Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

301/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

HLAVA I - MATRIKA

Díl 1 - Obecná ustanovení §1 §1a

Působnost na úseku matrik §2

Matriční úřad §3

Úřad s rozšířenou působností §4

Krajský úřad §4a §4b

Zápisy do matričních knih §5 §6 §7

Sbírka listin §8 §8a §8b

Matrikář §9

Příslušnost matričního úřadu k zápisu matriční události §10 §11 §11a §12 §13 §13a

Díl 2 - Zápisy narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí

Kniha narození §14 §15 §16 §16a §17 §17a §18 §19

Kniha manželství §20

Kniha partnerství §20a

Kniha úmrtí §21 §22

Doba uložení matriční knihy a sbírky listin §23

Díl 3 - Matriční doklad, potvrzení o údajích z matriční knihy a doslovný výpis z matriční knihy §24 §24a §25 §25a §25b §26 §27 §28 §29 §30 §30a §31

Díl 4 - Doklady potřebné k uzavření manželství a ke vstupu do partnerství §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a §41

Díl 5 - Zvláštní matrika §42 §43 §44

Díl 6 - Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství §45 §46

Díl 7 - Vymezení některých pojmů a postupů matričních úřadů

Zápis do matriční knihy §47

Dodatečný zápis do matriční knihy §48

Dodatečný záznam do matriční knihy §49

Oprava zápisu v matriční knize §50

Uzavření zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamu v matriční knize §51 §52 §53 §54

Obnovení matriční knihy a sbírky listin §55 §56 §57 §58 §59 §60

HLAVA II - JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Díl 1 - Jméno §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Díl 2 - Příjmení §68 §69 §69a §69b §70 §70a §71 §71a §71b

Díl 3 - Změna jména a příjmení §72 §72a §73 §73a §74 §75 §76 §77 §78 §79

HLAVA III - ŘESTUPKY §79a

HLAVA IV - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ §80 §81 §81a §82 §83 §84 §84a §84b §84c §84d §84e §85 §86 §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §95a §96

ČÁST DRUHÁ §97

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy §98

ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §99

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST

Účinnost §100

Nález Ústavního soudu - č. 241/2001 Sb.

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 165/2004 Sb. - Čl. II

č. 499/2004 Sb. - §92

č. 167/2012 Sb. - Čl. XIX

č. 312/2013 Sb. - Čl. II

č. 414/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

301

ZÁKON

ze dne 2. xxxxx 2000

o matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

MATRIKY, XXXXX X XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Matrika xx státní xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, uzavření xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) narození, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzniku xxxxxxxxxxx x xxxxx, x nimž xxxxx x cizině, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "občan"), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx došlo x xxxxxx, byl-li život xxxxxxxxx přímo xxxxxxx15) x xxxxx-xx x xxxxxx.

(2) Matrika xx xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx manželství, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx partnerství, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se xxxx kniha xxxxx.

(3) Xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx partnerství x kniha xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx") je xxxxxxxxx x předem svázaných xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "rejstřík") xxxxxxxxxxx xxxxxx narození, uzavření xxxxxxxxxx, vzniku xxxxxxxxxxx x úmrtí xxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx událost").

§1x

§1x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 414/2023 Sb.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx městských xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech xxxxx městských obvodů xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxx vojenských xxxxxx xxxxxxx xxxxx,1) které xxxx x jejich xxxxxxx obvody xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností (xxxx xxx "xxxx s xxxxxxxxxx působností"),

c) xxxxxxx xxxxx, v hlavním xxxxx Xxxxx x xx městech Brně, Xxxxxxx x Plzni xxxxxxxxxx těchto xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů vedených xxxxxxxxxxx konzulárními xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho zrušení, xxxxxxxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx provést xxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx, nedojde-li xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx státu k xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx matričního xxxxx xxxx k xxxx zrušení, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx matričního úřadu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx úřad

(1) Matriční xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx listin x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Matriční xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx

x) obec, x xxx xx xxxxx, a xxxx xxx obce patřící xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [§2 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V hlavním xxxxx Praze x xx xxxxxxx Brno, Xxxxxxx a Xxxxx xxxx matriční xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx obvody xx xxxx správním xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x)].

(4) Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx partnerství x xxxxx občanů, xx xxxxxx došlo x xxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx části Brno-střed (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(5) Xxxxxx matričních xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Úřad s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x všech matričních xxxxx ve svém xxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx.

(2) Úřad s xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxxx (§28) xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxx výpisů x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx, vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x potvrzení o xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx matriční xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958, jde-li x xxxxxxxx, uzavření xxxxxxxxxx xxxx úmrtí,, xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady, xxxxx jsou zařazeny xx jeho správního xxxxxx.

(3) Úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede x aktualizuje xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx druhopisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx úřady zařazené x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§4a

Krajský úřad

(1) Xxxxxxx xxxx ve svém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxx matrik x užívání x xxxxx xxxxx a xxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx ověřování (§28) xxxxxxxxxx xxxxxxx, doslovných xxxxxx z matričních xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx sbírce xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy vedené xx 31. prosince 1958, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx manželství xxxx xxxxx, vydaných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx obvodu.

(3) Krajský xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx sbírku xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx druhopisy matričních xxxx vedených xx 31. xxxxxxxx 1958, xxx-xx o narození, xxxxxxxx manželství xxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Krajský xxxx provádí zkoušku xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x k xxxxxx xxxxx zabezpečovaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx knih a xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnance Ministerstva xxxxxx zařazeného do xxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "xxxxxxxx"), který xx zařazen do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§4b

Ministerstvo kontroluje výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx matrik, užívání x xxxxx jména x xxxxxxxx u xxxxxxxxxx úřadů, xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x u xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx

§5

(1) Do matriční xxxxx xx zapisuje

a) xxxxxxxx událost,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nebo x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, rozvod xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx partnerství xxxx xxxx xx xx neplatné, xxxxx x xxxxxxxx, určení xxxxxxxxxxx, xxxxx jména xxxx příjmení x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "matriční xxxxxxxxxx"), xx-xx xxxxxxxx událost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§1) nebo xxxxxxxx matrikou (§3).

(2) Xxxxx a opravy xxxxxx v matriční xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§6

(1) Xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rukopisně xx xxxxxx svázaných knih.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, matričních skutečností, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx techniky xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxx matriční xxxxx xxxxxxxxx vedené. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx provedeném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx údajů uvedených x xxxxxxxx knize xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§7

(1) Matriční xxxxxx xxxxxxx x §5 xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx obdržení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx od obdržení xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx povolit xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx matričních xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx úřední xxxxxxxx matričního xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxx technického xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zneužitím údajů x xxxx obsažených x xxxx zničením xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stanovenou xxxx.

(4) Xxxxx x matričních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

§8

(1) Matriční xxxx vede xxx xxxxxx matriční xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx listin xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx či xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o státním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx31) x listiny nezbytné xxx ověření xxxxxxxxxx xxxxx zapsaných x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx xxxxx února xxxxxxxxxxxxx roku.

(3) Matriční xxxx předává xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do sbírky xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxx, matriční xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x druhopisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zápis xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx či xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bude-li xx provádět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx události, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, xxxxxxxx xxxx xxxxx úřadu x rozšířenou působností xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx události, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, opravy xx xxxxx provedeného x xxxxxxxx matriční knihy.

(4) Xxxxxxx, na jejichž xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx provedl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx či xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958, xx nevkládají do xxxxxxxxx matričních xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958. Ukládají xx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx matriční události, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx změny xxxxxxxx. Xxxxx xx opatří xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx úřadu pověřeného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sbírku xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958. Xxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx sbírky xxxxxx x xxxxxxxxx matričních xxxx vedených xx 31. xxxxxxxx 1958 xxxx zneužitím xxxxx x před xxxxxxxx xxxx poškozením.

§8a

(1) Xxxxxxxx xxxx, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 31. prosince 1958 x xxxxx xxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx listin, xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxx matriční xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx týká, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx úřední xxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949,

x) xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx práv xxxx xxxxxx státu Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx to xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

(2) V případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx matriční xxxxx vedené do 31. xxxxxxxx 1958 x činit z xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx 12 xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokrevního xxxxxx x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx; xxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rodiče a xxxx souhlasu x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Pouze xxxxx xxxxxx xxxx xxx vydáno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958.

(3) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx matka xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x porodem22), xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx matka xxxxxx x xx xxxxxxxx 12 xxx x xxxx a xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uváděných ve xxxxxx listin.

(4) Xxxxxxxx xxxx, úřad s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy vedené xx 31. xxxxxxxx 1958, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx x odstavci 1; odstavce 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxx moci xxxx být xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x) xxxx x) xxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 xxxx 4 o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy vedené xx 31. xxxxxxxx 1958 a xxxxx xxxxxx z xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx obsažených xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, nebo v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x druhopisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. prosince 1958.

(6) Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx.

§8x

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 xxxxxx x Xxxxxxxx archivu, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu, xxxxxxx xxxxxxxxx archivu nebo Xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxxxx, x xxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx knihy, xxxxxxx xxxxxxxxx zápis xxxxxxxx události, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxx podkladě xxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, státnímu xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Archivu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x němž xx xxxxxx druhopis xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958,

x) xxxxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx události, xxxxxxxx skutečnosti, opravy xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xx tohoto xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx odkazu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§9

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx občan, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx obce, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x krajského xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.1a)

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxx úřadem. Xxxxxxx xxxxxxx xx ověření xxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, jména a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx, x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x ověření xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx techniky.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx při xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx opakovat. Opakovanou xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx x xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx, při xxx uchazeč xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, x xxxx xxx, je-li xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, primátor, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxx, xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx městské xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,2) x xx x xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx.

(6) Matrikář x xxxxxxxx matričního xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxx narození x xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx matriční xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxx osoba narodila xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx, xxx xxxxx x narození xxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx zápis matriční xxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba nalezena.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxx xxxxx-xx fyzická osoba x dopravním xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx je xxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

§11

Příslušný x xxxxxx x uzavření manželství xx matriční xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxxxxx projeví xxxx, že xxxxx xxxxxxxx do manželství xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, městského xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx matričním úřadem x xx xxxxx xx správním xxxxxx xxxx xxxx, městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx obvodů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členěných statutárních xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx statutárního města xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx poslancem xxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxx kteréhokoli xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx senátora, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx manželství, předloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx §32.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx uzavírá.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxx, xx-xx oddávající odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1. X xxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx musí snoubenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx splnili xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Oddávající xx povinen do xxx xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx x xxxx xxxxxxx obcí pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrožen15), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx vstupují do xxxxxxxxxx před starostou, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, poslancem xxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Matriční úřad může xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu x xx kteroukoli xxxxxxx xxxx.

§13

(1) K vydání xxxxxxxxx, xx snoubenci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx matriční xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X žádosti x xxxxxx tohoto osvědčení xx třeba předložit xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx manželství. Požádají-li xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx jejich xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxx uzavření sňatku, xxxx xxxxxxxx úřad xx dvojím vyhotovení. Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxx.

§13x

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Osoby vstupující xx partnerství činí xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx kteréhokoli matričního xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxxx do partnerství xx jím určeném xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx určené době.

(4) Xxxxxxxx xxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx svém správním xxxxxx x xx xxxxxxxxxx vhodnou dobu.

Xxx 2

Zápisy xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

§14

(1) Do xxxxx xxxxxxxx xx zapisuje

a) xxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení xxxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx rodičů,

e) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx.4a)

(3) Xxxxx xx xxxxx narození xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx živého xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebyly-li xxxx xxxxx ani následně xxxxxxxxxx zdravotní služby; x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxx oznámení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, hluchoslepý xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx než českém xxxx slovenském xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx32) nebo xxxxxxxxxxxx33) (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx správního xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx náklady.

§15

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx matričnímu xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení byl xxxxx ukončen; nebyl-li xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx první xxxxxxx xxx porodu xxxx xx porodu zdravotní xxxxxx.

(2) Nedošlo-li x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, narození je xxxxxxx oznámit matričnímu xxxxx xxxxx x xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatrovník.

(3) Xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x narození dozvěděla.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx nejpozději xx 3 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Matka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Fyzická xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 učiní xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxx dozvěděla.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§16

(1) K zápisu xx xxxxx narození xxxxxx narozeného za xxxxxx manželství předloží xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxx list,

b) xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, byl-li xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x příjmení dítěte, xxxxx xxxx x xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxx x zjištění, xxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxx do knihy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx

x) prohlášení x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx dítěte,

b) rodný xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvodu manželství, xx-xx matka xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx manžela, xx-xx xxxxx xxxxxx ovdovělá,

d) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx doklad, xxxx xxxxxx povolení x xxxxxx cizince, xxx-xx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx narozeného xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx určeno xxxxxxxxx xxxx jehož xxxxx xx xxx, xxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx23), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx souhlas xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, potvrzený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x určení xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) rodný xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) pravomocný xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li matka xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx list manžela, xx-xx xxxxx dítěte xxxxxxxx,

x) občanský průkaz, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx mu xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxx ověření správnosti xxxxx, zapisovaných xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx zašle xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 matričnímu úřadu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jeden x xxxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 xxxx 3 xxxxx doklady xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že matkou xxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx.

(6) Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, němý xxxx nemluví xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, je nutná xxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxx o určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlumočníka; §14 xxxx. 6 xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Souhlasné xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx učinit po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o určení xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx. Rodiče xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx otcovství stvrdí xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx otcovství x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxxx otcovství souhlasným xxxxxxxxxxx rodičů x xxxxxx již narozenému, xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx otcovství xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx prohlášení xxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému x xxxxxxxxx xxxxxx narození xxxxxx.

(9) X případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx u xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, azylanta xxxx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 čestným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx z xxxx.

§16x

(1) Prohlášení manžela xxxxx dítěte, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, který tvrdí, xx xx otcem xxxxxx, x matky x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx34).

(2) Xxxxxx xxxxx dítěte, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxx tvrdí, xx je xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podpisem, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úřadem Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, ani xx xxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx soudní xxxxxx x určení otcovství x xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxx otcovství podle xxxxxxxx 1, předloží xxxxx xxxxxx xxxx xxxx bývalý xxxxxx xxxxxxxxxx rozsudek x xxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 414/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§17

(1) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x utajení xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx,22) do xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §14 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §14 odst. 1 xxxx. d) se xx xxxxx narození xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx totožnosti se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle výsledků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x pravděpodobném xxxx narození xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx lékaře xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.7)

(3) Xxxxx-xx ani xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zjistit xxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx soudu x xxxxx narození xxxxxx xxxx xxxx, který xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dítěte. Xxxxxx xxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ani xx xxxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx, dodatečném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zápisu xxxx místo xxxxxxxx xxxxx matričního úřadu xxxxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx knihy.

§17x

Xxxxxxxxx záznam x xxxxx xxxxxxx se xx knihy xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx matričnímu xxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx provedení xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxx v tomto xxxxxxxxx24). Xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx pohlaví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x vložen právním xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§18

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dítěte xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxx; xxxx-xx jeden xxxxx znám, xx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxx xxxx xx výkon xxxx rodičovské odpovědnosti x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx jména xxxxxx xxxxx prohlášení druhého x xxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zapsána xxxxx xxx xxx jména, xxxxx xxxxx být xxxxxx; xxxxxx, které xxxx občanem x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, je x

x) písemné xxxxxxxxxx xxxxxx učiněné x xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle §16a, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rodičů x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x narozenému xxxxxx, které není xxxxxxx v xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxx oznámení soudu, xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jméno xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, které nelze xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx.

§19

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, určené xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nevyplývá-li z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, zapíše xx xxxxxx příjmení, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (rodiče) xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx rodiče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx souhlasného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx právní xxxx rozsudku soudu x xxxxxx otcovství.

(3) Xxxxxxx xx možné xxxxx příjmení, xxxxx x xxxx, xxx x dohodě došlo, xx jeden x xxxxxx nebo xxxx. Xxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx zapíše xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X nezletilého, který xxxx xxxx svéprávný, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxx 12 xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx dohodu xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xx byl xxxxxx matky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud matka xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx8).

(5) Xxxxxx-xx se dítě, xxxxx xx počato xxxxxx oplodněním, xxxx xxxxxxxxxx, x něhož xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx k xxxxxxx oplodnění xxxxxxx23), xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx narození xxxxxxxx, na němž xx xxxxxx dohodli xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxx narození xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x době xxxxxxxx dítěte.

(7) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx matky x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx 12 xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx rodičů x příjmení xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx narození xxxxxxxx x matriční xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx manželství

§20

(1) Do xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc, rok x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx manželství,

c) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx x xxxxx narození xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx manželů x xxxxxxxx x x případě, že xx xxxxxxx ponechají xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x příjmení xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx svědků; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a xxxxxx matrikáře.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx manželství (§40). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x dokladů xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx (§33 xx 38).

§20x

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx a místo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx občanství xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx rodičů xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zápis xx knihy xxxxxxxxxxx xx provede na xxxxxxx protokolu x xxxxxx xx partnerství (§40a). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx do partnerství (§3335).

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xxxxx úmrtí

§21

(1) Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxx, měsíc, xxx a xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, den, xxxxx, rok a xxxxx narození, rodné xxxxx, osobní stav, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx8a),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx (§10 xxxx. 4).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx matričnímu xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxx těla zemřelého, xxxxxxxxx od provedení xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx9).

(4) Xxx zápisu úmrtí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nevydal xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx uvedeném latinkou x jeho cestovním xxxxxxx.

§22

(1) Zápis xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se provede xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx listu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx místo xxxxx xxxxxxx xxxxx, uvede xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx místo, xxx xxxx xxxx nalezeno25).

(3) Xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx dalším šetření xxxxxxx místo xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředku, xxxxx xx v xxxxxx, dodatečném xxxxxx, xxxxxxxxxx záznamu a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx matriční xxxxx.

(4) Nelze-li ani xx xxxxxxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx fyzické osoby, xxxxxxxx úřad o xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxx data smrti. Xxxxxx určené xxxxx xxxxx fyzické xxxxx xx zapíše xx xxxxx xxxxx.

§23

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sbírky xxxxxx

(1) Matriční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x matričního xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx po xxxx 100 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 75 let,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 75 xxx,

x) xxxxx xxxxx xx xxxx 75 xxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu, není-li xxxx stanoveno jinak.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih x sbírky xxxxxx xxxxxxxx uložené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx,

x) xxx-xx o zápisy xxxxxxxx, xx dobu 100 let,

b) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx dobu 75 xxx,

x) xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, sbírky xxxxxx xx xxxx 75 xxx,

x) jde-li x zápisy xxxxx, xx dobu 75 xxx.

(4) Xx uplynutí xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx matričních xxxx x sbírky listin xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X hlavním xxxxx Xxxxx zůstanou xxxxxxx v Archivu xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(5) Xxxxxxxx knihy xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivech xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx listin.

Díl 3

Matriční xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x matriční knihy

§24

(1) Xxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxx uvedené xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx matričního xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťovacími xxxxx proti xxxx xxxxxxxx x pozměnění.

(2) Xxxxxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx údaje zapsané x xxxxxxxx knize x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx zapsaných x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxx nároku xxxxxxx xxxxx x xxxxxx; x jiných xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vydá, xxx xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx knihy, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, doslovné xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx vydaná xxxxxxxxx úřadem, úřadem x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úmrtí.

§24a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§25

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx matriční xxxxxx, xxxx xxxxxx nahlédnout xx xxxxxxxx knihy x xxxxx x xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxx týká, nebo xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx úřední xxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx duchovním xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx knihy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 1949,

d) xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, že je xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejích práv xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx je to xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nároků x xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx knize x xxxxx z ní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx 12 xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x osvojení; pokud xxxx soudem rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx osvojenec nahlédnout xx zápisu xx xx nabytí plné xxxxxxxxxxxx.

(3) Do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx knize, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxx22), xxxx nahlédnout x činit x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx matrikáře xxxxx xxxxx xxxxxx x xx dovršení 12 xxx x xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx vydá xxxxx xxxx xxxxxx xx žádost zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné výchovy, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, pokud bylo xxxx xx xxxx xxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx osobě, xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx se zemřelým x xxxx xxxx xxxxx xx společné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx30) (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(7) Matriční xxxx vydá xxxxxxxxx x xxxxxxx zapsaných x matriční xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, osobě xxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx x xxxxxxxxxx 2, 3, 5, 6 xxxx 7 x

x) vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vydání xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx v matriční xxxxx, xxxx

x) vydání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx knihy.

§25x

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 414/2023 Sb.

§25b

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx do matriční xxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxx vyhledávat x činit výpisy x xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx 100 xxx x xxxxx xxxxxxxx, 75 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 30 xxx x xxxxx úmrtí  x zápisů x xxxxxxxx xxxxx vedené xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx, xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxx nahlédnout xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958 xxxx x nich vyhledávat x xxxxx xxxxxx x nich x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, xxxxx xxx pořídit x xxxxx xxxxxxxxxx zápisu, xxxxxxxx-xx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx 100 xxx x xxxxx xxxxxxxx, 75 xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 30 xxx x xxxxx xxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx z matriční xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx matričního xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx se zápis xxxx, xxxx být xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx zápisu, xx. x jiném xxx xxxxxx jazyce. Xx xxxxxxxx xxxxx xx x dodatečném xxxxxxx xxxxx, že xxx xxxxx matriční xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxxxx zápisu; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, x xxxx xxxxxx.

(3) Xx žádost xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxx českém xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy. Není-li xxxxx rodič xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx určit xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx dítěte, zapíše xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx. Jde-li o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 12 xxx, připojí xx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nemůže k xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx manželů, uvede xx příjmení x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nezletilého xxxxxx xxxxxxxx 12 let, x xxxx xxxxx xx xxxx vztahovat x xx druhého x manželů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxx pravopisné xxxxxx xxxxx xxxx příjmení, xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx matričnímu úřadu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výzkum x xxxxxxx jazykovědy, xxxx xxxxxxxx posudek. Xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že byl xxxxx xxxxxxxx doklad x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx doklady xx xxxxxxxx s uvedením xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx xxxxx u xxxxxxxxxxx matričního xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx podat xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx téhož jména xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx národnostní xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx žádost o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx uvede xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x příjmení xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx cestovním xxxxxxx.

§27

X xxxxxxxxx dokladu xx uvede jméno, xxxxxxxxx dvě xxxxx, x xxxxxx, xxx xxxx x matriční xxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxx-xx být doklady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo krajský xxxx provede na xxxxxx jejich xxxxxxx.

§29

Xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, datum x xxxxx narození x xxxxx čísla xxxxxx dítěte; x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o osvojiteli, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte,

e) xxxxx, jméno, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx matričního úřadu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, který xxxxxx xxxxxx.

§30

Xxxxxx list xxxxxxxx

x) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx narození xxxxxxx,

x) xxxxxx stav xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, x xx x xxxxxxx a ženském xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§30a

Doklad o partnerství xxxxxxxx

x) xxx, xxxxx, xxx a místo xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, měsíc, xxx x xxxxx narození xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx registrujícího xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxx obsahuje

a) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zemřelého,

c) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, osobní xxxx, xxxxxxx, místo xxxxxxxx pobytu zemřelého,

e) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx manžela, xxxxxxxx8a),

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx matrikáře, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vydává.

Díl 4

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

§32

Xxxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx partnerství, xxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx partnerství xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úřadu, x xxxxx správním xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vzniknout.

§33

Xx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx matričnímu úřadu xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxxxxxx

x) xxxxx list,

b) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o osobním xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo úmrtní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8a).

§34

(1) Xx-xx snoubenec xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §33, nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx v §33 xxxx. c) a x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx.

§35

(1) Xx-xx snoubenec xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, cizincem, x xxxxxxxxxxxx tiskopisu (§32) xxxxxxx

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxx x státním xxxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke vstupu xx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx státem xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x osobním xxxxx x xxxxxx, xx-xx xxxxx státem xxxxxxxx,

x) úmrtní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x ovdovělého xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxx skutečnost xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx partnerství,

f) pravomocný xxxxxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx cizince xxxxxx za xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx zmocněncem,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx, xxxxx úmrtní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8a), xxx-xx x cizince, který xxx x partnerství8a),

i) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx totožnost.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx do partnerství, xxxxxxxx a xxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xx občanem, k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 připojí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x z xxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vstoupit do xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oprávněnosti xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx") xxxx xxxx rodinné xxxxxxxxxxx10a). Xxxx xxxxxxxxx xxxxx být xx xxx xxxxxxxx manželství xxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xx x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; státní xxxxxxxxx xxx xxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx partnerství xxxxx xxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxx 6 měsíců.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, předložení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až f) x x) prominout, xx-xx jejich opatření xxxxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx, který je xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxx xxx povolen xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,11) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx dítě, xxxxx xxxxxxxx 16 xxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx12).

§38

(1) X povolení xxxxxxx manželství xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx snoubenci xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x písemnou xxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem13).

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, rodná xxxxx a místo xxxxxxxx xxxxxx snoubenců x xxxxxxxxx,

x) prohlášení x příjmení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x ženském xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx překážky, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxx snoubence x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bydlení x hmotné xxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxx zletilá fyzická xxxxx, xxxxx svéprávnost xxxx x této xxxxxxx xxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx do partnerství xx činí v

a) xxxxxx jazyce, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 10 % xxxxxx xxxx, x xxxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx snoubenci nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx menšiny; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x vstupu xx xxxxxxxxxxx xx vyhotovuje xxxx v českém xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vstoupit xx partnerství, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, němý nebo xxxxxxx xxxx nerozumí xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx nutná xxx prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; §14 xxxx. 6 xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§40

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

x) manželé, xxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, je-li manželství xxxxxxxxx zmocněncem,

c) xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx x prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§39),

x) xxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx přítomnosti.

§40x

X xxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) tlumočník, xx-xx xxxx přítomnost x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (§39),

x) xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx o xxxxxx xx partnerství xxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§41

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx přímo ohrožen,15)

a) xxxx xxxxxxx úřadem, xxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxxx obvodu, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřadem městské xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx matričnímu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plujícího xxx xxxxxx vlajkou Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx letadla xxxxxxxxx x leteckém xxxxxxxxx x Xxxxx republice, x xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, zašle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx území Xxxxx xxxxxxxxx přímo; xxxx-xx oba xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx matriční xxxxx.

(2) X protokolu x uzavření xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a příjmení xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx průkaz, xxxxxx xxxxxxxxx totožnost, x prohlášení, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které by xxxxxxxx xxxxxxxxxx vylučovaly. Xxx-xx x manželství xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), oddávající xxxxx x xxxxxxxxxx x uzavření manželství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx, a xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx území jejich xxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxx matrika

§42

(1) Xx zvláštní matriky xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx manželství a xxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plavidle xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Do xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklá na xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x narození, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx občan xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx úmrtí, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx cizinec xxxxxxxxxx xxxx partnerství x xxxxxxx v cizině, xx povinen předložit xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxx národní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx práv, Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx fondy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xxxxx-xx požadované xxxxx ověřit xxxxx.

§43

(1) Xxxxxx x xxxxx xx zvláštní xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x krajského xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx státoobčanský xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x připojí xx x xx

x) xxxxxxxxxx matriční doklad, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx být xxxxxxx xx xxxxxxxx matriky; xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro závažnou xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx provést xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listin,

b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx,16)

x) další xxxxxxx potřebné x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x) nebo x).

(2) X případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx do zvláštní xxxxxxx xxxxxx 1 xxxx, xxx místo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložit u xxxxxx narozeného

a) za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občanství České xxxxxxxxx xxxxx dítěte xx xxx narození xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxx xxxx vyhotoví xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx uvede skutečnosti xxxxxxxxxx xx matričních xxxx (§14, 20, 20a a 21), x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx x písemné xxxxxxxx učinit x xxxxx zvláštní xxxxxxx.

(5) Xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x na základě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx15), xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x leteckém rejstříku x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx-xx xxxxxxx jeden xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx provede i x xxxxxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx. Xxxxxxxx matrika může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně upřesnění xxxxx. Překlady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sama. Xxxxxxx cizozemského xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxxx xx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx územních samosprávných xxxxx, xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady vystavené xxxxxx cizího xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uzavření manželství, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 6

Xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx manželství a xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

§45

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx žádost občana xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pobyt na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx,18) matriční xxxx xxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ciziny, x xxxxx takový xxxxx xxxxx xxxxx, Úřad xxxxxxx xxxxx Praha 1.

§46

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx obsahují

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx příjmení,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) osobní xxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxxx, popřípadě osoba xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na území Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) občanský xxxxxx, cestovní xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx,

x) xxxxx list,

c) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) úřední xxxxxx x xxxxxxxx x o osobním xxxxx, vydaný xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželství, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx úmrtní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8a),

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx užívaného příjmení, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti k xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx partnerství xxxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vstupu do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx jeho xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx se vydávají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x platí 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 7

Vymezení některých xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§47

Xxxxx xx xxxxxxxx knihy

Zápisem xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zapsání xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx úmrtí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí.

§48

Xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxx knihy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx časovou posloupnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx záznamem xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností [§5 odst. 1 xxxx. x)] xx xxxxxxxx xxxxxx (§51).

§50

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx či nesprávných xxxxx v zápisu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx.

§51

Xxxxxxxx xxxxxx, dodatečného xxxxxx, dodatečného xxxxxxx x matriční xxxxx

Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx oprava xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx matrikáře s xxxxxxxx data, xxx xxxx xxxxxxxx.

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 342/2006 Sb.

§53

Do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osvojení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx knize xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx žije xxxxxxx x manželství x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx občana, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§54

(1) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx, uzavření xxxxxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxxxxxxxx cizince xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx rodný xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x zašle xx xx 3 xxxxxxxxxx dnů zastupitelskému xxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx, která uzavřela xxxxxxxxxx, anebo vstoupila xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx. Není-li takový xxxxxxxxxxxxx úřad na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx do knihy xxxxx xxxxxx zastupitelskému xxxxx xxxxxx státu x České xxxxxxxxx, x xxxx-xx na xxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.19)

§55

Xxxxxxxx matriční xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx prvopis xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, nebo jednotlivý xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx, xxxx xxxx druhopis xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve spolupráci x úřadem x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx úřadem.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx kniha xxxxxx xx 1. xxxxx 1959 xxxxxx, xxxx zničí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxx sbírky xxxxxx ve spolupráci x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx, xxxx zničí xxxx xxxxxxxx knihy xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x není-li xxxxxxxxx sbírka xxxxxx, xxxxxxx úřad s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uložen, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx jazyce, xx je obtížně xxxxxxx, může xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx spojeny xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazeného xx úřadu x xxxxxxxxxx působností, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ověřovací xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx se, xxxx xxxxx sbírka xxxxxx xxxxxxx u xxxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě x podle jiných xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x obnovení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx sbírku xxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxx xx zápisu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx státním xxxxxxxxx xxxxxxx, vystaví xxxxxxxx xxxx, v xxxxx správním xxxxxx x xxxxxxxx, uzavření xxxxxxxxxx, nebo úmrtí xxxxx. Xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxx xxxxxxxx archiv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být vydán xx xxxxxx v xxxxxxxx knize uložené x Archivu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Národním xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx městské xxxxx Praha 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxx xx zápisu v xxxxxxxx xxxxx vedené xx 31. prosince 1949 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx Xxxx městské xxxxx Praha 1.

(4) Xxxxxxxx doklad, který xx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx knize xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002 xxx území xxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxx.

(5) Xx matriční xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx matriční xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§57

(1) Listiny vydané xxxxxx cizího xxxxx, xxxxx platí v xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xx veřejné xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, dodatečný zápis, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x matriční knize, xxxx xxxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx jazyka, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx standardní formulář30).

(2) Xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx19a), xxxxx-xx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx30). Matriční xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxx knize xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, popřípadě jménech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodném xxxxxxxx, xxxx narození, xxxxxxxx manželství, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, nebo x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se oprava xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx listin, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx matriční xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odlišují xx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, považují se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx.

(4) Matriční xxxx provede opravu xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx, x x jejích xxxxxxxxxxx xxxx. U ostatních xxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx opravu xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x dobré xxxx xx xxxx nejméně 5 xxx užívá xxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx x nesprávné xxxxxx, xxxx xxxx kterýmkoli xxxxxxxxx úřadem prohlásit, xx bude nadále xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x společné xxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx druhého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxx 12 let, x xxxx xxxxx xx xxxx vztahovat x xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§59

Xxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx knihy neúplné x nelze-li údaje xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx zápis týká, xx xxxxx povinen xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu jemu xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§60

Pokud xxxxx zákon xxxxxxx, xx se xx xxxxxxxx knihy xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xx občany. Xx cizince xxxx xxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX X XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx

§61

(1) Fyzická xxxxx, které xxx xxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxxx doklad, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxxx matričním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku26).

§62

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podobě. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxx x naopak. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx společné xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podklady xx xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx dvě xxxxx, xxxx-xx zapsána x xxxxxxxx xxxxx vedené xxxxxxxxx úřadem.

(3) Xxxxxxx xxxxx, která xx x matriční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedno xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxx volbě xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x §18. Xx xxxxxxxxx dítě xxxxx xxxx prohlášení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 12 let xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx prohlášení xxx učinit pouze xxxxxx x xxxxx xx vzít xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x matriční xxxxx narození xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx x nich, xxxx v úředním xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx matričním xxxxxx, x to xx xxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Za nezletilé xxxx učiní toto xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx. X nezletilého xxxxxx xxxxxxxx 12 xxx připojí x xxxxxxxxxx xxxx souhlas, xxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jméno a xxxxx xx otci xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxx krajským xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx prohlášení, xxx xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx užívat. Xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx učiní toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X nezletilého xxxxxx xxxxxxxx 12 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx nemůže xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxx xxxxx.

(6) Matriční xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx knihu xxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx, jehož xx prohlášení xxxx, xxxxxxxx xxxx prohlášení xx 3 pracovních xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5 do 3 xxxxxxxxxx xxx matričnímu xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxx zapsáno.

(7) Jde-li x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx na xxxxxxxxxxx matričním xxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxx jména, může xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx dvě x xxxx, xxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxx učiní prohlášení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 12 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx zvolení xxxx xxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxx po xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx

§63

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povolení.

(2) Občan, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podobu cizojazyčného xxxxx, popřípadě jmen, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxx-xx to v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx x českou xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejímž předmětem xxxxxxxx je xxxxxx x oblasti jazykovědy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx oznámení xxx xxxxxx pouze jednou x nelze je xxxx xxxx. Za xxxxxxxxx xxxx učiní xxxx oznámení jeho xxxxxxx zástupci. U xxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxx 12 let xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, bez xxxxx x užívání xxxxx xxxxxx cizojazyčného jména, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx.

(3) Matriční úřad, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xxxxxxxxxx úřadu, v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zapsáno.

§64

§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 414/2023 Sb.

§65

§65 zrušen právním xxxxxxxxx č. 414/2023 Sb.

§66

§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 414/2023 Sb.

§67

(1) Prohlášení x xxxxxxx jména, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) místo xxxxxxxx xxxxx, jejíhož xxxxx xx prohlášení xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, x xxxxx xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxx si zvolí,

e) xxxxxx xxxxxxx podpis xxxxxxxxxxxxxx; úředně xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxx, jejíhož xxxxx xx prohlášení xxxx,

x) xxxxx listy fyzických xxxx uvedených x §62, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx list.

Díl 2

Xxxxxxxx

§68

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxxxxxx více xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx tomto xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Rodným xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx

x) při xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14,

b) xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §16 xxxx. 2 a 3, §16a x §19 xxxx. 2 x 7,

c) xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxxx, xxxx

x) při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx narození xxxxxx.

(3) Xxxxxx příjmením xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx v jazyce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 3,

b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zápisu xxxxxxxx x matriční xxxxx xxxxx §50,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxx používat xxxxx §58 xxxx. 5,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §69a xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx §69b, xxxx

x) xxxxxxx v xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx §70a.

(4) Xxx xxxxxx narození, uzavření xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx matrika na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx nezletilého xxxxxx, jehož xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx matriční xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx matriční xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx znám xxxx xx xxxxxx práva xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, uvede xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx. X nezletilého xxxxxx staršího 12 xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

§69

(1) Příjmení xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxx ženy, xxx xx xxxxxxxx manželství xxxx vznik xxxxxxxxxxx xxxx, uvést x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx partnerství xxxxxx, v mužském xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pohlaví x xxxxxxx tvaru. Xxxx-xx jeden xxxxx xxxx nebo xx xxxxxx práva určit xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ženy, xxx se zápis xxxx, v xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě jinou xxxxxxxx xxxxxxxx.

§69a

(1) Na základě xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx zapsáno x matriční xxxxx x souladu s xxxxxxxx české xxxxxxxx, xxx xxxxx její xxxxxxxx x mužském xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezletilého xxxxxx xxxxxxxx pohlaví, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, lze xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x nezletilé xxxx xxxxxx 12 xxx, xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx souhlas, xxx něhož xxxxxx xx xxxxx tvaru xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx rodič xxxx xxxx je xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mužský xxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxx xxxxxxxx pohlaví xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx nezletilého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx knize x xxxxxxx s xxxxxxxx české xxxxxxxx, xxx uvést příjmení x xxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 12 let, xxxxxxx se k xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx něhož nemůže xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx znám xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx dítěte, zapíše xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ženského xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx matričního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx užívá xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx nezletilého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, další matriční xxxxxxx xx xxxxxxxx x příjmením v xxxxx xxxxx.

(7) Žádost x užívání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx v jiné xxxxxx, kterou pravidla xxxxx mluvnice umožňují, xxx xxxxx pouze xxxxxx. Xxxxx další xxxxxx x xxxxxxx xxxxx příjmení x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§69x

Xxxxx-xx žena v xxxxxxx x §68 xxxx. 4, §69 xxxx §69a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v souladu x pravidly xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx starší 12 xxx, připojí xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, bez xxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxx příjmení xxxxx. Xxxx-xx jeden xxxxx znám xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, zapíše xx xxxxxxxx nezletilého xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx.

§70

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx více příjmení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) nabyl-li je xxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx

x) prohlásil-li xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx společným, anebo

c) xxxxxxxxx-xx xxx uzavírání xxxxxxxxxx, xx spolu xx společným příjmením xxxx užívat x xx xxxxxx místě xxxxxx xxxxxxxx předchozí,20) xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx rodičích, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxx xxxx příjmení, nebo

e) xxxxx-xx je v xxxxxxxxxxx x osvojením27).

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zapsána x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dvě příjmení. Xx trvání xxxxxxxxxx xxx takovéto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Prohlásila-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx uvádět xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx užívání xxxxxxxxxx příjmení, xxxxxxxx xxxx manželství trvá.

(3) Xxxxxxxxxx-xx fyzická xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx ponechá xxx xxxxxxxxx příjmení, xxxxx xx složeno x xxxx příjmení, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx manželů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx lze xx trvání manželství xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx druhého xxxxxxx x xxxxxxxx se x xx společné xxxxxxxxx xxxx manželů. Xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx 12 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, připojilo-li x xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx uzavření xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxx prohlášení před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx

x) xx společném xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxx

x) xx příjmení xxxxxxx z nich xxxx xxxxxx příjmením xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bude xx společnému xxxxxxxx xx druhém xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx nezletilé xxxx, xxxxx xxxxxxxx 12 xxx, xx xxxxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx matriční xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx užívají xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx manželé xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx společnému příjmení xx druhém místě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx tento xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjmení xxxxxxx36).

(7) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx učinit prohlášení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxx bude xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx místě xxxxxxxxxx příjmení, které xxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx37).

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, 6 x 7 xxx xxxxxx pouze jednou x xxxxx xx xxxx zpět. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxx příjmení.

(9) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu zvláštní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx manželů xxxxx xxxxxx příjmení podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx totožnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx potvrzení vydány xx uzavření manželství xx xxxxx cizího xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 zapíše xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu přede xxxx 1. xxxxxxxx 2012.

§70x

(1) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx x xxxxxxxx knize xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxx xxxxxxxx občana x podobě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tradice xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxx-xx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx prohlášení xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo knize xxxxxxxxxxx xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 12 xxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, bez xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx nezletilého xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx podpis xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx druhého rodiče xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx je zbaven xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx prohlášení xxxxx xxxxxxx z xxxxxx.

§71

Do xxxxx xxxxxxxxxx xx zapíše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zpět xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx předpisem.21)

§71x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx 12 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příjmení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nich určené xxx xxxxxxxx děti xxxxxxx38).

(2) Xxxxxxx-xx osvojenec 12 xxx, xxxx xxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx před kterýmkoli xxxxxxxxx xxxxxx prohlásit, xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxx příjmení xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx-xx x společného osvojence, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svému xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx příjmení xxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; má-li xxxxxxxxx připojované xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx39).

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x prohlášení xxxxxxx

x) pravomocný xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx osvojence a

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xxx.

(5) Osvojenec, xxxxx xxxxxxx 12 xxx, xxxx xx 6 xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx matričním xxxxxx xxxxxxxxx, xx si xxxxxxx xxxxxxxx nabyté x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, zapíše se xx xxxxx narození xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx29).

§71b

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zletilý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx, xx xxxx

x) xxx xxxx příjmení,

b) xxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx38), xxx-xx o společného xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx příjmení.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx manželé xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx druhého xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx manželé xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx na osvojitelovo, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx manžela40).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx svoji xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx rozsudek x xxxxxxxx,

x) rodný xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx manžela osvojitele, xxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, a

e) xxxxxxx svého manžela, xxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, manžela osvojitele x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§71x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 414/2023 Xx. x účinností od 1.1.2024

Xxx 3

Xxxxx jména x xxxxxxxx

§72

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxx její xxxxxxx, xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, nebo xx-xx xxx xx xxxxx důvod.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx fyzická osoba xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ženské, nebo xxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx nebo xx jméno, xxxxx xx žijící xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Vzniknou-li xxxxxxxxxxx x existenci xxxxx nebo jeho xxxxxxx podobě, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu odborné xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxx příjmení xx xxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx byla x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Změna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo na xxxxxxxx osoby, do xxxxx péče bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x jednoho x xxxxxx.

(5) Fyzické xxxxx, xxxxx není xxxxxxx, xxx povolit xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxx trvalý pobyt xxxxx xxxxxx o xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ochrana podle xxxxxx o xxxxx.

§72a

(1) Xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx kterýmkoli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx užívat neutrální xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx, xxxxx léčba xxx xxxxx pohlaví xxxx ukončena24), může xxxx kterýmkoli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx jiné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxx xxx změnu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx fyzická xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, po xxxxxxxx xxxxx xxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx narození její xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx novému pohlaví; xxxxx do knihy xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx.

§72x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 414/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§73

(1) Xx trvání xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx společné xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nich, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dětí.

(3) Mají-li xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx různá xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx nezletilého.

(4) Mají-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx z xxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx společného xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx nezletilé xxxx 12 xxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§73x

X fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx povolená xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx.

§74

(1) X žádosti x xxxxxxxx změny xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx správním xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje matriční xxxx x místě xxxxxxxx pobytu xxxxxx.

(2) Xxxxx žadatel, popřípadě xxxxxxxxx xxxx, není xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxx matriční xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxx ani xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx k projednání xxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx Praha 1.

(3) Xxxx-xx xxx to xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx knize narození xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx změněno, xxxxxxx.

§75

Žádost x povolení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné příjmení, xxxxx a místo xxxxxxxx, případně datum x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxxx8a) xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) místo trvalého xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte,

d) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx jména, xxxx příjmení x xx xxxx fyzické xxxxx,

x) údaj o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nezletilého xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx.

§76

(1) K žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx xxx přiložen

a) xxxxx, popřípadě xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8a),

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx8a) xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxx8a),

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx list,

e) xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,16)

x) souhlas xxxxxxx xxxxx xxxxxx 12 xxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx příjmení xxxxxxxxxxx dítěte xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pravomocné xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx úřadem, který xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte, xxxx xxx podpis xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ověřen.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 není xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxx zemřel; x xxx xxxxxxx xx x žádosti přiloží xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxx zbaven xxxxx určit xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx dítěte; v xxx xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudek, xxxx

x) xxxx známo xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxx.

§77

(1) Občan, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x cizincem, k xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx příjmení, xxxxx xx má změna xxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx cizince.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx nepředkládá, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

§78

Pravomocná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterým xxxxx xx xxxxxx manželství x xxxxxxxx v xxxx,

x) kdy xxx xxxxx na území xxxxxx xxxxx trvalý xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) kdy xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, jsou platná x na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§79

Rozhodnutí x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx i xxx xxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §78, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx smlouva.

XXXXX III

PŘESTUPKY

§79a

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx matriční xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx oznamovací povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, uzavření xxxxxxxxxx xxxx registrovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo úmyslně xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §61 xxxx. 1 x §68 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx x úředním xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxx příjmení, xxxxxxxxx xxxx příjmení, xxxxx jsou uvedena xx matričním xxxxxxx xxxxxxx matričním xxxxxx x Xxxxx republice,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodičů x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dítěti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo před xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodičů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx známo, že xx probíhalo xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000 Xx.

XXXXX IV

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxxxx k vedení xxxxxxxxxx knih x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx úkonů získaná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§81

Za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx osvědčuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzniku partnerství, xxxxx a osobním xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, anebo listina, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podle mezinárodní xxxxxxx.

§81x

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx třeba podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx matriční xxxx xxxx ověřit x xxx xxxxxx matriční xxxxx, ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx.

§82

(1) Matriční xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údajích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jména, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx příslušnému x xxxxxxxxxx dědictví xxxxx xxxxxxxx listu; xxxxx xx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tuto skutečnost xx xxxxxxxx úmrtního xxxxx.

§83

(1) Xxxxx, správní xxxxx, obce x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx učiněných xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx prohlášeních, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x matriční skutečnosti xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx zápis do xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx rozsudku xxxx xx 30 xxx od uzavření xxxxxx, xxxx souhlasného xxxxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 doručována do xxxxxx x nelze-li xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxx učinit x xx uplynutí xxxx lhůty, xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx knih jsou xxxxxxxxxxxx, ostatní správní xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§84x

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§84x

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§84x

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců může xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajský xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

§84d

§84d zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§84x

§84x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§85

Jestliže jsou v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1949 xxx jména, xxxx xxxx jmen, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx některé x xxxx označeno xx hlavní, platí x úředním xxxxx xxxx jméno.

§86

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1949 xxx jména, xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx prohlásit, xx xxxx tato xxxxx xxxxxx. Xx-xx x xxxx matriční xxxxx xxxxxxx více xxx xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxx zapsaných xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx úřad, x xxxxx knize xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxx.

§87

Xxxxx xx podle §5, §8a xxxx. 1 xxxx. a) x c) až x), §8a xxxx. 2 až 5, §12 x 13, §13a odst. 4, §16 xxxx. 7 x 9, §16a x 17a, §18 xxxx. 1 x 3, §19 odst. 1 xx 7, §25 xxxx. 1 xxxx. a) x x) až x), §25 odst. 2, 3 x 5 xx 7, §25b, §26 xxxx. 2 xx 4, §28, 45, 46 x 53, §57 xxxx. 2, §58 xxxx. 5, §62 xxxx. 1, 3 až 5 xxxx 7, §63 xxxx. 2, §68 xxxx. 4, §69 xx 71b, 72a xxxx §86 xxxx. 1 nevyhoví x xxxxx rozsahu, xxxx xx o xxx rozhodnutí.

§88

Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx povede xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx xxxxx,1) xxxxxxxxxx vedením matrik, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxx xxxxxx podle §8 odst. 1 xxxxx od 1. xxxxx 2006 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záznamu.

§90

(1) V xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §23, xxxxx xxxxxxxx xxxx, úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx 2 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx krajského úřadu, xxxxxxxxx matriční xxxx x úřad s xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx knih (§23) příslušnému xxxxxxx xxxxx §55.

(3) Není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx již xxxxxx x příslušného xxxxxxx, zajistí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy. Přitom xxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 3.

§91

(1) Matriční xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1949 (rodný, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx křestní x xxxxx, nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x počátku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxx, nebo xxxxxx xxxx),

xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§58).

(2) Xxxxxxx xxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx vydání x xxxxxx listu,

b) xxx xxxxx do 31. xxxxxxxx 1949 x

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx §58.

§92

Xxx xxxxxxxx matričních xxxxxxx xx zápisů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx změnách.

§93

§93 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2004 Sb.

§94

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1950, xxxxx xxxx událost xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, kterou nyní xxxx matriční xxxx xx území České xxxxxxxxx.

§95

Xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§95x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, starostovi, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pověřenému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§96

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx

x) matriční xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) způsob x xxxxxx při xxxxxx rejstříku,

d) xxxxxx xxx zapisování xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpisů x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardního xxxxxxxxx x matričním dokladem, xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vysvědčením x právní xxxxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxx matričních xxxxxxx xx ciziny,

h) obecné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx listin x xxxxxxxxx xx xx,

x) xxxxxx při vydávání xxxxxxxxx, že snoubenci xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx sňatku, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) postup při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxx příjmení žen x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx matričních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx otcovství x xxxxx prohlášení manžela xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx manžela, xxxx, xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxx,

x) vzor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x zahájení x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx pohlaví,

n) způsob x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkce matrikáře,

o) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

§97

§97 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx některé xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy

§98

Zákon x. 68/1993 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňují některé xxxxxx xx úseku xxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xx znění zákona x. 117/1994 Xx., xx xxxx xxxxx:

Xx. XX xx zrušuje.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§99

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 268/1949 Sb., x xxxxxxxxx.

2. Zákon č. 55/1950 Sb., o xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx č. 161/1950 Sb., x xxxxxxxxx přesunech působnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx nařízení č. 93/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx x matričních xxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§100

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001, x výjimkou xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2006.

Xxxxx x. r.

Havel x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx, matriční xxxxxxxxxxx, xxxxx a opravy xx ode dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31.12.2005 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx x takovém xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x §23 zákona x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 578/2002 Xx. x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x území xxxxxxxx města Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx matriční xxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx historickém xxxxxxx.

(2) Xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Národní archiv xxxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxx xxxx a druhopisů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxx 1949 x xxxxx xx odděleně. Xx xxxxxx xxxxx vyhotoví Xxxxxxxx xxxxxxxxxx archiv xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx u xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 499/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Xx. XXX

Xx žádost xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxxxx x. 301/2001 Xx. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x byla xxxxxxx x knize xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx opravu matričního xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx užívá xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx učiněná xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxx fyzické osoby, x které bylo xxxxxxx otcovství x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2024, xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je mladší 18 xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx matričního xxxxxx x vydá xxxx rodný list, xx xxxx bude xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx příjmení. Jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 12 let, xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nemůže x xxxxxxx původního xxxxxxx xxxxxxxx dojít.

3. Xx žádost xxxxxxx xxxxx, nebo na xxxxxx jejích xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 18 xxx x xxxxx nenabyla xxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx x době před 1. xxxxxx 2014 xxxxxxxx změna xxxxxxxx x xxxxx příjmení xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx matričního xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx původní xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx starší 12 xxx, xxxxxxx xx k xxxxxxx xxxx souhlas, bez xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. Knihu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx matričním xxxxxx příslušným x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023 vede xxx xxx 1. xxxxx 2024 tento xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství xxx xxxx, v xxx xx xxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx nelze x období od 1. ledna 2025 xx 1. ledna 2027 xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx všech xxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxxx techniky xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 301/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2027, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx §2 odst. 3 xxxxxx x. 301/2000 Xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx údajů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx krajský úřad, xx jehož xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2025 xx 31. xxxxxxxx 2026, xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provedené xxxx tímto dnem.

7. Xxxxx vedené xxxxxx xxxxxxxxx techniky xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 301/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2027, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2026 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxx, xxxxx xxxx ode dne 1. xxxxx 2006 xxxxxxx xx matriční xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxx xxxxx §26 odst. 3, §62 xxxx. 1, §63 xxxx. 2 xxxx §72 xxxx. 3 xxxxxx x. 301/2000 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem 1. xxxxx 2024, x xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 4, §62 odst. 1, §63 xxxx. 2 xxxx §72 xxxx. 3 zákona x. 301/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2024, xx 31. xxxxxxxx 2026, xxxxxx xxxxxxxx úřad, který xx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2027; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 301/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2027, zapíše do xxxxxxx odborně xxxxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxx 2027.

9. Ministerstvo xxxxxx předloží Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx do 1. xxxxxxxx 2028 xxxxxx x xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému; xxxxxxxx xxxxxx jsou protokoly x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, včetně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25d.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 414/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024 x výjimkou xxxx 6 x 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025 a xxxx 8 a 9, které nabývají xxxxxxxxx 1.1.2027

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 301/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

241/2001 Xx., nález ÚS xx xxx 18.4.2001 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 26.7.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2003

578/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 30.12.2002

52/2003 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Sb. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 19/2003

165/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.4.2004

422/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/66 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

21/2006 Xx., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ověřování)

s xxxxxxxxx xx 1.3.2006

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

165/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

342/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí evidence xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 3.7.2006

239/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x registrovaným xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

380/2008 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 301/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 123/2008

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

190/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

142/2012 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

333/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx ve školských xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

312/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014 x xxxxxxxx §24, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2015

371/2013 Sb., xxxxx xxxxx zákona č. 301/2000 Sb. xxxxxxxxxxx x částce č. 145/2013

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

15/2015 Xx., x xxxxxxx vojenského xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxx hranic xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

183/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 15.8.2017

279/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 21.11.2019

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

414/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024, 1.1.2025 x 1.1.2027

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §35 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.
1a) §21 xxxxxx x. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx některých xxxxxx.
3) §4 x 4b xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §666 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §67b xxxx. 20 zákona x. 20/1966 Sb., x péči o xxxxxx xxxx.
5) §5 xxxxxxxx č. 11/1988 Xx., x povinném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx matky.
6) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x tlumočnících.
Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxx.
6x) §67b xxxx. 20 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx zákona x. 422/2004 Xx.
7) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§212 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx.
8) §776 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx
8a) Zákon č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
9) Xxxxxxxx č. 297/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobu jeho xxxxxxxxxx x předávání xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx porodem xxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx).
9x) §1 x 2 xxxx. 1 xxxxxx x. 109/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona x. 563/2004 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx. x zákona x. 112/2006 Xx.
9x) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 109/2002 Sb.
9x) Xx. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx národnostních xxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 96/1998 Xx.).
§7 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §74 xxxxxx č. 94/1963 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
10x) Xxxxxx 24 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. 4. 2004 o xxxxx občanů xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx a pobývat xx xxxxx členských xxxxx.
11) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx.
12) §672 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §669 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §86a xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/1998 Xx.
15) §667 občanského xxxxxxxx.
16) §20 xxxxxx č. 40/1993 Xx., o nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění zákona x. 194/1999 Xx.
17) §52 xxxxxx x. 97/1963 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém x xxxxxxxxx.
18) Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Čl. 37 xxxxxxxx č. 32/1969 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
19x) §52 xxxxxx x. 97/1963 Xx., x mezinárodním xxxxx soukromém x xxxxxxxxx.
20) §660 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §759 xxxxxxxxxx zákoníku.
22) §37 xxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx poskytování (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx).
23) §778 xxxxxxxxxx zákoníku.
24) §29 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §28 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §77 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §835 xxxx. 2 a §851 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákoníku.
28) §661 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
29) §842 xxxxxxxxxx zákoníku.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/1191 ze xxx 6. xxxxxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx občanů xxxxxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012.

31) §7 odst. 2 xxxxxx x. 186/2013 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky).

32) Xxxxx č. 354/2019 Sb., x soudních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx překladatelích, xx znění xxxxxx x. 166/2020 Xx.

33) §16 xxxx. 5 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve znění xxxxxx č. 384/2008 Xx.

34) §780 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) §661 xxxx. 3 občanského xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) §661 xxxx. 4 občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) §835 xxxx. 1 x §860 xxxx. 1 x 2 občanského xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

39) §835 xxxx. 2 občanského zákoníku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) §851 odst. 2 a 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.