Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2020.


Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

329/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Druhy dávek §2

Okruh oprávněných osob §3

Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem §4

Příslušnost k rozhodování §5

HLAVA II - PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Nárok na příspěvek na mobilitu §6

Výše příspěvku na mobilitu §7 §8

HLAVA III - PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku §9

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku §10

Příjem §11

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku §12 §13

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Nárok na dávku a na její výplatu §14

Změna nároku na dávku a její výplatu §15

Zánik nároku na dávku a její výplatu §16

Přechod nároku na dávku a její výplatu §17

Nepřípustnost výkonu rozhodnutí a dohody o srážkách §18

Díl 2 - Výplata dávek

Způsob výplaty dávek §19

Příjemce, jiný příjemce a zvláštní příjemce §20

Díl 3 - Řízení o dávkách

Účastníci řízení §21

Zahájení řízení §22

Náležitosti žádosti §23

Přerušení řízení §24

Odvolání §25

Povinnosti žadatele o dávku §26

Díl 4 - Povinnosti oprávněné osoby a jiného příjemce dávky §27

Přeplatky §28

Díl 5 - Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému §29

Díl 6 - Informační systém §30

Díl 7 - Povinnosti a oprávnění zaměstnanců státu a povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a jiných osob §31 §32 §33

HLAVA V - PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §34 §34a §34b §35 §36

HLAVA VI - PŘESTUPKY §36a

HLAVA VII - ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §37

Přechodná ustanovení §38

Zrušovací ustanovení §39

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o místních poplatcích §40

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §41

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §42

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §43

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích §44

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob §45

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky §46

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu §47

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §48

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu §49

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi §50

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §51

Příloha - Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání

č. 331/2012 Sb. - Čl. IV

č. 306/2013 Sb. - Čl. XIV

č. 13/2013 Sb. - Čl. IV

č. 329/2014 Sb. - Čl. II

č. 301/2017 Sb. - Čl. II

č. 228/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

329

XXXXX

xx xxx 13. xxxxx 2011

o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám se xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

DÁVKY PRO XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžitých dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxx dávek

Osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxx xx mobilitu,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxx oprávněných xxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx

x) osoba, xxxxx xx xx území Xxxxx republiky hlášena x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx1) xxxx xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) osoba, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana formou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) cizinec xxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx-xx xx nárok xx xxxxxxxx výhody x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky k xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4),

x) cizinec, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx s přiznaným xxxxxxx postavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx hlášen xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x xx, xxxxx má xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxxxx bydlištěm, xxxxxxx xxxxx o pomoci x hmotné nouzi5).

§4

Zvláštní xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx6), xx orgán xxxxxxxxx x rozhodování x dávkách xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dítěte.

(2) Xxx rozhodování o xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xx 12 v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x omezenou svéprávností, xx xxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx29) xxxxxxxxxx. Předchozí xxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxxx nákupu zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx příspěvku x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) X dávkách a x průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx Úřad práce Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce"). Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx dále xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

XXXXX II

PŘÍSPĚVEK NA XXXXXXXX

§6

Xxxxx na příspěvek xx mobilitu

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx osoba xxxxxx 1 xxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX" xxxx "XXX/X", xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2014, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx měsíci za xxxxxx dopravuje xxxx xx dopravována x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx7) v xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx péče.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, musí být xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx opakovaného xxxxxxxxxxx xx xxxxxx prokazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravování xxxxx xxxxxxxx 3 xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se podle §26 xxxx. 1 xxxx. b).

§7

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx činí za xxxxxxxxxx xxxxx 550 Xx.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 313/2013 Sb.

XXXXX III

PŘÍSPĚVEK XX XXXXXXXX XXXXXXX

§9

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxxx pomůcku xx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx v příloze xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx přiznání tohoto xxxxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx speciálního xxxxxxxxx xxxxxxx má osoba, xxxxx xx těžkou xxxx nosného nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx lékařské xxxx xxxx xxxx xx trvat xxxx xxx 1 xxx.

(4) Xxxxxxxxx postižení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vylučující xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx poskytnutí příspěvku xx zvláštní xxxxxxx xxxx xx, že

a) xxxxx xx xxxxxx

1. 3 xxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx poskytován xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, schodolezu, stropního xxxxxxxxx systému, svislé zdvihací xxxxxxx, xxxxx zvedací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx sedačky xxxx xx úpravu xxxx,

2. 15 xxx, xx-xx tento příspěvek xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx psa, xxxx

3. 1 roku x xxxxxxxxx případech,

b) zvláštní xxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxxxx nebo ji xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnění, x xxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx styku x xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, zdravotnickým xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx pomůcku xxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravuje x že xx xxxxxxx řídit xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlem; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

(7) Je-li příspěvek xx zvláštní pomůcku xxxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx plně xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pomůcky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx indikace.

(9) Příspěvek xx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx částečně xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

(10) Příspěvek se xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osobě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx podmínka xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xx-xx oprávněnou xxxxxx xxxx6). Xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xx pořízení svislé zdvihací xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx plošiny xx xxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx schodolezu. Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na pořízení svislé xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plošiny, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo stropního xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx uvedené ve xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvu krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxx 2 návrhy xxxxxx xxxxxxxxxx bariéry, xxxxxx xxxx.

(11) Příspěvek xx zvláštní pomůcku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 5 x 6 nejdříve xx xxxxxxxx 84 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jdoucích, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě jí xxxx vrácení bylo xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vodicího xxx, xx poskytne jen xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružující xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se považuje xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx členem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx přihlášky. Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx dovednosti vodicího xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(13) Seznam xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx v příloze xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 13, xx posuzuje, xxx je tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx s xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13.

§10

Stanovení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxx xxxx xx nižší xxx 10&xxxx;000 Kč, se xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, je-li příjem xxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nižší xxx osminásobek xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce nebo xxxxxxxxx minima xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu9). X xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxx opakovaně x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pomůcky, xxxxxxx xxxx je xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xx společně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 % z předpokládané xxxx již zaplacené xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 1 000 Xx.

(3) Výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx vyšší xxx 10&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 % x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx. Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 350&xxxx;000 Xx, x výjimkou xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx zdvihací xxxxxxx xxxx xxxxx zvedací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx činí 400&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx spoluúčasti xxxxx odstavce 3, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx osoby a xxxxxx osob x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx a existenčním xxxxxx9) určí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, minimálně xxxx 1&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

x) 200 000 Xx, xx-xx xxxxxx osoby x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx roven xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxx je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) 180 000 Xx, xx-xx příjem xxxxx x příjem xxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx šestnáctinásobek částky xxxxxxxxx minima xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) 160 000 Xx, je-li příjem xxxxx a xxxxxx xxxx x ní xxxxxxxx posuzovaných xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu a), xxxxx nižší xxxx xxxxx osmnáctinásobku xxxx xxxxxx,

x) 140 000 Xx, je-li příjem xxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx,

x) 120 000 Xx, je-li xxxxxx xxxxx a příjem xxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx devatenáctinásobek částky xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x písmenu x), xxxxx xxxxx xxxx xxxxx dvacetinásobku xxxx xxxxxx,

x) 100 000 Xx, xx-xx xxxxxx xxxxx x příjem xxxx s xx xxxxxxxx posuzovaných xxxxx xxx dvacetinásobek částky xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxx a).

(6) Xxxxxx vyplacených xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxx x 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 800&xxxx;000 Xxxxx 850&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx svislé xxxxxxxx plošiny nebo xxxxx xxxxxxx plošiny. Xx vyplacených xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx odečítají částky, xxxxx osoba x xxxxx období vrátila xxxx xxxxxxx vrácení xxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx

(1) Pro účely xxxxxx xx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Okruh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu9). Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnout, xx xxxxx uvedené v §4 xxxx. 1 xxxx. x) až x) zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx9) xx neposuzují xxxx xxxxx společně xxxxxxxxxx, jestliže spolu xxxxxxx xx xxxx 3 měsíců xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodným xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx podána xxxxxx o xxxxxxxxx xx zvláštní pomůcku.

(3) Xxxxxx se xxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxxxxx žadatele o xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příjmů žadatele x příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx s xxx xxxxxxxx posuzovaných.

§12

Xxxxxxxxx vrátit příspěvek xx zvláštní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx příspěvek xx 3 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vyplacený xxxxxxxxx v plné xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx,

x) x xxxxxx xxxx uplynutím 60 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx uplynutím 84 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxx xxx vyplacení příspěvku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pomůcce,

d) v xxxxxx před xxxxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx vyplacení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx před uplynutím 84 kalendářních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx vyplacení xxxxxxxxx poskytnutého xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravovat nebo xxxxxxxx být xxxxxxx xxxxxxx motorovým xxxxxxxx, xxx-xx vyplacen xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx příspěvek x rozporu s xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx, xx osoba xxxxxx x žádosti x příspěvek xx xxxxxxxx pomůcku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 není xxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poměrnou xxxx vrátit, jestliže

a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ode xxx xxxx vyplacení xxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x období xxxx xxxxxxxxx 84 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx příspěvku poskytnutého xx pořízení motorového xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx vodicího xxx x xxxxx x xxxxxx před xxxxxxxxx 60 kalendářních xxxxxx xx xxxx jdoucích xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx zemře xxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx příjemce xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx vrátit poměrnou xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 100 Xx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti vrátit xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2012 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx xx xxxxx x xx její xxxxxxx

§14

(1) Nárok xx xxxxx vzniká xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx splněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxx xxxxx nároku xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx přiznán x xxxxxxxx nejdříve od xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx. Příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx pomůcku, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx a její xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx přiznána xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx částce, xxx x jaké náleží, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx náleží, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx doplatí, x xx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx nebo její xxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 3 roky xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx uplatnění xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx zvýšení.

(2) Xxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx přiznána xxxx xx xxxxxxx neprávem, xxxxx se xxxxxx xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xx prvního dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxxx tak, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobě xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x hospitalizaci xxxxx první xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxx poslední xxx x kalendářním xxxxxx. Xxxxxxx příspěvku na xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx kterém hospitalizace xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxx xxxxxx na xxxxx a její xxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxx nezaniká.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím 1 xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1. Lhůta xxxxxx xx dobu xxxxxx x dávce x xx xxxx řízení x xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxx nároku na xxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Zemřela-li xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, na xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupně xxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx žili s xxxxxxxxxx osobou v xxxx její smrti xx společné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx být splněna x xxxx, které xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx dávka xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx splatné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dne smrti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx rodiny podle xxxxxx a za xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 postupuje jen x xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx pomůcka byla xxxxxxxxx před smrtí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx o xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx předmětem xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxx

§19

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 3 kalendářní xxxxxx, xx které xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku se xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx rozhodnutí x jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx se vyplácejí x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx určený xxxxxxxxx xxxxx uvedeným v §20 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 a 2, xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx dávky. Požádá-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 x 2, popřípadě xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx výplaty xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx povinna xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Dávky xx xx ciziny nevyplácejí.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx dávky je xxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx oprávněné osoby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávněná xxxxx svěřena xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "jiný xxxxxxxx xxxxx").

(3) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxx, xxxxxxxx oprávněná xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nemůže dávku xxxxxxxx. X ustanovením xxxxxxxxxx příjemce xxxx xxxxxxxxx osoba, popřípadě xxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, která x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zvláštní xxxxxxxx xx povinen používat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, která vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx udělovat. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce, xxxxxxxx odpadly xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx x xxxxxxx

§21

Xxxxxxxxx řízení

Účastníkem xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x dávku nebo xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1.

§22

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxxx ministerstvem.

(2) Řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx zahajuje x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx pro xxxxxx x dávce opatrovníka xxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdravotnímu xxxxx jednat samostatně x xxxx zástupce; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx jiné fyzické xxxxx, zastupuje xx x xxxxxx x xxxxx xxxx fyzická xxxxx. Xx-xx nezletilá xxxxx svěřena na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x řízení x dávce xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx žádosti

Žádost x xxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxx podle správního xxxx, dále xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx číslo, rodinný xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku,

b) xxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx období, xxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 1, 4 x 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, jde-li x žádost x xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxx xxxxxxx, jde-li x žádost o xxxxxxxxx na mobilitu xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx cenu, xxx-xx x žádost x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 3, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx mobilitu xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 6, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxx xx zvláštní pomůcku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx §9 odst. 7, xxx-xx o xxxxxx o příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx xx pořízení svislé zdvihací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) určení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§24

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx přeruší xxxxxx x příspěvku xx zvláštní pomůcku xxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx o xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x odvolání proti xxxxxxxxxx x dávce xxxxx xxxx první xxx xx dobu, xx kterou xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníka xxxxxx. Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výzvou x předložení xxxxxxx 2 návrhů řešení xxxxxxxxxx bariéry xxxxx §9 xxxx. 10. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx vyplácen xxxxxx xxxxxxxx vždy xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§26

Povinnosti xxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxx je povinen

a) xxxxxxxx xx vyšetření xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxxxx lékařem určeným Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podrobit xx xxxxxxxxx zdravotního stavu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnickému xxxxxxxx xxxxxxxx nálezy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je potřebná x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx vyzván, a xx ve xxxxx, xxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, x xxxxx rozhodné xxx xxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxx xx 8 dnů xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx žadatelem o xxxxx občan členského xxxxx Evropské unie, xxxxx je xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2), nebo xx-xx žadatelem xxxx xxxxxxx příslušník13), xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx2), je xxxxxxx xxxxxxxxxx písemný xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx posouzení, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx").

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 8 xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok na xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx delší xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxx příjemce xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 8 xxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zastaví xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx mobilitu xx xxxxxx xx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxx, ačkoliv musel x okolností předpokládat, xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vrátit.

(2) Xxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx byl xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxx přeplatek podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vyplácí xxxx naposledy xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vybírá xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx rozhodla.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx přeplatek xxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx nepřesahuje xxxxxx 100 Kč.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xx území České xxxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xx xxxx delší xxx 3 měsíce, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx13), xxxxx je hlášen xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxx xxxxxxx neodůvodnitelnou zátěží xxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx14),

x) je xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění15),

c) je xxxxxx, xxxxx xxxxx xx sociální xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4),

x) před zahájením xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zahájení xxxxxx xxxx nejméně xx xxxx 5 xxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx14), nebo jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx15), x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vztah založil xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx nemoci xxxx xxxxx,

x) je xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx; xxxxxxxxx xxxxxx je, xx xxxxx x osobu, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxxx16),

x) xx xxxxxx, xxxxx xx vedena x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do evidence xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší 1 xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx je, xx nejde x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x zaměstnanosti16); xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx vzetí xx xxxxxxxx,

x) xx osobou, xxxxx xx xxxxxx x evidenci uchazečů x zaměstnání a xxxxx xx stala xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx, že xxxxx x xxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx16); xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, nebo

i) xx xxxxxx, xxxxx po xxxxxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxx založil xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx založila účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx17) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx18).

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx u osoby, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx soustavné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx19) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnění na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx získané kvalifikace, xxxxxxxx xxxxxxx péče xxx zprostředkování zaměstnání x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxx bodovém hodnocení xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, která xxxx hlášena xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxx

1. xx 1 xx 3 xxx, 2 body,

2. xx 3 xx 6 let, 4 xxxx,

3. xx 6 xx 8 xxx, 6 xxxx,

4. 8 xxxx více xxx, 8 xxxx;

x) započte x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx19), po xxxx

1. 12 xx 24 xxxxxx, 4 xxxx,

2. 25 xx 36 xxxxxx, 8 bodů,

3. 37 xx 48 xxxxxx, 12 bodů,

4. 49 až 60 xxxxxx, 16 xxxx;

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxx, 0 xxxx,

2. xx xxxxxxx vzdělání, 2 xxxx,

3. xx xxxxx odborné xxxxxxxx, 4 body,

4. má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6 xxxx;

x) xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx20), 4 body;

e) xxxxxxx xxxxx, která xx hlášena x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) v xxxxxx, v němž xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejícím xxx podání žádosti xxxxx xxxxx zveřejněných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

1. xxxxxxxx x xxxx než 10 % xxxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx, 0 xxxx,

2. přesáhla x xxxx než 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, 2 xxxx,

3. xxxx vyšší než 50 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx, 4 xxxx,

4. xxxx nižší xxx 50 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, 6 xxxx.

(5) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 10 xxxx xxxx bodů. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému xx nepovažuje xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 20 xxxx xxxx xxxx.

(6) X xxxxxxx, xx bodové xxxxxxxxxx xxxxx činí xxxx xxx 10 xxxx x nedosahuje 20 xxxx, krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx, xxx jde x xxxxx, xxxxx xx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx. Xxx tomto xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx21), xxxxx pobývají x České xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx se xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx zvláštní pomůcku xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx systému.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zda je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx, xxx opětovně xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoby xx xxxxx jejích xxxxxxxxxx poměrů.

(8) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, obce, xxxxx x zaměstnavatelé xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx údaje potřebné x posouzení, xxx xxxxx je neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx, že xx xxxxx neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx22), xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku xxxx které xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ukončen podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxx xx území Xxxxx republiky.

Xxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§30

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x tyto xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a osobách xxxxxxxx posuzovaných x xxxxxxxxxx o průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dávkách xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Jednotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx23). Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx mobilitu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku x x průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx §34 odst. 2, xxxxxx osobních xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx systému, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx24).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Policie Xxxxx republiky pro xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku a x xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx §34 odst. 2 poskytuje xxxxxxxxxxxx x krajským xxxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců,

d) xxxxx x registru xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno rodné xxxxx, avšak nejsou xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx b) x x).

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) rodné xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx; x případě, xx jeden x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x datum jeho xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,

m) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden jako xxx smrti nebo xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx se narodil xx území Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx xxxxx pobytu,

g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

i) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,

j) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vstup na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dítě xxxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x jejich xxxxx číslo; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození,

m) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,

n) xxx, který byl x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx manželu xxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xx náhradní xxxxxxx péče, nebo xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxx xxxx manželem osvojen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 65 xxx xxxx bez ohledu xx xxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx rodiny s xxxxxxx nebo dítětem x oprávněním x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii xxxx xxxxxxx příbuzným manžela xxxxxx Xxxxxxxx unie,

r) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx dočasná xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx25), x xxxx xxxxx číslo; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(6) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození; u xxxxxxx xxxxx narozené x cizině xxxxx x stát narození,

d) xxxxx číslo x xxxx xxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím současný xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uchování xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx odstavce 1, x xxxxx dokumentů xxxxxxxxxx xx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2 xx dobu 15 xxxxxxxxxxxx let následujících xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx x pravomocnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x poslednímu xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx systému.

Díl 7

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, obcí, xxxxx x xxxxxx xxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxx pobočkách Xxxxx xxxxx x x ministerstvu xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mají, x xx písemně x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx.

(2) Údaje týkající xx příjemců xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxx své xxxxxxxx dozvědí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx tak tento xxxxx xxxx jiný xxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx subjektům jen x písemným souhlasem xxxxxxx osoby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx využívány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x Xxxxx xxxxx České republiky xxx vědecké, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x koncepční xxxxxxx nebo xxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§32

Státní xxxxxx, xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, x xxxxxxxx příjemců xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx rozhoduje, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxx příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, obci x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro nárok xx dávku xxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sdělováním xxxxxx údajů, xxxxx xxxxxx orgány, xxxx x kraje x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx se týkají.

§33

Zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx a x ministerstvu xxxx xx základě souhlasu xxxxxxxx x dávku xxxx příjemce xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx oprávněni xxxxxxxxx xx obydlí, x xxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx skutečností rozhodných xxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Oprávnění k xxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx x identifikační údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§34

(1) Xxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxx 1 roku x xxxxxxxx, smyslovým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pohyblivosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3.

(2) Xxxxx xx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "XX" (xxxxxx TP) má xxxxx xx středně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx osob s xxxxxxxx autistického xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx stav, kdy xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxx chůze xx xxxxxxxx xxxxxxx x má xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Středně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orientace x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x exteriéru.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx symbolem "XXX" (xxxxxx ZTP) xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Těžkým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx osoba je xxx dlouhodobě nepříznivém xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx obtížemi x xxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx funkčním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stav, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxx schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v domácím xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX/X" (průkaz XXX/X) xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohyblivosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxx s poruchou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zvlášť xxxxxx xxxxxxxx postižením xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx pohyblivosti xx xxxxxx stav, kdy xxxxx je xxx xxxxxxxxxx nepříznivém xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx, v exteriéru xxxx xxxxxxx samostatné xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx těžkým xxxxxxxx postižením xxxxxxxxx x úplným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orientace x exteriéru.

(5) Průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§34x

(1) Průkaz xxxxx xx zdravotním postižením xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx,

x) datum narození,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nevyžaduje, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxxx, který xxxxxx xxxxx,

x) dobu xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) označení druhu xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osoby xxxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx x označení průkazu xxxxx symbolem xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo při xxxxxx žádosti o xxxxx nároku na xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx průkazu xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx končí

a) uplynutím xxxx xx něm xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx

1. xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx nebo nesprávné xxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tak, že xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx je porušena xxxx celistvost,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx

5 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx průkaz.

(3) Xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Českou správou xxxxxxxxxx zabezpečení, podrobit xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx nálezy xxxxxxxxxxxx lékařů, které xx xxxx vydány, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x tomu xxxxxxx správou sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti může xxx po předchozím xxxxxxxx upozornění xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřiznán xxxx xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx do 8 xxx ohlásit xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx ztrátu, odcizení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx změnu údajů xxxxxxxxx na průkazu. Xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxx průkazu je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průkazu; xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Každý, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xx xxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx průkazu, jestliže xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx držitel xxxxxxx odevzdat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx průkaz xxxxx xxxx xxxxx až xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx průkazu osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen odevzdat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx je xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx nový xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Do xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxx osoby xx zdravotním postižením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx obsahově shodný x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením nemůže xxx delší xxx xx 31. xxxxxxxx 2015.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzor a xxxxxx provedení xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 7, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx označení xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby úplně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34x

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx hodnotí

a) zdravotní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx,

x) xxx xxx x podstatné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx postižení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stavy xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx podstatného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpise, xx hodnotí, xxxxxxx xx zdravotních stavů x xxx uvedených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí tělesné, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, znalosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxxxxxxxxxx pomůcek.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivosti x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s nejvýznamnějším xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 313/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§35

(1) Řízení x xxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahajuje na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx; xxxxxx x řízení x moci úřední xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx, xxxx obsahuje označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §34b xxxx. 1 žadatele x xxxxx průkaz; xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxx xxxxxxx; výsledek xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zamítnutí xxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx x xxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §22 xxxx. 3 a §24, 25 a §26 xxxx. 1 xxxx. b) x x) x xxxx. 2.

(5) Xxxxx xx xxxxxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx bylo zahájeno xxxxxx o xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orientace xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx časového xxxxxxx. Doba xxxxxx xxxxxx xx průkaz xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx součástí xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx správního poplatku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích28). Za xxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za průkaz xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x správních poplatcích xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkazu xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(7) Současně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx určí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx platnosti xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx 5 let x xxxx xx 18 xxx věku x xxxxxxx 10 xxx x xxxx starších 18 xxx věku; xxxx doba nemůže xxx delší, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením jako xxxxxxx listiny xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx průkaz xxxxx odstavce 5. Xxxx platnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31 x povinnosti státních xxxxxx, xxxx, krajů x jiných osob xxxxx §32 xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§36

(1) Osoba, která xx držitelem xxxxxxx XX, má nárok xx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxxxx xxx pravidelnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxx xx xxxxx k sedění xxxxxx xx zakoupení xxxxxxxx,

x) přednost xxx xxxxxxx projednávání své xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx čekání, xxxxxxx xxxxx; za xxxxxx projednávání xxxxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxx x xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ošetření a xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx držitelem průkazu XXX, má nárok xx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx xxxxx místní veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, autobusy, xxxxxx),

x) xxxxx 75 % jízdného ve xxxxx xxxxxx třídě xxxxxxxx vlaku a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 75 % x xxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, má xxxxx xx

x) výhody xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx průvodce xxxxxxxxx hromadnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx xxxxxxx ZTP/P, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, může xxx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(5) Další nároky xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX, XXX nebo ZTP/P, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx26).

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§36x

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo zneužije xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 4, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx průkazu xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §34a odst. 5 xxxx 6.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx uložit xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx.

§36x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x účinností xx 1.7.2017

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §9 xxxx. 12 x 13, §34a xxxx. 8 x §34b xxxx. 2.

§38

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx dávkách xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zahájená x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřady, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Ministerstva xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x dávkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx krajskými xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57 x 58 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pravomocně neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tyto obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Řízení x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx krajskými xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx x 30 xxx.

(6) Příspěvek xx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo prakticky xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2011. Pověřené xxxxxx úřady x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 písemné xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx. Xxxx sdělení xx nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhod xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výhod xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx zůstávají v xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx, a xx xx xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx 31. prosince 2015. Xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobám, xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx výhody, xx 31. prosince 2011 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx novými průkazy. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(8) U osob, xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxx XXX. xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxx platnosti průkazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2015, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx životní potřeby x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovená x §6 odst. 1 pro přiznání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xx dávky sociální xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 182/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx 1. xxxxx 2012, xxxxx-xx xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §57 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti x xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx příjemců xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 8, §34 odst. 6, §35 xxxx. 7, §36 xxxx. 1 x §37 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx přecházejí xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx - Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx vyhlášky x. 182/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx motorového vozidla x x nichž xxx lhůty podle §35 odst. 4 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx určený xx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §9 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 4 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(13) Výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx sociální xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx pověřenými obecními xxxxx xxxx obecními xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx zahájen, xxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx těchto rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zahájený xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o dávkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx, přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx, dokončí xxxx provede Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxxx x xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předají xxxxxxxxxxx a bezúplatně xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x dokumenty xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1, 7 až 9 x 11. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; jestliže x xx budou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spisy x xxxxxxxxx předat xxxxxxxxxxx. X xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 projde xxxxxxxxx xxxxx, provedou skartační xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx odstavce 4, x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx a dokumentů xxxxxxxxxx xx odstavců 1, 6 x 13.

(15) Xxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxxxx x. 114/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011, xx xxxxxxxxx i po xxxxx dni, xxx-xx x tvrdosti, xxxxx xx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx dávek xxxxxxxxx podle §33 xxxx. 8, §34 xxxx. 6, §35 xxxx. 7, §36 xxxx. 1 x §37 odst. 1 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.

§39

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení.

2. Xxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, x zákon x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx x. 180/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx x nemocenském x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx x. 306/1991 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxx xxxx xxxxxx č. 578/1991 Sb., x xxxxxxx rozpočtu federace xx xxx 1992 x o xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6. Xx. X a xx. XX zákona č. 235/1992 Sb., x xxxxxxx pracovních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx navazující xxxxxx.

8. Čl. II x xx. XX xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx.

9. Xxxxx x. 182/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaopatřeným xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

10. Xx. II xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 54/1956 Xx., x nemocenském pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x mateřství a x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon Xxxxx národní xxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 550/1991 Xx., x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11. Xx. VIII x čl. XX xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx.

12. Xx. X xxxxxx č. 160/1995 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx pojištění.

13. Xxxxx č. 133/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., o xxxxxxxx potřebnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xx. XX x xx. X xxxxxx č. 91/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a o xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx.

15. Zákon č. 350/1999 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16. Xxxx čtvrtá x xxxx xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

17. Část xxxxxxxxx xxxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx službách x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x poštovních službách).

18. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 151/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správního.

19. Xxxxx č. 213/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

20. Xxxx xxxxxxx xxxx a dvacátá xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x změně a xxxxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx.

21. Xxxxx č. 426/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

22. Xxxx xxxx xxxxxx č. 436/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

23. Xxxx xxxxx zákona č. 168/2005 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony.

24. Xxxxx č. 218/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 463/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

25. Xxxxx č. 47/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

26. Xxxx xxxxx x druhá xxxxxx č. 109/2006 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx.

27. Xxxx šestá zákona č. 165/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 325/1999 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony.

28. Xxxx šestá xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

29. Část xxxxxx xxxxxx č. 29/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30. Xxxx desátá x xxxxxxx první xxxxxx č. 427/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

31. Xxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

32. Xxxxx x. 125/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x sociálním xxxxxxxxxxx.

33. Xx. I zákona x. 210/1990 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 20/1966 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx.

34. Xxxxx č. 459/1990 Xx., o xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním zabezpečení.

35. Xxxxx x. 144/1991 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

36. Xxxxx č. 84/1993 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx zákony.

37. Čl. XX zákona x. 238/1995 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx zákon x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

38. Xx. XX xxxxxx č. 289/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx č. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxx č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39. Xxxx třicátá xxxxx xxxxxx č. 132/2000 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zákonem x krajích, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x zákonem o xxxxxxx xxxxx Praze.

40. Xxxx xxxxx zákona č. 518/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Xx.

41. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxx.

42. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 112/2006 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x životním a xxxxxxxxxxx minimu x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

43. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů.

44. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení.

45. Xxxxxxxx x. 28/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., kterou se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

46. Xxxxxxxx x. 137/1994 Sb., kterou xx mění a xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů.

47. Xxxxxxxx x. 206/1995 Xx., kterou se xxxx x doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 136/1993 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zařízeních.

48. Xxxxxxxx č. 264/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky č. 182/1991 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49. Xxxxxxxx č. 138/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50. Vyhláška č. 139/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

51. Xxxxxxxx č. 320/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x sociálním zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

52. Xxxxxxxx č. 73/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx republiky x. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

53. Vyhláška č. 72/2001 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky x. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákon Xxxxx národní xxxx x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

54. Xxxxxxxx č. 552/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Xxxxxxxx č. 365/2004 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

56. Xxxxxxxx č. 506/2005 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x zákon Xxxxx národní xxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

57. Xxxxxxxx č. 506/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx České xxxxxxx xxxx x působnosti xxxxxx České republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

58. Xxxxxxxx č. 339/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx České xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59. Vyhláška č. 279/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60. Xxxxxxxx č. 451/2009 Sb., kterou xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Xx., kterou se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61. Vyhláška č. 388/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62. Xxxxxxxx federálního ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx provádí zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

63. Xxxxxxxx x. 260/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/1988 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

64. Xxxxxxxx x. 313/1990 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxxxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 235/1990 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění x. 206/1990 Xx., o xxxxxxx vyrovnávacím xxxxxxxxx.

65. Xxxxxxxx č. 545/1991 Xx., kterou xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

66. Xxxxxxxx x. 177/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení.

67. Xxxxxxxx x. 309/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x. 149/1988 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68. Xxxxxxxx x. 161/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Federálního ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69. Xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx č. 128/1975 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení.

70. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 164/1979 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 128/1975 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení.

71. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 73/1984 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhlášky x. 128/1975 Xx., xxxxxx xx provádí zákon x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 57/1987 Sb., x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x. 128/1975 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§40

Xxxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 184/1991 Xx., xxxxxx č. 338/1992 Sb., xxxxxx x. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., zákona x. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 348/2009 Sb., xxxxxx x. 183/2010 Xx. a zákona x. 30/2011 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxxx XXX. stupeň xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,1a)" xxxxxxxxx xxxxx "která je xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x),".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxx:

"1x) Xxxxx č. 329/2011 Xx., o poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx.".

2. X §3 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxx xxx xxxxxxx XXX. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX/X".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§41

Xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., zákona č. 241/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Sb., zákona x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., xxxxxx č. 265/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Sb., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 281/2004 Sb., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 405/2006 Sb., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Sb., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Sb., zákona x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 220/2011 Xx. x xxxxxx x. 263/2011 Xx., xx mění takto:

1. X §8 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) schopnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx příspěvku na xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx nosného xxxx xxxxxxxxxx ústrojí xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxx xxxx hlubokou xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,".

2. X §8 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx slova "a xxx xxxxx řízení x xxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

3. §132 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x daních x xxxxxx

§42

X §35ba xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 482/2008 Xx. x zákona x. 2/2009 Xx., xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx) - xxxxxx XXX/X (dále xxx "xxxxxx XXX/X")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx XXX/X" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxx péče" se xxxxxxxxx xxxxx "dávky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

§43

V §3 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxx č. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 59/1995 Xx., xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx II. xxxx XXX. stupně xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;12)" xxxxxxxxx xxxxx "která xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12);".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xxx:

"12) Xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů.".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx komunikacích

§44

Zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 489/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2002 Xx., zákona x. 259/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 311/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 97/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx. a xxxxxx x. 288/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §20x odst. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu11f) xxxxxxxx xxxxxx XX. stupně" xxxxxxxxx xxxxx "kteří xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11x) xxxxxxxx xxxxxxx ZTP" x xxxxx "XXX. xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx ZTP/P".

Poznámka pod xxxxx č. 11x xxx:

"11x) Zákon x. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. V §20x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx na provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11x)," zrušují.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx

§45

Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 384/2008 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx hluchoty xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx II. xxxxxx (xxxxxx XXX) xxxx XXX. stupně (xxxxxx XXX/X)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx praktické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X".

2. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxx x důvodu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hluchoslepoty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx (xxxxxx ZTP) xxxx III. xxxxxx (xxxxxx ZTP/P)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nebo praktické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx ZTP/P".

XXXX OSMÁ

Změna zákona x xxxxxx cizinců xx území České xxxxxxxxx

§46

Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 140/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona x. 559/2004 Sb., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., zákona č. 161/2006 Sb., zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 278/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 73/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §87x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx sociální xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X §87x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

3. X §106 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx" xxxxxxx a xx konci odstavce xx doplňuje věta "Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a pobočka xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěží xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§47

Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx zákona x. 60/2001 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 436/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Xx., zákona x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 215/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx. x xxxxxx x. 133/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §67 odst. 2 xx slova "xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx II. xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xx držitelem průkazu XXX" x xxxxx "XXX. xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "držitelem xxxxxxx XXX/X".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 xxx:

"24) Xxxxx č. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. V §67 xxxx. 3 xx slova "kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx II. xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu XXX".

3. X §67 xxxx. 4 xxxx xxxxx se slova "xx xxxx přiznány xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X" x xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx ji opravňuje".

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx poplatcích

§48

Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., zákona č. 444/2005 Sb., zákona x. 545/2005 Sb., xxxxxx č. 553/2005 Xx., zákona x. 48/2006 Sb., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Sb., zákona x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Sb., xxxxxx č. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., xxxxxx č. 182/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 141/2009 Xx., zákona x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Sb., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Xx., zákona x. 148/2010 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Sb., zákona x. 343/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., zákona x. 134/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 245/2011 Xx., zákona x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx. a zákona x. 262/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxx péči" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xx vydání xxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxx" xx xxxxxxx.

2. X xxxxxxx v xxxxxxxxx 5, 26, 27 x 36 xx xxxxx "kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxx XXX. xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx XXX a XXX/X)" nahrazují slovy "xxxxx xxxx držiteli xxxxxxx XXX xxxx XXX/X".

3. X příloze x položce 17 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx přiznány xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxx XXX. xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx ZTP x XXX/X)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx

§49

X §7 xxxx. 5 xxxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, xx xxxxx xxxxxx x. 85/2010 Xx., xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx péče poskytované xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx27)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxx27), xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx27)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 27 xxx:

"27) Xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§50

Xxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 259/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 141/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., zákona x. 427/2010 Xx. x zákona x. 73/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx čarou x. 19 zní:

"19) Xxxxx x. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx.".

2. X §11 xxxx. 4 xx písmena x) až x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x e).

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§51

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2012, x xxxxxxxx §38 xxxx. 6 x 7, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a s xxxxxxxx §9 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Nečas x. r.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 329/2011 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxx vylučující jeho xxxxxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dolních xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx,

x) funkční xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (plegie) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) anatomická xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x jedné xxxxx končetiny xx xxxxxxxx xxxxx obrny (xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podstatné omezení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx kolenních xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx úseků xxxxxx x xxxxxx omezením xxxxxxxxxxxx alespoň xxxx xxxxxxx xxxxxx dolních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx postižení tří x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozumí xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx poruchy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 120 cm,

i) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx končetiny xx stehně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obou xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxx vady xxxx xxxxxxx končetin x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx těla.

2. Xxxxx xxxxxxx postižení, xx xxxxx se xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, ztráta xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xx xx zachování xxxxxxxxxx x chybnou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obou xxx, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx 1/60 (0,02) - xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 5 - 10 stupňů xx xxxx fixace, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx slabozrakost xxxx xxx, zraková xxxxxxx x optimální xxxxxxx x xxxxxxxxx 3/60 (0,05) - xxxxx xxx 1/60 (0,02),

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx ztráta xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrakových xxxxxx xx xxxxxx xxx, visus xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 6/60 (0,10) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx zorného pole xx 45 xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx:

x) oboustranná xxxxx xxxxxxxx, neschopnost slyšet xxxxx x xxxxxxx xxxx ani s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx neschopnost xxxxxxx xx implantaci xxxxxxxxxx xxxx kmenové xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 70 - 90 xX, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 85 - 90 %, sluchově xxxxxxxxx je schopen xxxxxx xxxx mluvené xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx (x 10 - 15 %), xxxx xxxxxxxxx kompenzační xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) těžká xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx oboustranné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx sluchu x rozsahu 56 - 69 dB, xxxxxx xxxxxxx 65 - 84 % xx ztráta xxxxxx x rozsahu oboustranné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 3/60 (0,05) - lepší xxx 1/60 (0,02).

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pohyblivosti, xx xxxxx se xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx dolních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ischémie xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx XX/XX podle Xxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxx XX/4, XXX/5 xxxx XXX/6 podle Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx tato xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx insuficience (XXX) ve xxxxxx xxxxxxxxx C6a/s (XXX x xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx C5a/s (XXX xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx skóre xxxxx xxxxxxxxxx (VDS) ve xxxxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (primární x sekundární) xx xxxxxx xxxxxxxxx 3 (xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxx) xx dobu xxxxxxx 12 měsíců x xxxxxxxxxxxxx podiatrické xxxxxxxxx xxx diabetiky,

e) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obou xxxxxxxx s nestabilitou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trvalé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vozíku,

f) xxxxxxx selhání x xxxx zařazených xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) implantace xxxxxxxxxxxx podpor xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx funkční xxxxx XXXX IV,

i) xxxxxxx xxxxxxx ve funkční xxxxx NYHA III, xxx xxxxx došlo x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hospitalizaci, xxx x xx hospitalizacích xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx nejméně XXXX III, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx spiroergometrického xxxxxxxxx x dokumentovaným XX2xxx ≤ 14 xx/xx/xxx, xxxx u xxxxxx 50 % xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx dítěte,

k) xxxxx xxxxxx xxxxxx nemoc xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oxygenoterapie (DDOT),

l) xxxxx vleklá plicní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpora (XXX).

5. Zdravotní postižení xxxxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx pořízení motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx postižení xxxxxxx x xxxx 1 xxxx. a), x), x) xx i), x) a m),

b) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx na rozhraní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku (xxxxxxxxxxxxxx)

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stavy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx látce xxxx návykových xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx nemožnost užívání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxx platí xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx alergie x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx; xxxx kontraindikace xxxxx xxx ve xxxxxx x vodicímu xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx o výpůjčce xxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x těchto xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx návrh xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx dne nebyla xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx pomůcku podle xxxxxx x. 329/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvedacího xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxx uvedeným ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxx žadatele x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx nebo bylo xxx tento xxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x tohoto posudku x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx šetření. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bariéry xxxxx §9 xxxx. 10 xxxxxx x. 329/2011 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 zákona č. 329/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x po xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní pomůcky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. X xxxxxx o odvolání xxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2012

Xx. XIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 zákona x. 329/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx vyzvána xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx do 1 xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx průkaz xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 6 xxxxxx x. 329/2011 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se postupuje x x xxxxxxxxx, xxx xxxx karta xxxxxxxxxx systémů s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přiznáním xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §34 odst. 1 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xx xxxxxx lhůtě xx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx povinna xxx xxxxxxxxx x převzetí xxxx xxxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 3 xxxx xxxxx zákona x. 329/2011 Sb. xxx neplatí.

3. Pokud xxxxx nesdělí krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávky podle xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx ode xxx určeného krajskou xxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeným x §20 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx poštovním xxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xx větě xxxxx je krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 v xxx, xxx provedla změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx sociálních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xxx dne, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Karty xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 424/2011 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx pozbytí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osob se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a xxxxx xx dobu, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydaného x xxxxxx uvedeném xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx držitele průkazu xx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty druhé, xxxx dosavadnímu držiteli xxxxxx průkazu vydán xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 6 zákona x. 329/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx totožná x xxxxx platnosti uvedenou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však do 31. prosince 2015; xxxxxxxxx xxxx se xx xxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx končí xx xxxxx xxxxxxx x §38 odst. 7 xxxxxx č. 329/2011 Xx. Xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhod xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx končí xxxx xxxxx xxxxxxxx průkazu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za mrtvého. Xxxxx-xx ke ztrátě xxxx xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx dočasný xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 6 xxxxxx č. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2015; xxxxxxxxx xxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XIV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 306/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o příspěvku xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. prosince 2015.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx mobilitu zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xxxx 31. xxxxxxxx 2015. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xx mobilitu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx dokončí podle xxxxxxxx předpisů účinných xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxx, xx x případě přiznání xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx nejdéle xx 12 kalendářních měsíců. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xx průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 313/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená xxxxx §38 xxxx. 8 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2015, xx dokončí podle xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. ledna 2015.

2. Xxxxx, xxxxx jsou xx xxx 1. xxxxx 2015 držiteli xxxxxxxx xxxxxxx mimořádných xxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2012, mají xxx xxx 1. xxxxx 2015 xxxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2014, x xx

x) xx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označený xxxxxxxx "TP", xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výhody X. xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX", jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx,

x) xx průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX/X", xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxx XXX. xxxxxx.

Xxxxx na xxxxxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx přiznány xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx listiny xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx průkaz xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx kterou byly xxxxxxxx xxxxxxxxx výhody, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Osoby, xxxxx jsou xx xxx 1. xxxxx 2015 držiteli platného xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx §34 xxxx §35 xxxxxx č. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2014, xxxx ode xxx 1. xxxxx 2015 xxxxx xx xxxxxx druh xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2014. Nárok xx xxxxx vydaný xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx předchozí xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx průkaz xxxxxxx.

4. Xxxxxx označení xxxxx x xxxxxx xxxx praktickou hluchotou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby úplně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 2 x 3 xxxxx, xxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx, xxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx nároku xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxxx 2 a 3, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx doložení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

6. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx průkaz osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxx x sociálních věcí.

7. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2015, xxxxx xxxxx xxxxx zaniká.

8. X nároku xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 a 3 xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu.

9. Xx-xx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx důvodnou pochybnost x pravosti xxxx xxxxxxxxx dokladů, kterými xxxxx prokazuje xxxxx xx průkaz osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx průkazu osoby xx xxxxxxxxxx postižením.

10. Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x vydáním xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxxx 2 xxxxxx, xxx byl xx xxxxxxx xxxxxx symbol xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx nebo praktickou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xx základě žádosti xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx o xxxxx x některým x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx x xxxxx posouzením xxxxxxx pochybnosti, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, nárok na xxxxx xxxxxx trvá xxxxxxx 1 rok. Xxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 329/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015, x výjimkou xxxx 5, který nabývá xxxxxxxxx 29.12.2014

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní město Xxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxx xx mobilitu xxxxx §7 zákona x. 329/2011 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxx. X xxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx do xxxxx.

2. Příspěvek xx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx poprvé xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2018.

3. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx zašle xxxxxxxxxx xx dne výplaty xxxxxxxxx xx mobilitu xx xxxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx příspěvku xx mobilitu. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Řízení o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 329/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx poskytován xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx 84 kalendářních xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 11 zákona x. 329/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnosti vrátit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, podle §12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx příspěvku. Pokud xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx uplynula xxxxx 84 kalendářních měsíců xxxxx §9 odst. 11 zákona x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty ohledně xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx pořízení motorového xxxxxxx, xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 120 kalendářních měsíců, xxxxx §9 xxxx. 11 zákona x. 329/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx toto ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xx zvláštní pomůcku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, podle §12 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 329/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku, xxxxx xx poskytován xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx poskytován xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 301/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. II

Přechodné ustanovení

Stanovení xxxx příspěvku na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 odstavců 3 x 5 zákona x. 329/2011 Sb. x xxxxxx zahájeném xx xxxxxxx xxxxxxx x příspěvek na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 329/2011 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012, x xxxxxxxx §38 xxxx. 6 x 7, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 14.11.2011, x x xxxxxxxx §9 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

141/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 22.5.2012

331/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 141/2012 Xx., xxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX a x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních službách, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

306/2013 Xx., o xxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

313/2013 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

329/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

140/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.5.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich x zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

301/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

228/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. dubna 2011 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.
5) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci x xxxxxx nouzi, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
6) Čl. 1 Xxxxxx x právech xxxxxx, vyhlášené xxx x. 104/1991 Xx.
7) §48 xx 50 x §52 xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 206/2009 Sb.
8) §9 x 10 zákona x. 108/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §15 xxxxxx x. 111/2006 Xx.
11) §659 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §4b xxxxxx č. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
13) §15a xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §12 xx 16 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) §108 xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
21) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §106 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 428/2005 Xx.
23) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx.
24) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Zákon č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 338/1992 Sb., x dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §28 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Položka 9 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

29) §461 xxxx. 1 a §898 xxxx. 1 zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.