Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

301/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

HLAVA I - MATRIKA

Díl 1 - Obecná ustanovení §1 §1a

Působnost na úseku matrik §2

Matriční úřad §3

Úřad s rozšířenou působností §4

Krajský úřad §4a §4b

Zápisy do matričních knih §5 §6 §7

Sbírka listin §8 §8a §8b

Matrikář §9

Příslušnost matričního úřadu k zápisu matriční události §10 §11 §11a §12 §13 §13a

Díl 2 - Zápisy narození, uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí

Kniha narození §14 §15 §16 §17 §17a §18 §19

Kniha manželství §20

Kniha partnerství §20a

Kniha úmrtí §21 §22

Doba uložení matriční knihy a sbírky listin §23

Díl 3 - Matriční doklad, potvrzení o údajích z matriční knihy a doslovný výpis z matriční knihy §24 §24a §25 §25a §25b §26 §27 §28 §29 §30 §30a §31

Díl 4 - Doklady potřebné k uzavření manželství a ke vstupu do partnerství §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a §41

Díl 5 - Zvláštní matrika §42 §43 §44

Díl 6 - Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství §45 §46

Díl 7 - Vymezení některých pojmů a postupů matričních úřadů

Zápis do matriční knihy §47

Dodatečný zápis do matriční knihy §48

Dodatečný záznam do matriční knihy §49

Oprava zápisu v matriční knize §50

Uzavření zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamu v matriční knize §51 §52 §53 §54

Obnovení matriční knihy a sbírky listin §55 §56 §57 §58 §59 §60

HLAVA II - JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Díl 1 - Jméno §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67

Díl 2 - Příjmení §68 §69 §69a §69b §70 §70a §71 §71a

Díl 3 - Změna jména a příjmení §72 §73 §73a §74 §75 §76 §77 §78 §79

HLAVA III - ŘESTUPKY §79a

HLAVA IV - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ §80 §81 §81a §82 §83 §84 §84a §84b §84c §84d §84e §85 §86 §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §95a §96

ČÁST DRUHÁ §97

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy §98

ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §99

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST

Účinnost §100

Nález Ústavního soudu - č. 241/2001 Sb.

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 165/2004 Sb. - Čl. II

č. 499/2004 Sb. - §92

č. 167/2012 Sb. - Čl. XIX

č. 312/2013 Sb. - Čl. II

INFORMACE

301

XXXXX

xx xxx 2. xxxxx 2000

x xxxxxxxxx, xxxxx a příjmení x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

MATRIKY, XXXXX X XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxx xx státní evidence

a) xxxxxxxx, xxxxxxxx manželství, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxx xxxx na území Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx, x xxxx došlo x cizině, jde-li x xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "občan"), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx, byl-li život xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx15) x xxxxx-xx x xxxxxx.

(2) Matrika xx xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx vede kniha xxxxxxxx,

x) xxxxxxx manželství, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx manželství,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx vede xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx, xxx kterou xx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx jen "matriční xxxxx") xx xxxxxxxxx x předem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Součástí xxxxxxxx xxxxx xx abecední xxxxxx rejstřík (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxx narození, uzavření xxxxxxxxxx, vzniku xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

§1a

V tomto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů xxxxxxx úřady,1) které xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností (dále xxx "úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxx, v hlavním xxxxx Xxxxx x xx městech Xxxx, Xxxxxxx x Plzni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxxxxxx.

(2) Určení xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx k jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxxx x sbírky xxxxxx pro

a) obec, x xxx má xxxxx, x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o vstupu xx xxxxxxxxxxx (dále xxx "registrující xxxxxxxx xxxx") vede xxxxx xxxxxxxx knihu xxx xxxxxxx xxxxx vymezený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [§2 odst. 1 xxxx. x)].

(4) X xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx vede xxxxxxxx xxxx matriční xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx městskou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx, a xxx xxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vymezeném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. x)].

(5) Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x cizině, xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(6) Vedení xxxxxxxxxx knih x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx správy.

§4

Úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně.

(2) Xxxx x rozšířenou působností xxxxxxx xxxxxxxxx (§28) xxxxxxx, oddacích a xxxxxxxx listů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx uváděných xx xxxxxx listin x x xxxxxxxxx matriční xxxxx xxxxxx xx 31. prosince 1958, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,, xxxxxxxx matričními xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx x aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx matriční úřady xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§4x

Xxxxxxx xxxx

(1) Krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti na xxxxx matrik, užívání x xxxxx jména x příjmení u xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx provádí ověřování (§28) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úmrtí, xxxxxxxx matričními úřady x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zařazeny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedených xx 31. xxxxxxxx 1958, xxx-xx o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x vedení matričních xxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx matričních knih x xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "zkouška") x xxxxxxxxxxx xxxx, x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx městské xxxxx nebo zaměstnance Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx matričního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti na xxxxx xxxxxx, užívání x xxxxx jména x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx.

Zápisy xx matričních xxxx

§5

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x prohlášení manželství xx neplatné, xxxx x tom, xx xxxxxxxxxx nevzniklo, xxxxxx xxxxxxxxxx, zrušení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx partnerství nevzniklo xxxx že je xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxx, určení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a další xxxxxxxxxxx, jimiž se xxxx a doplňují xxxxxx x matriční xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), je-li xxxxxxxx událost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx matričním xxxxxx (§1) nebo zvláštní xxxxxxxx (§3).

(2) Změny x xxxxxx zápisů x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx listin xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx.

§6

(1) Xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx události, matriční xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, matričních skutečností, xxxxxxxxxxx xxxxxx, změn x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx provedeném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odlišují xx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vedené, xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx knize xxxxxxxxx xxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §5 xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oznámení xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx podkladů, popřípadě xxxxxxx oznámení.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx krajský xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx matričních xxxxxxx x potvrzení x údajích zapsaných x xxxxxxxx knize x xxxx úřední xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vhodném xxxxx, kde xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x matričních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx poškozením a xxxxxxxxx matriční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

Sbírka xxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok samostatně. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxx či opravu.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx rok xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx následujícího roku.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x provedení dodatečného xxxxxx xxxxxxxx události, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx krajského xxxxx, xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dodatečný xxxxx xxxxxxxx události, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx změny x xxxxxxxx xxxxxxxx knihy. Xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zápis matriční xxxxxxxx, matriční skutečnosti, xxxxxx xx změny xx druhopisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx události, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, opravy xx xxxxx provedeného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Listiny, na xxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dodatečný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx či xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedených do 31. xxxxxxxx 1958. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx druhopisu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 1958 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx matriční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx změny xxxxxxxx. Zápis se xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx zaměstnance xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx listin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958. Xxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx sbírky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 1958 xxxx zneužitím xxxxx a před xxxxxxxx xxxx poškozením.

§8x

(1) Xxxxxxxx úřad, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povolí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx druhopisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. prosince 1958 x xxxxx xxxxxx x nich x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) statutárním xxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx vedené těmito xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949, nebo

d) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx orgány xxxxx xxxx před xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx povolí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx z xx x přítomnosti xxxxxxxxx xxxx xxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx sbírce xxxxxx

x) xxxxxxx osobě, xxxxx xx zápis xxxx, xxxx jejímu xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxx územních samosprávných xxxxx, nebo

c) fyzické xxxxx, xxxxx prokáže, xx je to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu xxxx xxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedené xx 31. xxxxxxxx 1958 xxxxx xxxxxxxxxx x po dovršení 12 xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnuto o xxxxxxx osvojení; pokud xxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sbírky listin xx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x utajení xxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxx22), xxxx xxxxxxxxxx pouze matka xxxxxx x xx xxxxxxxx 12 xxx x xxxx.

(5) Matriční xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxx úřad xxxx xxxxx sbírky listin xxxx doslovný xxxxx x xxxxxxxxx matriční xxxxx vedené do 31. xxxxxxxx 1958, xxxxx xxx xxxxxxx x kopií xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Za xxxxx rodiny xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, děti, xxxxxxxxx, vnuci x xxxxxxxx.

§8x

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 uložen x Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxx, v xxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dodatečný xxxxx xxxxxxxx události, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Zápis se xxxxxx datem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx proveden, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx se zněním xxxxxx xxxxxx tento xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, státnímu oblastnímu xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. prosince 1958,

b) xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958, xxxxxxx dodatečný xxxxx matriční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx změny na xxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xx xxxxxx druhopisu. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx matriční knihy, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx matriční xxxxxxxx, matriční xxxxxxxxxxx, xxxxxx či xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8x vložen právním xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

§9

Xxxxxxxx

(1) Matrikářem xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx obce, x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úseku matrik x xxxxxxxx občanství xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.1a)

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Obsahem xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jména x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, ověřování xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx x užívání xxxxxxxxx techniky.

(3) Zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zkoušku x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx při xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nejdříve xx 60 xxx x xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx zkoušky, xxx xxx uchazeč nevyhověl.

(5) Xxxxxxxx, x xxxx xxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, starosta, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, náměstek xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy a xxxx náměstek, pověřený xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx části xxxx úřadu městského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Magistrátu hlavního xxxxx Prahy xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx listin; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x těchto xxxxxxx,2) x to i xx skončení xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Matrikář x xxxxxxxx matričního xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxx narození a xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zemřela.

(2) Nezjistí-li xx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx zápis xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx se xxxx xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x dopravním xxxxxxxxxx, xxxxxx narození nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x dopravního xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzické osoby xx xxxxxx je xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

§11

Xxxxxxxxx x xxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11x

(1) Snoubenci xxxxxxx xxxx, že spolu xxxxxxxx xx manželství xxxx

x) starostou, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx místostarostou obce, xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadem, xx-xx jeden xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx obvodu, x xx xxxxx xx správním obvodu xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo pověřeným xxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Prahy, jakož x před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx statutárního města xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx statutárního města.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, že xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, musí být xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx v místě xxxxxxx obcí pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx obřadů.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrožen15), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx územně členěného xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxxxxx matrikáře.

§11a vložen xxxxxxx předpisem x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§12

Matriční xxxx xxxx xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx správním xxxxxx xxxx mimo xxxx xxxxxxxxxx radou xxxx.

§13

(1) X vydání xxxxxxxxx, xx snoubenci xxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, (dále jen "xxxxxxxxx")4) je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx být manželství xxxxxxxx. K xxxxxxx x xxxxxx osvědčení xx třeba předložit xxxxxxx potřebné k xxxxxxxx manželství. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§13x

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx partnerství xx xxxxxxxxxxxx matriční xxxx.

(2) Xxxxx vstupující xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx matriční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx k xxxx určí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§13x xxxxxx právním předpisem x. 312/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxx 2

Zápisy xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x úmrtí

Kniha xxxxxxxx

§14

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, místo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxx x místa xxxxxxxx, xxxxx čísla, xxxxxx xxxxxxxxx a místo xxxxxxxx xxxxxx rodičů,

e) xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxx osoby x souvislosti x xxxxxxx.4a)

(3) Xxxxx xx xxxxx narození xx xxxxxxx

x) xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx živého xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx ústního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní služby; x tomto oznámení xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx o narození xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x porodem, xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx jedná o xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, popřípadě učiní-li xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx jazyce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.6)

§15

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxx ukončen; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx poskytl xxx xxxxxx nebo xx xxxxxx zdravotní xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden x xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatrovník.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx dozvěděla.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx učiní xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xx schopna oznámení xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx oznámení xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx narození xxxxx poskytovatel oznámil xxxxx odstavce 1.

§16

(1) K xxxxxx xx xxxxx narození xxxxxx narozeného xx xxxxxx manželství xxxxxxxx xxxxx x rodičů

a) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, nebo cestovní xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx údaj x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x oddacího xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx knihy xxxxxxxx xxxxxx narozeného xxxx manželství, xxxxx xxxx xxxx znám, xxxxxxxx xxxxx

x) prohlášení x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvodu manželství, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx úmrtní xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx průkaz, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xx vydán,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx správnosti xxxxx, xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xx knihy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jehož xxxxx xx xxx, xxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx23), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) souhlasné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx souhlas xxxx, xxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, potvrzený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x dítěti,

c) rodný xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx matka xxxxxx rozvedená, xxxx xxxxxx list xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx cestovní xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxx-xx mu xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zjištění, xxxx ověření správnosti xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx nebyly xxx následně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z rodičů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxx doklady xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx dítěte xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx rodič xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx prohlášení rodičů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6). Účast xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx případech učinit. Xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministrem xxxxxxxxxxxxx xxxx předsedou xxxxxxxxx xxxxx, xxxx tlumočník xxxxxx xxxx xx xxxxx matrikáře, x xx ve znění xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Určit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, zejména x xxxxx, xxxxx xxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx rodičů, xxxx xxxxxxx z xxxx.

§17

(1) Xxxxx dítěte, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,22) xx xxxxx narození xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx zdravotnickém xxxxxxxx, xxx porod xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 1, přičemž xxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx knihy xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zápis dítěte xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx lékaře xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx narození xxxxxx. Xxxxxxxx šetření x xxxxxx xxxxxx předává xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx.7)

(3) Xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zjistit datum xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxx učiní xxxxxxxx xxxxx a xxxxx narození dítěte xxxx soud.

(4) Xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xx v xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušného x provedení zápisu xxxxxxxx xx matriční xxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx záznam x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Dnem změny xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx24). Xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx x xxxxxxxx léčby xxx xxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

§18

(1) Jméno, popřípadě xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx jeden xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxx xxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxx oblasti xxxxxx xxxx pozastaven, xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dítěte xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx.

(2) Xxxxxxx mohou xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx; xxxxxx, xxxxx xxxx občanem x xxxxx xxxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx jmen. Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxx obdobně.

(3) Souhlasným xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx prohlášení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise.

(4) Matriční xxxx nezapíše xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx měsíce od xxxxxxxx dítěte, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx dítěte, xxxx

x) xxxx dítěti xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxx nelze xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nejsou známi.

§19

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, mají-li xxxxxxxx různá, zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nevyplývá-li z xxxxxxxx listu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx příjmení, na xxxxx užívání se xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx příjmení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodičů, xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, které x xxxx, xxx x xxxxxx došlo, má xxxxx x rodičů xxxx dítě. Xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x xxxxx rodiče xxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx příjmení xxxxx xxxxxx rodičů. X xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx souhlas. Xxxx dohodu nelze xxxxx.

(3) Dítěti, xxxxx xx xxxxxx v xxxx xx uzavření xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx dne poté, xx xxxxxxxxxx zaniklo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, nebo xxxx, xx xxx xxxxxx matky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx manželé xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx8).

(4) Xxxxxx-xx se xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ženě xxxxxxxxxx, x něhož xx má xx xx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxx oplodnění xxxxxxx23), xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx dohodli xxxxx odstavce 2.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx se xx xxxxx narození xxxxxxxx matky, xxxxx xx v xxxx xxxxxxxx dítěte.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx rodičů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx soudu.

Xxxxx manželství

§20

(1) Do xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx rodná příjmení, xxx, měsíc, xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx čísla, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx muže x xxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) den, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx manželství,

c) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, xxx, xxxxx, xxx x xxxxx narození rodičů xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x příjmení x x xxxxxxx, že xx xxxxxxx ponechají xxxxxxxxx příjmení, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx tvaru,

e) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx svědků; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxx rodné xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx narození,

f) xxxxx zápisu a xxxxxx matrikáře.

(2) Xxxxx xx xxxxx manželství xx provede xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx manželství (§40). Xxxxxxxxxx xxxxx matrikář xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§3338).

§20a

Kniha xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodná xxxxxxxx, xxx, měsíc, xxx x místo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx partnerů,

b) xxx, xxxxx, rok x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx, měsíc, xxx a xxxxx xxxxxxxx rodičů partnerů,

d) xxxxx zápisu x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zápis xx xxxxx partnerství xx xxxxxxx na xxxxxxx protokolu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§40a). Zapisované xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx potřebných xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx (§33 xx 35).

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Kniha xxxxx

§21

(1) Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxx, měsíc, xxx x místo xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, den, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx, státní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, partnera8a),

d) xxxxx xxxxxx x xxxxxx matrikáře.

(2) Xxxxx xx knihy xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx zemřelého, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx (§10 xxxx. 4).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx matričnímu xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxx xxxx zemřelého, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx listu x xxxxxxxxx zemřelého9).

§22

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx úmrtí xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx ani xx xxxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxx xxxxx úmrtí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxx místo, xxx xxxx xxxx nalezeno25).

(3) Xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxx datum úmrtí xxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxx o xxx xxxxx oznámení xxxxx x xxxxx úmrtí xxxx xxxx.

§23

Doba uložení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx knihy xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 100 let,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 75 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 75 xxx,

x) xxxxx xxxxx xx xxxx 75 xxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxx archivu, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih x sbírky xxxxxx xxxxxxxx uložené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx matriční xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx 100 xxx,

x) xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx 75 xxx,

x) xxx-xx x xxxxxx partnerství, sbírky xxxxxx po dobu 75 xxx,

x) jde-li x zápisy xxxxx, xx xxxx 75 xxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih x sbírky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastnímu xxxxxxx. X hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Archivu xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxx listin.

Xxx 3

Matriční doklad, xxxxxxxxx x údajích x xxxxxxxx knihy x xxxxxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxx

§24

(1) Xxxxxxxx doklad xxxxxxxx xxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zvláštními xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zapsané x matriční xxxxx x původním x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vydá, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx listin, matriční xxxxxxx, potvrzení o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, doslovné xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadem, úřadem x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24x

Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx narození, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx partnerství x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úmrtí.

§24a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 312/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§25

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx doklad, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx matriční xxxxx x xxxxx výpisy x nich x xxxxxxxxxxx matrikáře

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx týká, nebo xxxxxx xxxx rodiny, xxxxx sourozencům x xxxx zmocněncům xxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) statutárním xxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx vedené těmito xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx dovršení 12 xxx i xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx soudem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; pokud xxxx xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx nahlédnout xx xxxxxx až xx xxxxxx svéprávnosti.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx matka požádala x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx22), xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx x po xxxxxxxx 12 xxx x xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx9a) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx9b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Matriční xxxx vydá xxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx na jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxx jeho xxxxx xx společné xxxxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx pohřbu.

(6) Xx xxxxxx fyzické osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a) x d), xxxxxxxx 5 a x §25a xxxx. 1 xxxx. x) vydá xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhotovený xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx30) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(7) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x),

x) pro xxxxxx potřebu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x xxx xxx xxxxxxx x kopií xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxx xxxxxxxx 5 x vydání xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§25a

(1) Registrující matriční xxxx vydá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx partnerství x xxxxx xxxxxx z xxxx x přítomnosti xxxxxxxxx

x) fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx úřední xxxxxxx státních orgánů xxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxx

x) xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx, xx je xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků.

(2) Xxxxxxxx výpis z xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,

a xxx xxx pořídit x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) x x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doslovného výpisu x xxxxxxxx knihy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx její xxxxxx xx xxxx moci xxxxxx xxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§25b

(1) Matriční xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx matriční xxxxx nebo v xxxxxxxx knize vyhledávat x xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx provedení dotčeného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx 100 xxx x xxxxx xxxxxxxx, 75 xxx x knihy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 30 xxx x knihy úmrtí.

(2) Xxxxxxxx xxxx, xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx krajský úřad xxxxxx nahlédnout xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 nebo x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx výpisy x nich x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx provedení dotčeného xxxxxx x matriční xxxxx xxxxx 100 xxx u xxxxx xxxxxxxx, 75 let x knihy xxxxxxxxxx xxxx knihy xxxxxxxxxxx x 30 let x xxxxx xxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o údajích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x doslovný xxxxx x xxxxxxxx xxxxx vedené v xxxxx než xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx matričního xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, může být xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v matričním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tj. v xxxxx xxx českém xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxx vydán xxxxxxxx doklad x xxxxxxxx jména, popřípadě xxxx, podle xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x této podobě.

(3) Xx xxxxxx občana, xxxxx xx příslušníkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx x matriční knize xxxxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx dokladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx9c) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx předložit doklad xxxxxx xxxxxxx6). Xxx-xx x xxxxxxxx příjmení xxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Do xxxxxxxx knihy xx xxxxxxx, že byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x příjmení x xxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx jména, xxxxxxxxx jmen, a xxxxxxxx xxxxxxx latinkou x xxxx cestovním xxxxxxx.

§27

X xxxxxxxxx dokladu xx uvede xxxxx, xxxxxxxxx dvě xxxxx, x xxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§28

Mají-li být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, měsíc x xxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, datum x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx dítěte; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vydává.

§30

Oddací list obsahuje

a) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a jejich xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx manželů,

e) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, označení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx doklad xxxxxx.

§30x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) den, xxxxx, xxx x místo xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodná xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx rodná xxxxx,

x) xxx, xxxxx, xxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx rodná xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 312/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§31

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx,

x) den, xxxxx, rok x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu zemřelého,

e) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx8a),

x) datum, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, který xxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxx potřebné x uzavření xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

§32

Xxxxxxxxx xxxx xx, kdo chtějí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33

Xx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, která chce xxxxxxxx xx partnerství, xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx matričnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §32 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel (xxxx xxx "výpis z xxxxxxxx obyvatel") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx z evidence xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx úmrtní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx, nebo úmrtní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8a).

§34

(1) Je-li snoubenec xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, občanem, xxxxx xx trvalý pobyt x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §33, nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx cizím xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Doklady xxxxxxx x §33 xxxx. x) a x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx, která xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx.

§35

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§32) xxxxxxx

x) rodný xxxx,

x) xxxxxx o státním xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx státem vydáván,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx-xx cizím xxxxxx xxxxxxxx,

x) úmrtní xxxx xxxxxxxxx manžela, jde-li x xxxxxxxxxx cizince; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxx skutečnost uvedena x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx o právní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx cizince,

g) potvrzení x tom, xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxx xx platné, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení partnerství, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8a), xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxx x partnerství8a),

i) xxxxxx, kterým xx xxxxx prokázat totožnost.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx chce xxxxxxxx xx partnerství, xxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x občana Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, nebo xxxx rodinné xxxxxxxxxxx10a). Xxxx potvrzení xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx starší 7 xxxxxxxxxx dnů.

(3) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx občanství lze xxxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx k xxxx xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx partnerství x xxxxx xxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dokladů uvedených x odstavci 1 xxxx. a) až x) x h) xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx spojeno x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx snoubenec, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "bezdomovec"), xxx xxx povolen xxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,11) xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 16 xxx xxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§32) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx12).

§38

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx správním xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx uzavřeno. K xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx plnou xxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(2) Písemná xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v mužském x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx zmocniteli xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx uzavřít xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx spolu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx manželství.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx svéprávnost xxxx v xxxx xxxxxxx omezena.

§39

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxx nemluví xxxx xxxxxxxx česky, xx xxxxx xxx prohlášení x uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx6). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx manželství xxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx. Nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx rukou xxxxxxxxx, x xx xx znění slibu xxxxx zákona x xxxxxxxx x tlumočnících.

§40

O uzavření xxxxxxxxxx xx sepíše xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, je-li manželství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx-xx xxxx přítomnost x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§39),

x) xxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§40x

X xxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) tlumočník, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (§39),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x vstupu xx partnerství xxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§41

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,15)

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx části xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem, zašle xxxxx úřad do 3 pracovních xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx matričnímu xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx manželství,

b) v xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidla plujícího xxx státní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zapsaného x xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, x xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, rovněž xxxx xxxxxxxxx vojenské jednotky Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, zašle oddávající xxxxxxxx o uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zašle oddávající xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 1, který xx xxxxxxxxx x provedení xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx alespoň xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx známy xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vylučovaly. Xxx-xx o manželství xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxx s protokolem x xxxxxxxx manželství xxxxxx vyjádření xxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx cizinci, oddávající xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 5

Xxxxxxxx xxxxxxx

§42

(1) Xx zvláštní matriky xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx došlo xx

x) xxxxx cizího xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) námořním xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx státu.

(2) Do xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu.

(3) Xxxxx-xx k narození, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzniku xxxxxxxxxxx xxxx úmrtí xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx-xx tento xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xx občan povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad, xx občan xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxx matrikou.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxx národní xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x zdravotními xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "úřední xxxx") xxxxxx list xxxx doklad o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§43

(1) Xxxxxx x xxxxx xx zvláštní xxxxxxx se xxxxxx x zastupitelského xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx nímž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx učinil xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx x xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx být xxxxxxx xx xxxxxxxx matriky; xxxxx-xx xxxxxxxxxx matriční xxxxxx pro závažnou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx provést xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxxx, které xx xxxxx xxxx,16)

x) další xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx správnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx knihy, xxxxx-xx xx prokázat doklady xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx b).

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx matričních xxxx (§14, 20, 20a x 21), a xxxxx xx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Doklady xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx matrice.

(4) Xxxxx xx zvláštní matriky xx provede x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření manželství x xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx15), pokud x uzavření xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, velitelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rejstříku x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx-xx alespoň xxxxx xx snoubenců xxxxxxx.

(5) Zápis xx xxxxxxxx matriky xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxxx obdrží xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv. Xxxxxxxx xxxxxxx může požádat xxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx upřesnění xxxxx. Xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sama. Ověření xxxxxxxxxxxx matričního xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx orgánu cizího xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§44

Správní xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx základě mezinárodních xxxxx xxxxxxx vystavené xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 6

Xxxxxxxxxx o xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx manželství x xxxxxxxxxx o právní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

§45

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vydá xx xxxxxx občana xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,18) matriční úřad xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě posledního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx pobyt xxxxx xxxxx, Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

§46

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx partnerství obsahují

a) xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení,

b) datum x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) osobní xxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu,

f) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, xx xxxxx, popřípadě bezdomovec, xxxxx má xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx partnerství,

h) xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx druhého snoubence, xxxxxxxxx druhé osoby, xxxxx xxxx vstoupit xx partnerství,

i) datum xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pas xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx,

x) úřední xxxxxx x bydlišti x x xxxxxxx stavu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx trvale x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx manžela, xxxxxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8a).

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx chce xxxxxxxx xx partnerství, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx partnerství, x xxxxxx vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx partnerství xxxxxxxxxxxxxxx zmocněnce, musí xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx ověřen.

(5) Vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti xx xxxxxx xx partnerství xx vydávají xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx jejich xxxxxx.

Xxx 7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§47

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, uzavření xxxxxxxxxx, xxxxxx partnerství xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§48

Dodatečný zápis xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx rozumí zapsání xxxxx x narození, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx časovou posloupnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx záznamem xx xxxxxx zapsání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§5 odst. 1 xxxx. b)] xx xxxxxxxx zápisu (§51).

§50

Xxxxxx zápisu x xxxxxxxx knize

Opravou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nesprávných xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.

§51

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dodatečného xxxxxxx x xxxxxxxx knize

Zápis, xxxxxxxxx zápis, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx uzavřeny xxxxxxxx matrikáře x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx.

§52

§52 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 342/2006 Sb.

§53

Xx xxxxxxxx knihy xx zapíše osvojení xxxxxx nebo cizince xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx knize xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxx cizinec x manželství x xxxxxxx, zapíše se xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x x tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§54

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xx zápisem x xxxxxxxx, uzavření manželství xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx matriční xxxxx xx vydá xxxxx xxxx oddací list xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx xx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího státu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vstoupila xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx takový xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky xx po xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xx jejím xxxxx, Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx úmrtním xxxxxx.19)

§55

Xxxxxxxx matriční xxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx knihy, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 1958 ztratí, nebo xxxxx, xxxxxxxxx matriční xxxx xxxxxx obnovení, xxxx určí druhopis xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx úřadem.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx kniha xxxxxx xx 1. xxxxx 1959 xxxxxx, xxxx zničí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx, nebo zničí xxxx matriční knihy xxxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx úřad s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx knihy xxxxxx, xxxxxxxxxx nového xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x cizím xxxxxx, xx je obtížně xxxxxxx, xxxx úřad x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx matriční xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx knihy xxxx xxx xxxxx spojeny xxxxxx xxxx provlečením xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazeného xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zařazeného xx krajského úřadu x xxxxxxxxx doložkou.

(4) Xxxxxx-xx xx, xxxx xxxxx sbírka xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx ji opis xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx kopie pořízená xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxx jiných xxxxxxx. Listiny, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx sloužily x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxxx doklad, xxxxx má xxx xxxxx xx xxxxxx x matriční xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx archivu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo úmrtí xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xx zápisu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Archivu hlavního xxxxx Prahy, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx městské xxxxx Xxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx doklad, xxxxx xx xxx vydán xx zápisu x xxxxxxxx knize vedené xx 31. xxxxxxxx 1949 xxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx Úřad městské xxxxx Xxxxx 1.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xx zápisu x xxxxxxxx xxxxx vedené xx 31. xxxxxxxx 2002 xxx území xxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx části Xxxx-xxxxx.

(5) Za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx správní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

§57

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dodatečný xxxxxx x matriční xxxxx, xxxx opravu zápisu x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx překladem xx xxxxxxx xxxxxx6), xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx30).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx19a), xxxxx-xx x xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx30). Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx ověření xxxxxx prominout, je-li xxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxx-xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx manželství, xxxxxx xxxxxxxxxxx, úmrtí, nebo x xxxxxx čísle, xxxxxxx xx oprava xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx knihy, nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx v matričním xxxxxxx, xxxxxxxxx matriční xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx údaje v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedených x xxxxxx veřejných xxxxxxxxx, považují se xx správné údaje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx opak.

(4) Xxxxxxxx xxxx provede opravu xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x odstavci 1 v xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, a x xxxxxx nezletilých xxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx matriční xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze xx jejich xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx xxxx xx xxxx nejméně 5 let xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxx, x jakém xx uvedeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx.

§59

Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xx každý xxxxxxx xxxxxx k dotazu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§60

Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx na xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se vztahuje xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx jim bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX X XXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxx

§61

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad, má xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, která xxxx xxxxxxx na xxxxx matričním xxxxxxx.

(2) Xxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx26).

§62

(1) Do xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx jména xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx ženské x xxxxxx. Matriční xxxx xxxx nezapíše xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxx jméno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mají-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodiče. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jména xxxx xxxx xxxxxxx podobě, xx občan povinen xxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx.6)

(2) Xxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxx x úředním xxxxx xxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx v matriční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxx druhého xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §18. Za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonní xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx staršího 15 xxx xxxxxxx x prohlášení xxxx xxxxxxx, xxx něhož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxx xxxx matričním úřadem xxxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxx před xxxxxxxxx úřadem, v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, v xxxxx knize xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jméno, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx učinit xxxxx xxxxxx a xxxxx xx vzít xxxx.

(5) Jde-li x xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx a xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno xxxx xxxx, xxxx xxxxx prohlásit, xxxxx x xxxx, popřípadě, xxxxx dvě z xxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§63

(1) Užívání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jména xxxxxxxxxx povolení.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx užívat xxxxxx xxxxxx cizojazyčného xxxxx, xxxxxxxxx jmen, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx knize xxxxxxxx xx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxx, není-li xx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx. X xxxxxxx pochybnosti, xxx jde x xxxxxx podobu xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření znalce.6) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x nelze xx xxxx xxxx.

§64

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx do 6 xxxxxx xx právní xxxx rozsudku x xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxxx zletilosti xxxxxxxxx, zvolit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx to, xxxxx xx zapsáno v xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx pouze jedno xxxxx, mohou mu xxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx souhlas, xxx xxxxx xx xxxxx jména nebo xxxxxxx jiného nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo manželkou xxxx xxxxxx, práva xxxxxxx x xxxxxxxx 1 mají xxxxxxx.

(3) Xxx-xx o osvojení xxxxxxxx fyzickou osobou, xx práva xxxxxxx x odstavci 1 xxxx osoba.

(4) Na xxxxxxx jména, popřípadě xxxx, xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §18 a 62.

§65

Xxxxx, xxxx zrušení xxxxxxxx xxxx xxxx xx jméno, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §64.

§66

X přijetí xxxxxxxxxx xxxxx §64 je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxx x narození xxxxxx x knize xxxxxxxx, xxxxxx vede, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx knize xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§67

(1) Prohlášení x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) místo xxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, x xxxxx xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx prohlášení xx nezletilce,

d) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxx činěno osobně, xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx x matriční xxxx na prohlášení xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) X prohlášení se xxxxxxx

x) xxxxx list xxxxx, jejíhož xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx §64,

x) xxxxx listy xxxxxxxxx xxxx uvedených x §62, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxx 2

Příjmení

§68

(1) Xxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx příjmení, xxxxx xxxx uvedena xx xxxxx matričním xxxxxxx.

(2) Rodným příjmením xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, určení otcovství xxxx osvojení xx xxxxxx svéprávnosti xxxxxx x v xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxxxx žen xx tvoří x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxx, jíž xx xxxxxxxx manželství xxxx vznik xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x mužském xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte lze xx základě xxxxxxx xxxxxx uvést příjmení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tvaru.

Není-li xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx tvar xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rodičů.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, jíž xx xxxxx týká, x xxxxxxx tvaru, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx listinou.

§69x

(1) Xx základě xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx její xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx knize x xxxxxxx x xxxxxxxx české xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x mužském xxxxx.

Xxx-xx x dítě xxxxxx 15 xxx, xxxxxxx se x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx nemůže xx xxxxx tvaru xxxxxxxx xxxxx. Není-li xxxxx xxxxx znám, xx xxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx rodičovské xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Žádost xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxx x kteréhokoli xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx matričního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx užívá xxxx xxxx dítě xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

(5) Uvede-li xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx doklady se xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx tvaru.

(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx téhož příjmení x xxxxxxx xxxxx xxxx posuzovány xxxx xxxxx příjmení (§72).

§69x

Xxxxx-xx xxxx x xxxxxxx x §69 xxxx §69a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx x kteréhokoli xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxx v xxxxxxx x pravidly xxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxx starší 15 xxx, xxxxxxx se x žádosti xxxx xxxxxxx, xxx něhož xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx jeden rodič xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zbaven xxxx xx výkon xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pozastaven, xxxxxx xx xxxxxx tvar xxxxxxxx dítěte xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§69x xxxxxx právním předpisem x. 312/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§70

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx více xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx:

x) nabyl-li xx xxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx-xx souhlasně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx příjmení druhého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předchozí,20) xxxx

x) jde-li o xxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx příjmení, nebo

e) xxxxx-xx je x xxxxxxxxxxx s osvojením27).

(2) Xxxxxxx osoba, jejíž xxxxxxxx xxxx zapsána x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxx jedno, xxxxxxxxx xxx příjmení. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx takovéto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx společným xxxxxxxxx bude xxxxxx x na xxxxxx xxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxx od užívání xxxxxxxxxx příjmení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx si ponechá xxx xxxxxxxxx příjmení, xxxxx xx xxxxxxx x více příjmení, x tato příjmení xxxxxxx xxxxxxxx nezletilé xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x upuštění od xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx manželství xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx druhého manžela x xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx děti xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příjmení, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxxxx matričním úřadem, xx se dohodli xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx manželů. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28).

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx cizozemském xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokladu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx cizího státu.

(6) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx cizího xxxxx xxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2012.

§70x

(1) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx státním občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, kterou xx umožňuje xxxxxx xxxxx x tradice xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxx-xx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Prohlášení se xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, popřípadě jména, xxxx xxxxxxxx zapsáno. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x prohlášení xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx.

(2) X prohlášení podle xxxxxxxx 1 nezletilého xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx tento xxxxxxx. Xxxx-xx souhlas xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx listině obsahující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx rodič znám, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx druhého x xxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 312/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§71

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx zapíše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx manžela, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.21)

§71x

Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prohlásit xxxx kterýmkoli xxxxxxxxx xxxxxx, že si xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx29).

§71x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxx 3

Změna xxxxx x xxxxxxxx

§72

(1) Xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zejména xxxxx, xxx-xx x příjmení xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xx-xx xxx xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, žádá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x změnu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx naopak, žádá-li x xxxxx jména xx jméno xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx jméno, xxxxx xx žijící xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x existenci xxxxx xxxx jeho xxxxxxx podobě, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydaný znalcem.6)

(4) Xxxxx jména xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx

x) xx neutrální xxxxx x příjmení, xxxx-xx xxxxxxxx léčba xxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx, byla-li xxxxx xxx změnu pohlaví xxxxxxxxx24).

Xxxxxxxx-xx fyzická osoba xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx narození xxxx xxxxxxxx v souladu x pravidly české xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx novému xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o tom xxxxxxxx soudu.

(6) Fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, lze povolit xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, jen xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxx xxxxxx azyl xxxx xxxxxxxxx ochrana podle xxxxxx x azylu.

§73

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx manželů.

(2) Xxxx-xx manželé xxxxxxxx xxxxxxxx x je-li xxxxxxxx xxxxx příjmení xxxxxxx z nich, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx druhého manžela x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx x rodiče xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx nezletilý, xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeden z xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx příjmení xxxxxxxxx, xxxx xxx být xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx společného xxxxxxxx.

§73x

X xxxxxxxxx osob, xxxxx změnily xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx příjmení xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxx x zápise úmrtí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§74

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxx x místě xxxxxxxx pobytu xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx k projednání xxxxxxx matriční úřad xxxxx místa posledního xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx není xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx k projednání xxxxxxx Xxxx městské xxxxx Xxxxx 1.

(3) Xxxx-xx pro to xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxx narození xx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxx změněno, zapsáno.

§75

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, případně xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx nebo vzniku xxxxxxxxxxx8a) xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte,

d) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx dětí, xxxxxxxx-xx xx xxxxx jména, xxxx xxxxxxxx i xx tyto xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx občanství žadatele, xxxx nezletilého xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx.

§76

(1) K xxxxxxx x povolení xxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx žadatele, xxxx xxxxxxxxxxx dítěte, popřípadě xxxxxx x uzavřeném xxxxxxxxxxx8a),

x) xxx-xx x xxxxx rozvedené, pravomocný xxxxxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx8a) xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx8a),

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx, úmrtní xxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx o státním xxxxxxxxx,16)

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxx, xxx-xx o xxxxx jejího xxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte musí xxx dále přiložen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu nahrazující xxxxx xxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxx xx xxxxxxxx s uvedenou xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 není třeba xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxx; v xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) pokud xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx výkon jeho xxxxxxxxxx odpovědnosti x xxxx oblasti omezen xxxx xxxxxxxxxx; x xxx xxxxxxx se x žádosti přiloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxxx.

§77

(1) Xxxxx, který xxxx v xxxxxxxxxx x cizincem, x xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx příjmení, xxxxx xx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xx tohoto cizince.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx nepředkládá, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.18)

§78

Xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx ve věci xxxxx xxxxxxxx občana, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxx,

x) xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx trvalý xxxxx, jsou platná xxx xxxxxxx i xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) kdy xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx x na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poté, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx x změně xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x pro xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §78, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§79x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx zničí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx narození, úmrtí, xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxxxxxxx partnerství stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §61 xxxx. 1 x §68 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx matričním xxxxxxx xxxxxxx matričním xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) určí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k témuž xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx před soudem.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000 Kč.

§79a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX, ZMOCŇOVACÍ X XXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§81

Xx veřejnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a osobním xxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v mezích xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejnou listinu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§81a

Doklad, xxxxx xx xxxxx třeba xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx vedené matriční xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§82

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx knihách, xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jména, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx; pokud xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§83

(1) Soudy, xxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx souhlasných xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx matriční xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx. Tyto doklady, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznam do xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxx, xxxx souhlasného xxxxxxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 doručována xx xxxxxx a xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx lhůty, nejdéle xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x převzetí rozhodnutí.

§84

K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx knih xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx správní xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§84x

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§84b

§84b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§84c

Údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx dále předávat.

§84c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2012 Xx. x účinností xx 1.7.2012

§84x

§84x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§84x

§84x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§85

Jestliže xxxx v xxxxxxxx knize xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1949 dvě xxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené xx prvním místě. Xx-xx však xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx hlavní, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§86

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx zapsána x 31. xxxxxxxx 1949 dvě xxxxx, xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx jména xxxxxx. Má-li x xxxx xxxxxxxx knize xxxxxxx xxxx než xxx xxxxx, xxxx xxxx matričním úřadem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx zapsaných xxxx bude užívat xxxx xxxxx.

(2) Prohlášení xx xxxx xxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx matričním xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx jsou jména xxxxxxx. Matriční xxxx, x jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jichž se xxxxxxxxxx xxxx, postoupí xxxx prohlášení xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx knize xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx jednou x nelze xx xxxx xxxx.

§87

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §5, §8a xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), §8a odst. 2 xxxx. x) nebo x), §8a odst. 3 xxxx 4, §12, 13, §16 xxxx. 6, §19, §25 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), §25 xxxx. 2 xxxx 3, §25 xxxx. 6, §25 xxxx. 7 xxxx. a), §25a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), §25a xxxx. 2 xxxx. x), §25b, §26 xxxx. 2 xxxx 3, §28, 45, §46 xxxx. 3,&xxxx;§53, §57 odst. 2, §62 xxxx. 1, 3 xxxx 5, §63 odst. 2, §64 xxxx. 1, §69 xx 71 xxxx §86 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx se o xxx xxxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povede matriční xxxxx, převezme nejpozději xx jednoho xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,1) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx působnost xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§89

Sbírku xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xx 1. xxxxx 2006 xxx xxxxxx počítačového záznamu.

§90

(1) V případech, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x druhopisy xxxxxxxxxx knih x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §23, xxxxx xxxxxxxx xxxx, úřad s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx 2 xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx příslušnému archivu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx prvopis xx xxxxxxxx matriční xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úřadu x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx matriční úřad x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§23) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x příslušného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx vyhotovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 3.

§91

(1) Matriční xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich vydání xxxxx předpisů xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1949 (xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, nebo oddací, xxxxx xxxxxx xxxx), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona (xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx),

xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§58).

(2) Xxxxxxx xxxx xx považuje xx xxxxxxxx listinu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx

x) obsahuje údaje xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1949.

§92

Xxx xxxxxxxx matričních xxxxxxx xx xxxxxx x matričních knihách xx údaje xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx při dodatečných xxxxxxxx matričních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx záznamech xxxx xxxxxx změnách.

§93

§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2004 Sb.

§94

Xxxxx xx zvláštní xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1950, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nyní xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§95

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§95a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx částí nebo xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx statutárních měst, xxxxxxxx xxxxx, starostovi, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§96

Ministerstvo stanoví prováděcím xxxxxxx předpisem

a) xxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx obvody,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx obvody,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vedení předem xxxxxxxxx matričních xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxxxx xx matričních xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x doslovných xxxxxx x xxxxxxxxxx knih,

g) xxxxxx označení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x matričním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx partnerství,

h) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx,

x) xxxxxx při xxxxxxxx osvědčení4), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx do partnerství,

k) xxxxxx xxx zápisu xxxxxxxx x užívání xxxxxxxx xx rozvodu,

l) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx knihách a xx matričních xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x ukončení xxxxx pro změnu xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx matrikáře,

p) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx matriky,

q) xxxxxx xxx předávání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx listin x xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

§97

§97 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§98

Xxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy, xx xxxxx zákona x. 117/1994 Sb., xx mění takto:

Čl. XX xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§99

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 268/1949 Sb., x xxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 55/1950 Sb., o xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

3. Vládní xxxxxxxx č. 161/1950 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. Vládní xxxxxxxx č. 93/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§100

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2, xxxxxxxxx v části xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Xxxxx x. r.

Havel x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a opravy xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31.12.2005 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxx x takovém případě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x §23 zákona x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 578/2002 Xx. x tohoto xxxxxx, xxxx uloženy

a) matriční xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx x popřípadě sbírek xxxxxx, židovských xxxx x území České xxxxxxxxx v Národním xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z území Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx archivu.

(2) Xx 10 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx roku 1949 a xxxxx xx xxxxxxxx. Ve xxxxxx lhůtě vyhotoví Xxxxxxxx historický xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 499/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

Čl. XIX

Na žádost xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxxxx č. 301/2001 Xx. xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x byla xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx matričního xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx list, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změnou.

Čl. XIX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 167/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 312/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 301/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2, xxxxxxxxx x části xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

241/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 18.4.2001 xx věci xxxxxx xx zrušení některých xxxxxxxxxx zákona x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 26.7.2001

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

578/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 320/2002 Xx.

x účinností xx 30.12.2002

52/2003 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 301/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 19/2003

165/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.4.2004

422/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2004

499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

21/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x ověřování)

s účinností xx 1.3.2006

115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

165/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

342/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 3.7.2006

239/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x registrovaným partnerstvím

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

380/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 123/2008

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

190/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2012

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

142/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

167/2012 Xx., kterým se xxxx zákon č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2012

333/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.11.2012

312/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014 x xxxxxxxx §24, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2015

371/2013 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Sb. publikované x xxxxxx x. 145/2013

101/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.6.2014

15/2015 Xx., x xxxxxxx vojenského xxxxxx Brdy, x xxxxxxxxx xxxxxx vojenských xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx vojenských xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.8.2017

279/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 21.11.2019

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §35 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky.
1x) §21 xxxxxx x. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
2) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) §4 x 4b xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
4) §666 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
4x) §67b xxxx. 20 zákona x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx lidu.
5) §5 xxxxxxxx x. 11/1988 Xx., x povinném xxxxxxx xxxxxxxx těhotenství, xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx.
6) Zákon č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
6a) §67b xxxx. 20 zákona x. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 422/2004 Sb.
7) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
§212 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon.
8) §776 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
8x) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
9) Xxxxxxxx č. 297/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x prohlídce xxxxxxxxx, způsobu xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxx (vyhláška x Xxxxx x prohlídce xxxxxxxxx).
9x) §1 x 2 xxxx. 1 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 563/2004 Xx., zákona x. 383/2005 Xx. x zákona x. 112/2006 Xx.
9x) §1 xxxx. 2 zákona x. 109/2002 Xx.
9c) Xx. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 96/1998 Xx.).
§7 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §74 xxxxxx x. 94/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. 4. 2004 x xxxxx občanů xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
11) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
12) §672 xxxxxxxxxx zákoníku.
13) §669 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §86a xxxxxx č. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 155/1998 Xx.
15) §667 občanského xxxxxxxx.
16) §20 xxxxxx x. 40/1993 Xx., x nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 194/1999 Xx.
17) §52 xxxxxx x. 97/1963 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.
18) Zákon č. 325/1999 Sb., x azylu x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Čl. 37 xxxxxxxx x. 32/1969 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
19x) §52 xxxxxx x. 97/1963 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.
20) §660 xxxx. c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §759 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §37 xxxxxx x. 372/2011 Xx., x zdravotních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x zdravotních službách).
23) §778 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §29 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
25) §28 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §77 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §835 xxxx. 2 a §851 odst. 2 xxxxxxxxxx zákoníku.
28) §661 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §842 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/1191 xx xxx 6. července 2016 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx občanů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx některých veřejných xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012.