Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Zákon o volném pohybu služeb
222/2009 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Rozsah působnosti zákona §2

Vymezení pojmů §3

Povolování poskytování služeb §4

Přeshraniční poskytování služeb §5

Uznávání splnění požadavků §6

Uznávání dokladů §7

Uznávání povinného pojištění §8

Předkládání dokumentů §9

Povinnost zpřístupnit informace §10

Povinnost sdělit informace na žádost §11

Zákaz diskriminace příjemců služeb §12

Jednotná kontaktní místa §13 §14 §15 §16 §17

Dozor nad poskytovateli služeb usazenými v jiném členském státě, kteří přeshraničně poskytují služby na území České republiky §18 §19 §20

Dozor nad poskytovateli služeb usazenými v České republice, kteří přeshraničně poskytují služby v jiných členských státech §21 §22 §23

Výstražný mechanismus §24

Výměna informací na vnitřním trhu Evropské unie §25

Informační systém §26

Společná ustanovení §27

Vznik oprávnění uplynutím lhůty §28 §29 §30

Harmonizované tiskopisy §31

Zmocňovací ustanovení §32

Účinnost §33

INFORMACE

222
XXXXX
xx xxx 17. xxxxxx 2009
o xxxxxx xxxxxx služeb

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx příjemců xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxx a xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx trhu Xxxxxxxx xxxx.

§2

Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, které provádí xxxxx2) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a to x x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prováděna jinou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x uzavírání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby, organizování xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji, vedení xxxxxxxx investičních nástrojů, xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kapitálového xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx3),

x) xxxxxxxxxxxx obchodů x komoditami a xxxxxxxxxxx deriváty na xxxxxxxxx xxxxx27),

x) shromažďování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx shromažďování4),

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx5),

x) provozování činnosti xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelů6),

g) provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx7),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her,

i) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací9),

j) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11).

(2) Xx činnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jednotných xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §1317; xxxxx se x

x) xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání (agentury xxxxx), spočívající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx12),

x) xxxxxxxxxxx zdravotní péče13),

c) xxxxxxx xxxxxx14),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx15),

x) služby x xxxxxxx16),

x) sociální xxxxxx17).

(3) Tímto zákonem xxxxxx dotčeny právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx území xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu18),

b) xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x poplatcích19).

§3

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxx práce, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 50 Smlouvy x Evropském xxxxxxxxxxxx; xx službu se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx služby je xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx závazků, xxxxx xxx Českou republiku xxxxxxxxx x Dohody xxxx Evropským xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxxxx konfederací, xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx profesní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx hodlá využívat xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby dočasné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx členského státu, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx usazený (dále xxx "stát xxxxxxx"),

x) xxxxxxx obecného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx přiznává xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx; xxxxxxx službou xx xxxxxxx poštovní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo plynu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby nebyl xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na úkor xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx zdrojů xx xxxxxxxxxxx kapacit, xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx způsobem.

(3) Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xx vydává xxxx xxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx vydává xx xxxx neurčitou, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

Poskytovatel xxxxxx, která není xxxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx území České xxxxxxxxx přeshraničně xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu x xx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb jinak.

§6

Uznávání splnění xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx požadavky xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx požadavky xx xxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

§7

Uznávání dokladů

Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinen xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokládá xx xxxx povinnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx doklad slouží xx xxxxxxxx účelu, xxxx ze xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxx způsobenou v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx usazený. Xxxxxxx xxxx povinnosti lze xxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pojišťovnou usazenou x jiném členském xxxxx. Srovnatelnost xx xxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxx pojištění, xxxxxxx pojistného xxxxxx x výluk z xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx povinné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x chybějícím xxxxxxx xxxxxxx dosáhnout srovnatelnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu20) xx xxxxxx udělení xxxxxxxxx k poskytování xxxxxx nebo v xxxxxxx poskytování služby, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a neověřeného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx v xxxxx uvedené xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxx §30 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxx xxxxxxx orgán20) xxxxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx kopii x xxxxxxxxx překlad x xxxxxxx xxxxxx některého x členských států.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zejména xxxxxxxx adresa, xxxxxx xxxxx nebo adresa xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxxxxx xxxxx,

x) informace x tom, xxx xx poskytovatel služby xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx, xxx informace x xxxx registračním čísle xxxx jiném odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx podnikání poskytovatele xxxxxx v případě xxxxxxx osoby,

e) xxxxxxx-xx xxxx činnost xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

g) xxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx profesní xxxxxx, xxxxxx profesního xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxx podmínkách xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx a příjemcem xxxxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx existují,

j) xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu, xxxxxxxx xxxxxx zárukách, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx je poskytujících x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozsahu.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) informací, xxxxx xxxx dostupné x místě, xxx xx služba poskytována, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) dokumentů xxxxxxxx xxxxxxxx služby, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx přístupu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx žádost

Na xxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxx xxxx, není-li xxxx předem stanovena; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x těmito xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx vázán xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v profesní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxx činnosti, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx přístupu x xxxxx kodexům, xx-xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací x podmínkách xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

Zákaz diskriminace xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx služby xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přístupu x poskytovaným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem a xxxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxx jsou jednotnými xxxxxxxxxxx xxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vztahujících xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxx patří xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx20), které xxxx příslušné k xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx20) x o možnostech xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx poskytovateli xxxxxx,

x) xxxxxx informace o xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx spolku xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx, včetně Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo příjemcům xxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx povolání, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx regulovaných povolání x podmínky xxx xxxxxx výkon, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx uznávání odborné xxxxxxxxxxx, poplatcích, požadavcích xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx znalosti,

2. informace x xxxxxxxxxx předběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx poskytovat x České republice xxxxx xxxxxx x x oprávnění příslušného xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxxxx služeb,

3. seznam xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx získání,

4. seznam xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxx prvním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se zvláštní xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx kontaktní místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx, x xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx x jejich aktuálnost. X závislosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx anglickém xxxxxx x xxxxx možností x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Příslušné správní xxxxxx xx požádání xxxxxxxxx informaci o xxxxxxx, jakým jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je poskytována xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx i jednoduchý xxxxx, xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx právního poradenství x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx obecných xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

(1) Jednotné kontaktní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx předává xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům20) veškerá xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx upravujícího xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx

x) přihlášky x registraci xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx21),

x) xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx fyzických xxxx v rozsahu xxxxxxxxxx jinými právními xxxxxxxx22),

x) xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx23),

x) oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám x xxxxxxx stanoveném xxxxx právním xxxxxxxxx24),

x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze vyřídit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, a xx x na xxxxx a pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgány xx správními xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§16

(1) Jednotné kontaktní xxxxx xxxxxxxxxx předá xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §15, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx20), přičemž xxxxxxxxxx xxxxxx úplnost xxxx věcnou správnost.

(2) Xxxxx je x xxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx, xxxx je-li x tento den xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotnému xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx počíná xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Poskytovatel služby xx xxxxxxxx xxx předání xxxxxx xxxxx §15 x pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 zvolit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx členském státě, xxxxx přeshraničně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky

§18

Při xxxxxx xxxxxx nad dodržováním xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "cizí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby"), poskytují xxxxxxx xxxxxx20) součinnost xxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§19

(1) Správní orgány20) xxxx x xxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx x vlastní iniciativy, xxxx xxxxxxx na xxxxxxx žádosti státu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx skutkového xxxxx vůči cizím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx20) xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně informují xxxxxxxx členský stát. Xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxx správní xxxxxx20) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby, x xxxx právní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči němu xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx, požádají x xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx sankcí xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovatele služby.

Dozor nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx usazenými x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx

§21

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby usazenými x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx orgány20) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx členských xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxxx20) xxxxx xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxx xxxxxx usazených x Xxxxx republice poskytujících xxxxxxxxxxxx služby na xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx.

§23

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx20) obdrží ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx důvodnou xxxxxx x xxxxxxxxx vhodného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěných x xxxxx dozorové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx udělené xxxxxx.

(2) Pokud správní xxxxx20) xxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx20) informuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx, xx správní xxxxx20) xxxxxx, že činnost xxxxxxxxxxxxx služby usazeného

a) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx riziko xxxxxxx poškození zdraví, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxxxxxxx státech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x jiném členském xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx x xxx bez xxxxxxxx stát usazení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dotyčné xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxx.

§25

Výměna xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu Xxxxxxxx xxxx

(1) Je-li to xxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx-xx xx účelné xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx20) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Správní xxxxxx20) poskytnou xx xxxxxxx důvodné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx služeb usazených xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Správní xxxxxx20) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dokladů xxx xxxxxxx splnění požadavků xxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx skutečností xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx související x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx informačního xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xx správní xxxxxx20) vyžádají xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx25). Žádost x xxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx20) x osobním xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a další xxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx řídí xxxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/49/XX xx xxx 12. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxx xxx x xxxxxxx osobních údajů.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Žádosti xxxxxx xxxxx §20 xx 26 xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx získané xx xxxxxxxx takovéto xxxxxxx xxx použít xxxxx k xxxxx, xx kterému xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx členského státu xxxx xxxxx xxxxxxx x důvodů, xxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán20) xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx žádosti vyhovět xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx žádosti, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx skutečnostech x xxxxxxxx xx x míře xxxxxxxx xxxxx součinnost při xxxxxxxxx opatření, kterými xxxx xxxxxxx účel xxxxxxx.

(3) Správní xxxxxx20) xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§28

(1) Stanoví-li xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x poskytování xxxxxx vzniká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 správní orgán20) x tom, xx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém uvede xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx.

§29

(1) Xxxxxxxx žádost xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx jiných právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx20) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx správní xxxxxx přerušit. V xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx počátku, a xx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx20) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx20) xx 10 xxx ode xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx, x xx nejvýše xx dvojnásobek. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxx řádu x xxxxxx připočítávaných xx xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xx nepoužijí.

§30

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx učiní správní xxxxx20) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx upravené xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx údaje identifikující xxxxxxxx, právní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, datum xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx číslo, xxxxx úředního xxxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx osoby.

(2) V xxxxxxx, že nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx20) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxx xxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx postupuje xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx řízení a x rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx účincích, s xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x zkráceném xxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Harmonizované xxxxxxxxx

X xxxxxxx, xx Xxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx26) upravující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxx těchto tiskopisů.

§32

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13.

§33

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 28. xxxxxxxx 2009.

Vlček v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 222/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 28.12.2009.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

247/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 229/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2011

278/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

126/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxxxx xxxxxx států x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x zákona x xxxx z xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/ES xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.
2) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/2004 Sb., o podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Zákon č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxx č. 248/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx č. 127/2005 Sb., o elektronických xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 111/1994 Sb., o silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Zákon č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 586/1992 Sb., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 593/1992 Sb., x rezervách xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx dědické, dani xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 16/1993 Sb., x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů.
Zákon č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Nařízení Xxxx (XX) č. 1798/2003 o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx a x zrušení nařízení (XXX) č. 218/92.
Nařízení Xxxx (XX) č. 1777/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 77/388/XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané hodnoty.
20) §1 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.
21) Xxxxxxxxx §33 xxxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §10a xxxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 214/2006 Xx.
23) §35 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
24) §10a xxxxxx x. 48/1997 Xx., o veřejném xxxxxxxxxx pojištění a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
25) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Článek 5 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/123/ES ze xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
27) Xxxxx č. 229/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Například xxxxx č. 277/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.