Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.12.2007.


Zákon, kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
379/2007 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. I
Přechodné ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o azylu Čl. III
Přechodné ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. VII
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. VIII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. IX
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. X
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Policii České republiky Čl. XI
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců Čl. XII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně státních hranic Čl. XIII
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XIV
379
XXXXX
xx dne 5. xxxxxxxx 2007,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/1999 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., zákona x. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., zákona x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Sb. a xxxxxx x. 170/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 zní:
"(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z území, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 562/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraniční pohyb xxxx (Schengenský hraniční xxxxx).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xx 1x se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xx 1d, x to xxxxxx xxxxxx xx poznámky xxx xxxxx.
2. V §3 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
3. X §4 se xxxxxxxx 2 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.
4. V §4 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx otisku xxxxxxxxx xxxxxxx do jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
5. §5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xxx:
"§5
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).
(2) Při xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) a xxxx xx xx xxxxxxxx povinen
a) vyplnit x podepsat hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x ověření xxx xxxxxxxxxx pomocí osobních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x nosiči xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zobrazených biometrických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zpracovanými x nosiči dat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x cestovní doklad, xxxxx obsahuje xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mladší 15 xxx x xx zapsán do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxx xx orgánu cizího xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx5),
x) xxxx území xxxxxxxx (§152), xxxx
x) xx území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx je povinen xxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx mu při xxxxxxxx xxxxxxxx umožní, xxx xxxx totožnost x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx dokladem. Xxxx-xx rodinný příslušník xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxx-xx xx jej xxxxxxxx, policie mu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx dále xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pobytu xx území, vztahuje-li xx na xxxx xxxxxx povinnost.
5) Xxxxx xxxxxxx xxxx trestního xxxx.".
6. §6 xx xxxxxxx.
7. §9 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xxx:
"§9
Xxxxxxxx xxxxxx xx území
(1) Policie xxxxxx cizinci vstup xx území, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx padělaný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vízum nebo xxxxxxxx k xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) nepředloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území,
e) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) xx nežádoucí xxxxxx (§154),
x) je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státy, které xxxx xxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx o odstraňování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx5x) (xxxx xxx "xxxxxxx stát"), za xxxxxx získání přehledu x cizincích, jimž xxxxx xxxxxxx xxxxx xx území smluvních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"); xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx opravňující xxxxx x xxxxxx na xxxxx,
x) xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx, závažným xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxx České xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx nebezpečí, xx by xxxxxxx xxxx xxx svém xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx jeho bezpečnost xxxx v něm xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx cizinec xxxx nemocí, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§182x xxxx. 1) (xxxx xxx "závažná xxxxx").
(2) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx vízum x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, může policie xxxxxxx vstup xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a), x), x) xx x).
(3) Policie xxxxxx xxxxx xx území
a) xxxxxx Evropské xxxx,
1. xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,
2. xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx pozměněný xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx,
3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx trpí závažnou xxxxxx,
4. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxx xxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek, xxxx
5. xx-xx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxxxx (§154 odst. 2), xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nebezpečí, že xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx,
1. x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),
2. xxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
3. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek,
4. xx-xx zařazen do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, potvrdí, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx narušit xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Policie vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území xxxxxx Evropské xxxx1x) x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x). Obdobně xxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x), xxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx doprovází xxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxx občan Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vstupu xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxx pravomocné xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx vstup xx xxxxx, xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx.
5x) Xxxxxx xxxx xxxxxxx států Xxxxxxxxxxx xxxx Beneluxu, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x Francouzské republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx v Lucemburském xxxxxxxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1985. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
8. §11 xx xxxxxxx.
9. §11a xx xxxxxxx.
10. X §15x xxxx. 1 xx xx konci xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx vyživuje x xx kterým xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §15x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "občanem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vyživovaný".
12. X §15x xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxx x xx cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx
x) je příbuzným xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx
1. xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xx kterém xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx, nebo
3. se x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxx postarat xxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx
x) xx s xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx obdobný vztahu xxxxxxxxx x žije x ním ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
13. X §15x se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx týkající se xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky1a).".
14. X §18 písm. x) se xxx 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx body 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 6 x 7.
15. V §18 xxxx. x) xxx 6 xxx:
"6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx sám xxxx občanem Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce, xxxx".
16. X §18 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx", xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmena x) a g) xx zrušují.
17. V §19 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "písm. d), x), x), x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), x), x), x), x) nebo x)".
18. X §23 xxxx. 1 xx konci xxxxx xxxxxxx d), §25 xx xxxxx xxxxx písmene x), §27 odst. 1 xx konci textu xxxxxxx b) x x §31 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".
19. X §26 odst. 3 se za xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xx xxxxx xxxxxxx".
20. X §27 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8x xxx:
"(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xx cizinec, který xx držitelem povolení x pobytu xx xxxxxx vědeckého výzkumu xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx8x), xxxxxxx předložit xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx na území xxxxxx členského xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x).
8x) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 se označují xxxx odstavce 4 x 5.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x xx 8x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x až 8x, a xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
21. X §27 odst. 4, §28, §31 xxxx. 5, §40 xxxx. 3, §42b xxxx. 4, §42x xxxx. 3 xxxx. x), §42x xxxx. 6, §42d xxxx. 3, §56 odst. 1 xxxx. x) x §57 xxxx. 2 xx xxxxx "§6 xxxx. 9" xxxxxxxxx xxxxx "§180i xxxx. 2".
22. X §27 odst. 4 xxxx druhé xx xx xxxxx "jako xxxx" xxxxxxxx slova "xx dvěma vstupům xxxx víza".
23. V §29 xxxx. 3, §35 xxxx. 2, §44x xxxx. 4 x x §44x xxxx. 6 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx5)" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx8x)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8b xxx:
"8x) Xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně a xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x xx 8e xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x xx 8x, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
24. V §29x xxxx. 1 xxxx. e) x x §180 xxxx. 6 písm. c) xx xxxxx "§5 xxxx. x) xxxx 4" nahrazují xxxxx "§180x odst. 1".
25. X §29a xxxx. 1 písm. x) xx xx slova "xxxxx uděleno" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxx xxxx".
26. X §29x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "; o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
27. X §29x xxxx. 2 písm. x) xx slova "; o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, který xxxxx xxxxxx" zrušují.
28. X §29x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx o provedení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx udělil.".
29. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx území nebo" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu vydaného xxxxx §42 xxxx. 3 xxxx".
30. X §30 xxxx. 4 xxxx xxxxx a xxxxxx se xxxxx "xxxx xx účelem xxxxxx na xxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 3 nebo".
31. X §30 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxx x xxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx výzkumu je xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx cizinec, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx8x) x xxxx x xxxxxx xx 90 dnů, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cizince na xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx.".
32. X §31 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu za xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx8x), povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x f),
c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§42x xxxx. 1) o xxxxx xxxx pobytu xx xxxxx x
x) xx xxxxxxxx doklady xxxxxxx x odstavci 5.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.
33. X §35 xxxx. 2, §42x xxxx. 3, §42x xxxx. 3 xxxx. e), §42x xxxx. 4 x 6, §42x xxxx. 2 písm. d) xx xxxxx "§31 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§31 xxxx. 5".
34. V §37 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. g), x) xxxx i)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xxxx x)".
35. V §42 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx oprávněn podat xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx cizince, xxxxx xxxx o vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). K xxxxxxx xx rodinný příslušník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx náležitosti uvedené x §31 xxxx. 1 písm. x), x) až x) x xxxxxxxx, xx xx rodinným příslušníkem xxxxxxxxxx pracovníka; xx xxxxxxxx je dále xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx v §31 xxxx. 5. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění po xxxx xxxxxx na xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.
36. X §42 xxxx. 5 se xxxxx "xx podává xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx odstavce 1, 2 xxxx 4 xx podává xxxxxxx x žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 se xxxxxx xx zastupitelském úřadu".
37. X §42 xxxx. 5 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx žádost x povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx nad 90 xxx.".
38. X §42x xxxx. 1 na xxxxx textu písmene x) x §70 xxxx. 2 na xxxxx textu písmene x) xx doplňují xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nemůže x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
39. X §42x xxxx. 1 xxxx. d) xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládá slovo "xxxxxxx".
40. V §42x xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx9x)" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx9x)".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9j se xxxxxxxx jako poznámka xxx xxxxx č. 9x, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx, x dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x až 9x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9x až 9x, a xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx pod xxxxx.
41. X §42x xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně xxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečné x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x)" xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx posuzovaných xxxx xxxxxx nižší xxx součet xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) žadatele x x xxx xxxxxxxx posuzovaných osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9x) nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx a společně xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním minimu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2 a 3 xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx,".
42. X §42c xxxx. 6 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx domácnost podle xxxxxxxxxx právního předpisu9d)" xxxxxxxxx xxxxx ", xx úhrnný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [odstavec 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9x) žadatele a x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9x) xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx věrohodně prokáže xxxx částku skutečných xxxxxxxxxxxx nákladů vynakládaných xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;".
43. V §42x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx".
44. X §42x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx dorozumět, xxxxxx orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxx požádat x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx pobytu. Xxxxxxx xx ode dne, xxx byl poučen xxxxx věty první, xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení; xxxxxxxx této lhůty xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platnosti poskytnuté xxxxx požádá. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx pobyt xx xxxxx x lze x ním vést xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2). Xxx lhůty xxxx xxxx na řízení x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního řádu Xxxxx republiky.".
45. V §42x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1".
46. V §42x xx xx konci xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx2).".
47. X §42e xxxx. 4 xx slova "xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx slovy "xxxxx x fotografie".
48. V §42x xx doplňují xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:
"(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na žádost xxxxxxx, který xx
x) xxxxxxxx,
x) nezletilým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx svěřen do xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxx zdržoval na xxxxx x xxxxxxx xxxxxx je společné xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x vydání xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x), x) xxxx x), xxxxxxxxx cestovní doklad, xx-xx jeho xxxxxxxxx, x to x xxxxx, uplynula-li xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx, zda bude xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ubytování, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě písemně xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
49. Xx §42x se xxxxxx nový §42x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 9x x 9x xxx:
"§42x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx8x) xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hostování9j) x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx (dále xxx "výzkumný xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí veřejná xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxx9x) xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x). Výzkumnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválených xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x).
(2) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx nebo xx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx xxxx výzkumný xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xxxxx xx xxxxx policii.
(3) K xxxxxxx o vydání xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx9x),
x) náležitosti uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x), x) a f),
c) xxxxxxx xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem výzkumného xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx k pobytu xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx o hostování9j) x byly hrazeny x xxxxxxxxx prostředků, x
x) xx požádání xxxxxxxxxxx uvedené v §31 odst. 5.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, než xx xx něho xxxx vztahovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2.
(5) Po xxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče považuje xx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx pobytem.
9j) Xxxxx č. 341/2005 Xx., o veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 379/2007 Xx.
9x) Xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x x 9x se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9l x 9x, a xx xxxxxx xxxxxx xx poznámky xxx xxxxx.
50. X §44 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "(§42x)" vkládají xxxxx "anebo xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xx xxxxx (§42f)" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx za xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
51. X §44 odst. 4 xx xx konci xxxxxxx x) slovo "xxxx" zrušuje x xx xxxxxxx x) xx vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) odpovídající v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo".
Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
52. X §44a xxxx. 1 písm. x) se slovo "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
53. X §44a xxxx. 3 xx xxxxx "§46 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "§46 odst. 3 x 7".
54. X §44x xx doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxxxxx x náležitosti uvedené x §42x xxxx. 3 písm. x) x c) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Platnost xxxxxxxx k dlouhodobému xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx (§46d). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu předložit xxxxxxxxxxx uvedené x §31 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx f) x xxxxxxxx, xx xx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
55. X §45 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx s xxxxxxxxx dlouhodobým pobytem xx účelem společného xxxxxxx rodiny xx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx po xxxxxxxx věku 18 xxx požádat xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jiným účelem.".
56. X §45 xxxx. 7 xx xx xxxxx "oprávněn" xxxxxxxx xxxxx "xx splnění xxxxx xxxxxx nebo xx 1 xxxx xxxxxx na xxxxx".
57. X §46 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §42 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 2.".
58. X §46 xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx" a slova "x) až x), x), x), x)" xx nahrazují xxxxx "x) xx c), x), x) x x)".
59. V §46 xxxx. 5 xx xxxxx "a) xx x), x), x), x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x), x), x) x x)".
60. V §46x xxxx. 2 písmeno x) zní:
"j) zjistí, xx xx cizinec xxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx toto xxxxxxxx, xxxxxxx pokud účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx".
61. X §46x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx [§42x odst. 3 xxxx. x)] nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob9n), nebo
9n) §24 odst. 2 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.".
62. X §46c se xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, které xxxxx:
"(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42x odst. 5; x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx z území x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinci, kterému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx účelem xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxx.".
63. Xx §46x xx xxxxxx xxxx §46x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"§46d
Zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx vědeckého výzkumu
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platnost xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx, jestliže
a) výzkumný xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svého území9a) x důvodu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx nejméně 1 xxx xxxxx pro xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx trestnou xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx připravuje xx xxxxx některého xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhošťování, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území,
c) xxxx xxxxxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dalším xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrozit veřejné xxxxxx tím, xx xxxx xxxxxxxx nemocí,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9x), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9x); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx9x) x xxxxx výzkumnou xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42f xxxx. 3,
x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx výzkumu jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx. Xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.".
64. X §47 xxxx. 3 xx xxxxx "§42 xxxx. 3" xxxxxxxxx slovy "§42 odst. 4".
65. §48x zní:
"§48a
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx §42x odst. 2, xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxx xx do výše
a) 1,6xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9x), xx-xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx posuzovaných xxxx [§42x odst. 3 xxxx. c)],
b) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x společně x xxx posuzovaných xxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 až 3 osoby,
c) 1,4xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxx,
x) 1,3xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 x xxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx x xxxxxxx xx majetkové xxxxxx xxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42x odst. 2. Finanční xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx poskytuje xx xxxx 1 xxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxxx.
(3) Žadatel o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a majetkové xxxxxx, xxxxxxxxx finanční x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx doklady.
(4) Po xxxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxx poskytnout, xxxxx
x) xxxxxxxxxxx za úhradu xxxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§15 a 180),
x) xxxxxxx o xxxxxxxx příspěvek uvedl xxxxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x finančních nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx x finanční příspěvek xxxxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx skutečností.".
66. Za §48x xx vkládá xxxx §48b, xxxxx xxx:
"§48x
(1) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§42x xxxx. 2), xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx účelem xxxxxxx xx území, nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytováním xxxxxx pomoci xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx ministerstvo právnické xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x poskytováním právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území xx xxxxxxxx pobývat xx xxxxx do nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x jeho xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xx žádost x xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1.
(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx trvalým xxxxxxx.".
67. V §50 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxx, xx xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxx" x xx slova "xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx".
68. V §52 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) vízum xxxxxx podmínkou spočívající x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx,".
69. V §53 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx snímat xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
70. X §55 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx žádající x udělení xxxx xx povinen na xxxxxxxx strpět xxxxxxx xxxxxx prstů x xxxxxxxx obrazového xxxxxxx.".
71. X 56 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. x) xx j), x), x) nebo x) xxxxx x §9 xxxx. 2 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), x), x), h), x) nebo j)".
72. X §56 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx j) xxxxx "xxxx" zrušuje, xx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:
"l) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx otisky xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
m) xxxxxxx neuhradil pokutu xxxx náklady xxxxxx xxxxxxx v souvislosti x řízením xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
73. X §56 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(4) Rodinnému příslušníku xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxx není xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxx do 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), l) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 1, 3 xxxx 4.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx neudělení xxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx posouzení xxxxxx neudělení xxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x cizinci, xxxxx xx xxxx, x to v xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx x xxxx narození, xxxxxx příslušnost, číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx neudělení xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx občanem Evropské xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. X výsledku xxxxxx posouzení Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x jazyce xxxxxxxxx, francouzském, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx uděleno xxxxx.".
74. V §57 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx policie x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx ani xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".
75. X §61 odst. 2 xxxxxxx d) xxx:
"x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx kontrole předloží xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§116),".
76. X §61 xxxx. 2 se xx xxxxxxx d) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx f) x g).
77. V §61 xxxx. 3 xx slovo "víza" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxx xx 90 xxx".
78. X §61 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxx letištního xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu; xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxx xxxxxxxxx letištního xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxx mezinárodního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.".
79. X §62 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xx účelem xxxxxx xx území xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xx účelem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxxxx xxxx".
80. X §64 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 10x a 10x xxx:
"(1) Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx
x) xxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole, xxxxxxx xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx10x), x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vysoké xxxxx9x),
x) xxxxx xx xxxxxxxx a odborné xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx organizované xxxxxxxx vysokou xxxxxx, xxxx účast xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pořádaném x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x výměn xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx studijních xxxxxx x účasti x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx specializovaných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10x) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx upraveno xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx studia x xxxxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx k získání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx studia xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x době xxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx akreditovanou právnickou xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx organizační složku,
e) xxxxxxx praxe x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věku xx 18 xx 25 xxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koordinovaná x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou se xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx území organizační xxxxxx,
x) xxxxxx zkušeností x studijní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx nebo iniciativ Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx mezinárodních xxxxx.
10x) Xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10b) Například §114 zákona č. 561/2004 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 10c, x xx xxxxxx xxxxxx na poznámku xxx čarou.
81. V §65 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxx1x) x" vkládají xxxxx "x výjimkou §78 až 86 xx".
82. §67 zní:
"§67
(1) Xxxxxxxx k trvalému xxxxxx xx xx 4 xxxxxx nepřetržitého xxxxxx xx území xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx pobývá x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx ukončení řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, který
a) xx xxxxxx 18 xxx,
x) se xxxx xxxxxxx x sebe xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, nebo
c) xx xxxxxxx a xxxxxx 65 xxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx je rodičem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo b),
b) xxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) svěřen xx péče, xxxx
x) xxxxx je xxxxx xxxxxx příbuzným xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xx jehož osobní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 závislý.
(4) Žádost xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 oprávněn xxxxx x xxxxxxx, xxxxx x vydání tohoto xxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx po pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx bylo-li toto xxxxxxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(7) Splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxx cizincem xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žadatele xxxxxx za xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx prominout cizinci xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, pokud řízení x xxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dříve xxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizince xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.".
83. V §68 xxxx. 2 větě xxxxx se slova "xxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2)" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na území xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2),3x), xxxxx xx xx cizince xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx".
84. X §68 xxxx. 2 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x dále xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x domácími pracemi xx xxxxxx, ubytování x kapesné určené x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
85. X §69 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
86. V §69 xxxx. 2 písmeno x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11 zní:
"a) xxxxxx xx xxxxx x xxxxx přechodného xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx nezletilým xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx azyl x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx11),
11) §12 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Sb. x xxxxxx č. 165/2006 Xx.".
87. V §69 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x) xxx podat xxx policii, pokud xxxxxxx, xxxxx xx xxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx vydáno, xxxxxx xx území x xxxxx přechodného xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
88. X §70 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx e) xxxxxxxx xxxxx: "; cizinec, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §68 xxxx. 1, xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §87, xxxxx xxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxxxx věku 18 let x xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x), xx povinen xxxxxxxxx doklad xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x to xxxxxxx.".
89. X §70 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaný školou, xxxxx je uvedena x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádět zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§182a odst. 2), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
90. X §70 xxxx. 4 xx za slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", ministerstva".
91. X §70 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx nevyžaduje od xxxxxxx, který
a) xxxxxxxx xxxx 15 let,
b) xxxxxxx, xx v xxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxx byl nejméně 1 školní xxx xxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxx xxxxxxx xxxxx x českým xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) žádá x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §66 xxxx 67 xxxx xx zániku oprávnění x xxxxxxxx pobytu xxxxx §87 xxxx. 7 písm. a) xxxx 4,
x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx mentální xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) dosáhl xxxx 60 xxx.".
92. X §71 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cizince x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nezbytných xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9x)" xxxxxxxxx slovy ", xx xxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx osob [§42x xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minim9d) xxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx stanovených xxx účely xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9x) xxxx xxxxxx, xxxxxx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx".
93. X §71 xxxx. 2 x x §87x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11a) označen xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, popřípadě orientačním xxxxxx x je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 11x xxx:
"11x) Vyhláška x. 326/2000 Sb., x xxxxxxx označování xxxx x ostatních xxxxxxxxx prostranství názvy, x způsobu xxxxxxx x xxxxxxxx čísel x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čísel, ve xxxxx xxxxxxxx č. 193/2001 Xx.".
94. X §75 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) xxxx h)".
95. X §75 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"f) se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
96. X §75 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx x xxxxx zrušují.
97. X §75 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) X důvodu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxx nepřihlédne, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx-xx x vydání xxxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx odstavce 3 xxxx 4, policie xxxx xxxxxxxxxxxx projedná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx smluvním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx.".
98. X §77 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"a) xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx,".
99. X §82 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx, který xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx platnosti x xxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 písm. x), xx povinen xxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx skončila, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§71 xxxx. 2).".
100. X §86 xxxx. 1 se xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx f), xxxxx zní:
"f) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx.".
101. V §87x odst. 1 xxxx. b) x x §87x xxxx. 2 písm. a) xx xx slova "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", systému xxxxxxxxx na péči xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx".
102. X §87x xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) se dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx získat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx manželství nebo xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,".
103. V §87x xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§169 xxxx. 3), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
104. X §87x odst. 1 xx xx slova "xxxxx xx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xx xxxxxx xxxx".
105. X §87g xxxx. 2 xx xxxxx "Policie xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Ministerstvo".
106. X §87x xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) po 2 xxxxxx jeho nepřetržitého xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1x), xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu, nebo xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie1b), kterému xxxx vydáno povolení x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx,".
107. X §87x odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu
a) xxxxx xx jeho xxxxx xx území x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx
1. x důvodu péče x občana Evropské xxxx1x), xxxxx xx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx xxx o xxxx postarat, xxxx
2. xxxx-xx o xxxxxx xxxxxx povolení jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1x), xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx1x), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xx-xx důvodem xxxxxxx xxxxxx společné soužití.".
108. X §87k odst. 1 písmeno x) xxx:
"x) xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx,".
109. X §87x xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "nebo" xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:
"g) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx x výslechu (§169 xxxx. 3), xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §87x xxxx 87x.".
110. X §87x odst. 1 xxxxxxx b) xxx:
"x) xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx získat povolení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo".
111. X §87x se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
112. X §87o xx xx konci xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
113. V §87x xx odstavec 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje jako xxxxxxxx 3.
114. X §87x xxxx. 3 xx xxxxx "a 4" xxxxxxx.
115. X §87x xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §87x xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x doklad x zajištění xxxxxxxxx.".
116. X §87x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx "xxxx" xxxxxxx, xx konci xxxxxxx x) se tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) zrušením xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.".
117. X §87xx odst. 1 xx xx konci xxxxxxx c) slovo "xxxx" xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x) xx tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x f), která xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx občana Evropské xxxx na xxxxx, xxxx
x) ohlášením xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx.".
118. X §88 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx víza k xxxxxx nad 90 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu" x xxxxx "; xxxxx xxxxxxx udělí xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx narozený xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx" xx xxxxxxx.
119. §90 xxx:
"§90
(1) Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx cizince z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpis Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1).
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxx vycestování x xxxxx vyznačením xxxxxx výstupního xxxxxxx xx jeho cestovního xxxxxxx.".
120. X §91 xx odstavec 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.
121. Za §98 se vkládá xxxx §98x, který xxxxxx nadpisu xxx:
"§98x
Xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxxx pobytu cizince xx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uvedeného x xxxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx x xxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx zápis xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx pozměněných, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx-xx objekt, xx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx území, xxxxxxxxx nebo zanikl,
c) xxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx uvedené v §100 xxxx. x), xxxx
x) zaniklo-li právo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxxx xx cizinec xxxxxx x pobytu na xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vymezenou xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx x místě xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx návrh xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x užívání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx uvedeného xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx o zrušení xxxxx x místu xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx pobytu xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx sídlo xxxxxxxx xxxxxxxxx policie, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx cizinci xxxxxx xxxxxx.".
122. V §98x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx cizinecké xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx cizinecké xxxxxx".
123. X §102 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx ", x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisu ve xxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
124. X §102 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 6 xxx xx xxxxxxxxx cizince.".
125. X §103 písm. x) xx za xxxxx "x správním xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx," x slova "xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxx použitelného právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx snímání daktyloskopických xxxxxx x pořizování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".
126. §104 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod čarou x. 15a, 15b x 15x xxx:
"§104
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na území xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx cestovní xxxxxx xxxx xxxxx, je-li xxxxxxxx x účelu x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx pobytu v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx na xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx doklad xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx x cíli cesty xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx15x) xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajistit x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství15b) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území. Xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince do xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx cizince
a) xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxx doklad xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx pobytu v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx území x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ho xxxxxx dopravit xx xxxxxxxx státu, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx cizinci xxxxxxx xxxxx na xxxxx jiného státu.
Dopravu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx ve xxxxx xx 48 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dopravy, anebo xx xxxxx do 7 xxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2).
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx platnost letištního xxxx x cizinec xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx xxxxx, nebo
b) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pokračovat v xxxxx do jiného xxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), h) xxxx x).
(5) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx náklady15c) xxxxxxx x pobytem xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství15b) xxxxxxxx do xxxxxxxxx.
15x) Xxxxxx 2 bod 14 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15x) Xxxxxxx X, xxxx A xxxxxxxx 3 písm. x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 562/2006.
15c) Xxxxxx 3 Xxxxxxxx Xxxx 2001/51/ES xx xxx 28. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 26 úmluvy x provedení Schengenské xxxxxx ze dne 14. xxxxxx 1985.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 15a x 15x xx označují xxxx poznámky xxx xxxxx x. 15x x 15e, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
127. X §106 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou působností x pověřené obecní xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxx Evropské xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxxx xxxx, systému xxxxxxxxx xx xxxx xxxx systému xxxxxx x hmotné xxxxx. Xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
128. X §106 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx9x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, a xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxx osob [§42x xxxx. 3 písm. x)], nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx.".
129. X §107 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxx:
"(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx9x), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxx sdělí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9x).".
130. V §111 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxx xxxxxxxxx".
131. X §113 xxxx. 6 x x §113 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "povolení x xxxxxxxx xxxxxx".
132. X §118 odst. 1 xx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Doba xxxxxxxxxxx x území xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
133. X §119 odst. 1 xxxx. x) xxx 2 xxx:
"2. xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxx víza, xx x tomu xxxx oprávněn, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx".
134. X §119 xxxx. 3 xxxx první xx slova "xxxx xx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
135. X §120x xx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx slova "; xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x správním xxxxxxxxx při vycestování xxxxxxx na hraničním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvede, xx xxxx vycestování je xxxxx".
136. X §123 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova ", xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx pracovníka, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hostování9j).".
137. Xx §123 xx xxxxxx xxxx §123a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
"§123a
Dobrovolný xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx-xx to xx xxxxxxxx zájmu, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění stanovena xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, který cizinci xxxxxx vstup xx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poloviční xxxx; do xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxx xxxx [§154 xxxx. 4 xxxx. x)].
(3) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) x xxxx xxxxx zajištění v xxxxxxxx, nebo
b) xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx.
(4) O xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.".
138. X §124 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Policie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx staršího 15 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, je-li xxxxxxxxx, že by xxxx ohrozit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný pořádek xxxx mařit anebo xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x správním vyhoštění, xxxxxxx xx-xx zjištěno, xx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. x) xxxx 6 xxxxx 7,
x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nežádoucích xxxx (§154), xxxx
x) xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx států.".
139. X §124 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx doručeno xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x) xx stanovené xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx vycestování xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
140. Xx §124x se xxxxxx xxxx §124x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§124x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince xxxxxxxx 15 let, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ačkoliv x xxxx byl xxxxxx,
x) nevycestoval xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx příkazem xxxx xx xxxxx do 30 xxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Nelze-li xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 48 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx moci xxxxxxxxx xxxx odmítnutím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Doba xxxxxxxxx xxxxx přesáhnout 180 dnů x xxxxxx se od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx vycestování xx xxxxxxxxxx §123, 123x x hlavy XXX xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx,
x) xx-xx důvod xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c) zjištěn xx xxxxxxxxx přechodu xxx vycestování xxxxxxx x xxxxx, nebo
b) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x území (xxxxxxx, xxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.".
141. X §126 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxxxx" vkládá slovo ", xxxxxxxx".
142. Xx §126 xx xxxxxxxx xxxx §126a x 126x, xxxxx xxxxx:
"§126x
(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx bezodkladně přeruší xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, že
a) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx činným x trestním řízení, (§42x odst. 2), xxxx
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx na území,
by xxxx xxx xxx xxxxxx pobytu x xxxxxxxx ohrožen xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Po dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxx lhůty xxxxx §125 xxxx. 1.
(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx zneužívá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx pokyn xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.
§126x
(1) Xx-xx zajištěný xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §176 xxxx xxxxxxxx, může policie xxxxxxx od střežení xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx, že jeho xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 180 dnů xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x důvodu překážky xx xxxx vůli xxxxxxxxx, xxxxx brání xxxx vycestování; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx potřebnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
143. X §128 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx "x xxxxxxx, xxxxx byl zajištěn xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxx §124b".
144. X §130 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxxx x mírným xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx cizincům xxxxxxx.".
145. Xx §132 xx xxxxxx xxxx §132x, xxxxx zní:
"§132a
Provozovatel xx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizinců x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx probíhají xxxxxx prohlídky cizinců.".
146. X §134 xxxx. 1 xxxxxxx d) xxx:
"x) podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx distribuovány x Xxxxx xxxxxxxxx,".
147. X §135 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
"(3) Xxxxxxx sepíše o xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx režimem neprodleně xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a poučení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stížnost xxxxxxxxxxxx (§148 odst. 2). Xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, policie to xx xxxxxxx poznamená.
(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v části x přísným xxxxxxx xx xxxx delší xxx 48 hodin, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx doručením xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.".
148. V §135 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
"(5) Xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx v xxxxx x přísným xxxxxxx xxxxxx trvání xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx xxxxx xxx zvýšený xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x části x xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx x 30 xxx, jinak xxxxxxx xxxxxxxxxx umístí xx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx převzít.".
149. X §136 odst. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.".
150. V §136 odst. 3 xx xx xxxxx xxxxx písmene c) xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx".
151. X §137 xxxx. 1 x 2 xx za xxxxx "cestovní xxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx".
152. X §137 xxxx. 4 xx xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxx".
153. X §137 xxxx. 5 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx potvrzující jeho xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx".
154. X §140 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx §131, §134 xxxx. 1, 2 x 4, §136 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x f), §136 xxxx. 2, §136 xxxx. 3 xxxx. x) až x), §143, §144 odst. 1 až 3 x §145 xxxxxxxx xxxxxxx.".
155. X §144 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx přijímat x xxxxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx pověřený její xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyžadováno xxx výkon xxxxxxxxx.".
156. X §145 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxx zajištěnému xxxxxxx přebírá provozovatel.".
157. X §145 odstavec 2 zní:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkontroluje. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zařízení, vyrábění xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx je zakázáno. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx věcí19), xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předá neprodleně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx náklady.".
158. X §145 xxxx. 3 xx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Nepředá-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx peníze xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx úschovy xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx.".
159. X §145 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxxx, který xx x provozovatele uschované xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx čerpat na xxxxx věcí xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxx. Převzetí věcí x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx; provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx zaznamená x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
160. X §146 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx x xxxx uschovaných peněžních xxxxxxxxxx vydáno xxxxxxx 400,- Kč, má-li xxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx v nižší xxxxxx, xxxx se xx xxxx uschovaná xxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx cizinec bezprostředně xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x území.".
161. X §147 odst. 2 xxxx první xx xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" vkládají slova ", xxxxxx totožnosti x písemnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx".
162. V §147 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx doklad" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx" x za slova "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxx totožnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx".
163. X §154 se xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxx xxxx označí xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx, x jehož xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx vyhoštěním nese xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (§123 xxxx. 4),
b) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a cizinec xxxxxxxxx přepravní náklady x xxxxxxxxx xxxx (§123x xxxx. 2), xxxx
x) náklady spojené x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxx neuhradil xxxxxxxxx náklady (§124b).".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.
164. X §155 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Cizince xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §154 odst. 4 xxxx. a) xxxxxxx x evidence nežádoucích xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx zajištění xxxx uplynutí doby xxxxxxxxx x vycestování. Xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx uvedeného x §154 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx vyřadí po xxxxxxxxx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
165. V §155 xxxx. 3 xx slova "§154 xxxx. 5" nahrazují xxxxx "§154 odst. 6".
166. V §156 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"c) xxxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4, xxxx".
167. X §156 xx konci xxxxxxxx 2 a x §157x xx konci xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x §102 xxxx. 4.".
168. V §156 xx za odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Výzkumná xxxxxxxxxx, xxxxx x cizincem xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxx9x), se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nesdělí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
169. V §156 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx xx 200 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xx xxxx 100&xxxx;000 xx 500&xxxx;000 Xx" x xxxxx "xxxxxxxx 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2 xxxx 3".
170. V §157 odst. 1 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péči, do xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx".
171. X 157 odst. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu".
172. X §157 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" zrušuje, xx xxxxx písmene x) xx xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx policie x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště xxxx xx zahraničí, nebo
y) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx sám není xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §87x xxxx. 1.".
173. X §157 odst. 2 xx xxxxx "x) xx x)" nahrazují xxxxx "o) až x)".
174. V §158 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1, §158x odst. 1 xxxx. x) x x §158x odst. 2 xxxx. a) xx xxxx "§42 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§42 xxxx. 5".
175. X §158x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxx, xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx,".
176. V §158x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Ministerstvo xxx výkonu působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx x cizincích xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pasu podle §113 xxxx. 1 x 2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx pasu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
177. X §159 xxxx. 3 xx xx xxxxx "§158" xxxxxxxx xxxxx "x §158x xxxx. 1" x xxxxx "evidencích" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
178. V §159 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:
"(10) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vlastníkovi nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx objektu xxxx xxxxxxxx části xxxxxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx občanství xxxxxxx, k xxxxx xxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.".
179. X §160a písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx služby cizinecké x xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx dislokovaná xxxxxxxxxx,".
180. X §160x xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx policie" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx".
181. X §161 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona vykonávají x rámci xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na mezinárodním xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
1. xxxxxxxxxxxx cizinecké policie,
2. xxxxx specializovaných xxxxxxxx.".
182. §163 včetně nadpisu xxx:
"§163
Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx
x) zabezpečuje xxxxxx úkolů vyplývajících x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy podle §158 x xxxxxxx xxx působnosti,
d) řídí x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx dislokovaná xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o označení xxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx zařazení xx xxxxxxxx nežádoucích xxxx x vyřazení x xxxx evidence,
f) xx xxxxxxxx řízení
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie (§164),
2. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. vyžaduje závazné xxxxxxxxxx9x) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx cestou u xxxxxxxxxxx orgánu členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx20), jde-li x xxxxxx leteckou xxxxxx, xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx leteckou xxxxxx,
x) provádí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vyhošťováním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x policejním xxxxxxxx xxxxxxx přes území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx doklady (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.) x uděluje xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x území xxxx xxxxxxxxxxx podle §124x,
x) xxxxxxxx opis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx,
x) xxxxxxxx obrazové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx víza xx xxxxxxxx, řízením x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) provádí hraniční xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx průjezdního xxxx xxxxx §22 odst. 5 x 6 x víza k xxxxxx xx 90 xxx podle §26 xxxx. 5 x 6,
x) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a x zrušení platnosti xxxx,
x) x souvislosti x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx vstupu cizinci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkony x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x odepření xxxxxxxxxxx x xxxxx,
x) provádí xxxxxxxxx kontrolu,
r) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx §117 odst. 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx platnost skončila xxxxx §86, 87x xxxx 87aa,
s) rozhoduje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x udělení xxxx xxxx xxxxxxxx vstupu xx území podle §122,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xx závazky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx víz,
v) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx podmínky xxxxx §108 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx získat oprávnění x xxxxxx, zejména xxx účelově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zda xxxx xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx spojené.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx dále
a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124x xxxx xx xxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx cizince do xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxx vycestováním x xxxxx, xx-xx xxxxxxx zajištěn podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16x), x vymáhá jejich xxxxxx.
(3) Inspektorát cizinecké xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) xxxx 3, x), x) xx x), x), x), x) až x) x xxxxx odstavce 2 písm. x) x x). Dále xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx platnosti letištního xxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště.".
183. X §163 xxxx. a) x §164 odst. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxx" doplňují slova "xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx".
184. V §163 xxxx. g) xx xxx 4 xxxxxxx.
185. X §163 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx j) xxxxxxxx xxxxx "xxxx zajištěného xxxxx §124x".
186. X §163 písmeno n) xxx:
"x) prověřuje, xxx xx cizinec nedopustil xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x cílem získat xxxxxxxxx k pobytu, xxxxxxx zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,".
187. X §163 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
188. §164 včetně xxxxxxx xxx:
"§164
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx
x) zabezpečuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvy,
b) xxxxxxxxx informační systémy xxxxx §158 odst. 1 v xxxxxxx xxx působnosti,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §113 xxxx. 1 x 2,
x) xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1 xxxx 2,
x) rozhoduje x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 3 x 4,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxx xx krátkodobé xxxxx, o ukončení xxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxxx platnosti xxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx potvrzení x přechodném xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodování x těchto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx tohoto xxxxxx,
x) xxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x dodatečném potvrzení xxxxx o xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§180x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území x xxxx xxxxxxxxxxxx x území, je-li xxxxxxx zajištěn podle xxxxxxxxxx právního předpisu16b), x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx zadržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx podle §86, 87x xxxx 87xx,
x) ověřuje pozvání,
r) xxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem,
s) xxxxxxx eskortní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizinců xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průvozem xxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx cestou,
t) xxxxxxxx xxxxxxxx záznamy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, při ověřování xxxxxxxxxx držitele xxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x mezinárodní smlouvy xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx zápis xxxxx x místu hlášeného xxxxxx xxxxxxx na xxxxx podle §98x,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9x) xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx je možné,
w) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxx potvrzení x xxxxxxxx cestovního xxxxxxx xxxxx §117,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §92 xxxx. x),
x) prověřuje, xxx se cizinec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx manželství xxxx zda xxxx xxxxxxx prohlášeným souhlasem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dále
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124b xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x umístění cizince xx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx režimem; v xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx eskortu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zařízení k xxxxxxxxxx ošetření xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návštěvy, x provedení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x), e), g) xx x) a xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x). Inspektorát dále xxxxxxxx, zda veřejná xxxxxxx podle §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 2.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x), i), l), x), x), x), x), x) x x) x xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) až x). Xxxx odbor rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu totožnosti, x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx nevyžaduje, x xxxxxxx xxxxxxxxx krátkodobého xxxx x posuzuje, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §108 odst. 2.".
189. X §164 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "[§9 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 6]" xxxxxxx.
190. X §164 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,".
191. X §164 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxx dokladu, xxxxx xxxxxxxx skončila xxxxx §86, 87x xxxx 87xx".
192. X §164 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slovo "otisky" xxxxxxxx slova "xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxx,", xx slovo "xxxxxxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "řízením o xxxxxxxx vyhoštění," x xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
193. V §164 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx §124b".
194. X §164 xxxx. 1 xxxxxxx y) xxx:
"x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nedopustil xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,".
195. X §164 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) x zařízení zabezpečuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a vnitřní xxxxxxx,".
196. X §164 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) zrušuje xxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §98a,
g) xxxxxx xxxxx dopravci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 3 x 4; pokud dopravce xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nesplní, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx,
x) x souvislosti x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxxx.".
197. X §164 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx 2 xxxx. c)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 2 xxxx. c) a x)".
198. X §164 xxxx. 4 se xx konci xxxxx xxxx první doplňují xxxxx "a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x)" x xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx víza" xx xxxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
199. X §165 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
200. X §165 písm. x) se xxxxx "§66 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§66 odst. 1 xxxx. a) xx x)" x xxxxx "§87x xxxx. 3" xx xxxxxxxxx xxxxx "§87x odst. 2 a 3".
201. X §167 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx podání žádosti x udělení xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,", za xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx," se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx vyhoštěním," x xxxxx "xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
202. X §167 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxx se cizinec xxxxxxxxxx obcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx manželství xxxx zda jeho xxxxxxx prohlášeným xxxxxxxxx xxxxxx určeno xxxxxxxxx,".
203. X §167 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka nahrazuje xxxxxx a doplňují xx písmena x) x x), která xxxxx:
"x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxx §86, 87z xxxx 87aa; o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxx x odepřením xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x vycestování xxx xxxxxxxxxx odkladu zpět xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx zahraničí bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
204. X §168 se xxxxx "§4 xxxx. 2," xxxxxxx, xxxxx "§9 xxxx. 5" xx xxxxxxxxx slovy "§9 xxxx. 4", xxxxx "§11," se xxxxxxx, xx xxxxx "29," xx vkládají xxxxx "§29x odst. 1 x 3, §", xx slova "§53 xxxx. 2," xx xxxxxxxx xxxxx "§56 xxxx. 5 x 6,", za xxxxx "92," xx xxxxxxxx xxxxx "98x,", xx xxxxx "§122 xxxx. 1 x 2" se vkládají xxxxx ", §123a", xxxxx "§124 xxxx. 3," xx xxxxxxxxx xxxxx "§124 odst. 4, §124x, §126x, §", za xxxxx "129," se vkládají xxxxx "§135 odst. 3 xx 5, §" a xxxxx "x 180e" se xxxxxxxxx slovy ", 180x x 180x".
205. X §169 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §42 xxxx. 3".
206. X §169 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx účastnit xxxxxx xxxxx x xxxxxx. Správní orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, zejména pro xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizincem x cílem xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxx účelově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx účelově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo určeno xxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x důsledcích odmítnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výpovědi.".
207. X §169 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx zní:
"(10) Xxxxxx x xxxxxxx podané xxxxx §42x, xxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzením xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx usnesením odloží. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx do xxxxx.".
208. X §170 odst. 3 xx xx xxxxx "občanem Evropské xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", nebo x xxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxx".
209. V §170 odst. 6 xx slova "120 xxx" xxxxxxxxx slovy "90 dnů, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 120 dnů", xxxxx "a vědeckovýzkumné xxxxxxxx na základních, xxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx x vysokých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx".
210. X §170 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx xxx:
"(10) Nemá-li xxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytne xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx. Do xxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx neběží xxxxx xxx vyřízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.".
211. X xxxxxxx §176a xx xxxxx "v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
212. X §176x xxxx. 1 xx xxxxx "x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
213. V §180 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. l), x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. h) xxxx x)".
214. §180d xxxxxx nadpisu xxx:
"§180x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx požádání x xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxx xxxxx dodatečně xxxxxxx.".
215. X §180e xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" zrušuje.
216. X §180e odst. 2 se xxxxx "x Ředitelství xxxxxx xxxxxxxxx x pohraniční xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx".
217. X §180x xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxxxxx".
218. X §180x xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
219. X §180x xxxx. 1 x 3 se slova "xxxx. 1, 2 xxxx 3" nahrazují xxxxx "xxxx. 1 xxxx 2".
220. X §180x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova "; xxxxxx žádosti xxxx odkladný účinek".
221. Xx §180e se xxxxxxxx xxxx §180x, 180x, 180x a 180x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§180x
Xxxxxxxxxxx
(1) Pokud xx x xxxxx xxxxxx uveden pojem "xxxxxx", "manželství" xxxx "xxxx xxxxxxx", rozumí xx tím x xxxxxxx, partnerství, xxxx xxxxxxx z partnerů xxxx dítě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx partnera xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx do úředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společenství xxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Partnerstvím xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxxxx xxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2.
§180x
Xxxxxx xxxxxxx spojených x výukou českého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka
Cizinec xx xxxxxxx hradit xxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx znalostí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10x).
§180x
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště xxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx důvody uvedené x §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) nebo x).
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx vycestovat xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li zahájeno xxxxxx o vyhoštění xxxxxxx z území xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§180x
Xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx státu, xx xxxxxx má xxxxxxx pobyt, a xx xx výše xxxxxxxxx 30&xxxx;000 XXX, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx pojištěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8x), xxxxx jsou xxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevyžaduje xx cizince, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42x odst. 2; x xxxxxxx xxxxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx vstupu xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se dále xxxxxxxxxx, xxxxx zastupitelský xxxx xx jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx upustil, pobývá-li xxxxxxx na xxxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo jde-li x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx příslušníka.".
Dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx č. 26x se označuje xxxx poznámka pod xxxxx x. 26b, x xx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
222. X §182 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí".
223. X §182x xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádět xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx znalosti xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka.".
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Změna xxxxxx x azylu
Čl. XXX
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx č. 217/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 519/2002 Sb., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., zákona x. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 57/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx. x xxxxxx č. 170/2007 Xx., xx xxxx takto:
1. X §1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x, xxxxx zní:
1a) Xxxxxxxx Rady 2005/85/ES xx dne 1. xxxxxxxx 2005 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx v členských xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx poznámky pod xxxxx x. 1a xx 1x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x až 1d, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1d xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx pod xxxxx x. 4a, a xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
2. V §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "xxxx 14a".
3. X §2 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx zemí xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x případě osoby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiný než xxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uprchlíka xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx1x), xxxx-xx xxxxxxx xxxx ochrany xxxxxx požívat x xxxx-xx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 11 xx označují xxxx odstavce 4 xx 12.
4. X §2 se xx xxxxx odstavce 8 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxx-xx cizinec s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx státu, jehož xxxxxx xxxxxxxxx xx, xxxx je-li xxxxxx xxx státního xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo hrozba xxxxx xxxx zřejmě xxxxxxxx xxxxx na xxxx státu.".
5. V §2 xxxx. 12 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx 15x x" x slova "xxxxxxx xxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx".
6. X §2 xx doplňuje xxxxxxxx 13, který xxx:
"(13) Xx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Partnerstvím xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společenství xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.".
7. V §3 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepovažuje xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 učiněný xxxxx xxxx vycestování, xxxxxx-xx cizinec toto xxxxxxxxxx po pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ukončení soudního xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx pravomocném ukončení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx odstavec 3.
8. X §3x písm. x) bodě 3 x v §77 xxxx. 8 se xxxxx "a xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
9. V §4 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přijímací středisko, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijímacího střediska xx xxxxxxxxxxxx letišti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx letišti (§73).".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako odstavec 3.
10. X §4x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
11. X §10 se odstavce 3 x 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
12. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 5k xxx:
"(4) V xxxxxxx, xx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxx xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx §16 xxxx. 2 x Xxxxx republika xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4x), xxxxxxx xx xxxx xxxxxx ve věci5k).
5k) §101 xxxxxxxxx xxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 5x x 5x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5x x 5m, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
13. X §10x xx xx konci xxxxxxx x) slovo "xxxx" zrušuje a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx1x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské unie,
d) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx azylu, xxxx
x) xxxxx-xx cizinec xxxxxxxxx žádost x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx xx uvedl xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoumání xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx pravomocně ukončeném xxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
14. X §13 odst. 2 xxxx. a) a x §14b xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx".
15. V §13 odst. 2 xxxx. x) x x §14x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxxx "11".
16. X §13 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx partnerovi xxxxxxxx xx xxxxxx partnerství xxxx udělením xxxxx xxxxxxxxxx.".
17. X 14b xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rodiny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
18. X §16 xxxx. 1 xx xxxxxxx d) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena d) xx x).
19. V §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §".
20. X §16 xxxx. 1 xx na xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
21. X §19 odst. 1 se za xxxx první xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle věty xxxxx ministerstvo xxx xxxxxxx žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx státního xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x zemi xxxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx orgány xxxxxxx xxxxxx nesdělí jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx informace x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx mezinárodní ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.".
22. X §19 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxx xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
23. V §21 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxx první xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezplatné právní xxxxxx" x xxxx xxxxx se zrušuje.
24. X §21 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "X azylovém xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jen x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx provozovatelem azylového xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
25. X §23 se doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoba.".
26. V §25 písm. d) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
27. X §28 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Zamítne-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezpečné xxxxx xxxx, vydá xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx doklad informující xxxxxxxxx třetí zemi x jejím úředním xxxxxx, xx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxx xxx xxxxxxx azylu xxxx doplňkové xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako odstavec 4.
28. X §32 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx b) x x).
29. X §32 xxxx. 3 xx xxxxx "písm. x) x f)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x) x x)".
30. X §32 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxx o xxxxxx podané xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx (§73), xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx.".
31. X §41 xxxx. 2, §46 xxxx. 2, §56a xxxx. 2, §72 odst. 1 x x §93 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letiště" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxx letišti".
32. X §41 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
33. X §42 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 6.
34. X §42 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x integračním xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx".
35. X §42 xxxx. 4 xx číslo "4" xxxxxxxxx xxxxxx "3".
36. X §43 xxxx. 2 x x §78x xxxx. 2 xx slova "x xxxx" xxxxxxx.
37. X §43 xxxx. 2, §50x xxxx. 1 x v §78x xxxx. 2 xx xxxxx "§42 xxxx. 4" xxxxxxxxx slovy "§42 xxxx. 3".
38. X §45 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxx, x" xxxxxxxx xxxxx "v xxxx pobytu x xxxxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
39. X §45 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.".
40. X §45 xxxx. 3 xx za xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxx ohrožující xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx látku xxxx elektronické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nalezené xxx xxxxxx prohlídce x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
41. X §45 odst. 5 xx xxxxx "1" xxxxxxxxx číslem "2".
42. Xx §46 xx xxxxxx xxxx §46a, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 9x zní:
"§46a
(1) Ministerstvo xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx ochrany, x xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dětmi, xxxxx x vážným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, těhotná xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx podrobena xxxxx xxxxxx formám xxxxxxxxxxx, fyzického či xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx středisku xx do xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx po xxxx 120 dní, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxx,
x) xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx představovat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,
xxxx-xx takový xxxxxx x rozporu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze podat xx xxxxx 7 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobu; xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Ministerstvo xx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zkoumá, xxx xxxxxx xxxxxxxx žadatele x přijímacím xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx jednoho měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx nebo, xxxxx-xx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o žalobě.
(5) X xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, x jehož xxxxxx xx žadatel x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx (xxxxxxx) v xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx žalobu přednostně9b).
(6) Xx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx §46 xxxx. 5 xxxxxxx obdobně.
(7) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x době xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jímž se
a) xxxxxxxxxxx ochrana neuděluje xx xx udělit xxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx,
xx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx 15 xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stížnost. Xxxxxxxxxx §32 odst. 5 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(8) Cizinec, xxxxx xxxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx x území xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xx 30 dnů xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nepřiznává xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx-xx cizinec xx xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx, xxxx povinen xxxxxxxxxx x území xx xxxxxxxxxx soudu x odkladném účinku xxxxxxx xxxxxxxxx.
9x) §56 xxxx. 2 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2002 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9x až 9x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9c xx 9x, a xx xxxxxx xxxxxx xx poznámky xxx xxxxx.
43. X §52 xxxx. c) a x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".
44. X §53x xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxxx".
45. §54 včetně poznámky xxx xxxxx x. 9x xxx:
"§54
(1) Nepodal-li xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx §10, xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x); xxxxx-xx mu výjezdní xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) §50 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., zákona x. 161/2006 Xx. a xxxxxx x. 379/2007 Xx.".
46. V §54x xxxx. 1 xx xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:
"a) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §10, xx základě jeho xxxxxxx žádosti xxxxxx x průběhu této xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a c).
47. X §62 odst. 1 xx xxxxx "x jeho dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
48. X §63 xxxx. 1 se za xxxxx "pohlaví" xxxxxxxx xxxxx "rodné xxxxx,".
49. X §70 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx 30 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do 60 xxx".
50. §73 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§73
Řízení x xxxxxxxxxx středisku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx x tranzitním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx splněny xxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4), do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, hygienických, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx závažných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx cizince do xxxxxxxxxxx střediska xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx omezit xxxxxx xxxxxxx x svobodu xxxxxx cizince.
(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx 4 týdnů xxx xxx učinění xxxxxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx cizincem. Nerozhodne-li xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx cizinci xxxxx na území xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jej do xxxxxxxxx zařízení na xxxxx. Xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území. Xxxxx xx xxxxx nepovolí xxxxxxx,
x) u něhož xxxxxx spolehlivě xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxx xx xxx důvodně xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx lze xxxxx xxxxxx do 7 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx vyřizuje xxxxxx xxxxxxxxxx9x).
(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x téže xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx proti takovému xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx cizinci, xxxxx učinil xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tranzitním prostoru xxxxxxxxxxxxx letiště, x xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx doprovodu, o xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postiženými xxxxx nebo x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxx, o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, znásilněna nebo xxxxxxxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxx, xxxxx xx umístěn x přijímacím středisku xx xxxxxxxxxxxx letišti x době xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx, xxxx xx
x) xxxxxxxxxxx ochrana neuděluje xx xx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastavuje,
je povinen, xxxxxxxx-xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx, nejpozději xx 30 xxx xxxxxxxxxx xxxx území. Xxxxxxxxxx §32 odst. 5 xxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxx pobytu xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx mezinárodním xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 120 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx o žalobě xxxxx rozhodnutí ministerstva xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxx rozhodnutí x dopraví jej xx azylového xxxxxxxx xx území. Xxxxxxx xxxxx může být xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx vycestování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o skutečnosti, xx xxxxxxx žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx území a xxxxx trvá na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx jinak, xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx po dobu 120 xxx xxx xxx učinění prohlášení x xxxxxxxxxxx ochraně, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx žalobu x xxxxxxxx požádat xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx vstupu xx xxxxx.
(11) Xxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho přemístění xx xxxxxx přijímacího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xx xxxxx. Na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxxx xxxx xxxxx xx §46 odst. 2 x 5 vztahuje xxxxxxx.
(12) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx azylového zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 provádí xxxxxxx.
(13) Cizince, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§54x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx je z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, policie xxxxxxx xx hraniční xxxxxxx.".
51. X §81 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxx.
52. V §81x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx ubytovaná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xx tohoto střediska xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx přechovávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x uložit xx xx úschovy. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx středisku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx střediska. Xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxxx komunikační zařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx osobní prohlídce x předané ministerstvu x xxxxxxx.".
53. X §87x se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Na cizince xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x §73 odst. 1 xxxx 2 xx xxxxx xxxx na xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §42, x xxxxxxxx kapesného. Finanční xxxxxxxxx (§43) xxxxxxxxxx xxxxx.".
54. X §88 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x xxx:
"(4) Xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dítě xxxxxxxx xx území, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx ministerstvo obci, xx xxxxxx xxxxx xx nachází xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12x).
12x) Xxxxx č. 160/1992 Xx., x zdravotní xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
55. X §89 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx pochybnosti x xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx lékařského xxxxxxxxx předloží ministerstvo xxxxx jako xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx opatrovníka podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx ministerstvo pohlížet xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx lékařského xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jazyce xxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejpozději xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V informaci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx důsledcích x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx její žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
56. X §92c xx xxxxx "§42 xxxx. 1 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "§42 odst. 1 xx 5" a xxxxx "§73 xxxx. 2" xx nahrazují xxxxx "§73 xxxx. 4, 7 x 9".
57. X §93 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxx xx území (§73 xxxx. 4),".
58. X §93 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" zrušuje, xx xxxxx písmene p) xx tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x doplňuje se xxxxxxx r), které xxx:
"x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§46a odst. 1).".
59. X §93b xxxx. 4 xx xxxxx "§93 xxxx. 4 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§93 xxxx. 5 písm. x)".
Xx. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX TŘETÍ
Změna xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. V
V xxxxxx č. 341/2005 Sb., o veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 533/2006 Xx., xx xx xxxx sedmou xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx č. 31 xx 39 xxx:
"XXXX XXXX
XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ XX TŘETÍCH XXXX
§30x
(1) Xxxxxxx výzkumná instituce xxxx přijmout výzkumného xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx k xxxxxx xx řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx31), xxxxxxxx
x) je xxx přijímání výzkumných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx schválena Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx dohodu x hostování (§30x) x
x) xx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pobytem výzkumného xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx nákladů spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne skončení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a byly xxxxxxx z veřejných xxxxxxxxxx.
(2) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx občan státu, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Závazku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, prokáže-li, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.
§30x
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx výzkumná xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx") Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, identifikační číslo x xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy rozhodne x xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xx třetích xxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetích xxxx se xxxx x platností xxxxxxx xx 5 xxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x schválení xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §30a xxxx. 1. Xx-xx xxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx stanovit podmínku, xx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx po xxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx pro podání xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 5 xxx.
(4) Xx seznamu výzkumných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xx xxxxxxxx
x) název, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx schválena xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx třetích zemí,
c) xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xx xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxxxxx xxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx31) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx. Xx požádání xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx výzkumná xxxxxxxxx je povinna xxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací.
(7) Dozví-li xx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx došlo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, odnětí xxxxxxxxx xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informuje x tom xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
§30x
Xxxxxx o hostování
(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx účasti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx projekt provést. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32) xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx země uzavřít, xxxxxxxx
x) ředitel xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projekt x xxxxxx
1. xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx projektu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetí xxxx x xxxxxx xx řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělání podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33),
x) xxxxxxxx pracovník xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pomoci Xxxxx xxxxxxxxx,
x) výzkumný xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx uzavře xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění34) xx xxxx xxxxxx xxx xxx vstupu xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
(3) Xx uzavření xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníkovi xx xxxxx země xxxxxxx závazek xxxxxxx x §30x xxxx. 1 xxxx. x).
(4) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) výzkumnému xxxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx32), xxxx
x) dojde xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx země x ukončení xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Ve věcech x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se dohoda x xxxxxxxxx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx brání xxxx xx mohla zabránit xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxx-xx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§30x
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx ze třetích xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) žadatele x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem studia xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" nebo "xxxxxx teologie"35),
c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu36) xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§30x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Úprava xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx xxxx stanovená xxxxx zákonem xxx xxxxxxxx výzkumnou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx považuje
a) xxxxxxxxxxx složka státu xxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx podnikající xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
xxxxxxx-xx na území Xxxxx republiky výzkum xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výzkumu a xxxxxx1). Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx přitom xxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxxx instituce.
(2) Jiná xxxxxxxx organizace x xxxxxxx o schválení xxxxxxx
x) ověřenou xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, společenské xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uveden jako xxxxxxx xxxxxxxx výzkum, xxx-xx x jinou xxxxxxxxx organizaci xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x),
x) ověřenou xxxxx listiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxx xx uveden xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 písm. x), x
x) xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx:
1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucionální podpory xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx1),
2. doklad x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx výdajů vynaložených xx xxxxxxxxx projektu xxxxxxx xx základu xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx37), nebo
3. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xx xxxxxxx prováděném xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx tyto xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu38). Xxxx povinnost se xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx-xx, xx její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx předpisu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx věty xxxxx, x dále xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x právním xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství31) v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu xx xxxxxxx než 90 xxxxxxxxxxxx dnů.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxx x schválení xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx rejstříky a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §30x xxxx. 1 a dále xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x §30b xxxx. 2 a 3.
(4) Xxxx výzkumná organizace xx xxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx schválena v xxxxx xxxxx nebo x Xxxxx republice, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pracovníky xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx složky nebo xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx.
§30x
Xxxxxxx delikty
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx instituce nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx s §30x xxxx. 1 xxxx. x), nebo
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 6.
(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx uloží xxxxxx xx 1 000 000 Kč x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx uloží xxxxxx xx 100&xxxx;000 Kč.
§30g
Společná xxxxxxxxxx ke správním xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x závažnosti správního xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaniká, jestliže xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení xx 3 let xxx dne, xxx xx x něm xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(5) Xx odpovědnost xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx39) xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES ze xxx 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx.
32) Xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) Zákon č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
34) §5 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 326/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 379/2007 Xx.
35) Směrnice Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby.
36) §179 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Xx.
37) §34 xxxx. 4 a 5 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona č. 545/2005 Xx. a xxxxxx č. 56/2006 Xx.
38) Xxxxxxxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1992 Xx., x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x devátá se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx x hmotné xxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 165/2006 Xx. a xxxxxx x. 585/2006 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx7)," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) nebo xxxxx xx na xxxxx České republiky xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu7a)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7 a 7x znějí:
"7) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) Xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
2. X §5 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx f), xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou č. 11x xxx:
"x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx právním postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x), a xx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
11x) §42x xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Sb.".
3. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xx-xx xxxx osoba xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx-xx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx".
4. V §41 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxx x přihlášení xx k xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §72, x xx x xxxxxxx potřebném" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx xxxxx nezbytné", xx xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxx9)" vkládají xxxxx "xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx" x xxxxx "xx-xx xxxxx žadatel xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
5. X §50 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx".
6. V §50 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxx xx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému".
7. X §53 xxxx. 1 xxxx. x) x x §53 odst. 3 xxxx. x) xxxx 20 xx za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
8. X §61 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "občan xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9), nebo jeho xxxxxxx příslušník11), který xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9), xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxxxxx".
9. X §61 xx xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "§16 xxxx. 1".
10. X §61 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 49x xxx:
"x) písemně xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky49a), xx xxxxxx měsíční xxxxxx xxxxx uvedené x §5 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx x xx posuzovaných xxxx, xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, nedosahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx.
49a) §106 xxxx. 4 zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 379/2007 Sb.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Xx. VII
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 202/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., zákona x. 382/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx. x zákona č. 264/2006 Sb., xx xxxx takto:
1. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
2. V §97 xx písmena x) x x) zrušují.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
3. X §98 xxxx. c) xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx ochrana".
4. X §98 xx xx xxxxx xxxxxxx x) slovo "xxxx" xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 52x xxx:
"x) který vykonává x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovník xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vývojový xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52x).
52c) Xxxxx x. 341/2005 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. VIII
X §3 zákona č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 124/2005 Sb., xxxxxx č. 218/2005 Xx. x zákona x. 134/2006 Sb., xxxxxxxx 1 x 2 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 1x xx 1h xxxxx:
"(1) Xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx fyzické osobě (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxx xxxxx x xxxxx společně x xx xxxxxxxxxx
x) xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1x), jde-li x xxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1x), xxx-xx x cizince.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxx xxxxx odstavce 1 x x případě, xxx osoba a xxxxx xxxxxxxx s xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x), pokud xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx1x), x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ubytovaných x xxxxxxxxx středisku Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ode dne, xxxxxx uplynulo 365 xxx ode xxx xxxxxxx,
x) cizinci xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x), s xxxxxxxx žadatelů o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx ústavní xxxx,
x) cizinci, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx s přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenta v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x bylo xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1x), xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x), xxxxx mají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bydliště,
f) xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x),
g) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1x).
1x) §10 x 10x zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 68/2006 Xx. x xxxxxx x. 342/2006 Xx.
1x) §76 xxxxxx x. 325/1999 Sb., x azylu a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.
§66 xx 68 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx. x xxxxxx x. 379/2007 Xx. §87x a 87x xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxx x. 379/2007 Xx.
1x) §77 zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 2/2002 Sb. x xxxxxx č. 350/2005 Xx. §93 xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx. x xxxxxx x. 61/2006 Xx.
1x) §42x xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxx x. 379/2007 Sb.
1x) §42x xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 379/2007 Sb.
1x) §14x x 14x zákona x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XX
Příloha k xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 553/2005 Xx., zákona č. 48/2006 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona č. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona č. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx. x zákona x. 379/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X části XX v položce 115 xxxxxxx x) xxx:
"g) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x nosičem xxx Xx 600
- cizincům starším 5 let x xxxxxxx 15 xxx Xx 100".
2. X části XX x položce 115 xx xxxxxxxx písmeno x), xxxxx zní:
"x) Vydání xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx Xx 1 500
- xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx Xx 50
- cizincům xxxxxxx 5 let x xxxxxxx 15 xxx Xx 1&xxxx;000".
3. X xxxxx XX x položce 116 xx doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx Xx 500".
4. V xxxxx XX x xxxxxxx 116 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx občany xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx osob na xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie.".
5. X xxxxx XX x xxxxxxx 116 x ustanovení Osvobození xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 x doplňuje xx xxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 66x xxx:
"2. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) této položky xx osvobozen xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx66x), a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x) xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
66x) Xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. V části XX x poznámce xxxxxxx 116 xx xxxxxxxx xxx 3, xxxxx xxx:
"3. Xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx Xxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropskými xxxxxxxxxxxxxx, který xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx již xxxx xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxxx pohybu x xxxxxx těchto xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx dalšího xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.".
7. X xxxxx XX položka 117X xxx:
"Xxxxxxx 117X
a) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx na xxxxx Xxxxx republiky
- xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx - xxxxx xxxx X nebo X+X Xx 1 000
- xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxx X xxxx X+X Xx 300
x) Xxxxxxx xxxxxxx x udělení víza xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx XXX 60
x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx Xx 300
x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx na vízum x xxxxxx xxx 90 xxx Xx 1&xxxx;000
x) Přijetí xxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xx 300
x) Ověření xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx Xx 300
Xxxxxxxxxx
Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx; xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx pobytu na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx67),
x) xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx pozvání xxxx xx souhlasem xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxx doby xxxxxx xx vízum, jde-li x xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, občana xxxxx, xxxxx je xxxxx Smlouvou x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x to bez xxxxxx na jejich xxxxxx příslušnost,
e) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx-xx o žáky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx studenty x doprovázející učitele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxx xx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx vymezeno x doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2005/761/XX xx xxx 28. září 2005 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx víz xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pobyt výzkumných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx cestují x rámci Společenství xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx
1. Xxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx slouží x xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů, xxxxx v oblasti xxxxxxxxxx politiky, xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiných důležitých xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Snížení xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx x státních příslušníků xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x touto xxxxx xxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
3. Správní xxxx xxxx xx xxxxxxxx podle této xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x přijetí žádosti x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nezbytného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx tranzitní přepravě, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxx případech nouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo, xxx-xx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx vráceného xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Úkon xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.
Poznámky
1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx x x případě, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x eurech, amerických xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.".
8. X xxxxx XII x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx XII xx xx konci textu xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "x mohou xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmu".
9. V části XXX v ustanovení Xxxxxxxx x části XXX xxxx 2 xx xxxxx "x 152" xxxxxxxxx slovy ", 152 x 162 xxxx. a)".
10. X xxxxx XXX xxxxxxx 144A xxx:
"Xxxxxxx 144X
1. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxx - xxxxx typu X XXX 60
x) xxxxxxxxxxx víza - xxxxx typu X XXX 60
x) xxxx k pobytu xx 90 xxx - xxxxx xxxx X (s xxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx) XXX 60
x) xxxx x xxxxxx nad 90 xxx - vízum xxxx X Xx 2&xxxx;500
e) xxxx x xxxxxx nad 90 dnů - xxxxx xxxx X+X Xx 2&xxxx;800
2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx územní platností - xxxxx xxxx X a X XXX 60
Xxxxxxxxxx
1. Xx poplatků xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx osvobozeni xxxxxxx xxxxxxxxxxx občana xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx občana státu, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vázán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxx společenstvími, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxx.
3. Xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx víza do xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
4. Xx xxxxxxxx xxxxx této položky xxxx osvobozeni xxxx, xxxxxxxx, postgraduální studenti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podnikají xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx odborné xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx.
5. Od xxxxxxxx xxxxx této položky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx účelem provádění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 2005/761/XX xx dne 28. září 2005 xxx usnadnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upustit xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx zahraniční xxxxxxxx, xxxxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Snížení xxxx upuštění xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx vyplývat x xxxxxx x xxxxxxxxx udělování víz xxxxxxxx mezi Evropským xxxxxxxxxxxxx x touto xxxxx zemí x xxxxxxx x celkovým xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.".
11. X xxxxx XXX x xxxxxxx 145 xx slova "Kč 3&xxxx;000" nahrazují slovy "Xx 5 000".
12. X xxxxx XXX x položce 150 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxx razítek x xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uznání xxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx určených".
13. V xxxxx XXX x xxxxxxx 150 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "(xxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx určených".
14. X xxxxx XXX x xxxxxxx 151 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
15. X xxxxx XII x xxxxxxx 151 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx".
16. V xxxxx XXX x xxxxxxx 151 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "fotokopie" xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx".
17. X xxxxx XXX x položce 155 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx písmenem x) x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx b), xxxxx zní:
"x) Xxxxxx xxxxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx správy Kč 300 za xxxxx xxxxxxx
Kč 150 xx každou xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx".
18. X xxxxx XXX x xxxxxxx 157 písmeno x) xxx:
"x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji x s nosičem xxx Xx 1 200
- občanům xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxx 15 xxx Xx 400".
19. X části XXX x xxxxxxx 157 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"d) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx nosiče xxx Kč 1 600
- xxxxxxx mladším 5 xxx Xx 100
- xxxxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxx 15 xxx Kč 1 100".
Xxxxxxxxx písmena x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).
20. X části XXX x xxxxxxx 157 xxxxxxx x) xxx:
"x) Xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx do cestovního xxxxxxx xxxx xxxxxx Xx 150".
21. X xxxxx XII x položce 157 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Xxxxx xxxxx x časové xxxxxxxxx cestovního průkazu Kč 150".
Dosavadní písmeno x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).
22. X xxxxx XXX v xxxxxxx 157 xxxxxxxxxx "Osvobození" xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
1. Vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zápisy xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxx cestovního dokladu x xxxx xxxxxx.".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. X
X §20 xxxx. 9 xxxxxx č. 329/1999 Sb., x cestovních xxxxxxxxx a o xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx xxxxx zákona x. 136/2006 Sb., se xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx České republiky
Xx. XX
Xxxxx č. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 26/1993 Xx., xxxxxx x. 326/1993 Xx., xxxxxx č. 152/1995 Xx. a zákona x. 265/2001 Xx., xx mění takto:
1. X §3 xxxx. 3 a x §39a odst. 1 xx slova "x xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. X §13 xxxx. 2 se xxxxxxxx písmeno g), xxxxx xxx:
"x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,".
3. V §18 xxxx. 2 xx xxxxx "po hledaných xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx cizinců
Xx. XII
Xxxxx č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Sb. x xxxxxx x. 165/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §51 odst. 2 xxxx. a) xx xx slovo "manžel" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "manželství" se xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxxxxxx".
2. X §51 se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, že vstoupila xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx.".
3. X xxxxxxx x. 1 xxxx 7 xxxx. b) xx za xxxxx "(xxxxxxxx)" vkládají slova "xxxx partnera (xxxxxxxxx)".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hranic
Xx. XXXX
Xxxxx č. 216/2002 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx zákona x. 481/2004 Sb., se xxxx takto:
1. X §10 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8x zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přijímacího xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8x).
8x) §73 xxxx. 1 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x změně zákona x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), ve xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Sb. x xxxxxx x. 379/2007 Xx.".
2. V §10 xxxx. 2 xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x) x x)".
ČÁST DVANÁCTÁ
XXXXXXXX
Čl. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) čl. I bodu 221, xxxxx xxx x §180x, x xxxx 223, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2008,
x) čl. I bodů 89, 91 x 94, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2009, x
x) čl. I xxxx 26 xx 28, xxxx 96, 122, 179, 180, 181, 182, 188, 199, 215 až 218, čl. III xxxx 8, čl. IX xxxx 7 x 10 x čl. XI, která nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na státních xxxxxxxxx, stanoveným v xxxxxxxxxx Xxxx Evropské xxxx x vstupu x platnost Úmluvy xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Xxxxxxxxx xxxx Belgickým xxxxxxxxxxx, Spolkovou republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx velkovévodstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx v. r.

Informace
Xxxxxx předpis x. 379/2007 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.12.2007, xxxxxxxxxx čl. I xxxx 221, xxxxx jde x §180x, a xxxx 223, nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008, xxxxxxxxxx čl. I xxxx 89, 91 a 94 nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009 x xxxxxxxxxx čl. I xxxx 26 xx 28, xxxx 96, 122, 179, 180, 181, 182, 188, 199, 215 až 218, čl. III xxxx 8, čl. IX bodů 7 x 10 x čl. XI, nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx XX o xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.6.90 x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lucemburským xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.6.85 o postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.