Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2021.


Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
164/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Jiný stát a jeho kontaktní místo §2

Vztah k daňovému řádu §3

HLAVA II - ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Ministerstvo financí §4

Kontaktní místo §5

Ústřední kontaktní orgán §6

Kontaktní orgán §7

Správce daně §8

HLAVA III - VÝMĚNA INFORMACÍ

Díl 1 - Výměna informací na žádost

Postup při výměně informací na žádost §9

Lhůty §10

Doplnění žádosti §11

Podmínky odmítnutí poskytnout informace §12

Díl 2 - Automatická výměna informací

Oddíl 1 - Obecná ustanovení pro automatickou výměnu informací

Vymezení automatické výměny informací §12a

Předmět automatické výměny informací §12b

Sdělování informací Evropské komisi  §12c

Postup ústředního kontaktního orgánu při přijímání informací §12d

Mimořádné prodloužení lhůty §12e

Oddíl 2 - Automatická výměna informací podle druhů příjmu a majetku

Rozsah a podmínky automatické výměny informací §13

Oddíl 3 - Automatická výměna informací oznamovaných finančními institucemi

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Úvodní ustanovení §13a

Pojmy §13b

Oznamující česká finanční instituce §13c

Oznamovaný účet §13d

Oznamovaná osoba §13e

Postavení finanční instituce §13f

Prověřování §13g

Zjišťování §13h

Součinnost §13i

Uchovávání dokladů §13j

Oznámení §13k

Lhůta pro podání oznámení §13l

Způsob podání oznámení §13m

Pokuty §13n §13o

Postup ústředního kontaktního orgánu při předávání informací §13p

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o automatické výměně informací oznamovaných finančními institucemi se Spojenými státy americkými
Identifikační číslo §13q

Neúčastnící se finanční instituce §13r

Pododdíl 3 - Společná ustanovení

Informování a zveřejňování §13s

Ohlášení §13t

Sdělení o volbě učiněné příslušným orgánem §13ta

Oddíl 4 - Automatická výměna informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem

Úvodní ustanovení §13u

Předběžné daňové rozhodnutí §13v

Předběžné posouzení převodních cen §13w

Rozsah poskytovaných informací §13x

Lhůta pro poskytnutí informace §13y

Doplnění poskytnuté informace §13z

Oddíl 5 - Automatická výměna informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků

Úvodní ustanovení §13za

Stát vyměňující zprávy podle zemí §13zb

Skupina podniků, její konsolidovaná účetní závěrka a vykazované účetní období §13zc

Nadnárodní skupina podniků §13zd

Členská entita §13ze

Postavení české členské entity §13zf

Nejvyšší mateřská entita, zastupující mateřská entita a zastupující evropská entita §13zg

Systémové selhání státu vyměňujícího zprávy podle zemí §13zh

Zpráva podle zemí §13zi

Žádost o součinnost určená nejvyšší mateřské entitě §13zj

Uchovávání dokladů §13zk

Oznámení §13zl

Lhůta pro podání oznámení §13zm

Ohlášení §13zn

Způsob podání oznámení a ohlášení §13zo

Pokuty §13zp

Postup ústředního kontaktního orgánu §13zq

Oddíl 6 - Automatická výměna informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Úvodní ustanovení §14

Uživatel uspořádání §14a

Přidružené entity §14b

Zprostředkovatel uspořádání §14c

Složená uspořádání  §14d

Druhy uspořádání §14e

Oznamované přeshraniční uspořádání §14f

Charakteristický znak §14g

Pododdíl 2 - Výměna informací o oznamovaných přeshraničních uspořádáních

Povinná osoba §14h

Profesní mlčenlivost §14i

Informační povinnost zprostředkovatele oznamovaného přeshraničního uspořádání §14j

Postavení povinné osoby §14k

Oznámení §14l

Obsah oznámení §14m

Lhůta pro podání oznámení §14n

Vyloučení vybraných účinků podaného oznámení §14p

Uchovávání dokladů §14p

Způsob podání oznámení §14q

Pokuty §14r

Lhůta pro poskytnutí informace §14s

Díl 3 - Výměna informací z vlastního podnětu

Podmínky a lhůty pro výměnu informací z vlastního podnětu §15

Díl 4 - Zpětná vazba

Hodnocení využití informací poskytnutých na základě žádosti nebo z vlastního podnětu §16

Hodnocení využití informací vyměňovaných automaticky §17

HLAVA IV - DALŠÍ FORMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Účast při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně §18

Souběžné daňové kontroly §19

Dručování §20

HLAVA V - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Díl 1 - Podmínky odmítnutí poskytnutí mezinárodní spolupráce §21

Díl 2 - Nakládání s přijatými informacemi

Použití přijatých informací §22

Předání informací mezi členskými státy §23

Předání informací se smluvními a dalšími státy §24

Díl 3 - Komunikace při provádění mezinárodní spolupráce

Standardní formuláře a jejich elektronická forma §25

Ukončení mezinárodní spolupráce §26

Způsob komunikace §27

Jazyk komunikace §28

HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

Širší spolupráce §29

Přístup k informacím při správě společné komunikační sítě a centrálního rejstříku §30

Hodnocení provádění mezinárodní spolupráce §31

Přechodná ustanovení §32

Zrušovací ustanovení §33

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky §34

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Celní správě České republiky §35

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §36

Příloha č. 1 - Definice

Příloha č. 2 - Pravidla oznamování a náležité péče pro informování o finančních účtech

Příloha č. 3 - Charakteristické znaky oznamovaného přeshraničního uspořádání

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXVI

č. 105/2016 Sb. - Čl. II

č. 92/2017 Sb. - Čl. II

č. 305/2017 Sb. - Čl. II

č. 343/2020 Sb. - Čl. VII

č. 386/2020 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

164
ZÁKON
ze xxx 2. xxxxxx 2013
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

MEZINÁRODNÍ XXXXXXXXXX XXX SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx zákon upravuje xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx, a to

a) x souladu s xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx1) spolupráci x xxxxxxx daní xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx xxxx"), xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), ve xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx,

x) výměny informací x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx písemností,

e) xxxxxx xxx xxxxxxx, dílčích xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx souběžných xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx správu xxxx.

(4) Xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx daň,

b) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxx xxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx a) xxxx b) xxxxxxx xxxxx členským xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx správním xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx

x) vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x trestních xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx ji xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie3).

(6) Xx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§2

Xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) jiný xxxxxxx xxxx nebo

b) xxxxxxx stát.

(2) Kontaktním xxxxxx xxxxxx státu xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx1), xxxx

x) na xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

§3

Vztah x xxxxxxxx xxxx

Xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

§4

Ministerstvo xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo") xxxxxxxxxxx provádění mezinárodní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx x tom, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x působnost xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktního xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tento xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx je x xxxxxx vyřízení příslušný xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx uvědomí xxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx.

§7

Xxxxxxxxx orgán

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu; x xxxxx pověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podřízen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán x žádosti odeslané xxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxx xx kontaktního xxxxx xxxxxx státu, xxxxx x o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx, postoupí žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§8

Správce xxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx postupy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místem.

(2) Xxxxxxxx xxxx je Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nadnárodními xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxxxx kontaktní místo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dožadující xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Správce xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x mezinárodní spolupráci xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktního xxxxx, xxxxxxx předá xxxxxxxxxxx žádost, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

§9

Xxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx xx žádost

(1) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx kontaktního xxxxx xx dne xxxxxxxx odpovědi xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx věci lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jiné postupy xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací.

(4) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxx xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx, dílčích xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx domnívá, že xxxxxx xxxxx, dílčí xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xx xxxxx provést, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx.

§10

Xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "společná komunikační xxx").

(2) Kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xxx xxx obdržení xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx informace x xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx delší.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx oznámí kontaktnímu xxxxx jiného xxxxx xx jednoho měsíce xxx xxx obdržení xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx případné xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xx její xxxxxxxx.

(2) Xxxxx stanovené x §10 xxxx. 2 začínají xxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňujících xxxxxxxxx.

§12

Podmínky odmítnutí poskytnout xxxxxxxxx

(1) Kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx vyčerpání xxxxxxxx účel získání xxxxxx informací, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx, nejpozději však xx jednoho xxxxxx xxx dne obdržení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxx, xx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx daní x Xxxxx republice.

Xxx 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§12x

Xxxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx výměnou xxxxxxxxx xx xxxxxx pravidelné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určených xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx předchozí xxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§12x

Xxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx

x) podle xxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx finančními institucemi,

c) x daňových xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nadnárodními xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx uspořádání.

(2) Na xxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neuvedené x xxxxxxxx 1.

§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx statistické xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx současně xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x změnách xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx formy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x účinností xx 1.4.2017

§12x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx kontaktního xxxxx jiného státu.

§12d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx povinnosti související x automatickou xxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x majetku

§13

Rozsah x xxxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x majetku se xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx státě xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx nebo místa xxxxxx, a to xxxxx xxxxx příjmu xxxx majetku uvedených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx dostupné. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxx stanovených vyhláškou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxx jí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ústřední xxxxxxxxx orgán může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx, xxx xx nebyly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx druhu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou podle xxxxxxxx 1 písm. x); x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx automatické výměně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se poskytují xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx které xx v jiném xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxx

(1) Xxxxx je xxxxx použitý x xxxxx oddíle xxxxxxx x případě automatické xxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxx členským xxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx daný xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx státem Úmluvy x xxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx zákonu, xx xxxxxx daný xxxxx přílohou, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx není použitelná xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx smluvním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, má význam xxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxx, x když xx vymezen x xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx pojmy nevymezuje, xx význam xxxx přílohou č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Oznamující xxxxxx xxxxxxxx institucí xx xxxxxx xxxxxxxx instituce x Xxxxx republice xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) právnická xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxx, že jejím xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se nachází xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jurisdikce, xxxxx xx xxxx pobočka xxxxxxx x tomto xxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx Evropské komisi. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 105/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 6.4.2016

§13x

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou, xxxxx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx postupů náležité xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) nefinanční xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku D přílohy č. 1 k tomuto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku X xxxx 4 xxxx. x) přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí.

(5) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účtem xxxxxx xxxx xxxx, u xxxxx je xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjištění a xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx úhrady x má xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z vyňatých xxxx, uvedených x xxxxxx X bodu 17 písm. x) xx x) přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx vyňatých xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo Xxxxxxxxx xxxxxx uvědomí x změnách, k xxxx x xxxxxxx xxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Oznamovanou xxxxxx se rozumí xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) obchodní korporací, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxx entitou,

d) mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx zúčastněného xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je rezidentem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jiná než xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jurisdikce, xxxxx x tomto xxxxxxxxxxx státě má xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) pozůstalost po xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zúčastněného xxxxx.

(3) Zúčastněným státem xx rozumí

a) xxxx xxxxxxx xxxx,

x) smluvní xxxx, xx kterým Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx základě xxx x xxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxxx je xxxxxx na seznamu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxx členský xxxx,

x) xxxxxxx stát, xx xxxxxx Česká republika xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx x tímto xxxxxx automaticky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx členský stát, xxxxx

1. x provedení xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx pravděpodobné, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které tento xxxxxxxx xxx výměnu xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x tímto xxxxxx xxxxx, nebo

2. x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1 zapotřebí, xxxx

x) smluvní xxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxx xxxxxxx stát, x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zveřejněném Xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Rezidentem xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxx vedení.

(6) Xxx xxxxx automatické xxxxxx informací se Xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) oznamovanou xxxxxx specifikovaná xxxxxxxx xxxxx,

x) rezidentem státu xxxx xxxxxxxxxx rezident xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx americkými x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx daní x xxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) oznámí xxxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13g

Prověřování

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prověřuje, xxx x kalendářním xxxx vede xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx používá xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx smluvním státem x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) smluvního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx postupy, xxxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx; pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, použijí se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxx přísnější xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 správci xxxx.

(4) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. prosince 2015, xxxxxxxxx dnem xxxxxx 31. prosinec 2015; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx rozumí 31. xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx tento xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

§13x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zjišťuje xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx za kalendářní xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx je

a) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) datum a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) adresa bydliště xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxx daňové xxxxx x xxxxxxxxxxx státě, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x

x) xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Údaje xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§13x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamující české xxxxxxxx instituci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 poskytne x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účtu.

§13i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.4.2016

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx prověřování x zjišťování xx xxxx 10 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx který xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx zjišťovány.

§13j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2016 Xx. x účinností xx 6.4.2016

§13x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx správci xxxx xxxxxxxx, ve kterém xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zjištěné x oznamovaném účtu,

d) xxxxxxxxxxx identifikátor oznamovaného xxxx,

x) zůstatek xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxx, nebo, pokud xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx účet xxxxxx, informace x xxxx xxxxxxx a, xxxxx tak stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx něm nebo xxxx xxxxxxx bezprostředně xxxx xxxx zrušením; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x schovatelského účtu

1. xxxxxxxx hrubou xxxx xxxxx, xxxxxxxx hrubou xxxx dividend a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx plynoucích x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxx kalendářního xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodeje xxxx xxxxxxxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx působila xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x depozitního xxxx celkovou xxxxxx xxxx úroku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

h) x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx f) xxxx g) xxxxxxxx xxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tímto xxxxx x průběhu kalendářního xxxx, kdy je xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jakýkoli zpětný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) další xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x tomuto zákonu,

j) xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx řádně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postupy.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxx vyplyne, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxx.

(3) Vykonává-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakou vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§13l

Lhůta pro xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.4.2016

§13x

Xxxxxx podání xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx schránky.

(2) Xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§13n

Pokuty

(1) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxxx,

x) uchovávat xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x zjišťování,

d) získat xxxxxxxxxxxxx číslo,

e) xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx, xxxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx osobě uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§13x

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 343/2020 Sb.

§13x

Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smluvního xxxxx, s xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx použitelná xxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx 30. září xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx byly xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx ministerstvo xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx požádá xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla.

(2) Neoznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxxx xxxx, požádá xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla, pokud xx má xxx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xx získala nejpozději xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx ohlášení.

§13x

Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx neúčastnící se xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx neúčastnící xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx správci xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxxx se finanční xxxxxxxxx poukáže nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, od xxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx oznamování související x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx

x) srazí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Spojených xxxxx amerických podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k tomu xxxx tomuto xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.4.2016

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x tom, xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje, x xx xxxx učiněním xxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxx osobě, xxx, aby xxxx xxxxx mohla uplatnit xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x oznamované xxxxx, které xxxxxx xxxx xxx dopad xx ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx oznamované osoby, xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx údajů nebo xxxxxx předání xxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oznamující xxxxx finanční instituce xxxxxx narušení bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx nové xxxx xxxx na xxxxx existující účty,

b) xxxxxxx náležité péče xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx také xx účty s xxxxx hodnotou,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx entit, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxxx

x) jiné srovnatelné xxxx přísnější xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

§13x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x technickému zabezpečení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Spojených států xxxxxxxxxx toto xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ohlášení podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém má xxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxx.

(3) Správce xxxx určí xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamování podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, je xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx daně xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxx.

§13xx

Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem

Ministerstvo xxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán České xxxxxxxxx x xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx.

§13xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2017

Oddíl 4

Automatická xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§13x

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x daňových stanoviscích x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx převodních xxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přeshraničním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prvkem xx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxxx xxxx vztah xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 92/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§13v

Předběžné xxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Předběžným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) které xx xxxxxx, změněno xxxx obnoveno správcem xxxx a kterého xx lze xxxxxxx,

x) xxxxx xx určeno xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jednotek,

c) xxxxx předmětem xx

1. xxxxxx xxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daní, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx, xxx xxxxxx činnost xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx provozovnu, x

x) xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozovnu, xxxx xxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx také xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx správce xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Přeshraniční transakcí xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. nepodléhá xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x důvodu xxxxx bydliště, stálého xxxxxx, sídla xxxx xxxxx vedení,

2. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx jurisdikcích xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx a tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx učiněné xxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud jde x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé provozovny x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxx této stálé xxxxxxxxxx, xxxx

x) transakce, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§13x

Xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxx vytvořena xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx posouzením xxxxxxxxxx xxx xx také xxxx rozhodnutí xxx xxxxx odstavce 1, xxxxx

x) xx vydáno, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xx určeno xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jednotek,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx

1. určení xxxxxxxx souboru kritérií xxx tuto xxxxxxxxx x xxxxxx cen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před podáním xxxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxx období, xx xxxxxx x této xxxxxxxxx došlo.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx také dohoda, xxxxxx xxxx úkon xxxxxxx daně, které xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2 obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx rozumí xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) do xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dopad.

§13w xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

§13x

Rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx jejich skupiny,

b) xxxxxxx xxxxxx obsahu, xxxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx transakcí v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx uložené xxxx xxxxxxx uznané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx vydání, změny xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx druh,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, pokud xx x xxxx xxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sjednaných xxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx upravujícího daně x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx mohly xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx státu, xx kterým xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a

l) xxxx o xxx, xxx xxxxxxx

1. z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen, xxxx

3. xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), x) x k) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx je obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx státem, který xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obsahuje xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 namísto údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x jeho xxxxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§13x

Xxxxx pro poskytnutí xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx daňovém rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 3 xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§13x xxxxxx právním předpisem x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

§13z

Doplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x předběžném posouzení xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxx plné znění. Xxx xxxxxxxx žádosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxx xx žádost.

§13z xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xxxxx 5

Automatická xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§13xx

Xxxxxx ustanovení

Při xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxx xx poskytují xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx entitách této xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13zb

Stát vyměňující zprávy xxxxx xxxx

(1) Státem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx stát xxxx

x) smluvní stát, xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznam xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxx xxxxxxx, její xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx podniků xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podniků, xxxx

x) xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxxx trhu v xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx místa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx konsolidovaná xxxxxx závěrka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, nebo xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) povinně xxxxxxxxxxx.

§13xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13zd

Nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) právnické xxxxx nebo jednotky xxx právní osobnosti, xxxxx xxxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x různých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdanění xxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Skupina podniků xxxx ve vykazovaném xxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxx celkové xxxxxxxxxxxxx výnosy uvedené x konsolidované xxxxxx xxxxxxx této skupiny xx vykazované účetní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazovanému xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 750&xxxx;000&xxxx;000 EUR xxxx xxxxxxxxxxxx částka x xxxx, ve které xx xxxxxxxxx tato xxxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 2015.

(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skupinou xxxxxxx a které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 750 000 000 EUR xxxx x xxxxxxx x xxxxxx měně odpovídající 750 000 000 XXX x lednu 2015, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx podmínky.

§13xx

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx účetní jednotka, xxxxx xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, xxxx by x xx xxxx zahrnuta, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxx skupiny xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx státě xxxx xxxxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx sídla xxxx xxxxx vedení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(4) Českou xxxxxxxx xxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny x Xxxxx republiky.

§13ze vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 19.9.2017

§13zf

Postavení xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx entita xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

§13zf xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx entita, xxxxxxxxxxx mateřská xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právech xxxx členské xxxxxx xxxx skupiny x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx

1. xx xxxxxxx sestavit konsolidovanou xxxxxx závěrku skupiny, xxxx

2. xx xx xxxxxx sestavit, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx obdobného trhu x zahraničí, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx míře xxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxx mateřskou entitou xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny, xxxxxx jakákoli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jediného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx v souladu x rozhodnutím xxxx xxxxxxx podá xx xxxx skupinu xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx entitu xxxx xxxxxxx, která xxxx jediná x xxxxxxx s rozhodnutím xxxx xxxxxxx podá xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx evropské xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x zastupující xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. s účinností xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyměňujícího zprávy xxxxx zemí se xxxxxx stav, xxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx, než které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxx způsobem trvale xxxxxx závazek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zemí xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxx xxxxx zemí

(1) Xxxxxx xxxxx zemí xx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx jurisdikci x xxxxx rozsahu:

1. xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx subjekty xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx dividendy xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx členská xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. výsledek xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxx x příjmů,

4. splatná xxx x xxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx je entita,

3. xxxx xxxx jurisdikce, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx založena, xxxxx xx xxxx xx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, x

4. povaha xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx činnosti xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx písmene a).

(2) Xxxxxx xxxxx zemí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sestavuje xx vykazované xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx měně.

(3) Xxx sestavování zprávy xxxxx zemí xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx stejného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetním xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx odůvodněno.

(4) Xxx xxxxx sestavování xxxxxx xxxxx zemí xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx považuje také xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx státu nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx nepodléhá xxxxxxx z důvodu xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx samostatný finanční xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx výkaznictví, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxx x xxxxxx x xxxxxx vyplnění.

§13zi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13zj

Žádost x součinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx členská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx entitou xxxx xxxxxxx, je povinna xxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit zprávu xxxxx zemí xx xxxx xxxxxxx.

§13xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx členská xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xx povinna xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx účetního období xxxxxxxxx xxxxxxx

x) použité xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx entitou této xxxxxxx.

§13xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x účinností xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx tuto xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nadnárodní skupiny xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx xxxx skupiny, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx entita této xxxxxxx

x) xxxx z xxxxxxxxx státu Evropské xxxx x je xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxx mateřská xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podávat xx svém xxxxx xxxx jurisdikci zprávu xxxxx zemí, nebo

2. xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je nejvyšší xxxxxxxx entita, není xxx dané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx selhal, x xxxxxxxxxxxx xxxx systémové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx entita xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxx zprávu podle xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx této skupiny x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zastupující xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxx zemí,

2. zastupující xxxxxx xx x xxxxx xxxxx povinnost xxxxx xxxxxx podle xxxx,

3. tento xxxx xxxxxxxx Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. zastupující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslední xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx státu, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a

5. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ohlášení, xx zprávu podle xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx nepoužije, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx nadnárodní skupiny xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx, který systémově xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx selhání xxxxxxxxxx.

§13xx

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx do 12 xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx účetního období xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyměňujícího xxxxxx podle xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx mateřská xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny podniků xxxx xxxxxxxxxxx entita xxxx skupiny, xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx uvede

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamování, xxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx jurisdikci,

c) x případě, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, údaj x xxx, zda je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx entitou xxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx evropskou xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, kdy xxxx česká xxxxxxx xxxxxx xxxx členskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) ani x), xxxx x tom,

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxx xxxxx zemí xx xxxx skupinu x její xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xx xxxx xxxx xxxxxx podle zemí xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx členskou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků.

(3) Xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamování xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxx členská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinna ohlásit xxxx změnu xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxx nadnárodní xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx daně do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxx skutečnost nastala.

§13zo

Způsob xxxxxx xxxxxxxx x ohlášení

(1) Oznámení x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem x xxxx se datovou xxxxxxx

x) podepsanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, nebo

b) x xxxxxxxx identitou xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx lze přihlásit xx xxxx datové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§13zo xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13zp

Pokuty

(1) Správce xxxx xxxx xxxxx členské xxxxxx nadnárodní skupiny xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx mateřskou xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx české xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;500&xxxx;000 Kč, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Správce daně xxxx xxxxx členské xxxxxx nadnárodní skupiny xxxxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, uložit xxxxxxxxxx xxxxxx do 1 500 000 Xx, xxxxx poruší xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně může xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 600 000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx oznamování.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků, xxxxx

x) prokáže, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zemí xx xxxx skupinu, x jejichž xxxxxxxxxx xx požádala,

b) uvede xx xxxxxx xxxxx xxxx za tuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, x

x) uvede x xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2017

§13zq

Postup ústředního xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx předá xxxxxx xxxxx zemí xx xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx členská xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x které xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny uvedená xx zprávě, xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx byly pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vyměňujícím xxxxxx podle xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxxxxx xx xxxxx vykazovaného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx lhůta pro xxxxxx xxxxxxxx skončí xxxxxxx, xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx zprávu xxxxx zemí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx entita nadnárodní xxxxxxx podniků odmítla xxxxxxxxxx součinnost xxxxx xxxxxxx entitě této xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

Xxxxx 6

Automatická výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání

Pododdíl 1

Obecná xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znak.

(2) Při xxxxxxxxxxx výměně informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán informace xxxxx odstavce 1 xxxx ministerstvu a xx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx uspořádání

Uživatelem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) které xxxx připraveny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxx uskutečnily xxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x účinností xx 14.8.2020

§14b

Přidružené xxxxxx

(1) Přidruženými xxxxxxxx jsou xxx xxxxx automatické výměny xxxxxxxxx oznamovaných zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxx xxxx jednotky xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) se xxxxxx xx

1. řízení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx schopna x xxxx xxxxxxxxxx významný xxxx,

2. xxxxxxxx druhé xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní osobnosti xxx, xx drží xxxx xxx 25 % hlasovacích práv, xxxx

3. více xxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhé osoby xxxx jednotky bez xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx xxxxx na xxxxxxx 25 % zisku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx téže xxxxx xxxx jednotky bez xxxxxx xxxxxxxxx podílí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx navzájem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxx nebo jednotka xxx xxxxxx osobnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx více xxxx nebo xxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxx xxxx xxxxx xxxx jednotky xxxx xxxxxxxx přidruženými xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podílu xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxxxx xxxx jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx hlasovacích práv xxxx podílů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx tato xxxx xxxxx xxxx jednotka xxx právní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx 3 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vynásobením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx osobu xxxx jednotku xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx více xxx 50 % xxxxxxxxxxx xxxx, se při xxx xxxxx, xxxx xx držely 100 % hlasovacích práv.

(6) Xxx xxxxx odstavců 1 až 5 xx považují fyzická xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx přímé xx xxxxxxx osobu.

§14b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxx stálou xxxxxxxxxx v členském xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytují xxxxxx xx vztahu x xxxxxx uspořádání,

c) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, daňových nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání osoba xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx navrhují, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx, zpřístupňují pro xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, které xxxxxxxx x příslušným skutečnostem x xxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx podporu, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxx organizaci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxx tohoto uspořádání.

§14c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x účinností xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních uspořádání xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxx sestávající xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxx uspořádání.

§14d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14e

Druhy xxxxxxxxxx

(1) Typizovaným xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx, nabízeno xx xxxx, připraveno k xxxxxxxx xxxx zpřístupněno xxx, xx je xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx míru xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádáním xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxx naplňuje alespoň xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx jiné xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx účastník xxxxxx xxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla nebo xxxxx vedení x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx,

2. xx podroben xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo místa xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx v xxxxx státě xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x tomto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxx xxxxxx xxx zde xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 343/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxxxxxxxxx znak

Charakteristickým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx uspořádání, které xxxx ukazatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 14.8.2020

Pododdíl 2

Výměna informací x xxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxxxx

§14x

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání,

a) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xx toto xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobou namísto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx uspořádání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sdělí. Xx xxxxxxx, xxxxx má xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx profesní xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uspořádání xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. x účinností xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxx mlčenlivost

Profesní mlčenlivostí xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx podle

a) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Komoře daňových xxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx x advokacii,

c) xxxxxxxxxx řádu,

d) xxxxxx x auditorech,

e) práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx se vztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxx x oznamovaných přeshraničních xxxxxxxxxxxx.

§14x vložen právním xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního uspořádání, xxxxx xxxxxxx zčásti xxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jemu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14k

Postavení povinné xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx daňového subjektu.

§14k xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x účinností od 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx xx zprostředkovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx o tomto xxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého bydliště, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx provozovnu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xx xxxxxx x tomuto uspořádání, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx bydliště, stálého xxxxxx, sídla xxx xxxxx vedení x xxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) je xxxxxxx xxxxx jejího xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla ani xxxxx xxxxxx v xxxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x tomuto xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx x profesním xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x není xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxx místa xxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zřízena xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xx neřídí xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx uspořádání, xxxxx x České xxxxxxxxx

x) xx podrobena xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a není xxxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zisk x xxxx podrobena xxxxxxx z důvodu xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xxx x xxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx provozovnu, xxxxx xx z xxxxxx uspořádání prospěch, xxxx

x) vykonává xxxxxxx x xxxx podrobena xxxxxxx z důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx ani xxxxx vedení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nemá x žádném členském xxxxx Evropské unie xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x žádném členském xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničnímu uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxx xxxx xxxxxxxx x některém z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) řídí xxxx xxxxxxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxx xxxxxx oznámení, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx povinna podávat xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3, xxxxx xx xxxxxx x tomuto uspořádání xxxxxx jiná xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxx oznámení

(1) Povinná xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zprostředkovatele tohoto xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osob nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx entitou xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň

1. xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx, a

2. popis xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxx porušena xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) den, xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx první xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx je uspořádání xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx tohoto uspořádání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxx, a

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxx případné xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx být dotčeny xxxxx uspořádáním x xxxxx xxxx xxxxxxx x členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, spolu x xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx jsou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxx xx dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x).

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x h) xxxx

x) xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx xxxx místa xxxxxx, a

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx ve státě xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx komisi xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) x x).

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podává xx 30 xxx ode xxx, kdy

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zavedení,

b) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zavedení, nebo

c) xxx xxxxxx xxxxx xxxx x zavedení xxxxxx uspořádání.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx povinná osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uspořádání, xxxxxx xx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx podporu, pomoc xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Oznámení o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx 30 xxx xx posledního dne xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx došlo.

§14n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 14.8.2020

§14o

Vyloučení vybraných xxxxxx xxxxxxxx oznámení

Skutečnost, xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kroky ve xxxxxx xx zprostředkovateli xxxx uživateli xxxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxxxx xxxx úkonem, xxxxx xx xxxxx §13v xxxx. 3 zakládaly xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx §13w xxxx. 3 xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 343/2020 Sb. x účinností od 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx je povinna xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx oznámení uchovávat xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxx podání oznámení xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx posledního dne xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dohody xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx na tomto xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14q

Způsob xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a činí xx datovou zprávou

a) xxxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxx podatele xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx schránky.

(2) Xxxxxx a strukturu xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. x účinností xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxx povinnost uchovávat xxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité povahy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx 500 000 Kč, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. x účinností xx 14.8.2020

§14x

Xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx

Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 343/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§15

Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontaktní xxxxx poskytne x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx dojít xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx států xxx, xx xxxx dojít xx xxxxxxx daně x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx může xxxxx xx xxxxxxx xxxx účelovým xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu informace, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x tomto xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx do jednoho xxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxx místo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx místo x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského státu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 pracovních xxx xxx dne xxxxxx přijetí, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě.

Xxx 4

Xxxxxx vazba

§16

Hodnocení xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx

(1) Xxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx, xxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx využity xxxxxxxxx, xxxxx kontaktnímu místu xxxxxxxx kontaktní místo xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do tří xxxxxx poté, xxx xx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx využití informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx místo xxxxxx kontaktním xxxxxx xxxxxx členských států xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně, x xx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§18

Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně

(1) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce

a) xxx přítomen xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx,

x) nahlížet xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx písemností, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx přístup.

(2) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podmínky, za xxxxx xxx umožnit xxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxx jako x odstavci 1. X xxxxx xxxxxxx xx úřední osoba xxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) jméno xxxxxx xxxxx,

x) služební xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx útvar xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zařazena, xxxxxxxxx její xxxx xxxxxxxx zařazení,

d) rozsah xxxxxxxx a

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxx kontroly

(1) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxx s kontaktním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xx jednoho nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx splnění jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx doplňující xx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxx subjekty, x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx daňová xxxxxxxx, xxxxxx tohoto stanovení x doba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxxx s navrhovanou xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolou xxxx v xxxxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx důvody xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provedením xxxxxxxx daňové kontroly x České xxxxxxxxx x zajištěním její xxxxxxxxxx xx souběžnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx státě.

§20

Doručování

(1) Xxxxxxxxx místo xxxx dožádat kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx doručení xxxxx daňového xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uvede xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx adresáta, xxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxx písemnosti.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx možnosti doručení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx způsobilo nepřiměřené xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřísluší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktním xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) písemnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX V

PODMÍNKY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§21

(1) Kontaktní xxxxx xxxx odmítnout poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnost Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxx x odmítnutí poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx pouze xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx výhradně x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xx výhradně x xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

c) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx informace podle xxxxxxxx 2 je xxxxxxx ji na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx před xxxxxx, jiným státním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx."

Xxx 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informacemi

§22

Použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx,

x) finančních xxxxxxxxxx vymezených pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxx použity ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, nebo v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx daňových xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx právní předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx použity x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx a písemnosti xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx, který xxxx využívat obdobné xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x jinému xxxxx xxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx poskytlo.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx státy

(1) Pokud xxxxxxxxx xxxxx předpokládá, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mít xxxxxx xxx xxxxx xxxxx §22 odst. 1 nebo 2 x xxxxxx členském xxxxx, uvědomí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxxx předat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx členského státu.

(2) Xxxxxxx-xx kontaktní místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx informace xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx obdrželo xxxxxxx kontaktního místa x záměru xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx místo xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx předáním xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx je předání xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxx kontaktnímu místu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx xxx předány xxxxxxx členskému státu.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx může, xxxxx xx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, udělit xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.

§24

Předání informací se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx kontaktní xxxxx předpokládá, že xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx kontaktního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx mít xxxxxx xxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx 2 pro xxxxxxxxx místo smluvního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx informace xxxxxxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, souhlasilo s xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxxxx mají xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx týkajícího se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestního řízení.

(2) Xxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx, že informace, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx státu, mohou xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx smluvního xxxxx nebo xx xxxxx, který informace xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx význam xxx účely xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx 2 pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx umožňují.

(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontaktnímu xxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx forma

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Kontaktní xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň

a) jméno x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx firmu nebo xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x identifikaci xxxxxxxx subjektu x

x) xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x níž xxxxxxxxxxx, xx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxx, x místo xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx. Xxxxxxxxx místo xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xx použije xxxxxx xxxxxx stanovený Evropskou xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(6) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxx formát xxxxx odstavce 4; xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dožadující xxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx kontaktnímu místu xxxxxx státu.

§27

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx odpovídá xx to, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxx xxxx.

§28

Jazyk komunikace

(1) Žádost x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x k xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyhotovují v xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x ní xxxxxxxxxxx písemností do xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx poskytne, xxxxx xxxxx ve zvlášť xxxxxxxxxxxx případech, kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jazyka xxxxxx jiného xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§29

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie upravující xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx daní1) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dojedná xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx místem jiného xxxxx.

(2) Xxxxx kontaktní xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx, xxx jakou xxxxxxxxx xxxxxx členskému xxxxx, nesmí odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tomuto jinému xxxxxxxxx xxxxx, pokud x xx požádá.

§30

Přístup x informacím xxx správě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx pro správu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx států pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx mají xxxxx xxxxxxxx orgánem Xxxxxxxx komise pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx s Evropskou xxxxxx vyhodnocují provádění xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se daňovým xxxxxxxxxxx.

(3) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx xx xxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxx pouze pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx být xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx správcem xxxx.

§32

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx místem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx, xx vyřídí xxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx lhůt x těchto xxxxxxx xx xxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx zdaňovacímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2014.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx zákona x. 531/1990 Xx., x územních finančních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

2. Část xxxx zákona č. 438/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

3. Xxxxx č. 691/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx při správě xxxx a o xxxxx zákona x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 438/2003 Xx.

4. Xxxxx č. 286/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Část xxxxxxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x Finanční správě Xxxxx republiky

§34

Zákon č. 456/2011 Sb., x Finanční správě Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d).

2. X §4 xxxx. 3 xxxxxxx b) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dílčího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxx xxxxxxxx některých finančních xxxxxxxxxx,".

3. V §7 xx xx písmeno x) vkládají nová xxxxxxx c) x x), která xxxxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dílčího xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx útvaru při xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

4. X §10 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

5. X §10 xx xx xxxxx odstavce 3 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x Xxxxx správě Xxxxx republiky

§35

Zákon č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 3 xxxx. x) xxx 5 zní:

"5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

2. X §4 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx 6, xxxxx xxx:

"6. xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x to z xxxxxxxx ministerstva,".

3. X §8 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx funkci dílčího xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. X §8 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx.".

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§36

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx "finanční xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx entita xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx "schovatelská xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž podstatnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku xx účet jiného. Xxxxxx drží finanční xxxxxxx xx účet xxxxxx jako podstatnou xxxx svého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxxxxx držení finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxx příjmu xxxx xxxxxx xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx 3 xxx končící 31. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx entita, xxxxx přijímá xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Pojmem "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx v rámci xxxxx podnikání provádí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v jeho xxxxxxxxxx:

x) obchodování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx, xxxxxxxx, vkladovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.), xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x indexovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo s xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxx) jiné xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx primárně x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx entita xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, schovatelskou institucí, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx a).

S xxxxxxx xx nakládá xxxx x xxx, která x rámci xxxxx xxxxxxxxx provádí primárně xxxxx xxxx několik xxxxxxxx či operací xxxxxxxxx v písmenu x), xxxx jejíž xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx investic nebo xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň 50 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x těchto xxxxxx: x) xxxxxx 3 xxx xxxxxxx 31. xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx "investiční xxxxxx" xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splňuje kterékoli x kritérií uvedených x xxxxxx X xxxx 1 písm. x) xx x).

Xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Financial Action Xxxx Xxxxx).

5. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, komoditu, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx podíl, xxxxxx futures, xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx "xxxxxxxx majetek" nezahrnuje xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxx xx xxxx.

6. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx entita, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu xxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx smluv.

7. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxxx k jurisdikci, xxx xxxx finanční xxxxxxxxx podléhá xxxxxx xxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxx schopna xxxxxxx). Xxxxxx platí, xx xx-xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx právu, x xx tudíž xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx finanční institucí, xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x dané xxxxxxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správců rezidenty x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx svěřenský xxxx není xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely (xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx transparentní xxxxxx xxxx xx nachází x xxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx), xx xx xx to, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jurisdikce, a xx tudíž xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx, xxxxx:

x) je xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxx xxxx jurisdikce,

b) xx xxxxxx (xxxxxx skutečného xxxxxx) x této xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx jurisdikci.

Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx jiná xxx xxxxxxxxx xxxx vedle xxxx jurisdikce rezidentem xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče x dané xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx vede.

B. Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je:

a) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizací xxxx centrální bankou, x xx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x pohledávky xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx typu, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx instituce xxxx depozitní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fondem xx xxxxxxx xxxxxx, důchodovým xxxxxx x xxxxx xxxxxx, penzijním fondem xxxxxx xxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx entitou, xxxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxx xx nízké xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx její xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx.

2. Xxxxxx "xxxxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, jakýkoli xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx vlastněné xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx nebo kterákoli xxxxx či xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "vládní xxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ovládaných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

x) "Xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxxx jiné jurisdikce xx xxxxxx jakákoli xxxxx, organizace, xxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx orgán xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx. Čisté xxxxxx xxxxxxxx orgánu musí xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx jurisdikce, přičemž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx panovníkem, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx pracovníkem jednajícím xxxx xxxxxxxx osoba xxxx ve svém xxxxxxx xxxxx.

x) "Xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx žádná jejich xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

xxx) xxxxxxx xxxxxx xx jejím xxxxxxx xxxxxx na xxxxx nebo více xxxxxxxx xxxxx.

x) Příjem xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx příjemci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo souvisejí xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xx výše xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx plynoucí xx xxxxxxxx soukromých osob, xxxxx-xx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví, xxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby soukromým xxxxxx.

3. Xxxxxx "mezinárodní xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zcela xxxxxxxxx agentura xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x) xxxxx xx skládá xxxxxxxxx x xxxx, xx) xxxxx má xx xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx uzavřenu xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x iii) xxxxx příjem xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

4. Pojmem "centrální xxxxx" se rozumí xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx nebo x rozhodnutí vlády xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx nástroje xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx je od xxxxx příslušného státu xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx "důchodový xxxx xx xxxxxxx xxxxxx" xx rozumí xxxx zřízený xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek, xxxxx x případě xxxxxxxx neschopnosti a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x případě xxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxxx osobami, které xxxx zaměstnanci určili, xxxxxxx nebo více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za předpokladu, xx fond:

a) nemá xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx než 5 procent x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx a správci xxxx poskytuje xxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx jeden x těchto požadavků:

i) xxxx je xxxxxxxx xx xxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osvobozen xx xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z příjmů xx xxxxxxx xxxx,

xx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxx příspěvků, x xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 5 xx 7 xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx článku X xxxx 17 xxxx. a), xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx specifikovaných událostí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx důchodu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx důchodových xxxxx xxxxx xxxx 5 xx 7 xxxxxx xxxxxx nebo xx důchodových a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx X bodu 17 xxxx. x), xxxx se na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují sankce, xxxx

xx) xxxxxxxxx, xxxx xxx určité povolené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, od xxxxxxxxxxx xx fondu xxxx omezeny xxxxxxx xx příjem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nesmějí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 USD, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxx VII článku X přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx poskytování důchodových xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x invalidity xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávněným xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, které xxxx zaměstnanci xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradou xx xxxxxxxxxxx služby, a xx xx předpokladu, xx:

x) xxxx má xxxx xxx 50 xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx entitami,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zaměstnavatelů xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx X xxxx 17 xxxx. a), xxxx omezeny xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance,

d) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x němž xx fond xxxxxx, xxxxxx nárok xx xxxx xxx 20 % x xxxxxxx xxxxx a

e) fond xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x informacemi.

7. Xxxxxx "xxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxx, mezinárodní organizace xxxx centrální xxxxx" xx rozumí xxxx xxxxxxx vládní entitou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx důchodových xxxxx, xxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx tito xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx kteří xxxxxx současnými nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxx xx osobní xxxxxx vykonávané xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

8. Pojmem "kvalifikovaný xxxxxxxxx kreditních karet" xx rozumí finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx proto, že xx xxxxxxxxxxx kreditních xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převyšující xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vrácen x

x) xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx dne finanční xxxxxxxxx zavede xxxxxx x xxxxxxx xxx x zamezení xxxxxx xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx jakýkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákazníkovi do 60 dnů xxxxxx, x xxxx případech xxx použití xxxxxxxx xxx slučování xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx XXX xxxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xx xxxxxxx vráceného xxxxx.

9. Xxxxxx "vyňatý xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx či entit, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx entita, která xx regulována jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx i x xxxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xx předpokladu, xx:

x) xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx odevzdání xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče uvedené x xxxxxxxx II xx VII přílohy č. 2 x tomuto zákonu x xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx předloženy x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx a

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedeny xxxxxx x postupy x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx byly xx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2018 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxx vedený xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a:

a) x případě xxxxxxxxxx xxxxxx jakoukoli majetkovou xxxx dluhovou účast x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx ohledu xx xxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxxx majetkovou xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx entitou xxxxx xxxxx, xx: x) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx ii) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákazníka x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uloženého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx instituce xxxx, xxx xx tato xxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedena v xxxxxxx a), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dluhovou xxxxx x xxxx xxxxxxxx instituci, xxxxx xxxx tato xxxxx xxxxxx vytvořena x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx hodnotou x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx, uzavřené xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx smlouvy xx sjednaným pojistným xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx osobě xx formě xxxxx xxxx dávek xxx xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x invalidity xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx "finanční xxxx" xxxxxxxxxx žádný xxxx, xxxxx xx vyňatým xxxxx.

2. Xxxxx "depozitní xxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, spořiči, xxxxxxxxx účet nebo xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx vkladovým xxxxxxxxxxxx, penzijním (thrift) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx certifikátem nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podnikání. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x garantovanou xxxxxxxxx nebo podobného xxxxxxxx, xxxxx nichž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx účet, mimo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x pojištění xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx x xxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx (partnership), která xx finanční institucí, xxxxxx xxxxxxxxxx účast xxxx xxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxx x této osobní xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx majetkovou účastí xxxxxx účast držená xxxxxxxxx xxxxxx pokládanou xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx všech xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx. Oznamovaná xxxxx xx xxxxxxxxx xx obmyšleného svěřenského xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) pobírat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx, jiná xxx smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx události zahrnující xxxx, xxxxx, úraz, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

6. Xxxxxx "xxxxxxx o pojištění xxxxxxx" se rozumí xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx nebo xxxxxx určeno podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx smlouvu o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, kde xxxx smlouva xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplácet xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx let.

7. Xxxxxx "xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jiná než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pojišťovnami, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" se rozumí xxxxx x xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odkupu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx odkup xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a ii) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx na výše xxxxxxx pojem "kapitálová xxxxxxx" nezahrnuje částku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx smrti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx zpětnou xxxxxx xxxxx zaplaceného xxxxxxxxxx (minus náklady xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx uplatnění) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxx xxx xxxxxxx x investičním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx zrušení xxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx rizika x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pojistného x xxxxxx xxxxxx účetní xxxx jiné xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx dividendu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx b), xxxx

x) xxxx vrácení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx částka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nepřevyšují xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx.

9. Xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx:

x) xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx dni,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxx bez ohledu xx xx, xxx xxx xxxxx finanční xxxx xxxxxxx, jestliže:

i) xxxx xxxxxxx xxxx xx x oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx existujícím xxxxx xx xxxxxx písmene x),

xx) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX článku X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x pro xxxxx zjišťování zůstatku xx xxxxxxx kteréhokoli x xxxxxxxxxx účtů xxx uplatňování jakékoli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx entita x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx finančními xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daného xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx písmene x) xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x jediným finančním xxxxx,

xxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX, xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povoleno xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx AML/KYC xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) a

iv) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxx jako x zákazníkovi xxxxxxx xxxx, doplňující xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxx "xxxx xxxx" se xxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, není-li xxxxxxxxx xx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 9 písm. b).

11. Xxxxxx "dříve existující xxxx xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

12. Xxxxxx "xxxx účet xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxx xxxx držený xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

13. Xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxx" se xxxxxx xxxxx existující xxxx xxxxxx jednou xxxx xxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxx "xxxx x nižší xxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx existující xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

15. Pojmem "xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx nebo x 31. prosinci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

16. Xxxxxx "nový xxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxx účet xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

17. Pojmem "xxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účet, xxxxx splňuje následující xxxxxxxxx:

x) účet podléhá xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx účet xxxx xx xxxxxxxx registrovaného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx v případě xxxxxxxx neschopnosti a xxxxxxxxxx xxxx plnění x xxxxxxx smrti,

ii) xxxx xx daňově xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx xxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx odečitatelné xxxx vyňaté x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo zdaněny xxxxx xxxxxx, neboje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx sazbou),

iii) xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxx,

xx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx smrtí, xxxx xx xx xxxxxx provedené xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx: i) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částkou xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, xxxx xx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ve xxxx částky odpovídající 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX, x xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx měny xxxxx xxxxxx XXX článku X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx účet, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx tento xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xx něj xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xxxx b), xxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx penzijních xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X x některém x bodů 5 xx 7,

b) účet, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) účet xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx určený xxx xxxx účely xxx xxx důchodové xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx odečitatelné xxxx vyňaté z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zdaněny xxxxx xxxxxx, neboje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sazbou),

iii) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx investičního xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx péči), xxxx xx na výběry xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a

iv) xxxxx příspěvky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx slučování účtů x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx C přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu.

Finanční xxxx, xxxxx jinak xxxxxxx požadavek xxxxxxx xx), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx aktiva nebo xxxxxxxxxx x jednoho xxxx xxxx finančních xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xxxx x), xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx B x xxxxxxxx z bodů 5 až 7,

c) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx věku 90 xxx, x to xx předpokladu, xx xxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx pojistné, xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxx do xx xxxx, než xxxxxxxxx xxxxxxx věku 90 xxx, podle xxxx, xxxxx doba xx xxxxxx,

xx) smlouva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by xxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx) xxxxxx, xxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx, splatná xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx úmrtí, xxxxxx x jiných xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx skutečný xxxxx, xx xxxx existence xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x

xx) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx je držen xxxxxxxx v pozůstalosti, xxxxxxxx dokumentace k xxxxxx xxxx obsahuje xxxxx závěti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listu,

e) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x kteroukoli x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) se xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pronájmem nemovitého xx osobního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platbou x xxxxxxxxx, peněžní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx vhodné x xxxxxxxxx povinnosti přímo xxxxxxxxxxx s transakcí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pronájmem xxxxxxx,

- xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxxxx xxxx za xxxxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo povinnosti xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx jakékoli xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xx účtu xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx jiné xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) při xxxxxxx, výměně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx nájemní xxxxxxx,

- xxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prodejem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

- xxxx xxxxxxxxx s účtem xxxxx xxxxxxx x),

xxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápůjčku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx odložila xxxxxxx xxxx xxxxxx výhradně x pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxx daní nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) depozitní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) účet xxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx zákazník provede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx není okamžitě xxxxxx x

xx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 XXX, xxxx x zajištění toho, xxx byl jakýkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 60 dnů xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx VII xxxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx sporných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

18. Finanční účet xx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) xxxxx jsou xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx majitele účtu x této xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx účtu, pokud xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx účet,

c) ve xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jakoukoliv majetkovou xxxx xxxxxxxx účast, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx nebo dluhovou xxxxx,

x) xxxxx má xxxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx smlouvu x kapitálovou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxx nefinanční xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx některé x xxxxxx kritérií:

a) xxxx xxx 50 % hrubého příjmu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xx xxxxxxxx příjmem x xxxx než 50 % xxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx, xxxxx vytvářejí xxxxxxx xxxxxx nebojsou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedeném xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx entita je xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx bankou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxxxxx v držení, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x poskytování xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnostem, x xxx výjimkou, že xxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx, xxxx investiční fond, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxx xxxxxxxxxxx akvizičních xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx akvizice nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx formě kapitálových xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx entita xxxxx neprovozuje podnikání x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx investuje kapitál xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx po xxxx, xxxxx xx 24 xxxxxx xx xxxx xxxxxx nefinanční xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pěti xxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx a probíhá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dále xxxxxxxx nebo znovu xxxxx činnost x xxxxxxxxx, jiném xxx xx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx primárně xxxxxx xxxxxxxxxx a zajišťovacími xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx předpokladu, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx entit xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) je xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx svém státě xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx xx rezidentem, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx zřízena x xxxxxxxxxxx ve státě xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, x je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx spolkem, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizací, občanským xxxxxxx nebo organizací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx podpory sociální xxxx,

xx) xx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx od xxxx z příjmů,

iii) xxxx xxxxx akcionáře xxx členy s xxxxxxxxxxxx xxxx majetkovými xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, nefinanční entity xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jakékoli xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx využity xx prospěch xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx charitativních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx představujících xxxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nefinanční xxxxxx zakoupila a

v) xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rezidentem, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxxx entitě xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx aby xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je nefinanční xxxxxx rezidentem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu.

E. Xxxxx

1. Xxxxxx "majitel xxxx" xx xxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx jinou xxxxx xxxx x xxxx prospěch jakožto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx právem, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zprostředkovatel, xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x za majitele xxxx je xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx změnit xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx není nikdo, xxx by xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx účtu jakákoli xxxxx označená xxxx xxxxxxx xx smlouvě x jakákoli xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx každá xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. "Postupy AML/KYC" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňuje podle xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx praní peněz xxxx obdobných xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx oznamující českou xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují.

3. Xxxxxx "xxxxxx" xx xxxxxx právnická xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobní xxxxxxxxxx, svěřenský fond xxxx nadace.

4. Xxxxxx xx "xxxxxxxxxx entitou" x xxxxx entitou, xxxxxxxx: x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx) obě entity xxxx ovládány xxxxxxxx; xxxx iii) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X bodu 4 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx vedení a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pojem "xxxxxxxx" xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přímé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx "XXX" xx xxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

6. Xxxxx "xxxxxxxx důkazy" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem (xxxx. xxxxx xxxx xxxx úřad nebo xxxx) xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx nebo obec), xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydaný oprávněným xxxxxxx orgánem (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx), xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx adresa xxxxxx hlavního sídla xx státě xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx prohlašuje, xx je xxxx xxxxxxxxxx, nebo stát xxxx jiná jurisdikce, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) jakýkoli zauditovaný xxxxxxxx výkaz, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxx cenné xxxxxx.

X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx oznamující české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx listinný xxxxx xxxxxxxxx klasifikaci xx xxxxx záznamech xxxxxxx xxxxxxxx účtu, xxxxx xxxx stanovena na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx odvětvového xxxxxxx kódů, kterou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx praxí xxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx nemá xxxxx xxxxxxxxxxxx, že je xxxxxx klasifikace xxxxxxxxx xx nespolehlivá.

7. Pojmem "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém xxxx" xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx provozoven xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xx rozumí xxxxx, xxx xxxxx její xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx, x které xx entita vedený xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx adresa xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, ledaže je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx entity xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, na které xx xxx uschovávána xxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxx změna, xxx xxxx x xxxxxxxx informací týkajících xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxx toho změna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx doplnění, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx změnu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx oddílu XXX xxxxxx X xxxx 1 až 3 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxx změna xxxx doplnění informací xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 164/2013 Sb.

Pravidla oznamování x xxxxxxxx xxxx xxx informování o xxxxxxxxxx účtech

Oddíl X

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

X. X xxxxxxxxxxxx informacích xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx relevantních xxxxxx.

X. Xxx xxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtu, který xx dříve existujícím xxxxx, xx XXX x datum xxxxxxxx xxxxxx xxx oznamovány, xxxxx xxxxxx DIČ xxxx datum narození xxxx v záznamech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx má oznamující xxxxx finanční instituce xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX nebo xxxxx xxxxxxxx opatřit. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přiměřené úsilí, xxx XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, v němž xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účty.

C. Xxx ohledu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, nevydal.

D. Xxxxxxxx xx nepodává xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxxxx xx náležitou xxxx

X. X xxxxx xx xxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx účtem xxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikován xx xxxxxxx postupů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XX xx VII, x není-li xxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxxx se xxxxxxxx.

X. Zůstatek xx xxxx xxxx hodnota xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku.

C. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxx xxxx xxx xxxx účty xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xx účty x xxxxx hodnotou.

Oddíl XXX

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx

X. Xxxx. Xxxxxxxxxxx postupy xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxx x xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx účtů x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxx bydliště. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx listinných xxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx - fyzickou xxxxx xxxxxxxxx xx oznamovanou xxxxx, s xxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxx nakládat xxxx x rezidentem xxx daňové xxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, k xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x aktuální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x bodu 1, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchovávaná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené indicie, x xxxx použít xxxxxxxxxx xxxx 3 xx 6:

x) identifikaci xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu,

b) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx poštovní xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx čísel x xxxxxxxxxxx xxxxx x žádné xxxxxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxx než k xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxx vedený x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx adresa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx oznamující česká xxxxxxxx instituce neeviduje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Jestliže při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2, xxxxxx xxxxx žádná xxxxx xxxxxxxx, dokud xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, nebo xx xxxx nestane xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Jestliže xxx xxxxxxxxxxxxx vyhledávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx uvedených x xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxx změna xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx účtem, xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxx nakládat xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx 6 x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bodě.

5. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. a) xx x), oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx využít vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 2 xxxx xx majitele xxxx xxxxxx xxxxxx prohlášení xx listinné xxxxxx xx zjištění xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k daným xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx vyhledávání x xxxxxxxxxx záznamech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx pokus x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx oznámit xxxx nezdokumentovaný.

6. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx případech:

a) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, jedno xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxx x zúčastněném xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtům jiným xxx depozitním, xxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx účet xxxxxx x zúčastněném státě xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx záznam x:

x) xxxxxxx prohlášení majitele xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x případě, xx xxxxxxxxx o majiteli xxxx xxxxxxxx aktuálně xxxxxxx xxxxx moc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxx než zúčastněném xxxxx xxxx

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx prokazujících, xx xxxxxxx účtu není xxxxxxxxxxx osobou.

7. Xxxxxxxx x účtu s xxxxx hodnotou, u xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx do 90 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx xxxxxxxxxx nastane xxxxxxx, získá xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x listinné xxxxxx prokazující tuto xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx konce lhůty, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro vyhledávání x elektronických xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 6.

X. Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxx. Xxxxx xxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxx X xxxx 2.

2. Vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx x oznamující české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxx 3 x xxxx informace xxxx x nich uvedeny, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neobsahují, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx u xxxx x vysokou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx složka x daty o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx X xxxx 2, a pokud xx tyto x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx v xxxx uvedených dokumentech xxxxxxxxxxxxx s účtem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 5 xxx:

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x nejnovější xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxx xxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx a

e) x xxxxxxxxxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxxxx příkazech, xxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Výjimka x xxxxxxx, xx xxxxxxxx obsahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, jestliže xxxxxxxxx x možností xxxxxxxxxxxxxx vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx, x xxx xx majitel xxxx rezidentem,

b) adresu xxxxxxxx xxxxxxxx účtu x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx aktuálně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce,

c) xxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx příkazy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx účet (xxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) skutečnost, xxx existuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx úschovu xxxxx xxx majitele xxxx x

x) xxxxxxxxxx, zda x účtu existuje xxxxxxxx plná moc xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx. Kromě xxxxxxxxxxx x elektronických x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2 musí xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx nakládat xxxx x xxxxxxxxxxx účtem x jakýmkoli účtem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xx zákazníky, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x vysokou xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxx xx aktuální xxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx nalezení xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vysokou xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádné x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxx 2 x xxxx xxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx další xxxxxxxx, dokud nedojde xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxx rozšířeném xxxxxxxxx xxxx s vysokou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx X xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx k jedné xxxx xxxxxxxx indiciím xxxxxxxxxxxx s tímto xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx každému xxxxxxxxxxxx státu, ve xxxxxx x němuž xx indicie identifikována, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx použití článku X xxxx 6 x pro xxxxx xxxx neplatí xxxxxxx x xxxxxxx stanovených x xxxxxxxx bodě.

c) Xxxxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtů x vysokou hodnotou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pošty xxxx xxxxxx xxxxx přebírající xxxxx x jestliže xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx žádná další xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku B xxxx 2 xxxx. x) až e), xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx toho, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, musí xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx dříve xxxxxxxxxx účet fyzické xxxxx není k xxxxxxxxxx dni xxxxx x vysokou hodnotou, xxx xxxxx se xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž se xxxx xxxx xxxxx x vysokou hodnotou. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx účet, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxx oznamovaný účet, x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx x vysokou hodnotou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxx xxxx postupy xxxxx použít x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx styk xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx C xxxx 4 xx vztahu x témuž účtu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx účet, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx x účtu x vysokou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx indiciím xxxxxxxx x xxxxxx B xxxx 2 a xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx účtem nakládat xxxx x oznamovaným xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx identifikována, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx použití článku X bodu 6 x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx některá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxx, xxx manažer xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx se zákazníky xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx novou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce povinna xxxxx adresu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxx X xxxx 6, xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci.

D. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx osob s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do 1 xxxx xx xxxxxxxxxx dne. Prověření xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx x xxxxx hodnotou musí xxx dokončeno do 2 xxx od xxxxxxxxxx xxx.

X. X xxxxxxxxx xxxxx existujícím xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx identifikován xxxx xxxxxxxxxx účet x xxxxxxx s xxxxx oddílem, xxxx xxx xxxxxxxxx jako x oznamovaným účtem xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx majitel xxxx nepřestane xxx xxxxxxxxxxx osobou.

Oddíl IV

Náležitá xxxx x případě xxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných účtů xxxx xxxxxx účty xxxxxxxxx xxxx.

X. X xxxxxx xxxx fyzických xxxx xx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x založení xxxx x které xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituci xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x potvrdit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx XXX/XXX.

X. Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx je rezidentem xxx xxxxxx účely x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účtem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx XXX majitele xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx zúčastněnému xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx X xxxxxx X, x jeho xxxxx xxxxxxxx.

X. Jestliže x xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx se oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx dozvěděla, xxxx do 90 xxx xxx dne, xxx xx x xxxxx okolností xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nastane xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx může namísto xxxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx získat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dokumentaci, xxxxxxxxxxx správnost a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxx obsah, x xxxxx x xxx uchová x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx uspokojivé vysvětlení, xx se xx xx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx čestném xxxxxxxxxx, xxx státu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx V

Náležitá xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

X. Xxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zjišťovat xxx oznamovat. Xxxxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx buď x xxxxxxx xx všechny xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jasně xxxxxxxxx xxxxxxx takových xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 USD, xxxx nutné prověřovat, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedenou xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Dříve xxxxxxxxxx xxxx entity, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 USD, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx entity, xxxxx x rozhodnému dni xxxxxxxxxxx uvedenou částku, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tuto částku xxxxxxxx k poslednímu xxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, musí xxx prověřeny x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx v článku X.

X. Xxxx xxxxx, xxxxx je nutné xxxxxxxxx. U xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx článku B xxxxx, xx jen x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx pasivními nefinančními xxxxxxxx x jednou xxxx několika ovládajícími xxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxx oznamovanou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx x oznamovanými xxxx.

X. Xxxxxxx prověřování x vyhledání účtů xxxxx, xxxxx je xxxxx oznamovat. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, zda xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx několika oznamovanými xxxxxxx xx pasivními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

a) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných xxx regulatorní xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX) x určení, zda x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx majitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx rezidentem xxxxxxxxxxxx xxxxx, zahrnují xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, že majitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxx účtem xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx majitele účtu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodněně xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx oznamovanou xxxxxx.

2. Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (včetně xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určit, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx ovládajícími xxxxxxx, xxxxx nebo které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx x ovládajících xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxx být xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) x xxxxxx, xxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx, xxx je xxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx majitel účtu xxxxxxx nefinanční xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prohlášení, xxxxx xx základě informací, xxxxx má k xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 4 písm. x) přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standard xxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx majitele xxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxx XXX/XXX.

x) Xxxxxx, xxx je ovládající xxxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx je ovládající xxxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx shromážděné a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 000 XXX xxxx

xx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx ovládající xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

3. V xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyjde xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxx určení xxxx, xxx je tato xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX xx. X xxxx 2, xxxxx xxxx disponuje.

E. Xxxx xxxxxxxxxxx x další xxxxxxx platné xxx xxxxx existující xxxx xxxxx

1. Prověřování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxx převyšují xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxxx xxx dokončeno xx 2 xxx xx xxxxxxxxxx xxx.

2. Xxxxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx částku odpovídající 250&xxxx;000 XXX, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx jakéhokoli následujícího xxxx, xxxx být xxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx úhrnný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxx částku přesáhly.

3. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, z nichž xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozví xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx čestné xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx lhůtě xx konce kalendářního xxxx, ve xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx 90 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx postupů xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxxx, xxx jde x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může namísto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xx xxxxxx xxxxx získat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx doplněné x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správnost x spolehlivost xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení nebo xxxxxxxxx listinných xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx obsah, x xxxxx x xxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx xxxx x případě nových xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx postupy xx uplatňují xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx novými xxxx xxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx účtů xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx níže uvedené xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, zda xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamovanými xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx entitami x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx které jsou xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

a) X xxxxx xxxxxxx je xxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dokumentace x založení xxxx x které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxx určit, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamující xxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu, a xx xxxxxx jakékoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX. Jestliže xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x oznamovaným xxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxxxx, které xx x dispozici, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovanou xxxxxx.

2. Určení, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxx účtu xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x xxxxxx, xxxxx xx za daných xxxxxxxxx nejvhodnější.

a) Určení, xxx je majitel xxxx pasivní nefinanční xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx pasivní xxxxxxxxxx entitou, musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxx, aby xxxxxx xxx xx xxxxx x pasivní xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud na xxxxxxx informací, které xx x xxxxxxxxx, xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx A bodu 4 xxxx. x) přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněného xxxxx uplatňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxx oznamování.

b) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxx majitele xxxx xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx shromážděné x xxxxxxxxxx podle postupů XXX/XXX.

x) Určení, xxx xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo této xxxxxxxxxx osoby.

B. Jestliže x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx okolností, xx xxxxxxx xx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx V xx. X xxxx 3.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx náležité xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx následující xxxxxxxxxx pravidla:

A. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx xxxx xx důvod předpokládat, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkazy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Alternativní xxxxxxx xxx finanční xxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xx může xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, k pojistné xxxxxxx s kapitálovou xxxxxxxx xxxx smlouvě x xxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx nakládat x xxxxxxx xxxxxxxxx účtem xxxx s xxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxxx xxxxx xx oznamovanou osobou. Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oddílu XXX xxxxxx X. Xxxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx znalost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx osobou, oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxx držet xxxxxxx uvedených x xxxxxx XXX xxxxxx X.

X finančním xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx důchodu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x finančním xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx do xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx s kapitálovou xxxxxxxx xxxx skupinové xxxxxxx o pojištění xxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx uzavřena xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx na xxxxxxx 25 zaměstnanců/držitelů xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx certifikátu xxxx nárok xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x určit xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx smrti zaměstnance xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

xxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo oprávněné xxxxx nepřevyšuje částku xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou hodnotou" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx: x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sdružení xx xxxxxxx, x xx) xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx člena xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx než xxx, pohlaví x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx oprávněnými osobami xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx organizace nebo xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx.

X. Pravidla pro xxxxxxxxx zůstatků xx xxxx x převod xxxx

1. Slučování účtů xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtů držených xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx povinna sloučit xxxxxxx finanční xxxx xxxxxx x oznamující xxxxx finanční instituce xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx, x xxxx informační systémy xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx položku, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx drženého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Slučování xxxx entit. Xxx xxxxx xxxxxxxxx úhrnného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtů držených xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedené x xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxx x míře, x xxxx informační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx účty xxxxxxxxx xxxxxxx na datovou xxxxxxx, např. xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx. Za xxxxxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v xxxxx bodě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx platné xxx xxxxxxxx pro styk xx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx úhrnného xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x určení xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx účtem x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, o xxxx xxxxxxx xxx xxxx xx zákazníky xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že je xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx funkci xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx účty xxxxxxx.

4. Xxxxxx uvedených xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx částky denominované x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxx hlavního xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XX xx. X a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx II xx. X a x xxxxxx II xx. X xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x x oddíle XX xx. X xxxx. 1 xxxx. x) x x) lze xxxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx přínosů, xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxx XX čl. C xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxx II xx. X xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx x xxxx neznamená, že xxxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx přínosu.

Oddíl II

Kategorie xxxxxxxxxxxxxxxxxx znaků

Čl. X

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Charakteristický znak xxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx, xxxxx uživatel xxxx xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx neposkytnou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výhodu.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx odvíjí xx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx získané x xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx výhoda, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx zprostředkovatel povinen xxxxxx zčásti xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxx xxxx zcela xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x je x xxxxxxxxx xxx více xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx pro xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podstatnou xxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx charakteristické xxxxx spojené x xxxxxx hlavního přínosu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx využití xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x rámci něhož xxxx účastník xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a využití xxxxxx xxxxx s xxxxx snížit xxxx xxx, x to xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx daně xxxx xx daně xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kruhové xxxxxxxxx, které vedou x xxxxxx xxxxx x xxxxx, a xx zejména prostřednictvím xxxxxxxx subjektů xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se vzájemně xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx jinou podobnou xxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx charakteristické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání, které xxxxxxxx odpočitatelnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx entitami a

a) xxxxxxxx platby xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vedení x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx téměř xxxxxxx xxxxxx daně, xxxx

2. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byly kolektivně xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx ekonomickou xxxxxxxxxx x rozvoj vyhodnoceny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) příjemce xxxxxx xxxxxxx výhodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx místa xxxxxx, xxxx

x) xxx platbě xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x preferenčního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx jurisdikci, x xxxxx příjemce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxx odpočty xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx jurisdikcích.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx kterého xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak různého xxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje převody xxxxx a x xxxx je významný xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx charakteristické xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx naplňuje uspořádání, xxxxx účinkem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. C xxxx 1 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státy Evropské xxxx, nebo xxxxx xxxxxxx absence těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) využití xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx. C bodu 1 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx významně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu,

b) převod xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. X xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx svého bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx místa xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx podle xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx,

x) převod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. A xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx finančního xxxx xxxxx xx. C xxxx 1 přílohy č. 1 x tomuto zákonu xxxx jejich aktiv xx finanční xxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 x tomuto zákonu, xxxxxxxx účet xxxxx xx. X bodu 1 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznamování x rámci automatické xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. X bodu 1 přílohy č. 1 k xxxxxx zákonu,

e) využití xxxxxxxxxxx xxxx, jednotek xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx čl. X bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13d xxxx. 2 v xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx xxxxx xx. X bodu 1 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. A xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx dodržet xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle čl. X xxxx 1 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx oslabeným režimem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxxx skutečného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx netransparentní xxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vybavením, xxxxxx x prostorami,

b) xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxx nebo jurisdikce, xxxx xxxxxx, podléhají xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiném xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti a

c) x xxxxxxx xxxxx xxxxx jejich skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znaky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

(1) Charakteristický xxxx xxxxxxx jednostranných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti převodních xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x některém xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx naplňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxx xxxxxx převodu mezi xxxxxxxxxxxx entitami

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) v době xxxxxxxx transakce jsou xxxxxx budoucích xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z převáděného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, rizik xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převod xxxxxx, xxxxx xxxx aktiv, xxxxx xx v xxxxxx 3 xxx xx převodu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (XXXX) u převodce xxxxx než 50 % xxxxxxxxxxxxxxx ročního xxxxx xxxx xxxxx x zdaněním, jehož xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx převodu nedošlo.

Příloha x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §1 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx i xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) zákona x. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, se xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx povinnost x xxxxx daním xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x účelem nejbližší.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx §13k xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2015.

2. Pro účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13s xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2016.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 1052016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.4.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxxxx §13u xxxxxx č. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2017 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členských xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Evropské komisi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, změněných xxxx xxxxxxxxxx od

a) 1. xxxxx 2014 xx 31. prosince 2016,

x) 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k 1. xxxxx 2014.

2. Do xxxxxxxx xxxxxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx Xxxxxxxxx komisí xxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen, xx kterých xxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx jimi mohl xxx xxxxxx. Potvrzení xxxxxx ústřední kontaktní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxxxx XX přílohy č. 2 x xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 6. xxxxx 2016, xxx xxxxxxxx účty xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2016 do xxx 5. dubna 2016 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2016 podle §13k xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx 6. dubna 2016.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13q xxxx. 4 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx podle §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 330/2014 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx 6. xxxxx 2016, se xxxxxxxx xx ohlášení xxxxx §13t xxxx. 1 zákona x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx podle §13zl xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx česká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx entitou xxxx skupiny, za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016.

2. Xxxxxxxx xxxxx §13zl xxxx. 2 zákona č. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx členská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx vykazované xxxxxx xxxxxx začínající xxxx

x) 1. xxxxxx 2016 x případě, xx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny,

b) 1. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Ohlášení xxxxx §13zn zákona x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2017, xx xxxxxx do 31. xxxxx 2017.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx období xxxxxxxxxx x roce 2016 do 18 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

Xx. VII

Přechodné ustanovení

Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14l xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx x. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxx 25. xxxxxx 2018 xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx kterém nabyl xxxxxxxxx čl. VI.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 14.8.2020

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x níž xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 386/2020 Xx. x účinností xx 26.9.2020

Informace

Právní předpis č. 164/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.6.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2014

105/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě daní x xxxxxxx xx xxxxx x. 330/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx xx Spojenými xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx daní

s xxxxxxxxx xx 6.4.2016

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

92/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 105/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce při xxxxxx xxxx x xxxxxxx se zákon x. 330/2014 Sb., x výměně xxxxxxxxx x finančních xxxxxx xx Spojenými státy xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

305/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a o xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.9.2017

80/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

299/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx daňové xxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 a xxxxx x. 159/2020 Xx., x kompenzačním xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

343/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx a v xxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

386/2020 Xx., xxxxxx xx zrušuje xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x mění x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy

s xxxxxxxxx xx 26.9.2020

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných majitelů (1.6.2021)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU ze xxx 15. února 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX.

Xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU ze dne 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx o povinnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx daní.

Směrnice Xxxx (XX) 2015/2376 xx dne 8. xxxxxxxx 2015, kterou xx xxxx směrnice 2011/16/XX, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2016/881 ze xxx 25. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/822 ze xxx 25. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx daní xx vztahu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mají oznamovat.

2) Xx. 8 xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU xx dne 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 77/799/XXX, xx znění xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. října 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx podvodům x xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx (přepracování), x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 389/2012 xx xxx 2. xxxxxx 2012 o xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx spotřebních daní x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 2073/2004, v xxxxxxx xxxxx.