Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

329/2011 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Druhy dávek §2

Okruh oprávněných osob §3

Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem §4

Příslušnost k rozhodování §5

HLAVA II - PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Nárok na příspěvek na mobilitu §6

Výše příspěvku na mobilitu §7 §8

HLAVA III - PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku §9

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku §10

Příjem §11

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku §12 §13

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Nárok na dávku a na její výplatu §14

Změna nároku na dávku a její výplatu §15

Zánik nároku na dávku a její výplatu §16

Přechod nároku na dávku a její výplatu §17

Nepřípustnost výkonu rozhodnutí a dohody o srážkách §18

Díl 2 - Výplata dávek

Způsob výplaty dávek §19

Příjemce, jiný příjemce a zvláštní příjemce §20

Díl 3 - Řízení o dávkách

Účastníci řízení §21

Zahájení řízení §22 §22a

Náležitosti žádosti §23

Přerušení řízení §24

Rozhodnutí o zastavení nebo obnovení výplaty příspěvku na mobilitu §24a

Odvolání §25

Povinnosti žadatele o dávku §26

Díl 4 - Povinnosti oprávněné osoby a jiného příjemce dávky §27

Přeplatky §28

Díl 5 - Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému §29

Díl 6 - Informační systém §30

Díl 7 - Povinnosti a oprávnění zaměstnanců státu a povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a jiných osob §31 §32 §33

HLAVA V - PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §34 §34a §34b §35 §36

HLAVA VI - PŘESTUPKY §36a

HLAVA VII - ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §37

Přechodná ustanovení §38

Zrušovací ustanovení §39

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o místních poplatcích §40

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §41

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §42

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §43

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích §44

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob §45

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky §46

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu §47

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §48

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu §49

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi §50

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §51

Příloha - Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání

č. 331/2012 Sb. - Čl. IV

č. 306/2013 Sb. - Čl. XIV

č. 13/2013 Sb. - Čl. IV

č. 329/2014 Sb. - Čl. II

č. 301/2017 Sb. - Čl. II

č. 228/2019 Sb. - Čl. II

č. 252/2021 Sb. - Čl. II

č. 358/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

329

XXXXX

xx xxx 13. xxxxx 2011

x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX XXX XXXXX SE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdravotního postižení x x podpoře xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx dávky:

a) xxxxxxxxx na xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxx oprávněných xxxx

Xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx a na xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx

x) xxxxx, která xx na území Xxxxx xxxxxxxxx hlášena x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx1) nebo která xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxx xxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) cizinec xxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, kterému tento xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu,

d) xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx hlášen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pobytu podle xxxxxx právního xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4),

e) xxxxxxx příslušník občana xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xx území Xxxxx republiky k xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 měsíce, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4),

f) xxxxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx hlášen xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x xx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx; xx xx xxxxxx bydlištěm, xxxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxx nouzi5).

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx6), xx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxx sledovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x výši xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xx 12 v xxxxxxx, xx xx xxxx příjemcem xxxxxxxxx xxxx nebo osoba x xxxxxxxx svéprávností, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx29) xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx nákupu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) X dávkách x x průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx"). Krajská xxxxxxx Úřadu práce xx dále xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx věcí (xxxx xxx "ministerstvo").

HLAVA XX

XXXXXXXXX NA XXXXXXXX

§6

Xxxxx xx xxxxxxxxx xx mobilitu

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1 xxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX" xxxx "XXX/X", který xxx přiznán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2014, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x domově xxx xxxxxxx, v xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče.

(2) Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx příspěvek xx xxxxxxxx přiznán x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx opakovaného xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx se podle §26 xxxx. 1 xxxx. b).

§7

Výše příspěvku na xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx činí, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxxx xxxxx 900 Kč.

§8

Výše příspěvku xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 2 900 Xx xxx xxxxx, která xxxxxxx xx celý kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX NA XXXXXXXX POMŮCKU

§9

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx pomůcku

(1) Nárok xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx speciálního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx těžkou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, autistickou xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx postižením xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx, x její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvku.

(3) Xx dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx považuje nepříznivý xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx déle xxx 1 xxx.

(4) Xxxxxxxxx postižení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vylučující xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze k xxxxxx zákonu.

(5) Podmínkou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku xxxx xx, xx

x) xxxxx xx xxxxxx

1. 3 xxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, svislé zdvihací xxxxxxx, šikmé zvedací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx úpravu xxxx,

2. 15 let, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx

3. 1 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, x získávání xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx anebo xx styku s xxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úpravám a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx může zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx poskytován xx pořízení motorového xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxx motorové xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxx převážena xxxxxxxxx vozidlem; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Je-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na pořízení svislé xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plošiny, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx příspěvek xxxxxxxxxx. Xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pomůcka xx zdravotnickým xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zapůjčen xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx. Xxxxx příspěvek nelze xxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxxxx pomůcky, xxxxx není xxxxx xxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx indikace.

(9) Xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxx poskytnout, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostředkem, který xx částečně xxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plně xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nejmenší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxxxx xxxxxx dítě6). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bariéry xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx schodolezu. Xxx-xx x poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plošiny, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx předložit xx výzvu xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx 2 návrhy xxxxxx xxxxxxxxxx bariéry, xxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 5 x 6 nejdříve xx uplynutí 84 xxxxxxxxxxxx měsíců po xxxx xxxxxxxx, počínaje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě jí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx pomůcku, který xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx vycvičen x xxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružující xxxxxxxxx školy. Xxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 2 xxx xxx dne xxxxxx této xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vodicího xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxx druhů x typů xxxxxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze xxxxxx zákona, xx xxxxxxx pořízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(14) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxx 13, se posuzuje, xxx je tato xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx s druhy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13.

§10

Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx než 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním minimu9). X důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxx zvláštní pomůcky, xxxxxxx xxxx je xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx, lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx x příjem xxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxx minima podle xxxx první.

(2) Xxxx xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 000 Xx.

(3) Xxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx cena xx xxxxx než 10&xxxx;000 Kč, se xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx osoby činila 10 % x xxxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxx. Maximální xxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxx 350&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx poskytovaného na xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 500 000 Kč.

(4) Jestliže xxxxx xxxx dostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce x xxxxxxxxxxxx k míře xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx, x příjmu xxxxx x příjmu osob x xx společně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x životním a xxxxxxxxxxx minimu9) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxx vozidla, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx:

x) 200 000 Xx, je-li xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx roven xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxx xx-xx xxxxx příspěvek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) 180 000 Kč, xx-xx xxxxxx osoby x xxxxxx osob x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxx x), xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) 160 000 Xx, xx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxx xxxxx xxxx roven xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) 140 000 Xx, xx-xx příjem xxxxx x příjem osob x xx společně xxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx a), avšak xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx,

x) 120 000 Xx, xx-xx xxxxxx xxxxx x příjem xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx částky životního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxx xxxx roven xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) 100 000 Xx, xx-xx xxxxxx xxxxx x příjem xxxx x ní společně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx a).

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku x xxxx, xx xxxxxx xxxx zakoupeno, xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxx pomůcku xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx.

(7) Součet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sobě jdoucích xxxxxxxxxx xxxxxx 800&xxxx;000 Xxxxx 850&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxx v xxxx xxxx poskytnut xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zdvihací xxxxxxx xxxx xxxxx zvedací xxxxxxx. Od xxxxxxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx odečítají xxxxxx, které xxxxx x xxxxx období xxxxxxx nebo jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§11

Příjem

(1) Xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku xx příjmem xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Okruh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx9). Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx při rozhodování x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx9) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx xx dobu 3 měsíců prokazatelně xxxxxx.

(2) Rozhodným xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxx podána xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxx součtu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x ním xxxxxxxx posuzovaných.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo ve xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx příspěvku xxxx x období xxxx xxxxxxxxx 84 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx vyplacení příspěvku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx pomůcce,

d) x xxxxxx před xxxxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx před xxxxxxxxx 84 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx motorovým xxxxxxxx, xxx-xx vyplacen xxxxxxxxx xx pořízení motorového xxxxxxx,

x) použila příspěvek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx v žádosti x příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje.

(2) Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx vyplacený xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poměrnou xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) x období xxxx xxxxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ode dne xxxx vyplacení xxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x období před xxxxxxxxx 84 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx příspěvku poskytnutého xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx psa x tento x xxxxxx xxxx uplynutím 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jdoucích xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zemře nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, k xxxxx došlo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dávky, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx poměrnou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxxx 100 Xx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.

§13

§13 zrušen právním xxxxxxxxx č. 331/2012 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx na dávku x xx xxxx xxxxxxx

§14

(1) Nárok xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Nárok xx výplatu xxxxx xxxxxx splněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxx xxxxx xxxxxx xx dávku a xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx dávky.

(3) Příspěvek xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx též na xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx zakoupena x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§15

Změna xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x jaké náleží, xxxx xxxx neprávem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx pozdějšího xxxx, xxx xx xxxxxx náleží, dávka xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x to xxx xxx, xx něhož xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx náleží, nejvýše xxxx 3 xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dávka byla xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, a xx xx prvního dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx který xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx se skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, že xxxxx příspěvek nenáleží, xxxxxx xx tento xxxxxxxxx od prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, xx xxxxx xxxxx již byla xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku xx mobilitu xx xxxxx kalendářní měsíc. Xxxxxxxx celého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx splněna, xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxx první xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxx poslední xxx x kalendářním xxxxxx. Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx hospitalizace xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc.

§16

Zánik xxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx dávky xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx ode dne, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1. Xxxxx neběží xx dobu xxxxxx x dávce x xx dobu řízení x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x její xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na dávku, xxxxxxxx nárok xx xxxxxx, xx něž xxxxxx nárok xx xxx smrti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx splněna x dětí, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx důchod xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx před smrtí xxxxxxxxx osoby, vyplatí xx splatné xxxxxx, xxxxx xxxxxx vyplaceny xx xxx smrti xxxxxxxxx osoby, členům xxxx rodiny podle xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxx xxx x případě, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nemohou xxx předmětem dohody x xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxx

§19

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Příspěvek xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx příspěvek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 3 kalendářní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Příspěvek xx xxxxxxxx pomůcku xx xxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx se vyplácejí x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx určený příjemcem xxxxx xxxxxxxx v §20 odst. 1 x 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávky, xxxx xxxxxxxxx poukazem, x to xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v §20 odst. 1 x 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx taková žádost xxxxxxxx.

(4) Dávky xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx částky x účtu Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§20

Příjemce, jiný xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx osoba, není-li xxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dávky xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx anebo jiná xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx příjemce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx osoba, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tento souhlas xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ustanovena xxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx používá xxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, která vzhledem xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které byl xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neplní xxx povinnosti, x xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxx osobu.

Xxx 3

Xxxxxx x xxxxxxx

§21

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x dávku xxxx xxxxx uvedené x §17 odst. 1.

§22

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem.

(2) Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xx mobilitu xxxx x zastavení výplaty xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

(3) Krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx xxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx osobě, xxxxx xxxx schopna vzhledem xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, zastupuje xx x xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxx svěřena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx osobní xxxx xxxxxxxx, zastupuje xx v řízení x dávce xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx může x řízení x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx člen xxxxxxxxxx, který je x xxxx oprávněn xxxxx občanského xxxxxxxx.

§22x

(1) Xx-xx podle xxxxxx zákona xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx

x) xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formulář.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením podle xxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, mikrografické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxxx vyzve xxxxx, xxxxx předložila xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo úředně xxxxxxxxx opisu xxxx xxxxx listiny, xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 358/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 1.12.2022

§23

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx číslo, rodinný xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx x příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx v případech xxxxxxxxx v §10 xxxx. 1, 4 x 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx dopravy, xxx-xx x žádost o xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, jde-li x žádost x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 6, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx rozhodnutí soudu xxxxx §9 xxxx. 7, jde-li o xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx pořízení svislé xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zvedací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvedacího xxxxxxx,

x) určení způsobu xxxxxxx dávky.

§24

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx přeruší xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx na dobu, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx. Xxxxxxxxxxxx přeruší řízení x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx dobu, xx kterou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxx stav účastníka xxxxxx. Krajská pobočka Xxxxx xxxxx přeruší xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku xxxxxxxx x xxxxxx x předložení xxxxxxx 2 xxxxxx řešení xxxxxxxxxx bariéry podle §9 xxxx. 10. Xx základě žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx vyplácen xxxxxx splátkou vždy xx 3 kalendářní xxxxxx, za které xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx

(1) X rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 4 xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx spisu x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx písemně xxxxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxx úkonem x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedením xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx-xx oprávněná osoba x xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx podle věty xxxxx, xxxxxx rozhodnutí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty.

§24a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§25

Odvolání

Odvolání podané xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxx xx povinen

a) xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu lékařem xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx Xxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx vydány, xxxxxx x doložit xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx součinnost, xxxxx xx potřebná x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx, x xx xx lhůtě, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určí,

b) prokázat xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx výši nebo xxxxxxx,

x) písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 dnů ode xxx, xxx taková xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx x dávku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx hlášen na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x přechodnému pobytu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), nebo xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx13), xxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxx souhlas s xxx, aby xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx posouzení, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx").

Díl 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx dávky

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx do 8 xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx příspěvek xx mobilitu x xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxx, x xx xx lhůtě do 8 xxx ode xxx xxxxxxxx výzvy, xxxx-xx x xxxx xxxxx určena delší xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx, popřípadě zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxx §12, a xx xx xxxxx 8 xxx xxx xxx xxxxxx této skutečnosti,

b) xx xxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poměrnou xxxx xxxxx §12, x xx xx xxxxx do 8 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx vrátit; xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx kterém xxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená xx xxxxxxx povinnosti. Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx

(1) Oprávněná xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxx, ačkoliv musel x okolností xxxxxxxxxxxx, xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx částce, než xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxx přeplatek vrátit.

(2) Xxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx, kdy byl xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxx x opravném xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxxxx vyplácí xxxx xxxxxxxxx vyplácela. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx přeplatek rozhodla.

(4) Xxxxxxxxx vrátit přeplatek xxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Kč.

Díl 5

Xxxxxxxxxx neodůvodnitelné xxxxxx systému

§29

(1) Xxxxxx-xx x poskytnutí xxxxxxxxx xx mobilitu nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xx xxxx delší xxx 3 měsíce, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx13), xxxxx xx hlášen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx posuzuje, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedená x odstavci 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) je účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx14),

x) je xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx15),

x) je xxxxxx, xxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx4),

x) před xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v Xxxxx republice výdělečně xxxxx x v xxxxxx 10 let xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx x z xxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx14), xxxx xxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění15), x xxxx xx xxx zahájení řízení xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxxx xx skončení základního xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxx xxxxx založil xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx činnost založila xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více než 1 xxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx x osobu, xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx16),

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x evidenci uchazečů x zaměstnání, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší 1 xxxx, xxxxxxxx-xx tyto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxxxxx xxxxxx je, xx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx16); xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx pouze xx xxxx 6 měsíců xx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) je osobou, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx x xxxxx se stala xxxxxxxxxxxxx během prvních 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx v nezaměstnanosti xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b) zákona x xxxxxxxxxxxxx16); taková xxxxx se xxxxxxxxxx xx neodůvodnitelnou xxxxx xxxxxxx pouze po xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx důchodovém pojištění, xxxxxxxx odbornou xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx17) x rekvalifikace xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx18).

(3) Xxx posuzování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xx u xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx2) xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx19) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zvýšené xxxx xxx zprostředkování xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tak, xx

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxx

1. xx 1 xx 3 xxx, 2 xxxx,

2. xx 3 xx 6 xxx, 4 xxxx,

3. xx 6 xx 8 let, 6 xxxx,

4. 8 xxxx více xxx, 8 xxxx;

x) započte x xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla poplatníkem xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx která xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx soustavně xxxxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx19), po dobu

1. 12 až 24 xxxxxx, 4 xxxx,

2. 25 xx 36 xxxxxx, 8 bodů,

3. 37 až 48 xxxxxx, 12 xxxx,

4. 49 až 60 xxxxxx, 16 xxxx;

x) xxxxxxx x případě xxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxx, 0 xxxx,

2. xx xxxxxxx xxxxxxxx, 2 xxxx,

3. má xxxxx odborné xxxxxxxx, 4 xxxx,

4. xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání, 6 xxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx20), 4 xxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci předcházejícím xxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. přesáhla x xxxx xxx 10 % průměrnou xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx republice, 0 xxxx,

2. xxxxxxxx x xxxx než 10 % xxxxxxxxx míru xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 2 xxxx,

3. xxxx vyšší xxx 50 % průměrné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 4 xxxx,

4. xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice, 6 xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému xx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 10 xxxx xxxx bodů. Za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bodové ohodnocení xxxx 20 xxxx xxxx bodů.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby činí xxxx xxx 10 xxxx x xxxxxxxxxx 20 bodů, krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jde x osobu, která xx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na osoby xxxxxx21), xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, x xxxx xx xxxxxxxx x tomu, xxx se jedná xxx x dočasné xxxxxx x zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxx pomůcku xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx opětovně xxxx, kdy xxxxx x posuzované xxxxx xx xxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, obce, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx22), je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxx xx žádost xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx, xxx osobě, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx nebo příspěvku xx zvláštní pomůcku xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx poskytován, xxx ukončen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

Díl 6

Xxxxxxxxxx systém

§30

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, údaje o xxxxxxxxxx o tyto xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34 xxxx. 2 xxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx o dávkách xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením, který xx xxxxxxxx Jednotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí23). Xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx pomůcku x x průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x elektronické xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx24).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx, xxxxx xxxx získány xx xxxxxxx zpracování xxxxx podle odstavce 1, a xxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx ukončených správních xxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx §34 xxxx. 2 po xxxx 15 xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx.

Xxx 7

Povinnosti x xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práce x krajských xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx a x ministerstvu jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx být zproštěni xxxxx tím, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mají, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx týkající xx příjemců xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 při své xxxxxxxx dozvědí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx subjektům xxx x písemným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Zobecněné xxxxxxxxx x souhrnné xxxxx, xxxxx ministerstvo x Xxxx práce Xxxxx republiky xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenných xxxxx využívány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§32

Xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx rozhoduje, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx na xxxxx, xxxx výši xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, písemně xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx xx týkají xxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx pro xxxxx xx dávku xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx, xxxx písemný xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, obce x xxxxx x xxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx týkají.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pobočce Xxxxx práce x x xxxxxxxxxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obydlí, x xxxx xxxx osoby xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx oprávněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX POSTIŽENÍM

§34

(1) Xxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1 xxxx x tělesným, smyslovým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx osob x poruchou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3.

(2) Xxxxx xx průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx symbolem "TP" (xxxxxx XX) má xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx osob x xxxxxxxx autistického xxxxxxx. Xxxxxxx těžkým xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohyblivosti xx xxxxxx stav, kdy xxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx samostatné xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx schopna xxxxx xx xxxxxxxx dosahem x xx problémy xxx xxxxx okolo xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x domácím xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx x exteriéru.

(3) Nárok xx průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX" (xxxxxx XXX) xx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orientace, xxxxxx xxxx x poruchou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx postižením xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obtížemi x xxx na krátké xxxxxxxxxxx. Těžkým xxxxxxxx xxxxxxxxxx orientace se xxxxxx xxxx, kdy xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spolehlivé xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Nárok xx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX/X" (xxxxxx XXX/X) má xxxxx xx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx postižením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úplným xxxxxxxxxx pohyblivosti xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx schopna xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obtížemi, xxxxxxxxx xxxx schopna xxxxx, v exteriéru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pohyb xx xxxxx zpravidla xxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postižením xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx samostatné xxxxxxxxx x exteriéru.

(5) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§34a

(1) Xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx průkazu; xxxxxx držitele průkazu xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx překážkou,

e) xxxxx xxxxxx průkazu,

f) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx praktickou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx x označení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ochranné xxxxx.

(2) Xxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx končí

a) uplynutím xxxx xx xxx xxxxxxxxx,

x) ohlášením xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx průkazu xxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx xx mrtvého, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx

1. xxxxxx osoby xx zdravotním postižením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nesprávné xxxxx,

2. došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením je xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx celistvost,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 3, xxxx

5 xxxx rozhodnuto x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x průkaz xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx průkazu xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, podrobit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxx ošetřujících xxxxxx, xxxxx xx xxxx vydány, xxxxxx x doložit xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro vypracování xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx součinnost, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx posudku, xx-xx x tomu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxx, kterou Xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx určí. X xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkaz osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxx tohoto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, odcizení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxx ohlášení xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx nový xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx. Xxxx platnosti xxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxx xx totožná x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením nebo xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvou, xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx průkaz xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx znovu xxxxxxxx xxxx xxxxx získaný xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krajské pobočce Xxxxx práce, xxxxx xx xxxxxx.

(6) Držitel xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx x xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxx průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx shodný x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Doba platnosti xxxxx xxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2015.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 7, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x vzor xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x úplnou nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx úplně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34x

(1) Xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxx

x) zdravotní xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) zda jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx považovat za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx schopnosti pohyblivosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uveden v xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxx xx x xxx xxxxxxxxx důsledky xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx schopnostmi xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x duševní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx funkční schopnosti xxxxxxx xxxxx porovnávají xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx fyzické osoby xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xx průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x poruchy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s nejvýznamnějším xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 313/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014

§35

(1) Řízení x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxx x xxxxx nároku xx průkaz xxxxx xx zdravotním postižením xx zahajuje též x xxxx úřední; xxxxxx x xxxxxx x moci úřední xxxx podat také Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodné xxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx xxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu o xxxxxxxxx schopnosti pohyblivosti x orientace podle §34b odst. 1 xxxxxxxx o xxxxx xxxxxx; při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx vychází xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx posuzování zdravotního xxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx trvalý nárok, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx o přiznání xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §22 odst. 3 x §24, 25 x §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2.

(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx zdravotním postižením xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xx xxxx xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohyblivosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx; platnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx je bez xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx starších 18 xxx věku vydávají xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx30), a to x bodě 1 xxxx. b), v xxxx 2 xxxx. x), x), x), x), j), x) x l) x x xxxx 3 xxxx. x), x), x), x), x), x), l), x) x x). To xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx30).

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx fotografie x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx28). Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, zničený xxxx xxxxxxxx xx správní xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkazu xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx skutečnost xxxxxxxx xxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx.

(7) Současně x xxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx určí dobu xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxx listiny. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxx x xxxx xx 18 xxx xxxx x xxxxxxx 10 let x xxxx starších 18 let xxxx; xxxx doba nemůže xxx delší, xxx xx doba, po xxxxxx trvá xxxxx xx průkaz xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx trvání nároku xx xxxxx průkaz xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxx xxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxxx xx xxxxx. Krajská xxxxxxx Xxxxx práce 90 xxx xxxx koncem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxx listiny xxxxxxx informuje xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx mlčenlivosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxx §31 a xxxxxxxxxx státních orgánů, xxxx, krajů x xxxxxx xxxx podle §32 xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§36

(1) Osoba, která xx držitelem průkazu XX, má xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx hromadnou xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx, x nichž je xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx delší čekání, xxxxxxx stání; za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepovažuje nákup x obchodech xxx xxxxxxxxxxx placených xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xx xxxxx xx

x) výhody xxxxxxx x odstavci 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx),

x) slevu 75 % xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 75 % v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spojích xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx XXX/X, xx xxxxx na

a) xxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx průvodce xxxxxxxxx hromadnými dopravními xxxxxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxxxxx xxxxxx hromadné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, je-li xxxxx xxxx prakticky xxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxxx průvodce.

(4) Xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx XXX/X, a xxxxxxxx držitele xxxxxxx XXX/X, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na divadelní x filmová xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Další nároky xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX, XXX xxxx XXX/X, xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx26).

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§36x

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx podle §34a xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxx dosavadní průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 5 xxxx 6.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§36x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXXX VII

ZMOCŇOVACÍ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §9 xxxx. 12 x 13, §34a xxxx. 8 a §34b xxxx. 2.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Ministerstva xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Ministerstvem xxxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxx účinných do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57 x 58 vyhlášky x. 182/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx tyto obecní xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o bezúročné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dokončí xxxx xxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx x 30 xxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx užívání xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx a příspěvek xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxx xxxxxx úřady a xxxxxx Ministerstva obrany, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výhod xxxxxx podle předpisů xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx i xx xxxxx xxx, x xx do uplynutí xxxx platnosti vyznačené x xxxxxx průkazech, xxxxxxx však do 31. prosince 2015. Xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx přiznány xxxxxxxxx výhody, xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(8) X osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxx XX. nebo XXX. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx po xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupeň těchto xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2015, xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splněnou.

(9) Xxxxx xx dávky sociální xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zaniká xx 1. ledna 2012, xxxxx-xx xx 31. prosince 2011 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x půjček xxxxx §57 xxxxxxxx x. 182/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx x platnosti x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 8, §34 xxxx. 6, §35 odst. 7, §36 xxxx. 1 x §37 odst. 1 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstávají x platnosti x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx z těchto xxxxxxx přecházejí xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxx xxxxxxxxx - Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x. 182/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx x u xxxxx xxx lhůty xxxxx §35 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx neskončil před 1. lednem 2012, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §9 tohoto xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 odst. 4 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(13) Výkon xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo obecními xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájen, xxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx orgány Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, dokončí xxxx provede Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezúplatně xxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1, 7 až 9 x 11. Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx do 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; jestliže x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx požádány, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. U xxxxx x dokumentů, xxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 projde xxxxxxxxx xxxxx, provedou skartační xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx spisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx 4, x orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, při předání xxxxx a dokumentů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1, 6 x 13.

(15) Podle ustanovení §2 odst. 2 xxxxxx x. 114/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011, xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx se vyskytly x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx dávek xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 8, §34 xxxx. 6, §35 xxxx. 7, §36 xxxx. 1 x §37 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.

§39

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Zákon č. 110/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 180/1990 Sb., x změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx příspěvku a xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů.

4. Xxxxx č. 306/1991 Sb., x xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

5. Xxxx osmá xxxxxx č. 578/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1992 x x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

6. Xx. X x čl. XX xxxxxx č. 235/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx č. 84/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Sb., o xxxxxxxx potřebnosti, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xx. II a xx. VI xxxxxx č. 307/1993 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx č. 182/1994 Sb., xxxxxx se zvyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxx dětem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

10. Xx. XX xxxxxx č. 241/1994 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 88/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xx. VIII x xx. IX xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx se xxxx a doplňují xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

12. Čl. X zákona č. 160/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 133/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xx. XX x xx. X xxxxxx č. 91/1998 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 94/1963 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxx č. 350/1999 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Část čtvrtá x pátá xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí.

17. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 29/2000 Sb., o poštovních xxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

18. Část šestnáctá x sedmnáctá xxxxxx č. 151/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx.

19. Xxxxx č. 213/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

20. Část xxxxxxx pátá x xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., o xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

21. Xxxxx č. 426/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.

22. Xxxx xxxx zákona č. 436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

23. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx.

24. Xxxxx č. 218/2005 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx minimu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25. Xxxxx č. 47/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26. Xxxx xxxxx x xxxxx zákona č. 109/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx.

28. Xxxx šestá xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

29. Xxxx xxxxxx zákona č. 29/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 135/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx ochrany před xxxxxxx xxxxxxx, zákon x. 586/1992 Xx., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

30. Část xxxxxx a dvacátá xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Policii České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

31. Xxxxx č. 114/1988 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x sociálním xxxxxxxxxxx.

32. Xxxxx č. 125/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx rady č. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

33. Xx. X xxxxxx č. 210/1990 Sb., x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx.

34. Zákon č. 459/1990 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

35. Xxxxx č. 144/1991 Sb., x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

36. Xxxxx č. 84/1993 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 482/1991 Xx., o sociální xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákony.

37. Čl. XX xxxxxx č. 238/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx národní rady x. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Čl. IV xxxxxx č. 289/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxx x. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39. Část xxxxxxx xxxxx zákona č. 132/2000 Sb., o xxxxx x zrušení některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o obcích, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

40. Část druhá xxxxxx č. 518/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x ukončením činnosti xxxxxxxxx úřadů, ve xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Sb.

41. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

42. Část xxxxxx xxxxxx č. 112/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o životním x existenčním minimu x zákona x xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

43. Část sedmnáctá xxxxxx č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí č. 182/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

45. Xxxxxxxx č. 28/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní rady x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

46. Xxxxxxxx č. 137/1994 Sb., kterou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

47. Xxxxxxxx č. 206/1995 Sb., kterou xx mění x xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x. 136/1993 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

48. Xxxxxxxx č. 264/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxxxxxx č. 138/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky x. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Xxxxxxxx č. 139/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

51. Xxxxxxxx č. 320/1999 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52. Vyhláška č. 73/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

53. Xxxxxxxx č. 72/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx České xxxxxxx xxxx o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

54. Xxxxxxxx č. 552/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx České xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Vyhláška č. 365/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxx xxxx o působnosti xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

56. Vyhláška č. 506/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

57. Xxxxxxxx č. 506/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x sociálním zabezpečení x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

58. Xxxxxxxx č. 339/2007 Sb., kterou se xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx Xxxxx republiky x. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní rady x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

59. Xxxxxxxx č. 279/2008 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx České xxxxxxx xxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

60. Xxxxxxxx č. 451/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx republiky č. 182/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61. Xxxxxxxx č. 388/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62. Vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

63. Vyhláška č. 260/1990 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

64. Vyhláška č. 313/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/1988 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx, a vyhláška x. 235/1990 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 206/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

65. Xxxxxxxx č. 545/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66. Xxxxxxxx č. 177/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

67. Xxxxxxxx č. 309/1993 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

68. Vyhláška č. 161/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Federálního xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x sociálním zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

69. Vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 128/1975 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

70. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí č. 164/1979 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 128/1975 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

71. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx č. 73/1984 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 128/1975 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72. Xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 57/1987 Sb., x dalších změnách xxxxxxxx x. 128/1975 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§40

Xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 184/1991 Xx., zákona x. 338/1992 Xx., xxxxxx x. 48/1994 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 348/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2010 Xx. a xxxxxx x. 30/2011 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxx xxxxxxx XXX. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,1a)" nahrazují xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x),".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxx:

"1x) Xxxxx x. 329/2011 Xx., x poskytování xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxxx xxx xxxxxxx XXX. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX/X".

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§41

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., zákona x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona č. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., zákona x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 265/2002 Xx., zákona č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., zákona č. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., zákona x. 281/2004 Sb., zákona x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Xx., xxxxxx č. 220/2011 Xx. x xxxxxx x. 263/2011 Sb., xx xxxx takto:

1. X §8 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxx xxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxx jde xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx nevylučuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku,".

2. X §8 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene g) xxxxxxxx slova "x xxx xxxxx řízení x xxxxxxxx průkazu xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx".

3. §132 xx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x daních x xxxxxx

§42

X §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx. a xxxxxx x. 2/2009 Xx., xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. xxxxxx (zvlášť xxxxx xxxxxxxxx s potřebou xxxxxxxx) - xxxxxx XXX/X (dále jen "xxxxxx XXX/X")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx ZTP/P" x xxxxx "dávky xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "dávky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§43

X §3 xxxx. 8 xxxx. a) xxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/1995 Xx., xx slova "xxxxx xx poskytují xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxx III. stupně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;12)" nahrazují xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu ZTP xxxx XXX/X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12);".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xxx:

"12) Zákon x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx souvisejících zákonů.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x pozemních komunikacích

§44

Zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 489/2001 Sb., xxxxxx č. 256/2002 Xx., zákona x. 259/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 358/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 97/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx. x xxxxxx x. 288/2011 Sb., xx mění takto:

1. X §20x xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11f) přiznány xxxxxx XX. stupně" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x) xxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx "XXX. stupně" xx nahrazují slovy "xxxxxxx XXX/X".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11f xxx:

"11x) Xxxxx x. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §20x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxx jim naroveň xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx na provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11x)," xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x komunikačních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx

§45

Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 384/2008 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §8 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. stupně (xxxxxx XXX) nebo XXX. stupně (xxxxxx XXX/X)" se nahrazují xxxxx "které xxxx x důvodu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxx XXX xxxx XXX/X".

2. V §8 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx praktické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výhody II. xxxxxx (xxxxxx ZTP) xxxx XXX. stupně (xxxxxx ZTP/P)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hluchoslepoty xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx ZTP/P".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§46

Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona č. 539/2004 Sb., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., zákona x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 47/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb. x xxxxxx č. 73/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §87x xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X §87d xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "systému xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

3. X §106 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx sociální xxxx xxxx" xxxxxxx x xx konci odstavce xx doplňuje xxxx "Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x pobočka xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území stal xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx

§47

Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx č. 226/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 215/2007 Xx., zákona x. 374/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 480/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Sb. x zákona č. 133/2011 Xx., xx xxxx takto:

1. X §67 odst. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx II. xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu XXX" x slova "XXX. xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 xxx:

"24) Xxxxx č. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. V §67 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx přiznány xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx držitelem průkazu XXX".

3. X §67 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výhody" xxxxxxxxx xxxxx "je xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X" a slova "xxxxx xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x správních poplatcích

§48

Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona č. 228/2005 Xx., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., zákona č. 48/2006 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Sb., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona č. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx č. 312/2008 Xx., zákona č. 382/2008 Sb., zákona x. 9/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx č. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Sb., xxxxxx č. 420/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx č. 160/2010 Sb., xxxxxx x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Sb., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx. x xxxxxx x. 262/2011 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx péči" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xx xxxxxx xxxx výměnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

2. X xxxxxxx v xxxxxxxxx 5, 26, 27 a 36 xx xxxxx "xxxxxx xxxx přiznány mimořádné xxxxxx II. xxxx XXX. xxxxxx (držitelé xxxxxxx ZTP a XXX/X)" nahrazují xxxxx "xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X".

3. X xxxxxxx x xxxxxxx 17 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx II. nebo XXX. xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx XXX x XXX/X)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx držitelem xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X".

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

§49

X §7 xxxx. 5 xxxxxx č. 110/2006 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 85/2010 Xx., xx xxxxx "dávky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx27)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xx mobilitu27), xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx27)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 27 xxx:

"27) Xxxxx x. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§50

Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 141/2010 Xx., zákona x. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Poznámka xxx xxxxx č. 19 xxx:

"19) Xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx.".

2. X §11 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

§51

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012, x xxxxxxxx §38 xxxx. 6 a 7, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxx §9 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Němcová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Příloha x xxxxxx x. 329/2011 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx x zdravotní xxxxx vylučující jeho xxxxxxxx

X. Zdravotní postižení xxxxxxxxxxxx přiznání příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xxxx nosného xxxx xxxxxxxxxx ústrojí, xx xxxxxx se xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx ztráta xxxx dolních končetin x xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx dolních xxxxxxxx xx podkladě xxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx podstatných částí xxxxx horní x xxxxx xxxxx končetiny x předloktí a xxxx x x xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx ztráta xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úplné xxxxx (xxxxxx) xxxx těžkého xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obou xxxxxxxxx kloubů nebo xxxx xxxxxxxxx kloubů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň dvou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx tří x více funkčních xxxxx pohybového xxxxxxx x případnou odkázaností xx xxxxx pro xxxxxxxx; xxxxxxxx celkem xx přitom rozumí xxxx, xxxxx, končetina,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx postiženého xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 120 xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx možnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ztráta xxxxxxxxx,

x) anatomická xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx končetin,

l) xxxxxxxxxx xxxxxx dolní xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) anatomické xxxxxx xxxxxxx končetin xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxx obou xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx xxxx rukou (xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx narušující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) těžká xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx mechanický xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a schválen xxxxxxxx lékařem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prokázané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxx nevidomost obou xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavy xx xxxxxxxx ztráty světlocitu xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s chybnou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obou očí, xxxxxxx ostrost x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx 1/60 (0,02) - xxxxxxxxx x xxxxxx projekcí nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 5 - 10 stupňů xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx slabozrakost obou xxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 3/60 (0,05) - xxxxx xxx 1/60 (0,02),

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx visu xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 6/60 (0,10) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pole xx 45 xxxxxx xx bodu xxxxxx.

3. Xxxxx sluchové xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx úplná xxxxxxxx, neschopnost xxxxxx xxxxx x rozumět xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx slyšení xx xxxxxxxxxx kochleární xxxx kmenové neuroprotézy,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hluchota, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx audiometrii x xxxxxxx 70 - 90 xX, xxxxxxxx xxxxx xx ztrátou xxxxxxx 85 - 90 %, sluchově xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zvuk mluvené xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, ale xxxxxx xx jen xxxxxxxxx (x 10 - 15 %), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx implantaci xxxxxxxxxx xxxx kmenové xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 56 - 69 xX, xxxxxx xxxxxxx 65 - 84 % xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx obou xxx, xxxxxx se xxxxxx zraková ostrost x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 3/60 (0,05) - lepší xxx 1/60 (0,02).

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx interní xxxxxx xxxxxxxxxxx těžké xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx se považuje:

a) xxxxxxxxxx choroba dolních xxxxxxxx xx stadiu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ischémie xx jedné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vitalitu končetiny, x to xx xxxxxx XX/XX xxxxx Xxxxxxxx, xxxx. ve xxxxxx XX/4, III/5 xxxx XXX/6 xxxxx Xxxxxxxxxxx, přičemž nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx selhala,

b) xxxxxxxxx xxxxx insuficience (XXX) ve stupni xxxxxxxxx C6a/s (CVI x xxxxxxxxx vředem) xxxx C5a/s (XXX xx xxxxxxxx vředem) xxxx xxxxx žilní xxxxxxxxxx (XXX) ve xxxxxx 3,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxx 3 (xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx končetin léčený xxxxxxxxxx odlehčením (xxxxxx, xxxxx) po dobu xxxxxxx 12 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podiatrické xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo obou xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx funkční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx končetin xxxxxx xxxxxx xxxx vozíku,

f) xxxxxxx xxxxxxx x xxxx zařazených na xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx oběhu,

h) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx XXXX XX,

x) srdeční xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx XXXX III, xxx které došlo x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, kdy x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx funkční xxxxx XXXX XXX,

x) srdeční xxxxxxx nejméně xx xxxxxxx třídě nejméně XXXX III, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentovaným VO2max ≤ 14 xx/xx/xxx, xxxx x xxxxxx 50 % předpokládaných xxxxxx xxx daný xxx dítěte,

k) těžká xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXXX),

x) xxxxx vleklá xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpora (XXX).

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bodě 1 xxxx. a), b), x) xx x), x) x x),

x) xxxxx xxxx hluboká xxxxxxxx retardace x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx mentální xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx postižením, x xxxxxxxxxxx závažnými x objektivně xxxxxxxxxxx xxxxxxx autoagrese nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx pomůcku (xxxxxxxxxxxxxx)

x) xxxxxxx xxxxxxx, poruchy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx závažnou xxxxxxxx, x narušením xxxxxxxxxxxxxx x ovládacích xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx látkách, xxxxxxxxx-xx nemožnost užívání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jen xx xxxxxx x xxxxxxxx psovi,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx; tato xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x platnosti x xx xxxxx xxx.

2. Xxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xx xxxxxx xxx nebyla xxxx xxxxxxx uzavřena, xxxx xxxxxxx uzavření xxxxxxx o výpůjčce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx pořízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvedacího xxxxxxx, schodišťové xxxxxxx xxxx schodišťové sedačky. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx písemnou xxxxxxxxx. Jestliže xxx xxxxxxxxx xxxx žadatele x příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx bylo xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx x tohoto xxxxxxx x x výsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bariéry podle §9 xxxx. 10 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxx xx instalaci zvláštní xxxxxxx podle §13 xxxxxx č. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx, xxxxxxxx byla xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xx postupuje podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na instalaci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx byla xxxxxx karta sociálních xxxxxxx x které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 329/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx do 1 xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výplaty xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxx první xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx jí xxxx x souvislosti se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydán xxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 6 zákona x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním postižením xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxx §34 odst. 1 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxxx 1. Xxxxx xxxxxxx v §19 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Xx. xxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx na účet xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávky uvedeným x §20 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 329/2011 Xx., popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx takový xxxx, xxxx xxxxxxxxx poštovním xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nový xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 1 x den, xxx xxxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx dávky.

4. Xxxxx sociálních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ode dne, xxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx provedla změnu xxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx šestého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Karty xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 vyhlášky x. 424/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xx nich xxxxxxxxx. Xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx však xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx průkazu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu xx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx druhé, xxxx dosavadnímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 6 xxxxxx x. 329/2011 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxx, která xx totožná x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx 31. prosince 2015; xxxxxxxxx xxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

5. Doba xxxxxxxxx xxxxxxx mimořádných xxxxx končí ve xxxxx uvedené x §38 xxxx. 7 xxxxxx č. 329/2011 Xx. Xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx větě xxxxx končí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx ztrátě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxx xxxxxxxxxxx držiteli tohoto xxxxxxx vydán dočasný xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 6 xxxxxx č. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx 31. xxxxxxxx 2015; xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx x přerušení xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Nárok xx příspěvek xx xxxxxxxx poskytovaný podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2015.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxx xx mobilitu zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xxxx 31. prosince 2015. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx zahájí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx řízení z xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx mobilitu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jeho platnosti xxxxxxx xxxxxxx xx 12 kalendářních xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx x moci xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 313/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx podle §38 odst. 8 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2015.

2. Xxxxx, které xxxx xx xxx 1. xxxxx 2015 držiteli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2012, xxxx xxx xxx 1. ledna 2015 xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne 1. ledna 2014, x xx

x) na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "TP", xxx-xx x xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx osvědčujícího xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx,

x) na průkaz xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX", xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx mimořádných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx,

x) xx xxxxxx osoby xx zdravotním postižením xxxxxxxx symbolem "XXX/X", xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx mimořádných výhod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výhody XXX. xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trvá xx dobu, na xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx dotčeno. Xxxxx-xx prokázat dobu, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx jsou ke xxx 1. xxxxx 2015 držiteli platného xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx §34 xxxx §35 zákona x. 329/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. ledna 2014, xxxx ode xxx 1. ledna 2015 nárok xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2014. Xxxxx xx takto xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx přiznán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx veřejné listiny xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx průkaz xxxxxxx.

4. Symbol xxxxxxxx xxxxx s úplnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxx xxxx prakticky xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3 uvede, xxx xxxxx o to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zašle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výzvu x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3, x xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx nároku x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx doložení dalších xxxxxxxxxxx nezbytných pro xxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

6. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí.

7. Xxxxx na xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodů 2 x 3 xx xxxxx povinna xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2015, jinak xxxxx xxxxx xxxxxx.

8. X xxxxxx na xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxxx 2 x 3 se řízení xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxx xx xxxxx.

9. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pravosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxxx 2 x 3, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.

10. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 2 požádá, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby s xxxxxx xxxx praktickou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx prakticky xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx symbolem xxxxx prokázat, xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx, zda xxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx postižení. Xxxxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx splňuje podmínku xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 2, xxxxx xx xxxxx xxxxxx trvá xxxxxxx 1 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx zahájí xxxxxx x xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015, x xxxxxxxx xxxx 5, který xxxxxx xxxxxxxxx 29.12.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a pobočka xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxx x. 329/2011 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxx záznam xx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §7 xxxxxx č. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx leden 2018.

3. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx nejpozději xx xxx výplaty xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výše xxxxxxxxx xx mobilitu. Xxxx xxxxxxx se nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 329/2011 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku, xxxxx xx poskytován na xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx 84 kalendářních xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 11 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx toto xxxxxxxxxx navazující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x) x x) x xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx počíná xxxxx xxxxx xx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx 84 kalendářních xxxxxx xxxxx §9 odst. 11 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xx xxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx, xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 329/2011 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůta 120 kalendářních měsíců, xxxxx §9 xxxx. 11 xxxxxx č. 329/2011 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx, xxxxx §12 xxxx. 1 písm. x) a d) x xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx poskytován na xxxxxxxx motorového xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty ohledně xxxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx pomůcku, xxxxx xx poskytován xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 301/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 odstavců 3 x 5 xxxxxx x. 329/2011 Sb. x xxxxxx xxxxxxxxx xx základě žádosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pomůcky xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 1.3.2020

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxx xx zvláštní pomůcku xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxx dne pravomocně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx upraví částky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxx x. 329/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx. O xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, náleží poprvé xx splátky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx a o xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 358/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 329/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012, x výjimkou §38 xxxx. 6 x 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 14.11.2011, x x xxxxxxxx §9 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

141/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.5.2012

331/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 141/2012 Xx., zákon x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

306/2013 Sb., o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2013

313/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

329/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

140/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.5.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

301/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

228/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.3.2020

252/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx moci

s účinností xx 1.2.2022

358/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2022 x xxxxxxxx §7 x §8, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

412/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx a x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 x xxxxxx xxxxxx pracovníků uvnitř Xxxx.

5) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx nouzi, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) Čl. 1 Xxxxxx x právech xxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 104/1991 Xx.

7) §48 xx 50 x §52 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 206/2009 Xx.

8) §9 a 10 zákona x. 108/2006 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10) §15 zákona x. 111/2006 Xx.

11) §659 a xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

13) §15a xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Zákon č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) Zákon č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §1216 zákona č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18) §108 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §12 zákona x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) §33 xxxx. 1 xxxxxx č. 435/2004 Xx.

21) §116 občanského xxxxxxxx.

22) §106 xxxx. 3 zákona č. 326/1999 Xx., ve xxxxx zákona č. 428/2005 Sb.

23) §4a zákona x. 73/2011 Xx.

24) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 338/1992 Sb., o xxxx x nemovitosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27) §28 zákona x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Položka 9 písm. x) přílohy x xxxxxx x. 634/2004 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §461 odst. 1 a §898 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx zákoník.

30) Vyhláška č. 388/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx zdravotním postižením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx