Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

301/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

HLAVA I - MATRIKA

Díl 1 - Obecná ustanovení §1 §1a

Působnost na úseku matrik §2

Matriční úřad §3

Úřad s rozšířenou působností §4

Krajský úřad §4a §4b

Zápisy do matričních knih §5 §6 §7

Sbírka listin §8 §8a §8b

Matrikář §9

Příslušnost matričního úřadu k zápisu matriční události §10 §11 §11a §12 §13 §13a

Díl 2 - Zápisy narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí

Kniha narození §14 §15 §16 §17 §17a §18 §19

Kniha manželství §20

Kniha partnerství §20a

Kniha úmrtí §21 §22

Doba uložení matriční knihy a sbírky listin §23

Díl 3 - Matriční doklad, potvrzení o údajích z matriční knihy a doslovný výpis z matriční knihy §24 §24a §25 §25a §25b §26 §27 §28 §29 §30 §30a §31

Díl 4 - Doklady potřebné k uzavření manželství a ke vstupu do partnerství §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a §41

Díl 5 - Zvláštní matrika §42 §43 §44

Díl 6 - Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství §45 §46

Díl 7 - Vymezení některých pojmů a postupů matričních úřadů

Zápis do matriční knihy §47

Dodatečný zápis do matriční knihy §48

Dodatečný záznam do matriční knihy §49

Oprava zápisu v matriční knize §50

Uzavření zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamu v matriční knize §51 §52 §53 §54

Obnovení matriční knihy a sbírky listin §55 §56 §57 §58 §59 §60

HLAVA II - JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Díl 1 - Jméno §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Díl 2 - Příjmení §68 §69 §69a §69b §70 §70a §71 §71a

Díl 3 - Změna jména a příjmení §72 §73 §73a §74 §75 §76 §77 §78 §79

HLAVA III - ŘESTUPKY §79a

HLAVA IV - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ §80 §81 §81a §82 §83 §84 §84a §84b §84c §84d §84e §85 §86 §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §95a §96

ČÁST DRUHÁ §97

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy §98

ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §99

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST

Účinnost §100

Nález Ústavního soudu - č. 241/2001 Sb.

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 165/2004 Sb. - Čl. II

č. 499/2004 Sb. - §92

č. 167/2012 Sb. - Čl. XIX

č. 312/2013 Sb. - Čl. II

INFORMACE

301

ZÁKON

ze xxx 2. xxxxx 2000

x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXX, JMÉNO X PŘÍJMENÍ

HLAVA X

XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Matrika xx státní xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, uzavření manželství, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství (xxxx jen "partnerství") x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxx manželství, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxx"), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx15) x xxxxx-xx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx kniha xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterou xx xxxx xxxxx manželství,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx úmrtí, xxx kterou xx xxxx kniha úmrtí.

(3) Xxxxx xxxxxxxx, kniha xxxxxxxxxx, kniha xxxxxxxxxxx x kniha xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx x předem svázaných xxxxxxxxx.

(4) Součástí xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx rejstřík (xxxx xxx "rejstřík") xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x úmrtí fyzických xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx").

§1x

X tomto xxxxxx xx nezletilým xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx svéprávnosti.

§1a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřady městských xxxxx, v územně xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx xxxxx městských obvodů xxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,1) které xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "úřad x xxxxxxxxxx působností"),

c) krajské xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měst (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) ministerstvo.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu nebo xxxx zrušení, xxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxx členění xxxxx k jinému xxxx.

(3) Dojde-li x xxxxxx matričního xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx, popřípadě ke xxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§3

Matriční úřad

(1) Xxxxxxxx xxxx vede

a) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pro

a) xxxx, x níž xx xxxxx, x dále xxx obce patřící xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (dále xxx "registrující matriční xxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx obvod xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx [§2 odst. 1 xxxx. x)].

(4) V xxxxxxx xxxxx Xxxxx x ve xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx knihy x sbírky xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obvod, x němž má xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem [§2 xxxx. 1 xxxx. x)].

(5) Xxxxxxxx knihy, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx narození, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx partnerství x xxxxx občanů, xx kterým xxxxx x xxxxxx, xxxx Xxxx městské xxxxx Xxxx-xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx matrika").

(6) Vedení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx zabezpečované x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx knih xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, x to x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxx ročně.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxxx (§28) xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx listů x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "matriční xxxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x údajích xxxxxxxxx x xxxxxxxx knize x potvrzení o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx matriční xxxxx xxxxxx xx 31. prosince 1958, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,, vydaných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx obvodu.

(3) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxx a xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, xxx-xx x narození, uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx matriční xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§4a

Krajský xxxx

(1) Krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x změny xxxxx x xxxxxxxx u xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu nejméně xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§28) xxxxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx partnerství x potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx knize x xxxxxxxxx x údajích xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx matričními úřady x xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zařazeny xx xxxx správního obvodu.

(3) Xxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxxx sbírku xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedených xx 31. xxxxxxxx 1958, jde-li o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazené v xxxx xxxxxxxx obvodu.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx knih x xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx zaměstnance xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "matrikář"), xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx správního xxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, užívání x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadů, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx

§5

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodnutí x prohlášení xxxxxxxxxx xx neplatné, nebo x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx partnerství, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx partnerství nevzniklo xxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jména xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx, jimiž xx xxxx a doplňují xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xx-xx xxxxxxxx událost xxxxxxx x xxxxxxxx knize xxxxxx xxxxxxxxx úřadem (§1) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§3).

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx provádějí na xxxxxxx xxxxxxxxx listin xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxx.

§6

(1) Xxxxxx xx xx matriční xxxxx xxxxxxxxx rukopisně do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, matriční xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odlišují xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx knize xxxxxxxxx xxxxxx, považují xx za správné xxxxx uvedené x xxxxxxxx knize xxxxxxxxx xxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §5 xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx podkladů xxxx xxxxxxx oznámení xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx oznámení.

(2) Úřad x xxxxxxxxxx působností xxxx krajský xxxx xxxx povolit na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, vydávání matričních xxxxxxx a potvrzení x xxxxxxx zapsaných x xxxxxxxx knize x mimo úřední xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxx to xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Matriční xxxx xx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavení x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx poškozením x xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy xx stanovenou dobu.

(4) Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Sbírka xxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxx xxxx vede pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx a registrující xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxx podklad pro xxxxxxxx zápis, xxxx xxxxx či xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx předá xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx rok úřadu x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo krajskému xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x založení xx xxxxxx listin xxxx x xxxxxxxxx dodatečného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, opravy xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 x xxxxxxx x úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxx provedl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečnosti, opravy xx xxxxx x xxxxxxxx matriční knihy. Xxxx-xx xx provádět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, matriční xxxxxxxxxxx, xxxxxx či změny xx druhopisu xxxxxxxx xxxxx vedené do 31. xxxxxxxx 1958, xxxxxxxx xxxx zašle xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělení xx zněním dodatečného xxxxxx matriční události, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx změny xxxxxxxxxxx x prvopisu xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx, xx xxxxxxx podkladě xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zápis xxxxxxxx události, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, opravy xx xxxxx x druhopisu xxxxxxxxxx knih vedených xx 31. xxxxxxxx 1958, xx xxxxxxxxxx xx druhopisů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 1958. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx druhopisu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx samostatně xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxx matriční xxxxxxxx, matriční xxxxxxxxxxx, xxxxxx či změny xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958. Xxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxxx x druhopisů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 1958 před xxxxxxxxx xxxxx x před xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

§8a

(1) Xxxxxxxx úřad, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxx xxxxxxxxx matriční xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 x xxxxx xxxxxx x nich x xxxxxxxxxxx matrikáře xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, nebo x xxxxxxxxx matriční xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958

x) fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx rodiny, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxx úřední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx církví nebo xxxxxxxxx xxxx zmocněným, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1949, nebo

d) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx před orgány xxxxxxxx samosprávných celků.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povolí nahlédnout xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx x činit xxxxxx x xx x přítomnosti matrikáře xxxx xxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx sbírce xxxxxx

x) xxxxxxx osobě, které xx xxxxx týká, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx je xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené xx 31. prosince 1958 xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx 12 xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení; xxxxx xxxx soudem rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx po nabytí xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x porodem22), xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx 12 xxx x xxxx.

(5) Matriční xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxx xxxx vydá xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výpis x xxxxxxxxx matriční xxxxx vedené xx 31. prosince 1958, xxxxx xxx pořídit x kopií xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx úřední xxxxxxx státních orgánů xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků.

(6) Xx xxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, děti, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.

§8x

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 xxxxxx v Xxxxxxxx archivu, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, matriční xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx tohoto xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx proveden, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx zápisu xxxxx xxxxxx předá Xxxxxxxxx xxxxxxx, Vojenskému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Archivu xxxxxxxx města Xxxxx, x němž xx xxxxxx druhopis matriční xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958,

x) xxxxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené xx 31. xxxxxxxx 1958, xxxxxxx dodatečný xxxxx matriční události, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, opravy xx změny xx xxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxx písmene x), xx tohoto xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx byl proveden xxxxxxxxx zápis xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zápis xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx změny xxxxxxxx. Zápis xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§9

Xxxxxxxx

(1) Matrikářem xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx zaměstnancem xxxx, x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx x krajského xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xx úseku xxxxxx x státního občanství xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.1a)

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vydaným xxxxxxxx xxxxxx. Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu, x xxxxxxx právních xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx techniky.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xx zkoušku x xxxx vykonání.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx opakovat. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx x xxxxxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, x dále xxx, je-li to xxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxx, starosta, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx náměstek, pověřený xxxx zastupitelstva xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu územně xxxxxxxxx statutárních xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx anebo xxxxx městské části xxxx úřadu městského xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx mají xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx uvedeným v xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx listin; jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxx xxxxxxx,2) x xx x xx skončení xxxxxx xxxxxx funkce.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mají xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx matričního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§10

(1) Příslušný k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx matriční xxxxx xx matriční xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zemřela.

(2) Xxxxxxxx-xx xx, xxx xxxxx x narození nebo xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx zápis matriční xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx narození nebo xxxxx matriční úřad, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fyzické osoby x xxxxxxxxxx prostředku.

(4) X provedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxx městské xxxxx Xxxxx 1.

§11

Xxxxxxxxx x xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xx matriční xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11a

(1) Snoubenci projeví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

x) starostou, místostarostou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) starostou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx správním xxxxxx, x xx pouze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) primátorem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva hlavního xxxxx Xxxxx, jakož x xxxx primátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, x xx pouze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx statutárního města.

(2) Xxxxxxxxxx snoubenců xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx vstupují xx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x přítomnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x jehož správním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx obcí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx život xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx15), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx před starostou, xxxxxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařazeným xx xxxxxxxx úřadu, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx předpisem x. 312/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§12

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na základě xxxxxxx snoubenců xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx místě ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx mimo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§13

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx všechny požadavky xxx uzavření církevního xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxx")4) je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Požádají-li xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx prostřednictvím zmocněnce, xxxx být xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx ověřeny.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§13x

(1) Příslušný k xxxxxx partnerství xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které x xxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx obvodu.

§13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xxx 2

Zápisy xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

§14

(1) Do xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx číslo, místo xxxxxxxx x pohlaví xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx čísla, xxxxxx xxxxxxxxx a místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zápisu a xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx knihy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx požádala x xxxxxxx své xxxxx x souvislosti s xxxxxxx.4a)

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Písemné xxxxxxx o narození xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s porodem, xxxxxxxx informaci, xx xx jedná o xxxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxx oznámení je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxxx neslyšící, nebo xxxx, popřípadě xxxxx-xx xxxxxxxx x jiném xxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.6)

§15

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit matričnímu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ukončen; xxxxx-xx xxxxx ukončen xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx lékař, který xxxx první xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, narození xx xxxxxxx oznámit matričnímu xxxxx jeden x xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx k oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx dozvěděla.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 pracovních dnů xx xxxxxxxx, xxx xx schopna oznámení xxxxxx. Fyzická osoba xxxxxxx x odstavci 3 učiní oznámení xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§16

(1) K xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx manželství xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, nebo cestovní xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, byl-li xx xxxxx,

x) souhlasné prohlášení xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dítěte,

d) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx údaj o xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zapisovaných xx xxxxx narození.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx matka

a) xxxxxxxxxx x jménu, popřípadě xxxxxxx dítěte,

b) xxxxx xxxx,

x) pravomocný xxxxxxxx x xxxxxxx manželství, xx-xx xxxxx dítěte xxxxxxxxx, xxxx úmrtní xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx ovdovělá,

d) xxxxxxxx průkaz, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, byl-li xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potřebné x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx knihy xxxxxxxx.

(3) K xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx narozeného xxxx xxxxxxxxxx, k němuž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx xxx k umělému xxxxxxxxx xxxxxxx23), xxxxxxxx xxxxx x rodičů

a) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx otcovství xxxx xxxxxxx souhlas xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx otcovství x xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li matka xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx matka xxxxxx xxxxxxxx,

x) občanský průkaz, xxxx cestovní xxxxxx, xxxx xxxxxx povolení x pobytu cizince, xxx-xx mu xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxx, zapisovaných do xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx matce xxxxxx xxx následně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z rodičů xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prokázání skutečnosti, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, která xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxx neslyšící, xxxx nebo nemluví xxxx xxxxxxxx česky, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx prohlášení rodičů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx. Bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx souhlasné xxxxxxxxxx rodičů x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx učinit. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxx slib xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Určit otcovství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pouze xxxxxx x nelze je xxxx xxxx. Rodiče xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx neurčili xxxxxxxxx k tomuto xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxx xxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, azylanta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx připustit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 x 3 xxxxxxx prohlášením xxxxxx, xxxx xxxxxxx z xxxx.

§17

(1) Zápis xxxxxx, xxxxx matka xxxxxxxx x utajení své xxxxx x souvislosti x porodem,22) do xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byl porod xxxxxxx, obsahující údaje xxxxxxx x §14 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §14 odst. 1 xxxx. x) se xx xxxxx narození xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx totožnosti xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx orgánů policie x zprávy xxxxxx xxxxxxxxxx sdělení x xxxxxxx x pravděpodobném xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx šetření xxxxxxxx.7)

(3) Nelze-li ani xx následném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx soud.

(4) Nelze-li xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx zápisu, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx sídlo xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zápisu xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, který xx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx provedení xxxxx xxxxxxx. Xxxx změny xxxxxxx xx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx24). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx léčby xxx xxxxx pohlaví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§18

(1) Jméno, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxx; xxxx-xx jeden xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zbaven xxxx xx výkon xxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx jméno, xxxxxxxxx jména xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx druhého x xxxxxx, jinak xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxx jména, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx; xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx občanství České xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx. Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Souhlasným xxxxxxxxxxx xx i xxxxxxx prohlášení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dítěte, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednoho měsíce xx xxxxxxxx dítěte, xxxx

x) určí xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx známi.

§19

(1) Xx knihy xxxxxxxx se dítěti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx jednoho x xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx různá příjmení, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rodičů xxx xxxxxx otcovství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxx, xxx x xxxxxx došlo, má xxxxx x xxxxxx xxxx dítě. Dítěti, xxxxx xxxx xxxxxxx x jehož xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx rodičů. U xxxxxx staršího 15 xxx xxxx být xxxxxxxx x této xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx nelze xxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx od uzavření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poté, xx xxxxxxxxxx zaniklo xxxx bylo prohlášeno xx neplatné, xxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx prohlášen xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx příjmení, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxx8).

(4) Xxxxxx-xx se dítě, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ženě xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xx xx, xx otcem xxxxxx xx muž, xxxxx xxx k xxxxxxx oplodnění xxxxxxx23), xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxx-xx otec xxxxxx xxxx, xxxxxx se xx knihy xxxxxxxx xxxxxxxx matky, xxxxx xx x době xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx dohody xxxxxx x příjmení xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úřad x xxx učiní xxxxxxxx xxxxx.

Kniha xxxxxxxxxx

§20

(1) Do xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx x místo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x státní xxxxxxxxx xxxx a xxxx, xxxxx uzavřeli xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) den, měsíc, xxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx a xxxxx narození xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx manželů x příjmení x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmení, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx tvaru,

e) xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx svědků; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx narození,

f) xxxxx xxxxxx x xxxxxx matrikáře.

(2) Zápis xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx manželství (§40). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx (§33 xx 38).

§20x

Xxxxx partnerství

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, den, xxxxx, xxx x místo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx partnerů,

b) xxx, měsíc, xxx x místo prohlášení x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zápisu a xxxxxx matrikáře.

(2) Xxxxx xx xxxxx partnerství xx provede na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx (§40a). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ověří x xxxxxxx potřebných xx xxxxxx xx partnerství (§33 xx 35).

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Kniha xxxxx

§21

(1) Xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx

x) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxxx stav, xxxxxxx, státní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, x rodné číslo xxxxxxxx manžela, xxxxxxxx8a),

x) xxxxx zápisu a xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx provede xx xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx xxxxx za xxxxxx (§10 xxxx. 4).

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx těla zemřelého, xxxxxxxxx od provedení xxxxx xx listu x xxxxxxxxx zemřelého9).

§22

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby nezjištěné xxxxxxxxxx xx provede xx knihy úmrtí xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zemřelého.

(2) Xxxxx-xx ani xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx místo xxxxx xxxxxxx osoby, uvede xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dodatečném xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jako místo xxxxx xxxxx, xxx xxxx tělo nalezeno25).

(3) Xxxxx-xx xxx po xxxxxxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx xxxxx úmrtí xxxxxxx xxxxx, matriční xxxx x tom xxxxx xxxxxxxx xxxxx x datum xxxxx xxxx soud.

§23

Xxxx xxxxxxx matriční xxxxx x sbírky xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uloženy po xxxxxxxxx posledního xxxxxx x matričního úřadu:

a) xxxxx xxxxxxxx po xxxx 100 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 75 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 75 let,

d) xxxxx xxxxx xx xxxx 75 let.

(2) Xx uplynutí stanovené xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx příslušnému státnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih x sbírky listin xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx posledního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, po xxxx 100 xxx,

x) xxx-xx x zápisy xxxxxxxxxx, xx xxxx 75 xxx,

x) jde-li x xxxxxx partnerství, xxxxxx xxxxxx po xxxx 75 xxx,

x) xxx-xx x zápisy xxxxx, xx xxxx 75 xxx.

(4) Xx uplynutí xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx listin xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxx knihy xxxx xxx xx státních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx.

Díl 3

Matriční xxxxxx, xxxxxxxxx o údajích x xxxxxxxx knihy x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

§24

(1) Xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx knizea je xxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťovacími xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx knize x původním x xxxxxxxxxx znění.

(3) Potvrzení x údajích zapsaných x matriční xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Matriční knihy, xxxxxx xxxxxx, matriční xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x rozšířenou působností xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx listin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24x

Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx narození, xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx prokazuje úmrtí.

§24a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§25

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx výpisy x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx sourozencům x xxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,

c) statutárním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zmocněným, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949,

x) fyzické xxxxx, xxxxx prokáže, xx xx xx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxx xxxx xxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx osvojení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx 12 xxx i xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx matka požádala x utajení xxx xxxxx v souvislosti x porodem22), xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx 12 let x xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx školským xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx9a) xxxxx list xxxxxxx xxxxx9b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx prokáže xxxxxx xxxxx xxxx která xxxx xx zemřelým x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Na xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) x d), odstavci 5 a x §25a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx30) (xxxx jen "vícejazyčný xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(7) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx x),

x) xxx xxxxxx potřebu státních xxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x xxx xxx xxxxxxx x kopií xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 písm. x), c) x x) xxxx odstavci 5 o xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx knihy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§25x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx partnerství a xxxxx xxxxxx x xxxx x přítomnosti xxxxxxxxx

x) xxxxxxx osobě, xxxxx se xxxxx xxxx, xxxx jejímu xxxxxxxxx,

x) xxx úřední xxxxxxx státních xxxxxx xxxx výkon přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx jejích xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx před orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx výpis x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) fyzické xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x), xxxx

x) pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxx výkon přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x xxx xxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx zápisu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxx doslovného výpisu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx moci xxxxxx xxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx předpisem x. 312/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§25x

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad, povolí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx knize xxxxxxxxxx x xxxxx výpisy x xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uplynula-li xx provedení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx lhůta 100 xxx x xxxxx xxxxxxxx, 75 xxx x knihy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 30 xxx x xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxx nahlédnout xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958 xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x činit xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx matrikáře, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x matriční xxxxx xxxxx 100 xxx x xxxxx xxxxxxxx, 75 xxx x xxxxx manželství xxxx xxxxx partnerství x 30 let x knihy xxxxx.

§26

(1) Matriční xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx vedené x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx matričního zápisu, xx xxxxxx x xxxxxx jazyce.

(2) Xx xxxxxx fyzické osoby, xxxxx se xxxxx xxxx, může být xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x matričním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. v xxxxx xxx českém xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; další xxxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x této xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxx x matriční knize xxxxxxx v českém xxxx x jiném xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx9c) xxxxx přepsanými xx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jména xxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxx xxxxxxx6). Xxx-xx x společné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx druhého xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx xxx xxxxx matriční doklad x uvedením xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxxxx menšiny. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

V matričním dokladu xx uvede jméno, xxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxx, xxx xxxx v matriční xxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§29

Rodný list xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxx,

x) xxx, xxxxx a xxx narození,

c) xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxx x xxxxxxx dítěte,

d) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, datum x místo narození x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o rodičích xxxxxx uvádějí tyto xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osvojitelích xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x otisk xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxx.

§30

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxx, měsíc, rok x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx,

x) jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxxx x jejich xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x příjmení a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx x ženském xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxx vydává.

§30x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) den, měsíc, xxx x místo xxxxxxxxxx x xxxxxx xx partnerství,

b) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodná xxxxxxxx partnerů, x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, měsíc, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) osobní stav xxxxxxxx,

x) jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodná příjmení, xxxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, označení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vydává.

§30a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§31

Úmrtní list xxxxxxxx

x) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo, osobní xxxx, pohlaví, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě rodné xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx8a),

x) xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx matrikáře, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx manželství x ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

§32

Xxxxxxxxx nebo xx, kdo xxxxxx xxxxxxxx xx partnerství, xxxxxx před uzavřením xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předepsaný xxxxxxxx x předloží xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33

Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x tiskopisu xxxxxxxxx x §32 xxxxxxxx

x) rodný xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x informačního systému xxxxxxxx obyvatel (xxxx xxx "xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx") o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) pravomocný xxxxxxxx x rozvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo úmrtní xxxx zemřelého partnera8a).

§34

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, který xx xxxxxx pobyt x cizině, xx xxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §33, nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydávány.

(2) Doklady xxxxxxx x §33 xxxx. x) x x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx vydány xxxxxx, xx xxxxx území xx snoubenec nebo xxxxx, xxxxx chce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx.

§35

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, cizincem, k xxxxxxxxxxxx tiskopisu (§32) xxxxxxx

x) rodný list,

b) xxxxxx x státním xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx partnerství, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) úmrtní list xxxxxxxxx manžela, xxx-xx x ovdovělého xxxxxxx; xxxxx xxxxxx není xxxxx předkládat, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) pravomocný xxxxxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxx xx platné, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx partnera8a), xxx-xx x cizince, který xxx x xxxxxxxxxxx8a),

x) xxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydané Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx rodinné příslušníky10a). Xxxx potvrzení xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 7 pracovních dnů.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxx xxx xxxxxxx x jednom xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx partnerství xxxxxx 6 měsíců.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xx žádost osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxx žádá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx spojeno s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx snoubenec, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11) předkládá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vysvědčení o xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx 16 xxx xxxx, připojí k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§32) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx12).

§38

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx o povolení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přikládány x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x písemnou plnou xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(2) Xxxxxxx xxxx moc xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě rodné xxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx snoubenců x xxxxxxxxx,

x) prohlášení x xxxxxxxx snoubenců x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx tvaru,

c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx známy xxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxx uzavřít xxxxxxxxxx, xx xx mu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx snoubence x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx zajištění xx uzavření xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx svéprávnost xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx česky, je xxxxx xxx prohlášení x uzavření xxxxxxxxxx xxxx vstupu do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6). Xxxxx xxxxxxxxxx zajišťuje xxxxx ze xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak. Xxx přítomnosti tlumočníka xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x vstupu xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx tlumočník xxxxxx xxxx xx rukou xxxxxxxxx, a xx xx xxxxx slibu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§40

X uzavření xxxxxxxxxx xx sepíše xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, je-li manželství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx x prohlášení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx nutná (§39),

x) xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§40a

O vstupu xx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, je-li xxxx přítomnost k xxxxxxxxxx o xxxxxx xx partnerství nutná (§39),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx partnerství xxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§41

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,15)

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx části xx městského xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřadem městské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxx úřad xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx státní xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x je-li xxxxxxx xxxxx ze snoubenců xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx před xxxxxxxxx vojenské jednotky Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx prostřednictvím zastupitelského xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx oba xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx Praha 1, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx alespoň xxxxx a příjmení xxxxxxx, jejich xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx průkaz, xxxxxx xxxxxxxxx totožnost, x prohlášení, xx xxx xxxxxx známy xxxxxxxxx, které by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxx s protokolem x uzavření manželství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xx možné, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx oba xxxxxxxxx cizinci, xxxxxxxxxx xx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx uzavřené xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu.

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxx

§42

(1) Xx zvláštní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx na

a) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) námořním xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu.

(3) Xxxxx-xx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzniku xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx-xx tento xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis, xx xx xxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx občan xxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxx úmrtí, xxxxxxx xxxxxxxxx matriční xxxxxx xxxxxx zvláštní matrikou.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx partnerství s xxxxxxx x cizině, xx povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxx veřejné xxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx ochráncem xxxx, Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x zdravotními xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxx") oddací xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxx xxxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§43

(1) Žádost x xxxxx xx zvláštní xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx republiky, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x krajského xxxxx, před nímž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nabytí xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx k ní

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx události, jež xx být zapsána xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxx,16)

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx matričních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx doklady xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx b).

(2) Xxxxxxxxxxxxx úřad České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx, x xxxx xxxxx skutečnosti zapisované xx matričních xxxx (§14, 20, 20a x 21), x xxxxx xx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx x písemné oznámení xxxxxx x přímo xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zápis xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx15), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, velitelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rejstříku x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx do xxxxxxxx matriky se xxxxxxx x z xxxxxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx matričním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx zabezpečí zvláštní xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, obdrží-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§44

Správní xxxxx, xxxxx, xxxxxx zastupitelství x xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uzavření manželství, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 6

Vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke vstupu xx xxxxxxxxxxx

§45

Xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vstupu xx partnerství xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,18) xxxxxxxx xxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu občana xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx odchodem xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Úřad xxxxxxx části Xxxxx 1.

§46

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti k xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení, popřípadě xxxxx příjmení,

b) datum x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx,

x) údaj x xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx druhého snoubence, xxxxxxxxx druhé xxxxx, xxxxx xxxx vstoupit xx partnerství,

i) xxxxx xxxxxx, otisk xxxxxxxx xxxxxxx, jméno, xxxxxxxx x podpis xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxx vysvědčení x xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx ke vstupu xx xxxxxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx

x) občanský xxxxxx, xxxxxxxx pas xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx pobytu,

d) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x osobním xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, zdržuje-li xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx,

x) pravomocný xxxxxxxx x rozvodu předchozího xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx úředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxx8a).

x) úřední xxxxxx x xxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxx, vydá xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vícejazyčný xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zmocněnce, xxxx xxx jeho podpis xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzavření manželství x vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§47

Xxxxx do xxxxxxxx knihy

Zápisem xx xxxxxxxx knihy se xxxxxx zapsání údajů x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx partnerství xxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí.

§48

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx knihy xx rozumí xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx manželství, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx matričních xxxxxxxx.

§49

Dodatečný xxxxxx xx xxxxxxxx knihy

Dodatečným záznamem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. b)] po xxxxxxxx xxxxxx (§51).

§50

Xxxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxxx zápisu, nebo xxxxxxxxxx záznamu x xxxx xxxxx.

§51

Uzavření xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxxxx knize

Zápis, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx oprava xxxxxx x matriční xxxxx xxxx uzavřeny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx data, xxx xxxx xxxxxxxx.

§52

§52 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 342/2006 Sb.

§53

Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo cizince xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx státu xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxx cizinec x xxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx dětí.

§54

(1) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx manželství xxxx vstupem xx xxxxxxxxxxx cizince na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxx xx vydá rodný xxxx xxxxxx list xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx zastupitelskému xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xx partnerství, xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxx xx xxxxx úmrtí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx jejím xxxxx, Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx úmrtním xxxxxx.19)

§55

Xxxxxxxx matriční xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx matriční xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx prvopis a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem.

(2) Xxxxxxxx xx matriční kniha xxxxxx po 1. xxxxx 1959 ztratí, xxxx xxxxx, zabezpečí xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx podle sbírky xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ztratí-li xx, xxxx zničí xxxx xxxxxxxx knihy xxxxxxxx podle dřívějších xxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxxxx sbírka listin, xxxxxxx úřad s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx byl xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx jazyce, xx je xxxxxxx xxxxxxx, může xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opis xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx knihy. Xxxxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxx knihy xxxx xxx pevně xxxxxxx xxxxxx nebo provlečením xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx se, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx, xxxxxxx ji opis xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx kopie pořízená xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 3.

(5) Jestliže xx nedochová xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x podle jiných xxxxxxx. Listiny, xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxx matriční xxxxx, tvoří sbírku xxxxxx.

§56

(1) Matriční xxxxxx, xxxxx xx být xxxxx ze xxxxxx x matriční xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx vydání zašle xxxxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxx oblastní xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx vydán xx xxxxxx x xxxxxxxx knize xxxxxxx x Archivu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx vydán xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949 xxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx Xxxx městské xxxxx Praha 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vedené xx 31. xxxxxxxx 2002 pro území xxxxx Brna, xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx vydaný podle xxxxxxxx 1 xx 4 vybere xxxxxxx xxxxxxxx pouze matriční xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx, kde byly xxxxxx, xx veřejné xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx, dodatečný xxxxx, xxxxx dodatečný záznam x matriční knize, xxxx opravu xxxxxx x matriční xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx překladem xx xxxxxxx xxxxxx6), xxxxx-xx x listiny xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx součástí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář30).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx19a), nejde-li o xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx30). Matriční xxxx xxxx potřebná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx spojeno x xxxxx překonatelnou xxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodném xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx manželství, vzniku xxxxxxxxxxx, úmrtí, xxxx x xxxxxx čísle, xxxxxxx xx oprava xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zápisu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx matriční xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx doklad.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, považují se xx správné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx provede xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx u fyzické xxxxx, které se xxxxx xxxx, a x jejích xxxxxxxxxxx xxxx. X zletilých xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx opravu chybně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx fyzická xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, xxxx xxxx kterýmkoli matričním xxxxxx prohlásit, že xxxx xxxxxx užívat xxx xxxxxxxx xx xxxxx, x jakém xx uvedeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x společné xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx manžela, xxxxxxxxx xxxxxx nezletilého xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx.

§59

Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx neúplné x xxxxx-xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx osob, xxxxx xx zápis xxxx, xx každý xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§60

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xx xxxxxxxx knihy xxxxxxxx rodná xxxxx, xxxxxxxx se toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx cizince nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx jim bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX X XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx

§61

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxxx doklad, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx styku jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxx xxxx uvedena xx xxxxx xxxxxxxxx dokladu.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx26).

§62

(1) Do matriční xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx existující xxxxx, x to v xxxxxxx pravopisné xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x naopak. Xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx jména xxxx xxxx xxxxxxx podobě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jméno, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že bude xxxxxx xxx xxxxx. Xxx volbě xxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 x §18. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupci. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxxxx x prohlášení xxxx xxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx, xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx knize narození xx jméno zapsáno. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx knize narození xxxx xxxxxxx jméno, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx učinit xxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx narození xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, může xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx dvě z xxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx cizojazyčného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx užívat xxxxxx podobu cizojazyčného xxxxx, popřípadě xxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx-xx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.6) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze jednou x xxxxx je xxxx zpět.

§64

(1) Xxxxxxxxxx mají xxxxx xx 6 xxxxxx od právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zvolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxx xxxxx jedno xxxxx, xxxxx mu xxxxxx druhé. Xx-xx xxxxxxxxx starší 15 xxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxx matky xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx dítěte, xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx fyzickou osobou, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §18 x 62.

§65

Zánik, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vliv xx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64.

§66

X přijetí xxxxxxxxxx xxxxx §64 xx xxxxxxxxx kterýkoli matriční xxxx. Xxxx-xx zápis x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, postoupí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§67

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, obsahuje

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx týká,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx se prohlášení xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, a xxxxx narození xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx ním, xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx se xxxxxxx

x) rodný list xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxx podle §64,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §62, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx list.

Díl 2

Xxxxxxxx

§68

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx, xxxxx jsou uvedena xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx příjmením xx xxxxxx příjmení xxxxxxx x knize xxxxxxxx xxx narození xxxxxx, určení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§69

(1) Příjmení xxx xx tvoří v xxxxxxx s pravidly xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx partnerství xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx uzavření manželství xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxx bude po xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx partnerství xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tvaru.

Není-li xxxxx xxxxx znám, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx příjmení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášení xxxxxxx x rodičů.

(4) Při xxxxxx úmrtí xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxx týká, x xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladem, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§69x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxxx je xxxxxxx x matriční knize x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx mluvnice, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx zapsáno x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx české xxxxxxxx, xxx xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxx-xx o dítě xxxxxx 15 xxx, xxxxxxx xx k xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx tvaru xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx rodič xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx příjmení xxxxxx ženského pohlaví xxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx x zastupitelského xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, odkdy xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pohlaví xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ženského pohlaví x mužském xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx doklady se xxxxxxxx s příjmením x xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx podat xxxxx jednou. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x mužském xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (§72).

§69x

Xxxxx-xx xxxx v xxxxxxx s §69 xxxx §69a xxxxxxxx x mužském xxxxx, xxxx u kteréhokoli xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x užívání svého xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxxxx se x žádosti xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx změně xxxxx příjmení xxxxx. Xxxx-xx xxxxx rodič xxxx, xx rodičovské xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx omezen xxxx pozastaven, zapíše xx xxxxxx tvar xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxx.

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 312/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014

§70

(1) Xxxxx může xxxxxx více xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx:

x) nabyl-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx manželství, xx příjmení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx-xx při uzavírání xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx užívat x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,20) xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx užívat xxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxx-xx je x xxxxxxxxxxx s osvojením27).

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxx narození xxxx x knize xxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxxx dvě xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx takovéto prohlášení xxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x na druhém xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze prohlášením xxxxxxx xx užívání xxxxxxxxxx příjmení, xxxxxxxx xxxx manželství xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx fyzická xxxxx xxx xxxxxxxxx manželství, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx příjmení, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx příjmení xxx xx xxxxxx manželství xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xx společné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx si xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příjmení, xxxxx x později xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx matričním xxxxxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx příjmení xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx děti manželů. X xxxxxxxx oddacího xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28).

(5) Xxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu xxxxxxxxxx anebo v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 zapíše zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxx cizího xxxxx xxxxx dnem 1. července 2012.

§70a

(1) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx státním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, uvede x matriční knize xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx příjmení xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx občan xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxx xxxx matričním xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx manželství xx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxx xxxxxxxx zapsáno. X nezletilého xxxxxxxx 15 let se x xxxxxxxxxx připojí xxxx souhlas, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dojít. Xxxxxxxxxx xxx učinit xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx.

(2) X prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 nezletilého xxxxxx musí xxx xxxxxxxx písemný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxxxxxx tento xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx, xx rodičovské xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo je xxxxx xxxx rodičovské xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx omezen xxxx xxxxxxxxxx, zapíše se xxxxxxxxxx xxxxx druhého x rodičů.

§70a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 312/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

§71

Do knihy manželství xx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx manžela, že xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.21)

§71x

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx nabyté x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx29).

§71x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxx 3

Změna xxxxx x xxxxxxxx

§72

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, lze změnit xxxxxxx osobě xxxxx xx základě její xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců.

(2) Xxxxx příjmení se xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx, nebo směšné, xxxx je-li xxx xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx mužského xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ženské, xxxx naopak, xxxx-xx x xxxxx xxxxx xx jméno xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, nebo xx xxxxx, xxxxx xx žijící sourozenec xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x existenci xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.6)

(4) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx by změna xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Matriční xxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, x xxxxxxxx

x) xx neutrální xxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx pohlaví, xxxx

x) xx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxx-xx léčba xxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxx24).

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pohlaví x změnu xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uvede x xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx x xxxxxxx x pravidly xxxxx xxxxxxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Fyzické xxxxx, která xxxx xxxxxxx, xxx povolit xxxxx jména xxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxx trvalý pobyt xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx azyl nebo xxxxxxxxx ochrana podle xxxxxx o azylu.

§73

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obou manželů.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx dětí.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx příjmení, xxxxx příjmení xxxx x xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx užívá x xx druhém xxxxx xxxxx příjmení xxxxxxxxx, xxxx xxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx společného xxxxxxxx.

§73x

X fyzických xxxx, xxxxx změnily osobní xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x knize xxxxxxxxxx nebo x xxxxx partnerství, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx úmrtí xxxxxxxxx manžela, popřípadě xxxxxxxx.

§74

(1) X žádosti x povolení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx matriční xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje matriční xxxx v místě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx místa posledního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx pobyt, je xxxxxxxxx x projednání xxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx Praha 1.

(3) Xxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx knize narození xx xxxxx nebo xxxxxxxx, které xx xxx změněno, xxxxxxx.

§75

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx8a) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxx xxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx zvolil,

e) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx, vztahuje-li xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dítěte,

g) xxxxxxxxxx.

§76

(1) X žádosti x povolení změny xxxxx, xxxx příjmení xxxx xxx přiložen

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx žadatele, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8a),

x) xxx-xx x xxxxx rozvedené, xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx8a) xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx, anebo úmrtní xxxx zemřelého xxxxxxxx8a),

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx, úmrtní list,

e) xxxxxx o místu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky,

f) xxxxxx x státním xxxxxxxxx,16)

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx starší 15 xxx, jde-li x xxxxx jejího jména, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nahrazující xxxxx souhlas.

(3) Není-li xxxxxxx činěn xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úředně xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 není xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx; x xxx xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx list, xxxxx

x) xxxxx byl xxxxx rodič xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx oblasti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx přiloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§77

(1) Občan, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x cizincem, x xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx přiloží xxxxxx x xxx, že xxxxx právního řádu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx uzná xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx má xxxxx xxxxxxxx vztahovat x xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

§78

Xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxx příjmení občana, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx,

x) xxx měl xxxxx xx území xxxxxx xxxxx trvalý xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx neměl xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx trvalý xxxxx, xxxx xxxxxx x na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§79

Rozhodnutí o xxxxx xxxxx xxxx příjmení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx x pro xxxxxx České xxxxxxxxx xxx ohledu na xxxxxxxxxx §78, stanoví-li xxx mezinárodní xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§79x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vysvědčení x xxxxxx způsobilosti k xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx snoubenci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx matričnímu úřadu xxx narození, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx partnerství stanovenou xxxxx zákonem nebo xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 a §68 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx styku xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, která jsou xxxxxxx xx matričním xxxxxxx vydaném xxxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxx

x) určí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x témuž xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000 Kč.

§79a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2017

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zkoušku podle xxxxxx xxxxxx.

§81

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx listina, xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxx, uzavření xxxxxxxxxx, xxxxxx partnerství, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx považuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§81x

Xxxxxx, který xx xxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx základního xxxxxxxx obyvatel, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§82

(1) Matriční xxxx xxxx oznamovací povinnost x xxxxxxx zapsaných x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxx xxxx; pokud xx mu znám xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úmrtního listu.

§83

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutích, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx mají vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do matričních xxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zápis, xxxx xxxxxxxxx zápis do xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznam xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx orgány příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx souhlasného xxxxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 doručována xx xxxxxx x xxxxx-xx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxx příslušnému matričnímu xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx lhůty, nejdéle xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84

X xxxxxxx správnosti xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, soudy a xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§84x

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§84x

§84x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§84x

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

§84x

§84x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§84x

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§85

Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1949 xxx xxxxx, xxxx více jmen, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené xx prvním xxxxx. Xx-xx však xxxxxxx x xxxx označeno xx xxxxxx, xxxxx x úředním xxxxx xxxx xxxxx.

§86

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1949 xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prohlásit, xx xxxx tato xxxxx xxxxxx. Xx-xx x xxxx xxxxxxxx knize xxxxxxx xxxx xxx xxx jména, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx x těchto zapsaných xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx před xxxxxxxxx úřadem příslušným xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxx xxxxxxxxx úřadem, x xxxxx knize xxxxxxxx jsou jména xxxxxxx. Xxxxxxxx úřad, x xxxxx knize xxxxxxxx nejsou zapsána xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx prohlášení do 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx.

§87

Pokud se žadateli xxxxx §5, §8a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), §8a xxxx. 2 xxxx. x) nebo x), §8a xxxx. 3 xxxx 4, §12, 13, §16 xxxx. 6, §19, §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), §25 xxxx. 2 xxxx 3, §25 odst. 6, §25 xxxx. 7 xxxx. x), §25a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), §25a xxxx. 2 xxxx. x), §25b, §26 xxxx. 2 xxxx 3, §28, 45, §46 odst. 3,&xxxx;§53, §57 xxxx. 2, §62 odst. 1, 3 xxxx 5, §63 odst. 2, §64 xxxx. 1, §6971 xxxx §86 xxxx. 1 xxxxxxxx x plném xxxxxxx, xxxx se x xxx xxxxxxxxxx.

§88

Matriční úřad, xxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx matriční xxxxx, převezme nejpozději xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,1) xxxxxxxxxx xxxxxxx matrik, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx zanikla.

§89

Sbírku xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxx od 1. xxxxx 2006 xxx xxxxxx počítačového xxxxxxx.

§90

(1) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx listin v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §23, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad x xxxxxx xx lhůtě 2 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx zachován prvopis xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx matriční xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad před xxxxxxxx matričních xxxx (§23) příslušnému archivu xxxxx §55.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxx xx xxx xxxxxx x příslušného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx druhopisu xxxxxxxx knihy. Přitom xxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 3.

§91

(1) Xxxxxxxx doklady

a) xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými x jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných x 31. xxxxxxxx 1949 (rodný, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx list), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů platných x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona (xxxxx, xxxxxx, xxxx úmrtní xxxx),

xxxxxxxxx x nadále x xxxxxxxxx a xxxx charakter veřejných xxxxxx, xxxxx nedošlo xx změně xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§58).

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za předpokladu, xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949.

§92

Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx x matričních xxxxxxx xx xxxxx uvádějí x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx matriční xxxxxxxx. Obdobně se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§93

§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2004 Sb.

§94

Zápis xx xxxxxxxx xxxxxxx xx neprovede, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx události xxxx 1. xxxxxx 1950, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x době xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, kterou nyní xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§95

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§95x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzně, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§96

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) matriční xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o technickém xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x matričních xxxx,

x) xxxxxx označení a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxx způsobilosti k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke vstupu xx partnerství,

h) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx sbírky xxxxxx x nahlížení do xx,

x) postup při xxxxxxxx xxxxxxxxx4), vysvědčení x právní xxxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx x vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx zápisu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx žen v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx matričních xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx tiskopisů,

n) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx matrikáře,

p) xxxxxx xxx provádění xxxxxx xx xxxxxxxx matriky,

q) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

§97

§97 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vnitřní xxxxxx

§98

Xxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 117/1994 Xx., xx mění xxxxx:

Xx. XX xx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§99

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 268/1949 Sb., x xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 55/1950 Sb., x xxxxxxx x xxxxx xxxxx x příjmení.

3. Vládní xxxxxxxx č. 161/1950 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vojenské xxxxxx.

4. Vládní xxxxxxxx č. 93/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§100

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 2, xxxxxxxxx x části xxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2006.

Xxxxx v. r.

Havel x. x.

Xxxxx v. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31.12.2005 xxxxx xxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx techniky. Xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 tvoří x xxxxxxx případě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxxxx x §23 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., zákona x. 578/2002 Xx. x xxxxxx xxxxxx, xxxx uloženy

a) xxxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) matriční xxxxx, xxxxxx druhopisů x xxxxxxxxx sbírek xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx České xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vojenské xxxxxxxx xxxxx x území Xxxxx republiky xx Xxxxxxxxx historickém xxxxxxx.

(2) Xx 10 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kopie matričních xxxx a druhopisů xxxxxxxxxx xxxx židovských xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 1949 a uloží xx odděleně. Xx xxxxxx lhůtě vyhotoví Xxxxxxxx xxxxxxxxxx archiv xxxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx a předá xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 499/2004 Sb. x účinností xx 1.1.2005

Xx. XXX

Xx žádost xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povolena xxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxxxx č. 301/2001 Xx. přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a byla xxxxxxx x knize xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vydá xxxx rodný xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx původní xxxxx příjmení před xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 167/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Rodné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx užívá xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx rodné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 301/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2001, x xxxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 2, xxxxxxxxx x části xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

241/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 18.4.2001 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 26.7.2001

320/2002 Xx., x změně a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

578/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.

s xxxxxxxxx xx 30.12.2002

52/2003 Sb., xxxxx znění xxxxxx x. 301/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 19/2003

165/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.4.2004

422/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 20/66 Sb., x xxxx o xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2004

499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

21/2006 Xx., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.3.2006

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

165/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

342/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

239/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

380/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 301/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 123/2008

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

190/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

142/2012 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

167/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

333/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

312/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014 s xxxxxxxx §24, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2015

371/2013 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 301/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 145/2013

101/2014 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 24.6.2014

15/2015 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx krajů x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 326/1999 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx České republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 15.8.2017

279/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

261/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §35 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
1x) §21 xxxxxx x. 312/2002 Xx., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) §4 x 4b xxxxxx x. 94/1963 Sb., x rodině, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §666 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §67b xxxx. 20 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x péči o xxxxxx xxxx.
5) §5 xxxxxxxx č. 11/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dítěte x xxxxx matky.
6) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx.
Zákon č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx x o xxxxx dalších zákonů.
6x) §67b xxxx. 20 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx zákona x. 422/2004 Sb.
7) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§212 zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx.
8) §776 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
8a) Zákon č. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
9) Xxxxxxxx č. 297/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx porodem xxxxxxx dítěte, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx (vyhláška x Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx).
9x) §1 x 2 xxxx. 1 xxxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x preventivně xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 563/2004 Sb., xxxxxx x. 383/2005 Xx. x xxxxxx x. 112/2006 Sb.
9x) §1 xxxx. 2 zákona x. 109/2002 Sb.
9x) Xx. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 96/1998 Xx.).
§7 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §74 xxxxxx č. 94/1963 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Xxxxxx 24 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. 4. 2004 x xxxxx občanů unie x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
11) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
12) §672 xxxxxxxxxx zákoníku.
13) §669 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §86a xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/1998 Xx.
15) §667 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §20 xxxxxx x. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 194/1999 Sb.
17) §52 xxxxxx č. 97/1963 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
18) Zákon č. 325/1999 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Čl. 37 xxxxxxxx x. 32/1969 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x konzulárních xxxxxxx.
19x) §52 xxxxxx č. 97/1963 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém a xxxxxxxxx.
20) §660 xxxx. x) občanského xxxxxxxx.
21) §759 xxxxxxxxxx zákoníku.
22) §37 xxxxxx č. 372/2011 Xx., o zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
23) §778 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §29 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §28 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
26) §77 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
27) §835 xxxx. 2 a §851 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §661 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §842 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/1191 xx xxx 6. xxxxxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012.