Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Zákon o volném pohybu služeb
222/2009 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Rozsah působnosti zákona §2

Vymezení pojmů §3

Povolování poskytování služeb §4

Přeshraniční poskytování služeb §5

Uznávání splnění požadavků §6

Uznávání dokladů §7

Uznávání povinného pojištění §8

Předkládání dokumentů §9

Povinnost zpřístupnit informace §10

Povinnost sdělit informace na žádost §11

Zákaz diskriminace příjemců služeb §12

Jednotná kontaktní místa §13 §14 §15 §16 §17

Dozor nad poskytovateli služeb usazenými v jiném členském státě, kteří přeshraničně poskytují služby na území České republiky §18 §19 §20

Dozor nad poskytovateli služeb usazenými v České republice, kteří přeshraničně poskytují služby v jiných členských státech §21 §22 §23

Výstražný mechanismus §24

Výměna informací na vnitřním trhu Evropské unie §25

Informační systém §26

Společná ustanovení §27

Vznik oprávnění uplynutím lhůty §28 §29 §30

Harmonizované tiskopisy §31

Zmocňovací ustanovení §32

Účinnost §33

INFORMACE

222
ZÁKON
ze xxx 17. xxxxxx 2009
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, práva x xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx, xxxxx příjemců xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx činnost x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xx zákona x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx služeb na xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) provádění xxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxx2) xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx x v xxxxxxx, xxxxx xx taková xxxxxxx prováděna xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28),

x) poskytování xxxxxxxxxx služby včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx3),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx27),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx společného investování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx4),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx6),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx7),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací9),

j) xxxxxxxxxx x televizní vysílání10),

k) xxxxxxxx odborné kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x některých xxxxxxxxxxx xxxxxx států xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu11).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xx vztahují xxxxx xxxxxxxxxx x jednotných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xx 17; xxxxx se x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx povolení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (agentury xxxxx), xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxxxx přidělení zaměstnance x výkonu xxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx12),

x) xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx13),

x) xxxxxxx xxxxxx14),

x) činnost xxxxxxxx exekutorů15),

e) služby x xxxxxxx16),

x) xxxxxxxx xxxxxx17).

(3) Xxxxx zákonem xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) podmínky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18),

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxx19).

§3

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx či xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 50 Xxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství; xx službu se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx služby xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx službu, xxxxx xx usazená na xxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, jiného xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Dohody xxxx Evropským xxxxxxxxxxxxx xx straně xxxxx, x Xxxxxxxxxx konfederací, xx xxxxxx druhé, x xxxxxx pohybu xxxx,

x) příjemcem služby xxxxx, xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx profesní nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx využívat xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) přeshraničním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "stát usazení"),

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povahy xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx univerzálním x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akt přiznává xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx; xxxxxxx službou xx zejména poštovní xxxxxx, dodávka xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo plynu, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, veřejná xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x komunálními xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby nebyl xxxxx či xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x nezbytné xxx ochranu zájmů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx omezen x xxxxxx omezeného xxxxxxxx přírodních či xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx kapacit, musí xxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Oprávnění x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.

(5) Skutečnost, xx je služba xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx, četnost, xxxxxxxxxxxx x nepřetržitost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx obecného zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přeshraničně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx základě xxxxxxxxx xxxxx usazení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinen xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxx co do xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§7

Uznávání xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účelu, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

Uznávání xxxxxxxxx pojištění

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěním nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx usazený. Splnění xxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx pojišťovnou usazenou x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx co xx xxxxx, rozsahu pojištění, xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxx z xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx záruka xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx20) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předložením její xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx v xxxxx uvedené xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxx §30 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx20) xxxxxxxx, xxx předložit xxxxx bez xxxxxxxx, xxxx kopii x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států.

§10

Povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx služby je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx, popřípadě před xxxxxxxxxxx xxxxxx, následující xxxxx:

x) jméno a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx název,

b) xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, zda xx poskytovatel služby xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiném obdobném xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxx registračním čísle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby,

e) xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, který povolení xxxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xxx xx poskytovatel xxxxxx členem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx profesního xxxxxxxx, xxxxx xx x takového členství xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxx podmínkách nebo xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxxx xx volby xxxxx, xxxx-xx se xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, podmínkách a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) základní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, případně xxxxxx zárukách, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx služba xxxxxxxxxxx, xxxx kde xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby, xx kterých xx xxxxxxx poskytovaná služba, xxxx

x) dálkového xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Povinnost sdělit informace xx xxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služby povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxx, není-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx odhadem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x možnostech seznámení xx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx vázán kodexy xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x profesní xxxxxx, poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx řídí xxx xxx činnosti, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx jazykových xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx přístupu x xxxxx kodexům, xx-xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxx diskriminace příjemců xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx diskriminační, zejména xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx dodatečných nákladů xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Jednotná xxxxxxxxx místa

§13

Obecní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxx jednotné kontaktní xxxxx xxxx jednotnými xxxxxxxxxxx místy.

§14

(1) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx poskytuje

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxx výkonem, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx20), které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxx členských xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správních xxxxxx20) x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx poskytovateli služby,

d) xxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx spotřebitele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx spolku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxx spotřebitelských středisek, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo příjemcům xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) informace x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx regulovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx výkon, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxx uznávání odborné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx znalosti,

2. informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovat x Xxxxx republice xxxxx službu a x xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. seznam xxxxxxx, pro xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx prvním xxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx regulovaného xxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x centra pomoci.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxx, x xxxxx x xxxxxx aktuálnost. X závislosti na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx jazyce x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx jazycích Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsobu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxxxx xxxxxxx orgány poskytují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

(1) Jednotné kontaktní xxxxx přijímá x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům20) xxxxxxx xxxxxx učiněná xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx upravujícího přístup x činnosti poskytování xxxxxx nebo její xxxxx, xxxxxxx

x) přihlášky x registraci xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx právního xxxxxxxx21),

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od fyzických xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22),

x) oznámení x xxxxxx volných pracovních xxxx23),

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zdravotním pojišťovnám x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem24),

e) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikací.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx vyřídit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktních xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, x xx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx správní řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu

§16

(1) Jednotné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx §15, příslušným xxxxxxxx xxxxxxx20), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx je x xxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx-xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx.

§17

Poskytovatel služby xx xxxxxxxx xxx předání xxxxxx xxxxx §15 x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxxxx kterékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Dozor xxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytují xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§18

Xxx xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx poskytujícími přeshraničně xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "cizí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), poskytují xxxxxxx orgány20) součinnost xxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx.

§19

(1) Správní xxxxxx20) xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx iniciativy, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovatele služby, xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxx vůči cizím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx odůvodněna.

(2) Správní xxxxxx20) jsou povinny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informují xxxxxxxx xxxxxxx stát. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx žádosti.

§20

Xxxxx správní xxxxxx20) xxxxxx porušení povinností xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo mu xxxxxx xxxxxx, požádají x xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby.

Xxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx usazenými x Xxxxx republice, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jiných členských xxxxxxx

§21

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby usazenými x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx20) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Postupují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxxx20) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx.

§23

(1) Pokud xxxxxxx xxxxx20) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx xx udělení xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx dozorové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, je-li xx xxxxx, a x xxxxxxx xx patrná xxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxx xxxx udělené xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx xxxxx20) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, provede opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx důvody opodstatněné. Xxxxxxx xxxxx20) xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxx mechanismus

V případě, xx správní orgán20) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx osob nebo xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxxxxxxx státech, xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxxxxxxx komisi,

b) x jiném členském xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx životního xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uvědomí x xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy x Xxxxxxxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxx informací na xxxxxxxx trhu Xxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xx xxxxx pro posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxx x xxxx, xx-xx to účelné xxx xxxxx dozorové xxxxxxxxx, xxxxxxx orgány20) xxxxxx příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx o poskytovatelích xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx území.

(2) Xxxxxxx xxxxxx20) poskytnou na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Správní xxxxxx20) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podávají žádosti xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomocí tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nutné pro xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxx přeshraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx související x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů x informace xxxxxxxxxxx x ohrožením bezpečnosti xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismu.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx20) xxxxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx25). Žádost x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů20) x osobním údajům, xxxx uchování xxxxxxxx xxxxx a další xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobních údajů xx řídí rozhodnutím Xxxxxx 2008/49/XX xx xxx 12. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu (XXX), xxxxx xxx x xxxxxxx osobních údajů.

§27

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Žádosti xxxxxx podle §20 xx 26 tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx podkladě xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx členského státu xxxx možné vyhovět x důvodů, které xxxxxx xxxxxxx orgán20) xxxxxxxx, xxxx není xxxxx žádosti vyhovět xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx žádosti, informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, x těchto skutečnostech x poskytne xx x míře xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx účel xxxxxxx.

(3) Správní orgány20) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx bez zbytečného xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§28

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 správní xxxxx20) x xxx, že xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx uvede xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty.

§29

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx orgán20) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxx vydání rozhodnutí xx počátku, x xx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx20) xxxxxxxx účastníka x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ve zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx20) do 10 xxx ode xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx usnesení xx xxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx připočítávaných xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

§30

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx20) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam do xxxxx x zapíše xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx vydal, číslo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx číslo, xxxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgán20) příslušný x xxxxxxxxxx x xxxxxxx to xxxxxxxxx xxxxxx, rozhodne x xxx, xx oprávnění xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx vydat xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxxx postupuje xxxxxxx podle ustanovení xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tiskopisy xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx26) upravující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vnitřním trhu, xxxxx stanoví nařízením xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13.

§33

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxx 2009.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. r.
Fischer x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 222/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.12.2009.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

247/2011 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 229/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.2011

278/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2013

126/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků členských xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

188/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o hazardních xxxxx x zákona x xxxx z xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/ES ze xxx 12. prosince 2006 x službách na xxxxxxxx xxxx.
2) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 248/2008 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 340/2006 Sb., x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) §14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Zákon č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx činnosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 49/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Zákon č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x nemovitostí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x dani x xxxxxxx nemovitostí, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 16/1993 Sb., o xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 565/1990 Sb., x místních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Nařízení Rady (XX) č. 1798/2003 x xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XXX) x. 218/92.
Nařízení Xxxx (ES) č. 1777/2005, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 77/388/EHS x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přidané hodnoty.
20) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
21) Xxxxxxxxx §33 xxxxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §10a xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
23) §35 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx.
24) §10a xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 214/2006 Xx.
25) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxx 5 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/ES ze xxx 12. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu.
27) Xxxxx č. 229/1992 Sb., o komoditních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Například xxxxx č. 277/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx činnosti.