Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2010.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
490/2009 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
Zrušovací ustanovení Čl. III
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hnojivech Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. VII
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. VIII
490
XXXXX
xx xxx 10. xxxxxxxx 2009,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx, týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky
Čl. X
Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákona č. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., zákona x. 277/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 229/2006 Xx., zákona x. 481/2008 Xx. x xxxxxx č. 281/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. Nadpis xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX SUBJEKTŮ XXXXXXXXXX XXXXX".
2. V §1 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1a xxx:
"(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx").
1x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008 ze xxx 9. července 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxx xxx trhem týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 339/93.".
Xxxxxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 1x x 1x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x x 1x, x xx xxxxxx xxxxxx na poznámky xxx xxxxx.
3. V §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx výrobky xx xxx; xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx předání nebo xxxxxx xx jeho xxxxxxx xx xxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx")".
4. X §12 odstavec 6 xxx:
"(6) Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx označení stanoveného xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x umístění na xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
5. Xx §13b se xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxx IV, které xxxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"XXXXX IV
AKREDITACE SUBJEKTŮ XXXXXXXXXX XXXXX".
Xxxxxxxxx xxxxx XX x části xxxxx xx označuje xxxx hlava V.
6. §14 xx 16 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§14
Xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx Ministerstvo.
§15
Akreditační xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu1a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx orgán").
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditace. Xxxxxxxx přitom, zda xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1x).
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx x to xxx požádá, Ministerstvo xxxxxxxxxx x pověření xxxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.
§16
Xxxxxxxxx x akreditaci
(1) Xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxx shody x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx tento xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxx provádění konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx shody (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Akreditační xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxx osvědčení xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydat xxxxxxxxxxx, xxxx ho akreditační xxxxx xxxxxxxxxx do 120 dnů xxx xxx doručení žádosti. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditační orgán xxxx rozhodnout xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 měsíců.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx,
x) požadovaný předmět x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody.
Akreditační xxxxx si xxxx xxxxxxx další informace xxxx dokumenty xxxxxxxx x posouzení požadovaného xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxx nesplňuje, akreditační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání osvědčení xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx posuzování xxxxx x vymezení předmětu, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx osvědčení xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zveřejňují ve Xxxxxxxx Xxxxx x xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxx u subjektu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx orgán zjistí, xx subjekt xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx bylo vydáno xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx zjednání xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) X odvolání proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x vydání xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx osvědčení rozhoduje Xxxxxxxxxxxx. Odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx ji xxxxxxxxx x xx 60 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podat zprávu x výsledku xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření x nápravě xxxxx xxxxxxxx 6.".
7. §18 xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx pod čarou x. 4 až 4x xxx:
"§18
Xxxxx
(1) Dozor xxx xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx CE xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1x), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), nebo x xxxxxxx stanoveném zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx
x) Xxxxx xxxxxx xxxx4x),
x) Drážní xxxx4x),
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxx zákon xxxxxxx
(xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxx dozoru mohou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4x)
x) odebírat xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx série xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxx výrobky xxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx4x); xx xxxxxxxx vzorky výrobků xx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx náhrada xx xxxx xxxx, za xxxxxx xx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx neposkytne, xxxxxxxx xx xx kontrolovaná xxxxx xxxx; nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx, který nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx,
x) provádět rozbory xxxx zajistit provedení xxxxxxx x ověření xxxx, xxx xxxxxxx xxxx požadavky xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů xxxx xxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx zjištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx odstranily xxxxxxxx nedostatky, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx těmto xxxxxx xxxxxxxxx informovat xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nebezpečí xxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
4) Xxxxx x. 64/1986 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x o státní xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) Xxxxxxxxx zákon x. 64/1986 Xx., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §21 xxxxxx x. 61/1988 Xx.".
8. Za §18 xx xxxxxxxx xxxx §18x x 18x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámek pod xxxxx č. 4x x 4f xxxxx:
"§18x
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Pokud xxxxx xxxxxx má důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výrobku xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly.
(2) Orgán xxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ústně xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx záznam. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx opatřením, může xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x záznamu, xxxx je xxxx xxxxx písemně nejpozději xx 3 dnů xxx dne, kdy xxxx kontrolovaná osoba xx xxxxxxxx seznámena. Xxxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx o námitkách xx doručí kontrolované xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x námitkách není xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx výrobek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx CE xxxx xxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx distribuce takovéhoto xxxxxxx. Pokud pominou xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx dozoru xxxxxxxx x jeho xxxxx nebo zrušení. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(4) Xxxxx orgán dozoru xxxxxx, že xxxxxxx xxxx série xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx z xxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx nutné, nařídit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jinou xxxxx xxxxxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezeny xxxxxxxxx xxxxx.
§18x
Xxxxxxxxxx povinnost
(1) Orgány xxxxxx xxxx povinny xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx4x). To xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx kontrolovaná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x orgán dozoru xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxx xxxxxxxx podrobnosti, xxxxxxx xxxxx nezbytné xxx identifikaci xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ohrožení, xxxxx xxxxxxx představuje, xxxxxx x trvání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobrovolném xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolovanou xxxxxx.
(3) Xxxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxx 1 přesáhne xxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxx xxxxxxxx výrobku Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx sérii xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx riziko, xxxxx xxxx informace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(5) K xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se obdobně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upravující postupy, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepotravinářských xxxxxxx4x).
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výrobků x xxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4x) Xx. 20 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008.
4x) Xxxxxxxx vlády x. 396/2004 Sb., x xxxxxxxxx, obsahu x formě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
9. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxx xxxxxxx
§19
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx CE xxxx xxxx xxxxxxxxx označení, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dokument xxxxx tohoto zákona xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) x xxxxxxx s §4 odst. 2 xxxxxx dokument značkou XXX, xxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx českou xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx část x xxxxxxx s §5 xxxx. 8.
(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".
10. Za §19 xx xxxxxxxx xxxx §19a x 19x, které včetně xxxxxxx xxxxx:
"§19x
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, certifikát xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dokument xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ČSN,
c) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x rozporu x §5 xxxx. 8,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx autorizace xxxxx §11 xxxx. 1, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx shody, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx akreditované xxxxx, bez xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, že xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §11x xxxx. 2.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx, zplnomocněný zástupce xxxx distributor xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx uvede xx trh xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky
a) xxx označení XX xxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxx xxxx dokumentu xxxxxxxxxxx nařízením vlády,
b) x označením xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x §13,
x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §18x xxxx. 2, 4 xxxx 5, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx d).
(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx
x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,
x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x správní delikt xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x),
x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2.
§19x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx právní povinnosti xxxxxxxxx.
(2) Xxx určení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx delikt zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxx ode xxx, xxx xx x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx byl xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx delikty xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §19a xxxx. 1 písm. x), x), d) x x) x §19x xxxx. 2 v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, správní xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) x §19a odst. 1 xxxx. x) x §19x xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx došlo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx pověřená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xx do xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxxxxxx x akreditaci xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx pouze xx dobu, xx xxxxxx bylo xxxxxx, xxxxxxx xxxx do 31. xxxxxxxx 2014.
4. Xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. III
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Nařízení xxxxx č. 291/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx označení CE, xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 249/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §39 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§39
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Držitel xxxxxxxxxx uděleného xxxxx §34 xx 38, §53 nebo 54 xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x možných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxx životní prostředí, xxxxxx reziduí účinné xxxxx. Rostlinolékařská správa xxxxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §34 xx 38, §53 xxxx 54, s xxx, xx xxxxx xxxxxxx
x) jméno xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx název xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x množství xxxxxx xxxxx obsažené x přípravku xxxx xxxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, pro xxx xx přípravek xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx limity reziduí, xxxxx již xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1),
x) údaje nezbytné xxx vyhodnocení stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxx reziduí,
h) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně zjištěných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředku.
Rostlinolékařská xxxxxx nejpozději do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx každého kalendářního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x Komisi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx registrace, xxxxxxx xxxxx údaje podle xxxx první.
(3) Rostlinolékařská xxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx každoročně seznam xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34 xx 38, §53 xxxx 54. Xxxxxxxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředku xx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).".
2. X §42 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxx xxxxxxxxxxxxx vyznačenou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxxxxx xxxx použitelnosti xxxxxxxxx x rozhodnutí x registraci xxxxxxxxx.".
3. §43 včetně nadpisu xxx:
"§43
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx 54 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx, xxxxxx uvádění v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx, skladování x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx vlastnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jsou x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx vydáno.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Kontrole xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uložit opatření xxxxx §75 nebo §76 odst. 1 xxxx. x) xxxx x).
(6) Přípravek xxxx xxxxx xxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro laboratorní xxxxxxxxx odebírá xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x) xx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx 54, xxxx
x) x bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 nebo 54, xx-xx to xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx potvrzení, xxxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl vzorek xxxx vlastníkem pořízen.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx §53 nebo 54 je xxxxxxx xx xxxxxxxxx rostlinolékařské xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažené xxxxxx xxxxx případně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) analytické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx významných xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obalu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx číslu (xxxxx) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýz x xx lhůtě x xx místo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx správou.
(9) Držitel xxxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx 54 xxxxx x xxxxxxx odběru vzorků xxxxx odstavce 7 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxx přípravku xxxx, xx kterou xxx xxxxxx vlastníkem xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 vyhovuje xxxxxx x prováděcím předpisům, xxxxxxxx držiteli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx 54 xxxxxxx ve výši xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 9, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obvyklou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx nebo povolení xxxxx §53 xxxx 54 o xxxxxxx xxxxxx ve lhůtě 2 xxxxxx ode xxx, kdy xx xxx oznámen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x ni xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx 54 požádal.
(11) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředku xxxxx §46a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx odstavce 7 x strpět xxx xxxxxx vzorků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx podle §53 xxxx 54.".
4. Xx §46 se vkládá xxxx §46a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 35x xxx:
"§46x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx.
(2) Místa, xx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx35x) k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx distribuce, xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx distribuce xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx přípravků xxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) neprodleně xxxxxxxxxx xxx odběratele x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx a x původu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x množství přípravků xxxx dalších xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) dodržovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx distribuční praxe,
b) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
35x) Xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
5. §75 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod xxxxx x. 53 xxx:
"§75
Xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxx uložit xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo rostlinolékařské xxxxxxxx k nápravě xxxxxxxxxx skutečností xx xxxx, než xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76.
(2) Xxxxx xxxx zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odstraněny xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxxx xxxxx §76 x xxxxxx opatření xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx může xxx xxxxxxxx zdraví lidí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx rostlinolékařské xxxxxx.
(5) X námitkách xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx správy xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.
(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx učinila xxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx správa xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxx xxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx orgánem xxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx53).
53) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 765/2008 xx dne 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví požadavky xx akreditaci x xxxxx nad xxxxx xxxxxxxx se uvádění xxxxxxx na trh x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (EHS) x. 339/93.".
6. X §76 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxx xx trh x xxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxxx,".
7. V §76 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x) a h), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxxx nebezpečné xxxxxx na zdraví xxxx, zvířat xxxx xxx životní prostředí, x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx souvisejících,
h) xxxxx xxxxxxxxx mechanizačních xxxxxxxxxx.".
8. X §76 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxx xxxxxxxx, xx
1. xxxxxxxxx xxxx xxxxx prostředek xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx 54 x xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, zvířat xxxx životní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům podle §61 x §63 xxxx. 1 x 3,
2. uvádění xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přípustné xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx
3. xxxxxxxxx xxxx xxxxx prostředek xxxx mechanizační xxxxxxxxxx xxxx bezpečný podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecnou xxxxxxxxxx xxxxxxx25).".
9. X §76 xxxx. 4 xxxxxxx x) a c) xxxxx:
"x) xx xxxxxxxx xxxxx stanovené v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prokázáno, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) prokáže-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozbyla xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.".
10. V §76 xxxx. 6 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.
11. V §76 xxxx. 6 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) kdy xxxxxxx xxxx právnická xxxxx prokázala, že xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx.".
12. Xx §76 xx xxxxxx xxxx §76x, který včetně xxxxxxx a poznámek xxx xxxxx x. 53x xx 53x xxx:
"§76x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) V xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přijme xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §76 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx53x), xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akreditaci a xxxxx xxx xxxxx53x). Xx xxxxx i x případě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx kontrolovaná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obdrží xxxxxxxxx x xxxxx opatření.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx správa xxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nad trhem53).
(3) X xxxxxxxxx fungování xxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx postup, obsah x xxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výrobků53c).
53a) Čl. 20 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008 ze xxx 9. xxxxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx trhem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 339/93.
53x) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 765/2008.
53x) Nařízení xxxxx x. 396/2004 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
13. X §78 odst. 2 xx xx konci xxxxx písmene b) xxxxxxxx slova "nebo §39 odst. 1".
14. X §78 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxx x) x c) slovo "xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx písmene x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxxx.
15. X §78 odst. 3 xx xxxxxxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxx §46a xxxx. 5.".
16. X §78 odst. 5 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxx x
1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 12,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxx §55,
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx §66,
4. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx §39 odst. 1,
5. xxxxxxx součinnosti podle §43 odst. 8 xxxx 11,
6. k xxxxxxxxxx xxxxx §46x xxxx. 5,
7. dovozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 x 4, nebo
8. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 a 4,
lze xxxxxx xxxxxx do xxxx 200&xxxx;000 Xx.".
17. X §78 xxxx. 7 xxxx. c) xxxx 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx prostředku", xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §53 xxxx 54" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §78 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 16, který zní:
"(16) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx od uložení xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §75 xxxx bezprostředně xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx porušení povinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, zvířat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
19. X §88 xxxx. 3 xx za xxxxx "§43 xxxx. 1" doplňují slova "§43 xxxx. 6," x za slova "§45 odst. 4" xx xxxxxxxx xxxxx "§46x xxxx. 5,".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půd (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 308/2000 Xx., xxxxxx x. 147/2002 Xx., xxxxxx č. 317/2004 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 9/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx. a xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §13 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx stažení x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxx, xxxxx nevyhovuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti hnojiv16b),".
2. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13a, xxxxx xxxxxx nadpisu x poznámek pod xxxxx č. 16d xx 16x xxx:
"§13x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) V případě, xx Xxxxx přijme xxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xx xxxxxxx představujícího xxxxx xxxxxx16x), xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dozor xxx xxxxx16x). Xx platí x x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx iniciativy a Xxxxx obdrží xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx fungování xxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxxx postup, obsah x xxxxx xxxxxxxxx x výskytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx16x).
16x) Čl. 20 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a dozor xxx xxxxx xxxxxxxx xx uvádění výrobků xx trh x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 339/93.
16x) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 765/2008.
16x) Xxxxxxxx xxxxx x. 396/2004 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx informace x xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 102/2001 Sb., x obecné bezpečnosti xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx x. 277/2003 Xx., xxxxxx x. 229/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 378/2007 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §10 se xxxxxxx.
2. §11 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 10, 11 x 12 zní:
"§11
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění xx xxxxxxx xxxxx10) xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxx xx akreditaci x xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx trh11).
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx pasivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebezpečný xxxxxxx, xxxxx vývoz xx xxxxxxxxxxx Komise xxxxxxx12).
10) Xxxxxx 79 xx 83 Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. října 1992, kterým xx xxxxxx xxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx.
11) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na trh x kterým se xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.
12) Xxxxxx 171 xx 174 x články 178 xx 182 Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx celní xxxxx Společenství.".
3. Poznámky xxx xxxxx x. 13, 13a x 13x se zrušují, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx inspekci
Xx. XXX
X xxxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., zákona x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Sb., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx č. 321/2001 Xx., xxxxxx č. 205/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 229/2006 Xx., zákona x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx. x xxxxxx č. 281/2009 Xx., xx §7x zrušuje.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2010.
Xxxxx v. r.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 490/2009 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2010.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.