Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2003.


Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
475/2002 Sb.
Úvodní ustanovení §1
Náležitosti žádosti §2
Zkouška znalosti hub §3 §4 §5
Osvědčení §6
Účinnost §7
Příloha č. 1 - Náležitosti osvědčení prokazujícího znalost hub
Příloha č. 2 - Seznam rozlišovaných jedovatých hub
475
VYHLÁŠKA
xx xxx 31. xxxxx 2002,
xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxx pro získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, způsob xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx x osvědčení (xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hub)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., o potravinách x tabákových xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 146/2002 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx xxxxxx znalostí xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a pěstovaných xxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx žadatel, xxxxx xxxxx do oběhu xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx rostoucí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx je jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx hub xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx pobytu fyzické xxxxx nebo podle xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx.
(2) X xxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, datum x místo xxxxxxxx, xxxxx občanského xxxxxxx xxxx cestovního pasu, xxx-xx x xxxxx x povolením xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho zaměření,
x) xxxxx x xxxxx dosavadní xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.
(3) X xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx §3 xxxx. 9 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxx dokladů.
Zkouška xxxxxxxx xxx
§3
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx musí xxxxxxx xxxxxxxx znalosti právních xxxxxxxx1) upravujících xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jednotlivých skupin x podskupin xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx sběru, třídění x zpracování, podmínek xxxxxx přepravy, xxxxxxxxxx, xxxxxx a prodeje. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jedlých x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pomůcek, xxxx. xxxxxx, znalosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxx, xxxxxxxxxxx projevů xxxxx z xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jedovatých xxx je xxxxxxxx přílohy č. 2 této vyhlášky.
(2) Xxxxxxx znalosti xxx sestává x xxxxxxx x xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx.
§4
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx před xxxxxxxx komisí (dále xxx "xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx tříčlenná, xxxxx xxxxxxxxx xx vysokoškolsky xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxxxxxx potravin xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.
(2) Orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx 14 dní xxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o místě, xxx x xxxxxx xxxxxx zkoušky.
(3) Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxxxx výsledek xxxxxxx xxxxxxx "uspěl". Xxxxx xxxxxxx x písemné xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx".
§5
(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx protokol, xx xxxxxx uvede
a) xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hodnocení,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou písemné xxxxx.
(3) Protokol xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Protokol se xxxxxx x orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§6
Osvědčení
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, který zkoušku xxxxxxxx hub xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za 2 xxxxxx.
(3) X souvislosti se xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxx stanovené xxxx od xxxx xxxxxx [§21 odst. 10 xxxx. x), x), x)] xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§7
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2003.
Xxxxxxxxxx:
XXXx. Součková x. r.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 475/2002 Xx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hub
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx
Xx.: .............................................................
X ......................................... xxx ...............
Osvědčení
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §3 xxxx. 6 xxxxxx x. 110/1997 Xx., o potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Sb., xxxxxx x. 306/2000 Xx. x zákona č. 146/2002 Xx.
Xxxxx x xxxxxxxx, titul .......................................................................................................................................................
Xxxxx a xxxxx narození ...................................................................................................................................................
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ...........................................................................................................................................
Xxxxx xxxxxxxxxx průkazu ...............................................................................................................................................
xxxxx/x/ xxx ................................. xxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxxx .................................
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ...........................................
.....................................................................................
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
ochrany xxxxxxxxx zdraví
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 475/2002 Sb.
Xxxxxx rozlišovaných xxxxxxxxxx xxx (x §3 xxxx. 1 vyhlášky)
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx involutus
Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sejunctum
Xxxxxxx sírožlutá Tricholoma xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxx xxxxxxx Xxxxxxx felleus
Xxxxxxxxxx červená Amanita muscaria
Xxxxxxxxxx jízlivá Amanita xxxxxx
Xxxxxxxxxx královská Amanita xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (tygrovaná) Amanita xxxxxxxxxx
Muchomůrka xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Muchomůrka xxxxxx - xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx var. xxxx
Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx obecný Gyromitra xxxxxxxxx
Xxxxxxxx načervenalá Inocybe xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx olovová Entoloma xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 475/2002 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2003.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxxxxx č. 332/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. x), d), x), x), x) x k) zákona x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx a čerstvou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx skořápkové plody, xxxxx, brambory x xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 92/2000 Xx.
Xxxxxxxx č. 294/1997 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x hodnocení, xx xxxxx xxxxxxxx x. 91/1999 Xx.
Xxxxxxxx č. 53/2002 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a potravinářských xxxxxxx, podmínky použití xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x potravních xxxxxxx.