Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 30.06.2023.


Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů
256/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POHŘEBNICTVÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Neveřejná pohřebiště §3 §4 §4a §5 §5a §5b

HLAVA II - POHŘEBNÍ SLUŽBA, BALZAMACE A KONZERVACE, KREMATORIUM

Díl 1 - Pohřební služba

Provozování pohřební služby §6

Povinnosti provozovatele pohřební služby §7

Řád pro provozování pohřební služby §7a

Přeprava lidských pozůstatků a lidských ostatků §8 §9

Díl 2 - Balzamace a konzervace §10

Řád pro provádění balzamace a konzervace §10a §11

Díl 3 - Krematorium

Zřízení krematoria §12

Provozování krematoria §13 §14 §15

HLAVA III - VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ §16

Zřízení veřejného pohřebiště §17

Provozování veřejného pohřebiště §18

Řád veřejného pohřebiště §19 §20

Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště §21

Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace §22

Zákaz pohřbívání §23

Zrušení veřejného pohřebiště §24

Užívání hrobového místa §25

HLAVA IV - DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

Díl 1 - Dozor v pohřebnictví §25a

Díl 2 - Přestupky

Přestupky fyzických osob §26

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27 §28

HLAVA V - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §29 §30 §30a

Zmocňovací ustanovení §31

Zrušovací ustanovení §32

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb. §33

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §34

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §35

ČÁST PÁTÁ §36

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §37

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 193/2017 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

256
ZÁKON
ze xxx 29. xxxxxx 2001
x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx x lidskými xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx mrtvé lidské xxxx xxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, výzkumu xxxx x výukovým xxxxxx; xxxxx zemřelého xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx je xx xxxxx oddělit, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx umělém xxxxxxxxx těhotenství,

c) lidskými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) pohřbením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zpopelnění v xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určený k xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx uložení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozptylové či xxxxxxx louky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) hrobovým xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uren, xxxx xx xxxxxxx louce,

h) xxxxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) konzervací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpomalující xxxxxx posmrtných xxxx xxxxxxxxxx hnilobnými bakteriemi xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx konečné xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, kosmetické xxxxxx x oblečení xx šatů nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxx rakví xxxxx zavřená xxxxx x xxxxxxxx pozůstatky xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx desek nebo xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pevnosti xxxxx xxx pohřbení nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x §4a xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x státní příslušnost xxxxxxxxx,

x) exhumací xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx alespoň xxxxx x osob xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) identifikací xxxxxx xxxxxxxx pozůstatků písemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x potratu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx plodu x xxxxxxx, je-li xxxxx, xxxx pohlaví, pokud xx lze xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pohřbu xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx pohřbení do 96 hodin od xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx zajišťující pohřbení xxxxx §5 odst. 1 xx 3.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kongregací x prostory xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uzavřených, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx neveřejná xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výlučně pro xxxxxxx lidských pozůstatků xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví x náboženských společností3), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pohřebišti.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx pouze registrovaná xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx3) na xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx provozování neveřejných xxxxxxxxx xx §20 xx 23 použijí xxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohřebišť xx §24 použije obdobně.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženské xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §17 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx neveřejného xxxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řád xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dodržen xxx každé změně xxxx xxxxxxxxxxx pohřebiště. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud x xxx bude xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx lidských pozůstatků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků.

§4

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx důstojně x xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx důvodů xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, cholerou, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hemoragickou xxxxxxxx typu Lassa, Xxxxxxx a Xxxxx, xxxx dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizikovými xxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví4a) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx nemoc"); xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebezpečnou xxxxxx xxx xxx xxxxxxx pouze do xxxxxxx rakve, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx xxxx balzamované, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx lidské xxxxxxxxxx xxxx pohřbením, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vystaveno x xxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxx xx úmrtí, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vystaveno x otevřené xxxxx x xx xxxxxxxx 1 xxxxx od xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z těla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx uložit lidské xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxx uvedeným x §2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotýkajícím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cítění xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx otevřít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5).

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, který poskytuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx §34 xxxx. 1 písm. x) xx f) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudního xxxxxxxxx, xxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x, xxxx-xx provedena pitva, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx zřízeno xxxxxxxx patologie nebo xxxxxxxx soudního xxxxxxxxx, xxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx pohřbu xxxx osobě provádějící xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx těla xxxxxxxxx xx vhodné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx došlo x xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nese xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xx xxxx 48 xxxxx xx xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxx 48 hodin xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx pohřbení, xxxx xxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx po xxxxxxxx 48 xxxxx od xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; přitom xx počínají xxx, xxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4a

(1) Xxxxxxx konečnou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo urnu x xxxxxxxx ostatky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx hrobku xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx exhumaci xx xxxxxxxx pouze provozovatel xxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 2 xxxx. x).

(3) Odstavci 1 x 2 xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10).

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§5

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx 96 xxxxx xx oznámení úmrtí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohřbu xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx těla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx lékařské xxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx totožnost xxxxxxx xx 1 týdne xx xxxxxxxx úmrtí, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle místních xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx území k xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zajištění pohřbení xxxxx věty xxxxx xxxx obec xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx; podmínka xxxxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx se nepoužije.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx zemřelého zpopelněním, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx urny x xxxxxxxx ostatky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx totožnost, xxxx být pohřbeno xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxx zemřelého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx x xxxxx xxxxxx pohřbení na xxxxx Xxxxx republiky; xxxxx obec xxxxx xxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx neobdrží, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx hrobky.

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx pohřbení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xxxxx pohledávku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx slušné xxxxxxxx xxxxx místních xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nebyla-li x xxxx dána pravomoc xxxxxxx xxxxx, uplatní xxxx náhradu těchto xxxxxxx u Ministerstva xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obec, xx xxxxxx území xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, že osoba xxxx x době xxxxx xxxxxxxx nebezpečnou xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx xxxxxx zacházení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez ohledu xx vůli xxxxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx nebo vypravitele xxxxxx, x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Náklady spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x tím xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5a

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx došlo x xxxxxxx nebo xxxxxxxx těhotenství xx xxxxxx ženy xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich pohřbení xx xxxx 96 xxxxx od potratu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx těhotenství xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxx x xxxxx; §4 odst. 4 x 5 se xxxxxxx přiměřeně,

b) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §114 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x osob xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedený x §4 xxxx. 3 x xxxx naloží x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem27).

§5a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2017 Xx. x účinností od 1.9.2017

§5x

§5x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxx

§6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx koncesovanou xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohřebiště, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatků, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx prokázat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx pro úpravu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx28) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohřebnictví, xxxx

x) xxxxxxxxx základní xxxxxxxx x desetiletá praxe x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx koncese x provozování xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx

x) chladicí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x §7 xxxx. 1 písm. x) x f),

b) xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxx x přepravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §9 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxx pro úpravu xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §7 odst. 1 písm. h).

(4) Xxxxxxxx a mrazicí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx xxx umístěny v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx tělo xxxxxxxxx x x ukládání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx třídenní xxxxxxx, xxxxxxxxx však xx 3 xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řád xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx místě x xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zdržet xx xxxxxxxxxx pohřbení x prostorách x xxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nešetrného x jejich xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obřadech xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxx vůlí xxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx svého xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx nevyslovila, také x souladu s xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v §114 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx,

x) postupovat xx xxxxxxxx těla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených xx listě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu10),

f) xxxxxxx lidské xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxx obdobné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trvalé xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 0 °X xx +5 °C x x xxxxxxx, xxx doba xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pohřbení xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx stav lidských xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trvalé xxxxxxx xxxxxxx nižší xxx -10 °X,

x) xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x lidskými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 nebo 2 nebo §22 xxxx. 2; v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx identifikaci xxxxxx lidských pozůstatků,

h) xxxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxx xxxxxxxxx x uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, opatřené odpovídajícím xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x studené xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xx určena xxx xxxxxx xxxx zemřelého, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků do xxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxxx hygienickou xxxxxx,

x) xxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vypraviteli xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx stanovené řádem xxx xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx; xxxxx do 12 měsíců ode xxx výzvy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vypravitel pohřbu xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx osoba, xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hrobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x lidskými xxxxxxx zejména v xxxxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx-xx známo, místo x xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx, kopie xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. identifikace jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

3. xxxxx dokladu o xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx lidských xxxxxxx, xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx mrazicího, xxxxxxxx, datum a xxx předání lidských xxxxxxxxxx nebo lidských xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krematoria, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ostatky xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 3, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, chladicího x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků x xxxxxxxx ostatků.

(2) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx převzít xxxx xxxxxxxxx ke sjednanému xxxxxxxx jen xxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx mrtvého xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx zemřelého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx uvedených,

b) v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, kromě xxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), x xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu10).

(3) Jiné xxxxxx pozůstatky je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx doložena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Evidence související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx knihy. Zápisy xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7x

Xxx xxx provozování xxxxxxxx služby

V xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zejména

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohřbu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x uložením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx užívání zařízení xxxxxxxx xxxxxx jinými xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xx xxxxx pokročilého xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx přepravě,

d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx lidských pozůstatků x xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich převzetí xx xx xxxxxxx xx hrobu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx balzamace xxxx konzervace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, chladicího x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků x lidských xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x lhůtu x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 193/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x lidských xxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxx zajistit

a) xxx převozech na xxxxx pohřbení xxxx xxx vystavení xxxx xxxxxxxxx xxxx oblečení xx xxxx nebo xxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx možné, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x konečné xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x do xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků, xxxxx xxxx xx xxxxx pokročilého xxxxxxxx, xxxx xxxx zemřelého, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x transportních xxxx tak, xxx xxxxxxxxxx dokumentaci vystavené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dojít k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 8 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 500 xx, xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx lidské xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rakve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravce, xxxx uzavřít xxxxxxxxx xxxxxxx xx předpokladu, xx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravu xxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1.

(4) Lidské xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx též poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §9 xxxx. 1.

§9

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mohou xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravovány xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx přepravu v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx nosítkách x xxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx konání xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úchyty xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx transportních nosítek x xxxx. Stěny x dno ložného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Průvodní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy,12) xxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,12) je xxx xxxxxxxx těla zemřelého xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Souhlas xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x xxxxxxxxx x tom, xx proti přepravě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx že xxxxx, která má xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx postup xx xxxxxxxxx x x xxxx zemřelého státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx balzamace a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Pracovník xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těl zemřelých xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx28), a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x

x) vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxx Zdravotnictví, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxx asistentka,

d) xxxxxxx vzdělání skupiny xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Specializovaná xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;7) xxxx xxxxx x xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx úspěšného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(4) K xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx8) vydané podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.9) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kladné xxxxxxxxxx, xxxxx žadatel o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervace x vybavení, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, není x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

§10x

Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a konzervace xx provozovatel xxxx xxxxxxxx povinen xxxxx xxx xxx provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx řádu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na viditelném xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxx podrobně xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx balzamaci x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx lidských pozůstatků x

x) způsob uložení x evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx uložení xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10x vložen právním xxxxxxxxx č. 193/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

§11

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervace je

a) xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx citům,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prohlídce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlížejícím lékařem x x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx pitvu xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx toho xxxxx i písemný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu10),

c) xxxxxxxxx xxxx lidské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 3

Krematorium

§12

Zřízení xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx zřídit xxx xx xxxxxxx územního xxxxxxxxxx14) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx exhumovaných xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx předávání x xxxxxx související xxxxxxxx, xx koncesovanou xxxxxxxx6).

(2) Xxxxxxx o koncesi xx provozování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx kremačního zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx28) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx praxe v xxxxxxx pohřebnictví.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx8). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mrazicí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x).

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx krematoria xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x zpopelnit xx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úmrtním xxxxxx, xxxxxxxxx listem k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx je kromě xxxx nutný x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(2) Jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xx zpopelnění xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx pozůstatků.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxxx x krematoriu xxxxx xxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydat xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx stanicí a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x tímto xxxxx x xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx15); obdobný postup xxxx xxx dodržen xxx xxxxx xxxxx xxxx krematoria,

c) zdržet xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx chování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví, xxxxxxxxxxxx společností nebo xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x pokud xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nevyslovila, xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo mrazicího xxxxxxxx splňujícího xxxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x). Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 48 xxxxx od jejich xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx zpopelnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx udržení xxxxxxx x xxxxxxx xx 0 °X xx +5 °X, x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx prohlížejícím xxxxxxx přesáhla xxxx xxxxxxxx 1 xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx opatřena xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx vedenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x lidských ostatků,

f) xxxxxxxxxxx pohřbu vystavit xxxxxx x zpopelnění xxxxxxxxxx

1. xxxxx záznamu x zpopelnění xxxxx xxxxxxx g),

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pohřební xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exhumované lidské xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození x xxxxx,

4. xxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kovových x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx značkou xxxxxxxx x xxxxxxx x) do pevně xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx ji xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x návaznosti xx xxx vedenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x lidskými ostatky xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxxxx řádem xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx služby xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx urnu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

(1) Provozovatel xxxxxxxxxx x řádu xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků a xxxxxxxx ostatků ke xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, které je xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) povinnosti xxxxxxxxxxx krematoria v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxxx krematoria,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lidských ostatků,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx a lidských xxxxxxx,

x) xxxxxx ukládání xxxxxxxx ostatků do xxxx,

x) uskladnění a xxxxxxxxx uren x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxx x převzetí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků x xxxxxxxx ostatků, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx zpopelnění, xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx zemřelých, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úmrtí, xxxxx jsou známy,

c) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatků xx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxxx xx rakve a xxxxxxxxxxxxx vaku,

f) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) datum x hodinu xxxxxxx xx chladicího, popřípadě xxxxxxxxx, xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x adresy xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx urna xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx a xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x čitelně xx formě xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX POHŘEBIŠTĚ

§16

(1) Xxxxxxxxxxx veřejného pohřebiště xx službou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx registrovanou xxxxxx nebo náboženskou xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx pohřebiště"). Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště x xxxxxxx obvodu své xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx v jiné xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pohřebiště.

(2) Xxxxxxxx xxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovala xxxxxxx pohřebiště xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je oprávněna xxxxxxxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx registrovaná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xx lhůtě 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx obci písemně xxxxxxx, xx nadále xxxxx xxxxxxx pohřebiště xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřebiště. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřebiště x xxxx neuplatní, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dojít k xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx lze zřídit xx xxxxx xxxx xxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxx využití xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx tohoto xxxxxxxx předpisu vyžadováno. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx stanovisko x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx s územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx stanovisko z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxx. Xxxx-xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx14) xxxxxxxxx i výsledky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx je x takovému xxxxxxx xxxxxxxxxx vhodný. Xx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště

§18

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkopové xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a exhumací, xxxxxx x údržbu xxxxxxxxx pohřebiště, xxxxxxxx xxxxxxxxx míst x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho provozování xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §20 xxxx. x) xx c), §21 xxxx. 1 a x §22 xxxx. 1 a 5. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřebiště xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. x).

(3) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x změnám řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Krajský xxxx xxxx souhlas xx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx pohřebiště xxx vypracován x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx podklady, xxxxx xx pro xxxxx xxxx vyžádá.

§19

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x §18 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště xx xxx xxx xxxxxxxx řídí řádem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xx daném xxxxxxxx xxxxxxxxxx obvyklém. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx pro sjednání xxxxx hrobového xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx pro všechny xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx x stanovení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx rakví, xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx v souladu x §22 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx nájemců xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejném pohřebišti x xxxxxxxxxx důstojnosti xxxxxx xxxxx x xxxxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxx), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx x dalších xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nájemce hrobového xxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště,

k) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti spolu x xxxxxxxx jejího xxxxx x xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxx názvu x sídla, xxx-xx x právnickou xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §4a xxxx. 2.

§20

Xxxxxxxxxxxx pohřebiště xx xxxxxxx

x) xx hrobu xxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ostatky a xxxxxxxxxx veřejné pohřebiště x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx pohřebiště, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,18)

x) xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx citům x xxxxxxx xxx smutečních xxxxxxxx xxxxx registrovaných xxxxxx, xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxxxx vůlí zemřelé xxxxx, a xxxxx xx tato xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx obřadu xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx uvedených x §114 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx související x provozováním veřejného xxxxxxxxxx a vypraviteli xxxxxx xxxxxxxx doklad x pohřbení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, pohřbení a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x jiných xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx §22 xxxx. 3, xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx novou xxxxx xxxx, xxxxxxx xx x ní xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pohřebiště,

e) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnost o xxxxx zákazu x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obvyklém,

f) x xxxxxxx rušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §24 x

1. po xxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx hrobových míst x zahájení xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxx je xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx obvyklém,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx nájemce xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x xxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na místě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, ponechat je xx místě,

4. xx-xx xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxx, náhrobku x xxxxxxxxx hrobového xxxxxxxx, xxxxx mu xx xxxx, xx s xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x věcmi xxxxxxxxxx; není-li provozovatelem xxxxxxxxx pohřebiště xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx zrušené xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xx dni xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxx postupu xxxxxx xxxxxxxxx informovat,

5. xxxxx xx být využito xxxxxxxxx pohřebiště k xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ostatků x xxxxxx xxxxxxx xx společného xxxxx xx xxxxx pohřebišti; x xxxxxxxxxx předměty, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx z drahých xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, naložit obdobně xxxx x xxxx 4,

6. xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a rozptylové xxxxx, zajistit přemístění xxxxxx xxxxxxxx porostu xx zeminou xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nárok na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§21

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. c) obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx pohřebišti xxxxxxx,

x) xxxxx x datum xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, pokud xxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx lidských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx hrobového xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, vložky do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; x lidských xxxxxxx xxxx x xxxxx urny x x případě xxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uloženy xx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu x datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxx hrobového xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx,

x) datum uzavření xxxxxxx smlouvy a xxxx trvání závazku xxxxxx údajů o xxxxx smlouvy,

h) xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hrobového xxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx uvedené x §20 písm. d), xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §20 písm. x) xxxxxx 3 xx 6, pokud xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx pohřebiště.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. c) musí xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xx formě svázané xxxxx. Zápisy xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxxx:

x) xxxxxx hloubka xxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx a xxxx xx 10 xxx xxxxxxx 1,5 x, x xxxx xxxxxxxx 10 let xxxxxxx 1,2 m,

b) xxx xxxxx nebo hrobky xxxx ležet xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vody,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxx musí xxxxx xxxxxxx 0,3 x.

(2) Xxxxxxxxxxxx pohřebiště xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k pohřbení xx hrobu nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x uložení xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx doložena xxxxxxx xxxxxx, průvodním xxxxxx x xxxxxxxx xxxx zemřelého (xxxxxx xxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zemřelého; v xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10). Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx postačí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxx po tlecí xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx tlecí xxxx pro veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pohřebiště na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžádaného stanoviska xxxxxxx hygienické xxxxxxx x xxxxxxxx zvyklostí.

(4) Xxxx uplynutím xxxxx xxxx xxxxx být xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud je xxxxx je umístit xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx činit xxxxxxx 1 x.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zástupce. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx doby xxxxxx nájemce hrobového xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úmrtí xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §114 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx. Náklady na xxxxxxxx xxxxx ten, xxx x ni xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx exhumaci xxxxxx na xxxxxxxxxx xxx, xxx nebyl xxxxxxx xxxxxxx pořádek x xxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Pokud xxxx xxxxxx ostatky xxxxxxx x hrobu nebo xxxxxx, není xxxxx x jejich přemístění x xxxxx xxxxx xxxx hrobky, nemá-li xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Lidské xxxxxxx xx možné uložit xx xxxxxxxx pohřebišti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx daném xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hospodářství, xxxx x zákazu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.20)

(2) Na veřejném xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx pohřbívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hrobů xxxxx xxxxxxxx 1, xxx nadále pohřbívat xx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx pohřbívání rozhodoval, xxxxxxxxx jinak.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxx xx veřejném xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxx xx současně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. Veřejné xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx dob, xx xxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx hrobová xxxxx přenechat x xxxxxxx, xxxxxxxx však xx uplynutí xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hrobu.

(2) Je-li x důvodu xxxxxxxxx xxxxx výjimečně xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx zeminy x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, na xxxx xxxxxx xxxxxxx pohřebiště.

(3) Xxxxxxx hrobů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx památky lze xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.21) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.21a)

(4) Xxxxxxx spojené x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x) xxxx 3, 5 x 6 xxxxx xxx, x jehož xxxxx xx xxx xxxxxxx pohřebiště zrušeno.

(5) X xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, náhrobky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. f) xxxx 4 xxxx xxxxx předměty podle §20 písm. f) xxxx 5, xxxx x xxxxxx věcmi xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 písm. x) xxxx 6, xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx 10 xx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přemístění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx hloubky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úrovni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx místa (xxxx xxx "nájem") xxxxxx xx základě xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxx místa uzavřené xxxx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx x nájmu"). Xxxxxxx x xxxxx xxxx mít písemnou xxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xx xxxxx x nájem hrobového xxxxx x podobě xxxxx, musí být xxxx, na xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, aby od xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxx nachází.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx předcházející xxxxxxxx xxxx uložení xxxx. Podnájem hrobového xxxxx je xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovat xxxxxx pronajatého xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx a oznamovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxx potřebných xxx xxxxxx evidence xxxxxxxxx pohřebiště.

(5) Právo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx nájemce xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx určený nájemcem. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx-xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx osobu xxxxx, xxxxx neurčil-li xxxxxxx xxxxxx, přechází právo xxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxx-xx xx, xx xxxx xxxx, xxxx-xx jich, xx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx, na xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx-xx, pak xx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx na dědice xxxxxxxxx. Xxxxx, na xxx právo nájmu xxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx; xx platí x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx neuhradí dlužné xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xx x xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nejméně 90 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Není-li mu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nájemce xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 60 xxx xxxx skončením xxxxxxxx xxxx xxxxx a xx xxxx minimálně xxxxxxx roku xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx posledního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x odkaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vhodným xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hrobové xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx prodloužení xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx návrh xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, má-li xxx xxxxxxx pohřebiště zrušeno xxxxx §24 xxxx. 1.

HLAVA XX

XXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

§25x

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x

x) §4 xxxx. 1 xxxx. b), x) x e) xxxxxxx ministerstvo,

b) §4 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx konzervaci a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3, stanovených x

x) §7 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), g) x x), §8 xxxx. 1 a 2, §9 xxxx. 1, §11 xxxx. x), §14 xxxx. 3 xxxx. x), x), x), x) x g) x x §20 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) §6 odst. 4, §7 xxxx. 1 xxxx. x), §10x x v §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) §7 odst. 1 písm. f), x), x) x x), §7 odst. 4, §14 odst. 3 písm. d) x v §15 xxxx. 2 x 3 provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice,

d) §4 xxxx. 3 a 5, §5 xxxx. 6 x v §9 xxxx. 1 xxxxxxx krajský xxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxx provozování pohřebiště xxxxxxxxxxx x §18 xxxx. 2 a 3, §19 xxxx. 1, §20 xxxx. x), x), d), x), x) x x) x x §22 xxxx. 3 x 5 xxxxxxx xxxxxxx úřad.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx rozhodnutím uložit xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x stanovit xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě.

(5) Xxxxx, které bylo xxxxxxx opatření x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uloženého xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

Xxx 2

Xxxxxxxxx

§26

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, konzervuje, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí,

b) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx lidské xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) odstraní x xxxxxxxx pozůstatků xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) provede xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx x §2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo mravního xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) neoprávněně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx x lidskými xxxxxxx,

x) x rozporu x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx hrob xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu s §5 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx do 100&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu do 70&xxxx;000 Xx.

§27

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx, xxxxxxxxxx, balzamuje xxxx vystaví xxxx xxxxxxxxx nakažené xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx lidské xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx nebo balzamované, xxxx x rozporu x §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem než xxxxxxxx x §2 xxxx. e),

d) x xxxxxxx s §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rakev x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x lidskými xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx hrobku nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a místnosti xxx úpravu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §6 xxxx. 4,

b) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx použít x xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx do pohřbení xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. a),

c) x xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, tento xxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xxxx tento xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx pohřbení, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx v jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxx chladicí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx lidských pozůstatků x lidských xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. j) x §7 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx dezinfekci provozních xxxxxxx, místnosti xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pracovních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §8 odst. 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zemřelého xxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxx-xx obléknutí xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx rakvi,

l) v xxxxxxx s §8 xxxx. 2 nezajistí, xxx xxxx lidské xxxxxxxxxx uloženy xx xxxxxxxxxx uzavřené rakve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, popřípadě mrazicím, xxxxxxxx, xxxxx přeprava xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebalzamovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx přesahuje xxxx 8 hodin xxxx vzdálenost 500 xx, nebo

m) xxxxxxxxxx xxxxxx pozůstatky nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lidské xxxxxxx v rozporu x §9 odst. 1.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx balzamování x xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §10a nevydá xxxx xxxxxxxxx provozu řád xxx provádění xxxxxxxxx x konzervace, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx nejsou schváleny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tento řád xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxxx krematorium se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx povinnost xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx x krematoriu xxxxx xxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §14 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajskou hygienickou xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxx jeho xxxxx nezveřejní xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x),

x) nevystaví xxxxxxxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náležitostí xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx ostatků xx xxxx,

x) nevede evidenci xxxxxxxx pozůstatků a xxxxxxxx ostatků podle §15 odst. 2 xxxx 3.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §18 xxxx. 2 provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) neoznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zetlelé xxxxx §18 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §19 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. x) pohřbívá xx xxxxx xxxx xx hrobky xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiné xxx lidské xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 5.

(6) Xxxxxxxxxxxx pohřebiště xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozu řád xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 3, nebo xxxx řád xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx zveřejnění v xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pohřebišti obvyklém,

b) xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §20 písm. x) xxxxxxxx do xxxxx nebo do xxxxxx jiné xxx xxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx ostatky,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx doby x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx x návrhu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxx. d),

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx hrobových xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pohřbívání xxxxx §20 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. f),

g) xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxx vypraviteli xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx lidských xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §20 písm. x),

x) xxxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, nebo

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 3.

(7) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx konzervace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x), §11 xxxx. x), §14 xxxx. 3 písm. c) x §20 xxxx. x).

(8) Poskytovatel uvedený x §4 xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx lidské pozůstatky xxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx těla zemřelého x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx místnosti xxxx xxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxxxx lidské xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §9 xxxx. 1.

(9) Xxxxx, x které xx xxxx zemřelého xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že x xxxxxxx s §5 xxxx. 6 neinformuje xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 9 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 500 000 Xx.

§28

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx právnických nebo xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xxxxx

x) §27 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §27 xxxx. 2 xxxx. x), d), f), x), k) xx x), §27 odst. 4 písm. x), x) xx x) x §27 xxxx. 7 projednává ministerstvo,

b) §27 xxxx. 1 xxxx. x), §27 xxxx. 5, 6, 8 x 9 xxxxxxxxxx krajský xxxx,

x) §27 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §27 xxxx. 2 xxxx. x), x) xx x) x §27 xxxx. 4 xxxx. x) x g) projednává xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice,

d) §27 xxxx. 2 xxxx. x) a x), §27 xxxx. 3 x §27 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), g) x x), §7 xxxx. 1 písm. x), §7 xxxx. 2, §11 písm. x) x x) x v §14 xxxx. 3 xxxx. x), x) a x) xx xxxxxxxx xx závažný způsob xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx29).

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx do 1 xxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxx, xxx xx ho xxxxxxxx, xxxxxxx pokuta xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxx vybírá, xxxxx xx uložil.

XXXXX X

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§29

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podnikající xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx jeho xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §6 x 13 nejpozději xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba v xxxxxxx xxx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx odstranění xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", která podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, zanikají xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxx provozována xxxx účinností xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo provozování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xx 2 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx smlouvy již xxxxxx uzavřeny xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) není znám xxxx xxxx xxxxx xxxx adresa xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x návrh xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x takovému xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx (adresu), xx xxx xx xx xxxxxxxxx uživatel xxxx xxxx xxxxxx nástupce xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxx xx 30 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx užívací xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) odmítne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxxx xx uplynutí 6 xxxxxx ode dne, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx smlouvy x nájmu xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 4 od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neuplynula stanovená xxxxx doba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx. Xxxxx jde o xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx předměty nalezené x hrobech a xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx dosavadní xxxxxxx xxxxx podle odstavce 4, postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx.

(6) X válečných xxxxx21a) xx užívací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxx, které provozovaly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pohřebiště x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x vyžádat xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx provozování xx 3 xxxxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx obci, xx xxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxx umístěno.

§30

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx stanoveno jinak, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx ustanovení občanského zákoníku.

(2) Xxxxx se x xxxxx zákoně xxxxxxxx předložení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx známky xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 a 5, §18 xxxx. 3, §20 xxxx. x), §20 písm. x) xxxx 1, §24 xxxx. 1 a 2 x §25a xxxx. 3 xx xxxxxxx úřad, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dané xxxxxxxxxx.

§30a

Působnosti stanovené krajskému xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §5 xxxx. 4 x §10 xxxx. 3.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se §9 x 10, §12 xxxx. 2 x §13 xx 29 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9) až 15) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 19/1988 Sb., o xxxxxxx xxx úmrtí x x pohřebnictví.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx.

§33

X zákoně č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx za §6 xxxxxx nový §6x, xxxxx zní:

"§6a

(1) Xxxxxxx poskytování pohřebních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervace, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, příjmení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v pohřebnictví,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) telefonní x xxxxxx číslo, xxxxxx elektronické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxx grafický xxxxx.

(2) Reklama činností x pohřebnictví xxxxx xxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxx ústavu xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx, letáků, elektronickou xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx x oznamováním xxxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů

§34

Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxx x. 231/1992 Sb., xxxxxx č. 591/1992 Xx., zákona č. 600/1992 Xx., zákona x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., zákona x. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Xx., zákona x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Xx., zákona x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Sb., xxxxxx x. 217/1997 Sb., xxxxxx x. 280/1997 Xx., zákona č. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Sb., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Sb., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx č. 158/2000 Xx., zákona x. 247/2000 Xx., zákona x. 249/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Sb., zákona x. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx. x xxxxxx č. 164/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx xx) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 23x) zní:

"ad) provozování xxxxxxxxx.23x)

23x) Zákon č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".

2. X xxxxxxx č. 3 skupině 314: "Xxxxxxx" xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx", xxxx xx sloupci 2 xxx: "§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx", xxxx ve xxxxxxx 4 xxx: "xxxxxxx xxxxxxxx" x xxxx ve sloupci 5 xxx: "§6 xxxx. 4 zákona x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx".

3. V příloze x. 3 skupině 314: "Xxxxxxx" xx xx xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxx obor xxxxxxxx, který xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx", text ve xxxxxxx 2 xxx: "§10 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxx xx xxxxxxx 4 xxx: "okresní xxxxxxxx" x xxxx ve xxxxxxx 5 zní: "§10 xxxx. 4 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

4. V xxxxxxx č. 3 xxxxxxx 314: "Ostatní" xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx "Provozování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Provozování krematoria", xxxx ve sloupci 2 xxx: "§13 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxx ve xxxxxxx 4 xxx: "xxxxxxx hygienik" a xxxx ve sloupci 5 xxx: "§13 xxxx. 4 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení ministerstev x jiných ústředních xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§35

X §14 xxxx. 1 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 60/1988 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx České národní xxxx x. 305/1990 Xx., zákona x. 575/1990 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Xx. x xxxxxx č. 272/1996 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" spojka "a" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx".

XXXX PÁTÁ

§36

§36 (část xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§37

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2002.

Xxxxx x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx, xxxxxxxxxxx krematorií x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, kterými xxxx prokázána xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Provozování xxxxxxxx xxxxxx", "Provádění xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx" x "Xxxxxxxxxxx krematoria" xxxxx xxxxxx č. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx rozhodnutí x udělení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanoveného xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesní kvalifikaci Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x přepravu lidských xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx provozní, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx x. 379/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervace a xxxxxxxxxxx krematoria, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Pracovník xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx i xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx č. 379/2001 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx nahradit xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 vyhlášky č. 379/2001 Sb., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxx x. 256/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxx provádění balzamování x konzervování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živností zahájily xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx vydat xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné podle xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx souladu xx xxxxxxx č. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxx xxxxx řádu xxxxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx uvést xxx xx xxxxxxx xx zákonem x. 256/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxx xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 2 x §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 a §17 xxxx. 2 zákona x. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx úřední xxxx xx základě xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxx na xxxxxxx vzniklé podle §12 xxxx. 3 x §17 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

13. Účelová xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx lidských ostatků xxxxx řeholních řádů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx příbuzenských, xxxxxxxxxxxx se považují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 2 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 256/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2002.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

479/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

274/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

122/2004 Xx., x válečných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2004

67/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2006

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

375/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

202/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 17.8.2015

193/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2017

609/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §4 xxxxxxxx x. 11/1988 Xx., o povinném xxxxxxx xxxxxxxx těhotenství, xxxxx dítěte a xxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx č. 19/1988 Sb., o xxxxxxx xxx úmrtí a x xxxxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §84 xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4x) §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 274/2003 Sb.
5) §40 xxxxxx x. 61/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxx.
6) Příloha č. 3 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Xxxxxxxx č. 176/2009 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávacího programu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
9) §52 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 341/2014 Sb., x schvalování xxxxxxxxx způsobilosti x x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12) Mezinárodní Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 44/1938 Xx.

Xxxxxx o xxxxxxx těl xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 22/2012 Sb. m. s.

13) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx zákon č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §35 xxxxxx x. 50/1976 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §54 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 125/1997 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 258/2000 Sb.
Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx).
21) §8 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 132/2000 Xx.
21x) Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §135 xxxxxxxxxx zákoníku.
23) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §123 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).

26) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách jejich xxxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27) §91 xxxxxx x. 372/2011 Sb.

28) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §58 xxxx. 2 a 3 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.