Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2021 do 30.06.2023.


Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
274/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VODOVODY A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Přípojky §3 §3a

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a území státu §4

Evidence vodovodů a kanalizací §5

HLAVA II - PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Oprávnění k provozování §6

Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vodovodu nebo kanalizace §7

Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace §8

Práva a povinnosti provozovatele §9 §10

HLAVA III - OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU VODOVODŮ A KANALIZACÍ A NA JAKOST VODY

Vodovody §11

Kanalizace §12

Požadavky na jakost vody k úpravě na vodu pitnou §13

Jakost pitné vody a míra znečištění odpadních vod §14

HLAVA IV - DODÁVKY, MĚŘENÍ A CENY

Dodávky vody §15

Měření dodávané vody §16 §17

Odvádění odpadních vod §18

Měření odváděných odpadních vod §19

Vodné a stočné §20

HLAVA V - KRIZOVÁ SITUACE A VEŘEJNÁ SLUŽBA

Krizová situace §21

Povinnost veřejné služby provozovatele vodovodu nebo kanalizace §22

HLAVA VI - OCHRANA VODOVODNÍCH ŘADŮ A KANALIZAČNÍCH STOK

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok §23
Přeložky vodovodů a kanalizací §24

HLAVA VII - PŮSOBNOST ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY §25 §26 §27 §28 §29 §29a §29b

Místní příslušnost §30 §31

HLAVA VIII - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §32

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §33

Společná ustanovení §34 §35

HLAVA IX - OCHRANA ODBĚRATELE, DOZOR, TECHNICKÝ A EKONOMICKÝ AUDIT

Ochrana odběratele §36

Dozor §37

Technický audit §38 §38a

HLAVA X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §39 §40

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona §41

ČÁST TŘETÍ §42

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví §43

ČÁST PÁTÁ §44

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby §45

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o místních poplatcích §46

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §47

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 76/2006 Sb. - Čl. II

č. 275/2013 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

274
XXXXX
xx xxx 10. xxxxxxxx 2001
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx x kanalizacích)

Parlament xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

VODOVODY X XXXXXXXXXX XXX VEŘEJNOU XXXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné potřebě (xxxx xxx "xxxxxxxx x kanalizace"), xxxxxxxx xx xx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx tomto xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx trvale xxxxxxx alespoň 50 xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx denní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pitné nebo xxxxxxx vody za xxx xx 10 x3 x více,

b) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx provozně xxxxxxxxx x vodovody x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(4) Xxxxx xxxxx se nevztahuje xx

x) vodovody xxxxxxxx x rozvodu xxxx xxx xxxxx xxxx1),

x) xxxxxxx kanalizace xxxxxxxx x odvádění povrchových xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) vodovody x kanalizace xxxx xxxxxx části, xx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx úřad může xx návrh xxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovit, xx xx xxxxx zákon xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx na xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx xx xx x zájmu xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx xx vodovod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx.

§2

Vymezení základních xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx vodním xxxxx.2)

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatný xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx kanalizační xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx3) x xxxxxxxxxx xxx společně xxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx objekty, xxxxxxxx odpadních vod, xxxxx i stavby x čištění odpadních xxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vodami. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx také xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a čištění xxxxxxxxx vod. Xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx technologických postupů xxx odběru, úpravě x dopravě xxxxx xxxx xxxxxx manipulací, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx provozních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx3a), kanalizačního xxxx, xxxxxx provozní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací, příprava xxxxxxxx xxx výpočet xxxx xxx xxxxx x xxxxxx a xxxxx související činnosti; xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx jejich rozvoj.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x obci, xxx xx xxxxxxx vodovod xxxx kanalizace, xxxxxx xxxxx30).

(5) Xxxxxxxxxxxxxx vodovodu xxxx kanalizace (xxxx xxx "provozovatel") je xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x je držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §6.

(6) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx nebo stavby xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx kanalizaci, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx; x budov x xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx organizační xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxx budovou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;4) u xxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,5) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Vnitřní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx rozvod xxxx po pozemku xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Vnitřní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odpadních xxx, popřípadě i xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxxx i srážkové xxxx xx stavby x pozemku xxx xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vnějších xxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Obnovou xx xxxxxx části xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx sledovanou xxxxx majetku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxx x x ní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx souvisejícím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x vodovodem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxx souborem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x poloze xxxxxxxxxxxx identifikaci staveb xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx pro xxxxxx xxxx x technologií xxx úpravu xxxx xxx ní, přiváděcích xxxx x stokových xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastníka.

(12) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ekonomických x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx i kvality xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přiváděcích řadů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx pro úpravu xxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpadních xxx. X xxxxxxxx evidenci xx u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§3

Přípojky

(1) Xxxxxxxxx přípojka xx samostatnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx, xxx k xxxxxxxxx uzávěru připojeného xxxxxxx xxxx stavby. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx vodovodu. Xxxxxxxxx přípojka xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Kanalizační xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od vyústění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx sítě. Kanalizační xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Vlastníkem vodovodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx připojené na xxxxxxx nebo kanalizaci, xxxxxxxxx-xx xx xxxx.

(4) Xxxxxxxx vodovodní xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tak, aby xxxxxxx dojít ke xxxxxxxxxx vody xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx kanalizační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, aby xxxxxxx xx xxxxxxxx průtočného xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx přípojku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx; vlastníkem xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx vodovodních xxxxxxxx x kanalizačních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx prostranství,6) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx kterých vznikají xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx x případech, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§3x

(1) X xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx připojené xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na 2 xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx vlastníci nové xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x vnitřní xxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx členění xxxxxxxxx provozně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úřad rozhodne x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx vodovodní xxxx kanalizační xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx x hlediska xxxxx členění charakter xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx užívání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x pozemků, x xxxxx jsou xxxxxxx stavby uloženy, xxxxxxxxxxx stávajícího xxxxx x xxxxxxxxxx úprav, x to xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x změnu užívání xxxxxx podle odstavce 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx obsahuje kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadovaného xxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, a xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací xxxxx x xxxxx xxxxx

(1) Xxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxx") pro xxx xxxxx. Plán xxxxxxx obsahuje koncepci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně vymezení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, uvažovaných xxx účely xxxxxx xx pitnou xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x čištění odpadních xxx xx xxxxx xxxxxx kraje. Xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x plánu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x schvaluje xxxx xxxxxxx pro xxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x ze zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7), z xxxxxxxxx xxxxx povodí a x xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx8), xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu obcemi xx stanovené elektronické xxxxxx, formátu x xxxxxx. Xxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxx vodou, xxxxxxxx odpadních xxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx kolaudačních souhlasů xxxxxx staveb.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx kraj projedná x xxxxxx, vlastníky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací x xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx týká, x Xxxxxxxxxxxxx zemědělství (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx správcem xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxx plánu xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx nachází ve xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx, kdy se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a přírodních xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx návrh x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx9), xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xx xxxxxxxxxx se upouští x případech, kdy xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx čištění.

(6) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx8) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx rozvoje pro xxxxx státu, který xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvem xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx krajů xx stanovisky x xxxxxxxxxxxx a souhrnné xxxxx x krajských xxxxx včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx pro území xxxxx xx podkladem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a územní xxxxxxxxx plán.

(8) Krajský xxxx xxxxx ministerstvu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx stanoveném xxxxxxx schválené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx rok xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx předávaných xxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxx průběžné xxxxxx majetkové evidence xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vlastnické xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, jakož i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kanalizačním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákon o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx x xxxxxxxxxxxx.10)

(2) Vlastník xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozní xxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx o zdrojích xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxx dodávanou vodovody, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nákladové xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxxxx deník x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.3a)

(3) Vybrané xxxxx z majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vlastník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předávat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, x xx xxxxxxxxxx vždy xx 28. xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxx svůj xxxxxx xxxxx a xxxxx xx vždy xx 31. března x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústřední xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle odstavce 5.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x kanalizacích xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x způsob xxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx předávání xxxxxxxxx xxxxx x majetkové x provozní xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX VODOVODŮ X XXXXXXXXXX

§6

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx vodovod xxxx xxxxxxxxxx, požádá xxxxxxx úřad o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost podle xxxxxxxxxx xxxxxx,12)

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastníků, xxxx být doloženo, xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu xxxxx §8 xxxx. 3,

x) xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, správu x rozvoj xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydává, x to v xxxxxxx x majetkovou xxxxxxxx vedenou xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx:

1. střední xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx 4 xxxx praxe x xxxxx vodovody a xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx 5&xxxx;000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x kanalizace x xx nejméně 2 xxxx xxxxx x xxxxx vodovody x xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx xxx 5&xxxx;000 fyzických xxxx trvale xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Krajský úřad xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxxxx:

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxx

x) xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx, bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. b) x nebyl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx uvede xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx vodovodů nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydává, a xx x souladu x xxxxxxxxxx evidencí xxxxxxx podle §5 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Bez xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx těm xxxxx, organizačním složkám xxxxx xxxx sdružením xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vodovod xxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 písm. x), x) xxxx c). X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx změní, xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, změní-li xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vodovodu nebo xxxxxxxxxx vydáno, xxxx xxxxx-xx xx změně xxxxx odborného zástupce xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx12a), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx (§38) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x jejich xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(11) Odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizací, x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx k provozování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx podle §4 xxxx. 3 a 6 tohoto xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vzdělání x praxi xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podpisu, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti se xxxxxx v elektronické xxxxxx a ve xxxxxxxxxx formátu.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x formulář xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§7

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vlastníka x xxxxxxxxxxxxx při výstavbě, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vodovodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a vodovodem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx cizí pozemky, x xx xxxxxxxx, xxxxx co nejméně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Stavebník13) a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxx xx cizí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxxx vodoprávní xxxx.

(4) Xxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx nejméně xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx cizí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tohoto xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbu na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x další xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx osobě xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 majetková xxxx, xxxx xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx na náhradu. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxx a xxxxxxx náhrady, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu14) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxx na xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x soudu. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se stavbami xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.15)

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx tak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Práva x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x provozovatele xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb.

§8

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodovodu nebo xxxxxxxxxx

(1) Vlastník vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx obnovu x xxxxxxxx xxxxxx použití xxx tyto účely.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících, xxxxxxxxx xxxxxx částí provozně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodou xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx kvalitní x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kanalizací, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řadů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kanalizačních stok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kapacitní x technické xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx písemnou dohodu xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxx napojení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxxx napojení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hradí xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozovatel, xxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dodávat xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vody x čistit xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Připojení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x dodávce pitné xxxx xxxx odvádění x čištění xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyžadováním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plnění. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípojky xx xxxxxxx xxxx kanalizační xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx umožněno xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x uzávěr xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx vodovodu xxxx kanalizace, popřípadě xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx vlastníkem xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx odvádění odpadních xxx x odběratelem. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx přecházejí xx právního nástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx nástupce xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xx xxxxx strany xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx třetí xxxxx.

(8) Xxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xxxx provést xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx jinak.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kvalitního x plynulého provozování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x jejich technického xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatel vodovodu xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx16) při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx31), pokud xxxx x xxxxx dostupný xxxx dostatečný zdroj xxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xx xxxxxxx zpracovat a xxxxxxxxxx plán financování xxxxxx vodovodů xxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxx nejméně 10 kalendářních let. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(12) Vlastník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx stavebník xxxxxx vodovodů nebo xxxxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výstavbu xxxx xxxxxx. Vyhodnocení xxxxxxxxxx údajů je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx dodávku pitné xxxx (dále jen "xxxxx"), pokud xx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxxxxxx 2 nevyplývá, xx xxxxx xx xxxxx provozovateli xxxxxxxx (§20). Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx, vtokem xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx vodu x xx xxxxxx spojenou x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx vodného xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve smlouvě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, x níž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx možné xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxx rozhodnutím nejvyššího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 4.

(14) Vlastník xxxxxxxxxx xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (dále xxx "xxxxxx"), pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§20). Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpadních xxx do xxxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x odváděním, čištěním, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx xx úplatu xxxxx xxxxxx stočného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxxxxxx 6, x xxx xx xxxxxxxx dvousložková xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nejvyššího orgánu xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx vlastníkem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 4.

(15) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x písemné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, množství, xxxxxxx xxxxxx, měření, xxxxxxxx podmínek, zajištění xxxxxxxxxx, postup x xxxxxxxxxx závad, vzájemná xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, způsob xxxxxx, smluvní xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxx xxxxxx vlastníků provozně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx strany xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení vlastnictví xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postup x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx informovanost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich kontroly, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx změn x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(16) Xxxxxxx x xxxxxxx pitné xxxx odběrateli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předmět xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, počet xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx určujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x místě xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx obsahu xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx), způsob xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, způsob fakturace x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx změn x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(17) Smlouva o xxxxxxxx odpadní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx odpadní xxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx přípojky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s určením xxxxx, xxxxx trvale xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx odvádění nebo xxxxxxxx a čištění (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, limity xxxxxxxxxx), xxxxxx stanovení xxxx x jejího xxxxxxxxx, fakturace záloh x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx.

§9

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx řádem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx rozhodnutími xxxxxxxxx úřadů x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 odst. 2 x xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxx xx jedná x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozně xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Provozovatel je xxxxxxx předat xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxx xxxx za xxxxxx rok xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx vyžádání.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeložky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo kanalizace xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (§24 xxxx. 2).

(5) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx přerušit xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx odvádění xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx havárii xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vodovodní xxxxxxxx xxxx kanalizační xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ohrožení zdraví xxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,17) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx středisku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx a dotčeným xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vodovodní xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx doby, xxx xxxxxx xxxxx přerušení xxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx plánovaných xxxxx, xxxxxxxxxxx x revizních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx jakost xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) neumožní-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, po jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6,

d) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neodstraní-li xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vodovodu xxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vody xxxx xxxxxxxxxxxxx vypouštění xxxxxxxxx vod, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vodného xxxx xxxxxxxx po dobu xxxxx než 30 xxx.

(7) Přerušení nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odpadních xxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod

a) xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) až x) xxxxxxx 3 dny xxxxxx,

x) podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxxx 15 dnů xxxxxx současně x xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx plánovaných oprav, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx odstavce 6 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx zásobování pitnou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx odstranit xxxxxxx přerušení xxxx xxxxxxx dodávky xxxx xxxx odvádění xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 5 xxxx odstavce 6 písm. x) x bezodkladně obnovit xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odpadních xxx.

(10) X xxxxxxx, xx x přerušení xxxx xxxxxxx dodávky xxxx xxxx xxxxxxxx odpadních xxx došlo xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) až g), xxxxx xxxxxxx x xxx spojené odběratel.

(11) Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxxx závaznou xxxxxxxx, xxxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x náhradního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx týkají technického xxxxx vodovodu nebo xxxxxxxxxx, které provozuje, xxxxx x vynaložených xxxxxxxxxx nákladech a xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17a) pro xxxxx x xxxxxx podle §20 xxxx. 9. Xxxxxxxxxxx obdržených údajů xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx povinnosti provozovatele xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

§10

(1) Neoprávněným odběrem xxxx z xxxxxxxx xx odběr

a) xxxx xxxxxxxxx,

x) bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x rozporu x xx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zaznamenává xxxxx xxxxx, než xx xxxxx skutečný, xxxx

x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poškozením.

(2) Xxxxxxxxxxxx vypouštěním odpadních xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx písemné smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo x xxxxxxx x ní,

b) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řádem, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxx přes xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypuštěných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je množství xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxxx vodovodu nebo xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx stanoveno, že xxxxxxx vzniklé ztráty xx xxxxxxx provozovatele; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX VÝSTAVBU XXXXXXXX X KANALIZACÍ X XX JAKOST XXXX

§11

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx xxxx zabezpečeno dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxxx nezávadné xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx potřebu xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávka xxxxx xxxx xxx odběratele. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro zásobování xxxxxxx vodou, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požární xxxxxxx na zajištění xxxxxx vody k xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx propojeno x xxxxxxxxxx potrubím x xxxxxx xxxxxx vody, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vnějšími xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mikroorganismů, xxxxxxxxxx x jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx kvalitu xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vodovodů xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§12

Kanalizace

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx neovlivnily xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x aby xxxx xxxxxxxxxxx nepřetržité odvádění xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přívaly. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx poškození xxxxxxxx vlivy. Xxxxx xxxxxxxxx xx čištění xxxxxxxxx vod xxxxxx xxxxxxxxx na projektovou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx kanalizací a xxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx přípojky xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozvod xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx povolit vodoprávní xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pitné xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxx běžném xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx k xxxxxx xx xxxx pitnou

(1) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx úpravy xx xxxx pitnou (xxxx xxx "surová xxxx") xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx před xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx standardní xxxxxx xxxxxx surové xxxx na vodu xxxxxx.

(2) Výjimečně xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vody, stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provozovatele vodovodu xxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vody z xxxxxxxx zdroje vody xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxx úpravou xxxxxx xxxxxx vody v xxxxx odběru x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx x příslušnému xxxxxxx xxxxxx jednou xxxxx xx 31. xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánů xxxxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxxx xxxxx úpravy surové xxxx na xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatelů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx metody, xxxxxxx xxxxxx vzorků x xxxxxx, možnosti odchylek xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§14

Xxxxxx pitné xxxx x míra znečištění xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx odběratelům xxxxxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx pitné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

(2) Práva x xxxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx nezávadností pitné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.17)

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípustnou xxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxxxx xxxxxx vod x xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx. Kanalizační xxx xx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx schválení. Kanalizační xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxxxxxxx úřad.

(4) X xxxxxxx, xxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxx nevyvolá xxxxxx xxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx stavebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, xxxxxxxx x upuštění xx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

(6) Náležitosti xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx odběrů xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx vzorků odpadních xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX IV

DODÁVKY, XXXXXX X CENY

§15

Dodávky vody

(1) Xxxxxxxxx dodávky xxxx xx splněna xxxxxx xxxx x vodovodu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x dodávce xxxx, x xx v xxxxxxx xxxxx vody, x xxxxxxx se xxxxxxxxxx právními předpisy.18)

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x ušlý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vodou xxx poruchu xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx vody xxxx z důvodu, xxx který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 5 x 6).

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, který xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nahradit, xxxx vodoprávní xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vodovodu vydat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx20) x dočasném xxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx x vodovodu xxx xxxxxxxx potřebu xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx.

(5) Opatření obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vodoprávního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby způsobem x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx dobu dočasného xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx jinak a xxxx se v xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx dní xxx xxx jeho zveřejnění xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx vyhlášen xxxx nedostatku xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx8), xxxx orgán x xxxx xxxxxxxxx33) xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx34) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o 3 xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx8) xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx.

(8) Je-li vydáno xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 nebo 7, xx odběratel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx dodávané xxxx

§16

(1) Xxxxxxxx xxxxxx vody xxxx xxxxxxxxxxxx vodoměrem, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx21). Xxxx xxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze vlastník xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx vlastníkem xxxxxxx, a to xx xxxxxxxxx odběratele. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx množství xxxxxx xxxx nebo xxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxx dodané xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (fakturaci) xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastník xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se prokazatelně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovatel. Xxxx povinností je xxxxxxx xxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxx alespoň 15 xxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx odběrateli xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaznamenaný stav xxxxxx xxxxxxxxxx vodoměru x u xxxx xxxxxxxxx vodoměru jeho xxxxx, xxxxxxxxxxx stav x termín, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, připojeným na xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx potrubí xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxx rozdělením. Xxxx xxxxxxx provede xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vodovodu xx základě xxxxxxx x odběratelem Český xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx21), xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vypořádání xxxxxxxx xxxxxxxxx xx postupuje xxxxx §17 odst. 4 xxxx. x).

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x hydrantů x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxx měřeno xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx množství xxxxxxxx vodovodu xx xxxxxxxx výpočtu vycházejícího x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx podmínek.

(6) Xxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxxx odběratele xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pozemku.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provozovateli přístup x vodoměru, xxxxxxx xxxxxxx xxxx poškozením x xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx zásah do xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je nepřípustný x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.21) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxx na xxxxxxxx, xx právo xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx. Xxxx právo lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx vodoměru. Provozovatel xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodoměru u xxxxxxxx oprávněného provádět xxxxxx metrologickou kontrolu xxxxxxx, přičemž odběratel xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx vodoměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odběrateli.

(4) Xxxxxx-xx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některý x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21), xxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odběru ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodoměru. X případě, xx xxxxxx xxxxx nejsou x xxxxxxxxx, nebo xxxx zjevně zpochybnitelné, xxxxxxx xx množství xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx spotřeby xxxx x xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,21) hradí náklady xxxxxxx s výměnou x přezkoušením xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21), xxxxxxxx xx vodoměr xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx odběratele xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxx a),

d) vodoměr xx nefunkční, xxxxx xxxxxxx spojené x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozovatel.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx kontrole xxxx xxxxxx vodoměru, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo xxx-xx x xxxx odběr xxxx xxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dodávané xxxx x následujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx reklamaci xxxxx §16 xxxx. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x reklamací xxxx žádostí x xxxx přezkoušení.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vodoměru, xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xx může na xxxx xxxxxx osadit xx vnitřním xxxxxxxx xxxxxxx podružný xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx byt, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx prostory). Odpočet x xxxxxxxxxx vodoměru xxxx vliv na xxxxxx množství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, není-li xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx rozdílů podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x kanalizační xxxxxxxx do kanalizace.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx odpadních xxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x místě x xxxxxxx xxxxxxxxxx kanalizačním xxxxx kontrolovat míru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx dovoleno xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxx odpadních vod x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx odpadních xxx vypouštěných do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx určí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odběratelem a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě provozovatelem; xxxxxxx-xx k uzavření xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ověření podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx21) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odběratel xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odběratel, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x obsahem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,22) je xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx vodoprávního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vypouštěných do xxxxxxxxxx, xxxx o xxxx evidenci a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx na xxxxxxx zařízení, xx xxxxx požadovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx zajistit přezkoušení xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem, xx

x) xxxxx xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; x tomto případě xxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx měřicího xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpis, hradí xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx a přezkoušením xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatel,

c) xxxxxx zařízení je xxxxx, xxxxx náklady xxxxxxx s xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, vypouští xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx potřeby vody, xxxxx nejsou instalovány xxxxxxxx. V xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx x vodovodu, xxx xx také xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx směrná xxxxx xxxxx potřeby xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přípojkou xxxx xxxx uliční xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx množství srážkových xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx vodu dodanou xxxxxxxxx zčásti xxxxxxxxxx xxx vypuštění do xxxxxxxxxx x toto xxxxxxxx je prokazatelně xxxxx než 30 x3 za xxx, xxxxxx xx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kanalizace xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odběratelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(8) Vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle výsledku xxxxxxxxxxx měřicího zařízení xx xxxxxxx xx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx žádosti x přezkoušení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx odběratel xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zdrojů xxx z vodovodu x není-li možno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx měřením xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, zjistí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vypouštěných odpadních xxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx množství srážkových xxx odváděných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx zavedeno, směrná xxxxx xxxxxxxx vody x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§20

Xxxxx a stočné

(1) Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17a) x xxxxxxxx xxxxxxxx vody xxxxx §16 xxxx vypouštěných xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx vod xxxxx §19.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx složku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx cenových xxxxxxxx17a) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx a srážkových xxx xxxxx §19 x pevnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx.17a) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx složky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(4) Xxxxx a stočné xx hradí x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nestanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodného x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pevné xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx x stočného ve xxxxxxxxxxxx formě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nejméně xx xxxxxxxxxxxxx většině xxxx xxxx.

(5) Je-li xxxx xxxxxxxx vlastníkem xxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx vlastník xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Povinnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx veřejnou potřebu xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx15) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pevných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přímé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo jejich xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx drážního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a plochy xxxxxxxxxxx určených k xxxxxxxx bydlení x xx domácnosti.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxx xx jednotky xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx31).

(8) Xxxxxxxx vodovodu nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx výpočet xxxx xxx xxxxx x xxxxxx podle struktury xxxxxxx x xxxxxxxx 9.

(9) Členění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx obsah, xxxxxxxx x množstevní xxxxxxx x jejich xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podle cenových xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§21

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx nouzového xxxxxxxxxx xxxxxx vodou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx situace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,25) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vodovodů nebo xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx zabezpečují xxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx zásobování xxxxxx xxxxx.

(3) Krajské xxxxx xxxxxxxxxx systémové xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásobování xxxxxx vodou x xxxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

§22

Povinnost xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovatele x xxxxx zásobování vodou, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx zajištěna xxxx plněna, zejména xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxxxx (§2628). Rozhodnutí se xxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 1 xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx vykonávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx, komu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze vybírat xxxxx x stočné, xxxxx prokázané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastník, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx odebírá xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx povinnosti veřejné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX VODOVODNÍCH XXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXX

§23

Xxxxxxxx pásma xxxxxxxxxxx xxxx x kanalizačních xxxx

(1) K bezprostřední xxxxxxx xxxxxxxxxxx řadů x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pásma xxxxxxxxxxx řadů a xxxxxxxxxxxxx stok (xxxx xxx "ochranná xxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx pásmy xx xxxxxx prostor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodovodních xxxx a kanalizačních xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx provozuschopnosti. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx26) xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pásma xxxx xxxxxxxx vodorovnou xxxxxxxxxxx od vnějšího xxxx xxxxx potrubí xxxx xxxxxxxxxxx stoky xx xxxxxx stranu

a) x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx 500 xx xxxxxx, 1,5 x,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx 500 xx, 2,5 x,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxx 200 xx, xxxxxxx dno xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx než 2,5 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b) od xxxxxxxx líce xxxxxxx x 1,0 x.

(4) Xxxxxxx x ochranného xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad. Xxx xxxxxxxxxx výjimky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x technickým možnostem xxxxxx xxx současném xxxxxxxxxxx ochrany vodovodního xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo kanalizační xxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxx práce, stavby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx provádět činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vodovodnímu řadu xxxx xxxxxxxxxxx stoce xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stav nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) provádět xxxxxxx úpravy,

jen x xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Vodoprávní xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 nařídí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů27) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a), x) x x).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xx xxxxxxx uzavřené xxxxx §8 xxxx. 2, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x ochranným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.28) Xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x ochranném xxxxx, xx xxxxxxxxx, x xxxxx zájmu se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na svůj xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povrchu xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řadu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vazbu na xxxxx, pozemní xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx. Xxxx xxxxx smí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x se xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 2.

§24

Přeložky vodovodů x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx provést xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vodovodu xxxx kanalizace. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.29)

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajišťuje na xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx potřebu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx15) xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kanalizace xx xx provedení xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu, x xx včetně xxxxxxxxx dokumentace skutečného xxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX VII

PŮSOBNOST ORGÁNŮ XXXXXXX XXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady na xxxxx vojenských xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

(1) Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obce, xxxxxxxxxx xxxx zapracování do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) vydávají xxxxxx závazné xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §9 odst. 11 x §20 xxxx. 4.

(2) Xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xx území xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx připojit xx xx kanalizaci xxxxx §3 xxxx. 8.

§27

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřady.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady xx území vojenských xxxxxx

x) rozhodují o xxxxxxxxxxxx veřejné služby xxxxx §22,

x) xxxxxxxxx x vydání opatření xxxxxx povahy xxxxx §15 odst. 4 xx 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §14 odst. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx kapacitních a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti zabezpečují xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §4.

(2) Krajské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx §6,

b) xxxxxxxx výjimku xxxxx §13 odst. 2,

c) xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxx podle §22, jestliže xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na území xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x obecními xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx systémové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

(1) Ministerstvo

a) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni,

b) zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx navrhované xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxx území xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací,

e) xxxx xxxxxx technických auditorů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V působnosti xxxxxxxxxxxx je dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracováním a xxxxxxx xxxxx financování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 rozhoduje o

a) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 9,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx pitnou vodou xx skupinových vodovodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx vodovodů.

(4) Ministerstvo xxxx

x) xxxx ústřední xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx informační xxxxxx xx xxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17a) xxx xxxxx a stočné, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx prostředků xx obnovu, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 12 x §9 xxxx. 12 x zveřejňuje xx,

x) poskytuje odbornou xxxxxxxxxx cenovým kontrolním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněni

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k poskytování xxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) nahlížet xx xxxxx účetních x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx, x nichž se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x touto činností, xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx 2 roky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zralosti xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx32) a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx územním x stavebním řízení xxx xxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správních xxxxxx na xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx x kanalizací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxx §29a.

§29a

Ministerstvo obrany vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx věcech, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25.

§29a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 275/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§29x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona využívá xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

c) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel tyto xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,

g) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů veřejné xxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) adresa místa xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x zahraničí podnikající xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby.

(5) X xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 544/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2021

§30

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxx x kanalizací xx xxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, je místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx leží xxxxxxxxxxx xxxx vodovodu xxxx kanalizace.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 275/2013 Sb.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX

§32

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 5

1. xxxxxxx xxxxx práce, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx podobná zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vodovodnímu řadu xxxx kanalizační xxxxx xxxx xxxxx by xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxx skládek xxxxxxxxxxx odpadu, xxxx

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §7 xxxx. 1 xxxxxxxx vstup xx xxxxxxx nebo xxxxxx x souvislosti s xxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vodami,

f) xxxxxxxxx vodovod xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné správy xxxxx §6, nebo

g) x xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu včetně xxxx xxxxxxxx x xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zdrojem vody, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx vlastník xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §5 xxxx. 3 nepředá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x z xxxxxx provozní xxxxxxxx x termínu x x xxxxxxxxxxxx podobě x ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx neúplné xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícího xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxx §8 xxxx. 3,

f) xxxxxxxx napojení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4,

g) neumožní xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx kanalizaci podle §8 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dodávce xxxx xxxx odvádění xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6,

x) x rozporu x §8 odst. 11

1. nevypracuje nebo xxxxxxxxxxx plán financování xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxx x kanalizací odchylně xx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 11, nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x použití xxxxxxxxxx na obnovu xxxxx §8 odst. 1.

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 12,

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 8 odběrateli

1. xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx výpočet ceny xxx xxxxx x xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx neúplný xxxx xx struktuře, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §22 odst. 3 xxxxxxx prokázané xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím určenému xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §36 odst. 5 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx položek xxxxxxx ceny xxx xxxxx x xxxxxx x předchozím kalendářním xxxx, xxxx

2. nezdůvodní xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxxx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx auditu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §38 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neumožní xxxxxxx k vodovodu x bezplatný odběr xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxxxx31), xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxxxxx zdroj xxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx nemá rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxx schválený xxxxxxxxxxx řád xxxx xxxxxxxxxx

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v rozporu x §3 xxxx. 4 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx přípojka xxxx xxxxxxxxx a užívána xxx, aby xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx vodovodu,

b) x xxxxxxx x §10 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx vodu x xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx x §15 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §15 odst. 4 nebo 7,

f) x xxxxxxx x §18 odst. 2 xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řádem xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xx připojované xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1,

x) x rozporu x §17 xxxx. 2 neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx nebo výměně xxxxxxxx podle §17 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx vodoměr xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neoznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx x xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx kanalizačním řádem xxxx znečištění vypouštěných xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx převyšují limity xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxx s §18 xxxx. 3 vypouští xx kanalizace xxxxxxx xxxx přes xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čistírnou xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1,

x) v rozporu x §19 xxxx. 2 xxxxxx míru xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx evidenci xxxx xxxxxxxx měření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydal,

n) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx zkušebny xxxxx §19 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu stoky, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu

a) xx 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. c), x) xxxx x) xxxx 2, xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxx 1 nebo 2, xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 1 xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) xxxx x) xx x),

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x) bodu 2 xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xx x),

x) do 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. e), x) nebo g), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx 1 xxxx 3, xxxxxxxx 5 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxx 6,

x) do 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx odstavce 3 xxxx 4, xxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x).

§33

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kanalizace xxxxx §23 odst. 5

1. xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, umísťuje xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxx řadu nebo xxxxxxxxxxx stoce xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo plynulé xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. provádí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

4. provádí xxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xx pozemky xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x údržbou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx vodovodů nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx odpadními xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxx §6, nebo

g) x xxxxxxx x §11 odst. 2 xxxxxxx vodovod xxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx přípojek x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zdrojem xxxx, xxx je vodovod xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxx kanalizací xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,

c) x xxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu vybrané xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxxxx evidence x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx předá neúplné xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1,

x) neupraví xxxxxxxx práva s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 3,

x) neumožní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §8 odst. 11

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx financování obnovy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx xxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx odchylně xx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx §8 odst. 11, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obnovu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x použití prostředků xx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 12,

x) x rozporu x §22 xxxx. 3 xxxxxxx prokázané xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx provozovateli, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 odst. 4.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 5,

b) neuzavře xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx odpadních vod x xxxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, xxxx nepostupuje x xxxxxxx x ustanovením §36 odst. 2,

x) x rozporu s §20 xxxx. 8 xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxx pro xxxxx x xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx výpočet xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 5 jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

1. nezveřejní xxxxxxxxx o celkovém xxxxxxxxxx porovnání xxxxx xxxxxxx výpočtu xxxx xxx xxxxx x xxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxxxxxxx vykázaný rozdíl xxxx xxxxxxx vyúčtování xxxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx technického xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §38 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neumožní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx32), xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx dostatečný xxxxx vody.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kanalizační xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeložky vodovodu xxxx kanalizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo omezení xxxxxxx vody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx stanovených xxxxx §9 odst. 7 písm. x) xxxx x),

x) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx povrchovou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx v xxxxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx vody v xxxxxxx s §13 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §13 xxxx. 3 neprovádí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v místě xxxxxx před vlastní xxxxxxx nebo neprovádí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednou xxxxx xx 31. xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx odběrů xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx §14 xxxx. 5,

h) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxx metrologickou kontrolu xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

i) neinformuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, xxxx

x) v rozporu x §36 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx na toto xxxxxxxx nepostupuje podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx odběratel dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §3 xxxx. 4 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx znečištění xxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx vodu x xxxxxxxx,

x) x rozporu x §10 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vodu x xxxxxxxx v xxxxxxx x §15 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxx užívá xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §15 xxxx. 4 xxxx 7,

x) odvádí xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvou x xxxxxxxx odpadních xxx xxxxx §18 xxxx. 2,

g) xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pozemku xxxxx §17 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx vodoměr xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx vod xx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2,

x) vypouští xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxxxx řádu a xx smlouvě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxx x §18 xxxx. 3 xxxxxxxx xx kanalizace xxxxxxx vody xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxx s §19 xxxx. 1 xxxxxxxx provozovateli přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx,

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxxxx xxxx znečištění x xxxxx odpadních xxx x xxxxxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxxxxxxx xx kanalizace, xxxxxx o xxxx xxxxxxxx nebo výsledky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přezkoušení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §19 odst. 3.

(8) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx stavebník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxx účinky kolaudačního xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) bodu 2, xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxx x) bodu 1 xxxx 2, xxxxxxxx 3 písm. d) xxxx 1, xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx x) xxxx x) xxxxx x) xxxx odstavce 7 xxxx. x) až x),

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx x), xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx b), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. x) až x),

x) xx 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e), x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx 1 xxxx 3, xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx 6 xxxx. e), x), x) nebo x), xxxxxxxx 7 xxxx. x) nebo x) xxxxx odstavce 8,

x) xx 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx i), xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx odstavce 4 xxxx 5, xxxx

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), j) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. a).

§34

Společná ustanovení

(1) Xx-xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §32 xxxx. 7 xxxx x §33 xxxx. 9. Xxxxxxxxx xx spáchán xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx spáchání xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xx 6 a xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x g), xxxx. 7 x 8 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností, x xxxxx správním xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 až 6 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx vojenských xxxxxx xxxxxxxxxx újezdní xxxxx x ve druhém xxxxxx Ministerstvo xxxxxx.

(3) Xxxxxx vybírá orgán, xxxxx je xxxxxx.

§35

§35 zrušen právním xxxxxxxxx č. 76/2006 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXX ODBĚRATELE, XXXXX, TECHNICKÝ X XXXXXXXXXX AUDIT

§36

Ochrana odběratele

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx stavba xxxxxxxxx xx vodovod xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx odběrateli xxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6. Xxxxx xxxxx nevzniká, xxxxx xx xxxxxxxxx, za xxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uzavření xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Vlastník vodovodu xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x uzavírání xxxxx xxxxxxx, nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 6 xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx obecnímu úřadu xxxx, v jejímž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro možné xxxxxxxxxx k uzavření xxxxxxx smlouvy xxxxx §8 xxxx. 6, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo kanalizace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2,

x) xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pitné xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umístění vodoměrů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxxx xxxxxxxxxx srážkových vod x x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kanalizaci xxxxxx zakázaných materiálů xxx xxxxxxx rozvod,

e) xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, případné xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx vyúčtování,

g) xxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxxx za xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx),

x) xxxxxxxxxx přerušení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a odvádění xxxxxxxxx xxx x x podmínkách náhradních xxxxxxx vody a xxxxxxxxxx odvádění xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx využívají,

i) případných xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkách xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(5) Vlastník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx k xxxx xxxxxxxxxx zmocněn, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porovnání xxxxx xxxxxxx výpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vodné x xxxxxx17a) x xxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx zdůvodněn. Porovnání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx, povinen xxxxxx xx stejném xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. X případě, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx vodné a xxxxxx, zveřejní xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Provozovatel xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x dále xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.17)

(7) Xxxxx x rozsah xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ceny xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 4 nebo 5 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx bezodkladně xx předání xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx, xx xxxx nejméně 30 kalendářních dnů.

§37

Dozor

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x újezdní xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx újezdů vykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx něj xxxxxxxx x mohou xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vodoprávní xxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Ministerstvo xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx vydaných, x xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxx opatření k xxxxxx odstranění.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxx xxxxx na xxxxx vojenských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x předpisů xxxxx xxx vydaných, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx audit

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx, oprávněnosti xxxxxxxxxxxx provozních xxxxxxx, xxxxx x pořizovacích xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx obce, vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace, vodoprávního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx soutěže nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout k xxxxxxxxx technického xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxx technického auditu xxxx xxxxxx nárok.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxx a kanalizací.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, kdo k xxxx dal xxxxxx. Xxxxxx o technickém xxxxxx se předává xxxx, xxx jej xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ten, xxx k xxxx xxx xxxxxx, technického xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xx xxxx 7 xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxx xx zaměřením xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx 10 let x xxxx xxxxxxx ministerstvem.

(6) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx auditů x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx auditorů xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxx ministerstvem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§39

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxxx kanalizaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řád, xxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu ke xxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx kanalizaci xxx xxxxxxxx kanalizační xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx řád xxxxxxxxxx xx 31. března 2004.

(3) Fyzické x xxxxxxxxx osoby oprávněné x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx živnost "Xxxxxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx", xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinností xxxxxx zákona, xxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2004, xxxxx xxx na xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx předchozí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v §1, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004.

(6) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vybrané údaje x majetkové xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx xxx xxxxxx splněna xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2004.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odběratelem xxxxx §8 xxxx. 5 x §36 xxxx. 1 xxxx být xxxxxxx nejpozději do 31. prosince 2003.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x vypouštění odpadních xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx nahrazeno xxxxxxxx x řízení x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx znečištění, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x integrované xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tím xxxxxx dotčena.

§40

Ministerstvo vydá vyhlášku x xxxxxxxxx ustanovení §4 xxxx. 9, §5 xxxx. 6, §6 xxxx. 13, §8 xxxx. 11, §10 xxxx. 3, §11 odst. 3, §12 xxxx. 1, §13 xxxx. 5, §14 odst. 6, §16 xxxx. 6, §17 odst. 9, §19 xxxx. 10, §20 xxxx. 3, §20 xxxx. 9, §36 xxxx. 7 x §38 odst. 6.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§41

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx č. 237/1995 Xx., zákona č. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx č. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx č. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 358/1999 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., zákona x. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Xx., zákona x. 100/2001 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 164/2001 Xx. x xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx č. 2, XXXXXX XXXXXXXX, xxxxxxx 214: Xxxxxxx, xx na xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx:

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací xxx xxxxxxxx potřebu

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx x nejméně 3 xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx maturitní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zaměřeném na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a nejméně 2 roky xxxxx x xxxxx vodovody xxxx kanalizace, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxx obsahově xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 rok xxxxx v oboru xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxx x. 274/2001 Xx., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x kanalizacích).".

2. X xxxxxxx x. 3, XXXXXXXXXXX ŽIVNOSTI, xx xxxxxxx 314: Xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušuje xxxxx xxxx:

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx*) a xxxxxxxxxx

x) vyučení x xxxxxxxx učebním xxxxx xxxx v příbuzném xxxxx a 3 xxxx praxe v xxxxx xxxx

x) středoškolské xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 2 roky xxxxx x xxxxx xxxx x příbuzném xxxxx xxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx v xxxxx x 1 xxx xxxxx v xxxxx xxxx příbuzném.

Ministerstvo xxxxxxxxxxx**)

*) §30 xxxxxx x. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx zákon),

**) §29 xxxxxx x. 130/1974 Xx., o xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 23/1992 Sb.".

XXXX TŘETÍ

§42

§42 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx

§43

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 254/2001 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx5) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodou, osoba, xxxxx dodává xxxxxx xxxx pro veřejnou xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx vyrábí pitnou xxxx jako xxxxxxx xxx podnikatelské činnosti, xxx jejíž xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx voda.

5) §1 x 2 zákona x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx).".

2. V §3 xxxx. 4 xx za xxxx xxxxx vkládá nová xxxx, která zní: "Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydá, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zajistit xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

3. X §3 odst. 4 dosavadní xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxx xxxxx vydat, xxx-xx x ukazatele x nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx.".

4. X §3 xx xxxxxxx xxxxxxxx 5.

5. V §4 xxxx. 1 ve xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx uvedené x §3 xxxx. 2".

6. X §4 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) K xxxxxx, odběru, xxxxxxx x xxxxxx, úpravě, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx pitné xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 x odběratelé xxxxx vody užívat xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hygienickým xxxxxxxxxx xxxxx §5.".

7. X §4 se odstavec 7 xxxxxxx.

8. X §57 se dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxx ochrannou dezinfekci, xxxxxxxxxx x deratizaci xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx škodlivých x epidemiologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.".

9. X §58 xxxx. 2 xx za xxxxx "x jeho objektech" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekci x deratizaci xxxxx xxxxxxxx 3".

10. V §58 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

11. X §58 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx toxické chemické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, může fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4.".

12. X §58 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Předpokladem x xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x 5 let xxxxx ve speciální xxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Předpokladem xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kursu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxx.".

13. Xx §60 xx vkládá xxxx §60a, xxxxx xxx:

"§60x

(1) Občané členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činností xxxxx §58 xxxx. 2 xx 5

x) průkazem xxxxxxxxxxxx vyžadovaným x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x vydaným tímto xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) dokladem xxxxxxxxxxxx kvalifikaci pro xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 2 až 5.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Žádost xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxx o posouzení xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx nejpozději do 4 měsíců xx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx osobě.".

14. X §82 odst. 2 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xx xxxxx příslušného xxxxxxxxx hygienika".

15. V §84 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) zrušuje xxxxx a doplňují xx slova "nebo xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,".

16. X §87 odst. 3 se za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "§81 odst. 2 x".

17. X §88 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

18. X §97 xxxx. 2 xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88 xxxx. 1" a za xxxxx "orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx".

19. X §108 xxxx. 1 se xxxxx "§3 xxxx. 1, 4 x 5" xxxxxxxxx slovy "§3 odst. 1 x 4".

XXXX XXXX

§44

§44 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 127/2005 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

§45

X xxxxxx č. 500/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 438/1991 Sb., zákona x. 282/1992 Sb., xxxxxx č. 473/1992 Xx., xxxxxx x. 170/1993 Sb., xxxxxx x. 155/1994 Xx., xxxxxx č. 191/1994 Xx., xxxxxx č. 218/1994 Sb., xxxxxx x. 161/1997 Xx., xxxxxx x. 164/1998 Xx., xxxxxx x. 269/1998 Sb., zákona x. 21/2000 Xx., xxxxxx x. 246/2000 Xx. a xxxxxx x. 254/2001 Sb., xx v §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xx xxxxx nahrazuje čárkou x doplňuje xx xxxxxxx v), xxxxx xxx:

"x) x převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx. Xx na zvláštní xxxx státních finančních xxxxx k částečnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "výstavba x xxxxxxxxx xxxxxx vodovodů x xxxxxxx xxx (329&xxxx;030)" a "xxxxxxxx x technická xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx (329 040)".".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx poplatcích

§46

Zákon č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 184/1991 Xx., xxxxxx č. 338/1992 Xx., zákona x. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona x. 149/1998 Xx. a xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) poplatek za xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx.".

2. Xx §10x xx vkládá xxxx §10x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16) xx 18) xxx:

"§10x

(1) Xxxxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx16) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připojení xx xxxx xxxxxxxxxxx stavbu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o vodovodech x xxxxxxxxxxxx. Má-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(2) Xxxxxxxx xx platí xxxx, na xxxxxx xxxxx xx nachází xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x odstavci 1.

(3) Xxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx vybudovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx18) pro stavbu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Výše xxxxx na 1 x2 xxxxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx stanoví xxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx.

16) Xxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Sb.

17) Xxxxxxxx x. 279/1997 Xx., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x oceňování majetku), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Zákon č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§47

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2002, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx v. x.
Xxxxx v. r.
v x. Xxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x §3a xxxxxx x. 274/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xx 31. prosince 2015.

2. Xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, uzavřené xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x. 274/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x příbuzném xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx kanalizace, xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osobě xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx dnem 31. prosince 2011.

5. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 76/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 274/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 písm. x) vydané x xxxxxxxxxx xx §6 xxxx. 13 xx 31. xxxxxxxx 2012 xxxxxxx právních xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2017.

3. Pokud xxxxxxxx x vnitřní xxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícího xxxxxxxx nebo kanalizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2017 x vydání xxxxxxxxxx podle §3a xxxxxx x. 274/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx kanalizaci.

4. Xxxxxxxxxx x vlastníci xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; tato xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx7).

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §8 xxxx. 16 x 17 xxxxxx xxxxxx do 1. xxxxx 2024.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx x vlastníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanalizací xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x ustanovením §8 xxxx. 15 xxxxxx xxxxxx do 1. xxxxx 2020.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 275/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 274/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx šesté §45, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 2.8.2001.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2003

274/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2003

20/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 239/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 23.1.2004

167/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

76/2006 Xx., kterým xx mění zákon x. 274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.3.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x vyvlastnění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

222/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 76/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx prevenci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

275/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

39/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 100/2001 Xx., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2015

250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

403/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

544/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.2.2021

609/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Xx.
3) §38 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Xx.
3x) §59 xxxx. 2 zákona x. 254/2001 Xx.
§4 xxxx. 3 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Xx.
4) §9 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx.
5) Zákon č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §34 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení).
7) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
7a) §25 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Xx.
8) Xxxxx č. 254/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Například xxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) §59 xxxx. 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx.
12) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) Například xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) §139 xxxx. x) xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx.
15) Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) Xxxxx č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17a) Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 254/2001 Xx. Xxxxxxxx č. 376/2000 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xx pitnou xxxx a xxxxxx x četnost xxxx xxxxxxxx.
19) §25 xxxxxx č. 254/2001 Xx.
20) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
21) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx.Xxxxxxxx x. 334/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vodoměry xx xxxxxxxx vodu xxxxxxxxxx zkratkou XXX.
22) Příloha č. 1 xxxxxx č. 254/2001 Xx.
23) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §115 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 509/1991 Xx.
25) Xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx).
Xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
26) §30 xxxxxx x. 254/2001 Xx.
27) Například xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx č. 44/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
xxxxx č. 125/1997 Sb., o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 254/2001 Xx.
28) §103 xxxx. 2 zákona x. 50/1976 Sb., xx xxxxx zákona x. 83/1998 Xx.
29) Zákon č. 50/1976 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29x) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
29x) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX a xxxx nařízení (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.

33) §87k xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

34) §115a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.