Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
458/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna daňového řádu Čl. III
Přechodná ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Finanční správě České republiky Čl. V
Přechodná ustanovení Čl. VI
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách Čl. VII
Přechodná ustanovení Čl. VIII
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o místních poplatcích Čl. IX
Přechodná ustanovení Čl. X
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. XI
Přechodná ustanovení Čl. XII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XIII
Přechodná ustanovení Čl. XIV
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Čl. XV
Přechodná ustanovení Čl. XVI
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní Čl. XVII
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. XVIII
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XIX
Přechodná ustanovení Čl. XX
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXI
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění Čl. XXII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. XXIII
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců Čl. XXIV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl. XXV
Přechodná ustanovení Čl. XXVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl. XXVII
Přechodná ustanovení Čl. XXVIII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Čl. XXIX
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Čl. XXX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. XXXI
Přechodná ustanovení Čl. XXXII
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. XXXIII
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení Čl. XXXIV
Přechodná ustanovení Čl. XXXV
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Čl. XXXVI
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XXXVII
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. XXXVIII
Přechodná ustanovení Čl. XXXIX
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o živnostenských úřadech Čl. XL
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o bankách Čl. XLI
Přechodná ustanovení Čl. XLII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech Čl. XLIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna celního zákona Čl. XLIV
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky Čl. XLV
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce Čl. XLVI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o dráhách Čl. XLVII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. XLVIII
Přechodná ustanovení Čl. XLIX
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o státní statistické službě Čl. L
Přechodná ustanovení Čl. LI
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře Čl. LII
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby Čl. LIII
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví Čl. LIV
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. LV
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. LVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách Čl. LVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 Čl. LVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Čl. LIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna obecního zřízení Čl. LX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. LXI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna rozpočtových pravidel Čl. LXII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. LXIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. LXIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna energetického zákona Čl. LXV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. LXVI
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. LXVII
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů Čl. LXVIII
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech Čl. LXIX
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dobrovolnické službě Čl. LXX
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna služebního zákona Čl. LXXI
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. LXXII
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. LXXIII
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. LXXIV
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna školského zákona Čl. LXXV
Přechodná ustanovení Čl. LXXVI
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. LXXVII
Přechodná ustanovení Čl. LXXVIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. LXXIX
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 Čl. LXXX
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Čl. LXXXI
Přechodná ustanovení Čl. LXXXII
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. LXXXIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu Čl. LXXXIV
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hmotné nouzi Čl. LXXXV
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách Čl. LXXXVI
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání Čl. LXXXVII
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna insolvenčního zákona Čl. LXXXVIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákoníku práce Čl. LXXXIX
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna trestního zákoníku Čl. XC
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o auditorech Čl. XCI
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XCII
Přechodná ustanovení Čl. XCIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. XCIV
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. XCV
458
XXXXX
xx xxx 20. xxxxxxxx 2011
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
Xx. X
Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Xx., xxxxxx č. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., zákona x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 111/1998 Xx., zákona x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Xx., zákona x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona x. 72/2000 Sb., zákona x. 100/2000 Sb., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Sb., zákona x. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx č. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 19/2004 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Sb., xxxxxx č. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Sb., xxxxxx č. 179/2005 Xx., zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 530/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona č. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 179/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 203/2006 Sb., xxxxxx č. 223/2006 Xx., zákona x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx č. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 289/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Xx., xxxxxx č. 304/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 346/2010 Sb., xxxxxx x. 348/2010 Sb., xxxxxx č. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx. x zákona x. 236/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:
"x) xxxxx x xxxxx mezd na xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx x xxxxx xxxx").".
2. X §3 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx x
1. vypořádání xxxx xxxxxxxxxx spoluvlastníky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění manželů,
3. xxxxxx pozemků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy,".
3. X §4 odstavec 1 xxx:
"(1) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, bytu, včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x něm xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejméně xx xxxx 2 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx osvobození xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich společného xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxxxx týká, xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxx jednoho x xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx zahrnuty xx xxxxxxxxxx majetku pro xxxxx podnikatelské nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx plyne xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx domu, xxxx, xxxxxx podílu xx xxxxxxxxxx částech xxxx xxxx spoluvlastnického podílu xx xxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx 2 xxx xx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx x tomuto xxxx xxxx bytu, x x budoucího xxxxxxx tohoto xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx 2 let xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx až xx 2 letech xx tohoto xxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx od tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx nemovitosti, xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxxxxx-xx xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, bytu xxxx nebytovému xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx 5 let; x případě, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nabytých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx příbuzným x xxxx xxxxx xxxx manželem (xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxx 5 let x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, byt xxxx xxxxxxxx prostor byly xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (manželkou); xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxx prostoru xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx 5 let xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx na příjem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x budoucího prodeje xxxxxxxxxxx, bytu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečněného x xxxx xx 5 xxx xx xxxxxx vlastnického xxxxx x xxxx nemovitosti, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx do 5 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x když xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx až po 5 letech xx xxxxxx nabytí nebo xx 5 letech xx tohoto vyřazení x xxxxxxxxxx majetku; x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pozemkového úřadu xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx 5 xxx xxxxxxxx o xxxx, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, x tato doba xx započítává x xx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx lodě, xxxxxxxxxxx-xx xxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxx dobu 1 xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rovněž xx příjem z xxxxxxx xxxxxx věci, xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx movité xxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx do 5 xxx xx jejího xxxxxxxx x obchodního xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx pohřeb xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, plnění z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, plnění x xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxx přijaté xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx způsobenou xx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx způsobenou na xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx vzniku xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx plnění x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx poplatníkem x xxxxxxxxxxx s pronájmem,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
f) příjem x xxxxxx
1. xxxx x veřejné xxxxxxx x obdobné xxxx plynoucí xx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uvedené v §15 xxxx. 1,
2. ocenění x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x spotřebitelskou xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx u poplatníků, x xxxxx xx xxxxxxxxx činnost podnikáním, x xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx věci xxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nápravou některých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx2), xxxxxxxxx nebo příspěvek x xxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů xxxx xxxx xx xxxxxxxx dluhopisu vydaného x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx křivd; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx mezi xxxxxxx x prodejem xxxxxxxxxxx xxxxx x vypořádání xxxx podílovými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx jestliže byly xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx vymezeny xxxx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxx xxxx služby x xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxx x uplatnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, plnění z xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx důchodu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx, x plnění xx xxxxxxxxxxxx povinného xxxxxxxxx stejného xxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vypláceného důchodu xxxx penze, xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx takových xxxxxx xxxxxxx částka xx xxxx 36xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy, xxxxx xx platná x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx zdaňovací xxxxxx, xx níž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x důchodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxx osobu xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, sociální xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pěstounské xxxx x výjimkou xxxxxx pěstouna, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx péče x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx péči podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx poskytovaného xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxx o xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx částka xx výše příspěvku xxx xxxxx xx XX. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxxx xx formě xxxxxxx účelně, xxxxxxxxxx x prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x jejích xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, x rozpočtu xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, podpora a xxxxxxxxx x prostředků xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxx sdružení nebo xxxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem x fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociálního xxxxx za obdobných xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx platby přijaté xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx charakter xxxxxx xxxxx §6 xx 9,
x) xxxxxx x
1. xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx, penze z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx z xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxx nebo dožití x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx vymezeno období xxxxxx pobírání,
2. xxxxxxxxx penze x xxxxxxxxxx připojištění se xxxxxxx příspěvkem na xxxx určitou, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx penzijním spoření,
3. jiného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a penze x xxxxxxxxxx pojištění x z xxxxxxxxx xxx případ xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx vymezeno xxxxxx jejich xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx plněním x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy,
x) xxxxxx, xxxxxxxx, starobní xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx plnění x xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poslanci Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx zaopatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pozůstalému manželovi xxxx manželce nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nezaopatřeným xxxxx v případě xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx České republiky,
x) příjem xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,
o) xxxxxxxxx xxxxxx poskytované prezidentu xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxxxxx funkce,
x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) příjem xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx příjem xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx členských práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx doba mezi xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 5 xxx; xxxx 5 xxx mezi xxxxxxx x převodem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx družstva; xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §23x xxxx 23x, doba 5 xxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx při výměně xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx příjem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x povinností k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podílu xx xxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx pořízeny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti; xxxxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx transformovaném xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxxxx v xxxx xx 5 xxx xx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořízených z xxxx obchodního xxxxxxx, xxxxx příjem x xxxxxx převodu xxxxx x xxxx do 5 let od xxxxxxxx podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka, x xxxx smlouva o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx 5 xxxxxx od nabytí xxxx xx ukončení xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) příspěvek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx rady xxxxxxx soudržnosti, xxxxxxx x Xxxxxxxxxx fondu, x přiděleného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu, xxxxx xx výdajem xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x příspěvek z xxxxxxxxxx Evropské unie, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxx zhodnocení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohromy, x xxxxxxxx dotace x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví,
x) xxxxxxx pobytových xxxxx nebo xxxxxxxxx xx pobytové xxxxxx xxxxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x působení xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) příjem xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx který xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přeměny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, vztahuje-li xx x
1. akcii, x xxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu 3 xxx; xxxxxxxxxx xx nevztahuje x xxxxx, která xx xxxx xxxx zahrnuta xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxx 3 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti,
2. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx mezi nabytím x rozhodným xxxx xxxxxxx, xxxxxx podílů, xxxx společností xxxx xxxxxxxxx společnosti přesáhla xxxx 5 let; xxxxxxxxxx se nevztahuje x xxxxxx, který xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx 5 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx doba xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxx 3 xxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx nabytím xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 3 xxx; xxxx 3 let xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papíru u xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx nebo xxx xxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx fond; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx 3 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, a xx příjem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílový xxxx při zrušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx; při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx akcii x celkové xxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xx xxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxxxxxx, jsou-li splněny xxxxxxxx uvedené x §23x xxxx 23x; xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx příjem, xxxxx xxxxx poplatníkovi z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uskutečněného v xxxx do 3 xxx xx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxx je xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx do 3 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx 3 xxxxxx od xxxxxx xxxx po 3 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx menšinovému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkup účastnických xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx závazku xxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx provedeném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) příjem plynoucí xx xxxxx daru xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podnikáním xxxx xxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxxx xxxx reklamního xxxxxxxx opatřeného obchodním xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx 500 Kč,
xx) xxxxxx vlastníka xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx úhrady výdaje xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx domu x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
1. ve xxxxxx xxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx se vlastníci xxxx x nebytových xxxxxxxx x domě xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx podle xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
2. xxxxx vlastníkem xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ve xxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx hradit uvedený xxxxx xxxxx velikosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx částech xxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xx vlastníci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x domě xxxxxxx xxxxxxxx o úhradě xxxxxxxxx výdaje xxxxx xxx xxxxx výše xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domu, xxxx tak stanoví xxxxx upravující xxxxxxxxxxx xxxx,
xx) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xx) xxxxxx plynoucí xxxx náhrada xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx a příjem xxxxxxxx xxxx náhrada xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
zd) kursový xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x cizí xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, x xxxxxxxx kursového xxxxx xxx směně xxxxx z xxxx xxxxxxxx x cizí xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se obchody x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
xx) úrokový xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3, který xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sídlem x České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx,
xx) xxxxxx x xxxxxx
1. xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx akciové xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění z xxxxxxxx x xxxxxxxx,
3. xxxxxx xx xxxxx tichého xxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zániku účasti xxxxxxxxxx ve společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
5. xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx nebo komanditisty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
6. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx člena xxxxxxxx v xxxxxxxx,
7. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx společnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejvýše xx xxxxxx, o kterou xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxx xxx tento xxxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx část, xxxxx xxxx zvýšena xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo x fondu vytvořeného xx xxxxx,
9. xxxxx převedeného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zisku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
10. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx zdanění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x, 2c, 3x, 4x, 4x, 4x, 39, 42, 44, 44a, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 x 87 xx xxxxxxx.
4. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7, xxxxx znějí:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. xx) se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxx, Xxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společností xxxx družstvem, xxxxx xxxx poplatníky xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3, nebo
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2, xx-xx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3, xxxx
2. xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, Norska, Xxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. xx) xxxxx uplatnit, xxxxx xxxxx příjem xx
x) investičního xxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx právní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx fondem.".
5. X §5 xxxx. 5 xx xx xxxxx "7" doplňují xxxxx "xxxx 8" x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xx základu xxxx xx nezahrnují xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.".
6. V §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x komanditistů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx " , xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
7. V §6 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xx ně právní xxxxx či xxxxxx, xxx je xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiná osoba x xxx jsou xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxx v jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx částka, x xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práva, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx, x xxxx měl zaměstnanec xxxxxxxx xx xxxx 2 xxx bezprostředně xxxx jeho xxxxx, xxxxx, xxx je xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x případě xxxxxxxxxx motorového vozidla x používání pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x xx xxxxxxx.
8. X §6 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxx zúčtované xxxx xxxxxxxxx plátcem xxxx xxxx xxxxxxxxxxx základem xxxx pro xxxxxxx xxxx vybíranou xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxx odstavce 10, jejichž xxxxxx xxxx u téhož xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx §38k xxxxxxxx 4, 5 xxxx 7 anebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx §36 xxxx. 7.".
9. X §6 xxxx. 9 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx 10 000 Xx xx kalendářní xxx poskytovaná zaměstnavatelem xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb, xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx (xxxxxx) xx xxxx zdanění xxxxx xx xxxx xxxxxx (xxxxxxx), které nejsou xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnická, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zájezdů,
3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, závodní knihovny, xxxxxxxxxxxx xxxx sportovní xxxxxxxx, xxxx
4. xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx sportovní xxxx,".
10. V §6 xxxx. 9 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
11. X §6 odst. 9 xx písmena x) xx k) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6x, 6c x 6d xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) až l).
12. X §6 xxxx. 9 xx xxxxxxx f) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx g) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
13. X §6 xxxx. 10 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxx xx výkon xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
1. xxxxxxxx xxxx a jiných xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx,
2. státních orgánech,
3. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sdruženích,
4. xxxxxxxxxx organizacích,
5. xxxxxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxx a institucích.".
14. X §6 xxxxxxxx 13 zní:
"(13) Xxxxxxxx daně (xxxxxx základem xxxx) xx příjem xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx požitek.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 21 xx zrušuje.
15. V §6 xxxx. 14 xxxx xxxxx xx xxxxx " , xxxxxxx x povinné pojistné xxxxx xxxxxxxx 13 x" x xx xxxx xxxxx se xxxxx " , xxxxxxx o povinné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13" zrušují.
16. X §6 xx xxxxxxxx 15 x 16 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 17 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 15.
17. X §7 odst. 4 xx xxxxx "x x xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxx.
18. X §8 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx státních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby" x slova "xxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nabývat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx splatnosti," xxxxxxx.
19. V §8 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby," zrušují.
20. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
"(9) Plynou-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxx v xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxx xx samostatného základu xxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx zahrnují xx xxxx včetně xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) a f) xxxxxxxxx x xxxxxx.".
21. X §9 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxx.".
22. V §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, které xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výhradně xxxxxxx xxxxx," zrušují.
23. X §10 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "20&xxxx;000" nahrazuje xxxxxx "30&xxxx;000" x číslo "40" číslem "60".
24. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nepřesáhne xx xxxxxxxxxx xxxxxx 100&xxxx;000 xxxxx.".
25. X §10 xxxx. 9 se xx xxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx,".
26. V §10 xx doplňuje xxxxxxxx 10, xxxxx zní:
"(10) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx zdrojů v xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto příjmy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Příjmy xx xx samostatného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx cenu podílu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".
27. X §15 odst. 1 xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxxx "15".
28. X §15 odst. 4 xx xxxxx "300&xxxx;000" xxxxxxxxx xxxxxx "80 000" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
29. X §15 xxxx. 6 větě poslední xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxxx hodnota nebo xxxxxxx xxxx převedeno".
30. X §15 xx xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 82 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 7.
31. X §15 xxxx. 7 se xxxxx "8" nahrazuje xxxxxx "6", za xxxxx "xxxxxx," se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x" x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí.".
32. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahrnuté xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx tento xxxxxx xxxx nesnižuje x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně.".
33. §16 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§16
Xxxxx x výpočet daně
(1) Xxxxx xxxx xxxx 19 %.
(2) Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nezdanitelné části xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxx Xx xxxx x sazby xxxx.
(3) X příjmů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx činí xxxxx 15 %. Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně zaokrouhleného xx celá xxx Xx dolů x xxxxx daně.".
34. X §17 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.
35. X §18 xxxx. 8 xx xxxxx "včetně odborových xxxxxxxxxx" nahrazují slovy " , odborové xxxxxxxxxx".
36. V §19 xxxx. 1 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přijatý
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, x xxxxx xxxxxxxx není nutnou xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx,
3. odborovou xxxxxxxxxx,
4. xxxxxxxxxx stranou xxxx politickým xxxxxx, xxxx
5. profesní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 18x xx xxxxxxx.
37. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx x x xxxxxx za plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx bytovým xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx sdružení x jeho člena, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx,".
38. V §19 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 x 2" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx, z nichž xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxx,".
39. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"f) xxxxxx Xxxxx pojištění vkladů,".
40. V §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx z operací xx finančním xxxx x prostředky účtu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx,".
41. X §19 odst. 1 xx xxxxxxx xx) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 92 xxxxxxx.
42. X §19 odst. 1 xxxxxxx x) xx x) znějí:
"m) xxxxxx Garančního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) příjem x úroků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx,
o) xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,".
43. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx finančním trhu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".
44. X §19 xxxx. 1 písmena x) a xx) xxxxx:
"z) příjem Xxxxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
xx) xxxxxx x podpory xx Xxxxxxxxxx xxxxx,".
Xxxxxxxx pod čarou x. 57a xx xxxxxxx.
45. V §19 xxxx. 1 xxxxxxx xx) xx xx) znějí:
"ze) xxxxxx x převodu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dceřinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníkovi xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,
xx) xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vázaného účtu x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx základu xxxx z xxxxxx
1. z xxxxxxxxxx xxxxxx uložených xx xxxxx xxxx,
2. xx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx účtu xxxxxxxx xx samostatném účtu x Xxxxx národní xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
zg) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x Ústavu pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
zh) xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx za věcné xxxxxxx vzniklé xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx plynoucí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,".
46. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx xx) zní:
"xx) xxxxx x úvěrů, xxxxxx, dluhopisů, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jim xx roveň xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxxxx vydáním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí (xxxx xxx "xxxx x xxxxxx") xxxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 3, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
47. X §19 xxxx. 1 se xxxxxxx zl) až xx) včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 4x x 112 xxxxxxx.
48. X §19 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Osvobození xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. ze) x xxxxx odstavců 9 x 10 xx xxxxxxxxxx xx příjmy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 odst. 3 x xx x xxxxxxxxx.".
49. X §19 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. xx) x xx) a podle xxxxxxxx 9 xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 10% podílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12 měsíců xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx splněna. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílu 10% xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 12 měsíců, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeným x §17 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxxx.".
50. V §19 xxxx. 5 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx "Při xxxxxxxxxx xxxx podmínky x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatníkem, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx daně xxxxx §38x.".
51. X §19 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxx. xx) xxxx 1 x" zrušují.
52. X §19 xxxx. 9 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx 2" zrušují.
53. V §19 xxxx. 10 xx xxxxx "bodu 2" xxxxxxx.
54. V §19 se xxxxxxxx xxxxxxxx 11, xxxxx xxx:
"(11) Osvobození xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. xx) a xx) x xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xx xx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx,
x) si xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx daně z xxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
x) podléhá xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx 0 %.".
55. Xx §19 xx xxxxxx nový §19x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§19x
Xxxxxxxxxx xx daně xxxxxx xx zisku a xxxxxxxxx příjmů
(1) Xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
a) xxxxxx xx zisku x xxxxxxxxx x xxxxxx xx akciové společnosti, xx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) podílu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění z xxxxxxxx v družstvu,
x) xxxxxx xx xxxxx tichého společníka,
x) xxxxxxxxxxxx podílu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx členství x xxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v akciové xxxxxxxxxxx, xx společnosti x ručením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx družstva x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx stojícímu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo ovládací xxxxxxx,
x) příjmu xxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x kterou xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jmenovitá hodnota xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx; xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,
i) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobě na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx smlouvy,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx xx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx komanditní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxx xxx příjem
x) poplatníka, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, je-li tento xxxxxx xxxxxxxx společností xxxx družstvem, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3, xxxx
x) xxxxxxxxxx uvedeného x §17 xxxx. 3, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 odst. 3, xxxx
2. xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx rezidenty xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, Norska, Islandu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Osvobození xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxx příjmy xxxxxxxx poplatníkovi xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3 x společnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx společností, xxxxx xxxx společnost
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má Česká xxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x
x) má právní xxxxx xx srovnatelnou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x níž xxxxx xxxx není xxxxx xxx 12 %, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž poplatník xxxxxxx x §17 xxxx. 3 x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx předcházejícím xxxxxx zdaňovacímu xxxxxx; xxxxxx došlo-li x xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx splnění xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx předchůdce; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx může xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
c) xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) X xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx období investičním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivní xxxxxxxxxxx, xxxx osvobozena xxxxx xx xxxx příjmu xxxxxxxxxxx xx období, xxx xxxxxxxxxx nebyla xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
56. V §20 xxxx. 8 xxxx xxxxxx xx číslo "5" xxxxxxxxx číslem "10" x xxxx xxxx za středníkem xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx.
57. Nadpis §21 zní: "Xxxxx x výpočet xxxx".
58. X §21 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx snižující xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx položky xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xx dolů x xxxxx xxxx.".
59. X §21 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "5 % xx základu xxxx" xxxxxxxxx slovy "0 % x".
60. X §21 odst. 2 xxxx. x) x b) se xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
61. X §21 odst. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx " , Islandu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
62. X §21 xxxx. 2 písm. x) xxx 1 xxx:
"1. xxxxx statut, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxxx, že xx jedná x xxxx xxxxxxxxxxxx investování,".
63. V §21 xxxx. 3 xx xxxxx "5" nahrazuje xxxxxx "0" a xxxx druhá se xxxxxxx.
64. X §22 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxx dalších xxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx " , Xxxxxx, Islandu nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
65. X §22 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínek nabývat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to x x xxxxxxx odkupu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
66. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 5 xx xxxxx " , xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti" xxxxxxx.
67. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) bodě 12 xx slova " , a dále x částku xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx zanikl jinak xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, splynutím xxxxx x povinností u xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx88), xxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu20) xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxx xx o xxxx xxxxxx závazku xxxxxxxxx výsledek hospodaření xxxxx xxxx 10" xxxxxxx.
68. X §23 xxxx. 3 xxxx. a) se xxxxxxxx body 14 x 15, xxxxx xxxxx:
"14. xxxxxx xxxxxxx zachyceného x xxxxxxx, xxxxx zanikl xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, splynutím xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx závazek xxxxxxxxx xxxxxxxx novým xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících účetnictví xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 10; xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxx xxxxx (náklad), xxx xx výdajem (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx byl zaplacen,
15. částku xxxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx x změně účetní xxxxxx xxxxxxxx,".
69. X §23 xxxx. 3 xxxx. b) xxxx 2 xx xxxxx " , xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "x příspěvku" xxxxxxx.
70. X §23 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx bod 6, xxxxx zní:
"6. xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, která snížila xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx bylo o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,".
71. X §23 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) x poplatníků xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2, x §17 xxxx. 3 x x stálé xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daně,".
72. X §23 xxxx. 8 xxxx. x) xxxx 3 xx slova "o xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx," x xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxx" zrušují.
73. V §24 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxx příspěvek
1. xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních právních xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx, x níž xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
4. organizaci xxxxxxxxxxxxxx, xxxx
5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 81 x 96 xx zrušují.
74. V §24 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"f) xxxxx x xxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xx u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxxxx), jen xxxxx byl xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx; pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx výdajem (xxxxxxxx) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání; tento xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (nákladem) toho xxxxxxxxxxx období, ve xxxxxx xxx zaplacen, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x předchozích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx za poplatníka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
75. V §24 xxxx. 2 xxxx. xx) se xxxxx "podle §20x" xxxxxxx.
76. V §24 odst. 2 xxxx. t) xx xxxxx "xxxxxxx cena xxxxxxxx majetku využívaného x dosahování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x)," xxxxxxx.
77. V §24 odst. 2 xxxx. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "6 xxxxxx xxxx x pohledávku, xx xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx položku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rezerv x opravných xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx proto, že xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxx xxx 200&xxxx;000 Xx, ohledně xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxx nebo správní xxxxxx" nahrazují xxxxx "18 xxxxxx".
78. X §24 xxxx. 2 písm. xx) xx xxxxx "; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nepoužije x xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze všech xxxxxxxxxxx provozovaných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx [§25 odst. 1 xxxx. zl)]" xxxxxxx.
79. V §24 xxxx. 2 xxxx. xx) bodě 1 xx slova "nebankovnímu xxxxxxxx" zrušují x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "obdobného".
80. V §24 xxxx. 2 xxxx. xx) bodě 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "srovnatelného" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
81. X §24 xxxx. 4 písmeno x) xxx:
"x) xxxx nájmu hmotného xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxx xxxx odpisování xxxxxxxx x §30 xxxx. 1; x xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx skupině 2 xx 6 xxxxx přílohy x. 1 x xxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxx zkrátit xx x 6 xxxxxx; xxxx nájmu xx xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx obvyklému xxxxxxx, x".
82. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova " , xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na všeobecné xxxxxxxxx pojištění,21)" xxxxxxx.
83. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
84. X §25 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x sazbu základní xxxxxxx".
85. X §25 xxxx. 1 xx písmeno xx) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx xx) xx xx) xx označují xxxx xxxxxxx xx) xx xx).
86. V §25 xxxx. 1 xx tečka na xxxxx xxxxxxx xx) xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx), xxxxx xxx:
"zo) členský xxxxxxxxx xxxxxxx poplatníkem xxxxxxxx, který je x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od daně.".
87. V §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxx subjektu" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx".
88. X §32x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx plynů116)" xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 116 xx xxxxxxx.
89. V §34 xxxxxxxx 4 x 5 znějí:
"(4) Xx xxxxxxx xxxx xxx odečíst xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxx odečíst x xxxxxx nízkého xxxxxxx xxxx xxxx daňové xxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx následujícím xx xxxxxx, ve kterém xxxxxx.".
90. X §34 se xxxxxxxx 6 xx 12 xxxxxxx.
91. §34x xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§34x
Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx součet
x) 100 % výdajů xxxxxxxxxxxx x období xx realizaci projektu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vynaložených x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx zahrnovaných xx xxxxxxx, x
x) 110 % xxxxxx vynaložených v xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodné době xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Rozhodnou dobou xx xxx účely xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx
x) xxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx začíná xxxxxx, x
x) je xxxxxx dlouhá xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx na podporu xxxxxxx a vývoje xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx, nebo
b) xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
92. Xx §34x se xxxxxxxx xxxx §34x xx 34x, které včetně xxxxxxx znějí:
"§34b
Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx odpočtu
(1) Xxxxxx vynaloženými xx výzkum x xxxxx zahrnovanými xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx), xxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx projektu xxxxxxx a xxxxxx xx
1. xxxxxxxxxxxxxx xx teoretické xxxxx,
2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
3. xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxxx,
5. výrobu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx produktu nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxx
6. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projektů výzkumu x xxxxxx,
x) xxxx výdaji (xxxxxxx) xx dosažení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x) jsou xxxxxxxxx odděleně xx xxxxxxxxx xxxxxx (nákladů).
(2) Výdaji xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx (xxxxxxx), xx xxx byla xxx xxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx (náklady) xx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx (nákladů) na
1. xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x realizací xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx podpory, x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projektů výzkumu x vývoje,
3. xxxxxxx x finančního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) výdaje (xxxxxxx) xx nehmotné xxxxxxxx výzkumu a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vysoké školy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákoně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx výdajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx zahrnovaných xx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx části.
§34x
Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ve výzkumu x xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího podporu xxxxxxx x vývoje x který obsahuje
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x poplatníkovi, xxxxxxx jsou
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx poplatníka, je-li xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
2. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx podnikání x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx,
3. daňové xxxxxxxxxxxxx číslo, pokud xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxx řešení projektu, xxxxxx xx xxxx xxx xxx zahájení xx xxx xxxxxxxx xxxxxx projektu,
c) xxxx projektu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx x vyhodnotitelné po xxxx ukončení,
x) xxxxxxxxxxxxx celkové xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxx x dosažených xxxxxxxx,
x) xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx projekt xxxxxxx x vývoje.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx musí být xxxxxxxx poplatníkem xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odpovídá xx splnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx výzkumu x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx osob xxxx statutární xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
§34d
Odpočet xx podporu xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxxxx osobních společností
(1) U xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxx odpočet xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x vývoje xxxxxxxxxx za veřejnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poměru, x xxxxx je xxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo rovným xxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje zjištěný xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx rozděluje zisk xxxx ztráta. X xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx výzkumu a xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx určenou xx xxxxxxx poměru, xxxx xx xxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§34x
Závazné xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx výzkum a xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
(1) Správce xxxx xxxx na xxxxxx poplatníka rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx do odpočtu.
(2) Xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xx určení xxxxxx vynaložených na xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xx podporu xxxxxxx x xxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx na výzkum x xxxxx zahrnovaných xx odpočtu xxxxxxxxx xxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,
x) výčet xxxxxxxx, xxxxx poplatník považuje xx činnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx poplatník xxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx projektů výzkumu x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxxx při realizaci xxxxxxxx výzkumu x xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxxx pochybnosti, xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx vynaložené xxxx výdaji xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pochybností,
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx projektů xxxxxxx x xxxxxx, xxx xx ostatní xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) návrh xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Je-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výzkum x xxxxx zahrnovaných do xxxxxxx doručeno poplatníkovi xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 73a xx xxxxxxx.
93. Xxxxxx §35xx xxx: "Slevy xx xxxx xxx xxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
94. X §35xx xxxx. 2 se xx xxxxx "písm. x) xx e)," xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxx se jedná x xxxxxxxxxx, xxxxx xx rezidentem členského xxxxx Evropské xxxx, Xxxxxx nebo Islandu x" x na xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
95. X §35xx xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx v xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx 48xxxxxxx průměrné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx x 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
96. X §35xx xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 2, xxxxxxx xxxxxx příjmy xxxxxxxx xx samostatného xxxxxxx xxxx, se xxx xxxxxxxxx x xxxxxx základu nesnižuje x slevy xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx osob.".
97. Xx §35xx xx xxxxxx xxxx §35bb, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§35xx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zvýhodnění xx xxxx 3 000 Xx xxxxx, x xx xx výši xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx odpovídající minimální xxxx xxxxx §35x xxxx. 4, s xxxxxxxx xxxxxx,
a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
b) které xxxx osvobozeny,
c) x xxxxx xx xxx vybírána xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx, nevyužije-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §36 odst. 7 xxxx 8,
x) xxxxx xxxx xxxxx §38x xxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poplatník xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.
(3) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx slevy xx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx sleva"), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnaneckého xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(5) Xx-xx xxxxx poplatníka xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bonusem.
(6) Xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx podle §38g xxxx který se xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonus x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Při výplatě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx xxx vrácení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x roční xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonus xxxxxx xxxx xxxxx §38xx xxxx. 5 xxxx §35x xxxx. 6 xx 8.".
98. Xxxxxx §35c xxx: "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx fyzických xxxx".
99. X §35x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx,108)" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx členského státu Xxxxxxxx unie, Norska xxxx Islandu," x xxxxx "xxxx §35xx" xx nahrazují xxxxx "§35xx xxxx 35xx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 108 xx xxxxxxx.
100. V §35x se na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §38f xxxxxxx ze xxxxxxx".
101. X §35x xxxx. 5 se xx slova "uplatnit," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx je rezidentem xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxx a" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx tiskopisu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí.".
102. X §35x odst. 5 a xxxx. 9 se slova "xx xxxxxxxxx vydaném Xxxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx x zúčtování příjmů xx závislé xxxxxxxx".
103. V §35d xxxxxxxx 6 xx 8 znějí:
"(6) Xxx ročním zúčtování xxxxx a daňového xxxxxxxxxx poskytne xxxxxx xxxx poplatníkovi xxxxx xx dani podle §35x xxxxxxxxx xx xxxx daně xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx slevu. Xx-xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, má xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvýhodnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx jeho xxxxxx ze závislé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxx mu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zúčtování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příjmů nedosáhl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx při xxxxxx zúčtování záloh x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx měsících, x xxxxx úhrn xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nárok xxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zvýhodnění xxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx daň xxxxx o xxxxx xx dani xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Daň sníženou x slevu xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležející xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx §35x x xxxxxxxx xxxxxx. Daň xxxxxxxx x slevu xx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ještě x xxxxx na xxxx xxxxx §35x x xx takto xxxxxxxx xxx porovná x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxx na xxxx. Dále porovná xxxxxx bonus x xxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vypočte xxxxxx xx xxxxxxx bonusu. Xxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, zvýší xxxxxx xxxx x nevyplacenou xxxxxx xx daňovém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dani, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bonusu xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx rozdíl xx xxxx. Jestliže xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx daňový xxxxx, xxxxx plátce daně x přeplacenou částku xx daňovém xxxxxx xxxxxxxxx kladný xxxxxx xx dani, nebo x xx zvýší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx.
(8) Xxxxxxxxx xx xxxx x ročního xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zaměstnanecký bonus x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročního zúčtování xxxxx x daňového xxxxxxxxxx, vyplatí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března xx uplynutí zdaňovacího xxxxxx, činí-li úhrnná xxxx doplatku xx xxxxxxxxx xxxx xxx 50 Xx. Případný xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zvýhodnění plátce xxxx poplatníkovi xxxxxxx.".
104. V §35x xxxx. 9 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X částku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nejbližší xxxxx xxxxx na xxx xxxxxxx xxxx." x xxxx xxxxxxxx xx nahrazuje větou "Xxx vrácení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §38xx odst. 5.".
105. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
106. V §36 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx vkladního xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx roveň xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při jejich xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x emisním xxxxxx xxxxxxxxx, vkladního xxxxx xxxx vkladu xxxx xx roveň xxxxxxxxxxx xxxx v případě xxxxxx zpětného odkupu x rozdílu mezi xxxxx xxxxxxxx odkupu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
107. V §36 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "u poplatníků xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
108. X §36 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"u) z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxx zisk xx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx po přeměně xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
109. X §36 odst. 2 xxxx. v) xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx".
110. X §36 xxxx. 2 xx xxxxxxx w) xxxxxxx.
111. V §36 xxxx. 3 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "U xxxxxx xxxxxxxxx x §22 odst. 1 xxxx. g) xxxx 4 se xx xxxxxxx daně xxx xxx vybíranou srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx.".
112. X §36 odstavec 4 xxx:
"(4) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx příjem xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx příjmů xx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx dani vybírané xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxx §21 odst. 4 xxxxxxxxxxx xx tento xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo podílového xxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, s nímž xxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxx xx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx včetně daně, xxxxxx xxxx pro xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx xx snižuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx určený x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x podílového fondu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výnosů xxxxxx investičního fondu. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podíl xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, který xxx podílníkům xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
113. X §36 se xx odstavec 6 xxxxxx nový odstavec 7, xxxxx zní:
"(7) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 4 xx daňového přiznání, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxx xxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 8.
114. X §36 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, který xxx:
"(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xx zdrojů xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 19 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx účasti v xxxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxx xxxxx.".
115. §38a x 38x včetně xxxxxxx xxxxx:
"§38a
Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx
(1) Daně z xxxxxx se platí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx jako xxx podle xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tvrzené daně.
(2) Xxxxxxxxx tvrzenou xxxx xx částka xxxxxxxxx jako xxxxx, x jehož čitateli xx součin xxxx xxxxxxx poplatníkem v xxxxxxx přiznání, x xxxxxxxx daně odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx, a čísla 12 x v xxxx jmenovateli počet xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §10.
(3) X xxxxxxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.
(4) Zálohy neplatí
x) poplatník, jehož xxxxxxxxx tvrzená xxx xxxxxxxxxx 200&xxxx;000 Xx,
x) obec,
x) xxxx.
(5) Xxxxxx xxxx splatné xx 20. xxx po xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx který xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx předchozí xxxxxxx xxx, xxxxx se xxxx zálohy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém x xxxx xxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx platit xxxxxx xx daň, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x níž mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zdroj xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
§38x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zálohách
(1) Poplatník xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxxx výši, xxxxx x těchto xxxxxx x funkčních xxxxxxx xxx plátce daně xxxxxxxxx srazit xxxxxx xx daň x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 15 % ze xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxx zálohu na xxx x xxxxx xxxxx xxxxx základ xxxx xxxxxxx 50 % ze xxxxxxx xxxx.
(2) Ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17x xxxx. x)
x) zálohy xxxxx xx xxx předcházejícího xxx zápisu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nejedná x
1. xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx uvedený x §17 odst. 4, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nástupnická xxxxxxxxxx,
x) zálohy xxxxx ode xxx xxxxxx fúze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx družstvo, x xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaniklých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo družstev x xxx, xx xxxxx součet xx xxx xxxxxxxx zvýší x předchozí tvrzenou xxx nástupnické společnosti xxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx
1. xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů fyzických xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ode xxx zápisu xxxxxxx xxxxx na společníka xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx zápisu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx přeměně xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx zdaňovacího xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zanikající xxxx rozdělovanou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx zaplacené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17x xxxx. x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x nástupnickými xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x přeměn, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx hospodářského xxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 39b xx zrušuje.
116. X §38x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xx xxxxxxx xxxxxx".
117. X §38d xxxx. 3 se xx větu xxxxx xxxxxx věta "Xxx xxxxxx daně xxxxxxx x příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx požitků xx xxxxxxxxx stejně xxxx xxx odvodu xxxxx xxxxxxxxx záloh xx xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxx." x xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 4" xx xxxxxxxxx xxxxx " , x xxxxxxxx příjmů xxxxx §6,".
118. X §38d xxxx. 4 písmeno x) xxx:
"x) x §36 xxxx. 2 xxxx. p), xxxxx xxxxxxxxx
1. xxxxxxxx xx období, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx prohlášení x dani (§38k xxxx. 7),
2. xxxxxx příjmy xxxxxxx x §6 xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx,".
119. X §38d xxxx. 4 xxxx. x) x xxxx. 5 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx číslem "8".
120. X §38x xxxxxxxx 8 xxx:
"(8) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxxx požitků xxxxx xxx xxxxx, xxx xx stanoveno, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx 3 xxxx xx konce xxxxx, xx které byl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vyúčtování xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx daně x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §36 xxxx. 7 x 8. Poplatníkovi, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx ze xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxx požitků xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx srazit dodatečně, xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxx xx xxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vybírané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.".
121. X §38x xxxx. 10 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx" x xxxx xxxxx xx zrušuje.
122. V §38x xxxx. 3 se xxxxx "; xxxxxxx x příjmů xx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xx xx, xx xx jedná x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 14" xxxxxxx.
123. X §38x xxxx. 10 se xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".
124. X §38x xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx §35xx xxxx. 1 xxxx. a).".
125. X §38g xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxx 8".
126. Xx §38x xx vkládá xxxx §38xx, který včetně xxxxxxx xxx:
"§38xx
Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účet
(1) Xxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účet pro xxx z xxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xx závislé xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx daňový účet xxx xxx z xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx.".
127. X §38xx xxxx. 1 xx xx slova "xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx "a §35bb".
128. V §38x xxxxxxxx 1 x 2 xxx:
"(1) Xxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx činnosti x x xxxxxxxxx požitků xx platí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx daň xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx plátce xxxx xx xxxxxxx xxx výpočet zálohy, xxxxxx xx xxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx zúčtovaný xxxx vyplacený xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmy,
x) xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,
x) x xxxxx je xxx xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 100 Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx 100 Xx xx xxxx stokoruny xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
129. X §38x se xx konci odstavce 4 doplňuje xxxx "X xxxxxxx xxxxx xx xxxx podle §35xx xxxx. 1 xxxx. a) přihlédne xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx pro výpočet xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 4xxxxxxx průměrné xxxxxxx hrubé mzdy xxxxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx ze závislé xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.".
130. X §38x xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "K xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §35xx přihlédne xxxxxx xxxx rovněž xx xxx xxxxxx zúčtování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.".
131. V §38x xxxxxxxx 9 xxx:
"(9) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx lhůty, x xx ve xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bonusů x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
b) daně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
132. X §38x odstavec 14 xxx:
"(14) Xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx.".
133. X §38ch xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací období xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, sražených xxxxxxxx xx daň z xxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxxxx xxxxx xx xxxx podle §35xx x 35c x xxxxxxxxxxx měsíčních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zvýhodnění xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 15. února po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.".
134. X §38xx xxxx. 4 xx xxxxx "31. xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "15. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období".
135. X §38xx xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx neuplatňuje xxxxxx zvýhodnění, xxxxxx xxxx xxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zálohově xxxxxxxx xxxx x xxxx sníženou o xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob x x zaměstnaneckou slevu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 31. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 50 Xx. X vrácený xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x vyplacený xxxxxxxxxxxxx xxxxx sníží xxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx s xxxxx xxxxxxx jako s xxxxxxxxxx. Případný nedoplatek x xxxxxxx zúčtování xxxxx xx poplatníkovi xxxxxxx.".
136. §38x xxxxxx nadpisu xxx:
"§38x
Xxxxxx xx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx požitků xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx vyšší, než xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bonus xxxxx, xxx měl xxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx vyúčtování xxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx o dodatečně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňovém xxxxxx xxxxx plátce daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxx vyšší, xxx xx xxxxxxxxx, xxxx kterému xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx daňový xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx, vrátí xxxxxx xxxx xxxxxxx rozdíl, xxxxx neuplynuly 3 xxxx od xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx daně z xxxxxx xx závislé xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx nejdříve xxxxxx tento rozdíl x xxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx závislé xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx sníží xxxxxx xxxx nejbližší odvod xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx vzniklý xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podaného xxxxxxxxxxx.
(3) Poplatníkovi, xxxxxxx xxxx xxxxxxx záloha xxxxx, než xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyšší, xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx daně xxxxxx vzniklý rozdíl xx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X dodatečně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx na měsíčním xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx záloh xxxxxxx xxxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyplacenou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x úrokem x xxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnaneckém bonusu xxxx xx daňovém xxxxxx xxxxxxx
1. xxxxxxxxx plátce xxxx, xxxx
2. zaviněním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 6,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dlužná xxxxxx xx dani nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částka xx zaměstnaneckém xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx plátce daně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx závislé činnosti.
(5) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zaměstnaneckém xxxxxx xxxx xx daňovém xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx plátce xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyúčtování xxxx x příjmů xx xxxxxxx činnosti. X xxxxxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může plátce xxxx po podání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na záloze xxxx přeplacenou xxxxxx xx měsíčním xxxxxxx xxxxxx, x to x x případě, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiznání.
(6) V případě, xxx xxxxxx částka xx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx daňovém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, plátce xxxx
x) xxxxx xx xxxxxx s poplatníkem xxxx xxxxxx ze xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx u xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx podat dodatečné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo
x) oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx ji xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx povinnosti, xx povinen podat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.".
137. V §38j xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx " , x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x" xxxxxxx.
138. X §38j odst. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxx nástupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx e) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
139. X §38x xxxx. 2 písm. x) xx bod 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx 4 až 8 xx označují xxxx xxxx 3 xx 7.
140. V §38x odst. 2 xxxx. f) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "4 a 5" xxxxxxxxx xxxxx "3 x 4".
141. X §38x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x) xxxxxx 1 xx 8" xxxxxxxxx xxxxx "x)".
142. X §38x xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx záloh x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, též xxxxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zaměstnaneckého xxxxxx xxxxx §38xx xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §35d xxxx. 8.".
143. X §38x xxxxxxxx 3 xx 6 xxxxx:
"(3) Na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx povinen xx xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mzda, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx uchovat x xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx výpočet
x) xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vyplatil příjmy xx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxxx činnosti xxxxx jednotlivých poplatníků x xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx příjmů ze xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených v §38x xxxx. 10. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx závislé xxxxxxxx, xx údaje uvedené x tomto xxxxxxx xxxxxx správné, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně xxxxx za měsíc xxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx.".
144. X §38j xx xxxxxxxx 7 až 10 xxxxxxx.
145. X §38k xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "b)" xxxxxxxx xxxxx "a k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
146. X §38x odst. 5 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx " , a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx".
147. X §38x xxxx. 5 písm. x) bodě 3 xx xxxxx "300&xxxx;000" xxxxxxxxx xxxxxx "80 000".
148. V §38x xxxx. 5 xx xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) a i) xx zrušují.
149. X §38l xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxxx pořadatele xxxxxxx xxxxxx o výši x xxxxx daru,
x) xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x částce úroků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx stavebního xxxxxxx xxxx potvrzením xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx pobočky x xxxxxx xxxxx zaplacených x uplynulém xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x státní příspěvek, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx poskytnutého příslušnou xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx úvěrem,
x) x případě xxxxx poskytnutého xx xxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx vlastnictví,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx uvedené x §15 xxxx. 3 xxxx. x) x x) výpisem x xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx koupi xxxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povolením xxxx ohlášením stavby,
x) v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x §15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx x listu vlastnictví, xxx-xx x xxxxxx xxx, rodinný xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxx x xxxxx, anebo xxxxxxxx x trvalém xxxxxx, jde-li x xxx v užívání,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x §15 xxxx. 3 xxxx. x) x x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxx členem xxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx účely xxxxxxx x §15 odst. 3 xxxx. f), xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxx, rodinný xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) smlouvou o xxxxxxxxx připojištění se xxxxxxx příspěvkem, xxxxxxxx x doplňkovém penzijním xxxxxxx, smlouvou x xxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x každoročně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx příspěvkem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zdaňovací období,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího pojistnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx soukromé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 101 se xxxxxxx.
150. X §38x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx 15. února" xxxxxxx.
151. X §38x xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.
152. V §38x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx snižujících xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx" a xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx základ daně xxxxx §15 xxxx. 1" nahrazují xxxxx " , xxxxxxxxxxxxxx xxxxx základu xxxx xxxxx §15 xxxx. 1 a vyšší xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnovaných xx xxxxxxx xxxx xxxxx §23 odst. 14".
153. X §38x xx slova "; x xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §6 xxxxxxx x povinné xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 13" zrušují.
154. Část pátá xxxxxx xxxxxxx xxx:
"XXXX XXXX
XXXXXXXXXX
§39
Registrační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Poplatník daně x příjmů fyzických xxxx uvedený v §2 odst. 2 xx povinen podat xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x dani z xxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx dne, xx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx x
1. xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxx, xxxx
x) přijal xxxxxx x
1. xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 3 xx povinen podat xxxxxxxxx x registraci xxxxx odstavce 1, xxxxx
x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 písm. a), xxxx
b) xxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedený x §2 xxxx. 3 xx povinen xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 dnů xxx xxx, xx kterém
x) mu xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxx provozovna, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zdrojem xxxxxx, xxxxxx tuzemským xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických osob xxxx povinen podat xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx předmětem xxxx,
x) xxxxx jsou xxxxxxxxxx od daně, xxxx
x) x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
§39x
Xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx
(1) Xxxxxxxxx daně x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx uvedený x §17 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx právnických xxxx x příslušného xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx stálá xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxxx x registraci x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příslušného správce xxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx osob xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxxx
x) xxxxxxx vykonávat xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zdrojem xxxxxx,
x) xxxxxx příjmy xx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx získal xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zdrojem xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příslušného xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx začne vykonávat xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 4 x poplatník, xxxxx xxxx založený xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx předmětem xxxx,
x) xxxxx xxxx osvobozené xx xxxx, nebo
c) x nichž je xxx vybíraná srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
§39x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxxx xxxx.
(2) Xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přihlášku i xx plátcovu pokladnu. Xxx registraci xxxxxxxx xxxxxxxx plátce xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx plátcovu xxxxxxxx xxxx xxxxxx.".
155. Xx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx šestá x xxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:
"XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXX MEZD
§39x
Xxxx xxxxxx
(1) Odvod z xxxxx mezd je xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxx x úhrnu xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.
(2) Xxxxxxxx pojištěním xx xxx xxxxx xxxxxx x úhrnu xxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,
x) xxxxxxxxxx pojištění xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pojištění xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx.
§39d
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx, xxx zúčtovává xxxx xxxxxxx příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx činnost xxxx xxxxxx účast poplatníků x příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§39e
Xxxxxxx odvodu
Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxx vyplacené příjmy xx závislé xxxxxxxx x funkční xxxxxxx.
§39x
Základ xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx
a) xx xxxxxxx daně x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx
1. xxxxx zaokrouhlených xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx požitků x
2. úhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požitků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,
x) xxxx plátcem xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxx plátcem xxxx x příjmů ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx přídavek horníků,
x) plnění, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx zaměstnání.
(3) Xxxxxx odvodu z xxxxx mezd xx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se zahrnují xxxxx základu xxxxxx x úhrnu mezd xxxxxxxxxxxx příjmům poplatníků x xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx poplatníků xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, xx je xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx maximální xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxx mezd xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx dílčí xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx případě sníží xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§39g
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx základem xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx průměrného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x 48násobku xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako součin xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které x 2 xxxx xxxxxxxxx zdaňovacímu období, xxx který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.
§39h
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pojištění, xxxxxxx jsou xx xxxxxxx příjmů, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x úhrnu xxxx zahrnované xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xx závislé xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx odvodu.
(4) Odvod x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§39i
Xxxxxxxx sazby x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx x případě
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 21,5 %,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2,3 %,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx 0,4 %,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 7 %.
(2) Xxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činí 1,2 %.
§39x
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxx mezd je xxxxxxxxxx xxx.
§39x
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx správě xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.
§39x
Xxxxxx
(1) Odvod x úhrnu xxxx xx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx mezd xx xxx xxxxxxx xxxxxx nepoužije.
§39x
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zálohu.
(2) Xx hlášení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx daně. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx odvodu z xxxxx mezd xx xxxxxx xxxxxxxxxx přiznání, xx xxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx správné, xxxx xxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx odvodu z xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx hlášení x xxxxxx x úhrnu xxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx x úhrnu mezd xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiznání elektronicky.
(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx mezd xx povinen podat xxxxxxxxxx daně z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odvodové xxxxxxxx.
§39x
Xxxxxxxxxx
Poplatník xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx k odvodu x xxxxx mezd x příslušného xxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.
§39x
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx osobní xxxxxx účet
Poplatník xxxxxx x xxxxx xxxx hradí xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx z xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx.
ČÁST SEDMÁ
XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
§39p
Xxxxxxxxx xxxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vláda xx xxxx xxxxxx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx nouzového xxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx
x) provést úpravu xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x 5 xxxxxxxxxxx bodů,
x) xxxxxxxxx xx
1. xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zaměstnanců havarijních xxxxxx xx činnost x xxxxxx xxxxxxxx,
3. daně x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
§39q
Xxxxxxxxx Ministerstva financí
Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdostí x nesrovnalostí,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatníka, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x poplatníky xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxxxxx 10 let xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxx příjmy xx xxxxxx x xxxxxxxxx.".
Poznámky xxx xxxxx x. 36 x 36x xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx část xxxx.
156. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx xxxxxxx 6 se x názvu xxxxxxx (6-3) xx konci xxxxxxxx xxxx " , xxxxx xxxx xxxxxxxx prodejní plochu xxxxx xxx 2&xxxx;000 x2".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxx daňové xxxxxxxxxx xx xxxx 1993 xx 2014 x xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx x roce 2014, platí dosavadní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon dále xxxxx.
2. X xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xx xxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. zf) xxxxxx 1 až 3 x 7 xx 9 x x §19x odst. 1 xxxx. a) až x) x g) xx i) zákona x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx zisku, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx zákon č. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xx příjmy plynoucí xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx x penále x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. Ustanovení §6 xxxx. 13 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx použije xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x funkční xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 4 zákona x. 586/1992 Xx. xxxxxxxxx plátcem daně xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x vyplacené xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2015.
6. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem k xxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx xxxxxxxxxxxx od daně xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII tohoto xxxxxx xxxxx, jako xx xxx xxxx xxxxx dnem xx xxxx xxxxxxxxxxx odpisován xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx stanovovány x maximální xxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx zákona, xxx xxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx odpisu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx zákona.
7. Xx xxxxx xxxxx výtěžku loterií x xxxxxx podobných xxx xxxxx xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx založeni nebo xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xx použije §19 xxxx. 1 xxxx. xx) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx.
8. Ustanovení §24 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xx xxxxxx majetek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x následnou xxxxx xxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. prosince 2014 x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxx §25 odst. 1 písm. f) xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx přirážky k xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
10. Xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx emitovaných xx xxxxx roku 2007 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §36 odst. 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Xxxxx daňového xxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 30/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "se xxxxxxx xxxxxx záznam x xxxxxxx xxxx x xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx daně".
2. X §35 se xx konci odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx příslušnému xxxxxxx daně.".
3. X §45 xxxx. 2 xx xxxxx " , pokud xx právnická osoba xx této adrese xxxxxxxx umístěna" xxxxxxx.
4. V §51 xxxx. 4 xx xx xxxxx "x)," xxxxxxxx slova "x),".
5. X §53 xxxx. 1 se xxxxxxx f) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) xx k) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až j).
6. X §56 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platbou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
7. §69 xxxxxx nadpisu xxx:
"Xxxxxx xxxxxxxxxx schránka
§69
(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx žádosti daňovému xxxxxxxx xx technickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu x k xxxxxxxx xxxxxxxxxx shromažďovaným xx xxxxx xxxxxxxx subjektu; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx se podává x xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxxx je x požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx doručení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx zásilky xx xxxxxxxxx rukou; tento xxxxxxxxx xx neuplatní, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx žádosti a xxxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je nutné xxxxxxxxx při xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Současně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx, který byl x xxxxxxx zvolen; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
8. Za §69 xx vkládají nové §69x až 69c, xxxxx xxxxx:
"§69x
(1) Xxxxx přístupu xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx, xx xx
1. xxxxxxxx zastupovat xxxxxx subjekt xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx daně, xxxxx získané xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx, xxxx
2. xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Zmocnění x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx x správce xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxx xx x xxxxxxxxx na doručení xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxx xx vlastních xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx neuplatní, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiděleny.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx x xxx, xx xx xxx xxxxxx přístup xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu. Xxxxxxxx xx doručí xxxxxxxxxx xxxxx, x xx způsobem, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx již byly xxxxxxxxxx xxxxx přiděleny.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx daňového subjektu xxxxx podání xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxx omezit xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx ze xxxxx x x osobních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; §29 xxxx. 1 se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činit xxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx.
§69x
(1) Xxxxxxxxx osoba xx x přístupu do xxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x přístupovými xxxxx xxxxxxxx tak, xxx nemohlo dojít x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx přístupových údajů, xx povinna o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx financí stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx informační xxxxxxxx.
§69x
(1) Xxxxxxx xxxx zneplatní přístupové xxxxx neprodleně xx xxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx přístupové xxxxx; xxxxxxx přístupové xxxxx opětovně xxxxx 3 let xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69a odst. 1 xxxx. b).
(3) Správce xxxx xxxxx daňovou informační xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xx 3 xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx.".
9. V §71 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
10. X §72 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx,".
11. X §72 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
12. X §72 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx auditorem, je xxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxx 1 učinit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx odeslanou xxxxxxxx xxxxxxxx x §71 xxxx. 1.".
13. X §85 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxx xxxx xxxxx".
14. X §87 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx překážka xxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k dani, xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".
15. V §91 xxxx. 1 se xxxxx "správce daně xxxxx zúčastněné na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx xxxxx "byl správcem xxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx".
16. V §100 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx".
17. X §106 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "podání" xxxxxxxxx slovem "řízení".
18. V §106 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xx xxxx xxxx příjemců xxxxxxxxxx. Xx den doručení xxxxxxxxxx xx považuje xxx založení xx xxxxx.".
19. X §107 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní".
20. Xx §124 xx xxxxxx xxxx §124x, xxxxx xxx:
"§124x
Xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx základě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx neúčinným dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx, kterým xx xxxxxx zamítnuta nebo xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx právního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
21. §125 xx 131 včetně xxxxxxx xxxxx:
"§125
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx k registraci x jednotlivé dani.
§126
Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx
V xxxxxxxxx x registraci xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.
§127
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx registrovaných daňových xxxxxxxx
(1) Dojde-li xx xxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx subjekt uvádět xxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx listinu, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xx xxxxx 15 xxx xxx dne, xxx mu tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx ji xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx ve xxxxx 15 xxx ode xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx postup xx neuplatní, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informoval podle xxxxxxx x),
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx subjekty, které xxxxxxxx smlouvu o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části.
(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rejstříků xx xxxxxxxx, do xxxxx má zřízen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; okruh xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2.
§128
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Správce xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxx subjektem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v oznámení x xxxxx registračních xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx daňový xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx stanoví xxxxx, x xxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxx tak xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx x registraci nebo xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.
§129
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vad; xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x oznámením x xxxxx registračních xxxxx, rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxx.
(3) Správce xxxx podle xxxxxx xxxx rozhodne x xxxx úřední x xxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxx
a) nepodá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx výzvě k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zjištění xxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxx.
§130
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx dosud xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxx "CZ" x xxxxxxxx část, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx vlastní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.
(2) Xxxxxx identifikační xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinen uvádět xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxx, ke xxxxx xxx xxx tímto xxxxxxx identifikačním xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx správcem xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x fyzické xxxxx rodné xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx.
(4) Není-li xxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx přidělen, xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§131
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Dojde-li xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnost xx xxxxxx xxxxxxx xxxx; proti tomuto xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx xxx, x xxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, ke xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, x jeho xxxxxxx xxxx xxxxx.".
22. X §136 xx xx konci textu xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx".
23. X §137 xxxx. 1 xx xxxxx "25" xxxxxxxxx xxxxxx "20".
24. X §137 xxxx. 2 xx xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "3".
25. X §137 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx.".
26. V §141 odst. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxx xxxxxxxxx x nesprávné výši" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx; x xxxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečném xxxxxxxxxx xxxxx namítat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx".
27. X §143 xxxx. 5 xx xx slova "xxxxxx moci" xxxxxx xxxxx "dodatečného".
28. X §145 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxx x řádném xxxxxxx xxxxxxx xxx xx výši 0 Xx".
29. V §149 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxx zákon stanoví, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx daně xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.".
30. V §149 odst. 3 xx za slova "xxxxxx xxxxxxx daně," xxxxxxxx slova "xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtech,".
31. X §152 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxx xxxxxx pohledávky xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.".
32. X §155 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova " , xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx stranu xxxxxxxx xxxxxxxx účtu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".
33. V §155 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".
34. X §158 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx nedoplatkem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx byl xxxxxxxxxxx vymáhán xx xxxxxxx subjektu x xx xxxxxx xxxxxxx, xx nichž xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx u xxxxx xx pravděpodobné, xx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxx
b) xxxxx vymáhání xx xxxxxxx se zvláštními xxxx nepoměrnými obtížemi.".
35. X §160 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odložené na xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) x x).
36. X §174 odst. 5 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
37. X §180 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx informační xxxxxxxx".
38. X §181 xxxx. 2 xx xxxxxxx h) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x j) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
39. V §181 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.".
40. V §195 xxxx. 2 písm. x) x v §197 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx".
41. V §198 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
42. V §198 xxxx. 4 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx okamžik xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxx osobám xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x přerušení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.".
43. X §221 se xx xxxxx odstavce 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, případně xxxxx xxxxx, ohledání xxxxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx toho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; §80 xxxx. 2 x 4 se xxxxxxx xxxxxxx.".
44. X §224 xxxx. 1 se slova "Xxxxxxxxxx, xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx, které".
45. V §225 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
46. V §230 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 doplňuje xxxx "Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozvrhu.".
47. X §232 xxxx. 1 se xx slovo "předpisu" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx, xxxxx pohledávka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva váznoucím xx xxxxxxxx dražby,".
48. V §235 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
49. X §235 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxx vybíranou xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxx úhradě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx rozdíl xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx těmito xxxxxxxx".
50. X §235 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "1".
51. X §240 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tvrzení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxx dosud xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".
52. X §247 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx daní".
53. X §247 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxx řízení xxxx," xxxxxxx.
54. X §250 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx daňového xxxxxxx xxxx dodatečného daňového xxxxxxx xx nepředepíše x daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx její xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 částku xxxxx xxx 200 Kč.".
55. X §250 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) X xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx tvrzení, xxxxxx xxx tuto xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx tato xxxxxxx xxxx, použije xx xxx výpočtu xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxx horní xxxxxxx; xxxx pokuty za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tomto případě xxxx vždy xxxxxxx 500 Xx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
56. X §263 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "§69x xxxx. 5,".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly zřízeny xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx zachovány. Xxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje. Xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx oprávněným x přístupu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
2. Uplynula-li xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, uplatní xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Xx xxxx 2 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx mlčenlivosti, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx své pravomoci xxxxxxxxx xx plátců xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 456/2011 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §11 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx j) xx x), xxxxx znějí:
"x) xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx České xxxxxxxxx,
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,
3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,
4. xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) voják x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx je xx xxxx xxxxx xxxxxx hmotně xxxxxxxxxx xxxx voják x xxxxxxxx,
l) xxxxx, xxxxx je ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle písmen x) x x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a to xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".
2. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"§13a
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx
(1) K xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x) xx x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x) xxxx x příjmů,
b) xxxxxx x úhrnu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.".
3. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx k) až x), xxxxx xxxxx:
"x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
l) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx,
m) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".
Xx. VI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přechází xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx České správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx. x zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx přechází ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.
2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem státu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x sociálních xxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx. a xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx zněních xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx přechází xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem obrany, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zákona x. 582/1991 Sb. x xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx orgány Xxxxxxxx xxxxxx České republiky.
4. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2017 xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxx využíván převážně x výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx. x xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2017 na xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2017 na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx. x xxxxxx č. 589/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, která xxxxxxxx od 1. xxxxx 2017 xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx obrany, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cel xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2017 na Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxx zákona x. 582/1991 Xx. a xxxxxx č. 589/1992 Xx., xx zněních xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx přechází xx 1. ledna 2017 xx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx.
7. Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx práva x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 6 anebo x xxxxx xxxxxxxx související, xx xx stát xxxxxxxxxx smluvních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týkají xxxxx x xxx xxxxxxxxx, x vystupuje xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx xxxxx a jinými xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx.
8. X xxxxxxx x převzetí xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 6, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx majetku, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx vztahů x xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx listinou, xxxxxx Xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx Ministerstvo financí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodařit x provedení záznamu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Generální xxxxxxxx ředitelství, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx působnosti České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx zákona č. 582/1991 Sb. x xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.
10. Xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx přechází ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tito zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x sociálních xxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Sb. x xxxxxx č. 589/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx.
11. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx převážně podíleli xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x Generálního ředitelství xxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx. x xxxxxx č. 589/1992 Sb., xx xxxxxxx účinných přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
12. Výkon xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2017 xx Generální finanční xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx převážně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxx č. 582/1991 Xx. a xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxxxx účinných xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx přechází xx 1. ledna 2017 xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
13. Xxxxx xxxx x povinností vyplývajících x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvu xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2017 xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tito xxxxxxxxxxx převážně podíleli xx xxxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx. a xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx xxxxxxx účinných xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx přechází xx 1. xxxxx 2017 xx Ministerstvo financí.
14. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvu xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2017 na Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx. x xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 2017 xx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx republiky.
15. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx od zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx pojišťovna je xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž se xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx.
16. Xxxxxxxxx pojišťovny xxxx k 1. xxxxx 2017 xxxxxxx xxxxxx Generálnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx 1. xxxxx 2017 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění podle §16 xxxxxx x. 592/1992 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
17. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx, xx osoba xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx se do 31. xxxxxxxx 2016 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x nedoplatek na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaný x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx období xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 202/1990 Sb., x loteriích a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx znění xxxxxx x. 70/1994 Sb., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx. x zákona x. 300/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxx. 1 xx xxxxx " , xxxxx x zajistit, xxx provozovatelé xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanovený xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
2. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx terminál")" xxxxxxx.
3. V §4 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xx xxxx, jestliže provozování xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx her je x xxxxxxx x xxxxxx právními předpisy, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx technického xxxxxxxx.".
4. X §4 xx xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 6 až 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 11.
5. X §4 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 11 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 10.
6. X §4x xxxx. 4 xx slova "náklady xxxxxxxx xxxxxx, odvod xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx," nahrazují slovy "xxxxx x xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx x".
7. §4x a §5 xx zrušují.
8. §13 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§13
Vyúčtování xxxxxxx x xxxxxxx
Xxxxxxx komise nebo xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx vyúčtování loterie xxxx tomboly, xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx (sázkách) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru x x xxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx povolil.".
9. §15 xx xxxxxxx.
10. V §18 xx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.
11. X §22 x x §32 xxxx. 3 se xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "6".
12. V §28 odst. 2 xx slova "hry, x propočtu správního xxxxxxxx,4) o odvodech xx xxxxxx xxxxx x propočtu xxxxxx xx veřejně prospěšné xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3. Procesní xxxxxxx spojené s xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx zvláštním předpisem.10)" xxxxxxxxx slovem "xxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 xx xxxxxxx.
13. §29 xx xxxxxxx.
14. X §39 xx xxxxx "x 29" xxxxxxx.
15. X §40 odst. 1 xx číslo "12" xxxxxxxxx xxxxxx "9".
16. X §40 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxxx 1.
17. Xx xxxx pátou xx xxxxxx nová xxxx šestá, která xxxxxx xxxxxxx xxx:
"XXXX XXXXX
ODVOD X LOTERIÍ X XXXXXX XXXXXXXXX XXX
§41
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxx odvodu x xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx her xx xxxxxxxxxxxx loterie xxxx xxxx xxxxxxx xxx.
§41x
Xxxxxxx odvodu
Xxxxxxxxx odvodu x xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx hry.
§41x
Xxxxx základy xxxxxx
(1) Dílčí xxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxx, x xxxxxx xxxx vsazených částek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
a) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. a), x) x x) x xxxxxxx dílčího xxxxxx z xxxxxxx,
x) z provozovaných xxx xxxxx §2 xxxx. x), internetových xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §50 xxxx. 3 xxxx sázkových xxx xxxxx §2 xxxx. x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx sázek x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx,
x) x xxx provozovaných xxxxx §2 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvodu x xxxxxxxxx turnajových x xxxxxxxxxxxx sázkových her,
x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx c) x xxxxxxxx 3 x xxxxxxx dílčího xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx.
(2) Dílčí xxxxxx odvodu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x poměrné x xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx část xxxxxxx základu xxxxxx x výherních hracích xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx částka, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx převyšuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. x), x), x) x §50 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x) povoleného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx terminálu,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx herního xxxxxxxx povoleného podle §50 odst. 3.
(4) Pevnou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx součet xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx přístrojů x xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxx částku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxx (xxxxx) a xxxxxxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx).
§41x
Sazba xxxxxx
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her xxxx
x) 20 % xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,
x) 20 % xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z kursových xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx,
x) 20 % xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,
d) 20 % xxx xxxxx xxxxxx odvodu x xxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx,
e) 20 % xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx základu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
f) 55 Xx xxx pevnou xxxx xxxxxxx základu xxxxxx z výherních xxxxxxx přístrojů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§41d
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx her xx xxxxxxx xxxx xxxxxx dílčích odvodů.
(2) Dílčí xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx dílčího xxxxxxx xxxxxx a sazby xxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx základ se xxxxxx z xxxxx xxxxxxx základu, xx xxxxxxx xxxx součet xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx dílčího xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dílčího xxxxxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§41x
Xxxxxxxx xxxxxx
Odvodovým obdobím xx xxxxxxxxxx xxx.
§41x
Xxxxxxxx přiznání
Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx období; xxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx.
§41g
Zálohy
(1) Xxxxx x xxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxx xx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx xx odvod, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx daň xxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odvodového xxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx čtvrtletí, jako xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx povinen xxxxx hlášení x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx hlášení xxxxxxxxxx xxxxxx z loterií x jiných xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x hlášení plátce xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx uvedené v xxxxxxx xxxxxxxxxx odvodu x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§41x
Správa xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní dozor xxxxx §46 xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x jiných podobných xxx, které xxxxx xxxxx potřebuje pro xxxxx xxxxxxxx dozoru.
(3) Při xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx x jiných podobných xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
§41x
Rozpočtové xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxx x loterií x jiných podobných xxx xx xxxx xxxxxxx odvodu z xxxxxxxxx xxxxxxx přístrojů x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x
x) 20 % příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx a
x) 80 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xx části odvodu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jednotlivého xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx poměru průměrného xxxxx povolených xxxxxxxxx x xxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zařízení xxxxxx poplatníkovi v xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx podobných xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je x
x) 70 % příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx x
b) 30 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx podílejí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určení xxxx x xxx, xx se postupuje xxxxx vyhlášky k xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx část xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx sedmá.
18. X §42 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx," zrušují.
19. X §46 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx části šesté".
20. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "14" xxxxxxxxx xxxxxx "10".
21. X §48 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx j) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).
22. V §48 xxxx. 1 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx i) se xxxxxxx.
23. X §48 odst. 6 x 8 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
24. X §50 xxxx. 1 xx xxxxx "18 xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxx "18 xxxx. 4".
Čl. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxx xxxxxxx x loterií x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §4 xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxxxx x. 202/1990 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx podle §29 xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnostii čl. VII xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx zákona.
2. Prvním odvodovým xxxxxxx podle §41x xxxxxx č. 202/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2012.
3. Xxxxxx zálohovým xxxxxxx xxxxx §41g xxxx. 2 zákona x. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xx období xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx čtvrtletí ka1endářního xxxx 2012, xx xxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 184/1991 Sb., xxxxxx č. 338/1992 Xx., xxxxxx č. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 185/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 348/2009 Sb., xxxxxx x. 183/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx. x xxxxxx x. 300/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xx xxxxxxx g) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 15 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) a i) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx g) a x).
2. §10x xx zrušuje.
Xx. X
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxx x správě xxxxxxxx xxxxx §10x xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx podle zákona x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxxx čl. VII tohoto xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 18/1993 Xx., zákona x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 113/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 96/1996 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 203/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 169/1998 Xx., xxxxxx x. 95/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 364/2000 Xx., zákona x. 117/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 148/2002 Xx., zákona x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 476/2008 Xx., zákona x. 215/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 402/2010 Xx. x zákona x. 30/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §12 xx 15 xxxxxx nadpisů znějí:
"§12
Sazba xxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxx činí 9,5 %.
§13
Sazba xxxx darovací
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 19 %.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x bezúplatně xxxxxx povolenky činí 32 %.
§14
Xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Sazba xxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxxx 3 %.
§15
Xxxxxxx xxxx
Daň se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx.".
2. §17 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
3. X §18 se xxxxxxxx 5 zrušuje.
Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
4. X §19 xxxx. 2 písm. x) x x) a x §19 xxxx. 4 xxxx. a) x x) xx xxxxx "20&xxxx;000" xxxxxxxxx xxxxxx "50&xxxx;000".
5. X §20 xxxx. 6 xxxxxxx e) xxx:
"e) převody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x
1. xxxxxxxx společností, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
2. družstvem, je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,".
6. X §21 odst. 6 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx" xxxxxxxxx xxxxx "x vlastnictví xxxx do vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxx x" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx vkládá xxxxx "xx".
Xx. XII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxx, daně xxxxxxxx xxxx daně z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, postupuje xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Čl. XIII
Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Sb., xxxxxx x. 124/2005 Sb., xxxxxx č. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., zákona x. 172/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 489/2009 Xx., xxxxxx x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb. x zákona č. 47/2011 Sb., xx xxxx takto:
1. X §6 xxxx. 1 xx částka "1&xxxx;000&xxxx;000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "750 000 Kč".
2. V §37 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně a xxxxx xxxx. Vypočtená xxx xx xxxxx xxxxxxxx podle §28 xxxx. 2 písm. x). Xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx součet xxxxxxx daně x xxxxxxxxx daně.".
3. X §38 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) X xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx použití x částečným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx vrácení xxxxx xx daň xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx xxxx a sazby xxxx. Vypočtená xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x). X zboží xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx vypočte xxxxx xxxxxxxx 1.".
4. V §87 xxxx. 6 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx než 30 xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx x evidenci xxxx u xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxx, se použije xxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 593/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 244/1994 Xx., xxxxxx x. 132/1995 Xx., xxxxxx č. 211/1997 Sb., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Sb., xxxxxx x. 260/2002 Xx., zákona č. 176/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Xx. x xxxxxx x. 346/2010 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx. 2 x 3" xxxxxxx.
2. X §5 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Pohledávkou x xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx4) nebankovnímu xxxxxxxx xxxx vznikla xxxxxxx x bankovní xxxxxx, za xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xx xxxxx jiného xxxxx, xxxxx xx vůči Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxx xxxxx srovnatelného právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrů, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx poskytnutí xxxxxxx právo xxxxx, xxxxx není členem Xxxxxxxx xxxx ani xxxxx státem, xxxxx xx vůči České xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx, a xx i xxxxxx, xx použití xxxxxx xxxxx umožňuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vůči České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".
3. X §5 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xx závazky xxxxxxxx".
4. X §5a xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxx xxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx1) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx6x) x xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z úvěrů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Úvěrem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx položky nelze xxxxxxxx x".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x x 6x xx xxxxxxx.
5. X §8 odst. 1 se xx xxxxx "odst. 2" xxxxxxxx xxxxx "nebo x pohledávkám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zákoně x xxxxxx x příjmů13g)".
6. V §8x xxxxxxxx 1 x 2 zní:
"(1) Xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxxx pohledávkám, xxxxxxx xxxxxx je výdajem (xxxxxxxx) xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx1) x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx položky podle §5 x 5x, xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxx poplatníci xxxx x xxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
a) 18 xxxxxx, až xx výše 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) 36 xxxxxx, xx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky.
(2) X xxxxxxxxxx nabyté xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byla vyšší xxx 200&xxxx;000 Xx, xx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 pouze x případě, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx z příjmů xxxxx účastní x xxxxx xx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx.".
7. X §8a xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
8. V §8x xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xx 3" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1".
9. V §8c xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 3".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1993 xx 2014 x xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2014, xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxx x xxxx 2 jinak.
2. Xxxxxxxxxx §8x zákona x. 593/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx použije xxxxxxxxxx §8x zákona x. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx určení xxxx
Xx. XVII
Xxxxx č. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých xxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x rozpočtovém xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx. x zákona x. 377/2007 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §1 xx slova "x xxxx silniční" nahrazují xxxxx " , xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x úhrnu mezd xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění".
2. X §2 xx xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"a) xxxx xxxx odvod z xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) xx e).
3. X §2 písm. x) xx slova "xxxxxxx a)" nahrazují xxxxx "písmene x)" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx,3)" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxx,".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 se zrušuje.
4. X §2 xx za písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx souhrn výnosů xxxx xxxxx xxxxxxx x),".
Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx označují jako xxxxxxx x) x x).
5. V §2 xx na xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) x e) x x §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.
7. X §3 xxxx. 2 x x §4 xxxx. 2, 4, 5 x 9 xx xxxxx "xx x)" xxxxxxxxx xxxxx " , x) a x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x e)".
8. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "daňová xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx".
9. X §4 xxxx. 9 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xx" xxxxxx xxxxx "celostátním".
10. Xx §5 xx xxxxxx xxxx §5a, xxxxx včetně nadpisu xxx:
"§5x
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx příjmy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx
a) xxxx výnosu xxxxxx x xxxxx mezd xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxx pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.".
11. V §6 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
12. V §6 xxxx. 3 xx xxxxx "daňovou xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxx".
13. X nadpisu xxxxxxx x. 1 xx slova "xx x)" nahrazují xxxxx " , d) x x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 1 písm. x) x x)".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §4 odst. 1 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 63/2000 Xx., zákona č. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 295/2009 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx " , pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění".
ČÁST JEDENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 113/1997 Xx., zákona x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Sb., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 153/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona č. 221/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona č. 303/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx. a xxxxxx x. 263/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx "a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. X §1 se xxxxx " , x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
3. X §2 se věty xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
4. §3 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 67 xx 73 zní:
"§3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených x odstavci 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx; xx zaměstnance x xxxxxxxxx poměru xx xxx účely tohoto xxxxxx považuje xxx xxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxx pracovní poměr xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávními xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx činní xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx činnosti,
x) členové xxxxxxxx, xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx práci, xx xxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx,
x) fyzické xxxxx, které xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxx, xxxxx je tímto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx volbou těmto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se na xxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedeny x písmenech e) xx x) x x),
e) soudci,
x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx x xxxxxxxx xxxxx Prahy, kteří xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxxx, zástupce xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) dobrovolní pracovníci xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx67), xxxx xxxxxx je xx xxxxx pěstounské xxxx vyplácena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx68),
x) xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,
l) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx a Úřadu xxx zahraniční xxxxx x informace, vojáci x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx69),
m) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, za xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ni xxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxx společností xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prokuristy xxxxxxxx za příjem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx z příjmů,
x) členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxx za xxxxxxx v těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x daních x xxxxxx,
q) xxxxxxxxxxx, pokud se xxxxxx příjem z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx považuje xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,
r) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §23x odst. 2 xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxx x Xxxxx republice.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx70); xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx započitatelné xx xxxxxxx pojistného. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx. Zaměstnavateli xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumějí xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xxxxx zaměstnávají alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pracích konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx, x služební xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazeni x xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx považují xxxxxx, složky xxxx xxxx organizační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušníci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx71), x xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxx povinny platit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx a xx xxxxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx72).
(4) Osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx73) xxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx v Xxxxx republice ve xxxxxxxx tohoto zaměstnavatele.
67) §44 xx 47 zákona č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
68) §40x xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
69) Zákon č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 221/1993 Xx., o vojácích x povolání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
70) Xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) §9 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §6 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
5. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1, 1x xx 1e, 2, 52 a 53 xx xxxxxxx.
6. X §4 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
7. Xxxxxx xxx §5 xxx: "Xxxxxx xxxxxxxxxx".
8. V §5 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx pojistného" x xx slova "xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "ze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx".
9. X §5 xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 5 xxx:
"(2) Xx xxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx:
a) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměry,
b) xxxxxxxxx přídavek xxxxxxx5),
x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 62/1983 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx horníků, xx xxxxx zákona x. 189/2006 Xx.".
10. X §5 xxxx. 3 xx věta xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 7 xxxxxxx.
11. X §5 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "vyměřovacího xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. X §5 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx".
13. §5x xx zrušuje.
14. X §5x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx pojistného", xxxxx "x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx a xxxxx "50" xx xxxxxxxxx číslem "100".
15. X §5x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Vyměřovací xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Základem xxxxxxxxxx" x xxxxx "x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
16. X §5x xxxx. 2 xxxx. a) xx c) xx xxxxx "6" nahrazuje xxxxxx "5".
17. X §5x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "měsíčního xxxxxxx", slova "xxxxxxxxxx xxxxxx" se nahrazují xxxxx "základ xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx pojistného".
18. V §5x xx odstavec 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
19. X §5b xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 69 xxx:
"(3) Základem pojistného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx nemocenské pojištění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx69) xxxx xx výši 25 % z xxxxxx rovnající xx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podaném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx po část xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx určuje x xxx, že xxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx polovina xxxxxxxx mzdy. Základ xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodné podle xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účast xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
69) §6 xxxx. 1 písm. x) x §6 xxxx. 5 zákona x. 187/2006 Sb.".
20. X §5c xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Základem xxxxxxxxxx".
21. V §5x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Základem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, kterou xx xxxx xx výši xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x nemocenském pojištění xxx účast xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
22. X §5x xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx platí.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx základ xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dobrovolně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx který xx xxxx pojistné xxxxx.".
24. X §7 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxxxxx 6,5 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x §5,
b) xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx 6,5 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5x xxxx. 1 x 2,
x) osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 28 % xx základu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §5x xxxx. 1.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění xxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx 2,3 % ze xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x §5b xxxx. 3,
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,3 % xx základu pojistného xxxxxxxxx x §5x xxxx. 2.".
25. X §7 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 a 4.
26. X §8 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx důchodové pojištění xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 x zúčtovaných zaměstnanci xx xxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které platí xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x záloha xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx nahoru. Xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinen platit xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.".
27. X §8 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xx", xxxxx "pojistné, xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx" x slova "xxxxxxxxxx, xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xx pojistné, kterou".
28. X §8 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xx xxxxxxxx".
29. V §8 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx, které" nahrazují xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx".
30. X §8 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.
31. §9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 70 xxx:
"§9
(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění podle §8.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx odvodu x xxxxx mezd, xxxxxx toto xxxxxxx xxxx xxxxxxx hlášení x xxxxxxxxx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx. X xxxxx hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx70) x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
70) §72 xxxx. 1 daňového řádu.".
32. Xx konci §10 se doplňuje xxxx "Xxxxxx účtárna xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx považuje xx plátcovu xxxxxxxx.".
33. §11 xx xxxxxxx.
34. V §12 odst. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
35. X §12 odst. 1 se věta xxxxx xxxxxxx.
36. X §12 odstavec 2 zní:
"(2) Xxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, zaplatit xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, i xx xxx xxxxxx práva xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx důchodové pojištění xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.".
37. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
38. §13 se zrušuje.
39. §13x xx 15x xxxxxx nadpisů xxxxx:
"§13a
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx zálohy xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx věty xxxxx xxxxxxx, xxxxx daňový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výše, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo pokud xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pojistné xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, v xxxx xxxxxxx skutečnosti uvedené x §10 odst. 6 xxxx druhé xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx.
(3) Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx platit xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, zanikla x kalendářním xxxx xxxx povinnost proto, xx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx v §10 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx poté v xxxxx roce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xx xxxxxxx platit xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, jako xxxxx k zániku xxxx xxxxxxxxxx nedošlo; xxxxxxxxx xxxxxx zálohy xx pojistné přitom xxxxxx xx kalendářní xxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxx zálohy na xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7x zákona x xxxxxx x příjmů x xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů x předpokládaných xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "protokol x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 odst. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xx takový xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx zaniká xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx protokol x xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxx xxxxx xxxxxxx záloh xx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxx samostatně výdělečně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx měsíc trvaly xxxxxxxxxxx uvedené v §9 xxxx. 6 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, popřípadě, nebyla-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po celý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx.
(6) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 5 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x případech, xxx potřebné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx má xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Správce xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx, xxxxx důvody, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§14
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx platí xx xxxxxxxxxx celé xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §7 xxxx. 1 xxxx. x) x měsíčního xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx průměru, který x xxxxxxxx základu xxxxx §5x xxxx. 1 xx xxxxx xxx připadá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx aspoň xx část xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná činnost, x xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx přesáhla částku xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3, xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxx. Měsíčním základem xx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx nebo xxxxx.
(3) Za kalendářní xxxxx, x němž xxxx xxxx mělo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx xx záloha xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 5 xxxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předchází kalendářnímu xxxxxx, v xxxx xxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(4) X xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné, která xx xxxxx poplatníkem xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxx částkou, xxxx měsíční xxxxxx 100 % xxxxx xxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx výdaji, x xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxx daně x xxxxxx stanovené xxxxxxxx částkou.
(5) Xxxxxxx základ osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx 1,2xxxxxxx průměrné xxxx. Xxxxxxx základ xxxxxxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx 0,5xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx plátcem xxxxx na xxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx nebo xxxxx x platnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx bylo xxxx xxxx být podáno xxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxx na xxxxxxxx xx neplatí za xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx xxxxx xx xxxxxxx nemocenského nebo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx; kalendářním xxxxxxx xx xxx xxxxx části věty xxxx xxxxxxxxxx rozumí x xxxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx.
§14x
Xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 20. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zálohy xx xxxxxxxx zaplacené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx dodatečně zvýšit.
§14x
Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx část xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx, ve xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxx podán xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x pojistného.
§14x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx xxxxxx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx celé xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx těch kalendářních xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxx §14 odst. 6 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxxx xx 1. xx 20. xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx do xxxxxxxx x xxxxxxx xx konce kalendářního xxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaplaceno xx uplynutí lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo bylo xxxxxxxxx x této xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx vrácení tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx použití xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx závazku vůči xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx x dni x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§15
(1) Xxxxx, která xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx údaje x skutečnostech xxxxxxxxx x §9 xxxx. 6 písm. a) xx e) xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxx x tomto xxxxxxxx též xxxxx x xxxxxxxx, trvalý xxxxx a rodné xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, x xxx spolupracuje. Xxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx, xx povinna xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx přehled xxxxxx; xxxxxxxxxx §13a xxxx. 6 xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Údaj x xxxxxxx základu xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může xxx xxxxxxxxx změněn xxx x xxxxxx dodatečné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Zemře-li osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx v odstavcích 1 a 2, xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx její dědic xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxx z xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podáno xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxx xx z xxxxxxxxx, x něhož xx stanoví xxxxxx xxxx.
§15x
Xxxxxxxxx xxxxxxx pojistného
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xxx placení xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xx kalendářní xxx xx xxxxxx xx xxxx 48násobku xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xxxx úhrn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistného; xx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, avšak x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) x více zaměstnavatelů, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx však nemůže xxx vyšší než xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx sražena na xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx je xxxxxx xx xxxx 48xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx dále není xxxxxxxxx jinak.
(4) Xxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x součet xxxxxxx pojistného xxxx xxxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx x základu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxx xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistného osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx xx x tuto xxxxxxxxxxx xxxxxx nejdříve základ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx, x je-li xxxxxxxxxxx částka xxxxx xxx tento základ xxxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx částky základ xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxx xxxxx §5x xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx 4,3xxxxxxx xxxxxxxxxxx základu pojistného xxxxx odstavce 3.
§15x
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Nepožádá-li xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x roční xxxxxxxxx záloh na xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §15x xxxx. 2 písm. x) xxxx x §15a xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx pojistného na xxxxxxxxxxx tiskopisu o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, x to nejpozději xx xxx, ve xxxxxx podal nebo xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx záloh. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx roční xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x příjmů xxxxxxxxx osob ze xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx nejpozději xx xxx, xx kterém xxxxxxx x roční xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx zúčtování xxxxx na pojistné, xxxxx měla zaplatit xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tiskopisu x xxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx.".
40. X §16a xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx čtvrtá xx zrušuje.
41. X §17 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vrací plátci xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němž xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo České xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
42. X §17 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
43. X §17 xx odstavec 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
44. §18 xxxxxx nadpisu zní:
"§18
Xxxxxx xxxxxxxxxx xx společný xxxxxx xxxxxx účet
(1) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění xx společný xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx z xxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plátce, xxxxx xxxx pojistné xx xxxxxxxx osobní xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx.".
45. V §19 xxxx. 1 se xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx slova " , xxxxx xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx a zahraniční xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
46. X §19 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
47. §20 xxx:
"§20
(1) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnanec x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx se platí xxxxxxx pojistného. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou orgány Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastných xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
(3) Xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx Českou xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
48. §20x xx 22x xx xxxxxxx.
49. X §23 xx odstavce 4 a 5 xxxxxxx.
50. §23x xx xxxxxxx.
51. §24 až 25x xx xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. 1 písm. x), §25 odst. 2 xxxx. a), §25 odst. 3 xxxx. x) x §25 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2014, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx záloh xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx 2015, odvádí-li xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx záloh xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx pojistného xx xxxx do konce xxxx 2016 x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx porušení povinností xxxxxxxxxxx zákonem x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx období xxxx xxxxx 2015.
4. Xxx výběru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodů 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx před xxxxx 2017 se xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxx z dluhu xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx 2015, běží xx xx konce xxxx 2016 x xxxxxxx xx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxx vznikl xxxx xxxxx 2015, uhrazen xx xxxxx xxxx 2016, běží x xxxxxx xxxxx od 1. xxxxx 2017 xxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx 2015 xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx vzniklý xx xxxx 2014, xxxxx se týká xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xx roce 2014 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx 2015.
6. Xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení x orgány xxxxxxx x xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x rozhodování xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x pojistnému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 589/1992 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x promíjení penále, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného, k xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x to za xxxx xxxx rokem 2015; přitom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
7. Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účastné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odvádějí xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx 2015 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
8. Řízení xx xxxxxx uvedených x xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Xxxxx xxxx 1 xx 8 se xxxxxxxxx xx konce roku 2016.
10. Řízení xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 589/1992 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 2017, se xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
11. Xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 až 3 a 5 x nebyly xxxxxxxxx xx konce roku 2016, xxxxxx po xxxx 2016 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx včetně výkazu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 9 x 10 jsou xxxxxxxxx xxxxxxx i po xxxx 2016.
12. Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx xx xx kalendářního xxxxxx, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx rok 2014, x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx č. 116/2001 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 518/2002 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Sb., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 405/2006 Sb., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., zákona x. 305/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 177/2011 Xx., xxxxxx č. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Xx. x xxxxxx č. 263/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 se xxxxx "příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pojistného xx důchodové a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti," xx xxxxxxx.
2. X §6 xxxx. 4 xxxx. a) xxx 7 zní:
"7. x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx platí xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
3. X §6 xxxx. 4 se xxxxxxx c) xxxxxxx.
4. X §6 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "x plnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
5. X §6 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx platí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
6. X §6 xxxx. 4 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
7. X §7 xxxx. x) xx xxxxx "x), ch), i), x), x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xx), x), x), o) a x)".
8. X §7 xxxx. x) x x) xx xxxxx " , x)" zrušují.
9. X §7 písm. x) xx slova " , x), x) x v)" xxxxxxxxx xxxxx "a x)".
10. V §7 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
11. §10x včetně nadpisu xxx:
"§10a
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx dohodnutým x těmito orgány, x xx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pojistného, x xx nejpozději do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Správce xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx pojištěnců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
12. V §12 písm. d) xx xxxxx " , xxxxxx placení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx," xxxxxxx.
13. §13 xxx:
"§13
Xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx xxxxxxxxx přezkoumat xxxxxxxxx a úplnost xxxxxxx a hlášení, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnavatelé xxx xxxxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx povinni xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx předložení xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx x osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost.".
14. X §14 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) a c) xxxxxxx.
15. X §14 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxx 1 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxx 1 a 2.
16. V §14 xxxx. 3 xx xxxxxxx m) a x) xxxxxxx.
17. X §14 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
18. V §16c xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
19. X §16x xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "základy" xxxxxx slovo "pojištěnce".
20. V §37 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "sociální xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxx".
21. X §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
22. X §37 xxxx. 4 větě xxxxx se xxxxx "xxx pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxx".
23. X §37 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xxxx druhé x xxxxx se xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx pojistného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx 2015.".
24. V §38 xxxx. 4 xxxxxxx x) zní:
"f) xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
25. X §39x xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
26. X §39x xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo" xxxxxxx.
27. X §40x xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
28. X §40x odst. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
29. V §48 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "příslušné xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
30. X §48 se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:
"(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Oznamovací povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. e) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
31. X §48x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx39) xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 39 xx xxxxxxx.
32. X §48x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx40)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx daňové xxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 40 xx xxxxxxx.
33. X §48x odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx v §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).".
34. X §48x xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.
35. X §54 odst. 1 se xxxxx "§13 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
36. X §54 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxx. 2 xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
37. X §54a xx slova "x xxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx60x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60x xxxxxxx.
38. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX POJIŠTĚNÍ".
39. X xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
40. V §122x xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
41. X §123x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 platí xxx xxx dluh, xxxxx vznikl xxxx xxxxx 2015; za xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx 2015 se xxxxxx xxxxxxxx i xxxx vzniklý xx xxxx 2014, xxxxx xx týká xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxx 2014 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx 2015.".
42. X §123b xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx jen xxx xxxx, xxxxx vznikl xxxx xxxxx 2015; xx dluh xxxxxxx xxxx rokem 2015 xx přitom xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx roce 2014, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxx 2014 odvedeno xx xxxxxx xxxx rokem 2015.".
43. X §123x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxx xx xxxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx32)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 289/1997 Xx., xxxxxx x. 224/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx č. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx č. 188/2001 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 264/2002 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., zákona č. 377/2005 Xx., zákona x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx č. 152/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 178/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 108/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 135/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb. x xxxxxx x. 220/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "; za xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx považuje xxx xxxx, xx xxxxxx xx podpora x nezaměstnanosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx vedené x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx".
2. V §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx pojistného x xxxx rokem 2015 maximálního".
3. X §11 odst. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx před xxxxx 2015".
4. V §16 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 je" xxxxxxxxx xxxxx "je xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx 31. xxxxxxxx 2014" x za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx17)" se xxxxxxxx slova "(dále xxx "vyměřovací základ")".
5. V §16 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxx xx 31. prosinci 2014 xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx sazba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zaměstnance x xxxxx odvodu x xxxxx xxxx xx xxxxxxx pojištění připadající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x úhrnu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxx xx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxxx zjišťuje, a x xxx, xx xx xxxxx koeficient xxxxxxx x přesností xx čtyři xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění
Xx. XXIII
Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona č. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 302/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 180/2011 Xx. x xxxxxx x. 263/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pokladna podle xxxxxxxx xxxx,".
2. X §3 xxxx. x), §19 odst. 8 a §95 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxx t) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) správcem xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
4. X §18 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx" vkládají xxxxx "xxxxxx xx".
5. V §18 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění".
6. V §18 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx základu" nahrazují xxxxx "základu pojistného" x xxxxx "vyměřovacích" x "vyměřovací" xx xxxxxxx.
7. X §85 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "zákona" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx,".
8. V §90 písm. b) xx xxxxx " , x xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" zrušují.
9. §93 xxx:
"§93
(1) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx povinen xxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxxx, x xx xx 15 dnů xx svého vzniku. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx účtárny xxxx xxxxxxx xx styku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělený variabilní xxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zahraniční xxxxxxxxxxx.".
10. X §94 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "okresní správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správci pojistného" x xxxxx "8" xx nahrazuje xxxxxx "15".
11. X §94 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxx pojistného" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. X §95 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) výši xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx".
13. V §97 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx základy" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. X xxxxx páté xxxxx XX xxxx 2 xxxxx 2 včetně xxxxxxx xxx:
"Xxxxx 2
Sdělování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx
§115x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx obdržení xxxxxx xxxxx xx zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné.
(2) Xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx důchodové pojištění x odvodu z xxxxx mezd xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xx správci xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx.".
15. V §117 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx registru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xx x nemocenském xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
16. V §122 odst. 3 xxxx. x) x x §123 odst. 1 a xxxx. 3 písm. x) xx slova "a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
17. X §123 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) x x) zrušují.
Xxxxxxxxx xxxxxxx g) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
18. V §131 xxxx. 1 xx písmena x) xx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
19. X §131 xxxx. 2 se xxxxx "xx x) x x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xx x) x x) až m)", xxxxx "x) xx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x)" x xxxxx "xxxx. k)" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".
20. X §136 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
21. V §136 xxxx. 2 xx xxxxx "až g) x x) až x)" xxxxxxxxx xxxxx "xx x) a x) xx x)", xxxxx "x) xx x)" se xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x)" x xxxxx "xxxx. x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x)".
22. V §167x xx xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xxxxxxxxx, které xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx projednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., zákona x. 282/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx. x zákona x. 73/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §11 xxxx. 1 x x označení xxxxxxx x. 1 xx xxxxx "x. 1" xxxxxxx.
2. Část xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 a 17 xxxxxxx.
3. X §48 odst. 1 xxxx. x) xx xxx 5 xxxxxxx.
4. X §48 xxxx. 1 xx xxxxxxx b) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
5. X §48 xxxx. 1 písm. x) xx slova " , a xxxxxxxxxx xx pojistném x xxxxxx" xxxxxxx.
6. X §50 xxxx. 1 xx xxxxxxx a) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx d) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx c).
7. V §52 xxxx první xx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx," zrušují.
8. X xxxxx xxxxx xx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
9. X §73 xx odstavce 2 xx 4 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
10. V §74 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
11. V §75 xxxx. 1 x 3 xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.
12. V §77 xx slova "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojistného a xxxxxx" zrušují.
13. X §84 odst. 1 xx xxxxxxx x) x b) xxxxxxx.
14. X §84 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx 1 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxx 1 x 2.
15. X §84 xxxx. 1 xx xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
16. X §84 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3 až 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 6.
17. X §84 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "placení xxxxxxxxxx," xxxxxxx.
18. X §84 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx 4" xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 3".
19. X §89 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:
"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro ně x sociálním zabezpečení x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x mezinárodních xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x zaměstnancích, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.".
20. Xxxxxxx č. 2 xx xxxxxxx.
XXXX ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona x pojistném na xxxxxxxxx zdravotní pojištění
Čl. XXX
Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx č. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 138/2001 Xx., xxxxxx č. 49/2002 Xx., zákona x. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx č. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., zákona x. 73/2011 Xx. x xxxxxx č. 138/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx "všeobecné" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
2. §1 xxxxxx nadpisu xxx:
"§1
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Tento xxxxx xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx (xxxx xxx "pojistné") x xxxxxxx zvláštního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (dále xxx "xxxxxxxx účet").
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Správcem xxxxxxxxxx xx příslušný xxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx republiky.".
3. §2 xxxxxx nadpisu xxx:
"§2
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx pojistného xxxx
x) zaměstnanci,
b) xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné,
c) xxxxx xxx započitatelných xxxxxx,
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxxx pojištěnců xxxx.
(3) Kdo se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bez xxxxxxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxx pojištěnce, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
4. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.
5. Za §2 xx xxxxxxxx xxxx §2x xx 2x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 49 až 52 xxxxx:
"§2x
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, povinnost xxxxxx xxxxxxxx vzniká
a) xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné xxxx zahájení samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx rozumí i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx stal xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,
x) státu x xxxxxxxx pojištěnce dnem, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stal, x xxxxxx dnem, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pojištěncem.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v tomto xxxxxxxxx přerušil. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklad x xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpětně xxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx předloží xxxxxx x zdravotním pojištění xxx xxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx dobu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobyt v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx takový xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x prodlení.
Oznamovací povinnost xxxxxx pojistného
§2b
(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx vzniku skutečnosti, xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx o
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x zaměstnání, xxxxx xxxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci xx xxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xx 8 xxx xx xxxxxxxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx tyto skutečnosti xxxxxxxxxxxxxx známy; oznámení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx čísla zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x státních xxxxxxxxxx,
x) skutečnostech rozhodných xxx xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx mezinárodní smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx49) (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx"), xxxxx mu xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx takové xxxxx na veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx kontaktní xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx pojištěnce x xxxxx zdravotní pojišťovny xxxxxxxxxxx.
(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxx.
(4) Zaměstnanec, xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, x zaměstnanec, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), je xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíčně xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zaměstnance. Xxxx hlášení xx xxxxxx xxxx součást xxxxxxx x zúčtování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojistného.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost, je xxxxxxx za tento xxxxxxxxxx rok podat xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přehled x svých xxxxxxxx x xxxxxxxx vynaložených xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení, xxxxxxxxxxx zálohách xx xxxxxxxx, základu pojistného xxxxxxxxxxx podle §3x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx základu xxxxxxxxxx.
§2x
Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx poměru a xx xxx ukončení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx den, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nastoupil x výkonu xxxxxx, xxx-xx x státního xxxxxxxxxxx den nástupu xxxxxx, x xx xxx ukončení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx služebního xxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxx x družstvech, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx družstvo, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) u xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxx vykonávají pro xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou jsou xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx začal xxxxxxxxx xxxxxxxxx práci, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxx, na xxxxx xxxx dohoda sjednána, xxxxxx x některém xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx započitatelného xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx den kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx poprvé xx xxxxxxxx dohody o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xxxx uplynula xxxx, xx xxxxxx byla xxxx dohoda sjednána; xxxxxxxx x období, xx xxxxx byla xxxxxx sjednána, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x za xxx xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx kterém bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx, x za xxx ukončení zaměstnání xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxx,
x) u členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebyli x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, den, xx xxxxx členu náleží xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx jsou xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx uvolněni nebo xxxxx před zvolením xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xx xxxxx xxxx xxxxxx nenáleží; plní-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úkoly xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xx xx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x je xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxx ustanovení, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx ještě xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx hejtmana xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,
x) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x za den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období, popřípadě xxx zániku xxxxxxx,
x) x xxxxx vlády, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx, xxxxx Xxxx xxx rozhlasové a xxxxxxxxx xxxxxxxx, členů Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv den xxxxxxx xx xxxxxx, x za xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxxxx x) až x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx funkce a xxxxxx xxxxxxxxxx nevznikl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx nástupu xx xxxxxx, x xx xxx ukončení xxxxxxxxxx xx považuje xxx skončení výkonu xxxxxx,x) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxx, a za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poslední xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxxx,
x) x pěstouna, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxx xxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50), xxx zahájení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx den xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) x pěstouna, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51), den, xx xxxxx náleží tato xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx, xx něhož xxxx xxxxxx nenáleží x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) u xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx,
x) u xxxx činných v xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx výkonu xxxxx, x xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x) xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat xxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xx plynou, xxxx mají xxxxxxx xxxxxx ze závislé xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu práce.
§2d
Pojištěnec, xxxxx xx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nesplnil x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xx 8 xxx ode xxx, xxx xx xxxx takovou xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 8 xxx xxx xxx, xxx se xxxx takovou xxxxxx, xxxxx tato povinnost xxxx xxxxxxx osobám xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §2f x 2x.
§2x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 8 xxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx") pro xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x číslo xxxxxxxxxx, xxxxx
x) přerušil xxxxx xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx informace x xxxxxxx podmínek xxx přerušení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx pojištěncem.
(2) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx bezplatně.
Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
§2x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx52) xxxxxxxx xx 8 xxx ode dne xxxxxx xx matriční xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxx, příjmení a xxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad52) xxxxxxx sdělit tomuto xxxxxxxxxxxxx přidělené xxxxx xxxxx.
§2x
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxx práce, xxxxxxxx xxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, školská xxxxxxxx x další xxxxxx orgány x xxxx právnické xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx vzhledem x xxxxxxxx své xxxxxxxx vedou xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pojištěnců starších 15 let do xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xxx xxxxxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxxxxx.
§2x
Xxxxxxxxxx xxxxxxx pojistného
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §2x a x §2x xx 2x.
(2) Správce pojistného xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§2x
Xxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx činí x
x) xxxxxxxxxxx 6,5 %,
x) xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx 6,5 %,
x) osoby xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 13,5 %,
x) xxxxx 13,5 %.
49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 988/2009 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1244/2010.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění nařízení Xxxxxx (XX) x. 1244/2010.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1231/2010 ze xxx 24. listopadu 2010, xxxxxx se rozšiřuje xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 na státní xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 ze xxx 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci Xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2864/72, nařízení Xxxx (XXX) x. 1390/81, nařízení Xxxx (XXX) x. 1247/92, xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1248/92, xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1945/93, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 3095/95, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 118/97, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1290/97, nařízení Rady (XX) x. 1223/98, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1606/98, nařízení Xxxx (XX) x. 307/1999, nařízení Rady (XX) x. 1399/1999, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1386/2001, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 859/2003, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 631/2004, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 647/2005, nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) x. 629/2006, xxxxxxxx Rady (XX) č. 1791/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 1992/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 592/2008.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 574/72, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx (XXX) x. 1408/71 o xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnané xxxxx x xxxxxx xxxxxx pohybující se x xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 878/73, xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1661/85, xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1248/92, nařízení Xxxx (XXX) č. 1945/93, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 3095/95, xxxxxxxx Rady (XX) x. 1290/97, nařízení Xxxx (XX) x. 1223/98, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1606/98, xxxxxxxx Rady (XX) x. 307/1999, nařízení Xxxx (XX) x. 1399/1999, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 89/2001, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1386/2001, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 410/2002, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 859/2003, xxxxxxxx Komise (ES) x. 1851/2003, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 631/2004, nařízení Komise (XX) x. 77/2005, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 647/2005, nařízení Xxxxxx (ES) x. 207/2006, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 629/2006, xxxxxxxx Rady (XX) x. 1791/2006, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 311/2007, xxxxxxxx Komise (XX) č. 101/2008, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 120/2009.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxx x. 82/2000 Xx. x. x.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Svazovou republikou Xxxxxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x. 130/2002 Xx. x. x.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 2/2007 Xx. m. x.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Tureckou republikou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 135/2004 Xx. x. x.
Xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pod x. 41/2009 Sb. x. x.
Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Státem Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhlášená pod x. 73/2002 Xx. x. x.
Xxxxxxxxxx Rady 2005/690/XX ze xxx 18. července 2005 x xxxxxxxx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx straně xxxxx.
Xxxxxxxxxx Rady x Xxxxxx 2000/204/XX, XXXX xx dne 24. xxxxx 2000 x xxxxxxxx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx společenstvím x xxxx členskými xxxxx xx xxxxx straně x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx druhé.
Rozhodnutí Xxxx x Xxxxxx 98/238/XX, XXXX xx xxx 26. xxxxx 1998 x xxxxxxxx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx druhé.
50) Xxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
51) Zákon x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
52) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, jménu a xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. Xxxxxx xxx §3 zní: "Xxxxxx xxxxxxxxxx".
7. V §3 odstavce 1 xx 4 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxx požitků xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x příjmů.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x
x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx5),
x) plnění, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Pro xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx po skončení xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 2 obdobně.
(4) Xxxxxxxx xx zaměstnance xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 7 xx xxxxxxx.
8. V §3 xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 x 11 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 18 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 17.
9. X §3 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Minimální xxxxxx xxxxxxxxxx je tvořen xxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíčních xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojistného xx základní xxxxx xxxxxxxxx mzdy xx xxxxx, xxxxx xxxxx x prvnímu dni xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx platí (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx").".
10. V §3 xx odstavec 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11x xx 11x a xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 17 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 16.
11. V §3 odst. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx základ pojistného".
12. X §3 odst. 6 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §3 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
14. X §3 xxxx. 6 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "rozhodné" xxxxxxxxx xxxxxx "pojistné" x xxxx "Xxxxxxxxxxx základem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx." se xxxxxxx.
15. X §3 xxxx. 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx základ" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
16. V §3 xxxx. 7 xxxx. x) xx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx měsíc".
17. X §3 odst. 7 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x kalendářním xxxxxx", xxxxx "xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx13)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx" x slova "v xxxxxxxx 8" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx 6".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 13 xx xxxxxxx.
18. V §3 xxxxxxxx 8 xxx:
"(8) Xxxxx xx x kalendářním měsíci xxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxxxxxx, je zaměstnanec xxxxxxx doplatit správci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 13,5 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx stanovené pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíc. Xx-xx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxx zálohu na xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx první, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxxxx, x xx vždy xx lhůtě xxxxxxxxx xxx xxxxx pojistného xx xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx základ xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
19. V §3 xxxx. 9 xx slova "vyměřovacího xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "1 až 8" se xxxxxxxxx xxxxx "1 až 6".
20. X §3 xxxx. 10 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §3 odst. 11 větě první xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "vyměřovacím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx pojistného podle xxxxxxxx 5".
22. X §3 xxxx. 12 xx věta první xxxxxxxxx xxxxx "Xx-xx xxxxxxxxxxx vyplácen příjem x cizí xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů." x xxxx xxxxx xx zrušuje.
23. X §3 xxxx. 13 xxxx xxxxx se xxxxx "vyměřovacím xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "základů xxxxxxxxxx".
24. X §3 xxxxxxxx 14 xxx:
"(14) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx základů xxxxxxxxxx zaměstnance u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx je v xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx zaměstnanec x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx x x případě xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx roce, xxxxx x téhož zaměstnavatele,
b) x xxxx zaměstnavatelů, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancem x xxxxx jeho základů xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistného, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".
25. X §3 xx xxxxxxxx 15 x 16 xxxxxxx.
26. X §3a xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx dílčí xxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x z xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xx 21x se xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
27. V §3x odst. 2 xx xxxxx "z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "vyměřovací xxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "50 %" se xxxxxxx, xxxxx "xxxx. 15" xx xxxxxxxxx xxxxx "odst. 13" x slovo "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxxxxxxx".
28. V §3x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx".
29. V §3x xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "odst. 6".
30. X §3x odst. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx x slova "xxxxxxxxxxxx základu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. V §3x xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,".
32. X §3x odst. 3 závěrečné části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx" a xxxx "Xxxxxxxxxxx základem x xxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx." se zrušuje.
33. X §3x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx základ" nahrazují xxxxx "xxxxxx pojistného".
34. X §3x odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "pojistné".
35. X §3x xxxx. 4 písm. b) xx slova "xxxxxxx 3" xxxxxxx.
36. X §3x xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "základů xxxxxxxxxx", slovo "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "základ xxxxxxxxxx".
37. §3x zní:
"§3b
Základem xxxxxxxxxx x xxxxx xxx započitatelných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.".
38. X §3x xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xx výši 5&xxxx;355 Xx na xxxxxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 37 xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.
39. X §3x odst. 2 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
40. §4 včetně xxxxxxx xxx:
"§4
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx období, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx u xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xx pojistné platí. X xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobím, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.".
41. V §5 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx srazí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxx zaměstnance.".
42. X §5 odst. 2 xx slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xx xxxxxxxx", xxxxx "xx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" a xxxxx "od 1." xx xxxxxxx.
43. X §5 odstavec 3 xxx:
"(3) Pojistné xx xxxxxx správci xxxxxxxxxx.".
44. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§6
Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx osobní daňový xxxx
(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hradí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účet xxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx z xxxxx xxxx.".
45. V §7 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xx který xx xxxxx, xx osmého" xxxxxxxxx xxxxx "do xxxxxxxxx".
46. X §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx", xx xxxx xxxxx xx slova "za xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx" x xxxxx "je xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxx" xx nahrazují slovy "xxx xxxxxxx pojištěncem".
47. X §8 xxxx. 2 se slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxxxxxxxx základu" xx xxxxxxxxx slovy "xx základu xxxxxxxxxx" x xxxxx "§24 xxxx. 2" se xxxxxxxxx xxxxx "§2x xxxx. 6".
48. X §8 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
49. X §8 xxxx. 6 xx xxxxx "§2 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "§2x xxxx. x)" x xxxxx "(§14)" se xxxxxxx.
50. X xxxxxxx nad §10 se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx".
51. V §10 xx slovo "zdanitelných" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx platí, xx xxxxxx" se nahrazují xxxxx "xx dvacátého".
52. X §11 xx xxxxx "zdanitelných" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx", xxxxx "x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xx správcem xxxxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx pojistného".
53. X xxxxxxx §12 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
54. X §12 odst. 1 xx xxxxx "Xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx pojistného xxxx37)" xxxxxxxxx slovy "X xxxxxxxx pojištěnců" x xxxxx "20. xxx xxxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "patnáctého xxx příslušného".
55. V §12 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "veřejného".
56. §14 xx 19 xx xxxxxxx.
57. V §20 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx")" xxxxxxx x xx konci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
58. §21 xxx:
"§21
(1) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účtu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx pojistného xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých zdravotních xxxxxxxxxx x počty xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxx měsíce xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx dne kalendářního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojistného x částku xxxxx xxxxxx z úhrnu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tuto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účet xx xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx.
(3) Počty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxx státních pojištěnců Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxx částku ve xxxx pojistného xxxxxxxxxxxxx xx počet státních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dne kalendářního xxxxxx.
(4) Správce účtu xxxxxx xx patnáctého xxx xxxxxxxxxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxxxxx. Celkovou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnu xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx počtem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny.
(5) Xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxx, xx xx xxxxxx pojistného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, platby xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxx xxxx na xxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx o daních x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převedená xx xxxxxxxx účet Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jiných plnění, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx operace x xx xxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxxx xxxxxxxx počtem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx vypočtenou xxxxxx x xxxxxx xx výši zálohy xx xxxxxx nákladných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 6 xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zdravotní pojišťovnu xxxxxxx správce xxxx xx její účet xxxxxxxxxx xxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx na podnět xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xxxxxx ve xxxx 0,1 % x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokutu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxx xxxxxxx účtu nesplní xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,1 % x dlužné částky xx každý den xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx hradit xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxx je nesplnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 správcem xxxxxxxxxx.".
59. X §21a xx xxxxxxxx 7 xx 9 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 13 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7 xx 10.
60. X §21x xxxx. 10 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxx započtení xxxxx odstavce 7" xxxxxxx.
61. §22 xx xxxxxxx.
62. §23 se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 25x, 25x, 39, 39a a 40 zrušuje, x xx včetně xxxxxx xx poznámky xxx xxxxx.
63. §24 xx 26x se včetně xxxxxxx xxxxxxx.
64. §26x xx 28x xx xxxxxx nadpisů zrušují.
Xx. XXVI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Pojišťovna") a xxxxxxxx, oborové, podnikové x další zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx veřejné zdravotní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxx x přirážky x xxxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 2014.
2. Pojišťovna x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxx osobami samostatně xxxxxxxxxxx x osobami xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx 2015.
3. Xxxx převede xx zvláštní xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx č. 592/1992 Xx. (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 48/1997 Xx. x xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx 2015, x xx dne 15. xxxxx 2015.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaměstnavatelů x xxxxxx od 18. xxxxxxxx 2014 xx 20. xxxxx 2015 x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů v xxxxxx xx 18. xxxxxxxx 2014 xx 8. xxxxx 2015 xxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx správci xxxxxxxxxx xxxx podle zákona x. 592/1992 Xx. (xxxx jen "xxxxxxx xxxx") xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2014. Xxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 2015, xxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2014.
5. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x výběru xxxxxx x xxxxxxxx pojistného xx xxxx xx xxxxx xxxx 2016 x pokut xxxxxxxxx xx nesplnění nebo xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxx č. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx 2015.
6. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 a 2 xxxxxx podávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výběru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxxx pokut x výběru xxxxxx x dlužného xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx 2017 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxx, který xxxxxx před xxxxx 2015, xxxx xx xx xxxxx xxxx 2016 a xxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx-xx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxx vznikl xxxx xxxxx 2015, xxxxxxx xx konce xxxx 2016, xxxx x xxxxxx dluhu xx 1. xxxxx 2017 xxxx x xxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.
8. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x. 48/1997 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x zákona č. 592/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx, xxxxxx, přirážky x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x uložení pokut xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x promíjení penále, xx xxxxxxxxx pravděpodobné xxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxx dluhů xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 48/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx č. 592/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxx xxxxx 2015; přitom postupují xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Zaměstnavatelé, xxxxxxxxxxx, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stát x osoby xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění za xxxx xxxx xxxxx 2015 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
10. Xxxxxx ve věcech xxxxxxxxx v xxxx 8 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
11. Xxxxx xxxx 1, 2 a 5 xx 10 xx xxxxxxxxx xx xxxxx roku 2016.
12. Xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 48/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx 2017 a do xxxxx roku 2016 xxxxxxxxxx neskončená, xxxxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxx řízení xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
13. Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx, penále, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x pokuty, xxxxx xxxx platby xxxx xxxxxxx x bodech 1, 2, 5 x 7 x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2016, xxxxxx xx roce 2016 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, podle xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ve větě xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx vydaná podle xxxx 11 a 12 jsou exekučním xxxxxxx i po xxxx 2016.
14. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx po 1. xxxxx 2015, xxxxx xxxxxxx do 8. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015. Xxxx xxxxxx xx stane součástí xxxxxxx přerozdělování x xxxx 2016.
15. Xxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx dluhy xx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016, xxxxx xxxxxxx do 8. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx správci účtu xxxxxx vybraného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016. Xxxx xxxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 2017.
16. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §23 xxxx. 1 až 5 x 7 až 10 xxxxxx č. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXVII
Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného pod x. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 459/2000 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., zákona x. 285/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Sb., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Sb., xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 123/2005 Sb., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx č. 47/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 245/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 340/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 57/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 270/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 59/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx. x zákona č. 362/2009 Sb., se xxxx xxxxx:
1. Xx §1 se xxxxxx xxxx §1x, xxxxx xxx:
"§1x
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je účastna xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx pojištěnec xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx státy Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x Xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xx rozumí činnost xxxxxxxxxxx, ze které xx xxxxxx, nebo xx měly xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx požitky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
(5) Zaměstnavatelem xx xxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx i xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle jejích xxxxxxx, i xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx smluvního xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xx sídlem nebo xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx-xx tato osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx sídlo, xxxxx i xxxxx xxxx organizační xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx stanovené evidenci x příslušného xxxxxx x České xxxxxxxxx, x u fyzické xxxxx xxxxx jejího xxxxxxxx pobytu, popřípadě, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxxx.".
2. Xx §1x xx vkládá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx části xxxxx, xxxxx xxxxx:
"XXXX DRUHÁ
POJIŠTĚNCI".
3. §2 x 3 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 50 xxxxx:
"Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§2
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx
1. xx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx států ke xxxxxxxxxxx pojištění50) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx"), nebo
2. xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Česká republika,
b) xxxx xxxxxx pobyt, xxx-xx x
1. osobu, x jejímuž zdravotnímu xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx mezinárodní smlouvy xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 1, xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx zdravotního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vykonávají xxxxxxxxx práci xxxxx §5 písm. x) xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx požívají diplomatických xxxxx a xxxxxx, xxxx xxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx x Xxxxx republice xxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx.
§3
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká
a) xxxxx uvedené v §2 xxxx. 1 xxxx. a) bodě 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx a zaniká xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, nebo dnem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. a) bodě 2 a v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 dnem, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx republika, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxx xxxx, kdy x xxxxxx zdravotnímu xxxxxxxxx přestala xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx uvedené x §2 odst. 1 xxxx. x) bodě 2 xxxx jejího xxxxxxx do xxxxxxxxxx x zaniká xxxx xxxxxx úmrtí, dnem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx tohoto povolení xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
50) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 988/2009 a xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010.
Nařízení Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 ze xxx 16. xxxx 2009, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 1244/2010.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 na xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xx které xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1408/71 xx xxx 14. června 1971 x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx Xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 2864/72, xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1390/81, xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1247/92, xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1248/92, xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1945/93, nařízení Xxxx (ES) x. 3095/95, nařízení Xxxx (XX) x. 118/97, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1290/97, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1223/98, nařízení Rady (XX) č. 1606/98, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 307/1999, nařízení Xxxx (XX) č. 1399/1999, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1386/2001, xxxxxxxx Rady (XX) x. 859/2003, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 631/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 647/2005, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 629/2006, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1791/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1992/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 592/2008.
Nařízení Rady (XXX) č. 574/72, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx k xxxxxxxx (XXX) x. 1408/71 x uplatňování systémů xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pohybující xx x rámci Xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 878/73, nařízení Xxxx (XXX) x. 1661/85, nařízení Xxxx (XXX) č. 1248/92, xxxxxxxx Rady (EHS) x. 1945/93, xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 3095/95, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1290/97, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1223/98, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1606/98, nařízení Rady (XX) x. 307/1999, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1399/1999, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 89/2001, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1386/2001, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 410/2002, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 859/2003, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1851/2003, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) x. 631/2004, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 77/2005, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 647/2005, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 207/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 629/2006, xxxxxxxx Rady (XX) x. 1791/2006, xxxxxxxx Komise (XX) x. 311/2007, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 101/2008, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 120/2009.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxxx republikou x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxx x. 82/2000 Sb. m. x.
Xxxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhlášená xxx x. 130/2002 Xx. x. x.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x. 2/2007 Xx. x. x.
Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pod x. 135/2004 Xx. x. x.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x. 41/2009 Xx. x. x.
Xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxx č. 73/2002 Xx. x. x.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2005/690/XX xx xxx 18. xxxxxxxx 2005 x xxxxxxxx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Evropským xxxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx straně x Xxxxxxxxx demokratickou a xxxxxxx republikou xx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx Rady x Komise 2000/204/XX, XXXX xx xxx 24. ledna 2000 x uzavření Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropským společenstvím x jeho členskými xxxxx na xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxx 98/238/XX, XXXX xx xxx 26. xxxxx 1998 x xxxxxxxx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx společenstvím x xxxx členskými xxxxx xx xxxxx xxxxxx x Tuniskou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.".
4. Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx druhé za §3 xx xxxxxxx.
5. §4 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§4
Xxxxxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Účast xx zdravotním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1, xxxxx xx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx odhlásil ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Pojištěnec xx může xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxxxxxx pobytu v xxxxxxxxx, xxxxx xx xx tuto xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemné prohlášení. Xxxxxxxxxxx pobytem x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pobyt delší 6 měsíců; xxxxx 6 měsíců xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.
(3) Xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxx xx přerušuje xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx, xx však dříve, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přerušení xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx dobu xxxxxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb.
(5) Xxxxxxxx x oznámením xxxxxxxx xxxxxxxxx účasti xx zdravotním pojištění xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Přerušit xxxxx na zdravotním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění.".
6. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, který xxxxxx nadpisu xxx:
"§4x
Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) O xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadovat součinnost xx státních orgánů x dalších xxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx vyžádáním xxxxxxx a požadované xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
7. Nadpis xxx §5 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. X §5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Pro účely xxxxxxxxxxx pojištění se".
9. X §5 písm. x) úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxx;" a xxxxx "xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx a slova "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx".
10. X §5 xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "funkční xxxxxxx".
11. X §5 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
12. V §5 xxxx. x) xxxxxx 4 xx 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
13. X §5 xxxxxxx x) a c) xxxxx:
"x) za osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx plynou nebo xx měly plynout xxxxxx x xxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx s xxxxxx z autorské xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx zákona upravujícího xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně,
c) za xxxxx xxx započitatelných xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx xxxx x případě osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx uvedena x písmenech x) x x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trvají xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
14. §6 xx xxxxxxx.
15. X §7 xxxx. 1 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:".
16. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xxxxx "poživatele" nahrazuje xxxxxx "poživatelé".
17. V §7 xxxx. 1 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "příjemci".
18. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "uchazeči".
19. V §7 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene k) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx osobu xx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx".
20. X §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx".
21. V §7 xxxx. 1 xxxx. o) se xxxxx "cizince" nahrazuje xxxxxx "cizinci".
22. V §7 xxxx. 1 xxxx. p) xx xxxxx "žadatele" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", slova "xxxx dítě" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxx, jemuž" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxx".
23. X §7 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx pojištěnci xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx i) x xxxxx, pokud xxxx příjmy xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti.".
24. §8 x 9 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
25. Xxxx xxxxx xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
26. X §12 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Pojištěnec xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx".
27. X §12 písmena x) xx x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx se xx 8 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxxx xxxxxx xxxxx neobdržel,
b) sdělit xxxxxxx svému xxxxxxxxxxxxxx
1. x xxx nástupu xx xxxxxxxxxx, u xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx pojištěn; xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx, stane-li se xxxxxxxxxxx jiné zdravotní xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx zaměstnání; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx oznamované xxxxxxxxxxx, xx se xxxx xxxx přestal xxx xxxxxxx pojištěncem,
3. skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxx zdravotnímu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxx zdravotní pojištění, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
28. X §12 xxxxxxx x) xxx:
"x) vrátit do 8 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxx
1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. změně xxxxxxxxx pojišťovny,
3. xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
29. X §12 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx
1. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx předpis Evropské xxxx,
2. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx uvedeném x xxxx 1,
3. xxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedeném x xxxx 1, na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
5. xxxxx x rodinných xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx,".
30. V §12 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x).
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xx pojištěna xxxxx xxxxxx x xxx xxxx narození.".
31. X §15 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx potravin pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x stanovení výše x podmínek xxxxxx x xxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.".
32. Za §40 xx xxxxxxxx nové §40x x 40x, xxxxx včetně nadpisu xxxxx:
"§40x
Xxxxxx xxxxxxxx pojištěnců
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky (xxxx jen "správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o pojištěncích: xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě rodné xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v místě xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxx trvalý pobyt xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40b. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sloučila, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx registru xxxxxxxxxx x všech xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.
(2) Na úhradě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nákladů je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nákladů Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny Xxxxx republiky.
§40b
(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,
a) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel,
b) xxxxx z agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x registru xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx osobách, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x).
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx den, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
d) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
f) xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
h) xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození xxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil.
(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, popřípadě xxxxxx změna,
b) rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx povolení x xxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vstup na xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx číslo; xxxxxx-xx xxxxx číslo přiděleno, xxxxxxxxx se jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum narození,
k) xxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. d) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo.
(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(7) X poskytovaných xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(8) Správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rodných xxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.".
33. Xx §42 xx vkládají xxxx §42x a 42x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:
"§42x
Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvá i xx xxxxxxxx zaměstnání.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx mají xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo x souvislosti s xxxx xxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx touto povinností xxxx osobám xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx někomu xxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxxxx, publikační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx mlčenlivosti. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pomocí výpočetní xxxxxxxx.
§42x
Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxx poskytnout
a) xxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx pojištěnců a xxxx, xxx xxxx x xx pojištěni,
b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx x provádění této xxxxxxxx,
x) Veřejnému ochránci xxxx informace, xxxxx xx vyžádá v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
34. X §43 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Zdravotní xxxxxxxxxx vede xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxx pojištěnci a xxxxxxxxxxx regulačních poplatků xxxxx §16x a xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se započítávají xx xxxxxx podle §16x xxxx. 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby tomuto xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx adresu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xx xxxxxxxx pojištěnce xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výpisu x osobního účtu xxxxx o hrazených xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx pojištěnce v xxxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxx včetně zaplacených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16x x doplatků xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx xx xxxx období, xxxxxxxxx xxxx údaje za xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx období x této zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx vyžádání pojištěnce xxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxx osobnímu xxxx. Xx-xx k xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxx souhlas, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
35. X xxxxx xxxxx xxxx se xxxxx "X XXXXXXXX X XXXXXXXXXX" xxxxxxx.
36. X §44 xx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 až 3.
37. X §44 xxxx. 1 xx xxxxx "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x)" a xxxxx "500" se xxxxxxxxx xxxxxx "1&xxxx;000".
38. X §44 xxxx. 3 xx xxxxx "xx 5" nahrazují xxxxx "x 2".
39. §45 xx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 45 x 46 zrušuje.
40. X §53 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx pojistného, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "pokut" x xxxx poslední xx xxxxxxx.
41. X §53 xx odstavce 2 až 7 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 8 xx 13 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 7.
42. X §53 xxxx. 2 xx xxxxx "xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx uložení xxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
43. V §53 odst. 3 xx xxxxx "; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
44. V §53x xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
45. X §53x odst. 1 xx slova " , xxxxxxxx xxxxxxxx x pojistnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxx 20&xxxx;000 Kč" zrušují.
46. X §53x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 3.
47. X §53x odst. 2 xxxx první se xxxxx " , xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx penále" zrušují x xxxxx "plátce xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx".
48. V §53x xxxx. 2 xx xxxx druhé se xxxxx " , xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
49. X §53x xxxx. 3 xx xxxxx " , xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo penále" xxxxxxx x xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx47)" xx nahrazují xxxxx "xx nevztahuje xxxxxxx řád47)".
Poznámka pod xxxxx č. 47 xxx:
"47) Xxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
50. X xxxxxxx x. 3 xxxxxx A xxxx. x) xx za xxxxxxx "XXX xxxxxxxxx" xxxxxx položka "INT xxxxxxx xxxxxxxxx" a xx položku "PRL xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx položka "XXX xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx".
51. X Xxxxxxx x. 3 oddílu X xxxxxxx 3 xxx:
&xxxx;
3
&xxxx;
1
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx
&xxxx;
xxx. xxxxxx 12 x 12 xx; xx xxxxxxxxxx XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, X16; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx XXX; xxx xxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx po xxxxxxxxx revizním xxxxxxx
&xxxx;
100%; xxx. 160 Kč xx 1 xx; X
Čl. XXVIII
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxx x podmínky xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2012 u xxxx léčivých xxxxxxxxx, x xxxxxxx Ústav xx 1. června 2012 xxxxxxxx žádost xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xx-xx xxxxxx, dnem xxxxxx xxxxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxx cena pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx 50 Kč, xx xxxxxx, x xx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky
Xx. XXXX
Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 592/1992 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 69/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona č. 49/2002 Xx., xxxxxx x. 420/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 117/2006 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 x x §24x odst. 1 xx slovo "všeobecné" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
2. X §4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx ve xxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxx xx Pojišťovnu xx xxxxxxxxxxxx pojistného xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
3. X §4 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx8),".
4. V §6 xxxxxxxx 7 xxx:
"(7) Pokud xx Pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxx fond x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx fondu xxxxxxxx část příjmů xxxxxxxxx x §4 xxxx. a), x xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 0,40 % těchto xxxxxx.".
5. V §7 odst. 1 xxxx. a) se xxxxx "platby xxxxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx podle §4 xxxx. x)".
6. X §7 odst. 1 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxxxx" zrušují.
7. X §7 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x výnosu xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx podle §4 xxxx. x)", slova " , xxxxxxxx x xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "náhrad xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vynaložených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx10)".
"10) Xxxxx x. 306/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.".
8. X §7 xxxx. 6 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxx".
9. V §7x odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §7x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
10. §24x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 8x xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx, oborových, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx č. 48/1997 Xx., zákona x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx č. 420/2003 Sb., zákona x. 438/2004 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 351/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 xx 3, §4 xxxx. 1 x x §23x xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 1, §4x xxxx. 1 x 3, §5 xxxx. 2, §6 xxxx. 4 xxxx. x) a xxxx. 8 písm. x), §8 odst. 1, §13 xxxx. x), §18 xxxx. 1, §19 xxxx. 3 x v §23x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "veřejného".
3. §8x xx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x xxxxxxx.
4. X §12 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Příjmem zaměstnanecké xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pojišťovnu po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
5. X §12 xxxx. 2 xxxxxxx b) xxx:
"x) příjmy xxxxxxxx xx xxxxxx stanovených xxxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění8),".
6. Xxxxxxxx pod čarou x. 6 xx xxxxxxx.
7. X §16 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přerozdělení, x výnosu xxxxxx," xxxxxxxxx slovy "příjmů xxxxx §12 xxxx. 1", slova " , přirážek x xxxxxxxxxx" se xxxxxxx x xxxxx "náhrad xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xx péči xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx22)".
Poznámka xxx xxxxx č. 22 xxx:
"22) Zákon x. 306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.".
8. X §17 xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1".
9. X §18 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxx" zrušují.
10. X §19 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx naplněn xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vyrovnaně, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx příjmů xxxxxxxxx x §12 xxxx. 1, x xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,40 % xxxxxx xxxxxx.".
11. X §23 odst. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxx" x xxxxx "oznámit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x níž xx xxxx xxxxxxx xxxxx pojištěna x xxx xxxxxx xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Xx., zákona x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Sb., zákona x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona č. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 31/1996 Xx., zákona x. 142/1996 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx č. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona č. 367/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 137/2001 Sb., zákona x. 231/2001 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 120/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 153/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 340/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., zákona x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Xx., zákona x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Sb., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Sb., xxxxxx č. 135/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 308/2006 Xx., zákona č. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 295/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 198/2009 Sb., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., zákona x. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx. a xxxxxx x. 218/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §175v xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. V §277 xxxx. 1 xx xxxxx " , xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti" xxxxxxx.
3. X §279 odst. 2 xxxx. f) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pojištění" xxxxxxx.
4. X §336x odst. 1 xxxx. c) se xxxxx " , xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
5. X §337x odst. 1 xxxx. e) xx xxxxx "příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx.
6. X §338x xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx d) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).
7. V §338xx odst. 1 xxxx. g) se xxxxx "x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx" zrušují.
Čl. XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podle §338p xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxx §338x xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxx xxx, kdo xxxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna zákona x České xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXIII
X §7x xxxx. 8 písm. b) xxxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx zákona x. 145/2000 Xx. x xxxxxx x. 439/2003 Xx., xxx 4 xxx:
"4. xxxxxx potvrzeními, xxxxx xxxxxx xxxxxx než 30 xxx, že xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx evidován xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXIV
X §103x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Xx., xx xxxxx "xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti," nahrazují xxxxx "xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky evidován xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterého xx xxxxxxxx posečkání xxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx,".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxx x §103x xxxx. 1 xxxxxx č. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 47/2006 Xx., neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx podle §103a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xx dobu 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použije xxxx xxxxxxxxxx §103x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon)
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx č. 38/1994 Xx., zákona č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx č. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Sb., xxxxxx x. 19/1997 Xx., zákona x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona č. 83/1998 Sb., zákona x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 159/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Sb., xxxxxx č. 122/2000 Xx., xxxxxx č. 123/2000 Sb., xxxxxx x. 124/2000 Sb., xxxxxx č. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 247/2000 Xx., xxxxxx č. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Sb., xxxxxx x. 100/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona č. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 477/2001 Sb., zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., zákona x. 86/2002 Sb., xxxxxx x. 119/2002 Sb., xxxxxx č. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., zákona x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., zákona x. 130/2003 Xx., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx č. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 58/2005 Xx., xxxxxx č. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., zákona č. 253/2005 Sb., zákona x. 358/2005 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 76/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 179/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Sb., xxxxxx x. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Sb., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Sb., xxxxxx č. 254/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx. x zákona x. 152/2011 Xx., xx mění takto:
1. X §45x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx36x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správci xxxx za předpokladu, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 36b xx xxxxxxx.
2. X §45x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36c, 36x a 36x xxxxxxx.
Dosavadní písmena x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).
3. X §45x xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36x xx xxxxxxx.
4. X §45x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx registraci xxxx příslušné oznámení36b)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
5. X §45a se xx xxxxx odstavce 3 doplňuje xxxx "Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
6. X §45x xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x podle odstavce 2 xxxx. a) x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx krajské pobočce x xx území xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxx odstavce 2 xxxx. b).".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx poplatcích
Xx. XXXXXX
Zákon č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Sb., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 103/2000 Sb., xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Sb., zákona x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Sb., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Xx. x xxxxxx č. 218/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §5 se xxxxx "xx základu xxxxxxxx" nahrazují slovy "x poplatku, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx částkou".
2. X §5 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Procentní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x sazby xxxxxxxx.".
3. X §6 xxxxxxxx 7 xxx:
"(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxx xxxxx českých xxxxxx.".
4. V §11 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx," zrušují.
ČÁST DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x účetnictví
Xx. XXXXXXX
V §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Sb. x xxxxxx x. 437/2003 Xx., se slova "xxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky".
Čl. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxxxx č. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x x xxxx splatných závazků xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx úřadech
Xx. XL
Zákon č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 284/2004 Xx., ve xxxxx zákona č. 70/2006 Xx., xxxxxx 214/2006 Xx., x xxxxxx x. 223/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5a)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx daně".
2. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 5x xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) x x).
3. X §2 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje tečkou x písmeno x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5x zrušuje.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., zákona č. 83/1995 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona č. 306/1997 Sb., zákona x. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., xxxxxx č. 239/2001 Xx., zákona x. 319/2001 Sb., zákona x. 126/2002 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 439/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., zákona x. 70/2006 Sb., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Xx., zákona x. 443/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 37/2007 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., zákona x. 433/2008 Xx., xxxxxx č. 215/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 287/2009 Xx., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx. x xxxxxx č. 139/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §38 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx," xxxxxxx.
2. X §38 xxxx. 3 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x), x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx i).
3. X §38 xxxx. 5 se slova "x x)" nahrazují xxxxx "x x)".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxx povinna xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3 xxxx. f) x x) xxxxxx č. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §18 odst. 1 zákona č. 143/1992 Sb., x xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx., xxxxxxx x) xxx:
"b) pojistné xx sociální zabezpečení xxxx pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X §260a xxxx. 4 xxxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 1/2002 Xx., xxxxxx x. 187/2004 Xx. x xxxxxx x. 104/2011 Xx., xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx než 30 xxx, xx xxxxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nemají x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky evidován xxxxxxxxxx,".
XXXX TŘICÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
X §20 xxxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx daně x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "hospodaření x xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxx nacistické perzekuce
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 217/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se §8 včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 5 xxxxxxx.
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Změna zákona x dráhách
Xx. XXXXX
X §27a xxxx. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 23/2000 Sb., xxxxxx č. 103/2004 Xx. x xxxxxx x. 296/2007 Xx., xx xxxxx "dluží xxxxxxxxxx xx daních, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx x xxxxxxxx xxxx x orgánů Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxx 30 xxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech
Xx. XXXXXX
Zákon č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 406/2001 Sb., xxxxxx č. 212/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx č. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx č. 41/2011 Xx., zákona x. 73/2011 Xx. a xxxxxx x. 139/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §25x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx zákona x správě xxxx x poplatků" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx".
2. X §25x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxx řízení x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx," x xxxxx "xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x" xxxxxxx.
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxx, které xx xxxxxxx zachovávat x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zneužitím, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §25x xxxx. 3 písm. e) xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx údaje vztahují x řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX TŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx statistické xxxxxx
Čl. X
X §9 xxxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 81/2004 Sb. x xxxxxx x. 230/2006 Sb., odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxx statistický xxxx xxxx požadovat z xxxxx xxxxxxxxx
a) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou orgány xxxxxxxx xxxxxx zpracovány x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx4x) x pro xxxxxxx xxxxxx statistických xxxxxxxx4x),
x) x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx určení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4x),
c) xxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení, xxxxx nejsou získávány xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxxxxx údaje osob, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovány x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x, 5 x 5d xx xxxxxxx.
Čl. LI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xx dobu 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x. 89/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x právnických xxxx xxxxx, u xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x adresu xxxxx podnikání, xxxx-xx xx od adresy xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, organizační xxxxxxx státu xxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx se xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob rodné xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xx xxxx 2 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x. 89/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x údajů xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxx odvádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. LII
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., zákona č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 125/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona č. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona č. 134/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 213/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx č. 414/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., zákona x. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona č. 427/2010 Xx. x xxxxxx č. 73/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 xxxx. a) závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" zrušují a xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
2. X §5 xxxx. 1 písm. x) se xxxx 3 a 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx 5 xx 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 3 xx 11.
3. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx 6 xx 10 zrušují.
Xxxxxxxxx xxx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxx 6.
4. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxxx" xxxxxxx.
5. V §5 xxxx. 2 xxxx poslední x x §5 xxxx. 8 xxxx. x) xx slova "a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti" zrušují.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x podmínkách převodu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx
Xx. LIII
Xxxxx č. 95/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx x x změně xxxxxx x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 253/2001 Xx., xxxxxx x. 253/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2004 Xx., zákona x. 94/2005 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx č. 178/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx. x xxxxxx x. 118/2008 Sb., xx xxxx takto:
1. X §11 odst. 1 písmeno x) xxx:
"c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx než 30 xxx, xx xxxx x xxxxxxxx daní x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx je povoleno xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx.".
2. V §11 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x opatřeních xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx porušujícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví
Xx. XXX
X §14x odst. 2 xxxx. b) xxxxxx č. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dovozu, xxxxxx a zpětného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 255/2004 Xx., zákona č. 173/2007 Xx. x xxxxxx x. 219/2011 Xx., xxx 4 xxx:
"4. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx než 30 xxx, že xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Finanční xxxxxx České republiky xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx nedoplatek.".
XXXX TŘICÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x pobytu cizinců xx území České xxxxxxxxx
Xx. LV
X §46 xxxx. 7 xxxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxx 30 xxx, že xxxx x evidenci daní x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky xxx orgánů Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx splátky; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxx skutečnost,
x) jde-li x xxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx než 30 dnů, xx xxxx obchodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemá x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx nedoplatek s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Změna zákona x sociálně-právní xxxxxxx xxxx
Čl. LVI
X §46 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx. x zákona x. 134/2006 Sb., xx slovo "pojištění," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x" a xxxxx "x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti" xx zrušují.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
V §60 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx slovo "xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x" x xxxxx "x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x spojeneckých xxxxx x letech 1939 xx 1945
Čl. XXXXX
X §7 xxxxxx č. 39/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušníkům československých xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx armád x xxxxxx 1939 až 1945, se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XXX
X §10 odst. 2 xxxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx zaměstnanců xxx platební neschopnosti xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 73/2011 Xx., xx slova "x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx pojistného".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. LX
X §71 odst. 4 xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Xx., se xxxxx "x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x evidenci xxxxxxxx
Xx. XXX
X xxxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxx č. 73/2011 Sb., se §22 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 16 xx 19 xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Změna rozpočtových xxxxxxxx
Xx. LXII
Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 493/2000 Xx., xxxxxx x. 141/2001 Xx., zákona x. 187/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., zákona x. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., zákona x. 482/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 546/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 130/2006 Xx., zákona č. 138/2006 Xx., zákona x. 140/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 174/2007 Sb., xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 26/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 109/2009 Xx., xxxxxx x. 154/2009 Xx., xxxxxx x. 214/2009 Xx., zákona x. 417/2009 Xx., zákona x. 421/2009 Xx., xxxxxx č. 139/2010 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona č. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Sb. x xxxxxx x. 73/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx na úrazové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
2. X §25 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx " , xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti" zrušují.
3. V §46 xx slova "a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
4. X §52 xxxx. 4 xx xxxxx "cel," xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §7 x 8 zákona č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 557/2004 Xx., xxxxxx x. 635/2004 Xx. a xxxxxx x. 477/2008 Xx., xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X §6b xxxx. 2 xxxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx, která xxxxxx starší xxx 30 dnů, že xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatek.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 278/2003 Sb., zákona x. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 670/2004 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., zákona x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx. a xxxxxx x. 211/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §5 xxxx. 6 xx xxxxx "má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx x poplatcích, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx než 30 xxx".
2. X §7 se xxxxxxxx 6 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
X §5 odst. 4 xxxxxx č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx sbírkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 296/2007 Xx. x xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxxx x) xxx:
"x) potvrzení, xxxxx nejsou xxxxxx xxx 30 xxx, xx xxxx v xxxxxxxx daní x xxxxxx Finanční správy Xxxxx republiky xxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx povoleno posečkání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho úhrady xx xxxxxxx,".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx vysílání
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 231/2001 Sb., x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Sb., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 341/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 82/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 348/2005 Sb., xxxxxx č. 235/2006 Xx., zákona x. 160/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 196/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx. x xxxxxx x. 153/2010 Sb., xx xxxx takto:
1. V §13 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx v evidenci xxxx u orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx evidován xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx na xxxxxxx,".
2. X §13 xxxx. 3 xx písmeno c) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx c) xx x).
3. V §14 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx, které nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, o xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx " , která xxxxxx xxxxxx než 30 xxx, xx xxxx v evidenci xxxx u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatek".
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx táborů
Xx. LXVIII
X §8 zákona č. 261/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účastníkům xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soustředěných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxx č. 39/2000 Xx., o poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx československých zahraničních xxxxx x spojeneckých xxxxx v xxxxxx 1939 xx 1945, xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx XXXX xxxx do xxxxxx, xxxxx XXXX zřídil x xxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
V §8 xxxxxx č. 172/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx SSSR xxxx xx xxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx odstavec 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 3 a 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 a 3.
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x dobrovolnické službě
Xx. XXX
Xxxxx č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx. x zákona x. 495/2005 Sb., xx xxxx takto:
1. V §5 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Změna služebního xxxxxx
Čl. XXXX
X §113 xxxx. 4 xxxxxx č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "základem xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x spotřebních daních
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Sb., xxxxxx x. 558/2004 Xx., zákona č. 693/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona č. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Sb., xxxxxx č. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx. a zákona x. 221/2011 Sb., xx xxxx takto:
1. X §10 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxx se xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx příslušný vybraný xxxxxxx.".
2. V §13 xxxx. 2 xxxxxxx i) xxx:
"x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx starší než 30 xxx, že xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx evidován xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky,".
3. X §13 odst. 6 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xx-xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx daní x xxxxxx Finanční správy Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx povoleno xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx rozložení jeho xxxxxx na splátky.".
4. V §20 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xx navrhovatel xxxx v xxxxxxxx xxxx u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx evidován xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nedoplatku, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozložení xxxx úhrady xx xxxxxxx,".
5. X §20 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xx-xx xxxxxxxxxxx x evidenci xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx celní xxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx povoleno posečkání xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx úhrady xx splátky.".
6. X §22 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xx navrhovatel nemá x xxxxxxxx daní x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx,".
7. X §22 xxxx. 6 se xxxx druhá nahrazuje xxxxx "Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daní x orgánů Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx.".
8. V §33x odst. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) potvrzení, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 dnů, xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx x orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx povoleno xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky.".
9. X §33x xxxx. 3 se xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Xx-xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxxxxxxx posečkání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx.".
10. X §36 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xx navrhovatel xxxx x evidenci daní x xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx orgánů Celní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky.".
11. V §60x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xx navrhovatel xxxx v xxxxxxxx xxxx u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo rozložení xxxx úhrady na xxxxxxx,".
12. X §60x xxxx. 4 xx xxxx druhá xxxxxxxxx větou "Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx u xxxxxx Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx nebo orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky.".
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů
Xx. LXXIII
X §130 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 530/2005 Xx., se xxxxx " , xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 202/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Xx., zákona č. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §42 xxxx. 2 xx xxxxx "vyměřovacím xxxxxxx pro xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "základu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx")".
2. X §50 xxxx. 2 xx 4, §51 xxxx. 1 xxxx. x) x x §52 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. V §51 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx základ" xxxxxxxxx xxxxx "základ xxxxxxxxxx".
4. X §75 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Příspěvek xx poskytuje xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx starší xxx 30 dnů, xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x zaměstnavatel xxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
5. X §75 xxxx. 5 se xxxxx "příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx," xxxxxxx.
6. X §76 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx starší než 30 xxx, xx xxxx x evidenci xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatek, x výjimkou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx a zaměstnavatel xxxx x xxxxxxxx xx splácením xxxxxxx.".
7. X §78 xxxx. 2, §78 xxxx. 4 xxxx. x), §78 xxxx. 5, §78 xxxx. 6 písm. x), §78 xxxx. 7 xxxx. c), §112 xxxx. 2 x x §113 xxxx. 5 xx xxxxx "x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti" xxxxxxx.
8. X §78 odst. 2, 5 x 6, §112 odst. 2 x v §113 xxxx. 5 xx xxxxx "x vyměřovacího xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx základu pojistného".
9. X §78 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxx x xxxxxxxx xxxx zachyceny xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "doloží xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx daní u xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx evidován xxxxxxxxxx".
10. X §78 xxxx. 3 xxxxxxx a) xxx:
"x) bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozložení xxxx xxxxxx xx splátky x xxxxxxxxxxxxx xxxx x prodlení xx xxxxxxxxx splátek, xxxx".
11. X §118 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx 30 dnů, xx žadatel nemá x xxxxxxxx xxxx x orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx nedoplatku, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x prodlení se xxxxxxxxx xxxxxxx,".
12. X §147b se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxx daní xxxxx potřebné xxx xxxxxxxx x xxxxxx x evidenci uchazečů x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
XXXX PADESÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 383/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 158/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona č. 165/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 217/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 343/2007 Xx., xxxxxx č. 58/2008 Sb., zákona x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 242/2008 Sb., zákona x. 243/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 378/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Xx. x zákona č. 73/2011 Sb., xx xxxx takto:
1. X §147 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx zabezpečení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxx orgánů Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §160 xxxx. 1 xxxx. x) x x) se xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxx xxxx na veřejná xxxxxxxxx".
3. X §160 odst. 1 xxxx. d) se xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní pojištění" xxxxxxxxx xxxxx "odvodu x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx".
Čl. LXXVI
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx xxxx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx o zápis xxxxx nebo školského xxxxxxxx do rejstříku xxxxx §147 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx čestné prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx x příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx xxxx pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §147 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 561/2004 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Xx., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Sb., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., zákona č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx č. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx č. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Xx., zákona x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 343/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2001 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 245/2011 Xx., xxxxxx č. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Sb. x xxxxxx č. 262/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §4 xxx:
"§4
Sazby xxxxxxxx xxxx stanoveny x xxxxxxxxx pevnou xxxxxxx xxxx procentem x xxxxxxxx, jehož xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx poplatek"). Xxxxxx procentního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nahoru. Procentní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.".
2. X §8 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x pojistném xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pojistném xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx," xxxxxxx.
3. X xxxxxxx x xxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Opětovné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kč 200.".
4. V příloze xxxxxxx 21 zní:
"Xxxxxxx 21
Xxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hry Xx 5 000
x) xxxxx povolení x xxxxxxxxxxx loterie xxxx jiné xxxxxxx xxx Xx 3&xxxx;000".
Čl. XXXXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxx-xx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 21 xxxx. x), x), x) nebo x) přílohy k xxxxxx č. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx sazby x výpočtu tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xx i x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnostii čl. VII xxxxxx zákona.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 21 písm. x) xxxx x) xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx čl. VII tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2011 x xxx, že při xxxxxxxxx jeho sazby x xxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Sb., zákona x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 93/2011 Xx. x zákona č. 137/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxx. 3 xxxxxxx d) xxx:
"d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxx 30 xxx, že xxxx x evidenci xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
2. X §8 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxx a osvobození Xxxxxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx xx xxxx, x zvláštním příspěvku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x jednorázové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 až 1945
Xx. LXXX
X §15 xxxxxx č. 357/2005 Sb., o ocenění xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx způsobilosti
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2007 Xx., xxxxxx x. 177/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 32/2008 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb. x xxxxxx x. 255/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §17 xxxx. 2 xxxxxxx a) zní:
"x) xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx povoleno posečkání xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx,".
2. X §17 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x c).
Čl. LXXXII
Xxxxxxxxx ustanovení
Po xxxx 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 2 xxxxxx č. 412/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, který xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXXXX
X §9 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx slova "x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti" xxxxxxx x xxxxx "všeobecné" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXXXX
Zákon č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 218/2007 Sb., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Xx., xxxxxx x. 85/2010 Xx. a zákona x. 73/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §7 xxxx. 1 závěrečné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx pojistné x příspěvek xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx pojistná xxxxxxxx".
2. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "písmenech x) až x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x)".
3. V §7 xxxx. 2 xxxx. h) xx xxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx body 3 xx 12 xx xxxxxxxx jako body 2 xx 11.
4. V §7 xxxx. 5 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx27)" xxxxxxxx xxxxx ", příjem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx bytové xxxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx
Xx. XXXXX
X §16 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 111/2006 Sb., x pomoci x hmotné xxxxx, xx xxxxx zákona x. 427/2010 Sb., xx xxxxx "x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti" xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 76/2008 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., zákona x. 110/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 417/2009 Xx., xxxxxx x. 179/2010 Xx., xxxxxx x. 423/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx. x xxxxxx x. 258/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §53 xxxx. 1 písmeno f) xxx:
"x) doloží xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xx xxxx x evidenci xxxx x xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Celní xxxxxx České republiky xxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podnikání xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nedoplatky,".
2. X §53 xxxx. 1 se xxxxxxx g) x x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx i) x x) se označují xxxx xxxxxxx x) x h).
3. X §53 odst. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "orgánu Xxxxxxxx správy České xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
4. X §53 xxxx. 3 se xxxxxxx c) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
5. X §53 odst. 3 písm. c) xx slova "a x), x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) x x)".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
Zákon č. 179/2006 Sb., x ověřování a xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx. a xxxxxx x. 227/2009 Xx., se mění xxxxx:
1. X §10 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) doloží xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
2. V §11 xxxx. 1 xxxxxxx d) zní:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxx 30 xxx, xx nemá x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
ČÁST XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. LXXXVIII
Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 458/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Sb., xxxxxx č. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 260/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 69/2011 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §168 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. X §170 písm. x) se xxxxx "xxxxxx za xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "příslušenství", xxxxx ", příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx" se zrušují x xxxxx "xxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx".
3. X §266 xxxx. 1 písm. x) xx slova "x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxxxx xxxxx
Xx. LXXXIX
Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 116/2008 Xx., xxxxxx č. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 294/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 286/2009 Xx., zákona x. 320/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona č. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., zákona x. 180/2011 Xx. x xxxxxx x. 185/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §147 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. X §356 odst. 3 xx xxxxx "x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
3. X §357 xxxx. 2 x §360 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 306/2009 Sb. x zákona x. 181/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §240 xxxx. 1 xx slova ", xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.
2. X §241 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx, pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pojistné xx zdravotní pojištění xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odnětím xxxxxxx xx na tři xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 93/2009 Sb., x auditorech, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"i) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, xx nemá x evidenci xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx orgánů Celní xxxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
2. X §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
3. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx republiky xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx evidován xxxxxxxxxx,".
4. V §5 odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.
Dosavadní písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx g).
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XXXX
X §128 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx "orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věci xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxx" zrušují.
Xx. XXXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xx xxxx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §128 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 277/2009 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST SEDMDESÁTÁ XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xx. XXXX
Zrušují xx:
1. Vyhláška č. 161/1998 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx správami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Vyhláška č. 329/2007 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 161/1998 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2015, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I bodů 17, 40, 41, 43, 76, 78 x 85, čl. II xxxx 6 x 7, čl. VII xx X, čl. LXIII, čl. LXXVII xxxx 4 x čl. LXXVIII, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. XXVII xxxx 31, 50 x 51 x čl. XXVIII, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. dubna 2012.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Nečas x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 458/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2015, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 17, 40, 41, 43, 76, 78 a 85, čl. II xxxx 6 a 7, čl. VIIX, čl. LXIII, čl. LXXVII xxxx 4 a čl. LXXVIII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012, x x xxxxxxxx ustanovení čl. XXVII bodů 31, 50 x 51 x čl. XXVIII, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.