Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.06.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 20.06.2013.


Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

253/2000 Sb.

ČÁST PRVNÍ - MEZINÁRODNÍ POMOC PŘI SPRÁVĚ DANÍ
Předmět úpravy §1
Rozsah úpravy §2
Příslušnost správců daně §3
Výměna informací na dožádání §4
Pravidelná výměna informací §5
Poskytování informací z vlastního podnětu §6
Přímá spolupráce pracovníků daňových správ §7
Nakládání s informacemi §8
Lhůty pro podání informací §9
Omezení poskytování informací §10
Doručování §10a
Souběžná kontrola §10b
Projednání spolupráce §11 §12
ČÁST DRUHÁ §13
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §14
253
XXXXX
xx xxx 11. xxxxxxxx 2000
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx zákona č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx x podmínky, xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyměření x xxxxxxx daní xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,1) x to
x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx, xx vztahu xx státu, xxxxx xx stranou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1a) xx xxxxxx x xxxxxxxx státům Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pomoc xxx vymáhání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.2)
Původní znění - xxxxxxxx xx 11.8.2000 [xxxx. 1 xxxx. x) xx 1.5.2004] do 30.12.2004 (xx novely x. 691/2004 Sb.)
§2
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxx
a) xxxxxxx xxxx, a xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxx z nemovitostí, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxx,
x) xxxx x pojistného.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx rozumí xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.2a)
§3
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně
(1) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jedná Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx3) (dále xxx "xxxxxxxxx orgán"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemůže pověřit xxxxxx xxxxxxx daně x provedení úkonů xxxxx §7 odst. 1, §10 xxxx. 2 x §11.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx daně x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx.
(3) Příslušný orgán xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému úřadu xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. a) x x) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx") tak, xxxx xx se xxxxxxx x spolupráci x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx uplatní xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx4).
§4
Xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx
(1) Příslušný orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §2 xxxx. 1 (xxxx xxx "informace") xx dožádání xxxxxxxxxxx xxxxx smluvního xxxxx.
(2) Příslušný orgán xxxx xx příslušného xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx informace xxxxxxxxx, xxxxx vyčerpal vlastní xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 do xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx podle daňového xxxx xxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Příslušný xxxxx xxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x příslušným xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 druh x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a lhůt xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.
§6
Poskytování xxxxxxxxx z vlastního xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx zkrácení xxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx dosáhne xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiná daňová xxxxx vedla xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zvýšení x xxxxx smluvním xxxxx,
x) obchodní vztahy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxx takovým xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx nebo xx xxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, popřípadě x xxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx seskupeních,5) nebo
x) informace xxxxxxxxxx xxxxx smluvním státem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xx vzniku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by xx xxxxxx vznik xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx orgán xxxx ujednat ústně xxxx písemně x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx si budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§7
Přímá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §4 xx 6 může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx smluvního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x ním v xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx pracovníků příslušného xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx může dožadovat xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx u daňové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§8
Nakládání x informacemi
(1) Xx xxxxxxxxx sdělené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,6) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
(2) Informace xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxx se xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úřadu smluvního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx poskytnuty xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx řízeních. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxx xx podmínky, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx při jejich xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušného úřadu xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx6a) x xxxxxxx opatření, které xxxx součástí částečného xxxx xxxxxxx financování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orientačního x xxxxxxxxx fondu, xxxxxx částek, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx činnostmi,
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx organizaci xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx cel,
x) xxxxxxxxx cel,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx f), xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx užitečné xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx předat jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smluvního xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Příslušný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnutých informací x xxxxxxxxxxx smluvním xxxxx pro xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx informace xxxxx xxx použity xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)
§9
Xxxxx xxx podání informací
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxxx úřadu smluvního xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx odmítnutí neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§10
Omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx poskytnutí informací xxxxxxxxxxx xxxxx smluvního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zákon4) xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx v právní xxxxxx dožadujícího xxxxxxxxx xxxxx, x pokud xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Dožádání xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx být xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zdroje xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ohrožení xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství,7) porušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem8) nebo xx xx jednalo x informace, jejichž xxxxxxxxx xx bylo x rozporu se xxxxxx Xxxxx republiky9) x x veřejným xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může být xxx odmítnuto, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxx.
§10x
Doručování
(1) Xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx písemnosti vztahující xx x daním xxxxxxxx x §2, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x doručení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo název x xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx údaje potřebné x xxxxxxxxxxxx adresáta.
(3) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx žádost o xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx jejich xxxxxxxx.
§10x vložen právním xxxxxxxxx x. 286/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.7.2005
§10b
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Příslušný xxxxx je za xxxxxx výměny získaných xxxxxxxxx xxxxxxxx provádět xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx souběžně xxxxxxx xxxxxxxx x daňových xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou společným xxxx doplňujícím zájmem Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx států (dále xxx "souběžná kontrola").
(2) Příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx souběžnou xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které ho x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úřadu smluvního xxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úřadu xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Příslušný orgán xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx za její xxxxxx x za xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxx smluvního státu.
§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.7.2005
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn x rozsahu xxxxxx xxxxxx projednat xxxxx xxxxxxxx x dílčí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx správě xxxx x příslušným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vícestranném xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx vždy, xxxxxx-xx x to xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx probíhat za xxxxxx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x uskuteční xx vždy, xxxxxxxx x to Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spolupráci xxxxxxx daně x xxxxxx daňové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xx xxx xxxxxx jednotlivé případy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx dvoustranné xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx netýká xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvědomit o xxx xx xxxxxxxx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státům Xxxxxxxx xxxx.
(6) Ministerstvo xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxx x příslušným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §2 odst. 1.
§12
Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního řádu, xxxx
x) zvláštní xxxxxx xxxxxxx.10)
XXXX DRUHÁ
§13
§13 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 456/2011 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
§14
Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) x §11 xxxx. 2 x 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem vstupu xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel x. x.
x x. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.8.2000, x výjimkou xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) x §11 xxxx. 2 x 4, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu jsou xxxxxxxxxx změny a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx č.:
438/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony
x účinností xx 1.1.2004
691/2004 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxx daní x x změně xxxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx č. 438/2003 Xx.
x xxxxxxxxx od 31.12.2004
286/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx při správě xxxx x x xxxxx zákona x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 18.7.2005
281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
456/2011 Xx., x Xxxxxxxx správě XX
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 253/2000 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 21.6.2013.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §1 xxxx. 2 zákona x. 337/1992 Xx., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 255/1994 Xx.
1x) Xxxxxxxx Xxxx 77/799/EHS xx xxx 19. prosince 1977 x xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 79/1070/XXX, směrnice Xxxx 92/12/XXX, xxxxxxxx Xxxx 2003/93/ES, xxxxxxxx Xxxx 2004/56/XX a xxxxxxxx Xxxx 2004/106/XX.
2) Zákon č. 252/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních pohledávek.
2a) Čl. 3 xxxxxxxx Xxxx 76/308/EHS xx dne 15. xxxxxx 1976 o xxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x operací, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, ve xxxxx směrnice Rady 79/1071/XXX ze xxx 6. prosince 1979, xxxxxxxx Rady 92/12/XXX xx dne 25. xxxxx 1992 a xxxxxxxx Rady 2001/44/XX xx xxx 15. xxxxxx 2001.
3) §1 xxxxxx č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §24 xxxxxx č. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6a) Xxxxx č. 256/2000 Sb., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním fondu), xx xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Sb., xxxxxx č. 41/2004 Xx. x zákona x. 85/2004 Sb.
7) §17 xx 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx.
9) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.