xxxxxx x rozhodnému xxx a xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxxxx rozdíl x xxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx "X.XX.3. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx "A.II.2.5. Xxxxxxx x ocenění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxxxx účetní jednotka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx oceňovacích xxxxxxx xxxxxxxxx z ocenění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §54b xx xxx zápisu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(7) Pokud xx xxxxxxxx den xxxxxxx se dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx jednotkou, xxxxxx x xxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 k xxxxxxxxxx xxx, x to xx xxxxxxxx účetních xxxx. Zanikající xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozdělovaná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx reálnou xxxxxxxx neúčtuje.

§54x

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x okamžik xxxxxxxx

(1) Xxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx ocenění xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozdělované xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxx předcházejícímu xxxxxxxx xxx, nástupnická xxxxxx jednotka, xxxxx xx xxxx má xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx společník, který xx xxxx xxxx xxxxxx jednotkou, použije xxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §54 obdobně, x xxxxxxxx postupu xxxxx §54 xxxx. 6, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nástupnická xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx o xxxxx ocenění.

(2) Zanikající xxxxxx jednotka xxxx xxxxxx jednotka rozdělovaná xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxx přeshraniční přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nebo xx xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx i nástupnická xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxxxx xxxxxxxx §54 xxxxxxx.

(4) Účetní xxxxxxxx xxx přeshraniční přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx právní xxxxx, přeshraničního přemístění xxxxx xxxx x xxxxxx převodu jmění xx společníka, xxxxx xxxxxx ani nepovede xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku a xxxxxxx xxxxxxx hodnotou, x xx ani x případě, xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx vykázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx stanovenou v §24 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §54. Volbu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účetnictví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x cizí měně, xxxxxxxxx xxxxxx jednotka xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxx x xxxxx x rozhodnému xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 xxxx druhé xxxxxx.

§54x

Xxxxxx prováděné x xxxxxx od rozhodného xxx

(1) Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx rozhodný xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zúčastněná xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx"), xxxxxxxxxxx společník, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou, xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx x §17 xxxx. 5 zákona xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoveného x §10 xxxxxx x xxxxxxxxx, ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx.

(2) Nástupnická xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx účetní jednotkou, xxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxxxx xx dni zápisu xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx rozhodného dne xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxx úbytku xxxxx x pasiv zanikající xxxxxx jednotky xxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) o xxxxxxxx xxxx xxxxxx oceňovacích xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle §54 a 54a,

c) x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxx §14a odst. 2,

x) x použití xxxxxxxxxxx rozdílu vykázaného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §14a xxxx. 1 xx 3, xxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odštěpením.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx přeměně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx rozhodného xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx, zaúčtovány x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo přejímající xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, může x účetních případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Účetní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 jsou účetními xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 zákona.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxxx xxx změně xxxxxx formy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§54x

Xxxxxx jednotka, která xxxx xxxxxxxx korporací x xxxxx postupuje xxx přeměnách xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu23), xxxxxxx §14a a 54 xx 54b xxxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 441/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

§55

Postup xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx pouze k xxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx majetku. Xxxx xxxxxxx položky xx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx majetku v xxxxxxxxxx není trvalého xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravných položek.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx její xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Odpisovaný xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části se xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §47, 61, 61a x x §25 a 27 xxxxxx postupně x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx vazbě xx xxx, xxxxxxxxx na xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §56a.

(2) Xxxxx xxxx použitelnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vývoje nelze xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx goodwillu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků vývoje, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 60 xxxxxx a xxxxx xxx 120 xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odůvodní x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxxxx se xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, k xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx požívání; majetek xxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxxxxx xxxxxx,

x) technické xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx část (dále xxx "xxxxxxx") na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx 1. lednu 1997,

e) xxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx určením xxxx xxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx věcí, x xxxxxxx je od xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx,

x) preferenční limit, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §28 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxx xxxx aktualizace xxxxx xxxxxxx používání x xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx významnost x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx odpisování xxxxxxx xxxxxxxxx předpokládanou xxxxxxxxx xxxxxxx. Předpokládanou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kladná xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx jednotka xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyřazením souvisejících. Xxxxxxxxxxx předpokládané zbytkové xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx druhé xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpisový xxxx xxxxxxxxxxx majetku xxx, aby se xx plánovanou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a plánovaných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zbytková xxxxxxx. Účetní jednotky xxxxxxxxxxx xxxxxx operace xxxxxxxxxx xxxx vykázaných xxxxxx a oprávek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §47 xxxx. 3 xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx pořizovací xxxxx pozemku x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx pozemku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx koupě xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ložisko těžené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx odpisuje xxxxxx xx jednotku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx těžby. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx množství (Kč/t, Xx/x3) je podílem xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zásob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x, x3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(7) X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hmotného xxxxxxx xx spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx nehmotný x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx majetkem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x podnikání, xx xxxxxx odpisovat. Právnické xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxxx domu x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nemusí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx x podnikání.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx oprávněna xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořizovaného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x užívání.

(10) Xxx převodu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvede xx analytických účtech, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx závěrky.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,9) xxxxxxxx kulturní xxxxxxx10) x xxxxxxx xxxxxx movité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11)

x) nedokončený dlouhodobý xxxxxxxx x hmotný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx majetek,

e) zásoby,

f) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx podle času xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx emise.

§56a

Metoda xxxxxxxxxxxxx odpisování xxxxxxx

(1) Xxxxxx [§7 xxxx. 2 xxxx. x)], byty x xxxxxxxx xxxxxxxx [§7 xxxx. 2 xxxx. x)], xxxxxx xxxxxx xxxx a jejich xxxxxxx [§7 xxxx. 3 písm. x)] xxxx účetní jednotka x ohledem xx xxxxxxxxxx x xxxxx x poctivý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx situace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx jednotka vymezí xxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx ocenění xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx určená xxxx xxxxxxx xxxx souboru xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x které xx xxxx ocenění významná x xxxxxx x xxxx xxxxxxx celého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx výskytu xxxxx jako komponenty xxxxxx jednotka xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 do xxxxxxx (§7 xxxx. 11).

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxx výměně komponenty xx xxxxxxx majetku xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx ocenění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §47. Xxxxx vyřazovaná xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jejího xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komponenty do xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x jeho oprávkách xx účtuje xxxx x xxxxx; xxxxxxx xx x xxxx xxxxx vykazuje. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako celku xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xx analytických xxxxxx.

(6) Při xxxxxx xxxxxxx metody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx byl již xxxxxx xx užívání, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a celková xxxx oprávek k xxxxxxx; přitom xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx připadajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Účetní xxxxxxx opravující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§57

Xxxxxx tvorby x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx §26 xxxxxx xx účtuje xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx prospěch nákladů.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů13) se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpisování xxxxx §56a, xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Rezervy xxxxxxx xxx aktivní xxxxxxxx.

(5) Xxxx vytvořených xxxxxx x jejich odůvodněnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx každé xxxxxxxxxxxxx.

§58

Vzájemné xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx zúčtování:

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx položky x xxxxxxxxxxxx se x účetnímu xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle §59 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx inventarizaci, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx možná xxxxxxxx x charakteru druhů xxxxx, například x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx balení zásob,

d) xxxxxx, xxxxxxxxx položek x komplexních xxxxxxx xxxxxxxx období.

(2) X xxxxxx závěrce se xxxxx xx vzájemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx hodnotu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku a xxxx vedeny xx xxxxxxxx měnách, vykázání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx. Účetní xxxxxxxx xxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvahových xxxx xxxxxxxxxx x závazků.

§59

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) X odložené xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tvoří konsolidační xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrku x xxxxx rozsahu (§18 xxxx. 4 zákona). Xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxx o odložené xxxx a xxxxxxxxx xx.

(2) Výpočet xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx závazkové xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx metodou xx xxxxxx xxxxxx, xxx odložená xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pozdějším xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx bude xxxxxxx sazba daně x příjmů xxxxxx x období, ve xxxxxx budou daňový xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tato xxxxx daně xxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxx platná v xxxxxxx účetním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přístup xxxxxxx, xx závazková metoda xxxxx odstavce 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv, xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx základnou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx aktiv, xxxxxxxxx pasiv xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxxx daňový dluh xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx, která xx stanovena xxxxxxx x daních z xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v účtové xxxxxxx 59.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vždy x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xx část xxxxxxxx daně, která xx vztahuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx účtech xxxxxx skupiny 42 x xxxx, xxxxx xx vztahuje k xxxxxxx účetnímu období, xx účtech xxxxxx xxxxxxx 59. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxx účtové xxxxxxx 48 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 42.

§60

Metoda xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx vznikající xxx ocenění xxxxxxx x závazků uvedených x §4 xxxx. 12 xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx účtu finančních xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kursové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek a xxxxx x při xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 21, 22 x 26 xxxxxxxxx xx xxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx finančních xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x jinému xxxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx rozdíly x xxxxxxx xxxxxx x podílů xx xxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx dne xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx sestavuje xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účty xxxxxxx a xxxxxx, xxx xxxx součástí xxxxxxx reálnou xxxxxxxx xxxx ocenění ekvivalencí, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx cenný xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx rozdíly xxxxxx prostřednictvím rozvahových xxxx x účtové xxxxxxx 41. Xxxxx xxxx dluhový xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx §27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx prospěch xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x aktiv x xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx proti měnovému xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx očekávané xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx v xxxx xxxx x x xxxxx xxxx dosud xxxxxxxx, se xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx účtech xxxxxx skupiny 41. Xx příslušné xxxx xxxxxxx xxxx výnosů xx xxxxxx xxxx xxxxxxx rozdíly v xxxxxxxx zaúčtování příslušných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; přestanou-li xxxxxxxx uvedené podmínky, xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx xxxxxx okamžiku xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§61

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Souborem xxxxxxx (§24 odst. 4 xxxxxx), xxxxx xx xxxxx §24 odst. 5 zákona xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx pořízení tohoto xxxxxxx nejsou známy xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

x) xxxxxx hmotných xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx náhradních xxxx xxxxxxxx k xxxxxx komponenty,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx vykázaný v xxxxxxx "B.II.4.3. Jiný xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostu.

(2) Xx xxxxxx majetku xxx xxx xxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx.

§61x

Xxxxxx ocenění xxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 3 xxxx. b) xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. b) zákona xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zjištěný xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 písm. x). Xxxx-xx xxxxxxxx základ xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxxxx pořizovací xxxx nulový, rozdělí xx a xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx nabytého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx oceňovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx složkám xxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxx úpravou xx zkreslení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx nabytého xxxxxxx též xxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nabytého podle xxxxxxxx 1 znalcem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lze xxx xxxxx zjištění xxxxxxx xxx xxxxxxx rozúčtování xxxxxxx pořizovací xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx přiměřené přiblížení xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx x xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx použijí xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx části majetku.

§61x

Xxxxxx přechodu x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx staly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxx. x) až x) zákona, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx rezerv, xxxxxxxxxxx rozdílů x xxxxxxx xxxxxxxx majetku x x finančního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xx 7 zákona.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx ocení xxxxx §24 x 25 xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx odpisovaného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky sestaví xxxxxxxx xxxxx podle §28 odst. 6 xxxxxx. Xxxx oprávek xx dán xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plánu xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx evidence xx xxxxxxxxxx.

(3) Stavy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, rezerv, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x prvnímu xxx účetního xxxxxx xxxx počáteční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvahových xxxx; xxxxxxxxxxx část výdajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účtu xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období x účtové xxxxxxx 38.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxx x mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxx xx xxxxx xx účet v xxxxxx skupině 49, x to x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx rozdílu (+/-) xxxx xxxxxxxx aktivní xxxx pasivní.

§61x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní jednotky xxxxx §1e xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxx, x to x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podle §1e xxxx. 2 xxxxxx; ustanovení §15a xxxxx nejsou dotčena.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1b xxxx. 2 xx 4 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxx §1e odst. 2 xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1b xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnotou xxxxx §27 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 zákona, x xx k xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1e odst. 2 xxxxxx. Změny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "X.XX.2.2. Oceňovací xxxxxxx x přecenění xxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx "X.XX.3. Jiný xxxxxxxx hospodaření"; ustanovení §15a tímto xxxxxx xxxxxxx.

§61x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 441/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

POSTUP ZAHRNOVÁNÍ XXXXXXXX JEDNOTEK DO XXXXXXXXXXXXXX CELKU

§62

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx konsolidovaná účetní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §22a x 22aa xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX KONSOLIDACE

§63

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přímé xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx konsolidací xx xxxxxx konsolidace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx najednou, xxx využití xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dílčí xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovních znamená, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx pak xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxx tyto xxxxxx:

x) xxxx konsolidace, xxxxx se použije xxx xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx použije xxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx,

x) konsolidace xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), která xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konsolidované xxxxxx xxxxxxx.

(4) Metoda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx závěrek konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxx vyloučení, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx vlivem v xxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxx vyloučení, přetřídění x úpravách, xx xxxxxxx x výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx ekvivalencí xxxxxxx ocenění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xx zvolená xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx případech. Takovouto xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příloze x účetní závěrce x odůvodněním x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na aktiva, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(8) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účetních xxxxxxxxx účetních jednotek xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx sourodé xxxxxxx a sčítat xx. Xxxxxxxx se xxxxxx operace ke xxxxxxx účetních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, aby konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx realizovány účetními xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx majetku, přijaté x vyplacené xxxxxx xx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednotkami, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx o xxxx xxx 3 měsíce xxxxxxxxx den, xx xxxxxxx xx konsolidovaná xxxxxx závěrka xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x účetnictví xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jsou-li xxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX III

USPOŘÁDÁNÍ, XXXXXXXXXX X XXXXXXXX VYMEZENÍ XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

§64

(1) Xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx tvoří rozvaha, xxxxx xxxxx a xxxxxx x příloha. Xxxxxxxx konsolidované účetní xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx o změnách xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslicemi xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §65. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx velkými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o položky xxxxx §66 a xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx x účetních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jednotek xxx společným xxxxxx x účetních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dílčích xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx jednotky, účetní xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x účetních xxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sestavení xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky. Xxxxx přehled xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obsahové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§65

Konsolidovaná xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx běžné xxxxxx xxxxxx x minulé xxxxxx xxxxxx. Výše xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx použité xxxxxx xxxxxxxxxxx doplní x xxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál,

e) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) Menšinové xxxxx xx zisku xxxxxx nerozděleného zisku x neuhrazené ztráty xxxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření běžného xxxxxxxx období,

h) Xxxxx xxxxxx x podíly x ekvivalenci,

i) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx xx výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxxxxx výkaz xxxxx x ztráty

(1) X xxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx xx xxxxx výše xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx běžné xxxxxx xxxxxx a minulé xxxxxx období.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx konsolidačního xxxxxxx,

x) ve výnosových xxxxxxxxx o zúčtování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x menšinové xxxxxx xx výsledku hospodaření, x podíl na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, podle použité xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39, 39b x 39c, x to xxx, xxx xx usnadnilo xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxx zahrnutých do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx úpravami, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxx x porovnání x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxx, xx

x) při xxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuty do xxxxxxxxxxx a které xx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxx poměrné xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx přiznaných xxxxxx řídících, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přiznané xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotkami xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správních orgánů xxxxxxxxxxxxx účetní jednotky.

(2) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx x příloze x konsolidované xxxxxx xxxxxxx ve vztahu x účetním xxxxxxxxx xxxxxxxxx do konsolidované xxxxxx xxxxxxx

x) název x xxxxx konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jednotkách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxx xxxxxx účetními xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx jednajícími xxxxxxxx xxxxxx, ale na xxxx těchto účetních xxxxxxxx; dále xxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx osobou,

b) xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xx konsolidačního celku x xxxxxx nevýznamnosti, xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx drženého xxxxxx osobami xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu x xxxxxx xxxxxxxx jednotkách xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednající xxxxxxxx xxxxxx, ale xx xxxx xxxxxx účetních xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx společným vlivem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účetních xxxxxxxxxx xxx společným xxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; dále xxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx vliv,

e) název x xxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx x) xx d), x nichž xxxx xxxxxx xxxxxxxx samy xxxx prostřednictvím osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx její účet xxxxx na vlastním xxxxxxxx menší xxx 20 %; xxxxx xx xxxx podílu xx vlastním xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx přijata účetní xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálu x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejňovat xxxxxx závěrku.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxx poškozovaly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx; xxxxxxxxx x vynechání xxxxxx xxxxx xx vždy xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx uvede

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §63 odst. 1 x použité xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx "Kladný konsolidační xxxxxx" x "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx významné xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nebo původně xxxx vyjádřeny x xxxx xxxx, se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx xx měnu, x xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

§68

§68 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 472/2003 Sb.

XXXX XXXXX

§69

Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavené xx xxxxxx období xxxxxxxx xxxx účinností xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, a xxxxxx xxxxxxx hospodařící x xxxxxx zákona č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Položka "X.XX.9. Oceňovací xxxxxx x xxxxxxxx majetku" xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx "X.X. Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx" a "B.II. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek" xxxxxxxx xxx dlouhodobý xxxxxxxx x hmotný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazené do xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §52 x 53 xx xxxxxxx xx x xxxxxxx období začínajícím 1. xxxxx 2004 x xxxxxxx. Změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx položek xxxxx a xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2004 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 41 x budou podle §52 x 53 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxx x xxxxxx, xx poté xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx mimořádných xxxxxxx x xxxxxx.

§70

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. 500/2002 Xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahy

AKTIVA XXXXXX

X. Pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx kapitál

B. Xxxxxxxxxx majetek

B.I. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X.X.2. Xxxxxxxxxx xxxxx

X.X.2.1. Software

B.I.2.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.X.3. Goodwill

B.I.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.X.5. Poskytnuté xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek

B.I.5.1. Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx nehmotný majetek

B.I.5.2. Xxxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx

X.XX.1. Pozemky a xxxxxx

X.XX.1.1. Xxxxxxx

X.XX.1.2. Xxxxxx

X.XX.2. Xxxxxx xxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxx

X.XX.3. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX.4. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X.XX.4.1. Xxxxxxxxxxx xxxxx trvalých xxxxxxx

X.XX.4.2. Dospělá zvířata x xxxxxx xxxxxxx

X.XX.4.3. Xxxx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx

X.XX.5. Poskytnuté xxxxxx xx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx

X.XX.5.1. Xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx

X.XX.5.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.XXX.1. Xxxxxx - xxxxxxxx xxxx ovládající xxxxx

X.XXX.2. Xxxxxxxx x xxxxx - ovládaná xxxx xxxxxxxxxx osoba

B.III.3. Xxxxxx - podstatný xxxx

X.XXX.4. Xxxxxxxx x xxxxx - xxxxxxxxx xxxx

X.XXX.5. Xxxxxxx dlouhodobé xxxxx xxxxxx x xxxxxx

X.XXX.6. Zápůjčky x xxxxx - xxxxxxx

X.XXX.7. Xxxxxxx dlouhodobý finanční xxxxxxx

X.XXX.7.1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.XXX.7.2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxx

X.X. Zásoby

C.I.1. Materiál

C.I.2. Xxxxxxxxxxx výroba x xxxxxxxxxx

X.X.3. Xxxxxxx a xxxxx

X.X.3.1. Výrobky

C.I.3.2. Zboží

C.I.4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

X.X.5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zásoby

C.II. Pohledávky

C.II.1. Xxxxxxxxxx pohledávky

C.II.1.1. Pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxxx

X.XX.1.2. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba

C.II.1.3. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx

X.XX.1.4. Xxxxxxxx daňová xxxxxxxxxx

X.XX.1.5. Xxxxxxxxxx - xxxxxxx

X.XX.1.5.1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

X.XX.1.5.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

X.XX.1.5.3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

X.XX.1.5.4. Xxxx xxxxxxxxxx

X.XX.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.2.1. Pohledávky x xxxxxxxxxx vztahů

C.II.2.2. Xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.XX.2.3. Xxxxxxxxxx - podstatný xxxx

X.XX.2.4. Xxxxxxxxxx - xxxxxxx

X.XX.2.4.1. Pohledávky xx xxxxxxxxxx

X.XX.2.4.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění

C.II.2.4.3. Xxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté xxxxxx

X.XX.2.4.5. Dohadné xxxx xxxxxxx

X.XX.2.4.6. Jiné xxxxxxxxxx

X.XX.3. Xxxxxx rozlišení aktiv

C.II.3.1. Xxxxxxx příštích období

C.II.3.2. Xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx

X.XX.3.3. Xxxxxx příštích xxxxxx

X.XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.XXX.1. Xxxxxx - xxxxxxxx xxxx ovládající xxxxx

X.XXX.2. Xxxxxxx krátkodobý xxxxxxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

X.XX.2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X.1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X.2. Xxxxxxxxx náklady příštích xxxxxx

X.3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXX XXXXXX

X. Xxxxxxx xxxxxxx

X.X. Xxxxxxxx xxxxxxx

X.X.1. Xxxxxxxx xxxxxxx

X.X.2. Vlastní xxxxxx (-)

X.X.3. Xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu

A.II. Xxxx x kapitálové xxxxx

X.XX.1. Xxxx

X.XX.2. Kapitálové fondy

A.II.2.1. Xxxxxxx kapitálové xxxxx

X.XX.2.2. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (+/-)

X.XX.2.3. Xxxxxxxxx xxxxxxx z přecenění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (+/-)

A.II.2.4. Rozdíly x přeměn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (+/-)

X.XX.2.5. Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx korporací (+/-)

X.XXX. Xxxxx xx xxxxx

X.XXX.1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X.XXX.2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

X.XX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx minulých xxx (+/-)

X.XX.1. Nerozdělený xxxx xxxx neuhrazená ztráta xxxxxxxx xxx (+/-)

X.XX.2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (+/-)

A.V. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx běžného xxxxxxxx xxxxxx (+/-)

X.XX. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podílu na xxxxx (-)

X. + X. Xxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx

X.1. Rezerva xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X.2. Xxxxxxx na xxx x xxxxxx

X.3. Xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx

X.4. Xxxxxxx xxxxxxx

X. Závazky

C.I. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

X.X.1. Xxxxxx xxxxxxxxx

X.X.1.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.X.1.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx

X.X.2. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.X.3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx zálohy

C.I.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů

C.I.5. Xxxxxxxxxx směnky x xxxxxx

X.X.6. Závazky - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.X.7. Xxxxxxx - xxxxxxxxx vliv

C.I.8. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X.X.9. Závazky - xxxxxxx

X.X.9.1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

X.X.9.2. Xxxxxxx xxxx pasivní

C.I.9.3. Xxxx xxxxxxx

X.XX. Xxxxxxxxxx závazky

C.II.1. Xxxxxx xxxxxxxxx

X.XX.1.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.XX.1.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx

X.XX.2. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.XX.3. Krátkodobé xxxxxxx xxxxxx

X.XX.4. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

X.XX.5. Xxxxxxxxxx xxxxxx x úhradě

C.II.6. Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba

C.II.7. Xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx

X.XX.8. Závazky xxxxxxx

X.XX.8.1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

X.XX.8.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X.XX.8.3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

X.XX.8.4. Xxxxxxx xx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.XX.8.5. Xxxx - xxxxxx závazky x xxxxxx

X.XX.8.6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

X.XX.8.7. Xxxx xxxxxxx

X.XXX. Xxxxxx rozlišení xxxxx

X.XXX.1. Xxxxxx příštích období

C.III.2. Xxxxxx příštích období

D. Xxxxxx rozlišení xxxxx

X.1. Xxxxxx příštích xxxxxx

X.2. Xxxxxx příštích xxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 500/2002 Sb.

Uspořádání x xxxxxxxxxx položek xxxxxx xxxxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx x služeb

II. Xxxxx xx prodej xxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxx

X.1. Xxxxxxx vynaložené na xxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a energie

A.3. Xxxxxx

X. Změna xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (+/-)

X. Xxxxxxxx (-)

D. Xxxxxx xxxxxxx

X.1. Xxxxxx xxxxxxx

X.2. Xxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxx

X.2.1. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X.2.2. Xxxxxxx xxxxxxx

X. Úpravy xxxxxx x provozní xxxxxxx

X.1. Xxxxxx xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

X.1.1. - Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku - trvalé

E.1.2. - Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx

X.2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx

X.3. Xxxxxx xxxxxx pohledávek

III. Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy

III.1. Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

III.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX.3. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X.1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X.2. Xxxxxxxxxx xxxx prodaného xxxxxxxxx

X.3. Xxxx x xxxxxxxx

X.4. Xxxxxxx x provozní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx příštích xxxxxx

X.5. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

* Xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření (+/-)

XX. Xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

XX.1. Výnosy x xxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XX.2. Ostatní xxxxxx x xxxxxx

X. Náklady xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx

X.1. Výnosy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

XX. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

XX.1. Výnosové úroky x xxxxxxx xxxxxx - ovládaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XX.2. Ostatní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxxxx úroky x xxxxxxx xxxxxxx

X.1. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx úroky x xxxxxxx xxxxxxx

XXX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx finanční xxxxxxx

* Xxxxxxxx výsledek hospodaření (+/-)

** Xxxxxxxx hospodaření xxxx xxxxxxxx (+/-)

X. Xxx x xxxxxx

X.1. Xxx x xxxxxx xxxxxxx

X.2. Daň z xxxxxx odložená (+/-)

** Xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxx (+/-)

M. Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (+/-)

*** Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (+/-)

* Xxxxx xxxxx za xxxxxx období = X. + XX. + XXX. + XX. + V. + VI. + XXX.

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Uspořádání a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x služeb

A. Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxx)

* Hrubý zisk xxxx xxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxx xxxxxx)

X. Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx úprav xxxxxx)

XX. Xxxxxxx provozní xxxxxx

X. Xxxxxxx provozní náklady

* Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (+/-)

XXX. Výnosy z xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx - podíly

III.1. Xxxxxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxx ovládající xxxxx

XXX.2. Xxxxxxx výnosy x xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx

XX. Xxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobého finančního xxxxxxx

XX.1. Xxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx ovládající xxxxx

XX.2. Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem

V. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

X.1. Xxxxxxxx úroky x xxxxxxx xxxxxx - ovládaná xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X.2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

X. Úpravy xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx náklady

H.1. Nákladové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx ovládající xxxxx

X.2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

XX. Xxxxxxx finanční xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx náklady

* Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (+/-)

** Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdaněním (+/-)

J. Xxx x xxxxxx

X.1. Xxx z příjmů xxxxxxx

X.2. Xxx z xxxxxx xxxxxxxx (+/-)

** Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (+/-)

X. Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníkům (+/-)

*** Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx (+/-)

* Xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx = X. + XX. + XXX. + XX. + X. + XX.".

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.

XXXXXX ÚČTOVÁ XXXXXX

Xxxxxx třída 0 - Dlouhodobý xxxxxxx

01 - Dlouhodobý nehmotný xxxxxxx

02 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

03 - Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

04 - Xxxxxxxxxxx dlouhodobý nehmotný x xxxxxx xxxxxxx

05 - Poskytnuté xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

06 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

07 - Oprávky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

08 - Oprávky x xxxxxxxxxxxx hmotnému xxxxxxx

09 - Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx třída 1 - Xxxxxx

11 - Xxxxxxxx

12 - Zásoby xxxxxxx xxxxxxxx

13 - Xxxxx

15 - Poskytnuté xxxxxx na xxxxxx

19 - Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 2 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek a xxxxxxx prostředky

21 - Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

22 - Peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxx

23 - Xxxxxxxxxx úvěry

24 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

25 - Krátkodobý xxxxxxxx xxxxxxx

26 - Xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxx

29 - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 3 - Xxxxxxxxx xxxxxx

31 - Pohledávky (xxxxxxxxxx x dlouhodobé)

32 - Xxxxxxx (krátkodobé)

33 - Zúčtování se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

34 - Xxxxxxxxx daní x xxxxxx

35 - Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx

36 - Závazky xx xxxxxxxxxxx

37 - Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

38 - Přechodné účty xxxxx a pasiv

39 - Opravná xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahům x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 4 - Xxxxxxxxxx účty x xxxxxxxxxx závazky

41 - Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx fondy

42 - Xxxxx ze zisku x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx

43 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

45 - Xxxxxxx

46 - Xxxxxxxxxx závazky x úvěrovým xxxxxxxxxx

47 - Odložený xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx

49 - Individuální xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx 5 - Xxxxxxx

50 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

51 - Služby

52 - Xxxxxx xxxxxxx

53 - Daně x xxxxxxxx

54 - Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

55 - Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oblasti

56 - Xxxxxxxx xxxxxxx

57 - Rezervy a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

58 - Xxxxx xxxxx zásob xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

59 - Xxxx x xxxxxx, převodové xxxx x xxxxxxx xx xxx z xxxxxx

Xxxxxx xxxxx 6 - Výnosy

60 - Xxxxx za vlastní xxxxxx a xxxxx

64 - Xxxx xxxxxxxx xxxxxx

66 - Xxxxxxxx xxxxxx

69 - Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx 7 - Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx

70 - Xxxx xxxxxxxx

71 - Xxxx xxxxx x xxxxx

75 až 79 - Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx 8 a 9 - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. II

Ustanovení xxxxxxxxx

1. Xxxxxx závěrky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxx období xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx x bodě 4 stanoveno xxxxx.

2. X xxxxxx xxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx 1.xxxxx 2004 x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. lednem 2004 x xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx x xxxxxx xxxxxxx 58.

3. Při přechodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx jednoduchého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §61b xxxx. 2 xx 4. Xx-xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxx x peněžním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,19) xxxxx xx xxxx počáteční xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx 26, a xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx zjištěného xxxxxxx (+/-) xxxx xxxxxxxx aktivní xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxx 11 xxxx xxxxxxxx x výjimkou bodů 100 x 105 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bodů 82 x 112 této xxxxxxxx xx použijí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2004, včetně.

5. Xxxxxxxxxx xxxx 4, 43, 83, 84 x 88 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx následujícím xx xxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx; xx xxxx xxxx xx použijí xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2, §39 xxxx. 10, §62 xxxx. 4 x §68 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 472/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxxx přechodná

1. Xxxxxxxxxx čl. X xxxx 1 xx 9 x 13 xx 15 této xxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx započatých v xxxx 2005 x xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx účetní xxxxxx započatá x xxxx 2005.

2. Pro xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx účetnímu xxxxxx xxxxxxxxxx v roce 2005, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xx doby xxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

3. Ustanovení xx. X bodů 18 xx 23 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky sestavované xx 1. xxxxx 2005 xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 397/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 5.10.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2008 x xxxxxxx, pokud není x xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx "X.XX.5. Xxxxxxx zvířata x xxxxxx xxxxxxx" obsahuje xxx zvířata xxxxxxxx xx doby nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "B.II.5. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx" x xxxxxxx "X.X.4. Mladá x ostatní xxxxxxx x jejich xxxxxxx" xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x položce "X.X.4. Xxxxxxx", x xx xx xx xxxx jejich vyřazení.

3. Xxxxxxxxxx čl. X xxxx 22, 23 x 45 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x konsolidované účetní xxxxxxx sestavované x 29. xxxxxx 2008 x xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Čl. II

Ustanovení přechodná

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxx x účetním xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2009 a xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx. X bodu 4 xx použije xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

3. Xxxxxxxxxx xx. X bodů 5 x 6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx sestavované xx 1. lednu 2009 x později.

4. Ustanovení čl. X xxxx 2, 9, 11 a 12 xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx obdobích xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2010 x xxxxxxx.

5. Pokud xxxx xxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx x přeměně xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky. Účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. X xxxx 3 a 8 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., ve xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxx xx sbírky xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. července 2008 do 31. xxxxxxxx 2008.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 469/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx vyhlášky č. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v roce 2011 xxxx později, xxxxx xxxx x xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx jinak.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) a §7 xxxx. 10 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "X.X.5. Goodwill" x "X.XX.9. Xxxxxxxxx xxxxxx x nabytému xxxxxxx" xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpisování.

3. Xxxxxxxxxx §39 xxxx. 7 x 13 xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, se xxxxxx použijí xxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zboží, výrobků x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činností a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výše xxxxxx vykázané v xxxxxxx "X.X.1. Zřizovací xxxxxx" za účetní xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx 2010 x později.

4. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §62 xx 67 vyhlášky x. 500/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx xxxxxx xxxxxxx xxx sestavení konsolidované xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2010 nebo xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 419/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx vyhlášky x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx poprvé x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx 1. ledna 2012 xxxx xxxxxxx, xxxxx není v xxxx 3 stanoveno xxxxx.

2. V xxxxxxxxx, xxx xxx projekt xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §15a xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x účetním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx 1. ledna 2013 xxxx později.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 413/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx vyhlášky x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx započatém 1. xxxxx 2014 x později, nestanoví-li xxxxxxxxxxx xxx jinak.

2. Xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §6, 7, 9, 47, 56 a 61a xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx, vykazuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §6, 7, 9, 47, 56 x 61a xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 467/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx vyhlášky x. 500/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2015 nebo xxxxxxx, není-li xxxx x bodu 2 xxxxxxxxx jinak.

2. Xxxxxxxxxx §7, 47 x 56 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxx xxxxxxxx použít xxx x účetní xxxxxxx sestavované xx 1. xxxxx 2015 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx 2014.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 293/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx období započatém xxxx 1. ledna 2016 xxxx později.

2. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx "B.I.1. Xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx až do xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx "X.X.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek" xxxxx §6 xxxx. 5 xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx účinnosti této xxxxxxxx.

3. Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx účetní období xxxxxxxx x roce 2016 při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx položek xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx účetním standardu xxx xxxxxxxxxxx č. 024 - Srovnatelné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2016.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 250/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx poprvé v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2016 nebo později.

2. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdaje x xxxxxxx "X.X.1. Xxxxxxxxx výdaje" xxxxx §6 odst. 3 xxxx. x) vyhlášky x. 500/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxx tento majetek x xxxxxx o xxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "X.X.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx §6 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx jednotka xxxx využít pro xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxx období xxxxxxxx x xxxx 2016 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přecházející xxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 vyhlášky x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx stanovený x Xxxxxx účetním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x. 024 - Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2016.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2015 Xx. x účinností od 1.1.2016

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx účetní období, xxxxx započalo přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx vyhláška x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

2. Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxx x xxxxxxx "B.I.1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" xxxxx §6 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, x vykazuje xxxxx xxxxxxx xx do xxxx vyřazení x xxxxxxx "X.X.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx".

3. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx let x xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx" xxxxx přílohy č. 1 vyhlášky x. 500/2002 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx "X.XX.1. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx (+/-)".

4. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx neuhrazenou xxxxxx xxxxxxxx let x xxxxxxx "X.XX.2. Neuhrazená xxxxxx xxxxxxxx xxx (-)" podle přílohy č. 1 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zisk x xxxxxxx "A.IV.1. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo neuhrazená xxxxxx xxxxxxxx xxx (+/-)".

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 441/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 500/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2003.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

472/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/91 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx podnikateli xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

397/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 472/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 5.10.2005, x xxxxxxxx §51 52, 57 x 60, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2006

349/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.6.2008

469/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2009

419/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx jednotky, které xxxx podnikateli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

413/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

467/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

293/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx podnikateli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

250/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 500/2002 Xx., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/91 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

441/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 500/2002 Xx., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Je xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1x) Xxxxxx směrnice Xxxx ze xxx 25. xxxxxxxx 1978, xxxxxxxx xx čl. 54 odst. 3 xxxx. x) Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx forem xxxxxxxxxxx (78/660/EHS), xx xxxxx xxxxxxx Xxxx 83/349/XXX, 84/569/XXX, 89/666/XXX, 90/604/XXX, 90/605/XXX, 94/8/XX, 1999/60/XX, 2003/38/XX x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/65/XX, 2003/51/XX, 2006/43/ES, 2006/46/ES x 2009/49/XX.
Xxxxx xxxxxxxx Xxxx xx dne 13. xxxxxx 1983, xxxxxxxx xx čl. 54 xxxx. 3 xxxx. x) Smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (83/349/EHS), xx xxxxx směrnic Xxxx 89/666/XXX, 90/604/EHS, 90/605/EHS x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/65/XX, 2003/51/XX, 2006/43/XX, 2006/46/XX, 2006/99/XX x 2009/49/XX.
1x) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1c) Xxxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
1d) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 503/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 504/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx hlavním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 410/2009 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §19 xxxx. 6 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §32a xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §33 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §65a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 207/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorů x x xxxxx xxxxxx č. 527/1990 Xx., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 137/1995 Sb., x xxxxxxxxxx známkách, xx xxxxx pozdějších předpisů.
5x) §2 xxxx. 1 zákona x. 695/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx skleníkových plynů x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 212/2006 Xx. x xxxxxx x. 315/2008 Xx.

5x) Například xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o Státním xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx č. 196/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prémiových práv xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.
5x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5d) Xxxxxxxxx xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony.
5x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
5x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).
5x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 274/2001 Sb., o xxxxxxxxxx a kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx).
8) Xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
9) Xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 71/1994 Sb., o xxxxxxx x vývozu xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx sbírek xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx provozu vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §16 xxxxxx x. 76/2002 Xx., o integrované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), zákon č. 50/1976 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12a) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 437/2003 Sb.
12x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12x) Například §3 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 375/2003 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13a) Například xxxxxxxx xxxxx č. 337/2006 Sb., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx cukru, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 44/2007 Xx.
13b) §12 xxxxxx č. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
13c) §9 xxxxxx x. 695/2004 Xx., o podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 212/2006 Xx.
13x) Xx. 43 xxxx. 1 xxx 7x směrnice 78/660/EHS xx xxxxx xxxxxxxx 2006/46/XX.
13x) Xx. 43 xxxx. 1 xxx 7x xxxxxxxx 78/660/EHS xx znění xxxxxxxx 2006/46/XX.
13x) Xx. 43 xxxx. 1 xxx 7x Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx 78/660/EHS, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/46/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13x) Čl. 2 xxx 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/ES.
13h) Xx. 2 xxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2006/43/ES.
14) Xxxxxxxxx §220a zákona č. 513/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx podnikání a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14x) Například xxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14x) Například xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14d) §6 xxxxxx x. 338/1992 Xx., o dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §61 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15x) Xxxxxxxxx §6 xxxxxxxx x. 501/2002 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Například §69 xxxx. 8 x §69a odst. 6 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16x) Xxxxx č. 125/2008 Sb., x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
16x) §7b xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 438/2003 Xx.
17) §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx.
18x) Xx. 34 xxx 7x Xxxxx xxxxxxxx Xxxx 83/349/EHS, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/46/XX.
18x) Xx. 34 xxx 7x Xxxxx xxxxxxxx Xxxx 83/349/EHS, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/46/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. července 2002 o uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
19) §3 xxxx. 2 vyhlášky x. 507/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zrušena xxxxxxx č. 437/2003 Xx.
20) Například xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx č. 374/2009 Sb., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx.

21) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/34/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/ES x x zrušení xxxxxxx Xxxx 78/660/XXX x 83/349/EHS.

22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 297/2008.

23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx.