Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2019.


Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
164/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Jiný stát a jeho kontaktní místo §2

Vztah k daňovému řádu §3

HLAVA II - ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Ministerstvo financí §4

Kontaktní místo §5

Ústřední kontaktní orgán §6

Kontaktní orgán §7

Správce daně §8

HLAVA III - VÝMĚNA INFORMACÍ

Díl 1 - Výměna informací na žádost

Postup při výměně informací na žádost §9

Lhůty §10

Doplnění žádosti §11

Podmínky odmítnutí poskytnout informace §12

Díl 2 - Automatická výměna informací

Oddíl 1 - Obecná ustanovení pro automatickou výměnu informací

Vymezení automatické výměny informací §12a

Předmět automatické výměny informací §12b

Sdělování informací Evropské komisi  §12c

Postup ústředního kontaktního orgánu při přijímání informací §12d

Oddíl 2 - Automatická výměna informací podle druhů příjmu a majetku

Rozsah a podmínky automatické výměny informací §13

Oddíl 3 - Automatická výměna informací oznamovaných finančními institucemi

Poddoddíl 1 - Obecná ustanovení

Úvodní ustanovení §13a

Pojmy §13b

Oznamující česká finanční instituce §13c

Oznamovaný účet §13d

Oznamovaná osoba §13e

Postavení finanční instituce §13f

Prověřování §13g

Zjišťování §13h

Součinnost §13i

Uchovávání dokladů §13j

Oznámení §13k

Lhůta pro podání oznámení §13l

Způsob podání oznámení §13m

Pokuty §13n

Postup správce daně při předávání informací §13o

Postup ústředního kontaktního orgánu při předávání informací §13p

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o automatické výměně informací oznamovaných finančními institucemi se Spojenými státy americkými
Identifikační číslo §13q

Neúčastnící se finanční instituce §13r

Pododdíl 3 - Společná ustanovení

Informování a zveřejňování §13s

Ohlášení §13t

Sdělení o volbě učiněné příslušným orgánem §13ta

Oddíl 4 - Automatická výměna informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem

Úvodní ustanovení §13u

Předběžné daňové rozhodnutí §13v

Předběžné posouzení převodních cen §13w

Rozsah poskytovaných informací §13x

Lhůta pro poskytnutí informace §13y

Doplnění poskytnuté informace §13z

Oddíl 5 - Automatická výměna informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků

Úvodní ustanovení §13za

Stát vyměňující zprávy podle zemí §13zb

Skupina podniků, její konsolidovaná účetní závěrka a vykazované účetní období §13zc

Nadnárodní skupina podniků §13zd

Členská entita §13ze

Postavení české členské entity §13zf

Nejvyšší mateřská entita, zastupující mateřská entita a zastupující evropská entita §13zg

Systémové selhání státu vyměňujícího zprávy podle zemí §13zh

Zpráva podle zemí §13zi

Žádost o součinnost určená nejvyšší mateřské entitě §13zj

Uchovávání dokladů §13zk

Oznámení §13zl

Lhůta pro podání oznámení §13zm

Ohlášení §13zn

Způsob podání oznámení a ohlášení §13zo

Pokuty §13zp

Postup ústředního kontaktního orgánu §13zq

Díl 3 - Výměna informací z vlastního podnětu

Rozsah a podmínky poskytnutí informací z vlastního podnětu §14

Lhůty pro výměnu informací z vlastního podnětu §15

Díl 4 - Zpětná vazba

Hodnocení využití informací poskytnutých na základě žádosti nebo z vlastního podnětu §16

Hodnocení využití informací vyměňovaných automaticky §17

HLAVA IV - DALŠÍ FORMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Účast při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně §18

Souběžné daňové kontroly §19

Dručování §20

HLAVA V - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Díl 1 - Podmínky odmítnutí poskytnutí mezinárodní spolupráce §21

Díl 2 - Nakládání s přijatými informacemi

Použití přijatých informací §22

Předání informací mezi členskými státy §23

Předání informací se smluvními a dalšími státy §24

Díl 3 - Komunikace při provádění mezinárodní spolupráce

Standardní formuláře a jejich elektronická forma §25

Ukončení mezinárodní spolupráce §26

Způsob komunikace §27

Jazyk komunikace §28

HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

Širší spolupráce §29

Přístup k informacím při správě společné komunikační sítě a centrálního rejstříku §30

Hodnocení provádění mezinárodní spolupráce §31

Přechodná ustanovení §32

Zrušovací ustanovení §33

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky §34

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Celní správě České republiky §35

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §36

Příloha č. 1 - Definice

Příloha č. 2 - Pravidla oznamování a náležité péče pro informování o finančních účtech

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXVI

č. 105/2016 Sb. - Čl. II

č. 92/2017 Sb. - Čl. II

č. 305/2017 Sb. - Čl. II

INFORMACE

164
XXXXX
xx xxx 2. xxxxxx 2013
x mezinárodní xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x o xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX DANÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podmínky, xx nichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx, x xx

x) x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx1) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (dále xxx "xxxx xxxxxxx xxxx"), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx smlouva"), xx xxxxxx xx státu xxxx jurisdikci, x xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx uzavřena (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx spolupráce") xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxx informací na xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx písemností,

e) xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx

x) provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol.

(3) Informacemi xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx správce daně xxxxxxx předpokládat jejich xxxxxx pro xxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx,

x) daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx,

x) daň x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) uložené xxxxx xxxxxxxx státem xxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušnými xxxxx x trestních xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx státem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) jiný xxxxxxx xxxx nebo

b) xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx jiného státu xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx příslušný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce

a) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx x oblasti xxxx1), nebo

b) xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

§3

Xxxxx k xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ

§4

Ministerstvo xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx x xxx, který xxxxx vykonává působnost xxxxxxxxxx kontaktního orgánu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; tuto informaci xxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx místo

Kontaktním xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

§6

Ústřední xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tento xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxx xxxxxxx uvědomí xxxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx; o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(3) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán x žádosti odeslané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx x xxxxxxx obdržené xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu, xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ústřednímu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x tom dožadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx postupu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx kontaktnímu orgánu.

§8

Správce daně

(1) Úkony, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx postupy při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx je Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx institucemi, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků.

(3) Xxxxxxx daně bezodkladně xxxxxxxxx kontaktní místo x xxxxxxxxxxx úkonech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dožadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě doplní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx informací na xxxxxx

§9

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx cíl xxxxxx xxxx.

(2) Ode xxx xxxxxxxx žádosti kontaktního xxxxx xx dne xxxxxxxx odpovědi xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx věci xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx.

(3) Xx žádost xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx správě xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx. V xxxxxxx případě provede xxxxx, xxxxx řízení xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nezbytných x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx dožádání xxxx xxx xxxxxx odůvodněno.

(5) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 dožádáno, xxxx xxxxx nebo xx nelze provést, xxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxx jiného státu xxxxxxxxxxx včetně uvedení xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx místo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxx

(1) Xxxxxxxxx místo xxxxxxx obdržení žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místu jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx pracovních dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společné xxxx elektronických xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "společná xxxxxxxxxxx xxx").

(2) Kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 bezodkladně, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, x nemá-li xxxxxx informace x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xx xxxxx delší.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytnout informace xxxxxxxxxxx místu xxxxxx xxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, vyrozumí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx tří xxxxxx xxx dne obdržení xxxxxxx, o důvodech xxxxxxxxxxxx informací x x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

Doplnění xxxxxxx

(1) Kontaktní xxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xx její xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 začínají xxxxx xxxxxx dnem po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx místo xxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

x) nevyčerpalo možnosti xxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx a nemůže xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx, nejpozději xxxx xx jednoho měsíce xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxx, xx tyto xxxxxxxxx xxxxxx význam xxx xxxxx xxxxxx daní x Xxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx

§12x

Xxxxxxxx automatické výměny xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informací xx xxxxxx pravidelné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určených xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktním orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obdobích xxx xxxxxxxxx žádosti.

§12a xxxxxx právním předpisem x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§12b

Předmět xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx automatické xxxxxx informací jsou xxxxxxxxx

x) xxxxx druhů xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx,

x) x daňových xxxxxxxxxxxx x přeshraničním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nadnárodními xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací také xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx ročně Xxxxxxxx komisi statistické xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměn xx xxxxxx k členským xxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx, poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prováděním xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§12x

Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Oddíl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx

§13

Xxxxxx x xxxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhů xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx osob, xxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx státě xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxx příjmu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx2) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx sdělí ústřední xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx x ministerstvu.

(3) Xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, a xx nejpozději do xxxxx xxxxxx xx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx členskému xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx ústřední xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvu.

(5) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx ústřednímu xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx druhu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); x tomto xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx, xx které xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13b

Pojmy

(1) Pokud je xxxxx xxxxxxx x xxxxx oddíle xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx zákonu, má xxxx význam xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x vzájemné správní xxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto zákonu, xx xxxxxx daný xxxxx přílohou, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní smlouva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x když xx vymezen x xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx nevymezuje, xx xxxxxx xxxx přílohou č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Seznam xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) zveřejní xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx instituce x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx osobnosti, u xxx xx nízké xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxx xxxx pobočky, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx tato xxxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx neoznamujících xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, x xxxx v xxxxxxx xxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.4.2016

§13d

Oznamovaný xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Ovládající xxxxxx se rozumí x xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) svěřenského fondu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx fondu, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx osoba mající xxxxxxxx faktickou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx jednotky bez xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxxxxxx osoba svěřenského xxxxx.

(3) Pasivní xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxxx podle xxxxxx X přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx entita xxxxx xxxxxx X xxxx 4 xxxx. x) přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx státě uplatňujícím xxxxxxxx standard xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx právnická xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxx xx vyňatým účtem xxxxxx také účet, x xxxxx je xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x má xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtů, xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxx 17 písm. x) až f) přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámí xx Evropské xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxx.

§13e

Oznamovaná osoba

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx ze zúčastněného xxxxx, která xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx x cennými xxxxxx,

x) obchodní korporací, xxxxx xx propojenou xxxxxxx akciové společnosti xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxxx entitou,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) finanční xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ze zúčastněného xxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jiná xxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo jurisdikce, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxx vedení, xxxx

x) xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx, se xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx základě xxx x xxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx

x) xxxxxxx stát, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx uzavřela mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx výměnu informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x který je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí.

(4) Xxxxxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standard xxx xxxxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxx členský xxxx,

x) xxxxxxx xxxx, se xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx

1. k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx výměny informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx pravděpodobné, xx xxxxx splněny xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx výměnu xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x tímto státem xxxxx, nebo

2. k xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stát, a xxxxx xx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Rezidentem xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti, která xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx místa xxxxxx.

(6) Xxx xxxxx automatické xxxxxx informací xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx státu xxxx jurisdikce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxx státy americkými x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) oznámí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx zpravodaji; xx Finančním xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvede xxxx den, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§13f

Postavení xxxxxxxx instituce

Oznamující xxxxx finanční instituce x neoznamující česká xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prověřuje, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx prověřování v xxxxxxx

x) jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx postupy xxxxxxxx péče xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx příloha xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxx péče xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx postupy, xxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx, pokud mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,

c) smluvního xxxxx postupy xxxxxxxx xxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx postupy, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx umožňuje.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo přísnějších xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx.

(4) Xxx účely prověřování xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx 31. prosince 2015, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 31. xxxxxxxx 2015; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 31. xxxxxxxx roku, ve xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Seznam rozhodných xxx podle odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx

(1) Oznamující česká xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx x oznamovaném xxxx xx kalendářní xxx.

(2) Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx postupů.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx sídla xxxxxxxx účtu,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxx používané xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x

x) xxx státu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx majitel xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§13i

Součinnost

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamující české xxxxxxxx instituci nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 6.4.2016

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce je xxxxxxx uchovávat xxxxxxx xxxxxxxx se prověřování x zjišťování po xxxx 10 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x nich zjišťovány.

§13j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.4.2016

§13x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx správci daně xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx smlouvou,

b) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účtu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznamovaného xxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx účtu xx konci xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx xxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx zrušení x, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx bezprostředně xxxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx nebo xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hodnotu odkupného,

f) x schovatelského účtu

1. xxxxxxxx hrubou xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx vyplacených xxxx připsaných xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

2. xxxxxxx hrubé xxxxxx x prodeje nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplacené nebo xxxxxxxx xx tento xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx působila jako xxxxxxxxxxxx správce, makléř, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx majitele xxxxxx xxxx,

x) x depozitního xxxx celkovou xxxxxx xxxx xxxxx vyplaceného xxxx připsaného xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

h) x xxxx neuvedeného x xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxxx částku vyplacenou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v souvislosti x tímto xxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranou xxxx dlužníkem, včetně xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účtu xx jakýkoli zpětný xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx řádně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud x prověřování xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účet, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxx.

(3) Vykonává-li xxxxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, jako xxxxxxxxxx xxxxxxx stejného xxxxx, jakou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podává, xxxxx jde x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§13x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx který xx xxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.4.2016

§13m

Způsob xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) podepsanou xxxxxxxxx elektronickým podpisem, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx podatele xxxxxxxx, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zveřejní ústřední xxxxxxxxx orgán způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§13n

Pokuty

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxx xxxxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxxx, xxxxx poruší xxxxxxxxx

x) xxx prověřování,

b) xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) získat xxxxxxxxxxxxx číslo,

e) xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 105/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 6.4.2016

§13x

Xxxxxx xxxxxxx daně xxx předávání informací

Správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě podaného xxxxxxxx předá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.4.2016

§13p

Postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxxxxxx

(1) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx místu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx uzavřená xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx výměnu informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx 30. září xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Seznam smluvních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zveřejní xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx podle mezinárodní xxxxxxx.

(3) Finanční instituce xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx tak, aby xx získala xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx podat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§13r

Neúčastnící xx finanční xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxxxx, zda x xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxx, jehož majitelem xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce.

(2) Oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx amerických,

a) xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, údaje xxxxx xxx oznamování xxxxxxxxxxx x xxxxx platbou x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy, xxxx

x) xxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, pokud xx k xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 105/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.4.2016

Xxxxxxxx 3

Společná xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x tom, xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahující údaje x této xxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx práva xx xxxxxxx osobních xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx o oznamované xxxxx, xxxxx zřejmě xxxx mít dopad xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) ústřední xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxx případech.

(3) Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx ústřednímu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx

x) xxxxxxx náležité xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx také xx xxxx x xxxxx hodnotou,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx existující xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx nepřevyšuje částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 USD, xxxx

x) jiné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

§13x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx institucí nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx kterém má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx k technickému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x zveřejní xx xx úřední xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx daně do 15 dnů ode xxx, kdy xxxxxxx.

§13ta

Sdělení o xxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§13x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prvkem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o daňových xxxxxxxxxxxx s přeshraničním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx ministerstvu a Xxxxxxxx komisi.

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přeshraničním prvkem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předběžném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předběžném xxxxxxxxx převodních cen, xxxxx xxxx vztah xxxxxxx x fyzickým xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x účinností xx 1.4.2017

§13x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx lze xxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx skupině xxxx xxxx jednotek,

c) xxxxx xxxxxxxxx xx

1. xxxxxx xxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxx týkajícího xx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x této xxxxxxxxx xxxx této činnosti xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Přeshraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx

x) transakce, xxxx xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx

1. nepodléhá xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx obnovily xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx z důvodu xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxx vedení současně xx xxxx xxxxxxx xxxx jurisdikcích nebo

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx a tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxxx xxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx x pokud xx xxxx opatření součástí xxxxxxxxx této stálé xxxxxxxxxx, nebo

c) transakce, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx jednotka bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx transakci xxxxxxx xxxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. s účinností xx 1.4.2017

§13x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx posouzením xxxxxxxxxx cen je xxxxxxx xxxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx vytvořena xxxx sjednávaná xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x přeshraniční transakcí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převodních xxx xx také xxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx

x) je xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se lze xxxxxxx,

x) je xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx

1. určení xxxxxxxx xxxxxxx kritérií xxx xxxx transakci x xxxxxx cen xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxx

2. přiřazení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xx vydáno před xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx x této xxxxxxxxx došlo.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx dohoda, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx transakcí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx nichž xxxx xxxxxxxx spojené xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxx bydliště, stálého xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vedení v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx přeshraniční dopad.

§13w xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§13x

Rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x předběžném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx obsahu, xxxxxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxxx, transakce xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx rysech, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx veřejného xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxx xxxxxx xxxxxx, změny xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxx je xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx transakcí, xxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx spojenými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx takovou xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx určení metody xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenu,

j) xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx by xxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jimi xxxxx xxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx státu, xx kterým xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xxxxxxx, a

l) xxxx o xxx, xxx xxxxxxx

1. x xxxxxxxxxxx daňového rozhodnutí,

2. x předběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen, nebo

3. xx žádosti xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b), x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropské xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx posouzení převodních xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx státem, který xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxxxxxx smlouvy, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx x tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx, xxxxx xxxxx x jeho xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

§13x

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen do 3 měsíců xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§13x xxxxxx právním předpisem x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx doplňující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx žádost.

§13z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xxxxx 5

Automatická xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadnárodními xxxxxxxxx xxxxxxx

§13xx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx poskytly české xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

(1) Státem xxxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxx xx rozumí

a) xxxx členský xxxx xxxx

x) smluvní xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dokument x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx automatické xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je zajištěno xxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxx dokument pro xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§13xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Skupinu xxxxxxx xxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx

x) xx povinně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx skupiny podniků, xxxx

x) by xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinně xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodovány xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(2) Konsolidovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podniků xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státě xxxx jurisdikci, ve xxxxxxx podléhá xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxx xxxx místa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této skupiny.

(3) Xxxxxxxxxxx účetním obdobím xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, nebo xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) povinně xxxxxxxxxxx.

§13xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. s účinností xx 19.9.2017

§13zd

Nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxx xxxx xxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podniků xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx její celkové xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx této skupiny xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazovanému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 750&xxxx;000&xxxx;000 EUR xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx sestavena tato xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx směnných kurzů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 2015.

(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podniků, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skupina xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx založené na xxxxxxxxx celkových xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny s xxxxxxx 750 000 000 EUR xxxx x částkou v xxxxxx měně xxxxxxxxxxxx 750 000 000 XXX k lednu 2015, použijí xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx.

§13ze

Členská xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxx jednotka, xxxxx xx

x) zahrnutá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx by x xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx představující xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx významnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx státě nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx sídla xxxx xxxxx vedení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxxx xxxxx členské xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny podniků xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13zg

Nejvyšší mateřská xxxxxx, xxxxxxxxxxx mateřská xxxxxx x xxxxxxxxxxx evropská xxxxxx

(1) Nejvyšší mateřskou xxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx, xxxxx

x) se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx právech xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny v xxxx xxxxxxxxxxx k xxxx, xx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. by xx xxxxxx sestavit, xxxxx xx byly xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodovány xx regulovaném xxxx, xxxxxx obdobného trhu x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a

b) žádná xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny xx xxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxx xx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx xxxxx písmene a).

(2) Xxxxxxxxxxx mateřskou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny, xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podá za xxxx xxxxxxx zprávu xxxxx zemí.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx evropská xxxxxxx entita xxxx xxxxxxx ohlásila jako xxxxxxxxx členskou entitu xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx tuto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx.

(4) Zastupující entitou xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxx

(1) Systémovým selháním xxxxx vyměňujícího xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx stav, xxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx dokument xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx stát xxxxx způsobem trvale xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků, do xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx entity.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx selhání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx každému státu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu:

1. výnosy x xxxxxxxx plateb xxxx členskými xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx dividendy xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx členská xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx před zdaněním xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxx x xxxxxx,

4. xxxxxxx xxx x příjmů,

5. xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření,

7. xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxxxxx jiných xxxxxxxx aktiv xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx ekvivalentů,

b) informace x xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu:

1. xxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx je xxxxxx,

3. xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx entita založena, xxxxx xx liší xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle bodu 2, a

4. xxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx písmene x).

(2) Xxxxxx xxxxx zemí xx xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxx se sestavuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, člení xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx měny, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx použity xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx odchylného xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetním xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xx členskou xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxx xxxx entita xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx entita nepodléhá xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx vedení, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kontroly.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx vzor xxxxxx xxxxx zemí x pokyny x xxxxxx xxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 305/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 19.9.2017

§13zj

Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx entita xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podává xxxxxxxx x není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx členská xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx je povinna xx xxxx 10 xxx od konce xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§13xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny, podá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx za xxxx xxxxxxx.

(2) Česká členská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxx entita xxxx xxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx podmínek:

1. tato xxxxxxxx mateřská entita xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx, xxxx

x) je xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxx prostřednictvím zastupující xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) zastupující xxxxxx xx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) jsou xxxxxxx xxxx podmínky:

1. pro xxxxxxxxxx účetní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx entita xxxx xxxxxxx xx xxxxx vyměňujícího zprávy xxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxx xxxxx povinnost xxxxx zprávu podle xxxx,

3. tento xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxx ohlásila xxxxxxxxxx x poslední den xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxxx entitou xxxx skupiny, x

5. xxxxx xxxxxxx entita xxxxxx v ohlášení, xx zprávu xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ustanovení odstavce 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx, xxxxx systémově xxxxxx, x ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13zm

Lhůta pro xxxxxx xxxxxxxx

(1) Oznámení se xxxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyměňujícího xxxxxx podle zemí, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxxxxxxxx skupiny podniků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny, neskončí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dříve xxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx selhání xxxxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. s účinností xx 19.9.2017

§13zn

Ohlášení

(1) Xxxxx členská xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx uvede

a) xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamování, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx oznámení,

b) nejvyšší xxxxxxxxx entitu této xxxxxxx x její xxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) x případě, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxxx mateřskou xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, kdy xxxx česká členská xxxxxx není členskou xxxxxxx xxxxx písmen x) ani x), xxxx x xxx,

1. xxxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zemí xx tuto xxxxxxx x její xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xx sama xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx skupinu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxx jednotka xxxxx xxxxxx xxxxxxxx entitou xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nutné k xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Dojde-li ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx povinna xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx skutečnost nastala.

§13zo

Způsob xxxxxx oznámení x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2017

§13zp

Pokuty

(1) Xxxxxxx daně xxxx české xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxxx, xxxxx poruší povinnost

a) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Správce daně xxxx xxxxx členské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;500&xxxx;000 Kč, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx české xxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx může xxxxx xxxxxxx entitě xxxxxxxxxx skupiny podniků xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx 600 000 Xx, xxxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxx.

(5) Pořádkovou xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxx uložit xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádala,

b) xxxxx xx xxxxxx podle xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxx x které xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x

x) uvede x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předá zprávu xxxxx zemí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx členská xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx v této xxxxxx a xxxxx xxxx xxx dané xxxxxxxxxx účetní období xxxxxx vyměňujícím zprávy xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx členské xxxxxx xxxx skupiny xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx vykazované účetní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xx nadnárodní skupinu xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období této xxxxxxx. X případě, xx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx skončí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx bezodkladně.

(3) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx odmítla xxxxxxxxxx součinnost xxxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.9.2017

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx

§14

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx místo xxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx

x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) daňovému xxxxxxxx byla stanovena xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohlo vést xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx,

x) podnikání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x různých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přes xxxxx xxxx xxxx xxxxx tak, xx xxxx dojít ke xxxxxxx daně x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx předpokládá, xx xxxx xxxxx xx snížení daně xxxxxxxx přesunem xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx, xxxx

x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx státě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnout x vlastního podnětu xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxx jiném státě.

§15

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx z vlastního xxxxxxx

(1) Informace xxxxx §14 xxxx. 1 xx poskytují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx měsíce xxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx v případě, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezodkladně, nejpozději xxxx do sedmi xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxxx.

Xxx 4

Xxxxxx vazba

§16

Hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informace xx žádost xxxx x vlastního podnětu, xxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx využity informace, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu. Kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxx xxxxxx xxxx, xxx xx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx využití informací xxxxxxxxxxxx automaticky

Kontaktní místo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx automatickou xxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX FORMY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§18

Xxxxx při xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných postupech xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, aby x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce

a) xxx přítomen při xxxxxxx, dílčích řízeních xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x jiném xxxxx,

x) nahlížet xx xxxxx xxxxxx jiného xxxxx, nebo

d) pořizovat xxxxx xxxxxxxxxx, k xxxx xx xxxxx xxxxxx státu přístup.

(2) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa jiného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podmínky, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxx 1. X xxxxx rozsahu xx úřední xxxxx xxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xx xxxxxxxxx pověřením, xxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) služební xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§19

Souběžné daňové kontroly

(1) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx každý na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jednoho nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx jejichž xxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) X xxxxxx souběžné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se stanoví xxxxxx subjekty, u xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x doba provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx místo vyjádří xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolou xxxx v případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Kontaktní místo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly x České xxxxxxxxx x zajištěním její xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx státě.

§20

Doručování

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxx x doručení xxxxxxxxxx xxxx jiné písemnosti xxxxxxxx xx xxxx. Xxxx doručení se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxx xxxx název x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx informace potřebné x xxxx identifikaci x xxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx kontaktního místa xxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx daní xxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxx nejsou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx informuje dožadující xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx, zejména o xxx doručení písemnosti.

(5) X doručení xxxxx xxxxxxx, pokud nebyly xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních předpisů x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Orgánu xxxxxxx xxxx nepřísluší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiného státu, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx.

HLAVA V

PODMÍNKY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxx xx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx poskytnutí informací xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Důvodem x xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxx skutečnost, xx xxxxxxxxxx informace

a) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx banky, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx osoby, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx ji na xxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu místu xxx účely mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě xxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uložená xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx právní pomoci x řízení xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx."

Xxx 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informacemi

§22

Použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx poskytnuty xxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxx xxx zjištění, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx,

x) finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx mezinárodní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx s trestním xxxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx udělí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx účelu x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx využívat xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x právními předpisy Xxxxx republiky, použity x jinému účelu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 pouze xx xxxxxxxxx kontaktního místa xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x písemnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx v daňovém xxxxxx stejně xxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§23

Předání xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, které xxxxxxx od kontaktního xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx pro účely xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvědomí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx předat xxxx xxxxxxxxx kontaktnímu místu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx obdrželo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxx nepředá.

(3) Xxxxxxxxx-xx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx informace poskytlo, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx předáním xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx místo informace xxxxxx xxxxxxxxxxx místu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 postupuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx členskému xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx může, xxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, udělit xxxxxxx x xxx, xxx xxxx informace xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mít význam xxx xxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx 2 pro xxxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, které informace xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx soudního xxxxxx týkajícího se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že informace, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx 2 xxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mít význam xxx xxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx 2 pro xxxxxxxxx xxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxx předpisy Xxxxx republiky xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytlo xxxxxxxxxxx xxxxx smluvního státu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dalšímu xxxxxxxxx xxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx komunikace x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx místo xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň

a) xxxxx x xxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, k němuž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoba, x xxx xxxxxxxxxxx, xx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jméno, x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx firmu nebo xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx další xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xx xxxxxxx datový xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx místo xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x x žádosti x xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxx xxxxx automatické xxxxxx informací se xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx datový formát xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxx to xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxx žádosti x xxxxxxxxx mezinárodní spolupráce, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§27

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§28

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x kontaktní místo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx připojených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státu.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZRUŠOVACÍ

§29

Širší xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiným xxxxxx, pokud to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx daní1) xxxx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxx xxxxxxxxx širší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dojedná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx místem xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx širší xxxxxxxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud x ni požádá.

§30

Xxxxxxx x informacím xxx xxxxxx společné xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx pro správu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx spolupráci v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací.

(4) Xxxxxx x dokumenty xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí xx xxxxxxx informací xxxxx odstavců 2 x 3 xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx zveřejněny ani xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx není správcem xxxx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x mezinárodní spolupráci xxxxxxx xxxxxxxxxx místem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx x délky lhůt x xxxxxx žádostí xx použije xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2014.

§33

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se:

1. Xxxxx č. 253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx pomoci při xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxx zákona č. 438/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx č. 691/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 438/2003 Xx.

4. Xxxxx č. 286/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o xxxxx zákona x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§34

Xxxxx č. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona č. 458/2011 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx při správě xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

2. V §4 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

3. X §7 xx xx písmeno x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"c) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dílčího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

4. V §10 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx dílčího xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo kontaktního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek,".

5. X §10 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx písmeno x), které zní:

"c) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxx xxxxxx při provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní.".

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§35

Xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §4 xxxx. 3 xxxx. x) bod 5 zní:

"5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

2. X §4 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx 6, xxxxx xxx:

"6. xxxxxxxxxxx orgánu při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx správě xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

3. X §8 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) x pověření ministerstva xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx.".

4. V §8 xxxx. 4 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§36

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Nečas x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" se rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, depozitní xxxxxxxxx, investiční xxxxxx xxxx specifikovaná xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx "schovatelská xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx finančního majetku xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx drží finanční xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx podstatnou xxxx xxxxx podnikání xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx alespoň 20 % xxxxxxx příjmu xxxx xxxxxx za xxxxxx x těchto xxxxxx: x) xxxxxx 3 let xxxxxxx 31. prosincem, nebo xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, x xxxx xx proveden xxxxxxx; xxxx xx) období xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx jakákoli xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxxx entita" xx xxxxxx jakákoli xxxxxx,

x) xxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxx jednu xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx, směnkami, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.), xxxxxx, xxxxxxxx, úrokovými x xxxxxxxxxx nástroji, x převoditelnými xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxx xxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxx) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

xxxx

x) jejíž xxxxx xxxxxx xxxxxxx primárně x investic, xx xxxxxxxx xxxx obchodování x finančním majetkem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx entitou, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx entitou xxxxx xxxxxxx x).

X entitou xx xxxxxxx jako x xxx, která x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo xxxxx xxxxx příjem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s finančním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx entity pocházející x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx 3 xxx končící 31. xxxxxxxxx před xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx výpočet; xxxx xx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx uvedená xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku X xxxx 1 xxxx. x) xx g).

Tento xxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx v xxxxxxx x xxxxxxxx zněním xxxxxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxx instituce" v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Financial Action Xxxx Xxxxx).

5. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx papíry nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, komoditu, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jiný xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, forwardů xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx společníka, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Pojem "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx podíl na xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxx na xxxx.

6. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx entita, která xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovny, xxx xxxxxxx pojistnou xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx smlouvu x xxxxxxxxx důchodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx finanční instituce" xx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jejímu xxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxx, xx xx-xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx jurisdikce, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxxxx pro daňové xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx pravomoci dané xxxxxxxxxx, xxxx-xx jeden xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx rezidentem xxx daňové účely x xxxxx jiném xxxxxxxx xxxxx. Jestliže xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx než svěřenský xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx daňové účely (xxxxxxxxx xxxxx, že xx považována xx xxxxxx transparentní xxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx), xx xx za xx, xx podléhá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx tudíž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx:

x) xx založena xxxxx právních přepisů xxxx jurisdikce,

b) xx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx.

Xx-xx finanční xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxx vedle xxxx jurisdikce rezidentem xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamování x xxxxxxxx xxxx x dané xxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx vede.

B. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx "neoznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx:

x) vládní xxxxxxx, mezinárodní organizací xxxx xxxxxxxxx bankou, x xx x xxxxxxxx případů, xxx xx jedná x xxxxxx, které jsou xxxxxxxx z pohledávky xxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx depozitní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondem se xxxxxxx xxxxxx, důchodovým xxxxxx x úzkou xxxxxx, xxxxxxxxx fondem xxxxxx entity, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, nebo kvalifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx jinou entitou, xxxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxx je nízké xxxxxx, xx jejím xxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx její úhrady,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Pojmem "xxxxxx xxxxxx" xx rozumí xxxxx xxxxx nebo xxxx jurisdikce, xxxxxxxx xxxxx územní xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, okres xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx agentura xx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"). Xxxx kategorie xx skládá z xxxxxxxxx součástí, ovládaných xxxxx a dílčích xxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

x) "Xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx jiný xxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx jiné xxxx státu xxxx xxxx jurisdikce, xxxxxxx xxxxx jejich část xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úředníkem nebo xxxxxxxxxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxxxx xxxx soukromá xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx zájmu.

b) "Xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatnou xxxxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, že:

i) xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx několika xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ovládána xxxxxx xxxx několika xxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx jedné xxxx xxxx vládních xxxxx, xxxxxxx žádná xxxxxx xxxx neplyne ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

xxx) xxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příjemci v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx soukromých osob, xxxxx-xx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodního podnikání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodního xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx v rámci xxxxxx podnikání poskytovány xxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Pojmem "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx agentura xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x) která xx xxxxxx především x xxxx, xx) xxxxx má xx xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxx platnou xxxxxx x svém xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch soukromých xxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx rozumí xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx než xxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx jurisdikce - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vlastněno xxxxx xxxxxx.

5. Pojmem "xxxxxxxxx xxxx xx širokou xxxxxx" xx xxxxxx xxxx zřízený pro xxxxxxxxxxx důchodových xxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo plnění x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx oprávněným osobám, xxxxx jsou současnými xxxx bývalými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx za xxxxxxxxxxx, xx fond:

a) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx více xxx 5 procent x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x informacemi x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxx je xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obecně osvobozen xx xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

xx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 5 xx 7 xxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxxxxxxx x penzijních xxxx xxxxx xxxxxx X bodu 17 xxxx. x), xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxx) xxxxxxxxxxx xxxx čerpání xxxxxxxxxx x fondu xx xxxxxxxx xxx při xxxxxx specifikovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s odchodem xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx nebo úmrtím (xxxxx převodu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 5 xx 7 xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxx X bodu 17 xxxx. x), xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sankce, xxxx

xx) xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti zaměstnance, xxxx nesmějí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 XXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx účtů x xxxxxx měny xxxxx xxxxxx XXX článku X přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu.

6. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx x xxxxx účastí" se xxxxxx fond xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dávek v xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x invalidity xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávněným osobám, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx bývalými zaměstnanci, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) fond xx xxxx xxx 50 xxxxxxxxx,

x) do xxxxx xxxxx příspěvky xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx entitami,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx C xxxx 17 písm. x), xxxx omezeny xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, v němž xx fond xxxxxx, xxxxxx nárok na xxxx než 20 % z majetku xxxxx x

x) fond xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x informacemi.

7. Xxxxxx "xxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky" xx rozumí fond xxxxxxx vládní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx smrti xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxxx xxxx bývalými xxxxxxxxxxx, xxxx osobami, xxxxx tito xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobní xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxx "kvalifikovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxx kreditních xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převyšující xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x přeplatek mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zavede zásady x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšujícího xxxxxx odpovídající 50 000 XXX, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 60 dnů xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x oddílu XXX článku X přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx. Pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nerozumí xxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, přeplatek xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxx "vyňatý xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxx xxxxxxxxxx entita, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx oznamovanými xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx regulována jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kvalifikuje xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nástroj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevydal xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx xx xxxxxx odevzdání xxxxxx,

x) xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x oddílech XX xx VII přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou tyto xxxxx předloženy x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx proplacení a

d) xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx byly xx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx účet

1. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx účet, xxxxxxxxxxxx xxxx a:

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účast x této xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxx uvedený xxxxx "finanční xxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx entitou xxxxx xxxxx, xx: i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx x jedná x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investování, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx uloženého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx vytvořena x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx doživotního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx fyzické xxxxx xx formě xxxxx xxxx dávek xxx xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x invalidity xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx "xxxxxxxx účet" xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx vyňatým xxxxx.

2. Xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" zahrnuje jakýkoli xxxxxxxxxxxxx, běžný, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (thrift) účet xx xxxx, xxxxx xx doložen vkladovým xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx certifikátem xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx vyplácí xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx částky.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, na němž xx xxxxx finanční xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx osoby.

4. Pojmem "xxxxxxxxx xxxxx" se x xxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx institucí, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx účast na xxxxxxxx x účasti x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx účastí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokládanou xx zakladatele xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mající xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx je pokládána xx obmyšleného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (např. prostřednictvím xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vzniku specifikované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, úraz, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

6. Xxxxxx "xxxxxxx x pojištění xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxx částku xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zcela xxxx xxxxxx určeno xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx více xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvu, xxxxx xx xxxxxxxx xx smlouvu o xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částku xx xxxx xxxxxxxx xxx.

7. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx pojistná xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8. Pojmem "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx, xx kterou xx xxxxx pojistník x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx "kapitálová xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) výhradně v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění,

b) xxxx plnění x xxxxxxx újmy na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojistnou xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx dříve zaplaceného xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx pojistné smlouvy, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx životním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx opravy xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx vztahuje x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx pouze plnění xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxxx vrácení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxxx je pojistné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx částka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx splátky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx následující xxxxx xxxxxxxx splatné xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxx "dříve xxxxxxxxxx účet" xx xxxxxx:

x) finanční účet xxxxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx majitele xxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xxx tento finanční xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxx xx x oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxx x propojené xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jiný xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx existujícím xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x),

xx) xxx xxxxx xxxxxxx standardů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx A přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx uvedenými finančními xxxx i x xxxxxxxxxx dalšími xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx finančním xxxxx,

xxx) x xxxxxxxxxxx x finančním xxxxx, xx nějž se xxxxxxxx postupy XXX/XXX, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci povoleno xxxx postupy x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx AML/KYC xxxxxxxxx xxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu nevyžaduje, xxx xxxxxxx účtu x xxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informace jiné xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxx "xxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxx, není-li xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 9 xxxx. b).

11. Xxxxxx "dříve existující xxxx fyzické xxxxx" xx xxxxxx dříve xxxxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

12. Xxxxxx "xxxx xxxx fyzické xxxxx" se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx osobami.

13. Xxxxxx "xxxxx existující xxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednou xxxx xxxx entitami.

14. Xxxxxx "xxxx s xxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxx nepřevyšuje xxxxxx odpovídající 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

15. Xxxxxx "účet x xxxxxxx hodnotou" xx xxxxxx dříve xxxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hodnotou, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx nebo x 31. xxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

16. Xxxxxx "xxxx xxxx xxxxxx" xx xxxxxx nový účet xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

17. Pojmem "xxxxxx xxxx" se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx:

x) důchodový xxxx penzijní xxxx, xxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx penzijního xxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dávek, včetně xxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plnění x xxxxxxx xxxxx,

xx) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx xxxx, které xx xxxxx podléhaly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyňaté x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx sazbou, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu x účtu xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx nižší sazbou),

iii) xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto účtu,

iv) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zdravotní xxxxxxxxxxxxxx xx smrtí, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sankce a

v) xxx: x) xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 XXX, xxxx xx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účet ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 USD, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx X přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v), xxxxxxx xxxxx požadavek x v xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo prostředky x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xxxx b), xxxx z jednoho xxxx xxxx důchodových xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx v článku X x některém x bodů 5 xx 7,

x) xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx xxx xxx důchodové xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zavedeném xxxx x cennými xxxxxx xxxx podléhá xxxxxxxx xxxx spořiči xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxx je daňově xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx xxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx sazbou, neboje xxxxxxx investičního xxxxxx x účtu odloženo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx),

xxx) xxxxxx prostředků jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxxxxx týkajících xx xxxxx investičního xxxx xxxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx), xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a

iv) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 USD, x uplatněním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx C přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu.

Finanční xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx požadavek xxxxxxx xx), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) nebo x), xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx či penzijních xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X x xxxxxxxx x bodů 5 až 7,

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx věku 90 xxx, a to xx předpokladu, xx xxxxxxx splňuje tyto xxxxxxxxx:

x) běžné xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx, je splatné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxx xx té xxxx, než xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 90 xxx, xxxxx xxxx, xxxxx doba xx xxxxxx,

xx) xxxxxxx xxxx xxxxxx kapitálovou xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čerpat (xxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx) xxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, splatná xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxxx úhrn zaplaceného xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx nákladů, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vznik, xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyplacených xxxx xxxxxxxx nebo ukončením xxxxxxx x

xx) smlouva xxxx držena nabyvatelem xx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx x pozůstalosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xx soudním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

- xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s transakcí xxxx xxxxxxxx platbou, xxxx xx financován x xxxxxxxxxx majetku, xxxxx je uložen xx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xx xxxxxx x využíván xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx prodávajícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či nájemce xxxxxxx jakékoli xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- aktiva xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxx rozdělena xx prospěch xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (mimo xxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) při xxxxxxx, výměně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx výměnou xxxxxxxxxx xxxxxxx x

- xxxx xxxxxxxxx x účtem xxxxx xxxxxxx f),

iii) x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx stranou xxxx xxxxxx xxxxxxxx x pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky:

i) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx zákazník xxxxxxx xxxxxx převyšující splatný xxxxxxxx xx kreditní xxxxx nebo na xxxxx revolvingovém úvěrovém xxxx x přeplatek xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

xx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituce zavede xxxxxx x postupy xxx x xxxxxxxx xxxxxx přeplatku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 USD, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx jakýkoli xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 60 xxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxx xxx převod xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx XXX xxxxxx X přílohy č. 2 k xxxxxx zákonu. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zůstatky v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zůstatky vzniklé xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

18. Finanční účet xx "veden xxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) xxxxx jsou xxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxx majitele xxxx x této xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx tento xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx finanční účet xxxxxxxxxxx jakoukoliv xxxxxxxxxx xxxx dluhovou účast, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx nebo dluhovou xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x pojistnou smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx entita

1. Xxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" se rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx některé x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxx 50 % xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx entity xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxxx xxxxxxx x méně než 50 % xxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pasivní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jejich vytváření xxxxxx,

x) akcie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jejíž xxxxx jsou pravidelně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, centrální xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v držení, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx akcií xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, které je xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxx x poskytování financování x služeb xxxxxxx xxxxxxxx společnostem, s xxx xxxxxxxx, že xxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx funguje, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx soukromý xxxxxxx fond, rizikový xxxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxxxx akvizičních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx společnostech xx xxxxx kapitálových xxxxx pro investiční xxxxx,

x) xxxxxxxxxx entita xxxxx neprovozuje podnikání x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx aktiv x xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xx předpokladu, že xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, které xx 24 xxxxxx xx xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx entita x xxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x probíhá xxxxxxxxx jejího xxxxxxx xxxx jeho reorganizace x cílem xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx činnost x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx tyto entity x xxxxxxxxxxx financování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx entitě, xxxxx xxxx propojenou entitou, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx jakýchkoli takových xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zabývá jiným xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) nefinanční entita xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx x provozována xx xxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx státě xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx xx rezidentem, x je profesní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výhradně za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

xx) xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx z příjmů,

iii) xxxx žádné xxxxxxxxx xxx členy x xxxxxxxxxxxx xxxx majetkovými xxxxxxx na jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dokumenty x xxxxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo majetek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx charitativních činností xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx představujících xxxxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zakoupila x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx entita rezidentem, xxxx dokumenty x xxxxxxx nefinanční entity xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx nebo zániku xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxxxxxx vládní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dílčímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxx

1. Pojmem "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jež vede xxxxxxxx xxxx, zaznamenává xxxx označuje jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx jakožto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, investiční xxxxxxx nebo zprostředkovatel, xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x za xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx není xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx označená xxxx xxxxxxx ve smlouvě x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xx majitele účtu xxxxxxx každá xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. "Xxxxxxx XXX/XXX" xx rozumí postupy xxxxxxxx péče x xxxxxxxx zákazníka, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx xxxx xxxxxxxxx požadavků, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují.

3. Xxxxxx "xxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xx "propojenou entitou" x jinou entitou, xxxxxxxx: x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx) obě entity xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxx) obě xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku X bodu 4 xxxx. b), xxxx xxxxxxxx vedení x xxxx vedení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x těchto investičních xxxxxxxx. Xxxxx "xxxxxxxx" xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vlastnictví xxxx xxx 50 % xxxxx x podílu xx xxxxxx.

5. Zkratkou "XXX" xx xxxxxx xxxxxx identifikační číslo xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx ekvivalent tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

6. Xxxxx "listinné důkazy" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dokumentů:

a) potvrzení x rezidentství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx nebo xxxx úřad nebo xxxx) xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, o xxxx příjemce platby xxxxxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem (např. xxxxx xxxx její xxxx xxxx xxxx), xx xxxxxx je xxxxxxx jméno xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx jakýkoli úřední xxxxxxxx xxxxxx oprávněným xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx obec), xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx adresa xxxxxx hlavního xxxxx xx státě xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx entita xxxxxxxxxx, xx xx jeho xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx jurisdikce, xx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) jakýkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx regulatorního xxxxxx xxx xxxxx papíry.

V xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx záznamech xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx stanovena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX či xxxx xxxxxxxxxxx účely, jiné xxx daňové, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx určení xxxxxxxxxx xxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx nemá xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

7. Pojmem "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém xxxx" se xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx entity" xx rozumí xxxxx, xxx xxxxx její xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx adresa finanční xxxxxxxxx, x xxxxx xx entita vedený xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx používaná xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx entita xxxxxxx, a xx xxxxxxx jako sídlo xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentech. Adresou xxxxxxxx sídla xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx být uschovávána xxxxxxx pošta.

8. Xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxx, xxx xx určitá xxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xx jinak x xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx x rozporu. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx majitele xxxx, xxxxxx doplnění, xxxxxxxxx nebo jiné xxxxx majitele účtu, xxxx jakoukoli změnu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jakéhokoli xxxx xxxxxxxxxxxxx s takovým xxxxx, xxx použití xxxxxxxx pro slučování xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx X xxxx 1 xx 3 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech

Oddíl X

Xxxxx xxxxxxxxx xx oznamování

A. X xxxxxxxxxxxx informacích xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxx ohledu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx každému xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx XXX x datum xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx DIČ x xxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx existujících xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž xxxx tyto dříve xxxxxxxxxx xxxx identifikovány xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxx ohledu xx xxxxxxxxxx x oznamování xxxxxxxxx DIČ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx rezidentem, xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxx II

Obecné xxxxxxxxx na náležitou xxxx

X. S xxxxx xx xxxxxxx xxxx x oznamovaným účtem xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx postupů xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx XX až XXX, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němuž se xxxxxxxx.

X. Zůstatek xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxx péče pro xxxx xxxx také xx xxxxx existující xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxx x vysokou xxxxxxxx na xxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx existujících xxxx fyzických osob

A. Xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx vyhledání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

X. Účty s xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx účtů s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx následující xxxxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x aktuální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtu - fyzické xxxxx xxxxxxxx xx listinných xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, zda má xxxxxx majitele xxxx - xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, s tímto xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxx nakládat xxxx x rezidentem xxx xxxxxx účely xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxx vztahuje.

2. Xxxxxxxxxxx v elektronických xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx adrese xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx listinných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x bodu 1, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prověřit, xxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxx xxxxxxx indicie, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xx 6:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v zúčastněném xxxxx,

x) jedno xxxx xxxx xxxxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx účet xxxxxx x xxxxxxxxxxx státě,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě x adresou v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxx úschovu xxxxx xxxx adresa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx adresu xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx uvedených x xxxx 2, nejsou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nedojde xx změně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx účtem, nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxx x vysokou xxxxxxxx.

4. Jestliže xxx xxxxxxxxxxxxx vyhledávání jsou xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tímto účtem, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx nakládat xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx vztahu k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx 6 a xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxx xx xxx elektronickém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pošty xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x majiteli xxxx xxxx xxxxxxxx žádná xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xx e), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx C xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxx prohlášení xx listinné důkazy xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx majitel xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely, x xx v pořadí xxxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx vyhledávání x xxxxxxxxxx záznamech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx čestného prohlášení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx účet xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Bez xxxxxx na nalezení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x rezidentem xxxxxxxxxxxx státu v xxxxxx případech:

a) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x majiteli xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx státě, xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jiným xxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získá nebo xxxxx prověřila x xxxx xxxxxx o:

i) xxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxxxxx státě x

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx majitel xxxx xxxx oznamovanou osobou,

b) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx aktuálně xxxxxxx plnou xxx xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx nebo dříve xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx x xxxx x xxxxx hodnotou, x xxxxxxx byl použit xxxxxx podle xxxx 1, xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxx xxxx xx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxx xxxxxxxx důkazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xx lhůtě do xxxxx kalendářního roku, xx xxxxxx xx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx do 90 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx okolností xxxxxxxxx, podle xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx aktuální xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důkazy xx xxxxx lhůty, xx povinna xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 6.

X. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx s vysokou xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx x vysokou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1. Vyhledávání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxx X xxxx 2.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx elektronického vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxx 3 x xxxx informace jsou x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx prohledávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxx neobsahují, oznamující xxxxx finanční instituce xxxx x účtů x xxxxxxx hodnotou xxxxxx prověřit, xxx xxxxxxxx xxxxxx složka x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx B xxxx 2, x pokud xx xxxx v xxxxxxxx hlavní xxxxxx x xxxx o xxxxxxxxxxx nenacházejí, xxxx xx xxxxxxxx v xxxx uvedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx:

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazech xxxxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxx mocích xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příkazech, xxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.

3. Výjimka x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx záznamech podle xxxx 2, jestliže xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyhledávání u xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx, x xxx xx majitel xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vedená u xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx skutečnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx příkazy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xx jiný xxxx (xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx instrukce xxx úschovu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxx, zda x xxxx existuje xxxxxxxx plná xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxx xxxx xx zákazníky. Xxxxx xxxxxxxxxxx v elektronických x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxx x jakýmkoli účtem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx přidělen xxxxxxx pro styk xx zákazníky, xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx manažer xxx styk xx xxxxxxxxx xx aktuální xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx oznamovanou xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Jestliže xxx xxxxxxxxxx prověření xxxx x vysokou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádné x indicií xxxxxxxxx x xxxxxx B xxxx 2 x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx oznamovaná xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxxx článku, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx nalezeny xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tímto xxxxx, oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx s oznamovaným xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, ve xxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx identifikována, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxx X xxxx 6 x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx některá x výjimek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bodě.

c) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx prověření xxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx pošty xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx indicie uvedená x xxxxxx X xxxx 2 písm. x) až x), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx toho, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx získat, xxxx xxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Jestliže xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx není x xxxxxxxxxx xxx účtem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx stane se xxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u takového xxxx xxxxxxx rozšířené xxxxxxx prověřování xxxxx xxxxxx článku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx hodnotou. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx musí požadované xxxxxxxxx o xxxxx xxxx xx vztahu x xxxx, x xxxx byl xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx každoročně, xxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxx oznamovanou xxxxxx.

7. Xxxx, xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx xxxx postupy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx styk xx zákazníky podle xxxxxx X xxxx 4 xx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnotou x jakémkoli následujícím xxxx, xxxxx xx xxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, přičemž x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx každý xxx, xxxxx se xxxx nestane xxxxxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx indiciím xxxxxxxx x xxxxxx B xxxx 2 x xxxxxxxxxxxx s účtem, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nakládat xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx každému xxxxxxxxxxxx státu, xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx článku X xxxx 6 x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovených x xxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx okolností. Bude-li xxxxxxxxx manažeru pro xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx okolností, x xxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxx X xxxx 6, xx povinna xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Prověření xxxxx existujících xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx 1 roku xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob s xxxxx hodnotou xxxx xxx xxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxxxx dne.

E. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účtem xx všech následujících xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx být xxxxxxxxxxx osobou.

Oddíl IV

Náležitá xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx postupy xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných účtů xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob.

A. X xxxxxx xxxx fyzických xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx získat xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxx x které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx, a potvrdit xxxxxxxxxxxx tohoto čestného xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční institucí x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx AML/KYC.

B. Xx-xx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxx, xx majitel xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely x zúčastněném xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx nakládat jako x xxxxxxxxxxx xxxxx x čestné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, x xxxxxxxx oddílu X xxxxxx C, x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx u xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dojde xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo má xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx dozvěděla, xxxx do 90 xxx ode xxx, xxx se x xxxxx okolností xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx namísto xxxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxx x dokumentaci, xxxxxxxxxxx správnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx jeho xxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve stejné xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xxx uspokojivé vysvětlení, xx xx za xx, že je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx okolností.

Oddíl X

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx postupy xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx existujícími xxxx xxxxx.

X. Xxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx prověřovat, zjišťovat xxx oznamovat. Xxxxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx buď x xxxxxxx na všechny xxxxx existující xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jasně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtů, xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hodnotou, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx nepřevyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250 000 XXX, xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxx xxxxx, xxxxx xx nutné xxxxxxxxxx. Dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx zůstatek na xxxx nebo xxxxxxx xxxx přesahující xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250 000 XXX, x dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jeho úhrnný xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx částku xxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxx X.

X. Účty xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xxxxx, xx jen x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx několika xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx ovládajícími xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které je xxxxx xxxxxxxxx. U xxxxx existujících účtů xxxxx xxxxx xxxxxx X musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx prověřování x xxxxxx, xxx je xxxx xxxxx xxxxxx xxxx několika oznamovanými xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami:

1. Xxxxxx, zda je xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

a) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro účely xxxxxx xx zákazníky (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX) x xxxxxx, zda x informací xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zúčastněného xxxxx. Xxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zúčastněného xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxx xxxx místo xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx x informací xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce musí x xxxxx účtem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx účtu xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x dispozici, xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx informací odůvodněně xxxxxx, že xxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx, xxx xx xxxxxx pasivní xxxxxxxxxx entitou x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxx existujícího xxxx entity (xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx majitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oznamovanými xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx účtem. Při xxxxx určování xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) x pořadí, xxxxx je xx xxxxxx okolností xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx pasivní xxxxxxxxxx entitou. Pro xxxxx určení, xxx xx majitel účtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx nemůže odůvodněně xxxxx, že xxxxxxx xxxx je aktivní xxxxxxxxxx entitou xxxx xxxxxxxx institucí jinou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 4 xxxx. x) přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx standard xxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx majitele xxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uchovávané xxxxx xxxxxxx XXX/XXX.

x) Xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podle xxxxxxx XXX/XXX x xxxxxxx xxxxx existujícího účtu xxxxxx xxxxxxxx jednou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úhrnným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX nebo

ii) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o jiné xxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

3. X případě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxx oznamovanou xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx v oddíle XXX xx. B xxxx 2, pokud xxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx platné xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů entit x úhrnným zůstatkem xxxx xxxxxxxx účtu, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx převyšují částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxxx xxx dokončeno xx 2 let xx xxxxxxxxxx xxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účtu, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, ale xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx úhrnný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu entity xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozví xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxx dozvěděla, xxxx xx 90 dnů xxx dne, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx dozvěděla, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, znovu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx D xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx D ve xxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení, xxxxx xxxxxxx doplněné x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxx záznam, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxx x případnou xxxxxxxxxxx.

Xxxxx VI

Náležitá xxxx x xxxxxxx nových xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhledání xxxx entit, které xx xxxxx xxxxxxxxx. X nových účtů xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxx držen xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Určení, xxx je entita xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) V xxxxx případě je xxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx součástí dokumentace x xxxxxxxx účtu x které oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určit, xxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí x souvislosti se xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX. Jestliže xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx uvede, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx hlavního xxxxx entity x xxxxx xx xxxxx, xxx xx majitel xxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx je rezidentem xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účtem, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx není ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovanou xxxxxx.

2. Určení, xxx xx entita xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx osobami. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou s xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c) x xxxxxx, xxxxx xx xx daných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx určila xxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx účtu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx X xxxx 4 xxxx. x) přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx účtu. Xxx xxxxx určení ovládajících xxxx xxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx shromážděné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX.

x) Určení, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxxxxxxx osobou. Pro xxxxx určení, xxx xx ovládající xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.

B. Jestliže x nového xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx okolností, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předpokládat, že xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nespolehlivé, uplatní xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx postup podle xxxxxx X xx. X bodu 3.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče uvedených xxxx platí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X. Xxxxxxxxx xx na čestné xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx známo nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxx důkazy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu x xxx skupinovou xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxx domnívat, xx oprávněná xxxxxxx xxxxx, jiná xxx xxxxxxxx, x pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx, xxxxx xxxxxx pojistné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxx osobou x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx účtem xxxx s xxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx aktuální znalost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba xx oznamovanou xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx x pojistné xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx oprávněnou xxxxxx obsahují xxxxxxx xxxxxxx x oddílu XXX xxxxxx X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx musí držet xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx XXX xxxxxx X.

X xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oznamovaným xxxxx, až xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx podílem xx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx skupinová xxxxxxx o pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx) zaměstnanci/držitelé xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdržet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xx xxx v xxxxxxx xxxxx zaměstnance xxxxxxxxx příslušné xxxxxx x

xxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kterémukoli xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 USD.

Pojmem "xxxxxxxxx pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx pojistná xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx: i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, odvětvové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sdružení xx xxxxxxx, x xx) xxxxxx pojistné za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx určité xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx podskupiny xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx "skupinová xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" se rozumí xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, podle níž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx účastníky prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zůstatků xx xxxx x převod xxxx

1. Slučování účtů xxxxxxxxx osob. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx držených xxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účty xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x propojené xxxxxx, xxxxx jen x míře, x xxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx tyto finanční xxxx propojují odkazem xx datovou xxxxxxx, xxxx. číslo zákazníka xxxx XXX, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx každému xxxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu.

2. Slučování xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x míře, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účty xxxxxxxxx xxxxxxx na datovou xxxxxxx, xxxx. číslo xxxxxxxxx xxxx DIČ, x umožňují xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx účtech. Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx finančních xxxx, xxxxxxxxx v xxxxx bodě, je xxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx xxxx xx zákazníky. Pro xxxxx xxxxxxxxx úhrnného xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x určení xxxx, zda xx xxxxxxxx účet účtem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx zákazníky xx xxxx má důvod xxxxxxxxxxxx, že je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, je oznamující xxxxx finanční instituce xxxxxx povinna xxxxxxx xxxx účty xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jiné xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dolarech xx xxxxx chápat x xxxx ekvivalentní xxxxxx v jiných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, xx xxxxxxx x xx daň z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 4 písm. d) xx x) xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxx dědickou x daň x xxxxxxx nemovitostí, pokud xxxxxx povinnost x xxxxx daním xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx skutečnosti, xxxxxx, vztahy, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, poměry, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx §13k xxxxxx č. 164/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2015.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o shromažďování x xxxxxxxxx údajů xxxxx §13s odst. 1 xxxxxx č. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx první xxxxxxxx xxxxxxx xxxx považuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2016.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1052016 Xx. x účinností xx 6.4.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §13u xxxxxx x. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2017 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členských xxxxx, Ministerstvu xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, změněných xxxx xxxxxxxxxx od

a) 1. ledna 2014 xx 31. prosince 2016,

x) 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x 1. xxxxx 2014.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx členských států xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předběžném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx označena xxxx xxxx, xxxxx xx jimi xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxxxx XX přílohy č. 2 k xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 6. xxxxx 2016, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2016 xx xxx 5. dubna 2016 nejpozději xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxx 2016 xxxxx §13k xxxxxx x. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx 6. xxxxx 2016.

4. Oznámení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §13q xxxx. 4 zákona x. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx §6 xxxx. 4 zákona x. 330/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 6. xxxxx 2016, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §13t xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 92/2017 Xx. x účinností od 1.4.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx §13zl xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx česká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny, xx xxxxxxxxxx účetní období xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016.

2. Xxxxxxxx xxxxx §13zl odst. 2 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx entita xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, za vykazované xxxxxx období začínající xxxx

x) 1. xxxxxx 2016 x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx mateřskou entitu xxxx skupiny,

b) 1. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx případech.

3. Xxxxxxxx xxxxx §13zn zákona x. 164/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxx xx 31. října 2017, xx xxxxxx xx 31. xxxxx 2017.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v roce 2016 do 18 xxxxxx xx konce xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2017


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 164/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 21.6.2013.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

105/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx č. 330/2014 Xx., x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx americkými pro xxxxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 6.4.2016

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

92/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 105/2016 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x. 330/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx daní

s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

305/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a o xxxxx dalších souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

80/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU xx xxx 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní x x zrušení xxxxxxxx 77/799/EHS, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2014/107/XX, xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/2376 x xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/881.

2) Xx. 8 xxxxxxxx Rady 2011/16/EU xx xxx 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX, ve xxxxx xxxxxxxx Rady 2014/107/EU.