Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2023.


Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
500/2006 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost §3

ČÁST DRUHÁ - ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY §4 §5

ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

HLAVA I - ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE §6 §7 §8 §9 §10

HLAVA II - ÚZEMNÍ PLÁN §11 §12 §13 §14 §15 §16

HLAVA III - REGULAČNÍ PLÁN

Podnět k pořízení regulačního plánu §17

Žádost o vydání regulačního plánu §18 §19 §20 §21

ČÁST ČTVRTÁ - JEDNOTNÝ STANDARD ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE §21a

Jednotný standard územního plánu §21b

ČÁST PÁTÁ - EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI §22

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §23

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §24

Příloha č. 1 - Obsah datové báze územně analytických podkladů

Příloha č. 2 - Pasport č. ..... údaje o území

Příloha č. 3 - Doklad o projednání územně analytických podkladů

Příloha č. 4 - Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje

Příloha č. 5 - Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území

Příloha č. 6 - Obsah zadání územního plánu

Příloha č. 7 - Náležitosti obsahu územního plánu

Příloha č. 8 - Obsahové náležitosti podnětu k pořízení regulačního plánu

Příloha č. 9 - Obsah zadání regulačního plánu

Příloha č. 10 - Obsahové náležitosti žádosti o vydání regulačního plánu

Příloha č. 11 - Náležitosti obsahu regulačního plánu

Příloha č. 12 - Obsah dohody o parcelaci

Příloha č. 13 - Obsah plánovací smlouvy

Příloha č. 14 - Registrační list územní studie

Příloha č. 15 - Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace

Příloha č. 16 - Registrační list územního plánu nebo jeho změny

Příloha č. 17 - Registrační list regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny

Příloha č. 18 - Registrační list regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny

Příloha č. 19 - Struktura standardizovaných jevů územního plánu v prostředí GIS

Příloha č. 20 - Struktura standardizovaných jevů územního plánu v prostředí CAD

Příloha č. 21 - Grafické vyjádření standardizovaných částí územního plánu s výjimkou ploch s rozdílným způsobem využití

Příloha č. 22 - Grafické vyjádření ploch s rozdílným způsobem využití

Příloha č. 23 - Požadavky na uspořádání a označení složek a souborů a na výměnný formát předávaných dat územního plánu

č. 458/2012 Sb. - Čl. II

č. 13/2018 Sb. - Čl. II

č. 418/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

500

XXXXXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxxx 2006

x územně xxxxxxxxxxxx podkladech, územně xxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §193 zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon):

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx podrobněji xxxxxxxx náležitosti obsahu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhodnocením xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx evidenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ploch, koridorů xxxx pozemků xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, staveb x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x stavbám xxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxx xxxxxxxx předkupní xxxxx (§101 stavebního xxxxxx),

x) koordinačním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx navržené xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§26 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x měřítku xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skladba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, panoramatu, urbanistických x xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, přiměřeného xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x grafickou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx celého xxxxx kraje xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx plochy xxxxxx regulačním xxxxxx. X případě územního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx úplné xxxxx obsahuje xxxxxxxx x grafickou xxxx xxxxxxxx plánu, ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxx územního xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vymezenou xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx programovému vybavení xxxxxx xxxxxx, rozpoznat x získat x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vnitřní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx data se xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Výškovém xxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx pro zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx podklad") jsou xxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxx, Xxxxxxxx mapa Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx podkladem xxxx xxxx xxxxxxxx báze xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x digitální mapa xxxxxxx správy. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jako xxxxx xxxxxx xxxxxxx používá xxxxxxxxx technická xxxx xxxx, je-li x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxx polohopisné a xxxxxxxxxx zaměření řešeného xxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxx plánování je xxxxx mapový xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxx xxxxxxxxx území; záznam x xxxxxxxxxx doplnění xx ukládá x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx17) v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ÚZEMNĚ XXXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §26 odst. 2 x §29 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§4

(1) Územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx plánování (xxxx xxx "územně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxxxxxxxx krajským úřadem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx udržitelného xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx důležité xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) zjištění x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x limity xxxxxxx xxxxx, xx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xx

1. xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. struktura osídlení,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,

5. xxxxxxx x xxxxxxx,

6. xxxxx režim x horninové xxxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx xxxxx fond x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

9. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

11. ekonomické x xxxxxxxxxxx podmínky,

12. rekreace x xxxxxxxx xxxx,

13. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx

1. xxxxx xxxxxx vztahy,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxxxx podmínky x bydlení,

5. xxxxxxx x krajina,

6. xxxxx xxxxx a horninové xxxxxxxxx,

7. xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x pozemky xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx,

9. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

10. xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktura xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

11. ekonomické x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxxxxxx a cestovní xxxx,

13. xxxxxxxxxx x xxxxxxx obyvatel,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotlivých pilířů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx pro xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx problémů x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentacích, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hygienických xxxxx, vzájemných xxxxxx xxxxxx xx provedení xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x limity xxxxxxx xxxxx x x hodnotami x xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlivů xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx potenciálů xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx nevyváženého xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxx hospodářský rozvoj x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Databáze xxxxxx analytických podkladů xx průběžně xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx. Databáze územně xxxxxxxxxxxx podkladů xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxx X přílohy č. 1 x této xxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro pořizování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plánů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx územního rozvoje. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadům xxxxxxxx plánování ve xxxx správním xxxxxx.

(5) Xxxx o území xxxxxxxx textovou xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxxx data xxxxxxxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx. Správnost xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x území xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx, který x xx xxxx požádat x rozsahu svého xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx správním xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx aktualizace xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů. Grafická xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx udržitelného rozvoje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx kulturní, přírodní x xxxxxxxxxxx, výkres xxxxxx využití xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx změn x xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx v územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx výkresy, xxxxxxxx, tabulkami, xxxxx xx kartogramy.

(7) V xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxx sloučit obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kraje.

§5

(1) Xxxxxx analytické xxxxxxxx kraje se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx udržitelného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx aktualizace.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx xxxx xx doklad x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x zastupitelstvu xxxxx.

(3) Xxxxx dokladu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je stanoven x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.

XXXX XXXXX

XXXXXX PLÁNOVACÍ XXXXXXXXXXX

XXXXX I

ZÁSADY XXXXXXXX XXXXXXX

(X §38 odst. 6, §40 xxxx. 4 x §42 xxxx. 8 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§6

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx textovou x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce. Xxx zásady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx příloha č. 4 x této xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci.

(2) Xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100&xxxx;000 nebo v xxxxxxxxxxxx případech 1 : 50&xxxx;000, xxxxxxxxx 1 : 200 000. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx 1 : 500 000. Xxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxx x daném xxxxxxx. Xx výkresech xx xxxxxxx hranice xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx udržitelný xxxxxx území xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 458/2012 Sb.

§8

(1) Zásady xxxxxxxx xxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx aktualizace xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx zásady územního xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx po xxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx opatří xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydal,

b) xxxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizace,

d) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx razítka.

§9

Xxxxxx o uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxx územního rozvoje,

b) xxxxxxxx k řešení x xxxxxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx analytických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxx možných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx potřeby xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, zmírnění xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx aktualizace zásad xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx, xx-xx vyžadováno, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje.

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 13/2018 Sb.

HLAVA XX

XXXXXX XXXX

(§50 xxxx. 1 x §55 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§11

(1) Podkladem xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 6 k xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx požadavky x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§12

§12 zrušen právním xxxxxxxxx č. 458/2012 Sb.

§13

(1) Xxxxxx plán xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Náležitosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx stanoveny x příloze č. 7. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx újezdu xx použije příloha č. 7 xxxxxxxxx. Xxx územní xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 7 použije přiměřeně, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx postupovat xxxxxxx.

(2) Výkresy, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx zpracovávají nad xxxxxxx podkladem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy xxxx v měřítku 1 : 5 000 x xxxxxxxx xx x xxxxxxx 1 : 5&xxxx;000 nebo 1 : 10 000. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx výkres xxxxxxxxxx xxxxxxx území x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxx x koncepce veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 : 25 000. Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, lze xxxx xxxx územního xxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx x měřítku xxxxxxxxxxx mapy. Výkres xxxxxxx vztahů se xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx výkresu xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x měřítku 1 : 50 000 nebo 1 : 25 000. Xxxxxxx xxxxxxxx jevy xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Ve výkresech xx vyznačí xxxxxxx xxxxxxxx území.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se zpracovávají xxx Státní xxxxx x xxxxxxx 1 : 5&xxxx;000 a xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx xxxx stanoveny x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxxxxxx orgánu, který xxxxxx plán xxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx znění xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxx části, xx xx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx správního orgánu, xxxxx poslední xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změny,

c) xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, funkci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatele, otisk xxxxxxxx xxxxxxx.

§15

Zpráva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) problémy x xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x politikou územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastavitelných xxxxx xxxxx §55 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopadů, xxxxxx potřeby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 13/2018 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXX

(X §61 xxxx. 3, §64 xxxx. 6 x §66 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§17

Xxxxxx x pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu se xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxx X přílohy č. 8 k této xxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxxx regulačního xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 9 x této xxxxxxxx.

§18

Žádost o vydání xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx formuláři, xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxx připojí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 10 k xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx v příloze č. 11 x této xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx obsah je xxxxxxxx v příloze č. 12 x této xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx xx stanoven v příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Náležitosti xxxxxx regulačního plánu, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 11 k této xxxxxxxx.

(2) Výkresy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 1&xxxx;000, popřípadě 1 : 500, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxxx, který xx zpracovává x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy. Výkres xxxxxxx vztahů se xxxxxxxxxx x xxxxxx x měřítku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánu. Xxxxxxx obsahují xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx v xxxxxxx 1 : 2&xxxx;000.

§20

(1) Regulační xxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx vydal,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny,

c) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pořizovatele, xxxxx úředního xxxxxxx.

(2) Xxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx vydání poslední xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, který obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx změnu xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změny,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poslední xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx razítka.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2022 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

JEDNOTNÝ XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX DOKUMENTACE

(K §20a odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§21x

(1) Standardizovanými xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx

x) standardizované xxxx,

x) předávaná xxxx.

(2) Xxxxxxxxx na strukturu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx strukturu určující xxxxxxxx vrstev, jejich xxxxxxxxx x vlastnosti.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zahrnují xxxxxxxxx na uspořádání x xxxxxxxx složek x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, barevnou hloubku x xxxxxxxxx rastrových xxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx v rastrové xxxxxx xx xxxxxxxxx x zeměpisném usazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx katastrální x barevnou hloubkou 24 bit v xxxxxxxxx 300 dpi.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx změnách x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zpracování, xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(6) Soulad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§21a xxxxxx právním předpisem x. 418/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

§21x

Xxxxxxxx standard územního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx území,

b) zastavěné xxxxx,

x) zastavitelné plochy,

d) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x krajině,

f) xxxxxx s rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) plochy a xxxxxxxx územních xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx územní xxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vymezení částí xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx plánu.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jevů územního xxxxx xxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 19 a 20 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx standardizovaných xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx, jsou stanoveny x příloze č. 21 k xxxx xxxxxxxx. Požadavky xx xxxxxxxx vyjádření xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 22 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx územního plánu xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 23 x této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx město Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ploch x xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 418/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

ČÁST PÁTÁ

EVIDENCE ÚZEMNĚ XXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §162 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§22

(1) Podkladem xxx xxxxx do evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyplňované xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx studie.

(2) Formuláře xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx příloh č. 1418 x xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§23

(1) Xxx pořízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx součástí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. xxxx. 1 písm. x) přílohy č. 4; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 4, jsou dále

a) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) výčet xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kritérium xxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx územních xxxxx velkých xxxxxxxx xxxxx do zásad xxxxxxxx xxxxxxx (§187 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxx záměrů xxxxxxxxxx bez xxxxx xxxxx z platných xxxxxxxx xxxxx velkých xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozvoje (§187 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákona).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§187 xxxx. 7 x §189 xxxx. 2 stavebního xxxxxx).

(3) Xxxxxx regulačního xxxxx schvalované xxxxxxxxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z územního xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§189 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákona).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx územního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§187 xxxx. 7 stavebního xxxxxx).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx x xxxxxxxxx vyplývajícími x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx útvaru, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

ÚČINNOST

§24

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.

Ministr:
Mgr. Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxx datové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx X

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxx

1

xxxxxxxxx xxxxx

1x

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1x

xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přestavby x xxxxxx změn x krajině

2

zařízení xxxxxx

3

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3x

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

4

xxxxxx

4x

xxxxxxxxxxx

5

xxxxxx

5x

xxxxxxxxx xxxxxxxxx a památkové xxxx x xxxxxx xxxxxxxx pásma

6

zrušen

7

zrušen

8

zrušen

8a

nemovité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kulturní památky x jejich xxxxxxxx xxxxx

9

xxxxxx

10

xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich nárazníkové xxxx

11

xxxxxxxxxxxx a krajinné xxxxxxx

11x

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

12

xxxxxx

13

xxxxxx

13x

xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx soubory xxxxxx

14

xxxxxx

15

xxxxxx

16

xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nálezy

17

zrušen

17a

krajinný xxx

17x

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

18

xxxxxx

19

xxxxxx

20

xxxxxx

21

xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

22

xxxxxx

23

xxxxxx

23x

xxxxxxxx xxxxxxxx prvky

24

přechodně xxxxxxxx plochy

25

zrušen

25a

velkoplošná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx a ochranná xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

26

xxxxxx

27

xxxxxx

27x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx území x jejich ochranná xxxxx

28

xxxxxx

29

xxxxxx

30

xxxxxxxx parky

31

zrušen

32

památné stromy x informace o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

33

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxx

34

XXXXXX 2000 - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

35

XXXXXX 2000 - ptačí xxxxxxx

35x

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

36

xxxxxxxx výskytu xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

36x

xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx úmluvy10)

36b

biotop xxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx xxxxx

37

xxxxxx

37x

xxxx, xxxxxx kategorizace x xxxxxxxxxx 50 m xx xxxxxx xxxx

38

xxxxxx

39

xxxxxx

40

xxxxxx

41

xxxxxxxxxx xxxxx ekologické jednotky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx

42

xxxxxx

42x

xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx

43

xxxxxxxxx xx půdy xx účelem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

43x

xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

44

xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx ochranná xxxxx

45

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

46

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vod

46a

povrchové xxxx využívané xx xxxxxxx

47

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx, xxxxx nádrže x xxxxxx ochranná xxxxx

48

xxxxxx

48x

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

49

xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx

50

xxxxxx

50x

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx

51

xxxxxx

52

xxxxxx

52x

xxxxxxxxx xxxxx podle xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikem

52b

kritické body x xxxxxx povodí

53

území xxxxxxxx zvláštními povodněmi

54

zrušen

54a

stavby, xxxxxxx a xxxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

55

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zdroje přírodní xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

56

xxxxxxxx xxxxx včetně vymezení xxxxxxxxx a vnějších xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

57

xxxxxxxx xxxxxxxx

58

xxxxxxxx ložisková xxxxx

59

xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx

60

xxxxxxx nerostných xxxxxxx

61

xxxxxxxxxxx xxxxx

62

xxxxxxx území x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

63

xxxxx xxxxx díla

64

staré xxxxxx území x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

64x

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odpadu

65

oblasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

65x

xxxxxxx xxxx xxxx

66

xxxxxx

67

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pásma

68

vodovodní xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

69

xxxxxxxxxxxxx objekty xxxxxxxx x čištění xxxxxxxxx xxx x xxxxxx ochranná xxxxx

70

xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pásma

71

výrobny elektřiny x jejich xxxxxxxx xxxxx

72

xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pásma

73

nadzemní x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pásma

74

technologické xxxxxxx xxxxxxxxxx plynem x xxxxxx ochranná x bezpečnostní pásma

75

vedení xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

76

xxxxxxxxxxxxx objekty zásobování xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx ochranná xxxxx

77

xxxxxx

77x

xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxx

78

xxxxxx

79

xxxxxxxxxxxxx objekty xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pásma

80

teplovody x xxxxxx ochranná xxxxx

81

xxxxxx

82

xxxxxx

82x

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pásma a xxxxxxx xxxxx

82x

xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

83

xxxxxxx xxxxxxxx

84

xxxxxxx a xxxxxxxx zařazené xx xxxxxxx X xxxx X x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx11)

85

xxxxxxx x xxxxxx ochranná pásma

86

spalovny x xxxxxxxx zpracovávající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx12) x jejich ochranná xxxxx

87

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pásma

88

zrušen

89

zrušen

90

zrušen

91

zrušen

92

zrušen

93

zrušen

93a

pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

93x

xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

94

xxxxxx

94x

xxxxxxxxxx dráhy, jejich xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

95

xxxxxx

96

xxxxxx

97

xxxxxx

98

xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

99

xxxxxx

100

xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pásma

101

trolejbusové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pásma

102

zrušen

102a

letiště x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx

103

xxxxxx

104

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

105

xxxxxxxx přechody

105a

linky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

106

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stezky, xxxxxxxxx xxxxx, sjezdovky

107

objekty xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx

108

xxxxxxxx újezdy x xxxxxx zájmová xxxxx

109

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

110

xxxxxx

110x

xxxxxxx civilní x xxxxxxx xxxxxxx

111

xxxxxx

112

xxxxxx

112x

xxxxxx důležité xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx zajištění bezpečnosti xxxxx

113

xxxxxx

113x

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx

114

xxxx xxxxxxxx xxxxx

115

xxxxxx

116

xxxxxx

116x

xxxx xxxxxxxxxx zařízení

117

zrušen

118

další záměry, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx položkou

118a

vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

119

xxxxx dostupné xxxxxxxxx o území

Část X

Xxxxx jevu

Sledovaný xxx

1

xxxxx xxxxx obyvatelstva

2

zrušen

2a

věkové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3

xxxxxx

4

xxxxxx

4x

xxxxxxxxxxxx složení xxxxxxxxxxxx

5

xxxxxx

6

xxxxxxx xxxxxxxxx

7

xxxxxxxxxx aktivita podle xxxxxxx

7x

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x krajů

7b

hrubý xxxxxx xxxxxxx

8

xxxxxxxxxxxxxx

9

xxxxxx

9x

xxxxxxxx x xxxxxxxx do zaměstnání x škol

10

zrušen

11

výstavba xxxx x xxxx

12

xxxxxx

12x

xxxxxxxxxx bytového xxxxx

13

xxxxx x struktura xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

14

xxxxxx

15

xxxxxxxxx xxxxxxx

16

xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

17

xxxxxxxx x kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

18

xxxxxx

19

xxxxxx

19x

xxxxx xxxxxxxx napojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

20

xxxxxx

21

xxxxxx

22

xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx celku

23

zrušen

23a

podíl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy

24

zrušen

25

zrušen

26

zrušen

26a

podíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx celku

27

zrušen

27a

podíl xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxx výměry xxxxxxxx xxxxx

28

xxxxxx

29

xxxxxx

30

xxxxxx

31

xxxxxx

32

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

33

xxxxxxx bioregionů x xxxxxxx

34

xxxxxxx klimatických xxxxxxx

34x

xxxxxxxxxxxxx území dle xxxx xxxxxxxx xxxxxx

35

xxxxxx

35x

xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx území x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

36

xxxxxx

37

xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxx

Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxx x. ..... xxxxx o xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 500/2006 Sb.

Náležitosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje

I. Xxxxx x struktura xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje území xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx a hospodárné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve

a) xxxxxxxxx priorit územního xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxxx zohlednění xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx územního rozvoje,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx [§32 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxxx zákona] xxxxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx na změny x xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obcí (xxxxxxxxx rozvojové oblasti x xxxxxxxxx rozvojové xxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx [§32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx zákona] xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxx dalších specifických xxxxxxx nadmístního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x koridorů [§32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxx] xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x koridorů veřejné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rezerv, x xxxxx územních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx přírodních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalit xxxxxx13), xxxxxx územních xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxx dosažení,

g) vymezení xxxxxxx prospěšných staveb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x vymezených xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx a stavbám xxxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxx xx koordinaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí x xx xxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí, xxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxxx obnovy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx studií,

j) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx a vydání xxxxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxx regulačního xxxxx x podnětu,

k) xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x rozsahu xxx přílohy č. 9 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vymezený xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx pořadí xxxx x xxxxx (xxxxxxxxx), xx-xx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx §37 xxxx. 8 stavebního xxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x možných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x rizika.

V závěru xxxxxxx části xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx výkresů xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx část xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx a koridorů, xxxxxx územního systému xxxxxxxxxx stability,

c) výkres xxxxxx13), xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x asanací,

e) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx využití xxxxxx studií nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx regulačního xxxxx,

x) dle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx změn x xxxxx (etapizace).

V xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a) a x) xxxx členit xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxx odůvodnění zásad xxxxxxxx rozvoje

(1) Xxxxxxx xxxx odůvodnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxxx uvedených x §40 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxx zákona, zejména

a) xxxxxxxxxxx koordinace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) vztahů,

b) xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x případných xxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx a podmínek xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsažených v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x obsahu xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. se xxxxxxxxxx výběrem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx úpravě x případě postupu xxxxx §38 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. x pokyny pro xxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx rozvoje v xxxxxxx postupu xxxxx §38 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákona,

3. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 6 stavebního zákona,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, které nejsou xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje (§36 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx), s xxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx záborů xxxxxxx fondu xxx xxxxxx x koridory xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u aktualizace xxxxx územního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx část xxxxxxxxxx zásad územního xxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx vztahů, dokumentující xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 500/2006 Sb.

Obsah a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx, které lze xxxxxxx předpokládat, x xx v xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x míře xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx odborným xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podklady a xxxxx dostupné informace.

A. Xxxxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, její xxxxxxxxxxx nebo xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx předmět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx18).

X. Xxxxxxxxxxx xxxxx posuzované územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx rozvoj a xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxx xxxxxxxxx xx rozhodování xx xxxxxxxxxx plochách x xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Příloha č. 6 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x požadavky xx zpracování návrhu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxx, vyjádřené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, včetně xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx jejího xxxxx, v xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x sídelní xxxxxxxxx x dostupnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx požadavky xxx dle xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx v členění xx požadavky xx

1. xxxxxxxxxxxxx koncepci, xxxxxxx xx prověření plošného x prostorového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, včetně vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury, zejména xx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx prověření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území x na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx umísťování xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx v §18 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv x na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo,

d) xxxxxxxxx xx prověření xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx rozhodování x xxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uzavřením xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení,

f) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx územního xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx řešeného území, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území.

Shora uvedené xxxx zahrnují

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x problémů určených x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x případně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky obce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx zastavěného území, xxxxxx stanovení xxxx, x xxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx území xxxx, xxxxxxx a rozvoje xxxx hodnot,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ploch x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx sídelní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx podmínek xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x koridorů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení podmínek xxx xxxxxx využití,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajiny, xxxxxx vymezení xxxxx x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx využití, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, rekreace, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převažujícího účelu xxxxxxx (hlavní xxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx umísťování staveb, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx přípustného využití xxxxxx ploch x xxxxxxxxx podmínek prostorového xxxxxxxxxx, xxxxxx základních xxxxxxxx ochrany krajinného xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástavby, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx rozmezí výměry xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x intenzity xxxxxx xxxxxxx),

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx x opatření x zajišťování xxxxxx x xxxxxxxxxxx státu x ploch xxx xxxxxxx, pro které xxx práva x xxxxxxxx x stavbám xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx uplatnit xxxxxxxxx právo, x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx zřizováno, parcelních xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx podle §50 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části.

(2) Xxxxx xx xx účelné, xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx územních rezerv x xxxxxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx podmíněno xxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx rozhodování o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územní xxxxxx, xxxxxxxxx podmínek xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx vložení dat x xxxx studii xx evidence xxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

d) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x změnách x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx regulačního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxx podle přílohy č. 9, stanovení, xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plán x xxxxxxx nebo xx xxxxxx, x x regulačního plánu x podnětu stanovení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) stanovení xxxxxx xxxx v xxxxx (xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx urbanisticky xxxxxxxxxx xxxxxx14),

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx území hlavního xxxxx Xxxxx textová xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řešeného území.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) výkres xxxxxxxxxx xxxxxxx území xxxxxxxxxx vyznačení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zastavitelných xxxxx, ploch xxxxxxxxx x ploch změn x xxxxxxx, xxxxx x koridorů územních xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx rozhodování x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx studie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x vymezení xxxxx územního plánu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ploch x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx koncepci xxxxxxxxxx krajiny xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ploch x xxxxxxxx pro xxxxxxxx a technickou xxxxxxxxxxxxxx, ploch x xxxxxxxx pro územní xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxx urbanistickou xxxxxxxx, koncepci uspořádání xxxxxxx x koncepci xxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) dle xxxxxxx xxxxxx pořadí xxxx x xxxxx (xxxxxxxxx),

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxx x prvky xxxxxxxxxxx plánu.

Grafická část xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxx

(1) Textová xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx uvedených x §53 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx širších xxxxxx x území,

b) xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků obsažených x xxxxxxxxxx zastupitelstva xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xx schváleným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x její xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. s pokyny xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §51 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. s xxxxxx xxx přepracování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §53 xxxx. 3 stavebního xxxxxx,

4. s pokyny x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxx postupu podle §54 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§43 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx), s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymezení,

d) xxxxx prvků xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx důsledků navrhovaného xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx lesa,

f) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx vztahů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx x států,

c) xxxxxx předpokládaných xxxxxx xxxxxxx fondu.

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx x. 500/2006 Sb.

Obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Vyplntelný fomulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx č. 500/2006 Xx.

Xxxxx zadání xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pozemků a xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx umístění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx x rozvoj xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na veřejně xxxxxxxxx stavby x xx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů x xx zvláštních právních xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxx ochrany, xxxxxxx ochrany, obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ložisek xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přírodními xxxx),

x) xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx regulační xxxx xxxxxxx,

x) případné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obsahu návrhu xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxx xxxx odůvodnění x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxx obsahuje xxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ze zásad xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx analytických xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxx.

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 11 x vyhlášce č. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxx x struktura xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Textová část xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení a xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x prostorové xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné infrastruktury,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx území,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx požární ochranu,

g) xxxxxxxx veřejně prospěšných xxxxxx, veřejně prospěšných xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x zajišťování xxxxxx a bezpečnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro asanaci, xxx xxxxx lze xxxxx k xxxxxxxx x stavbám xxxxxxxxxx, x případě, že xxxxxxxxx xxx tyto xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xx prospěch je xxxxxxxxx xxxxx zřizováno, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx území x případně xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxxxxxxxxxxx zákona,

i) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X závěru xxxxxxx části xx xxxxxx údaje o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx nahrazovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx staveb,

b) xxxxxxxx xxx umístění x xxxxxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx (například xxxxxx x xxxxxxxx čáry, xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx kótami v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxx, základní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dalšími xxxxxxxx),

x) xxxxxxxx pro napojení xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxx xxxxxxx území,

e) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území,

f) podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx a využití xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx (xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx nahrazuje xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 věcně xxxxx xxxxxxxxx x problematikou xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx pod v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx struktuře regulačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxx řešené xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístění xxxxxx veřejné infrastruktury,

b) xxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxx, opatření x xxxxxxx.

(5) Grafická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxx, které nejsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pozemky územních xxxxxx, xx-xx xxxxxx xx vymezit a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx (etapizace).

V xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx x prostorového xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x napojení xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkresech.

II. Xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 5 stavebního xxxxxx, zejména

a) údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx x xxxxxxx plánem,

c) xxxxx x splnění xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxx vyhodnocení splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx regulačního xxxxx pořizované xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pokyny xxx jeho xxxxxxxxxxxx (§69 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx řešení,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx požární xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x změny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Grafická xxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výkres,

b) výkres xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sousední xxxxx,

x) xxxxxx předpokládaných xxxxxx půdního xxxxx.

Příloha x. 12 x xxxxxxxx x. 500/2006 Sb.

Obsah xxxxxx x parcelaci

(1) Xxxxxx x parcelaci xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžitými xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxx a staveb xxxx xxxxxx dotčeného xxxxx,

x) případný xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) závazek vlastníků xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx převodem poměrné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx liniovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) souhlas xxxxxxxxx se záměrem, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx výměnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dotčeného xxxxx xxxx xxxxxxx vlastníků x xxxxxxxxxx pozemků,

f) xxxxxx o majetkovém xxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx neúčastní na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx území xxxx xx parcelace xxxxxxxx x souvislosti s xxxxx využitím xxxxx xxxxxxxx zachovat jejich xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxx x xxxxxx návrhu na xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxx x xxxxxxxxx xx přikládá

a) xxxxx xxxxx katastrální xxxx xx zakresleným rozsahem xxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x územním xxxxx xxxx zásadách územního xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxx prostorově x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxx x staveb (xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx starší xxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx návrhu dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx popisem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx x. 500/2006 Sb.

Obsah xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx x xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx firmu x xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx kraje, x nimiž xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx stručnou xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na vybudování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých systémů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žadatele xx xxxxxxxxxx změnách stávající xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx finančního xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx dalších xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxx budování xxxx xxxxxxx infrastruktury,

g) xxxxxxx smluvních stran xxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x termínu,

i) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx, zabraňující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v dohodnutém xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx žadatele x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx (xxxxxxxxx složení xxxxxxx xxxxxx, bankovní xxxxxx, xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx realizace xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxx vybudování xxxx xxxxxxx infrastruktury,

m) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x realizaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx xxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pozemků, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) závazek x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury třetí xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx

x) xxxxxx katastrální xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx smlouva týká,

b) xxxxxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury xxxx navrhované xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx nová xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx infrastruktury,

g) xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 15 x xxxxxxxx č. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 16 x vyhlášce x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 17 x xxxxxxxx x. 500/2006 Sb.

Registrační list xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx změny

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 18 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánu pořízeného xx žádost xxxx xxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 19 x vyhlášce x. 500/2006 Sb.

Struktura xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx XXX

Xxxxxx XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx atributu

Obsah

Datový xxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

XxxxxxXxxxx_x

xxxxxx

xxxxxx území

Obec_Kod

šestimístné xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxx RÚIAN

celé xxxxx

XxxxxXxxxxXX_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx plochy

text

Ua

ZastaveneUzemi_p

plocha

zastavěné xxxxx

Xxxx_Xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXX

xxxx xxxxx

XxxxxxXXX_x

xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx

XxxX

xxxxxx horizont:

celé číslo

stabilizované

1

návrh

2

Typ

typ xxxxxx RZV

text

dle přílohy č. 22

Xxxxx

xxxxx xxxxxx XXX

xxxx

xxx přílohy č. 22x

XxxxxxXxxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx

Xx

Xxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxx

xxxx

xxx přílohy č. 22x

XxxxxxxxX_x

xxxxxx

xxxxxxxx plošně xxxxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokumentace

CPZa

KoridoryN_p

plocha

koridory xxxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx způsobem využití

Id

identifikátor xxxxxxxx:

xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXx

XxxxxxXxxx_x

xxxxxx

xxxxxx změn

Id

identifikátor xxxxxx xxxx:

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xx

xxxxxx xxxxx x xxxxxxx

Xx

Xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx etapizace

text

E

PlochyPodm_p

plocha

plochy x koridory x xxxxxxxxx pro rozhodování x xxxxxxx v xxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx:

xxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx

XXx

xxxxxx xxxxxx

XXx

xxxxxx x xxxxxxxxx

XXx

xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

XXx

xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx studie

DUa

Datum

datum xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx

xxxxx xx formátu XXXX-XX -DDc

VpsVpoAs_p

plocha

veřejně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx VPSOA

text

dle přílohy č. 21x

XxxXxxXx_1

xxxxx

xxxxxxx prospěšné stavby, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx XXXXX

xxxx

xxx přílohy č. 21x

XXXX_x

xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stability

CasH

časový xxxxxxxx:

xxxx číslo

stav

1

návrh

2

Typ

typ xxxxx XXXX:

xxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vložené xx xxxxxx. XX

XXXXXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx. XX

XXXXXXX

xxxxxxx biocentrum vložené xx regionálního xxxxxxxxxxx

XXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

xxxx

xxx přílohy č. 21x

XxxxxxXxxxxxxXxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx_Xxx

xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx obce xxx XXXXX

xxxx číslo

SystemVerProstr_p

plocha

systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx_Xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dle XXXXX

xxxx xxxxx

x dalšími xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xx prvních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxxxxxxxx kódy xxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx využití

c XXXX xx xxxxxxxxx, XX xxxxx, DD xxx

x xxxxxxx znaky xxxxx xxx kód a xxxxx prvku XXXX, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxx tečkou

Použité xxxxxxx:

XX - xxxxxxxxxx

XXX - xxxxxxxxxxx informační xxxxxx

XXXXX - registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx plochy

RZV - xxxxxx s rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX - xxxxxx xxxxxx ekologické xxxxxxxxx

XXXXX - xxxxxxx xxxxxxxxx stavba, xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 19 vložena právním xxxxxxxxx x. 418/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Xxxxxxx x. 20 x xxxxxxxx x. 500/2006 Sb.

Struktura xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx CAD

Název xxxxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XxxxxxXxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XxxxxxXxxxx_x

xxxxxxx xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

XX

XxxxxXxxxxXX_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XxxxxXxxxxXX_xx

xxxxxxx text

identifikátory xxxxx s prvky xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx

XxxxxxxxxXxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XxxxxxxxxXxxxx_x

xxxxxxx text

textové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx území

ZU

PlochyRZV_p

plocha

vymezení ploch x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XxxxxxXXX_xxx1

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx XXX (xx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx"

xxx přílohy č. 22x

XxxxxxXXX_xxx2

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx XXX (xx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx "návrh"

dle přílohy č. 22a

UzemniRezervy_p

plocha

vymezení xxxxxxxx rezerv

UzemniRezervy_id

popisný xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx

XxxxxxXxxxxxx_xxx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxx xxxx určující charakteristický xxx územní xxxxxxx

xxx přílohy č. 22x

XxxxxxxxX_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

XxxxxxxxX_xx

xxxxxxx text

identifikátory xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plošně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXx

XxxxxxxxX_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XxxxxxxxX_xx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx využití

CNUa

identifikátory koridorů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokumentace

CNZa

PlochyZmen_p

plocha

vymezení xxxxx xxxx (zastavitelných xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx změny x krajině)

PlochyZmen_id

popisný xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx změn xxx:

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xx

xxxxxx xxxx x krajině

Ka

PlochyZmen_etapizace

popisný xxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx etapizace x xxxxxxxx

X

XxxxxxXxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx ploch a xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pořízení x xxxxxx regulačního plánu)

PlochyPodm_id

popisný xxxx

xxxxxxxxxxxxxx ploch x xxxxxxxxx:

xxxxxxxxxxx xxxxx

XXx

xxxxxx xxxxxx

XXx

xxxxxx x xxxxxxxxx

XXx

xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

XXx

xxxxxx x xxxxxxxxx x územní xxxxxx

XXx

XxxxxxXxxx_xxxxx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx lhůty pro xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xx xxxxxxx XXXX-XX-XXx

XxxXxxXx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XxxXxxXx_xxx

xxxxxxx text

identifikátory veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx přílohy č. 21x

XxxXxxXx_x

xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XxxXxxXx_xxx

xxxxxxx text

identifikátory xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxxx vyjádřených xxxxxxx

xxx přílohy č. 21x

XXXX_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX_xxx1

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx typu xxxxx XXXX v xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxx":

xxxxxxxxxxxxx biokoridor

NRBK

nadregionální xxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxxx biokoridor

RBK

regionální biocentrum xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx vložené xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx regionálního xxxxxxxxxxx

XXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

XXXX_xxx2

xxxxxxx text

vyznačení xxxx xxxxx ÚSES x xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxx"

xxx USES_typ1

USES_oznaceni

popisný text

označení xxxxx XXXX

xxx přílohy č. 21x

XxxxxxXxxxxxxXxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XxxxxxXxxxxxxXxxxxx_x

xxxxxxx xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx

XXX

XxxxxxXxxXxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XxxxxxXxxXxxxxx_x

xxxxxxx xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX

x xxxxxxx znaky xxxx být kombinace xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx standardizovaných xxxxxx xxxxxxxx tečkou

b xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pro plochy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x XXXX je xxxxxxxxx, MM xxxxx x XX xxx

x xxxxxxx znaky xxxxx xxx xxx a xxxxx xxxxx XXXX, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxxxxxx části označení xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx zkratky:

CAD - Xxxxxxxx-xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx XXX - xxxxxx x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 20 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Příloha x. 21 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x v xxxxxxx xxxxxxxx užití xxxxx xxx obrysu xxxxxx barvu 0-0-0

Xxxxxxx xxxxxxx:

XXX = výkres xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX = xxxxxx xxxxxx

XXXXX = xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx

+ = xxxx jev xx x příslušném xxxxxxx xxxxxxx

XXX = xxxxxxx xxxxxxxxx stavba

VPO = xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 21 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxxxx č. 22 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití


Specifikace xxxxxxx:

Xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx i xxxxx): xxxxx xxxxx xxxxx (XXX 0-0-0) x&xxxx;xxxxxxx bílé xxxxx (XXX 255-255-255). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx barvy (XXX 0-0-0) xxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx: xxxxx písma xxxx (XXX 255-255-255) x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx (XXX 0-0-0). V případě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx barvy (XXX 0-0-0) bez xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxx (RGB 0-0-0).

Xxxxx xxxxxxxxxx ploch x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXX 255-255-255).

Xxxxxxxx xxx čarou

a Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx území

b Xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx přestavby x ploch xxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx č. 22 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 418/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxx x. 23 x xxxxxxxx č. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx plánu

Požadavky xx xxxxxxxxxxx označení xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx / souboru

Upřesnění

Hlavní xxxxxx

XXX_xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx Hlavní xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx data.

Texty

Obsahuje xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx výkresy x xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx metadata.

Členění xxxxxx Data

xxxxxx_up

V případě xxxxxxxxxx x XXX
Xxxxxx xx standardizovanými xxxx xxxxx označeny xxx přílohy č. 20 x xxxx xxxxxxxx, sloupce Xxxxx xxxxxx. Názvy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 20 x této xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx grafické xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;x, xxxxx xxxxxxx xxxxxx X; xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

xxxxxxx x xxxxxxx x. 19 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Název xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX
Xxxxx vrstev obsahujících xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x příloze č. 19 x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx části územního xxxxxx, xxxxx začínat xxxxxx X; xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

xxxxxx_xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního xxxxx xxx přílohy č. 7 x xxxx vyhlášce, xxxx X.

xxxxxx_xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx textová část xxxxxxxxxx územního xxxxx xxx přílohy č. 7 k xxxx xxxxxxxx, xxxx XX.

xxxxxx_xx

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx_xx_XXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxx - koncepce uspořádání xxxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxxx_x_XX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxxxxxxx výkres

xxxxxx_n_ZPF

Výkres xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxx_x

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x Xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kód xxxx xxx základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx.

x Xxx příloha č. 7 x xxxx xxxxxxxx, xxxx X. xxxx. 4.

c Xxxxx "t" xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx text.

d Xxxxx "x" představuje číslo xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx označení schématu.

Požadavky xx výměnný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

XXX

-----

Xxxxxxxxxx data

-----

ESRI Xxxxxxxxx, XXX

Xxxxx

XXX/X

XXX, RTF, XXX - textový xxxxxx XX Word xxxxx 6 a xxxxx, XXXX, XXX, XXXX

Xxxxxxx x xxxxxxxx

XXX/X x xxxxxxxxx 300 xxx

XXX, TIF, XXX

Xxxxxxxx

XXX

-----

Xxxxxxx x. 23 vložena xxxxxxx předpisem x. 418/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx analytických xxxxxxxx xx uvede xx xxxxxxx s xxxxxxxxx x. 500/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky xxx nejbližší úplné xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx plánu, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x zadání xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx zadání, xxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxxxxx x. 500/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nepoužijí.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx aktualizace nebo xxxxx, x xxxxxxx xxxx oznámeno místo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx posuzuje xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx; xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Návrh xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, návrh xxxx aktualizace nebo xxxxx, u xxxxxxx xxxx oznámeno xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx projednání a xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x. 500/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx před předložením xxxxxxxxxxx zastupitelstvu x xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která byla xxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelstvem, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx vyhodnocení vlivů xxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx územního plánu x jeho xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx nebo xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Návrh xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x zpráva xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx posuzují podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx jejich xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 500/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

9. Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 458/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx analytické podklady xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx nejpozději xx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx té xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, u kterých xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx této dokumentace xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcně xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Do doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, x xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 500/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 500/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx; ke stanoviskům, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx. Povinnost úpravy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx vztahuje xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx aktualizace nebo xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx vložena do xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se do xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx list xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, její xxxxxxxxxxx nebo změny x jeho xxxxxxx, x kterých byla xxxx vložena xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx této dokumentace xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 13/2018 Xx. x účinností xx 29.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx plánovací dokumentace, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 500/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

2. Pořízení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx zadání xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x uplatňování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx x. 500/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxx první xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede xx xxxxxxx x vyhláškou x. 500/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx-xx v době xxx xxx 1. xxxxx 2007 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007 xxxxxxxxx §21a x 21b xxxxxxxx x. 500/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 500/2006 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

458/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 500/2006 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

13/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., x územně analytických xxxxxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 458/2012 Xx.

x xxxxxxxxx xx 29.1.2018

418/2022 Xx., kterou xx mění xxxxxxxx x. 500/2006 Sb., x územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhláška x. 501/2006 Xx., x obecných požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 360/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 164/2022 Sb.

s účinností xx 1.1.2023

Xxxxxx xxxxxxx x. 500/2006 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §3 odst. 1 xxxx. x) xx x) nařízení xxxxx x. 430/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 81/2011 Xx.

2) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 59/2006 Sb., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 320/2002 Xx.. x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxxxxx závažných xxxxxxx).

5) Xxxxxxxx úmluva x xxxxxxx č. 13/2005 Sb. m. s.

6) §17 xxxx. x) x §18 xxxx. x) zákona x. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxx.

8) §162 odst. 2 xxxx. c) xxxxxxxxxx xxxxxx.

9) §30 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx.

10) Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x xxxxxxxx Xxxxxx x mokřadech majících xxxxxxxxxxx význam zejména xxxx biotopy vodního xxxxxxx x Protokolu x xxxx xxxxx č. 396/1990 Sb. ze dne 28.9.1990.

11) Xxxxx č. 224/2015 Sb., x prevenci závažných xxxxxxx způsobených vybranými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxxxxx směsmi x o xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12) Zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Evropská úmluva x xxxxxxx č. 12/2017 Sb. m. s.

14) §17 písm. x) x §18 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 360/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx povolání autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §162 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx.

16) §30 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx.

17) §3 nařízení xxxxx x. 430/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 81/2011 Sb.

18) Xxxxxxxx č. 142/2018 Sb., x náležitostech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

19) §51 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákona.

20) §54 xxxxxxxxxx xxxxxx.

21) §55 xxxx. 1 stavebního xxxxxx.

22) §188 odst. 1 a 2 xxxxxxxxxx zákona.

23) §162 odst. 2 písm. b) xxxxxxxxxx xxxxxx.

24) §62 xxxxxxxxxx xxxxxx.

25) §64 xxxx. 5 stavebního xxxxxx.

26) §65 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx.

27) §69 xxxxxxxxxx xxxxxx.

28) §66 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx.

29) §66 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx.

30) §67 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákona.

31) §69 stavebního xxxxxx.