Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.02.2008.


Vyhláška, kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS
332/2000 Sb.
Příloha č. 1 - EHS schválení typu
Příloha č. 2 - Prvotní EHS ověření
č. 71/2008 Sb. - Čl. II
332
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx
ze dne 6. xxxx 2000,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stanovených měřidel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxx xxxxx §27 zákona x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx., (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §6 odst. 2 a §9 xxxx. 1 zákona:
§1
(1) Xxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1a) a xxxxxxx xxxxxxx xxx
a) xxxxxxxxxxx typu měřidel x případech, xxx xxxx xxxxxxxxx na xx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,1b) (xxxx xxx "XXX xxxxxxxxxxx xxxx"),
b) xxxxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx jsou požadavky xx ně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,1b) (xxxx xxx "prvotní XXX ověření").
(2) XXX xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxx lze xxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxx schvalování xxxx xxxxxxx x ověřování xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.2)
§2
(1) XXX xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX ověření. Xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx3) nestanoví povinnost xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx právní xxxxxxx3) xxxxxxxxx xxxxxxxxx schvalování xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měřidla, xxxxxxxxx typu xx xxxxxxxxx a provede xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zplnomocněný xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx u Českého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx"), xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metrologického xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "členský xxxx"), xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o XXX xxxxxxxxx typu, xxx xxxxx měřidlo x pomocná xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.1b)
(3) Xxxxxx o XXX xxxxxxxxx typu xxxx xxx xxxxxx xxxxx x jednom xxxxxxxx státě.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x EHS xxxxxxxxx xxxx týká xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být x xxxxxxxxxxx uvedeny
x) xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx toto zařízení xxxxxxxx xxxx do xxxxx xx xxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxx,
x) xxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pak Xxxxxxxx xxxx certifikát XXX xxxxxxxxx typu x odešle xx xxxxxxxxxxx žadateli. X xxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx1b) xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, umístit xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxxx x certifikátu.
(6) Jestliže není xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx vydat certifikát xxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxx §1 xxxx. 1 písm. x), pak xxx xxxx, co xxxx xxxxxxxxxxx ostatní členské xxxxx a xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx certifikát XXX schválení typu x omezenou xxxxxxxxx xxxx prodloužení. X xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx instalace xxxxxxx je x xxxxx xxxxx xxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx EHS xxxxxxxxx xxxx. EHS xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
x) omezení doby xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxx 10 xxx,
b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxx schválit,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o místech xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx ve zvláštním xxxxxxx předpisu,1b) xxx xx xxxxxxxxx poradě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx certifikát XXX xxxxxxxxx xxxx x omezenou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx omezením xxxxxxxx x xxxxxxxx 6 x zvláštním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx metodou. Xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx x omezenou účinností xxxx může být xxxxx, xxxxx pokud
x) je xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx1b) xxx příslušnou kategorii xxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolené xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním předpise.1b)
Xxxxxxxxx typu s xxxxxxxx účinností xxxxxxx xxxx xxx dva xxxx. Je možné xx prodloužit na xxxxx tři roky.
§3
Xxxxxxxx xx xxx kategorii xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,1b) xxxxxxxxxx EHS xxxxxxxxx typu, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx odpovědnost xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx 3.3 přílohy č. 1.
§4
(1) Xxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xx přezkoušením xxxxxxxxx, xx měřidlo xxxxxxxx schválenému xxxx xxxx xx vyhovuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx úřední xxxxxxx xxxxxxxxx XXX ověření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx XXX xxxxxxx provádí Xxxxxxxx nebo autorizované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx1b) pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xx umístěna xxxxxx prvotního XXX xxxxxxx, je doba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.4)
(4) Jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx XXX xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx
a) xxx xxxxxxx patří xx kategorie, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx typu, x xxxxx xxxx xxx je, xxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx provedení a xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1b) xxx xxxx kategorii měřidel, xxxx
b) zda xxxxxxx mají XXX xxxxxxxxx typu v xxxxxxxxx případech, x xxxxx xxxx xxx xx, zda odpovídají xxxxxxxxxxx xxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1b) xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx vlastnosti,
x) maximální dovolené xxxxx,
c) xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou za xxxxxxxxxx xxxxxxxx použití xx větší xxxx xxxxxxxx,
x) zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx na xxx xxxx správně xxxxxxxx xxxxxx xx jmenovitými xxxxxxxxx; označení musí xxx v xxxxxx xxxxxx.
(6) Na xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx prvotního XXX xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1b), Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umístí značku xxxxxxx nebo xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxx 3 přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx EHS.
§5
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis1b) xxxxxxx EHS ověření xxxxxxxxxx, umístí xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 3.4 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§6
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxx přílohy xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx společenstvími a xxxxxx členskými xxxxx xx straně druhé x xxxxxxxxxx shody x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Evropské xxxx x platnost, xxxx-xx tento xxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 332/2000 Sb.
EHS XXXXXXXXX XXXX
1. XXXXXX X XXX XXXXXXXXX XXXX
1.1 Xxxxxx x EHS xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které xx x xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx u Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx").
Xxxxxxx xxxxxxxx zašle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
1.2 Žádost xxxxxxxx tyto xxxxx:

- xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxx žadatele,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx, xxxx xxx.

1.3 Xxxxxx xx xxxxxxxx x další xxxxxxx, xxxxx xxxx nutné xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx přikládají ve xxxx xxxxxxxxxxxx:
1.3.1 Xxxxx:
- xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost,
- xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,
- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro:
- xxxxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxx (xxx xx to použitelné).
1.3.2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kde xx xxxxx, podrobné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.3.3 Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
1.4 X žádosti xx přikládají, xxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2. XXXXXXXXXXX PRO XXX SCHVÁLENÍ XXXX
2.1 Xxxxxxxxxxx zahrnuje:
2.1.1 Xxxxxxx xxxxxxxxx x zkoušku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx výrobce, x xxxxx dodávky xxxx xxxxxxxxx.
2.1.2 Jestliže xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2.2 Přezkoušení xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx musí xxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 2.1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.
Institut může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx etalony x vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pomocné xxxxxxxxxxx.
3. XXXXXXXXXX X XXXXXX XXX SCHVÁLENÍ XXXX
3.1 Certifikát EHS xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x specifikuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci typu x pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx x xxxx vyhlášce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ε, xxxxx xxxxxxxx:

x) v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxx,

x) x dolní xxxxx xxxxxxxx stanovené Xxxxxxxxxx (identifikační xxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx značky xxxxxxxxx xxxx xx znázorněn x bodě 6.1.
3.2 X xxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx písmeno ε umístí xxxxxxx X xxxxxx velikosti.
Příklad xxxxxx xxxxxxxxx typu x omezenou xxxxxxxxx xx znázorněn v xxxx 6.2.
3.3 Značka xxxxxxx v §3 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxx XXX xxxxxxxxx typu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ε xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svislé xxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx 6.3.
3.4 Xxxxxx uvedená x §5 této vyhlášky xx xxxxxx xxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx x je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx této xxxxxx xx znázorněn x xxxx 6.4.
3.5 Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx bodech, xxxxx xxxxxx výrobce xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístroje a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx postupovat xxxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx2) nebo lze xxxx výjimky xxxxxxxxx xx dosažení xxxxxx xxxx metrologickými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
4. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx vydán. Xxxxx xxxxxx vzorku xxxxxxxxx xxxx povolit xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx měřítku xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx.
5. OZNÁMENÍ O XXXXXXXXX XXXX
5.1 Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zašle Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx EHS xxxxxxxxx typu; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx si xx xxxxx.
5.2 Zrušení EHS xxxxxxxxx xxxx x xxxx sdělení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x platnosti XXX xxxxxxxxx typu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx v bodě 5.1.
5.3 Xxxxx Institut xxxxxxx xxxxx certifikát XXX xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x svém xxxxxxxxxx ostatní členské xxxxx x Evropskou Xxxxxx.
6. ZNAČKY XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXX

6.1 Značka XXX xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx:

6.2 Xxxxxx XXX xxxxxxxxx typu x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx:

6.3 Xxxxxx vyjmutí x XXX schválení xxxx

Xxxxxxx:

6.4 Xxxxxx XXX schválení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx:

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 332/2000 Sb.
PRVOTNÍ XXX XXXXXXX
1. XXXXXX XXXXXXXXXX
1.1 Xxxxxxx EHS xxxxxxx xxxx xxx provedeno x xxxxx nebo xx více etapách (xxxxxxxx xx dvou).
1.2 Xxx EHS ověřování xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx metrologické středisko xxxxx této vyhlášky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).
1.2.1 Prvotní XXX xxxxxxx xx x xxxxxxx, která xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxx xx xxxxx jejich instalace, xxxx xx bylo xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx.
1.2.2 Xxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závisí na xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
1.2.3 Xxxxx xxxxx postupu xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx stanoveno xxxxxxxxx xxxx, xx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1).
2. XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX
2.1 Xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx1) nestanoví xxxxx, xxx xx xx xxxxxxx provádět, xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pouze x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx místě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2.2 Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx ověřit xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx autorizované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2.2.1 Poslední xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
2.2.2 Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx 2.1.
2.3 Xxxxxxx xxxxx, xxxx xx ověření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může Xxxxxxxx xxxx autorizované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od žadatele xxxxxxxxx, aby:

a) pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx.

3. ZNAČKY XXXXXXXXX XXX OVĚŘENÍ
3.1 Xxxxx značek xxxxxxxxx XXX xxxxxxx
3.1.1 Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx EHS xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx měřidlo xxxxx xxxx 3.3:

3.1.1.1 Xxxxxx xxxxxxx XXX ověření xx skládá ze xxxx částí:

a) první x nich se xxxxxx x písmene x, které obsahuje:
v xxxxx polovině velké xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx bylo xxxxxxx EHS ověření xxxxxxxxx,
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxx obsahuje xxx poslední číslice xxxx ověření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

3.1.1.2 Značka xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx první xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

3.2 Xxxx a xxxxxxx značek
3.2.1 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx prvotního XXX xxxxxxx, xxx xxxx uvedeno x xxxx 3.1; první xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx značky, xxxxx xxxxxxxxxxx příklad xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyjadřují xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx kruhu xxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx x a kolem xxxxxxxxxxxxx.
3.2.2 Xxxxxxxx podoba xxxxxx prvotního XXX xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx značky xxxxxxxxx XXX ověření 
Grafická xxxxxx xxxxxxxxx EHS xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx EHS ověření
3.2.3 Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx tvarům x xxxxxxxxxxx vzorech, x metrologickými xxxxxxxx xxxxxxxxx států.
3.3 Xxxxxxxx xxxxxx
3.3.1 Značka xxxxxxx XXX ověření xx xxxxxx na xxxxxx xxxxx na měřidle, xxxxxxxx toto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx zjištěno, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX.
3.3.2 Xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx se xxxxxx:

3.3.2.1 Xxx ověření xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo na xxxxxxxxx xxxx místo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.3.2.2 Ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx místech stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1b).

Xx. XX
Xxxxxx prvotního EHS xxxxxxx použité xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 71/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 332/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XX xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx druhé o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx průmyslových výrobků xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (21.4.2004), xxxx xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx XX x XX x xxxxxxxx (1.5.2004), xxxx-xx xxxxx den xxxxxxxx.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
260/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx provádí xxxxx x. 505/90 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2003
509/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 332/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx typu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx značkou XXX, xx xxxxx xxxxxxxx x. 260/2003 Xx.
x xxxxxxxxx xx 15.10.2004
71/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 332/2000 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při schvalování xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřidel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.3.2008
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xx xxxxxx xx základě x v xxxxxx xxxxxx, jehož obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1x) Xxxxxxxx Xxxx č. 71/316/EHS xx xxx 26. xxxxxxxx 1971 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly.
Směrnice Xxxx č. 83/575/EHS ze xxx 26. xxxxx 1983, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 71/316/XXX xx dne 26. xxxxxxxx 1971 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x pro metody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady č. 87/355/EHS ze xxx 25. xxxxxx 1987, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 71/316/XXX xx xxx 26. xxxxxxxx 1971 x sbližování xxxxxxxx předpisů členských xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx metrologické xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady č. 88/665/EHS xx dne 21. xxxxxxxx 1988, kterou xx mění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx obsahujících xxxxxxxxxx x zveřejňování xxxxxx x certifikátů x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx 2007/13/EHS xx xxx 7. xxxxxx 2007, xxxxxx xx mění xxxxxxx XX směrnice Rady x. 71/316/EHS o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1b) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 333/2000 Sb., kterou xx xxxxxxx požadavky xx vodoměry xx xxxxxx xxxx označované xxxxxxx XXX, xxxxxxxx č. 334/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx značkou XXX, vyhláška č. 338/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx značkou XXX, xxxxxxxx č. 336/2000 Sb., kterou xx stanoví požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx EHS, vyhláška č. 339/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx délkové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxxx č. 335/2000 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxxx č. 337/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx vzduchu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2) Xxxxxxxx č. 262/2000 Sb., xxxxxx xx zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.
3) Xxxxxxxx č. 263/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx ověřování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxx.
4) Xxxxxxxx č. 345/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx měřidla k xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxx.