Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2016 do 10.01.2018.


Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

141/2011 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

ČÁST DRUHÁ - POVOLENÍ, REGISTRACE, OZNÁMENÍ A ZÁPIS

HLAVA I - PLATEBNÍ INSTITUCE

Žádost o povolení k činnosti platební instituce §3 §4

HLAVA II - POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU

Žádost o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu §5

HLAVA III - INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

Žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz §6

Oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout §7 §8

Zvláštní ustanovení k oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout §9

Oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo záměru přestat ovládat instituci elektronických peněz §10

HLAVA IV - VYDAVATEL ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU

Žádost o zápis do registru vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §11

ČÁST TŘETÍ - NĚKTERÉ PODMÍNKY VÝKONU ČINNOSTI

HLAVA I - POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

Díl 1 - Řídicí a kontrolní systém platební instituce

Předpoklady řádné správy a řízení §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21

Systém řízení rizik §22 §23 §24

Systém vnitřní kontroly §25 §26 §27 §28

Díl 2 - Řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz

Předpoklady řádné správy a řízení §29

Systém řízení rizik §30

Systém vnitřní kontroly §31

HLAVA II - KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST

Díl 1 - Kapitálová přiměřenost platební instituce

Výpočet kapitálové přiměřenosti §32

Vymezení kapitálu §33

Původní kapitál §34

Dodatkový kapitál §35

Podřízený dluh §36

Odčitatelné položky §37

Limity položek kapitálu na individuálním základě §38

Přístupy pro výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik §39

Přístup A §40

Přístup B §41

Přístup C §42

Koeficient §43

Díl 2 - Kapitálová přiměřenost instituce elektronických peněz

Výpočet kapitálové přiměřenosti §44

Výpočet výše kapitálu §45

Výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s vydáváním elektronických peněz §46

Výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které se netýkají v elektronických peněz §47

HLAVA III - INVESTIČNÍ OMEZENÍ §48

HLAVA IV - NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

Oznámení o poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce §49

Oznámení o výkonu některých činností prostřednictvím jiné osoby §50

Oznámení o výkonu činnosti v hostitelském členském státě §51 §52 §53 §54

Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti platební instituce, k činnosti instituce elektronických peněz, v žádosti o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu §55 §56

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha č. 1 - Žádost o povolení k činnosti platební instituce, Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti platební instituce

Příloha č. 2 - Dotazník k posouzení vedoucí osoby platební instituce, instituce elektronických peněz a jiných osob

Příloha č. 3 - Dotazník související s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti

Příloha č. 4 - Žádost o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Příloha č. 5 - Žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz, Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických peněz

Příloha č. 6 - Oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz, Oznámení záměru ovládnout instituci elektronických peněz

Příloha č. 7 - Žádost o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

Příloha č. 8 - Oznámení poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce

Příloha č. 9 - Oznámení výkonu některých činností prostřednictvím jiné osoby

Příloha č. 10 - Oznámení vykonávat činnosti v hostitelském členském státě

Příloha č. 11 - Oznámení záměru snížit nebo pozbýt kvalifikovanou účast, Oznámení záměru přestat ovládat instituci elektronických peněz

Příloha č. 12 - Dotazník posouzení vedoucí osoby poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

INFORMACE

141

VYHLÁŠKA

ze dne 13. xxxxxx 2011

o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu a xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx rozsahu

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §142 zákona x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 139/2011 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") k xxxxxxxxx §9 odst. 3, §11 odst. 2, §17 xxxx. 4, §18 xxxx. 6, §20 xxxx. 4, §23 xxxx. 3, §26 xxxx. 4, §29 xxxx. 2, §37 xxxx. 3, §39 odst. 2, §47 xxxx. 3, §48 xxxx. 4, §52a xxxx. 5, §52b xxxx. 4, §52c xxxx. 6, §52e xxxx. 4, §52h odst. 4, §52j xxxx. 4, §52m odst. 2, §54 xxxx. 3 x §56 xxxx. 2 zákona:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a upravuje

a) xxxx xxxxxxxxx x xxxxx příloh

1. xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

2. xxxxxxx x xxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx,

3. xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

4. xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx,

5. oznámení xxxxxx xxxxx, xxxxxx, pozbýt xxxx snížit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ovládnout xxxx xxxxxxx ovládat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx výkon xxxxxxxxx činností jiné xxxxx x vykonávat xxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

8. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v žádosti x zápis do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx výše xxxxxxxx x pro výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupů, xxxxx xx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx, xx kterých může xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx a vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx obdobný xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 3 měsíců xxxxxx cizím xxxxxx,

1. xxxxx je fyzická xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx státem, xx xxxxxx se xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx,

2. v xxxx má xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx měla právnická xxxxx xxxxx, jakož x xxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx měla xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx právnických osob,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úplný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx států, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx oznámení včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx příslušné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx podání xxxxxxx xxxx oznámení proveden, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu jiné xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3), nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx23) podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xx dne 26. června 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky x o xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx výkazy

1. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx 3 účetní xxxxxx nebo xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx 3 účetní xxxxxx; x případě, xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx auditorem, rozumí xx tím xxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrka,

2. xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xx poslední 3 xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxx činnost, x xxxxxxx výkonu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) informací x xxxxxxx s úzkým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx propojených x xxxxxxxxx, xxxxx struktury xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx osobami s xxxxx propojením, x xxxx sdělení, xxx xxxxxx xxx xxxxx, x němž má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx banky; x osob x xxxxx propojením x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx m) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x úzkým xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v jakékoli xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) institucí

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx družstvo,

3. xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 1, 2 anebo 3 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5),

x) xxxxxxxxx plánem skutečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxx období xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6) podložený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. záměry xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x objemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx plánovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

2. základní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvantitativních xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxx,

x) rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx7), xxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx záměrem xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxx o

1. xxxxxx, xx které xx xxx držena xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx má xxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. předpokládané změně xxxx kvalifikované xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxx zapojení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dodatečným vlastním xxxxxxxxx, pokud xx xxxx potřebné xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

5. xxxxxx x xxxxxx společníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodnímu xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx financování dalšího xxxxxxx, řídicího a xxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx účast xxxxxxxxxxx 20 %,

x) xxxxx o xxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. u xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x stát; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxx obchodní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x odborné praxi

1. xxxxxxxxx x druhu xxxxxxx praxe,

2. xxxxxxx xxxxx, u xxx xx, nebo xxxx, xxxxxxx xxxxx vykonávána,

3. xxxxxxxx pracovního zařazení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadovaný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) údaji x xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxx xxxx typ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxx xxxxx, stáží x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

POVOLENÍ, REGISTRACE, XXXXXXXX A XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx instituce

(K §9 xxxx. 3 xxxxxx)

§3

(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je uveden x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x původu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx zřejmý x xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx neplatnosti rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx pravomocně ukončeno xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx návrhy xxxxxx x xxxxx xxx o xxxxxx, xxxxx by mohly xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx fungování xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx obsahujícími xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x xxxx vyhlášky,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 nebo 2 zákona xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a oddělené xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků a xxxxxx uložení na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s potvrzením xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých platebních xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovat, xx zohledněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx příkazů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrů,

e) popis xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx příslušné organizační xxxxxx, popis informačního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkaznictví, x pokud žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) popis předmětu, xxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonává jinou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxxxxx, k jejímuž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx, x

x) xxxxx přístupu, xxxxx bude platební xxxxxxxxx uplatňovat při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, údajů xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti podle xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upraveného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací Xxxxx xxxxxxx xxxxx20).

(4) Xxxxxxxxx obsahujícími xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx vyplněný xx každou vedoucí xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx o vzdělání xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx skutečně xxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x

x) doklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx obsahujícími xxxxxxxxx x xxxxxxx x kvalifikovanou účastí xx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

x) seznam xxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx znázorněných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx žadateli, anebo xxxx formy xxxxxx xx xxxxxxxx, u xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx skutečnost, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx seznamu,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx x) a xx každou xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxx X xxxx přílohy,

c) xxxxxx x bezúhonnosti xxxxxx xxxxx státem xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) doklad o xxxxxxxxx x podnikání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a),

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x úzkým propojením x xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxx x) xxxxx osobou xxxxxxxxxx8) xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx osobou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 písm. x) xxxxx, která xx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxx jinou osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x členském xxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, který posoudil xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, žadatel za xxxx osobu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx podle odstavce 5 písm. x), x xxxxx-xx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) x

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx vykonává dohled xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, o xxx, že xx xxxx známo, že xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebyla důvěryhodná.

(7) Xx-xx osobou s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. a) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, finanční instituci xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. d) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, x stává-li se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žadatele, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxx trhu, x xxx, xx xx xxxx xxxxx, xx by xxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

(1) Žadatel, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx kromě informací xxxxx §3 xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodním zástupcem xxx zajištění informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx,

x) xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx důvěryhodnosti, odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx obchodního zástupce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx účely xx xxxxxxxxxx zástupce,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxx xxxxxxx e),

g) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxx xxxx předkládá xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX MALÉHO XXXXXXX

§5

Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu

(K §37 odst. 3 xxxxxx)

(1) Žádost x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5.

(2) Xxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx doklad o xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žadateli, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx x bezúhonnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx osoby x

x) xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 12 x xxxx vyhlášce xx každou xxxxxxx xxxxx.

(4) Přílohami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxx, v němž xxxxxxx xxx vyhodnotí xxxxxx xxxxxx xxxxx §36 odst. 2 xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx prvních 12 xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx činností,

b) xxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zohledněním xxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx, xxxxxxx popis nakládání x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx platebních xxxxxxx, xxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) zvolený xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádné x xxxxxxxx evidence xxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtu x pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx žadatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx bude xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx kapitálu23) x xxxxxxx o xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §42 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podává xxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přílohy xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x spotřebitelském xxxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx odstavce 5.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

§6

Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

(K §47 xxxx. 3 xxxxxx)

(1) Xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx na tiskopise, xxxxx vzor je xxxxxx v příloze č. 5 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5.

(2) Xxxxxxxxx obsahujícími xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx x oprávnění k xxxxxxxxx,

x) finanční výkazy x

x) seznam návrhů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxxx soudní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx jde o xxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít podstatný xxxx na další xxxxxxxxx společnosti.

(3) Přílohami xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x požadovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §52c xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx §52e xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být vydány xxxxxxxxxxxx peníze, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidence těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxxx jinou srovnatelnou xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx podle §52e odst. 3 xxxxxx, že v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxx smlouva xxxxxxxx,

x) xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxxxx x činností x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zohledněním xxxxxxxxxxxxxx podmínek žadatele, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí x xxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x hotovostními a xxxxxxxxxxxxxxx peněžními xxxxxxxxxx, xxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx platebních prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxxx útvary, popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, systému xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxxxx, x pokud xxxxxxx zamýšlí využívat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kontroly,

f) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx povolení xxxxx xxxxxx, a

g) xxxxx přístupu, který xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxx rizik xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, které xx xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx20).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xřílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx vyplněný xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x odborné xxxxx x xxxxx x vzdělání xxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxxxxx xxxx činnost x oblasti vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx cizím státem xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx obsahujícími xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, které jednáním xx xxxxx x xxxxx xxxxxx mají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, včetně graficky xxxxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x těchto xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx podílu na xxxxxxxx, xxxxx jiné xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx dochází x xxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce xxxxxxxx xx každou osobu xxxxxxxx x tomto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) x za xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X této xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x písmeně x) x xxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby podle xxxxxxx x),

x) doklad x oprávnění k xxxxxxxxx každé osoby xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx které xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx8) žadatele, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx osobou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx, která xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě, x xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx xxxxxx sídla, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osob, xxxxx tvoří xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, žadatel xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x), x xxxxx-xx xx tato xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) x

x) vyjádření xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx žadateli ve xxxxx xxxxxx sídla, x xxx, že xx xxxx xxxxx, xx by osoba x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx žadateli nebyla xxxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x) xxxxx, která xx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx vykonávající xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx vykonávající činnost xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohledu příslušného xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx posoudil xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxx, x xxxxx-xx xx xxxx osoba xxxxxx ovládající xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x

x) vyjádření xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na finančním xxxx, o xxx, xx xx xxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx žadateli xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxx nabýt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx ovládnout

(K §52b xxxx. 4 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx xxxxxx nabýt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xx ovládnout xx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx v příloze č. 6 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx, která hodlá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) doklad o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx nabytí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx propojením,

e) popis xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xx xxx hodlá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx, x vztahů x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx9) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx x bezúhonnosti xxxxxx xxxxx státem x dotazník podle přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxx X xxxx xxxxxxx,

x) seznam xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nabudou xxxx xxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x těchto xxxxxxx, x xxxxxxxx výše xxxxxx xxxx xxxx xxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxx,

x) strategický xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaný cizím xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx vyplněný xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx oznamovatel xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x doklad x xxxxxx finančních xxxxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 233/2014 Sb.

§9

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxx na instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx ovládnout

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx záměru xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 letech

a) xxxxxxx souhlas x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru xxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxx na instituci xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xx ovládnout xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 6 x této xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2, x xxxxx xxxxx xx xxxxx, a xxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx souhlasu xxxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx změny.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx institucí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na finančním xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě x podléhá dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx uveden x xxxxxxx x. 6 x této vyhlášce, xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx o oprávnění x podnikání,

b) strategický xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx kvalifikované účasti,

d) xxxxxxxxx orgánu dohledu x tom, že xx xxxx xxxxx, xx xx osoba xxxxxx osobou důvěryhodnou, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě které xx oznamovatel stává xxxxxx xxxxxxxxxx8) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, a xxxxxx x původu xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x odkoupení xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx oznamovatelem xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx ji ovládnout xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx dohledu příslušného xxxxxx x členském xxxxx xxxxxx sídla, xxxxx posoudil xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na tiskopise, xxxxx xxxx je xxxxxx v xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, xx xxxxxxx xxxxxxx přílohy xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x) x x) x xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonává dohled xxx institucí, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxxx xx finančním xxxx, x tom, že xx xxxx xxxxx, xx by xxxxxxxxxxx xxxxx osobou důvěryhodnou, x

x) doklad x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

§10

Xxxxxxxx záměru pozbýt xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxx xxxxxxx ovládat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(X §52b odst. 4 xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx pozbýt xxxx snížit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX IV

VYDAVATEL ELEKTRONICKÝCH XXXXX MALÉHO ROZSAHU

§11

Žádost x xxxxx xx xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

(X §54 odst. 3 xxxxxx)

(1) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti jsou xxxxxxx podle odstavců 2 xx 5.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x žadateli xx xxxxxx o xxxxxxxxx x podnikání.

(3) Xxxxxxxxx obsahujícími xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx každé xxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 12 x xxxx vyhlášce za xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx plán, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §53 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxxxxx limitů podle §53 xxxx. 3 xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx prvních 12 xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx poskytovat, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele, xxxxxxx xxxxx vydávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a bezhotovostními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52e odst. 1 xxxx 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; v závislosti xx xxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zajištění řádné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxx §52e odst. 3 zákona, že x xxxxxxx zápisu xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx hodlá x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx podle §46 xxxx. 2 písm. x) zákona poskytovat xxxxxxxxxxxxxx úvěr podle xxxxxx x spotřebitelském xxxxx, přikládá xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx kapitálu23) a xxxxxxx x jeho xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx žádá xxxxx §58a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je uveden x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx xx změně. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx registrace x poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX PODMÍNKY XXXXXX XXXXXXXX

XXXXX I

POŽADAVKY XX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxxxxx instituce

(K §18 xxxx. 6 xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxx správy x xxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxx xx vždy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zdroje, xxxxxxx x postupy x xxxxxxxx také x xxxxxx prostředí, v xxxx podniká.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí, aby xxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povaze a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx s podmínkami, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx činností x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání x

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxx instituce.

§13

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kontrolní systém xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči České xxxxxxx bance, výkon xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx smlouva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx uzavřena xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahu x určení osob, xxxxx xx xxxxxxxx.

§14

(1) Platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx promítne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx naplňování xx xxxxxxxxx, organizačního řádu, xxxxx x dalších xxxxxxx stanovených zásad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx upravovány.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí, aby xxxxxxx zaměstnanci byli x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx.

(4) Platební instituce xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxxx řádné xxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x využívané při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jí zvolené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x přiměřené xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx schvalovací x xxxxxxxxxxx procesy x kontrolní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědností, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, uchovávat x xxxxxx získat.

§15

(1) Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx orgán") zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a odpovídá xx jeho soustavné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x zásad xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx instituce.

(3) Řídicí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x udržování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx vzniku možných xxxxxx xxxxx.

(4) Řídicí xxxxx xxxxxxx vytvoření x udržování funkčního x efektivního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně systému xxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxx pro xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx prováděli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx znalostmi a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx modelů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jejich prosazování.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx systému xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobů x xxxxx xxxxxx, xxxxx vedou k xxxxxxxx nežádoucím xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cílů, xxxxx nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, systému xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx by mohly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategii xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, strategii xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přiměřeností, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx zásad pro xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Řídicí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, kterou platební xxxxxxxxx xxxx používat xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx určené xxxxxx.

(3) Řídicí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (§26) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxx jejich činnosti. Xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x mimořádná xxxxxxxx, která xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx řídicích xxxxxx, x xxxxx xxxxxx řízení xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, statutárním auditorem11) xxxx auditorskou společností12) (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přijímá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx celkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx x zajistí xxxxx x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx včasné xxxxxxxxxxxx střetů xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxx omezování xxxxxx xxxxx x oddělení xxxxxxxxxxxxxx činností.

(2) Orgánům, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, jsou na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úrovních přidělovány xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nastaven tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zájmů xxx xxxxxx kontrolních xxxxxxxx.

(4) Oblasti xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zaměstnanci, xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx zřízeny, xxxx xxx své xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k dispozici xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx vždy xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx likvidní xxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxx skutečnostech, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostředí, x

x) xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstupovaného xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osobám x platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) o případných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdílech xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

Platební instituce zajistí, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x další sdělení x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx.

§21

(1) Systém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx je vytvořen x xxxxxxxx xxx, xxx poskytoval xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx veškerých xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, kontrolu x xxxxxxxxx informací České xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx rizik

§22

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx outsourcingu.

(2) Platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx spojená x novými produkty, xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx rizik umožňovalo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx a kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx nezkreslený xxxxx o míře xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx x zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxx všech významných xxxxx, xxxxxx je xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

(1) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx

x) vnitřní vymezení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zásady řízení xxxxxxxxxxxx rizik,

c) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a kontinuity xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxx mimořádných xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx strategie xxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro řízení xxxxx.

§24

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx kapitál. Xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx rizik xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě.

Xxxxxx xxxxxxx kontroly

§25

Součástí xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx platební instituce xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx každodenní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účetních x xxxxxxxxx kontrol,

b) xxxxxxxx xx linii xxxxxx,

x) xxxxx compliance,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce jsou xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cílem je xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx předpisů s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx činností x právními a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zásady x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxx ucelené x xxxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxx auditu.

(2) Xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, správnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlášení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informací pro xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a

f) xxxxxxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zajistí, xxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxx provedeny xxxx xxxxxxxx:

x) sestavena analýza xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx auditu x

x) xxxxxxxxxxx funkčnost a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx jednou xxxxx.

(4) Vnitřní audit xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxx xxxxx platební instituce x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xx. X xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí dát xxxxxx x mimořádnému xxxxxxxx dozorčího xxxxxx, xxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxx instituce xx.

§28

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx funkčnosti x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úrovních.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xx linii xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx řešeny.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx oznámeny řídicímu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce má.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídicího x kontrolního xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nápravu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě je xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(X §52c xxxx. 6 xxxxxx)

§29

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx

(1) Řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, pravidel x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vhodné xxxxxx, xxxxxxx x postupy x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x němž podniká.

(3) Xxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx řádné xxxxxx x xxxxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx §12 xx 21.

§30

Xxxxxx xxxxxx rizik

Řídicí x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx soustavné xxxxxx rizik. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx systém a xxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xx 24.

§31

Xxxxxx xxxxxxx kontroly

Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vytvoří, xxxxxxx x uplatňuje xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx systém vnitřní xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xx 28.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX PŘIMĚŘENOST

Díl 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X §17 xxxx. 4 zákona)

§32

Výpočet kapitálové xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx podle §3338 x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx stanoví xxxxx §39 xx 43 přístupem, xxxxx xx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx používat.

§33

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx součet xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx kapitálu snížený x odčitatelné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx odvozen x rozvahy xxxxxxxx xxxxxxxxx. Položky zahrnované xx kapitálu xxxxx xxx xxxxxxxxxx vícekrát x xxxxxx výše xxxx xxx xxxxxxxxx xx snížení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Původní xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx z xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zisky nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úvěrového rizika xxxxxxxx instituce; jde x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisku x předchozích období, xxxxx xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx běžné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, neuhrazené ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ztráty xx xxxxxx xxxxxx období, x ztráty xx xxxxx xxxxxx období. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx oceňovací xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivátů xxx zajištění xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx patří xx xxxxxx skupiny xxxx xxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx položky xxxx xxxxxx části, xxxxx xxxx zahrnuty xx kapitálu xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx kapitálu xxxxxxxx xx položky xxxx jejich části, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx, než xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx, x xxx, xx xxx xxxxxx těchto xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

§34

Původní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx14) x tím, xx xxxxxxxx této položky xxxx také xxxxxxx x obchodů x xxxxxxxxx podíly, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, snižující xxxxxxx xxxxxxx,

x) zvýšený x xxxxxx ážio s xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx je

1. xxxxxxxx xxxxxx ážio, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

2. xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodů x vlastními podíly,

c) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x tím, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 1 xx 4 sníženým x xxxxxxx podle xxxx 5:

1. xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx,

2. ostatní xxxxx, xxxxx jsou vytvořeny x rozdělení xxxxx x lze xx xxxxxx výhradně x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účetní xxxxxxx xxxxxxxx instituce,

3. nerozdělený xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x schválené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxx nerozhodl x xxxxx nepřipadl xx xxxxxxxxxx podíly,

4. xxxx xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce ověřené xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx podíl na xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

5. neuhrazená ztráta x xxxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účetní závěrce xxxxxxxx xxxxxxxxx ověřené xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx a další xxxxxxxxxxxxx platby x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 měsíce xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx auditora xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance, xxxxxxxx x s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx o výsledné xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxx-xx xxxx výsledné kurzové xxxxxxx negativní, xxxxxxx xx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx období,

g) xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx majetek xxxx xxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitál xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx existuje xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do portfolia xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, s xxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxx stanovuje xx xxxxxxx x xxxxxxxx závazek z xxxxxxxx xxxx.

§36

Xxxxxxxxx dluh

Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 215) xxxxx nařízení.

§37

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxx xx

1. institucí,

2. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx holdingových xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. finančních institucí,

pokud xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nichž je xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x to x xxxxxx, xxxxx přesahuje 10 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxx 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob, xx nichž xx xxxxxxxxxxx, a

c) hodnota xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx, xxxxx by podle xxxxxxxx xxxxxxxx riziková xxxx 1250 %16).

§38

Limity položek xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx kapitálu.

(2) 50 % xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 50 % xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx 50 % xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx převyšuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx tomuto převýšení xx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu.

§39

Xxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rizik

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xx xxxxxxx režijních xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx X"),

x) xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx X"), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx X").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx některý x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx.

§40

Xxxxxxx X

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx X xx xxxxx 10 % xx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx období; xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx xx odpisy xxxxxxxx a nehmotného xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx17) xxxx výkonová xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx18).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx změně v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx A, xxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx požadavku.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, která začala xxxxxxxxx svoji xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupem X ve xxxx 10 % xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§41

Xxxxxxx X

(1) Kapitálový xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X xx xxxxx xxxxxxx koeficientu xxxxx §43 x částky, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součet

a) 4 % x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 5&xxxx;000&xxxx;000 xxx,

x) 2,5 % x části xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 xxx a nepřesahující xxxxxx xxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 xxx,

x) 1 % x části xxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxx odpovídající 10 000 000 xxx x nepřesahující xxxxxx odpovídající 100 000 000 xxx,

x) 0,5 % x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250 000 000 xxx x

x) 0,25 % z části xxxxxx plateb xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 250&xxxx;000&xxxx;000 xxx.

(2) X xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xx 30. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x říjnu xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx období.

(4) Pokud xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnost xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§42

Xxxxxxx X

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupem X xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §43 x částky, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 xxx,

x) 8 % x hodnoty relevantního xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 xxx x nepřesahující xxxxxx xxxxxxxxxxxx 5 000 000 xxx,

x) 6 % x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx částka xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 xxx x xxxxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 xxx,

x) 3 % x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx xxx částka xxxxxxxxxxxx 25&xxxx;000&xxxx;000 eur x nepřesahující částku xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 xxx x

x) 1,5 % x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxx součtu xxxxxxxxx výnosů, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxx x provizí x xxxxxxxxx provozních xxxxxx x xxx xxxxxxx xx postupuje xxxxx:

x) xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxxxx na xxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx záporné xxxxxxx,

x) do výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mimořádné x nepravidelné xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnost xx v průběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatel xx základě xxxxx xxxxx, případně upraveného xxxxx požadavků České xxxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xxxxxxx relevantního xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxx 80 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx 80 % x průměru xxxxxx relevantních ukazatelů xx poslední 3 xxxxxx období.

(5) V xxxxxx od 31. xxxxxxxx xx 30. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxx v xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xx xxxxxx v korunách xxxxxxx kurzem devizového xxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx toho roku, x xxxx xxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X xxxx X, xx

x) 0,5, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 1 písm. x) xxxxxx,

x) 0,8, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, a

c) 1, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) zákona.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx přiměřenost xxxxxxxxx elektronických peněz

(K §52a xxxx. 5 xxxxxx)

§44

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §45 a výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46 x 47.

§45

Xxxxxxx xxxx kapitálu

Pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxx xxxxxxx §33 xx 38.

§46

Výpočet kapitálového xxxxxxxxx xx krytí xxxxx xxxxxxxxx s vydáváním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx spojených s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx rovná 2 % x průměru xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx nelze xxxxx, jaká xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxx podle §46 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx elektronických xxxxx x oběhu x takové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá spolehlivému xxxxxx xx základě xxxxx x předchozích xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx kratší xxx 6 kalendářních měsíců, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx požadavek 2 % x průměru xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, případně upraveného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§47

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxxx služeb, které xx netýkají x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx §39 xx 43.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§48

(X §20 odst. 4 x §52e xxxx. 4 xxxxxx)

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 50 %19), x

x) xxxxx papíry xxxxxx standardním xxxxxx22), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

XXXXX IV

NĚKTERÉ XXXXXXXXX X PODKLADY XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX

§49

Xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím obchodního xxxxxxxx

(X §23 xxxx. 3 x §52h xxxx. 4 zákona)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o úmyslu xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxx České xxxxxxxxx na tiskopise, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx instituce xxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx20),

x) kopie xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx důvěryhodnost, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x každé vedoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx podána informace xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx v xxxxxxx č. 8 x této xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxxx zástupce, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle písmene x), je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vzor xx uveden v příloze č. 8 x xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx obchodního xxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důvěryhodnost, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dostatečnou xxxxxxxxx této xxxxx xxxxx kritérií pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pochybnosti, xx xxxxxxx x osob, x nichž xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zkušená, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x). Platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx předkládá xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 Xxxxx xxxxxxx bance v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podle §53.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx o poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností prostřednictvím xxxx xxxxx

(X §26 xxxx. 4 x §52j xxxx. 4 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx svěřit výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, podává xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 9 k xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx svěřit výkon xxxxxxxxx provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx při xxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně.

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx

§51

Xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je uveden x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx B a X tohoto xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x úmyslu xxxxxxxxx činnosti xxxxx §8 xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pobočky, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož vzor xx uveden x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bodu 7 a xxxxxxx X až C xxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx instituce, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxx oznámení xx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx, x tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 7 a v xxxxx X tohoto xxxxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx začít xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, postupuje xxx xxxxxxxx oznámení xxxxx §51 xx 53 xxxxxxx.

Xxxxxxxx o změně xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x povolení x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x žádosti x xxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx rozsahu

(K §11 xxxx. 2, §48 xxxx. 4, §39 xxxx. 2 a §56 xxxx. 2 xxxxxx)

§55

(1) Platební instituce xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jejích přílohách xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx uveden x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xx xxxxxxx x informace xxxxx §3 xxxx. 2 xx 7, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Dochází-li xx xxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx instituci xxxx x jejímu xxxxxxxxx x touto xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohled xx státě xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejích xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 1, x xxxx

x) údaje x xxxx osobě xxxxx §2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx dokladu x oprávnění x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vyjádření xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xx mu xxxx xxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx, nejde-li o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx podle §52b xxxxxx xx xxxxxxx x §7 x 8, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx v příloze č. 5 x xxxx vyhlášce. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx doklady a xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xx 7, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámení o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xx 4 na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu xxxx xxxxxx přílohách xxxxx §11 odst. 2 xx 4 xx xxxxxxxxx, jehož xxxx je uveden x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§57

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx žádosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx osoba xxxxxxxxxx, xx přílohou xxxxxxx xxxx oznámení xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ověřena.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx dokladu xxx xxxxxxxxx jeho úředně xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx-xx to x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvede xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo oznámení xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx předložit xxxx xxxx xxxxx, x xxxx důvody xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Žadatel xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx předložil Xxxxx xxxxxxx xxxxx x který splňuje xxxxxxxxx stanovené touto xxxxxxxxx.

(7) Xxxx veřejná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (superlegalizována) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx21), pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci

a) xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx, se xxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx uveřejní Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Pokud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xxxxx aplikace se xxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Vyhláška č. 374/2009 Sb., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§59

Účinnost

Tato vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 141/2011 Xx.

Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx změny xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 141/2011 Xx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vedoucí osoby xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxx xxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 141/2011 Sb.

Dotazník související x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 141/2011 Sb.

Žádost o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 5 x vyhlášce x. 141/2011 Sb.

Žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce č. 141/2011 Xx.

Xxxxxxxx záměru xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx ovládnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha č. 7 x xxxxxxxx č. 141/2011 Xx.

Xxxxxx x xxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu

Oznámení změny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 141/2011 Sb.

Oznámení poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha č. 9 x xxxxxxxx č. 141/2011 Sb.

Oznámení xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha č. 10 x xxxxxxxx č. 141/2011 Sb.

Oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx č. 141/2011 Sb.

Oznámení záměru xxxxxx xxxx pozbýt xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 12 x xxxxxxxx č. 141/2011 Xx.

Xxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 141/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.5.2011.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

31/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 141/2011 Sb., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 15.3.2014

233/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 141/2011 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, institucí xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 31/2014 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.12.2014

382/2016 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 141/2011 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.12.2016

Právní xxxxxxx x. 141/2011 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 370/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 13.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. září 2009 x přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxx činností, x xxxxx xxxxxxxx 2005/48/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2007/64/ES ze xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 97/7/XX, 2002/65/ES, 2005/60/XX a 2006/48/XX x xxxxxxx xxxxxxxx 97/5/XX.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Sb., x xxxxxxx x oblasti kapitálového xxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §34 xxxxxx č. 190/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §18 xxxxxx x xxxxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §74 xx 77 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
9) §19 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §2 xxxx. x) zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx).
12) §2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx.
14) §61 xxxxxxxxxx zákoníku.
15) Článek 62 xxxx. x) x x) x xxxxxx 63 xx 65 nařízení.
16) Článek 251, xxxxx xxxxxx 261 nařízení.
17) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxxx 336 odst. 1 xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx č. 142/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu a xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
21) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 45/1999 Sb., x přístupu x Xxxxxx x xxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listin.
22) §94 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních společnostech x investičních xxxxxxx.

23) Xxxxxx 4 xxxx. 1 xxx 26 xxxxxxxx.

23) §3 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx x. 257/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.