Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
448/2012 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Čl. I
Přechodné ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem Čl. III
Přechodné ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy Čl. V
Přechodné ustanovení Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu Čl. VII
Přechodné ustanovení Čl. VIII
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Čl. IX
Přechodné ustanovení Čl. X
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Čl. XI
Přechodné ustanovení Čl. XII
ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy Čl. XIII
Přechodné ustanovení Čl. XIV
ČÁST OSMÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování Čl. XV
Přechodné ustanovení Čl. XVI
ČÁST DEVÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Čl. XVII
Přechodné ustanovení Čl. XVIII
ČÁST DESÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření Čl. XIX
Přechodné ustanovení Čl. XX
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka Čl. XXI
Přechodné ustanovení Čl. XXII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Čl. XXIII
Přechodné ustanovení Čl. XXIV
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Čl. XXV
Přechodné ustanovení Čl. XXVI
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XXVII
448
NAŘÍZENÍ XXXXX
ze xxx 5. xxxxxxxx 2012,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 479/2009 Xx., x xxxxxxxxx důsledků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §2b xxxx. 2 x §2c odst. 5 xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 85/2004 Sb. x xxxxxx č. 291/2009 Xx., x xxxxx §1 odst. 3 zákona x. 256/2000 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 441/2005 Xx. a zákona x. 291/2009 Xx.:
XXXX PRVNÍ
Změna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. X
Xxxxxxxx xxxxx č. 479/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 264/2012 Xx., xx mění xxxxx:
1. X xxxxxxx x. 1 části X xxxxxxxxx čísle xxxx 1 xx xxxxx "Xxxxxxxx Xxxx 79/409/EHS xx xxx 2. xxxxx 1979 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/147/ES xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxx".
2. X příloze x. 1 části X pořadovém čísle xxxx 9 xx xxxxx "Směrnice Xxxx 91/414/EHS xx xxx 15. xxxxxxxx 1991 x xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX".
3. V xxxxxxx x. 1 xxxxx C xxxxxxxxx xxxxx xxxx 16 xx slova "Xxxxxxxx Xxxx 91/629/EHS ze xxx 19. xxxxxxxxx 1991, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx ochranu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxx ochranu telat".
4. X xxxxxxx x. 1 xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx aktu 17 xx slova "Xxxxxxxx Xxxx 91/630/EHS xx dne 19. xxxxxxxxx 1991, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Rady 2008/120/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro ochranu xxxxxx".
5. V příloze x. 2 xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků 1 xx 3 xxxxxxx Xxxxxxxx požadavku v xxxxxxx předpise EU xx slova "xxxxxxxx Xxxx 79/409/EHS" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/147/ES".
6. X xxxxxxx x. 2 xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx požadavku 3 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předpise XX xx xxxxx "xxxx. c)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".
7. X příloze x. 2 xxxxx A xxxxxxxxx čísle xxxx 2 xxxxxxxxx čísle xxxxxxxxx 4 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx předpise ČR xx xxxxx "písm. x)" nahrazují slovy "xxxx. x)".
8. X xxxxxxx x. 2 xxxxx A xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx "Xxxxxxxxxx jímky a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x tříměsíční xxxxxxxx xxxxxxx x hnojůvky (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oběhu xxxx xxxxx xxxxxxx 2-xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx?" xxxxxxxxx větou "Xxxx dodržena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx hnojiva, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx, kdy xxxxx hnojit x xxxxxxx na půdně-klimatické xxxxxxxx?".
9. X příloze x. 2 xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Znění xxxxxxxxx xx věta "Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (kukuřice, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx, xxxxxxxx xxxx.) na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 7o, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 25 x?" xxxxxxxxx xxxxx "Xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plodin (xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x čirok) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx převyšující 7o, xxxxxxx jakákoliv část xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 25 m xx xxxxxx povrchových xxx?".
10. X příloze x. 2 xxxxx A xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 pořadovém xxxxx xxxxxxxxx 6 sloupci Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx XX xx slova "§12 xxxx. a)" xxxxxxxxx xxxxx "§12 xxxx. 1 písm. x)".
11. X xxxxxxx x. 2 xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 pořadovém xxxxx xxxxxxxxx 7 xxxxxxx Xxxxx požadavku xx xxxx "Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, přesycená vodou, xxxxxxx vrstvou xxxxx xxxxx než 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx do hloubky 5 cm přes xxx xxxxxxxxx?" xxxxxxxxx xxxxx "Byl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodržen xxxxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek x xxxxxxx nepříznivých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx?".
12. X příloze x. 2 xxxxx X xxxxxxxxx čísle aktu 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 7 sloupci Xxxxxxxx požadavku v xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" doplňují xxxxx ", x §7 xxxx. 6 xxxxxxxx vlády č. 262/2012 Sb.".
13. V xxxxxxx x. 2 xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 9 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxx Vymezení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxx "Xxxxxx 3 xxxx. 1 x 4 směrnice Xxxx (XX) 91/414/EHS" xxxxxxxxx xxxxx "Článek 28 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1107/2009".
14. X příloze x. 2 xxxxx X pořadovém čísle xxxx 9 xxxxxxxxx xxxxx požadavku 1 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předpise XX se slova "x §31 xxxx. 1" xxxxxxx.
15. V xxxxxxx č. 2 xxxxx B pořadovém xxxxx xxxx 9 xxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků 2 až 6 xxxxxxx Vymezení požadavku x právním xxxxxxxx XX xx xxxxx "Xxxxxx 3 xxxx. 3 směrnice Xxxx (XX) 91/414/EHS" nahrazují xxxxx "Xxxxxx 55 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 1107/2009".
16. X příloze č. 2 části X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 9 pořadovém xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx předpise ČR xx slova "xxxx. x)" xxxxxxx.
17. X xxxxxxx č. 2 xxxxx B pořadovém xxxxx xxxx 9 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX se xxxxx "písm. b)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)" x xx xxxxx textu se xxxxxxxx xxxxx ", x §13 odst. 1, 5, 6 x 7 xxxxxxxx x. 327/2012 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
18. X xxxxxxx x. 2 části X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 9 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx slova "xxxx. b)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x) x xxxx. 6" x xxxxx "x xxxxxxxx x. 327/2004 Xx., v xxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", x §3, 4, 5, 11 x 12 xxxxxxxx č. 327/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů".
19. V xxxxxxx x. 2 xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 9 xxxxxxxxx xxxxx požadavku 6 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x právním xxxxxxxx ČR se xxxxx "xxxx. c)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x)".
20. X příloze x. 2 xx xxxxxxxx xxxx X, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"X) Xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxx od 1.1.2013
&xxxx;
Xxx. xxxxx aktu
 
Poř. číslo xxxx- xxxxx
&xxxx;
Xxxxx požadavku
 
Vymezení xxxxxxxxx x právním xxxxxxxx XX
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x právním předpise XX
&xxxx;
16
&xxxx;
1
&xxxx;
Xxxx xxxxxx ve xxxxxxx kontrolována xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx denně?
 
Článek 4 xxxxxxx X xxxx. 6 směrnice Xxxx 2008/119/ES
 
§12 xxxx. 4 zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
2
&xxxx;
Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx (xxxxxxx 1 xxxxxx) x zákaz xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 příloha X xxxx. 8 x 11 směrnice Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§12x xxxx. 1 xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) x c) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
3
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxx individuálního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx mají stěny x xxxxxx, které xxxxxxxx vizuální a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
4
&xxxx;
Xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx 8 xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 odst. 1, článek 4 xxxxxxx X xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) vyhlášky x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
5
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx xxxxxx, (nikoliv xxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxxxx a s xxxxxx odtokem?
 
Článek 4 xxxxxxx X odst. 10 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§12x xxxx. 1 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů x §1x odst. 4 x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 
16
 
6
 
Dostávají telata xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx do 6 xxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 příloha X odst. 15 xxxxxxxx Rady 2008/119/ES
 
§2 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky č. 208/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
7
&xxxx;
Xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx denně x všechna xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 11 a 12 xxxxxxxx Rady 2008/119/ES
&xxxx;
§2 xxxx. 1 xxxx. d) x x) xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxx xxxxxx xxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 13 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§12x xxxx. b) zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
1
&xxxx;
Xxxx prasata xxxxxxxxx, xxxxxxxx, poraněná nebo xxxxxxx xxxxxxxx dočasně x samostatných xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx otočit?
 
Článek 3 xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 5 xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů
 
17
 
2
 
Odpovídá xxxxxxxxxx volná podlahová xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx prasat x xxxxxxx podlahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES
&xxxx;
§1x xxxx. 4, §3 xxxx. 2 x 3 x §3 xxxx. 4 písm. x) x x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
3
&xxxx;
Xx prasatům xxxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 xxxx. 5 x xxxxxx 4 příloha I xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES
 
§3 xxxx. 9, xxxx. 15 xxxx. d) vyhlášky x. 208/2004 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
4
&xxxx;
Xxxxxxxxx prasata xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a prasničky xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlákniny?
 
Článek 3 xxxx. 6 x 7 x xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 6 x 7 směrnice Xxxx 2008/120/ES
 
§3 xxxx. 10 a 11 x §3 odst. 15 xxxx. e) x x) xxxxxxxx x. 208/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
5
&xxxx;
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prasnic xxxx xxxxxxxxx nebo postroje xxx jejich xxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 15 písm. x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
6
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 týdny xx xxxxxxxxx xx do xxxx 1 xxxxx xxxx porodem xx xxxxxxxxx x kotec, xx xxxxxx xx xxxxxxx chována, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 15 xxxx. x) x c) vyhlášky x. 208/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxx prasata xxxxxxx x prostředí, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx X odst. 1 x 2 xxxxxxxx Rady 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxx xxxx xxxxxx), xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 5 xxxxxxxx Rady 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
9
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro prasata xxxxxxx x tepelně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx prasata xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 příloha X xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 8 xxxxxxxx x. 208/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
10
&xxxx;
Xxxx všechny xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx prasat prováděny x souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 8 xxxxxxxx Rady 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 12 xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů
 
18
 
1
 
Je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx odst. 1 xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES
&xxxx;
§5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §12 xxxx. 2 zákona x. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
2
&xxxx;
Xx prováděna kontrola xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES
&xxxx;
§11 xxxx. 1 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů
 
18
 
3
 
Jsou xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx, xxxx chovatel xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx ošetřeních x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 příloha xxxx. 4 až 6 xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES x článek 4 xxxxxxx I xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§11 odst. 2 x §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
4
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx volnost xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 7 směrnice Xxxx 98/58/ES
&xxxx;
§12x odst. 1 xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1x xxxx. x) vyhlášky x. 208/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů
 
18
 
5
 
Nepoužívají xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx by měly xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvířat, x xxxxxx podávány xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidly xxx xxxxxx používání a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x platnými xxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 18 xx 21 xxxxxxxx Rady 98/58/ES
&xxxx;
§5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §12a xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x §2 xxxx. 1 xxxx. c), §3 xxxx. 15 xxxx. x), §9 xxxx. 3 xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
6
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 10 směrnice Xxxx 98/58/ES x xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§1x xxxx. 1 vyhlášky x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §34 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxxxx x. 268/2009 Xx. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
7
&xxxx;
Xx xx stájích xxxxxxxxx přirozené xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, nebyla držena xx xxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 11 xxxxxxxx Rady 98/58/ES x článek 4 xxxxxxx X xxxx. 5 xxxxxxxx Rady 2008/119/ES
&xxxx;
§9 xxxx. 1 xxxx. x) x §11 odst. 1 xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 208/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
8
&xxxx;
Xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx telat, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, x které by xx xxxxxxx mohla xxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 příloha xxxx. 8 x 9 směrnice Xxxx 98/58/ES x článek 4 příloha I xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
 
§1b odst. 6 x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
9
&xxxx;
Xx xxxxxxxxxxx hospodářským xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x budovách, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 12 směrnice Xxxx 98/58/ES
&xxxx;
§12x odst. 4 xxxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
10
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dispoziční, technická x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx telat, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x větrací a xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx zabezpečeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zajištěno xxxxxx x dobré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxx odstranění závady?
 
Článek 4 xxxxxxx xxxx. 13 směrnice Xxxx 98/58/ES x xxxxxx 4 xxxxxxx I xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
 
§12a xxxx. 3 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1b xxxx. 2 xxxxxxxx x. 208/2004 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
11
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fyziologickým xxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx odst. 14 xx 16 xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES
&xxxx;
§12x xxxx. x) x x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
12
&xxxx;
Xx u xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, zajištěno xxxxxxx znečištění xxxx x krmiv?
 
Článek 4 xxxxxxx xxxx. 17 xxxxxxxx Rady 98/58/ES x xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 9 a 14 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§12x xxxx. x) zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1b xxxx. 2 xxxx. x) a §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
".
21. X xxxxxxx č. 3 xxx 2 xxx:
"2. Žadatel xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
x) xxxxx erozně xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx pěstovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx setý, xxxx, slunečnice x xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x řepky olejné xx xxxxx označené xxxxx xxxxx zakládány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx podmínka xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) mírně xxxxxx xxxxxxxx zajistí, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, bob xxxx, sója, xxxxxxxxxx x čirok xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx souvislé xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx orientována xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30x x pod xxx xx xxxxxxx pás xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx 24 x, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxx širokořádková xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx může tento xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx půdy.".
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x žádostech xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 479/2009 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 479/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxx s xxxxx
Xx. III
V xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 245/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 83/2006 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 82/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 480/2009 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx na xxxxx půdního xxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxx, xxxxxxxx x evidenci xxxx od 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kukuřice, xxxxxxxx, řepa, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx; porosty xxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pěstovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx ohrožená xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kukuřice, brambory, xxxx, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx xx souvislé xxxxx x xxxxxxx xxxxx než 0,4 xx zemědělské xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vrstevnic x xxxxxxxxx odchylkou xx xxxxxxxxxx xx 30o x pod xxx xx xxxxxxx pás xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx 24 x, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxxx pěstován xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx takto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx takových ploch xxxxxxxxxx výměru 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.".
Čl. IV
Xxxxxxxxx ustanovení
Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 245/2004 Xx. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 245/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx cukr xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
Xx. X
V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 45/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 480/2009 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 369/2010 Sb., xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx na xxxxx půdního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x evidenci xxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx půda
x) silně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx pěstovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kukuřice, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x čirok; porosty xxxxxxx a řepky xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx ploše xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx obilnin xxxxxx xxx dodržena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií xxx xxxxxxxxx porostů xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jetelovin xxxx xxxxxxxxxxxxxx směsí,
b) xxxxx erozně xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx setý, xxxx, slunečnice a xxxxx budou zakládány xxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx strana xx xxxxxxxxxxx ve xxxxx vrstevnic s xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx do 30x x xxx níž xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx 24 x, xxx přerušuje xxxxxxxx linie procházející xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxx širokořádková xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx takových xxxxx xxxxxxxxxx výměru 0,4 xx zemědělské půdy.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx podaných xxxxx nařízení vlády x. 45/2007 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 45/2007 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto nařízení.
XXXX XXXXXX
Xxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pocházejících x xxxx xxxxxxx xx xxxxx
Xx. XXX
X příloze x nařízení xxxxx č. 47/2007 Sb., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx do klidu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 480/2009 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx půdy od 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajistí, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plodiny xxxxxxxx, brambory, řepa, xxx setý, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx označené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx půdoochranných xxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx půdoochranných xxxxxxxxxxx xxx zakládání xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx budou xxxxxxxxx x xxxxxxxx jetelovin xxxx xxxxxxxxxxxxxx směsí,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kukuřice, xxxxxxxx, xxxx, bob xxxx, sója, slunečnice x xxxxx budou xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx půdoochranných xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dodrženy na xxxxxxxx ploše x xxxxxxx nižší xxx 0,4 ha zemědělské xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xx směru xxxxxxxxx x maximální odchylkou xx xxxxxxxxxx do 30x x xxx xxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x minimální xxxx 24 x, xxx xxxxxxxxx odtokové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxx je žadatelem xxxxxxxx xxxxxx porost, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx než širokořádková xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx takových xxxxx xxxxxxxxxx výměru 0,4 xx zemědělské xxxx.".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx podaných xxxxx nařízení vlády x. 47/2007 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se dokončí xxxxx nařízení vlády x. 47/2007 Sb., xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx nařízení vlády x podmínkách poskytování xxxxxx za přírodní xxxxxxxxxxxx v horských xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx Xxxxxx 2000 xx xxxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
X xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx xxxxx č. 75/2007 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plateb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx Xxxxxx 2000 xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 480/2009 Xx. x nařízení xxxxx x. 369/2010 Xx., xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx roku xx 30. června následujícího xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx širokořádkové xxxxxxx xxxxxxxx, brambory, xxxx, xxx xxxx, sója, xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zakládány s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pěstovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx erozně xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, bob xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x čirok budou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx podmínky xxxxxx xxx dodrženy na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nižší xxx 0,4 ha xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx delší xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vrstevnice do 30x x pod xxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx půdy x minimální šíři 24 x, xxx xxxxxxxxx odtokové linie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xx žadatelem xxxxxxxx xxxxxx porost, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx širokořádková xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jedné xxxxx xxxxxxxx ploše xxxx xxxxxx takových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.".
Xx. X
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx x žádostech xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 75/2007 Sb. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 75/2007 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx agroenvironmentálních opatření
Čl. XX
Xxxxxxxx xxxxx č. 79/2007 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 114/2008 Xx., xxxxxxxx vlády x. 45/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 83/2009 Xx., nařízení xxxxx x. 480/2009 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 78/2010 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 112/2010 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 282/2011 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 61/2012 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 263/2012 Xx., se mění xxxxx:
1. X §8 xxxx. 4 písm. x) xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx druhem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ovocných xxxx".
2. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 15 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:
"x) xxxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxx v xxxx 9 přílohy x. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 16 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx xxxxx podmínku xxxxxxxx x bodě 9 xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.".
4. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 17 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx zřetelnou hranici xxxxxxx xxxxxxxx trávníku x xxxxxxxxxx x xxxxxx.".
5. V §14 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx h) xxxxxxxx xxxxx "nebo x)".
6. Xxxxxxxx pod čarou x. 33, 34, 36 x 37 xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx xxxxx zrušují.
7. X xxxxxxx x. 2 xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x evidenci xxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx obilnin a xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zakládány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx půdoochranných technologií xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx budou pěstovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx směsí,
b) xxxxx xxxxxx ohrožená xxxxxxx, že širokořádkové xxxxxxx xxxxxxxx, brambory, xxxx, bob xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ploše x xxxxxxx nižší xxx 0,4 ha xxxxxxxxxx půdy, xxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30 xxxxxx x xxx níž xx nachází xxx xxxxxxxxxx půdy o xxxxxxxxx xxxx 24 x, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx procházející xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plodiny x xx xxxxxx xx žadatelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, víceletá xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x tím, že xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jedné takto xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx takových xxxxx xxxxxxxxxx výměru 0,4 xx zemědělské xxxx.".
8. X xxxxxxx x. 3 xxxx 8 xx 10 xxxxx:
"8. xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 55 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1107/2009 xx dne 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a o xxxxxxx xxxxxxx Rady 79/117/XXX x 91/414/XXX x §49 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů
9. xxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 1 a §64 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 326/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
10. xxxxxxxx stanovená x §86 zákona x. 326/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
9. V xxxxxxx x. 3 se xxx 11 xxxxxxx.
10. X xxxxxxx x. 10 xxxxxxx X x X znějí:
"B. Xxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vzorek ovoce
 
Chemická xxxxx
&xxxx;
Xxxxx hodnota celkového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx (mg.kg-1)
 
Olovo (Xx)
&xxxx;
0,09
&xxxx;
Xxxxxxx (Cd)
 
0,03
 
Rtuť Xx)
&xxxx;
0,005
&xxxx;
Xxxxx (Xx)
&xxxx;
0,1
&xxxx;
Xxxxx (As)
 
0,18
C. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek, xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx látka
 
Mezní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (mg.kg-1)
 
Olovo (Pb)
 
0,09
 
Kadmium (Xx)
&xxxx;
0,045
&xxxx;
Xxxx Xx)
&xxxx;
0,027
".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 79/2007 Xx. xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxx vlády x. 79/2007 Xx., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST SEDMÁ
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Čl. XIII
X příloze x. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 239/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zemědělské půdy, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 480/2009 Xx. a nařízení xxxxx č. 369/2010 Xx., xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě jeho xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx půdy xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxx
x) silně xxxxxx ohrožená xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx setý, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx obilnin a xxxxx olejné xx xxxxx xxxxxxxx ploše xxxxx zakládány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií; x případě xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zakládání porostů xxxxx v případě, xx xxxxx pěstovány x xxxxxxxx jetelovin xxxx xxxxxxxxxxxxxx směsí,
x) xxxxx erozně xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kukuřice, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, slunečnice x xxxxx budou xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxx než 0,4 ha xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vrstevnic x xxxxxxxxx odchylkou xx vrstevnice xx 30x x pod xxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx šíři 24 x, xxx xxxxxxxxx odtokové linie xxxxxxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx uplatnit xxxxx xx jedné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.".
Čl. XIV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 239/2007 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx se dokončí xxxxx nařízení xxxxx x. 239/2007 Sb., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.
XXXX XXXX
Xxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx
Xx. XV
V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 95/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxx určená xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 480/2009 Sb. x xxxxxxxx vlády x. 369/2010 Sb., xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bloku, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
x) silně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plodiny xxxxxxxx, xxxxxxxx, řepa, bob xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x čirok; porosty xxxxxxx x řepky xxxxxx xx takto xxxxxxxx ploše xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií xxx xxxxxxxxx porostů xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pěstovány x xxxxxxxx jetelovin xxxx xxxxxxxxxxxxxx směsí,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, bob setý, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx s využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Tyto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30o x xxx xxx xx nachází xxx xxxxxxxxxx půdy x xxxxxxxxx xxxx 24 x, jež přerušuje xxxxxxxx linie procházející xxxxxxx širokořádkové xxxxxxx x na xxxxxx xx žadatelem pěstován xxxxxx porost, víceletá xxxxxxx xxxx xxxx xxx širokořádková xxxxxxx, x tím, xx xxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jedné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ploch xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx půdy.".
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x žádostech xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 95/2008 Xx. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se dokončí xxxxx nařízení vlády x. 95/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto nařízení.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dotací xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lesního xxxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxx 2000 x xxxxxx
Čl. XXXX
X příloze x. 3 x xxxxxxxx xxxxx č. 147/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx opatření Xxxxxx 2000 v xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 480/2009 Xx. a xxxxxxxx xxxxx č. 369/2010 Xx., xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx xx xxxxx půdního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, označené x xxxxxxxx xxxx xx 1. července příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxx ohrožená xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx širokořádkové plodiny xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxxxx obilnin a xxxxx xxxxxx xx xxxxx označené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx obilnin xxxxxx xxx dodržena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zakládání porostů xxxxx x případě, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx plodiny xxxxxxxx, xxxxxxxx, řepa, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 ha xxxxxxxxxx xxxx, jejíž delší xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odchylkou xx vrstevnice do 30x x xxx xxx se nachází xxx zemědělské xxxx x xxxxxxxxx xxxx 24 x, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx je žadatelem xxxxxxxx travní porost, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx než xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxx postup xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ploše xxxx součet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx zemědělské xxxx.".
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 147/2008 Xx. xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx se dokončí xxxxx nařízení xxxxx x. 147/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxxxxx xxx poskytování dotací xx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx opatření
Xx. XXX
V xxxxxxx x. 4 x nařízení xxxxx č. 53/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 480/2009 Sb. a xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., bod 2 xxx:
"2. Xxxxxxx xx ploše xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx dílu, označené x xxxxxxxx půdy xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx půda
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx setý, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx obilnin x řepky xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx půdoochranných xxxxxxxxxxx xxx zakládání xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx budou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jetelotravních xxxxx,
b) xxxxx xxxxxx ohrožená xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, brambory, xxxx, xxx xxxx, sója, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Tyto xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xx souvislé xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx s maximální xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xx 30x x xxx xxx se xxxxxxx xxx zemědělské xxxx o xxxxxxxxx xxxx 24 m, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plodiny a xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx než xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx žadatel xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo součet xxxxxxxx xxxxx nepřesáhne xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.".
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Řízení x žádostech xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 53/2009 Xx. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 53/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto nařízení.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tržní xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXI
X příloze k xxxxxxxx vlády č. 87/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx krávy xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Sb., bod 2 xxx:
"2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx dílu, označené x xxxxxxxx xxxx xx 1. července xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx pěstovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx takto označené xxxxx budou zakládány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v případě xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx ohrožená zajistí, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, brambory, řepa, xxx xxxx, sója, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx ploše x xxxxxxx nižší xxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx strana xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx s maximální xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30o x xxx níž xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx 24 m, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx procházející xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná než xxxxxxxxxxxxx plodina, x xxx, xx xxxxxxx xxxx tento postup xxxxxxxx pouze xx xxxxx takto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ploch xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 ha xxxxxxxxxx xxxx.".
Čl. XXII
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 87/2010 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 87/2010 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 60/2012 Sb., o stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx 2 xxx:
"2. Žadatel xx ploše xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx od 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx 30. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajistí, xx xx nebudou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, brambory, xxxx, xxx setý, xxxx, xxxxxxxxxx a čirok; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ploše xxxxx zakládány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx obilnin xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zakládání porostů xxxxx v případě, xx xxxxx xxxxxxxxx x podsevem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx směsí,
x) xxxxx erozně xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx plodiny xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, slunečnice x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ploše s xxxxxxx xxxxx než 0,4 ha xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx orientována xx xxxxx vrstevnic x maximální xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30x a pod xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx půdy x xxxxxxxxx xxxx 24 x, jež xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx žadatel xxxx xxxxx postup xxxxxxxx xxxxx xx jedné xxxxx vymezené xxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxx nepřesáhne xxxxxx 0,4 ha zemědělské xxxx.".
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx podaných xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 60/2012 Sb. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx nařízení xxxxx x. 60/2012 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
X §11 xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x akčním xxxxxxxx, xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
"(1) Xx xxxxxxxxxxxx pozemcích, xxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx 30. xxxxxx následujícího kalendářního xxxx, podle xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx právního předpisu12), xxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx erozně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, bob xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x řepky xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ploše budou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií při xxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx13),
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plodiny xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií13).
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx ploše x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 ha xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx delší xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx směru vrstevnic x maximální xxxxxxxxx xx vrstevnice xx 30 xxxxxx a xxx xxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx o minimální xxxx 24 x, xxx xxxxxxxxx odtokové xxxxx procházející xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx pěstován travní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxx, že xxxxxxx xxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ploch xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) X xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, slunečnice x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 25 m xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.".
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.
XXXX ČTRNÁCTÁ
XXXXXXXX
Xx. XXXXX
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 448/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.