Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2022 do 31.12.2024.


Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

329/2011 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Druhy dávek §2

Okruh oprávněných osob §3

Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem §4

Příslušnost k rozhodování §5

HLAVA II - PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Nárok na příspěvek na mobilitu §6

Výše příspěvku na mobilitu §7 §8

HLAVA III - PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku §9

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku §10

Příjem §11

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku §12 §13

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Nárok na dávku a na její výplatu §14

Změna nároku na dávku a její výplatu §15

Zánik nároku na dávku a její výplatu §16

Přechod nároku na dávku a její výplatu §17

Nepřípustnost výkonu rozhodnutí a dohody o srážkách §18

Díl 2 - Výplata dávek

Způsob výplaty dávek §19

Příjemce, jiný příjemce a zvláštní příjemce §20

Díl 3 - Řízení o dávkách

Účastníci řízení §21

Zahájení řízení §22 §22a

Náležitosti žádosti §23

Přerušení řízení §24

Rozhodnutí o zastavení nebo obnovení výplaty příspěvku na mobilitu §24a

Odvolání §25

Povinnosti žadatele o dávku §26

Díl 4 - Povinnosti oprávněné osoby a jiného příjemce dávky §27

Přeplatky §28

Díl 5 - Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému §29

Díl 6 - Informační systém §30

Díl 7 - Povinnosti a oprávnění zaměstnanců státu a povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a jiných osob §31 §32 §33

HLAVA V - PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM §34 §34a §34b §35 §36

HLAVA VI - PŘESTUPKY §36a

HLAVA VII - ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení §37

Přechodná ustanovení §38

Zrušovací ustanovení §39

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o místních poplatcích §40

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §41

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §42

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §43

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích §44

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob §45

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky §46

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu §47

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §48

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu §49

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi §50

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §51

Příloha - Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání

č. 331/2012 Sb. - Čl. IV

č. 306/2013 Sb. - Čl. XIV

č. 13/2013 Sb. - Čl. IV

č. 329/2014 Sb. - Čl. II

č. 301/2017 Sb. - Čl. II

č. 228/2019 Sb. - Čl. II

č. 252/2021 Sb. - Čl. II

č. 358/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

329

XXXXX

xx xxx 13. xxxxx 2011

x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důsledků xxxxxx zdravotního xxxxxxxxx x x podpoře xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Druhy dávek

Osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením má xxx splnění podmínek xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx

x) osoba, která xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx1) xxxx xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu2),

b) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),

x) xxxxxxx xxx trvalého xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxx xx hlášen xx xxxxx České republiky x pobytu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxx výhody x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4),

x) xxxxxxx příslušník občana xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxx je xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4),

x) xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x to, xxxxx má xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxx o xxxxxx x hmotné xxxxx5).

§4

Xxxxxxxx ustanovení ve xxxxxx x dětem

(1) Xx-xx oprávněnou osobou xxxx6), xx orgán xxxxxxxxx x rozhodování x dávkách xxxxxxx xxx rozhodování o xxxxxx na dávku x xxxx výši xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx xxxxx §9 xx 12 x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx29) xxxxxxxxxx. Předchozí xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Příslušnost k rozhodování

(1) X xxxxxxx x x xxxxxxx osoby xx zdravotním postižením xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.

(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

XXXXX II

PŘÍSPĚVEK XX XXXXXXXX

§6

Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1 roku, xxxxx xx nárok xx xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx symbolem "XXX" xxxx "XXX/X", xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2014, xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx měsíci za xxxxxx dopravuje xxxx xx dopravována x xxxxxx jí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx7) x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, x xxxxxx pro xxxxxxx, x domově xx zvláštním xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx, musí xxx xxxxxxx po celý xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx prokazuje xxxxxxx čestným prohlášením.

(4) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx opakovaného xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx v těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se podle §26 xxxx. 1 xxxx. b).

§7

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xx kalendářní měsíc 900 Xx.

§8

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 2 900 Xx xxx xxxxx, která využívá xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx domácí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx umělou xxxxxxxxx, x xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX NA XXXXXXXX POMŮCKU

§9

Podmínky xxxxxx xx příspěvek na xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx příspěvek na xxxxxxxx pomůcku má xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx přiznání tohoto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx poskytovaný xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx má osoba, xxxxx má těžkou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx postižením xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a její xxxxxxxxx xxxx nevylučuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxx trvá xxxx xx xxxxx déle xxx 1 rok.

(4) Xxxxxxxxx postižení charakteru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx odůvodňující přiznání xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze k xxxxxx zákonu.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku xx zvláštní pomůcku xxxx je, xx

x) xxxxx xx starší

1. 3 xxx, je-li xxxxx příspěvek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, schodišťové sedačky xxxx xx xxxxxx xxxx,

2. 15 xxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na pořízení xxxxxxxx xxx, xxxx

3. 1 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zvláštní xxxxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vzdělávání xxxxx xx xxxxx x xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx, které osoba xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx pomůcku využívat xxxx může zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx prostředí.

(6) Xx-xx příspěvek na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxxx, xx se xxxxx opakovaně x xxxxxxxxxxx měsíci dopravuje x xx xx xxxxxxx řídit motorové xxxxxxx nebo je xxxxxxx být převážena xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx.

(7) Je-li příspěvek xx zvláštní pomůcku xxxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, šikmé xxxxxxx plošiny, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxxx instalace xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxx-xx vlastníkem xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx tento příspěvek xxxxxxxxxx. Xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pomůcka xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx plně xxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xx xxxxx zapůjčen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx částečně hrazen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Příspěvek xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v základním xxxxxxxxx, které osobě xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato podmínka xx nevyžaduje, xx-xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xx-xx oprávněnou xxxxxx xxxx6). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku xx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx šikmé xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, schodišťové xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené ve xxxx první xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx opětovně xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2, 5 x 6 xxxxxxxx xx xxxxxxxx 84 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx vrácení xxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx poskytován xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x předán právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružující xxxxxxxxx xxxxx. Podmínka xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx není právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx této xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotním postižením xxxxxxxx v příloze xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(14) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13, xx xxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlediska využití xxxxxxxxxxx s xxxxx x xxxx zvláštních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 13.

§10

Stanovení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx, se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx poskytne x xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nižší xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minima společně xxxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu9). X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxx opakovaně x xxxxxxxxx xx xxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx než 10&xxxx;000 Xx, xxx tento xxxxxxxxx poskytnout, x xxxx xxxxxx xxxxx x příjem osob x ní společně xxxxxxxxxxxx přesahuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Výše xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 000 Xx.

(3) Výše příspěvku xx pořízení xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxx xx xxxxx než 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx osoby činila 10 % z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx. Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 350&xxxx;000 Xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx poskytovaného na xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx plošiny xxxx šikmé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 500 000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx dostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx podle odstavce 3, krajská pobočka Xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomůcky, x příjmu xxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxx xxxxx výši xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 Xx.

(5) Výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx:

x) 200 000 Xx, xx-xx příjem xxxxx x příjem xxxx x xx xxxxxxxx posuzovaných xxxxx xxxx xxxxx šestnáctinásobku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx9) nebo xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) 180 000 Kč, xx-xx příjem xxxxx x příjem xxxx x xx společně xxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a), avšak xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx této xxxxxx,

x) 160 000 Xx, xx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xx společně xxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) 140 000 Kč, xx-xx xxxxxx xxxxx x příjem xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx a), avšak xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) 120 000 Xx, xx-xx příjem osoby x xxxxxx osob x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxx xxxx roven xxxxxxxxxxxxxx této částky,

f) 100 000 Kč, xx-xx xxxxxx osoby x xxxxxx xxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a).

(6) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, než by xxxx výše příspěvku xx zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši xxxx, xx xxxxxx xxxx motorové xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v 60 kalendářních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 800&xxxx;000 Xxxxx 850&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx byl v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx vyplacených xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx osoba x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx jejichž xxxxxxx xxxx prominuto.

§11

Xxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příjmy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu9). Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx uvedené x §4 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx9) se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx prokazatelně xxxxxx.

(2) Rozhodným xxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx čtvrtletí předcházející xxxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx zvláštní pomůcku.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx průměr xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx součtu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x ním xxxxxxxx posuzovaných.

§12

Povinnost vrátit příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxx xxxx poměrnou xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx tento příspěvek xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu práce xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plné xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) x období xxxx uplynutím 60 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx vyplacení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 84 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxx xxx vyplacení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozbyla xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxx xxxx uplynutím 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jdoucích xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx před xxxxxxxxx 84 kalendářních xxxxxx xx xxxx jdoucích xxx dne vyplacení xxxxxxxxx poskytnutého na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx přestala xxxxxxxxx dopravovat xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx vyplacený příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx x xxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x období xxxx xxxxxxxxx 84 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutého xx pořízení motorového xxxxxxx se z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přestala opakovaně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx psa x xxxxx x xxxxxx před uplynutím 60 xxxxxxxxxxxx měsíců xx sobě jdoucích xxx xxx vyplacení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úrazu, k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx zemřela.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx poměrnou xxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx částka xxxxxxxxxxx 100 Xx.

(4) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2012 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Díl 1

Xxxxx xx dávku x na její xxxxxxx

§14

(1) Xxxxx xx xxxxx vzniká xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx vznik nároku xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku lze xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejících xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§15

Změna xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, než od xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zvýší xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, x to xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxx uplatnění xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx zvýšení.

(2) Xxxxxxxx dávka xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xx vyšší xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx zastaví nebo xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx který dávka xxx byla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxxxx nenáleží, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx byla xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx osobě xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx výplatu příspěvku xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx první xxx x kalendářním xxxxxx xxxx x propuštění x tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x kalendářním xxxxxx. Xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx hospitalizace xxxxxxxx po celý xxxxxxxxxx xxxxx.

§16

Zánik xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxx xx xxxx řízení x xxxxx a xx dobu řízení x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Zemřela-li xxxxxxxxx xxxxx xx uplatnění xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, na xxx xxxxxx xxxxx do xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžel, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx žili x xxxxxxxxxx osobou x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx důchod po xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx osoby, vyplatí xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx rodiny xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 postupuje xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pomůcka xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jinak xxxxx xx xxxx xxxxx a její xxxxxxx zaniká.

§18

Xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx nepodléhají xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx předmětem dohody x srážkách.

Xxx 2

Xxxxxxx dávek

§19

Způsob xxxxxxx dávek

(1) Příspěvek xx mobilitu xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním měsíci, xx xxxxx náleží. Xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx vyplácen xxxxxx splátkou vždy xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příjemcem xxxxx uvedeným v §20 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávky, xxxx xxxxxxxxx poukazem, x xx xxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 a 2, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx x §20 odst. 1 x 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx příjemce příspěvku xx mobilitu, x xxxxx xxxxxxx výplaty xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x němž xxxx taková xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Dávky xx xx xxxxxx nevyplácejí.

(5) Xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částky x xxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx, xxxx příjemce x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx anebo jiná xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx xxxxx").

(3) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiný příjemce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. S ustanovením xxxxxxxxxx příjemce xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx souhlas xxx. Xxxxxxxxx příjemcem xxxx být xxxxxxxxxx xxx osoba, xxxxx x xxxxx ustanovením xxxxxxxx. Zvláštní příjemce xx xxxxxxx používat xxxxx ve prospěch xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxxxxxxx používá dávku xxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx, která vzhledem xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxxxxxx odpadly xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxx.

Xxx 3

Řízení o xxxxxxx

§21

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxx uvedené v §17 odst. 1.

§22

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxxx ministerstvem.

(2) Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xx mobilitu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx pro řízení x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx schopna vzhledem xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nemá xxxxxxxx; x ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxxxx osoba svěřena xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, zastupuje xx x xxxxxx x xxxxx tato xxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x řízení x dávce pěstoun.

(5) Xxxxxxxx xxxxx může x xxxxxx o xxxxxx podle tohoto xxxxxx zastupovat člen xxxxxxxxxx, který je x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22x

(1) Je-li xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx předepsán tiskopis, xxx xxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxx

x) xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvem, xxxx

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tiskopis x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx elektronický formulář.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona lze xxxx podklady pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, mikrografické xxxxxxx, tištěné produkty xxxxxxxxx archivačního systému x tištěné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx listiny, xxxxx xxxxx obsahu xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kopii xxxxxxx, k předložení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 358/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§23

Náležitosti žádosti

Žádost x xxxxx, kromě náležitostí xxxxxx xxxxx správního xxxx, xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx o příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx žadatele x xxxxx a společně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx období, xxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §10 xxxx. 1, 4 x 5,

x) označení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) četnost x xxxxx dopravy, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 4,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x žádost x xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx,

x) xxxxxx prohlášení xxxxx §6 odst. 3, xxx-xx o xxxxxx o příspěvek xx mobilitu, s xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx mobilitu xxxxx §6 xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 6, jde-li x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 7, xxx-xx o xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku xx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx zdvihací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvedacího xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§24

Přerušení řízení

Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxx na dobu, xx kterou okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxx první xxx xx dobu, xx xxxxxx posudková xxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx přeruší xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku xxxxxxxx s xxxxxx x předložení alespoň 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 10. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výplaty xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx podle §15 xxxx. 4 xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx písemně xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedením xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jestliže x xx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx x vyhotovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 252/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§25

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx podané proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.

§26

Povinnosti xxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxx je povinen

a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxx úkoly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, podrobit xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékařské xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxxxxxxx posudku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx součinnost, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxxx, xxxxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určí,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx na xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce x xxxxxxx řízení x xxxxx změny ve xxxxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxx x xxxxxxx x dávku, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx lhůtě xx 8 dnů xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx hlášen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu2), nebo xx-xx žadatelem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx13), xxxxx xx hlášen na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tím, xxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx zjišťovala xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx je neodůvodnitelnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx").

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§27

(1) Oprávněná xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx příspěvku na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx xx 8 xxx změny xx xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx příslušné krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx do 8 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x této xxxxx určena xxxxx xxxxx.

(2) Oprávněná xxxxx xxxx xxxx příjemce xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx ohlásit krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §12, x xx xx xxxxx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx výzvu krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §12, x xx xx xxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, není-li x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2 xx 4 xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zastaví od xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx kalendářním měsíci, xx kterém marně xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx obnoví xx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, ve xxxxxx xxxx povinnost splněna.

§28

Xxxxxxxxx

(1) Oprávněná xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x okolností xxxxxxxxxxxx, xx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx dávka xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxx přeplatek xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodla.

(4) Xxxxxxxxx vrátit přeplatek xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepřesahuje xxxxxx 100 Xx.

Díl 5

Posuzování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§29

(1) Požádá-li x poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx hlášen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx příslušník13), xxxxx je xxxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) po xxxx delší xxx 3 měsíce, krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění14),

b) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx15),

x) je xxxxxx, xxxxx xxxxx xx sociální xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4),

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx14), nebo xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx důchodového pojištění15), x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pojistném x na xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, která xx skončení základního xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, pokud xxxxx vztah založil xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx; xxxxxxxxx xxxxxx je, že xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx16),

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx bezprostředně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 1 xxxx, založily-li xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx je, xx nejde x xxxxx, která xxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 xxxx. a) xxxxxx x zaměstnanosti16); xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx během prvních 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xx, xx xxxxx x xxxxx, která xxxx nárok xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx16); xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, nebo

i) je xxxxxx, která po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx přípravou se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx17) x rekvalifikace xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx18).

(3) Xxx posuzování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx zaměstnání xxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx19) xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) možnost xxxxxxxxxx uplatnění na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x míry nezaměstnanosti.

(4) Xxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx hlášena na xxxxx Xxxxx republiky x pobytu podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxx

1. od 1 xx 3 xxx, 2 xxxx,

2. xx 3 xx 6 xxx, 4 xxxx,

3. xx 6 xx 8 let, 6 xxxx,

4. 8 xxxx xxxx xxx, 8 xxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, nebo která xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx19), po xxxx

1. 12 xx 24 xxxxxx, 4 xxxx,

2. 25 až 36 xxxxxx, 8 xxxx,

3. 37 xx 48 xxxxxx, 12 xxxx,

4. 49 až 60 xxxxxx, 16 bodů;

c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxx, 0 bodů,

2. xx xxxxxxx xxxxxxxx, 2 xxxx,

3. xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 4 body,

4. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6 xxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx20), 4 body;

e) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx hlášena x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zveřejněných xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. přesáhla x xxxx než 10 % xxxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx, 0 xxxx,

2. xxxxxxxx x xxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 2 xxxx,

3. xxxx xxxxx než 50 % xxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx republice, 4 xxxx,

4. xxxx nižší xxx 50 % xxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti x Xxxxx xxxxxxxxx, 6 xxxx.

(5) Za xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx systému xx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 10 xxxx xxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bodové ohodnocení xxxx 20 xxxx xxxx xxxx.

(6) V xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxx 10 xxxx a xxxxxxxxxx 20 xxxx, krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx tomto xxxxxxxxxxx xx přihlíží x xxxxxx této xxxxx na xxxxx xxxxxx21), které xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx a zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zatížení xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, též opětovně xxxx, kdy došlo x posuzované xxxxx xx xxxxx jejích xxxxxxxxxx poměrů.

(8) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx x zaměstnavatelé xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx22), xx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxxx osoby podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx, zda osobě, xxxxx žádá o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ukončen podle xxxxxx právního předpisu2) xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§30

(1) Xxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx těchto xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34 xxxx. 2 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x xxxxxxxxxx věcí23). Xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx rozhodování o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 2, xxxxxx osobních xxxxx, x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx24).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx všech údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly získány xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, x všech xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx ukončených xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x průkazu osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx §34 xxxx. 2 xx dobu 15 kalendářních let xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, v xxxx xxxxx k pravomocnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 7

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, obcí, krajů x xxxxxx osob

§31

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení x xxxxxx xxxxx x krajských xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dávkách xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx i po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx tím, x xxxxx zájmu xxxx xxxxxxxxx mají, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Údaje xxxxxxxx xx příjemců xxxxx x jiných xxxx, xxxxx se zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxxxxxx dozvědí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx; jinak mohou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souhrnné xxxxx, které ministerstvo x Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x Xxxxx xxxxx České republiky xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pedagogické xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx a koncepční xxxxxxx xxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx.

§32

Xxxxxx xxxxxx, obce x xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx příjemců dávek x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a bezplatně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na dávku, xxxx výši xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám xxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nárok xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, dala xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, obce x xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu osoby, xxx xx týkají.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce x x xxxxxxxxxxxx jsou xx základě souhlasu xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obydlí, x xxxx xxxx osoby xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx skutečností rozhodných xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX POSTIŽENÍM

§34

(1) Xxxxx xx průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxx, smyslovým xxxx xxxxxxxx postižením xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxxx omezuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx autistického xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3.

(2) Xxxxx xx xxxxxx osoby xx zdravotním postižením xxxxxxxx symbolem "XX" (xxxxxx XX) xx xxxxx xx středně xxxxxx funkčním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orientace, xxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx schopna samostatné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx schopna xxxxx xx sníženým xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxx okolo xxxxxxxx a xx xxxxxxxx terénu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postižením xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jen x xxxxxxxxx.

(3) Nárok xx průkaz xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx symbolem "XXX" (xxxxxx XXX) má xxxxx x těžkým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orientace, xxxxxx xxxx x poruchou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nepříznivém xxxxxxxxxx stavu schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x exteriéru xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxx schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x domácím xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením označený xxxxxxxx "ZTP/P" (xxxxxx XXX/X) xx xxxxx xx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x poruchou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postižením xxxxxxxxxxxx x úplným xxxxxxxxxx pohyblivosti se xxxxxx xxxx, kdy xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nepříznivém zdravotním xxxxx xxxxxxx xxxxx x domácím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx schopna xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx zpravidla xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postižením xxxxxxxxx x úplným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxx dlouhodobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Průkaz xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§34a

(1) Průkaz osoby xx zdravotním postižením xxxxx §34 xxxx. 1 obsahuje

a) jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx držitele průkazu xx nevyžaduje, xxxxx xx xxxx opatření xxxxxxx s těžko xxxxxxxxxxxxx překážkou,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxx druhu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx o symbol xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx prakticky xxxxxxxx, xxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požádá xxx xxxxxx xxxxxxx x přiznání průkazu xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nároku xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxxx

x) uplynutím xxxx na xxx xxxxxxxxx,

x) ohlášením xxxx xxxxxx nebo odcizení,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, xx

1. průkaz xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

2. došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

3. xxxxxx osoby se xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx x něm xxxxxxx xxxx nečitelné xxxx xx porušena xxxx celistvost,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3, nebo

5 xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxx x xxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx lékařem xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx lékařské xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx součinnost, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posudku, xx-xx x tomu xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxxx, xxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti může xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx ohlásit krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx základě ohlášení xxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s dobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, kdo xxxxxxx průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zemřelé xxxx xxxxx prohlášené xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ztrátu xxxxx průkazu, xxxxxxxx xxxxxx nalezne xxxx xxx xxxxx získá xxxx. Při převzetí xxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx odevzdat xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx xxxxxxxxx znovu xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx průkaz podle xxxx xxxxx až xxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, xxxxx xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx průkazu osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx xx povinen odevzdat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx také x xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxx vydání xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vydá xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x podobě stanovené xxxxxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xx 31. prosince 2015.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 7, xxxxxxxxx na technické xxxxxxxxx fotografie držitele xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx označení xxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hluchotou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxxxxxx nevidomé.

§34x

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xx xxxxxxx

x) zdravotní xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxx xxx o xxxxxxxxxx nepříznivý zdravotní xxxx,

x) zda xxx x xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohyblivosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, kterému xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx postižení xxxxxxxx xxxx xx s xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Funkčními xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx funkční xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby porovnávají xx schopnostmi xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx funkčních xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orientace.

§34b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 313/2013 Xx. x účinností od 1.1.2014

§35

(1) Řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xx zahajuje xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Řízení x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahajuje též x xxxx xxxxxx; xxxxxx x řízení x moci úřední xxxx xxxxx také xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nárok na xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx §34b xxxx. 1 žadatele x xxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx z tohoto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; výsledek xxxxxxxxx xx součástí rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žadatel. Xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, x xxxxxxxx, xxxxxx na xxx vznikl xxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení dle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx řízení x xxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §22 odst. 3 x §24, 25 a §26 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxx. 2.

(5) Xxxxx na průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejdříve xx počátku kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x průkaz; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx xxx časově xxxxxxx xxxx xx xxx časového xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx průkaz xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xx součástí xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx 18 let xxxx xxxxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx30), x xx x bodě 1 písm. x), x xxxx 2 xxxx. a), b), x), x), j), x) x x) x v xxxx 3 xxxx. x), x), x), e), x), x), l), x) a x). Xx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxx časového xxxxxxx xxxx u xxxxxx zdravotních stavů xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 4 prováděcího xxxxxxxx30).

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaplacení xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx28). Xx xxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, zničený xxxx odcizený xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odcizení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činem, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x vydáním xxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx. Xxxx platnosti xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx 5 let x osob do 18 xxx xxxx x nejvýše 10 xxx x xxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx; xxxx xxxx xxxxxx být xxxxx, xxx xx xxxx, xx kterou trvá xxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním postižením xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx tento xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Doba xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx 90 xxx xxxx xxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31 x xxxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxx, krajů x xxxxxx xxxx xxxxx §32 xxxxx xxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o průkaz xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx.

§36

(1) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx průkazu XX, xx nárok xx

x) vyhrazené xxxxx x sedění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pravidelnou xxxxxxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx x sedění xxxxxx xx zakoupení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx delší xxxxxx, xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nákup x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxx ošetření a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xx xxxxx xx

x) výhody xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx pravidelnými xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob (xxxxxxxxxx, trolejbusy, xxxxxxxx, xxxxxx),

x) xxxxx 75 % jízdného xx xxxxx xxxxxx třídě xxxxxxxx vlaku x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x slevu 75 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx ZTP/P, xx xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hromadné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx psa, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Osobě, xxxxx xx držitelem xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx ZTP/P, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, xxxx xxx xxxxxxxxxx sleva xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x filmová xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx průkazu XX, XXX xxxx XXX/X, xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx26).

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§36x

(1) Fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §34a xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 5 xxxx 6.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze uložit xxxxxx xx 20 000 Xx.

§36x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXXX VII

ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §9 xxxx. 12 x 13, §34a xxxx. 8 x §34b xxxx. 2.

§38

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení x peněžitých xxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zahájená x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřady, xxxxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k rozhodování x xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx vojáků z xxxxxxxx, dokončí krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x mimořádných výhodách xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřady x Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

(3) Řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §57 x 58 xxxxxxxx x. 182/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností podle xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxxxxx x 30 xxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x příspěvek xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanům podle xxxxxxxx účinných do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxx xxxxxx úřady a xxxxxx Ministerstva xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx z povolání, xxxxxx příjemcům těchto xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 písemné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osvědčující xxxxxx mimořádných xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x po xxxxx xxx, x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx 31. xxxxxxxx 2015. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxx, xxxxxx xxxx přiznány xxxxxxxxx výhody, xx 31. prosince 2011 xxxxxxx sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxx mimořádných xxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx novými xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) U xxxx, xxxxxx byly rozhodnutím xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. nebo III. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2015, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvládat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x orientace xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxx sociální xxxx a mimořádné xxxxxx podle xxxxxxxx x. 182/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx 1. ledna 2012, xxxxx-xx xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §57 xxxxxxxx x. 182/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v platnosti x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 8, §34 odst. 6, §35 xxxx. 7, §36 xxxx. 1 x §37 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxxx z těchto xxxxxxx přecházejí xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx republiku - Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x. 182/1991 Sb., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxx xxxxx §35 odst. 4 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2012, xx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pořízení motorového xxxxxxx poskytne při xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §9 xxxxxx xxxxxx poprvé xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 odst. 4 xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(13) Výkon xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx sociální xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecními xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zahájen, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx xxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx příjmem xxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx dávek sociální xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx příslušné x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, který xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, dokončí xxxx provede Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezúplatně xxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx 1, 7 až 9 x 11. Xxxxxxx spisy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; jestliže x to xxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx jednotlivé xxxxx x xxxxxxxxx předat xxxxxxxxxxx. X xxxxx x dokumentů, xxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 projde xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx obrany xxx xxxxxxx spisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx 4, x orgány Ministerstva xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x dávkách důchodového xxxxxxxxx vojáků x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se odstavců 1, 6 x 13.

(15) Xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1988 Xx., ve znění xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011, xx xxxxxxxxx x po xxxxx dni, xxx-xx x xxxxxxxx, které xx se xxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 8, §34 xxxx. 6, §35 xxxx. 7, §36 xxxx. 1 a §37 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.

§39

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx zabezpečení.

2. Zákon č. 110/1990 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 100/1988 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, x zákon x. 54/1956 Xx., x nemocenském pojištění xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 180/1990 Sb., x změnách předpisů x nemocenském x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů.

4. Xxxxx č. 306/1991 Sb., o xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

5. Xxxx xxxx xxxxxx č. 578/1991 Sb., o xxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xx xxx 1992 x x změně xxxxxxxx a některých xxxxxxx xxxxxx.

6. Xx. X x xx. XX xxxxxx č. 235/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx č. 84/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xx. XX x xx. VI xxxxxx č. 307/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx č. 182/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

10. Xx. XX xxxxxx č. 241/1994 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon České xxxxxxx rady x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 550/1991 Xx., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11. Xx. XXXX x xx. XX zákona č. 118/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

12. Čl. X xxxxxx č. 160/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 133/1997 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x mění xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14. Xx. XX x xx. X xxxxxx č. 91/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxx č. 350/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/1988 Sb., x sociálním zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxxx x pátá xxxxxx č. 360/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx.

17. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

18. Xxxx šestnáctá x xxxxxxxxx zákona č. 151/2002 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxx č. 213/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxx xxxxxxx pátá a xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

21. Xxxxx č. 426/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních úřadů.

22. Xxxx osmá xxxxxx č. 436/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx.

23. Část xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

24. Xxxxx č. 218/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 463/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25. Xxxxx č. 47/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Xxxx xxxxx x xxxxx zákona č. 109/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

28. Část xxxxx xxxxxx č. 189/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

29. Xxxx xxxxxx zákona č. 29/2007 Sb., kterým se xxxx zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30. Xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 427/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

31. Xxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení.

32. Xxxxx č. 125/1990 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

33. Čl. X xxxxxx č. 210/1990 Sb., x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v sociálním xxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 20/1966 Xx., o xxxx x zdraví xxxx.

34. Zákon č. 459/1990 Sb., x změnách x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

35. Xxxxx č. 144/1991 Sb., x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zabezpečení.

36. Xxxxx č. 84/1993 Sb., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxx České národní xxxx č. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxx zákony.

37. Xx. XX xxxxxx č. 238/1995 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Čl. IV xxxxxx č. 289/1997 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxx x. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39. Část xxxxxxx druhá xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o okresních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

40. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 518/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 114/1988 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, ve xxxxx xxxxxx č. 426/2002 Xx.

41. Část xxxxx zákona č. 501/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

42. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 112/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

43. Část xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x sociálních věcí č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

45. Xxxxxxxx č. 28/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

46. Xxxxxxxx č. 137/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákon Xxxxx národní xxxx x působnosti orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

47. Xxxxxxxx č. 206/1995 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx vyhláška Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx České republiky x. 182/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 136/1993 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

48. Xxxxxxxx č. 264/1996 Sb., kterou xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

49. Xxxxxxxx č. 138/1997 Sb., kterou xx xxxx a xxxxxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

50. Xxxxxxxx č. 139/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxx xxxx o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51. Xxxxxxxx č. 320/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x zákon České xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

52. Xxxxxxxx č. 73/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxx sociálních věcí.

53. Xxxxxxxx č. 72/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx České xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54. Xxxxxxxx č. 552/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55. Xxxxxxxx č. 365/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56. Vyhláška č. 506/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

57. Vyhláška č. 506/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58. Vyhláška č. 339/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx České republiky x. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákon Xxxxx národní rady x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59. Xxxxxxxx č. 279/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60. Xxxxxxxx č. 451/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ministerstva práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí zákon x sociálním xxxxxxxxxxx x zákon Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61. Xxxxxxxx č. 388/2010 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 182/1991 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62. Vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

63. Xxxxxxxx č. 260/1990 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

64. Vyhláška č. 313/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 235/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 206/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

65. Xxxxxxxx č. 545/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

66. Xxxxxxxx č. 177/1993 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva práce x sociálních věcí x. 149/1988 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

67. Vyhláška č. 309/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 149/1988 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

68. Vyhláška č. 161/1994 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., kterou xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

69. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí č. 128/1975 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

70. Vyhláška federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 164/1979 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 128/1975 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

71. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí č. 73/1984 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 128/1975 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72. Vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 57/1987 Sb., x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x. 128/1975 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§40

Xxxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 184/1991 Xx., zákona x. 338/1992 Sb., xxxxxx x. 48/1994 Xx., xxxxxx č. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 185/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., zákona x. 229/2003 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 348/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2010 Xx. x xxxxxx x. 30/2011 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 odst. 2 se xxxxx "xxxxx xxx přiznán XXX. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,1a)" nahrazují xxxxx "která xx xxxxxxxxx průkazu XXX/X xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x),".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxx:

"1x) Xxxxx č. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x změně souvisejících xxxxxx.".

2. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx xxx přiznán XXX. stupeň xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx jsou držiteli xxxxxxx XXX/X".

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

§41

Xxxxx č. 582/1991 Sb., o organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., zákona x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx č. 307/1993 Xx., zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona x. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona č. 225/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 133/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 411/2000 Xx., zákona x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona č. 381/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákona x. 152/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 177/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Sb., xxxxxx x. 220/2011 Xx. x xxxxxx x. 263/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx zvládat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx průkazu osoby xx xxxxxxxxxx postižením x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku x xxxxx x xxxxxx vadou nosného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx postižením xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stav nevylučuje xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx,".

2. X §8 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx "x xxx účely xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

3. §132 xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x daních z xxxxxx

§42

X §35ba xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx. x xxxxxx x. 2/2009 Sb., xx xxxxx "průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. xxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x potřebou xxxxxxxx) - průkaz XXX/X (dále jen "xxxxxx XXX/X")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx ZTP/P" x xxxxx "dávky xxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "dávky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

§43

X §3 xxxx. 8 xxxx. x) zákona č. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/1995 Xx., se xxxxx "xxxxx xx poskytují xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxx III. xxxxxx xxxxx předpisů o xxxxxxxxx zabezpečení;12)" nahrazují xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu XXX xxxx XXX/X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12);".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 zní:

"12) Xxxxx x. 329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx souvisejících xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx

§44

Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 102/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb., zákona x. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx., xxxxxx č. 259/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 358/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 97/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx. a xxxxxx x. 288/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §20a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "kterým xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11f) xxxxxxxx xxxxxx II. xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu11f) držiteli xxxxxxx XXX" x xxxxx "III. xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx XXX/X".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 11x xxx:

"11x) Zákon x. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §20x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "pokud xxxxxx xxxx xxx naroveň xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11x)," xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x komunikačních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx

§45

Xxxxx č. 155/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 384/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xxxx. 2 xx slova "xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx II. xxxxxx (xxxxxx ZTP) xxxx XXX. xxxxxx (průkaz XXX/X)" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx x důvodu xxxxx xxxx praktické hluchoty xxxx xxxxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X".

2. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxx x důvodu úplné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hluchoslepoty přiznány xxxxxxxxx výhody XX. xxxxxx (průkaz XXX) xxxx XXX. xxxxxx (xxxxxx XXX/X)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx nebo praktické xxxxxxxx xxxx hluchoslepoty xxxxxxxx průkazu ZTP xxxx XXX/X".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§46

Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx č. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 539/2004 Xx., zákona x. 559/2004 Sb., xxxxxx x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Xx., zákona č. 161/2006 Sb., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx č. 41/2009 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, vyhlášeného pod x. 47/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxx č. 73/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §87x odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "systému xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx dávek xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. X §87d xxxx. 2 písm. x) se slova "xxxxxxx xxxxxxxx péče" xxxxxxxxx xxxxx "systému xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením".

3. X §106 odst. 3 se slova "xxxxxxx sociální péče xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx "Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx Evropské unie xxxx jeho rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.".

XXXX DEVÁTÁ

Změna zákona x silničním xxxxxxx

§47

Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Sb., xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona x. 62/2002 Sb., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 436/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., zákona č. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Xx., zákona x. 215/2007 Sb., zákona x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx. x zákona x. 133/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §67 xxxx. 2 xx slova "které xxxx přiznány xxxxxxxxx xxxxxx II. xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xx držitelem průkazu XXX" a slova "XXX. xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "držitelem xxxxxxx XXX/X".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 xxx:

"24) Zákon č. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. V §67 odst. 3 xx xxxxx "kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "který xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX".

3. V §67 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výhody" xxxxxxxxx xxxxx "je xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X" a xxxxx "xxxxx ji opravňují" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x správních xxxxxxxxxx

§48

Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona č. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 215/2006 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., zákona x. 235/2006 Xx., zákona x. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx., zákona x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., zákona x. 140/2008 Sb., xxxxxx č. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., zákona x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Sb., xxxxxx x. 197/2009 Sb., xxxxxx č. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Sb., xxxxxx č. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., zákona x. 148/2010 Sb., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 343/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx č. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Xx. a zákona x. 262/2011 Xx., xx xxxx takto:

1. X §8 xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením" x xxxxx "xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

2. X příloze x xxxxxxxxx 5, 26, 27 x 36 xx slova "xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX. nebo XXX. stupně (xxxxxxxx xxxxxxx XXX x XXX/X)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X".

3. V xxxxxxx x xxxxxxx 17 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx přiznány xxxxxxxxx xxxxxx II. nebo XXX. xxxxxx (držiteli xxxxxxx ZTP x XXX/X)" nahrazují slovy "xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo XXX/X".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§49

X §7 xxxx. 5 zákona č. 110/2006 Sb., x životním x xxxxxxxxxxx minimu, xx xxxxx xxxxxx x. 85/2010 Sb., xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxx poskytované xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx27)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xx mobilitu27), xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx27)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 27 zní:

"27) Xxxxx x. 329/2011 Xx., o poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

XXXX DVANÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxx v xxxxxx nouzi

§50

Zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 379/2007 Xx., zákona x. 239/2008 Sb., zákona x. 259/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., zákona č. 206/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 141/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x zákona x. 73/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Poznámka xxx xxxxx č. 19 xxx:

"19) Xxxxx x. 329/2011 Xx., x poskytování dávek xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů.".

2. X §11 xxxx. 4 se xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx g) x h) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX

§51

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2012, x xxxxxxxx §38 xxxx. 6 a 7, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxx §9 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Nečas x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 329/2011 Sb.

Zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx x zdravotní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

X. Zdravotní postižení xxxxxxxxxxxx přiznání příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xxxx nosného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx:

x) anatomická xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x bércích x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podkladě xxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxx ochrnutí,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx končetiny x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx a xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx jedné xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx kolenních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxx kyčelních xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx páteře x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dolních xxxxxxxx,

x) těžké xxxxxxx xxxxxxx pohyblivosti na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx pohybového xxxxxxx x případnou xxxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxx; funkčním xxxxxx xx přitom rozumí xxxx, pánev, končetina,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx růstu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 120 xx,

x) xxxxxxxxxx ztráta xxxxx xxxxxxxxx xx stehně xxx možnosti xxxxxxxxxxxx xxxx exartikulace x xxxxxxxx xxxxxx,

x) anatomická xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx končetin,

l) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx končetin xx úrovni obou xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vady obou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obou xxxxx (xxxxxx x přidržování) xxxxxxx narušující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx lékařem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těžkým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prokázané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, ztráta xxxxx xxxxxxxxxx stavy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x chybnou xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obou očí, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx korekcí x xxxxxxxxx 1/60 (0,02) - xxxxxxxxx x xxxxxx projekcí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 5 - 10 xxxxxx od xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx ostrosti,

c) xxxxx slabozrakost xxxx xxx, zraková xxxxxxx x xxxxxxxxx korekcí x xxxxxxxxx 3/60 (0,05) - xxxxx xxx 1/60 (0,02),

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx visu xxxxxxx oka se xxxxxxxxxx poruchou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, visus xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 6/60 (0,10) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pole xx 45 xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx úplná xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx sluchadlem xxxx xxxxxxxxxxxxx neschopnost slyšení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx praktická xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 70 - 90 dB, zbytkový xxxxx se ztrátou xxxxxxx 85 - 90 %, sluchově xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, ale xxxxxx xx xxx minimálně (x 10 - 15 %), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx implantaci xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) těžká forma xxxxxxxxxxxxx, kombinované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx oboustranné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxx sluchu x rozsahu 56 - 69 xX, xxxxxx xxxxxxx 65 - 84 % xx ztráta xxxxxx x xxxxxxx oboustranné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ostrost x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 3/60 (0,05) - xxxxx xxx 1/60 (0,02).

4. Xxxxxxxxx postižení xxxxxxx xxxxxx způsobující xxxxx xxxxxxx pohyblivosti, xx xxxxx se xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx choroba dolních xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx končetinové xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx XX/XX xxxxx Xxxxxxxx, resp. ve xxxxxx XX/4, XXX/5 xxxx XXX/6 xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx tato xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx insuficience (XXX) xx stupni xxxxxxxxx C6a/s (XXX x floridním xxxxxx) xxxx X5x/x (XXX xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx skóre xxxxx xxxxxxxxxx (XXX) xx xxxxxx 3,

x) lymfedém xxxxx končetiny (primární x xxxxxxxxxx) ve xxxxxx xxxxxxxxx 3 (xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxx) po xxxx xxxxxxx 12 měsíců x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyžadující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxx nebo vozíku,

f) xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx listinu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx třídě XXXX XX,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx NYHA XXX, xxx které xxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx alespoň xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx x xx hospitalizacích xxxxxxx xxxxxxx třída XXXX XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx třídě xxxxxxx XXXX XXX, xx-xx xxxxxxxxxx doloženo omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx považován xxxxxxxx spiroergometrického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx VO2max ≤ 14 ml/kg/min, xxxx u dítěte 50 % xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro daný xxx dítěte,

k) těžká xxxxxx xxxxxx nemoc xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx poskytována xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXXX),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpora (XXX).

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx. x), b), x) xx x), x) x x),

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx rozhraní xxxxx mentální retardace,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx postižením, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx autoagrese nebo xxxxxxxxxxxx přetrvávajícími x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (kontraindikace)

a) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx užívání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx; tato xxxxxxxxxxxxxx platí xxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxx,

x) těžká xxxxxxxxxxxx alergie x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jen ve xxxxxx k vodicímu xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxxxx č. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x práva x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x platnosti x xx xxxxx xxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx x. 329/2011 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxx uzavřena, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o výpůjčce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvedacího xxxxxxx, schodišťové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X této možnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx písemnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx byl xxxxxxxxx stav žadatele x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx sociální šetření, xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx o příspěvku xx xxxxxxxx pomůcku x tohoto xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx sociálního šetření. Xxxxxxxx předložení xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 10 xxxxxx x. 329/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se považuje xx splněnou, xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zadávací xxxxxx na dodavatele xxxxxxxx pomůcky xxxxx §13 xxxxxx č. 329/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Příspěvek xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx č. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx poskytne x xx tomto xxx, jestliže byla xxxxx tohoto ustanovení xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 331/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2012

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx karta xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx dávka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx znění účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx písemně vyzvána xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx systémů podle xxxx první xxxx xxxxxx x funkcí xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením, obsahuje xxxxxxx výzva xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xx bude x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx vydán průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 6 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x x případech, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 329/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx sdělení xxxxx xxxx 1. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxxx 1. Xxxxx xxxxxxx v §19 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Sb. xxx neplatí.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 do 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxx určeného xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxx xx šestého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na účet xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxxxxxx x §20 odst. 1 a 2 xxxxxx x. 329/2011 Xx., popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx xx krajská xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx republiky xxxxxxx xxx připraven x xxxxxxxx xxxx průkaz xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle bodu 1 v xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výplaty dávky.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne, xxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne šestého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 vyhlášky x. 424/2011 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx považují xx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxxxxxx. Doba xxxxxxxxx xxxxxxx vydaného x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx druhé xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu xx mrtvého. Dojde-li xx ztrátě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx druhé, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydán xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 6 zákona x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxx platnosti, která xx totožná x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2015; xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dočasného průkazu xxxxx neposuzuje.

5. Doba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §38 odst. 7 xxxxxx x. 329/2011 Xx. Doba platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxx odcizení průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydán xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34a xxxx. 6 xxxxxx č. 329/2011 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx s dobou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2015; zdravotní xxxx xx za xxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2013

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx mobilitu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 329/2011 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovaný xxxxx xxxxxxxx předpisů účinných xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2015.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx xxxx 31. prosince 2015. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx zahájí xxxx uplynutím xxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx mobilitu podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 313/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx podle §38 xxxx. 8 xxxxxx x. 329/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2015, xx dokončí podle xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. ledna 2015.

2. Xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx 1. xxxxx 2015 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mimořádných xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx 1. ledna 2012, mají xxx xxx 1. xxxxx 2015 xxxxx na xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx 1. ledna 2014, x xx

x) na xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením označený xxxxxxxx "TP", jde-li x držitele průkazu xxxxxxxxxxx xxxxx osvědčujícího xxxxxxxxx výhody X. xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označený xxxxxxxx "XXX", jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx mimořádných xxxxx xxxxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxx II. xxxxxx,

x) xx průkaz xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX/X", xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx mimořádných výhod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX. xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trvá xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx listiny xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx dotčeno. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trvá xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Osoby, xxxxx jsou xx xxx 1. xxxxx 2015 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením xxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §35 xxxxxx x. 329/2011 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2014, mají xxx xxx 1. xxxxx 2015 nárok xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2014. Nárok xx takto vydaný xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xx předchozí xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkazu osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejné listiny xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx průkaz xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x úplnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx hluchoslepé xxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxxxxxx nevidomé xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3 xxxxx, xxx xxxxx o xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3, x xxxxxxxxx x způsobu prokázání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxx xx zdravotním postižením xxxxx bodů 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí.

7. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prokázat xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2015, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

8. X xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3 xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

9. Xx-xx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx dokladů, kterými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxx úřední x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxx, xxx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxx nebo praktickou xxxxxxxxx nebo osoby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxx prokázat, xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx o osobu x některým x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, nárok xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxx. Xxxxxxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx zahájí xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 329/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015, x výjimkou xxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 29.12.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §7 zákona x. 329/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx žádosti. X xxxxx výše příspěvku xx mobilitu xx xxxxx xxxxxx do xxxxx.

2. Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §7 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2018.

3. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx a xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx příspěvku xx mobilitu. Xxxx xxxxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Řízení x xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx poskytován xx xxxxxxxx motorového xxxxxxx, xxxx 84 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 11 zákona x. 329/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x na toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x) x x) x podle §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. V případě xxxxxxxx ve xxxx xxxxx počíná lhůta xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxx lhůta 84 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 11 xxxxxx č. 329/2011 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xx xxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xx zvláštní pomůcku, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 329/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůta 120 xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxx §9 odst. 11 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 329/2011 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx motorového xxxxxxx, xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona; xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx proběhlé xxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomůcku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 301/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Stanovení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §10 xxxxxxxx 3 x 5 xxxxxx x. 329/2011 Xx. x xxxxxx zahájeném xx základě žádosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 228/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2020

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x příspěvku xx xxxxxxxx pomůcku xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x práva a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx neskončená xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 252/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na mobilitu xxxxx §7 xxxxxx x. 329/2011 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxx záznam xx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §7 xxxxxx x. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx splátky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí podle xxxxxx č. 329/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 358/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 329/2011 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2012, x výjimkou §38 xxxx. 6 x 7, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 14.11.2011, x x výjimkou §9 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

141/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.5.2012

331/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx zdravotním postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 141/2012 Xx., zákon x. 73/2011 Xx., x Úřadu práce XX x o xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.12.2012

306/2013 Sb., o xxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2013

313/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

329/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

140/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.5.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

301/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

228/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2020

252/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením x x změně souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

358/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., x poskytování xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2022 x xxxxxxxx §7 x §8, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Zákon č. 325/1999 Sb., x azylu a x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 492/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011 x volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

5) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Čl. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx x. 104/1991 Xx.

7) §48 xx 50 x §52 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 206/2009 Xx.

8) §9 a 10 xxxxxx x. 108/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §15 xxxxxx x. 111/2006 Xx.

11) §659 a xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

13) §15a xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17) §1216 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §108 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §12 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) §33 xxxx. 1 zákona č. 435/2004 Xx.

21) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §106 odst. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 428/2005 Xx.

23) §4a zákona x. 73/2011 Sb.

24) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Například xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27) §28 zákona x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

28) Položka 9 písm. x) xxxxxxx k xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §461 xxxx. 1 x §898 xxxx. 1 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx č. 388/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx