Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
164/2013 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Jiný stát a jeho kontaktní místo §2

Vztah k daňovému řádu §3

HLAVA II - ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Ministerstvo financí §4

Kontaktní místo §5

Ústřední kontaktní orgán §6

Kontaktní orgán §7

Správce daně §8

Zvláštní ustanovení pro automatickou výměnu informací §8a

HLAVA III - VÝMĚNA INFORMACÍ

Díl 1 - Výměna informací na žádost

Postup při výměně informací na žádost §9

Lhůty §10

Doplnění žádosti §11

Podmínky odmítnutí poskytnout informace §12

Díl 2 - Automatická výměna informací

Oddíl 1 - Obecná ustanovení pro automatickou výměnu informací

Vymezení automatické výměny informací §12a

Předmět automatické výměny informací §12b

Sdělování informací Evropské komisi  §12c

Postup ústředního kontaktního orgánu při přijímání informací §12d

Mimořádné prodloužení lhůty §12e

Elektronicky činěné podání §12f

Dodatečné oznámení §12g

Dodatečné ohlášení §12h

Oddíl 2 - Automatická výměna informací podle druhů příjmu a majetku

Rozsah a podmínky automatické výměny informací §13

Oddíl 3 - Automatická výměna informací oznamovaných finančními institucemi

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Úvodní ustanovení §13a

Pojmy §13b

Oznamující česká finanční instituce §13c

Oznamovaný účet §13d

Oznamovaná osoba §13e

Postavení finanční instituce §13f

Prověřování §13g

Zjišťování §13h

Součinnost §13i

Uchovávání dokladů §13j

Oznámení §13k

Lhůta pro podání oznámení §13l

Způsob podání oznámení §13m

Pokuty §13n §13o

Postup ústředního kontaktního orgánu při předávání informací §13p

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o automatické výměně informací oznamovaných finančními institucemi se Spojenými státy americkými
Identifikační číslo §13q

Neúčastnící se finanční instituce §13r

Pododdíl 3 - Společná ustanovení

Informování a zveřejňování §13s

Ohlášení §13t

Sdělení o volbě učiněné příslušným orgánem §13ta

Oddíl 4 - Automatická výměna informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem

Úvodní ustanovení §13u

Předběžné daňové rozhodnutí §13v

Předběžné posouzení převodních cen §13w

Rozsah poskytovaných informací §13x

Lhůta pro poskytnutí informace §13y

Doplnění poskytnuté informace §13z

Oddíl 5 - Automatická výměna informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků

Úvodní ustanovení §13za

Stát vyměňující zprávy podle zemí §13zb

Skupina podniků, její konsolidovaná účetní závěrka a vykazované účetní období §13zc

Nadnárodní skupina podniků §13zd

Členská entita §13ze

Postavení české členské entity §13zf

Nejvyšší mateřská entita, zastupující mateřská entita a zastupující evropská entita §13zg

Systémové selhání státu vyměňujícího zprávy podle zemí §13zh

Zpráva podle zemí §13zi

Žádost o součinnost určená nejvyšší mateřské entitě §13zj

Uchovávání dokladů §13zk

Oznámení §13zl

Lhůta pro podání oznámení §13zm

Ohlášení §13zn §13zo

Pokuty §13zp

Postup ústředního kontaktního orgánu §13zq

Oddíl 6 - Automatická výměna informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Úvodní ustanovení §14

Uživatel uspořádání §14a

Přidružené entity §14b

Zprostředkovatel uspořádání §14c

Složená uspořádání  §14d

Druhy uspořádání §14e

Oznamované přeshraniční uspořádání §14f

Charakteristický znak §14g

Pododdíl 2 - Výměna informací o oznamovaných přeshraničních uspořádáních

Povinná osoba §14h

Profesní mlčenlivost §14i

Informační povinnost zprostředkovatele oznamovaného přeshraničního uspořádání §14j

Postavení povinné osoby §14k

Oznámení §14l

Obsah oznámení §14m

Lhůta pro podání oznámení §14n

Vyloučení vybraných účinků podaného oznámení §14p

Uchovávání dokladů §14p §14q

Pokuty §14r

Lhůta pro poskytnutí informace §14s

Oddíl 7 - Automatická výměna informací oznamovaných provozovateli platforem

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Úvodní ustanovení §14t

Vybraná činnost §14u

Poskytnutí věci §14v

Nabízená nemovitá věc §14w

Osobní služba §14x

Zboží §14y

Protiplnění §14z

Oznamovaná činnost §14za

Platforma §14zb

Provozovatel platformy §14zc

Vyloučený provozovatel platformy §14zd

Oznamující provozovatel platformy §14ze

Kvalifikovaný provozovatel platformy §14zf

Prodejce §14zg

Vyloučený prodejce §14zh

Vyloučený prodejce ve vztahu k oznamované činnosti poskytnutí nemovité věci §14zi

Vyloučený prodejce ve vztahu k oznamované činnosti prodej zboží §14zj

Oznamovaný prodejce §14zk

Oznamované období §14zl

Oznamovaný stát §14zm

Kvalifikovaný smluvní stát §14zn

Propojené entity §14zo

Primární adresa prodejce §14zp

Poddoddíl 2 - Ohlašovací a registrační povinnost a řízení o vyloučení z oznamovací povinnosti

Ohlášení §14zq

Vznik registrační povinnosti §14zr

Přihláška k registraci §14zs

Rozhodnutí o registraci §14zt

Informování o přiděleném identifikačním čísle platformy §14zu

Zrušení registrace na žádost §14zv

Zrušení registrace z moci úřední §14zw

Výmaz z centrálního registru §14zx

Řízení o vyloučení z oznamovací povinnosti §14zy

Podoodíl 3 - Povinnosti provozovatele platformy

Postavení oznamujícího provozovatele platformy a vyloučeného provozovatele platformy §14zz

Prověřování §14zza

Zjišťování §14zzb

Součinnost §14zzc

Informační povinnost provozovatele platformy §14zzd

Uchovávání dokladů §14zze

Oznámení §14zzf

Obsah oznámení §14zzg

Lhůta pro podání oznámení §14zzh

Kvalifikovaná výzva k podání oznámení §14zzi

Zákaz pro vyloučeného provozovatele platformy §14zzj

Pododdíl 4 - Nespolupracující platformy

Seznam nespolupracujících platforem §14zzk

Zápis na seznam nespolupracujících platforem §14zzl

Oprava údajů na seznamu nespolupracujících platforem §14zzm

Vyškrtnutí ze seznamu nespolupracujících platforem §14zzn

Omezení související se zápisem na seznam nespolupracujících platforem §14zzo

Společná ustanovení §14zzp

Záruky §14zzq

Kauce §14zzr

Ručení §14zzs

Pododdíl 5 - Pokuty a přestupky

Pokuty §14zzt

Přestupky §14zzu

Příslušnost k projednání přestupků §14zzv

Pododdíl 6 - Doručování a předávání informací

Doručování neusazenému oznamujícímu provozovateli platformy §14zzw

Postup ústředního kontaktního orgánu při předávání informací §14zzx

Díl 3 - Výměna informací z vlastního podnětu

Podmínky a lhůty pro výměnu informací z vlastního podnětu §15

Díl 4 - Zpětná vazba

Hodnocení využití informací poskytnutých na základě žádosti nebo z vlastního podnětu §16

Hodnocení využití informací vyměňovaných automaticky §17

HLAVA IV - DALŠÍ FORMY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Účast při úkonech, dílčích řízeních nebo jiných postupech správce daně §18

Souběžné daňové kontroly §19

Společná daňová kontrola v České republice §19a

Společná daňová kontrola v jiném členském státě §19b

Závěr společné daňové kontroly §19c

Dručování §20

HLAVA V - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Díl 1 - Podmínky odmítnutí poskytnutí mezinárodní spolupráce §21

Díl 2 - Nakládání s přijatými informacemi

Použití přijatých informací §22

Předání informací mezi členskými státy §23

Předání informací se smluvními a dalšími státy §24

Díl 3 - Komunikace při provádění mezinárodní spolupráce

Standardní formuláře a jejich elektronická forma §25

Ukončení mezinárodní spolupráce §26

Způsob komunikace §27

Jazyk komunikace §28

HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

Širší spolupráce §29

Přístup k informacím při správě společné komunikační sítě a centrálního rejstříku §30

Porušení ochrany údajů §30a

Hodnocení provádění mezinárodní spolupráce §31

Přechodná ustanovení §32

Zrušovací ustanovení §33

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky §34

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Celní správě České republiky §35

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST §36

Příloha č. 1 - Definice

Příloha č. 2 - Pravidla oznamování a náležité péče pro informování o finančních účtech

Příloha č. 3 - Charakteristické znaky oznamovaného přeshraničního uspořádání

Příloha č. 4 - Postupy náležité péče pro provozovatele platforem

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXVI

č. 105/2016 Sb. - Čl. II

č. 92/2017 Sb. - Čl. II

č. 305/2017 Sb. - Čl. II

č. 343/2020 Sb. - Čl. VII

č. 386/2020 Sb. - Čl. VIII

č. 373/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

164

ZÁKON

ze xxx 2. xxxxxx 2013

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

MEZINÁRODNÍ XXXXXXXXXX XXX XXXXXX DANÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány jiných xxxxx, x xx

x) x souladu s xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx1) spolupráci x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx členskému xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxx členský xxxx"), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daní, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), ve xxxxxx ke xxxxx xxxx jurisdikci, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx stát").

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx spolupráce") xx poskytuje xxxx xxxxxxx ve formě

a) xxxxxx informací na xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu,

d) xxxxxxxxxx písemností,

e) xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňových kontrol.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx informace, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předpokládat xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx informací xx xxxxxx postačí, xx xx dožadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx možnost, xx xx xxxxxxxxx významná xxx správu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx jako xxx,

x) místní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxx podle xxxxxxx x) nebo b) xxxxxxx xxxxx členským xxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) peněžité xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx příspěvků xx xxxxxxxx pojištění.

(5) Podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx při

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní v xxxxxxx, v jakém xx upravuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3).

(6) Na xxxxx xxxxxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxx státem, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx mezinárodní smlouvu xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§2

Jiný xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxx xxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx1), nebo

b) xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

§3

Vztah x xxxxxxxx xxxx

Xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x xxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Finančním zpravodaji xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx místo

Kontaktním místem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kontaktní xxxxx.

§6

Xxxxxxxx kontaktní orgán

(1) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s kontaktními xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce, x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán x informuje dožadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxx orgán

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx pověřit správce xxxx výkonem působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx pověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xx xxx provádění xxxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu orgánu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx uvědomí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odeslané xxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu, xxxxx i x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud kontaktní xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx, postoupí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx dožadující xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §10 odst. 2 xxxx 3 xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx běžet xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx kontaktnímu orgánu.

§8

Xxxxxxx xxxx

(1) Úkony, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx místem.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx postupech a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontaktního xxxxx, xxxxxxx xxxxx zpracovanou xxxxxx, popřípadě doplní xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx výměnu informací

(1) Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx úkony, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx oznámení.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx koordinovat x xxxxx xxxxxx xxxxxx při automatické xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací.

§8a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

§9

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx místo může xxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx státu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxx nebo xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx cíl xxxxxx xxxx.

(2) Ode xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo xx xxx odeslání xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Na žádost xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx postupy xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaje x důvodu xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jednotlivě xxxxx, musí xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektů,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xx členové xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx,

x) vysvětlení očekávaného xxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x), x

x) xxxxx informace x xxxxxxxx třetí xxxxx xxxx jednotky bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přispívají x xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxx této xxxxxxx, xxxxx je xx x xxxxxxx xx okolnosti xxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx postupů xxxxxxxxxx x získání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx dožádání xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx úkony, dílčí xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 6 dožádáno, xxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa jiného xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx.

§10

Xxxxx

(1) Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místu xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx pracovních xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx dvou měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, poskytne je xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx neposkytnutí xxxxxxxxx x x xxxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxx, xx požadované xxxxxxxxx poskytne. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3 xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx kontaktních xxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx obdržení xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx si xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x §10 odst. 2 začínají xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dožadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx státu s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx získání xxxxxx informací, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx xxxxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx místo nemá xxxxxxxxxx informace k xxxxxxxxx x nemůže xx xxxxxx způsobem xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1, vyrozumí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx obdržení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx informace xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxx republice.

Díl 2
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Obecná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx

§12x

Xxxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Automatickou výměnou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a systematické xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx automatická xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní, x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných informací xxxx xxxxxxxxx oznamované

a) xxxxxxxxxx institucemi,

b) nadnárodními xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx informace

a) xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx,

x) x daňových xxxxxxxxxxxx x přeshraničním xxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy mohou xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednou xxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxxxxxxxx výměn xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx finančními institucemi,

c) xxxxxxxxxxxx nadnárodními skupinami xxxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx současně xx xxxxxxxxxxxxx informacemi xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, přínosech a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výměnou xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§12x xxxxxx právním předpisem x. 92/2017 Xx. x účinností od 1.4.2017

§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty

Vláda xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx státem.

§12e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

§12x

Xxxxxxxxxxxx činěné xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxx xxxx elektronicky, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx orgánem Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx učiněného xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxx způsobem xx xxxxxxxxx.

(3) Formát x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§12f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nepodal xxxxxxxx, xxxxxxxx tak xxx xxxxxxx učinit, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo dodatečné xxxxxxxx xxxx xxxxx. X tomu xx xxxxxxx přiměřenou lhůtu, xxxxx xxxxx být xxxxxx než 15 xxx ode xxx, xxx mu xxxx xxxxx xxxxxxxx. Poslední xxx této xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§12g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§12x

Xxxxxxxxx ohlášení

(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ohlášení, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, že podané xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx. X xxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Poslední xxx této lhůty xxxxx nastat xx xxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení tohoto xxxxxx upravující xxxxxxxx xx xx dodatečné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 373/2022 Sb. x účinností xx 1.1.2023

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x majetku

§13

Rozsah x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx místa vedení, x xx podle xxxxx příjmu xxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx předpise Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx v oblasti xxxx2) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Spolu x těmito xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx majetku, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x xx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx informace xxxxxx.

(4) Pokud Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx majetku, xxx xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi x poskytne jí xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx smlouvu.

(5) Ústřední xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xx nebyly xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx druhu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§13a

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx xx poskytují xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx které xx x xxxxx xxxxx vztahují daňové xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxx

(1) Pokud xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací

a) x xxxxx členským xxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx daný xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx Úmluvy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v daňových xxxxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx přílohou, pokud xxxx xxxxx smluvním xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx význam xxxx touto mezinárodní xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx význam xxxx přílohou č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. b) x x) zveřejní xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13c

Oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx

(1) Oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx instituce x České republice, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxx X přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx xxxxxxxxx, u xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně nebo xxxxxxxxxxx její xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx institucí ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx rozumí finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se nachází xxxx xxxxx tohoto xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx

x) pobočkou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jurisdikce, pokud xx tato xxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a oznámí xx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, x nimž v xxxxxxx dojde.

§13c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 6.4.2016

§13x

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx postupů xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Ovládající xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx skutečný majitel xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí

a) nefinanční xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx nefinanční entitou xxxxx xxxxxx D přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, nebo

b) investiční xxxxxx xxxxx článku X xxxx 4 xxxx. b) přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx státem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ohroženo xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, uvedených x xxxxxx X xxxx 17 xxxx. x) xx f) přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx účtů xxxxx odstavce 5 xxxxxxx ministerstvo vyhláškou x xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx s cennými xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx akciové společnosti xxxxx písmene a),

c) xxxxxx entitou,

d) mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxxx xx rezidentem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx státě má xxxxx xxxxx vedení, xxxx

x) pozůstalost xx xxxxxxxxxxx, který byl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx státem xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xx kterým Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx

x) xxxxxxx stát, xx kterým Xxxxxxxx xxxx uzavřela mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx výměnu informací xxxxxxxxxxxx finančními institucemi.

(4) Xxxxxxxxxxx státem uplatňujícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se rozumí

a) xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxxx základě xxx s tímto xxxxxx automaticky xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx

1. k provedení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stejně xxxx příslušný orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx pravděpodobné, xx budou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxx výměnu xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

2. x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 zapotřebí, xxxx

x) smluvní xxxx, xx kterým Xxxxxxxx xxxx uzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx použitelnou pro xxxxxxxxxxxx výměnu informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v jakém xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace jiný xxxxxxx xxxx.

(5) Rezidentem xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx pobytu, sídla xxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) oznamovanou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx státy americkými x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx daní x xxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx Finančním xxxxxxxxxx; xx Finančním xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx den, xx xxxxxxx je xxxxx xxxx zúčastněným xxxxxx xxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxx xxx oznamování.

§13x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x neoznamující česká xxxxxxxx instituce mají xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx vede oznamovaný xxxx.

(2) Oznamující česká xxxxxxxx instituce používá xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxx členského xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx postupy, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) smluvního státu Xxxxxx o vzájemné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záležitostech postupy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx státem x Českou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx automatickou xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi,

c) smluvního xxxxx xxxxxxx náležité xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx náležité xxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx přísnější xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxx umožňuje.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx xxxx.

(4) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2015, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 31. xxxxxxxx 2015; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se rozhodným xxxx xxxxxx 31. xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se tento xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o oznamovaném xxxx xx kalendářní xxx.

(2) Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx je

a) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zjišťovanými xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jsou

a) jméno xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx majitele xxxx,

x) xxxxxx bydliště xxxx xxxxxx sídla xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx státě, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x

x) kód xxxxx xxxx jurisdikce, jichž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§13x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxx xxxxxxxxxxxx české finanční xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.4.2016

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx povinnosti.

§13x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxx oznamovaný xxxx, xxxx správci xxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxxx

x) identifikační číslo, xxxxx xx bylo xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zjištěné x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářního xxxx, xxxx, xxxxx xxx x tomto xxxxxx xxxxx účet xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zůstatek xx něm xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvy x pojištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx odkupného,

f) x xxxxxxxxxxxxxx účtu

1. xxxxxxxx hrubou xxxx xxxxx, xxxxxxxx hrubou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxx příjmů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx připsaných xx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx výnosy x prodeje xxxx xxxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxx vyplacené xxxx xxxxxxxx na tento xxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) u depozitního xxxx celkovou xxxxxx xxxx úroku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x účtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) celkovou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto účtu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx řádně použila xxxxxxx náležité xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x prověřování xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx oznamovaný xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx entitou, mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stejného xxxxx, jakou xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx xx činí xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 6.4.2016

§13x

§13x zrušen právním xxxxxxxxx č. 373/2022 Sb.

§13n

Pokuty

(1) Xxxxxxx daně xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx uložit xxxxxx xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxxx povahy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx identifikační xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvede x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx údaj.

§13x

§13x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 343/2020 Sb.

§13x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx použitelná pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními institucemi, xx 30. září xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Seznam xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Spojených xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx oznamovaný xxxx, xxxxxx kontaktní xxxxx Spojených xxxxx xxxxxxxxxx o přidělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx být xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx xxxxx správci xxxx xxxxxxxx.

§13r

Neúčastnící se xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xx neúčastnící xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v daném xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx poukáže xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na území Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, od xxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx, údaje nutné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx platbou x sražení xxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx amerických podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2016 Xx. x účinností xx 6.4.2016

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§13x

Xxxxxxxxxxx x zveřejňování

(1) Oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, o tom, xx o xx xxxxx shromažďovány x xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahujících údaje x této xxxxx, xxx, aby tato xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x oznamované xxxxx, které zřejmě xxxx xxx dopad xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxx xx xxxxxxxx oznamované osoby, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx došlo xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx správci xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxxx.

(4) Oznamující česká xxxxxxxx instituce zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem, xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx také xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxxx

x) jiné srovnatelné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxx

(1) Oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce a xxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx daně

a) xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx českou finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxx nutné x technickému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx kontaktním xxxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx 31. xxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxx oznámení.

(3) Správce xxxx určí údaje xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx daně xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.

§13xx

Xxxxxxx o volbě xxxxxxx příslušným xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx sdělení x xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x účinností xx 19.9.2017

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§13x

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx informace x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) předběžných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxx x přeshraničním xxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx ministerstvu a Xxxxxxxx komisi.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoviscích x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neposkytují xxxxxxxxx x předběžném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předběžném xxxxxxxxx převodních xxx, xxxxx xxxx vztah xxxxxxx k fyzickým xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§13v

Předběžné xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxx xx vydáno, změněno xxxx xxxxxxxx správcem xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx je určeno xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jednotek,

c) xxxxx xxxxxxxxx je

1. xxxxxx nebo použití xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nevytváří xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xx vydáno xxxx přeshraniční xxxxxxxxx xxxx činností, která xx mohla xxxxxxxx xxxxxx provozovnu, nebo xxxx podáním xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx x této xxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je také xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx transakcí xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx

x) transakce, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxx xx státě xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vydaly, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxx vedení,

2. xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx státech xxxx xxxxxxxxxxxx nebo

3. xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) opatření učiněné xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stálé xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xxxxx xx osoba xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřímý xxxxx.

§13x vložen právním xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§13x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx

(1) Předběžným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen je xxxxxxx posouzení způsobu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx x příjmů, xxxxxxxxxxx x přeshraniční transakcí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převodních xxx je také xxxx rozhodnutí než xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xx vydáno, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xx určeno xxxxxx osobě nebo xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kritérií xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx nebo

2. xxxxxxxxx xxxxx ke stálé xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx došlo.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx dohoda, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx transakcí podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx nichž xxxx zapojeny xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bydliště, stálého xxxxxx, sídla nebo xxxxx xxxxxx v xxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§13x xxxxxx právním předpisem x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

§13x

Rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, transakce nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx shrnutí xxxxxxx x xxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx jejich xxxxxx, změny xxxx xxxxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx,

x) xxxxxx druh,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxx uvedena,

h) x xxxxxxx předběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx souboru kritérií xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x případě předběžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx cenu,

j) označení xxxxxx členského státu, xxxxx by xxxx xxxx xxx dotčen,

k) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx x tom, xxx xxxxxxx

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodních xxx, xxxx

3. ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx komisi.

(3) Pokud xx xxxxx předběžného xxxxxxxxx převodních xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nepovoluje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze žádosti, xxxxx vedla x xxxx xxxxxx.

§13y

Lhůta xxx poskytnutí xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předběžném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pololetí, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vydána, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxx poskytnuté informace

Ústřední xxxxxxxxx orgán poskytne xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doplňující xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx vyřízení xxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 92/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xxxxx 5

Automatická xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků

§13za

Úvodní ustanovení

Při xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se poskytují xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxxxxx x nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx poskytly české xxxxxxx entity xxxx xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13zb

Stát xxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxx se rozumí

a) xxxx členský xxxx xxxx

x) smluvní stát, xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx dokument xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx států xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Skupinu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx konsolidovaná účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinně xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx akcie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx skupiny podniků xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sestavená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve státě xxxx jurisdikci, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx účetním xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) povinně xxxxxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. s účinností xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx skupinou xxxxxxx xx rozumí skupina xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxxx xxxxxxxxx zdanění x důvodu xxxxx xxxxx xxxx místa xxxxxx x různých xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) právnickou xxxxx xxxx jednotku bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnímu xxxxxx xxxxx než 750&xxxx;000&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxxxxxxxx částka x xxxx, xx xxxxx xx sestavena xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx 2015.

(3) Xxxxx právní xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx skupiny podniků, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx tato skupina xxxx nadnárodní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx celkových xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx 750 000 000 XXX nebo x xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 750 000 000 XXX k xxxxx 2015, použijí xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx.

§13xx

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx této skupiny, xxxx by x xx byla xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx představující podíl x této jednotce xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx své xxxxxxxxx xxxx významnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx entitou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxx jurisdikce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého sídla xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx entitou xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx této skupiny x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků se xxxxxx xxxxxxx entita xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx.

§13xx vložen xxxxxxx předpisem x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny podniků xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxx mateřská xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx xx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členské entity xxxx skupiny x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx

1. je xxxxxxx xxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxx skupiny, xxxx

2. by xx xxxxxx sestavit, xxxxx xx byly její xxxxx xxxx obdobné xxxxx papíry obchodovány xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxx xxxxxxx entita xxxx skupiny se xxxxx xxx nepřímo xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právech xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx jako xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxx mateřskou entitou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jediného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxx zprávu xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nadnárodní xxxxxxx podniků xx xxxxxx xxxxxxxx členská xxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx jakákoli evropská xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členskou entitu xxxx skupiny, xxxxx xxxx jediná x xxxxxxx s rozhodnutím xxxx skupiny podá xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx všechny evropské xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx entitou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13zh

Systémové selhání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx selháním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zemí se xxxxxx stav, kdy

a) xxxxx stát pozastavil xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx nadnárodními skupinami xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, než xxxxx xxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvale xxxxxx xxxxxxx automaticky xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxx zemí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

1. výnosy x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx členská xxxxxx xxxxxxxxxxx platbu,

2. výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx daň x xxxxxx,

4. xxxxxxx xxx x příjmů,

5. xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. hodnota xxxxxx xxxxxxxx aktiv xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

1. xxxxx entity,

2. xxxx xxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx,

3. xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle bodu 2, x

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zdroj xxxxx xxxxx písmene a).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sestavuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxx jurisdikcí x xxxxxxxx označení xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené xx zprávě; všechny xxxxxx se xxxxxxx xx stejné měně.

(3) Xxx sestavování xxxxxx xxxxx zemí xxxx xxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxxx zdroje. Xxxxxxx odchylného zdroje xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxx vykazovaném xxxxxxx xxxxxx musí být xx zprávě odůvodněno.

(4) Xxx xxxxx sestavování xxxxxx xxxxx xxxx xx za xxxxxxxx xxxxxx nadnárodní skupiny xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, ve kterých xxxx xxxxxx nepodléhá xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxx entita sestavuje xxx xxxx xxxxx xxxx samostatný finanční xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, regulační xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx vnitřního xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x pokyny x xxxxxx xxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 19.9.2017

§13xx

Xxxxxx o součinnost xxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx členská entita xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx za xxxx xxxxxxx.

§13xx vložen xxxxxxx předpisem x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx členská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zemí xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxx entitou této xxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nadnárodní skupiny xxxxxxx, která není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, podá xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a je xxxxxxx jedna z xxxxxx podmínek:

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zemí, nebo

2. xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx vykazované xxxxxx státem vyměňujícím xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) je xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zemí, xxxxx xxxxxxxxx selhal, x xxxxxxxxxxxx xxxx systémové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nadnárodní xxxxxxx podniků xxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny x

x) zastupující xxxxxx xx x členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxx má x xxxxx státě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

3. tento xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději x poslední xxx xxxxxxxxxxxx účetního období xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx podle xxxx podá xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 3 se nepoužije, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§13xx

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx xx 12 xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě systémového xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxxxxxxxx skupiny podniků xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny, neskončí xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy ministerstvo xxxx systémové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 305/2017 Xx. s účinností xx 19.9.2017

§13xx

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx podá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx uvede

a) údaje xxxxx k technickému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tato entita xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx x její xxxx xxxx jurisdikci,

c) x xxxxxxx, xxx xxxx česká členská xxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, údaj o xxx, xxx je xxxxxxxxxxx mateřskou entitou xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx entitou xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, xxx xxxx česká xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) ani x), xxxx x xxx,

1. xxxxx členská xxxxxx xxxx skupiny podá xxxxxx xxxxx xxxx xx tuto skupinu x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx stala xxxxxx členskou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a xxxxxxxx je na xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx česká členská xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx nastala.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je povinna xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx daně xx xxxxx vykazovaného účetního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nastala.

(6) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§13zo

§13zo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Sb.

§13xx

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx české členské xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx uložit xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx povinnost

a) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny x xxxxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxx české xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;500&xxxx;000 Kč, xxxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxx xxxxx členské xxxxxx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 1 500 000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx členské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 600&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxx uložit xxxxx xxxxxxx entitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) prokáže, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxx xxx nezískala xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx skupinu, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx požádala,

b) uvede xx xxxxxx podle xxxx xx tuto xxxxxxx veškeré informace, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx a které xxxxxxxx xxxx získala, x

x) uvede x xxxxxxxx, xx jí xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§13xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2017

§13xx

Xxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx skupinu podniků xxxxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx dané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx provozovně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx skupiny xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxx pro xxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zprávu xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx bezodkladně.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místům xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx informaci x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx entita xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§13xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Xx. x účinností xx 19.9.2017

Oddíl 6

Xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání

Pododdíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xx poskytují xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx a xx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx uspořádání xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx,

x) kterým je xxxx uspořádání xxxxxxxxxxxx xxx zavedení,

b) které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx uskutečnily první xxxx pro jeho xxxxxxxx.

§14x vložen právním xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Přidruženými xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání osoby xxxx jednotky bez xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxx navzájem spojeny xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) se xxxxxx xx

1. xxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xxx, že xx schopna v xxxx uplatňovat xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxx, že xxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

3. více xxx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jednotky bez xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx xxxxx na xxxxxxx 25 % xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud se xx xxxxxx, kontrole, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx téže osoby xxxx jednotky bez xxxxxx osobnosti xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx osob xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přidruženými xxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zisku xxxx xxxx xxxx jednotek xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxx xxxx jednotky také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx entitami.

(4) Xx osobu xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxxx hlasovacích xxxx xxxx podílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx určité xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xx hledí, xxxx xx na xxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx hlasovacích práv xxxx podílů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vynásobením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovních xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxx xxxx než 50 % xxxxxxxxxxx xxxx, xx při xxx xxxxx, xxxx xx držely 100 % xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx manžel x příbuzní x xxxx přímé xx xxxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxxxxxxxxx uspořádání

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprostředkovatel uspořádání, xxxxx

x) jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, sídla nebo xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx stálou xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx uspořádání,

c) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, daňových nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Hlavním xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxxx, zpřístupňují xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zprostředkovatelem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem x příslušným skutečnostem x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vědí xxxx xx xxxx vědět, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxx, nabízení xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxxxx, xxxx

x) řízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x účinností xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxx uspořádání

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx informací oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx sestávající se x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx účely automatické xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxx uspořádání

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxx jej bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uživatele xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx míru xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádáním xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxx naplňuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uspořádání,

2. xx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx státech xxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx v xxxxx státě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nacházející xx x xxxxx xxxxx xxxx jurisdikci x xxxx podnikání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uspořádání, xxxx

4. xxxxxxxx činnost ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx není xxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx místa xxxxxx xxx zde xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx uspořádání xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

§14f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14g

Charakteristický znak

Charakteristickým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

§14g vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 14.8.2020

Xxxxxxxx 2

Výměna xxxxxxxxx x oznamovaných přeshraničních xxxxxxxxxxxx

§14x

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx známo, xxxx

x) xxxxx xx toto xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Uživatel oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx uspořádání je xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx tento xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx ode xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sdělí. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx profesní xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x účinností xx 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxx mlčenlivost

Profesní xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle

a) xxxxxx x daňovém xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o advokacii,

c) xxxxxxxxxx xxxx,

x) zákona x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx členského státu x xxxxxxx, v xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x oznamovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. x účinností xx 14.8.2020

§14j

Informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx není xx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x uživateli xxxxxx uspořádání.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, účastníka xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx fyzickou xxxxxx, x xxx, že x nich xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx učiněním prvního xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx osobách tak, xxx tyto osoby xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx.

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby

Povinná xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 343/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního uspořádání, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx místa xxxxxx,

x) xx stálou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie,

c) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo se xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx ani xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx provozovnu, xxxxxx prostřednictvím poskytuje xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx vedení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx uspořádání, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx žádného členského xxxxx Evropské xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

x) xx podrobena xxxxxxx x důvodu svého xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx místa xxxxxx,

x) má xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx místa xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxx vytváří zisk x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, sídla xxx xxxxx vedení x xxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx ani x žádném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxx provozovnu, xxxxx xx z xxxxxx uspořádání prospěch, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podrobena xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx ani xxxxx vedení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx provozovnu, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neobdržela x žádném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xxx xx xxxxx povinné xxxxx podle xxxxxxxx 2 povinnost oznámit xxxxxxxxx x oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx pokud

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uspořádání, pokud x xxxxxx podle xxxxxxx a) xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, pokud xxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx členském xxxxx xxxxx obdobného xxxxxxxxxx.

(6) Povinná osoba xxxx povinna podávat xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx oznámení, xxxxx obsahovalo xxxxxx xxxxx.

(7) Oznámení xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x uživatele xxxxxx uspořádání x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx obsahující xxxxxxx

1. xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx v obecných xxxxxx xxx, xxx xxxxxx porušena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, xxx xxx xxxx má xxx učiněn xxxxx xxxx v zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx smluv, na xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) hodnotu tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx tohoto uspořádání x všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxxx uspořádáním a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie, xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx spojeny.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeshraničním uspořádání xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx změněné xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) x x).

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx jednotky bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx

x) jméno,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) stát xxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx podrobeny xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx daňové xxxxx xx xxxxx xxxx jurisdikci, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx komisi xx neposkytnou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), c) x x).

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14n

Lhůta pro xxxxxx xxxxxxxx

(1) Oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xx xxxxxx xx 30 dnů ode xxx, xxx

x) bylo xxxx xxxxxxxxxx zpřístupněno xxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx uspořádání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxx x zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxx rozhodným xxx xxxxxxx běhu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xxxxx nastane xxxxx.

(3) V případě, xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx zprostředkovatel xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx podporu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k tomuto xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xx podává xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx k těmto xxxxxx došlo.

§14n xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 14.8.2020

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podaného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kroky xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx podle §13v xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx by xxxxx §13w odst. 3 xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x účinností xx 14.8.2020

§14p

Uchovávání xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx je povinna xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxx povinnosti xxxxx xxxx oznámení x xxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx členském xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx 10 let od xxxxxxxxxx xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx, xxxxx xx uživatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx posledního dne xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx uchovávat doklady xxxxxxxx xx xxxxxx xx zprostředkovatelem tohoto xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14x

§14x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx.

§14x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.

(3) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxx uložit pořádkovou xxxxxx xx 500 000 Xx, xxxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

§14s

Lhůta pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xx 1 xxxxxx xx posledního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 343/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

Oddíl 7

Xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Obecná ustanovení

§14t

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytují xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platformy.

§14t xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14x

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx činností xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx nemovité xxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx služba, xxxx

x) xxxxxx zboží.

§14u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x účinností od 1.1.2023

§14v

Poskytnutí xxxx

Xxxxxxxxxxx věci xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxx přenechání xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, zápůjčka xxxx xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§14w

Nabízená xxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxx, její xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, které

a) xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx,

x) mají xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodejcem.

§14w xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14x

Xxxxxx služba

Osobní xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx platformy, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, jíž je xxxx fyzická xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. s účinností xx 1.1.2023

§14y

Zboží

Zbožím se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxx hmotná xxx xxxx xxxx xxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí xxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vybranou xxxxxxxx, xxxxx je její xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx známa xxxx xx xx mohla xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx částky xxxx xxxxxxx nepeněžitého xxxxxx, xxxxx xxxx sražené xxxx účtované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platformy. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, poplatky x xxxx obdobná xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxx měnu xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx nepeněžité xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, se určí xxxxxxxx, který si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14za

Oznamovaná činnost

Oznamovanou činností xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx výměny informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxx vybraná činnost xxxxxxxxx za protiplnění, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx provádění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prováděnou prodejcem xxxx zaměstnancem

a) oznamujícího xxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx, xxxx

x) právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§14xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14zb

Platforma

(1) Xxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem rozumí xxxxxxxx umožňující spojení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx oznamované xxxxxxxx xxx xxxxxx uživatele xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx protiplnění xx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxxx, xxxxx xxx dalšího xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx platby xx xxxxxx k xxxxxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx propagovat, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§14xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14zc

Provozovatel platformy

Provozovatelem platformy xx xxx účely xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti smlouvy x zpřístupnění xxxxxxx xxxxx platformy xxxxxxxxxx xxxxxx spojení s xxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxx provádějí xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platformy xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxxxx, xxxxx by jinak xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je vyloučen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx vyloučení x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx

x) xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx členském xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se pro xxxxx automatické výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx model xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x oznamovaném období xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodejce x xxxxx uživatelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14xx vložen právním xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Českým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy, xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx automatické xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x není x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx platformy xx xxxxxx xx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxx

x) je v xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx vedení,

b) je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx xxxx xxxxxxxx vedení, xxxx

x) má x xxxxx xxxxx xxxx xxxx jurisdikci xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud není xxxxxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státě xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) x xxxx xxxx xxxxxx,

x) není kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxxx platformy a

c) xxxxxxxxx xxxxx

1. oznamované xxxxxxxx oznamovaným prodejcem, xxxxx xxxxxxx podmínky, xxx xxx podle xxxxxxx náležité xxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx tohoto státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§14xx xxxxxx právním předpisem x. 373/2022 Sb. x účinností xx 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx zdanění z xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě,

b) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx

x) xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x kvalifikovaném smluvním xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx činností xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznamovaná xxxxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podepsaném příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§14xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. s účinností xx 1.1.2023

§14zg

Prodejce

Prodejcem se pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, které

a) xxxx xxxxxxxxx platformy, xxx xxxxxx xx xx, xxx byly xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxx hodlají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiného uživatele xxxxxxxxx.

§14xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14zh

Vyloučený xxxxxxxx

(1) Vyloučeným xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Veřejnoprávním xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli platforem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xxxx xxxxx územním celkem,

c) xxxxxxx státu, jiné xxxxxxxxxx xxxx územního xxxxx podle xxxxxxx x) nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl x xxxx právnické osobě xxxx jednotce xxx xxxxxx osobnosti xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx x zahraničí, xxxx

x) který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podíl x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x zahraničí.

§14zh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Vyloučeným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx také poskytovatel xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx ubytování xx velkém xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jednotlivé nabízené xxxxxxxx věci xxxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti x

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx usnadněno xxxxxxxxx xxxx než 2 000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§14xx vložen xxxxxxx předpisem x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prodej xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxx prodejce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterému je x oznamovaném xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx usnadněno xxxxxxxxx méně xxx 30 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx celkový xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 000 XXX.

§14xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxxxxx prodejce

(1) Oznamovaným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx aktivní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxx oznamované činnosti xxxxxxxxxx prodejcem x xxxxx

x) xx podle xxxxxxx náležité xxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx k nemovité xxxx nacházející xx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx období

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx činnost pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxx x oznamovanou činností xxxxxxxxx xxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxxxx.

§14xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výměny informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kalendářní xxx.

§14xx xxxxxx právním předpisem x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx členský xxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx stejně xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto dokumentu xxxxxxxxx informace, nebo

d) xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxx nemovitým xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx daně nebo xxxxxxxxxxx xxxx úhrady.

(2) Xxxxxxxxxxxx zveřejní xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx států a xxxxxx jurisdikcí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§14xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx uvede xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx členské xxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Ministerstvo xxxx podat Evropské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx dokumentu.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxxxxxx x xxxxxx x posouzení rovnocennosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem xxx xxxxxx rovnocenné, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

§14xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní osobnosti xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže je xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx druhou xxxxxxxxxx xxxxx nebo jednotku xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx

x) kontrole xxxxx xxxxx xxxx jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx přímo xxxx nepřímo xxxx xxxx než 50 % xxxxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(3) Podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx držených xxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxx xxxx než 50 % xxxxxxxxxxx xxxx, xx přitom xxxxx, jako xx xxxxxx 100 % xxxxxxxxxxx práv.

§14zo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx prodejce xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx prodejce v xxxxxx případech xxx xxxxx xxxxxxx a).

§14zp xxxxxx právním předpisem x. 373/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Xxxxxxxx 2

Ohlašovací x xxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxx o vyloučení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§14xx

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx oznamující provozovatel xxxxxxxxx podá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx uvede

a) xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx, xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx oznamujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxx xxxxx nutné x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xx xx xxxxxx desce x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Dojde-li xx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx daně do 15 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx oznamujícím xxxxxxxxxxxxxx platformy, xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nastala.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§14xx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxx registrační xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§14zs

Přihláška k registraci

(1) Xxxxxxxxx oznamující provozovatel xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přihlášku k xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X přihlášce k xxxxxxxxxx neusazený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) všechna xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx správního xxxxx x

x) seznam xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xx xxxxx postupů xxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu xxxxxxxx xx stát, xx xxxxxx je xxxxxxxxxx prodejce xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

§14zt

Rozhodnutí x registraci

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx k registraci.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxx zrušena xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §14zw, xxxxxxxxxxxx xxx správce daně xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx, že

a) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzniklou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, x

x) xx xxxxxxxxxx dobu xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přesáhnout 3 xxxx, neporuší xxxxx xxxxx.

(3) Správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamujícího xxxxxxxxxxxxx platformy xxxxxx xx xxxxxxxx období, xx xxxxxxx se xxxx záruka podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxx, že xx xx něj xxxxx, xxxx by mu xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx podle §14zw, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zárukou xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Neusazeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nezaregistruje.

(5) X rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx platformy xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x daňovém xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Správce daně xxxxxxxxxxxxxx neusazeného oznamujícího xxxxxxxxxxxxx platformy x xxxx xxxxxx.

§14xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14zu

Informování o přiděleném xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx ústřednímu xxxxxxxxxxx orgánu údaje x registraci neusazeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy x x jemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx členských xxxxx.

§14xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxx registrace xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxx neusazeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx registračních údajů, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx 15 xxx před xxxx xxxxxx.

§14xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xx

Xxxxxxx registrace z xxxx úřední

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxx xxxxxx o xxxxxxx registrace neusazeného xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx určená x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznámení.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§14xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 373/2022 Sb. x účinností xx 1.1.2023

§14xx

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx Xxxxxxxxx komisi, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx registru provozovatele xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxx registrace.

§14zx vložen xxxxxxx předpisem x. 373/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xx

Xxxxxx x vyloučení x oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx včas xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx tuto xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx toho, který xxx xxxxxxx později.

(3) X ohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx přestane xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxx změny. Xx xxxxxx xxx se xx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kontaktním xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tom, že xx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx podává xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14xx vložen xxxxxxx předpisem č. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxxx 3

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§14xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mají xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§14xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14zza

Prověřování

(1) Oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx usnadněno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx postupy náležité xxxx podle přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§14xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§14zzb

Zjišťování

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období údaje xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§14xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2023

§14xxx

Xxxxxxxxxx

(1) Prodejce poskytne xxxxxxxxxxxx provozovateli platformy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx prodejce neposkytne xxxxxxxxx součinnost, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx mu opětovnou xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 2 před xxxxxxxxx 60 xxx xxx xxx odeslání xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxxx. Opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§14xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. s účinností xx 1.1.2023

§14xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x tom, xx o xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x xx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxxx údaje x tomto xxxxxxxx xxx, aby tento xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx práva xx xxxxxxx osobních údajů.

(2) Xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xx povinen xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §14zzg odst. 1 xxxx. x) xx x).

§14xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xxx

Xxxxxxxxxx dokladů

Oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxx provozovatelem platformy xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§14xxx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14zzf

Oznámení

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx oznamující provozovatel xxxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost, podá xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud x xxxxxxxxxxx vyplyne, xx x oznamovaném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznamovaná xxxxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx.

(4) Xxxxx oznamující provozovatel xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx vztahu x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnost.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx také v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinnost xxxx x xxxxx státě.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

§14xxx

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Oznámení x oznamované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x oznamovaném xxxxxxxx,

x) identifikátor bankovního xxxx a jméno xxxx název jeho xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx jména xxxx názvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x rozsahu dostupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx majiteli xxxx, pokud

1. xx xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxx o identifikátoru xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxx zjištěno, xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nezveřejnil, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxx čtvrtletí oznamovaného xxxxxx údaj o xxxxxxx, dani, xxxxxxxx, xxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx oznamujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, než xx poskytnutí nemovité xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx oznamovaného xxxxxx xxxxxxxx

x) úhrn xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxx, xx vztahu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí nemovité xxxx dále obsahuje

a) xxxxxx xxxxx nabízené xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx přílohy č. 4 x tomuto xxxxxx x, xxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx čtvrtletí oznamovaného xxxxxx

1. xxxx protiplnění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx, x

2. počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ke každé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x

x) počet dní, xx které xx xxxxx nabízená xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx každé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx.

(4) Údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx x měně, xx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx plněno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx tyto údaje x xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x protiplnění x xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx oznamují za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx účet xxxx jiný obdobný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx. Identifikátorem bankovního xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankovního xxxx, xxxxx xx provozovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§14xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14zzh

Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx podává xx 31. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx.

§14xxx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14zzi

Kvalifikovaná xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepodá oznámení x marně uplyne xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení,

b) neusazený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předchozí xxxxx k podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úplné.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx správce xxxx

x) xxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxx 30 dnů, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx pokud xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dojde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx úřední.

(3) Xxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx správce daně xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx dodatečné oznámení xxxx xxxxxxxxx pochybnosti xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx jej x xxx, že xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx kvalifikovanou xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§14xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 373/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vyloučenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prodejci xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§14xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Pododdíl 4

Nespolupracující xxxxxxxxx

§14xxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxx platforem xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxx xxxxxxxxxxxx adresy xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně,

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx prodejci x xxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, spolu x xxxxxxxx čísla jednacího xxxxxx xxxxxxxx a xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x zákazu provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxx usnadněnou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx čísla xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li xx seznamu nespolupracujících xxxxxxxxx zapsána x xxxxxxxxx adresa její xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx její elektronická xxxxxx, xx se xx xx, xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tato xxxxxxxxx.

(4) Správce daně xxxxxxxx xxxxxx nespolupracujících xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§14xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14zzl

Zápis xx seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup sdělení, xx hodlá xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nespolupracující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx platformy,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx elektronické xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) identifikační údaje xxxxx provozovatelů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x

x) poučení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx lhůtě xx xxx možno xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx se námitka xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxx zápisu na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedojde.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jejíž xxxxx xxxxx xxx dotčena xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx sdělení xx úřední xxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx platforem nezapíše. Xxxxxx-xx námitce částečně, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx nápravu xxxxx xxxxxxxx. Neuzná-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uplatňovaných xxxxxx, námitku xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým xx námitce v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx neodůvodňuje. X xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §112 xxxxxxxx řádu. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxx platformu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx jsou xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx, xxx nastane xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxx obsahuje podmínku xxxxx odstavce 3 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxxx platformu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx dne xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx podmínka xxxxxxx.

§14xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xxx

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx platforem

(1) Xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx, xx je xxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxxx xxxx nesprávný, xxxxxxxx xx xxxxxx desce x xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxx opravit.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx tento seznam xxxxxxx.

§14xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) je xx xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx přijata xxxxxx, xx

1. po xxxxxxxxxx xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platformy tento xxxxx xxxx obdobný xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxx xxxxxxxxx splněna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxx platformě, xx-xx to xxxxx,

x) xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx koordinovaného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xx xxxxxxx orgán dozví, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§14xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 373/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14zzo

Omezení související xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu lze xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené na xxxxxxx nespolupracujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznamované xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u dané xxxxxxxxx uvedeny. Xxxxxxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx platformy.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nevedlo x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx trvá, xxx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznamované xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx provozovatel takové xxxxxxxxx a aktivní xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx nebyl v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.

(4) Opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx důvod xxx xxxxxx vydání.

§14zzo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je Specializovaný xxxxxxxx xxxx.

(2) Proti xxxxxx opatření obecné xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx.

§14xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

§14xxx

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx záruky xx xxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx písemnosti, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx přijato organizační xxxx xxxxxxxxx opatření xxxx že xxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxxx platformy,

b) kauce, xxxx

x) xxxxxxxxx pokuty xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxx xxx na xx, xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx porušené xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§14xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 373/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xxx

Xxxxx

(1) Xxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx zárukou, xxxxxx přijal správce xxxx.

(2) Xxxxx složená xx xxxxxxxxx účtu xxxxxxx daně xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx výši po xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxxx záruku může xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx členském státě xxxx ve státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxx pobočky. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx poskytnuta na xxxx xxxxxxx x 1 xxx delší, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx pouze k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xx kauce xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx 500 000 Xx a nejvýše 20 000 000 Xx.

(6) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, použití xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xx xxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxx xxxxxxx daně xxxx,

x) xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňová xxxxxxxx, xxxxxx předmětem xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zajištěna,

b) xx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx kaucí xxxxxxxxx, xxxx pokud je x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx důvodný xxxxxxxxxx, xx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nastane skutečnost xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

§14xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 373/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§14xxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nezaplacenou pořádkovou xxxxxx, pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx přestupek xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§14xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxxx 5

Pokuty x xxxxxxxxx

§14xxx

Xxxxxx

(1) Správce daně xxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx do 1 500 000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx zjišťování,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) při xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxx neusazenému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 1 500 000 Xx.

(3) Xxxxxxx daně může xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxx zákaz usnadnit xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamované činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy uložit xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 500 000 Xx, pokud poruší xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznamujícímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx prodejce xxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xx tohoto oznamovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nezískal informace xxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx, xx

1. xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zjišťování,

2. jej xxxxxxx xxxxxxx upomenul x

3. xxxxxxxx postup xxxxx §14zzc xxxx. 2, a

c) uvede x oznámení xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx x tomto xxxxxxxxxxx prodejci dostupné xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§14xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 373/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§14xxx

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx platformy, xxxxx xx právnickou xxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §14zzo xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxx uložený opatřením xxxxxx xxxxxx podle §14zzo xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §14zzo xxxx. 2.

(4) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx platformy, xxxxx xx jednotkou xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx zákaz xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx §14zzo xxxx. 1.

(5) Osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §14zzo odst. 2.

(6) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 1 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 4,

b) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx

x) 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 5.

§14zzu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Sb. x účinností xx 1.1.2023

§14xxx

Xxxxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§14xxx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Pododdíl 6

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§14xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamujícímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronicky, x xx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx zpřístupněnu xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxx xxxxxxx daně současně xxxxx xxxxxxxxx neusazeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx písemnostech, xxxxx xxxx xxxx sídlo, xxxxxx elektronické xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx známy, x xxxxxx x tom xxxxxx xxxxxx. Vyrozumění xxxxxxxx doručovanou xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx správci daně xxxxx.

§14xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

§14zzx

Postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx získané xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx místu jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §14zm xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xx oznamovaný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx nachází xxxxxxxx xxx, do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14xxx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxx 3

Xxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxx

§15

Xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx poskytne x xxxxxxxxx xxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zkrácení daně,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx daň xxxx bylo uplatněno xxxxxxxxxx xx xxxx x České republice, xxxxx xx mohlo xxxx xx zvýšení xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v různých xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx států tak, xx může xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx může xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx poskytnuté informace xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx mít xxxxxx xxx xxxxxx daní x tomto xxxxx xxxxx.

(3) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Kontaktní xxxxx x xxxxxxx, xx xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského státu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxxx.

Xxx 4

Zpětná xxxxx

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytne informace xx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x sdělení, xxx xxxx využity.

(2) Xx xxxxxx kontaktního místa xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx využity xxxxxxxxx, xxxxx kontaktnímu místu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladně, nejpozději xxxx xx tří xxxxxx xxxx, xxx xx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx využití.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx získaných automatickou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně, x xx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodou.

HLAVA XX

XXXXX FORMY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§18

Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx dožádat xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx, xxx se x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxx vzájemnou dohodou xxxx správce daně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx postupu, x to i xx dálku, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx povaha.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx

x) být xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx postupech,

b) klást xxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx správě daní,

c) xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx písemností, x nimž má xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx jiný postup xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx x xx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa jiného xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdí xxxx xx xxxxxxx xxxxx x uvedením důvodu xxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 2 xx 4 xx xxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxx xxxxxxxx zařazení,

d) xxxxxx xxxxxxxx a

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx pověření vydal.

§19

Souběžné xxxxxx kontroly

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jiného státu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx subjektů, xx splnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx stanoví xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, důvody xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxx.

(3) Kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolou do 60 xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxx osobu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx souběžné xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

§19x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x České republice

(1) Xxxxxxxxx místo xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxx státu s xxx dohodnout, xx xx xxxxx České xxxxxxxxx provede správce xxxx xxxxxxx kontrolu xxxx místní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx daňových xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Česká republika x xxxxx xxxx xxxxxxx stát společný xxxx doplňující xx xxxxx, x to xxxxxxxxxxxx x za xxxxxx úřední osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Kontaktní xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyjádří s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxx jazykový xxxxx, xxxxxxx jazyk používaný xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jazyka, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x řízení x opravném a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx pověří xxxxxx xxxxx dohledem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx koordinace na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx orgánu jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejího xxxxx. Xx území České xxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným kontaktním xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověření xx xxxxxxx §18 odst. 5 xxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2024

§19x

Xxxxxxxx daňová xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx provedena orgánem xxxxxx xxxxxx členského xxxxx daňová xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx postup xxxxxxxx xx jednoho nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republika a xxxxx xxxx členský xxxx společný xxxx xxxxxxxxxx xx zájem, x to xxxxxxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxx osoby správce xxxx.

(2) Právní postavení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx se v xxxxx členském xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Úřední osoba xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomoc, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§19x vložen právním xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§19x

Xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx

(1) Kontaktní xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx postupu xx součástí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx harmonizovaného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zohlední xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení xxxx dohodovacího xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx závěrem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx závěru xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xx zprávě o xxxxxx kontrole xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx daně.

§19c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§20

Xxxxxxxxxx

(1) Kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxxx x doručení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx. Xxxx doručení xx xxxxxxxx xx doručení xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, jméno x xxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx informace xxxxxxxx x jeho identifikaci x případné další xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx doručení.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo xxxx písemnosti xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx adresátovi xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx důvodu, že xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místo jiného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxx doručení písemnosti.

(5) X xxxxxxxx nelze xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx případů, xxx by xxxxxx xxxxxxxx způsobilo nepřiměřené xxxxxx.

(6) Xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx učiněného kontaktním xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§21

(1) Kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx porušila xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxx xxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxx skutečnost, xx xxxxxxxxxx informace

a) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx banky, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxx xx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxx, xxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x informaci, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uznaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx s xxxxxxxxx informacemi

§22

Použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx poskytnuty xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx pro zjištění, xxxxxxxxx nebo zabezpečení xxxxxx

x) daní,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx místo udělí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného státu xxxxxxx x užitím xxxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxx i k xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s právními xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx podmínek x vlastního podnětu xxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účely, x xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použít.

(4) Informace x xxxxxxxxxx přijaté x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který může xxxxxxxx obdobné xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, použity x xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx se souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx není xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx účel xxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxxx státu a xxxx skutečnost byla xxxxxxxx kontaktním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx poskytnuty xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxx xxxx obdobné informace x písemnosti získané xxx xxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy

(1) Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, které xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx §22 odst. 1 nebo 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxxx předat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx místo xxxxxx členského státu, xxxxx informace xxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx kontaktního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nepředá.

(3) Xxxxxxxxx-xx kontaktní místo xxxxxx členského státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dalším xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxx xx předání xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, může xxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontaktnímu xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx členskému státu.

(5) Xxxxxxxxx místo může, xxxxx je xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x tím, xxx xxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx místem xxxxxx xxxxxxxxx státu za xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem x xxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x dalšími xxxxx

(1) Xxxxx kontaktní xxxxx předpokládá, že xxxxxxxxx, xxxxx získalo xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx význam xxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxx místo smluvního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které informace xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxx, jemuž mají xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx soudního xxxxxx týkajícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trestního řízení.

(2) Xxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx, xx informace, xxxxx získalo xx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 nebo 2 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx umožňují.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx, xxxxx xxx význam xxx xxxxx podle §22 odst. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxxxxx státu, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx mezinárodní smlouva x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 postupuje xxxxxxxxx xxxxx obdobně, xxxxx poskytlo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx předány dalšímu xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxxxxx formulář, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie; x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx i jiné xxxxxxxxxx.

(2) Kontaktní xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x

x) účel, k xxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx známa xxxxx, x níž xxxxxxxxxxx, xx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x místo xxxxxx, obchodní firmu xxxx xxxxx x xxxxx. Kontaktní xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx automatické výměny xxxxxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí.

(5) Kontaktní xxxxx pro účely xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx smluvním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx standardní xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x v xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Pro účely xxxxxxxxxxx výměny informací xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4; pokud xx xxxx možné, použije xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Organizace xxx ekonomickou spolupráci x xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§27

Způsob xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx odpovídá xx to, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§28

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Žádost x poskytnutí mezinárodní xxxxxxxxxx a x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx, na němž xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx může, xxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx státu x xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x x ní xxxxxxxxxxx písemností xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxx xxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx připojených xxxxxxxxxx xx úředního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§29

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx širší mezinárodní xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx příslušný předpis Xxxxxxxx unie upravující xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx1) nebo xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje smluvnímu xxxxx mezinárodní spolupráci xxxxx, než xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členskému xxxxx, nesmí odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxx.

§30

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx společné xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx správu xxxxxxxx komunikační xxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx daní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§30a

Porušení ochrany údajů

(1) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxx xxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xx 72 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxx

x) poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx součinnost xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

2. xxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx porušení ochrany xxxxx a

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxx komisi. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxx, xxxxxx současně xxxxxxxx kontaktní orgán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Ústřední xxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx spolupráci x jiným xxxxxxxx xxxxxx. Ústřední kontaktní xxxxx xxxx požádat Xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státem.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, až do xxxxxxxx jeho přístupu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx smluvním xxxxx xxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x tímto xxxxxx do xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dojednat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu údajů, xxxxxx postupů pro xxxxxx případů xxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy x případně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dohody xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxxxxxx osobních údajů, xxxxx xxxx xx xxxxxxx, ztrátě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxx ochrany xxxxx xx může xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů.

(6) Xxxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 xxxx xxxxxxx plnění povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§30x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 373/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x Evropskou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací.

(4) Xxxxxx x dokumenty xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxx zveřejněny xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx orgánu, xxxxx není xxxxxxxx xxxx.

§32

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x mezinárodní spolupráci xxxxxxx kontaktním místem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se vyřídí xxxxx tohoto zákona. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx počínaje xxxxxxxxxx obdobím 2014.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxx xxxxxx č. 438/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

3. Zákon č. 691/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 438/2003 Xx.

4. Xxxxx č. 286/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§34

Xxxxx č. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 458/2011 Xx., xx xxxx takto:

1. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) vykonává působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx d).

2. X §4 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxxxx orgánu, dílčího xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx útvaru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

3. V §7 xx xx písmeno x) xxxxxxxx nová xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx správě xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

4. X §10 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"b) xxxxxxxx xxxxxxxxx dílčího xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo kontaktního xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx,".

5. X §10 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§35

Xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 3 xxxx. x) bod 5 zní:

"5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dílčího xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxx ministerstva,".

2. X §4 xxxx. 3 písm. x) xx doplňuje bod 6, xxxxx xxx:

"6. xxxxxxxxxxx orgánu při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní, x to x xxxxxxxx ministerstva,".

3. X §8 xxxx. 4 xxxxxxx c) xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx funkci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. X §8 xxxx. 4 se xx xxxxx xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kontaktního xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.".

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§36

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.

Němcová x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu č. 164/2013 Sb.

Definice

A. Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Pojmem "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx "schovatelská xxxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxx xx účet jiného. Xxxxxx drží xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx podstatnou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx hrubý xxxxxx této entity xxxxxxxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxx xxxxxx xxxx entity za xxxxxx x xxxxxx xxxxxx: i) xxxxxx 3 xxx končící 31. xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které není xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, x němž xx proveden výpočet; xxxx xx) xxxxxx xxxxxxxxx entity.

3. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxx jakákoli xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxx jakákoli entita,

a) xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednu nebo xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro zákazníka xxxx x jeho xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx, xxxxxxxx, vkladovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.), xxxxxx, měnovými, úrokovými x xxxxxxxxxx nástroji, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) individuální xxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxx) jiné xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančního majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiných xxxx,

xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx obchodování x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je entita xxxxxx xxxxx entitou, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx entitou podle xxxxxxx x).

X entitou xx xxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxx xxxx několik xxxxxxxx či operací xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pochází xxxxxxxx x investic, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxx hrubý xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň 50 % xxxxxxx příjmu xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx: x) období 3 xxx končící 31. xxxxxxxxx před rokem, x němž je xxxxxxxx výpočet; nebo xx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxxx xx entitu, xxxxx xx xxxxxxx nefinanční xxxxxxx, protože uvedená xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku X xxxx 1 xxxx. x) až x).

Xxxxx xxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx v xxxxxxx x xxxxxxxx zněním xxxxxxxx x definici "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (Xxxxxxxxx Action Xxxx Xxxxx).

5. Pojem "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, pojistné smlouvy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiný podíl, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, na xxxxxxx papírech xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírech, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx smlouvě xxxx smlouvě o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vázán na xxxx.

6. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx entita, která xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx smlouvu x pojištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx x xxxxxxx xx každou jurisdikci xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxxx xx oznamování xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vynutit). Xxxxxx platí, xx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx jurisdikce, xxxxxxx jejímu xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx jeden xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rezidenty x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx svěřenský xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx vede, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely x xxxxx jiném xxxxxxxx státě. Jestliže xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely (xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx transparentní xxxxxx xxxx xx nachází x xxxxxxxxxx, xxx xxxx uplatňována daň x xxxxxx), xx xx xx xx, xx podléhá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx tudíž finanční xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx, xxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx (xxxxxx skutečného xxxxxx) x xxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) podléhá xxxxxxxxxx dohledu v xxxx xxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx státu, v xxxx finanční xxxx xxxx účty vede.

B. Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx:

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x podnikatelskou finanční xxxxxxxx xxxxxxxx typu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, schovatelská xxxxxxxxx xxxx depozitní instituce,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fondem xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kreditních xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx entitou, xxxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxx xx xxxxx xxxxxx, že jejím xxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx správce svěřenského xxxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx svěřenského xxxxx.

2. Xxxxxx "xxxxxx xxxxxx" xx rozumí xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx územní xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, který pro xxxxxxxxx pochybností xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx xxxx obec, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx kterákoli xxxxx xx více xxxx uvedených možností (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"). Tato xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx celků státu xxxx jiné xxxxxxxxxx.

x) "Xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxx, zařízení xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Čisté xxxxxx xxxxxxxx orgánu musí xxx připisovány xx xxxx xxxxxxx účet xxxx xx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úředníkem nebo xxxxxxxxxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx zájmu.

b) "Xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) xxxxxx xx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vládními xxxxxxxx,

xx) čisté xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx jedné xxxx xxxx vládních xxxxx, xxxxxxx žádná jejich xxxx neplyne ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

xxx) xxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxx přejde na xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxx tyto osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx obecné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx správou určité xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx plynoucí ve xxxxxxxx soukromých xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bankovnictví, xxxx-xx v xxxxx xxxxxx podnikání poskytovány xxxxxxxx xxxxxx soukromým xxxxxx.

3. Xxxxxx "mezinárodní xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx jí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, i) xxxxx xx skládá především x xxxx, xx) xxxxx má xx xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxxx platnou xxxxxx o xxxx xxxxx nebo obdobnou xxxxxx a iii) xxxxx příjem neplyne xx prospěch soukromých xxxx.

4. Pojmem "centrální xxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánem - xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx jurisdikce - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxx, xxxxx xx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx nebo xxxxxx vlastněno xxxxx xxxxxx.

5. Pojmem "důchodový xxxx xx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxx zřízený pro xxxxxxxxxxx důchodových xxxxx, xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx smrti xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx oprávněným xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradou za xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx:

x) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xx xxxx xxx 5 procent z xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkazy x informacemi x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obecně osvobozen xx xxxx x xxxxxx x investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx snížené xxxx,

xx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxx příspěvků, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 5 xx 7 xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 17 xxxx. x), xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx specifikovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx důchodu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx důchodových xxxxx xxxxx xxxx 5 xx 7 xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx X xxxx 17 xxxx. a), xxxx xx na xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují xxxxxx, xxxx

xx) xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx povolené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx fondu xxxx xxxxxxx odkazem xx příjem z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nesmějí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, při xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx pracovní neschopnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx současnými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx služby, x xx xx předpokladu, xx:

x) xxxx xx xxxx xxx 50 xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeden xxxx více zaměstnavatelů, xxxxx xxxxxx investičními xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) příspěvky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, jiné xxx xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxx X xxxx 17 písm. a), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, respektive xxxxxxxxxx zaměstnance,

d) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rezidenty xxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx zřízen, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx 20 % x xxxxxxx xxxxx x

x) xxxx xxxxxxx regulaci ze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx "xxxxxxxx fond vládní xxxxxx, mezinárodní organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx fond xxxxxxx vládní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bankou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx nebo bývalými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx jsou poskytovány xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx vykonávané pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxx "kvalifikovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) finanční instituce xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx zákazník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splatný xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx okamžitě xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x postupy buď x zamezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, nebo x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx přeplatek xxxxxxxxx převyšující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 60 dnů xxxxxx, x obou xxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxx xxx slučování účtů x převod měny xxxxxxxxx v oddílu XXX xxxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nerozumí xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přeplatek xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxx "vyňatý nástroj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxx investiční xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nástroji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x držení xxxxxxxxx xxxx či entit, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entity x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx regulována xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kvalifikuje podle xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx akcie xx xxxxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx:

x) nástroj kolektivního xxxxxxxxxxx nevydal xxx xxxxxx žádné listinné xxxxx xx xxxxxxxx xx rozhodném dni,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče uvedené x oddílech XX xx VII přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx tyto xxxxx předloženy x xxxxxxxx odkupu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x postupy x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx co xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2018 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx "xxxxxxxx účet" xx xxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx depozitní účet, xxxxxxxxxxxx účet x:

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx majetkovou xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx finanční xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx entitou xxxxx xxxxx, že: x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxxxxx x jedná x xxxx xxxxxxxxxx xxxx ii) obhospodařuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx tato xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx tato xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxx, uzavřené xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx, mimo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nepřevoditelného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx formě penze xxxx dávek xxx xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxxx žádný xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx "depozitní xxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (thrift) účet xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nástrojem, xxxxxx finanční institucí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxx podobného podnikání. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx s garantovanou xxxxxxxxx xxxx podobného xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.

3. Pojmem "xxxxxxxxxxxx účet" se xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx smluv a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xx držen finanční xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

4. Pojmem "xxxxxxxxx xxxxx" xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx institucí, xxxxxx kapitálová účast xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x této osobní xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx účastí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondem. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (např. prostřednictvím xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx může xxxxx nebo nepřímo xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Pojmem "xxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx pojistitel zavazuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx události xxxxxxxxxx xxxx, nemoc, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx majetku.

6. Xxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx" xx rozumí xxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx určeno podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx let.

7. Xxxxxx "pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou" xx rozumí pojistná xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx dvěma pojišťovnami, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxx "kapitálová xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx: i) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odkupu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jakýchkoli poplatků xx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx) xxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx pojem "kapitálová xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle pojistné xxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx smrti xxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvou x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx nemoci xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx kompenzuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx náklady xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx) pojistníkovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy x pojištění důchodu, x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx pojistného xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mimo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxxxxxx, xx xx dividenda xxxxxxxx x pojistné xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx pouze plnění xxxxx písmene x), xxxx

x) jako xxxxxxx xxxxxx pojistného nebo xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx částka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pojistné splatné xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx:

x) finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx majitele xxxx bez xxxxxx xx to, xxx xxx tento xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže:

i) xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx existujícím xxxxx xx xxxxxx písmene x),

xx) xxx účely xxxxxxx standardů xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx XXX článku X přílohy č. 2 x tomuto xxxxxx i pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx entita v Xxxxx republice, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx účty, jako x xxxxxxx finančním xxxxx,

xxx) v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx, xx nějž xx xxxxxxxx xxxxxxx AML/KYC, xx oznamující české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxx xxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x) a

iv) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu nevyžaduje, xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx poskytl xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx.

10. Pojmem "xxxx účet" xx xxxxxx finanční xxxx xxxxxx oznamující českou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx existující xxxx xxxxx xxxx 9 xxxx. x).

11. Xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

12. Xxxxxx "xxxx účet xxxxxxx xxxxx" xx rozumí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx osobami.

13. Xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednou xxxx xxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxx "xxxx x xxxxx xxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx existující účet xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

15. Pojmem "xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx převyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 000 XXX.

16. Pojmem "xxxx xxxx xxxxxx" se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jednou xxxx xxxx entitami.

17. Xxxxxx "xxxxxx účet" se xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx účtů:

a) xxxxxxxxx xxxx penzijní xxxx, xxxxx splňuje následující xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx součástí xxxxxxxxxxxxxx xxxx regulovaného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důchodových xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nebo plnění x případě xxxxx,

xx) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (tj. xxxxxxxxx xx účet, xxxxx xx jinak podléhaly xxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx sazbou, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx),

xxx) xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx účtu,

iv) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku, zdravotní xxxxxxxxxxxxxx či xxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx událostí xxxxxxxx sankce x

x) xxx: i) xxxxx xxxxxxxxx xxxx omezeny xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající 50&xxxx;000 USD, nebo xx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX, x xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx účtů a xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx VII xxxxxx X přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx odrážky x), xxxxxxx xxxxx požadavek x x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx v písmenech x) xxxx x), xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx x článku X x některém x bodů 5 xx 7,

x) xxxx, xxxxx splňuje následující xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx účely než xxx důchodové spoření x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx účely xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xx. příspěvky xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyňaté z xxxxxxx xxxxxx majitele xxxx xxxx zdaněny xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx),

xxx) xxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx), nebo xx na xxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sankce a

iv) xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx maximální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtů x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxx C přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu.

Finanční xxxx, xxxxx jinak xxxxxxx požadavek odrážky xx), xxxxxxx tento xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xx xxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x jednoho xxxx xxxx finančních xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xxxx x), xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx B v xxxxxxxx x xxxx 5 xx 7,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uplyne xxxxxxx, xxx pojištěný xxxxxxx xxxx 90 xxx, x xx xx předpokladu, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pojistné doby xxxx do xx xxxx, xxx pojištěný xxxxxxx xxxx 90 xxx, podle toho, xxxxx xxxx xx xxxxxx,

xx) xxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by mohla xxxxxxxx osoba xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx) bez xxxxxxxx xxxxxxx,

xxx) xxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx úmrtí, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

xx) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx úplatu,

d) xxxx, xxxxx xx držen xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zesnulého xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx zřízený x xxxxxxxxxxx s kteroukoli x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) se soudním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xx) x prodejem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemovitého xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

- účet xx xxxxxxxxxx výhradně xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, vkladem xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obdobnou platbou, xxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je uložen xx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pronájmem xxxxxxx,

- xxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kupujícího xxxxxxx xxxxx cenu za xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rozdělena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxx (xxxx jiné xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

- xxxx xxxxxxxxx s účtem xxxxx písmene x),

xxx) x povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápůjčku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem, xxx xxxxxxxx stranou xxxx platby xxxxxxxx x pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxx daní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetkem,

iv) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx usnadnit pozdější xxxxxx daní.

f) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky:

i) xxxx xxxxxxxx výhradně xxxxx, xx zákazník xxxxxxx xxxxxx převyšující splatný xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx revolvingovém úvěrovém xxxx a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

xx) xxxxxxxxxx xx rozhodného xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x postupy xxx k zamezení xxxxxx přeplatku zákazníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX, nebo x xxxxxxxxx toho, xxx xxx jakýkoli xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákazníkovi xx 60 xxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX článku X přílohy č. 2 k xxxxxx zákonu. Xxx xxxx účely xx xxxxxxxxxx zákazníka nerozumí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx sporných poplatků, xxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxx zůstatky vzniklé xx základě vráceného xxxxx.

18. Xxxxxxxx xxxx xx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) xxxxx xxxx xxxxxx na účtu xxxxxxx xx úschovy, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxx účtu x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) která má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxx ohledu xx xx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) ve xxxxx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dluhovou xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx nebo dluhovou xxxxx,

x) xxxxx má xxxxxxxxx provádět platby xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx o smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx entita

1. Xxxxxx "aktivní nefinanční xxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxx, xxxxx xxxxxxx některé x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxx 50 % xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx entity xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 50 % aktiv xxxxxxxx nefinanční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pasivní xxxxxx nebojsou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nefinanční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx entitou x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na zavedeném xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx entitou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, centrální xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nefinanční xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxx části, xxxxxxxxxxxx akcií xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx obchodem xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xxxx se prezentuje, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx akvizičních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx investiční xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx akvizice xxxx xxxxxxxxxxx společností a xxxx držení účastí x těchto xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kapitálových xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxx, xxx investuje kapitál xx xxxxx s xxxxxxx provozovat jinou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx po xxxx, xxxxx xx 24 xxxxxx po xxxx xxxxxx nefinanční xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx a probíhá xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x cílem dále xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, jiném než xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nefinanční xxxxxx xx primárně zabývá xxxxxxxxxx x zajišťovacími xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx x neposkytuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx entitou, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zabývá jiným xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) nefinanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx státě xxxx xxxx jurisdikci, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx náboženské, xxxxxxxxxxxx, vědecké, xxxxxxxx, xxxxxxxx, sportovní xxxx xxxxxxxxxx účely; xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve státě xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je rezidentem, x je profesní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizací, občanským xxxxxxx xxxx organizací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

xx) xx státě xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx,

xxx) xxxx žádné akcionáře xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo majetkovými xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx, nefinanční xxxxxx xxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx charitativních činností xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx xx poskytnuté xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxx, který nefinanční xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx entita xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby po xxxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jiné jurisdikce, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxx

1. Xxxxxx "majitel xxxx" xx rozumí xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx finanční xxxx pro jinou xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx jakožto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, osoba s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu x za majitele xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxx osobu xxxxxxxxxx ze xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx mohl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxxx osobu, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx každá xxxxx x nárokem xx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx.

2. "Postupy XXX/XXX" xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xx opatření xxxxx xxxxx xxxxx xxxx obdobných xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx "xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotka xxx xxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xx "propojenou xxxxxxx" x jinou xxxxxxx, xxxxxxxx: x) xxxxx x xxxxxx entit xx ovládána druhou; xx) xxx entity xxxx ovládány xxxxxxxx; xxxx xxx) obě xxxxxx xxxx investičními xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 4 xxxx. b), xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx vedení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pojem "xxxxxxxx" xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxx x xxxxxx xx entitě.

5. Xxxxxxxx "XXX" se xxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxxxx identifikačního čísla).

6. Xxxxx "xxxxxxxx důkazy" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx úřad xxxx xxxx) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem (např. xxxxx nebo její xxxx nebo xxxx), xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x který xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zjišťování xxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx její xxxx xxxx xxxx), xx kterém je xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkaz, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry.

V xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx entity xxxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx listinný xxxxx xxxxxxxxx klasifikaci xx xxxxx záznamech ohledně xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx standardizovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx praxí xxx xxxxx postupů XXX/XXX xx xxxx xxxxxxxxxxx účely, jiné xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako dříve xxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že je xxxxxx klasifikace nesprávná xx xxxxxxxxxxxx.

7. Pojmem "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podnikání, používaný xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx sídla xxxxxx" xx xxxxxx xxxxx, xxx sídlí xxxx xxxxxxxx vedení. Adresou xxxxxxxx sídla xxxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx, x xxxxx xx entita xxxxxx xxxx, poštovní xxxxxxxxx xxx xxxxxx používaná xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx adresa jedinou xxxxxxx, xxxxxx entita xxxxxxx, x je xxxxxxx xxxx sídlo xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx entity xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx jakákoliv xxxxx, xxx vede k xxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osobou nebo xx jinak x xxxxx postavením xxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx majitele xxxx, xxxx jakoukoli xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x takovým xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX článku X xxxx 1 xx 3 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx daná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na postavení xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx informování o xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

X. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxx ohledu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx existujícím xxxxx, xx XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx, xxxxx takové XXX xxxx datum xxxxxxxx xxxx x záznamech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost si XXX nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxx XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxx xxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx identifikovány xxxx oznamované xxxx.

X. Xxx ohledu na xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx DIČ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud ho xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxx den.

Oddíl XX

Xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

X. X účtem xx xxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x oddílech XX až XXX, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx účtu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kalendářním roce xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx na xxxx nebo xxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx účty také xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx účty x xxxxx hodnotou.

Oddíl XXX

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dříve existujících xxxx fyzických xxxx

X. Xxxx. Následující xxxxxxx xx uplatňují xx xxxxxx vyhledání oznamovaných xxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx.

X. Xxxx s xxxxx hodnotou. X xxxxxxx xxxx x xxxxx hodnotou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx osoby xxxxxxxx na listinných xxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx majitele účtu - fyzickou xxxxx xxxxxxxxx za oznamovanou xxxxx, x tímto xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx majitele xxxx - fyzické xxxxx xxxxxxxx na listinných xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxx 1, je oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx prověřit, zda xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyhledávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx indicie, x musí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xx 6:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx adresu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x zúčastněném xxxxx,

x) xxxxx nebo xxxx telefonních čísel x xxxxxxxxxxx xxxxx x žádné xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxx než x xxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x zúčastněném státě,

e) xxxxxxxx platnou xxxxx xxx nebo podpisové xxxxx udělené xxxxx x adresou x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přebírající poštu x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce neeviduje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vyhledávání nejsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxx 2, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxx, xxxxx povede x xxxxx xxxx několika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxx s vysokou xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x) až e) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx povede x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x rezidentem xxx xxxxxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx k xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx 6 a xxx xxxxx xxxx xxxxxxx některá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bodě.

5. Xxxxxxxx xx při elektronickém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx poštu x xxxxxxxx xx xxxxxx x majiteli účtu xxxx xxxxxxxx žádná xxxxx xxxxxx ani xxxxx xxxxx indicie xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xx x), oznamující xxxxx finanční instituce xxxx využít vyhledávání x xxxxxxxxxx záznamech xxxxx xxxxxx C xxxx 2 xxxx xx majitele xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx rezidentem xxx xxxxxx xxxxx, x xx v pořadí xxxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nebude xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nalezena xxxxxxxx xxxxxxx x xxx pokus x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx listinného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx účet xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 není xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu xxxxxxxx aktuální xxxxxx xxx doručování xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx telefonních xxxxx x zúčastněném xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx depozitním, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vedený x xxxxxxxxxxx státě xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státě x

xx) xxxxxxxxxx důkazech xxxxxxxxxxxxx, xx majitel účtu xxxx oznamovanou xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx aktuálně xxxxxxx plnou xxx xxxx podpisové právo xxxxxxx osobě x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x oznamující xxxxx finanční instituce xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx o:

i) čestném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo

ii) xxxxxxxxxx xxxxxxxx prokazujících, xx xxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxx 1, xxxxx xx xxxxx okolností, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou nesprávné xxxx xxxxxxxxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx 90 dnů xxx xxx, kdy xx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nastane xxxxxxx, získá xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx povinna uplatnit xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodů 2 xx 6.

X. Xxxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxx x vysokou xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupy.

1. Vyhledávání x elektronických xxxxxxxxx. Xxxxx jde o xxxx x vysokou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce musí xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx B xxxx 2.

2. Vyhledávání x xxxxxxxxxx záznamech. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx elektronického vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3 x xxxx xxxxxxxxx jsou x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x účtů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prověřit, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x daty x xxxxxxxxxxx obsahuje jakékoli xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X xxxx 2, x pokud xx tyto x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx nenacházejí, xxxx xx xxxxxxxx x xxxx uvedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x účtem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získala xx xxxxxxxxxx 5 xxx:

x) x nejnovějších xxxxxxxxxx důkazech xxxxxxxxxxxxx x účtu,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx x účtu,

c) x xxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.

3. Výjimka x xxxxxxx, že xxxxxxxx obsahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx vyhledávat x xxxxxxxxxx záznamech xxxxx xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx x možností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahují tyto xxxxx:

x) xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxx rezidentem,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtu x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx aktuálně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo nebo xxxxx majitele xxxx, xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx z účtu xx xxxx xxxx (xxxxxx účtu x xxxx pobočky oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx aktuální xxxxxx xxxxx přebírající xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx úschovu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx k získání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1 x 2 musí xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx nakládat xxxx x oznamovaným xxxxx x jakýmkoli xxxxx x vysokou xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxx má aktuální xxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto článku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x indicií xxxxxxxxx x xxxxxx B xxxx 2 x xxxx xxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prověření xxxx x vysokou xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x článku X xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x následné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jedné xxxx xxxxxxxx indiciím xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce musí x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx k němuž xx xxxxxxx identifikována, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx článku X bodu 6 x pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedeném bodě.

c) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vysokou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jestliže xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a žádná xxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxxx X xxxx 2 xxxx. x) až e), xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx získat xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx důkazy xx xxxxxxxx toho, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx. Jestliže oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx stane xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u takového xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx se xxxx xxxx účtem x vysokou xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx prověření určen xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx vztahu x xxxx, v xxxx xxx xxxxx xxxx oznamovaný xxxx, x k následujícím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx oznamovanou xxxxxx.

7. Xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na účet x vysokou hodnotou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx postupy xxxxx použít x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx styk xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X xxxx 4 ve xxxxxx x xxxxx účtu x xxxxxxx hodnotou x jakémkoli xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxxxxxx účet, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx zdokumentovaným.

8. Xxxxxxxx u účtu x xxxxxxx hodnotou xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx indiciím uvedeným x xxxxxx X xxxx 2 a xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s oznamovaným xxxxx xxxx každému xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx x němuž xx indicie identifikována, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx článku X xxxx 6 x xxx xxxxx xxxx neplatí některá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx styk xx xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx jakoukoli xxxxx okolností. Bude-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pro doručování, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxx adresu považovat xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxx X xxxx 6, xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx získat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Prověření xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx od xxxxxxxxxx dne. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx 2 let xx xxxxxxxxxx dne.

E. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxx xxxx oznamovaný xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx nakládáno xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx následujících xxxxxx, xxxxx majitel xxxx nepřestane xxx xxxxxxxxxxx osobou.

Oddíl IV

Náležitá xxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob.

A. U xxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxx založení xxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx účtu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx majitel xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto čestného xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, x xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx shromážděné xxxxx xxxxxxx XXX/XXX.

X. Xx-xx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx x zúčastněném xxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účtem x čestné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx XXX majitele účtu xx vztahu x xxxxxxxx zúčastněnému xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx X xxxxxx C, x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx x xxxxxx účtu xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx nebo xx xxxxx předpokládat, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx původní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx 90 xxx ode xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx později, xxxxxx čestné prohlášení, xx xxxxxx je xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx získat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dokumentaci, xxxxxxxxxxx správnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce o xxxxx vysvětlení učiní xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x spolu x xxx uchová x xxxxxxxxx dokumentaci. Pokud xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nezíská ani xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx uspokojivé xxxxxxxxxx, xx xx za xx, xx xx xxxxxxx xxxx rezidentem xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx čestném xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx V

Náležitá xxxx v xxxxxxx xxxxx existujících xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx postupy xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

X. Xxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zjišťovat xxx oznamovat. Xxxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce nezvolí xxxxx buď x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxxx xxxxx zjištěnou xxxxxxx takových xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s úhrnným xxxxxxxxx xxxx hodnotou, xxxxx x rozhodnému xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx oznamovat xxxx xxxxxxxxxx účet, xxxxx xxxxxx zůstatek xxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx částku x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx x rozhodnému xxx zůstatek na xxxx nebo hodnotu xxxx přesahující xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 USD, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx entity, který x rozhodnému dni xxxxxxxxxxx uvedenou xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnota xxxx xxxx částku xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, musí xxx prověřeny x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku X.

X. Xxxx entit, xxxxx je nutné xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X xxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pasivními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx ovládajícími xxxxxxx, která nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo oznamovanými xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x oznamovanými xxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtů xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx. U xxxxx existujících xxxx xxxxx xxxxx článku X musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamovanými xxxxxxx či pasivními xxxxxxxxxxxx entitami x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx oznamovanými xxxxxxx:

1. Xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovávaných xxx xxxxxxxxxxx účely xxxx pro účely xxxxxx xx zákazníky (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx AML/KYC) x xxxxxx, zda x informací xxxxxxx, xx xxxxxxx účtuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx adresu x xxxxxxxxxxx státě.

b) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx majitele účtu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxx, které má x dispozici, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx majitel xxxx xxxx oznamovanou xxxxxx.

2. Xxxxxx, zda xx xxxxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxxxx osobami. U xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx entity (xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx majitel účtu xxxxxxx nefinanční xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxx oznamovanou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x ovládajících xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx postupovat podle xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x) v pořadí, xxxxx xx xx xxxxxx okolností nejvhodnější.

a) Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx pasivní xxxxxxxxxx entitou. Xxx xxxxx určení, zda xx xxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx informací, xxxxx má k xxxxxxxxx, nebo na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx aktivní xxxxxxxxxx entitou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx investiční entitou xxxxx xxxxxx X xxxx 4 xxxx. x) přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx ovládajících xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uchovávané xxxxx xxxxxxx AML/KYC.

c) Xxxxxx, xxx xx ovládající xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx účely určení, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxx XXX/XXX v xxxxxxx xxxxx existujícího xxxx xxxxxx drženého jednou xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hodnotou xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX nebo

ii) xxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxx xxxx této ovládající xxxxx o jiné xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro daňové xxxxx.

3. V xxxxxxx, xxx xx vyžaduje xxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx se ovládající xxxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxx oznamovanou xxxxxx, x indicií xxxxxxxxx x oddíle XXX čl. B xxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X. Doba xxxxxxxxxxx a další xxxxxxx platné pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x úhrnným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250 000 XXX, xxxx xxx xxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxxxx dne.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, ale xxxx částku xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxx následujícího xxxx, musí xxx xxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx ve xxxxx xx xxxxx kalendářního xxxx, xx kterém xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx 90 dnů xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx dozvěděla, xxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx uvedených x článku X xxxxx, xxx jde x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxx X xx xxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolehlivost původního xxxxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů. Xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx o tomto xxxxxxxxxx xxxxx záznam, xx xxxxxx uvede xxxx xxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxx x případnou xxxxxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx postupy xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxx mezi novými xxxx entit.

A. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhledání xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznamovat. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxx xxxxx jednou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx entitami s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Určení, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx získat čestné xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x založení účtu x které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX. Xxxxxxxx xxxxxx v čestném xxxxxxxxxx uvede, xx xxxx rezidentem xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xx rezidentem xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x tímto xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které má x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Určení, zda xx entita xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, která xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxx je oznamovanou xxxxxx, xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zda je xxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxxx entitou s xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxxx, s účtem xxxx xxx nakládáno xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx tomto xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x pořadí, které xx xx xxxxxx xxxxxxxxx nejvhodnější.

a) Xxxxxx, xxx xx majitel xxxx pasivní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xx jedná x xxxxxxx nefinanční xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxx na xxxxxxx xxxxxxx dostupných informací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx majitel xxxx xx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx A xxxx 4 xxxx. x) přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx shromážděné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX.

x) Xxxxxx, zda xx ovládající xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využít pouze xxxxxx prohlášení majitele xxxx nebo této xxxxxxxxxx osoby.

B. Jestliže x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx se oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dokumentace xxxxxxxx se tohoto xxxx jsou nesprávné xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx V čl. X xxxx 3.

Oddíl XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx náležité xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxx xxxxx následující xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X. Xxxxxxxxx xx na čestné xxxxxxxxxx x listinné xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xx známo nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx čestné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxx účty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx smlouvy x pojištění xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, jiná než xxxxxxxx, k pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx osobou a xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx účtem xxxx x účtem xxxxx xxx oznamovaným xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxx xxxxx předpokládat, xx xxxxxxxxx xxxxx xx oznamovanou osobou. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že oprávněná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx oznamovanou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx českou finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oddílu XXX xxxxxx X. Xxxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx znalost nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxx držet xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxxxx X.

X finančním xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxx účtem, xxxxx xxxx oznamovaným xxxxx, až xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx účet, xxxxx xx xxxxxxxx podílem xx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupinové xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, splňuje xxxx xxxxxxxxx:

x) skupinová xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx uzavřena xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se na xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx certifikátu xxxx nárok xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné plnění x

xxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kterémukoli zaměstnanci/držiteli xxxxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

Xxxxxx "xxxxxxxxx pojistná xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx: i) xxxxxxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx asociace, xxxxxxxx organizace nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, a xx) xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx skupiny, xxxx člena xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx, xxxx podskupiny členů, xxxxxxx xxxx než xxx, xxxxxxx a xxxxxxx návyky.

Pojmem "skupinová xxxxxxx x pojištění xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx organizace nebo xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zůstatků xx xxxx x xxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x propojené xxxxxx, avšak xxx x míře, x xxxx informační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finanční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxx zůstatků xxxx xxxxxx na xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx finančních účtů, xxxxxxxxx v xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx drženého xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx společně drženého xxxxxxxxxx účtu.

2. Xxxxxxxxx xxxx entit. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx držených xxxxxxx je oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx všechny xxxxxxxx xxxx vedené u xxxxxxxxxx české finanční xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxx v míře, x xxxx informační xxxxxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx účty propojují xxxxxxx na datovou xxxxxxx, xxxx. číslo xxxxxxxxx xxxx XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx požadavků xx sloučení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx bodě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zůstatek xxxx hodnota společně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx platné pro xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx, zda xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x vysokou hodnotou, xxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxxx xxx styk xx zákazníky ví xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx toutéž xxxxxx, xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinna xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx částek xx xxxx měny. Xxxxxxx xxxxxx denominované x amerických dolarech xx třeba chápat x jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx přepočtené xxxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx.

Příloha x. 3 x zákonu x. 164/2013 Sb.

Charakteristické xxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxx xxxxxxxx přínosu

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x oddíle XX xx. A x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XX xx. X a x oddíle II xx. C odst. 1 písm. x) xxxx 1 x x oddíle XX xx. C xxxx. 1 xxxx. x) x x) lze xxxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Test hlavního xxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výhody hlavním xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XX xx. X xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, xxxxxx XX čl. X xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx splňuje test xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x testem hlavního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx podmínku, podle xxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výhodu.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx obdržení xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx se xxxxxx xx

x) xxxx daňové xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uspořádání, nebo

b) xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zcela xxxxxxxx.

(3) Charakteristický znak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxx více xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx podstatnou xxxxxx.

Xx. B

Zvláštní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxx přínosu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx využití xxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx, x xxxxx něhož xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x pořizování xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx svou xxx, a to xxxxxxxxx převodem xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx urychlením xxxxxxxxxxx těchto ztrát.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxx aktiv x xxxxx, x xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx subjektů xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx transakcí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. C

Zvláštní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vyvedení příjmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx entitami a

a) xxxxxxxx platby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla nebo xxxxx vedení x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) příjemce platby xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxx vedení xx státě xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx daně, xxxx

2. xxxx zařazeny na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx kolektivně xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci x rozvoj vyhodnoceny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx využívá výhodu xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) při platbě xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx xxxx místa xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxxxxxxxx odpisování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x stejnou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx zahrnuje převody xxxxx x x xxxx xx významný xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. D

Zvláštní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx právních xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx právo Xxxxxxxx xxxx xxxx rovnocenné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finančních účtech xxxxx xx. C xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx které xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx. Tento xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) využití xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx účtem podle xx. C xxxx 1 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx není xxx takovým finančním xxxxx, avšak xxxxx xxxx xxxxxxxxxx významně xxxxxxx vlastnostem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xx. C bodu 1 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxx jurisdikce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx automatickou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vedení,

c) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx produkty xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o finančních xxxxxx xxxxx xx. X bodu 1 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx,

x) převod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx xxxx finančního xxxx xxxxx xx. C xxxx 1 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx xxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. A xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxx xxxxxxxx struktur, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účelem xx xxxxxxx oznamování xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §13d xxxx. 2 v xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. X xxxx 1 přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. X xxxx 1 přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postupů, x xx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx režimem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxxx skutečného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řetězec xxxx xxxxxxxxxxxxxxx řetězec xxxxxxxxxx xxxxxxxx využívající xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx nevykonávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx personálem, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx jurisdikci než xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx těmito osobami xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) x kterých xxxxx xxxxx xxxxxx skutečného xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se převodních xxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převodních xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x některém státě xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ocenitelných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zahrnutých v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx entitami

a) xxxxxxxxxx xxxxx srovnatelná xxxxxx x

x) x době xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx příjmů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prospěchu, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Charakteristický xxxx xxxxxxx vnitroskupinového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, rizik xxxx aktiv naplňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitroskupinový xxxxxxxxxxxx převod xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxx 3 xxx xx převodu předpokládaný xxxxx xxxx před xxxxx a xxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxx xxx 50 % předpokládaného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kdyby x xxxxxxxxx xxxxxxx nedošlo.

Příloha x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 14.8.2020

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 164/2013 Sb.

Postupy náležité xxxx pro provozovatele xxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. A

Prodejci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx, zda xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxxxxxxxx prodejce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx prodejce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx malého xxxxxxx, xx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel platformy xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx adresu,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxx obdobná xxxxx xxxxxx prodejci, xxxxxx xxxxx oznamovaných xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx prodejce,

d) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxx z přidané xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx, a

e) xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx prodejcem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) název,

b) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vydaná xxxxxxxx, xxxxxx všech oznamovaných xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, případně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nachází.

(3) Xxx xxxxxx xx odstavce 1 a 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx totožnosti a xxxxxxxxx prodejce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnuté Xxxxxx republikou xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx totožnosti x daňové xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx identifikační číslo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxx jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevydávají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx anebo xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx prodejci x xxxxxxxxx,

x) xxxx nebo xxxx jurisdikce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prodejci xxxxxxxxxxxxx.

Xx. C

Ověřování xxxxxxxxx x prodejci

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxx, xxx xxxxxxxxx shromážděné xxxxx xx. X, xx. X odst. 1, xx. B xxxx. 2 písm. x) xx x) x xx. X xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici ve xxxxx záznamech, a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropskou xxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxxx identifikačního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Bez xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. F xxxx. 2 určit, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. A, xx. X odst. 1, xx. X xxxx. 2 xxxx. x) xx e) x xx. X xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a dokumentů, xxxxx má x xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyhledávání.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx čl. X odst. 3 xxxx. x) x xxx xxxxxx na xxxxxxxx 1 x 2 v xxxxxxxxx, xxx xx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx x informací xxxxxxxxx x xx. X xxxx X xxxx být xx xxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti týkající xx xxxxxxxxxxx prodejce xxxxxxxxx, požádá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opravu informací, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx rezidence xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx prodejce xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx prodejce. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxx jurisdikce, x xxxxx bylo xxxxxxxx vydáno xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, považuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx poskytl xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodejce též xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodejcem.

(2) Xxx ohledu xx xxxxxxxx 1 považuje xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx potvrzen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx Xxxxxx republikou nebo Xxxxxxxxx xxxx podle xx. X xxxx. 3.

Xx. X

Xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx oznamovanou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxx každé nabízené xxxxxxxx xxxx a, xxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nemovitá xxx nachází x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožnil xxxx xxx 2 000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, témuž xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx věc, její xxxx nebo jejich xxxxxx mají stejného xxxxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx xxxxxxxxx v čl. X xx E xx 31. prosince xxxxxx oznamovaného xxxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxxxxx 1 se x xxxxxxxx, kteří xxx byli zaregistrováni xx platformě k 1. xxxxx 2023 xxxx ke xxx, xxx xx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí být xxxxxxx náležité xxxx xxxxx xx. X xx X dokončeny xx 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx xxxx oznamující provozovatel xxxxxxxxx spolehnout xx xxxxxxx náležité xxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx. 1 a 2 xxxx buď xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 36 xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. X, X x X xxxx nebo xx xxxxx nespolehlivými xxxx nesprávnými.

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxx náležité péče xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. A až X xxxxx x xxxxxxxxx prodejců.

Čl. X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy se xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx náležité péče xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nese x xxxxxx oznamující provozovatel xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 373/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xx. XXVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §1 odst. 4 písm. c) xxxxxx x. 164/2013 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx i xx xxx z xxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §1 odst. 4 písm. x) xx f) zákona x. 164/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx na xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

3. Není-li xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx §13k xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx nepodává xx xxxxxxxxxx rok 2015.

2. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13s xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xx první xxxxxxxx xxxxxxx xxxx považuje xxxxxxxx xxxxxx nejdříve xx xxx 2016.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 1052016 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.4.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx kontaktní orgán xxxxxxxx xxxxx §13u xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2017 xxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obnovených od

a) 1. xxxxx 2014 xx 31. xxxxxxxx 2016,

x) 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx x 1. xxxxx 2014.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx centrálního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx potvrdí xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen, xx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stát, který xx xxxx xxxx xxx dotčen. Xxxxxxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. X xxxxxx XX přílohy č. 2 x xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx 6. xxxxx 2016, xxx xxxxxxxx účty založené xxx xxx 1. xxxxx 2016 do xxx 5. xxxxx 2016 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2016 xxxxx §13k xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 6. dubna 2016.

4. Oznámení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13q xxxx. 4 zákona x. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 330/2014 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 6. xxxxx 2016, xx xxxxxxxx xx ohlášení xxxxx §13t xxxx. 1 zákona x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 92/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx podle §13zl xxxx. 1 xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx česká členská xxxxxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2016.

2. Xxxxxxxx xxxxx §13zl xxxx. 2 xxxxxx x. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, nepodává xxxxx členská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx začínající xxxx

x) 1. xxxxxx 2016 v xxxxxxx, xx jde o xxxxxxxxxxx mateřskou xxxxxx xxxx skupiny,

b) 1. xxxxxx 2017 x xxxxxxxxx případech.

3. Xxxxxxxx xxxxx §13zn xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxx xx 31. října 2017, xx podává xx 31. října 2017.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx nadnárodní xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2016 do 18 xxxxxx xx konce xxxxxx období.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinná xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přeshraničním uspořádání xxxxx §14l xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx č. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, k jehož xxxxxxxx xxx učiněn xxxxx krok x xxxxxx xxx xxx 25. xxxxxx 2018 xx xxx předcházejícího xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxx čl. VI.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 343/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 14.8.2020

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx z xxxxxx nemovitých věcí, x níž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx x. 164/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 386/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.9.2020

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxxxx č. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vztahujících xx xx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx dnem 1. ledna 2024 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx daňové xxxxx x xxxxx xxxxx.

2. Xx doklady xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx §13j xxxxxx x. 164/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx pro uchovávání xxxxxxx xxxxx §13j xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx oznamujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 75 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, podá xxxxxxxx xxxxx §14zq xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Oznámení xxxxx §14zzf xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx započaté xxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 373/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Informace

Právní xxxxxxx č. 164/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.6.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

344/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

105/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě daní x xxxxxxx xx xxxxx x. 330/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx o finančních xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx správy daní

s xxxxxxxxx xx 6.4.2016

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx x xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

92/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 105/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní a xxxxxxx se xxxxx x. 330/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx

x účinností xx 1.4.2017

305/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

80/2019 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2019

299/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 x xxxxx x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

343/2020 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.8.2020

386/2020 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Xx., x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x mění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 26.9.2020

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných majitelů x xxxxx x. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

373/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 164/2013 Xx., x mezinárodní spolupráci xxx správě daní x o změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx od 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady 2011/16/EU xx xxx 15. xxxxx 2011 x správní spolupráci x xxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 77/799/XXX.

Xxxxxxxx Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/2376 xx xxx 8. xxxxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx směrnice 2011/16/XX, pokud jde x povinnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/881 xx xxx 25. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822 xx xxx 25. května 2018, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu informací x xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx uspořádáním, která xx mají oznamovat.

Směrnice Xxxx (XX) 2021/514 xx xxx 22. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

2) Čl. 8 xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU xx xxx 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx daní a x zrušení směrnice 77/799/XXX, ve xxxxx xxxxxxxx Rady 2014/107/XX.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. října 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 389/2012 xx xxx 2. xxxxxx 2012 o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx daní x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 2073/2004, x platném xxxxx.