Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.05.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.02.2012 do 06.05.2013.


Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/96 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

484/2000 Sb.

ČÁST PRVNÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2
HLAVA II - SAZBA ODMĚN
Díl 1 - Sazby odměn v řízení prováděném podle části třetí občanského soudního řádu §3 §4 §5 §6 §7 §8
Díl 2 - Sazby odměn v řízení prováděném podle částí druhé, čtvrté, páté a šesté občanského soudního řádu §9 §10 §11 §12
Díl 3 - Sazby odměn ve zvláštních případech §13 §14 §15
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §16 §17 §18 §19 §19a
ČÁST DRUHÁ - Změna advokátního tarifu §20
ČÁST TŘETÍ - Účinnost §21
č. 110/2004 Sb. - Čl. II
č. 277/2006 Sb. - Čl. II
č. 64/2012 Sb. - Čl. II
484
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti
xx xxx 18. prosince 2000,
xxxxxx xx xxxxxxx paušální xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 177/1996 Xx., x odměnách advokátů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §374a písm. x) xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx. x xxxxxx x. 30/2000 Xx.:
XXXX PRVNÍ
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx nákladů xxxxxx (§151 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx advokátem xxxx notářem x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xx zastupování xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx-xx notář xxxxxxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.1)
§2
(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x jednom xxxxxx x xxxxxxxx částky xxxx x ceny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) X xxxxx podle odstavce 1 jsou zahrnuty xxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx, která xxxxx x nákladům řízení, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxx §147 občanského xxxxxxxx xxxx.
XXXXX XX
XXXXX XXXXX
Xxx 1
Sazby xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části třetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
§3
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, ve xxxxxx, x xxxxx xx předmětem řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, činí xxxxx xxxxxx

1. xx 100 Kč

1&xxxx;000 Xx,

2. xxxx 100 xx 500 Xx

1&xxxx;500 Xx,

3. xxxx 500 do 1&xxxx;000 Xx

2&xxxx;500 Xx,

4. xxxx 1&xxxx;000 xx 2&xxxx;000 Xx

3&xxxx;750 Xx,

5. xxxx 2&xxxx;000 xx 5&xxxx;000 Kč

4&xxxx;800 Xx,

6. přes 5&xxxx;000 do 10&xxxx;000 Xx

7&xxxx;500 Kč,

7. přes 10&xxxx;000 xx 200&xxxx;000 Xx

7&xxxx;500 Xx x 17 % x xxxxxx přesahující 10&xxxx;000 Xx,

8. přes 200&xxxx;000 Kč xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč

39&xxxx;800 Xx x 2 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 200 000 Xx,

9. xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx

235&xxxx;800 Xx x 0,15 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx plnění, xxxx xxxxxxx řízení podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx delší než xxx let však xxxx jen xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění.
(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx nepřihlíží k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.
(4) Xx-xx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xx smlouvy, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx směnka xxxx xxx a xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx za předmět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx směnce xxxx šeku; xxxxx xxxxx, xx-xx předmětem xxxxxx xxxx cenný xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxxx částka xxxxxxxxx v cizí xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx podle xxxxx platného pro xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxxxx lístku Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydaném x prvnímu xxx xxxxxx, v xxxx xx rozhoduje o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X měn xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku Xxxxx národní banky xx xxxxxxx kurz XXXX xxxx XXX x této měně xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xx roveň xxxxxxxxxx xxxxxx státu, x němž platí xxxxxxxxxxxxx xxxx.
§4
(1) Xx věcech xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxx manželů se xxxxx odměny xxxxxxx xxxxx §3.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx se za xxxxxxx řízení xxxxxxxx
x) xxxx xxxx xx odečtení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) cena xxxx, xxxxxxx-xx návrh xx xxxxxx rozdělení xxxx.
(3) Ve xxxxxx xxxxxxxxxx společného jmění xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxx hodnoty vypořádávaného xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxx.
§5
Xx xxxxxx xxxxxx, zda xx právní xxxxx xxxx právo xx xx xxxx, činí xxxxx odměny

x) xxx-xx o právní xxxxx nebo právo x xxxxxxx

25&xxxx;000 Xx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

20&xxxx;000 Xx,

x) xxx-xx x xxxxxx vztah xxxx xxxxx x průmyslového xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

20 000 Xx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

15 000 Kč.
§6
(1) Xx xxxxxx osobnostních xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejňování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx svobody xxxxxxx, xxxxx x tisku xxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx právních xxxxxxxx x ochraně průmyslového x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činí xxxxx xxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

25 000 Xx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

15&xxxx;000 Xx.
(2) Na xxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx náhrada xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx 1 nevztahuje; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §3.
§7
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 6, xxxx

x) xx věcech xxxxxxxxxx zákonem o xxxxxx

5 000 Xx,

x) xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

20 000 Xx.
§8
Xx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx v §3 xx 7, xxxx xxxxx xxxxxx 10&xxxx;000 Xx.
Xxx 2
Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx druhé, xxxxxx, xxxx x šesté xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu
§9
Ve xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření činí xxxxx xxxxxx 3&xxxx;000 Xx.
§10

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

10&xxxx;000 Kč.

(2) Ve xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx sazba xxxxxx

10&xxxx;000 Xx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx odměny xxxxxxxx xxxxx sazeb, jakými xx xxxx xxxxxx xxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx stanoveno xxxxx.
§11
Xx xxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činí xxxxx odměny 10&xxxx;000 Xx.
§12
(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxx") činí xxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x vymožení xxxxxxxx xxxxxx

50 % xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, xxxxxxx 500 Xx,

x) xxx-xx o xxxxxxx jiné xxxxxxxxxx

5&xxxx;000 Xx.
(2) Xxx provádění nebo xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Kč.
(3) Xxxxxxxxxx §3 odst. 2, 3 x 4 xxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx 3
Xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§13
(1) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxx v §3 xx 9, §10 xxxx. 1 x 2, §11 xxxx §12, nejméně však 750 Xx x xxxxxxx 15 000 Kč; xx neplatí, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx sazby xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxx 500 Xx.
§14
(1) Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx odvolacího xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx 50 % xxxxx stanovené xxxxx §10 odst. 3, xxxxxxx však 750 Xx x nejvýše 20&xxxx;000 Kč.
(2) Xx-xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx sazby odměny xxxxx §13.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx sazba odměny 1&xxxx;000 Kč.
(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, §10 xxxx. 3 se nepoužije.
§15
Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx dovolacího xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx řízení, o xxxxx x xxxxxx, x předběžné xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx, platí §14 xxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§16
(1) Xxx xxxxxx xxxxx odměn xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx procentem x předmětu xxxxxx xx zaokrouhlují na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§17
Bylo-li xx společnému xxxxxx xxxxxxx xxxx věcí, xxxx xx xxxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předmětu xxxxxx ze součtu xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu projednávané xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§18
(1) Xxxxxx-xx advokát nebo xxxxx x řízení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx služby,2) soud xxxxx xxxxx xxxxxx x 50 %, xxxxxxx xx xxxxxx 400 Xx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx nepřísluší.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx sazbu xxxxxx xxxxxx až x 100 %; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx stanovenou xxxxxxxxx x předmětu xxxxxx.
§19
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxx mu vrátil x xxxxxxx xxxxxx xxxx věc postoupil xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx soudu prvního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx odměny z xxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx; xxx určení xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx zrušeným xxxxxxxxxxx xxxx §16 xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odstavec 1 xxxxxxx.
§19x
Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx společně 2 xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x 30 %. Zastupoval-li xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 2 účastníky, xxxxxxx xx sazba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníků o 50 %.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§20
Vyhláška č. 177/1996 Sb., x xxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxx x. 235/1997 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxx. 2 se xx xxxxx "mimosmluvní xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx x vkládají xx xxxxx "nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx1)".
2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) xxx:
"1) Xxxxxxxx x. 484/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx za zastupování xxxxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx x občanském soudním xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 177/1996 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) xx označuje jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2), a xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku pod xxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxx
§21
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.
Xxxxxxx:
XXXx. Rychetský v. x.
Xx. XX
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 617/2004 Xx.
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zastupování xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebylo x tomto xxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, se postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 277/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Při xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebylo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx postupuje xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2012 Xx. x účinností od 1.3.2012

Informace
Právní xxxxxxx x. 484/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2001.
Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
49/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 484/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx mění vyhláška x. 177/96 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x náhradách advokátů xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 7.2.2001
110/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 484/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx advokátem nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 177/96 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x náhradách advokátů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 49/2001 Xx.
x účinností xx 10.3.2004
617/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 484/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx za zastupování xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů x občanském soudním xxxxxx x kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 177/96 Xx., x odměnách advokátů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx tarif), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx č. 110/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 484/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 177/96 Xx., x xxxxxxxx advokátů x náhradách advokátů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 49/2001 Xx.
x účinností xx 8.12.2004
277/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 484/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx za zastupování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 177/96 Xx., x xxxxxxxx advokátů x xxxxxxxxx advokátů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx tarif), xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2006
64/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 484/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx paušální xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx notářem při xxxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 177/96 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x náhradách xxxxxxxx za poskytování xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.3.2012
Xxxxxx xxxxxxx x. 484/2000 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 116/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.5.2013.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) §3 xxxxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §11 xxxxxxxx č. 177/1996 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x náhradách xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (advokátní xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§12 xxxxxxxx č. 612/1992 Xx., o odměnách xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.
3) §151 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
4) Xxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §33 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.