Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013.


Zákon, kterým se mění zákon č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
401/2012 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rodině Čl. III
Přechodná ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. V
Přechodné ustanovení Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. VII
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. VIII
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. IX
Přechodná ustanovení Čl. X
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. XI
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. XIII
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu Čl. XIV
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XV
Přechodná ustanovení Čl. XVI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců Čl. XVII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. XVIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních Čl. XIX
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o sociálních službách Čl. XX
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. XXI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. XXII
ČÁST OSMNÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XXIII
401
XXXXX
xx dne 5. xxxx 2012,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x sociálně-právní xxxxxxx xxxx
Xx. I
Zákon č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní ochraně xxxx, ve znění xxxxxx x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 272/2001 Sb., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona č. 518/2002 Xx., zákona x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 57/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 176/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 420/2011 Sb., xx xxxx takto:
1. X §1 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno d), xxxxx zní:
"d) zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxx, které xxxxxx xxx trvale xxxx dočasně xxxxxxxxxxx xx vlastní xxxxxx.".
2. X §1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 55 zní:
"(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx vztahy, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx55).
55) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení.
Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 o volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 4/2009 ze xxx 18. xxxxxxxx 2008 x příslušnosti, rozhodném xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyživovacích xxxxxxxxxx.".
3. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují slova "x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahují i xx xxxxxxx xxxxx".
4. X §4 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"f) Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x pobočka xxx xxxxxx město Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx").".
5. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 56 xxx:
"§4x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí
a) jinou xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxx svěřeno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) osobou xxxxxxxx x xxxx (xxxx xxx "osoba xxxxxxxx") xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
1. která je xxxxxxxxx,
2. xxxxx xxxx xx xxxxxxxx zletilosti xxxxxx jeho pěstounem xxxx xxxxxxxxxx, a xx po xxxx, xx kterou má xxxxxxxxxxxx dítě56) nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
3. xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx dítěte do xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxx nebo orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x to xx dobu trvání xxxxxx péče,
4. která xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
5. xxxxx xx x xxxxxx péči xxxx, x xxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx této osoby xxxxxxxxxx,
x) osobou x xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči na xxxxxxxxxx xxxx.
56) §11 xx 16 zákona x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
6. Xxxxxx xxxxx xxxxx zní: "XXXXXXXX USTANOVENÍ XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX".
7. §5 zní:
"§5
Předním xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x vzájemné právo xxxxxx a xxxx xx rodičovskou xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x x širšímu sociálnímu xxxxxxxxx dítěte.".
8. X §6 odst. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
9. V §6 xx odstavec 2 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
10. X §7 xxxx. 2, §10 odst. 1, §31, §32 xxxx. 1 až 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §34 xxxx. 1, §41, §43 xxxx. 1, §54 xxxx. a), §59e xxxx. 1 x x §59x xxxx. 1 xx xxxx "§6 xxxx. 1" xxxxxxxxx textem "§6".
11. Xx §9 xx xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxx:
"§9x
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dítěte, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx musí být xxxxxxx tak, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx ta, xxxxx zabezpečí xxxxxx xxxxxxx x příznivý xxxxx xxxxxx x xxxx rodinném xxxxxxxxx x není-li xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí; xxx xxx se xxxxxxxxx x využitím xxxxx xxxxxxxx práce a xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, zařízení xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx standardy xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxx xxxx kritérii xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxx
x) principy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,
x) standardy xxxxxxxx práce s xxxxxxxx,
x) standardy personálního x organizačního xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.".
12. X §10 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxx:
"(3) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx působící xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzniku,
b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx,
x) xxxxxxxxxx vyhodnocovat situaci xxxxxx a jeho xxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o dítě xxxxxxx v §6, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytných x xxxxxxx dítěte, x xxxxxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odpovědným xx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dítěte, x xxxxxxxxxx pomoci rodině xxxxxxxxxx dítěte a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stanoví xxxxxx plán xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx rodiny,
e) pořádat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx situací xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx rodin, x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx osobou odpovědnou xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přizvanými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x pověřených xxxx; xxx xxxxx xx případové xxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 7 xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osoby, xxxxx, xxxxxxx zařízení x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx, že xxx x xxxx xxxxxxx v §6, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x to xxx, xxx učinil xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ho xxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxx x §6. Xxxxxxxxxx zařízení uvedeného x §39 xxxx. 1 xxxx. c) xx při xxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx trvalý xxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx nachází xxxxxxxx, xx kterého xxxx xxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx povinnosti zachovat xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Individuální xxxx xxxxxxx dítěte xx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které umožní xxxxxxxx dítěte x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob odpovědných xx výchovu dítěte,
b) xxxxxxxxxxx xx počátku xxxx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) pravidelně xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xx dítě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, do pěstounské xxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx.".
13. Poznámka xxx xxxxx x. 9x se zrušuje, x xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
14. V §10 xx xxxxxxxx 6 x 7 xxxxxxx.
15. V §11 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo pěstouny x přijetí xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pěstounské péče, xxxxxx speciální xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx xxxx xxxxxxx 48 xxxxx a u xxxxxxxx o xxxxxxxx xx evidence osob, xxxxx mohou vykonávat xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 72 xxxxx; časový xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přípravu xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad snížit,
b) xxxxxxxx xxxx žijících x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx vyspělosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřením xxxxxx xx pěstounské xxxx, xxxxxxx x otázkách xxxxxxx.".
16. V §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".
17. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:
"c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x překonání xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx umístění xxxxxx xx xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytovateli xxxxxxxxx poradenských služeb xxxx mediátorem.".
18. X §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky - krajskými xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx")" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx" x slova "pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".
19. Xxx §13 xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxx opatření".
20. §13 xxx:
"§13
(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxx výchově xxxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx dítě, rodiče, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx péči x xxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx dohled x xxxxxxxx xxx xx součinnosti orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, školy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx bydliště nebo xxxxxxxxxx dítěte,
c) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx působení xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx míst, xxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx dítěte a xxxx vývoji, nebo
d) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se zapsaným xxxxxxxxxx x rozsahu 3 xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §12 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxx x nápravě.
(3) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad, xxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx výchovná opatření, x xxxxx rozhodl.".
21. Xx §13 se xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxx:
"§13x
(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x péče xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx za výchovu xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx pobyt xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx x domově pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a pomoc xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), jde-li x xxxx,
x) které se xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx-xx xxxx život xxxx xxxxxx xxxxx ohroženy,
b) xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxx duševně xxxxxx xxxx zneužívané, xxxx
x) xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožují xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Soud x xxxxxxxxxx označí xxxxxxxx, do xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx. Přitom xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x vyjádření xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx dbá xx xxxxxxxx dítěte co xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxxx blízkých.
(4) X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx dítěte může xxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx dítěte x xx podmínek, xx
x) je prokázáno, xx xxxxxxxx naléhavá xxxxxxx umístění dítěte xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx citový, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) nepostačuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x zařízení poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxxxx poradenskou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx.
(5) Xxxx xxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx prodloužit, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx rodiče xxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx upravuje xxx xxxxxx tak, xxx xxxxx převzít xxxx xx xxxxxx xxxx. Celková xxxx xxxxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců.
(6) Doby xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, x zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx §76x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx výchovného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx. Xxxxxxxx přechodného pobytu (xxxxxxxx) u xxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxx §30 xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výchovného opatření xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx.".
22. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxxx soudu
a) xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo pozastavení xxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ústavní výchovy,
e) xx xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx doby trvání xxxxxx xxxxxxx x xx zrušení xxxxxxxxxx x svěření xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou dobu x xxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13x, xx prodloužení xxxx xxxxxx tohoto výchovného xxxxxxxx nebo na xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxx-xx xxxxx podán xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu
a) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx dojít xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx právech a xxxxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx zodpovědnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxx v cizině xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx,
x) x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předem projednat xxxxxx xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 x zabývat xx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx; xx neplatí, xx-xx zřejmé, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konference xx xxxx nemožné xxxx zjevně xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxx xx středníkem xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zejména poskytnout xxxx xxxxxxxxxxxxxx poradenství x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odpovědným xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §12,
e) zvážit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x),
x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo osob, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do péče, xxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx způsobilí zabezpečit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soudem xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxx x xxxxxxx x chování xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx narušovali xxxxxx výchovu xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Obecní xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k opatřením xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12). O xxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výchově xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12x).
(7) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součinnosti podle xxxxxxxx 6 s xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) působit xx xxxxxxxxx, aby xx soudnímu rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(8) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxx poskytnout potřebné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxxxx jeho xxxx x rozumové vyspělosti, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx též xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxxxxxx jeho rodičům xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx.
(10) Obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinny xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".
23. X §18 se xxxxx ", nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zprostředkovalo svěření xxxxxx xx pěstounské xxxx xxxx osvojení xxxxxx (§24x)" zrušují.
24. X §19 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte
a) xx péče budoucích xxxxxxxxxx17), xx-xx dítě x xxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx, xxxxx-xx x případ uvedený x xxxxxxxx 2,
b) xx péče fyzické xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx18), xx-xx xxxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx; xxxxxxx může xxx xx péče xxxxxxxxx pěstounů xxxxxxx x dítě, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx;
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx x svěření xxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx budoucího xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 3, xxxxx tomu žadateli, xxxxx je xxxxxx x oznámení xxxxxxxxx xxxxx podle §24 xxxx. 3.".
25. X §19 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která" a xxxxx "xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu20a)" a xxxxxxxx xxx čarou x. 20a se xxxxxxx.
26. X §19 xx xx xxxxxxxx 4 vkládá nový xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx výchovy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxx rozhodnutím podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx, xxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx než rodičů xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx, zejména xxx xxxx rodiče xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dítě xx xxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. X případě, xx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xx předchozím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zahájení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 6.
27. X §19a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x osvojení nebo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx".
28. X §20 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 57 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxx pěstounská xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x osvojení xxxx x xxxxxx xx České republiky xx zprostředkuje jen xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxx dítě xxxx xxxxxxxx dítě xx xxxxxxxxxx péče (xxxx xxx "žadatel"). Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx vyplývá xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx57) xxxx xxxxx xx xx území České xxxxxxxxx povolen trvalý xxxxx anebo který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx1x) xxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 365 xxx, se xxxxxx x obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.
57) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie.".
29. V §20 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
30. §21 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§21
Postup xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení x xxxxxxxxxx xxxx
(1) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §19x xxxx. 1 x fyzické xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo pěstouny; xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxx a pověřené xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx založí spisovou xxxxxxxxxxx x dítěti xxxxx xxxxxxxx 4 xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy xx xxxxxx návrhu soudu xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx může vést x xxxxxxxx xxxxxx x péče rodičů xxxx jiných xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) X žádosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx žádosti xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx x ní xxxxxxxxx x připojených xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud
a) xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §20 xxxx. 1 x 3, xxxx
x) xxxxxx, xx osoba, která xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, splňuje xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, xxxxx její xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky; xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx musí podat xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dokumentaci o xxxxxx uvedeném v §19x xxxx. 1; xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxxx údaje,
b) doklad x státním xxxxxxxxx21), x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky xxxx x xxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxx doklad x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx řízení o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte, jeho xxxxxx, xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, že xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx22),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx stavu x xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx spisovou xxxxxxxxxxx x žadateli; spisová xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
x) doklad o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxx 365 xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxx Evropské xxxx, xx možné po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxx xxxxxxxx, xx xx tento žadatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 365 dnů, xxxxx-xx x cizince, xxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx57);
x) xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; žádost x vydání xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup;
d) xxxxxx obdobný opisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 3 měsíce x xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx roku xxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §27 odst. 3 se xxxxxxx xxxxxxx;
x) zprávu o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) údaje o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zda
1. xxxxxxxx x xxx, aby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §22 xxxx. 8 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx Xxxxx pro zprostředkování xxxxxxxx dětí x xxxxxx,
2. xxxx výlučně x xxxxxxxx dítěte x xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx s tím, xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx zprostředkující xxxxxxxx xxxx pěstounskou péči xx xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx výchovné xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;
x) písemný souhlas x xxxxxx xx xxxxxxxx fyzických xxxx x přijetí dítěte xx rodiny;
j) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče;
k) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kopii xxxxxxx dokumentace x xxxxxx uvedeném x §19x xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(7) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče, jestliže xxxxx, která x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) vezme xxxx xxxxxx xxxx xxxx postoupením spisové xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxx
x) xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx doklady xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
31. §22 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§22
Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx krajským xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx vede xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §19a xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") x xxxxxxxx žadatelů xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pěstouny (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Evidence xxxx xxxxxxxx
x) xxxxx spisové xxxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 4;
x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §27, xx-xx ho třeba x xxxxxxx xx
1. xxx dítěte,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2);
x) xxxxx xxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje
a) kopii xxxxxxx dokumentace xxxxx §21 odst. 5,
x) xxxxxxx posouzení podle §27,
x) xxxxx doklady xxxxxxxx xxx zprostředkování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Pokud xxxxxxx xxxx osvojit xxxxxxx xxxx z ciziny [§21 xxxx. 5 xxxx. x) xxx 2], xxxxxxx xxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxx xxxxx §27 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx řízení x zařazení xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x zprostředkování osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx9x) xxxxxx trestní řízení xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx proti xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx jmění dítěte, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx dítěte, x xx až xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx straně xxxxxxxx xxxxxx bránící xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27, a xx xx nezbytně xxxxxx xxxx.
(6) Krajský xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odborném posouzení xxxxxxxx xxxxx §27. Xxxxx krajský xxxx x průběhu řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx odborného posouzení xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §27. X rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx žadatelů xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx vzniku.
(7) Krajský xxxx oznámí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úřadem, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx,
x xx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení
a) xx 6 kalendářních xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx dítěte do xxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zařazení žadatele xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx z těchto xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x cizině x současně zašle xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. a) xxxxx tehdy, pokud xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx x budoucnu mohla xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx dítěti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xxxx skutečnosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) pouze xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxx. g) xxxx 1.
(10) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx žadatel zařazen xx xxxxxxxx žadatelů, xxx nedošlo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx xxxxx §27.".
32. §23 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
33. §24 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§24
Zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx krajským xxxxxx
(1) Xxx xxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx v evidenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jinými xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §27, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte x xxxx rodiny x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx v xxx xxxxxx xxxxxxxx žadatelů, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx krajský xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx dětí xxxxxx tímto krajským xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x nimi xxxxxxx uzavřel dohodu x výkonu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,
x) Xxxxx, xxx-xx o xxxx, xxxxx xx x x xxxxxxxx xxxx vedené Xxxxxx,
x) xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností, xxxx-xx tato povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
(3) Na xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x dítětem x xxx, x něhož xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx umožnit. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx mu bylo xxxxxxxx písemné oznámení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejvýše xxxx x 30 xxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podněty xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxx o xxxx, xxxxx jsou x evidenci dětí xxxxxx jiným krajským xxxxxx xxxx Xxxxxx; xxxxx xxxx krajský xxxx nebo Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
34. §24x se včetně xxxxxxx xxxxxxx.
35. §24x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§24x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxx
(1) Zprostředkování xxxxxxxx xxxx pěstounské péče xx xxxxxxx, jestliže
a) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx přerušení požádá, x to po xxxx, kterou x xxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 písemně xxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxx xx vhodným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xx xx dobu xxx dne odeslání xxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xx dne, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 odst. 3, xxxxx xx xxx, xxx došlo k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx
x) xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx péče xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx se xxxxxxxxx, x xx xx dobu xxxxxx xxxx xxxx, nebo
d) xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx podle §24, xxxxxx podle §22 xxxx. 10 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx překážkou zprostředkování xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) vydá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 8.
(3) Xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) uvést xxxxx, xxx xxxxx xxxx o přerušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx péče. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx krajskému xxxxx. X případě xxxxxxxxx zprostředkování osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx krajský xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností a Xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, x to ve xxxxx 15 xxx xxx xxx podání xxxxxxx, xxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxx osvojitelů xxxx do xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zájem xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskému xxxxx,
x) krajský xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx, xxxx-xx xxxx nebo žadatelé xxxxxx v evidenci Xxxxx.".
36. §24x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§24x
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedené xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx
x) vyřadí xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
1. na xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
2. xxxxxx-xx xxxxxxx důvody, xxx které nelze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči,
b) xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
1. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx do pěstounské xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx žadateli zprostředkovat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, nebo
4. xxxxxx-xx x to xxxxxxx,
x) může xxxxxxx xxxxxxxx z jím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x když byl x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krajský úřad xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodech 2 x 3 x xxxxxxxx 1 xxxx. x). X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx vyřazení x xxxxxxxx písemně xxxxxx.
(3) Xxxxxxx úřad xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxx krajskému xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxx v §21 xxxx. 5 písm. x).
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxx.".
37. §24x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§24x
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx úřad xxxx Úřad je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx x podnětem xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.".
38. §25 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§25
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx
(1) Xxxx vede xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) dětí xxxxxxxxx v §2 xxxx. 2 vhodných x xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx x osvojení x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx hlášeny x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nejméně 90 xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x) xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinců na xxxxx České republiky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxxx pobývat xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx vhodných xxxx xx osvojiteli xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b),
d) xxxxxxxxx xxxx vhodných xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), pokud tyto xxxxx nemají xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx trvalý xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxx 365 xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx sociální výhody x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx57).
(2) Xxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22 xxxx. 8),
x) v odstavci 1 písm. b) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx organizací cizího xxxxx xxxxx pověřených xx xxxx státě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx osvojení. Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x) do evidence.
(3) Xxxxxxxx uvedení v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxx. Xx evidence xxxxx xxxxxxx osobu vhodnou xxxx se osvojitelem xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx sice xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nachází xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
(4) Úřad vyřadí x evidence
a) xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx dni rozhodnutí x xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),
1. xxxxxx-xx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx evidenci, xxxx
3. požádají-li x xx žadatel xxxx xxxxxxx xxxxx;
x) dítě, xxxxxxxx-xx o xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).
(5) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyřazení x xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx-xx x xxxxxxxx x evidence xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx žadatelů x xxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x); oznámení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x krajskému xxxxx.
(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx §22 xxxx. 2, 3, 6 x 10.
(7) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedené x §24x xxxx. 1, xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x)], xxxx xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).
(8) Pro xxxxx vedení evidence Xxxxxx xx krajský xxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxx údaje a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dítěti vhodném x xxxxxxxx v xxxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxxxx dítěte x ciziny,
b) xx xxxxxx Xxxxx prošetřit xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zprostředkování osvojení x xxxxxx nebo xxxxx xx být x ciziny xxxxxxxx x xxxxxxx xx x Xxxxx republice x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx je Xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) matričnímu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23x),
x) xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx jehož xxxxxxxx Xxxx xx evidence xxxx xxxxxxx.".
39. §27 xxxxxx nadpisu zní:
"§27
Odborné xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zahrnuje
a) posouzení xxxxxx a žadatele xxxxx odstavce 2,
b) xxxxxxxxxx přípravy k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx speciální xxxxxxxx x přijetí xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx (§11 xxxx. 2),
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osvojovaného xxxxxx xxxx xxxxxx svěřovaného xx pěstounské péče xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) posouzení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dítě xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx tvořící x xxxxxxxxx společnou xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxx nepovažuje xxx, xxx xxx pravomocně xxxxxxxx pro trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, lidské xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vývoji nebo xxxxx dítěte, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vliv xx způsobilost žadatele x xxxxx výchově xxxxxx,
x) x žadatelů x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vhodných xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxx spolupráce x xxxxxx těchto xxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx péče se
a) x dětí
1. xxxxxxxx xxxxxx tělesného a xxxxxxxxx vývoje xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,
2. xxxxxxxx vhodnost náhradní xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx;
x) x xxxxxxxx posuzuje charakteristika xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx stav, jenž xxxxxxxx posouzení, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx duševního, xxxxxxxxx x smyslového xxxxxxx dlouhodobé péči x dítě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x rodině, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx. Xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxx xx 30 dnů ode xxx zjištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx zjištění bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28x) xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx manžel, xxxx, dítě x xxxx osoby xxxxxxx x žadatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě xxxx než 3 xxxxxx x xxxx xx dovršení patnáctého xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. X xxxxxxx, xx cizí stát xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, odmítá xxx žadateli xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státu nahradit xxxx xxxxxxx prohlášením. Xxxxxx o xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x opis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx zařazuje xx evidence dětí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxx nebo x evidenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadem.
(5) Xxxxxxx úřad xx xxxxxxxx vyzvat žadatele x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx svěření dítěte. Xxxxxxx xxxx přitom xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x školskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pověřenými xxxxxxx x x odborníky xxx xxxxxx výchovy x xxxx x xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx přípravy podkladů xxx odborné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxx, je-li to xxxxxxxxx jeho xxxx x schopnostem. Právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx umožnit.
(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §18 xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxxxx.
(8) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxx xxxx odborné posouzení xxxxxxxx.".
40. §27a xxx:
"§27x
(1) Xxxxxxx úřad vede xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podle zvláštní-ho xxxxxxxx xxxxxxxx23x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx evidence xx xxxxx zařazují xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx doplnění žádosti x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 neprodleně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Do xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx péče x xxxx, x to xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx
x) žadatelovy xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §21 odst. 5 xxxx. a),
b) xxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx f) x x),
x) xxxxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx evidence xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxx,
2. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §47x x vyznačením právní xxxx nebo stejnopis xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx podle §47x,
x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx x počtu xxxx, xxxxxx je xxxxx x evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platí §27 xxxxxxx.
(5) Krajský xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 a x jeho xxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx o xxx, xx žadatel do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx krajský xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. O vedení xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx do xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xx 24x xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx předá xxxx seznamu osob xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pěstounskou péči, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx změn, ke xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.
(7) Soud může xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany svěřit xxxx do xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a xx xx
x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx závažných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxx dát souhlas xxxxxx s osvojením, xxxx
x) dobu xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx přezkoumat, zda xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx svěřeno xx pěstounské xxxx, xxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx si xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x výchově xxxxxx xxxx, odpadnou-li xxxxxx, xxx které xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1 rok. Xx neplatí, xxxxx xxxx xx pěstounské xxxx téhož pěstouna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byli xx xxxx xxxx svěřeni xxxxxxx, ne xxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx x sourozence, xxxxx byl do xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx témuž xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx.".
41. V §29 xxxx. 1 xx xxxxx "v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx27)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením" x xxxxxxxx pod xxxxx x. 27 se xxxxxxx.
42. V §29 xxxxxxxx 7 zní:
"(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx navštívit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx krajského xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 x pro xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx odstavec 2. Xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x zaměstnance kraje xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.".
43. X §30 odst. 1 xx xxxxx "14" xxxxxxxxx xxxxxx "30".
44. X §30 xxxx. 3 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxx, je-li xxxxxxxxx".
45. X §31 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 x 3, které znějí:
"(2) Xxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. x) x d) xx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "sociální kuratela"); xxxxxxxx kuratela xxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx k odstranění, xxxxxxxx xxxx zamezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx psychického, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vývoje xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kurátor xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx pro xxxx x xxxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obecním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména x příjmení xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vykonávat.".
46. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx se zaměřuje xxxxxxx na
a) analyzování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x dětí a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření,
b) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx o xxxxxx xxxxx trestných x xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu29),
c) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx závažných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dětí x xxxxxxxx ochrannou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobody a xxxxxx rodičů xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx řízení a x xxxx xxxxxxxx 15 xxx pro xxxxx xxxxxx o xxxxxx jinak xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29),
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xx propuštění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx narušených xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx začlenění xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x zamezení opakování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zajištění xxxxxxx péče dětem xxxxxxxx x xxxxxxx x) x po xxxxxxxx zletilosti, zejména xxxxx-xx x prodloužení xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x mládež povinen xxxxxxxxxxxxx zejména s xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.".
47. V §34 xxxx. 5 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxx x ústavy xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x o xxx, kdy bude xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
48. X §35 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxx x xxxxxx," vkládají slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".
49. X §35 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x m), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 58 xxxxx:
"x) xxxx úkoly xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie58),
m) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potřebných xxx xxxxx působnosti x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
58) Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 4/2009 xx xxx 18. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
50. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 59 xxx:
"(4) Xxx xxxxx působnosti Úřadu xxxxx odstavce 2 xxxx. f) x x) jsou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx součinnost, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu x součinnosti třetích xxxx59).
59) §33 až 34 zákona x. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx), x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
51. V §35x xx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte" x xx xxxxx "xxxxxxxxx zástupce" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výchovu dítěte".
52. X §38 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "§39" xxxxxxxx slova "xxxx. 1".
53. X §38 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) xxxxxx případové xxxxxxxxxx.".
54. V §38 xxxx. 7 se xxxxxx "80 Kč" xxxxxxxxx částkou "120 Xx" x částka "680 Kč" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "1&xxxx;020 Xx".
55. §38x zní:
"§38a
(1) Xxxxxxx kraje xxxxxxx x plnění úkolů xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx. Poradní xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxxxx patologických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx zájmovou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) posuzuje xxxxxx xxxxx xx zřízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany podle §39 a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx,
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x xxxxxxx, že xxxxxxxx osoba xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany nebo xxxx xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,
x) xx žádost krajského xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx krajského xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x s výkonem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tajemníkem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X předsedy xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany.
(3) Poradní xxxx xxxxx odborníci xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx-xxxxxx ochrany. Xxxxxxx xxx o odborníky x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pověřených osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx policie, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zaměstnance xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Poradní xxxx xx nejméně 5 členů. Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx usnášení xxxxx §38 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx.
(4) Pro účast xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx sboru a xxxxxxxxx náhrad platí §38 xxxx. 7 xxxxxxx s xxx, xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx a náhradu xxxxxx výdělku xxxxxxx xxxxxxx xxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 39a xx xxxxxxx.
56. §38x xxx:
"§38x
(1) Ministerstvo xxxxxxx x plnění úkolů xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx poradní xxxx. Xxxxxxx sbor xx xxxxxxx 5 xxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Ministr práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sboru, xxxx zástupce a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Pro složení xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx platí §38a xxxx. 3 xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx poradního xxxxx xxxxx §38 xxxx. 5 obdobně x xxx xxxxxxxxx xxxxxx platí §38 xxxx. 7 xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxx ušlého xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo.".
57. §39 zní:
"§39
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany jsou
a) xxxxxxxx odborného poradenství xxx xxxx x xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti,
c) zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) výchovně xxxxxxxxx tábory xxx xxxx.
(2) Zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx xxxx obce x kraje x xxxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx §49.".
58. Nad xxxxxxxx §42 xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
59. §42 xxx:
"§42
(1) Zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ochranu x xxxxx dítěti, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxx-xx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ohroženy xxxxx xxxxxx-xx xx xxxx xxx péče xxxxxxxxx xxxx xxxx (§15), xxx-xx x xxxx tělesně nebo xxxxxxx týrané nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx základní xxxxx. Ochrana x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ubytování, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx x xxxx obdobné xxxxx péči.
(2) Dítě xx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx
x) xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx,
x) xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx x xx xxxx.
(3) Xxxxx dětí xxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přesáhnout 28 xxxx, a xx x v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxx svěřeni sourozenci. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx může x odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxx zřizovatele xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx povoleného počtu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx délku xxxxxxx určí.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxxx x 4 xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx
x) 3 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx opakované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx do péče xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxx s předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,
b) 6 xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc na xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodič xxxx xxxx osoba odpovědná xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxx tuto xxxx prodloužit v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx své poměry xxx, xxx xxxxx xxxxxxx dítě xx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přesáhnout xxxx 12 xxxxxx,
x) stanovenou x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a, xxxxxx xxx xxxxxxx pobyt xxxxxx x xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxxxx x rodině.
(6) Jde-li x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx soudu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nelze xx xxxx, do xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soud39b), xxxxxxxx souhlas rodiče xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(7) Je-li xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx zaměstnanec xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,
x) xxxx xxx xxxxxxx pobyt xxxxxx xxxx toto zařízení x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §30,
x) xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 obdobně.
(8) Xxxx xxxx být xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxx písemná dohoda, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
x) jméno x xxxxxxxx dítěte, xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx dítěte, případně xxx jeho obvyklého xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxxxxx bydliště xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,
f) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,
g) xxxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xx xxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxx osobního, telefonického x xxxxxxxxx styku xxxxxx s dalšími xxxxxxx x vymezení xxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx dítěte x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tím, že xxxx příspěvku xxxx xxx sjednána nejvýše x xxxxxx xxxxxxx x §42x xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxx,
x) podpis dohody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zajistit xxxx xxxxxx nepřetržitě.
(10) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x pomoc xxxxxx v případech xxxxxxxxx xxx x §37 xxxx. 1, x xx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx nařízení předběžného xxxxxxxx13).
(11) Xxxxxxxxxx zařízení xx povinen vést xxxxxxxx dětí, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx; xxxx-xx známo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přibližný věk xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §10 xxxx. 4 xxxx třetí,
e) xxxxx a čas xxxxxxxxxx dítěte ze xxxxxxxx.
(12) Xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.".
60. §42a xxx:
"§42x
(1) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stravování x xxxxxxx,
x) poskytuje xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx28),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rodičům xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxx xx školní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx školy,
f) xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx dětí,
g) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odbornou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) je xxxxxxx spolupracovat s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx jim xxxxxxx, xxxxxx rodičovských x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx péči x výchovu dítěte, x xx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,
x) je povinno xxxxx vnitřní xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxxxx obsahuje
1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx,
2. xxxxx narození dítěte, xxxxx xx známo; xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx věk xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jiný xxxx x místě xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,
4. datum x xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx x datum jeho xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx
1. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 1 xx 5,
2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x přijetí dítěte x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 8,
3. záznamy o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, x dalšími xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxxxx o xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, x poskytnuté xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx pobývá v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,
6. xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je
a) xxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx návštěvu rodičů xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx nevhodného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx dětí, xxx-xx x xxxx umístěné x zařízení na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
2. xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsah xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx na xxxx omezenou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx, a xxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,
3. xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výchovu, xxxxxx xx bezpečnost xxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; písemný xxxxx x převzetí a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,
4. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §42 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx rodičů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob,
5. xxxxxxxxx dítě x xxxxxxx záležitostech,
6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx
1. xxxxxxxx dítě s xxxx právy x xxxxxxxxxxx,
2. předat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
3. xxx příslušnému xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxx další xxxxx dítěte x xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx,
4. xxx příslušnému xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x dítětem x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, a vyrozumět x xxx xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,
6. projednat předem xxxxxxxx zásadní xxxxxxxxxxx x dítětem, s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x rozumové xxxxxxxxxx, a se xxxxxxxxx zástupci dítěte, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x ustanovení opatrovníka,
7. xxxxxxxxx dítě xxxx, xx se dozvěděl x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx zrušeno xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx však dříve, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx výchovu.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx odpovědných xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx. Nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx úřad, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx adresa sídla xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx xxxxx zástupce xxxxxxxx, xxxxx má, x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.
(6) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx činnost ve xxxxxx xxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx takového xxxxxxxx xx xxxxx xxx
x) na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, pokud xxxx xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přemístění příslušnému xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxx či xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výchovu dítěte, xxxxx bylo xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx
x) x předchozím písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uzavřel xxxxxx x umístění xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxx §42 xxxx. 8.
(8) Xxxxxxxxxx odstavce 7 se nepoužije xxxxx x případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zajistit xxxx o xxxx x vážných provozních xxxxxx x přemístění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx případě xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx přemístění xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. x) x x), xxxxxxxxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx dětí xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x). X přemístění xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. a) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x xxxxx xxxxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx.
(9) Stejné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 a 8 platí také x xxxxxxx, že xx dojít x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39x xx xxxxxxx.
61. X §42c xxxx. 1 xx xxxxx "0,8" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx 1,6" x xx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxx příspěvku x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.".
62. X §42d xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx39x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx39x) a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx".
63. §42x xxx:
"§42x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx má xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x péči poskytovanou xxxxxxxxxxx dítěti v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx a péči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěti xxxxxx také v xxxxxxx, xx obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx data xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 12. Xxxxxx-xx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xx xxxxx pobyt xxxxxx x xxxxxxxx již xxxx xxxxxxx, vyrozumí x xxx zařízení x xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx příspěvek
a) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx 22&xxxx;800 Kč,
b) xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxx zařízení pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx 2 po xxxx xxxxxxxx kalendářních xxx; xxx, xx kterém xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 2 xxx xx xxxx xxxxxxxx nezahrnuje,
c) xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx výchovy xxxxxx xxxxxxxxxx dosud x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx je dítěti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxxx, x xx xx xx dne přijetí xxxxxx do příslušného xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx výchovy sjednaného xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx §28.
(4) Xxxxx xx xxxxxx příspěvek xxxxxx
x) xxxx, kterým xxxx zrušeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, kterým xxxx xxxx svěřeno xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x); xxxxx xxxx xxxxxx x péči xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xx státní příspěvek xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxx
x) xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx svěřeno xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx sociálně-právní ochrany, xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxx, xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odeslal xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte v xxxxx zařízení za xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx se výše xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx.".
64. X §42x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x změně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx prokázán.".
65. X §42x xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle §42g xxxx. 1".
66. §44 xx 47 xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 40 až 44 xxxxxxx.
67. Xx xxxx xxxxxxx se xxxxxx nová xxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60 xx 66 xxx:
"XXXX XXXX
XXXXXXXXXX PÉČE
HLAVA X
XXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXX PĚSTOUNSKÉ XXXX
§47x
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pečující a xxxxx x evidenci
(1) Xxx účely tohoto xxxxxx se jako xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx skutečnost, xx xx fyzická osoba xxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xx
x) právo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci xxx xxxxxxxxx xxxxxx péče x svěřené xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče
1. po xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx,
2. xxx xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxx xxxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. při xxxxx xxxxx blízké,
b) xxxxx xx poskytnutí xxxxxx xx zajištěním xxxxxxxxx péče o xxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx věku dítěte, x xxxxxxx alespoň 14 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dítě xxxxxxx xxxxxxx xxxx 2 xxx,
x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx xx 6 xxxxxx,
x) právo xx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvyšovat xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),
x) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle písmene x), xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a při xxxxxxxxx asistence při xxxxx styku,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxx x rozsahu 24 xxxxx v době 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jdoucích,
g) xxxxxxxxx umožnit sledování xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pěstounské xxxx xxxxx §47x xxxx. 5 x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dětí xxxxx §19 odst. 6,
x) v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dítěti xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxx x pěstounské xxxx, xxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
Dohoda x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
§47x
(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx trvalý xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osoba v xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §47a x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4.
(2) Pokud xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušného orgánu x svěření prvního xxxxxx xx xxxx xxxxx pečující nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x evidenci xx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči na xxxxxxxxxx dobu, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §47x xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Dohoda x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxx plánem ochrany xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx k zájmům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, může xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx trvalý xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx pověřená xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pěstounské péče xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx 2 xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo osobou x evidenci x x xxxxx xxxxxxxxx xx její péče. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zpracuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, obecního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx osoba xxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx trvalý pobyt.
§47c
(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče trvá xx xxxx, xx xxxxxx
x) xxxx pěstounská xxxx,
x) trvá xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx péče xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx se xxxxxxxxx,
x) xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže o xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poručníkem xxxxxx, k němuž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx úřad, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx mohou vypovědět xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče
a) xxx xxxxxxx nebo opakované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx zavázala x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče,
b) xxx xxxxxxxxx maření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody x výkonu pěstounské xxxx nad výkonem xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoby x xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx obvodu xx xxxxx pečující nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx pečující xxxx xxxxx x evidenci xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x evidenci xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx, co xx dozví o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx xxxxx odstavce 2, xx 30 dnů xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §47x.
(6) Pokud xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče vypovězena xxxxxx pečující nebo xxxxxx v evidenci x nebude nahrazena xxxxx dohodou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §47a xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 2.
(7) Xxxxxxxxx lhůta xxxxxx xxxxxxxxxx uplynutím 30 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx však xxxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxx dohoda x xxxxxx pěstounské xxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 2, končí výpovědní xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§47x
Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pěstounské péče
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče má xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §47x xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obecní xxxx, krajský úřad, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uzavřely xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §47b. Xxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zajišťování xxxxxx xxxxxx pečujícím, xxxxxx x evidenci nebo xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) 48&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx trvaly xx xxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxx, odpovídající xxxxx dvanáctině z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), a xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx trvala xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(3) O přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx rozhoduje na xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx povinen x xxxxxxx
x) uvést seznam xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx pěstounské xxxx xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx upravil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxxx roce x xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx pečující nebo xxxxx x xxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxxx narození, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x cizině,
c) přiložit xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx se přiznává xx xxxxxxxxxx xxx x vyplatí xx xx xxxxx xx 60 dnů xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pěstounské péče xxxxxxxx, trvá dohoda x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí nadále, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxx, a to xx xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxx případě xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxx xx 15. xxxxx tohoto xxxx.
(5) Xxxxxxxx státního xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 15 xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro nárok xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zastavení xxxx výplaty. Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx pověřená osoba xxxxxxxx státní příspěvek xx xxxxx pěstounské xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxx příspěvku xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dohody x výkonu pěstounské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx tato dohoda xxxx správní rozhodnutí x kalendářním xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx než 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xx státní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xxx xxxxxxx zpětně, xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx uzavření dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(8) Xxx xxxxxxxxxxx x státním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXX XXXXXXXXXX XXXX
§47x
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) odměna xxxxxxxx,
x) příspěvek xxx xxxxxxxx dítěte,
d) příspěvek xx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx vozidla,
e) příspěvek xxx ukončení pěstounské xxxx.
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte
§47f
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nezletilé nezaopatřené xxxx56) xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx náležející xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pečující.
(2) Xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx dvacátého xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx dítě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx56), xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx9x) x xxxxxx, xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx. Příspěvek náležející xxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Výše xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx dítěte xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x) 4&xxxx;500 Kč xxx xxxx ve xxxx xx 6 xxx,
x) 5&xxxx;550 Xx pro xxxx ve xxxx xx 6 xx 12 xxx,
x) 6 350 Xx xxx dítě xx xxxx od 12 do 18 xxx,
x) 6&xxxx;600 Kč xxx dítě ve xxxx xx 18 xx 26 xxx.
(4) Xxx-xx x xxxx, xxxxx je podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závislou xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxx xx xxxx
&xxxx;
Xxxx xx stupni xxxxxxxxxx I
(lehká xxxxxxxxx)
Xx
&xxxx;
Xxxx xx xxxxxx závislosti XX
(xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx)
Xx
&xxxx;
Xxxx xx stupni xxxxxxxxxx XXX
(xxxxx závislost)
 
Dítě xx xxxxxx závislosti XX
(xxxxx xxxxxxxxx)
Xx
&xxxx;
Xx 6 xxx
&xxxx;
4&xxxx;650
&xxxx;
5&xxxx;550
&xxxx;
5&xxxx;900
&xxxx;
6&xxxx;400
&xxxx;
6 - 12 xxx
&xxxx;
5&xxxx;650
&xxxx;
6&xxxx;800
&xxxx;
7&xxxx;250
&xxxx;
7&xxxx;850
&xxxx;
12 - 18 xxx
&xxxx;
6&xxxx;450
&xxxx;
7&xxxx;800
&xxxx;
8&xxxx;300
&xxxx;
8&xxxx;700
&xxxx;
18 - 26 let
 
6 750
 
8 100
 
8 600
 
9 000
§47g
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nenáleží xx xxxx, xx xxxxxx xx dítě x plném xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx x děti xxxx mládež xxxx x péči xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx příslušného orgánu x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx důchod x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte, xxx xx-xx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
§47x
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pěstounské xxxx
(1) Nárok xx xxxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx zletilosti x xxxxxxxxxx péči, x xx ke xxx xxxxxx nároku této xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §47x.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 25 000 Xx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx náleží jen xxxxxx.
Xxxxxx pěstouna
§47i
(1) Nárok xx odměnu xxxxxxxx xx xxxxx pečující x xxxxx v xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x osoba xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx56), xxxxx jí xxxx xxxxxxx do xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx příspěvek na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx proto, xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx je xxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxx příspěvek.
(2) Xxxxx xxxx oba manželé xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednomu x xxxx. Xxxxxxxxxx §47x xxxx druhé xxxxx xxxxxxx.
§47x
(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx měsíc, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,
x) 8&xxxx;000 Xx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,
x) 12&xxxx;000 Xx, xx-xx xxxxxxxx o 2 děti,
c) 20 000 Xx,
1. je-li pečováno xxxxxxx o 3 xxxx,
2. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx o 1 xxxx, xxxxx xx xxxxxx závislou na xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx),
3. jde-li x xxxxx x xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx
x) 24&xxxx;000 Xx, pečuje-li xxxxxxx xxxxxxx x 1 xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx dítě xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx stupni XX (středně xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) nebo ve xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx).
(2) Za každé xxxxx xxxx xxxxxxx xx péče osoby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. c) xxxx 1 a 2 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a). Za xxxxx xxxxx dítě, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxx, xxx xx pěstounská xxxx na přechodnou xxxx, se xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx 3 nebo xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x).
(3) Xxxxxx pěstouna xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxx osobě xxxxxxxx xxxx osobě x xxxxxxxx, která je xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x majetkové xxxxxx xxxxx pečující xxxx xxxxx v xxxxxxxx x jejich xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xx zdravotnímu xxxxx dítěte. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx odměny xxxxxxxx xx krajská pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx, nejdéle xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikla xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx pečující xxxx xxxxx x evidenci x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x děti xxxx mládež xxxx x xxxx jiné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů, odměna xxxxxxxx xx xxxx x xxxx děti xxxxxxxx.
(5) Odměna xxxxxxxx xxxxxxxx osobě v xxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na přechodnou xxxx xxxxx §24x xxxx. 1 xxxx. x) x x).
§47x
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx zákonů xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx pojištění a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx60) xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti.
§47l
Příspěvek při xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dítě do xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte, xxx-xx x xxxxx xxxx, náleží xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.
(2) Xxxx příspěvku xxx xxxxxxxx dítěte xxxx, xxx-xx o dítě xx věku
a) xx 6 xxx 8&xxxx;000 Xx,
x) xx 6 xxx xx 12 xxx 9 000 Xx,
x) xx 12 xxx xx 18 xxx 10&xxxx;000 Xx.
(3) Příspěvek xxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyplatí xxxxxxxxxxx.
§47x
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx péči xxxxxxx 3 xxxx xxxx xx xxxxx xx odměnu xxxxxxxx x xxxxxx péče x 3 xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxxxxxxx xxxxx pečující xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidlo (xxxx xxx "motorové xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx činnost.
(2) Výše xxxxxxxxx xx zakoupení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 70 % xxxxxxxxxx xxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 100 000 Xx. Xxxxxx xxxxxx příspěvků xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx posledních 10 kalendářních xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 200&xxxx;000 Xx.
(3) Xxxxxxxxx xx zakoupení motorového xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx x bezhotovostní xxxxx x před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx osoba pečující xxxxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx příspěvku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx pečující xx 5 xxx xxx xxx, xxx jí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vozidlo, xx xxxxx zakoupení nebo xxxxxx xxx příspěvek xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx výdělečnou xxxxxxx xxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nejde-li x případ, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx poměrnou část xxxxxxxxx xx zakoupení xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxx x xxxxxx 5 let, kdy xxxxxxx xxxxxxxx nesplňovala.
§47n
Společná xxxxxxxxxx péče xxxxxxx
Xxx xxxxxxxx pěstounské péči xxxxxxx xxxxxx dávka xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx manželé, určí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, kterému x manželů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX
§47x
Xxxxx oprávněných osob
(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx pouze fyzická xxxxx, xxxxxxxx xx
x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx hlášena x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu61), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,
b) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx oprávněna k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu62), xxx-xx x cizince,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx péče nahrazující xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx k trvalému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x bylo xx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx62),
x) xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62),
x) cizincem, xxxxxxx byla xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx63) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v azylovém xxxxxxxx Ministerstva vnitra,
g) xxxxxxxx, kterému xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx64) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x přiznání xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výhody x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie57),
a xx xxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx se xxxxxx bydlištěm, stanoví xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx39x). Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x). Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti x prominutí xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx odvolat xxx xx nelze přezkoumat x přezkumném řízení.
§47p
Vznik xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx péče x xx její xxxxxxx
(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxx, která xx zájem xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx její xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx x §47x xxxx. a) a x)
x) xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx uvedené xxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nižší xxxxxx x po xxxx xxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, náleží xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx.
(4) Podmínkou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx je písemný xxxxxxx oprávněné xxxxx x xxx, xxx xxxxxx orgány a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, pokud x xxxxx pěstounské péče xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx kontrolují, skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte56), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47x, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxx pěstounské xxxx, její xxxx x xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx56) nárok xx xxxxx pěstounské xxxx před dovršením xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, udělí-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
§47x
Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx od xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, a xx xxx xxx, xx něhož xxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 3 roky nazpět xxx xxx, xxx xx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zjistil xxxx ode xxx, xxx x zvýšení xxxxx nebo o xxxxxxxx dávky oprávněná xxxxx xxxxxxxx.
(2) Dávka xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxxx, vyplácená, xxxx xxxxxxxxx ve vyšší xxxxxx, než x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx zastaví xxxx xxxxx, x xx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §47x zůstává xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx se x xxxxxx, xx xxx xxxx dávka xxxxxxxxxx péče přiznána, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxx výši, posoudí xx xxxx xxxxx xx dávku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x dávka pěstounské xxxx xx
x) přizná, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xx prvního dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx o snížení xxxxx pěstounské xxxx,
x) xxxxxx nebo xx xxxx výplata zastaví xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, x němž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx §47x xxxxxxx xxxxxxxxx.
§47x
Xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx péče
(1) Xxxxx na dávku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Nárok na xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §47x písm. x) x b) xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx dávka xxxx xxxx xxxx náleží, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §47q xxxx. 1.
(3) Xxxxx xx dávku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §47x xxxx. x), x) a x) xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xx 1 xxxx
x) xxx dne převzetí xxxxxx xxxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče, xxx-xx x příspěvek xxx převzetí dítěte,
b) xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx opravy motorového xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxx zániku xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx ukončení pěstounské xxxx.
(4) Lhůta uvedená x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §47x xxxx. 1.
(5) Lhůty xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xx dobu řízení x xxxxx pěstounské xxxx.
(6) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xx vazbě xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxx ochranného opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navazuje-li xx dobu xxxxx xxxx výkonu trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx xxxx přede xxxx, xx něhož xxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxx.
§47x
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče
(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx dát xx xxxxxxx.
(2) Zemřela-li xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx dalšího xxxxxx x xxxxx x nabývají nárok xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), xxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx osobou x době její xxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx sirotčí xxxxxx xx zemřelém.
(3) Xxxx-xx dávka xxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(4) Xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxxx dědictví.
§47t
Způsob xxxxxxx dávek pěstounské xxxx
(1) Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx vyplácejí xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx péče vyplácí xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx určený xxxxxxxxx, x hotovosti, xxxx využitím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx způsobů jí xx být xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxx dávky xx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxx, v xxxx xxxx žádost x xxxxx výplaty xxxxxxxx.
(5) Dávky xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§47x
Xxxxxxxx x xxxxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
(1) Příjemcem xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx oprávněná xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx fyzická osoba, xxx xxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx zvláštního příjemce xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, jíž byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nemůže dávky xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx. X ustanovením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněná xxxxx, popřípadě jiná xxxxxxx osoba, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svěřena xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle vyjádření xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx oprávněná xxxxx svěřena do xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, x xxxxxxxx příjemce, xxxx xxxxxxx dávku xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x to xx lhůtě 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx této žádosti.
(5) Xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx zvláštní příjemce xxxxxxxxx xxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx neplní xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4.
§47x
Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhoduje krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Řízení x změně xxxx xxx přiznané dávky xxxx o xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx oprávněné xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.
(4) Jde-li x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, zastupuje xxxxxxxxx dítě x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx.
(5) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60) z přiznané xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx60).
§47x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezaopatřenost xxxxxx56), xx-xx xx pro xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x xxxxxxxx svěření xxxxxx xx xxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx návrh, xxxxx xxx podán xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, x xxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,
x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx závislosti dítěte xx xxxxxx jiné xxxxxxx osoby, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxx §47x nebo x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 písm. x) bod 2 xxxx xxxx. x),
x) xxxxxx prokazující výši xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx požívají xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx motorového vozidla xxxx xxxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§47x
Xxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
§47x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x dávku
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx do xxxx xxx xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nároku xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu.
(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx pěstounské xxxx, xxxx výši xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, x xx xx xxxxx do xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx krajská pobočka Xxxxx práce delší xxxxx; xxxxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx nepřiznána, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx výzvě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§47x
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx pěstounské péče, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx část, ačkoliv xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nesprávné xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxx v nesprávné xxxx zaniká xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, kdy byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx, po xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxx xxxx placeny xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx její xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx a vymožené xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§47xx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx příjemců xxxxx pěstounské péče x oprávněných osob, xxxx povinny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx o dávku xxxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx; xxx-xx xxxx x údaje týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy50).
(2) Jestliže xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nárok xx xxxxx, její xxxx xxxx výplatu xxx xx xxxxxxxx, že xxxx pro sdělení xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx údajů mlčenlivosti xxxxxxx, xxxxxxxx jim xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx orgány x xxxxx právnické x fyzické xxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx.
60) Zákon č. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 187/2006 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
61) Xxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Zákon x. 325/1999 Xx., x xxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Zákon x. 221/2003 Sb., x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx části xxxx až xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx až xxxxxx.
68. V §48 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně
a) xxxxxxxxx činnost xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §11 xxxx. 1 xxxx. x) až x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x předcházení xxxxxx vzniku xxxxx §31 x 32,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx uvedená x §39,
x) xxxxxxxx xxxxxx x výkonu pěstounské xxxx podle §47b,
e) xxxxxxx zajišťování přípravy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx [§19x xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§11 xxxx. 2), provádět xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx těmto žadatelům x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poradenskou xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx uzavřely dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§47x), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péči xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče; xxxxx xxxxx xxxxxxxx x tuto xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx povinna výchovnou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) vyhledávat fyzické xxxxx vhodné xxxx xx osvojiteli xxxx xxxxxxxx x oznamovat xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x náhradním xxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.".
69. X §48 xx doplňuje odstavec 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 65 xxx:
"(4) Xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx povinny xxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 2 xxxx. x) a b). X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx praxi x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 2 roky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx65) x xxxxxxx xxxxxxx 200 xxxxx.
65) Xxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
70. §49 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§49
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) O pověření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §38 xxxx. 2 xxxx. x).
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, předložení xxxxxxx x ukončení jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich dřívějších xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamu xx nevztahuje na xxxxx uvedené x §49x xxxx. 5,
x) xxxxxxxxxxx
1. všech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. právnické osoby, xxxxx bude sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) zajištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx prokázané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),
x) xxxxxxxxxx xxxx užívací xxxxx x objektu xxxx xxxxxxxxx, v xxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrana, prokázané xxxxxxxxxx dokladem,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a technické xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zařízení sociálně-právní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti x xxxxxxxxxxx, x xxxxx pověřená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zprávu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Pro xxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xx žadatel xxxxxx xxxxx xxxx bydliště, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky, a x xxxxxxx, xx xxxxxxx vyvíjí činnost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx pobyt nebo xxxxx, vyžádá xx xxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx úřadu. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem
a) x xxxxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx45) a xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx právnické xxxxx,
x) x fyzické osoby xxxxx xxxxx,
x) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x podrobný popis xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x evidence xxxxxxx Xxxxxxxxx trestů vedené xx státech, ve xxxxxxx
1. se x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx déle xxx 3 měsíce,
2. xx xxxxxxxxx xxxxx sídlo xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx alespoň xx xxxx 3 xxxxxx vykonávala činnost xxxx xxxx xxxxx;
xxxxx xxxxxx nesmí být xxxxxx xxx 3 xxxxxx.
(5) Pověření xx xxxx, xxxxxxx-xx žadatel, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx pověření xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx zřízeno x xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxx xx xxx zařízení xxxxxxx. V xxxxxxxxxx x pověření xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx výchovně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx chce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, než xx činnost, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx pověření,
b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxx xxxx pracoviště xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x obvodu xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, rozhoduje xxxxxxx xxxx x xxxxx pověření xxxx x xxxxxx nového xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx má xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zřízeno. Závazné xxxxxxxxxx krajského úřadu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx určeným xxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxx dětem xx xxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx odstavce 2 xx 4 xxxxxxx.
(8) Xx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx pověření xxxxxxxx xxxxxxx osoba a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzeny xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vykonáváním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx vykonávanými xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní ochrany; xx-xx xxxxx žadateli xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vedeno xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx přeruší, x xx až do xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušná komise xxxxx §38 odst. 2 xxxx. x), xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní ochrany. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx po xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pověřená xxxxx xx povinna xx 15 xxx xxx xxx uzavření xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x) oznámit xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xx xx 15 dnů xx xxxxxx vzniku,
b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx podklady a xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2,
x) xxxx záznamy x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx udělenému xxxxxxxx x předložit xx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x vydání pověření,
d) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx xxxx doklad, xxxxx obsahuje xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nevydává, x xxxxxx jej xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §57 xxxx. 2,
x) xxxxxxx termín x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx příslušnému xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, povinny xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx odnětí. Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, a xx i x xxxxxxxxxxxx podobě způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(12) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání pověření, xx xxxxxxxx kontrolovat xxxxx sociálně-právní ochrany xxxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx orgánům, které xxxxxxxx xxxxxxxx, podmínky xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx kontrole xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx i krajský xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx obvodu vykonává xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tento krajský xxxx xx xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx.".
71. §49x xxxxxx xxxxxxx zní:
"§49a
Odborná xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxxx xxxxx poskytovat xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx práci, xxxxxxxxxx, xxxxx, psychologii, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx zaměřených xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx,
x) řádně ukončené xxxxxxx ve vzdělávacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx sociální práce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pedagogika x xxxxxxxx a ukončené xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) vzdělání v xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45x), x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x sociálních xxxxxxxx65) x xxxxxxx xxxxxxx 200 xxxxx x praxe x xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx nejméně 2 xxxx, jde-li x xxxxx, xxxxx
1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx studia nebo x xxxx oblasti xxxxxx, avšak x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx uvedeno v xxxxxxxxx a) x x),
2. xxxxxxx středního xxxx základního xxxxxxxx, xxxx
3. absolvovaly xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45x), xx-xx tato xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx o xxxx, xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx vystavují xx xxxxxx nebo osoby, x nichž xxxx xxxxxxx praxe konána.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx45x) xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45x).
(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx se xxxxx podílet také xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dozorem xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, pěstounům x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x přijetí do xxxxxxxxxx xxxx. Osoby xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odbornou způsobilost xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx 2 xxx xx zahájení xxxxxxx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx 2 let se xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxx odborné způsobilosti xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx.".
72. X §50 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§49 xxxx. 8 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§49 odst. 10 xxxx. x)" x x písmenu x) xx xxxxx "§49 xxxx. 6" nahrazují xxxxx "§49 odst. 8".
73. Za část xxxxxx xx vkládá xxxx část xxxxx, xxxxx zní:
"ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ XXXXXXX
§50x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx standardy kvality xxxxxxxx-xxxxxx ochrany. Pro xxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx65) o xxxxxxx při provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx až xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx části xxxx xx jedenáctá.
74. §51 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§51
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů
(1) Xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xx navzájem xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro potřeby xxxxxx xxxxxx.
(2) Orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, který xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vede xxxxxxxx dětí x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx ostatním xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounskou xxxx podle tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xx vyžádání
a) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx rozhodl xxxx x xxxxxxxxx opatření,
b) xxxxxxxxxx xxxxx osobu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx doporučení oznamuje xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností,
c) xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zprávy x poměrech dítěte, x něhož xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x občanskoprávním xxxxxx uložil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29).
(4) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností na xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x poměrech xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zastupitelství xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29) řízení xxxxxxxx se dítěte,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx získá xxx své xxxxxxxx, x xxxxxxxx jmenných xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobami x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx poskytovat xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.
(5) Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xx žádost xxxxxxxxxx
1. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro občanské xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx řízení,
2. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx a xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxxx dávkách, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx těmito orgány,
4. xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu47a),
5. krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xx xxxx uvedené v §19 xxxx. 4,
6. xxxxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxxx xxxxxx zprostředkovávána xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
7. xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx, informace xxxxxxxx xxx dosažení xxxxx xxxxxx,
8. xxxxxxxxxxxxx centru xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x osobě ohrožené xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx65),
9. xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx;
x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx spáchán xx xxxxxx trestný čin48), xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx xx xxxxxxx x násilí mezi xxxxxx, jinými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obývané xxxxxxx, xxxx že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx;
x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a mediační xxxxxx na její xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx reklamní xxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu47a), xxxxxxxxxxx, které odůvodňují xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx také xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránci xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx47x).".
75. V §52 xxxx. 1 x 2 a §57 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany" xxxxxxxxx slovy "Zaměstnanci x xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx".
76. X §52 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx-xxxxxx ochrany" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu".
77. X §53 odst. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx f), xxxxx zní:
"f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,".
78. X §53x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 66 xxxxx:
"(1) Ministerstvo je xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxx xxxxxxxx údaje
a) x xxxxxxx pěstounské xxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení nebo xxxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxx součástí Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx66).
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x dávkách pěstounské xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodování a xxxxxxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x c) xxxxxxxx úřadům x xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zprostředkování xxxxxxxx x pěstounské xxxx, xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxx x pěstounské péče.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x obecní úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x všech xxxxxxxxxx x spisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ukončených xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx dobu 15 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxxxxx roce, x xxxx xxxxx x pravomocnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
66) §4x xxxxxx x. 73/2011 Xx., o Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 xx 11.
79. V §55 xxxxxxxx 8 zní:
"(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 x 27x xxxxx ustanovení xxxxxxxx 7 xxxxxxx.".
80. V §57 xxxx. 1 xx xxxxx "(§51)" xxxxxxx.
81. X §57 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
82. Xx §58x se xxxxxx xxxx §58x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§58x
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvýšit xxxxx pěstounské xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 5 %.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte x xxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. c),
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 3 xxxx. x),
x) xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x přijetí dítěte xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x),
x) minimální xxxxxx poradenství, které xx osobě xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx trvale nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx svěřené xx xxxx x xxxxx, zaměření x xxxxxx xxxxxxxxx zvyšování xxxxxxxx x dovedností x oblasti xxxxxxx x xxxx o xxxx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x evidenci.
(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx hodnocení xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní ochrany
a) xxxxxx sociálně-právní ochrany,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pověření xxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx. x) až x),
x) xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
83. §59 xxx:
"§59
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že
a) xxxx xxxxx, u xxx se xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx žadatelem xxxxx §24 xxxx. 3,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §48 odst. 2,
x) xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx s §19a xxxx. 2, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounskou xxxx xxxxx §19x xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10x xxxx. 2 oznámit obecnímu xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx své xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je xx péče trvalé,
e) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dítěte anebo xxxxxxxx výchovu dítěte xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx občana než xxxxxx nebo do xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxx jeho věku, xxxxxxxx vyspělosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vážné xxxx xx xxxxxx, nebo x důsledku toho xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx nebo škodu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nepatrnou,
h) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx použije xxxx němu nepřiměřeného xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo maří xxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte x fyzickým pracím xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx tělesného x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xx x) lze xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.".
84. X §59x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx prvního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rodinné xxxxxxx" x xx xxxxx "§12" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx §13".
85. X §59x xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x §24x xxxx. 4" xxxxxxx.
86. X §59x xxxx. 1 xx xx slova "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
87. §59j xx xxxxxxx.
88. X §59x odst. 5 xxxx. b) se xxxxx "§59d" xxxxxxxxx xxxxx "§59f".
89. V §59x xxxx. 5 xxxx. d) xx xxxxx "§59 odst. 1 písm. e) xx x)" nahrazují xxxxx "§59 odst. 1 písm. e) xx x), §59x xxxx. 1 xxxx. x)" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxxx ", pokud xxxxxx xxxxxxx komise xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx67)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 67 xxx:
"67) Xxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
90. X §59x xxxx. 5 xxxx. x) se xx slova "xxxxx xxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "krajský úřad, x jehož xxxxxx xx xxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
91. §60 xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 68 x 69 xxx:
"§60
(1) Xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, §47x x xxxxx §49 xx podávají xx xxxxxxxxx předepsaném xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxxxx tiskopis, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xx xxxxxxxxxx sestavě, xxxxx xx údaje, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx shodné x xxxxxxxxxxx tiskopisem,
b) x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx68), xxxxx z charakteru xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx učinit x xxxxxxxxxxxx podobě; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx povinen xxxx tiskopisy zveřejnit xxxx na portálu xxxxxxx xxxxxx69), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx.
68) Xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
69) §6f xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
92. §61 včetně nadpisu xxx:
"§61
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu se xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx přijmout xxxx xx xxxxxxxxxx péče, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxx. x), §22, §24 xxxx. 2 x 3, §24x xxxx. 1 a 3, §24x xxxx. 1 xxxx. x) a x), §24x odst. 3 a §27,
b) xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x případy xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxx. x),
x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sídla xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxx, rozšíření xxxx xxxxx pověření xxxxx §49 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50,
e) xxxxxx, xxx se xxxxxxx objekt nebo xxxxxxxx, v xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zařízení sociálně-právní xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxx
x) xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xxx-xx x dítě xxxxxxx v §10x xxxx. 1, §15 xxxx. 2, §16 x §37 xxxx. 2,
x) místem xxxxxxxx xxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxx xxxx se osvojitelem xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x), §20 xxxx. 1, §21 xxxx. 1 x §27x xxxx. 2,
x) xxxxxx xxxxxxxx pobytu fyzické xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §30 xxxx. 5,
x) xxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x přijetí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x určitým xxxxxxxxxxx (§19 xxxx. 3),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu se xxxx místem, xxx xx xxxx nachází, xxx-xx x xxxx xxxxxxx v §10 xxxx. 1 xxxx. x), §15 odst. 1 x §37 xxxx. 1.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx místem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx odnětí xxxxxxxx xxxxx §50.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx práce, xxx-xx x rozhodování o xxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu osoby xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte xxxx xx příspěvek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx místem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxx x §47x odst. 1 písm. h) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikání xxxx osoby na xxxxx Xxxxx republiky.".
93. X §62 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
94. §63 xx xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx, po xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v evidenci xxxx, a xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx žadatelů vedené Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Pokud xx x zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxxx počet xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dobu, xxx xx xxxxxxxxx x §42 odst. 3 xx 5 xxxxxx č. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 3 x 4 zákona x. 359/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovenou x §42 xxxx. 5 xxxxxx x. 359/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. X xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx termínu xxxxxxx v xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx počtu xxxx x k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx odpovídaly §42 odst. 3 xx 5 xxxxxx x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 měsíců xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě učinit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x tomto xxxxxxxx.
3. Nárok xx státní xxxxxxxxx xxx zřizovatele xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx stanovené xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zaniká dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx zřizovatele zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vyplacen, xx xxxxxxx xx xxxx, v jaké xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v evidenci xxxxx §47b zákona x. 359/1999 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské péče xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2013. Tato xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx pěstounské xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zůstává x xxxxxx v platnosti xxxxx xxxx 5.
5. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx podle zákona x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx pěstounské péče, xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx poručnické xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zařízení xxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxx uvedené xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx do xxxxxx xxxx svěřeno xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pověření xx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče, mohou xx základě xxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uzavřených přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx základě xxxxxx pěstouna a xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx pěstounské xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx v zařízení xxx xxxxx pěstounské xxxx změněna xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Odměnu xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pěstounovi xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
6. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětem xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §49x xxxx. 2 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxx x žádostech x xxxxxx pověření xx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx sociálně-právní ochrany, x nichž nebylo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx rozhodnuto, dokončí xxxxxxx xxxx podle xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
8. Právnické xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, který xxxxxxxx vydal, xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxx xxx xxxx xxxxxx pověření. Tyto xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx úřadu, x xxxxx obvodu xxxx xxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx všech zařízení, x xxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
9. Xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx provozované xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pověření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx povinnosti pověřenou xxxxxx xxxxx bodu 8 posoudit, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x adresa xxxxx xxxxx zařízení, xxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která podmínky xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx nesplňují; xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx krajskému xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
10. Krajský xxxx, který pověření xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však do 8 xxxxxx ode xxx splnění povinnosti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 vydat xxxxxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxx zařízení, v xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx.
11. Xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zařízení, x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pověření podle §49 xxxx. 2 xxxxxx č. 359/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxx xxxx xxxx xxxx provozovat zařízení xxxxxxxx-xxxxxx ochrany bez xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx stanovené x §49 odst. 2 xxxx. b) xx x), xxxx. 8 x 9 x §49a zákona x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
12. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx krajským xxxxxx xxxxxx pověření x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx. x) xx f), x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2014. Xxxxxxxxxx od xxxxxx data xxxx xxxxxxx xx jimi xxx výkonu xxx xxxxxxxx xxxxx.
13. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bylo-li o xxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx maření xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx
Xx. III
Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 132/1982 Xx., zákona x. 234/1992 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 72/1995 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 301/2000 Xx., zákona x. 109/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 321/2002 Xx., zákona č. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 383/2005 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., zákona x. 259/2008 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 244/2010 Xx. x xxxxxx x. 84/2012 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §43 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 13 xxx:
"§43
(1) Xxxxxxxx-xx to zájem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí, xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí13).
(2) Xxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx účinnost zpravidla x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dalšími xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
13) §13 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
2. X §45 odstavce 2 a 3 xxxxx:
"(2) Xxxx xx xxxxx xxxxxx x do společné xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaniká. Rozvodu xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x povinností xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx dítě xx xxxxxxx druhého manžela.
(3) Xx xxxxxxx xxx jednoho xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx manžela. Xxxxxx souhlasu xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx není xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
3. X §45 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
"(5) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ustanovení odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx.".
4."§45a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 xxx:
"§45x
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "pěstoun"), xxxxxxxx zájem dítěte xxxxxxxx svěření xx xxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řádné výchovy xxxxxx. Ujala-li xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx příbuzná xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx soud xxxxxxxx před xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx dítěte. Xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx14).
(2) Xxxx xxxx xxxx xxxxxx též xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče na xxxxxxxxxx dobu x xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx o sociálně-právní xxxxxxx xxxx14).
(3) Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §45 xxxx. 2 a 3 platí xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu. Xxxx xxxx zrušit pěstounskou xxxx xxx x xxxxxxxxxx důvodů; xxxxx xxx xxxx, jestliže x to požádá xxxxxxx.
14) Xxxxx x. 359/1999 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
5. V §45x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx-xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxx péči na xxxxxxxxxx xxxx, může xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o svěření xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx dočasně svěřeno xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx stát xx xxxxxxxxx a xxxxxxx stanovené xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxx, xxxxx není x xxxxxxx výchově, xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x soudu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
6. §46 zní:
"§46
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ohrožena xxxx xxxxx narušena x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dítě xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc (§42 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx). Xxxxxxxx je to x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxx výchovu xxxx xxxx svěřit xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx ústavní xxxxxxx xx na jeden xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výchovy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxx xx péče, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx způsobilí xxxxxxxxxx xxxxxx výchovu dítěte x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx na xxxx 3 xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxx. Po xxxx, než soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx výchovy, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x když xxx xxxxxx doba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx použije i xx xxxx xxxxxx x prodlužování rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc.
(4) Před nařízením xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pominou-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxx xxxx xxx-xx dítěti xxxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx zruší.
(5) Xxxx-xx nařízeno opatření xxxxx xxxxxxxx 1, xx soud xxxxxxx xxxxxxx jednou xx 6 měsíců přezkoumat, xxx xxxxxx důvody xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx
a) xx xxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí,
x) xx opatří xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxx s xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
7. §68 xxx:
"§68
(1) X osvojení xxxx xxxxx souhlasu rodiče, xxxxx xxxxxx nemá x xxxx xxxxx.
(2) Xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xx xxxxxx, xxxx-xx alespoň 3 xxxxxx xx posledního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx však x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxx x xxx od xxxxxxxx poučení xxxxxxxx xxxxxxx 3 měsíce. Xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx poučení xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx rodič xxxxx, kde xx xxxxx zdržoval, aniž xxxxxx, xxx xx xxxx zdržuje, x xxxxxxxxxx-xx se xxx xx 3 měsíce xxxxxxx xxxxx, xxx xx rodič zdržuje.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 3 xxxxx xxxxxxx x x případě, xx xx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 rozhoduje xx xxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí jako xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxx rodiče xxxxxx, xxxx.".
8. X §69 odstavec 2 zní:
"(2) X xxxxxxx dítěte, xxxxx xx x xxxxxxxxxx péči na xxxxxxxxxx dobu, x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x rozhodnutí xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx; ustanovení §67 xx 68x xxxxx xxxxxxx.".
Xx. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx výchovy xxxx fyzické osoby xxx rodiče, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx pěstounské xxxx manželů xxxx xx xxxxxxxxxx péče xx přechodnou xxxx, xxxxx x xxxxxx x nařízení ústavní xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 94/1963 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxx xx posoudí podle xxxxxx x. 94/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx rodičů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx §68 xxxxxx x. 94/1963 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxx podle §68 xxxxxx x. 94/1963 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx spojená se xxxxxxx xxxxx §68 xxxxxx x. 94/1963 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., zákona x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 31/1996 Xx., xxxxxx č. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 269/1996 Xx., zákona x. 202/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Xx., zákona č. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Xx., zákona x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Sb., xxxxxx č. 170/2005 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Xx., zákona x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Sb., zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., zákona x. 259/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxx x. 470/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §76x xxxx. 1 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.".
2. V §162 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 102 zní:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, vydané v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §193a,
x) xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx výchovného opatření, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx102).
102) §13a zákona x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §178 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx xx xxxx xxxx soudu x xxxxxxxxx x xxx xxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x řízení xx xxxx péče xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx.
(4) Xxxx-xx řízení xx věci péče xxxxx x nezletilé xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxx x sociálně-právní ochraně xxxx. X případě, xx návrh neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxx doplnění. Ustanovení §43 odst. 2 xx xxxxxxxxx.".
4. X §180x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
"(5) X xxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx rodičů xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §178 xxxx. 3 a 4 xxxxxxx.".
5. V §299 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxx sociální podpory" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxx".
6. X §317 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxx, xxxxx pomoci x hmotné xxxxx, x dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 85 xx xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení
Čl. XXX
V §36 xxxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 71x zní:
"m) xxxxx xxxxxxxx o xxxx x osoby x xxxxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxx xxxxxx vyplácena odměna xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx71x), orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
71x) §4x xxxx. x) x c) a §47x zákona x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 71d xx xxxxxxx.
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona č. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., zákona x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 220/2000 Sb., zákona x. 238/2000 Sb., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., zákona x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 153/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., zákona x. 2/2009 Sb., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona č. 347/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxx x. 470/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 písm. x) xxx 10, xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 1c xxx:
"10. xxxxx xxxxxxxx x xxxx a xxxxx, které jsou xxxxxx x evidenci xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pěstouna xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí1c),
1x) §4a xxxx. x) x x) x §47x xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x se xxxxxxx.
2. X §3 xxxx. 1 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 67 xxx:
"j) xxxxx pečující o xxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx vyplácena xxxxxx pěstouna xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx67),
67) §4x xxxx. b) x x) x §47x xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §5 xxxx. 3, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o sociálně-právní xxxxxxx xxxx1x).".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. IX
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Sb., xxxxxx x. 242/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 158/1998 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 113/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 408/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx. x zákona x. 458/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. b) xx xxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx bod 3 xx označuje xxxx xxx 2.
2. X části třetí xx hlava xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 47e, 48 x 49x xxxxxxx.
3. X §45 xxxx. 3 xx xxxxx "x x)" xxxxxxx.
4. X §51 odst. 4 xx xxxxx ", §36 xxxx. x) xxxx §36 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxx pěstouna xxxxx §40x," xxxxxxx.
5. X §54 xxxx. 2 se slova "x x §36 xxxx. x) x x)," zrušují.
6. X §54 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "§2 písm. b) xxxx 3 x §36 písm. x) x x)," xxxxxxxxx xxxxx "§2 xxxx. x) xxxx 2".
7. V §54 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
8. X §57 odst. 1 xx slova "§2 xxxx. b) xxxxxx 1 x 2, §36 xxxx. x) x §36 xxxx. b)" nahrazují xxxxx "§2 písm. x) xxxx 1".
9. X §57 xxxx. 2 xx xxxxx "§2 xxxx. x) xxxx 3, §36 xxxx. c) x §36 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "x §2 písm. x) xxxx 2".
10. V §58 xxxx. 2 xx xxxxx ", §36 xxxx. x) a §36 xxxx. x)" xxxxxxx.
11. V §62 xxxx. 4 xx xxxx třetí xxxxxxx.
12. X §68 odst. 1 xx písmeno g) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) x i) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
Čl. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx xx dávky xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Výplata xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx podle věty xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx provede xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2012.
2. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx podle bodu 1 xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dávky x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx pojištění
Xx. XX
Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 289/1997 Xx., xxxxxx č. 224/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 116/2001 Xx., zákona x. 188/2001 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Xx., zákona x. 264/2002 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 85/2004 Xx., zákona č. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 405/2006 Sb., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 178/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., zákona x. 108/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 135/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Xx., zákona č. 341/2011 Sb., zákona x. 348/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx. a xxxxxx x. 470/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §5 xxxx. 1 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 37x zní:
"x) xxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x evidenci xxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx37x),
37a) §4x xxxx. b) x x) x §47x xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
2. X §52 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxx xxxxxxxxx".
3. V §102x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odměna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2013 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění
Xx. XXX
Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., zákona x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 285/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Sb., zákona x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 123/2005 Sb., xxxxxx č. 168/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 57/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 270/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 59/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx. x zákona x. 1/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxx. 2 písmeno x), xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16x xxx:
"x) u xxxxx pečující o xxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou vykonávat xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx osobám vyplácena xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx16x), xxx, xx něhož xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx den, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost,
16x) §47x zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
2. X §8 xxxx. 2, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 16x zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., zákona x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 138/2001 Xx., zákona x. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Xx., zákona č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., zákona x. 55/2004 Sb., xxxxxx č. 438/2004 Xx., zákona x. 123/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 138/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Sb., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx. x zákona x. 458/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 50 zní:
"x) u xxxxx xxxxxxxx o dítě x xxxxx, xxxxx xx vedena x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx vyplácena xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx50), xxx, od xxxxx xxx tato xxxxxx náleží, a xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, od xxxxx xxxx odměna xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
50) §47x xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
2. V §2x xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx o) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
3. X §2x písm. x) xx slova "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x)".
4. X §3 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pěstounům xxxxx zákona o xxxxxx sociální xxxxxxx7)" xxxxxxxxx xxxxx "odměna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí7)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7 xxx:
"7) §47x zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XIV
Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx a existenčním xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 85/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 409/2011 Xx. x xxxxxx x. 458/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §7 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx31)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 31 xxx:
"31) §47e x násl. xxxxxx x. 359/1999 Sb.".
2. Poznámka xxx xxxxx č. 26 xxx:
"26) §47x xxxx. 3 x 4 zákona x. 359/1999 Xx.".
XXXX JEDENÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění
Xx. XX
Zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona č. 261/2007 Sb., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 302/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., zákona x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 410/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx. x xxxxxx x. 1/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. x) xxx 13 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 13 xxx:
"13. xxxxx pečující x xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx vedeny x evidenci xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxx osobám vyplácena xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí13) (xxxx xxx "osoba xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx"),
13) §4a xxxx. x) x x) a §47x xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14 se xxxxxxx.
2. X §10 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) bodě 13 xxxx, xx něhož xxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx13), x zaniká xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx nenáleží x xxxxxx důvodů, než xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,".
3. V §19 xxxxxxxx 11 xxx:
"(11) Xxxxxx xxxxxxxxxxx základem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx jí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikla. Xxxxxxxxxx-xx osobě xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Denní xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxx nemocenského xxx xxxxxxxxx nařízené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se u xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §92 odst. 2 písmeno x) xxx:
"p) xxxx xxxxxxxxxx x osob x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyplácí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13),".
5. X §97 odst. 1 xxxx xxxxx xx slovo "pěstounovi" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x evidenci" x xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14)" xx xxxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx".
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx, xxx bude xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pěstounskou xxxx x zařízeních xxx xxxxx pěstounské péče xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx náležející xxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxx provést xx 28. xxxxx 2013, x to xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele oznámit xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
2. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx je xx výkon pěstounské xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 28. xxxxx 2013.
3. Xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří vykonávají xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zanikla xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2013.
XXXX DVANÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 282/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 458/2011 Xx., se xxxx takto:
1. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx l) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxx:
"x) osoby xxxxxxxx o xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx vedeny x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx3),
3) §4a xxxx. x) a x) a §47x xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4 xx xxxxxxx.
2. X §5 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx x) xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3), a xxxxxx xxxx, od xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx důvodů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx karanténa,".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 213/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona č. 73/2011 Xx. x xxxxxx x. 1/2012 Xx., se mění xxxxx:
1. X §25 xxxx. 1 xxxxxxx p) zní:
"x) xxxxxx pečující x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx těmto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 x 30x xx xxxxxxx.
2. X §53 odst. 1 xx věta první xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxxxx xxx rekvalifikaci x xxxxxxxxxx podle §44b xx vyplácí x xxxxx měně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx83), x xx převodem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx uchazečem x xxxxxxxxxx, v hotovosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
3. X §75 xxxx. 2 xx slova "odstavce 6" nahrazují slovy "xxxxxxxx 7".
4. X §75 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 50 000 Kč.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 13.
5. V §75 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 6".
6. X §75 xxxx. 12 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 až 9" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 1 až 10".
7. V §75 xxxx. 13 se xxxxx "xxxxxxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 9" x xxxxx "xxxxxxxx 8" xx xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 9".
8. X §76 odst. 2 x 5 xx xxxxx "§75 odst. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§75 odst. 6".
9. X §76 xxxx. 6 xx xxxxx "§75 xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "§75 xxxx. 9" x xxxxx "xxxx. 9" xx xxxxxxxxx xxxxx "odst. 10".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx zařízeních
Čl. XXX
Xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školských zařízeních x o změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 563/2004 Xx., zákona x. 383/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxx x. 352/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb. x xxxxxx x. 89/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx č. 1a xxx:
"(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dítěte1a).
1x) §10 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
2. X §16 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx slova "xxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx20)".
3. Poznámka xxx xxxxx x. 20 xxx:
"20) §13 x 13x xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx č. 213/2007 Xx., zákona č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx., zákona x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x zákona x. 420/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §48 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxxxxxxx".
2. Xxxxxxxx pod xxxxx č. 23 xxx:
"23) §46 xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§13 x 13x xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
3. V §74 xxxx. 2 xxxx první xx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
4. X §91 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx z xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Xx., zákona č. 18/1997 Xx., zákona x. 151/1997 Sb., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., zákona č. 63/1999 Xx., zákona x. 129/1999 Xx., xxxxxx č. 144/1999 Xx., zákona č. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 3/2000 Xx., zákona x. 17/2000 Sb., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Sb., xxxxxx x. 50/2002 Xx., xxxxxx č. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., zákona x. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 19/2004 Xx., zákona x. 47/2004 Xx., zákona x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., zákona x. 676/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Sb., xxxxxx č. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 530/2005 Sb., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., zákona x. 245/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Sb., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 289/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 304/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Sb., xxxxxx x. 348/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., zákona x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx. x xxxxxx x. 470/2011 Sb., xx xxxx takto:
1. X §4 xxxx. 1 xxxx. i), xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx slova "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx odměny xxxxxxxx,".
2. X §35xx xxxx. 1 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxx xxxxxx sociální podpory," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx péče s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 73/2011 Sb., o Xxxxx práce České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 366/2011 Sb. x xxxxxx x. 375/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 odstavec 1 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xxx:
"(1) Xxxx xxxxx plní xxxxx v oblastech
x) zaměstnanosti,
x) xxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele,
x) státní xxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,
e) xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx v xxxxxx xxxxx,
x) inspekce xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,
x) xxxxx pěstounské xxxx,
x rozsahu x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx3), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx4), xxxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx11), xxxxxxx x xxxxxx sociální podpoře5), xxxxxxx o poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách9) x xxxxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx10).
11) Xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
2. V §4x odst. 1 xx za slova "x dávkách státní xxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx".
3. X §4x xxxx. 3 xx xx xxxxx "x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,".
XXXX OSMNÁCTÁ
XXXXXXXX
Čl. XXXXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. X, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxxxx čl. VIII xxxx 2 x čl. XIII bodů 1 xx 3, která xxxxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 458/2011 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx inkasního místa x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx x. x.
Nečas x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 401/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. X, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 27.11.2012, a xxxxxxxxxx čl. VIII bodu 2 x čl. XIII xxxx 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 458/2011 Sb. (1.1.2015).
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.