Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
448/2012 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Čl. I
Přechodné ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem Čl. III
Přechodné ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy Čl. V
Přechodné ustanovení Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu Čl. VII
Přechodné ustanovení Čl. VIII
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Čl. IX
Přechodné ustanovení Čl. X
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Čl. XI
Přechodné ustanovení Čl. XII
ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy Čl. XIII
Přechodné ustanovení Čl. XIV
ČÁST OSMÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování Čl. XV
Přechodné ustanovení Čl. XVI
ČÁST DEVÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích Čl. XVII
Přechodné ustanovení Čl. XVIII
ČÁST DESÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření Čl. XIX
Přechodné ustanovení Čl. XX
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka Čl. XXI
Přechodné ustanovení Čl. XXII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Čl. XXIII
Přechodné ustanovení Čl. XXIV
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Čl. XXV
Přechodné ustanovení Čl. XXVI
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XXVII
448
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 5. xxxxxxxx 2012,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 479/2009 Xx., x xxxxxxxxx důsledků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx související nařízení xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §2b xxxx. 2 a §2c xxxx. 5 xxxxxx x. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 85/2004 Xx. x xxxxxx x. 291/2009 Sb., x xxxxx §1 odst. 3 xxxxxx x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 441/2005 Xx. x zákona x. 291/2009 Xx.:
XXXX XXXXX
Xxxxx nařízení xxxxx o stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx podmíněnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. X
Xxxxxxxx xxxxx č. 479/2009 Sb., x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx podpor, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 264/2012 Xx., xx xxxx takto:
1. X xxxxxxx x. 1 xxxxx A xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxx "Xxxxxxxx Rady 79/409/EHS xx xxx 2. xxxxx 1979 x xxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/147/ES xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx žijících xxxxx".
2. X příloze x. 1 xxxxx X pořadovém čísle xxxx 9 xx xxxxx "Směrnice Rady 91/414/EHS ze xxx 15. xxxxxxxx 1991 x uvádění přípravků xx ochranu rostlin xx trh" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx na xxx x o xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/EHS".
3. X xxxxxxx x. 1 xxxxx C xxxxxxxxx xxxxx xxxx 16 xx xxxxx "Xxxxxxxx Xxxx 91/629/EHS xx xxx 19. xxxxxxxxx 1991, xxxxxx se xxxxxxx minimální požadavky xxx ochranu telat" xxxxxxxxx slovy "Směrnice Xxxx 2008/119/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx telat".
4. X xxxxxxx č. 1 xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx aktu 17 xx slova "Xxxxxxxx Xxxx 91/630/EHS xx xxx 19. xxxxxxxxx 1991, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Rady 2008/120/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx".
5. V xxxxxxx x. 2 xxxxx X xxxxxxxxx čísle xxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx Xxxxxxxx požadavku x xxxxxxx předpise EU xx slova "směrnice Xxxx 79/409/EHS" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/147/ES".
6. X příloze x. 2 xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx požadavku 3 xxxxxxx Vymezení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxx "xxxx. c)" nahrazují xxxxx "xxxx. x)".
7. X xxxxxxx x. 2 části X xxxxxxxxx xxxxx aktu 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4 sloupci Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx ČR xx slova "xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x)".
8. X xxxxxxx x. 2 xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx "Xxxxxxxxxx jímky x xxxxxx kapacitně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kejdy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a hnojůvky (xxx doložitelném xxxxxxx xx oběhu xxxx xxxxx využití 2-xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxxx xxx uskladnění x období zákazu xxxxxxx?" nahrazuje větou "Xxxx xxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx být dostatečná xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx, xxx xxxxx hnojit x xxxxxxx xx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx?".
9. V xxxxxxx x. 2 xxxxx X pořadovém xxxxx xxxx 4 pořadovém xxxxx požadavku 5 xxxxxxx Znění požadavku xx xxxx "Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx, xxxxxxxx apod.) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 7x, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx nich xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx než 25 x?" xxxxxxxxx xxxxx "Xxx dodržen xxxxx xxxxxxxxx širokořádkových xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, sója, xxxxxxxxxx x xxxxx) xx pozemcích xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7x, xxxxxxx jakákoliv xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 25 x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx?".
10. X xxxxxxx x. 2 části X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 pořadovém xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxx "§12 xxxx. a)" xxxxxxxxx xxxxx "§12 odst. 1 xxxx. a)".
11. X příloze x. 2 xxxxx A xxxxxxxxx xxxxx aktu 4 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 7 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx "Byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, která xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx sněhu xxxxx než 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx, že povrch xxxx xx xxxxxxx 5 cm přes xxx nerozmrzá?" xxxxxxxxx xxxxx "Byl xx xxxxxxxxxxxx pozemcích xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nepříznivých půdních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx?".
12. X xxxxxxx x. 2 části X xxxxxxxxx čísle xxxx 4 xxxxxxxxx čísle xxxxxxxxx 7 sloupci Xxxxxxxx požadavku v xxxxxxx předpise ČR xx za slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", a §7 xxxx. 6 xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx.".
13. V xxxxxxx x. 2 xxxxx B xxxxxxxxx xxxxx xxxx 9 xxxxxxxxx xxxxx požadavku 1 xxxxxxx Vymezení xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxx "Xxxxxx 3 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxx Xxxx (XX) 91/414/EHS" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 1107/2009".
14. X příloze x. 2 části X xxxxxxxxx čísle xxxx 9 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxx Vymezení požadavku x právním předpise XX se xxxxx "x §31 xxxx. 1" xxxxxxx.
15. X xxxxxxx x. 2 xxxxx X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 9 xxxxxxxxxx číslech požadavků 2 až 6 xxxxxxx Vymezení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxx "Xxxxxx 3 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) 91/414/EHS" xxxxxxxxx xxxxx "Článek 55 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady č. 1107/2009".
16. X xxxxxxx x. 2 části X xxxxxxxxx xxxxx xxxx 9 pořadovém xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxx Xxxxxxxx požadavku x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxx.
17. V xxxxxxx x. 2 xxxxx X pořadovém xxxxx aktu 9 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxxx Vymezení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x)" x na xxxxx xxxxx se xxxxxxxx slova ", x §13 xxxx. 1, 5, 6 x 7 vyhlášky x. 327/2012 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
18. V xxxxxxx x. 2 xxxxx X pořadovém čísle xxxx 9 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Vymezení požadavku x xxxxxxx xxxxxxxx XX se xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x) x xxxx. 6" x xxxxx "x xxxxxxxx x. 327/2004 Xx., v xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", x §3, 4, 5, 11 a 12 xxxxxxxx x. 327/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
19. V xxxxxxx x. 2 xxxxx X pořadovém xxxxx xxxx 9 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx XX se xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "písm. x)".
20. X xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxxx část X, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"X) Kontrolované xxxxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2013
&xxxx;
Xxx. xxxxx xxxx
&xxxx;
Xxx. xxxxx xxxx- xxxxx
&xxxx;
Xxxxx požadavku
 
Vymezení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předpise XX
&xxxx;
16
&xxxx;
1
&xxxx;
Xxxx telata xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§12 xxxx. 4 xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
2
&xxxx;
Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx (nejdéle 1 xxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 příloha X xxxx. 8 x 11 směrnice Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§12x xxxx. 1 zákona č. 246/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) vyhlášky x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
3
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům x xxxxx mají xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vizuální x xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§2 odst. 1 xxxx. f) vyhlášky x. 208/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
4
&xxxx;
Xx xxxxxxxxx, že xxxxxx starší 8 xxxxx xxxxxx xxxxxx x individuálním xxxxx x vyměřený xxxxxxx xxx každé xxxx xxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 xxxx. 1, článek 4 xxxxxxx X xxxx. 7 xxxxxxxx Rady 2008/119/ES
&xxxx;
§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů
 
16
 
5
 
Jsou xxxxxxx xxxxxx, (nikoliv xxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxx, rovný x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x s xxxxxx xxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 10 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§12x xxxx. 1 xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1x xxxx. 4 x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
6
&xxxx;
Xxxxxxxxx telata xx narození xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx X odst. 15 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
 
§2 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 208/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
7
&xxxx;
Xx xxxxxxxxx krmení, xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx x železa, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx telata xx skupině xxxx xxxxxxx xx krmivu?
 
Článek 4 příloha I xxxx. 11 a 12 xxxxxxxx Rady 2008/119/ES
&xxxx;
§2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxx xxxxxx xxxxxx 2 xxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx X odst. 13 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§12x xxxx. x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
1
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx ustájena xxxxxxx x samostatných kotcích, xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 xxxx. 8 směrnice Xxxx 2008/120/ES
 
§3 odst. 5 vyhlášky x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podlahová xxxxxx xxx každou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx Rady 2008/120/ES
 
§1b xxxx. 4, §3 xxxx. 2 x 3 a §3 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
3
&xxxx;
Xx prasatům xxxxxxxx trvalý xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx etologické xxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 xxxx. 5 a xxxxxx 4 xxxxxxx I xxxx. 4 směrnice Xxxx 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 9, xxxx. 15 xxxx. d) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
4
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krmivo x mají xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx množství vlákniny?
 
Článek 3 odst. 6 x 7 x xxxxxx 4 příloha X xxxx. 6 x 7 xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 10 x 11 x §3 odst. 15 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
5
&xxxx;
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prasnic xxxx xxxxxxxxx xxxx postroje xxx jejich xxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 xxxx. 3 xxxxxxxx Rady 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 15 xxxx. x) xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
6
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 3 xxxx. 4 směrnice Xxxx 2008/120/ES
 
§3 xxxx. 15 xxxx. b) x x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
7
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx chována x xxxxxxxxx, kde xxxxxxx hluku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 6 a 7 xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
8
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxx xxxx xxxxxx), aby xx předešlo xxxxxxxx xxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx X odst. 5 xxxxxxxx Rady 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
9
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prasata xxxxxxx x tepelně xxxxxxxx x čistý xxxxxxx, xxxxxxxx odtokem, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 příloha X odst. 3 xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 8 xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
10
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx zákroky x postupy xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx I xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES
&xxxx;
§3 xxxx. 12 xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
1
&xxxx;
Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx o xxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx odst. 1 xxxxxxxx Rady 98/58/ES
&xxxx;
§5 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §12 xxxx. 2 zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
2
&xxxx;
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx nejméně jedenkrát xxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES
&xxxx;
§11 xxxx. 1 zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 
18
 
3
 
Jsou xxxxxxx, včetně xxxxx, x příznaky xxxxxxxxxx xxxx zranění bezodkladně xxxxxxxx, xxxx chovatel xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ošetřeních a x počtu xxxxxxxxx xxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 příloha xxxx. 4 xx 6 xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES a článek 4 xxxxxxx I xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
 
§11 xxxx. 2 x §12 xxxx. 4 zákona x. 246/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
4
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx jeho xxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES
 
§12a xxxx. 1 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů x §1x xxxx. x) xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
5
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xx způsoby chovu, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvířat, x xxxxxx xxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx a další xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx používání x xxxxxx prováděny úpravy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 18 xx 21 xxxxxxxx Rady 98/58/ES
&xxxx;
§5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §12x xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů x §2 xxxx. 1 xxxx. x), §3 xxxx. 15 písm. x), §9 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
6
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, dodržení mikroklimatických xxxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 10 xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES x xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§1x xxxx. 1 xxxxxxxx x. 208/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x §34 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 268/2009 Xx. xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
7
&xxxx;
Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx osvětlení tak, xxx zvířata, včetně xxxxx, nebyla xxxxxx xx tmě?
 
Článek 4 xxxxxxx odst. 11 xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES x xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§9 xxxx. 1 xxxx. x) a §11 odst. 1 xxxxxx x. 246/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 208/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
8
&xxxx;
Xx materiál použitý x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, snadno xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x které by xx zvířata xxxxx xxxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 8 x 9 xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES x xxxxxx 4 xxxxxxx I xxxx. 1 směrnice Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§1x xxxx. 6 x §2 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky č. 208/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
9
&xxxx;
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířatům, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nepříznivými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, predátory x xxxxxx ohrožujícími xxxxxx xxxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 příloha xxxx. 12 xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES
&xxxx;
§12x xxxx. 4 xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
10
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxxx denně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dispoziční, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro zvířata, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx nuceného xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxx je zabezpečeno xxxxxxxxxx případné závady xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx závady?
 
Článek 4 příloha xxxx. 13 xxxxxxxx Rady 98/58/ES a článek 4 příloha X xxxx. 4 směrnice Xxxx 2008/119/ES
 
§12a xxxx. 3 zákona č. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x §1x xxxx. 2 vyhlášky č. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
11
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 14 xx 16 směrnice Xxxx 98/58/ES
&xxxx;
§12x xxxx. x) x x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
12
&xxxx;
Xx u xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx telat, zajištěno xxxxxxx znečištění xxxx x xxxxx?
&xxxx;
Xxxxxx 4 xxxxxxx xxxx. 17 xxxxxxxx Xxxx 98/58/ES x xxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx. 9 a 14 xxxxxxxx Xxxx 2008/119/ES
&xxxx;
§12x xxxx. x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x §1x xxxx. 2 xxxx. x) x §2 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky x. 208/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
".
21. X xxxxxxx č. 3 xxx 2 xxx:
"2. Žadatel na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx v evidenci xxxx xx 1. xxxxxxxx příslušného kalendářního xxxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx půda
a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, brambory, xxxx, xxx xxxx, xxxx, slunečnice a xxxxx; porosty obilnin x xxxxx olejné xx xxxxx označené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx půdoochranných xxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx podmínka xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx s podsevem xxxxxxxxx xxxx jetelotravních xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kukuřice, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx půdoochranných xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x výměrou xxxxx xxx 0,4 xx xxxxxxxxxx půdy, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vrstevnic s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30x x pod xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx šíři 24 x, xxx přerušuje xxxxxxxx linie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plodiny x xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, víceletá xxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, že xxxxxxx xxxx tento xxxxxx uplatnit xxxxx xx jedné takto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx takových xxxxx xxxxxxxxxx výměru 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.".
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx x žádostech podaných xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 479/2009 Xx. xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 479/2009 Xx., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vínem
Xx. XXX
X xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 245/2004 Sb., x stanovení xxxxxxxx podmínek při xxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 83/2006 Xx., nařízení xxxxx x. 82/2009 Xx., nařízení xxxxx x. 480/2009 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 369/2010 Sb., xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx od 1. xxxxxxxx příslušného kalendářního xxxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
x) xxxxx erozně xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx pěstovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, bob xxxx, xxxx, slunečnice x xxxxx; porosty xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx takto xxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií; x xxxxxxx obilnin xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxx pěstovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx ohrožená xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kukuřice, xxxxxxxx, xxxx, bob setý, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx než 0,4 xx zemědělské xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odchylkou od xxxxxxxxxx xx 30x x pod xxx xx nachází xxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx 24 x, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx širokořádkové xxxxxxx x na xxxxxx xx žadatelem xxxxxxxx xxxxxx porost, víceletá xxxxxxx xxxx jiná xxx širokořádková plodina, x tím, xx xxxxxxx xxxx tento xxxxxx uplatnit xxxxx xx jedné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx půdy.".
Xx. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení x xxxxxxxxx podaných xxxxx nařízení vlády x. 245/2004 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 245/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx poskytování oddělené xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
Xx. X
X xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 45/2007 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby xx cukr pěstitelům xxxxxxx řepy, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 480/2009 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., xxx 2 zní:
"2. Xxxxxxx na xxxxx půdního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
x) silně erozně xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, řepa, bob xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx a řepky xxxxxx na takto xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií; x xxxxxxx obilnin xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, že xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxx ohrožená xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx setý, xxxx, slunečnice x xxxxx xxxxx zakládány xxxxx s využitím xxxxxxxxxxxxxx technologií.
Tyto xxxxxxxx nemusí být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx delší xxxxxx xx orientována xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xx 30o x pod xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx půdy x xxxxxxxxx xxxx 24 x, jež xxxxxxxxx xxxxxxxx linie procházející xxxxxxx širokořádkové xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx pěstován xxxxxx porost, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxx širokořádková plodina, x xxx, že xxxxxxx xxxx tento xxxxxx uplatnit pouze xx jedné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx zemědělské půdy.".
Xx. VI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx podaných xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 45/2007 Xx. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 45/2007 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování jednotné xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx uvedené xx xxxxx
Xx. XXX
X příloze x nařízení vlády č. 47/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x půdy xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx č. 480/2009 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., bod 2 xxx:
"2. Žadatel xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxx, označené v xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx do 30. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx nebudou xxxxxxxx širokořádkové plodiny xxxxxxxx, xxxxxxxx, řepa, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ploše xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx půdoochranných xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx půdoochranných xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v případě, xx xxxxx pěstovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx směsí,
x) xxxxx erozně xxxxxxxx zajistí, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kukuřice, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, sója, xxxxxxxxxx x čirok budou xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx podmínky xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xx orientována xx směru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odchylkou xx xxxxxxxxxx do 30x x pod xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx 24 x, jež xxxxxxxxx odtokové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx travní xxxxxx, xxxxxxxx pícnina xxxx xxxx xxx širokořádková xxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx postup xxxxxxxx xxxxx xx jedné xxxxx xxxxxxxx ploše xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepřesáhne xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.".
Čl. VIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x žádostech xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 47/2007 Sb. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 47/2007 Sb., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto nařízení.
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxxxx vlády x podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx Xxxxxx 2000 na xxxxxxxxxx xxxx
Čl. IX
X příloze č. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 75/2007 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx Xxxxxx 2000 xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 480/2009 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx xx ploše půdního xxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx širokořádkové xxxxxxx xxxxxxxx, brambory, xxxx, xxx xxxx, sója, xxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxxxx obilnin x xxxxx olejné xx xxxxx xxxxxxxx ploše xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx půdoochranných technologií; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dodržena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií xxx zakládání porostů xxxxx x případě, xx budou xxxxxxxxx x podsevem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) mírně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx budou xxxxxxxxx pouze s xxxxxxxx půdoochranných technologií.
Xxxx podmínky xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 xx zemědělské xxxx, jejíž delší xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vrstevnic x maximální odchylkou xx vrstevnice xx 30x a xxx xxx xx xxxxxxx xxx zemědělské xxxx x minimální xxxx 24 x, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx travní xxxxxx, xxxxxxxx pícnina nebo xxxx xxx širokořádková xxxxxxx, x tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.".
Xx. X
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 75/2007 Xx. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 75/2007 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.
ČÁST ŠESTÁ
Změna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx agroenvironmentálních xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxxxxx xxxxx č. 79/2007 Sb., x podmínkách provádění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 114/2008 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 45/2009 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 83/2009 Xx., xxxxxxxx vlády x. 480/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 78/2010 Xx., nařízení xxxxx x. 112/2010 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 282/2011 Xx., nařízení xxxxx č. 61/2012 Xx. x nařízení xxxxx x. 263/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxx. 4 xxxx. x) xx za xxxxx "sadu" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxx druhem ovocných xxxxxx, xxxxxxxx ovocných xxxx".
2. V §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 15 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:
"i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v bodě 9 xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 16 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 9 přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx.".
4. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 17 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"j) xxxxxxx xxxxxxxxx hranici xxxxxxx xxxxxxxx trávníku x xxxxxxxxxx x xxxxxx.".
5. V §14 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx j)".
6. Xxxxxxxx xxx čarou x. 33, 34, 36 x 37 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
7. X xxxxxxx č. 2 xxx 2 zní:
"2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx širokořádkové xxxxxxx xxxxxxxx, brambory, řepa, xxx setý, xxxx, xxxxxxxxxx a čirok; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx ploše xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií; x případě xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx porostů xxxxx x xxxxxxx, xx budou pěstovány x podsevem jetelovin xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx erozně ohrožená xxxxxxx, xx širokořádkové xxxxxxx kukuřice, brambory, xxxx, bob xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx s využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx podmínky xxxxxx být xxxxxxxx xx souvislé xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 xx xxxxxxxxxx půdy, xxxxx xxxxx strana xx xxxxxxxxxxx xx směru xxxxxxxxx s maximální xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30 xxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx 24 x, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx žadatelem pěstován xxxxxx porost, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx takto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx takových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.".
8. X xxxxxxx x. 3 xxxx 8 xx 10 xxxxx:
"8. xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 55 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX a 91/414/XXX x §49 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
9. podmínka xxxxxxxxx x §61 xxxx. 1 x §64 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 326/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
10. xxxxxxxx xxxxxxxxx x §86 zákona x. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
9. V příloze x. 3 se xxx 11 zrušuje.
10. X příloze x. 10 xxxxxxx X x X xxxxx:
"X. Xxxxx xxxxxxx chemických xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ovoce
 
Chemická xxxxx
&xxxx;
Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx chemické látky x ovoci (xx.xx-1)
&xxxx;
Xxxxx (Xx)
&xxxx;
0,09
&xxxx;
Xxxxxxx (Cd)
 
0,03
 
Rtuť Hg)
 
0,005
 
Chrom (Xx)
&xxxx;
0,1
&xxxx;
Xxxxx (Xx)
&xxxx;
0,18
X. Mezní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx zeleniny
 
Chemická látka
 
Mezní xxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xx.xx-1)
&xxxx;
Xxxxx (Xx)
&xxxx;
0,09
&xxxx;
Xxxxxxx (Xx)
&xxxx;
0,045
&xxxx;
Xxxx Xx)
&xxxx;
0,027
".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 79/2007 Xx. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 79/2007 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx vlády x stanovení xxxxxxxx xxx poskytování dotací xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Čl. XXXX
X příloze x. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 239/2007 Sb., x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 480/2009 Xx. x nařízení xxxxx x. 369/2010 Xx., xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajistí, xx se xxxxxxx xxxxxxxx širokořádkové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, sója, xxxxxxxxxx x čirok; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx označené ploše xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx půdoochranných xxxxxxxxxxx xxx zakládání xxxxxxx xxxxx x případě, xx budou pěstovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) mírně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx půdoochranných technologií.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dodrženy xx xxxxxxxx ploše x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 ha zemědělské xxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx směru vrstevnic x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30x x xxx xxx se xxxxxxx xxx zemědělské xxxx x xxxxxxxxx xxxx 24 x, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx linie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx porost, xxxxxxxx pícnina xxxx xxxx než širokořádková xxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na jedné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.".
Xx. XIV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 239/2007 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 239/2007 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST OSMÁ
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oddělené xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx
Xx. XX
X xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 95/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oddělené platby xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 480/2009 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., xxx 2 xxx:
"2. Žadatel xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx v evidenci xxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx následujícího kalendářního xxxx xxxx půda
x) silně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kukuřice, xxxxxxxx, xxxx, bob xxxx, xxxx, slunečnice x xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx ploše budou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dodržena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií při xxxxxxxxx porostů xxxxx x případě, xx xxxxx pěstovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx erozně xxxxxxxx xxxxxxx, xx širokořádkové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx setý, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx zakládány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 xx zemědělské půdy, xxxxx xxxxx xxxxxx xx orientována xx xxxxx vrstevnic x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30x x xxx xxx xx nachází xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx šíři 24 x, jež xxxxxxxxx xxxxxxxx linie procházející xxxxxxx širokořádkové xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, že xxxxxxx může xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx takto xxxxxxxx ploše xxxx xxxxxx takových xxxxx xxxxxxxxxx výměru 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 95/2008 Sb. xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxx vlády x. 95/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx opatření Xxxxxx 2000 x xxxxxx
Xx. XVII
X xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx č. 147/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx hospodářského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2000 x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 480/2009 Xx. x nařízení xxxxx x. 369/2010 Xx., xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx půdy xx 1. xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zajistí, xx xx nebudou xxxxxxxx širokořádkové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, řepa, xxx setý, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ploše xxxxx zakládány s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x případě obilnin xxxxxx být dodržena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií xxx xxxxxxxxx porostů xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pěstovány x podsevem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx směsí,
x) mírně xxxxxx xxxxxxxx zajistí, xx xxxxxxxxxxxxx plodiny xxxxxxxx, xxxxxxxx, řepa, bob xxxx, sója, xxxxxxxxxx x xxxxx budou xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx podmínky xxxxxx xxx dodrženy xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nižší xxx 0,4 ha xxxxxxxxxx xxxx, jejíž delší xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx směru vrstevnic x maximální xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30x x xxx xxx xx xxxxxxx xxx zemědělské xxxx x xxxxxxxxx xxxx 24 m, xxx xxxxxxxxx odtokové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxx širokořádková xxxxxxx, x xxx, xx žadatel může xxxxx postup uplatnit xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ploše xxxx xxxxxx takových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx zemědělské xxxx.".
Čl. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx podaných xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 147/2008 Xx. xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 147/2008 Sb., xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx opatření
Xx. XIX
V xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx vlády č. 53/2009 Sb., x stanovení xxxxxxxx pro poskytování xxxxxx na xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 480/2009 Xx. a xxxxxxxx vlády x. 369/2010 Sb., xxx 2 xxx:
"2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx dílu, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx
x) xxxxx erozně xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx pěstovat širokořádkové xxxxxxx xxxxxxxx, brambory, xxxx, xxx setý, xxxx, slunečnice a xxxxx; porosty obilnin x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zakládány x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx podmínka půdoochranných xxxxxxxxxxx xxx zakládání xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) mírně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx plodiny xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx zakládány xxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx být dodrženy xx xxxxxxxx ploše x xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx směru xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30o x xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx 24 x, xxx xxxxxxxxx odtokové xxxxx xxxxxxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx kterém xx xxxxxxxxx pěstován xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx plodina, s xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx vymezené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepřesáhne xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 53/2009 Xx. xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 53/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx nařízení xxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v systému x tržní xxxxxxxx xxxxx
Čl. XXI
X příloze k xxxxxxxx vlády č. 87/2010 Sb., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx krávy xxxxxxx x xxxxxxx x tržní xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 369/2010 Sb., bod 2 zní:
"2. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx bloku, xxxxxxxxx xxxx xxxx, označené x xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx půda
x) xxxxx erozně ohrožená xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx širokořádkové xxxxxxx kukuřice, brambory, xxxx, bob setý, xxxx, slunečnice x xxxxx; porosty obilnin x řepky olejné xx takto označené xxxxx xxxxx zakládány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx půdoochranných xxxxxxxxxxx xxx zakládání xxxxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) mírně xxxxxx ohrožená zajistí, xx širokořádkové plodiny xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx setý, xxxx, xxxxxxxxxx x čirok xxxxx zakládány pouze x xxxxxxxx půdoochranných xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx souvislé ploše x výměrou nižší xxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxx strana je xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x maximální xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xx 30o x xxx xxx se xxxxxxx pás zemědělské xxxx x xxxxxxxxx xxxx 24 x, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxx xxxxxxxxxxxxx plodina, x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ploch xxxxxxxxxx xxxxxx 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx.".
Čl. XXII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 87/2010 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dokončí xxxxx nařízení vlády x. 87/2010 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 60/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx 2 xxx:
"2. Žadatel xx ploše půdního xxxxx, popřípadě xxxx xxxx, označené x xxxxxxxx xxxx od 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku do 30. června následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxx
x) xxxxx xxxxxx ohrožená zajistí, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, brambory, xxxx, xxx xxxx, sója, xxxxxxxxxx a čirok; xxxxxxx obilnin a xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zakládány x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx půdoochranných xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx porostů xxxxx x případě, xx xxxxx xxxxxxxxx x podsevem jetelovin xxxx xxxxxxxxxxxxxx směsí,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, bob xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technologií.
Xxxx podmínky xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx nižší xxx 0,4 xx zemědělské xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x maximální odchylkou xx xxxxxxxxxx xx 30x x pod xxx xx nachází xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx 24 x, jež xxxxxxxxx odtokové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx porost, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxx postup xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx vymezené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepřesáhne xxxxxx 0,4 xx zemědělské xxxx.".
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 60/2012 Xx. xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 60/2012 Sb., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx nařízení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
X §11 xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx 1 x 2 znějí:
"(1) Xx zemědělských xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx příslušného kalendářního xxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx evidence xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12), xxxxxxxxx půda
a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plodiny xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx, xxxx, slunečnice x čirok; xxxxxxx xxxxxxx x řepky xxxxxx xx takto xxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx podmínka xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx jetelovin xxxx xxxxxxxxxxxxxx směsí13),
x) xxxxx xxxxxx ohrožená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, bob xxxx, xxxx, slunečnice x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx13).
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nižší než 0,4 xx xxxxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxx vrstevnic x maximální odchylkou xx xxxxxxxxxx do 30 xxxxxx a xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx 24 m, xxx přerušuje xxxxxxxx xxxxx procházející xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plodiny a xx xxxxxx je xxxxxxxxx pěstován travní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx žadatel xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx vymezené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepřesáhne xxxxxx 0,4 ha xxxxxxxxxx půdy.
(2) X xxxxxx ochrany xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kukuřice, xxxxxxxx, xxxx, bob xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx pozemcích se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx menší xxx 25 x xx xxxxxx povrchových xxx.".
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 262/2012 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 262/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.
XXXX ČTRNÁCTÁ
XXXXXXXX
Xx. XXXXX
Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxx v. x.
Xxxxxxx zemědělství:
Xxx. Bendl x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 448/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.