Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2021.


Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
164/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Jiný stát a jeho kontaktní místo §2

Vztah k daňovému řádu §3

HLAVA II - ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Ministerstvo financí §4

Kontaktní místo §5

Ústřední kontaktní orgán §6

Kontaktní orgán §7

Správce daně §8

HLAVA III - VÝMĚNA INFORMACÍ

Díl 1 - Výměna informací na žádost

Postup při výměně informací na žádost §9

Lhůty §10

Doplnění žádosti §11

Podmínky odmítnutí poskytnout informace §12

Díl 2 - Automatická výměna informací

Oddíl 1 - Obecná ustanovení pro automatickou výměnu informací

Vymezení automatické výměny informací §12a

Předmět automatické výměny informací §12b

Sdělování informací Evropské komisi  §12c

Postup ústředního kontaktního orgánu při přijímání informací §12d

Mimořádné prodloužení lhůty §12e

Oddíl 2 - Automatická výměna informací podle druhů příjmu a majetku

Rozsah a podmínky automatické výměny informací §13

Oddíl 3 - Automatická výměna informací oznamovaných finančními institucemi

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Úvodní ustanovení §13a

Pojmy §13b

Oznamující česká finanční instituce §13c

Oznamovaný účet §13d

Oznamovaná osoba §13e

Postavení finanční instituce §13f

Prověřování §13g

Zjišťování §13h

Součinnost §13i

Uchovávání dokladů §13j

Oznámení §13k

Lhůta pro podání oznámení §13l

Způsob podání oznámení §13m

Pokuty §13n §13o

Postup ústředního kontaktního orgánu při předávání informací §13p

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o automatické výměně informací oznamovaných finančními institucemi se Spojenými státy americkými
Identifikační číslo §13q

Neúčastnící se finanční instituce §13r

Pododdíl 3 - Společná ustanovení

Informování a zveřejňování §13s

Ohlášení §13t

Sdělení o volbě učiněné příslušným orgánem §13ta

Oddíl 4 - Automatická výměna informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem

Úvodní ustanovení §13u

Předběžné daňové rozhodnutí §13v

Předběžné posouzení převodních cen §13w

Rozsah poskytovaných informací §13x

Lhůta pro poskytnutí informace §13y

Doplnění poskytnuté informace §13z

Oddíl 5 - Automatická výměna informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků

Úvodní ustanovení §13za

Stát vyměňující zprávy podle zemí §13zb

Skupina podniků, její konsolidovaná účetní závěrka a vykazované účetní období §13zc

Nadnárodní skupina podniků §13zd

Členská entita §13ze

Postavení české členské entity §13zf

Nejvyšší mateřská entita, zastupující mateřská entita a zastupující evropská entita §13zg

Systémové selhání státu vyměňujícího zprávy podle zemí §13zh

Zpráva podle zemí §13zi

Žádost o součinnost určená nejvyšší mateřské entitě §13zj

Uchovávání dokladů §13zk

Oznámení §13zl

Lhůta pro podání oznámení §13zm

Ohlášení §13zn

Způsob podání oznámení a ohlášení §13zo

Pokuty §13zp

Postup ústředního kontaktního orgánu §13zq

Oddíl 6 - Automatická výměna informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Úvodní ustanovení §14

Uživatel uspořádání §14a

Přidružené entity §14b

Zprostředkovatel uspořádání §14c

Složená uspořádání  §14d

Druhy uspořádání §14e

Oznamované přeshraniční uspořádání §14f

Charakteristický znak §14g

Pododdíl 2 - Výměna informací o oznamovaných přeshraničních uspořádáních

Povinná osoba §14h

Profesní mlčenlivost §14i

Informační povinnost zprostředkovatele oznamovaného přeshraničního uspořádání §14j

Postavení povinné osoby §14k

Oznámení §14l

Obsah oznámení §14m

Lhůta pro podání oznámení §14n

Vyloučení vybraných účinků podaného oznámení §14p

Uchovávání dokladů §14p

Způsob podání oznámení §14q

Pokuty §14r

Lhůta pro poskytnutí informace §14s

Díl 3 - Výměna informací z vlastního podnětu

Podmínky a lhůty pro výměnu informací z vlastního podnětu §15

Díl 4 - Zpětná vazba

Hodnocení využití informací poskytnutých na základě žádosti nebo z vlastního podnětu §16

Hodnocení využití informací vyměňovaných automaticky §17

HLAVA IV - DALŠÍ FORMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Účast při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně §18

Souběžné daňové kontroly §19

Dručování §20

HLAVA V - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Díl 1 - Podmínky odmítnutí poskytnutí mezinárodní spolupráce §21

Díl 2 - Nakládání s přijatými informacemi

Použití přijatých informací §22

Předání informací mezi členskými státy §23

Předání informací se smluvními a dalšími státy §24

Díl 3 - Komunikace při provádění mezinárodní spolupráce

Standardní formuláře a jejich elektronická forma §25

Ukončení mezinárodní spolupráce §26

Způsob komunikace §27

Jazyk komunikace §28

HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

Širší spolupráce §29

Přístup k informacím při správě společné komunikační sítě a centrálního rejstříku §30

Hodnocení provádění mezinárodní spolupráce §31

Přechodná ustanovení §32

Zrušovací ustanovení §33

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky §34

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Celní správě České republiky §35

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §36

Příloha č. 1 - Definice

Příloha č. 2 - Pravidla oznamování a náležité péče pro informování o finančních účtech

Příloha č. 3 - Charakteristické znaky oznamovaného přeshraničního uspořádání

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXVI

č. 105/2016 Sb. - Čl. II

č. 92/2017 Sb. - Čl. II

č. 305/2017 Sb. - Čl. II

č. 343/2020 Sb. - Čl. VII

č. 386/2020 Sb. - Čl. VIII

INFORMACE

164

XXXXX

xx xxx 2. xxxxxx 2013

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x o xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX SPOLUPRÁCE XXX XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx správce xxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx, x xx

x) x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx správní1) spolupráci x oblasti xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx xxxx"), xxxx

x) xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxxx xx státu xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřena (xxxx xxx "smluvní xxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx spolupráce") xx poskytuje xxxx xxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx úkonech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol.

(3) Xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro správu xxxx.

(4) Daní xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b) uložené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) peněžité xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx x xxxxxxxx povinných xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx

x) vzájemné xxxxxx xxxx příslušnými státy x xxxxxxxxx věcech, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx v xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie3).

(6) Xx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, se pro xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx daní xxxxx jako xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§2

Xxxx xxxx a xxxx kontaktní místo

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx s xxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx1), xxxx

x) xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

§3

Xxxxx k xxxxxxxx xxxx

Xxx provádění mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo bezodkladně xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx informaci xxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo zveřejní xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

§5

Xxxxxxxxx místo

Kontaktním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxxx kontaktní orgán

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx zveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx kontaktní orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx spolupráce, i xxxx je x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dožadující xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Ministerstvo xxxx pověřit xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu orgánu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx uvědomí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odeslané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu, xxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud kontaktní xxxxx obdrží xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxx opatření, jež xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x tom xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §10 odst. 2 xxxx 3 xxxxxx x případě xxxxxx postupu běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxx daně

(1) Úkony, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx postupy xxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místem.

(2) Xxxxxxxx daně je Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků, nebo

c) xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx řízeních nebo xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce, popřípadě xxxx prostřednictvím kontaktního xxxxx xxxxxxx dožadující xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 předá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

§9

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kontaktní místo xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx informací vztahujících xx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx jejich získání xxxxxxxx xxx správy xxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxx xx xxx odeslání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace vztahující xx xx xxxxxx xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx provede xxxxx, xxxxx řízení xxxx xxxx postupy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací.

(4) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů, xxxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx domnívá, že xxxxxx úkony, dílčí xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx bylo podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx nutné nebo xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxxx.

(6) Pokud nelze xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx místo její xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx místu jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx, a to xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "společná komunikační xxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 bezodkladně, nejpozději xx dvou xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx informace k xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx žádosti, xxxxxxxxx-xx xx s kontaktním xxxxxx xxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx tří xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňujících xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Kontaktní místo xxxx odmítnout poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx

x) nevyčerpalo možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx způsobem xxxxxx nebo odmítne xxxxxxxxxx informace z xxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx místo xxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx z důvodu, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx

§12x

Xxxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informací xx xxxxxx pravidelné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x pravidelných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§12b

Předmět xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx

x) podle xxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx stanoviscích x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx být předmětem xxxxxxxxxxx výměny informací xxxx xxxxxxxxx neuvedené x xxxxxxxx 1.

§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx

Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx jednou xxxxx Xxxxxxxx komisi statistické xxxxxxxxx o objemu xxxxxxxxxxxxx výměn xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx současně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§12d

Postup ústředního xxxxxxxxxxx xxxxxx při přijímání xxxxxxxxx

Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx od kontaktního xxxxx xxxxxx xxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty

Vláda xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx nařízením stanovit xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx státem.

§12e vložen xxxxxxx předpisem č. 299/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

Xxxxx 2

Automatická xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx a xxxxxxx

§13

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxx, které xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx státě xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxx druhů xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxxxxx vyhláškou ministerstva.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx poskytují xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxx dostupné. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx rok, x xx nejpozději do xxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx členskému státu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohody xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ústřední xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxx jí xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxx ústřednímu kontaktnímu xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx určitého xxxxx xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x); x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Automatická xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných finančními xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytují xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx které xx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx.

§13b

Pojmy

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx význam xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxx v daňových xxxxxxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx použitelná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx automatickou výměnu xxxxxxxxx oznamovaných finančními xxxxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x když xx vymezen v xxxxx xxxxxx; pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx význam xxxx přílohou č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx smluvních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí xx xxxxxx

x) finanční instituce x Xxxxx republice, xxxxx xx neoznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x xxx xx xxxxx xxxxxx, že jejím xxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx nachází xxxx xxxxx tohoto xxxxx xxxx jurisdikce, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tato pobočka xxxxxxx x tomto xxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x změnách, x xxxx x xxxxxxx xxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 6.4.2016

§13d

Oznamovaný xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx českou finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, vyhledaný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Ovládající xxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, která není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku X přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxx

x) investiční xxxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 4 xxxx. x) přílohy č. 1 x tomuto zákonu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx účet, x xxxxx je xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyňatých xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxx 17 xxxx. x) xx f) přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ho Xxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx x seznamu xxxxx.

§13e

Oznamovaná osoba

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx zúčastněného xxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx společností, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) obchodní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxx entitou,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx bankou, xxxx

x) xxxxxxxx institucí.

(2) Xxxxxx ze zúčastněného xxxxx se rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu,

b) xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádného xxxxx xxxx jurisdikce, xxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx vedení, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Zúčastněným xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx,

x) smluvní xxxx, se kterým Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu, na xxxxxx základě xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) smluvní xxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx uzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi x který je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropskou komisí.

(4) Xxxxxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx, se xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu, xx jejímž základě xxx x tímto xxxxxx automaticky vyměňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň x xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxx republiky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x tímto xxxxxx xxxxx, nebo

2. x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 zapotřebí, xxxx

x) xxxxxxx xxxx, xx kterým Xxxxxxxx xxxx uzavřela mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zveřejněném Xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx státě nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, sídla xxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xx Xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) oznamovanou xxxxxx specifikovaná xxxxxxxx xxxxx,

x) rezidentem xxxxx xxxx jurisdikce xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx x zveřejní ho xx Finančním zpravodaji; xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx jednotlivý xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standard xxx xxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce x neoznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mají xxx účely xxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx

(1) Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prověřuje, xxx v xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxxxx postupy, jejichž xxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o vzájemné xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx záležitostech xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Českou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx automatickou xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx náležité xxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx postupy, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx smlouva xxxxxxx náležité xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx použití tato xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 správci xxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2015, rozhodným xxxx xxxxxx 31. xxxxxxxx 2015; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx rozumí 31. xxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Seznam xxxxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

§13x

Xxxxxxxxxx

(1) Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx kalendářní xxx.

(2) Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jiných xxxxxxxxxxxxx postupů xxxx xxxxxxxxxxx postupů.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxx xxxx označení xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx a xxxxx narození xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx bydliště xxxx xxxxxx sídla xxxxxxxx účtu,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxx daňové účely x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x

x) kód státu xxxx jurisdikce, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Údaje xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§13x

Xxxxxxxxxx

(1) Majitel účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx české finanční xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx prověřování x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účtu.

§13i vložen xxxxxxx předpisem x. 105/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 6.4.2016

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx který xxxx oznamované xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x nich xxxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 105/2016 Xx. x účinností xx 6.4.2016

§13x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxxxx účet, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx, xx kterém xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxxxx v souladu x mezinárodní xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zjištěné x xxxxxxxxxxx účtu,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznamovaného xxxx,

x) zůstatek xx xxxxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxx tohoto xxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx, pokud xxx x tomto xxxxxx tento účet xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxxxx xx něm xxxx xxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx; x případě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x schovatelského účtu

1. xxxxxxxx hrubou výši xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hrubou výši xxxxxx příjmů xxxxxxxxxx x prostředků xx xxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účet x xxxxxxx kalendářního xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodeje xxxx xxxxxxxx odkupu finančního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx majitele tohoto xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrubou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx účet v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

h) x účtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) celkovou xxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zavázanou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jakýkoli xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

i) xxxxx xxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo příloh x tomuto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx, xxxx srovnatelné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nevede xxxxx xxxxxxxxxx účet, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Vykonává-li xxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stejného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx jde o xxxx podnikání, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§13l

Lhůta pro xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx kalendářním xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 105/2016 Xx. x účinností xx 6.4.2016

§13m

Způsob xxxxxx oznámení

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§13x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx oznamující české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx české finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx prověřování,

b) při xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) při xxxxxxxxxxx nebo zveřejňování.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx české finanční xxxxxxxxx nebo neoznamující xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx 500 000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx oznamování.

(3) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxxx, xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx zjišťování xxxxxxx uvede v xxxxxxx xxxxxxxxxx nesprávný xxxx.

§13x

§13x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 343/2020 Sb.

§13p

Postup xxxxxxxxxx kontaktního xxxxxx xxx předávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxx xx uzavřená xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx výměnu informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Seznam xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Spojenými xxxxx americkými

§13q

Identifikační číslo

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, požádá xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla, xxxxx xx xx být xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx ohlášení.

§13x

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxxxx, zda x xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx instituce.

(2) Oznamující xxxxx finanční instituce, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xx neúčastnící se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxxx se finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xx území Xxxxxxxxx xxxxx amerických,

a) xxxxxxxx tomu, od xxxx xxxx platbu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a zašle xx xxxxxx xxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 105/2016 Sb. x účinností xx 6.4.2016

Pododdíl 3

Společná xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovanou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx x xx xxxxx shromažďovány a xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxx, xxx, aby xxxx xxxxx xxxxx uplatnit xxx práva na xxxxxxx osobních xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x oznamované xxxxx, xxxxx zřejmě xxxx xxx dopad xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx ústřednímu kontaktnímu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx způsobem, xx xxxxxxxxx

x) postupy xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx náležité xxxx xxx xxxx s xxxxxxx hodnotou také xx xxxx x xxxxx hodnotou,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx také xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx x rozhodnému xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250 000 XXX, xxxx

x) xxxx srovnatelné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy.

§13x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxxx účet, ohlásí xxxxxxx xxxx

x) xxx xx oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) údaje xxxxx x technickému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx údaje xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx a způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, je xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxx tuto změnu xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx nastala.

§13ta

Sdělení x volbě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx sdělení o xxxxx, xxxxxx učinil xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Sb. x účinností xx 19.9.2017

Xxxxx 4

Automatická xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§13x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přeshraničním xxxxxx xx xxxxxxxxx informace x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

b) předběžných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxx automatické výměně xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodních cen, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 92/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§13x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx daňovým rozhodnutím xx rozhodnutí xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx transakcí.

(2) Předběžným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xx xxxxxx, změněno xxxx obnoveno xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu týkajícího xx xxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. posouzení, xxx xxxxxx činnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xx vydáno xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx vytvářet xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx podáním daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém x xxxx xxxxxxxxx xxxx této činnosti xxxxx.

(3) Předběžným daňovým xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx správce daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Přeshraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx strana

1. xxxxxxxxx xx státě xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bydliště, stálého xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bydliště, stálého xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx současně xx xxxx xxxxxxx xxxx jurisdikcích xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx je součástí xxxxxxxxx této stálé xxxxxxxxxx,

x) opatření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny x xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) transakce, xxxx jejich řada, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxx 4 postačí, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti, xxxxx xx předběžné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx transakci xxxxxxx xxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. s účinností xx 1.4.2017

§13x

Xxxxxxxxx posouzení převodních xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla vytvořena xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x příjmů, související x přeshraniční xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx posouzením xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 1, xxxxx

x) xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx lze xxxxxxx,

x) xx určeno xxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jehož xxxxxxxxx xx

1. určení xxxxxxxx xxxxxxx kritérií xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxx

2. přiřazení xxxxx xx stálé xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx došlo.

(3) Předběžným xxxxxxxxxx převodních cen xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx úkon xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx transakcí podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla nebo xxxxx xxxxxx v xxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§13x

Xxxxxx poskytovaných informací

(1) Xxxxxxxxx o předběžném xxxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx obsahu, xxxxxxxxxx xxxxxx popis xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rysech, které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uznané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

c) den xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxx je xxxxxx,

x) xxx pozbytí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) jejich druh,

g) xxxxxxx transakce xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx z příjmů xxxx takovou xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx sjednanou xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx státu, xx kterým xxxx xxxx osoby nebo xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx x tom, xxx xxxxxxx

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxx, xxxx

3. xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx komisi.

(3) Xxxxx je obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obsahuje xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 namísto údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx vydání.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

§13x

Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx informaci o xxxxxxxxxx daňovém rozhodnutí xxxx předběžném posouzení xxxxxxxxxx xxx xx 3 měsíců xx xxxxx kalendářního xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace

Ústřední xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předběžném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx cen xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx žádosti xx postupuje podle xxxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxx xx xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 92/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

Oddíl 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§13xx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx entitách xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx poskytly české xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. s účinností xx 19.9.2017

§13xx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx stát xxxx

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x vykazované xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx podniků xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx z těchto xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxxx trhu v xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí konsolidovaná xxxxxx závěrka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxx obecně xxxxxxxxxxxxx xx státě xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx xxxxx nebo místa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx obdobím xx xxxxxx účetní xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, nebo xx xxxxx by se xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků

(1) Xxxxxxxxxx skupinou xxxxxxx xx xxxxxx skupina xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx jurisdikcích, xxxx

x) právnickou osobu xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxx xxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx také xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podniků xxxx xx vykazovaném xxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx její celkové xxxxxxxxxxxxx výnosy uvedené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 750&xxxx;000&xxxx;000 EUR xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, ve které xx xxxxxxxxx tato xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx směnných xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx 2015.

(3) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxx skupina xxxx nadnárodní xxxxxxxx xxxxxxx x které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 750 000 000 XXX xxxx x částkou x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 750 000 000 XXX x xxxxx 2015, xxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxx.

§13xx

Xxxxxxx entita

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny, xxxx xx x xx byla xxxxxxxx, xxxxx by akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx x xxxx jednotce xxxx obchodovány na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu v xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo jurisdikce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx této skupiny, xxxxx podléhá x xxxxx státě nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx členskou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13zf

Postavení xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx členská entita xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxx subjektu.

§13zf xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 305/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx mateřská entita x xxxxxxxxxxx evropská xxxxxx

(1) Xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx, xxxxx

x) se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx právech xxxx členské entity xxxx skupiny x xxxx dostačující k xxxx, xx

1. je xxxxxxx sestavit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. xx ji xxxxxx sestavit, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a

b) xxxxx xxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxx entity x xxxxxx míře jako xxxxx písmene a).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx skupinu zprávu xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx členská xxxxxx xxxx skupiny, xxxxxx jakákoli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ohlásila xxxx xxxxxxxxx členskou entitu xxxx skupiny, xxxxx xxxx jediná v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podá xxxxxx xxxxx zemí xx xxxx skupinu xx všechny evropské xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx entitou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxx xxxxxxx x zastupující xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§13xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x účinností xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxxx selhání xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyměňujícího xxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxx stav, xxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadnárodními xxxxxxxxx xxxxxxx z jiných xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací oznamovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxx

x) tento stát xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxx české xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx došlo x systémovému xxxxxxx xxxxx vyměňujícího xxxxxx xxxxx zemí nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§13xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x účinností xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxx podle xxxx

(1) Xxxxxx podle xxxx xx xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxx xx vztahu xx každému xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx dividendy xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx členská entita xxxxxxxxxxx platbu,

2. výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx daň x xxxxxx,

4. xxxxxxx xxx x příjmů,

5. xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření,

7. počet xxxxxxxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktiv xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupiny x tomto rozsahu:

1. xxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxx jurisdikce, xx xxxxxxx xx xxxxxx,

3. xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, x

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx údajů xxxxx xxxxxxx a).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, člení xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx měně.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx stejného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetním xxxxxx musí být xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx sestavování xxxxxx podle zemí xx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx považuje také xxxx xxxxxxx entity xxxx skupiny, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx entita xxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx entita xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx sídla nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx výkaznictví, xxxxxxxxx xxxxx, účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzor xxxxxx podle xxxx x xxxxxx x xxxxxx vyplnění.

§13zi vložen xxxxxxx předpisem x. 305/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 19.9.2017

§13xx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx entita xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx nejvyšší xxxxxxxxx entitou xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx entitu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxx zemí xx xxxx xxxxxxx.

§13xx vložen xxxxxxx předpisem č. 305/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx členská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinna xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) týkající xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx entitou této xxxxxxx.

§13xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x účinností xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx mateřskou xxxxxxx xxxx skupiny, xxxx xxxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xx tuto xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx za xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entita této xxxxxxx

x) není x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x je xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

1. tato xxxxxxxx mateřská xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zemí, xxxx

2. xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx vykazované xxxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zemí, xxxx

x) je xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx selhal, a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnilo.

(3) Česká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx podat oznámení xxxxx odstavce 2, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupující xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx entita xx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxx zemí,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx má x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx státu, xx xx zastupující xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a

5. xxxxx členská xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xx zprávu xxxxx xxxx xxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 3 se nepoužije, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx ze státu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx selhání xxxxxxxxxx.

§13xx

Xxxxx xxx podání xxxxxxxx

(1) Oznámení xx xxxxxx xx 12 xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx účetního období xxxxxxxxxx skupiny podniků.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyměňujícího xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny podniků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dříve než 3 měsíce xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx selhání xxxxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxx

(1) Česká členská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx

x) údaje xxxxx x technickému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx tato xxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx entitu xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxxx entitou xxxx xxxxxxx, xxxx x xxx, zda je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny, xxxx

x) x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xxx x), xxxx x xxx,

1. xxxxx členská entita xxxx skupiny xxxx xxxxxx podle xxxx xx xxxx xxxxxxx x její xxxx xxxx jurisdikci, nebo

2. xx sama xxxx xxxxxx xxxxx zemí xx tuto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx podává xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx jednotka xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinna ohlásit xxxx změnu správci xxxx do 15 xxx ode xxx, xxx nastala.

(5) Xxxxx xxxxxxx entita xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skupinou xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxx do xxxxx vykazovaného xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13xx

Xxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxx

(1) Oznámení x xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx lze xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§13xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxx xxxxx členské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pokutu xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxxx povahy také, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny o xxxxxxxxxx.

(2) Správce daně xxxx české xxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny, xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx 1&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxx české xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx entitou xxxx xxxxxxx, uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 500 000 Xx, xxxxx poruší xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx 600&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx oznamování.

(5) Pořádkovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxx xxxxx členské xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx, že xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx této skupiny xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx povinnosti oznámit xxxxxx podle zemí xx xxxx xxxxxxx, x jejichž poskytnutí xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx zprávě podle xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou jí xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, x

x) xxxxx v xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx mateřská entita xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost.

§13zp vložen xxxxxxx předpisem x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2017

§13xx

Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předá zprávu xxxxx zemí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx státu xxxx jurisdikce, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny xxxxxxx v této xxxxxx x xxxxx xxxx xxx dané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vyměňujícím xxxxxx xxxxx zemí. Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx vykonává ve xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx členské entity xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 měsíců xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx bezodkladně.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx kontaktním xxxxxx xxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx entitě této xxxxxxx.

§13xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

Xxxxx 6

Automatická xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znak.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x nim xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx uspořádání xx xxx účely xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx je xxxx uspořádání xxxxxxxxxxxx xxx zavedení,

b) xxxxx xxxx připraveny toto xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxx uskutečnily xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxxx.

§14x vložen právním xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14b

Přidružené xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx osoba xxxx jednotka xxx xxxxxx osobnosti

a) xx xxxxxx xx

1. řízení xxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xx schopna v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx druhé xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní osobnosti xxx, že xxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích práv, xxxx

3. xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhé osoby xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, nebo

b) xx xxxxx xx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(2) Pokud se xx xxxxxx, kontrole, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx téže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti podílí xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx nebo xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, jsou xxxx xxxxx xxxx jednotky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxx, xxxxxxxx, základním xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx jednotky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx entitami.

(4) Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx hlasovacích xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jednotky xxx právní osobnosti xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxx xxxx tato jiná xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx osobnosti.

(5) Xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 3 xx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vynásobením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx více xxx 50 % xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxx, jako xx držely 100 % hlasovacích xxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, její xxxxxx x příbuzní x xxxx xxxxx xx xxxxxxx osobu.

§14b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxxxxxxxxx uspořádání

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx uspořádání,

c) xxxx zřízeni xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx řídí xxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx x profesním xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, daňových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx uspořádání xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem x příslušným xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x porozumění, xxx xxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxx, vědí xxxx xx xxxx vědět, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jednotky xxx xxxxxx osobnosti podporu, xxxxx xxxx poradenství, xxxxx jde x

x) xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zpřístupňování xxxxxx uspořádání xxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Sb. x účinností xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx částí xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních uspořádání xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxx uspořádání

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, nabízeno xx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zpřístupněno xxx, xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uživatele xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx takové uspořádání, xxxxx xxxx typizovaným xxxxxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x účinností xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli přeshraničních xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx, xxxxx naplňuje xxxxxxx xxxxx charakteristický xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie a xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. je xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx státě nebo xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx podroben xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx státech xxxx xxxxxxxxxxxx,

3. podniká v xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nacházející se x xxxxx xxxxx xxxx jurisdikci a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx probíhá podle xxxxxx uspořádání, xxxx

4. xxxxxxxx činnost xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx které není xxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxxxxxxxxx znak

Charakteristickým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhýbání xx xxxxxxx povinnostem x xxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

§14g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§14x

Xxxxxxx osoba

(1) Povinnou xxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx známo, xxxx

x) xxxxx má toto xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx pod svou xxxxxxxxx.

(2) Uživatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx uspořádání xxxxx xxxxxxxx mlčenlivostí, x xx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx tento xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, pokud xx xxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. s účinností xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxx mlčenlivost

Profesní xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výměny informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Komoře daňových xxxxxxx České republiky,

b) xxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x auditorech,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x oznamovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. s účinností xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx včas sdělit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxx povinné osoby

Povinná xxxxx má xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14l

Oznámení

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx stálou provozovnu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx podrobena xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

c) je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx se xxxxx právem xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie ani xxxx x žádném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx uspořádání, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se právních, xxxxxxxx nebo poradenských xxxxxx x není xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx v žádném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správci xxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx zdanění x důvodu svého xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx,

x) má xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má x tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a není xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zisk x xxxx podrobena xxxxxxx z xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx vedení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx x žádném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx stálou provozovnu, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx činnost x xxxx podrobena xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx ani x xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničnímu xxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxx x informacích x xxxxx uspořádání.

(4) X xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 povinnost oznámit xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uživatel x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, pouze xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zprostředkovatelem xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) řídí xxxx koordinuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nedošlo.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje, x xxxxx členském xxxxx xxxxx obdobného xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. s účinností xx 14.8.2020

§14x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx x oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx entitou xxxxxx xxxxxxxxx,

x) podrobné údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx, pod kterým xx obecně xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

2. xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v obecných xxxxxx xxx, aby xxxxxx porušena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx veřejného pořádku xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) den, xxx xxx xxxx má xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, na xxxxxxx je uspořádání xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) označení členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto uspořádání x všech dalších xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, které xx xxxxx uspořádáním xxxxx xxx xxxxxxx, a

h) xxxxxxxxxxxxx údaje případné xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx dotčeny xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x informací x xxx, se xxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba x xxxxxxxx x změně xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí nové xxxx změněné údaje xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) x x).

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxx jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx

x) xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x

x) daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx státě xxxx jurisdikci, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxx vedení.

(4) Ministerstvu x Evropské komisi xx xxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) x x).

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 14.8.2020

§14x

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx

x) xxxx xxxx uspořádání zpřístupněno xxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx uspořádání připraveno x zavedení, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xxxx rozhodným xxx xxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xxxxx nastane xxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto uspořádání, xxxxxx xx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxx zprostředkovatel xxxxxxxxx xxx nebo prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx o xxxxx informací x xxxxxxxxxxx oznamovaném přeshraničním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx došlo.

§14n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 14.8.2020

§14o

Vyloučení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kroky ve xxxxxx xx zprostředkovateli xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx úkonem, které xx podle §13v xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx které xx xxxxx §13w xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14p

Uchovávání xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx od posledního xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jinou povinnou xxxxxx xxxx x xxxxx členském xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx zprostředkovatelem tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxx podání xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se podává xx tiskopise vydaném xxxxxxxxxxxxx a činí xx datovou zprávou

a) xxxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx podatele xxxxxxxx, kterým se xxx xxxxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x účinností xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx povinné osobě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx může povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14s

Lhůta pro poskytnutí xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx posledního dne xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 343/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 14.8.2020

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu

§15

Podmínky x xxxxx xxx xxxxxx informací z xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Kontaktní xxxxx poskytne z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx předpokládá, xx x xxxxx jiném xxxxx může dojít xx zkrácení daně,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx daň xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x České republice, xxxxx by xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx uskutečňováno xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xx snížení daně x některém x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx může xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx spojenými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxxxx zjištění skutečností, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx jiném xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx správu xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx jednoho xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx místo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx místo x xxxxxxx, xx xx jsou sděleny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě.

Xxx 4

Xxxxxx xxxxx

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx

(1) Xxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx využity informace, xxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx automaticky

Kontaktní místo xxxxxx xxxxxxxxxx místům xxxxxx členských států xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx automatickou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně, x xx xxxxxxxx stanoveným xxxxxx xxxxxxxxx dohodou.

XXXXX XX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§18

Xxxxx při xxxxxxx, dílčích xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx, aby v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, dílčích řízeních xxxx xxxxxx postupech xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx správě xxxx x xxxxx xxxxx,

x) nahlížet xx xxxxx xxxxxx jiného xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx písemností, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx orgánu, xx xxxxxx xx xxxxxx osoba zařazena, xxxxxxxxx její xxxx xxxxxxxx zařazení,

d) xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§19

Souběžné daňové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx, že koordinovaně xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zájem.

(2) V xxxxxx souběžné daňové xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxx daňová xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx stanovení x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňové kontroly.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly x České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx

(1) Kontaktní xxxxx xxxx dožádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xxxx jiné písemnosti xxxxxxxx se daní. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxx xxxx název x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx identifikaci x případné xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nejsou xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze x xxxx důvodu, xx xx xxxx doručeny x xxxxxx, kterému xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dožadující xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, zejména x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X doručení nelze xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřiměřené xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx nepřísluší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx učiněného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) písemnosti xxxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX SPOLUPRÁCE

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§21

(1) Kontaktní místo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx pokud xx poskytnutí informací xxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Důvodem x odmítnutí poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx informace

a) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx instituce,

b) xx výhradně x xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx nebo xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

c) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx ji xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx získal x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, jiným xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx spolupráce, xxx xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx mezinárodní xxxxxx xxx vymáhání některých xxxxxxxxxx pohledávek, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce, mohou xxx použity xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx místo udělí xx žádost kontaktního xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx v odstavci 1 nebo 2, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxxxx x písemnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx moci, který xxxx xxxxxxxx obdobné xxxxxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy Xxxxx republiky, použity x xxxxxx xxxxx xxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxx 2 pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x písemnosti, které xxxx poskytnuty xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x Xxxxx republice.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxx členském xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx informace xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx předat tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx obdrželo xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa x záměru xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx místo xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx poskytlo, xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx předány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, udělit souhlas x tím, aby xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx místem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 1 použity xxxxxx členským státem x xxxxxx účelu xxxxx §22 odst. 3.

§24

Xxxxxxx informací xx xxxxxxxxx x dalšími xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx kontaktního xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxx význam xxx xxxxx podle §22 odst. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxx, xxxxx

x) kontaktní xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx informace xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, jemuž xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx, xx informace, xxxxx získalo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx význam pro xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx smluvního xxxxx nebo od xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx účely xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx 2 pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx předat xxxx informace kontaktnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva x právní předpisy Xxxxx republiky umožňují.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 postupuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytlo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce

§25

Standardní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státem xxx provádění mezinárodní xxxxxxxxxx se použije xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jsou stanoveny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; k xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Kontaktní místo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x místo pobytu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, x xxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoba, x xxx xxxxxxxxxxx, xx má požadované xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx standardním xxxxxxxxx její xxxxx, x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx použije datový xxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx standardní formulář xxxxx odstavce 1 x v žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxx to xxxx xxxxx, použije xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktní xxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§27

Xxxxxx komunikace

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou poskytovány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě.

§28

Jazyk komunikace

(1) Xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyhotovují x xxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxx místo x kontaktní místo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x x ní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx poskytne, xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx připojených xxxxxxxxxx xx úředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx státu.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§29

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx1) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx širší mezinárodní xxxxxxxxxx dojedná xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán s xxxxxxxxxx místem xxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx smluvnímu xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx, než jakou xxxxxxxxx xxxxxx členskému xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx širší xxxxxxxxxx xxxxxx jinému xxxxxxxxx státu, xxxxx x xx xxxxxx.

§30

Přístup x informacím xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní spolupráce x xxxx proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se daňovým xxxxxxxxxxx.

(3) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx předá Evropské xxxxxx a ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x dokumenty xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx bez xxxxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx žádné další xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxx.

§32

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kontaktním xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx zdaňovacímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2014.

§33

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx daní x x xxxxx zákona x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Část xxxx zákona č. 438/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx.

3. Xxxxx č. 691/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx při správě xxxx x o xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 438/2003 Xx.

4. Xxxxx č. 286/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2000 Xx., o mezinárodní xxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x Xxxxxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx

§34

Xxxxx č. 456/2011 Sb., x Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 458/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx d).

2. V §4 xxxx. 3 xxxxxxx b) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dílčího xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

3. X §7 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx nová xxxxxxx x) a x), která znějí:

"c) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx působnost dílčího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

4. X §10 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontaktního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek,".

5. X §10 se xx xxxxx odstavce 3 doplňuje písmeno x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§35

Xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 3 xxxx. x) xxx 5 xxx:

"5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dílčího xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxx xxxxxxxx některých finančních xxxxxxxxxx, a xx x pověření ministerstva,".

2. X §4 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx bod 6, xxxxx xxx:

"6. xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx, x to z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

3. X §8 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx útvaru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. X §8 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno d), xxxxx zní:

"d) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§36

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.
Xxxxx v. r.
Nečas x. r.

Příloha x. 1 x zákonu x. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Pojmem "finanční xxxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, depozitní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx specifikovaná pojišťovna.

2. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx představuje xxxxxx finančního xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx z těchto xxxxxx: i) xxxxxx 3 let končící 31. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rokem, xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx výpočet; xxxx ii) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx entita, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednu xxxx xxxxxxx z níže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v jeho xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx, směnkami, vkladovými xxxxxxxxxxx, deriváty xxx.), xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správu xxxxxxxxx, nebo

iii) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zastoupení jiných xxxx,

xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx jinou entitou, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, schovatelskou institucí, xxxxxxxxxxxxxx pojišťovnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x tou, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx investic nebo xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), jestliže xxxxx xxxxxx entity pocházející x příslušné xxxxxxxx xxxx alespoň 50 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx 3 xxx xxxxxxx 31. xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xx) xxxxxx existence xxxxxx. Xxxxx "investiční xxxxxx" xx xxxxxxxxxx xx entitu, xxxxx xx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx D xxxx 1 xxxx. x) až x).

Xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxx zněním xxxxxxxx v definici "xxxxxxxx xxxxxxxxx" v xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx Action Xxxx Xxxxx).

5. Xxxxx "xxxxxxxx majetek" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx společníka, komoditu, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný podíl, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, pojistné xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxx xxxxx na xxxx.

6. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovny, xxx uzavírá xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx smluv.

7. Pojmem "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx x xxxxxxx xx každou jurisdikci xxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxxx xx oznamování xx strany finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxx, že xx-xx finanční instituce xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx má xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxxxxxxx, jsou-li xxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx rezidenty x této jurisdikci, x výjimkou xxxxxxx, xxx svěřenský xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxx, xxxxxx členskému xxxxx, xxxxxxx xx rezidentem xxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx entitu xxxx xx nachází x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x příjmů), xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jurisdikce, x xx tudíž finanční xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx, xxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxx právních přepisů xxxx jurisdikce,

b) má xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x této xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx jurisdikci xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx finanční xxxx xxxx xxxx vede.

B. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce

1. Xxxxxx "neoznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx:

x) xxxxxx xxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxx, které jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účastí, důchodovým xxxxxx x úzkou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx entity, mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx jinou entitou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxx je xxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bude ohroženo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx její xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx všechny požadované xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx "xxxxxx xxxxxx" xx rozumí xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, jakýkoli xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, okres xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vlastněné xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x dílčích xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

x) "Xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxx označení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx příjmy xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx připisovány na xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jejich xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby. Xxxxxxxx součástí není xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx soukromá osoba xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxx.

x) "Xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx samostatnou právní xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) xxxxxx je přímo xxxx prostřednictvím xxxxx xxxx několika ovládaných xxxxx xxxxx vlastněna x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vládními xxxxxxxx,

xx) čisté příjmy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx neplyne xx xxxxxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx x

xxx) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přejde xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vládního xxxxxxxx x xxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx veřejnost x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xx výše xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x využívání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodního xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxx xxxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Pojmem "mezinárodní xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně nadnárodní xxxxxxxxxx, x) která xx xxxxxx především x xxxx, ii) xxxxx má xx xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x svém xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a iii) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx oběh xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx je xx xxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx xxxx xxxxxx vlastněno xxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx xxxx plnění x případě xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx současnými xxxx bývalými xxxxxxxxxxx, xxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určili, xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx fond:

a) xxxx xxx jednu xxxxxxxxxx xxxxxx x právem xx xxxx xxx 5 procent x xxxxxxx fondu,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxx xx xxxxxxxx xx svému postavení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx podléhá odložené xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

xx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 5 xx 7 xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 17 xxxx. x), xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxx) xxxxxxxxxxx xxxx čerpání prostředků x fondu xx xxxxxxxx xxx při xxxxxx specifikovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 5 až 7 xxxxxx článku xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx X bodu 17 xxxx. x), xxxx se na xxxxxxxxxxx nebo čerpání xxxx xxxxxx specifikovanými xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xx) příspěvky, xxxx xxx určité xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvky, od xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx odkazem xx příjem x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx, xxxx nesmějí ročně xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 XXX, při xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx účtů a xxxxxx xxxx podle xxxxxx XXX xxxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx s xxxxx účastí" se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x invalidity xxxx xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx bývalými xxxxxxxxxxx, xxxx osobami, které xxxx zaměstnanci xxxxxx, xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx:

x) fond má xxxx než 50 xxxxxxxxx,

x) xx fondu xxxxx příspěvky jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnavatelů xx xxxxx, jiné xxx převody xxxxxxx x důchodových x xxxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxx X xxxx 17 písm. x), xxxx omezeny xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, x němž xx fond xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx 20 % x majetku xxxxx x

x) xxxx xxxxxxx regulaci ze xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx orgánům finanční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x informacemi.

7. Pojmem "xxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxx, mezinárodní organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx entitou, xxxxxxxxxxx organizací nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek, xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx tito xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx kteří xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobní xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx entitu, mezinárodní xxxxxxxxxx nebo centrální xxxxx.

8. Pojmem "kvalifikovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx kreditních xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx kartě x xxxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zásady x xxxxxxx xxx x zamezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšujícího xxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 XXX, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákazníkovi do 60 dnů xxxxxx, x obou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx C přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxx tyto xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xx xxxxxxx vráceného zboží.

9. Xxxxxx "xxxxxx nástroj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx regulována xxxx nástroj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podíly x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování jsou x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx, xxxxx nejsou oznamovanými xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entity x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx regulována xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, že tento xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, a xx xx předpokladu, xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevydal xxx xxxxxx xxxxx listinné xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nástroj kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx II xx VII přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx těchto xxxxxxx, xxxx xxxx tyto xxxxx předloženy k xxxxxxxx odkupu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx zavedeny xxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2018 xxxxxxxxx xxxx imobilizovány.

C. Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a:

a) x xxxxxxx investiční xxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účast x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Bez xxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxxx majetkovou xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx: x) xxxxxxxxx investiční poradenství xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákazníka x xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx uloženého jménem xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxx xxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx uvedena x xxxxxxx a), jakoukoli xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx instituci, xxxxx xxxx tato xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx vyhnout xx xxxxxxxxxx x

x) jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, mimo xxxxxxx xx sjednaným xxxxxxxxx xxxxxxx ve formě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyňatého xxxx.

Xxxxx "finanční xxxx" xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx jakýkoli xxxxxxxxxxxxx, běžný, spořiči, xxxxxxxxx účet xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xx účet, xxxxx xx doložen vkladovým xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx certifikátem xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxx běžného xxxxxxxxxxx bankovních služeb xxxx podobného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx drženou xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.

3. Pojmem "xxxxxxxxxxxx účet" se xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x pojištění xxxxxxx, xx xxxx xx držen finanční xxxxxxx ve prospěch xxxx xxxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx x xxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx (partnership), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xx majetkovou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zakladatele nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx oznamovaná osoba xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxx "xxxxxxxx smlouva" se xxxxxx xxxxxxx, jiná xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxx, xxxxx, úraz, xxxxxxxxxxx xxxx škodu xx xxxxxxx.

6. Pojmem "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx období, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx určeno podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx života xxxxx nebo více xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se považuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, kde xxxx smlouva uzavřena, x kterou se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částku po xxxx několika let.

7. Xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxxxx, xxxxx má kapitálovou xxxxxxx.

8. Xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx rozumí xxxxx z xxxxxx xxxxxx: i) částka, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků xx odkup xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" nezahrnuje xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvou x životním xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx v xxxxxxx újmy na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx kompenzuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zaplaceného xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xx pojištění xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx pojistné xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx, x důvodu xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx účetní xxxx jiné xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xx dividenda xxxxxxxx x pojistné xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx pouze plnění xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx pojistného nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxxx je pojistné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo splátky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splatné xx xxxxxxx této xxxxxxx.

9. Xxxxxx "dříve xxxxxxxxxx účet" se xxxxxx:

x) finanční účet xxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx účet majitele xxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže:

i) xxxx majitel xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x),

xx) xxx xxxxx xxxxxxx standardů požadavků xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx X přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kteréhokoli x finančních účtů xxx uplatňování jakékoli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx entita x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx uvedenými finančními xxxx i s xxxxxxxxxx dalšími xxxxxxxxxx xxxx daného majitele xxxx, xxxxx jsou xxxxx písmene x) xxxxxxxxxx xx dříve xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxx) x xxxxxxxxxxx x finančním xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx AML/KYC, xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povoleno xxxx postupy x xxxxxx xxxx vykonat xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx AML/KYC xxxxxxxxx xxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) x

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu nevyžaduje, xxx xxxxxxx xxxx x xxxx jako x zákazníkovi xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx informace xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx "xxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxx-xx považován xx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 9 xxxx. x).

11. Xxxxxx "dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby" xx xxxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo více xxxxxxxxx osobami.

12. Xxxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx" xx rozumí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

13. Xxxxxx "xxxxx existující xxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

14. Pojmem "xxxx s xxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxx osoby s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxx nepřevyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

15. Pojmem "účet x vysokou xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s úhrnným xxxxxxxxx nebo hodnotou, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx převyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

16. Xxxxxx "xxxx xxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

17. Pojmem "xxxxxx xxxx" se xxxxxx kterýkoli z xxxxxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx penzijní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx podléhá xxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxxxx xxxx xxxx xx součástí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx penzijního xxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxxxxx důchodových nebo xxxxxxxxxx dávek, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x případě smrti,

ii) xxxx xx daňově xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx xxxx, které xx jinak xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxx xxxx vyňaté z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx sazbou, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odloženo xx tento je xxxxxx xxxxx xxxxxx),

xxx) xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx účtu,

iv) xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zdravotní xxxxxxxxxxxxxx xx smrtí, xxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx těchto událostí xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx: i) roční xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 XXX, xxxx xx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx částky xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX, x xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxx XXX xxxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx tento xxxxxxxxx x x případě, xx na něj xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo prostředky x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xxxx b), xxxx z jednoho xxxx více důchodových xx xxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx X v xxxxxxxx x xxxx 5 xx 7,

b) xxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určený xxx xxxx xxxxx xxx xxx důchodové xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zavedeném xxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx určený xxx xxxx účely xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx xxxx, které xx jinak podléhaly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zdaněny xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx účet xxxxxx xxxxx sazbou),

iii) xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx), xxxx xx xx výběry xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

xx) xxxxx příspěvky jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 000 XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtů x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx, xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx odrážky xx), xxxxxxx tento xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx být xxxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxxxx z jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xxxx x), xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X v xxxxxxxx x xxxx 5 až 7,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx pojištěný xxxxxxx xxxx 90 xxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx pojistné, xxxxx xx v xxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pojistné doby xxxx do té xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx věku 90 xxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx,

xx) xxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx, zápůjčkou xx xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx) částka, xxxx xxx dávka x xxxxxxx smrti, splatná xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaplaceného xxxxxxxxxx s odečtením xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vznik, xx xxxx existence xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a

iv) smlouva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx úplatu,

d) účet, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listu,

e) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) se xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxxx, výměnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobního majetku xx předpokladu, xx xxxx splňuje xxxx xxxxxxxxx:

- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx povinnosti přímo xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je financován x xxxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, povinnosti prodávajícího xxxxxxx xxxxxxxx podmíněný xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- aktiva xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jinak rozdělena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (mimo xxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxx) při xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx není xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

- účet xxxxxxxxx x účtem xxxxx xxxxxxx f),

iii) x povinností finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx stranou xxxx platby xxxxxxxx x pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splatný xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úvěrovém xxxx a xxxxxxxxx xx není xxxxxxxx xxxxxx x

xx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zavede xxxxxx x xxxxxxx xxx x zamezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 XXX, xxxx x xxxxxxxxx toho, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšující xxxxxxxx xxxxxx zákazníkovi xx 60 xxx xxxxxx, x obou xxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxx pro převod xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX článku X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

18. Xxxxxxxx xxxx xx "veden xxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) které xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx úschovy, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x této instituci xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxx se tohoto xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx institucí, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkovou xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) která má xxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx x smlouvu x pojištění xxxxxxx.

X. Xxxxxxx nefinanční entita

1. Xxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxx 50 % xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx entity xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx pasivním příjmem x méně než 50 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx entitou xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx jsou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pasivní xxxxxx nebojsou xx xxxxxx jejich vytváření xxxxxx,

x) xxxxx nefinanční xxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxx je nefinanční xxxxxx propojenou xxxxxxx x entitou, jejíž xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů,

c) xxxxxxxxxx entita xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx bankou xxxx entitou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nefinanční entity xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx akcií xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx podnikání xxxxxxxx instituce, xxxx x poskytování financování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx postavení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx, xxxx investiční xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, rizikový xxxxxxxxxx fond, fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktur xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož účelem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností x xxxx držení účastí x těchto společnostech xx formě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nemá žádnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx historii, xxx investuje xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx provozovat xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx finanční instituce, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx 24 xxxxxx xx xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nefinanční xxxxxx x uplynulých xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a probíhá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x cílem dále xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx entita xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s propojenými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx entity x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx entitě, xxxxx xxxx propojenou xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxx entit xx xxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx entita xxxxxxx všechny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx x provozována xx svém státě xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx jurisdikci, xxx je xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx komorou, odborovou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizací, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo organizací xxxxxxxxxxxx výhradně xx xxxxxx podpory xxxxxxxx xxxx,

xx) xx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx je rezidentem, xx osvobozena xx xxxx x xxxxxx,

xxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx členy x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na jeho xxxxxxxx xxxx majetku,

iv) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx, nefinanční xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx kompenzace xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, kde je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx její majetek xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx vládě xxxxx xxxx xxxx jurisdikce, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx rezidentem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxx xxxx" se xxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vede xxxxxxxx účet, zaznamenává xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx finančního účtu. Xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx institucí x xxxxx drží xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxx x xxxx prospěch jakožto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx právem, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x za xxxxxxxx xxxx xx považována xxxx xxxx osoba. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx majitelem xxxx xxxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze smlouvy. Xxxxxxxx není nikdo, xxx xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx plnění podle xxxxxxxx smlouvy. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pojistné smlouvy x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu xx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxx každá osoba x nárokem na xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx.

2. "Postupy XXX/XXX" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx uplatňuje podle xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx obdobných xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx "entita" xx xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, osobní xxxxxxxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xx "xxxxxxxxxx entitou" x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx: x) jedna x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx druhou; xx) xxx xxxxxx xxxx ovládány xxxxxxxx; xxxx iii) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx X xxxx 4 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pojem "ovládání" xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx "XXX" se xxxxxx xxxxxx identifikační číslo xxxxxxxx poplatníka (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikačního čísla).

6. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx kterýkoli x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) potvrzení x xxxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx státním orgánem (xxxx. vláda xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx) státu nebo xxxx jurisdikce, x xxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx platný doklad xxxxxxxxxx vydaný oprávněným xxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxx nebo její xxxx xxxx obec), xx kterém xx xxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zjišťování xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx jakýkoli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx), xx kterém xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx státě nebo xxxx xxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxx, nebo stát xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx založena xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zauditovaný xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx entity xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx listinný důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx záznamech xxxxxxx xxxxxxxx účtu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx odvětvového xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx svou xxxxxxxx podnikatelskou xxxxx xxx xxxxx postupů XXX/XXX xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx daňové, x xxxxxx zavedla přede xxxx xxxxxx finančního xxxx jako dříve xxxxxxxxxxxx účtu, xxxxxxxx xx xxxx známo xxxx xxxx důvod xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx klasifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

7. Pojmem "xxxxxxxxxxxxxxx odvětvový xxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx provozoven podle xxxxx podnikání, xxxxxxxxx xxx jiné xxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxx místo, xxx sídlí její xxxxxxxx xxxxxx. Adresou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx adresa xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx entita xxxxxx xxxx, poštovní přihrádka xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, ledaže je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a je xxxxxxx jako xxxxx xxxxxx x jejích xxxxxxxxxxx dokumentech. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není poskytnutá xxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxx "xxxxx okolností" xx xxxxxx jakákoliv xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx toho, xxx xx určitá xxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xx xxxxx x xxxxx postavením této xxxxx x xxxxxxx. Xxxxx toho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně majitele xxxx, xxxxxx doplnění, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx jakoukoli xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX článku X xxxx 1 až 3 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx informací xxxx xx postavení xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxx na oznamování

A. X oznamovaných informacích xxxx xxx uvedena xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Bez xxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxxxx platí ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtu, který xx dříve xxxxxxxxxxx xxxxx, xx XXX x xxxxx narození xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx takové DIČ xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je povinna xxxxxxxx přiměřené xxxxx, xxx XXX x xxxxx narození xxxxxxxx xx dříve existujících xxxx xxxxxxx xx xxxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účty xxxxxxxxxxxxxx xxxx oznamované xxxx.

X. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxxx stát, xxx xx rezidentem, xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém nastal xxxxxxxx den.

Oddíl II

Obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

X. X xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účtem xxxxxxxx dnem, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx postupů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx XX až XXX, x není-li xxxxxxx xxxxx, údaje x xxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx na xxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx dříve existující xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxx existujících xxxx xxxxxxxxx osob

A. Xxxx. Následující postupy xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxx s xxxxx hodnotou. X xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx následující xxxxxxx.

1. Xxxxxx bydliště. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx záznamy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx účtu - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x níž xx adresa vztahuje.

2. Xxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informace x aktuální xxxxxx xxxxxxxx majitele účtu - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx listinných xxxxxxxx, jak xx xxxxxxx v xxxx 1, je oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx prověřit, zda xxxx s možností xxxxxxxxxxxxxx vyhledávání uchovávaná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahují jakékoli xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xx 6:

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zúčastněného xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zúčastněném státě x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx příkazy, xxxx xxx x xxxxxxxxxxx účtu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx účet xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx platnou plnou xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě x adresou v xxxxxxxxxxx xxxxx nebo

f) xxxxxxxxx pro úschovu xxxxx nebo adresa xxxxx přebírající xxxxx x zúčastněném xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx adresu majitele xxxx.

3. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vyhledávání xxxxxx xxxxxxxx žádné x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2, nejsou xxxxx žádná xxxxx xxxxxxxx, dokud xxxxxxx xx změně okolností, xxxxx povede x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxx účtem, xxxx xx účet nestane xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Jestliže xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx musí x xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx 6 x xxx tento xxxx xxxxxxx některá z xxxxxxx stanovených x xxxxxxxx bodě.

5. Jestliže xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nalezena instrukce xxx xxxxxxx pošty xxxx adresa xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x majiteli xxxx xxxx nalezena xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v bodu 2 xxxx. x) xx x), oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhledávání x listinných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx C xxxx 2 nebo xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx majitel xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nalezena xxxxxxxx xxxxxxx x xxx pokus o xxxxxxx čestného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účet xxxxxxx xxxx nezdokumentovaný.

6. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 není xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x majitelem účtu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx doručování xxxx xxxxxx bydliště x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx číslo v Xxxxx republice, nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtům xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx prověřila a xxxx xxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx x

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xxxxxxxxx x majiteli xxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxx plnou moc xxxx podpisové xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x vede xxxxxx o:

i) xxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx prokazujících, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx x xxxx s xxxxx hodnotou, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxx ke xxxxx okolností, xx xxxxxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xx lhůtě do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo do 90 dnů xxx xxx, xxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx čestné xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx, kde xx aktuální adresa xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prohlášení x listinné xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx 6.

C. Xxxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx data x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x článku B xxxx 2.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxx 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx prohledávání xxxxxxxxxx záznamů xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx složka x xxxx x xxxxxxxxxxx obsahuje jakékoli xxxxxxx uvedené x xxxxxx B xxxx 2, x pokud xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxx uvedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx posledních 5 xxx:

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazech xxxxxxxxxxxxx x účtu,

b) x xxxxxxxxxx smlouvě x xxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce získala xxxxx xxxxxxx AML/KYC xxxx xxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxx mocích xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Výjimka x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamech xxxxx xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx x možností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxx:

x) xxxx, x xxx je majitel xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx aktuálně xxxxxxx x oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx majitele xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxx xxxx (xxxxxx účtu u xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) skutečnost, xxx xxxxxxxx aktuální xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx majitele xxxx x

x) xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx podpisové xxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx pro xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx účtem x jakýmkoli xxxxx x xxxxxxx hodnotou, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro styk xx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxxx x tímto xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže manažer xxx styk xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx toho, xx xxxxxxx xxxxxx oznamovanou xxxxxx.

5. Účinek xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nalezeny xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxx 2 x xxxx xxxxxx, xx xxxx drží xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxx 2 xxxx. x) až x) xxxx jestliže xxxxx k xxxxxxxx xxxxx okolností, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx několika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tímto xxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx nakládat xxxx x oznamovaným xxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xx indicie xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx X bodu 6 x xxx tento xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovených x uvedeném xxxx.

x) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pošty nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x žádná xxxxx indicie xxxxxxx x článku B xxxx 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx musí xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxx prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kde xx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx získat, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Jestliže xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxx x xxxxxxx hodnotou, xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx některého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx provést rozšířené xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x němž se xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx takový xxxx na základě xxxxxx prověření xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxx oznamovaný xxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovat každoročně, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x vysokou xxxxxxxx xxxxxxx rozšířené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx xx zákazníky xxxxx xxxxxx X xxxx 4 xx xxxxxx x témuž xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx následujícím xxxx, pokud se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, dokud xx xxxx xxxxxxx zdokumentovaným.

8. Xxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx hodnotou xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, která povede x jedné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku B xxxx 2 a xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx každému xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx k němuž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx X xxxx 6 x xxx tento xxxx xxxxxxx xxxxxxx x výjimek stanovených x xxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, aby manažer xxx styk xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx identifikovat jakoukoli xxxxx okolností. Bude-li xxxxxxxxx manažeru pro xxxx xx zákazníky xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxx novou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx změnu xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx X bodu 6, xx povinna xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Prověření xxxxx existujících xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnotou xxxx xxx xxxxxxxxx do 1 roku xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx existujících xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx hodnotou xxxx xxx dokončeno do 2 let xx xxxxxxxxxx dne.

E. X xxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx byl identifikován xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx jako x oznamovaným účtem xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx xxxx v případě xxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných účtů xxxx xxxxxx účty xxxxxxxxx osob.

A. U xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxxxx při založení xxxx získat čestné xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kde xx majitel účtu xxxxxxxxxx pro daňové xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxx finanční institucí x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, a xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx shromážděné podle xxxxxxx XXX/XXX.

X. Xx-xx x čestném xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx majitel xxxx xx xxxxxxxxxx xxx daňové účely x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účtem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx také xxxxxxxxx XXX majitele xxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx X článku C, x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

X. Jestliže x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dojde ke xxxxx okolností, ze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx prohlášení x xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se x xxxxx okolností xxxxxxxxx, xxxx xx 90 xxx ode xxx, xxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nastane později, xxxxxx xxxxxx prohlášení, xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx správnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx jeho xxxxx, x xxxxx x xxx uchová i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejné xxxxx nezíská xxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx vysvětlení, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxx rezidentem xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx čestném xxxxxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx okolností.

Oddíl X

Xxxxxxxx xxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx postupy xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx entit.

A. Xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx na všechny xxxxx existující účty xxxxx, nebo samostatně x ohledem na xxxxxxxxx xxxxx zjištěnou xxxxxxx takových xxxx, xxxxx existující xxxx xxxxxx x úhrnným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxx nepřevyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx oznamovat xxxx oznamovaný xxxx, xxxxx úhrnný zůstatek xxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx uvedenou xxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx existující xxxx entity, který xx k rozhodnému xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx hodnotu xxxx přesahující xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x rozhodnému xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx částku, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx částku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx X.

X. Xxxx entit, xxxxx xx nutné xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx entit xxxxx článku B xxxxx, xx xxx x účty drženými xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxx xxxxxxxx pasivními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s jednou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx oznamovanou xxxxxx xxxx oznamovanými xxxxxxx, se xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxx článku X xxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx níže uvedené xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxx držen jednou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx osobami:

1. Xxxxxx, zda je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxx regulatorní účely xxxx xxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx (xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxxx postupů AML/KYC) x určení, xxx x informací xxxxxxx, xx majitel xxxxxx xxxxxxxxxx zúčastněného státu. Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zúčastněného xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x zúčastněném xxxxx.

x) Xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zúčastněného xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx majitele xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací odůvodněně xxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxx oznamovanou xxxxxx.

2. Určení, xxx xx xxxxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (včetně xxxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxx) musí xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx určit, xxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxx nefinanční entitou x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oznamovanými xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx x ovládajících xxxx xxxxxxx nefinanční entity xxxxxx oznamovanou, s xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxx určování musí xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) v pořadí, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx určení, zda xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce od xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odůvodněně xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxx investiční entitou xxxxx xxxxxx A xxxx 4 písm. x) přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx finanční institucí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

x) Určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob majitele xxxx xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uchovávané podle xxxxxxx AML/KYC.

c) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX x xxxxxxx xxxxx existujícího xxxx xxxxxx xxxxxxxx jednou xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úhrnným xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxx nepřesahují xxxxxx odpovídající 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX xxxx

xx) xxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxx xxxx xxxx ovládající xxxxx x jiné xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

3. V xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx pasivní nefinanční xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx osoba oznamovanou xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx XXX xx. B xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx platné xxx xxxxx existující účty xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxxx účtů xxxxx x úhrnným xxxxxxxxx xxxx hodnotou účtu, xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 250 000 USD, xxxx xxx dokončeno xx 2 let xx xxxxxxxxxx xxx.

2. Xxxxxxxxxxx dříve existujících xxxx xxxxx x xxxxxxx zůstatkem xxxx xxxxxxxx účtu, xxxxx x rozhodnému xxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, musí xxx xxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozví xxxx má důvod xxxxxxxxxxxx, xx čestné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx související x xxxxx xxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx 90 dnů xxx xxx, kdy xx o xxxxx xxxxxxxxx dozvěděla, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku X xxxxx, zda jde x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx D xx xxxxxx xxxxx získat xxxxxxxxxx vysvětlení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxx listinných xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx záznam, xx xxxxxx uvede xxxx xxxxx, a xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx uplatňují za xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxx xxxx xxxxxx xxxx entit.

A. Postupy xxxxxxxxxxx k vyhledání xxxx entit, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. X nových xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx prověřování x xxxxxx, zda xx xxxx držen xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či pasivními xxxxxxxxxxxx entitami x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx které xxxx xxxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Určení, xxx xx entita xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) V xxxxx případě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx součástí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituci xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx rezidentem xxx xxxxxx účely, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx adresu xxxxxxxx xxxxx entity x xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx rezidentem.

b) Xxxxxxxx x čestného prohlášení xxxxxxx, xx majitel xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tímto xxxxx xxxxxxxx jako x oznamovaným xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, nebo xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Určení, xxx xx xxxxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx osobami. X xxxxxxxx nového účtu xxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) x xxxxxx, xxxxx xx za daných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx se jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx informací, které xx k xxxxxxxxx, xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odůvodněně xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx entitou xxxxx xxxxxx A xxxx 4 xxxx. b) přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx oznamování.

b) Xxxxxx ovládajících xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxx majitele xxxx xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx shromážděné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX.

x) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou. Pro xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx prohlášení majitele xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx oznamující xxxxx finanční instituce xxxxx xxxx xx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx nesprávné xxxx nespolehlivé, uplatní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx postup xxxxx xxxxxx V xx. X xxxx 3.

Oddíl XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedených xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla:

A. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x listinné xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo listinné xxxxxx, xxxxxxxx je xx známo xxxx xx důvod xxxxxxxxxxxx, xx čestné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finanční účty xxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx důchodu x xxx skupinovou xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu. Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx než xxxxxxxx, k pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pojištěného, není xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančním účtem xxxx s účtem xxxxx xxx oznamovaným xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znalost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx oznamovanou osobou. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvod xxxxxxxxxxxx, že oprávněná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx nebo smlouvě x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x touto oprávněnou xxxxxx xxxxxxxx indicie xxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx X. Xxxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce má xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx XXX článku X.

X xxxxxxxxx účtem, xxxxx xx členským xxxxxxx xx skupinové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvě x xxxxxxxxx důchodu, xxxx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx účet, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx pojistná xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupinová xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdržet xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx s jejich xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osoby, kterým xx xxx v xxxxxxx smrti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

xxx) xxxxxx částka xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 000 USD.

Pojmem "xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouva x kapitálovou xxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx s kapitálovou xxxxxxxx, xxxxx: x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxx sdružení či xxxxxxx, x xx) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx člena xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, jež se xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx podskupiny xxxxx, xxxxxxx jiné než xxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx "skupinová xxxxxxx x pojištění xxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx účastníky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sdružení xx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zůstatků xx xxxx a xxxxxx xxxx

1. Slučování xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtů držených xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx zákazníka xxxx XXX, a xxxxxxxx xxxxxxxx zůstatků xxxx hodnot xx xxxxxx. Za účelem xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx drženého xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxx zůstatek xxxx xxxxxxx společně drženého xxxxxxxxxx xxxx.

2. Slučování xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx úhrnného xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx vzít v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxx v míře, x jaké informační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce tyto xxxxxxxx účty xxxxxxxxx xxxxxxx na datovou xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx účtech. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v xxxxx bodě, xx xxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx hodnota společně xxxxxxxx finančního xxxx.

3. Xxxxxxxx pravidlo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtů držených xxxxxx k xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx účtem x xxxxxxx hodnotou, xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx pro styk xx xxxxxxxxx xx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, že je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx toutéž osobou, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx sloučit.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx denominované x amerických xxxxxxxx xx třeba xxxxxx x xxxx ekvivalentní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx x. 3 x zákonu č. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxx hlavního xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XX xx. X x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znaky x oddíle XX xx. X a x xxxxxx II xx. X odst. 1 písm. b) xxxx 1 x x oddíle XX xx. C xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Test xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx výhody hlavním xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx očekávat, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx XX xx. X xxxx. 1 písm. x) bodě 1, xxxxxx XX xx. X xxxx. 1 xxxx. c) xxxx x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx přínosu.

Oddíl XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx znaků

Čl. X

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx uživatel nebo xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx podmínku, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx mohlo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, úhrady finančních xxxxxxx nebo jiné xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx uspořádání, nebo

b) xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx uspořádání xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx případu, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zčásti nebo xxxxx vrátit, pokud xx xxxxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx podstatně standardizuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx k xxxxxxxxx xxx více xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx charakteristické xxxxx xxxxxxx x xxxxxx hlavního přínosu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak využití xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx něhož xxxx účastník xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx, x xx xxxxxxxxx převodem xxxxxx xxxxx do jiné xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ztrát.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x převedení xxxxxx na xxxxxxx, xxxx xxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxx zdaňovaného xxxxx sazbou xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx x pohybu xxxxx x xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx vzájemně xxxxxxxxxxxx, ruší xxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Charakteristický xxxx vyvedení xxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxxxxx odpočitatelnou přeshraniční xxxxxx xxxxxxxxxx mezi 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx entitami a

a) xxxxxxxx platby nepodléhá xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx státě xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx místa xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, které

1. xxxxxxxxxx xxxxxx daň z xxxxxx právnických xxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx téměř nulovou xxxxxx daně, xxxx

2. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci x rozvoj xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xx xxxxx xxxx jurisdikci, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx místa xxxxxx.

(2) Charakteristický znak xxxxxxxxxxxxx odpisování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx odpisování xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vícenásobného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x stejnou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak různého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx převody xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v částce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx charakteristické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx naplňuje uspořádání, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx narušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx účtech xxxxx xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxxxx mezinárodních smluv xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státy Evropské xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxx. Tento charakteristický xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx. X bodu 1 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx,

x) převod xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. C xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxx xx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. X xxxx 1 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx svého bydliště, xxxxxxx pobytu, sídla xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx příjmu a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx platby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle čl. X xxxx 1 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx,

x) převod nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. X xxxx 1 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx xxxx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx instituci xxxxx xx. A xxxx 1 přílohy č. 1 x tomuto zákonu, xxxxxxxx xxxx podle xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx automatické xxxxxx informací o xxxxxxxxxx účtech xxxxx xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu,

e) využití xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. X bodu 1 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13d xxxx. 2 v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. X bodu 1 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxx

x) narušení xxxxxxx náležité xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx závazky oznamování xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx nebo využití xxxxxxx xxxxxx postupů, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx režimem xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti xxxx států nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx transparentnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečného vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řetězec xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx nevykonávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doloženou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx práva jiného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, podléhají xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx majitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) x xxxxxxx nelze xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tržního odstupu x oblasti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x některém xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx převodních xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxx xxxxx ocenitelných xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnující xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zahrnutých x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxx xxxxxx převodu mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) neexistují xxxxx srovnatelná xxxxxx x

x) x xxxx xxxxxxxx transakce jsou xxxxxx budoucích xxxxxxxxx xxxx xxxx příjmů xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejisté, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitroskupinového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx funkcí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo aktiv, xxxxx xx x xxxxxx 3 let xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxx, kdyby k xxxxxxxxx xxxxxxx nedošlo.

Příloha x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx použije x xx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

2. Xxxxxxxxxx §1 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx nemovitostí, pokud xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu.

3. Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého práva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx, jako na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx svou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx §13k xxxxxx č. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nepodává xx xxxxxxxxxx xxx 2015.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x shromažďování x xxxxxxxxx údajů xxxxx §13s odst. 1 zákona x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2016.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1052016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.4.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §13u xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2017 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členských xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx komisi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od

a) 1. xxxxx 2014 xx 31. prosince 2016,

x) 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k 1. xxxxx 2014.

2. Do xxxxxxxx bezpečného centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní Xxxxxxxxx xxxxxx potvrdí xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx informace x předběžném xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stát, xxxxx xx xxxx xxxx xxx dotčen. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 7 xxx xxx xxx přijetí xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. X xxxxxx XX přílohy č. 2 x xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx znění účinném xxx xxx 6. xxxxx 2016, xxx xxxxxxxx účty založené xxx xxx 1. xxxxx 2016 xx xxx 5. xxxxx 2016 xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2016 xxxxx §13k xxxxxx č. 164/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx 6. dubna 2016.

4. Oznámení identifikačního xxxxx xxxxx §13q xxxx. 4 zákona x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxx §6 xxxx. 4 zákona x. 330/2014 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem 6. xxxxx 2016, se xxxxxxxx za ohlášení xxxxx §13t odst. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx podle §13zl xxxx. 1 zákona x. 164/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx entitou xxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2016.

2. Oznámení xxxxx §13zl xxxx. 2 zákona x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx začínající xxxx

x) 1. xxxxxx 2016 x xxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) 1. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Ohlášení xxxxx §13zn zákona x. 164/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxx bodu 1 nebo 2, xxxxx xxxxxx do 31. xxxxx 2017, xx xxxxxx xx 31. xxxxx 2017.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zprávu podle xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2016 do 18 xxxxxx xx konce xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14l xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx 25. xxxxxx 2018 xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, xx kterém xxxxx xxxxxxxxx čl. VI.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

Čl. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daně z xxxxxx nemovitých věcí, x xxx vznikla xxxxxx povinnost přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 386/2020 Xx. x účinností xx 26.9.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 164/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 21.6.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

344/2013 Xx., x xxxxx daňových zákonů x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

105/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x. 330/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx správy xxxx

x xxxxxxxxx od 6.4.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

92/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 105/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x. 330/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx daní

s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

305/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 164/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 19.9.2017

80/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2019

299/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 a xxxxx č. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2020

343/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Evropské xxxx x x xxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.8.2020

386/2020 Xx., kterým xx zrušuje xxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x mění x xxxxxxx xxxxx související xxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.9.2020

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU xx xxx 15. xxxxx 2011 x správní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 77/799/EHS.

Směrnice Xxxx 2014/107/EU ze xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx x povinnou xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/2376 xx xxx 8. xxxxxxxx 2015, kterou xx mění směrnice 2011/16/XX, xxxxx xxx x povinnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/881 ze xxx 25. xxxxxx 2016, xxxxxx se xxxx směrnice 2011/16/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2018/822 xx xxx 25. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx uspořádáním, xxxxx xx mají xxxxxxxxx.

2) Xx. 8 xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU xx dne 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx daní x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU.

3) Nařízení Rady (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (přepracování), x platném znění.

Nařízení Xxxx (EU) č. 389/2012 xx xxx 2. xxxxxx 2012 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx daní x x zrušení xxxxxxxx (ES) x. 2073/2004, x xxxxxxx xxxxx.