Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
274/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VODOVODY A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Přípojky §3 §3a

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a území státu §4

Evidence vodovodů a kanalizací §5

Omezení přístupu k informacím §5a

HLAVA II - PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Oprávnění k provozování §6

Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vodovodu nebo kanalizace §7

Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace §8

Práva a povinnosti provozovatele §9 §10

HLAVA III - OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU VODOVODŮ A KANALIZACÍ A NA JAKOST VODY

Vodovody §11

Kanalizace §12

Požadavky na jakost vody k úpravě na vodu pitnou §13

Jakost pitné vody a míra znečištění odpadních vod §14

HLAVA IV - DODÁVKY, MĚŘENÍ A CENY

Dodávky vody §15

Měření dodávané vody §16 §17

Odvádění odpadních vod §18

Měření odváděných odpadních vod §19

Vodné a stočné §20

HLAVA V - KRIZOVÁ SITUACE A VEŘEJNÁ SLUŽBA

Krizová situace §21

Povinnost veřejné služby provozovatele vodovodu nebo kanalizace §22

HLAVA VI - OCHRANA VODOVODNÍCH ŘADŮ A KANALIZAČNÍCH STOK

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok §23
Přeložky vodovodů a kanalizací §24

HLAVA VII - PŮSOBNOST ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY §25 §26 §27 §28 §28a §29 §29a §29b

Místní příslušnost §30 §31

HLAVA VIII - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §32

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §33

Společná ustanovení §34 §35

HLAVA IX - OCHRANA ODBĚRATELE, DOZOR, TECHNICKÝ A EKONOMICKÝ AUDIT

Ochrana odběratele §36

Dozor §37

Technický audit §38 §38a

HLAVA X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §39 §40

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona §41

ČÁST TŘETÍ §42

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví §43

ČÁST PÁTÁ §44

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby §45

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o místních poplatcích §46

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §47

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 76/2006 Sb. - Čl. II

č. 275/2013 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. LVII

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

274
XXXXX
xx dne 10. xxxxxxxx 2001
x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozvoji, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné potřebě (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x správních xxxxx xx tomto úseku.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Tento xxxxx xx vztahuje xx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxxxxxxx osob, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx 10 x3 a xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx provozně xxxxxxxxx s xxxxxxxx x kanalizacemi podle xxxxxxx x).

(4) Xxxxx xxxxx se nevztahuje xx

x) vodovody xxxxxxxx x rozvodu xxxx xxx pitné vody1),

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx sloužící x odvádění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vod,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx části, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx tento xxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 písm. x) x na xxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 písm. x), jestliže xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zdraví xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 odběratelé.

§2

Xxxxxxxx základních xxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx objekty, jimiž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vody, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.2)

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stoky x xxxxxxxx odpadních xxx3) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, kanalizační xxxxxxx, xxxxxxxx odpadních xxx, xxxxx x stavby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx společně, jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a srážkové xxxx se vtokem xx této kanalizace xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpadními xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, jedná xx x oddílnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizací je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx zajišťuje dodávka xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Rozumí xx xxx zejména xxxxxxxxxx technologických postupů xxx odběru, xxxxxx x dopravě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, čištění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx provozních nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx3a), kanalizačního xxxx, xxxxxx provozní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx měření, dohled xxx provozuschopností vodovodů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti; xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x kanalizací xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) je fyzická xxxxx, xxxxx xx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx30).

(5) Provozovatelem xxxxxxxx xxxx kanalizace (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x je držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(6) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na vodovod xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx; x xxxxx v xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona;4) u xxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx budovy,5) je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X pozemků nebo xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx osoby.

(7) Vnitřní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx stavbě, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx přípojky. Xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x odvádění xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx ze xxxxxx x xxxxxxx vně xxxxxx, xx koncem xxxxxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxxxx spojení vnějších xxxxxxx. Tato místa xxxx xxxx začátkem xxxxxxxxxxx přípojky.

(9) Xxxxxxx xx výměna xxxxx xxxxxxxx, úpravny vody, xxxxxxxxxx xxxx čistírny xxxxxxxxx xxx, která xx inventárně xxxxxxxxxx xxxxx majetku vlastníka xxxx xxxxxxxxxxx položkou xxxxxxxx ve vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx evidence, xx xxxxxx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxx a x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x vodovodem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx souborem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx sítě, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxx ní, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx, čistíren xxxxxxxxx xxx xxx, xx x xxxxx položky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxx údaje provozní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přiváděcích xxxx x xxxxxxxx vodovodní xxxx, staveb xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx bez xx, xxxxxxxxxxx stok x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpadních vod. X provozní xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovatele, xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

§3

Přípojky

(1) Xxxxxxxxx přípojka xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potrubí xx odbočení x xxxxxxxxxxx řadu x xxxxxxxx, a není-li xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx uzávěru připojeného xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx s uzávěrem xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx přípojka není xxxxxx xxxxx.

(2) Kanalizační xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen zajistit, xxx vodovodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx dojít xx xxxxxxxxxx vody ve xxxxxxxx.

(5) Vlastník kanalizační xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx kanalizační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xx zmenšení průtočného xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípojku xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx; vlastníkem xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x údržbu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kanalizačních xxxxxxxx uložených x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,6) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Stavební xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx nebo staveb, xx kterých vznikají xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x případech, xxx xx to xxxxxxxxx xxxxx.

§3x

(1) V případě, xxxx-xx pozemky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx kanalizaci xxxxxxxxx xx 2 xxxx xxxx pozemků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřní kanalizace xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx členění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kanalizace, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x části xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx z hlediska xxxxx členění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx stavby části xxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx kanalizační xxxxxxxx.

§4

Plán xxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plán xxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx rozvoje") pro xxx xxxxx. Plán xxxxxxx obsahuje koncepci xxxxxx zásobování xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx odpadních xxx xx území xxxxxx xxxxx. Plán xxxxxxx musí být xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a vazby x xxxxx rozvoje xxx území sousedících xxxxx.

(2) Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a schvaluje xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x národních xxxxx xxxxxx&xxxx;x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx8), xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a schváleny.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje se xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x obsahu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx rozvoje x xxxx aktualizaci xxxx schválením xxxx xxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x území, jehož xx xxxx xxxxxxx xxxx, s Ministerstvem xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánování, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx stavebním xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxx xxxx návrh plánu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx projedná také x xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx krajů, jejichž xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X případech, xxx xx plán xxxxxxx xxxxxx ochranných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přírodních minerálních xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx léčebných xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx9), xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx projednání xx xxxxxxx x případech, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zásobování xxxxxx xxxxx, odvádění xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Plán xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx povodí xxxxx zákona x xxxxxx8) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx, stavebního xxxxx x pro xxxxxxx obce x xxxxx x samostatné x přenesené působnosti.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxxxx a schválení xxxxx rozvoje pro xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plány rozvoje xxx xxxxx krajů xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x souhrnné xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajů. Plán xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx rozvojového plánu.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xx předchozí rok xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace je xxxxxxx xx své xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x vodovodům a xxxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxx přípojkám x kanalizačním xxxxxxxxx xx nezapisují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxx x kanalizací se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx věcných xxxx x nemovitostem.10)

(2) Vlastník xxxxxxxx xxxx kanalizace xx povinen xx xxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x zdrojích xxxxxxxxxxx a podzemních xxx využívaných xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nákladové xxxxx, xxxxxx kalkulace, xxxx kontrol xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx provozní řády xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.3a)

(3) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx x z xxxxxx provozní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bezplatně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x ve stanoveném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xx 28. xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx.

(4) Stavební xxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xx byly xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx xxxx xxxx xxxxxx obvod a xxxxx je xxxx xx 31. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xx stanoveném xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(5) Ústřední xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 vede ministerstvo.

(6) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vybraných xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5a

Omezení xxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxx x umístění x kapacitě staveb xxx jímání x xxxxx povrchové x xxxxxxxx vody, xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx důležitými x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xx informace35).

§5a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX

§6

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx

x) je oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,12)

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx nebo s xxxxxxxxxx vodovodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx opravňuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x případě, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx provozně souvisí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xx x nimi xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,

c) xxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xx provozování, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydává, x xx x xxxxxxx s majetkovou xxxxxxxx vedenou xxxxx §5 xxxx. 1 x závislosti xx xxxxx fyzických osob xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxx xx vodovody x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx oboru x xx nejméně 4 xxxx xxxxx x xxxxx vodovody x xxxxxxxxxx, jedná-li xx x nejvýše 5&xxxx;000 xxxxxxxxx osob trvale xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx absolvováním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx a kanalizace x xx nejméně 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jedná-li xx x xxxx xxx 5 000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vodovody xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxxxx:

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx, xxxx vydáno xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9, nebo

c) xxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx povolení, bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 písm. x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedoucí xx xxxxxxx předchozího povolení.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) nebo x) může xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace, popřípadě xxxx xxxxx, krajský xxxx xxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxx zástupci provozovatele, xxxxxxxxxxx majetek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, pro které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydává, x xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx evidencí xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) krajský xxxx vydá povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx složkám xxxxx xxxx sdružením xxxxxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kanalizace xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx c). X xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Krajský úřad xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx povolení x xxxxxxxxxxx vodovodu nebo xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pro které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx upozornění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedodržuje xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx12a), xxxx

x) technickým xxxxxxx (§38) xxxx zjištěny xxxxxxx nedostatky;

o zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx.

(10) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace x x xxxxxx xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(11) Odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxx je x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahu.

(12) K xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kopie xxxxxxx, kterou uzavřel xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx, identifikační xxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx podle §4 xxxx. 3 a 6 tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x provozování xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vzdělání x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx podpisu, pokud xxx xxxx žadatelem. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vodovody a xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxxxx x provozování vodovodu xxxx kanalizace xxx xxxxxxxx potřebu je xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx kolaudačního rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, kanalizačních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§7

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx, vlastníka x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx a provozování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vstupovat x xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a vodovodem xxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx cizí xxxxxxx, x to způsobem, xxxxx co xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Stejné oprávnění xx x xxxxxxxxxxxx xx účelem plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx13) x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxx xx cizí xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx polohu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx bylo xx nejméně xxxxxxxxxx xx práv xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb. Xx xxxxx xxxxxx xx oprávněná xxxxx xxxxxxx povinna xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx stavbu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx pozemek xxxx xxxxxx xxxxx xx předchozího stavu, xxxxx se x xxxxxxxxxx nedohodne jinak. Xxxxx xxxxxx práva xxxx xxx prováděn xxx xxx, xxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxx užívající pozemek xxxx stavbu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(5) Vznikla-li osobě xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kanalizace xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 majetková xxxx, xxxx xx-xx xxxx osoba xxxxxxx x obvyklém užívání xxxxxxx nebo stavby, xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x výši x xxxxxxx xxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx domáhat xx xxxxxxx u soudu. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se stavbami xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.15)

(6) Xxxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx x oklešťovat xxxxxxxx a jiné xxxxxxx, provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plynulé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu neučinil xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxx nástupce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

§8

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a bezpečné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx obnovu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx účely.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vztahují xx na něj xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Vlastníci xxxxxxxx nebo kanalizací xxxxxxxx souvisejících, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provozně xxxxxxxxxxxxx, upraví svá xxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodou xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxx kanalizace. Tato xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x vlastníci xxxxxxxxxxx řadů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxx souvisejících, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastníka, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x technické xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx písemnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxx napojení x xxxxxxxxxxx dodávek xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jemuž je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx zmocněn, je xxxxxxx xxxxxxx připojení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a dodávat xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x čistit odpadní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kapacitní x xxxxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plnění. Xxxxxxx xx realizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx připojení. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx, je povinen xxxxxxx písemnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx vzniklé z xxxx xxxxxxx přecházejí xx xxxxxxxx nástupce xxxxxxxxx vodovodu nebo xxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele.

(7) Xxx uzavírání smlouvy xxxxx xxxxxxxx 6 xx mohou xxxxxx xxxxxxxxx, xx odběratelem xx třetí xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxx xx předchozím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx x plynulého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizací x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx vodovodu x xxxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k vodovodu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx16) xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx31), xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx dostatečný zdroj xxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx zpracovat a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxx financování xxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo vlastník xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xx výzvě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx obnovovaných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx specifikace xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx na úplatu xx dodávku pitné xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), pokud xx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx provozovateli xxxxxxxx (§20). Právo xx xxxxx xxxxxx vtokem xxxx xx potrubí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, x není-li xxxxxxx, vtokem vody xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku nebo xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hydrantu nebo xxxxxxxxxx stojanu. Vodné xx úplatou xx xxxxxx vodu a xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx vodného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vodného. Takové xxxxxxxx xx xxxxx xxx dne účinnosti xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx působnosti xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4.

(14) Vlastník kanalizace xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod (xxxx xxx "stočné"), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx, xx stočné xx platí provozovateli xxxxxxxxxx (§20). Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vtoku odpadních xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx je úplatou xx službu spojenou x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Právo xx xxxxxx pevné xxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxxxxxx 6, x xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx forma xxxxxxxx. Takové xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obce xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací podle §20 xxxx. 4.

(15) Xxxxxxx dohoda vlastníků xxxxxxxx souvisejících vodovodů x provozně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vodovodů strany xxxxxx, předmět xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (jakost, xxxxxxxx, xxxxxxx poměry, měření, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, vzájemná xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxx kontroly, způsob xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx platnosti xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanalizací xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx dohody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxx vod (xxxxxxx odpadních xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx funkčnosti, xxxxxx x odstranění závad, xxxxxxxx informovanost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, řešení xxxxx), xxxxxxxxxxx nákladů x jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx změn x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(16) Xxxxxxx x xxxxxxx pitné xxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx strany, xxxxxxxxx a provozovatele xxxxxxxx, xxxxxxxxx přípojky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pozemku x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx připojených xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodoměru xxxx xxxxxx přípojky, tlakové xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx), ukazatele xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx obsahu xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejího xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx platnosti této xxxxxxx.

(17) Smlouva x xxxxxxxx xxxxxxx vody xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy, xxxxxxx strany, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx množství, xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxx stanovení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx záloh x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§9

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Provozovatel je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kanalizaci x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, kanalizačním xxxxx, xxxxxxxxxx stanovenými pro xxxxx xxxxxx rozhodnutími xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxx §8 odst. 3, xxxxx se xxxxx x vodovod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xx souhlasem vlastníka, xxxxx xxxx smlouvou xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx obci xx její xxxxxx xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxx rok nejpozději xx 30 xxx xxx xxx vyžádání.

(4) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxxxx přeložky vodovodu xxxx xxxxxxxxxx sdělit xxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxxx přeložce xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§24 xxxx. 2).

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přerušit xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odpadních xxx bez předchozího xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pohromy, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo majetku. Xxxxxxxxx nebo omezení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,17) xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přípojky.

(6) Xxxxxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx doby, než xxxxxx důvod přerušení xxxx omezení,

a) xxx xxxxxxxxx plánovaných xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx vodovodu xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx škodu xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx odběratel xxxxxxxxxxxxx, po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výzvě, xxxxxxx x vodoměru, xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6,

x) bylo-li xxxxxxxx neoprávněné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neodstraní-li xxxxxxxxx závady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnitřní kanalizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx než 30 xxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodávky vody xxxx odvádění xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 6 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodávek xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) až x) xxxxxxx 3 xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxxx 15 dnů xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxx nebo omezení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx odstavce 6 xxxx. x) je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx omezení x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadních vod x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Provozovatel je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dodávky vody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx odstavce 6 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx vod.

(10) X případě, xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odpadních xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) až x), xxxxx náklady s xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodou x xxxxxxxxxx odvádění xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje, které xx xxxxxx technického xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x výpočtu xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx17a) xxx xxxxx x stočné xxxxx §20 xxxx. 9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vody xxx xxxxx účely nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx x xx,

x) xxxx vodoměr, xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx odběr xxxxxxxxxxxxx nebo zaznamenává xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx skutečný, xxxx

x) přes vodoměr, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vypouštěním xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odvádění odpadních xxx xxxx x xxxxxxx s ní,

b) x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kanalizačním xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypuštěných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx menší, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odběratel xx xxxxxxx nahradit xxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx, pokud ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ztráty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

XXXXX XXX

XXXXXX TECHNICKÉ XXXXXXXXX NA XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XX XXXXXX XXXX

§11

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zabezpečeno dostatečné xxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxx vody xxx xxxxxxxx potřebu xx xxxxxxxxx území x xxx xxxx zabezpečena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx. Xx-xx vodovod jediným xxxxxxx pro zásobování xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx technicky xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvodů xxxxx xxx propojeno x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx je vodovod xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a vnitřní xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx zhoršujících xxxxxxx xxxxx xxxx. Další xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§12

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odvádění x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx nepřetržité xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxxxxxx této xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx recipientů xxxxxxxxxxx dešťovými xxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Další xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx přípojky xxxx xxx při xxxxxxx x křížení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vody. Xxxxxxx xxxx povolit stavební xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontaminace xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx provozu x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx vodu xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxx pitnou (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") xxxx splňovat x xxxxx xxxxxx před xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx její xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx standardní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Výjimečně xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podzemní xxxx, jež x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx vody, stanovené xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, a xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že technologie xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadnost xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vody x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x elektronické podobě x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a příslušnému xxxxxxx xxxxxx jednou xxxxx xx 31. xxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x programů xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxx surové xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx surové xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kategorie standardních xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx vodu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx vodu xxxxxx, xxxxxxxxx parametry, xxxxxxxxxx xxxxxx, četnost xxxxxx vzorků x xxxxxx, možnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) Xxxxxx zohlednění xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §3c odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§14

Xxxxxx pitné xxxx x xxxx znečištění xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(2) Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx nezávadností pitné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.17)

(3) Vlastník xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kanalizace xxxxxxxx zpracování kanalizačního xxxx, který stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto vod x xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Schválený xxxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx xxx stavbu xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kanalizačního xxxx xxx změnu x xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpadní vody x xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx kanalizačního xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx odběrů xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA IV

DODÁVKY, XXXXXX X XXXX

§15

Xxxxxxx vody

(1) Xxxxxxxxx dodávky xxxx xx splněna xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx z vodovodu xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx smlouvě x dodávce vody, x to x xxxxxxx xxxxx vody, x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx a ušlý xxxx vzniklé nedostatkem xxxxx vody při xxxxxxxx xxxxxxxxxx vodou xxx poruchu na xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektrické energie, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx vody xxxxxx xxxx přerušit xxxxx §9 xxxx. 5 x 6).

(4) Xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx, především je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pitné xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nahradit, xxxx xxxxxxxxxx úřad xx projednání x xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx20) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx nejdéle 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx vodoprávní úřad xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x místě obvyklým. Xxxxxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxx xxx stejným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 3 měsíce.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je veřejné, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx v xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx návrh xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxxx; xxxxxxx projednání xx xxxxxx konat xxxxx xxx 5 xxx xx xxxx zveřejnění. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx dní xxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xx veřejném xxxxxxxxxx uplatnit ústní xxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona o xxxxxx8), xxxx orgán x tomu xxxxxxxxx33) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vodách34) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx. Stanovenou xxxx xxx prodloužit xxxxxxx x 3 xxxxxx. Při stavu xxxxxxxxxx vody xxxxx xxxxxx x xxxxxx8) xx odstavec 4 xxxxxxxxx.

(8) Xx-xx vydáno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 7, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vodovodu xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§16

(1) Xxxxxxxx dodané xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx21). Jiný xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxx xxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze vlastník xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx registrované xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx způsobem určené xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dodávky (xxxxxxxxx) xxxx.

(2) Vlastníkem xxxxxxxx xx xxxxxxxx vodovodu, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vodoměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odběrateli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxx, a xx x v xxxxxxx, xx vodoměr xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez účasti xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx nedohodne xxxxx. Xxxxxxxxxx odběrateli xx xxxxxxxx s xxxxxxx předává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stav xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x termín, do xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx má xxxxx zajistit xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vodoměru xx xxxxx instalace, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, připojeným xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx vodoměrem xx xxxxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx větší, xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx21), xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx dodané xxxx xxx vypořádání xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 4 xxxx. a).

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx odebrané xxxx x hydrantů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx množství xxxxxxxx vodovodu na xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vody x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§17

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxx montáž xxxxxxxx, xx odběratel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provést x xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx zbytečného xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x měření. Xxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je nepřípustný x provozovatel má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zajistit proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.21) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjistí-li xxxxxx xx xxxxxxxx, xx právo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx oprávněného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odečtu x výměně xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx se při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžádaném xxxxxxxxxxx, xx

x) údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21), xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx v xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x přezkoušení xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx množství xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x podle xxxxxxxx 6, pokud xx xxxxxxxxxxxx x odběratelem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,21) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s výměnou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pozbylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu21), xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxx a),

d) vodoměr xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx výměnou x xxxxxxxxxxxx provozovatel.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx období xxxxxxxx xxxx, nebo jde-li x nový xxxxx xxxx xxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x následujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxx dohodnutým s xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx reklamaci xxxxx §16 odst. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odečtu vodoměru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx vodoměru xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx přezkoušení.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vodoměru odběratelem xxxx přímým xxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucím x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx náklad xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podružný xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx x podružného vodoměru xxxx vliv xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vody.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodané vody, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx osazen xxxxxxx, a způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přezkoušení vodoměrů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18

Odvádění odpadních vod

(1) Xxxxxxxx odpadních xxx x pozemku nebo xxxxxx je splněno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x kanalizační xxxxxxxx xx kanalizace.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx řádu a xx smlouvě o xxxxxxxx odpadních vod. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx kanalizace.

(3) X xxxxxxx, xx xx kanalizace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx vypouštět xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx limity xxxxxxxxxx xxxxxxx kanalizačním xxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měří xxxxxxxxx xxxx měřicím xxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx x typ xxxxxxxx xxxxxxxx xx určí xx smlouvě uzavřené xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx k uzavření xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad. Xxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů21) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx odběratel. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx funkčnost a xxxxxxxxx měřicího zařízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,22) xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx měřit xxxx xxxxxxxxxx x objem xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx přezkoušení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx doručení xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovateli.

(4) Xxxxxx-xx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx měřicího xxxxxxxx, xxxxxx zařízení se xxxxxxxx za xxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx x výměnou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje měřicího xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx skutečnosti xxxx, xxx připouští xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, hradí xxxxxxx spojené s xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zařízení xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxx x přezkoušením xxxxxxxxx, který je xxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výměnu xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxx, předpokládá se, xx odběratel, xxxxx xxxxxxx vodu x xxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxxxxx takové množství xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx číslům xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx instalovány xxxxxxxx. X případě, xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, použijí xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxx xxxxx roční xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx odběru x xxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vodovodu xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx srážkových xxx xxxxxxxxxx xx jednotné xxxxxxxxxx xxxxx přípojkou xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx množství xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(7) Jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spotřebuje xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 x3 za xxx, xxxxxx xx množství xxxxxxxxxx odpadní vody xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předložených xxxxxxxxxxx x ověřených provozovatelem, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx odběratel xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxxxx x xxxx-xx možno xxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx měřením xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx odborným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx x stočné xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17a) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx §19.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx složku, xxxxx xx xxxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxx předpisů17a) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx §19 x pevnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx kapacitě vodoměru, xxxxxxx přípojky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odebrané xxxx. Podíl xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.17a) Xxxxxx výpočtu xxxxx složky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx a stočné xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx formě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxx vodného x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pevné složky. X xxxxxx xxxxxxx x stočného xx xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx vlastníkem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx xxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, xxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx vlastník xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, silnic, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx15) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x regionálních xxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx pro přímé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx staveb, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, zoologické zahrady, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plochy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx domácnosti.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxx xx jednotky xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx31).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxx výpočet xxxx xxx xxxxx a xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 9.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x množstevní xxxxxxx a jejich xxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x stočné stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXX X VEŘEJNÁ XXXXXX

§21

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní předpisy,25) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborné xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx krizového xxxxxx x xxxxx zásobování xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx připravují systémové xxxxxxxxx nouzového zásobování xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vybraných provozovatelů xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovatele x xxxxx zásobování xxxxx, xxxxxxxx odpadních xxx x jejich čištění, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx odpadních xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uložit xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx vytvořeny xxxxxxxx podmínky; xxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§2628). Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx. Odvolání proti xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na vodné x xxxxxx xx xxxx, komu xx xxxx povinnost xxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, při jejichž xxxxxxxxxxx xxxxx vybírat xxxxx x xxxxxx, xxxxx prokázané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx předává.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizací, hradí xxxxxxxxx náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXX

§23

Xxxxxxxx xxxxx vodovodních xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) X bezprostřední xxxxxxx vodovodních řadů x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx pásma").

(2) Xxxxxxxxxx pásmy xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kanalizačních xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jejich provozuschopnosti. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx26) tímto nejsou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx každou xxxxxx

x) x vodovodních xxxx x kanalizačních stok xx průměru 500 xx xxxxxx, 1,5 x,

x) x vodovodních xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx průměr 500 mm, 2,5 x,

x) u vodovodních xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx 200 mm, xxxxxxx xxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 2,5 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se vzdálenosti xxxxx xxxxxxx a) xxxx x) xx xxxxxxxx xxxx zvyšují x 1,0 x.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lze

a) xxxxxxxx zemní xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx konstrukce xxxx xxxx podobná xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx úpravy,

jen x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx vyplývá xx smlouvy xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx požádat xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx x těchto případech xxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxx povolit x současně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vodovodního xxxx xxxx kanalizační xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx povolovaným podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 nařídí xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx stav.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozovatel, xxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2, xx povinen na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx zákona.28) Při xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx zásahů do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx, v jehož xxxxx xx xxxx xxxxxx provádějí, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nové xxxxxx povrchu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řadu a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxx provádět xxxxx x vědomím x se xxxxxxxxx xxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2.

§24

Xxxxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx vodovodu xxxx kanalizace xx xxxxxx dílčí xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx některých xxxxx xxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxxxx xx možno xxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.29)

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15) xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx eprodleně xxxx, xx xxxxxxx právní xxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dokladů.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx úřady,

b) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady na xxxxx xxxxxxxxxx újezdů,

c) xxxxxxxx úřady,

d) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

(1) Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x kanalizací, odpovídající xxxxxxxx obce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx v xxxxxxx x plánem xxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 11 a §20 xxxx. 4.

(2) Xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xx xxxxx xxxx, pokud xxxx není xxxxxxxxxxxxxx.

§27

(1) Xxxx-xx tímto xxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx správu xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady xx xxxxx vojenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x újezdní xxxxx xx xxxxx vojenských xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §15 xxxx. 4 xx 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řády xxxxx §14 xxxx. 3, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxx úřad,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací xxxxx §4.

(2) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxx §6,

b) xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 odst. 2,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §22, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na území xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx systémové xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásobování xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx situací,

e) xxxxxxxxx kanalizační xxxx xxxxx §14 xxxx. 3, xxxxx jsou xxxx stanoveny podmínky xxx xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx prioritní xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx xxxxx

x) rozhodují x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx x změně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kanalizační xxxxxxxx x části vnitřního xxxxxxxx nebo vnitřní xxxxxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 2 a 3,

x) rozhodují o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vodovodního xxxx xxxx kanalizační xxxxx xxxxx §23 xxxx. 5 x x xxxxxxxx obnovy xxxxxxxxxx xxxxx podle §23 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxxx přestupky v xxxxxxxxx, kdy xxx x xxxx přísluší xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§29

(1) Ministerstvo

a) xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vodovodů x kanalizací pro xxxxx státu,

c) xxxxxxxxxx x eviduje xxxxxxxxxx xxxxx x aktualizace xxxxx rozvoje xxxxxxxx x kanalizací xxx xxxxx xxxxx x xxx území státu,

d) xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací,

e) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx oboru vodovodů x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxxxx přirozeného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx financování xxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx veřejnosti.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxx o

a) xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 9,

x) bilančních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx skupinových vodovodů x vodárenských xxxxxxx, xxxxxxx-xx x dohodě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx informační xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxx vzájemná xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17a) xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxx výsledky,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxx §8 xxxx. 12 x §9 odst. 12 x xxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) spolupracuje x Xxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zjistí-li xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odstranění.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxxx x čištění xxxxxxxxx vod,

b) xxxxxxxx xx všech účetních x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx 2 roky xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx území xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §25.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 275/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§29x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základního registru xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx, jde-li x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx den xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx,

x) rodné číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců tyto xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx zahraniční osoby x

x) adresa xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx osoby.

(5) X xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§30

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx řídí místem, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx vodovod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxx orgánů veřejné xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 275/2013 Sb.

HLAVA VIII

PŘESTUPKY

§32

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 5

1. xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. vysazuje xxxxxx xxxxxxx,

3. provádí xxxxxxx xxxx skládek xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx terénní úpravy,

b) x xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vodovodu nebo xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vodovod nebo xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx manipuluje se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) vypustí xx xxxxxxxxxx látky, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx veřejné správy xxxxx §6, xxxx

x) x rozporu s §11 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo kanalizací xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx průběžné xxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu vybrané xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x z xxxxxx provozní xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx napojení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6,

x) v xxxxxxx x §8 odst. 11

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx financování xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

2. zpracuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 11, nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo nedoloží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx obnovu xxxxx §8 xxxx. 1.

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 12,

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 8 odběrateli

1. xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx výpočet xxxx xxx vodné x xxxxxx, xxxx

2. předloží xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §22 odst. 3 xxxxxxx prokázané xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx

1. nezveřejní xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx položek xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx auditu xxxxx xxxxxxxx orgánem uvedeným x §38 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x bezplatný xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracích31), xxxxx není v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vody.

(4) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řád této xxxxxxxxxx

(5) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §3 xxxx. 4 nezajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx ke znečištění xxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx odebere xxxx x xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 2 neoprávněně xxxxxxxx odpadní vody xx kanalizace,

d) odebírá xxxx x vodovodu x xxxxxxx x §15 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vodu x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §15 xxxx. 4 nebo 7,

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxx odpadní vody x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x odvádění xxxxxxxxx vod,

g) neprovede xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §17 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 nebo xxxxxxxx vodoměr před xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závady v xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §18 xxxx. 2 nekontroluje x xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx znečištění vypouštěných xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadní xxxx, xxxxx xxxxxxxxx limity xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v kanalizačním xxxx x xx xxxxxxx x odvádění xxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxx s §18 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přes xxxxxx xxxx čistírnu xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čistírnou xxxxxxxxx xxx,

x) neumožní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §19 odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxx zvlášť nebezpečných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx měření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3, xxxx

x) nezajistí, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, aby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx stavebník xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že nepředá xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, x xx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 10 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx i) xxxx 2, xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 1 xxxxx odstavce 5 xxxx. x) až x) nebo x) xx x),

x) xx 50&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx 2 xxxxx odstavce 5 xxxx. x) až x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx g), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x) xxxx 1 xxxx 3, xxxxxxxx 5 písm. x), x), k) xxxx x) anebo xxxxxxxx 6,

x) do 200&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. f), x) nebo o) xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx

x) xx 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxx x).

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5

1. xxxxxxx xxxxx xxxxx, stavby, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zařízení či xxxxxxx činnosti, které xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxx řadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx by mohly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo plynulé xxxxxxxxxxx,

2. vysazuje xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx skládky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxxxx úpravy,

b) x xxxxxxx s §7 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx stavby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx příslušenství,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vodovodů xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6, xxxx

x) x rozporu x §11 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přípojek x xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx průběžné xxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxx vodovodů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,

c) x xxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx chybné,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1,

e) neupraví xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícího xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxx §8 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx napojení xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vlastníka xxxxx §8 odst. 4,

x) x rozporu x §8 xxxx. 11

1. xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx plán financování xxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 11, nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nedoloží doklady x použití xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1,

h) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 12,

x) x rozporu x §22 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli, nebo

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejné služby xxxxx §22 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx připojení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5,

b) neuzavře xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx vody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §36 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 8 xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxx xxx vodné x xxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §36 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce, xxxx

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vyúčtování xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) neposkytne x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyžádané orgánem xxxxxxxx v §38 xxxx. 2.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx požární xxxxxxx xxx záchranných x xxxxxxxxxxxx pracích32), pokud xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx dostatečný xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx §9 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxx xxxx podle §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vody nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo podzemní xxxx, xxx x xxxxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xx jakost xxxxxx xxxx x xxxxxxx s §13 xxxx. 2,

f) x xxxxxxx x §13 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx vzorků surové xxxx v xxxxx xxxxxx xxxx vlastní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozbory a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx do 31. xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vody a xxxx xxxxxxx §14 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodoměru x xxxxxxxx oprávněného provádět xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx situace x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 2, xxxx

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 6 neoznámí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nepostupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §3 xxxx. 4 xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx znečištění xxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx vodu x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) odebírá vodu x xxxxxxxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxx užívá xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 4 xxxx 7,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x kanalizačním xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §18 xxxx. 2,

x) neprovede xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neoznámí xxxxxxxxxxxxx závady x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2,

j) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx převyšují xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) x rozporu x §18 xxxx. 3 xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod,

l) x xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod,

m) x rozporu s §19 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxx x nich xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatele přezkoušení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zkušebny xxxxx §19 xxxx. 3.

(8) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx stavebník přeložky xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nepředá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx 2, xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x) xxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxxx 6 písm. x) xx x) xxxx x) anebo x) xxxx odstavce 7 xxxx. x) xx x),

x) do 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx b), xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xx x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx 1 nebo 3, xxxxxxxx 3 xxxx. a), xxxxxxxx 6 písm. x), x), i) nebo x), xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x) xxxxx odstavce 8,

x) xx 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. f) xxxx i), odstavce 3 xxxx. e), xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, nebo

e) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), j) xxxx odstavce 6 xxxx. x).

§34

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Je-li xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx do výše xxxxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §32 odst. 7 xxxx x §33 xxxx. 9. Xxxxxxxxx xx spáchán opakovaně, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx uznán vinným, xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 1 xx 6 x xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x), xxxx. 7 a 8 xxxxxxxxxx stavební xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx spáchání přestupku. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx druhém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokuty xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§35

§35 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/2006 Sb.

XXXXX IX

OCHRANA XXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX AUDIT

§36

Ochrana xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx připojena xx vodovod xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Vlastník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx byl x xxxxxxxxx smluv xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 6 xxxxxx v rozporu x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Vlastník xxxxxxxx xxxx kanalizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx, v jejímž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s platnými xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxx §8 xxxx. 6, x

x) xxxxxxx zmocnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlastníkem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxx §8 odst. 2,

x) jakosti a xxxxx xxxxxxxx pitné xxxx x maximální xxxx znečištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxx zveřejňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx požadavcích xx vnitřní xxxxxxx x vnitřní kanalizaci xxxxxx zakázaných materiálů xxx xxxxxxx rozvod,

e) xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx,

x) fakturaci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x způsobu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vyplývajících x xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x podmínkách náhradních xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx odvádění odpadních xxx x údajích x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx,

x) případných xxxxxxxxx pokutách.

(4) Xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o podmínkách xxx uzavření xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace, xxxxxxxxx provozovatel, pokud xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx položek výpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vodné x xxxxxx17a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Porovnání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x v elektronické xxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X případě, xx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zpracováno xxxx xxxxxxxxx cen xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxxx elektronickém xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vody xxx xxxxxxxx xxxx oznámit xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x krajskému xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

(7) Obsah x rozsah xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x formu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx položek xxxxxxx xxxx pro xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx považuje za xxxxxxxx okamžikem xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5 xxxxxxxx xxxxx obce, xxxxx se týká. Xxxx informace xxxxx

x) xxxxxxxx 4 zveřejní xx xxxxxx desce xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, kde jsou xxxx xxxxxxxxx zpřístupněny,

b) xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx předání těchto xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx, xx dobu nejméně 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

§37

Dozor

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx úřady na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx ukládat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závad.

(2) Ministerstvo xxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x předpisů xxxxx xxx vydaných, x jak xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, může xxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxx dozírá, jak xxxxxxx xxxxx na xxxxx vojenských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x předpisů xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Technický xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx auditu xxxx právní xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx technického xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x doporučeními xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxx k xxxx xxx podnět. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx předává xxxx, kdo xxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx technického xxxxxx xxxxxx xxx, xxx k xxxx xxx podnět, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 7 xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx na xxxx vodovodů x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx 10 let a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podmínky pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx technického xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

XXXXX X

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§39

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx povinni xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx schválen kanalizační xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řád xxxxxxxxxx xx 31. března 2004.

(3) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx koncesovanou xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, mohou x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2004, xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx tímto xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vodovody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Plán xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx x schválen xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx předat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x majetkové evidence x x provozní xxxxxxxx podle §5 xxxx. 3 xxxx xxx poprvé splněna xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2004.

(7) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 x §36 xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2003.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3, xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrované prevenci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxx dotčena.

§40

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 9, §5 odst. 6, §6 xxxx. 13, §8 xxxx. 11, §10 xxxx. 3, §11 odst. 3, §12 odst. 1, §13 xxxx. 5 x 6, §14 xxxx. 6, §16 xxxx. 6, §17 xxxx. 9, §19 xxxx. 10, §20 xxxx. 3, §20 xxxx. 9, §36 odst. 7 x §38 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §11 xxxx. 3 x §12 xxxx. 1.

ČÁST XXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§41

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Sb., xxxxxx č. 273/1993 Xx., xxxxxx č. 303/1993 Xx., zákona x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx č. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Sb., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx č. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., zákona x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Sb., zákona x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., zákona č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 309/2000 Xx., xxxxxx č. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx č. 61/2001 Xx., zákona č. 100/2001 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 164/2001 Xx. x xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx xxxx takto:

1. X příloze x. 2, VÁZANÉ XXXXXXXX, xxxxxxx 214: Xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx text:

"Provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx

x) xxxxxxx x tříletém xxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx oboru x xxxxxxx 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx

x) středoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nejméně 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx 1 xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vodovodech x xxxxxxxxxxxx).".

2. X xxxxxxx č. 3, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, xx xxxxxxx 314: Xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušuje xxxxx xxxx:

"Xxxxxxxxxxx vodovodů*) x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx xxxx

x) středoškolské xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 2 roky xxxxx v oboru xxxx x příbuzném xxxxx nebo

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx x 1 rok xxxxx v xxxxx xxxx příbuzném.

Ministerstvo xxxxxxxxxxx**)

*) §30 xxxxxx č. 138/1973 Xx., x xxxxxx (xxxxx xxxxx),

**) §29 zákona x. 130/1974 Xx., x xxxxxx správě xx xxxxxx hospodářství, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 23/1992 Xx.".

XXXX XXXXX

§42

§42 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§43

Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §3 xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) zní:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx5) je povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx náhradní zásobování xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, x osoba, xxxxx vyrábí xxxxxx xxxx xxxx součást xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejíž xxxxx xxxx být používána xxxxx voda.

5) §1 x 2 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vodovodech x kanalizacích).".

2. X §3 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx zásobování pitnou xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

3. X §3 xxxx. 4 xxxxxxxxx věta xxxxx xxx: "Povolení xxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx.".

4. V §3 xx zrušuje odstavec 5.

5. X §4 xxxx. 1 xx xxxx druhé xx xxxxx "výrobce pitné xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx uvedené x §3 odst. 2".

6. X §4 xxxxxxxx 6 zní:

"(6) X xxxxxx, xxxxxx, dopravě x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx dodávky xxxxx xxxx mohou xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 x xxxxxxxxxx xxxxx vody xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5.".

7. V §4 se odstavec 7 xxxxxxx.

8. X §57 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx ve své xxxxxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx podnikatelem, xxxxxxxxx xxxxx x každá xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx nákaz, při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.".

9. X §58 odst. 2 xx za slova "x xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizaci xxxxx xxxxxxxx 3".

10. X §58 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vykonávána xxx xxx xxxxxxxx x řízením xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx úspěšné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

11. V §58 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Řídit a xxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x chemické xxxxxxxxx, xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4.".

12. X §58 odstavec 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x 5 let xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizaci. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kursu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b) je xxxxxxxxxxx odborného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxx.".

13. Xx §60 xx xxxxxx xxxx §60x, který xxx:

"§60x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx činností xxxxx §58 odst. 2 xx 5

x) průkazem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) dokladem xxxxxxxxxxxx kvalifikaci pro xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx unie,

pokud xxxxxxxxx xxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, ochrany životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v §58 xxxx. 2 až 5.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti x odstavci 1. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 4 měsíců po xxxxxxxxxx xxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxx.".

14. X §82 xxxx. 2 xxxx druhé xx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

15. X §84 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx slova "nebo xxxxxxxxx právním předpisem,".

16. X §87 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "§81 xxxx. 2 x".

17. X §88 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxxx průkazu" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxxx".

18. X §97 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx zdravotnického xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úkolu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x zaměstnanců xxxxxxxxx x §88 xxxx. 1" x za xxxxx "orgánem ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxx ochrany veřejného xxxxxx".

19. X §108 xxxx. 1 xx xxxxx "§3 odst. 1, 4 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "§3 xxxx. 1 x 4".

XXXX PÁTÁ

§44

§44 (část xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 127/2005 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

§45

X zákoně č. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx věcech převodů xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx věcem na xxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 438/1991 Sb., xxxxxx x. 282/1992 Sb., xxxxxx č. 473/1992 Xx., xxxxxx x. 170/1993 Xx., xxxxxx x. 155/1994 Sb., xxxxxx x. 191/1994 Xx., xxxxxx x. 218/1994 Xx., xxxxxx x. 161/1997 Xx., xxxxxx x. 164/1998 Xx., zákona x. 269/1998 Xx., xxxxxx x. 21/2000 Xx., xxxxxx x. 246/2000 Xx. x xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) tečka xx xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) k xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxx 2 xxx. Xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx a xxxxxxxxx obnova vodovodů x xxxxxxx xxx (329&xxxx;030)" x "xxxxxxxx x technická obnova xxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxx (329&xxxx;040)".".

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxx poplatcích

§46

Zákon č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 184/1991 Xx., xxxxxx x. 338/1992 Sb., zákona x. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx. x xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 xx tečka xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace.".

2. Xx §10x xx xxxxxx xxxx §10c, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 16) xx 18) xxx:

"§10x

(1) Xxxxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx16) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vybudovanou xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Má-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnické právo xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx platit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pozemek xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx stavbu xxxxxxxx xxxx kanalizace x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxx stavebního xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) x kalendářním roce, xx xxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx18) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vybudované. Výše xxxxx na 1 x2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví obec x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx majetku), ve xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx.

17) Vyhláška x. 279/1997 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx majetku), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18) Xxxxx č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX OSMÁ

ÚČINNOST

§47

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2002, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx šesté §45, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
x x. Xxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x §3a xxxxxx x. 274/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx splněna xx 31. xxxxxxxx 2015.

2. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, uzavřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxx x. 274/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace vydané xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vyučena x xxxxxxxx xxxxxxx oboru xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v příbuzném xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxx odpovědný xxxxxxxx xx vyučen x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a kanalizace xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, zaniká dnem 31. prosince 2011.

5. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 76/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.3.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 274/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

2. Povolení x xxxxxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxx. x) vydané x xxxxxxxxxx xx §6 xxxx. 13 xx 31. xxxxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxxx účinků xx dni 31. xxxxxxxx 2017.

3. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxxx rozdělených pozemků xxxx staveb mají x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vodovodní nebo xxxxxxxxxxx přípojky a xxxxxxxxx vodovodu požádají xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017 o xxxxxx xxxxxxxxxx podle §3a xxxxxx x. 274/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx tento xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provozně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxx vzájemná práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; tato xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx7).

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxx uvedeny xx souladu x xxxxxxxxxxx §8 odst. 16 x 17 xxxxxx xxxxxx do 1. xxxxx 2024.

6. Xxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §8 xxxx. 15 xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 275/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviska, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 183/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Informace

Právní xxxxxxx x. 274/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2002, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45, xxxxx nabývá účinnosti 2.8.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

274/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

20/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.1.2004

167/2004 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

76/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vodovodech x kanalizacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

222/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 76/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x integrované xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

275/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

39/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2015

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

403/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2021

544/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 254/2001 Xx., x xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.2.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/2021 Xx., stavební zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

167/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 254/2001 Sb., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Sb.
3) §38 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Xx.
3a) §59 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx.
§4 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Xx.
4) §9 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Sb.
5) Xxxxx č. 72/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x nebytovým prostorům x doplňují xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
7) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7x) §25 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Například xxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §59 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx.
12) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12a) Například xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §139 xxxx. d) xxxxxx x. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 121/2000 Xx.
15) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17a) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 258/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 254/2001 Xx. Xxxxxxxx č. 376/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
19) §25 xxxxxx x. 254/2001 Xx.
20) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
21) Xxxxx č. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx.Xxxxxxxx x. 334/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zkratkou XXX.
22) Příloha č. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx.
23) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §115 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 509/1991 Xx.
25) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx systému a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx).
Zákon č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
26) §30 xxxxxx x. 254/2001 Xx.
27) Například xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
xxxxx č. 44/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx č. 125/1997 Sb., o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 254/2001 Xx.
28) §103 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Sb.
29) Zákon č. 50/1976 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
29x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29x) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

32) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

33) §87k odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) §115a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 123/1998 Sb., x xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.