Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2012.


Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
167/2012 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. I
Přechodné ustanovení Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona Čl. VI
ČÁST PÁTÁ - Změna obchodního zákoníku Čl. VII
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. VIII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. IX
ČÁST OSMÁ - Změna katastrálního zákona Čl. X
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů Čl. XI
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zemědělství Čl. XII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o návykových látkách Čl. XIII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. XIV
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. XV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. XVI
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. XVII
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. XVIII Čl. XIX
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. XX
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. XXI
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o obalech Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o zbraních Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna správního řádu Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. XXIX
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ověřování Čl. XXX
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. XXXI
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákoníku práce Čl. XXXIX
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců Čl. XL
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek Čl. XLI
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o auditorech Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o základních registrech Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna daňového řádu Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zdravotních službách Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách Čl. XLIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. L
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - ÚČINNOST Čl. LI
167
XXXXX
xx xxx 25. xxxxx 2012,
kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx
Čl. I
Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 32/2008 Sb., xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 424/2010 Sb., xx xxxx takto:
1. V §1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
2. X §2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxx x xxxxxxxxxx jejich výběr, xxxxxxxx, xxxxxxx, archivní xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx s) xx označují xxxx xxxxxxx c) až x).
3. V §2 xx na xxxxx xxxxx písmene x) doplňují slova "; xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx původci doručen xxxx xxxxx xxxxxx".
4. X §2 xxxx. h) xx xxxxx "činností xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "z činnosti xxxxxxx".
5. V §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
6. X §3 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
7. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku" nahrazují xxxxx "obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
8. X §3 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx písmeno c), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx,".
9. X §3 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx archiválií xxxx dále xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx původců, jde-li x xxxxxxxxx, xx xxxxxx měli xxxx xxxxxxxxx již tito xxxxxxx.
(4) V xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uchováváním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu x xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx metadat xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx prokazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. Xxxx vlastnosti xxxx být zachovány xx doby provedení xxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
10. V §7 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
11. V §8 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
12. V §8 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxx xx" vkládá xxxxx "dále" x xxxxx "při xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".
13. X §9 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxx-xx do xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzniklé x činnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, uvedou se xxxx dokumenty x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxx samostatně".
14. V §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.
15. V §10 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx" zrušuje x xx xxxxx "xxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx, xx xx xxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx".
16. X §10 odst. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) x x).
17. X §10 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx archivu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,".
18. X §10 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx slova "; xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. b)".
19. X §10 odst. 4 se slovo "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".
20. X §11 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxx xxxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e).
21. X §11 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx výběr xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx likvidace xxxx xxx prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx archiválií mimo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx provedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx může od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx do xxxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxxx, xxxxx xx zpracovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx nástupcem, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).".
22. V §11 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxx "a" xxxxxxxxx čárkou a xx xxxxx "x)" xx xxxxxxxx slova "x e)".
23. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dotčeny povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx z jejich xxxxxxxx.".
24. V §12 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
"(1) Xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo skartační xxxxxx x určí, xx čí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx archiválie xxxxxxx. Xxx-xx výběr xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx péče xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2 písm. x) x x) xx xx obsah xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.".
25. X §12 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx odstavec 3.
26. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx "do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
27. X §13 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx svědčí" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx archiválií předložit xxxxx dokumenty xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx; u ostatních xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx".
28. V §13 xxxx. 2 se xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jej xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx uvede druh xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
29. V §13 xxxx. 4 xx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx výběru archiválií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
30. V §13 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx, xxxxx nevykonává xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx určený x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx datového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. x), x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výběru archiválií xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ho xxxxxxxx, x xx xxx xx spolupráci s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dokument xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podoby.".
31. X §13 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.
32. X §15 xxxx. 1 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxx xx xxxx".
33. X §15 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx slova ", jehož součástí xx soupis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx vyhledávání".
34. X §15 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxxxx soupisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.".
35. X §15 odst. 2 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "náležejí xx xxxx" x xxxxx "se xxxxxxxx x xxxx instituci" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx".
36. X §15 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Archiválie x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xx péče Národního xxxxxxx, Archivu bezpečnostních xxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x Národním xxxxxxx. Archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ostatních xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx zřizovatelům xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxxxxx xxxxxxx držitelem xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xx jeho xxxx xx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx archivu xxxxxx x xxxxxxx archiválií, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x digitálním xxxxxxx xxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
37. V §15 xxxx. 4 se xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo mimo xxxxxxxxx řízení" x xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
38. V §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
39. X §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vybrán xxxxxxxx x digitální xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x Národním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se ukládá xxxx xxxxxxx; replikou xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řetězec xxxxx xxxxxxx x dokumentem x xxxxxxxxx podobě, x xxxxx xxx xxxxxxxx.".
40. X §16 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx nenáleží xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
41. X §16 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a kulturně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí".
42. X §17 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o vyřazení x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx sbírky x xxxxxx přehodnocení xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, archivní sbírky xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zničení; v xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx sbírky xxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
c) archivního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx.".
43. V §17 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx archivního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v bytech, xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxx fond, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.".
44. X §18 xxxx. 1 písmeno x) zní:
"x) xxxxx x tom, xxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sbírku, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx část pečuje x kde je xxxxxxx.".
45. §18x xxx:
"§18a
(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx archivu xxxx xxxxxxxxxxxx archiv, do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Archiválie xxxxx být xxxxxxx xx péče Národního xxxxxxx xxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx rozhodne xx xxxxx zřizovatele soukromého xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do péče xxxxxx xxxxxxx. Navrhuje-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx.".
46. Za §18x xx vkládají xxxx §18x x 18x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§18x
Portály xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě
(1) Archiválie x xxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxx uloženy x Xxxxxxxx archivu, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpřístupnění xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx x digitální podobě, xxxxx jsou uloženy x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx portálu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem veřejné xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxx a příjem xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxx,
b) xxxxxx x zpřístupňování evidence Xxxxxxxxx archivního dědictví,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx původců,
x) xxxxxx metadat xxxxxx xxxxxxx x kulturně xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x archiváliím x digitální podobě x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vzniklým xxxx digitální reprodukce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxx x příjem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx reprodukce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§18x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x archivem, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) základní identifikaci xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx,
c) evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx archiv xx spolupráci x xxxxxxxx, xx jehož xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náleží, xxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx archiválie,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Archiv, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx spolupráci x Xxxxxxxx archivem xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx národního portálu xxxxxxxxxxxx
x) evidenci Xxxxxxxxx archivního xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx původců,
x) xxxxx x evidenci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí.
(4) Xxxxxxxxx archiv x xxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, xxxxx je xxxxxxxx, x to prostřednictvím xxxxxxxxx vyhledavače s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx-xx Národní xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx náležející xx xxxx jiného xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx, datových xxxxxxx x velikosti archiválie x bytech,
x) xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nakládání x archiválií x xxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví podle §17 xxxx. 2.".
47. X §19 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x g), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxx vytváření, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx.".
48. V xxxxx první xxxxx XX xxxxxx xxxx 2 xxx:
"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx".
49. §20 se xxxxxxx.
50. X §21 odst. 2 xxxx. a) se xxxxx "xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, archivní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx".
51. X §21 xxxx. 3 písm. d) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "popis xxxxx" a slova "xxxxxxxxxxxx kopie" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x způsobem zpracování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahovou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"),".
52. X §21 odst. 3 písm. e) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".
53. Xx §22 xx xxxxxx xxxx §22x, xxxxx xxx:
"§22x
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx archiválií, xxxxx byly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památku.".
54. X §24 xxxx. 2 a 4 xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx archivu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
55. X §25 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx "o xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx".
56. V §25 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"b) xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx archiválie xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanoveném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx neprodleně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Národnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
57. X §25 xxxx. 2, §73 odst. 5 x x §74 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxx".
58. X §26 odst. 1 se xxxxx "§25, 27, 29, 30 a 32" xxxxxxxxx slovy "§25 xxxx. 1 písm. x) x x), §25 xxxx. 2, §27, 29, 30 x 32".
59. §27 xxx:
"§27
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx oblastní xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx.
(2) Pominou-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx převzata xx xxxx péče, Xxxxxxx archiv xxxx xxxxxx xxxxxxxx archiv xxxxxxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxxx vydá.".
60. X §28 odst. 4 xx xxxxx "90" nahrazuje xxxxxx "180".
61. X §30 xxxx. 3 xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxx archivní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx péče xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
62. X §30 odst. 4 se xxxxx "xxxxx xxxxxx uloženy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "které xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxx kulturně xxxxxxx xxxxxxxxx".
63. X §31 xxxx. 1 x 3 xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx památku xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxx".
64. X §32 odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx uloženu xx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "jehož xxxxxxxx xxxxxxxx památka xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nenáleží xx xxxx veřejného xxxxxxx".
65. X §32 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx památku xx xxxx xxxxxxx xx xxxx Národního archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 1 xxxx.".
66. X §32 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
67. X §32 xxxx. 2 se slova "x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxx archivní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx", slovo "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xx xxxxx "xx xxxx xxxxxxx xx" xx xxxxxx xxxxx "xxxx".
68. X §32 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebude schopen xxx poté, xxx xxxxxxxx doba, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxxx do xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx její xxxxxx ochranu x xxxxxxxx xxxx x xx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xx x x moci xxxxxx.".
69. V §32 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxx x Národním archivu, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "svěřena xx xxxx Xxxxxxxxx archivu, Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
70. X §34 odst. 1 xx xxxxx "uložených x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx".
71. X §34 odst. 3 xx xxxxx "xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx jehož péče xxxxxxxxxx xxxxxx".
72. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx jejichž péče xxxxxx".
73. X §34 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.".
74. X §35 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxxxxxxxx".
75. X §35 písmena x) x x) xxxxx:
"x) adresy xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu,
d) xxxxx průkazu xxxxxxxxxx,".
76. X §35 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.
77. V §35 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavce 2 x 3, xxxxx xxxxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx nahlížení xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxx ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x badatelském xxxxx xxxxxxxxx na výzvu xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx listinou, x xxxx xx xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx místa pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, a x něhož je xxxxxx i xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx, jako jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
78. X §36 písm. x) se xxxxx ", xxxx žádosti x nahlížení" xxxxxxx.
79. X §37 xxxx. 2 x 3 xx xx xxxxx "35" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1" x xxxxx "x x) x f)" xx zrušují.
80. X §37 xxxxxxxx 11 xxx:
"(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1990 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů a x Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx a společenských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx frontě, na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx odstoupeném Říši x v Xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxx 1938 xx 1945, xx xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxxxx xx nich xxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xx archiválie, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx15).".
81. V §37 xxxx. 12 a 13, §46 xxxx. 1 písm. x), §49 xxxx. 1 xxxx. f) a x §50 písm. x) xx číslo "4" xxxxxxxxx xxxxxx "3".
82. V §38 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx "7 x 8" xxxxxxxxx slovy "11 x 12".
83. X §38 xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx b) xx zrušuje a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).
84. Xx §38 xx vkládá xxxx §38x, xxxxx zní:
"§38x
(1) Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxx xx archiválií xxxxx §38 odst. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx archivnictví x výkonu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; narodila-li xx xxxxx v cizině, xxxxx, místo x xxxx, xxx se xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x užívat xxxxx x xxxxx, x to
x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) údaje z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému cizinců.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxx mimo území Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxx, který xxxxx prohlášená xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí.
(4) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, adresa, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx, jde-li o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
e) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxx xxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
c) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí x xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx došlo, xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežila.
(6) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
(7) X poskytovaných xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx použít xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x výdej xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".
85. X §39 odst. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xx xxxx xxxxxxx" a xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx," xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx".
86. V §40 xxxx. 1 xx xxxxx "xxx xxxx xxxxxxxxxx uloženy" xxxxxxxxx xxxxx "do xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".
87. X §40 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxx "výpisu, xxxxx xxxx kopie xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "výpisu, xxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx x analogové xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx".
88. X §40 odst. 2 xx slova "výpis, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx, opis anebo xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě".
89. X §40 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Archiv xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kopie xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v archivu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx shodu xxx pořízené xxxxxxx xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx uloženými v xxxxxxxxxx archivu.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
90. V §40 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx rešerše x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx archiv x xxxxxx xxxxxx.".
91. X §40 xx doplňují xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxx:
"(6) Xxxxxxx archiv není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pořízení xxxxxx, opisu xxxx xxxxx archiválie v xxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx archiválie x digitální podobě, xxxxxxxxx archiválií x xxxxxx xxxxx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x archiválií xxxx xxx
x) xxxxxx xxxxx,
x) právnickou xxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx archiválii xxxx x xxxxxxxxxxx x xx,
x) dárce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxx této archiválii xxxx x souvislosti x xx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx maximální xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný archiv, x xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upustit.".
92. V §41 xx slova "uložených xxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx," xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxxx" x xx slovo "kopie" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx".
93. V §41 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který zní:
"(2) Nahlížení do xxxxxxxxxx náležejících xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Národního xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
94. X §44 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "svěřit xxxxxxxxxx do péče".
95. V §44 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) až v) xx označují xxxx xxxxxxx r) xx x).
96. X §46 xxxx. 1 xxxx. a) xx xx slova "xxxxx x celostátní působností" xxxxxx xxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".
97. X §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xx skartačním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
98. X §46 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Národním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "anebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx náležejících xx xxxx xxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
99. V §46 xxxx. 1 xxxx. x) a x §49 odst. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumenty" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "x kopie a xxxxxxx xx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx a repliky".
100. V §46 xxxx. 1 xxxx. x), §49 xxxx. 1 xxxx. x) x x §57 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxx".
101. X §46 xxxx. 1 xxxx. l) x x §49 xxxx. 1 xxxx. p) xx slova "xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx".
102. X §46 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx" zrušuje x xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "o archiválie".
103. X §46 xxxx. 2 xxxx. x), §49 xxxx. 2 xxxx. h), §52 písm. x), §55 odst. 1 xxxx. g) a x §57 xxxx. x) xx xxxxx "x něj xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "mu xxxxxxx xx péče".
104. V §46 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxx archiv xx xxxxx xxxx x archiválie x xxxxxxxxx podobě
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxx xx xxxx péče x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx náležející xx xxxx Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx archivy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; nejde-li o xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx náležející do xxxx xxxx, Národní xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) spravuje národní xxxxxx,
x) plní xxx xxxxxxx metodickou x xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx o dokumenty x xxxxxxxxx podobě x x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx vědeckou x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x digitální xxxxxx,
e) poskytuje xxxxxxxx xxxxx potřebné xxx evidenci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx závazné stanovisko x xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.".
105. X §48 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
106. X §49 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx náleží xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx".
107. V §49 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx".
108. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "uvedených x §44 xxxx. e),".
109. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx skartačním xxxxxx xxxx xxxx skartační xxxxxx" zrušují.
110. X §49 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "svěření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx péče xxxxxxx".
111. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxx replik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxx".
112. V §49 xxxx. 1 xxxx. k) xx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
113. V §49 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx archiválií x archivech územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx archivů xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxx xxxxxxxxxx archivů".
114. V §49 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xxxx x archiválie x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x čitelnosti".
115. V §50 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
116. X §51 xxxx. 2 se slova "Xx specializovaném xxxxxxx xx ukládají" nahrazují xxxxx "Xx péče xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
117. X §52 xxxxxxx c) xxx:
"x) provádí výběr xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx skartační xxxxxx u původců xxxxxxxxx x xxxxxxx x),".
118. V §52 písm. e), §53 xxxx. 5 x x §55 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "x kopie" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx".
119. X §52 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "náležejících xx xxxx xxxx".
120. X §52 xx xx xxxxx textu xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx "; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx".
121. X §52 xxxx. x) xx slova "x xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "náležející xx xxxx xxxx".
122. X §53 xxxx. 2 xxxx. x) x x §53 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "x něm xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx".
123. X §53 xxxx. 4 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx x xxxxxxxxxx náležejících xx péče bezpečnostních xxxxxxx převede bezpečnostní xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx archivů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sborem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx archiválie xx péče xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zřizovatele, xxxxx xx zřízen, xxxxx do xxxx Xxxxxxxxx archivu.".
124. X §55 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "u xxx uložených" xxxxxxxxx xxxxx "náležejících xx xxxx xxxx".
125. X §55 xxxx. 1 se na xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx".
126. V §57 xx na xxxxx xxxxx písmene d) xxxxxxxx xxxxx "; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nezahrnuje zachování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx".
127. X §57 xxxx. x) xx xxxxx ", x x xxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; xxxx-xx xxxxxxxx digitálním xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahu x čitelnosti".
128. X §58 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx správního řádu xxxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřizovatele, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx listů Národního xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx pečovat,
e) xxxxxxx xxx zřizovatele, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §63 odst. 1.".
129. X §58 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx doklady x xxxxxxx podmínek stanovených xxx archiv v §61.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.
130. X §58 se xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.".
131. X §58 odst. 3 xxxxxxx x) xxx:
"c) není x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxx vznikajících z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx".
132. X §58 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".
133. X §58 xxxx. 5 se xxxxx "(dále xxx "xxxxxxxxxx")" xxxxxxx.
134. X §59 xxxx. 2 se xxxxx "§27 xxxx. 3 x §32 xxxx. 3 až 5" xxxxxxxxx xxxxx "§27 xxxx. 2 x §32 odst. 2 xx 4".
135. X §59 xxxx. 5 se xx xxxxx xxxxx věty xxxxx doplňují xxxxx ", x xx xx 6 xxxxxx xxx xxx podání xxxxxxx".
136. X §59 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
137. X §59 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) V xxxxxxx xxxxxx akreditace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx archivu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx převezme péči x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx archivů xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx neponechá xx xxx péči. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx akreditace odňata, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx ministerstvo toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx obdobně. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, nese jejich xxxxxxxx.".
138. X §60 odst. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
139. X §60 xxxx. 2 se číslo "4" nahrazuje xxxxxx "5".
140. X §60 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Ustanovení §59 xxxx. 6 xx v xxxxxxx xxxxxx akreditace xxxxxxx xxxxxxx.".
141. Xx §60 xx xxxxxxxx xxxx §60a xx 60x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:
"§60x
Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx tato xxxxxx xx xxxxxxxx žádosti x akreditaci xxxxxxx xxxxx §58.
(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx musí kromě xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxx x xxxxxx sídla xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,
x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx archiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §61 xxxx. 2 x 4,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
d) koncepci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx Národního xxxxxxx x úspěšném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Národního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx x odstavci 2 písm. x) xx h).
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx podání žádosti. Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v digitální xxxxxx xxxxx udělit, xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x náležitostí xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udělením xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§60x
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx bylo oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx než 1 xxx.
(2) Xxxxxxxx zřizovatel ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odejme.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx ministerstvo xxxxxx, xxxxxx-xx x to xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx odnětí xxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřizovatele xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x digitální xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx jiného digitálního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx archivu. Zřizovatel xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odňato, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Neobdrží-li xxxxxxxxxxxx toto vyrozumění xx stanovené lhůtě, xxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zřizovateli xxxx oprávnění x xxxxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě xxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a čitelnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx archiv.
§60c
Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zaniká současně x odnětím xxxx xxxxxxx akreditace.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nepřechází xx xxxxxxxx nástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
142. X §61 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx archiválií xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přírodních xxxxx x jevů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx zejména proti xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebezpečných xxxxxxxxxx x biologických látek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx prašnosti, které xx mohly vést x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,".
143. X §61 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "umístění" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
144. X §61 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx ukládání".
145. X §61 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:
"x) xxxxxx, který xx xxxxxxxx digitálním xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 50 xx, xxxxxxxxxx x lokalitách, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vylučují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přírodních xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx člověka xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx archiválií anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".
146. X §61 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxx archiválií" xx xxxxx "xxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx zpracování".
147. X §62 xxxx. 1 se xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx xx Národnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x" se nahrazují xxxxx "zveřejnit xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx".
148. V §62 xxxx. 2 xxxx. c) xx xx slova "xxxxxx," xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
149. X §63 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "x)" xx vkládají xxxxx "x x)".
150. V §63 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx. 1 xx 3 x 8," a slova "xxxx. 1 až 4" zrušují, xx xxxxx "§65," se xxxxxxxx slova "§66," x xx slova "§68 xxxx. 1" xx xxxxxxxx xxxxx "xx 3".
151. X §63 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxxx původci uvedení x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x), x) x m), xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; vyžaduje-li to xxxxxxxx povaha xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 1 písm. x), g), h), x) x l) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".
152. X §63 odstavec 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34 x 35 xxx:
"(4) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedení x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx34), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "národní xxxxxxxx"), x xxxxxxxx těch xxxxxxxxx, xxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního systému xxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx35), nebo xxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxxxx povaha působnosti xxxxxx původců; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spisové xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx umožňovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 5 x xxxxx xxxxxxxxxx.
34) §34 xxxxxx č. 412/2005 Xx. Xxxxxxxx x. 523/2005 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komor, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) §46 xxxx. 1 zákona x. 412/2005 Sb.".
153. V §64 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě xxxxxx původci xxxxxxx xxxxxx příjem xxxxxxx x xxxxxxxx formátech xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx výstupem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx umožní příjem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx také x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nosičích xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úřední xxxxx nebo, xxxxxxxxx-xx xxxxxx desku, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
154. X §64 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x den, xxx xxxx určenému xxxxxxx doručeny nebo xxx vytvořeny, opatří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chybný xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přivodit xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x dokumenty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťující xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 až 8 xx označují xxx xxxxxxxx 3 až 9.
155. V §64 xx odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 8.
156. X §65 odst. 5 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx datového xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx §66 před uložením xx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx a xxxxxxxx údajů xxxxx §66 odst. 3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx národního standardu".
157. X §65 xxxx. 7 xx xxxxx "zaručeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založeného xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx systémovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx (xxxx xxx "elektronická xxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx elektronické xxxxxx".
158. V §65 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, který zní:
"(8) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x elektronické podobě x elektronickém systému xxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 odst. 4 xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx lze xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx elektronickou značku xxxx xxxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx; xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxxx prostředky musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dat x dokumentu x xxxxxxxxxxx ověřit xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx připojila. Xxxxxxxxxx §69a xxxx. 5 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
159. Xxxxxx §66 xx xxxxxxx.
160. X §66 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spisový x skartační xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx spisový x xxxxxxxxx xxxx uloží.".
161. X §66 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx dokumentu xxxx xxxxxxxx spisu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dokument xxxx xxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.
162. V §66 xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 36 xxx:
"(5) Délka xxxxxxxxx xxxxx dokumentu xxxx xxx xxxxxxx 100 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak36).
36) Xxxxxxxxx §90 xxxxxx x. 301/2000 Xx., o matrikách, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
163. V §66 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:
"(6) Strukturu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skartačního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".
164. X §67 se xxxxx "xxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx" x xx slova "k xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx".
165. V §68 xxxx. 1 xx xx xxxxx "ukládají" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx x skartačního xxxxx, a xx" x slova "1 xx 3 x 8" xx xxxxxxxxx xxxxxx "3".
166. X §68 se xx konci odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx původce informuje xxxx xxxx zánikem xxxxxxxxx archiv o xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.".
167. X §68 xxxx. 4 písm. x), x), x) a x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
168. X §68 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zabezpečeny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxx, x to zejména xxxxx průniku xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx kanalizace, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx působení xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx nadměrné prašnosti, xxxxx xx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,".
169. §68x včetně xxxxxxx xxx:
"§68x
Xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozluka. Před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určený xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spisové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx rozluku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx svého xxxxxxx xxxxxx určený xxxxxxx, xxxxxxxxx xx právní xxxxxxxx rušeného xxxxxxxx xxxxxxx, a není-li xx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx spisy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx původce, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určeného xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zakladatele xxxx xxxxxxx, xx něhož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nedojde-li xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního xxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxx. Předávané spisy x dokumenty se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Nevyřízené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx původce tomu, xx koho xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zapíše xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xx xxxx xxxxxx působnost k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx podle §64.
(6) Určení původci xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 6 se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
170. X §69 xxxx. 3 písm. a) xx xxxxx "xxxxxx x řídící xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
171. X §69 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx ", x xxxxxxx dohlíží xx xxxxx xxxxxxx služby," xxxxxxxxx slovy "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx".
172. V §69 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
173. X §69x xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 5.
174. X §69x odst. 1 xx xxxxx "formátu" xxxxxxxxx xxxxx "datového xxxxxxx" x xxxxx "xxxx" se xxxxxxx.
175. X §69x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx slovy "§3 xxxx. 4", xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "datového xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx 4" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 1", slova "xx xxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx změnu datového xxxxxxx" x slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "nezajištění xxxxxxxxxxxxxxxx".
176. X §69x xxxx. 3 se xxxxx "formátu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx formátu" x za xxxxx "xxxxxxx," se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
177. X §69a xxxx. 3 se na xxxxx textu věty xxxxx doplňují xxxxx ", a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx založeny".
178. X §69a xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx".
179. V §69x xxxx. 4 xx xxxxx "doplněný o xxxxx xxxxxxxxx opatří xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "opatří určený xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx označenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx určeného původce, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx".
180. V §69x xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx datového formátu xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".
181. X §69x xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Neprokáže-li xx opak, xxxxxxxx x digitální podobě xx xxxxxxxx za xxxxx, byl-li xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxx označen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x následně xx doby platnosti xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx původci.".
182. V §70 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánu,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx k) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
183. V §70 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x p), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x výsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx elektronické značky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x doložce podle §69x xxxx. 4.".
184. X §70 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
185. X §70 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Ministerstvo xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
186. X §71 xxxx. 1 písm. b) xx na xxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
187. X §71 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx textu xxxx 7 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x celostátní xxxxxxxxxx".
188. X §71 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 2.
189. V §73 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx a xx xxxxxxx a) xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) nevrátí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo".
Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
190. V §73 odst. 4 xxxx. b) se xxxxx "písm. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x)".
191. X §73 xxxx. 7 xxxx. x) xx xx xxxxx "podle xxxxxxxx" vkládají xxxxx "1 písm. b) xxxx xxxxxxxx".
192. X §73 xxxx. 7 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx odstavce 1" xxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) nebo x)".
193. V §74 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx
x) poškodí xxxx zničí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx vypůjčenou xxxxxxxxxx, xxxx
x) vyveze xxxxxxxxxx xxx povolení xxxxx §29 odst. 1.".
194. X §74 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slovo "přestupku" xxxxxxxxx slovy "správního xxxxxxx".
195. X §74 odst. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".
196. X §74 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx původce xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx s §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx původce, xxxxx xx xxxx právnická xxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba právním xxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.
197. X §74 xxxxxxxx 8 xxx:
"(8) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx
x) v xxxxxxx s §63 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) x rozporu x §66 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x skartační xxxx, xxxxx v rozporu x §66 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skartačního xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx znaky x skartačními lhůtami,
x) nedodrží xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §68, nebo
x) x xxxxxxx x §68 xxxx. 1 xxxxxxxx dokumenty xxxxx spisového x xxxxxxxxxxx xxxxx.".
198. X §74 xxxx. 10 xxxx. x) xx xx slova "xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "1 xxxx. x) nebo odstavce".
199. X §74 xxxx. 10 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx. a),", za xxxxx "7" xx xxxxxxxx slova ", 8" x xxxxx "8" se nahrazuje xxxxxx "9".
200. X §74 xxxx. 10 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx 1" vkládají xxxxx "písm. x)".
201. V §78 xxxx. 3 se xxxxx "x xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx".
202. Xx §78 xx xxxxxxxx xxxx §78x x 78x, xxxxx xxxxx:
"§78x
Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 a 2, §27 odst. 1 x 2, §29 a 32 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§78x
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávají x xxxxxxx archivu, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek xxxx xxxxxxx.".
203. X §79 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
204. X §80 xxxx. 4 xx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" vkládají slova "x Praze".
205. X §83 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx matrik xxxx x xxxxxxxxx, které xx týkají problematiky xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Poslanecké xxxxxxxx, Senátu x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx péče Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
206. §86 xxx:
"§86
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §9 xxxx. 2, §15 xxxx. 1, §19, §24 xxxx. 3, §31 xxxx. 2, §36, §40 xxxx. 7, §56 xxxx. 4, §61 xxxx. 9, §64 xxxx. 2, §66 xxxx. 6, §69a xxxx. 4 x §70 odst. 1.".
207. Xxxxxxx č. 1 včetně xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxx č. 1 k xxxxxx x. 499/2004 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
X. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx původce
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx, stanovy, jednací xxxx, organizační xxxx x schémata,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxx x zrušení x xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx x řízení xxxxxxx
a) xxxxxxxxx x zápisy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánu, xxxxxx dozorčího orgánu, xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) zprávy x xxxxxx.
3. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku při xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev s xxxxxxxx družstev xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x certifikace xxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx
účetní xxxxxxx.
5. Dokumenty xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) podnikatelské xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx programy xxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, prospekty, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx),
x) xxxxxxx xxxxxxx.
II. Dokumenty xxxxxxx x činnosti xxxxxx
1. Vlastní xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx.
2. Knihy, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx komory Xxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx zejména xxx zápis xxxxxxx x
1. xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxx §2 notářského xxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §73 x 74 xxxxxxxxxx řádu),
2. právní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 notářského xxxx,
3. xxxxx další xxxxxxxx notáře xxxxx §3 xxxx. 2 x 3 notářského xxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx notářem,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) kniha xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx.".
208. Xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x. 4 xx xxxxxxxx xxxx příloha x. 3.
209. X příloze x. 3 x písmenu x) xxxx 10 xx xxxxx "Praze" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Čl. III
Xxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxx znění xxxxxx
Xxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě, xxx xxxxxxx xx zákonů xxx měnících.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx podpisu
Čl. XX
Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podpisu a x změně některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx č. 517/2002 Xx., zákona x. 440/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 635/2004 Xx., zákona č. 444/2005 Xx., zákona x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 190/2009 Sb., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 101/2010 Sb. x xxxxxx x. 424/2010 Xx., se xxxx takto:
1. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "záznamových xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat" x xx konci xxxxx písmene x) xx xxxxxxxx xxxxx ", jakož x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx pro vytváření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" a xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxx nebo ověřování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx.
3. X §2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx y).
4. X §6 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
5. X §6 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatel certifikačních xxxxxx, xxxx 10 xxx. Xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxxxxx 20 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podepisující xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikáty xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikáty. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 a xxxxx podle xxxx xxxxx před xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx dokumenty xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě.".
6. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 se xxxxxxx.
7. X §6 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zneplatněných x daném xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, ministerstvu, x xx xx xxxxx xx 31. xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx seznamy xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 8.
8. X §9 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronického podpisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx aplikace xxxxx §11 xxxx. 5,".
Dosavadní xxxxxxx h) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
9. §11 včetně xxxxxxxx pod čarou x. 9 zní:
"§11
(1) X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxx
x) xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx založené xxxxxx, xxxxxxx samosprávným xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) x vykonávající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxx-xx xx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné správy, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx působnosti,
lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činí xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x e), xxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxxxxx elektronický podpis xxxxxxxx na kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx usazen xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx vedené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx akreditován, xxxx xxxx služba, nad xxxxxx poskytováním xx xxxxxxxxx dohled xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3x).
(4) Xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx systémovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Není-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9), xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx značky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9), a
b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
9) Xxxxxxxxxx Komise 2011/130/XX xx xxx 25. xxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxx 2006/123/ES Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.".
10. X §18 xxxx. 1 xxxxxxx h) x i) xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx dokumenty x xxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 a 6, xxxx
x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 6,".
11. X §18 xxxx. 1 xx xxxxxxx j) xxxxxxx.
12. V §18x xxxx. 1 xxxxxxx x) a x) xxxxx:
"x) neuchovává xxxxxxxxx x údaje podle §6 odst. 5 x 6, nebo
i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx před xxxxxxx, zneužitím, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 6.".
13. X §18x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.
14. X §20 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4" nahrazují xxxxx "xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu, elektronické xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx časového xxxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona č. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Sb., xxxxxx č. 180/1990 Xx., zákona x. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Sb., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx č. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx č. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., zákona x. 130/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Sb., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Sb., zákona x. 491/2001 Sb., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., zákona č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákona x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného pod x. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 554/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 133/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 135/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx č. 315/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx č. 129/2008 Xx., zákona č. 259/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Sb., zákona x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., zákona x. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb. x zákona č. 470/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §40b xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx xxxxx".
2. X §42 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
3. X §47 odst. 2 x v §50x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx".
4. X §158 xxxx. 1 xx xxxxx "opatřeno" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
5. X §174a xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx živnostenského zákona
Xx. VI
V xxxxxxx č. 3 "Xxxxxxxxxxx živnosti" x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 499/2004 Xx., xx ve xxxxxxx xxxxx "Poznámka" x xxxxxxxx podnikání "Xxxxxx xxxxxxxx" xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 4".
XXXX XXXX
Xxxxx obchodního zákoníku
Xx. XXX
X §75x xxxx. 2 xxxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxx x. 499/2004 Xx., xx ve xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxx rejstříku" xxxxxxxx slova ", x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 69/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 348/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 304/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Sb., xxxxxx č. 410/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx. x zákona x. 458/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §33 xxxx. 4 se xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "uznávaný" x xx slova "x xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
2. X §33x xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxx".
3. V §33x odst. 4 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "uznávaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
4. X §33a xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
5. V §33x xxxx. 5 xxxx. c) xx xx slovy "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona č. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 405/2006 Sb., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., zákona č. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona č. 73/2011 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Sb., xxxxxx x. 220/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Sb., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx. x xxxxxx x. 470/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §39 odst. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
2. X §123x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx68x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem68a)".
3. X §123x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxxx elektronické" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXX
Xxxxx katastrálního xxxxxx
Xx. X
X §4x xxxxxx č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 8/2009 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2003 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2007 Sb., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx č. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx. x zákona x. 420/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §11x xxxx. 3 xx xxxxx "zaručeným" nahrazuje xxxxxx "uznávaným" x xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "podepsaný xxxxxxxxx".
2. V §11x odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
3. V §16x xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
4. X §16x xxxx. 3 a 4 xx xxxxx "opatřené" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
ČÁST DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §4x xxxx. 2 xxxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 291/2009 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx56) xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx vydaném akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx58) xxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx56)".
XXXX JEDENÁCTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění zákona x. 354/1999 Sb., xxxxxx x. 117/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 57/2001 Xx., xxxxxx x. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 407/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 223/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2004 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx č. 74/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx., zákona x. 106/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., se mění xxxxx:
1. V §26 odst. 1, §27 odst. 1, §27x xxxx. 1, §29 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §30 x x §31 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
2. V §28 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx uznávaným".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 101/2000 Xx., zákona x. 159/2000 Sb., zákona x. 39/2001 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 32/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 123/2010 Sb. x xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §5 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"j) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podatelny.".
2. X §14 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxx podatelny xxxxxx xxxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13f xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx průkazech
Čl. XX
Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona č. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 559/2004 Sb., xxxxxx x. 395/2005 Xx., xxxxxx č. 21/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 424/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 2 xx slova "opatřena xxxxxxxxx elektronickým podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxxx xxxxx "podepsána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
2. X §18x xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 217/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Sb., xxxxxx č. 379/2007 Xx., zákona č. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona č. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 384/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2010 Xx. x xxxxxx x. 424/2010 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 x x §29x xxxx. 2 xxxx. x) bodě 3 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx".
2. X §30x xxxx. 6 xx xxxxx "zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX PATNÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 68/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx. x xxxxxx č. 458/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxx. 4 xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "podepíše xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx".
2. X §8x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podepsána xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx
Xx. XVIII
Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx., zákona x. 165/2004 Sb., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 21/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 190/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x zákona x. 375/2011 Xx., xx mění takto:
1. V §25 xx za xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx na jeho xxxxxx prokáže xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx společné xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx pohřbu.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje xxxx xxxxxxxx 5.
2. X §25 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:
"(6) Xx-xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx podpis xxxxxxxx xx žádosti, xxxxxxxxx xx plné xxxx, xxxxx je xxxx součástí, úředně xxxxxx.".
3. Na xxxxx §45 xx xxxxxxxx věta "Je-li xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podána v xxxxxxxx podobě, xxxx xxx podpis xxxxxxxx xx žádosti, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx ověřen.".
4. Za §73 xx vkládá xxxx §73x, xxxxx xxx:
"§73x
U xxxxxxxxx xxxx, které změnily xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rodného xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx v xxxxxx úmrtí xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě partnera.".
Xx. XXX
Xx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx změna xxxxxxxx xxxxx §73 zákona x. 301/2001 Xx. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxx zapsána x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x vydá xxxx xxxxx list, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rodné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 517/2002 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb. x xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx místo služeb").".
2. X §6x xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.".
3. Za §6x se xxxxxx xxxx §6x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:
"§6x
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx soubor xxxxxxxxxxx x programového xxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx správy x jehož prostřednictvím xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právnické xxxxx nebo fyzické xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx služeb.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx služeb.".
4. X §9 odst. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "uznávanou".
5. X §9x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx" x xx slova "xx xxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
6. X §9x odst. 4 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxx".
7. X §9x xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxx".
8. X §9x xxxx. 3 xx xx slovo "xxxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
X §6 xxxx. 2 zákona č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí), xx xxxxx zákona x. 93/2004 Xx. x xxxxxx x. 216/2007 Xx., se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx uznávaným".
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxxxx
Xx. XXXX
X §31x odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 297/2009 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx značkou založenou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "uznávanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "uznávaným".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Čl. XXXXX
X §14 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 477/2001 Sb., o xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 66/2006 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
Čl. XXXX
X §42 xxxx. 3 xxxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 484/2008 Xx., xx slovo "zaručeným" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx
Xx. XXX
X §175 xxxx. 1 xxxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx "zaručeným" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x dani z xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., zákona x. 669/2004 Sb., xxxxxx č. 124/2005 Xx., xxxxxx č. 215/2005 Xx., zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 319/2006 Sb., xxxxxx x. 172/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 489/2009 Sb., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §26 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx značka")" xxxxxxxxx slovy "podepsala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx označila xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §27 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxx" a za xxxxx "xxxx" se xxxxxx xxxxx "označen".
3. X §30 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" a xx slovo "nebo" xx vkládá slovo "xxxxxxxx".
4. X §102 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxxxxx xxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Sb., xx mění takto:
1. V §19 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx uznávaným".
2. X §37 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "uznávaným" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
3. X §37 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.24)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxx podatelny.".
Poznámka xxx čarou č. 24 se xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx pod čarou.
4. V §69 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Zákon č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), ve xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 177/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 94/2011 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona č. 468/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx. x xxxxxx x. 19/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §25 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
2. X §33 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem".
3. X §75 xxxx. 5 xx xxxxx "je-li x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x ochraně utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, ve xxxxx xxxxxx č. 119/2007 Xx., xxxxxx x. 177/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 32/2008 Sb., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx. x xxxxxx x. 458/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §46 xxxx. 4 xxxx. x) a x §46 odst. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx slovo "uznávaný".
2. V §54 xxxx. 2 písm. x) x v §54 xxxx. 3 xxxx. e) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
3. X §62 xxxx. 5 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
4. X §85 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxx".
5. X §89 xxxx. 8 xx xxxxx "zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx certifikát k xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 21/2006 Sb., x xxxxxxxxx shody xxxxx nebo xxxxx x listinou x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxx x. 301/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §8 xxxx. x) xx xx xxx 2 xxxxxx nový bod 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 15 xxx:
"3. listinou, xxxxx xx výstupem x xxxxxxxxxxxx konverze dokumentů15),
15) §22 zákona x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx body 3 a 4 xx označují xxxx xxxx 4 a 5.
2. V §8 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx f), xxxxx xxx:
"x) xxxx x tom, xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťovací prvek, xxxx xx součástí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například xxxxxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) x g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx g) x x).
3. V §9 xxxx. x) xx xxxxx "je-li xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx" x slova "xxxxxxx, xxxxx" se nahrazují xxxxx "listinou, xxxxx".
4. X §9 xxxx. b) se xx slova "xx-xx" xxxxxx xxxxx "předložená".
5. X §9 xx xx písmeno x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:
"x) xx-xx předložená xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, opatřena viditelným xxxxxxxxxxxx prvkem, jenž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, například hologramem; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxxxx zařízení, x xx xx náklady xxxxxxxx,
d) je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxx vidimovanou listinou, x xxxxx ověřovací xxxxxxx je uveden xxxx xxxxx §8 xxxx. x),".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
6. X §9 xxxx. x) xx xx xxxxx "xx-xx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx" x xx slovo "listina" xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxx xx vidimovaná listina xxxxxxxx,".
7. X §9 xxxx. x) xx slova "ve xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x předložené" x xx xxxxx "xxxxxxx" xx vkládají slova ", x xxx xx vidimovaná listina xxxxxxxx,".
8. V §9 xxxx. x) xx xx slovo "x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx".
9. X §9 xxxx. h) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", x xxx je vidimovaná xxxxxxx pořízena,".
10. X §9 xxxx. x) xx xx xxx 2 xxxxxx xxxx xxx 3, xxxxx xxx:
"3. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx15),".
Xxxxxxxxx xxxx 3 x 4 se označují xxxx xxxx 4 x 5.
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXI
X §10 xxxx. 3 xxxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x veřejných zakázkách
Xx. XXXII
Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 76/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 110/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 417/2009 Xx., zákona x. 179/2010 Sb., xxxxxx x. 423/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 258/2011 Sb., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 1/2012 Xx. x zákona x. 55/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §128 xxxx. 3 xx xxxxx "xx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §139 xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx".
3. X §149 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx certifikátu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem" x xxxxx "opatření xxxxxx xxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx elektronickou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx systémovém xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uznávanou elektronickou xxxxxxx".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx zájmů
Xx. XXXXXX
Zákon č. 159/2006 Sb., x střetu zájmů, xx znění xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx. x xxxxxx č. 350/2009 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §12 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
2. X §13 odst. 3 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna insolvenčního xxxxxx
Xx. XXXXX
X §97 xxxx. 2 xxxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Sb., se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "uznávaným".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx)
Xx. XXXX
Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 68/2007 Sb., xxxxxx x. 191/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 345/2009 Xx., zákona x. 379/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx. x xxxxxx x. 420/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx XX xxx:
"VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ X INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ XXXXXXX XXXXXX".
2. §184 xxx:
"§184
(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, den, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavební xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel xxxx údaje:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
d) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním úkonům,
x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil.
(3) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx stavební xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
d) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
f) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X údajů podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (zákon x vyvlastnění)
Čl. XXXXX
X zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx ke xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xx xx §30 xxxxxx xxxx §30x, xxxxx zní:
"§30x
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívají xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) datum, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx České republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, na xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx využívají xxxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx místo x xxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) datum narození,
x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx,
x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx referenční xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx stav.".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 302/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., zákona č. 362/2009 Sb., zákona x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona č. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Sb. x xxxxxx x. 1/2012 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §162 xxxx. 1 xx xxxxx "zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
2. V §162 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "do určené xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xx určenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kmenových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXVIII
X §5 xxxx. 1 zákona č. 227/2006 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 116/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Sb., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 294/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 451/2008 Xx., zákona x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona x. 462/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 377/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 180/2011 Sb., xxxxxx x. 185/2011 Sb., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxx x. 466/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §335 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
2. X §335 odst. 3 a 4 xx slova "elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
3. X §337 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
4. V §337 xxxx. 4 x 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx95) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx95)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxxx95)".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §29 xxxx. 3, §31 odst. 1, §63 xxxx. 1, §67 a x §84 xxxx. 5 xxxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX TŘICÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx pro xxxxxxx totalitních režimů x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 181/2007 Sb., x Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 160/2008 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx za slova "x dokumentům a xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx".
2. V §13 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxx "xx skartačním xxxxxx xxxx mimo xxxxxxxxx řízení" zrušují.
3. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx kopií xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě nebo xxxxxx archiválií x xxxxxxxxx podobě náležejících xx xxxx péče".
4. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxx" x slova "a xxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxx".
5. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "archiválií xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx".
6. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "péče x archiválie".
7. X §13 odst. 2 písm. c) xx xxxxx "u xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx svěřeny xx xxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 282/2009 Xx., xxxxxx č. 292/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx. x zákona x. 420/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X čl. XXXXX se x §17 xxxx. 5 xxxxx "xxxxxxx zaručeným" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
2. X xx. XXXXXX xx x §17 xxxx. 5 xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx uznávaným" a xxxxx "elektronickou" xx xxxxxxxxx slovy "označen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
3. X xx. XXXXX xx x §17 xxxx. 5 slova "xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx uznávaným" x xxxxx "elektronickou" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxx uznávanou xxxxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §33x xxxxxx č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 355/2011 Xx., xx xxxxx "opatří zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx systémovém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "uznávaná elektronická xxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 219/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 263/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §14x xxxx. 2 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "může xxxxx".
2. V §15 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx xx účelem správy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
1. xxxxxxxx,
2. xxxxx, popřípadě xxxxx,
3. xxxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx, který xx narodil v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,
5. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx den, který xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx:
1. jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxxx omezení způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx pro xxxxxx xxxxxx registru.".
3. X §16 xx xx konci xxxxx xxxx první doplňují xxxxx ", xxx-xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx" x xx větě xxxxx xx slovo "osoba" xx xxxxxxxx slova ", xxxxx má xxxxxxx datovou xxxxxxxx,".
4. V §20 xxxx. 1 písm. x) se slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx")" nahrazují xxxxx "uznávanou elektronickou xxxxxxx".
5. X §24 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy ", na xxxx xx založena xxxxxxxx".
6. X §24 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxx elektronického podpisu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
7. X §27 xxxx. 2 xx xxxxx "zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
8. V §29 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §11 xxxx. 5 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XLVI
Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 100/2010 Xx., zákona č. 424/2010 Xx. a xxxxxx x. 263/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačními xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxx registry a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx".
2. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx osob x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx" x slovo "xxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
3. X §7 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"d) xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e) x x).
4. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxx x agendových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
5. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx jeho xxxxxxx.".
6. X §20 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx a xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxx x).
7. X §28 odst. 3 xx xxxxxxx x) zrušuje x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx písmene x).
8. X §50 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x věcem" x slova "a xxxxxx" xxxxxxx.
9. X §52 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx "obyvatel" xxxxx xxxxxxxxx slovem "xxxx" x xxxxx "nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
10. X §52 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
11. X §58 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2011 Xx. x xxxxxx x. 458/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx4) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem4)".
2. V §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" zrušuje.
3. X §69 odst. 2 x 4 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "podepsané".
4. X §71 xxxx. 1 x x §180 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx
Xx. XXXXXX
X §55 xxxx. x) xxxxxx č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx "opatří zaručeným" xxxxxxxxx xxxxx "podepíše xxxxxxxxx".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
X §44 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podepsaného xxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Xx. X
Zrušuje xx:
1. Nařízení xxxxx č. 495/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxxx č. 496/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX
Čl. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2012.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Nečas x. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 167/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2012.
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.