Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 30.06.2023.


Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů
256/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - POHŘEBNICTVÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Neveřejná pohřebiště §3 §4 §4a §5 §5a §5b

HLAVA II - POHŘEBNÍ SLUŽBA, BALZAMACE A KONZERVACE, KREMATORIUM

Díl 1 - Pohřební služba

Provozování pohřební služby §6

Povinnosti provozovatele pohřební služby §7

Řád pro provozování pohřební služby §7a

Přeprava lidských pozůstatků a lidských ostatků §8 §9

Díl 2 - Balzamace a konzervace §10

Řád pro provádění balzamace a konzervace §10a §11

Díl 3 - Krematorium

Zřízení krematoria §12

Provozování krematoria §13 §14 §15

HLAVA III - VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ §16

Zřízení veřejného pohřebiště §17

Provozování veřejného pohřebiště §18

Řád veřejného pohřebiště §19 §20

Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště §21

Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace §22

Zákaz pohřbívání §23

Zrušení veřejného pohřebiště §24

Užívání hrobového místa §25

HLAVA IV - DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

Díl 1 - Dozor v pohřebnictví §25a

Díl 2 - Přestupky

Přestupky fyzických osob §26

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27 §28

HLAVA V - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §29 §30 §30a

Zmocňovací ustanovení §31

Zrušovací ustanovení §32

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb. §33

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §34

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §35

ČÁST PÁTÁ §36

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §37

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 193/2017 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

256
XXXXX
xx xxx 29. xxxxxx 2001
x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx, práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx balzamací x xxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx krematorií x xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx základních pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) tělem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx potratu, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx potratu, xxxx-xx možné xx xx plodu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx lidským xxxxxxxxxxx je vždy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx tělo zemřelého x xxxx lidské xxxxxxxxxx,

x) lidskými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uložení xxxxxxxx pozůstatků xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zpopelnění x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx lidských xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx hroby x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uren xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx louky nebo xxxxxx kombinace,

g) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx vsypové louce,

h) xxxxxxxxx úprava lidských xxxxxxxxxx zamezující rozvoji xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bakteriemi nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpomalující xxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) úpravou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, stříhání, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx rakví xxxxx xxxxxxx xxxxx x lidskými xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pevnosti rakve xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx parametry xx xxxxx x určenou xxxxxx, xxxxxxxxxxx v §4a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) exhumací vyzdvižení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x lidskými xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x osob xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx pozůstatků písemné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o potratu xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx-xx známo, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx lze xxxxx, xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx, xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx matky,

p) xxxxxxxxxxxx pohřbu fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx pohřbení xx 96 xxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx určená výlučně xxx xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx lidských xxxxxxx xxxxx řeholních xxxx nebo kongregací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx neveřejná xxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx lidských xxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3), xxxxxxx xxxxxxx předpisy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx lidských xxxxxxx xx xxxxxxxx pohřebišti.

(3) Xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx pouze registrovaná xxxxxx a náboženská xxxxxxxxxx3) xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §20 xx 23 xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohřebišť xx §24 xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxx xxxx vydá x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxxxxxxxx, xx xxxxxx ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Stanovisko xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vyžadovaného stavebním xxxxxxx. Xxx výčet xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrované církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §17 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx neveřejného xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; obdobný postup xxxx xxx dodržen xxx xxxxx xxxxx xxxx neveřejného xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxx schválí, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx lidských pozůstatků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků.

§4

(1) S xxxxxxxx xxxxxxxxxx a s xxxxxxxx ostatky musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tak, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx

x) xxxxxxx, konzervovat, xxxxxxxxxx xxxx vystavit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx, Xxxxxxx a Xxxxx, xxxx xxxxxxx infekčními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jinými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx4a) (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"); xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx být xxxxxxx pouze do xxxxxxx xxxxx, x xx x transportním xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxxxxxx, balzamovat xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxx xxxx balzamované, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx lidské xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxx xx xxxxx, x x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vystaveno x xxxxxxxx xxxxx x po xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxx,

x) fyzickým osobám xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nesnímatelné xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx lidské xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jiným způsobem xxx xxxxxxxx v §2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx s lidskými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx důstojnosti xxxxxxxxx xxxx mravního xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx otevřít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pozůstatky xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) neoprávněně xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; postup xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5).

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu26), x xxxxxxxxxxxx sociálních služeb xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

1. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo vypraviteli xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx balzamaci xx xxxxxxxxxx xxxxx a, xxxx-xx xxxxxxxxx pitva, xxxxxx xx jejím xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby uvedené x bodu 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a umožnit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx provádějící xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx nezbytnou xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx dobu 48 xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx 48 hodin xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx. Po uplynutí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxx lidských pozůstatků xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jiné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx po xxxxxxxx 48 hodin xx xxxxx nemůže xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení, zajistí xxxxxx uložení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx spojené x přepravou a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pohřbení výrazně xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sociálních xxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx mrazení.

§4a

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x lidskými xxxxxxxxxx xxxx urnu x xxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn pouze xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx pohřebišti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle §19 odst. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 xxxx dotčeno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2017 Sb. x účinností xx 1.9.2017

§5

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx 96 xxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx xxxx zemřelého xxxxx xxxxxxxxxx pohřbu xxx žádný poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vysoká xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26), xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx těla xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx xx xxxxxxxx úmrtí, xxxxxxx xxxxxxxx slušným xxxxxxxx xxxxx místních xxxxxxxxx obec, na xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx zemřelého xxxxxxxx, případně xxxxxxxx x dopravního prostředku. X zajištění xxxxxxxx xxxxx věty první xxxx obec xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu s xxxxx obcí; xxxxxxxx xxxxxxxxx v §63 xxxx. 1 větě xxxxx zákona x xxxxxx xx nepoužije.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx pohřbení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx urny x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Tělo xxxxxxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxx totožnost, xxxx xxx pohřbeno xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx hrobky. Xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tímto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky; xxxxx obec tento xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx neobdrží, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx hrobky.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti. Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx postup obce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohřbení.

(5) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx xx slušné xxxxxxxx xxxxx místních xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx soudů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Ministerstva xxx xxxxxx rozvoj (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxx, u které xx tělo xxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx území xxxxx x xxxxx xxxx xxxx tělo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx osoba xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanovit xxx xxxxxxxxxxx pohřbu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx pohřbu, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x pohřbení xxxxxxxxxxx bez ohledu xx xxxx xxxxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx v §114 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx přepravy lidských xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ženy xxxx xx zdravotních důvodů,

a) xxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx pozůstatků xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu 96 xxxxx od xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx o xxxxx; §4 xxxx. 4 x 5 se xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx pozůstatky x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx jiných lidských xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 3 x nimi naloží x souladu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx27).

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2017 Xx. x účinností od 1.9.2017

§5x

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXXX II

POHŘEBNÍ XXXXXX, XXXXXXXXX X KONZERVACE, XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx služba

§6

Provozování xxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby zahrnující xxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ukládání lidských xxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx pro xxxxxx x přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx28) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx praxe x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x desetiletá xxxxx x xxxxxxx pohřebnictví.

(3) X xxxxxxx koncese x xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx je nutné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud žadatel x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §9 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x §7 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x místnost pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x areálech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx tělo zemřelého x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx používat rakve x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, minimálně xxxx xx 3 xxxxx,

x) xxxx zahájením provozu xxxxx řád xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx provozování xxxxxxxx služby,

c) zdržet xx xxxxxxxxxx pohřbení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x umožnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiných xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx svého xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx,

x) postupovat po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státním zástupcem, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10),

f) xxxxxxx lidské xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x rakvi nebo x xxxx obdobné xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trvalé xxxxxxx teploty x xxxxxxx 0 °X xx +5 °X x x případě, xxx xxxx od xxxxxxxx úmrtí prohlížejícím xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 týden xxxx xxx to xxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x mrazicím xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nižší xxx -10 °C,

g) xxxxxx provozovateli krematoria xxxx xxxxxxxxxx společně x lidskými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx §22 xxxx. 2; x xxxxxxx jiných lidských xxxxxxxxxx předat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx, xxxxxxxx teplé x studené vody, xxxxxxxx x zabezpečením xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x pro xxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx hygienickou xxxxxx,

x) vyzvat k xxxxxxxx x předat xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx stanovené řádem xxx xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx; pokud xx 12 měsíců ode xxx xxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vypravitel pohřbu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx osoba, xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx lidských xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pohřebišti,

j) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s lidskými xxxxxxxxxx a lidskými xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, místo x datum xxxxx, xx-xx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

3. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatků, xxxxx x čas xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, datum a xxx xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx provozovateli pohřebiště xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx vybavení xxxxx §6 xxxx. 3, x

x) xxxxxxxx dezinfekci xxxxxxxxxx xxxxxxx, místnosti xxx úpravu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, pracovních xxxxxxx a vozidel xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařem a x xxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje lékařem, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xx tomto xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx podezření ze xxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx dokladů xxxxxxxxx x xxxxxxx x), i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, je-li doložena xxxxxxxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxx.

(4) Evidence související x provozováním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. j) xxxx xxx vedena xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx knihy. Zápisy xx provádějí bez xxxxxxxxxx odkladu.

§7a

Řád xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx

X xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) rozsah xxxxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x chováním x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rakve, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx užívání zařízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) postup při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pokročilého xxxxxxxx xx rakve x postup při xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ostatků xx jejich xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx hrobu xxxx xxxxxx, případně předání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx balzamace xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. j),

e) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozních xxxxxxx, xxxxxxxxx pro úpravu xxxx zemřelého, xxxxxxxxxx x mrazicího zařízení, xxxxxxxxxx pomůcek x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ostatků,

f) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x lhůtu x xxxxxxx urny x xxxxxxxx xxxxxxx vypraviteli xxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 193/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Přeprava xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ostatků

§8

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx povinen zajistit

a) xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vystavení těla xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x konečné xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx i do xxxxx transportní nebo xx transportního xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rozkladu, xxxx xxxx zemřelého, xxxxx xx nakaženo xxxxxxxxxxx nemocí, pouze xx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx vaku,

c) označení xxxxx x transportních xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nich xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx přeprava nekonzervovaných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 8 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 500 xx, xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení.

(3) Xxxxx provozovatel pohřební xxxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravu xxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §9 xxxx. 1.

(4) Lidské pozůstatky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přepravovat x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §9 xxxx. 1.

§9

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx po pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vozidle zvláštního xxxxxx, xxxxx musí xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxx výhradně xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x to xxxxxx xxxx určených xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx opatřen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úchyty xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Stěny x xxx ložného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx upraveným těmito xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx k xxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,12) xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx přepravu xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx může xxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx přepravě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trestněprávního xxxx xxxxxxxxxxx, zejména xx xxxxx, xxxxx xx xxx přepravována, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx nebezpečnou xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států, xxxxxxx xxxxxxx zemřelý byl.

Xxx 2

Balzamace a xxxxxxxxxx

§10

(1) Provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx prokázat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x přepravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikace Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zemřelých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x konzervací x

x) vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařství,

b) vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxx vzdělání Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx sestra pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxx Porodní xxxxxxxxxx, xxxx

x) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx praxi x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Specializovaná xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xx zajišťována xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx;7) její obsah x xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx koncese x xxxxxxxxx balzamace x xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.9) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx x konzervace x vybavení, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxx pro provádění xxxxxxxxx x konzervace

(1) Xxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx a konzervace xx provozovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Řád xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Provozovatel v xxx podrobně upraví xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx balzamaci x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx osob podílejících xx na xxxxxxxxx xxxx činnosti x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) způsob uložení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx převzetí xx xx uložení xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

§11

Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervace xx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxx kontaktu x xxxxxxxxxxx chování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx převzít xxxx xxxxxxxxx k balzamaci xxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlížejícím xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx pitvy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu v xxxxxxxxxxx s úmrtím xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10),

c) xxxxxxxxx jiné lidské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx doložena xxxxxxxxxxxx xxxxxx lidských xxxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxxx

§12

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx zřídit xxx xx xxxxxxx územního xxxxxxxxxx14) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; dotčenými xxxxxx jsou vždy xxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx a orgán xxxxxxx ovzduší.

Xxxxxxxxxxx krematoria

§13

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnující pohřbívání xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxx x konečné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, ukládání xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx evidence, xx xxxxxxxxxxxx živností6).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prokázat svoji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu28) x

x) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx, nebo

b) minimálně xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohřebnictví.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx stanovisko xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx8). Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx uložení xxxxxxxx pozůstatků do xxxxxxxxxx používat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x).

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx krematoria xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a zpopelnit xx jen xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úmrtním listem, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx), zprávou xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx nebo listem x prohlídce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu; v xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx nutný i xxxxxxx souhlas státního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx krematoria xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx v krematoriu xxxxx lidské xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15); xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dodržen xxx xxxxx xxxxx xxxx krematoria,

c) xxxxxx xx při xxxxxxxx x pozůstalými xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x umožnit xxx xxxxxxxxxx obřadech xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx během xxxxx života xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx vůlí xxxx xxxxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku,

d) xxxxxxx xxxxxx pozůstatky do xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x). Xx neplatí, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx od jejich xxxxxxxx; v xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxx udržení xxxxxxx x xxxxxxx xx 0 °X do +5 °C, x xxxx doba xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přesáhla xxxx xxxxxxxx 1 týden,

e) xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx pozůstatky xxxx exhumovanými lidskými xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xx kremační xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohněm xxxxxxxxxx xxxxx záznamu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx x lidských xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxx x zpopelnění xxxxx xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx x pohřební xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lidské xxxxxxx do krematoria xxxxxxx,

3. xxxxx o xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

4. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatků,

g) xxxxxx xxxxxx ostatky xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx ji xxxxxx xxxxxxx x zpopelnění x xxxxxxxxxx xx xxx vedenou xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků a xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxxx k xxxxxxxx x předat xxxx x xxxxxxxx ostatky xxxxxxxxxxx pohřbu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a ve xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx; pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx 12 měsíců ode xxx xxxxxxxxxx urnu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx uložit xx xxxxxxxxxx hrobu xx xxxxxxxx pohřebišti.

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx krematoria x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx zejména

a) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků a xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx x lidských ostatků xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x krematoriu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx užívání xxxxxxxx krematoria,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxx ostatků,

e) xxxxxxxx zpopelňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx ukládání xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uren s xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx krematoria xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx zpopelnění, xxxxxxxxxx zejména

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx zemřelých, xxxxxxx xxxx xxxx lidské xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx x nebezpečné xxxxxx, xxxxx lidské xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, byly xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) datum x xxxxxx převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatků ke xxxxxxxxxx, xxxxxx přidělení xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx rakve, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx uložení xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zařízení,

h) datum xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx ostatky x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a adresy xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxx nebyla xxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx x xxxxx, kde xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx společného xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx krematoria podle xxxxxxxx 2 musí xxx xxxxxx průkazně, xxxxxxxx x čitelně xx xxxxx svázané xxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA III

VEŘEJNÉ XXXXXXXXXX

§16

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště xx službou ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx registrovanou xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxx-xx xxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx provozování veřejného xxxxxxxxxx x jiné xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona provozovala xxxxxxx pohřebiště xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx registrovaná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xx xxxxx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx obci písemně xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx ji ke xxxxxxxxx vypořádání vztahů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx učinit nejdříve xx 10 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřebiště xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Zřízení veřejného xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx společnosti xxx xx pozemku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu14) x xxxxxxxxxx povolení xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx stanice, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který vydává xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx stanovisko x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx obec xxxx xxxxxxxxxxxx církev x xxxxxxxxxx společnost povinna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx14) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je patrno, xx xxxxxxx xx x takovému způsobu xxxxxxxxxx vhodný. Ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a hrobových xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx umístění xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx14) xxx povolení xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména výkopové xxxxx související x xxxxxxxxx a exhumací, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx související evidence.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxx se xx tuto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §20 xxxx. x) xx x), §21 xxxx. 1 a x §22 xxxx. 1 a 5. Xxxx osoba oznamuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. x).

(3) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx předchozí souhlas xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xxxx xxxx souhlas xx xxxxxxxxxxx, že xxx veřejného pohřebiště xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx zákonem.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxx podklady, xxxxx xx pro tento xxxx xxxxxx.

§19

Xxx veřejného pohřebiště

(1) Xxxxxxxxxxxx pohřebiště xxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §18 odst. 2 xxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xx při xxx xxxxxxxx řídí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pohřebišti xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxx podrobně upraví

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) rozsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ukládání xx xxxxx a xxxxxx, x xx včetně xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx a rubášů,

c) xxxx-xx součástí veřejného xxxxxxxxxx hroby, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx nich xxxxxxxx v souladu x §22 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx nájemců xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx povolování xxxxxxxx xx tlecí xxxx,

x) povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pořádkem xx veřejném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důstojnosti xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxx), pokud xx xxxx úpravy xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřebiště x xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx související xx zajištěním xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nájemce hrobového xxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx pohřebiště xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxx a xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx provozovatelem pohřební xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx pohřbu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §4a xxxx. 2.

§20

Provozovatel pohřebiště xx xxxxxxx

x) do xxxxx xxxx xx hrobky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ukládat xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx pohřebiště x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx řádem pohřebiště, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,18)

x) xxxxxx se xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nešetrného k xxxxxx citům x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx registrovaných xxxxxx, náboženských xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a pokud xx xxxx xxxxx xxxxx svého života xx xxxxxxxxxx obřadu xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx s projevenou xxxx osob uvedených x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vypraviteli xxxxxx vystavit xxxxxx x xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx jeho narození, xxxxx, pohřbení x xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vést xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zetlelé, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx §22 xxxx. 3, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, vyžádat xx k ní xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx veřejného xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §24 x

1. po xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pohřebiště x xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx §24 xxxx. 1, pokud je xx známa xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx pohřebišti xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxx §24 xxxx. 1 x datu, k xxxxx má být xxxxxxxxxx zrušeno, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx adresa, x xxxxxxxx xxxx informaci xxxxxxxxx na xxxxx xx daném xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, ponechat je xx místě,

4. xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxx, xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx hrobového xxxxxxxx, xxxxx mu je xxxx, xx x xxxx bude naloženo xxxx s věcmi xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx tyto věci xxxx, na xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxxxxxxxxx, a x xxxxx postupu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště k xxxxx, při kterém xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zajistit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ostatků x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hrobu xx xxxxx xxxxxxxxxx; x nalezenými xxxxxxxx, x nichž se xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ponechanými x hrobech x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx v bodu 4,

6. pokud xxxx xx pohřebišti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přemístění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zeminou xx xxxx pohřebiště,

g) provozovateli xxxxxxxx služby nebo xxxxxxxxxxx pohřbu umožnit xxxxxxxx xxxx uložení xxxxxxxx ostatků xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxx přiměřených nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§21

(1) Xxxxxxxx související x provozováním xxxxxxxxxx xxxxxx podle §20 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a datum xxxxxx narození a xxxxx, xxxxx jsou xxxxx,

x) údaje x xxxxxx xxxxxxxx pozůstatcích x xxxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx pozůstatků,

d) xxxxx uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pohřebiště xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pohřbení, xxxxx xxxxx, xxxxxx do xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx; x lidských xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx a x případě xxxxx x místo jejich xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxx hrobového xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo obchodní xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxxx hrobového xxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx je xxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. d), xxxxx nastala,

j) xxxxx x xxxxxx pohřbívání x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x skutečnostech uvedených x §20 písm. x) xxxxxx 3 xx 6, pokud xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Zápisy xx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx lidských pozůstatků x xxxxxx exhumace

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx u xxxxxxxxx xxxx x dětí xx 10 xxx xxxxxxx 1,5 m, x dětí mladších 10 xxx xxxxxxx 1,2 x,

x) dno xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx hladiny xxxxxxxx xxxx,

x) boční xxxxxxxxxxx mezi jednotlivými xxxxx xxxx činit xxxxxxx 0,3 x.

(2) Xxxxxxxxxxxx pohřebiště je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx nebo lidské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listem, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx trestného činu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xx x tomu xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu10). Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx hrobu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatky musí xxx uloženy x xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 10 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxxxx x řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx uplynutím xxxxx xxxx mohou xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx lidské xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx je umístit xxx úroveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx rakví xxxx xxxxx nejméně 1 m.

(5) Před xxxxxxxxx xxxxx doby xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx, xxxx nařídí-li xxxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zástupce. Xxx ohledu xx xxxxxxxx tlecí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx x xx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx pohřebiště xxxxxxx xxx exhumaci xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx veřejný pořádek x aby xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx, není xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx hrobu xxxx xxxxxx, nemá-li xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx ostatky xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pohřebišti, xxxxxxxxx exhumovat, vždy xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx pohřebiště x xxxxxxxx, který odpovídá xxxxxxxxx pohřbívání x xxxxxxxx na daném xxxxxxxx pohřebišti.

§23

Xxxxx pohřbívání

(1) X xxxxxxx, že by xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx hospodářství, xxxx x zákazu xxxxxxxxxx x části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.20)

(2) Xx veřejném xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx pohřbívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxx pohřbívat xx xxxxxx, pokud xxxxx, který x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

§24

Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxx xx současně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx zrušeno xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx se provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx hrobová xxxxx přenechat x xxxxxxx, nejdříve však xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xx-xx x důvodu veřejného xxxxx výjimečně nutné xxxxxx veřejné pohřebiště xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uhradit xxxxxxxx x převezení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx zeminy a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx prohlášených xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury.21) Xxx rušení válečných xxxxx se postupuje xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.21a)

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x pracemi v xxxxxxxxxxx se zrušením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 písm. f) xxxx 3, 5 x 6 xxxxx xxx, x jehož xxxxx má být xxxxxxx pohřebiště zrušeno.

(5) X xxxxxxx, že xxxx byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x) xxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x) xxxx 5, obec x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Pokud xx provozovatel pohřebiště xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x) xxxx 6, xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx porostu x xxxxxx do xxxxxxx 10 xx, u xxxxxxx louky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zeminy xx hloubky odpovídající xxxxxxxx úrovni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx místa (xxxx jen "xxxxx") xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx místa uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pronajímatelem x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx o nájmu"). Xxxxxxx o xxxxx xxxx mít písemnou xxxxx.

(2) V případě, xx se xxxxx x nájem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx, xx xxx xx smlouva o xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx hrob xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zakázán.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hrobového xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů potřebných xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx určil, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx určený xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a není-li xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx nájemce xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxx, není-li xx, xx jeho xxxx, xxxx-xx jich, xx xxxx rodiče, xxxx-xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx; nežijí-li, xxx xx xxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x těchto xxxx xxxxx, přechází xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx. Osoba, xx xxx právo nájmu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx provozovateli pohřebiště xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to platí x xxx správce xxxxxxxxxxx fondu.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxx, x výjimkou xxxxxxx o nájmu xxxxxxxxx místa, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx neuhradí dlužné xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx, xxx ho k xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx pohřebiště xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 90 xxx před jejím xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx informaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x místě xxxxxxx, xxxxxxx 60 xxx xxxx xxxxxxxxx sjednané xxxx nájmu a xx dobu minimálně xxxxxxx roku xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx posledního uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vhodným xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxx xxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 4, xxxx provozovatel xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, má-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 1.

HLAVA IV

DOZOR NAD XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

§25x

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob stanovených x

x) §4 odst. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx ministerstvo,

b) §4 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx,

x) §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx krajský xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohřebních xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx konzervaci a xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3, stanovených x

x) §7 xxxx. 1 písm. a), x), x), x) x x), §8 xxxx. 1 x 2, §9 xxxx. 1, §11 písm. x), §14 xxxx. 3 xxxx. x), x), e), x) x g) a x §20 písm. x) xxxxxxx ministerstvo,

b) §6 odst. 4, §7 xxxx. 1 xxxx. b), §10a x x §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) §7 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x), §7 xxxx. 4, §14 xxxx. 3 písm. d) x x §15 xxxx. 2 x 3 provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) §4 xxxx. 3 x 5, §5 odst. 6 x v §9 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxx úřad.

(3) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů pohřebiště x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §18 xxxx. 2 x 3, §19 xxxx. 1, §20 xxxx. x), x), x), x), x) x x) x x §22 xxxx. 3 x 5 provádí xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx uvedený x xxxxxxxxxx 1 až 3 nedostatky, může xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím uložit xxxxx opatření x xxxxxxx x stanovit xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 až 3 xxxxxx plnění x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Xxx 2

Přestupky

§26

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, konzervuje, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pozůstatků xxxxxxxxxxxx náhrady,

d) v xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx trvalé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v §2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxxxx ostatky způsobem xxxxxxxxxxx xx důstojnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejnosti,

f) v xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxx hrob xxxx hrobku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx exhumaci,

h) x xxxxxxx x §5 odst. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 70&xxxx;000 Xx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x rozporu x §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxxxxxxx, balzamuje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nakažené xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx, balzamuje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx x §4 odst. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) provede xxxxxx xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx x §2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx otevře xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádí exhumaci.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxx službu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo mrazicí xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prostorách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §6 xxxx. 4,

x) nesplní xxxxxxxxx upravit xxxx xxxxxxxxx xxxx použít x xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x),

x) x rozporu x §7 xxxx. 1 xxxx. x) nevydá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xxxx tento xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx pohřbení, x xx i prostřednictvím xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x),

x) nepředá xxxxxxxxxxxxx krematoria xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatky xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. h),

h) xxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) x §7 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx technické xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pracovních xxxxxxx x xxxxxxx určených x přepravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxxxxxxx při xxxxxxxxx na místo xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo rubáše xxxx, není-li obléknutí xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx rakvi,

l) x xxxxxxx x §8 xxxx. 2 nezajistí, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uloženy xx xxxxxxxxxx uzavřené xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx mrazicím, xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxxxxxxx xxxx 8 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 500 xx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §9 odst. 1.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx balzamování a xxxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx x §10a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, tento xxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx schváleny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí xxxx tento řád xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx viditelném xxxxx.

(4) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poruší xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxxxxxxx x krematoriu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §14 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx nebo xxxx xxxxx nezveřejní na xxxxxxxxxx xxxxx,

x) neuloží xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rakvi do xxxxxxxxxx xxxx mrazicího xxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 xxxx. x),

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxx. e),

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zpopelnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §14 odst. 3 xxxx. f),

f) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx s uložením xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ostatků xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neoznámí bezodkladně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx uplynutí xxxxx xxxx nejsou xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx jiné xxx lidské xxxxxxxxxx xxxx ukládá jiné xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §22 odst. 5.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx neprovede jeho xxxxx xxxxx §18 xxxx. 3, nebo xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx zveřejnění x xxxxx xx daném xxxxxxxx pohřebišti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxxx §19 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. x) pohřbívá do xxxxx xxxx do xxxxxx jiné než xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx jiné než xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tlecí xxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pohřebiště xxxxx §20 písm. d),

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxxxx hrobových xxxx xxxx veřejnost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. x),

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx některou x povinností xxxxx §20 xxxx. x),

x) xxxxxxxx provozovateli pohřební xxxxxx xxxx vypraviteli xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §20 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, nebo

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lidské xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx §22 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx provozuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx konzervace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohřebiště, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxx kontaktu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x), §11 písm. x), §14 odst. 3 xxxx. x) x §20 xxxx. x).

(8) Poskytovatel xxxxxxx x §4 odst. 3 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx lidské pozůstatky xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx pitva, xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zemřelého x xxxxxxx lidských xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 odst. 3,

x) xxxxxxxxx uložení lidských xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pozůstatky xxxx xxxxxxxxxx nezpopelněné xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §9 xxxx. 1.

(9) Xxxxx, x které je xxxx zemřelého uloženo, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §5 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obec o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 1.

(10) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx 500&xxxx;000 Kč.

§28

(1) Přestupky fyzických xxxx podle §26 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xxxxx

x) §27 xxxx. 1 písm. b) x x), §27 xxxx. 2 xxxx. x), x), f), x), x) xx x), §27 xxxx. 4 xxxx. a), x) xx x) x §27 xxxx. 7 projednává ministerstvo,

b) §27 xxxx. 1 xxxx. x), §27 xxxx. 5, 6, 8 a 9 xxxxxxxxxx krajský xxxx,

x) §27 odst. 1 xxxx. x) a x), §27 xxxx. 2 písm. x), x) xx x) x §27 xxxx. 4 xxxx. c) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx,

x) §27 xxxx. 2 xxxx. x) a x), §27 xxxx. 3 a §27 xxxx. 4 xxxx. x) projednává obecní xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. e), x) x x), §7 xxxx. 1 xxxx. x), §7 xxxx. 2, §11 xxxx. x) a x) x x §14 xxxx. 3 xxxx. x), x) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem29).

(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx od právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxx xx ho dopustil, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(5) Pokuty xxxxxx, xxxxx xx uložil.

XXXXX X

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§29

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx koncesovaných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podnikající xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx živností xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §6 x 13 xxxxxxxxxx xx 3 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx. Xxxxx živnostenský xxxx zjistí, xx xxxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx po uplynutí xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závad xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", která xxxxx xxxxxx xxxxxx již xxxx živností, zanikají xxxxxxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xx 2 xxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dosavadním uživatelům xxxxxxxxx xxxx návrh xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxx místa, pokud xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx uzavřeny písemně. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x návrh xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx možno xxxxxxx, je provozovatel xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x takovému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx (xxxxxx), xx xxx xx xx xxxxxxxxx uživatel nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx, xx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dosavadní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zanikne;

b) odmítne xxxxxxx nájemní smlouvu xxxx pokud k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx odmítnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx ode dne, xxx xx byl xxxxxxx návrh xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pokud v xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxxx neuplynula xxxxxxxxx xxxxx doba, dosavadní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxxxxx a ostatní xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx předměty nalezené x hrobech x xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx.

(6) U válečných xxxxx21a) se užívací xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xx neomezenou xxxx.

(7) Xxxx, xxxxx provozovaly xxxxxxx pohřebiště xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a vyžádat xx xxxx schválení xxxxxx příslušným okresním xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Organizační xxxxxx státu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, převede xxxx xxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obci, na xxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

(1) Není-li tímto xxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení občanského zákoníku.

(2) Xxxxx xx x xxxxx zákoně xxxxxxxx předložení listu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jej x xxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx života, xxxxxxxxxxxx obdobná identifikaci xxxxxx lidských pozůstatků.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 4 x 5, §18 xxxx. 3, §20 xxxx. x), §20 písm. f) xxxx 1, §24 xxxx. 1 a 2 x §25a xxxx. 3 xx xxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pohřebiště.

§30a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx rozvoj vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxx §5 odst. 4 x §10 odst. 3.

§32

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx §9 x 10, §12 xxxx. 2 x §13 xx 29 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9) až 15) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 19/1988 Sb., x xxxxxxx xxx xxxxx x x pohřebnictví.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx.

§33

X zákoně č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xx §6 vkládá xxxx §6x, xxxxx zní:

"§6a

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx") xxxx obsahovat xxxxx následující údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx firmy xxxx jméno, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx předmětu xxxxxxxx x pohřebnictví, xxxxxxxxx xxxxxxx navazujících xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx elektronické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dobu pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx logo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x pohřebnictví xxxxx xxx

x) xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ústavu sociální xxxx,

x) xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx, xxxxxx, elektronickou xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

§34

Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx č. 286/1995 Xx., zákona č. 94/1996 Sb., zákona x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Sb., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona č. 358/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 309/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., zákona x. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx. a xxxxxx x. 164/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxxxx xx) tečka nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx ad), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 23x) zní:

"ad) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.23x)

23x) Xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".

2. X příloze č. 3 skupině 314: "Xxxxxxx" xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby", xxxx xx xxxxxxx 2 zní: "§6 xxxx. 2 zákona x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", text xx xxxxxxx 4 zní: "xxxxxxx hygienik" a xxxx ve xxxxxxx 5 zní: "§6 xxxx. 4 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

3. V xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: "Ostatní" se xx xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx balzamace x xxxxxxxxxx", xxxx ve xxxxxxx 2 zní: "§10 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", text xx xxxxxxx 4 xxx: "xxxxxxx xxxxxxxx" x xxxx xx xxxxxxx 5 xxx: "§10 xxxx. 4 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů".

4. X xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 314: "Ostatní" xx xxxxx oboru xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Provozování krematoria", xxxx xx sloupci 2 xxx: "§13 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx", text ve xxxxxxx 4 xxx: "xxxxxxx xxxxxxxx" a xxxx ve sloupci 5 xxx: "§13 xxxx. 4 xxxxxx x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§35

X §14 xxxx. 1 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 305/1990 Xx., xxxxxx č. 575/1990 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Xx. x zákona x. 272/1996 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx slovem "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x pohřebnictví".

XXXX XXXX

§36

§36 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§37

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2002.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx živností "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby", "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx" x "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxx xxxxxx č. 256/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 256/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx koncese xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanoveného xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Sjednavatel pohřbení x xxxxxxxx kvalifikaci Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 vyhlášky x. 379/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx krematoria, xxxxx xxxx příprava xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Pracovník pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx kvalifikaci Xxxxxxxxx xxx vyšší hygienické xxxxxxxxxx xxx zemřelých xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x konzervací xxxxxxx podle §4 xxxxxxxx x. 379/2001 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx krematoria lze x ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nahradit dokladem x absolvování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx odbornou problematiku xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx x. 379/2001 Xx., xxxxx xxxx příprava zahájena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahájily xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinny vydat xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxx ke xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Provozovatelé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx řád xxxxxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxx č. 256/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné podle xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxx změně řádu xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x. 256/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx změny xxxx xx strany provozovatele xxxxxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 odst. 2 x §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 x §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zahájeném x moci xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx provozovatele krematoria xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Nároky na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 x §17 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řeholních xxxx xxxx kongregací x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 256/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pro uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatků xxxxx xxxxxxxxxx, zejména příbuzenských, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x místnosti xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 2 xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 193/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 256/2001 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

479/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx okresních úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

274/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2003

122/2004 Sb., x válečných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.2004

67/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.5.2006

41/2009 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

227/2009 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

202/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx reklamy a x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 256/2001 Sb., x pohřebnictví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 17.8.2015

193/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

609/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §4 xxxxxxxx x. 11/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.
2) Vyhláška č. 19/1988 Sb., x postupu xxx úmrtí a x xxxxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §84 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
4a) §80 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx zákona x. 274/2003 Sb.
5) §40 xxxxxx x. 61/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx.
6) Příloha č. 3 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxx č. 176/2009 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
9) §52 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Zákon č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 341/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x technických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12) Mezinárodní Xxxxxxxx x přepravě xxxxxx, xxxxxxxxx xxx x. 44/1938 Xx.

Xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 22/2012 Sb. m. s.

13) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §35 xxxxxx x. 50/1976 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §54 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 125/1997 Sb., o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 258/2000 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., x vodách a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx).
21) §8 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx.
21x) Zákon č. 122/2004 Sb., x válečných xxxxxxx a pietních xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §135 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon x. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) §123 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx).

26) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27) §91 zákona x. 372/2011 Sb.

28) Zákon č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §58 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.