Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.2021.


Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
115/2006 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

HLAVA I - OBECNÉ USTANOVENÍ §1

HLAVA II - VZNIK PARTNERSTVÍ §2 §3 §4

HLAVA III - NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ §5 §6 §7

HLAVA IV - POVINNOSTI A PRÁVA PARTNERŮ §8 §9

Vyživovací povinnost mezi partnery §10

Vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití §11

Společné ustanovení pro určení a splatnost výživného mezi partnery nebo bývalými partnery §12 §13

HLAVA V - ZÁNIK PARTNERSTVÍ §14 §15 §16 §17

HLAVA VI §18 §19 §20 §21 §22

HLAVA VII §23 §24 §24a §25 §26 §26a

HLAVA VIII §27 §28 §29 §29a §29b §29c §29d §29e §29f §30 §31 §32 §33 §34 §35

HLAVA IX §36 §37 §38 §38a §39 §40

ČÁST DRUHÁ §41

ČÁST TŘETÍ - Změna trestního řádu §42

ČÁST ČTVRTÁ §43

ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu §44

ČÁST ŠESTÁ §45

ČÁST SEDMÁ §46

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění §47

ČÁST DEVÁTÁ §48

ČÁST DESÁTÁ §49

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích §50

ČÁST DVANÁCTÁ §51

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře §52

ČÁST ČTRNÁCTÁ §53

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech §54

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení §55

ČÁST SEDMNÁCTÁ §56

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona §57

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti §58

ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST §59

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 234/2016 Sb.

INFORMACE

115
XXXXX
xx xxx 26. xxxxx 2006
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX PARTNERSTVÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je trvalé xxxxxxxxxxxx dvou xxxx xxxxxxxx pohlaví vzniklé xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX PARTNERSTVÍ

§2

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx svobodného x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob x xxx, že spolu xxxxxxxx xx partnerství (xxxx jen "xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx1).

§3

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxx před xxxxxxxxxx2) xx xxxxxxx otázky, xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx partnerství, xxx xxxxxx spolu vstoupit xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx nejsou xxxxx xxxxxxxxx vylučující xxxxx do partnerství.

§4

(1) Do partnerství xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vstupu xx xxxxxxxxxxx xx, xxx alespoň xxxxx x osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx").

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vstoupit osoby xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přímé a xxxxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx uzavřela xxxxxxxxxx xxxx která xxx dříve xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx anebo xx xxxxxxxxx svazku xxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx trpělo xxxxxxxxxx xxxxx, spočívající xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx partnerství. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx učinily, xxxxxx v té xxxx občanem xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx požadovaných x xxxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákaz, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx má xx xx, že xxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx neplatné, xxxx podat xxx, xxx na xxxx xxxxxxx právní xxxxx.

(2) Xx, xx partnerství xxxxxxxxx xxxx že xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX A XXXXX XXXXXXXX

§8

(1) Xxxxxxxx xxxx x partnerství xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; nedohodnou-li se x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

§9

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx zastupovat xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jednání xxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx společně x nerozdílně; xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x případě, že xxxxxxxxxxx následně xxxx xxxxxxxxxx xx neplatné xxxx zaniklo.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 neplatí, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx druhý xxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ní xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx jeden x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx soud na xxxxx některého z xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx přihlédne x xxxx x společnou xxxxxxxxx. Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxx, aby xxxxxx x kulturní xxxxxx xxxx partnerů byla xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyživovací povinnosti xxxx.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx partnerského xxxxxxx

(1) Xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxx schopen se xxx živit, xxxxx xx bývalého xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx přiměřenou xxxxxx xxxxx xxxxx schopností, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxx soud o xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z nich.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx partnerského xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, může xxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx dobu xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výživné xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx vyživovací xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx soužití xx xxxxxx zrušeno.

(3) Vyživovací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předchází xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Právo na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uzavře xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx též xxxx xxxxxxxxx jednorázové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx ustanovení pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx partnery

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněného, xxxxx x k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x majetkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx důvodu výhodnějšího xxxxxxxxxx xx výdělečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx by xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x pravidelných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vzájemných xxxxxxxxxx přípustné xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx se nepromlčuje; xxx xx xxxx xxxxxxx výhradně xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxx xxxxxxxxx svěření xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Partner, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výchovných prostředků, xxx aby nebyla xxxxxxx důstojnost dítěte x xxxxxxxx jeho xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx vývoj.

(2) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2016 Sb.

(3) Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx pečuje x xxxx a xxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx výchově xxxxxx i druhý xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vývoje x xxxxxxx dítěte xx vztahují x xx tohoto xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXX XXXXXXXXXXX

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx partnera. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx mrtvého, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx prohlášení za xxxxxxx zrušeno, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx mrtvého, xxxx, má xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitě xxxxxx; pokud xxx xxxx partner mezitím xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx manželství, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx neobnoví.

§16

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx vztah xxx fakticky netrvá, x xxxxxxxx o xxxxxxx partnerství.

XXXXX XX

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§21

§21 zrušen právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

HLAVA XXX

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§24x

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§25

§25 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§26x

§26x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

HLAVA XXXX

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§28

§28 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§29

§29 zrušen právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§29x

§29x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§29x

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§29x

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§29d

§29d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§29x

§29x zrušen právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§29f

§29f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§34

§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§35

§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

XXXXX XX

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§37

§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§38

§38 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§38x

§38x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

§40

§40 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Sb.

ČÁST DRUHÁ

§41

§41 (xxxx xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxx trestního xxxx

§42

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx zákona x. 57/1965 Sb., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx č. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Sb., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Xx., xxxxxx č. 159/1989 Xx., zákona x. 178/1990 Sb., xxxxxx č. 303/1990 Xx., xxxxxx č. 558/1991 Sb., zákona x. 25/1993 Sb., xxxxxx x. 115/1993 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., zákona x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Xx., xxxxxx č. 191/1999 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 77/2001 Sb., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx č. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 424/2001 Xx., zákona x. 200/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Sb., xxxxxx x. 279/2003 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., zákona x. 283/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Xx. a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 45/2005 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §37 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxx xxxxx ", partner".

2. V §100 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx slovo ", xxxxxxx".

3. X §100 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládá slovo ", xxxxxxxx".

4. X §163 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx slovo ", xxxxxxxxx".

5. X §247 xxxx. 2 xx ve xxxx xxxxx za slovo "xxxxxx" xxxxxx slovo ", partner".

XXXX XXXXXX

§43

§43 (část xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§44

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx č. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., zákona č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Sb., zákona x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona x. 46/2000 Xx., zákona x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., zákona x. 367/2000 Sb., xxxxxx č. 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 120/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx č. 59/2005 Xx., zákona č. 170/2005 Sb., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 383/2005 Xx. x xxxxxx x. 413/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §80 xxxx x) se xx xxxxx "xx či xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx33x) (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"),".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 33c xxx:

"33x) Xxxxx č. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §96 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

3. X §107 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "pokračovalo" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx též xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx skončením řízení x xxxxxxx, neplatnosti xxxx neexistenci xxxxxxxxxxx".

4. X §131 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx "xxxx x řízení x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

5. X §144 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx ", xxxxx x zrušení, xxxxxxxxxxx xxxx neexistenci xxxxxxxxxxx".

6. X §204 xxxx. 3 xx xx xxxxx "nebo xx xxxx" vkládají xxxxx ", anebo xxxxxx xxxx vysloveno zrušení, xxxxxxxxxx nebo neexistence xxxxxxxxxxx".

7. X §222 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", a x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx vysloveno xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

8. V §222x xx xx konci xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx ", xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx neexistenci xxxxxxxxxxx".

9. X §230 xxxx. 1 se xx xxxxx písmena x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo vysloveno xxxxxxx, neplatnost nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

§45

§45 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST XXXXX

§46

§46 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2007 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x prodloužení mateřské xxxxxxxx, o dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§47

Xxxxx č. 88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx znění zákona x. 99/1972 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., zákona x. 57/1984 Sb., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx č. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 103/1988 Xx., zákona x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 306/1991 Xx., zákona x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Xx., zákona x. 308/1993 Sb., xxxxxx x. 182/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 113/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1999 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 421/2003 Xx., xxxxxx x. 169/2005 Xx. x zákona x. 362/2005 Xx., xx xxxx takto:

1. X §10 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx-xx x xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xxx:

"5) Zákon x. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.".

2. X §12a xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxx s xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx5)".

XXXX DEVÁTÁ

§48

§48 (část xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb.

XXXX XXXXXX

§49

§49 (část xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

§50

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Sb., zákona x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., zákona č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx. x xxxxxx č. 357/2005 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 se na xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx věta "Xxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxx v xxxxxx x xxxxxxx, neplatnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx2) (dále xxx "xxxxxxxxxxx").".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxx:

"2) Xxxxx č. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §10 xx xx konci xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Bylo-li xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx neexistenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx byl-li xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudem prvního xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx. Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci, xxxx xxxx xxxxxx odvolání, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. V xxxxxxx x xxxxxx x. 549/1991 Sb., Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx 2 v xxxx 6 za xxxxx "o rozvod xxxxxxxxxx nebo" xxxxxxxx xxxxx "za návrh xx zahájení xxxxxx x zrušení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx partnerství xxxxx".

XXXX DVANÁCTÁ

§51

§51 (část xxxxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x státní sociální xxxxxxx

§52

Xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx č. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx č. 271/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Sb., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Sb., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona č. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., zákona č. 218/2005 Xx. x xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "manžel" vkládá xxxxx ", partner31a)".

Poznámka xxx xxxxx x. 31x xxx:

"31x) Xxxxx x. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §7 xxxx. 2 písm x) xx za slovo "xxxxxxx" vkládá slovo ", xxxxxxxx31x)".

3. X §7 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx c) doplňují xxxxx "partneři xxxxxx x registrovaném partnerství".

4. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx partnerství31a).".

ČÁST ČTRNÁCTÁ

§53

§53 zrušen xxxxxxx předpisem č. 269/2021 Sb.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx

§54

Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx. x xxxxxx x. 501/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 2 xxxxxxx b) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xxxx nebo vojenský xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx obvod Xxxxx 1 xx 105x), xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

2. V §3 odst. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

3. X §3 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 4 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

5. V §3 xxxx. 4 xxxx. m) se xx xxxxx "manžela" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".

6. V §6x xxxx. a) xxxx 4 xx xx xxxxx "manželství" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx".

7. X §6a xx xx xxxxx xxxxxxx b) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxx, před xxxxxx xx uzavírá xxxxxxxxxxx, x knihy xxxxxxxxxxx, xxxxxx vede, x rozsahu

1. datum x místo xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx,

3. rodné číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx číslo xxxx x matky xxxx xxxxx narození,

5. xxxxx xxxxxx partnerství.".

8. V §7 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje středníkem x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxx partnerství, xxxxxx xxxx, x xxxxxxx

1. xxxxx a místo xxxxxxxxxx x xxxxxx xx partnerství,

2. jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení,

3. xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxx xxxx x matky xxxx xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

XXXX ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxx x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx

§55

Xxxxx č. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x příjmení x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 578/2002 Xx., xxxxxx x. 165/2004 Xx., zákona x. 422/2004 Xx. x xxxxxx č. 499/2004 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", registrace partnerství".

2. X §1 xxxx. 2 se na xxxxx písmene x) xxxxx "a" xxxxxxx x vkládá se xxxx písmeno c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

3. X §1 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

4. X §1 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

5. X §21 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx8x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8x xxx:

"8x) Xxxxx x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.".

6. X §31 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", partnera8a)".

7. X §33 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx rozsudek x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo úmrtní xxxx xxxxxxxxx manžela, xxxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxx x knihy xxxxxxxxxxxxxx partnerství x xxx, xx partnerství8a) xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx, xxxx úmrtní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8x).".

8. X §35 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"h) xxxxxx xxxxxxx výpis x xxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx8x) xxxx zrušeno xxxxxxxxxxx soudu, anebo xxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxx8x), xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx8x),".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

9. X §46 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x knihy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že partnerství8a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8x).".

10. X §75 písm. x) se za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx8x)".

11. X §76 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8x),".

12. X §76 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) xxx-xx o xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx8x) zaniklo, xxxxxx xxxxxxx výpis x knihy registrovaného xxxxxxxxxxx o tom, xx partnerství8a) bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují jako xxxxxxx d) až x).

XXXX XXXXXXXXX

§56

§56 (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§57

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx č. 95/1996 Xx., zákona x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., zákona x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 159/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Sb., zákona x. 149/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 158/2000 Xx., zákona x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx č. 409/2000 Sb., zákona x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Xx., zákona č. 100/2001 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx č. 86/2002 Xx., zákona x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., zákona č. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Sb., xxxxxx x. 228/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., zákona x. 326/2004 Sb., xxxxxx č. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., zákona x. 58/2005 Sb., xxxxxx č. 95/2005 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Sb., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona č. 358/2005 Xx. x xxxxxx č. 428/2005 Xx., se mění xxxxx:

1. X §11 xxxx. 1 se xx xxxxx "manželku xxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxx28x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 28x xxx:

"28x) Zákon x. 115/2006 Sb., x registrovaném partnerství x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28x, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou.

2. X §13 odst. 1 xxxx. x) x x) xx xx xxxxx "manžel" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx28x)".

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

§58

X §5 xxxx. c) xxxx 5 xxxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xx xxxxx "manžela" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera".

XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX

§59

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.
Paroubek v. x.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 115/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2006.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

116/2006 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 26.1.2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 16.2.2006

s účinností xx 18.4.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

362/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností od 27.3.2008

239/2008 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

41/2009 Xx., x změně některých xxxxxx x souvislosti x přijetím trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x změně zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx

x účinností od 1.1.2014

142/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti xx xxxxxxxxx základních registrů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

312/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

234/2016 Xx., xxxxx XX xx dne 14.6.2016 xx. xx. Xx. XX 7/15 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §13 xxxx. 2 zákona x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.7.2016

250/2016 Xx., x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich

s účinností xx 1.7.2017

269/2021 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 320/2002 Sb.
2) §9 xxxxxx x. 301/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx.
3) §92 xxxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 231/2002 Xx.
4) §20 xxxxxx č. 40/1993 Xx., o nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxx x. 194/1999 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx. a xxxxxx x. 357/2003 Xx.
5) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o občanských xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x rodných číslech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Čl. 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
7) Zákon č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
8) §86 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 110/1988 Xx., xxxxxx x. 118/1990 Xx. x xxxxxx č. 360/1999 Xx.
9) §52 xxxxxx x. 97/1963 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém a xxxxxxxxx.
10) §55 xxxxxx č. 301/2000 Xx.