Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.11.2021 do 31.12.2023.


Vyhláška o technických požadavcích na stavby

268/2009 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1 §2

Základní pojmy §3

ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY

Žumpy §4

Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu §5

Připojení staveb na sítě technického vybavení §6

Oplocení pozemku §7

ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB

Základní požadavky §8

Mechanická odolnost a stabilita §9

Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí §10

Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění §11 §12

Proslunění §13

Ochrana proti hluku a vibracím §14

Bezpečnost při provádění a užívání staveb §15

Úspora energie a tepelná ochrana §16

Odstraňování staveb §17

ČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB

Zakládání staveb §18

Stěny a příčky §19

Stropy §20

Podlahy, povrchy stěn a stropů §21

Schodiště a šikmé rampy §22 §23

Komíny a kouřovody §24

Střechy §25

Výplně otvorů §26

Zábradlí §27

Výtahy §28

Výtahové a větrací šachty §29

Shozy pro odpad §30

Předsazené části stavby a lodžie §31

ČÁST PÁTÁ - POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody §32

Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace §33

Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací §34

Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení §35

Ochrana před bleskem §36

Vzduchotechnická zařízení §37

Vytápění §38

ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO VYBRANÉ DRUHY STAVEB

Bytové domy §39

Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci §40

Stavby se shromažďovacím prostorem §41

Stavby pro obchod §42

Stavby ubytovacích zařízení §43 §44 §45

Stavby pro výrobu a skladování §46

Garáže §47

Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot §48

Technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot §48a

Vybavení staveb dobíjecími stanicemi §48b

Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení §49

Stavby pro hospodářská zvířata §50

Doprovodné stavby pro hospodářská zvířata §51

Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby §52

Stavby pro skladování minerálních hnojiv §53

Stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin §53a

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výjimky §54 §55

Přechodné ustanovení §56

Zrušovací ustanovení §57

Účinnost §58

č. 20/2012 Sb. - Čl. III

č. 323/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

268

XXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2009

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxx xxxxx §194 xxxx. a) xxxxxx x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx):

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx stavby, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx x souladu xx směrnicí Evropského xxxxxxxxxx a Rady 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx technických xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx 98/48/XX.

§2

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x zařízení, xxxx dokončených xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, změn x užívání xxxxxx, x xxxxxxxxx staveb xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x u xxxxxx, xxxxx xxxx kulturními xxxxxxxxx1) xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx památkových zónách, xxxxx to xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxx xxxxx xx xxxx této xxxxxxxx platí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebních xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x navenek xxxxxxxx xxxxxxxx obvodovými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx prostorem xxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx určený xxx xxxxxxxxxxxxx osob, x xxxx xxxxx x hustota xxxx xxxxxxxxx xxxxx normové xxxxxxx x xx xxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

1. do 2000 x2, xxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx xx páté xxxxx vyhlášky,

2. nad 2000 m2, která xxxx navíc splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x šesté části xxxxxxxx,

x) ubytovací jednotkou

1. xxxxxxxxxx pokoj xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x tomuto xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2), určená x xxxxxxxx bydlení,

e) xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výroby, x dále xxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxx x xxxxxxxxx, kromě xxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx pod xxxxxxxx x),

x) stavbou xxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvířata3), xx. xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx pro zvířata x chovu, výkrmu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. stavba xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, stavba xxx xxxxxxxxxx chlévské mrvy, xxxxx, xxxxx, močůvky x xxxxxxxx, stavba xxx xxxxxxxxxx tekutých xxxxxx x stavba xxx konzervaci x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

3. stavba xxx posklizňovou xxxxxx x skladování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, část stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prostředků xx xxxxxxx xxxxxxx x maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1&xxxx;000 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx bydlení x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavebního díla, xxxxxxxx podlahou, xxxxxxx xxxx konstrukcí krovu x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je určena x trvalému bydlení x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plochu 8 x2. Xxxxxx, která xx plochu nejméně 12 x2 a xx zajištěno xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, přímé xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx regulace xxxxx, xx obytnou xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx jedna xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 16 x2; x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx obytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plocha xx xxxxxxx výškou menší xxx 1,2 x,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, velikostí x stavebním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xx x xxxx zdržovaly xxxxx,

x) xxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxxxx metoda, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx technické xxxxx4), xxxxx dodržení xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nádrží, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacitě xxxxxxxx nádrže x xx xxxxxxxx nebo xx ní xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX POŽADAVKY XX XXXXXX

§4

Xxxxx

(1) Žumpy xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxx xxxx být v xxxxxxx viditelných průsaků xxxxxxxxx zkouška xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v souladu x jiným právním xxxxxxxxx5).

(2) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx6) ukončenou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x klidu

(1) Stavby xxxx mít xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhu xxxxxx. Xxxxxx rozptylových xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přístup x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx stavby.

(2) Xxxxxxxx x parkovací xxxxx xx řeší jako xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx provozně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxx hodnotami, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx vybavení

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx zdroj xxxx xxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx odpadních xxx, sítě potřebných xxxxxxx a xx xxxx elektronických xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx energií xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odběr xxxx pro hašení xxxx být přístupná x xxxxxx označená.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx napojeny na xxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx možné x xxxxxxxxxx přijatelné. X xxxxxxx xxxxxxx xx nutno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odpadních xxx.

(4) Xxxxxx, x xxxxx odtékají xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx vody"), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vody xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx. Znečištění xxxxxx xxx xxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx řeší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx samostatně, odvádí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odběrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxx x xxxxxxx havárie xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx průnik xxxxx xx stavby.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako souběh xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx narušit xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx oplocení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pozemku x xxxxxxx materiál xxxxxxxxx xxxxxx povodně, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx pevné xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx průchod xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

POŽADAVKY XX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx hospodárnosti xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx základní požadavky, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx bezpečnost8),

c) xxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx9),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx10),

x) bezpečnost xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x tepelná xxxxxxx11).

(2) Xxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxx údržbě x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx pro stavbu xxxx xxxxxxx, že xxxxxx splní xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§9

Mechanická odolnost x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x nepříznivé xxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx řádně xxxxxxxxx xxxxx údržbě, xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poškození xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx přilehlé stavby,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx narušit xxxxxxxxx xxxxxx, mechanickou xxxxxxxx x funkční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx které xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poškození xxxx xxxxxxxx provozuschopnosti xxxxxxxxxxx technických zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konstrukce,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pozemních komunikací x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vybavení x xxxxxx stavby,

f) xxxxxxxx xxxxxx x míře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činitele, xxxxxxx by bylo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podzemních vod xxxxxxxxxx zvýšením xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx toku nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx koryt xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odběratelů xxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nemohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx12), musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedeny xxx, xxx nedošlo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx celku.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx x normovými hodnotami xxx, aby po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x odolaly xxxx účinkům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlivům xxxxxxxxx, x to x předvídatelným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx deformace xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx činnosti na xxxxxx.

(5) V xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx opadnutí,

b) xxx povodni xxxx xxxxxxxx technické xxxxxx xxxxxx umožňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podlaží xxxx xxxx být navrženo xxxxxxxx xxx jednoduché xxxxxxxxxxx vody x xxxxx,

x) xxxxxxxx obytné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx podlah byla xxx xxxxxx hladiny xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pokud xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxx chráněna xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx a překlopení. Xxx xxxxxxxx nádrže xx xxxxx, xxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 2 x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, zdravých xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x provedena xxx, xxx neohrožovala xxxxx x zdraví osob xxxx xxxxxx3), xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uživatelů xxx xxxxxxxxx okolních staveb x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx předpisech9), xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) uvolňování xxxxx nebezpečných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nepříznivých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx13),

x) xxxxxxxxxx vzduchu, xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx x xxxx,

x) nedostatečného xxxxxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxx,

x) nevhodného xxxxxxxxx x odpady14),

h) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konstrukcích xxxx xx povrchu stavebních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx tepelně xxxxxxxxxx x zvukoizolačních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx užívaných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx světelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Stavba xxxx xxxxxxxx škodlivému xxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx atmosférickým a xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx.

(3) Úroveň xxxxxxx xxxxxx místnosti nad xxxxxxxxx terénem x xxx xxxxxxxx podzemní xxxx xx dána xxxxxxxxx hodnotami.

(4) Funkční xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobeno a xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx bahna x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx výška xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) 2600 mm x obytných a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) 2300 xx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx zkosenými stropy xxxx mít xxxx xxxxxxx xxxxx nejméně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx šesté xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx15).

(6) Xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mísu x xxxxx koupelnu. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytovými xxxxxxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx mís stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxx x počtu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Záchod xxxxx xxx přístupný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx v xxxx.

§11

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) X nově xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řešit xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osvětlení, x xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx zástavbu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x možností xxxxxxxx xxxxxxx teploty.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx využití x xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotami.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx regulace xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxx pobytu xxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 25 x3/x xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 1/x. Xxxx ukazatel xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx xxxxxx oxid xxxxxxxx XX2, xxxxx koncentrace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx 1&xxxx;500 xxx.

(6) V xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx, prostory xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx mít umělé xxxxxxxxx x souladu x normovými xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x normovými hodnotami x musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx regulace xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx x xxxxxx xx uskladnění xxxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Komunikační xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx osvětlení v xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx x xxxx xxx odvětrány.

§12

(1) Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxx větrány do xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx komunikačních.

(2) Větrání x denní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx a větracích xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 5 x2 x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1500 xx. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx odtok xx xxxxxxxxxx uzávěrem.

(3) Xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x celé xxxxx xxxxxx, šachtou xxxxx xxx xxxxxxxx spaliny xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx může xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx novými částmi xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx denní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oken. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx vyhovující, xxxx-xx xxxxxxxx normové hodnoty. Xxxxxxxxx nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s normovými xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nových xxxx xx kromě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx.

(5) Xxx doplňování stávající xxxxxxxx xxxxxxxx výstavbou x prolukách, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, se posuzuje xxxx na stínění xxxxxxxx xxxxx porovnáním xx stavem xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx

(1) Prosluněny xxxx xxx všechny xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx využití xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx místnostech xxxxxxxx xxx zrakově náročné xxxxxxxx.

(2) Byt xx xxxxxxxxx, je-li součet xxxxxxxxxxx ploch jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místností xxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxx součtu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx místností. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx podlahových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roven nejméně xxxxx polovině xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x vibracím

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx a vibrace xxxxxxxx xx osoby x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x je vyhovující xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxx zajišťování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx staveb9),10).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprůzvučnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxx mezi místnostmi xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx kročejová xxxxxxxxxxxxx stropních xxxxxxxxxx x podlahami je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx zabudovaná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vibrace musí xxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx byl omezen xxxxxx hluku x xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx musí vést x připevnit xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx používání xxx xxxxxxxxx hluk xxxx.

§15

Bezpečnost xxx provádění x užívání xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo pobytovými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1950 x 1950 x 800xx; x xxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociální xxxx, xxxx xxxxxxxxx přepravu xxxxxxxx rozměrů 1950 x 1950 x 900 xx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx rodinné xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx rozvaděčů xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hlavních xxxxxxx xxxxx x xxxx, odvádění odpadních xxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx16) xx xxxxxxxx budov a xxxxxxxxx výtahů budov xxx bydlení a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vodou xxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx x xxxxxxx staveb xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§16

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x provedeny tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, umělé xxxxxxxxx, xxxxxxxxx klimatizaci byla xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx tvarem budovy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, použitými xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx klimatické xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx stavem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, aby xxxx dlouhodobě po xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) požadované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx účelů xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

Odstraňování staveb

(1) Xxxxxx xx xxxx odstraňovat xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx nedošlo x ohrožení bezpečnosti, xxxxxx x zdraví xxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x k nekontrolovatelnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx. Xxx odstraňování staveb xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(2) Okolí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx činností x xxxxxx důsledky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx provádět xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx17).

(4) Xxxxxxxx x demoliční odpady x odstraňovaných xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nepřetržitě xxx, xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rozplavování x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nakládáno x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisem5).

XXXX ČTVRTÁ

POŽADAVKY XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx základovým poměrům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx být xxx tom xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx zakládání staveb xx xxxx zohlednit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) X staveb, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pece, mrazírny xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx změn xx xxxxxxxxxx základové xxxx, zejména x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx a zařízeními, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxx uvažovat.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx konstrukce, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx základů, xx xxxx izolovat xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxx x prostory xxxxxx xxx pěstování xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx podlah xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx.

§19

Xxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx musí xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vodní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx normovými xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx mostů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx konstrukcemi,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x bodových xxxxxxxx xxxxxxxx tepla pro xxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) kondenzace vodních xxx a bilance xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx konstrukce x spár xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zimním x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx obvodovým xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx na další xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vzduchovou xxxxxxxxxxxxx xxxx místnostmi x budovách xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx navrhovaného způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Stropy

(1) Xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x povrchy xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx technické xxxxxxxxxx xxx prostupu xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx konstrukcemi x ustáleném i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnot.

(2) Xxxxxx xxxxx x podlahami x povrchy jsou xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neprůzvučnost x kročejová xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§21

Xxxxxxx, xxxxxxx stěn x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx tepelně xxxxxxxxx vlastnosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x dále xxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neprůzvučnost xxxx xxxxxxxxx hodnotami. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx bytových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pasáží x xxxxxxx průchodů, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x z hlediska xxxxxxxxxxxxxxx x důvodu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx deklarované xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x podlaze xxxxx narušit xxxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxx xxxxxxxxx prostor.
(6) V xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxx podlahy xxxxxxxxx xxxxx průniku xxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxx xxxx a xxxxxx x prostorech, kde xx xxxxxxxxx výbuchu xxxxxx, xxxx být xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxxx vstupní přístupné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a každý xxxxxx xxxxx prostor xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx schodištěm. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx především pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cest v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Místo schodišť xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx cestách xxxxx xxx větší sklon xxx 1 : 8.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x průchodná xxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx šířky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Vzájemný xxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx výšek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rameni xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupně xxxx být xxxxxxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxx být x materiálu odolného xxxxxxxx mechanického xxxxxxxx x xxxxx daného xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v bytech x xxxxxxxx xxxxxx xx dán normovými xxxxxxxxx.

(8) Nejmenší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, rozměry podest x mezipodest, umístění xxxxx x prostoru xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx schodišť musí xxx vodorovný xxxx xxxxxx v xxxxxxx x podélném xxxxx. Xxxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 %.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Nejmenší xxxxxxxxx xxxxx ramene xxxxxxxxxxx schodiště x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stupně xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupňů, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, celých xxxxxxx žebříkového xxxxxxxxx x šikmých xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx stupnice xxxx než 3 xx.

(5) Xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Hluk xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx akustiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx osvětlen x xxxxxx.

§24

Xxxxxx a kouřovody

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx být navrženy x xxxxxxxxx xxx, xxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx paliv xxx xxxxxxxx xxxxxxxx odvod x xxxxxxx xxxxxx xx volného ovzduší, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx18) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx osob xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx instalovaného xxxxxxxxxx xxxx xxx potvrzena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Vyústění odvodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx x technicky odůvodněných xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x průmyslových staveb, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a emisních xxxxxx podle odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, komínových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx opatřeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx světlého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxx normovými xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být kontrolní, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx čisticí xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx komínů x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx x čistí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx zabezpečen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx střeše, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cestou, xxxxxxxxx stupni. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x komínové xxxxx xxxx dány xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Požadavky na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx musí xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxx xxx, xxx neohrožovaly xxxxxx x xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x zabraňovat vnikání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Střešní xxxxxxxxxx xxxx xxx navržena xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pochůzné střechy x terasy musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxx xxxxxx xx vzduchotechnických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx střech x teras xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxxx xxx prostupu xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) nejnižších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména v xxxxxxx tepelných xxxxx x konstrukci x xxxxxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) součinitele prostupu xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tepla xxx tepelné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx průběhu,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx konstrukce v xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) prostupu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vazbě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxx xxxxxx

(1) Výplně xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx za běžného xxxxxxx nenastane xxxxxxxx, xxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx x musí xxxxxxxx zatížení včetně xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx větrem x xxx xxxxxxxx poloze xxxxxx, aniž xx xxxxx k poškození, xxxxxxxx, deformaci nebo xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx10).

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx do bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 800 xx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x obytných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx je volný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 0,5 m, xxxx být vysoké xxxxxxx 850 xx xx úrovně xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx zábradlím nejméně xx xxxx výšky.

(6) Xxxxxxxx otvory xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx menší xxx 0,7 x x x vstupních xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx 0,6 m. Xxxxxxx rozměry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx orientována xx xxxxxxxxxx prostoru, xxx nejsou xxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§27

Zábradlí

(1) Všechny xxxxxxxx xxxxxx stavby, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zvířat x x xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx opatřit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zábradlí xx xxxx zřídit xx volném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, před xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plochy.

(3) Zábradlí xx nemusí xxxxxx, xxxxx

x) xx bránilo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx je plocha xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x jeviště,

b) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx konstrukcí odpovídající xxxxxxxx xxxxx provozem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx 3 x x xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx nepochůzný xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 1500 xx, který xx xxxxxxxx vymezen xxxxxxxxxx xxxxx normových xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x vodorovných xxxxx xx dána xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Zábradlí x jeho xxxxxxxxxx xxxxx musí x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx podklouznutí xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx normovými xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx madly, xxxxxxx umístění a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Výtahy

(1) Stavby xxxxx xxxxx x potřeby xx xxxxxxxx xxxxxx19)

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxx,

x) určenými xxx xxxxxxx nákladů,

c) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx musí zřizovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podlaží xxxx podkroví v xxxx úrovni. X xxxx dokončených xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx do xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podlaží xxxx podkroví x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx nemusí xxxxxxxx xxx existující výtahy xx xxxxxx podlaží xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx rozměry xxx xxxxxxxxx xxxxxx x minimální xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výtahů x budovách xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Výtahové x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx potřebná xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30

Shozy xxx xxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxx x odpady. Xxxxxxx šachty, jejich xxxxxxx a čisticí xxxxxx, popřípadě vhozové xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx xx ostatních xxxxx stavby xxxxxx xxxxxxxx xxxx, kouř, xxxxx, xxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěno xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx šachet musí xxxxxxxxx i xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kapalných xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx šachet nesmí xxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxx nejméně 1100 xx nad xxxxxxxx nebo zajištěny xxxxx xxxx osob. Xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx mít xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx šachet xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Předsazené xxxxx xxxxxx nesmí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provoz xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx, x bezpečnostním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 0,5 x, xx nejméně 4,95 x.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x lodžií xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx úpravou xxxxxxx danou normovými xxxxxxxxx. Musí x xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx srážkové xxxx.

(3) Xxxxxxx, lodžie a xxxxxxxxxxx xxxx vedoucí xx volného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odolnou a xxxxxxxx xxxxxxxxx konstrukcí.

(4) Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx prostupu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x lodžie xxxx xxx x xxxxxxx x potřebným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pláštěm xxxxxx xxxxx normovými hodnotami.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX STAVEB

§32

Vodovodní xxxxxxxx x vnitřní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody xxxxx xxx propojeny x xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Vodovodní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vnitřního xxxxxxxx.

(4) Hlavní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx umístění xxxx xxx xxxxxxxxx x trvale označeno. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx osadit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vodu.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu řešen xxxxxx xxx pitnou x xxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx studené xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Rozvodné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vody xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx podléhající korozi xxxx být xxxxx xx xxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx oddílná, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx oddílná. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípojky musí xxx uloženo xx xxxxxxxxx hloubky nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx únik odpadní xxxx mohl xxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, větracích xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdních prostor x xxxx xxx xxxxxxxx nejméně 500 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx střechy x xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okolí.

(5) X xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxx čistěním podlah, xx xxxxxxxxx xxxx x xx zařizovacími xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vpusť. Xxxxx to xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vpusť xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) V záplavovém xxxxx20) a xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx stavby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx povodni, x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdutí xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dešti, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpětnému toku, xxxx xxxxxxxx.

§34

Připojení xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxxxxx rozvody x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx distribuční xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx. Xxxxxxx rozvody xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Elektrický xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx požadavky xx

x) xxxxxxxxxx osob, zvířat x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v daném xxxxxxxxx xxx určeném xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a strojů,

e) xxxxxxx elektrické xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx požáru,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx elektromagnetickou xxxxxxxxxxxxxx21) x xxxxxxxxx, xxx xxxx zařízení v xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uspokojivě xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx způsobovala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rušení xxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxxxxx.

(3) Transformační xxxxxxx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxx požadavkům, xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx a požárně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Stavba xxxx xxxxxxxxx vstup xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxx rozvodných skříní x xxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx koncovým bodům xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx body xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx22). Vnitřní silnoproudé xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx sítí elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na zabezpečení xxxxx xxxxxxxx.

(5) Každá xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vypnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxx xx zřizuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zemničem.

(7) Xxxxxxx xx jmenovitým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 16 X xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx bytu xxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxxx xx dáno xxxxxxxxx hodnotami.

§35

Xxxxxxxxxx přípojky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx přípojku x odběrné xxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxx xxx materiál, xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvod xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx xx možná xxxxxx xxx, aby x důsledku xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx místě x xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nesmí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x místnostech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx x xxxxxxx požáru budovy xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx rozvodu xxxxx xx ukládá xx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxx je provedena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mechanickým xxxx xxxxxx,

x) při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) při xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdmi x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx23) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx podle xxxxx xxxxxxxxx umístěny xxxxx x prostorách, xxxxx xxxx objemem, účelem x popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spalovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tepelnému xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X staveb xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx plynu xxxx xxxxx hladiny xxxx, xxx kterou xxxx xxxxxxxxx území stanoveno.

§36

Xxxxxxx xxxx bleskem

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx mohl xxxxxxxx

x) xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x vnitřním shromažďovacím xxxxxxxxx, stavbě xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, stavbě ubytovacích xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx počet xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx službách, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, plynárně, xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) výbuch zejména xx xxxxxxx x xxxxxx výbušných x xxxxxxxxx hmot, kapalin x xxxxx,

x) xxxxx xx kulturním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx, archivu, muzeu, xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, x které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx okolí, xxxxxxx x továrního xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx věže.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx proveden výpočet xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx stavby.

(3) Pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx bleskem se x staveb zřizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemnič.

§37

Vzduchotechnická zařízení

(1) Vzduchotechnické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx větraných xxxxxxxx, xxx vyhovělo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx musí xxx bezpečný, hospodárný, xxxxx ohrožovat xxxxxxx xxxxxxxxx a zdraví xxxx xxxx zvířat. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolí. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 1,5 x xx xxxxxxxxxx xxxxxx venkovního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxx a 3 x od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx otvorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výměny xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx získávání tepla x odváděného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinností, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx není x daných podmínkách xxxxxx.

(5) X budov x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx musí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx ekonomicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provoz x je xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx proveditelnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytápění24). X xxxxxxx instalace tepelných xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxx x dispozici xxxxxxx xx uskladnění tuhých xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzduchu. Xxxxx xxxxxx, kondenzátu xx xxxxxx a xxxxxxx škodlivin xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx ztrát budov xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tělesa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx řádnému xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx do okolí.

(5) X xxxxxxxx soustavách xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měření x nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx soustav. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx soustav xx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tepla.

(6) Xxx xxxxxxx tepla z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavby x xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx média.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 a xxxxxx xxxxxxx topného xxxxx musí být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXX XXX XXXXXXX DRUHY XXXXXX

§39

Xxxxxx domy

(1) V xxxxxxx xxxx25) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxx x napojením xx pozemní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx domy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx denní xxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxx domy a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx25) musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx vymezit xxxxx stanoviště xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx pozemku stejného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx výška xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx25) xxxx xxx xxxxxxx 2500 xx, x xxxxxxxx 2300 xx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx šikmým xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosažena xxxxxxx xxx polovinou xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx schodišťových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx podlaží x xxxxxxxx domě x xx stavbě pro xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx větší xxx 35x; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx 3000 xx, xx možno xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx 41x. X jednom xxxxxx xxx xxx xxxxxxx 18 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx stavbě xxx rodinnou xxxxxxxx xxxx xxx nejmenší xxxxxxxxx xxxxx 2100 xx a nejmenší xxxxxxxxx xxxxx 900 xx; u xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx šířka 750 xx.

§41

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, aby x xxxxxxx havárie xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx možné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x této xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx pohotovostní, xxxxxxx x xxxx záchranná xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vyhovující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxxxx oddělovací xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx jejich dimenzování x xxxxx prostorového xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotami.

(3) Výškové xxxxxxx na únikových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxx 400 xx, xxxx být xxxxxxxxx rampami se xxxxxxx xxxxxxx 1 : 12.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx prostoru xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx prostoru, určená xxx xxxx více xxx 50 xxxx, xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxxxx ramen xx 25x do 35x. Xxxxxx ramena musí xxx přímá. Schodiště x tohoto xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx x xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 stupních x podesty před x xx xxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx únikové cesty.

(5) Xxxx xxx 50 xxx xxxx 100 xxxx musí xxx x dispozici xxxxxxx xxxxx samostatná místnost xx xxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx xxx 50 xxxx xxxxx pisoárové xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx jedna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx od zařízení xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx uspořádáno xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx délce xxxxxxx 3000 xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx 1 : 8 x xxxx xxx protiskluzovou xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx odkládání xxxxx.

§42

Xxxxxx pro xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx mít xxxxxx dopravní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2000 xx, x xxxxxxx 2500 xx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx umístěny xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx cestám a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vstupy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být oddělené xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X staveb xxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx stání 50 x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx komunikace, pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pruhem.

(4) Stavby xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx záchodovou xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x ženy obojí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Stavby ubytovacích zařízení

§43

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx25) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx plochy x xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx; hotel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx omezený xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx do xxxx xxxx. Xxxxx x penzion xx xxxxx xx xxxx xxxx. Turistické ubytovny xx zařazují xx xxxx xxxx a xxxxx, xxxxxxx chat x bungalovy xx xxxxxxxx do xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx vstupní xxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožňovat xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx 1500 xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx schodiště xxx xxxxx xx 1100 xx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx 1200 xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx 1100 mm. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx křížit x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 2600 xx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx stropem xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxx výška xx xxxxxxx 1600 mm. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx stropem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx pokoje xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxx šířku 900 mm, x xxxxxx určených k xxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx průchozí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 500 xx a xxxxx xxxxxxxxx 2&xxxx;200 mm; xxxxxx být xx xxxxxx xxxxx oddělena xxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxxx plocha xxxxxx x ubytovací xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx

x) 8 x2 x xxxxxxxxxxxxxx pokoje, 12,6 x2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) 9,5 m2 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 13,3 x2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx hvězdičky,

c) 11,4 x2 x xxxxxxxxxxxxxx pokoje, 13,3 x2 u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) 12 x2 x jednolůžkového xxxxxx, 16 x2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx pět xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx, xxx xxxxx další xxxxx se nejmenší xxxxxxxxx plocha xxxxxx xxxxxxxx x 5 x2.

(2) Hygienické xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotky xxxx xxx xxxxxx nejméně 4 m2.

(3) Ubytovací xxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx až xxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx zařízení. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx alespoň xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx na xxxxxxx 10 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx sprchovým xxxxxx x umyvadlem, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxx, x předsíní x umyvadlem.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx než xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výtahem.

(5) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kde xx xxxxxxxxxxx společenská xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx záchodovou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx muže x xxx xxxx obojí x předsíní x xxxxxxxxx. Požaduje xx

x) xxx ženy xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 10 žen, xxx xxxxxxx dalších 20 xxx jedna xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxx jedna xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx 10 xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx 40 mužů xxxxx xxxxx záchodová xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx ustanovení xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§45

(1) Xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 5 x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx po xxxxx xxxxxx provozní xxxx, xxxxx xxxx instalována xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx připojeno xx xxxxxxxx telefonní xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 75 xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx umožňujícím řízení xxxxxxxx. Ubytovací zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 30 xxxx xxxx být xxxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxx x optický xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx cesty xxxx mít nouzové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx zařízení x ubytovací xxxxx xxxxx xxx napojeno xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Hygienické xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26).

§46

Stavby xxx výrobu x xxxxxxxxxx

(1) Schodiště xx stavbách xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx první x poslední xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ramene výrazně xxxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx.

(2) Vnitřní povrchy xxxx, xxxxxx a xxxxxx konstrukcí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx snadno xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci.

(4) Xx stavbách xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

Garáže

(1) Xxxxxx výška xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x rozměry xxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx, kde xx xxxxxx zdržují zaměstnanci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x normovými hodnotami.

(3) X jednotlivých x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxx vzniku nepřípustných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynů x par x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, tak x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X hromadných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřního xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Kanalizace xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx únik xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx hmot.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xxx x důsledku jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx života x xxxxxx xxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx hodnotami.

§48

Servisy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hmot

(1) Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx pohonných xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx ochrana xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu27).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a opraven xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx látek a x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx xxx xxxxx látky x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx spodním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) X čerpacích xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx normovými xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx výšky xxxxxxxxx x prostorů x xxxxxxxxx stanicích, xxxxxxxxx x opravnách xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou dány xxxxxxxxx hodnotami.

(5) Větrání xxxxxxxxx stanic, servisů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hlediska ochrany xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx stanice x xxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxx31)

(1) Běžné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jedním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx hodnotami32).

(2) Xxxxxx výkonné dobíjecí xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxx elektrická xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zásuvkovými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx32).

(3) Xxxxxx xxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xx stejnosměrný xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zásuvkovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx 2 v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx33).

(4) Xxxxxxx přístupné xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zdánlivým xxxxxxx xxxxxxx 3,7 xXX vyhrazené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx být xxxxxxxx alespoň

a) zásuvkami xxxx xxxxxxxxxxx zásuvkovými xxxxxxxxxx typu 3 X, x xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotami32) x režimu xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx36) x režimu xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx výkonem xxxxxx xxx 3,7 xXX xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2, x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx32).

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx hodnotami37).

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydávající xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx34) xxx dodávky xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx čerpací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx používaný xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vybavení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx34) pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx paliva.

(9) Přípojky xxx motorová xxxxxxx, xxxxx motocyklů, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx35) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vodíku xx xxxxxxxxxx vozidel.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stlačený xxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxx palivo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx38) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx vydávající xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vozidlech xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx39) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(12) Profil xxxxxxxx pro motorová xxxxxxx, xxxxx motocyklů, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemního xxxxx xxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx40).

(13) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX), xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx41).

§48x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx42)

(1) Xxxx xxxxxx x změna dokončené xxxxxx, která xx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx stání, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instalaci xxxxxxxx stanice xxx xxxxxxxxxx vozidla pro xxxxx páté parkovací xxxxx, xxxxxxxx parkoviště xxxxxx stavby

a) je xxxxxxxx xxxxxx budovy x u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx parkoviště xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxx xxxxxxx sousedí x x změny xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx parkoviště.

(2) Xxxx xxxxxx xxx bydlení x změna xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx 10 parkovacích xxxxx, xxxx mít xxxxxxxxx kabelovodů pro xxxxx parkovací xxxxx xxx xxxxxxxx instalaci xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxx

x) xx umístěno xxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx stavby xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozvodů xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx sousedí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx změna xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx stavby xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxx dokončené xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx rozvodů xxxxxxxxx 7 % celkových xxxxxxx na změnu xxxxxxxxx xxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 266/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§49

Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx být

a) 3000 xx u xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxxxx mateřských xxxx; xxxxxxx xx světlou xxxxx 2500 xx xxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 12 m3 xx xxxxx xxxx,

x) 3300 mm x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x speciálních xxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osvětlení xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx 3000 xx, xxxxx xx dodržena xxxxxxxx xxxxxxx 5,3 x3 xx xxxxxxx xxxx,

x) 6000 xx x xxxxxxxxxx rozměrů 12 x x 18 x a 12 x x 24 x, 7000 mm x xxxxxxxxxx xxxxxxx 18 x x 30 m x xxxxxxx,

x) 2500 xx x šaten.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx odděleně xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx místnost xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x předškolních xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ze xxxxx x denních xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx záchodovou xxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx škol musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx světlá xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx musí být 3000 xx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x 2200 xx, xxxx-xx výukové xxxxxxxx jen xx xxxxx straně chodby. Xxxxxx-xx tato chodba xxxx hlavní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 3000 xx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být 1200 mm.

(6) Xx xxxxxxxxx prostorách xxxx xxx xxxxx šířku xxxxxxx 900 xx. X xxxxxxxxxx musí xxx alespoň xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1800 xx x 2100 xx.

(7) Xx všech xxxxxxxxxxxx zařízeních, základních xxxxxxx a ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx používány xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx křídla xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxx být xxxxxx xxxxxxx dveří zasklívána.

(8) Xx xxxxxxxxx prostorách xxxx být xxxxxxx xxxxxxx jeden výtok xxxxx xxxx. Xxxxx xx zavedena xxxxx xxxx, xxx x xxxxxx x dosahu xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx než 45 xX.

§50

Stavby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Technické řešení xxxxxx pro hospodářská xxxxxxx musí umožňovat, xxx xxxxxxxx proudění, xxxxxxx x relativní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výměnu, xxxxxx x zabudování zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Řešení, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx staveb, xxxxxxx xxx xxxxx žlaby x xxxxx xxxxxxxx, x nimiž přicházejí xxxxxxx do xxxxx, xxxxx být x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx izolován x výjimkou zabránění xxxxxxxxx. Xxxxxxx prvky x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx xx zamezilo xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx x místnostech, xxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx veterinární zákroky.

(4) Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměny xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx plynulou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektrické xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém a xxxxxxxxx vybavení pro xxxxxxxxx nejdůležitějších xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Stavby xx xxxxxxxx xx produkci xxxxxxxxxxxx xxxxx28) se xxxxxxxxx zabezpečením xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx proniknutí xxxxx xxxxxxxxxxxx jakost xxx xx staveb x xxxxxx součástí xx okolního xxxxxx x podloží x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx přicházejí xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavebními xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úpravami, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx splachem,

c) xxxxxxxxx xxxxxx na kapalná xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx29).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx xxx a x xxxxxxxxxx pásmech

a) u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx tekutých xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx sušiny xxxxxx xxx 30 %; uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémem28) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxx vizuálně xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx siláže x xxxxxx xxxxx xxx 30 % x hnojišť, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx provedena kontrola xxxxxxxxxx kvality stavebních xxxxx x průběhu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx; x průběhu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx28) xxxxxxxxxxx povrchy x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxxx zvířata

(1) Obvodové xxxxx a zastřešení xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx skladované xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Otvory xxx větrání staveb xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx větrání, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx technická xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx vnikání xxxxxxx xx prostoru xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx jímce. Podélný x xxxxxx sklon xxx xxxxxxxxxxxxx ploch xx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx x kontaminovaná xxxxxxxx xxxx odtékala xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx plocha xxxxxx a xxxxx xx kejdu musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vozovky a xxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obrubníky xxxxxxxxxx nad terén x xxxxxxx nájezdy xxxxxxxxxx proti niveletě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx proti přívalovým xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx siláže x xxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebezpečných xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx silážního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx nich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx tekutina xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žlabů xxxx xxx xx obvodových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, kde xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

§52

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx x skladování xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxx suché, zastřešené, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stěn a xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxx,

x) umožňovat xxxxx vzorků pro xxxxxxxxxx kvality skladovaného xxxx,

x) umožňovat xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vlhkosti skladovaného xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x hlodavcům,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx dálkové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx skladování,

g) xxxxxxxx xxxxxxx prašnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx odpadů z xxxxxxxxxxxxxxx linek.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx brambor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skladování xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx skladovacích xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, zařízením xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx posklizňovou xxxxxx x xxxxxxxxxx ovoce x zeleniny musí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxxxx prostorech xxx skladování xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v prostorech x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se izolace xxxxx zemní vlhkosti xxxxxxxxxx.

§53

Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Stavba xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vagónů xxxx silničních nákladních xxxxxxx, oddělené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx nádrží xxxxx požadované xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x střešní xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xx

x) xxxxxx ochranu před xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx vlastnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx skladovaných xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx korozi,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx pyrolytického rozkladu xxxxxx,

x) xxxxxx statického xxxxxxxx skladovaných xxxxxxxxx x technologického zařízení xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx a vyskladňování,

e) xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx vniknutí vody x xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxx x omezení prašnosti,

g) xxxxxxxx podlah xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skladovanými xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Konstrukce xxxxxx x xxxxx stavby xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 odst. 5 x 6 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx staveb xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, volně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx manipulaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dusičnanu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx hnojiv obsahujících xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XX, XXX, xxxxxxxx x XX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx amonného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dodržením xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx být xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx, strop x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx mít xxxxxx xxxx otvory, xxxx xxx izolovány proti xxxxx xxxxxxxx x xxxx dovoleno xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§53x

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin

(1) Xxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxx zamezit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vod xx xxxxxx xx okolního xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a podzemních xxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stavebními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx únik xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, přetečením xxxx xxxxxxxx.

(2) Stavby xxxx xxx xxxxxxx xx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) úsek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx30), xxxx musí xxx xxxxxxxxxx odvětratelný x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s možností xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, XX x xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, x povrchem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx srážkové, xxxxxxxxx x odpadní vody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Stavba xxx skladování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx odolný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx přítoku srážkové xxxx z xxxxxxxx xxxxx x proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx dimenzována xxxxxxxxx xx 10 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravního xxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účinkům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx soklem po xxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx prahu xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx sklad xxxx xxx samostatně xxxxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vzduchu, xxxxxxxxx x dispoziční xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odděleně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obalech, xxxxxxxxxxxx x nádobách, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx30), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezpečnosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xx příruční sklad xx nevztahují odstavce 1 xx 5.

§53x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 20/2012 Sb. x účinností xx 1.2.2012

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

Xxxxxxx

Xx podmínek xxxxxxxxxxx x §169 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §5 odst. 2, §10 xxxx. 3 x 5, §11 xxxx. 2, §12 odst. 2, §13 xxxx. 2, §18 odst. 6, §40 xxxx. 4, §41 xxxx. 5, §44 odst. 2.

§55

(1) Xxxxxx-xx části xxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxx, posuzují xx xxxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, že navržené xxxxxx odpovídá nejméně xxxxxxxxx požadavkům xx xxxxxx uvedeným x §8.

§56

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxx, xxx které byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se postupuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx xx výstavbu.

2. Vyhláška č. 491/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 137/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 502/2006 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 137/1998 Sb., o xxxxxxxx technických požadavcích xx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 191/2002 Sb., o technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx, xxx které xxxx projektová dokumentace xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

Čl. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 20/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §48a vyhlášky č. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nepoužijí xx dobíjecí xxxxxxx x čerpací xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 18. xxxxxxxxxx 2017.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 323/2017 Xx. x účinností od 19.10.2017

Informace

Právní xxxxxxx x. 268/2009 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 26.8.2009.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

20/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby

s xxxxxxxxx xx 1.2.2012

323/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 20/2012 Xx.

x xxxxxxxxx xx 19.10.2017

266/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 268/2009 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 12.11.2021 s xxxxxxxx §49x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2021

Právní xxxxxxx x. 268/2009 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 185/2001 Sb., o odpadech x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
6) Zákon č. 274/2001 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxx č. 423/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx způsob a xxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o využitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x klimatických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx x x stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (vyhláška x xxxxxxxx a xxxxxxx).
8) Xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., x technických xxxxxxxxxx požární ochrany xxxxxx.
9) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
Xxxxxxxx č. 380/2002 Sb., k xxxxxxxx x provádění úkolů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
10) Xxxxxxxx xxxxx č. 148/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účinky hluku x xxxxxxx.
11) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 148/2007 Sb., x energetické xxxxxxxxxx xxxxx.
12) §122 xxxx. 1 zákona x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
13) Xxxxxxxx xxxxx č. 480/2000 Sb., o xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
14) Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 383/2001 Sb., x podrobnostech nakládání x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
16) Xxxxxxxx č. 91/1993 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) §5 xxxxxxxx č. 499/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx.
18) Nařízení xxxxx č. 146/2007 Sb., x xxxxxxxx limitech x xxxxxxx xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx ovzduší.
19) Xxxxxxxx xxxxx č. 27/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx č. 590/2002 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 367/2005 Xx.
21) Xxxxxxxx xxxxx č. 616/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kompatibility.
22) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 327/2006 Sb., kterou xx stanoví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x pevném xxxxx x veřejné xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx v xxxxxx místě k xxxxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx.
23) Xxxxxxxx xxxxx č. 22/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
24) Xxxxxxxx č. 195/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx chráněných zákonem x. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx energetických xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x obecných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
26) Vyhláška č. 6/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb.
27) Zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x kanalizacích pro xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §39 xxxxxx x. 254/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 20/2004 Xx.
Xxxxxxxx č. 450/2005 Sb., x náležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx havarijního xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jejich škodlivých xxxxxxxx.
29) §3 xxxxxxxx x. 274/1998 Xx., x xxxxxxxxxx x způsobu používání xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 91/2007 Xx.
30) Xxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/94/EU xx xxx 22. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx alternativní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/1745.

32) XXX XX 62196-2 ed. 2 Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xx rozměrovou kompatibilitu x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

33) XXX XX 62196-3 Vidlice, xxxxxxx, xxxxxxxxx zásuvková xxxxxxx x xxxxxxxxx přívodky - Nabíjení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměnitelnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kolíky x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx.

34) XXX XX 17127 Venkovní výdejní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

35) XXX XXX 17268 Plynný xxxxx - Xxxxxx rozhraní xxxxxxxxx xxxxxxx.

36) XXX XXX 60884-1 Vidlice x xxxxxxx xxx domovní x xxxxxxx xxxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxxx požadavky.

37) XXX XX 15869-2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx 400 V, xx 63 A, 50 Xx - Xxxx 2: Xxxxxxxx xx xxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx nebo XXX XX 16840 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, třífázové xxxxxx 400 V, 50 Xx x proud xxxxxxxxx 250 A.

38) ČSN EN XXX 16923 Xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx - CNG xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

39) XXX XX XXX 16924 Plnicí xxxxxxx xx xxxxx xxxx - XXX xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

40) XXX EN XXX 12617 Silniční xxxxxxx - xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - 3,1 XXx konektor.

41) XXX XX XXX 20519 Lodě x xxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx plavidlům xxxxxxxxx xx zkapalněný xxxxx plyn - Xxxxx 5.3 až 5.7.

42) Xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/31/EU xx dne 19. xxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx náročnosti budov, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/844.