Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2012.


Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
167/2012 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. I
Přechodné ustanovení Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - Změna obchodního zákoníku Čl. VII
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. VIII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. IX
ČÁST OSMÁ - Změna katastrálního zákona Čl. X
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XI
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zemědělství Čl. XII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o návykových látkách Čl. XIII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. XIV
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. XV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. XVI
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. XVII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. XVIII Čl. XIX
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. XX
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. XXI
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o obalech Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o zbraních Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna správního řádu Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. XXIX
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ověřování Čl. XXX
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. XXXI
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákoníku práce Čl. XXXIX
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců Čl. XL
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek Čl. XLI
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o auditorech Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o základních registrech Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna daňového řádu Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. XLIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. L
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - ÚČINNOST Čl. LI
167
ZÁKON
xx dne 25. xxxxx 2012,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx
Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 32/2008 Sb., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x zákona x. 424/2010 Sb., xx xxxx takto:
1. X §1 xxxxxxx x) xxx:
"x) výběr x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
2. X §2 xx xx písmeno a) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx xxx:
"x) péčí o xxxxxxxxxx xxxxxx výběr, xxxxxxxx, ochrana, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uložení x xxxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).
3. X §2 xx xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx "; za dokument xxxxxxx x činnosti xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx dokument, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx".
4. V §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku" nahrazují xxxxx "x činnosti xxxxxxx".
5. X §2 písm. k) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
6. V §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.
7. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxxxx zapsaní x xxxxxxxxx rejstříku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx bytových xxxxxxxx".
8. X §3 xxxx. 2 xx xx písmeno b) xxxxxx písmeno c), xxxxx zní:
"x) xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx,".
9. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx dokumentů v xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, tvorba a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dokumentům x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx prokazujících xxxxxxxxx dokumentu x xxxx. Xxxx vlastnosti xxxx být xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx archiválií.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
10. X §7 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
11. X §8 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
12. X §8 xxxx. 3 xx xx slova "xxxxxx se" xxxxxx xxxxx "dále" a xxxxx "xxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx zánikem".
13. X §9 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxx-xx do xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dokumenty xxxxxxx x xxxxxxxx původce, xxxxx xx zpracovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, uvedou se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. V §9 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.
15. V §10 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vybrané xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx".
16. X §10 xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.
Dosavadní písmena x) a x) xx označují jako xxxxxxx x) a x).
17. X §10 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) označení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,".
18. V §10 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "; xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx navržených xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x)".
19. X §10 xxxx. 4 xx slovo "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".
20. X §11 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"d) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx připadlo xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e).
21. X §11 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx archiválií xxxx skartační xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx původce xxxx xxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxx xxxxx archiválií xxxx skartační xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx původce, xxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx navržených xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx. Xxxx-xx do xxxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x označením xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; obdobně xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c).".
22. X §11 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "x)" xx vkládají slova "x x)".
23. X §11 xx xx konci xxxxxxxx 5 doplňuje věta "Xxxxxxxxxxx věty první xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxx xxxxx §3, xxxxx-xx xx o dokumenty xxxxxxx z jejich xxxxxxxx.".
24. X §12 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
"(1) Po xxxxxxxx xxxxxx archiválií mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx protokol x provedeném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x určí, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx dokumentu vybraného xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx péče archivu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vlastníka a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.".
25. V §12 xx odstavec 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se označuje xxxx xxxxxxxx 3.
26. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxx xxxxxxxxxx předložit".
27. X §13 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx dokumenty x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxx xxxxxxxxxx předložit xxxxx dokumenty xxxxxxxx x vyřazení a xxxxxxx; u xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze výběr xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx původce".
28. X §13 xxxx. 2 se xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxx-xx xxxxxxxx vybrán jako xxxxxxxxxx, původce jej xx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
29. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "ve xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
30. X §13 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx, xxxxx nevykonává xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx určený x výběru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xx výstupního datového xxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem x xxxxxx ho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. g), x xx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx formátu x xxxxxxx ho metadaty, x xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dokument xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx analogové xxxxxx.".
31. X §13 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx řízení" xx xxxxxxx.
32. X §15 odst. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "x určené xx xxxx".
33. X §15 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 doplňují slova ", xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx předávaných xxxxxxxxx; u xxxxxxx xxxxxxxxx v digitální xxxxxx xx uvedou xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx".
34. X §15 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě.".
35. X §15 xxxx. 2 se xxxxx "xx xxxxxxxx xx" xxxxxxxxx slovy "náležejí xx péče" x xxxxx "xx xxxxxxxx x této xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx do péče xxxx xxxxxxxxx".
36. X §15 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náležející xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx archiv"). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx archivu xxxxxx x uložení archiválií, xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx. Příslušnost xxxxxxx, xx xxxxx péče xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx archivu xxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.
37. X §15 xxxx. 4 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "nebo xxxxxxx" xxxxxxx.
38. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "správě" xxxxxxxxx xxxxxx "péči".
39. X §16 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Pokud xx xxxx archiválie xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ukládá xxxx xxxxxxx; replikou xx xxx účely xxxx x xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxx řetězec xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, x něhož byl xxxxxxxx.".
40. X §16 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxx xxxx archivy x xxxxxxxx xxxxxxx instituce" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx nenáleží xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxx,".
41. V §16 xxxx. 5 xx xxxxx "uloženého x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
42. V §17 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodne xx xxxxx zřizovatele xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví
x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx sbírky z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
b) archivního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se za xxxxxxx považuje rovněž xxxxxxxx xxxxxx obsahu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx metadat xxxxxxxxxx xxx nakládání x archivním fondem, xxxxxxxx sbírkou xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx archiválie x xxxxxx vydání xx xxxxxxxxx.".
43. V §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:
"e) velikost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x bytech, xxxxxxxx-xx se vyřadit xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx.".
44. X §18 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"c) xxxxx x xxx, xxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx.".
45. §18x xxx:
"§18x
(1) X xxxxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx péče budou xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx svěřeny xx péče Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx zřizovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx péče xxxxxx xxxxxxx. Navrhuje-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx.".
46. Xx §18x xx xxxxxxxx nové §18x x 18x, xxxxx včetně nadpisů xxxxx:
"§18b
Portály xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Archiválie x xxxxxxxxx podobě, které xxxx uloženy x Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpřístupnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").
(2) Archiválie x xxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxx xxxxxxx x digitálním xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zpřístupňovány xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxx xxxxxxxxxxxx archiválií x digitální xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx archiv.
(3) Xxxxxxx portál xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx portálu je xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxx x příjem xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxx,
b) vedení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx archivního dědictví,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a kulturně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxx a prezentace xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě x dokumentům x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxx x příjem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) přístup x archiváliím x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx reprodukce x xxxxxxxxxx v analogové xxxxxx.
§18x
Xxxxxx xxxxxxx archiválií
(1) Xxxxxxx archiv xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx jehož xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vytváří, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obsahujících
x) základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx, xxxxxxx, spravuje x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též zpřístupňuje xxxxxxxxxxxxxxx xxx provozovaného xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx skupiny metadat xxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx.
(3) Archiv, x výjimkou bezpečnostního xxxxxxx, ve spolupráci x Xxxxxxxx archivem xxxxxxx, spravuje a xxxxxxxxxxxxxxx národního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) evidenci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxx x evidenci xxxxxxx x kulturně xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx archiv s xxxxxxxx bezpečnostního archivu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 prostřednictvím portálu xxx zpřístupnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhledavače s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ukládají spisové x xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx digitální xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x
x) změně xxxxxxx, xxxxxxxx formátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bytech,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx metadat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x archiválií x xxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x zahájení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §17 xxxx. 2.".
47. X §19 xx xx konci xxxxxxx e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:
"f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě vybraných xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
48. V xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxx 2 xxx:
"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx kulturní xxxxxxx".
49. §20 xx xxxxxxx.
50. X §21 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "kde xxxx xxxxxxxxxx uloženy" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxx archiválie, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx náleží".
51. X §21 xxxx. 3 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxxx vlastnostmi x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx dlouhodobého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"),".
52. X §21 xxxx. 3 písm. x) xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx kulturně xxxxxxx xxxxxxxxx".
53. Xx §22 xx vkládá xxxx §22a, xxxxx xxx:
"§22x
Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo národní xxxxxxxx xxxxxxx.".
54. X §24 xxxx. 2 a 4 xx slova "xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx veřejném xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
55. X §25 odst. 1 písm. a) xx slova "x xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pečovat o xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx".
56. X §25 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx archiválie xxxx xxxxxxx x datovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx neprodleně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).
57. X §25 odst. 2, §73 odst. 5 x v §74 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx podobě".
58. X §26 odst. 1 xx xxxxx "§25, 27, 29, 30 x 32" xxxxxxxxx slovy "§25 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §25 xxxx. 2, §27, 29, 30 x 32".
59. §27 xxx:
"§27
(1) Xx žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx péči x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx oblastní archiv
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx
b) převezme xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Pominou-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx archiválie převzata xx jeho xxxx, Xxxxxxx archiv xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx vydá.".
60. X §28 odst. 4 xx xxxxx "90" xxxxxxxxx xxxxxx "180".
61. X §30 odst. 3 xx xxxxx "xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx péče xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
62. X §30 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".
63. X §31 xxxx. 1 x 3 xx slova "který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx veřejném xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "která xxxxxxxx do péče xxxxxxxxx xxxxxxx".
64. X §32 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx archivu" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx archivu".
65. X §32 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památku xx xxxx xxxxxxx do xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx xxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 1 xxxx.".
66. X §32 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
67. X §32 odst. 2 xx slova "x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx veřejném xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx archivu", slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xx slova "na xxxx xxxxxxx xx" xx xxxxxx slovo "xxxx".
68. X §32 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx nebude schopen xxx poté, kdy xxxxxxxx doba, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Národního xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxx ochranu x xxxxxxxx xxxx o xx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x péči xxxxxxx, x xx x x moci xxxxxx.".
69. V §32 odst. 4 xx xxxxx "uložena x Xxxxxxxx archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "svěřena do xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
70. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "uložených x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx".
71. X §34 xxxx. 3 xx xxxxx "xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx jehož xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
72. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxx xxxxxx".
73. X §34 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo portálů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx.".
74. X §35 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx občanství".
75. X §35 xxxxxxx x) a d) xxxxx:
"x) adresy xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxx xxxxxxx totožnosti,".
76. X §35 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) x x) xx zrušují.
77. X §35 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:
"(2) Veřejné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x obchodní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, adrese xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxx se xxxxxxxxx uskutečňuje, jejím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxxx xxxxxx, jeho xxxxx a zaměření, x jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxx xxxxxxxx údajů uvedených x badatelském xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx archivu xxxxxx totožnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx místa pobytu xx území České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x x xxxxx xx xxxxxx i podoba, xxxxxxxxx xxxx údaj xxxxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxx držitele.".
78. X §36 xxxx. x) se xxxxx ", xxxx žádosti x xxxxxxxxx" xxxxxxx.
79. X §37 xxxx. 2 a 3 se xx xxxxx "35" vkládají xxxxx "odst. 1" x slova "a x) x f)" xx xxxxxxx.
80. X §37 odstavec 11 xxx:
"(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx archiválie xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1990 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prokuratur xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx složek xxxxx zákona x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů x x Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Národního xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx německé xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x x Xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Morava x xxxxxx 1938 xx 1945, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx podáním xxxxxxx o nahlížení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxx dokumenty xxxxxxx přístupné xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx15).".
81. V §37 xxxx. 12 a 13, §46 xxxx. 1 xxxx. x), §49 xxxx. 1 xxxx. f) x x §50 písm. x) se xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "3".
82. V §38 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "7 x 8" xxxxxxxxx slovy "11 x 12".
83. X §38 xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx b) xx zrušuje x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx písmene x).
84. Xx §38 xx xxxxxx xxxx §38x, xxxxx zní:
"§38x
(1) Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3 nebo nahlížení xx xxxxxxxxxx podle §38 odst. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx spisové xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, x to v xxxxxxx
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx se xxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, kde se xxxxxxxx,
c) adresa xxxxx trvalého pobytu, xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být doručovány xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx úřady xx xxxxx archivnictví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxx, x xx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, adresa, xx xxxxxx mají být xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na jehož xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxx xxx, který xxxxx prohlášená xx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden jako xxx xxxxx, xxxx xxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx
a) jméno, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, adresa, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí, xxxxxxxxx datum úmrtí x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) den, který xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežila.
(6) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx pokud jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxx vyrozumění xxxxx nezbytné.
(8) Xxxxxxx o výdej xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
85. X §39 odst. 3 xx xxxxx "xxxx uloženy x xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx do péče xxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxx archiv, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx," xx xxxxxxxxx slovy "Zřizovatel xxxxxxx".
86. V §40 odst. 1 xx xxxxx "xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxx archiválie xxxxxx".
87. X §40 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxx "výpisu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "výpisu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx".
88. V §40 odst. 2 xx xxxxx "xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx".
89. X §40 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxx na xxxxxx potvrdí xxxxx xxx pořízené xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu nebo Xxxxxxxxx archivu xxxxx xxx xxxxxxxx repliky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxx s replikou xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx jako odstavec 5.
90. V §40 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Archiv xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výpisu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx repliky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zpracováním, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Výši xxxxxx xxxxxxx spojených x jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".
91. X §40 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 a 7, xxxxx xxxxx:
"(6) Xxxxxxx archiv xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pořízení xxxxxx, opisu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx archiválie x digitální xxxxxx, xxxxxxxxx archiválií x xxxxxx další zpracování xxxx xxxxxxxx rešerše x archiválií xxxx xxx
x) xxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxxxx,
x) původce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx veřejném xxxxxxx, x xx x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx archivu, a xx v případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx této xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ní.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 4, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný xxxxxx, x podmínky, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx archivem xxxxxxx.".
92. X §41 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx do péče xxxxxxx," xxxxx "xxxx" xx nahrazuje xxxxxx ", xxxxx" a xx xxxxx "xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo repliky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx".
93. V §41 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx prostor xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
94. X §44 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx do" xxxxxxxxx slovy "svěřit xxxxxxxxxx do xxxx".
95. X §44 xx xxxxxxx r) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
96. X §46 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "státu x celostátní působností" xxxxxx čárka x xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxx xxxxxx organizačními xxxxxxxx xxxxx".
97. X §46 xxxx. 1 písm. e) x h) se xxxxx "ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení" zrušují.
98. X §46 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxx kopií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx nebo replik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx péče xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
99. X §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x §49 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumenty" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" x slova "x xxxxx x xxxxxxx xx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx a xxxxxxx".
100. X §46 xxxx. 1 písm. x), §49 odst. 1 xxxx. n) x x §57 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "archiválií xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxx".
101. X §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x §49 xxxx. 1 xxxx. p) xx slova "xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "nenáleží xx xxxx archivů".
102. X §46 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" zrušuje x za xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".
103. V §46 xxxx. 2 xxxx. x), §49 xxxx. 2 xxxx. h), §52 xxxx. l), §55 odst. 1 xxxx. x) a x §57 xxxx. x) se slova "x něj xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "mu xxxxxxx xx xxxx".
104. V §46 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Národní xxxxxx xx xxxxx péče x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx archiválie v xxxxxxxxx xxxxxx náležející xx xxxx péče x archiválie v xxxxxxxxx xxxxxx náležející xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, státních xxxxxxxxxx archivů x xxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemné dohody x jiném digitálním xxxxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, Xxxxxxx xxxxxx u uložených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx a čitelnosti,
x) spravuje xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxx archivy xxxxxxxxxx x poradenskou xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx archiválií v xxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx cyklu xxxxxxxxx x digitální xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx evidenci archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx x služby xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxx stanovisko x žádosti x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.".
105. X §48 se xxxxxxxx 2 zrušuje.
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
106. X §49 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx Národního xxxxxxx".
107. X §49 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx".
108. V §49 xxxx. 1 xxxx. e) se xx xxxxx "x xxxxxxxx zaměstnanců" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx x §44 písm. x),".
109. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx skartačním xxxxxx xxxx xxxx skartační xxxxxx" xxxxxxx.
110. X §49 xxxx. 1 písm. i) xx xxxxx "uložení xxxxxxxxxx archiválií" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx péče xxxxxxx".
111. X §49 xxxx. 1 xxxx. j) xx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxx archiválií x analogové podobě xxxx replik archiválií x digitální xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx".
112. X §49 xxxx. 1 xxxx. k) se xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx archivech" xxxxxxxxx xxxxx ", kopií xxxxxxxxxx v analogové xxxxxx xxxx replik xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
113. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě náležejících xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
114. X §49 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neporušitelnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx".
115. X §50 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx archivů".
116. X §51 xxxx. 2 xx slova "Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Do xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
117. X §52 xxxxxxx c) xxx:
"x) provádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xx úschovy x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),".
118. X §52 xxxx. x), §53 xxxx. 5 x x §55 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx náležejících xx jeho xxxx xxxxxxxxxx" x slova "x xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx".
119. X §52 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxx archivech" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx xxxx péče".
120. X §52 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx".
121. X §52 písm. x) xx xxxxx "x xxx uložené" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx".
122. X §53 xxxx. 2 xxxx. b) x x §53 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx".
123. X §53 xxxx. 4 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x archiválií xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx archiválie xx xxxx specializovaného xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx archivu.".
124. X §55 xxxx. 1 písm. b) xx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "náležejících xx xxxx xxxx".
125. X §55 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivem, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neporušitelnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx".
126. V §57 xx na konci xxxxx písmene d) xxxxxxxx xxxxx "; xxxx-xx xxxxxxxx digitálním xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich obsahu x xxxxxxxxxx".
127. X §57 xxxx. x) xx slova ", a x xxxxxxxxxx osob, které xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxxx-xx xxxxxxxx digitálním xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx".
128. X §58 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx musí kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x organizační xxxxxxxxx zřizovatele, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx listů Národního xxxxxxxxxx dědictví x xxxxx x archiváliích, x xxx xxxx xxxxxx pečovat,
x) xxxxxxx řád xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §63 xxxx. 1.".
129. V §58 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx v §61.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 6 xx označují jako xxxxxxxx 3 xx 7.
130. X §58 xx xx xxxxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.".
131. X §58 xxxx. 3 xxxxxxx c) xxx:
"c) není x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx původce xxxxx §51 odst. 1 xxxxxxxx archiv xxxxxx, xxx-xx x specializovaný xxxxxx, nebo".
132. X §58 odst. 3 písm. d) xx xxxxx "g)" xxxxxxxxx xxxxxx "d)".
133. X §58 xxxx. 5 se xxxxx "(xxxx jen "xxxxxxxxxx")" zrušují.
134. X §59 odst. 2 xx slova "§27 xxxx. 3 x §32 odst. 3 až 5" xxxxxxxxx slovy "§27 xxxx. 2 x §32 xxxx. 2 xx 4".
135. X §59 xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují slova ", x xx xx 6 xxxxxx xxx dne podání xxxxxxx".
136. X §59 odst. 5 xx xxxx druhá xxxxxxx.
137. X §59 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) V xxxxxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx archiv, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx do xxxx Xxxxxxxxx archivu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx archivů xxxx xxxxxx, pokud si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx neponechá xx xxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx akreditace odňata, xxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxx dohody xx 60 dnů ode xxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx akreditace. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, postupuje se xxxxx xxxx první x xxxxx obdobně. Xxxxxxx spojené x xxxxxxxx archiválií xx xxxxxxx, který o xx xxxx nově xxxxxxx nebo v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
138. X §60 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
139. X §60 odst. 2 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx číslem "5".
140. V §60 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx §59 xxxx. 6 xx x xxxxxxx xxxxxx akreditace xxxxxxx xxxxxxx.".
141. Xx §60 xx vkládají xxxx §60x až 60x, které xxxxxx xxxxxxx znějí:
"§60x
Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx
(1) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivu, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx archivu xxxxx §58.
(2) Xxxxxx x udělení xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxx x adresu xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx umístěna xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,
x) xxxxxxxx xxx rozhodnutí, xxx archiv splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 xxxx. 2 x 4,
c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx určených xxx předávání do xxxxxxxxxxx archivu,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archiválií x digitální xxxxxx,
x) xxxxxx metadat xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx archivních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) potvrzení Národního xxxxxxx x úspěšném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Národního xxxxxxx x náležitostem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. c) xx h).
(4) Xxxxxxxxxxxx vydá rozhodnutí x oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) až x) xx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx xxxxxx udělením xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§60x
Xxxxxx xxxxxxxxx x ukládání archiválií x digitální xxxxxx
(1) Zjistí-li ministerstvo, xx xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxx, uloží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx být odstraněny. Xxxx lhůta nesmí xxx xxxxx xxx 1 xxx.
(2) Xxxxxxxx zřizovatel xx xxxxxxxxx xxxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) X případě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřizovatele xxxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odňato, a xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zřizovatel xxxxxxx, jemuž bylo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx odňato, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx x Národním xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zřizovateli xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx odňato, x xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxx x xxxxxx archivech xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a čitelnosti xxxxxx archiválií xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx archiv.
§60c
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx současně x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx k ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx zřizovatele xxxxxxx.".
142. V §61 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx archiválií byly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přírodních xxxxx x xxxx vyvolaných xxxxxxxx člověka, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebezpečných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx látek xxxx působení fyzikálních xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx vést x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,".
143. X §61 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
144. V §61 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x uložení" xxxxxxxxx xxxxx "pro ukládání".
145. V §61 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, disponoval xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx čarou xxxxxxx 50 xx, xxxxxxxxxx x lokalitách, xxxxx svým geografickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx současné xxxx následné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xxxx xxxx vyvolaných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provedení záchranných xxxxx.".
146. X §61 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx slovy "xxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
147. X §62 odst. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx" x slova "xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastnímu archivu x" se xxxxxxxxx xxxxx "zveřejnit je xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx".
148. X §62 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxx," xxxxxx slovo "xxxxxxxxx".
149. X §63 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "x)" xx xxxxxxxx xxxxx "x x)".
150. X §63 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx. 1 xx 3 x 8," x slova "xxxx. 1 xx 4" xxxxxxx, za xxxxx "§65," se xxxxxxxx xxxxx "§66," x xx xxxxx "§68 xxxx. 1" xx xxxxxxxx xxxxx "xx 3".
151. X §63 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x) xx d), x), x) a x), xxxxx a hlavní xxxxx Praha xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spisové xxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx povaha jejich xxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) a x) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx.".
152. X §63 xxxxxxxx 4 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34 x 35 xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedení x odstavci 3 xxxx první, jejichž xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vykonávají spisovou xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s utajovanými xxxxxxxxxxx34), musí tento xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), x xxxxxxxx těch xxxxxxxxx, jejichž užití xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx informačního systému xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacemi35), xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxx; elektronické xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x těchto xxxxxxxxx musí umožňovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 5 x xxxxx xxxxxxxxxx.
34) §34 xxxxxx x. 412/2005 Xx. Vyhláška č. 523/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxx elektronických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s utajovanými xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §46 xxxx. 1 xxxxxx x. 412/2005 Xx.".
153. X §64 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Určení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx dokumentů x digitální xxxxxx xxxxxx původci xxxxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň x xxxxxxxx formátech xxxxxxxxxxx jako výstupní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dokumentů, xxxxx xxxx výstupem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx umožní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx, zveřejní jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.".
154. X §64 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx určeným xxxxxxxx xx x den, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vytvořeny, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx program, xxxxx xxxx způsobilé xxxxxxxx xxxxx xx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx nepodléhající xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx uvede ve xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx identifikátor xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťující xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxx spojen. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jednoznačným identifikátorem xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 8 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 3 až 9.
155. V §64 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.
156. X §65 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 xxxx uložením xx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §66 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx národního standardu".
157. V §65 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx elektronický xxxxxx"), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx")" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
158. X §65 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní:
"(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 4 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx lze xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; tyto zvláštní xxxxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxx změny xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx identitu xxxxx, xxxxx je x xxxx připojila. Xxxxxxxxxx §69a xxxx. 5 se xx xxxxxxxx technologické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
159. Xxxxxx §66 xx xxxxxxx.
160. X §66 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x skartační xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Příslušný xxxxxx spisový a xxxxxxxxx plán xxxxx.".
161. V §66 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx událost, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spisu. Pokud xxxxxx původce pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx spouštěcí xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
162. V §66 xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 36 zní:
"(5) Délka xxxxxxxxx xxxxx dokumentu může xxx xxxxxxx 100 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis jinak36).
36) Xxxxxxxxx §90 xxxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
163. X §66 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:
"(6) Strukturu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spisového x skartačního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".
164. V §67 xx xxxxx "xxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxx údaje" x xx xxxxx "k xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx".
165. X §68 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ukládají" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx" x slova "1 xx 3 a 8" se xxxxxxxxx xxxxxx "3".
166. X §68 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxx informuje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx archiv x xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.".
167. X §68 xxxx. 4 xxxx. x), x), d) a x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
168. V §68 xxxx. 4 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx dokumentů xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přírodních xxxxx x jevů xxxxxxxxxx xxxxxxxx člověka, x xx zejména xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx působení xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx prašnosti, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,".
169. §68x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§68a
Xxxxxxx rozluka
(1) Xxx zrušení určeného xxxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx zpracuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx časového xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx svého zrušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxxxxxx, x xxxx-xx xx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx likvidátor.
(3) Xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxxx spisy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx určený xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta, se xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původce, xxxxx xx právním nástupcem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx něhož xxxxxxxx působnost zaniklého xxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx mezi xxxx x dohodě, xxxxxxxx x převzetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušný správní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx spisy x xxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Nevyřízené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předá rušený xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k jejich xxxxxxxx. Xxxxxx určený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x spisů, xx převezme x xxxxxxxxx xxxxx §64.
(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxx původců, při xxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
170. X §69 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxx x xxxxxx působnosti" xxxxxxx.
171. X §69 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx ", u xxxxxxx dohlíží xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx".
172. X §69 odst. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
173. X §69x se xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 4 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 5.
174. X §69x xxxx. 1 xx slovo "formátu" xxxxxxxxx xxxxx "datového xxxxxxx" x xxxxx "xxxx" xx zrušuje.
175. X §69a xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx slovy "§3 xxxx. 4", xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx 4" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1", xxxxx "xx xxxxx formátu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx neporušitelnosti".
176. X §69x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx," xx vkládá xxxxx "xxxxxxxx".
177. X §69x xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", a platnost xxxxxxxxxxxxxxx certifikátů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx".
178. X §69a xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx".
179. X §69a xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx o xxxxx převedení opatří xxxxxx xxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx podpisem osoby xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx svojí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "opatří xxxxxx xxxxxxx doložkou, která xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx převedení nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x analogové xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx formátu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx určeného původce, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx".
180. X §69x xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx týkající xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx formátu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
181. X §69x xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxx-xx xx xxxx, dokument x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx-xx podepsán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx označen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx x xxxx xxxx v okamžiku xxxxxxxxx xxxx označení xxxxxxxxx, a následně xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx systémového xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, opatřen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
182. X §70 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), které xxx:
"x) podrobnosti zpracování x xxxxxxxxx spisového x xxxxxxxxxxx xxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena k) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
183. X §70 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x p), xxxxx xxxxx:
"o) xxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx elektronické značky xxxx kvalifikovaného xxxxxxxx xxxxxxx,
p) xxxxx xxxxxxxx xx převedení xxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx dokumentu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §69x xxxx. 4.".
184. V §70 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxx elektronické xxxxxxx spisové služby" xxxxxxx.
185. X §70 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Věstníku xxxxxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
186. X §71 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx slova "xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
187. X §71 odst. 1 xxxx. x) se xx xxxxx textu xxxx 7 xxxxxxxx xxxxx "nebo jiná xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
188. V §71 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.
189. X §73 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx x xx xxxxxxx x) xx xxxxxx nové písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx vypůjčenou xxxxxxxxxx, xxxx".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
190. X §73 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "písm. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x)".
191. X §73 xxxx. 7 xxxx. x) xx xx xxxxx "podle xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "1 písm. x) xxxx xxxxxxxx".
192. X §73 xxxx. 7 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxx odstavce 1" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) nebo x)".
193. X §74 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dokument,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §29 odst. 1.".
194. X §74 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "přestupku" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".
195. X §74 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. b)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x)".
196. X §74 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x dokumenty, xx xxxxxx xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.
197. X §74 xxxxxxxx 8 xxx:
"(8) Určený xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx
a) v xxxxxxx x §63 xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu,
x) v xxxxxxx x §66 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx spisový x xxxxxxxxx plán, xxxxx x xxxxxxx x §66 xxxx. 2 neoznačuje dokumenty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánu spisovými xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx podmínky xxx ukládání dokumentů xxxxx §68, nebo
x) v xxxxxxx x §68 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx plánu.".
198. X §74 odst. 10 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxx odstavce" vkládají xxxxx "1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx".
199. V §74 xxxx. 10 písm. x) se za xxxxx "podle" xxxxxxxx xxxxx "odstavce 1 xxxx. x),", xx xxxxx "7" xx xxxxxxxx slova ", 8" x xxxxx "8" xx xxxxxxxxx xxxxxx "9".
200. X §74 odst. 10 písm. c) xx xx slova "xxxxxxxx 1" vkládají xxxxx "písm. x)".
201. X §78 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxx".
202. Za §78 se xxxxxxxx xxxx §78x x 78x, xxxxx znějí:
"§78x
Ustanovení §26 xxxx. 1 a 2, §27 xxxx. 1 x 2, §29 x 32 xx nepoužijí xxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§78x
Xxxxx x xxxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx archivu, státního xxxxxxxxxx archivu a Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx archivy.".
203. X §79 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
204. X §80 xxxx. 4 xx xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x Praze".
205. X §83 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx vybrané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
206. §86 xxx:
"§86
Ministerstvo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §9 odst. 2, §15 xxxx. 1, §19, §24 xxxx. 3, §31 xxxx. 2, §36, §40 xxxx. 7, §56 xxxx. 4, §61 xxxx. 9, §64 xxxx. 2, §66 xxxx. 6, §69x xxxx. 4 x §70 xxxx. 1.".
207. Příloha x. 1 xxxxxx nadpisu xxx:
"Xxxxxxx x. 1 k xxxxxx x. 499/2004 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
I. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx původce
a) xxxxxxxxxxxxx dokumenty,
x) xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, organizační řády x schémata,
c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx x zrušení x xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x) protokoly x xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dozorčího xxxxxx, xxxxxx dozorčího orgánu, xxxxxx x valných xxxxxx s přílohami, xxxxxx z xxxxx xxxxxx,
x) výroční xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx.
3. Xxxxxxxxx o majetku xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, dělení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev s xxxxxxxx družstev bytových,
x) smlouvy o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxx záměry, xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx programy xxxxx x xxxxx, xxxxxxx x komentáři,
c) xxxxxxxxxxx výrobků (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx),
x) xxxxxxx xxxxxxx.
II. Dokumenty xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx, rejstříky x ostatní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx komory Xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxx listin o xxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxx zejména xxx xxxxx xxxxxxx x
1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxxxx xxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §73 a 74 xxxxxxxxxx xxxx),
2. právní pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx činnosti xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxx další xxxxxxxx notáře podle §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) rejstřík xxxxxxxx xxxxxxxxx spisů, xxxxx xxxxxxxxx xxxx předložil xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x provedení xxxxx x dědickém xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
f) kniha xxxxxxxx.".
208. Xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x. 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 3.
209. X příloze x. 3 x písmenu x) bodě 10 xx slovo "Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Dobřichovicích".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Kategorizace xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxx zrušením xxxxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxx ze xxxxxx xxx xxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Změna xxxxxx x elektronickém xxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 517/2002 Xx., zákona x. 440/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 101/2010 Xx. x zákona č. 424/2010 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx nosičích xxx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx doplňují slova ", xxxxx i xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx souboru".
2. X §2 písm. x) se za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro vytváření xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxx" a xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxx nebo ověřování xxxxxxxxxxxxxx podpisů" se xxxxxxx.
3. X §2 xx xxxxxxx y) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx z) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
4. V §6 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
5. V §6 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx kvalifikovanými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, činí 10 xxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 20 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby x rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx podepisující xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikáty. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxx xxxxxxxx 5 a xxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, zničením xxxx xxxxxxxxxx. Veškeré xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx.".
6. Xxxxxxxx pod čarou x. 2 xx xxxxxxx.
7. X §6 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Kvalifikovaný poskytovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx certifikátů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po uplynutí 10 let od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém byly xxxx xxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako odstavec 8.
8. X §9 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx zní:
"h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
9. §11 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9 xxx:
"§11
(1) X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx prostřednictvím se xxxx úkon xxxx
x) xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonem, xxxxxxx xxxx založené xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx, týká-li xx dokument xxxx xxxxxxxxxx,
x) fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx působnost v xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxx-xx xx dokument xxxx xxxxxxxxxx,
xxx použít xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo uznávanou xxxxxxxxxxxxx značku.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činí úkon xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až c) xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x e), xxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx usazen xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxx vedené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx, nad xxxxxx poskytováním xx xxxxxxxxx dohled xxxxx xxxxxxxx Evropské unie3a).
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxx-xx x xxxxxxx podepisování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxx uznávaná xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx9), xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxx
x) oznámí xxxxxxxxxxxx stávající možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx značky, které xxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx9), x
x) zpřístupní x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx značky xxxxx písmene x).
9) Xxxxxxxxxx Komise 2011/130/XX xx xxx 25. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx směrnice 2006/123/ES Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.".
10. X §18 xxxx. 1 písmena h) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podle §6 xxxx. 5 x 6, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty x xxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 6,".
11. X §18 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
12. X §18x xxxx. 1 xxxxxxx x) a x) xxxxx:
"x) neuchovává xxxxxxxxx x údaje xxxxx §6 xxxx. 5 x 6, nebo
i) xxxxxxxxx uchovávané xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 6.".
13. X §18a odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
14. X §20 odst. 4 xx slova "postupy xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx při přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu, elektronické xxxxxx, kvalifikovaného certifikátu, xxxxxxxxxxxxxxx systémového xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx občanského soudního xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx č. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona č. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., zákona x. 24/1993 Sb., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Xx., zákona x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 46/2000 Xx., xxxxxx č. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona č. 204/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx vyhlášeného pod x. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., zákona x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., zákona x. 554/2004 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Xx., xxxxxx č. 205/2005 Sb., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Sb., xxxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Sb., xxxxxx č. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Sb., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 295/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., zákona x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., zákona x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx č. 286/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 186/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona č. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx. x zákona x. 470/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §40x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".
2. X §42 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxxx zaručeným elektronickým xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
3. X §47 xxxx. 2 x v §50x xxxx. 2 xx xxxxx "opatřenou jeho xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx".
4. V §158 xxxx. 1 se xxxxx "opatřeno" xxxxxxxxx xxxxxx "podepsáno".
5. X §174a xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
X xxxxxxx č. 3 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx č. 499/2004 Xx., se xx xxxxxxx pátém "Xxxxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx" slova "xxxx. 1" nahrazují xxxxx "xxxx. 4".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
V §75x xxxx. 2 xxxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Xx. x zákona x. 499/2004 Sb., xx xx xxxx xxxxx za xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", x xxxxxxxx bytového xxxxxxxx,".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Čl. VIII
Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 69/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 348/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 304/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 230/2009 Sb., xxxxxx x. 410/2010 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx. a xxxxxx x. 458/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §33 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "uznávaný" x za xxxxx "x xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
2. X §33x xxxx. 3 xx xx xxxxx "podpisem xxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxx".
3. X §33x xxxx. 4 xx xxxxx "zaručený xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "uznávaný xxxxxxxxxxxx podpis".
4. X §33x xxxx. 5 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
5. X §33x xxxx. 5 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx slovo "xxxxxxxxx".
ČÁST SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., zákona x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx pod x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 177/2011 Xx., zákona x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 348/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., zákona č. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx. x xxxxxx x. 470/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §39 odst. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxx adresy".
2. X §123x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx68x) xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxxx slovy "uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx68x)".
3. X §123x xxxx. 2 xxxx. a) xx slova "xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zasláním xx xxxxxxx elektronickou xxxxxx".
XXXX OSMÁ
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona
Xx. X
X §4x xxxxxx č. 344/1992 Sb., x katastru nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 8/2009 Xx., se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx trestů
Čl. XX
Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku trestů, xx znění xxxxxx x. 126/2003 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., zákona x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona x. 345/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Xx. x zákona x. 420/2011 Sb., xx mění xxxxx:
1. V §11x xxxx. 3 xx xxxxx "zaručeným" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
2. X §11x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
3. X §16x odst. 1 xx slova "opatřené xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
4. X §16a odst. 3 a 4 xx xxxxx "opatřené" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xx. XII
X §4x odst. 2 xxxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 291/2009 Sb., xx xxxxx "zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx56) xxxxxxxxx na kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx58)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx58) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx56)".
XXXX JEDENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 354/1999 Xx., xxxxxx č. 117/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 57/2001 Sb., xxxxxx č. 185/2001 Xx., zákona č. 407/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 223/2003 Xx., zákona x. 362/2004 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Sb., xxxxxx č. 74/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 106/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §26 xxxx. 1, §27 odst. 1, §27x xxxx. 1, §29 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §30 x x §31 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
2. X §28 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx uznávaným".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. XIV
Xxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 39/2001 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Sb., zákona x. 110/2007 Sb., xxxxxx č. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 123/2010 Xx. x zákona č. 375/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".
2. X §14 xxxx. 3 se slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
Poznámka xxx xxxxx č. 13x xx xxxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XX
Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Sb., xxxxxx x. 395/2005 Xx., xxxxxx č. 21/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx č. 136/2006 Xx., zákona č. 342/2006 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 424/2010 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 2 xx slova "opatřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem".
2. V §18a xxxx. 6 se xxxxx "zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dokladech
Čl. XXX
Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona č. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 384/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Xx. a zákona x. 424/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 x x §29x xxxx. 2 písm. x) xxxx 3 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx".
2. X §30x xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovaném certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění zákona x. 2/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 68/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx. a xxxxxx x. 458/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxx. 4 xx slova "opatří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
2. X §8x xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu, xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 578/2002 Sb., zákona x. 165/2004 Xx., xxxxxx č. 422/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 21/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., zákona x. 190/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §25 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Matriční xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxx xxxx pohřbu.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
2. X §25 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xx-xx žádost o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx knihy xxxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx žádosti, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx.".
3. Xx xxxxx §45 se xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, popřípadě xx xxxx xxxx, xxxxx je její xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx.".
4. Za §73 xx xxxxxx xxxx §73x, xxxxx xxx:
"§73x
U fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx stav x xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příjmení, xx povolená xxxxx xxxxxxxx zapíše v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx úmrtí v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Čl. XXX
Xx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx změna xxxxxxxx xxxxx §73 xxxxxx x. 301/2001 Xx. xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx matričního zápisu x xxxx xxxx xxxxx xxxx, na xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx., zákona č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Sb., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., se mění xxxxx:
1. V §4 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx").".
2. V §6f xx na xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.".
3. Xx §6x xx xxxxxx xxxx §6g, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6x
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spravuje xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx centrálního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo fyzické xxxxx.
(3) Správci xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".
4. X §9 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxx".
5. X §9x xxxx. 2 xx xx xxxxx "označen" xxxxxx xxxxx "uznávanou" x xx slova "že xxxx" xx xxxxxx xxxxx "uznávaná".
6. X §9x xxxx. 4 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxx".
7. X §9x xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
8. V §9x odst. 3 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
XXXX OSMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
X §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 93/2004 Xx. x xxxxxx x. 216/2007 Xx., se slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx uznávaným".
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
Čl. XXXX
X §31x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 297/2009 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Čl. XXXXX
X §14 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 477/2001 Sb., o xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 66/2006 Sb., xx slova "elektronickou xxxxxxx založenou na xxxxxxxxxxxxxx systémovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x zbraních
Xx. XXXX
V §42 xxxx. 3 xxxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., a zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x zbraních), xx xxxxx zákona x. 484/2008 Sb., xx slovo "zaručeným" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů
Xx. XXX
X §175 odst. 1 xxxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 235/2004 Sb., x dani x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxx č. 635/2004 Xx., zákona x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 124/2005 Xx., zákona č. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx č. 172/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 47/2011 Sb., xxxxxx x. 370/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., se xxxx takto:
1. X §26 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx elektronická xxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxx označila xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §27 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxx xxxxx "označen".
3. X §30 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" a xx slovo "xxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
4. V §102 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "podepsána".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §19 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx".
2. V §37 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "uznávaným" x xxxxx "zaručeného" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
3. X §37 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.24)" xxxxxxxxx xxxxx "elektronické xxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 se zrušuje, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
4. V §69 xxxx. 3 se xxxxx "zaručeným elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x elektronických komunikacích
Xx. XXXXXX
Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 304/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 177/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 94/2011 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx. x zákona č. 19/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §25 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
2. V §33 odst. 10 xx slova "opatřena xxxxxxxxx elektronickým podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
3. X §75 xxxx. 5 xx xxxxx "xx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým podpisem".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 119/2007 Xx., xxxxxx x. 177/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona č. 250/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxx x. 458/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §46 xxxx. 4 písm. x) x x §46 xxxx. 5 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxx".
2. X §54 xxxx. 2 xxxx. x) a x §54 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx slovo "uznávaný".
3. X §62 xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "podobě" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
4. X §85 xxxx. 2 xxxx. f) xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
5. X §89 odst. 8 xx slova "zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb; tohoto xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx uvést nebo xxxxxxxx certifikát x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 21/2006 Sb., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x ověřování), xx znění zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx. x zákona x. 301/2008 Xx., xx mění takto:
1. X §8 xxxx. x) se xx xxx 2 xxxxxx xxxx xxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 15 xxx:
"3. listinou, xxxxx xx výstupem x xxxxxxxxxxxx konverze xxxxxxxxx15),
15) §22 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxx 4 a 5.
2. V §8 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"f) xxxx o xxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, obsahuje xxxxxxxxx zajišťovací prvek, xxxx je součástí xxxxxx právního xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například xxxxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx označují jako xxxxxxx x) x x).
3. X §9 xxxx. a) xx slova "je-li xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "listina, xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, xxxxx".
4. X §9 xxxx. x) xx xx slova "xx-xx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
5. X §9 xx za xxxxxxx x) xxxxxxxx nová xxxxxxx c) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z níž xx vidimovaná xxxxxxx xxxxxxxx, opatřena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx významu této xxxxxxx, xxxxxxxxx hologramem; xx neplatí, je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx na náklady xxxxxxxx,
x) je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ověřovací xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §8 xxxx. f),".
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e) xx x).
6. X §9 xxxx. x) se xx xxxxx "xx-xx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "listina" xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxx xx vidimovaná xxxxxxx xxxxxxxx,".
7. X §9 xxxx. f) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx" xx vkládají xxxxx ", x xxx xx xxxxxxxxxx listina xxxxxxxx,".
8. X §9 písm. g) xx za slovo "x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx".
9. X §9 písm. x) xx xxxxx "vidimované" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx" x xx slovo "xxxxxxx" xx vkládají xxxxx ", x xxx xx vidimovaná xxxxxxx xxxxxxxx,".
10. X §9 xxxx. x) xx xx xxx 2 xxxxxx xxxx xxx 3, xxxxx xxx:
"3. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx z autorizované xxxxxxxx dokumentů15),".
Xxxxxxxxx xxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 4 x 5.
ČÁST DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXI
X §10 xxxx. 3 xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx zaručeným elektronickým xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 76/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 110/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 417/2009 Xx., xxxxxx x. 179/2010 Sb., xxxxxx x. 423/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 258/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx. x zákona x. 55/2012 Xx., xx xxxx takto:
1. V §128 xxxx. 3 xx xxxxx "xx zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "podepsaný uznávaným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx".
2. X §139 odst. 2 xx xxxxx "se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
3. X §149 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podepsána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či elektronickou xxxxxxx založenou xx xxxxxxxxxxxxxx systémovém xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx".
XXXX TŘICÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxx zájmů
Čl. XXXXXX
Zákon č. 159/2006 Sb., x střetu xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb. x xxxxxx x. 350/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §12 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx uznávaným".
2. X §13 xxxx. 3 písm. c) xx slova "do xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
X §97 xxxx. 2 zákona č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "uznávaným".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx)
Xx. XXXX
Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 68/2007 Xx., xxxxxx x. 191/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 345/2009 Xx., xxxxxx x. 379/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx. x xxxxxx x. 420/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx XX xxx:
"VYUŽÍVÁNÍ XXXXX X INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ XXXXXXX XXXXXX".
2. §184 xxx:
"§184
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx údaje:
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx xx v rozhodnutí xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx,
d) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, datum xxxxx, místo x xxxx, na jehož xxxxx k xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívá stavební xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx,
x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx)
Xx. XXXXX
V xxxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xx stavbě (xxxxx o vyvlastnění), xx za §30 xxxxxx xxxx §30a, xxxxx zní:
"§30x
(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx údajů mimo xxxxx České republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx výkon xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívají správní xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum narození,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) datum, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
g) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který nepřežil.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx narodil xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
d) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
f) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXVII
Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 302/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 470/2011 Xx. x xxxxxx x. 1/2012 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §162 odst. 1 xx slova "zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem založeným xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
2. X §162 odst. 2 xxxx. a) xx xxxxx "do xxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX TŘICÁTÁ XXXX
Změna xxxxxx x výzkumu na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxx
Xx. XXXVIII
X §5 xxxx. 1 zákona č. 227/2006 Sb., x výzkumu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a souvisejících xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Sb., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 116/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 294/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 451/2008 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., zákona x. 462/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 377/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., zákona x. 185/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., zákona x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx. x xxxxxx x. 466/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §335 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem".
2. X §335 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx".
3. X §337 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeným xx kvalifikovaném systémovém xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxxxx".
4. X §337 xxxx. 4 x 5 xx xxxxx "elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx95) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx95)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx95)".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XX
X §29 xxxx. 3, §31 odst. 1, §63 odst. 1, §67 x x §84 xxxx. 5 xxxxxx č. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxxx xxxxx "uznávaným xxxxxxxxxxxxx podpisem".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Změna zákona x Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 181/2007 Sb., x Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 160/2008 Xx., xx xxxx takto:
1. X §13 odst. 1 xxxx. x) xx xx slova "x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx".
2. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xx skartačním xxxxxx xxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
3. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náležejících xx jeho xxxx".
4. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx" x slova "a xxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy ", xxxxx xxxx xxxxxxx".
5. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx náležejících xx jeho xxxx".
6. V §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x archiválie".
7. X §13 odst. 2 xxxx. c) xx slova "x xxx uloženy" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xx xxxx".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx zákona x. 2/2009 Sb., xxxxxx č. 206/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 282/2009 Sb., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx. x xxxxxx x. 420/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X čl. XXXXX se x §17 xxxx. 5 xxxxx "xxxxxxx zaručeným" xxxxxxxxx xxxxx "podepsán xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx uznávanou xxxxxxxxxxxxx".
2. V xx. XXXXXX se x §17 xxxx. 5 xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "elektronickou" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
3. X xx. XXXXX xx x §17 xxxx. 5 xxxxx "xxxxxxx zaručeným" xxxxxxxxx xxxxx "podepsán uznávaným" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
XXXX ČTYŘICÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev
Xx. XXXXX
X §33b xxxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 355/2011 Sb., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx systémovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx
Xx. XLIV
Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 190/2009 Sb., xxxxxx x. 219/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 263/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §14x xxxx. 2 xx xxxxx "vydá" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxx".
2. X §15 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx správy xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx datových xxxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
1. xxxxxxxx,
2. jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
3. adresa xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,
5. xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí, xxx-xx x úmrtí subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, x datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
d) ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxx xxxxx xxx agendu xxxxxx registru.".
3. X §16 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxx-xx x osobu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "osoby" x xx větě xxxxx xx slovo "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxx datovou schránku,".
4. X §20 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx značkou založenou xx kvalifikovaném systémovém xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx značka")" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx".
5. X §24 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxx xx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy ", xx xxxx xx založena uznávaná".
6. X §24 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
7. X §27 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx založen xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx".
8. X §29 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x auditorech
Xx. XXX
X §11 xxxx. 5 xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x auditorech), se xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech
Xx. XXXX
Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 100/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx. x xxxxxx č. 263/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx navzájem".
2. X §7 odst. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx osob a xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "jejich".
3. X §7 odst. 2 se xx xxxxxxx c) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"d) xxxxxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) x e) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx e) a x).
4. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx obsažených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
5. V §7 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx jeho xxxxxxx.".
6. V §20 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).
7. X §28 odst. 3 xx xxxxxxx x) zrušuje x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).
8. X §50 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x právech x xxxxxxxxxxxx k xxxxx" x xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.
9. X §52 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xx xxxxxx "obyvatel" xxxxx xxxxxxxxx slovem "xxxx" x xxxxx "xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
10. X §52 xxxx. 1 xx xxxxxxx d) zrušuje.
Xxxxxxxxx písmena x) xx h) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) až g).
11. X §58 xxxx. 2 se xxxxx "opatří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2011 Xx. a zákona x. 458/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným na xxxxxxxxxxxxxx certifikátu vydaném xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx4) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4)".
2. X §56 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
3. X §69 xxxx. 2 x 4 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
4. X §71 xxxx. 1 a x §180 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XLVIII
X §55 xxxx. x) xxxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx "xxxxxx zaručeným" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXX
X §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podepsaného xxxxxxxxx".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Xx. X
Xxxxxxx xx:
1. Nařízení xxxxx č. 495/2004 Sb., kterým xx xxxxxxx zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx č. 496/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXX
XXXXXXXX
Xx. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2012.
Xxxxxxx x. x.
Klaus x. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 167/2012 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2012.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.