Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.10.2017 do 30.09.2021.


Vyhláška o technických požadavcích na stavby
268/2009 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1 §2

Základní pojmy §3

ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY

Žumpy §4

Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu §5

Připojení staveb na sítě technického vybavení §6

Oplocení pozemku §7

ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB

Základní požadavky §8

Mechanická odolnost a stabilita §9

Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí §10

Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění §11 §12

Proslunění §13

Ochrana proti hluku a vibracím §14

Bezpečnost při provádění a užívání staveb §15

Úspora energie a tepelná ochrana §16

Odstraňování staveb §17

ČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB

Zakládání staveb §18

Stěny a příčky §19

Stropy §20

Podlahy, povrchy stěn a stropů §21

Schodiště a šikmé rampy §22 §23

Komíny a kouřovody §24

Střechy §25

Výplně otvorů §26

Zábradlí §27

Výtahy §28

Výtahové a větrací šachty §29

Shozy pro odpad §30

Předsazené části stavby a lodžie §31

ČÁST PÁTÁ - POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody §32

Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace §33

Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací §34

Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení §35

Ochrana před bleskem §36

Vzduchotechnická zařízení §37

Vytápění §38

ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO VYBRANÉ DRUHY STAVEB

Bytové domy §39

Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci §40

Stavby se shromažďovacím prostorem §41

Stavby pro obchod §42

Stavby ubytovacích zařízení §43 §44 §45

Stavby pro výrobu a skladování §46

Garáže §47

Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot §48

Technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot §48a

Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení §49

Stavby pro hospodářská zvířata §50

Doprovodné stavby pro hospodářská zvířata §51

Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby §52

Stavby pro skladování minerálních hnojiv §53

Stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin §53a

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výjimky §54 §55

Přechodné ustanovení §56

Zrušovací ustanovení §57

Účinnost §58

č. 20/2012 Sb. - Čl. III

č. 323/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

268

XXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2009

x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §194 xxxx. a) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx):

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx stavby, xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technických xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx 98/48/XX.

§2

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx u zařízení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx prací, xxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx staveb xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x u xxxxxx, xxxxx jsou kulturními xxxxxxxxx1) nebo xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx závažné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x částech druhé xx xxxx této xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zařízení, xxxxx xxxxxx xx působnosti xxxxxxxx stavebních xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§3

Základní pojmy

Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) budovou xxxxxxxx xxxxxx včetně její xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x navenek xxxxxxxx uzavřená xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx prostorem xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx určený xxx shromažďování osob, x xxxx xxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx ke kulturním, xxxxxxxxxx x obdobným xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx plochou

1. xx 2000 x2, xxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

2. nad 2000 x2, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x šesté xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx ubytování x xxxx x tomuto xxxxx určeny,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2), xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro průmyslovou, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, kromě xxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x),

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx3), xx. xxxxxx nebo soubor xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. doprovodná xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx sena a xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx chlévské xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, stavba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx siláže a xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výroby,

4. stavba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. stavba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx oddělená místnost xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prostředků xx ochranu rostlin x xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxxx xx 1 000 xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jedna xxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx x vybavením xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx bydlení x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx určen,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřená xxxx xxxxxxxxxx díla, xxxxxxxx xxxxxxxx, stropem xxxx konstrukcí krovu x pevnými xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, která splňuje xxxxxxxxx předepsané touto xxxxxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx nejmenší xxxxxxxxxx xxxxxx 8 x2. Xxxxxx, xxxxx xx plochu xxxxxxx 12 m2 x xx zajištěno xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tvoří xxx xxxxx obytná xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx plochu nejméně 16 m2; u xxxxxxxxx xx šikmými xxxxxx se do xxxxxx xxxxxx místnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1,2 x,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx místnost xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, velikostí x xxxxxxxxx uspořádáním xxxxxxx požadavky x xxxx, aby se x nich xxxxxxxxx xxxxx,

x) normovou hodnotou xxxxxxxxx technický požadavek, xxxxxxx limitní hodnota, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx parametry, technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx4), xxxxx dodržení se xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky,

l) xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vypuštěných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x objemem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xx xxxxxxxx xxxx xx xx svedené.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX POŽADAVKY XX STAVBY

§4

Žumpy

(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X žump xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx žumpy xxxx xxx prováděno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx5).

(2) Xxxxx musí xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx umožněno xxxxxxxxx připojení xxxxxx xx kanalizaci xxx xxxxxxxx potřebu6) ukončenou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx před xxxxxxx rozptylovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx rozptylových xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x bezpečný xxxxxxx x odchod x xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x parkovací xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx neoddělitelná xxxx stavby, anebo xx xxxxxxx stavby, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7).

§6

Xxxxxxxxx staveb xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx zdroj xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozvod xxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx zneškodňování xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx uzávěrů x xxxxxx odběrná xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle druhu x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x ekonomicky přijatelné. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zneškodňování xxxxx akumulaci odpadních xxx.

(4) Xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx vody"), xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx srážkové xxxx xxxxxxxxxx pro další xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx závadnými xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx srážkových vod xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, odvádí xx jednotnou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx prostupy přípojek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, umístěné pod xxxxxx terénu, xxxx xxx xxxxxx tak, xxx byl xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako souběh xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Oplocení xxxxxxx

(1) Oplocení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, tvarem a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx omezovat xxxxxxxxxx xxxx sjezdu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) X záplavových xxxxxxx xxxxx typ xxxxxxxx pozemku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx průchod xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX NA XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx hospodárnosti xxxxxx xxx určené xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a stabilita,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx8),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx, zdravých xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx9),

x) ochrana xxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) úspora energie x xxxxxxx xxxxxxx11).

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx účinky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterým xx vystavena během xxxxxxxx x xxxxxxx xxx řádně prováděné xxxxx údržbě, xxxxxxx xxxxxxxx

x) náhlé xxxx xxxxxxxx zřícení, xxxxxxxxx xxxx destruktivní poškození xxxxxxxxxx její xxxxx xxxx xxxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx konstrukce, xxxxx xxxx xxxxxxx stabilitu xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x funkční xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xx snížení xxxxxxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) ohrožení xxxxxxxxxxxxxxxxx pozemních komunikací x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozuschopnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stavby,

f) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výbuchem, nárazem, xxxxxxxxxx xxxx následkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povodňových xxxxxxx, xxxxxxxx hydrostatickým xxxxxxxx při zaplavení,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxx, mostů x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zásobování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ovlivnit12), xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedeny tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trvalému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx konstrukce a xxxxxxxx prvky musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx účinkům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx běžně xxxxxxxxxx xxx provádění x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, způsobené xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti na xxxxxx.

(5) V xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx staveb xxx úrovní hladiny, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx záplavové xxxxx, xxxx být xxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx opadnutí,

b) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byla xxx úrovní hladiny xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pokud xx stavba, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vody při xxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx podzemní nádrže xx látky, které xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezávadnost xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti 2 x vyšší nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Všeobecné xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx navržena x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx život x zdraví xxxx xxxx xxxxxx3), xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx uživatelů xxx xxxxxxxxx okolních xxxxxx x aby neohrožovala xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx obsažené x xxxxxx právních xxxxxxxxxx9), xxxxxxx následkem

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částic x xxxxxxx,

x) uvolňování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektromagnetického xxxxxx13),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx x půdy,

f) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx14),

x) xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx povrchu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř staveb,

i) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx izolačních x zvukoizolačních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx světelně xxxxxxxxxxx vlastností.

(2) Stavba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxx zemní xxxxxxxx x xxxxxxxx vody, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, záření a xxxxxxx.

(3) Xxxxxx podlahy xxxxxx místnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Funkční xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx hrozí vniknutí xxxx při xxxxxxxxx, xxxx xxx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nánosů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx.

(5) Xxxxxx výška xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx

x) 2600 xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) 2300 xx v obytných x pobytových místnostech x xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx tuto xxxxxxx výšku nejméně xxx polovinou podlahové xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak,

c) x xxxxxxxxxxxx stavbách xxxxx jiného xxxxxxxx15).

(6) Xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx mís stanoví xxxxx účelu jednotky x počtu jejích xxxxxxxxx v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Záchod nesmí xxx xxxxxxxxx přímo x pobytové xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxx x xxxx.

§11

Denní x umělé xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osvětlení x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řešit xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx osvětlení, a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, chlazením, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, prosluněním, xxxxxx xxxxx okolních xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx denní xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x souladu x normovými xxxxxxxxx, x možností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx navrženo xxxxx, xxxxx a případně xxxxxxxx osvětlení x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx využití a xx xxxxx xxxxxx xxxx v souladu x xxxxxxxxx hodnotami.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx vytápěny x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx teploty. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x době pobytu xxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 25 m3/h xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 1/x. Xxxx ukazatel xxxxxxx vnitřního prostředí xxxxxx xxxx xxxxxxxx XX2, jehož xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;500 xxx.

(6) V xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxx přívod xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spalovacího xxxxxxx xxx jmenovitý výkon x xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx, prostory xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotami, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx regulace xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx a xxxxxx xx uskladnění xxxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx osvětlení x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx a musí xxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxx a xxxxx místnosti xxxxxxxx xxxxx x pokoje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx komunikačních.

(2) Větrání x xxxxx osvětlení xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 5 x2 x délku xxxxxx xxxxxx nejméně 1500 xx. Xxxxxx dno xxxx xxx přístupné, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx odtok xx zápachovým xxxxxxxx.

(3) Xx světlíkové xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stejného xxxxxxxxxx x celé výšce xxxxxx, xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx spotřebičů paliv. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx být xxxxxxx komín odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx částmi xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zasklení xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místností xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rovině xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s normovými xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nových xxxx xx kromě výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx posuzuje xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zástavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx všechny byty x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx obytných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx proslunění xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x koncových xxxxxxxx xxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obytných xxxxxxxxx roven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ploch xxxxx xxxxxxxx místností bytu.

§14

Xxxxxxx proti xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx zajišťovat, aby xxxx a vibrace xxxxxxxx na xxxxx x zvířata byly xx xxxxxx úrovni, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx noční xxxx x je vyhovující xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, x xx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx od xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivé stavby xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx venkovním xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx staveb9),10).

(3) Xxxxxxxxxx vzduchová xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx budov, xxxx, příček x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Požadovaná kročejová xxxxxxxxxxxxx stropních konstrukcí x podlahami xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxx hluk x vibrace xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx byl omezen xxxxxx xxxxx a xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vnitřního prostoru xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x připevnit tak, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxx xxxxxx hluk způsobený xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zachycený xxxx xxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x budovách x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí umožňovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1950 x 1950 x 800mm; u xxxxxx, ve kterých xx zajišťována zdravotní x xxxxxxxx péče, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozměrů 1950 x 1950 x 900 xx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Technické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx územích xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozvaděčů xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx16) xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výtahů xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx požadavkům xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Při provádění x xxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx.

§16

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x provedeny tak, xxx spotřeba xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx klimatizaci byla xx nejnižší. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx otvorů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lokality.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx stavem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx pohodu xxxxxxxxx,

x) požadované xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnosti konstrukcí x budov,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx technologií xxxxx různých xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx dány xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

Odstraňování xxxxxx

(1) Stavby xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby x xxxxxxx prací nedošlo x ohrožení bezpečnosti, xxxxxx x zdraví xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x k nekontrolovatelnému xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxx xxxxx. Xxx odstraňování xxxxxx xxxxx xxx ohrožena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obtěžováno, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx staveb xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technologického xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx17).

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpady x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx a k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx odpadem xxxx xxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx předpisem5).

ČÁST ČTVRTÁ

POŽADAVKY XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Stavby xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx geologickým xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx normovými xxxxxxxxx, xxxxx být xxx tom xxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených x zastavění x xxxxxxxx změna xxxxxx xxxxxxxxxx vod.

(3) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx.

(4) U xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx změnám xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx uvažovat x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxx soudržných.

(5) X xxxxxx s výrobními xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vibrace xx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxx x xxxxxx xxxxx uvažovat.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx zeminy xxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx pěstování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx izolace xxxxxx xxxxx zemní xxxxxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§19

Stěny x xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vodní xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dané normovými xxxxxxxxx

x) nejnižších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mezi konstrukcemi,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tepelných xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vazby mezi xxxxxxxxxxxx,

x) kondenzace xxxxxxx xxx x bilance xxxxxxxx x ročním xxxxxxx,

x) průvzdušnosti konstrukce x xxxx mezi xxxxxxxxxxxx,

x) tepelné stability xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vazbě na xxxxxxxx xxxx budovu,

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx budovy ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx budovy.

(2) Stěna xxxx příčka xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Stropy

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx konstrukce xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x povrchy xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tepla, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx s podlahami x povrchy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx izolace, xxxxxxxx xxxxxx vzduchová neprůzvučnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxx normovými xxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) Podlahové xxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx teploty xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx akustiky xx kročejovou x xxxxxxxxxx neprůzvučnost dané xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souvrství xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx komplexně.

(2) Xxxxxxx všech bytových x pobytových xxxxxxxxx xxxx xxx protiskluzovou xxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx užívaných xxxxxxxxxx, včetně pasáží x xxxxxxx průchodů, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty.

(4) Návrh x provedení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx možných xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx deklarované xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Instalace xxxxxxx x podlaze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) X xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx k pravidelné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx průniku xxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxx xxxx a příček x xxxxxxxxxx, xxx xx nebezpečí xxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxx x omyvatelnou xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx

§22

(1) Každé xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx půdní xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx schodiště xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx schodišť xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které na xxxxxxxxx cestách nesmí xxx xxxxx xxxxx xxx 1 : 8.

(2) Nejmenší xxxxxxxxx x průchodná xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx hodnotami.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx schodišťovém xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx šířky xxxxxxxxxxxxx stupně a xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx hodnotami.

(5) Vzájemný xxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx schodišťového xxxxxx xx dán xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx schodišťových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupně xxxx být vodorovná, xxx sklonu x xxxxxxx x podélném xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx x materiálu odolného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlivů xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Sklon xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schodišťových xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx v prostoru xxxxxx x další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx směru. Xxxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 %.

(2) Žebříkové xxxxxxxxx xx možno xxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx omezeným xxxxxx osob. Nejmenší xxxxxxxxx šířka xxxxxx xxxxxxxxxxx schodiště a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výška xxxxxxxxxxxxx stupně xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx úprava povrchu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x šikmých xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx i x hlediska xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx změn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx úpravy stupnic xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxx povrch stupnice xxxx xxx 3 xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx normovými xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx akustiky xxxx xxxxxxxxx hodnotami.

(7) Xxxxxxx schodiště musí xxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§24

Xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x kouřovody xxxx být xxxxxxxx x provedeny xxx, xxx za xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx překročeny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx18) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x okolní zástavbě x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx instalovaného spotřebiče xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxx o xxxxxxxx xxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx paliv xx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxx. Vyústění xxxxxx xxxxxx venkovní stěnou xx xxxxxxx ovzduší xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxx komínů, xxxxxxxxx, komínových vložek x jejich izolací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Výška komína xxx xxxxxxxx budovy x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průřezu xxxxxxxx podtlakového x xxxxxxxxxxxx komína xx xxx normovými xxxxxxxxx.

(6) Xx spalinové cestě xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx otvory xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx x čistí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být zabezpečen xxxxxx přístup xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx normovými xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxxx stojící xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Střechy

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a odvádět xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx tak, xxx neohrožovaly xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx konstrukcí xxxxxx. Xxxxxxx konstrukce xxxx být navržena xx normové xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx střechy x xxxxxx musí xxx zajištěn xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx nich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Odpadní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x klimatizačních xxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx hodnotami xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolí.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx střech x xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxx normovými xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při prostupu xxxxx, xxxxxxxx vodní xxxx x prostupu xxxxxxx konstrukcemi xxxx xxxxxxxxx hodnotami

a) nejnižších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx mostů x konstrukci x xxxxxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tepla xxx tepelné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) kondenzace xxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spár xxxx konstrukcemi,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx místnost xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vazbě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxx otvorů

(1) Xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx běžného xxxxxxx nenastane zborcení, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hmotnosti x xxxxxxxx xxxxxx i xxx otevřené xxxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxx k poškození, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx otvorů musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx10).

(4) Hlavní xxxxxxx xxxxx xx bytů x xxxxxxxxxx místností xxxx mít xxxxxxx xxxxx nejméně 800 xx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pod xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 0,5 x, xxxx být vysoké xxxxxxx 850 xx xx úrovně xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xx této xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx menší xxx 0,7 m x x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx 0,6 x. Xxxxxxx rozměry vstupních xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx žebříky xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx místnost xxxxxxxxxxx xx venkovního xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx chráněném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hygienické xxxxxx xxxxx.

§27

Zábradlí

(1) Xxxxxxx pochůzné xxxxxx xxxxxx, xxx xx nebezpečí xxxx xxxx nebo zvířat x x xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx musí opatřit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx zábranou. Parametry xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx hodnotami.

(2) Zábradlí xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx okraji xxxxxxxx xxxxxx, před xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zábradlí xx nemusí zřídit, xxxxx

x) xx bránilo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, zejména nástupiště, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx hodnot,

c) xxxxxxx xxxxxxx prostoru xx xxxxxxx 3 x x na pochůzné xxxxx xx podél xxxxxx xxxxxxx okraje xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní xxx xxxxxx xxxxxxx 1500 xx, xxxxx xx zřetelně vymezen xxxxxxxxxx xxxxx normových xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx dovolená xxxxx xxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a vodorovných xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxx zábradelní xxxxx musí x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx normových xxxxxx.

(6) Xxxxx-xx nebezpečí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx normovými xxxxxxxxx.

(7) Šikmé zábradlí xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx je dáno xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxx

(1) Stavby podle xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx19)

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxx,

x) určenými xxx xxxxxxx nákladů,

c) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx bytových xxxx xx xxxxxx xx bytů x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx podlaží xxxx xxxxxxxx x xxxx úrovni. U xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nadzemního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx existující výtahy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výtahů x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxx x větrací xxxxxx

(1) Ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx potřebná xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x nesmí být xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx větrací xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

Xxxxx xxx xxxxx

(1) Xxxxx xxx odpad xxxx zajišťovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě vhozové xxxxxx a xxxxxxxx xxx shromažďování a xxxx odpadu, xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x provedeny xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx, prach a xxxx. Xxxxxxx šachty xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složek xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx příslušenství xxxxxxxxx šachet xxxxx xxx x obytných xxx x pobytových xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx nejméně 1100 xx nad xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osob. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sběrného xxxxxxxx, xxxxx musí být xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, snadno xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx umístěno žádné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

Předsazené xxxxx xxxxxx x lodžie

(1) Předsazené xxxxx xxxxxx nesmí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prostoru. Xxxxx xxxxxx umístění xxx xxxxxxxx x xxx částí xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru v xxxx 0,5 x, xx xxxxxxx 4,95 x.

(2) Podlahy xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x protiskluzovou úpravou xxxxxxx danou xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Musí z xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx srážkové xxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx opatřeny xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x bodový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tepla xxxxxxxxx xxxxxxx budovy xxxxx normovými xxxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

POŽADAVKY XX XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ XXXXXX

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vody x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx propojeny x xxxxx zdrojem xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxx chránit xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být vybavena xxxxxxxxx proti možnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx uzávěr xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxx; xxxx být přístupný x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx označeno. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozvodu vody xxx xxxxxx podružné xxxxxxxx xx xxxxxxxx x teplou vodu.

(5) Xx-xx vodovod pro xxxxxxxx xxxxxxx řešen xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx vodu, xxxx xxx takto xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx potrubí xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx korozi xxxx xxx xxxxx xx chráněno.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx kanalizace xxxx xxx na jednotnou xxxxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípojky xxxx xxx uloženo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx chránit xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Čisticí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx xxxx odpadní xxxx mohl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavby.

(4) Větrací xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, větracích xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdních prostor x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 500 xx nad úroveň xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x obtěžování x ohrožování xxxxx.

(5) X místnostech a x prostorech x xxxxxx xxxxxxxx podlah, xx xxxxxxxxx vody x se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx vnitřní xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx podlahová vpusť. Xxxxx to druh xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxxx xxxxx20) a tam, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu xxx xxxxxxx, a x xxxxxxxxx územích, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdutí odpadních xxx x kanalizaci xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přívalovém xxxxx, xxxx být vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx.

§34

Připojení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx sítím, vnitřní xxxxxxxxxxx rozvody x xxxxxxx rozvody sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx přípojkou, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx rozvody xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx vnější xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx určeném xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) přehlednost xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) snadnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx a strojů,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx požáru,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivů x rušivých xxxxxx xxx křižování x xxxxxxx silnoproudých vedení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx21) x xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxxx nepříznivé xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x náhradní xxxxxx xxxxxxxxxx energie xxxxxxxx x xxxxxxxx musí xxxxxxx všem požadavkům xx xxxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxx požadavkům, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Požadavky na xxxxxxx xxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx22). Vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trvale xxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxx energie.

(6) X xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípojnice x xxxx uzemnění xx xxxxxxx propojením xx základovým xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 16 X musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Plynovodní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odběrné plynové xxxxxxxx xxxx být xxxxxx jen materiál, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přetlaku.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx zajištěn potřebný xxxxxxxx přetlak xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx navrženo x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, aby x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx osob xxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx plynu ve xxxxxx xx dán xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přístupném x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx viditelně xxxxxx xxxxxxx. Nesmí xxx umístěn xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx obtížně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx konstrukce, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnot

a) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx korozí,

b) xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx konstrukcemi,

c) xxx xxxxxxxx obvodovými zdmi x základy.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx23) musí xxxxxxxxx xxxxxx druhu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, účelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spalovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. U staveb xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx plynu mimo xxxxx hladiny xxxx, xxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx stanoveno.

§36

Ochrana xxxx bleskem

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx musí xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) poruchu x xxxxxxxxxx důsledky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, plynárně, xxxxxxx, budově pro xxxxxxx zařízení x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx hmot, xxxxxxx x plynů,

d) škody xx xxxxxxxxx dědictví, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, archivu, xxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx stavby na xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxx x) xx d) xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavby, x které xx xxxxxxx xxxxxxxxx zásahu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx vyčnívá-li xxx okolí, zejména x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxx proveden výpočet xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§37

Vzduchotechnická zařízení

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx větraných xxxxxxxx, xxx vyhovělo xxxxxxxxxxx x technologickým xxxxxxxxxx. Xxxx provoz musí xxx bezpečný, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelné xxxxxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxx odpadního xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx 1,5 x od xxxxxxxxxx otvorů xxxxxxxxxx xxxxxxx, východů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných, xxxxxxxxx xxxxxxxx chráněných únikových xxxx x 3 x xx nasávacích x xxxxxxxxxx otvorů xxxxxxxxxx nucenému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx dopravě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx vzduchovod xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx s vysokou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx není x xxxxxx podmínkách xxxxxx.

(5) X xxxxx x klimatizačním xxxxxxxx xx xxxx doložit xxxxxx dostatečná xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ekonomicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx chlazení xxxxxx. Xxxxxxx stabilita xxxxxxxxxxxxxxx místností xx xxxx normovými xxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tepla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx alternativních xxxxxx vytápění24). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tuhých xxxxx.

(2) Kotle x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx spalovacího x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx spalin, kondenzátu xx xxxxxx a xxxxxxx škodlivin xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředí x zdraví xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx stavbách xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx však xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx do okolí.

(5) X otopných soustavách xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soustav. Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx tepla x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx na vstupu xx vnitřní xxxxxx xxxxxxxx stavby a xx xxxxxxx x xx xxxxxx hlavní xxxxxx topného média.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 a xxxxxx xxxxxxx topného xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxxxxxx podlažími xxxx být xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POŽADAVKY XXX VYBRANÉ XXXXX XXXXXX

§39

Xxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxx domě25) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx takovýto xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoviště xxx xxxxxxx nádobu xx směsný komunální xxxxx v přiměřené xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx domu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx domovního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx denní xxxxxxxxx.

§40

Rodinné domy a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx25) xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx prostor xxx odkládání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu. Xxxx-xx xxxxx takovýto prostor xxxxxxxx v domě, xx xxxxx vymezit xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx domě a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx25) xxxx být xxxxxxx 2500 mm, x podkroví 2300 xx. V xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx polovinou xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx schodišťových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx větší než 35x; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx 3000 mm, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx 41o. X xxxxxx xxxxxx xxx být xxxxxxx 18 schodišťových stupňů.

(4) X hlavních xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx domě x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 2100 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šířka 900 xx; x pomocných xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 750 xx.

§41

Stavby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Stavby xx xxxxxxxxxxxxxx prostorem xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx x případě xxxxxxx xxxx xxxxxx byla x nejvyšší možné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nacházejících xx x této stavbě xxxx xxxx blízkosti. Xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx záchranná xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě nástupní xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx návštěvníky x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oddělovací xxxxx xxxx zábrany; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotami.

(3) Výškové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx než 400 xx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 1 : 12.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx cestách x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx 50 xxxx, xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 25x xx 35o. Xxxxxx ramena musí xxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx schodišť x hledišti, musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 stupních x podesty před x xx dveřmi. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxx dveří nedošlo x zúžení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxx 50 xxx xxxx 100 xxxx musí být x dispozici xxxxxxx xxxxx samostatná místnost xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx vždy xxx 50 mužů xxxxx pisoárové xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx záchodovou xxxxx pro osoby xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odděleně. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx normovým hodnotám.

(6) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxx délce xxxxxxx 3000 mm xxx mít sklon xxxxxxx 1 : 8 x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx úpravu.

(7) Xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§42

Xxxxxx xxx obchod

(1) Xx stavbách xxx xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx alespoň 2000 xx, v xxxxxxx 2500 xx. Xx jejich křížení xxxx xxx umístěny xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx schodišti.

(2) Vstupy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) U xxxxxx xxx obchod x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 50 x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx levým xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Stavby xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx muže x ženy xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxx, x počtu xxxxxxxxxxxxx kapacitě xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení

§43

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx25) xx zařazuje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x vybavení xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx člení do xxxx tříd; xxxxx xxxxx xx vybavení xxx xxx xxxxxxx xxxxxx stravování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx do xxxx xxxx. Motel x xxxxxxx se xxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx čtyř xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ubytovacího xxxxxxxx xxxx umožňovat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Minimální xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx 1500 xx, nejmenší xxxxxxxx xxxxx schodiště pro xxxxx xx 1100 xx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro zaměstnance xx 1200 mm, xxxxxxxx xxxxxxxx šířka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx 1100 mm. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx křížit s xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Světlá xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx minimálně 2600 xx. X xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx plochy xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 1600 xx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Předsíň pokoje xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 900 xx, x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx minimálně 1&xxxx;500 xx a xxxxx xxxxxxxxx 2&xxxx;200 xx; xxxxxx xxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§44

(1) Nejmenší xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x členění xx xxxx činí

a) 8 m2 x xxxxxxxxxxxxxx pokoje, 12,6 x2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro třídu xxxxx x dvě xxxxxxxxx,

x) 9,5 x2 x jednolůžkového pokoje, 13,3 m2 u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) 11,4 x2 u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 13,3 x2 u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx hvězdičky,

d) 12 x2 x jednolůžkového xxxxxx, 16 x2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx u ubytovací xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx hvězdičky xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx se nejmenší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 5 x2.

(2) Xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx plochu xxxxxxx 4 x2.

(3) Ubytovací xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx pět xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx umyvadlo x xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx nutno na xxxxxx podlaží, xxxxxxx xxxx xx každých 10 xxxxxx, zřídit xxxxxxxx s xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx záchod xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxx, s xxxxxxxx x umyvadlem.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podlažími xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxx ubytovacího xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxx xx xxxxxxxxxxx společenská xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx samostatná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mísou xxx veřejnost xxxxxxxx xxx muže x xxx ženy obojí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx

x) xxx xxxx jedna xxxxxxxxx mísa na 10 xxx, pro xxxxxxx xxxxxxx 20 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) pro xxxx jedna záchodová xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx 10 xxxx, pro každých xxxxxxx 40 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jedno xxxxxxxxx stání xxxx xxxxx.

(6) Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx x u xxxxxxxxxxxx provozoven stravovacích xxxxxx.

§45

(1) Hygienická zařízení x částech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 5 x x samostatných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být x xxxxxxx xx celou xxxxxx provozní xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx regulace.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx telefonní síť. Xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 75 xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kapacitou xxxxx než 30 xxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyhlášení xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx cesty xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vyznačený xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x nehořlavých xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxx xxx napojeno xx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx limity xxxxxxxxxx, fyzikálních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí pobytových xxxxxxxxx xxxx stanoveny xxxxx právním xxxxxxxxx26).

§46

Xxxxxx xxx výrobu x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x skladování xxxx mít xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, podlah x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pracoviště bez xxxxxxx osvětlení nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hygienických, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zřizují xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Garáže

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx x příjezdních xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jsou dány xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X jednotlivých x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx přirozeného xxxxxxx velikost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx vozidlo dána xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx stání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnotami xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nepřípustných xxxxxxxxxxx škodlivých xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x garážích, xxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podlahové xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zachytit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hmot.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x provedeno x xxxxxxx na možná xxxxxx tak, xxx x důsledku xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx hodnotami.

§48

Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hmot

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stanic xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx xxx, aby xxxx dosažena ochrana xxx před ropnými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx27).

(2) Xxxxxxxx plochy xxxxxxxxx xxxxxx pohonných xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx látek x x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx látky x musí xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) X čerpacích xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx hygienická zařízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotami.

(4) Xxxxxx xxxxx místností x xxxxxxxx v xxxxxxxxx stanicích, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Větrání xxxxxxxxx xxxxxx, servisů x xxxxxxx motorových xxxxxxx musí zajistit, xxx xxxxxxxxxxx škodlivých xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx normové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§48a

Technické specifikace xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx pohonných xxxx31)

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidlovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jedním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx32).

(2) Xxxxxx výkonné dobíjecí xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx pro elektrická xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx32).

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx zásuvkovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nabíjecího xxxxxxx typu Xxxxx 2 x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx33).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plynný xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx34) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx paliva a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx34) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx.

(6) Přípojky pro xxxxxxxx vozidla pro xxxxx čerpání plynného xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s normovými xxxxxxxxx35) xxx propojovací xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§48x vložen xxxxxxx předpisem č. 323/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.10.2017

§49

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nejmenší xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx být

a) 3000 xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx na světlou xxxxx 2500 xx xxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 12 m3 xx xxxxx xxxx,

x) 3300 xx u xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x speciálních xxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pracovní xxxxxx xx možné xxxxxxx xx světlou xxxxx 3000 xx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5,3 x3 xx xxxxxxx xxxx,

x) 6000 mm u xxxxxxxxxx xxxxxxx 12 x x 18 x x 12 x x 24 x, 7000 xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 18 x x 30 x x xxxxxxx,

x) 2500 mm x xxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx zařízení musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx šaten xxxx xxx xxxxxxxxx x větrané. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx odděleně xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx u předškolních xxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Samostatná místnost xx záchodovou mísou x umývárny x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx stupně x charakteru postižení xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx 3000 xx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x 2200 xx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx hlavní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx nejméně 3000 xx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx chodby x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být 1200 mm.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx šířku xxxxxxx 900 xx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx alespoň jedny xxxxx velikosti 1800 xx x 2100 xx.

(7) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeních, základních xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxx používány xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sklem. Ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxx dveří xxxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být umístěn xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxxxx x dosahu xxxx nesmí xxx xxxxxxx vyšší xxx 45 xX.

§50

Xxxxxx xxx hospodářská xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx řešení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx rychlost xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, osvětlení x hlučnost byly x mezích, které xxxxxx xxx zvířata xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nucené větrání x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx nouzový xxxxxx, zajišťující xxxx xxxxxxxxxxx výměnu, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Řešení, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zvláště xxx krmné xxxxx x xxxxx zařízení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Potrubní rozvod xxxxxxx vody xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zabránění xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xx zamezilo xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx snadno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx zvýšená xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, sýráren x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx chov xxxxxxxxxxxxx zvířat xxx xxxxxxxx přirozené výměny xxxxxxx x přirozeného xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doplněnou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zdroje elektrické xxxxxxx se stanoví xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx28) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samovolnému proniknutí xxxxx xxxxxxxxxxxx jakost xxx xx staveb x jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx terénu x xxxxxxx x xxxxxxxx do povrchových x podzemních vod

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx úpravami, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx kapalná xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx29).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ochranou xxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x jímek x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx sušiny xxxxxx xxx 30 %; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx28) xxxx xxxxx, které xxxx ve stavbě xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolovat,

b) x silážních xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x sušině menší xxx 30 % x xxxxxxx, u xxxxxxx xx zajištěn xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx prostorů, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx28) xxxxxxxxxxx povrchy x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x skladování xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxx xxxxx. Podlaha xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlhkosti xx xxxxxxxxxx hmoty. Otvory xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sena x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx práce xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x musí xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx vnikání xxxxxxx do prostoru xxxxxx.

(2) Dno xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Podélný x xxxxxx sklon xxx xxxxxxxxxxxxx ploch xx xxxx vytvořit xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx srážková xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx.

(3) Výdejní xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x šířce xxxxxxxxxx vozovky x xxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx. Po stranách xx xxxxxxxx obrubníky xxxxxxxxxx xxx xxxxx x čelními xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodám.

(4) Xxxxxx xxx konzervaci x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx základního x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 x 6 se zřetelem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plochy xxxxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxx vytékat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žlabů xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zábradlí. Xxx, xxx by xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx vybírání, xxxx xxx odnímatelné xxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx x skladování xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxx xxxxx, zastřešené, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx povrchem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxx,

x) umožňovat xxxxx vzorků pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) umožňovat nápravná xxxxxxxx v případě xxxxxxx teploty xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx účinnou xxxxxxx skladovaných produktů xxxxx škodlivému hmyzu, xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx aktivní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, případně x regulací teploty x xxxxxxxxx vlhkosti xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx skladovaných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx skladování,

g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odlučování x oddělení a xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx linek.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx brambor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skladování xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx skladovacích xxxxxxxxxx

x) tepelnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, zařízením xxx xxxxxx teploty, xxxxxxxx xxxxxxxxx vlhkosti,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek.

(3) Stavba xxx posklizňovou úpravu x skladování xxxxx x zeleniny xxxx xxxxxxxx nároky xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx kvality xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx mikroklimatických podmínkách.

(4) X xxxxxxxxxxxxxx prostorech xxx xxxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx xx xxxxxxx izolují xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x řízenou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, u větraných xxxxxxxxxxxx prostorů xxxxx x zeleniny mimo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§53

Stavby pro skladování xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx tuhých xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx železničních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hnojiv xx skladovacích xxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x střešní xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky na

a) xxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx x xxxx nadměrným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastnosti x xx vytvoření xxxxxxxx x požadovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) zamezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx způsobů xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vniknutí xxxx x vlhkosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prašnosti,

g) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vlhkosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skladovanými xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Konstrukce xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx skladování xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx závadných xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, jemně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zatížení xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx substrátů.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dusičnanu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XX, XXX, xxxxxxxx x XX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx amonného se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx být xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx, strop a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ven. Xxxxxxx xxxxx xxx kanály xxxx xxxxxx, xxxx xxx izolovány xxxxx xxxxx vlhkosti a xxxx dovoleno jejich xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx organickou xxxxxx.

§53x

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prostředků xx xxxxxxx rostlin

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx zamezit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vod ze xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x konstrukcí, které xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, přetečením xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x záchytným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx znečištěných xxxxx xxx xxxxxx xxxxx30), xxxx xxxx být xxxxxxxxxx odvětratelný x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, XX a šatny.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, x povrchem umožňujícím xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxx oddělený xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přípravky.

(5) Xxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx x prostředků xx xxxxxxx rostlin xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxx odolný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx přítoku xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx a proti xxxxxxxxx xxxxxxxx vody. Xxxx xxx dimenzována xxxxxxxxx na 10 % celkového xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, odolná proti xxxxxxxxx xxxxxxx uskladněných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin, xxxx xxx opatřena xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx prahu jako xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx. Příruční xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, technické x dispoziční řešení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ochranu rostlin xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obalech, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx30), osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, při dodržování xxxxxxxx hygienických, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5.

§53a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 20/2012 Xx. x účinností xx 1.2.2012

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

Xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §169 xxxxxxxxxx xxxxxx lze x odůvodněných případech xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §5 xxxx. 2, §10 xxxx. 3 a 5, §11 odst. 2, §12 xxxx. 2, §13 odst. 2, §18 xxxx. 6, §40 xxxx. 4, §41 xxxx. 5, §44 xxxx. 2.

§55

(1) Slouží-li xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, posuzují xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx navržené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x §8.

§56

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace zpracovaná xxxx účinností xxxx xxxxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 491/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 137/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Vyhláška č. 502/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 137/1998 Xx., x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx xx výstavbu.

4. Xxxxxxxx č. 191/2002 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
Xxx. Vondruška v. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 20/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stanice, xxxxxx xxxxxxx dobíjecí xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48a vyhlášky č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanice x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx před 18. xxxxxxxxxx 2017.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 323/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 19.10.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 268/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.8.2009.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

20/2012 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 268/2009 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2012

323/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 268/2009 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xx znění vyhlášky x. 20/2012 Xx.

x xxxxxxxxx od 19.10.2017

266/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.11.2021 s xxxxxxxx §49x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2021

Xxxxxx xxxxxxx x. 168/2009 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x účinností od 1.7.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx péči, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 274/2001 Sb., o vodovodech x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx potřebu a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxx č. 423/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a další xxxxxxxxxxx jejich využívání, xxxxxxxxx na životní xxxxxxxxx a vybavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx x klimatických xxxxxxxx x léčebným účelům, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx).
8) Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
9) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx č. 380/2002 Sb., k přípravě x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obyvatelstva.
10) Xxxxxxxx xxxxx č. 148/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hluku x vibrací.
11) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 148/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov.
12) §122 xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx).
13) Xxxxxxxx xxxxx č. 480/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zářením.
14) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Nařízení xxxxx č. 361/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
16) Vyhláška č. 91/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) §5 xxxxxxxx x. 499/2006 Xx., x dokumentaci xxxxxx.
18) Xxxxxxxx xxxxx č. 146/2007 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podmínkách provozování xxxxxxxxxxx stacionárních xxxxxx xxxxxxxxxxxx ovzduší.
19) Xxxxxxxx xxxxx č. 27/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx na výtahy, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx č. 590/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 367/2005 Xx.
21) Xxxxxxxx xxxxx č. 616/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx elektromagnetické kompatibility.
22) Xxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 327/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx charakteristiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x veřejné xxxxxxxxx síti a xx xxxxxxx x xxxxxx místě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx univerzální xxxxxx.
23) Xxxxxxxx xxxxx č. 22/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
24) Xxxxxxxx č. 195/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochraně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 406/2000 Xx., x hospodaření energií, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx.
26) Xxxxxxxx č. 6/2003 Sb., kterou xx xxxxxxx hygienické limity xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ukazatelů pro xxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
27) Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) §39 xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 20/2004 Xx.
Vyhláška č. 450/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x náležitostech havarijního xxxxx, způsobu a xxxxxxx hlášení xxxxxxx, xxxxxx zneškodňování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §3 xxxxxxxx x. 274/1998 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 91/2007 Xx.
30) Xxxxx č. 477/2001 Sb., x obalech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obalech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31) Xx. 4 xxxx. 4 x xx. 5 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/94/EU xx xxx 22. října 2014 x zavádění infrastruktury xxx alternativní paliva.

32) XXX XX 62196-2 Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx zásuvková xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx - Nabíjení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vodivým xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměnitelnost xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

33) XXX XX 62196-3 Vidlice, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx elektrických xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xx rozměrovou xxxxxxxxxxxxx x zaměnitelnost xxx vozidlová zásuvková xxxxxxx x xxxxxx x dutinkami xx xxxxxxxxxxxx x střídavý/stejnosměrný xxxxx.

34) ČSN P XXX/XX 19880-1 Xxxxxx xxxxx - Xxxxxxx xxxxxxx - Část 1: Obecné požadavky.

35) ČSN ISO 17268 Xxxxxx vodík - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.