Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023.


Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

500/2006 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost §3

ČÁST DRUHÁ - ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY §4 §5

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

HLAVA I - ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE §6 §7 §8 §9 §10

HLAVA II - ÚZEMNÍ PLÁN §11 §12 §13 §14 §15 §16

HLAVA III - REGULAČNÍ PLÁN

Podnět k pořízení regulačního plánu §17

Žádost o vydání regulačního plánu §18 §19 §20 §21

ČÁST ČTVRTÁ - JEDNOTNÝ STANDARD ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE §21a

Jednotný standard územního plánu §21b

ČÁST PÁTÁ - EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI §22

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §23

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §24

Příloha č. 1 - Obsah datové báze územně analytických podkladů

Příloha č. 2 - Pasport č. ..... údaje o území

Příloha č. 3 - Doklad o projednání územně analytických podkladů

Příloha č. 4 - Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje

Příloha č. 5 - Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 6 - Obsah zadání územního plánu

Příloha č. 7 - Náležitosti obsahu územního plánu

Příloha č. 8 - Obsahové náležitosti podnětu k pořízení regulačního plánu

Příloha č. 9 - Obsah zadání regulačního plánu

Příloha č. 10 - Obsahové náležitosti žádosti o vydání regulačního plánu

Příloha č. 11 - Náležitosti obsahu regulačního plánu

Příloha č. 12 - Obsah dohody o parcelaci

Příloha č. 13 - Obsah plánovací smlouvy

Příloha č. 14 - Registrační list územní studie

Příloha č. 15 - Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace

Příloha č. 16 - Registrační list územního plánu nebo jeho změny

Příloha č. 17 - Registrační list regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny

Příloha č. 18 - Registrační list regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny

Příloha č. 19 - Struktura standardizovaných jevů územního plánu v prostředí GIS

Příloha č. 20 - Struktura standardizovaných jevů územního plánu v prostředí CAD

Příloha č. 21 - Grafické vyjádření standardizovaných částí územního plánu s výjimkou ploch s rozdílným způsobem využití

Příloha č. 22 - Grafické vyjádření ploch s rozdílným způsobem využití

Příloha č. 23 - Požadavky na uspořádání a označení složek a souborů a na výměnný formát předávaných dat územního plánu

č. 458/2012 Sb. - Čl. II

č. 13/2018 Sb. - Čl. II

č. 418/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

500

XXXXXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxxx 2006

o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxx evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §193 zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx):

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx analytických xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxx pořizováním, xxxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a podkladů xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí

a) výkresem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ploch, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx umístění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prospěšných opatření, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx asanaci xxxxx, xx kterých xxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke kterým xxx uplatnit předkupní xxxxx (§101 xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) koordinačním výkresem xxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx xxxxxx využití xxxxx (§26 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxx výkres, xx xxxxxx xx zjednodušenou xxxxxx xxxxxxxxx jevy x xxxxxxx xxxxxx, xxx je stanoveno xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, částí xxxxxxxxx x krajinných xxxxx za účelem xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx vzájemných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, například pohledových xxxxxxxxx, panoramatu, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx os, xxxxxxxx, dominant, přiměřeného xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x z odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxx celého xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx území obce xxxxx xxxx plochy xxxxxx regulačním xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu, xx xxxxx platném po xxxxx územního plánu, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkres xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(3) Strojově xxxxxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx rozumí formát xxxxxxxx souboru s xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x získat x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx v referenčním Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Výškovém xxxxxxx xxxxxxxx - xx vyrovnání.

§3

Mapové x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx mapa, Státní xxxx, Základní xxxx Xxxxx republiky a Xxxx České xxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxx základní xxxx xxxxxxxxxxxxx dat, xxxxxxxxx xxxxxx mapová xxxx x xxxxxxxxx mapa xxxxxxx správy. Xxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xx jako další xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technická xxxx xxxx, xx-xx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Pro účely xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx mapový xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastním xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ukládá x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx17) v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vytvořit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ÚZEMNĚ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §26 xxxx. 2 x §29 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§4

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx plánování (xxxx xxx "xxxxxx analytické xxxxxxxx xxxx") x xxxxxx analytické xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kraje") xxxxxxxx

x) podklady pro xxxxxx udržitelného xxxxxxx xxxxx,

x) rozbor xxxxxxxxxxxx xxxxxxx území,

c) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací (xxxx jen "databáze xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů").

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, to xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx

1. širší xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x funkční xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx osídlení,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

5. příroda x xxxxxxx,

6. vodní režim x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx půdní xxxx x xxxxxxx určené x xxxxxx funkcí xxxx,

9. občanská vybavenost xxxxxx její xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxxxxxx x xxxxxxxx ruch,

13. xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx záměrů na xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x negativ x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx

1. xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x funkční xxxxxxxxxx území,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxx podmínky x xxxxxxx,

5. xxxxxxx x krajina,

6. vodní xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

7. kvalita životního xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa,

9. občanská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

10. dopravní a xxxxxxxxx infrastruktura xxxxxx xxxxxx dostupnosti,

11. xxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxxx,

12. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

13. xxxxxxxxxx a xxxxxxx obyvatel,

b) vyhodnocení xxxxxxxx podmínek a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx pro xxxxxxxx životní prostředí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obyvatel, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx problémů x řešení x xxxxxx plánovacích dokumentacích, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlivů xxxxxxx v území, xx xxxxxxx potenciálů xxxxxxx území a xx snížení nevyváženého xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx rozvoj x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx analytických podkladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx tvořena xxxxxxxxxxx jevy xxxxx přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxx A přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce, x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je zpracována xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování xx xxxx správním xxxxxx.

(5) Xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxxx data xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx formátu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx se xxxxxxxxx x pasportu xxxxx x xxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx údaje x xxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx je poskytnout xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Grafická část xxxxxx analytických podkladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pořízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Grafická xxxx podkladů xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx území, zahrnující xxxxxxx kulturní, přírodní x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx využití území x výkres xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x území. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxx xxxxxx problémů x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx studiích (xxxx xxx "problémový xxxxxx"). Xxxxxx analytické xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx výkresy, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, grafy xx kartogramy.

(7) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx analytických podkladů xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§5

(1) Xxxxxx analytické xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x obcemi. Xxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x zastupitelstvu kraje.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX ÚZEMNÍHO XXXXXXX

(X §38 odst. 6, §40 odst. 4 x §42 xxxx. 8 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§6

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx část. Xxxxxxxxxxx obsahu zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x příloze č. 4 x této xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx příloha č. 4 x této xxxxxxxx obdobně, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100&xxxx;000 xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 : 50 000, popřípadě 1 : 200 000. Xxxxxx xxxxxxx vztahů xx zpracovává x xxxxxx x xxxxxxx 1 : 500 000. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 5 x této xxxxxxxx.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 458/2012 Sb.

§8

(1) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení, funkci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatele, xxxxx úředního xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x účinnosti, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který poslední xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx úředního razítka.

§9

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx analytických podkladů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x politikou územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx možných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx potřeby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, zmírnění xxxx xxxxxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) požadavky na xxxxxxxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xx xxxxxxxxxxx vlivů xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nových xxxxx xxxxxxxx rozvoje a xx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx nebo politiky xxxxxxxx xxxxxxx.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 13/2018 Sb.

HLAVA XX

XXXXXX XXXX

(§50 xxxx. 1 x §55 odst. 7 xxxxxxxxxx zákona)

§11

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doplňující xxxxxxxx x rozbory, xxxxxxxxx územní xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stanoven x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxx xx x zadání xxxxxxxx plánu uloženo xxxxxxxxxx variant xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§12

§12 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 458/2012 Sb.

§13

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 7. Xxx územní xxxx xxxxxxxxxx újezdu xx xxxxxxx příloha č. 7 xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx hlavního města Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 7 xxxxxxx přiměřeně, xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx grafické xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nad xxxxxxx podkladem v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx v měřítku 1 : 5&xxxx;000 x vydávají xx x měřítku 1 : 5&xxxx;000 xxxx 1 : 10 000. Xxx xxxxxx rozsáhlá xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx členění xxxxx x xxxxxxxxxx výkresy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x koncepce veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx 1 : 25 000. Pokud xx xxxxxx plán x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zpracován pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx tuto xxxx územního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx vztahů xx xxxxxxxxxx x vydává x xxxxxxx výkresu xxxxx x xxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, xxxxxxxx x měřítku 1 : 50 000 xxxx 1 : 25 000. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xx vyznačí xxxxxxx xxxxxxxx území.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zpracovávají xxx Xxxxxx xxxxx x měřítku 1 : 5&xxxx;000 a xxxxxxxx x měřítku, xxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Obsah x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxx plánu xx udržitelný xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, i xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx razítka.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznamem x xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx změnu xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změny,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poslední xxxxx,

x) jméno a xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx pořizovatele, xxxxx xxxxxxxx razítka.

§15

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu územního xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 4 stavebního xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopadů, xxxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxx odvrácení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxx nového xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxx návrhu změny xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 13/2018 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXX

(X §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6 x §66 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§17

Xxxxxx x pořízení regulačního xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx obsahové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 8 x této xxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxx regulačního xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx v příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§18

Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části X přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v příloze č. 11 x této xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 12 x této xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx stanoven v příloze č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

§19

(1) Regulační xxxx xxxxxxxx textovou x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 11 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx zpracovávají x xxxxxxxx zpravidla v xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000, popřípadě 1 : 500, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx zpracovává x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx hlavního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Ve výkresech xx xxxxxxx hranice xxxxxxxx xxxxx. Regulační xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx x měřítku 1 : 2&xxxx;000.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx plán nebo xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx nabytí účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) jméno x příjmení, xxxxxx x podpis oprávněné xxxxxx osoby pořizovatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx znění regulačního xxxxx, včetně xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznamem o xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) jméno a xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx oprávněné úřední xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2022 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX STANDARD XXXXXX PLÁNOVACÍ XXXXXXXXXXX

(X §20a odst. 4 xxxxxxxxxx zákona)

§21a

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) předávaná xxxx.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxx x vlastnosti.

(3) Xxxxxxxxx na strukturu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x souborů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, barevnou hloubku x rozlišení xxxxxxxxxx xxx.

(4) Výkresy a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx usazení xxxxxxxxxxxxxx systému Jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x barevnou hloubkou 24 bit x xxxxxxxxx 300 xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx dokumentu, xxxxxxx území, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx, měřítku a xxxxxxxxxxx zpracování, xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx standardizovány.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx odůvodnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§21x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Standardizované xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) zastavitelné xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) plochy xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx územních rezerv,

i) xxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

j) veřejně xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x přílohách č. 19 x 20 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx územního xxxxx, x výjimkou ploch x rozdílným způsobem xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x příloze č. 21 k xxxx xxxxxxxx. Požadavky xx grafické xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 22 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx zobrazují xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx jevy hlavního xxxxxxx xx zobrazují xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx složek a xxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxx předávaných xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 23 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx město Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

XXXX PÁTÁ

EVIDENCE XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §162 xxxx. 7 stavebního xxxxxx)

§22

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx xxxx průběžně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx listů jsou xxxxxxx příloh č. 14 xx 18 x xxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§23

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx II. odst. 1 xxxx. c) přílohy č. 4; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kromě ostatních xxxxx stanovených x příloze č. 4, jsou xxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) výčet xxxxxx xxxxxxxxxxx hledisko aktuálnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx významu, převzatých xxx xxxxx xxxxx x platných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx územních xxxxx xx zásad xxxxxxxx xxxxxxx (§187 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx věcné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§187 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákona).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx velkého územního xxxxx, xxxxx nepozbyly xxxxxxxxx (§187 xxxx. 7 x §189 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx).

(3) Zadání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce nebo xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§189 odst. 2 stavebního xxxxxx).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x částí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx územního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§187 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxx).

(5) Xxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyplývajícími x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celku, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§24

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2007.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 500/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx A

Číslo jevu

Sledovaný xxx

1

xxxxxxxxx území

1a

plochy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1x

xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x plochy xxxx x krajině

2

zařízení xxxxxx

3

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3x

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

4

xxxxxx

4x

xxxxxxxxxxx

5

xxxxxx

5x

xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx

6

xxxxxx

7

xxxxxx

8

xxxxxx

8x

xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

9

xxxxxx

10

xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx

11

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

11x

xxxxxxxxx x výška xxxxxxxx

12

xxxxxx

13

xxxxxx

13x

xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx staveb

14

zrušen

15

zrušen

16

území x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

17

xxxxxx

17x

xxxxxxxx xxx

17x

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

18

xxxxxx

19

xxxxxx

20

xxxxxx

21

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

22

xxxxxx

23

xxxxxx

23x

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

24

xxxxxxxxx xxxxxxxx plochy

25

zrušen

25a

velkoplošná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejich xxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx národních xxxxx

26

xxxxxx

27

xxxxxx

27x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

28

xxxxxx

29

xxxxxx

30

xxxxxxxx xxxxx

31

xxxxxx

32

xxxxxxx stromy x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

33

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx UNESCO, geoparky XXXXXX, národní xxxxxxxx

34

XXXXXX 2000 - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

35

XXXXXX 2000 - xxxxx xxxxxxx

35x

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

36

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x národním významem

36a

mokřady xxx Xxxxxxxxx xxxxxx10)

36x

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

37

xxxxxx

37x

xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 50 x xx okraje xxxx

38

xxxxxx

39

xxxxxx

40

xxxxxx

41

xxxxxxxxxx xxxxx ekologické jednotky x třídy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

42

xxxxxx

42x

xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx

43

xxxxxxxxx do xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

43x

xxxxxx vhodné x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx

44

xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx vodou a xxxxxx xxxxxxxx pásma

45

chráněné xxxxxxx přirozené xxxxxxxxx xxx

46

xxxxxxxxxx oblasti povrchových x xxxxxxxxxx xxx

46x

xxxxxxxxx xxxx využívané ke xxxxxxx

47

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

48

xxxxxx

48x

xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod

49

povodí xxxxxxx xxxx, rozvodnice

50

zrušen

50a

záplavová xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx

51

xxxxxx

52

xxxxxx

52x

xxxxxxxxx xxxxx podle map xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s významným xxxxxxxxxx xxxxxxx

52x

xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxx

53

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

54

xxxxxx

54x

xxxxxx, xxxxxxx x zařízení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

55

xxxxxxxx léčivé xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vody x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

56

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx lázeňského xxxxx

57

xxxxxxxx xxxxxxxx

58

xxxxxxxx xxxxxxxxx území

59

chráněná xxxxx pro zvláštní xxxxxx xx xxxxxx xxxx

60

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

61

xxxxxxxxxxx xxxxx

62

xxxxxxx xxxxx a xxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx

63

xxxxx důlní xxxx

64

xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

64x

xxxxxxxx a xxxxxxxx úložná místa xxxxxxxxx xxxxxx

65

xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx imisními xxxxxx

65x

xxxxxxx xxxx xxxx

66

xxxxxx

67

xxxxxxxxxxxxx objekty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pásma

68

vodovodní xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

69

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

70

xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pásma

71

výrobny elektřiny x jejich xxxxxxxx xxxxx

72

xxxxxxxxxx stanice x xxxxxx ochranná xxxxx

73

xxxxxxxx x podzemní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ochranná xxxxx

74

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochranná x bezpečnostní xxxxx

75

xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

76

xxxxxxxxxxxxx objekty zásobování xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx ochranná xxxxx

77

xxxxxx

77x

xxxxxx xxx zásobování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pásma

78

zrušen

79

technologické objekty xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

80

xxxxxxxxx x jejich ochranná xxxxx

81

xxxxxx

82

xxxxxx

82x

xxxxxxxxxxxx komunikace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx území

82b

sdružené xxxxxxx xxxx

83

xxxxxxx xxxxxxxx

84

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx A xxxx X x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx11)

85

xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

86

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelné xxxxxx12) x jejich xxxxxxxx xxxxx

87

xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

88

xxxxxx

89

xxxxxx

90

xxxxxx

91

xxxxxx

92

xxxxxx

93

xxxxxx

93x

xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ochranná xxxxx

93x

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

94

xxxxxx

94x

xxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx pásma

95

zrušen

96

zrušen

97

zrušen

98

lanové dráhy x xxxxxx ochranná xxxxx

99

xxxxxx

100

xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

101

xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

102

xxxxxx

102x

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx ochranná pásma x xxxxxxx xxxxx

103

xxxxxx

104

xxxxxxxxx xxxxx cesty

105

hraniční přechody

105a

linky x zastávky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

106

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx

107

xxxxxxx xxxxxxxx xxx obranu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pásma a xxxxxxx xxxxx

108

xxxxxxxx újezdy x jejich xxxxxxx xxxxx

109

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

110

xxxxxx

110x

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

111

xxxxxx

112

xxxxxx

112x

xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx

113

xxxxxx

113x

xxxxxxxxxx, krematoria, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx

114

xxxx xxxxxxxx pásma

115

zrušen

116

zrušen

116a

plán xxxxxxxxxx xxxxxxxx

117

xxxxxx

118

xxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

118x

xxxxxxxx správních xxxxxxxx xxxxx

119

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

Xxxx X

Xxxxx jevu

Sledovaný xxx

1

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

2

xxxxxx

2x

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3

xxxxxx

4

xxxxxx

4x

xxxxxxxxxxxx složení xxxxxxxxxxxx

5

xxxxxx

6

xxxxxxx xxxxxxxxx

7

xxxxxxxxxx aktivita podle xxxxxxx

7x

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx

7x

xxxxx xxxxxx produkt

8

nezaměstnanost

9

zrušen

9a

vyjížďka x xxxxxxxx do zaměstnání x xxxx

10

xxxxxx

11

xxxxxxxx xxxx x bytů

12

zrušen

12a

obydlenost bytového xxxxx

13

xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x domovního xxxxx

14

xxxxxx

15

xxxxxxxxx xxxxxxx

16

xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

17

xxxxxxxx x xxxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxx

18

xxxxxx

19

xxxxxx

19x

xxxxx xxxxxxxx napojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

20

xxxxxx

21

xxxxxx

22

xxxxx zemědělské xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

23

xxxxxx

23x

xxxxx xxxxx xxxxxxx z celkové xxxxxx zemědělské xxxx

24

xxxxxx

25

xxxxxx

26

xxxxxx

26x

xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx územního celku

27

zrušen

27a

podíl xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x celkové xxxxxx xxxxxxxx celku

28

zrušen

29

zrušen

30

zrušen

31

zrušen

32

hranice xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

33

xxxxxxx bioregionů x xxxxxxx

34

xxxxxxx klimatických xxxxxxx

34x

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx ohrožení xxxxxx

35

xxxxxx

35x

xxxxx xxxx a xxxxxxxx xx území x xxxxxxxxxxx imisním xxxxxxx

36

xxxxxx

37

xxxxx xxxxxxxx informace o xxxxx

Příloha č. 2 x vyhlášce x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxx č. ..... údaje o xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 500/2006 Sb.

Doklad o xxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, určující xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxxxxx kraje pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxx včetně zohlednění xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojových xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx [§32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx zákona] vymezených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vymezení xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx významem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblasti x nadmístní rozvojové xxx),

x) zpřesnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx [§32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx] xxxxxxxxxx x politice xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx [§32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx] xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx rezerv xxxxxxxxx využití, které xx být prověřeno,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krajin13), xxxxxx územních xxxxxxxx xxx jejich zachování xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany x bezpečnosti xxxxx x vymezených asanačních xxxxx, xxx xxxxx xxx práva x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnosti xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx sídelní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ploch a xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a koridorů, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu orgány xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx plán x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x rozsahu xxx přílohy č. 9 xxx xxxxxx xxxx koridor vymezený xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx (etapizace), xx-xx xx účelné,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx §37 odst. 8 stavebního xxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx oblastech, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodování x xxxxxxx variantách xxxx v území x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx.

X závěru xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx listů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx výkresů xxxxxxxx xxxxx.

(2) Grafická část xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability,

c) xxxxxx xxxxxx13), xxx xxxxx xx xxxxxxxxx cílové xxxxxxx,

x) výkres xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) výkres xxxxxxx, ploch x xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx prověření xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx pořízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dle potřeby xxxxxx pořadí xxxx x xxxxx (xxxxxxxxx).

X xxxxxxx potřeby xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) a x) dále xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Textová xxxx xxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx rozvoje obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx správního řádu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §40 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx zákona, zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívání xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx konzultací s xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx, popřípadě návrhu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxx vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx obsažených v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x obsahu aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkráceným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx souladu

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx x podmínkami x její xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. x pokyny pro xxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §38 odst. 3 xxxxxxxxxx zákona,

3. s xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 6 stavebního zákona,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx území xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§36 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich vymezení,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x koridory xxxxxxxxxxxxx x nadmístního xxxxxxx,

x) x aktualizace xxxxx územního xxxxxxx xxxx x vyznačením xxxx.

(2) Xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dokumentující xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx států.

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 500/2006 Sb.

Obsah x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx územního rozvojového xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území

Hodnotí se xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, jakou xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx podklady x xxxxx xxxxxxxx informace.

A. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "posuzovaná xxxxxx plánovací dokumentace") xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxx posuzované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost18).

C. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace na xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxx.

X. Návrh xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx plochách x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx územních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 500/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu, zejména

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x cílech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx obce a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x požadavcích xx xxxxx charakteru xxxx, xxxxxx vztahu x sídelní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxx dle potřeby xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x členění xx xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxxxx koncepci, zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxx a xx prověření xxxxxxx xxxx, xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury a xxxxxxxx xxxxxx změn,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx změn, xxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §18 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x na stanovení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nutno prověřit,

c) xxxxxxxxx xx prověření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx x asanací, xxx xxxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo,

d) xxxxxxxxx xx prověření xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx rozhodování x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vydáním regulačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uzavřením xxxxxx x parcelaci,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx řešeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území.

Shora xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx územního rozvoje x územního xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x problémů určených x řešení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případně z xxxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxx podle §55 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 500/2006 Sb.

Náležitosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Textová xxxx xxxxxxxx plánu obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx data, x xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území obce, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) urbanistickou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zeleně,

d) xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajiny, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx změn x xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx krajiny, protierozních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx využití xxxxx s rozdílným xxxxxxxx využití s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxx stanovit, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx využití (xxxxxx stanovení, xx xxxxxxx plochách xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 5 stavebního xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ploch x xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (například výškové xxxxxxxx xxxxxxxx, charakteru x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx rozmezí výměry xxx vymezování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x ploch xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx v xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx textové xxxxx xx uvedou xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části.

(2) Xxxxx xx to xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx územních xxxxxx x stanovení možného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx její pořízení x xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx dat x této xxxxxx xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 9, xxxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxx plánu x podnětu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) stanovení xxxxxx změn x xxxxx (xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx14),

x) definice xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx území.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) výkres xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ploch přestavby x ploch změn x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx územních xxxxxx a ploch x koridorů, xx xxxxxxx xx rozhodování x xxxxxxx v xxxxx podmíněno xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx studie xxxx xxxxxxx regulačního xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx x prvky xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) hlavní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx koncepci, xxxxxxxx ploch x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxxxx vymezení xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, koncepci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkresech,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx změn x xxxxx (xxxxxxxxx),

x) xxx xxxxxxx samostatný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x prvky xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx uvedených x §53 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx území x hlediska xxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zastupitelstva xxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkráceným xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xx schváleným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. x pokyny xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. s xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §53 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. s xxxxxx x xxxxxx návrhu xxxxxxxx plánu x xxxxxxx postupu podle §54 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákona,

5. s xxxxxxxxxxx x pořízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx a x xxxxx obsahu x případě postupu xxxxx §55 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx záležitostí nadmístního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x zásadách xxxxxxxx rozvoje (§43 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx), x odůvodněním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx regulačního xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na zemědělský xxxxx fond x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa,

f) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx vztahů, dokumentující xxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Příloha x. 8 x xxxxxxxx č. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Vyplntelný fomulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) požadavky xx umístění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx x rozvoj hodnot xxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx infrastruktury,

f) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) požadavky na xxxxxxx,

x) xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, požární ochrany, xxxxxxx ochrany, xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, geologické stavby xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxx,

x) případné požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx měřítek xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx regulačního plánu x xxxxxxx obsahuje xxx požadavky vyplývající x územního xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politiky xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx analytických xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxx vydává xxxxxxxxxxxxxx obce x xxxx-xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plánu.

Příloha x. 10 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx plánu

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 11 x xxxxxxxx x. 500/2006 Sb.

Náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. Obsah x struktura regulačního xxxxx

(1) Textová část xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx řešené xxxxxx,

x) podrobné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx pozemků,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx umístění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnot a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) podrobné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

f) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx požární xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx které xxx xxxxx k pozemkům x xxxxxxx vyvlastnit, x případě, že xxxxxxxxx xxx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x uvedením xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx čísel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx prospěšných staveb x xxxxxxxxx prostranství, xxx které xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právo, x uvedením x xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x případně dalších xxxxx podle §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy v xxxxxxxx předpisech.

V xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx údaje o xxxxx xxxxx regulačního xxxxx a počtu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx regulačního xxxxx xxxxx rozsahu xxxxxxxx regulace, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxx x xxxx umísťovaných xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx staveb xxxxxxx infrastruktury, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (například uliční x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx pozemků x xxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx části, podlažnost, xxxxx, objem a xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zastavěny, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dalšími xxxxxxxx),

x) xxxxxxxx pro napojení xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx změnu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území,

f) xxxxxxxx xxx vymezená xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx (xxxxxxxxx),

x) technické xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxxxx xxxx nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxx přímo xxxxxxxxx s problematikou xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pod x xxxxxxxx 1 uvedená xxxxxxx x xxxxxxx xx struktuře regulačního xxxxx samostatné xxxx.

(4) Xxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, opatření x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx navržené xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxx součást xxxxxxxx výkresu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx staveb xxxxxxx infrastruktury, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx územních xxxxxx, xx-xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx x území (etapizace).

V xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prostorového xxxxxxxxxx staveb a xxxxxx veřejné dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkresech.

II. Xxxxx odůvodnění regulačního xxxxx

(1) Textová xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména

a) xxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx územních vztahů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx plánem,

c) xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx změny regulačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxx (§69 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákona),

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx koncepce xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx půdní fond x xx pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, xxx xxxxx regulační xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí,

g) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx text x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výkres,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) výkres předpokládaných xxxxxx půdního xxxxx.

Xxxxxxx č. 12 x vyhlášce x. 500/2006 Sb.

Obsah dohody x parcelaci

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x příjmení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx vlastníkem xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx též xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepeněžitými xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx x xxxxxx xxxx výměře dotčeného xxxxx,

x) případný xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx realizaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) závazek vlastníků xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pozemků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx závazek xxxxxx xx xxxx xxxxxxx liniovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx výměnou xxxxxxx, xxxxx umožní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotčeného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odprodejem pozemků,

f) xxxxxx x majetkovém xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx navržená x souvislosti s xxxxx xxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) plná xxx x podání xxxxxxx x pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxx,

x) xxxx moc x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po vydání xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mapy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxx x územním xxxxx xxxx zásadách xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x funkčně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pozemků xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pozemků x staveb (včetně xxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx starší xxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxx xxxx xxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx popisem dohodnuté xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů.

Příloha x. 13 x xxxxxxxx č. 500/2006 Sb.

Obsah xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx plánovací xxxxxxx obsahuje

a) jméno x příjmení a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx žadatelem x pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu a xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx nebo kraje, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se druhu x kapacity xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx trasu, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx finančního xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx nebo dalších xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx infrastruktury,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné infrastruktury x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxx x využití veřejné xxxxxxxxxxxxxx x dohodnutém xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, zabraňující xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů v xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx),

x) harmonogram realizace xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx termíny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo vybudování xxxx veřejné infrastruktury,

m) xxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx nebo územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x kterých x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) závazek x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx katastrální xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx nákladů na xxxxxxxxx změn xxxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxx xx vybudování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x pozemkům, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, správci nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury,

g) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Příloha x. 14 x xxxxxxxx č. 500/2006 Sb.

Registrační xxxx xxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 15 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 16 x vyhlášce x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 17 x xxxxxxxx č. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx list xxxxxxxxxxx xxxxx pořízeného x podnětu xxxx xxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 18 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx list xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 19 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x prostředí XXX

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xxx

Xxxxxxxx hodnota

ReseneUzemi_p

plocha

řešené území

Obec_Kod

šestimístné xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxx XXXXX

xxxx číslo

UzemiPrvkyRP_p

plocha

vymezení xxxxx xxxxxxxx plánu x prvky xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx plochy

text

Ua

ZastaveneUzemi_p

plocha

zastavěné území

Obec_Kod

šestimístné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXX

xxxx xxxxx

XxxxxxXXX_x

xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XxxX

xxxxxx horizont:

celé xxxxx

xxxxxxxxxxxxx

1

xxxxx

2

Xxx

xxx xxxxxx XXX

xxxx

xxx přílohy č. 22

Xxxxx

xxxxx xxxxxx XXX

xxxx

xxx přílohy č. 22x

XxxxxxXxxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxx x koridory územních xxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx

Xx

Xxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxx

xxxx

xxx přílohy č. 22x

XxxxxxxxX_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXx

XxxxxxxxX_x

xxxxxx

xxxxxxxx vymezené xxx plochami x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití

Id

identifikátor xxxxxxxx:

xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXx

xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXx

XxxxxxXxxx_x

xxxxxx

xxxxxx xxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xx

xxxxxx xxxxx x xxxxxxx

Xx

Xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxx

X

XxxxxxXxxx_x

xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx:

xxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx

XXx

xxxxxx studie

USa

dohody x xxxxxxxxx

XXx

xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

XXx

xxxxxx o parcelaci x územní xxxxxx

XXx

Xxxxx

xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx

xxxxx ve formátu XXXX-XX -XXx

XxxXxxXx_x

xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, opatření x xxxxxxx xxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx XXXXX

xxxx

xxx přílohy č. 21x

XxxXxxXx_1

xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx VPSOA

text

dle přílohy č. 21a

USES_p

plocha

územní xxxxxx ekologické stability

CasH

časový xxxxxxxx:

xxxx xxxxx

xxxx

1

xxxxx

2

Xxx

xxx xxxxx XXXX:

xxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vložené xx xxxxxx. XX

XXXXXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. XX

XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxx

xxxxxxxx prvku

text

dle přílohy č. 21x

XxxxxxXxxxxxxXxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx_Xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dle XXXXX

xxxx číslo

SystemVerProstr_p

plocha

systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství

Obec_Kod

šestimístné xxxxxxxxxxxxx xxxxx obce dle XXXXX

xxxx číslo

a xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx libovolných xxxxx, xx xxxx vždy xx xxxxxxx standardizovaných xxxxxx xxxxxxxx tečkou

b xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x XXXX xx xxxxxxxxx, XX xxxxx, DD den

d xxxxxxx xxxxx mohou xxx kód a xxxxx xxxxx XXXX, xxxxx xxxx od xxxxxxxxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx:

XX - xxxxxxxxxx

XXX - xxxxxxxxxxx informační xxxxxx

XXXXX - xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX - xxxxxx s rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX - xxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx

XXXXX - xxxxxxx xxxxxxxxx stavba, xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 19 vložena právním xxxxxxxxx č. 418/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxx x. 20 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx XXX

Xxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx hodnota xxxxx

XxxxxxXxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx území

ReseneUzemi_d

popisný xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ploch xxxxxxxx xxxxx

XX

XxxxxXxxxxXX_x

xxxxxx

xxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx x prvky xxxxxxxxxxx xxxxx

XxxxxXxxxxXX_xx

xxxxxxx text

identifikátory xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx

XxxxxxxxxXxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XxxxxxxxxXxxxx_x

xxxxxxx text

textové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx území

ZU

PlochyRZV_p

plocha

vymezení ploch x xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx

XxxxxxXXX_xxx1

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx popisné xxxx ploch XXX (xx. xxxxxx případného xxxxxx) pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx"

xxx přílohy č. 22a

PlochyRZV_typ2

popisný xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx XXX (xx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxx x časovém xxxxxxxxx "návrh"

dle přílohy č. 22a

UzemniRezervy_p

plocha

vymezení xxxxxxxx xxxxxx

XxxxxxXxxxxxx_xx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx

XxxxxxXxxxxxx_xxx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxx charakteristický xxx územní xxxxxxx

xxx přílohy č. 22x

XxxxxxxxX_x

xxxxxx

xxxxxxxx koridorů plošně xxxxxxxxxx

XxxxxxxxX_xx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vymezených územním xxxxxx

XXXx

xxxxxxxxxxxxxx koridorů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokumentace

CPZa

KoridoryN_p

plocha

vymezení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XxxxxxxxX_xx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxx koridorů xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx dokumentace

CNZa

PlochyZmen_p

plocha

vymezení xxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ploch přestavby x xxxxx změny x xxxxxxx)

XxxxxxXxxx_xx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx:

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xx

xxxxxx xxxx x xxxxxxx

Xx

XxxxxxXxxx_xxxxxxxxx

xxxxxxx text

indikátory xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

X

XxxxxxXxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x podmínkou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx územní xxxxxx, pořízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx)

XxxxxxXxxx_xx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx:

xxxxxxxxxxx xxxxx

XXx

xxxxxx studie

USa

dohody x parcelaci

DOa

dohody x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

XXx

xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

XXx

XxxxxxXxxx_xxxxx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx lhůty xxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xx xxxxxxx XXXX-XX-XXx

XxxXxxXx_x

xxxxxx

xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XxxXxxXx_xxx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx přílohy č. 21x

XxxXxxXx_x

xxxxx

xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, opatření x asanací xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XxxXxxXx_xxx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx vyjádřených xxxxxxx

xxx přílohy č. 21a

USES_p

plocha

vymezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability

USES_typ1

popisný xxxx

xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXXX v xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxx":

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx biocentrum xxxxxxx do nadregionálního xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxx biocentrum xxxxxxx do regionálního xxxxxxxxxxx

XXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

XXXX_xxx2

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xxxx prvku ÚSES x xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxx"

xxx XXXX_xxx1

XXXX_xxxxxxxx

xxxxxxx text

označení xxxxx XXXX

xxx přílohy č. 21d

SystemSidelniZelene_p

plocha

vymezení xxxxxxx sídelní zeleně

SystemSidelniZelene_d

popisný xxxx

xxxxxxx kódy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sídelní xxxxxx

XXX

XxxxxxXxxXxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx systému významných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XxxxxxXxxXxxxxx_x

xxxxxxx text

textové xxxx xxxxxxxxxx vnitřky xxxxxxx významných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX

x xxxxxxx znaky xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znaků, xxxxx xxxx vždy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx

x XXXX je xxxxxxxxx, MM měsíc x XX xxx

x xxxxxxx xxxxx mohou xxx xxx x xxxxx xxxxx XXXX, xxxxx jsou od xxxxxxxxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx zkratky:

CAD - Xxxxxxxx-xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx podporované projektování,

plochy XXX - plochy x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX - územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 20 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Příloha č. 21 x vyhlášce x. 500/2006 Sb.

Grafické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx částí územního xxxxx s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití

a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx obrysu xxxxxx xxxxx 0-0-0

Xxxxxxx xxxxxxx:

XXX = xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX = xxxxxx xxxxxx

XXXXX = xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x asanací

+ = xxxx xxx se x xxxxxxxxxx výkresu xxxxxxx

XXX = xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXX = xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

Příloha x. 21 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 418/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxx č. 22 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití


Specifikace symbolů:

Kódy xxxxx s rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx (stabilizované x xxxxx): xxxxx xxxxx xxxxx (XXX 0-0-0) x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx (XXX 255-255-255). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxx černé barvy (XXX 0-0-0) xxx xxxxxx.

Xxxx územních xxxxxx: xxxxx xxxxx bílá (XXX 255-255-255) s obrysem xxxxx xxxxx (XXX 0-0-0). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx barvy (RGB 0-0-0) bez obrysu.

Obvodová xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxx (XXX 0-0-0).

Xxxxx xxxxxxxxxx ploch x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx využití: xxxxxxxxx x svislé xxxxx xxxx xxxxx (RGB 255-255-255).

Xxxxxxxx xxx xxxxx

x Xxxxxxxxx území a xxxxxxxxxxx xxxxx

x Plochy xxxxxxxxxxxx, plochy xxxxxxxxx x ploch xxxx x krajině

Příloha č. 22 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxx č. 23 x xxxxxxxx x. 500/2006 Sb.

Požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx výměnný xxxxxx xxxxxxxxxxx dat xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx označení xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx / souboru

Upřesnění

Hlavní xxxxxx

XXX_xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx předávaná xxxx x xxxx uvedeném xxxxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx textovou xxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx ekvivalentů a xxxxxx xxxxxxxxx soubory.

xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx obsahující metadata.

Členění xxxxxx Xxxx

xxxxxx_xx

X případě xxxxxxxxxx v XXX
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx jevy xxxxx označeny xxx přílohy č. 20 x této xxxxxxxx, xxxxxxx Název xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v příloze č. 20 k této xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x, xxxxx xxxxxxx znakem X; xxxxxxx znaky xxxx xxx xxxxxxxxx libovolných xxxxx.

xxxxxxx x příloze x. 19 x xxxx vyhlášce xx xxxxxxx Název xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx x xxxx součástí xxxxxxxx části územního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx X; dalšími xxxxx může být xxxxxxxxx libovolných znaků.

Členění xxxxxx Xxxxx

xxxxxx_xxxx

Xxxxxxxxx textová xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx, xxxx X.

xxxxxx_xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx textová část xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxx přílohy č. 7 x xxxx vyhlášce, část XX.

xxxxxx_xx

Xxxxxxx texty

Členění xxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx_xx_XXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x asanací

xxxxxx_n_SV

Výkres xxxxxxx vztahů

xxxxxx_n_KOV

Koordinační xxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxx_x

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x Xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kód xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx.

x Xxx příloha č. 7 k xxxx xxxxxxxx, část X. xxxx. 4.

x Xxxxx "t" představuje xxxxxxxxx xxxx.

x Xxxxx "x" představuje xxxxx xxxxxxx xxx rozpisky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx vždy

Alespoň xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

XXX

-----

Xxxxxxxxxx xxxx

-----

XXXX Xxxxxxxxx, XXX

Xxxxx

XXX/X

XXX, XXX, XXX - xxxxxxx xxxxxx MS Xxxx xxxxx 6 x xxxxx, XXXX, XXX, XXXX

Xxxxxxx x schémata

PDF/A x rozlišení 300 xxx

XXX, XXX, BMP

Metadata

XML

-----

Příloha x. 23 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx územně analytických xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx x. 500/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx zadání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx se posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxx x vyhláškou x. 500/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx nepoužijí.

3. Návrh xxxxxx plánovací dokumentace, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxx oznámeno xxxxx x xxxx konání xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxx se xxxxxx xxxx oznámením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxxxxxx obsah xx x xxxxxxx xx stavebním zákonem xxxx s xxxxxxxxx x. 500/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xxxx předložením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxx aktualizace xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx posuzuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

6. Xxxxx vyhodnocení vlivů xxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxx aktualizace xxxx územního xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zpracované xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Návrh xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx, xx obsah změny xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 500/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxx x účinnosti, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxx, xxxxx xxxx vložena xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx činnosti přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx úplnou aktualizaci xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx; xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx plánovací dokumentace, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx této xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcně xxxxxxxxx částem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx doby xxxxxxxxx aktualizace xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, u xxxxx bylo zahájeno xxxxxx x xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

3. Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxx xxxx zpracována x xxxxxxx s xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 500/2006 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxx nejbližší xxxxxxxxxxx xxxx změně xxxx xxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxx č. 500/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx stanoviskům, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx částem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na koordinační xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Vyhodnocení xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Registrační xxxx xxxxxx studie, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx list xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, její xxxxxxxxxxx xxxx změny x jeho xxxxxxx, x xxxxxxx byla xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx této dokumentace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2018 Sb. x účinností od 29.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 500/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxx první změně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede do xxxxxxx s xxxxxxxxx x. 500/2006 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

4. Xxxx-xx v době xxx dne 1. xxxxx 2007 xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx schváleno xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2007 xxxxxxxxx §21a a 21b xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 418/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Informace

Právní předpis č. 500/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

458/2012 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, územně plánovací xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

13/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 500/2006 Xx., x územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 458/2012 Xx.

x xxxxxxxxx xx 29.1.2018

418/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a způsobu xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 360/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 164/2022 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Právní xxxxxxx x. 500/2006 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nařízení xxxxx x. 430/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 81/2011 Xx.

2) Zákon č. 114/1992 Sb., x ochraně přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Zákon č. 59/2006 Sb., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x zákona x. 320/2002 Xx.. x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

5) Evropská xxxxxx x krajině č. 13/2005 Sb. m. s.

6) §17 xxxx. x) x §18 xxxx. x) xxxxxx x. 360/1992 Sb., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů a x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

7) Vyhláška č. 501/2006 Sb., x obecných požadavcích xx využívání území.

8) §162 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx.

9) §30 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx.

10) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x sjednání Xxxxxx x mokřadech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Protokolu x její změně č. 396/1990 Sb. xx xxx 28.9.1990.

11) Zákon č. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx závažných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) Xxxxxxxx úmluva x krajině č. 12/2017 Sb. m. s.

14) §17 písm. x) x §18 xxxx. a) a x) zákona č. 360/1992 Xx., x xxxxxx povolání autorizovaných xxxxxxxxxx a x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

15) §162 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxxxxx zákona.

16) §30 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx.

17) §3 nařízení xxxxx x. 430/2006 Xx., xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 81/2011 Xx.

18) Xxxxxxxx č. 142/2018 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx evropsky xxxxxxxx lokality a xxxxx oblasti x x náležitostech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

19) §51 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx.

20) §54 stavebního xxxxxx.

21) §55 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx.

22) §188 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx zákona.

23) §162 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx.

24) §62 xxxxxxxxxx xxxxxx.

25) §64 odst. 5 stavebního xxxxxx.

26) §65 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx.

27) §69 stavebního xxxxxx.

28) §66 odst. 1 stavebního zákona.

29) §66 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákona.

30) §67 xxxx. 1 stavebního zákona.

31) §69 stavebního xxxxxx.