Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů
256/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POHŘEBNICTVÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Neveřejná pohřebiště §3 §4 §4a §5 §5a §5b

HLAVA II - POHŘEBNÍ SLUŽBA, BALZAMACE A KONZERVACE, KREMATORIUM

Díl 1 - Pohřební služba

Provozování pohřební služby §6

Povinnosti provozovatele pohřební služby §7

Řád pro provozování pohřební služby §7a

Přeprava lidských pozůstatků a lidských ostatků §8 §9

Díl 2 - Balzamace a konzervace §10

Řád pro provádění balzamace a konzervace §10a §11

Díl 3 - Krematorium

Zřízení krematoria §12

Provozování krematoria §13 §14 §15

HLAVA III - VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ §16

Zřízení veřejného pohřebiště §17

Provozování veřejného pohřebiště §18

Řád veřejného pohřebiště §19 §20

Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště §21

Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace §22

Zákaz pohřbívání §23

Zrušení veřejného pohřebiště §24

Užívání hrobového místa §25

HLAVA IV - DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

Díl 1 - Dozor v pohřebnictví §25a

Díl 2 - Přestupky

Přestupky fyzických osob §26

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27 §28

HLAVA V - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §29 §30 §30a

Zmocňovací ustanovení §31

Zrušovací ustanovení §32

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb. §33

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §34

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §35

ČÁST PÁTÁ §36

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §37

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 193/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. XLVII

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

256
XXXXX
xx xxx 29. xxxxxx 2001
x pohřebnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx ostatky, xxxxx x xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx, prováděním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx základních pojmů

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx mrtvé xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx do pohřbení, xxxxx není xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26) použito xxx potřeby xxxxxxxx xxxx, výzkumu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx potratu, xxxx-xx xxxxx xx xx plodu oddělit, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx lidským xxxxxxxxxxx je xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lidskými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ostatky xxxxxx pozůstatky xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uložení xxxxxxxx pozůstatků xx xxxxx nebo hrobky xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zpopelnění x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uložení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) hrobovým xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx vyhrazené xxxxx x úložišti xxxxxxxxxxxx uren, xxxx xx vsypové xxxxx,

x) xxxxxxxxx úprava lidských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bakteriemi xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx umývání, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx šatů xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x lidskými pozůstatky xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, vyrobená z xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx bázi xxxxx x splňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx parametry xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, definovanou x §4a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů,

l) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z pohřebiště,

n) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx-xx známo, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx lze xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx matky,

p) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 96 xxxxx xx xxxxxxxx úmrtí xxxx xxxx zajišťující pohřbení xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3.

§3

Neveřejná xxxxxxxxxx

(1) Účelová xxxxxxxx určená xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lidských xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatků xxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx, společenství xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lidských ostatků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3), xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x obřady neumožňují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxx pohřebiště xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženská xxxxxxxxxx3) xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx neveřejných xxxxxxxxx xx §20 xx 23 použijí xxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §24 použije xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxxxx krajského xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x hlediska ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx církve a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §17 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx neveřejného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem; xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx při xxxxx změně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Krajský xxxx předložený xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx bude upraven xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) S xxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx důstojně x xxx, xxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) upravit, konzervovat, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nakažené xxxxx, xxxxxxxx, žlutou xxxxxxx, pravými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, xxxx dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx4a) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx nemoc"); xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx rozkladu xxxx nakažené xxxxxxxxxxx xxxxxx smí být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rakve, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx nebo balzamované, xxx souhlasu xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx být vystaveno x otevřené xxxxx xx 1 xxxxx xx xxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx x otevřené rakvi x xx uplynutí 1 xxxxx xx xxxxx,

x) fyzickým osobám xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx uvedeným x §2 xxxx. e),

f) xxxxxxxx s lidskými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotýkajícím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pozůstatky xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) neoprávněně xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx exhumaci.

(2) Xxx xxxxx na námořním xxxxxxxx xx musí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx5).

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo lůžkovou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu26), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx §34 xxxx. 1 písm. c) xx x) xxxxxx x sociálních službách, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx patologie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

1. předat lidské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a, xxxx-xx provedena xxxxx, xxxxxx po jejím xxxxxxxxx, je-li xx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx zajistit xxx xxxxx xxxxxxx x bodu 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x umožnit xxx nezbytnou hygienickou xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudního lékařství, xxxx bezúplatně zajistit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx pohřbu xxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy těla xxxxxxxxx ve vhodné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zařízení sociálních xxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxx v xxxxxxxx 3 po xxxx 48 hodin od xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx 48 xxxxx xx jejího xxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx pohřbení, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s uložením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx lidských pozůstatků xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx přepravou xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx vypravitel pohřbu.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx 48 hodin xx xxxxx nemůže poskytovatel xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxx uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx počínají tak, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx nebo sociálních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx.

§4x

(1) Otevřít konečnou xxxxx x lidskými xxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Otevřít xxxx nebo xxxxxx xx pohřebišti nebo xxxxxxxx exhumaci xx xxxxxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x řádu xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxx pohřebiště xxxxx §19 odst. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 xxxx dotčeno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

§5

(1) Nesjedná-li ve xxxxx 96 hodin xx oznámení xxxxx xxxxxxxx xxxx zemřelého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx26), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxx a výzkumu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebyla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx mrtvého xx 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx tělo zemřelého xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx pohřbení xxxx xxxxxxxxx zpopelněním, xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx uložením do xxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxx zemřelého státního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx až po xxxxxxxx souhlasu příslušného xxxxx s tímto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky; xxxxx obec xxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxx uložením xx xxxxx nebo hrobky.

(4) Xxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx působnosti. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx pohřbení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pasiv xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx x xxxx xxxx pravomoc xxxxxxx xxxxx, uplatní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Ministerstva xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxx, u xxxxx xx xxxx zemřelého xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx informovat xxxx, xx xxxxxx území xxxxx x xxxxx xxxx bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxx z dopravního xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx v době xxxxx nakažena xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohřbu, není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x pohřbení xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxx xxxxxxx xxxxx, případně osob xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo vypravitele xxxxxx, a xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 7 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx spojené x přepravou xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxx spojené, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx těhotenství xx xxxxxx ženy xxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů,

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jejich pohřbení xx dobu 96 xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx potrat xxxx xxxxxxxx těhotenství xxxxxxxx za takovou xxxxxxxxxx, jako xx xxx x xxxxx; §4 odst. 4 x 5 xx xxxxxxx přiměřeně,

b) vydá xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §114 odst. 1 občanského xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxx x).

(2) Pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nepožádá xxxxx x osob xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 3 x nimi xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem27).

§5a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 193/2017 Sb. x účinností xx 1.9.2017

§5x

§5x zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXXX II

POHŘEBNÍ XXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Pohřební služba

§6

Provozování xxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatků, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx.

(2) Xxxxxxx x koncesi xx xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxx získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Sjednavatel xxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikace Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx28) x

x) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx pohřebnictví, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx praxe x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x koncesi xx x dispozici

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxx x přepravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající požadavkům xxxxxxxx x §9 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxx xxx úpravu xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. h).

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x areálech xxxxxxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x k ukládání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx chladicí, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx třídenní xxxxxxx, minimálně xxxx xx 3 xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx provozu xxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx, zveřejnit xx xx xxxxxxxxxx místě x xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s xxx; xxxxxxx postup xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx pohřbení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx, a xx x prostřednictvím xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxx kontaktu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nešetrného x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účast xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx tato xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx nevyslovila, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx vůlí osob xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených xx listě o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxx lidské pozůstatky xx xxxxxxxx pouze x rakvi nebo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 0 °X xx +5 °X x x xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx úmrtí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx stav lidských xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím trvalé xxxxxxx teploty xxxxx xxx -10 °X,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx krematoria xxxx pohřebiště xxxxxxxx x lidskými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxx §22 xxxx. 2; v xxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx vypraviteli xxxxxx xxxxxx těla xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx omyvatelnými xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přívodem teplé x xxxxxxx vody, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx určena xxx xxxxxx těla zemřelého, x pro xxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xx xxxxx, x umožnit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyzvat x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx do 12 měsíců xxx xxx xxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ostatků xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx evidenci x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxx

1. jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x datum xxxxxxxx, xx-xx známo, xxxxx x datum xxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

3. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x čas xxxxxx uložení xx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xxxxxxxx, datum x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřebiště xxxx krematoria, evidenční xxxxx vozidla, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přepravilo,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3, x

x) provádět dezinfekci xxxxxxxxxx xxxxxxx, místnosti xxx úpravu těla xxxxxxxxx, chladicího x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k přepravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ostatků.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx vystaveným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x postupovat xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx podezření xx xxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x souhlasem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(3) Jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohřbení xxx xxxxx, xx-xx doložena xxxxxxxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx. Zápisy xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7x

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx zejména

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zemřelého x uložením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx zachováním xxxxxxxxxxx xxxxxx místa x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx lidských pozůstatků xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rakve x xxxxxx při xxxxxx přepravě,

d) xxxxxx xxxxxxx a evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx převzetí xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, případně předání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x provedení balzamace xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx úpravu xxxx xxxxxxxxx, chladicího x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx lidských pozůstatků x xxxxxxxx ostatků,

f) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

Xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx x lidských ostatků

§8

(1) Xxxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx xx povinen zajistit

a) xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx těla xxxxxxxxx xxxx oblečení xx xxxx nebo xxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxx zahalení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx x do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx těla xxxxxxxxx, xxxxx xx nakaženo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx konečné rakve, x xx x xxxxxxxxxxxx vaku,

c) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx lidských xxxxxxxxxx x nich xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx přeprava xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx přesahuje dobu 8 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 500 xx, xxxx xxxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx zajistit, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx neprodyšně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatků xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx, xxxx uzavřít přepravní xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx závazek xxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavkům stanoveným x §9 xxxx. 1.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených v §9 xxxx. 1.

§9

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezpopelněné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravovány pouze xx vozidle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu11) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx výhradně pro xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx nosítkách s xxxx, x xx xxxxxx věcí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vaky. Stěny x xxx ložného xxxxxxxx xxxx být xxxxxx omyvatelné.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní smlouvy,12) xxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxx xx území xxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,12) je xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx diplomatické xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zájmů Xxxxx xxxxxxxxx. Souhlas xxxx xxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x xxxxxxxxx x tom, xx proti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trestněprávního xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx že xxxxx, xxxxx xx xxx přepravována, xxxxxx x xxxx úmrtí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x u xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizího xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx konzulárním xxxxxx států, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

Díl 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxx balzamace x konzervace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxx x koncesi xx xxxxxxxxx balzamace x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těl xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx28), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx zdravotnictví,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx dětská sestra, Xxxxxxxxxxx sestra xxx xxxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Zdravotnictví, Xxxxxxxxx sestra, Xxxxxx xxxxxx xxxx Porodní xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx praxi x xxxxxxxxx balzamace x xxxxxxxxxx.

(3) Specializovaná odborná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;7) xxxx obsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) K xxxxxxx koncese k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx8) vydané xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.9) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxx kladné xxxxxxxxxx, xxxxx žadatel x xxxxxxx xx vhodnou xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vybavení, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxxx s požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x vykonávat xxxxxxx x xxxxxxx x ním; xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx balzamace x xxxxxxxxxx.

(2) Xxx pro xxxxxxxxx balzamace x xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx upraví xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) povinnosti xxxx, xxxxx xxxxxxxxx balzamaci x konzervaci, a xxxxxxx xxxx podílejících xx na xxxxxxxxx xxxx činnosti x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx uložení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xx xxxxxx xxxxxxxx až xx uložení xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§11

Xxxxx xxxxxxxxxxx balzamace x konzervace xx

x) xxxxxxx xxxxxx se xxx kontaktu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx tělo xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx doložena xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx pitvy doplněným x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx pitvu xxxxxxx; v případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxx toho xxxxx i písemný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je k xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiných lidských xxxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxxx

§12

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx zřídit xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx také vždy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx exhumovaných lidských xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x související xxxxxxxxx x ní, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx lidských xxxxxxx do uren, xxxxxx předávání a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xx provozování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobilost, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx kremačního zařízení x profesní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx28) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxx koncese x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx stanovisko krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx8). Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx používat xxxxxxxx x mrazicí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x).

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx zemřelého (xxxxxx xxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx nebo listem x prohlídce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx je xxxxx xxxx nutný i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx činného v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(2) Jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zpopelnění xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx lidské xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx zahájením xxxxxxx vydat xxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15); xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxx změně xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxx x umožnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx církví, xxxxxxxxxxxx společností nebo xxxxxx xxxx v xxxxxxx s projevenou xxxx xxxxxxx xxxxx, x pokud xx xxxx xxxxx během xxxxx života xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx x projevenou xxxx xxxx xxxxxxxxx x §114 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku,

d) xxxxxxx xxxxxx pozůstatky xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxx v §7 xxxx. 1 xxxx. x). Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx od jejich xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx xx xxxx zpopelnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozmezí xx 0 °C xx +5 °C, x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 týden,

e) xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx opatřena xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx záznamu x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx jím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x lidských xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxx x zpopelnění xxxxx xxxxxxx x),

2. jednoznačnou xxxxxxxxxxxx provozovatele krematoria x pohřební služby, xxxxx xxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxx x datum xxxxxxxx x xxxxx,

4. xxxxx x jiných lidských xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxx,

5. xxxxx pohřbení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příměsí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx urny a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o zpopelnění x xxxxxxxxxx xx xxx vedenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx urnu x xxxxxxxx ostatky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; pokud vypravitel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx krematoria xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uložit do xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pohřebišti.

§15

(1) Provozovatel krematoria x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §14 xxxx. 3 písm. x) upraví zejména

a) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ostatků ke xxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx x lidských ostatků xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pořádkem x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto místa x pravidla užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatků,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uren x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx s lidskými xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ostatků, xxxxx mu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx zemřelých, jejichž xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úmrtí, xxxxx xxxx známy,

c) xxxxxx x nebezpečné xxxxxx, xxxxx lidské xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xxxx touto xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x hodinu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxxxxx přidělení xxxxx v evidenci,

e) xxxx xxxxx, vložky xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx vaku,

f) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx pozůstatky nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx chladicího, popřípadě xxxxxxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxxx ostatky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx vedena průkazně, xxxxxxxx a xxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

§16

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zajišťovanou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx pohřebiště"). Nemůže-li xxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx pohřebiště x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxx v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx toto veřejné xxxxxxxxxx x nadále. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx registrovaná církev xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx písemně xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, může xxx učinit nejdříve xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx provozu veřejného xxxxxxxxxx.

§17

Zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx registrované xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx záměru xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště x hlediska xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x úkolů územního xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xx obec nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem14) xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx, xx pozemek je x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx vhodný. Xx xxxxxxxxx jednotlivých hrobů, xxxxxx, úložišť jednotlivých xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pohřebišti xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dotčenými orgány x řízení o xxxxxxxx xxxxxx zřízení xxxxxxxxx pohřebiště jsou xxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx stanice, která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, a vodoprávní xxxx, xxxxx vydává xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx-xx xx o xxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovisko30), stanovisko xxxxxxxxxxxx úřadu se xxxxxxxx.

Provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxxxx veřejného pohřebiště xxxxxxxx xxxxxxx výkopové xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx evidence.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxxxxxxx jiné právnické xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, vztahují xx xx xxxx osobu xxxxxxxxxx upravené x §20 xxxx. x) xx c), §21 xxxx. 1 x x §22 xxxx. 1 x 5. Xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx v §20 xxxx. x).

(3) X xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx x změnám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx souhlas xx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx tento xxxx xxxxxx.

§19

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba zajišťující x xxxxxxx x §18 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx řídí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx pohřebiště musí xxx xxxxxxxxx v xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx hrobového xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx na veřejném xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ukládání do xxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x rubášů,

c) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hroby, tlecí xxxx xxx lidské xxxxxxx xx nich xxxxxxxx x xxxxxxx x §22 odst. 3,

x) povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po tlecí xxxx,

x) xxxxxxxxxx návštěvníků xxxxxxxxx pohřebiště x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. obřadních xxxx), pokud xx xxxx úpravy xxxxx,

x) xxxxxxxxxx provozovatele pohřebiště x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxx xxxxxxx veřejného pohřebiště,

h) xxxxxxxxxx nájemce xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxxxx přístupno návštěvníkům,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště,

k) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, informace x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx hodlá xx pohřebišti provádět xxxxx xxxxx §4a xxxx. 2.

§20

Provozovatel xxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo ukládat xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx pohřebiště x souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxx pohřebiště, xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,18)

b) xxxxxx xx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx nešetrného k xxxxxx citům x xxxxxxx při smutečních xxxxxxxx xxxxx registrovaných xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x pokud xx tato xxxxx xxxxx svého xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x projevenou xxxx xxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vystavit xxxxxx x pohřbení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx narození, xxxxx, pohřbení x xxxxxxxxxxxx identifikaci právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která pohřbení xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zetlelé, neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nové xxxxx xxxx xx xxxxxx §22 xxxx. 3, na jejich xxxxxxx navrhnout novou xxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx stanoviska xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxx veřejného xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně písemně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hrobových xxxx, xxxxx xx xx známa xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx splnit podmínky §24 x

1. po xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx pohřebiště x xxxxxxxxx úřadu informovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xx xxxxx xxxxxxxxxx obvyklém,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxx §24 odst. 1 x xxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx informaci xxxxxxxxx xx místě xx daném xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx nájemci xxxxxxxxx míst před xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nepřemístí lidské xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, ponechat xx xx xxxxx,

4. je-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxx, informovat xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, že s xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obec, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx se zrušené xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx kontaktních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x o xxxxx postupu xxxxxx xxxxxxxxx informovat,

5. pokud xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, při xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ostatků x jejich uložení xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ponechanými x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx 4,

6. xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zřízeny xxxxxxx a rozptylové xxxxx, xxxxxxxx přemístění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxx uložení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx pohřebiště xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§21

(1) Evidence xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohřebiště xxxxxx xxxxx §20 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx uloženy,

b) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, pokud jsou xxxxx,

x) údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lidských xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, druhu xxxxx, xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx nemoci, pokud xxxxxx pozůstatky, které xxxx uloženy do xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxx narození xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx závazku xxxxxx údajů o xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x hrobovém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. d), xxxxx nastala,

j) údaje x xxxxxx pohřbívání x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxx vydán,

k) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. x) bodech 3 xx 6, xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxx průkazně, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x dospělých xxxx x dětí xx 10 let xxxxxxx 1,5 x, x xxxx xxxxxxxx 10 xxx xxxxxxx 1,2 m,

b) xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx hladiny xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxx xxxx činit xxxxxxx 0,3 x.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx tělo xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úmrtí xxxxxxxx xxxxxxx listem, xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxxx oprávněného xxxxxx cizího xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx nutný x xxxxxxx souhlas státního xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení, který xx x tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10). Pro xxxxxxxx jiných lidských xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx pozůstatků.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke složení xxxx xxxx trvat xxxxxxxxx 10 let. Xxxxxxxxx délku xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pohřebiště na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžádaného stanoviska xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx uplynutím xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx je xxxxxxx xxx úroveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1 x.

(5) Před xxxxxxxxx tlecí xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předseda senátu xxxx státní xxxxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nájemce hrobového xxxxx x žádosti x xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx o xx xxxxxxx; provozovatel pohřebiště xxxxxxx při exhumaci xxxxxx na pohřebišti xxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx byl xxxxxxxx přenos xxxxx xxxxxx.

(6) Pokud jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hrobu xxxx xxxxxx, není xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxx hrobu xxxx xxxxxx, nemá-li xxx rakev xxxxxxxx, xxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Lidské ostatky xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx exhumovat, vždy xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx pohřebiště x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx mohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví nebo xxxxxxx hospodářství, xxxx x xxxxxx pohřbívání x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajská hygienická xxxxxxx.20)

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx hrobek, xxxxx xxxxx, který x xxxxxx pohřbívání xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jinak.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx pohřebiště může xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x na základě xxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx i zákaz xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, nejdříve xxxx xx uplynutí xxxxx xxxx od posledního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Je-li x důvodu veřejného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistit x uhradit exhumace x převezení xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx porostu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, na xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx prohlášených za xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem kultury.21) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.21a)

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 písm. x) xxxx 3, 5 x 6 hradí xxx, x jehož xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zrušeno.

(5) X případě, xx xxxx xxxx předány xxxxxx, náhrobky x xxxxxxx zařízení xxxxx §20 xxxx. f) xxxx 4 xxxx xxxxx předměty xxxxx §20 xxxx. x) xxxx 5, xxxx x těmito xxxxx xxxxxx xxxx s xxxxx opuštěnými.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. f) xxxx 6, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx skrývku x xxxxxxxxxx porostu x xxxxxx xx hloubky 10 xx, u xxxxxxx louky skrývku x přemístění travního xxxxxxx x xxxxxx xx hloubky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ostatků.

§25

Užívání xxxxxxxxx místa

(1) Xxxxx hrobového xxxxx (xxxx jen "nájem") xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pohřebiště xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx o xxxxx"). Xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx, xx xxx xx smlouva o xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx doba xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx němž xx xxxx nachází.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx místa xxx xxxxxxx x xx xxxx předcházející xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx hrobového xxxxx xx zakázán.

(4) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x oznamovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Právo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxxx určil, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx-xx xxxxxxx nájmu xx xxxxxxx xxxxx možný, xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, přechází xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxx-xx ho, xx xxxx děti, xxxx-xx jich, xx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx; nežijí-li, pak xx jejich xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x těchto xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dědice xxxxxxxxx. Osoba, na xxx právo xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx místa, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx neuhradí xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx ho k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Provozovatel pohřebiště xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx nejméně 90 xxx před jejím xxxxxxxxx. Není-li xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nájemce znám, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejném pohřebišti xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 60 dnů xxxx skončením sjednané xxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roku od xxxxxxxx xxxxx doby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné hrobové xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx uplynutím xxxxxxxx doby xxxxx xxxxx xx prodloužení xxxx trvání smlouvy x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx, má-li být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 1.

XXXXX XX

XXXXX NAD XXXXXXXXXXX ZÁKONA

Díl 1

Xxxxx x pohřebnictví

§25a

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo podnikajících xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x

x) §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) a e) xxxxxxx ministerstvo,

b) §4 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xxxxxxx krajská hygienická xxxxxxx,

x) §4 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřebních xxxxxx, krematorií, osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3, xxxxxxxxxxx x

x) §7 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) x x), §8 xxxx. 1 x 2, §9 odst. 1, §11 písm. x), §14 xxxx. 3 xxxx. x), x), e), x) x x) x x §20 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) §6 xxxx. 4, §7 odst. 1 xxxx. x), §10x x x §14 xxxx. 3 xxxx. x) provádí živnostenský xxxx,

x) §7 xxxx. 1 xxxx. f), x), x) x x), §7 xxxx. 4, §14 xxxx. 3 xxxx. x) x v §15 xxxx. 2 x 3 provádí krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) §4 xxxx. 3 a 5, §5 xxxx. 6 a x §9 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx úřad.

(3) Xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřebiště x právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §18 xxxx. 2 x 3, §19 xxxx. 1, §20 xxxx. x), x), x), x), x) x x) x x §22 odst. 3 x 5 xxxxxxx xxxxxxx úřad.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx uloženého opatření.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§25a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

Xxx 2

Xxxxxxxxx

§26

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) upraví, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo vystaví xxxx zemřelého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí,

b) x xxxxxxx s §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náhrady,

d) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) provede xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx v §2 xxxx. e),

e) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mravního xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rakev x xxxxxxxx pozůstatky nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §4 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxxxxxxx otevře xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádí exhumaci,

h) x xxxxxxx x §5 odst. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnou xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx g) lze xxxxxx pokutu do 100&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 70&xxxx;000 Kč.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vystaví tělo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečnou xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxx, balzamuje xxxx xxxxxxx lidské xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx v rozporu x §4 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pohřbením,

c) v xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx x §2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) neoprávněně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx x lidskými xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx hrob xxxx hrobku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx exhumaci.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba provozující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mrazicí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx úpravu těla xxxxxxxxx v prostorách x areálech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §6 xxxx. 4,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx tělo xxxxxxxxx xxxx použít x ukládání xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 písm. x),

x) x xxxxxxx s §7 xxxx. 1 xxxx. x) nevydá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí xxxx xxxxx řád xxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx pohřbení, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení sociálních xxxxxx,

x) neuloží lidské xxxxxxxxxx v rakvi xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx uložení xxxxxxxxx chladicí nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. f),

f) nepředá xxxxxxxxxxxxx krematoria xxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatky doklad x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nezajistí pro xxxxxxxxxxx pohřbu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ostatků xxxxx §7 odst. 1 písm. j) x §7 odst. 4,

x) nedodržuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, místnosti pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pracovních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §8 odst. 1 nezajistí xxx xxxxxxxxx na místo xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx oblečení xx xxxx xxxx rubáše xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zahalení x uložení x xxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §8 xxxx. 2 nezajistí, xxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx uloženy do xxxxxxxxxx xxxxxxxx rakve xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, pokud přeprava xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 8 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 500 xx, nebo

m) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx nezpopelněné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §9 odst. 1.

(3) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §10a nevydá před xxxxxxxxx xxxxxxx řád xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx jeho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 písm. a) xxxxxxxxxxx v krematoriu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) v rozporu x §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx změna nejsou xxxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tento xxx xxxx xxxx xxxxx nezveřejní na xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx pozůstatky do xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx rakve xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohřbu xxxxxx x zpopelnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků a xxxxxxxx ostatků xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx 3.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx zajišťující x xxxxxxx s §18 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxxx pohřebiště, xx xxxxxx xxxxxxx ani xx xxxxxxxx tlecí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx hrobky jiné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jiné xxx lidské xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx při exhumaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 5.

(6) Xxxxxxxxxxxx pohřebiště xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozu xxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxx §18 xxxx. 3, nebo xxxx xxx pohřebiště xxxx jeho změnu xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 1,

x) x xxxxxxx x §20 písm. x) xxxxxxxx do xxxxx xxxx xx xxxxxx jiné xxx xxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx ostatky,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné podklady xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tlecí xxxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx tlecí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řád xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx krajský úřad, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pohřbívání xxxxx §20 xxxx. x),

x) xxxxxxx v případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §20 písm. f),

g) xxxxxxxx provozovateli pohřební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pohřbení nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pohřebišti xxxxx §20 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a lidských xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx tlecí xxxx xxxxx §22 xxxx. 3.

(7) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x), §11 xxxx. x), §14 odst. 3 xxxx. x) x §20 xxxx. x).

(8) Poskytovatel uvedený x §4 xxxx. 3 se dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx lidské pozůstatky xxxxx, x byla-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §4 odst. 3 písm. a),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx do rakve xx xxxxxx místnosti xxxx xxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxxx očistu xxxxx §4 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5, nebo

d) xxxxxxxxxx lidské xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §9 xxxx. 1.

(9) Osoba, x které xx xxxx xxxxxxxxx uloženo, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §5 xxxx. 6 neinformuje xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 xxx uložit xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx. Dopustí-li xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx 500 000 Xx.

§28

(1) Xxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx §26 xxxxxxxxxx obecní xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) §27 xxxx. 1 písm. x) x x), §27 xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), k) až x), §27 xxxx. 4 xxxx. x), x) xx x) x §27 odst. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) §27 xxxx. 1 xxxx. e), §27 xxxx. 5, 6, 8 x 9 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) §27 xxxx. 1 xxxx. a) x x), §27 xxxx. 2 písm. e), x) až x) x §27 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx,

x) §27 odst. 2 xxxx. a) x x), §27 xxxx. 3 a §27 xxxx. 4 xxxx. x) projednává xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 1 xxxx. e), x) x h), §7 xxxx. 1 xxxx. x), §7 xxxx. 2, §11 xxxx. x) x x) x v §14 xxxx. 3 xxxx. x), e) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx29).

(4) Xxxxxxxxx je spáchán xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx do 1 xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxx xx ho xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Pokuty vybírá, xxxxx xx uložil.

HLAVA V

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§29

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx koncesovaných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx koncesovaných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady xx xxxxxx §6 x 13 xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx doklady xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx. Xxxxx živnostenský xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x právnická xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jím stanoveném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx odstranění závad xxxxxxx.

(2) Živnostenská xxxxxxxxx x xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, zanikají xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxx provozována xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx pohřebiště xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxx xxxxxxx o nájmu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx smlouvy xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx uživatel hrobového xxxxx

x) xxxx znám xxxx xxxx známa xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxxxx x takovému xxxxxxxxx místu x xxxxx (adresu), na xxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx právní nástupce xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nájemní smlouva xxxxxxxx xx 30 xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx užívací xxxxx x hrobovému xxxxx xxxxxxx;

x) odmítne xxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxxx xxxxx x xxxxxxxx nájemní smlouvy xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 měsíců xxx xxx odmítnutí uzavřít xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx mu xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx zanikne xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, k xxxx xxxxxxx dosavadní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) U válečných xxxxx21a) se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezplatně xx xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxx, xxxxx provozovaly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxx, xxxx prostřednictvím xxxx právnické xxxx xxxxxxx osoby, jsou xxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x vyžádat xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx příslušným okresním xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx občanského zákoníku.

(2) Xxxxx se x xxxxx zákoně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlídce zemřelého, xxxxxxxxx xxx x xxxx plodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx známky xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obdobná xxxxxxxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 4 a 5, §18 xxxx. 3, §20 xxxx. x), §20 xxxx. f) xxxx 1, §24 xxxx. 1 x 2 x §25a xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx dané pohřebiště.

§30a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§30a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2003

§31

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo pro xxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §5 xxxx. 4 x §10 xxxx. 3.

§32

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx §9 a 10, §12 xxxx. 2 x §13 xx 29 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 9) xx 15) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 19/1988 Sb., x xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 258/2000 Xx.

§33

X zákoně č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xx §6 xxxxxx xxxx §6x, xxxxx zní:

"§6a

(1) Xxxxxxx poskytování pohřebních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxx následující xxxxx:

x) xxxxx obchodní xxxxx xxxx jméno, příjmení xxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xx xxxxxxxxx,

x) telefonní x xxxxxx číslo, xxxxxx elektronické xxxxx xxxx internetovou xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx,

x) firemní xxxx xxxx xxxx grafický xxxxx.

(2) Xxxxxxx činností x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx

x) užita v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ústavu sociální xxxx,

x) doručována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jinou xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx reklamy.".

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§34

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx zákona x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Sb., zákona x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., zákona č. 200/1994 Xx., zákona x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 94/1996 Sb., zákona x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona č. 27/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Sb., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., zákona x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 309/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2000 Sb., xxxxxx č. 409/2000 Xx., xxxxxx č. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Sb., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx. a xxxxxx č. 164/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 xx xx konci písmene xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx xx), xxxxx včetně poznámky xxx čarou x. 23x) xxx:

"xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.23x)

23x) Xxxxx x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X xxxxxxx č. 3 xxxxxxx 314: "Xxxxxxx" xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", xxxx xx sloupci 2 zní: "§6 xxxx. 2 zákona x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx", xxxx ve xxxxxxx 4 xxx: "xxxxxxx xxxxxxxx" x xxxx xx sloupci 5 zní: "§6 xxxx. 4 zákona x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

3. X příloze x. 3 xxxxxxx 314: "Xxxxxxx" se xx obor xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx", text xx xxxxxxx 2 xxx: "§10 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů", xxxx xx sloupci 4 xxx: "okresní xxxxxxxx" x xxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "§10 xxxx. 4 xxxxxx č. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

4. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: "Xxxxxxx" xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x krematorií" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxx xx sloupci 2 xxx: "§13 xxxx. 2 zákona x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxx xx xxxxxxx 4 zní: "xxxxxxx xxxxxxxx" x xxxx ve sloupci 5 zní: "§13 xxxx. 4 zákona x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§35

X §14 xxxx. 1 xxxxxx č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 305/1990 Xx., zákona x. 575/1990 Xx., zákona x. 474/1992 Xx. x xxxxxx x. 272/1996 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx "ruchu" xx doplňují xxxxx "x pohřebnictví".

XXXX XXXX

§36

§36 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§37

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2002.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, vydaná přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Doklady, kterými xxxx prokázána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Provozování xxxxxxxx xxxxxx", "Provádění xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx" x "Provozování xxxxxxxxxx" xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx doklady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Sjednavatel pohřbení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx pro xxxxxx x přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx specializované xxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx x. 379/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků x xxxxxxxx kvalifikaci Xxxxxxxxx xxx vyšší hygienické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxxxxxx x. 379/2001 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxxx zahájena přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx kremačního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nahradit dokladem x xxxxxxxxxxx specializované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx problematiku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx č. 379/2001 Sb., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx koncese a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx balzamování x konzervování nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx zahájily xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx vydat xxx xxx provádění xxxxxxxxx x konzervace, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxx vydaný xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx zákonem č. 256/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx jej xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen uvést xxx xx souladu xx xxxxxxx x. 256/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 3 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 2 x §17 xxxx. 2 zákona č. 256/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 a §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx stavební úřad xxxxxx xxxx zrušit x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 x §17 xxxx. 3 zákona x. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zřízené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx ostatků xxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 256/2001 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx vypraviteli xxxxxx úpravu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 2 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2017

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Rozhodnutí, xxxxxxx stanoviska, stanoviska, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx vydaná přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, závazné xxxxxxxxxx, stanovisko, souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů účinných xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 256/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

479/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

320/2002 Xx., o xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

274/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

122/2004 Sb., x xxxxxxxxx hrobech x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2004

67/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2006

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

375/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

202/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2015

193/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2017

609/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

149/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §4 xxxxxxxx č. 11/1988 Xx., x povinném xxxxxxx xxxxxxxx těhotenství, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx č. 19/1988 Sb., x xxxxxxx xxx xxxxx x x pohřebnictví.

3) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) §84 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4a) §80 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Xx.
5) §40 xxxxxx x. 61/2000 Xx., x námořní xxxxxx.
6) Příloha č. 3 x xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Vyhláška č. 176/2009 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho ukončení.
9) §52 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x technických podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 44/1938 Xx.

Xxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 22/2012 Sb. m. s.

13) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx.

15) Xxxxxxxxx zákon č. 201/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §35 xxxxxx x. 50/1976 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §54 xxxxxx č. 50/1976 Xx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 125/1997 Sb., x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 258/2000 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx).
21) §8 xxxxxx č. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx.
21x) Zákon č. 122/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) §135 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Zákon č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon x. 71/1967 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §123 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx).

26) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §91 xxxxxx x. 372/2011 Sb.

28) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

29) §58 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Zákon č. 148/2023 Sb., x jednotném environmentálním xxxxxxxxxx.