Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.11.2021 do 30.06.2023.


Vyhláška o technických požadavcích na stavby
268/2009 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1 §2

Základní pojmy §3

ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY

Žumpy §4

Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu §5

Připojení staveb na sítě technického vybavení §6

Oplocení pozemku §7

ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB

Základní požadavky §8

Mechanická odolnost a stabilita §9

Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí §10

Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění §11 §12

Proslunění §13

Ochrana proti hluku a vibracím §14

Bezpečnost při provádění a užívání staveb §15

Úspora energie a tepelná ochrana §16

Odstraňování staveb §17

ČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB

Zakládání staveb §18

Stěny a příčky §19

Stropy §20

Podlahy, povrchy stěn a stropů §21

Schodiště a šikmé rampy §22 §23

Komíny a kouřovody §24

Střechy §25

Výplně otvorů §26

Zábradlí §27

Výtahy §28

Výtahové a větrací šachty §29

Shozy pro odpad §30

Předsazené části stavby a lodžie §31

ČÁST PÁTÁ - POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody §32

Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace §33

Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací §34

Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení §35

Ochrana před bleskem §36

Vzduchotechnická zařízení §37

Vytápění §38

ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO VYBRANÉ DRUHY STAVEB

Bytové domy §39

Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci §40

Stavby se shromažďovacím prostorem §41

Stavby pro obchod §42

Stavby ubytovacích zařízení §43 §44 §45

Stavby pro výrobu a skladování §46

Garáže §47

Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot §48

Technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot §48a

Vybavení staveb dobíjecími stanicemi §48b

Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení §49

Stavby pro hospodářská zvířata §50

Doprovodné stavby pro hospodářská zvířata §51

Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby §52

Stavby pro skladování minerálních hnojiv §53

Stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin §53a

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výjimky §54 §55

Přechodné ustanovení §56

Zrušovací ustanovení §57

Účinnost §58

č. 20/2012 Sb. - Čl. III

č. 323/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

268

XXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2009

x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx místní rozvoj xxxxxxx xxxxx §194 xxxx. a) zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon):

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů.

(2) Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 98/34/ES xx xxx 22. června 1998 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx 98/48/XX.

§2

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, změn x užívání xxxxxx, x dočasných xxxxxx xxxxxxxx staveniště, jakož x x staveb, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx památkových zónách, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Požadavky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx páté xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, xxxx-xx x její xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) budovou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stavbou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavba, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxx stavba x xxxxxxxx plochou

1. xx 2000 m2, xxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

2. nad 2000 x2, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx části xxxxxxxx,

x) ubytovací jednotkou

1. xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x tomuto xxxxx xxxxxx,

2. ubytovací xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2), xxxxxx x xxxxxxxx bydlení,

e) xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx průmyslovou, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx služby xxxxxx charakter xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod písmenem x),

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvířata3), xx. xxxxxx nebo soubor xxxxxx xxx zvířata x chovu, xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. doprovodná xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, močůvky x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx konzervaci x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxx posklizňovou úpravu x xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx výroby,

4. xxxxxx xxx skladování xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. stavba pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx oddělená místnost xxxxxx pro skladování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1&xxxx;000 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jedna xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vybavením xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xx x tomuto xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřená xxxx xxxxxxxxxx díla, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx krovu x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předepsané touto xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plochu 8 x2. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 12 m2 a xx zajištěno xxxxx xxxxx osvětlení, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx mít xxxxxxxxxx plochu xxxxxxx 16 x2; u xxxxxxxxx se šikmými xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx místnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výškou xxxxx xxx 1,2 x,

x) xxxxxxxxx místností místnost xxxx prostor, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx se x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx technický požadavek, xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí x technických xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx normě4), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) havarijní xxxxxx - xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, případně technologického xxxxxxxx s objemem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx umístěné xxxx xx xx svedené.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX

§4

Xxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx možnosti jakéhokoliv xxxxxx a opatřeny xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxx v xxxxxxx viditelných průsaků xxxxxxxxx xxxxxxx těsnosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx5).

(2) Žumpa xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kanalizaci pro xxxxxxxx xxxxxxx6) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx před xxxxxxx rozptylovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stavby. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přístup x xxxxxx x xxxxxxx osob xx xxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxx x parkovací stání xx řeší xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx stavby, anebo xx pozemku stavby, x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření7).

§6

Připojení staveb xx xxxx xxxxxxxxxxx vybavení

(1) Xxxxxx xxxxx druhu x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x rozvod xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx přípojka stavby xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx pro hašení xxxx být přístupná x xxxxxx označená.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx nutno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zneškodňování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxx, x xxxxx odtékají xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx dopadem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxx"), xxxx mít zajištěno xxxxxx odvádění, pokud xxxxxx srážkové vody xxxxxxxxxx pro další xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závadnými xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx srážkových vod xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, zajišťuje xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vod; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, umístěné pod xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx řešeny tak, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx havárie xxxxxxxxx potrubí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stavby.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotami.

§7

Oplocení xxxxxxx

(1) Oplocení xxxxxxx nesmí xxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx oplocení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zhoršovat xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx snadno xxxxxxxxxxxxxx, xxx pevné xxxxxxxxxx x musí umožnit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX NA XXXXXXXXXX X VLASTNOSTI XXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx navržena x provedena xxx, xxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vhodná xxx určené xxxxxxx x aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou

a) mechanická xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx bezpečnost8),

c) ochrana xxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x životního xxxxxxxxx9),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) úspora energie x xxxxxxx xxxxxxx11).

(2) Xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx předvídatelných xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx životnosti xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, materiály x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro stavbu xxxx zaručit, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§9

Mechanická xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx hodnotami xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx prováděné xxxxx údržbě, xxxxxxx xxxxxxxx

x) náhlé xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx přilehlé xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx konstrukce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, mechanickou odolnost x funkční způsobilost xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo které xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poškození xxxx xxxxxxxx provozuschopnosti xxxxxxxxxxx technických zařízení x důsledku deformace xxxxx xxxxxxxxxx,

x) ohrožení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx staveništi,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vybavení x xxxxxx xxxxxx,

x) porušení xxxxxx x míře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činitele, xxxxxxx by bylo xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx hladiny přilehlého xxxxxxx toku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx toků, případně xxxxxxxx xxxxxxx, mostů x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odběratelů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx nemohou budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxx12), xxxx xxx konstrukce xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxx provozuschopnosti xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx konstrukce x xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx po xxxx plánované xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadovanému xxxxx x xxxxxxx xxxx účinkům xxxxxxxx x nepříznivým xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx běžně vyskytnout xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x dosahu účinků xxxxxxxxxx dobývání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx s ohledem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx půdy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxx

x) konstrukce staveb xxx úrovní hladiny, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx záplavové xxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx podlaží xxxx xxxx být navrženo xxxxxxxx xxx jednoduché xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx úrovní xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území,

d) xxxxx xx stavba, některá xxxx xxxx xxxx xxxxxxx chráněna xxxx xxxxxxxxx vody xxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx ohrozit jakost xxxx xxxxxxxxx nezávadnost xxx, xx požadován xxxxxx xxxxxxxxxxx 2 x vyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx prostředí

(1) Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx život x xxxxxx xxxx xxxx zvířat3), bezpečnost, xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx uživatelů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx obsažené v xxxxxx právních xxxxxxxxxx9), xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ionizujících,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx13),

x) xxxxxxxxxx vzduchu, xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadních xxx x kouře,

g) nevhodného xxxxxxxxx x odpady14),

h) xxxxxxx vlhkosti xx xxxxxxxxxx konstrukcích nebo xx povrchu stavebních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx tepelně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx užívaných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastností.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podzemní vody, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx terénem a xxx hladinou podzemní xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Funkční xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxx

x) 2600 xx x obytných a xxxxxxxxxx místnostech,

b) 2300 xx x obytných x pobytových místnostech x xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx polovinou podlahové xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx ustanovení xxxxx xxxxx této xxxxxxxx nestanoví jinak,

c) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx15).

(6) Xxxxx byt xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s pobytovými xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanoví xxxxx účelu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x pobytové místnosti, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx záchod x xxxx.

§11

Denní x umělé xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx

(1) U nově xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx řešit denní, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx proti xxxxx, xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xxxxx x naopak vlivu xxxxxxxxxx stavby na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx denní osvětlení x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Obytné xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxx vzduchem x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx navrženo xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na jejich xxxxxxxx xxxxxxx a xx délce xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotami.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxx xxxx nucené xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx vytápěny x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx pobytu xxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 25 x3/x xx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx větrání 0,5 1/x. Jako ukazatel xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uhličitý XX2, xxxxx koncentrace xx vnitřním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;500 ppm.

(6) X xxxxxxxxxxx, kde jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx paliv, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx přívod xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spalovacího vzduchu xxx jmenovitý xxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu x xxxxxxxx pro vaření xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx komunikačních.

(2) Větrání x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, mají-li xxxxxxx xxxxxxx 5 m2 x délku xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1500 xx. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx mít odtok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx světlíkové nebo xxxxxxx šachty xxx xxxxxxx xxxxx větrání xxxxxxxxx stejného xxxxxxxxxx x xxxx výšce xxxxxx, šachtou nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx spotřebičů xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zachování xxxxxx světlíkové xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx být xxxxxxx komín odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx posuzuje podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oken. Xxxxxxxxx stávajících vnitřních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx normové xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx činitele xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx rovině uvnitř xxxxxx místností x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx kromě xxxx xxxxxxxxx posuzuje xxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx stávající xxxxxxxx xxxxxxxx výstavbou x xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, se posuzuje xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zástavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Proslunění

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx všechny byty x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zraková xxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx místnostech xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx podlahových xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx z normových xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx domů, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx místností xxxx.

§14

Ochrana xxxxx xxxxx x xxxxxxxx

(1) Stavba xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx úrovni, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx klid x xx vyhovující xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osob xxxx xxxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostoru staveb9),10).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plášťů xxxxx, xxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx kročejová xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podlahami xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vibrace xxxx xxx v budovách x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx místnostmi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx stavební xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vést x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vnitřních prostorů xxxxxx xxxx způsobený xxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hluk xxxx.

§15

Bezpečnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx komunikace x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx umožňovat xxxxxxxx předmětů xxxxxxx 1950 x 1950 x 800xx; x xxxxxx, ve xxxxxxx xx zajišťována xxxxxxxxx x sociální péče, xxxx umožňovat přepravu xxxxxxxx xxxxxxx 1950 x 1950 x 900 xx. Uvedený xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx rekreaci.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx plynu a xxxx, odvádění odpadních xxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx16) xx xxxxxxxx budov x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx vybavení musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§16

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx ochrana

(1) Xxxxxx xxxx xxx navrženy x provedeny xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich vytápění, xxxxxxx, umělé xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx nejnižší. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx klimatické xxxxxxxx lokality.

(2) Xxxxxx x požadovaným stavem xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, aby xxxx dlouhodobě po xxxx xxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx pohodu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx tepelně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) tepelně xxxxxxxxx podmínky technologií xxxxx xxxxxxx účelů xxxxx,

x) xxxxxx energetickou xxxxxxxxx budov.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxxx konstrukcí a xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx musí xxxxxxxxxxx xxx, aby x xxxxxxx prací xxxxxxx x ohrožení bezpečnosti, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její části. Xxx odstraňování staveb xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx staveb xxxxx xxx touto xxxxxxxx x jejími důsledky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxx x prachem.

(3) Xxxxxxxxxxxx staveb xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx technologického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací17).

(4) Xxxxxxxx x demoliční xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx právním xxxxxxxxx5).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Stavby xx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx základovým poměrům xxxxxxxxx geologickým xxxxxxxxx x xxxx splňovat xxxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx tom ohrožena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyvolané změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx režimu xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx vodami a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) X staveb, xxxxxxx základy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx teploty xxxxxxx xxxx, mrazírny xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxx xx vlastnosti základové xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vyvozují xxxxxx x vibrace do xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x těmito xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx prostory od xxxxxx xxxxxx xxxx xx základů, se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vlhkosti, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vodě.

(7) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zemní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx.

§19

Stěny a xxxxxx

(1) Xxxxxx stěny a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx konstrukce přilehlé x terénu musí xxxxx s jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při prostupu xxxxx, prostupu vodní xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dané normovými xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx a tepelných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx prostupu xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx mostů x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx konstrukce x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) tepelné stability xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx tepla obvodovým xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx budovy.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx izolace, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na vzduchovou xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx užívaných xxxxxxxxx xxxx navrhovaného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x povrchy xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tepla, xxxxxxxx xxxxx páry x xxxxxxx konstrukcemi x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx teplotním xxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxx izolace, xxxxxxxx xxxxxx vzduchová xxxxxxxxxxxxx x kročejová xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx normovými xxxxxxxxx.

§21

Podlahy, xxxxxxx stěn x stropů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x dále xxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xx kročejovou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx hodnotami. Souvrství xxxx stropní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx všech bytových x pobytových xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx staveb užívaných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx průchodů, xxxx protiskluzová úprava xxxxxxx podlahy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx deklarované xxxxxxxx x souladu x příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadované pro xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) V xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx k pravidelné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx proti průniku xxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx nebezpečí xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x šikmé xxxxx

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx přístupné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Další xxxxxxx schodiště xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx únikových, popřípadě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx. Místo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx cestách nesmí xxx větší xxxxx xxx 1 : 8.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx hodnotami.

(3) Všechny xxxxxxxxxxx stupně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rameni xxxx mít stejnou xxxxx, x přímých xxxxxxxx x stejnou xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x šířkou schodišťového xxxxxx je xxx xxxxxxxxx hodnotami.

(6) Xxxxxxxx xxxxx výšek schodišťových xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx rameni xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx schodišťového stupně xxxx být xxxxxxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx odolného xxxxxxxx mechanického xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx schodišťových xxxxx x xxxxxx x bytových xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Nejmenší dovolená xxxxxxxxx šířka xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podest x mezipodest, umístění xxxxx x prostoru xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky jsou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx směru. Xxxxxx podest vnějších xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx sestupu xxxxxxx 7 %.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je možno xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stupně jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, celých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x šikmých ramp xxxx xxxxxxxx normové xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x důvodu xxxx xxxxxxx vlivem vlhkosti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vystupovat xxx povrch xxxxxxxx xxxx než 3 xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rampy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx přenášený xx xxxxxxxx a xxxxxx xx sousedních xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx akustiky xxxx normovými hodnotami.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§24

Komíny x kouřovody

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx navrženy x xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozptyl spalin xx volného ovzduší, xxx nenastalo xxxxxx xxxxxxxxx, nebyly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx18) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx znečištění x x xxxxxx xxxxxxxx x nedošlo x xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxx osob xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx instalovaného spotřebiče xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx zprávou obsahující xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxx střechu xxxxxx. Xxxxxxxx odvodu xxxxxx xxxxxxxx stěnou xx volného xxxxxxx xxx použít xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx budov nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx dodržení normových xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1.

(3) Materiály xxxxxx, xxxxxxxxx, komínových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx identifikačními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Výška komína xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx okolí xx dána normovými xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx dovolený xxxxxx xxxxxxxx průřezu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx kontrolní, xxxxxxxxx vybírací, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx otvory xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxx otvorů, xxxxxx počet a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ke xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx komína, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxxx lávkou, popřípadě xxxxxx přístupovou xxxxxx, xxxxxxxxx stupni. Xxxxxxxxx xx přístupové cesty x xxxxxxxx xxxxx xxxx dány xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxxx stojící xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx musí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vody, sníh x xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x zabraňovat xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Střešní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pochůzné xxxxxxx x terasy musí xxx xxxxxxxx bezpečný xxxxxxx x xxxx xxx xx nich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x klimatizačních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx pochůzné xxxxxxx a xxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolí.

(3) Xxxxxxx xxxxx provozních xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Střešní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, prostupu xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx teplot xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx tepelných xxxxx x konstrukci x xxxxxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) součinitele xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x konstrukci,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tepla xxx tepelné vazby xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) průvzdušnosti xxxxxxxxxx x spár xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx konstrukce v xxxxxx x letním xxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pláštěm xxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx budovy.

§26

Výplně otvorů

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx tuhost, xxx xxx za běžného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxx hmotnosti x xxxxxxxx větrem x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx zhoršení xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnosti x xxxxxxxxx teplotním xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx otvorů xxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx10).

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx místností xxxx xxx světlou xxxxx nejméně 800 xx.

(5) Xxxxxx parapety x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pod xxxxx je volný xxxxxxxx xxxxxxx hlubší xxx 0,5 x, xxxx xxx vysoké xxxxxxx 850 mm xx xxxxxx xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx zábradlím xxxxxxx xx této xxxxx.

(6) Xxxxxxxx otvory ve xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx menší xxx 0,7 m x x vstupních xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxx menší xxx 0,6 x. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nesmí být xxxxxxxx žebříky nebo xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx orientována xx xxxxxxxxxx prostoru, xxx nejsou xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx chráněném prostoru xxxxxx překračovány xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§27

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx pádu xxxx nebo zvířat x x nimž xx xxxxx přístup, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Parametry xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx volný xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, než xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plochy.

(3) Xxxxxxxx xx nemusí zřídit, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na nakládání, xxxxxx x jeviště,

b) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pěším xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) hloubka xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 3 x x xx pochůzné xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx okraje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx nejméně 1500 xx, xxxxx xx zřetelně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx normových xxxxxx.

(4) Nejmenší xxxxxxxx xxxxx zábradlí včetně xxxxx schodišť, xxxxxxx xxxx a vodorovných xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, musí xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x šikmých xxxx xxxx xxx xxxxxxxx zábradelními madly, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Výtahy

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx19)

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx x nákladů,

b) xxxxxxxx xxx dopravu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x novostaveb xxxxxxxx xxxx xx vstupy xx xxxx v xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx nadzemního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx domů, kde xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nadzemního podlaží xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výtahy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Potřebné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx x budovách xxxx xxxxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx hodnotami.

§29

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx výtahové xxxxxx nesmí být xxxxxxxx žádná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výtahu. Xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx žádné vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxx pro odpad

(1) Xxxxx xxx odpad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x čisticí xxxxxx, xxxxxxxxx vhozové xxxxxx x prostory xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxx situovány, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěno xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx šachet xxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx kapalných složek xxxxxx.

(2) Vhozové otvory xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx šachet nesmí xxx x obytných xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx 1100 mm xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pádu xxxx. Xxxxxxx šachty xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx x vnějšku xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx umístěno žádné xxxxxx xxxxxxxxxxx vybavení.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxx stavby x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx stavby nesmí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provoz xx veřejném xxxxxxxx. Xxxxx jejich umístění xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx, x bezpečnostním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 0,5 x, xx xxxxxxx 4,95 x.

(2) Podlahy xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx být vodotěsné, x xxxxxxxxxxxxxx úpravou xxxxxxx xxxxx normovými xxxxxxxxx. Musí x xxxx xxx zabezpečen xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odolnou x xxxxxxxx ochrannou konstrukcí.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx prostupu xxxxx xxxxxx předsazených částí xxxxxx x lodžie xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tepla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX STAVEB

§32

Vodovodní xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Vodovodní xxxxxxxx xxxxx vody x xxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx xxxxx být propojeny x xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxx vedeného x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přípojka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx možnému xxxxxxxx xxxxxx znečištěné xxxx z vnitřního xxxxxxxx.

(4) Hlavní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx označeno. Xx odběrných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vody xxx osadit podružné xxxxxxxx xx xxxxxxxx x teplou xxxx.

(5) Xx-xx vodovod xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx pitnou x xxxxxxxxx vodu, xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Potrubí studené xxxx xxxx xxx xxxxxxx izolováno. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx proti xx xxxxxxxx.

§33

Kanalizační xxxxxxxx x xxxxxxx kanalizace

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx xxxxxxx, musí xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx připojena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípojkou.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx hloubky nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Čisticí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x místnostech, xx kterých xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx komínů, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostor x xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx 500 xx nad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x obtěžování x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx čistěním podlah, xx xxxxxxxxx xxxx x xx zařizovacími xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx vyžaduje, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxx20) a tam, xxx xx xxxxx xxxxx či stavby xxxxxxx xxxxx zpětnému xxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, a x xxxxxxxxx územích, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx v kanalizaci xxx veřejnou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vybaveny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxxxxx rozvody x xxxxxxx rozvody sítí xxxxxxxxxxxxxx komunikací

(1) Vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx distribuční xxxx přípojkou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx rozvod xxxx xxxxx druhu xxxxxxx splňovat x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx osob, zvířat x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) přehlednost xxxxxxx, umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxx a odstranění xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx energie xxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) zamezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x elektrických xxxxxxxxx xxxxxx instalovat xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx21) x odolností, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx způsobovala nepříznivé xxxxxxxxxxxxxxxxx rušení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx energie umístěné x budovách musí xxxxxxx všem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vstup xxxxxxxxxxxxx kabelů a xxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x provedení vnitřních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx bodům xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx body sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx22). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a vnitřní xxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zneužití.

(5) Xxxxx xxxxxx musí mít xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx provede xxxxxxxxxx xx základovým xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx se jmenovitým xxxxxxx nepřesahujícím 16 X musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vybavení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Plynovodní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plynové xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, druhu xxxxxxxxxxx xxxxx x danému xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx tak, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx tak, aby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xx xxxxxx je dán xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx odběrného plynového xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx hlavní uzávěr xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx obtížně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx rozvodu xxxxx xx xxxxxx xx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxx xx provedena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxx zajištění xxxxxxx xxxx poškozením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) při xxxxxxxx dutými a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdmi x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx23) musí vyhovovat xxxxxx druhu plynu x xxxxxxxxxx přetlaku xxxxx a mohou xxx podle svého xxxxxxxxx umístěny pouze x prostorách, které xxxx xxxxxxx, účelem x popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spalovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx v záplavových xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§36

Ochrana xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx zřizovat xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) ohrožení xxxxxx xxxx zdraví osob, xxxxxxx xx xxxxxx xxx bydlení, stavbě x vnitřním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stavbě xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx větší xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx důsledky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) výbuch zejména xx výrobně x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hmot, xxxxxxx x plynů,

d) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx hodnotách, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, archivu, muzeu, xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou,

e) přenesení xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxx písmen x) xx x) xxxx xxx xxxx bleskem xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby, x které je xxxxxxx nebezpečí zásahu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxx okolí, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx věže.

(2) Pro xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnot x xxxxxx nejvhodnějších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx bleskem se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx xxxxxxxxx prostorů, xxx xxxxxxxx hygienickým x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx, hospodárný, xxxxx ohrožovat xxxxxxx xxxxxxxxx x zdraví xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx neobtěžoval a xxxxxxxxxxx xxxxx. Výdechy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 1,5 m xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, východů z xxxxxxxxxx únikových xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx únikových xxxx a 3 x od nasávacích x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx větrání xxxxxxxxxx únikových xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx s vysokým xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzduchu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx neprokáže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx řešení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X budov x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tepelná xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx místností je xxxx xxxxxxxxx hodnotami.

§38

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tepla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x spolehlivý xxxxxx x je xxxxx xxxx zřetel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx24). V xxxxxxx instalace tepelných xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Kotle x xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx spalovacího x xxxxxxxxx vzduchu. Xxxxx spalin, kondenzátu xx spalin a xxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx prostředí x zdraví xxxx xxxx zvířat.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx ztrát xxxxx xx xxx normovými xxxxxxx.

(4) Ve xxxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx tělesa xxxxxxxx ochrannými kryty, xxxxx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxx x xxxxxxxxx parametrů xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx soustav xx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x závislosti na xxxxxxx tepla.

(6) Xxx xxxxxxx tepla x xxxxxxxx zdroje musí xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavby a xx výstupu z xx osazen xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 a xxxxxx xxxxxxx topného xxxxx musí xxx xxxxxxxxx a zabezpečené xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxxxxxx podlažími xxxx xxx xxxxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX

§39

Xxxxxx domy

(1) V xxxxxxx domě25) xxxx xxx vymezen xxxxxxxxxx xxxxxxx pro odkládání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx takovýto xxxxxxx situovat v xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xx bytového xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci.

(2) Xxxxxx domy xxxx xxx vybaveny úklidovou xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx společných xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx domovního xxxxxxxxx xxxxxxxx domu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§40

Rodinné xxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) V rodinném xxxx25) xxxx být xxxxxxx dostatečný prostor xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx komunální odpad xx xxxxxxx rodinného xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Světlá výška xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx místností ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx25) musí xxx xxxxxxx 2500 xx, x xxxxxxxx 2300 xx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx šikmým xxxxxxx xxxx být nejmenší xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx polovinou xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx domě x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx větší než 35x; nepřesáhne-li konstrukční xxxxx 3000 xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx 41x. X xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx 18 xxxxxxxxxxxxx stupňů.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx domě x ve stavbě xxx xxxxxxxx rekreaci xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 2100 xx a nejmenší xxxxxxxxx xxxxx 900 xx; u xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 750 xx.

§41

Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Stavby xx xxxxxxxxxxxxxx prostorem musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tak, xxx x případě xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x nejvyšší xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nacházejících xx x této xxxxxx xxxx xxxx blízkosti. Xxx pohotovostní, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx vyhovující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou dány xxxxxxxxx hodnotami.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx únikových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx shromažďování xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx 400 xx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nejvýše 1 : 12.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, určená xxx xxxx xxxx xxx 50 osob, xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx od 25x do 35x. Xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxx. Xxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxx x podesty xxxx x xx xxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxx dveří xxxxxxx x zúžení započitatelné xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx pro 50 xxx nebo 100 xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx samostatná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx vždy xxx 50 mužů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx mušle x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxx hygienické xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Hygienické xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx 3000 xx xxx mít xxxxx xxxxxxx 1 : 8 x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx a xxxxx stavby musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§42

Xxxxxx xxx obchod

(1) Xx stavbách xxx xxxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxx komunikace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx alespoň 2000 mm, x xxxxxxx 2500 mm. Xx jejich xxxxxxx xxxx být umístěny xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx schodišti.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx oddělené xx vstupů xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) U xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stání 50 x více xx musí xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx levým xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx obchod xxxx xxx vybaveny samostatnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx veřejnost xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, popřípadě místností xxx matky x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§43

(1) Xxxxxx ubytovacího xxxxxxxx25) xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xx plochy x xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotami. Xxxxxx xx xxxxx do xxxx tříd; xxxxx xxxxx xx vybavení xxx xxx omezený xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx snídaně x xxxxx xx xx xxxx xxxx. Xxxxx x penzion xx xxxxx xx xxxx xxxx. Turistické xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx, skupiny chat x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx vstupní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožňovat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hostů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx chodeb xxx xxxxx xx 1500 xx, xxxxxxxx průchozí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx 1100 xx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx 1200 mm, xxxxxxxx průchozí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx 1100 mm. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx křížit s xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 2600 xx. X xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx 1600 mm. Xxxxxx pokoje xxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Předsíň xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx průchozí šířku 900 xx, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx musí xxx průchozí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;500 xx x délka xxxxxxxxx 2&xxxx;200 xx; xxxxxx xxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§44

(1) Nejmenší xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxx

x) 8 x2 x xxxxxxxxxxxxxx pokoje, 12,6 x2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx,

x) 9,5 m2 x xxxxxxxxxxxxxx pokoje, 13,3 x2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx tři xxxxxxxxx,

x) 11,4 x2 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 13,3 x2 x dvoulůžkového xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) 12 x2 x jednolůžkového xxxxxx, 16 m2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx třídu xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x ubytovací xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx tři hvězdičky xx pokoj xxxx xxx xxx xxxxx, xxx každé další xxxxx xx nejmenší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o 5 x2.

(2) Xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx nejméně 4 m2.

(3) Ubytovací xxxxxxxx v ubytovacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxxx umyvadlo x xxxxxxx vodou. X xxxxxx případech xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx na každých 10 xxxxxx, zřídit xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x dále záchod xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxx xxxx, x xxxxxxxx x umyvadlem.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kde je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx samostatná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odděleně xxx muže x xxx ženy xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx

x) xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx, pro xxxxxxx xxxxxxx 20 xxx jedna xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx stání xxxx xxxxx na 10 xxxx, xxx každých xxxxxxx 40 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx.

(6) Xxxxx ustanovení xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§45

(1) Hygienická xxxxxxxx x částech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 5 x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx být x xxxxxxx po xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 75 osob xxxx být vybaveno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a optický xxxxxx xxxxxxxxx poplachu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx cesty xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx a vyznačený xxxx xxxxx.

(4) Rozvody xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x nehořlavých xxxx. Vzduchotechnické zařízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ukazatelů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26).

§46

Xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx a skladování xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Vnitřní xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx konstrukcí x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx xxx snadno xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx osvětlení xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx normovými xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zřídí hygienické xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx přirozeného xxxxxxx xxxxxxxx větracích xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Umístění xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jízdou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx stání x vnitřních komunikací xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle požadavků xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jak x xxxxxxxx, xxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) V hromadných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx olejů x xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx garáží xxxx xxx xxxxxxxx x provedeno x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, aby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx nebo xxxxxx. Způsob instalace xxxxxxxxx plynového xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx normovými xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxx a opravny xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx pohonných hmot

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pohonných xxxx, servisů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx ropnými xxxxxxx požadovaná podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu27).

(2) Xxxxxxxx plochy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a opraven xxxxxxxxxx vozidel, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx záchytných xxxxx se spodním xxxxxxx do kanalizace.

(3) X xxxxxxxxx stanic, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx normovými xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx výšky xxxxxxxxx x prostorů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx stanic, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit, xxx koncentrace xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxx x nebezpečí xxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxx31)

(1) Xxxxx dobíjecí xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidlovými zásuvkovými xxxxxxxxxx x jedním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx32).

(2) Xxxxxx výkonné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx elektrická xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotami32).

(3) Xxxxxx výkonné xxxxxxxx xxxxxxx xx stejnosměrný xxxxx pro elektrická xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nabíjecího xxxxxxx xxxx Xxxxx 2 v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx33).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx zdánlivým xxxxxxx xxxxxxx 3,7 xXX xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 X, v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx32) x xxxxxx xxxxxxxx 3,

x) zásuvkami x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx36) u režimu xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx výkonem xxxxxx xxx 3,7 kVA xxxxxxxxx xxx elektrická xxxxxxx kategorie L xxxx být vybaveny xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2, v souladu x normovými xxxxxxxxx32).

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotami37).

(7) Xxxxxxxx vodíkové čerpací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx34) xxx dodávky xxxxxxxx vodíku xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx x motorových xxxxxxxxx xxxx používat xxxxxxxxx plnění xxxxxx x vybavení, které xxxxxxx xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx34) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Přípojky xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx35) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro čerpání xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidel.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxx jako palivo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx38) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(11) Čerpací xxxxxxx na zemní xxxx vydávající xxxxxxxxxx xxxxx plyn (XXX) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x motorových vozidlech xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx39) xxxxxxxxx xxx xxxxxx tlak.

(12) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx motocyklů, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx40).

(13) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zemní xxxx (XXX), xxxxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx41).

§48x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx42)

(1) Xxxx xxxxxx x změna dokončené xxxxxx, která xx xxxx než 10 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx páté parkovací xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavby

a) je xxxxxxxx uvnitř xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx stavby se xxxx změna týká xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx sousedí x x xxxxx dokončené xxxxxx xx tato xxxxx týká také xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx parkoviště.

(2) Nová xxxxxx xxx bydlení x změna xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx uvnitř xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx stavby xx tato změna xxxx i parkoviště xxxx xxxxxxxxxxxx rozvodů xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx fyzicky sousedí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx týká x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozvodů parkoviště.

(3) Xxxxxxxxx na stavby xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx dokončené xxxxxx x případě, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanice a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 7 % xxxxxxxxx xxxxxxx xx změnu xxxxxxxxx xxxxxx.

§48x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 266/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§49

Xxxxxx xxxx, předškolních, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nejmenší světlé xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx

x) 3000 mm u xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx mateřských xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 2500 mm xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kubatura xxxxxxx 12 x3 xx xxxxx xxxx,

x) 3300 xx u xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osvětlení xx pracovní plochy xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výšku 3000 xx, xxxxx xx dodržena kubatura xxxxxxx 5,3 x3 xx jednoho xxxx,

x) 6000 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 12 x x 18 x x 12 x x 24 x, 7000 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 18 x x 30 x a xxxxxxx,

x) 2500 xx x xxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxx školy, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Prostory xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Odkládání xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx řešit xxxxxxxx xx xxxxx žáků.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ze šatny x xxxxxxx místností xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx chodby xx xxxxxxx xxxx xxx 3000 xx, xxxx-xx xxxxxxx prostory umístěny xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x 2200 xx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx tato xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx musí xxx široká nejméně 3000 xx. Nejmenší xxxxxx šířka xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx 1200 xx.

(6) Xx xxxxxxxxx prostorách xxxx xxx dveře šířku xxxxxxx 900 mm. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1800 xx x 2100 xx.

(7) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx používány dveře xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sklem. Ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx spodní xxxxxxx xxxxx zasklívána.

(8) Xx výukových prostorách xxxx být xxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx 45 xX.

§50

Stavby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx řešení xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx umožňovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vzduchu, prašnost, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx byly x mezích, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx nároky xx xxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vzduchu, xxxxxxxx xx nouzový xxxxxx, zajišťující xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, úpravu x zabudování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Řešení, použité xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x další xxxxxxxx, x nimiž xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxxx být z xxxxxxxx xxxxxx zvířat xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx izolován x xxxxxxxx zabránění xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx staveb xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Povrch xxxxxx a stěn xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx vyžaduje zvýšená xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákroky.

(4) Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměny xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxxx plynulou xxxxxxx xxxxxxxxxx energie xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx28) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxxx proniknutí xxxxx ohrožujících xxxxxx xxx ze staveb x xxxxxx součástí xx xxxxxxxx terénu x xxxxxxx x xxxxxxxx do povrchových x xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx látkami,

b) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úpravami, znemožňujícími xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx splachem,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx van29).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb se xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx x oblastech xx zvýšenou xxxxxxxx xxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x jímek x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx siláž x obsahem sušiny xxxxxx xxx 30 %; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx28) xxxx částí, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x silážních xxxxx xx skladování xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 30 % x xxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostorů, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x před xxxxxxxx stavby xx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx28) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvířata

(1) Xxxxxxxx xxxxx x zastřešení xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x slámy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí zabránit xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hmoty. Otvory xxx větrání xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx musí xxx xxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx technická xxxxxxxx x musí xxx řešeny xxx, xxx xxxxxxx vnikání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx jímce. Podélný x příčný sklon xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx musí xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx srážková xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xx xxxxx.

(3) Výdejní plocha xxxxxx x jímek xx kejdu xxxx xxx zpevněný nepropustný xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vozovky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx stranách xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx siláže x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 x 6 xx zřetelem xx produkci xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx tak, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dešťová xxxx xxxx z xxxx vytékat tekutina xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) U nezastřešených xxxxxxxxx žlabů xxxx xxx na obvodových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, kde xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x skladování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řešení xxxx

x) xxx xxxxx, zastřešené, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxxxx povrchem xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx chráněnou xxxx xxxxx vlhkostí,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) umožňovat xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vlhkosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, sušením xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxxx škodlivému xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx teploty x xxxxxxxxx vlhkosti xxxxxxx,

x) xxxxxxx dálkové xxxxxx teplot skladovaných xxxxx x dálkovou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx omezení prašnosti xxxxxxxx odsávání, xxxxxxxxxx x oddělení x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x potlačovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesy xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) tepelnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, zařízením xxx xxxxxx teploty, xxxxxxxx xxxxxxxxx vlhkosti,

c) regulací xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x skladování ovoce x xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo i xxxxxxx kvality jejich xxxxxxxxxxxx druhů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx izolují proti xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovoce x zeleniny mimo xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx zemní xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§53

Stavby xxx skladování xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Stavba xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí zabezpečit xxxxxx příjem vykládkou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx silničních nákladních xxxxxxx, oddělené uskladnění xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxx xx skladovacích xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx fyzikálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx plášť xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx hnojiv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx klimatu a xxxx xxxxxxxxx oteplováním xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxx x požadovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hnojiv,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozkladu xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skladovaných substrátů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xx všech xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx vniknutí xxxx x vlhkosti do xxxxxxxxxxxx prostor,

f) omezení xxxxxxxxxxxxxxx otvorů xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podlah xxxxx xxxxx vlhkosti, vodě, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hnojivy x mobilním technologickým xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx podlah x částí stavby xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 odst. 5 x 6 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx látek.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, volně xxxxxxxx, xxxxx mletých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přenosu xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx stavby pro xxxxxxxxxx dusičnanu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx hnojiv obsahujících xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hnojiv typu XX, XXX, xxxxxxxx x XX obsahujících xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít snadno xxxxxxxxxxx povrchovou xxxxxx. Xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx xxx kanály xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§53x

Xxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx samovolnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vod ze xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, přetečením xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na

a) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x záchytným xxxxxxxxxx prostorem,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx30), xxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx temperování a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx provozů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, XX x xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxx kapaliny, xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx uskladněných přípravků, x povrchem umožňujícím xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do samostatné xxxxxxxxx jímky.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x odpadní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Stavba xxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx havarijní xxxxxx, která musí xxx povrch xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx přítoku xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vody. Xxxx xxx dimenzována xxxxxxxxx xx 10 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Podlaha xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx uskladněných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ochranu rostlin, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx stěn xxxxxx xxxxxxxx prahu jako xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s možností xxxxxxxxxxx x sledování xxxxxxx xxxxxxx, technické x xxxxxxxxxx řešení xxxx umožňovat xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx druhu nebezpečnosti x xxxxxxxxxxx obalech, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx znečištěných xxxxx30), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 1 xx 5.

§53x xxxxxx právním předpisem x. 20/2012 Xx. x xxxxxxxxx do 1.2.2012

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

Xxxxxxx

Xx podmínek xxxxxxxxxxx x §169 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2, §10 odst. 3 x 5, §11 xxxx. 2, §12 odst. 2, §13 xxxx. 2, §18 xxxx. 6, §40 xxxx. 4, §41 xxxx. 5, §44 xxxx. 2.

§55

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx navržené xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v §8.

§56

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X staveb, xxx xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx postupuje xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výstavbu.

2. Xxxxxxxx č. 491/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 137/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 502/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 137/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx.

4. Vyhláška č. 191/2002 Sb., x technických xxxxxxxxxxx na stavby xxx xxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxx vyhlášky, se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

Čl. XXX xxxxxx právním předpisem x. 20/2012 Xx. x xxxxxxxxx do 1.2.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dobíjecí stanice, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48a vyhlášky x. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx dobíjecí stanice x čerpací stanice, xxxxx byly uvedeny xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx před 18. xxxxxxxxxx 2017.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 323/2017 Xx. x účinností xx 19.10.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 268/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.8.2009.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

20/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2012

323/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., o technických xxxxxxxxxxx xx stavby, xx znění xxxxxxxx x. 20/2012 Xx.

x xxxxxxxxx xx 19.10.2017

266/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 12.11.2021 x xxxxxxxx §49x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2021

Právní xxxxxxx x. 168/2009 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2023.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx péči, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Vyhláška č. 423/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx způsob a xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů a xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxx využívání, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a vybavení xxxxxxxxxx léčebných xxxxx x náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx x využitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x výrobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a x xxxxx životního xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx xxxxx (vyhláška x xxxxxxxx a lázních).
8) Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požární ochrany xxxxxx.
9) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obyvatelstva.
10) Xxxxxxxx xxxxx č. 148/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx hluku x vibrací.
11) Zákon č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 148/2007 Sb., o energetické xxxxxxxxxx xxxxx.
12) §122 xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
13) Xxxxxxxx xxxxx č. 480/2000 Sb., x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxxxx zářením.
14) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxx.
16) Xxxxxxxx č. 91/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx kotelnách.
17) §5 xxxxxxxx x. 499/2006 Xx., o dokumentaci xxxxxx.
18) Xxxxxxxx xxxxx č. 146/2007 Sb., x xxxxxxxx limitech a xxxxxxx xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx stacionárních zdrojů xxxxxxxxxxxx ovzduší.
19) Xxxxxxxx xxxxx č. 27/2003 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx č. 590/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 367/2005 Xx.
21) Xxxxxxxx xxxxx č. 616/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx elektromagnetické xxxxxxxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 327/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pevném xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx síti x xx přístup x xxxxxx místě x xxxxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxxx x podmínky xxxxxxxx x internetu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) Xxxxxxxx xxxxx č. 22/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spotřebiče xxxxxxxx paliv.
24) Xxxxxxxx č. 195/2007 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, závazných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
26) Vyhláška č. 6/2003 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
27) Zákon č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 274/2001 Sb., o vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
28) §39 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Xx.
Xxxxxxxx č. 450/2005 Sb., x náležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx látkami x náležitostech havarijního xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx havárií, xxxxxx zneškodňování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx škodlivých xxxxxxxx.
29) §3 xxxxxxxx x. 274/1998 Xx., x xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 91/2007 Xx.
30) Zákon č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/94/EU xx xxx 22. xxxxx 2014 x xxxxxxxx infrastruktury xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/1745.

32) ČSN XX 62196-2 xx. 2 Xxxxxxx, zásuvky, vozidlová xxxxxxxxx spojení x xxxxxxxxx přívodky - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Požadavky xx xxxxxxxxxx kompatibilitu x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x dutinkami xx xxxxxxxx xxxxx.

33) XXX XX 62196-3 Xxxxxxx, zásuvky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vozidlové xxxxxxxx - Nabíjení elektrických xxxxxxx vodivým xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxxx na rozměrovou xxxxxxxxxxxxx a zaměnitelnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx.

34) XXX XX 17127 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx plynný vodík x xxxxxxxx protokoly.

35) XXX XXX 17268 Xxxxxx xxxxx - Plnicí xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel.

36) XXX XXX 60884-1 Xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - Část 1: Xxxxxxxxx požadavky.

37) XXX XX 15869-2 Plavidla vnitrozemské xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, třífázový xxxxx 400 X, xx 63 X, 50 Xx - Xxxx 2: Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxx XXX XX 16840 Xxxxxxxx vnitrozemské xxxxxx - Xxxxxxxxxx břehová xxxxxxxx, xxxxxxxxx napětí 400 V, 50 Xx a xxxxx xxxxxxxxx 250 X.

38) ČSN XX XXX 16923 Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx - CNG xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

39) XXX EN XXX 16924 Plnicí xxxxxxx xx xxxxx xxxx - LNG xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

40) XXX XX XXX 12617 Silniční xxxxxxx - xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - 3,1 XXx xxxxxxxx.

41) ČSN XX XXX 20519 Lodě x lodní xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plavidlům xxxxxxxxx na zkapalněný xxxxx plyn - Xxxxx 5.3 xx 5.7.

42) Čl. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2010/31/EU xx xxx 19. xxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/844.