Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.06.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 20.06.2013.


Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

253/2000 Sb.

ČÁST PRVNÍ - MEZINÁRODNÍ POMOC PŘI SPRÁVĚ DANÍ
Předmět úpravy §1
Rozsah úpravy §2
Příslušnost správců daně §3
Výměna informací na dožádání §4
Pravidelná výměna informací §5
Poskytování informací z vlastního podnětu §6
Přímá spolupráce pracovníků daňových správ §7
Nakládání s informacemi §8
Lhůty pro podání informací §9
Omezení poskytování informací §10
Doručování §10a
Souběžná kontrola §10b
Projednání spolupráce §11 §12
ČÁST DRUHÁ §13
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §14
253
XXXXX
xx xxx 11. xxxxxxxx 2000
x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx daní x x xxxxx zákona č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
(1) Xxxxx zákon upravuje xxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyměření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,1) a to
x) xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx, ve xxxxxx xx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství1a) xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.2)
Původní znění - účinnost xx 11.8.2000 [xxxx. 1 xxxx. x) xx 1.5.2004] xx 30.12.2004 (xx xxxxxx x. 691/2004 Sb.)
§2
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxx
x) xxxxxxx xxxx, x to x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, x ostatních xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx x majetku,
x) xxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Daněmi z xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx x předpisech Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.2a)
§3
Příslušnost xxxxxxx daně
(1) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jedná Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx pověřený správce xxxx3) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx"). Ministerstvo xxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxx správce daně x xxxxxxxxx úkonů xxxxx §7 xxxx. 1, §10 xxxx. 2 x §11.
(2) Pokud xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxx xxxx daně z xxxxxxxxxx, xx věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx uvedenému v §1 xxxx. 1 xxxx. a) x x) (xxxx jen "xxxxxxxxx úřad smluvního xxxxx") xxx, xxxx xx xx xxxxxxx x spolupráci s xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx daní a xxxxxxxx4).
§4
Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
(1) Příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §2 odst. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smluvního státu.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx informace dožadovat, xxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxx zdroje údajů, xxxxx mohl v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výsledku.
(3) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx dne xxxxxxxx odpovědi xx xxxxxxxx xx příslušného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx pro skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ústně nebo xxxxxxx s příslušným xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 druh x rozsah xxxxxxxxx, xxxxx bude xxx xxxxxxxxxxx dožádání xxx xxxxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x lhůt xxxxxxxxx xxxxxx informací.
§6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx mohlo dojít xx zkrácení xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx vedla xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx subjektem xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x mezi xxxxxxx subjektem xxxxxxxxxx x tomto smluvním xxxxx xxxx uskutečňovány x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx takovým xxxxxxxx, o xxxxxx xxx předpokládat, xx xxxx xxxx xx xxxx vést xx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě x obou,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,5) nebo
x) xxxxxxxxx poskytnutá xxxxx smluvním xxxxxx xxxxxxxx zjistit údaje, xxxxx vedly v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat.
§7
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xx 6 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx 2 povolit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Pracovníci xxxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smluvního xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků příslušného xxxxxx x daňové xxxxxx smluvního státu.
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,6) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx jen xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxxx xxxxxx daně, x xxx xx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytl xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činným x trestním xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx orgánům nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx byla zpřístupněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx smluvního xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nevznesl xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xx příslušného xxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxxx
x) náhrad, xxxxxxxxxx xxxxxx6a) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx financování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x záručního fondu, xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx činnostmi,
b) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx organizaci společného xxxx x cukrem,
x) xxxxxxxxx cel,
x) vývozních cel,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx daní,
f) xxxx z xxxxxxxxxx,
x) úroků, xxxxx, xxxxxx x nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x), xxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx nahradí xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Příslušný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dožadujícím xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxx xxx v xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.6)
§9
Xxxxx xxx xxxxxx informací
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dožadovanou informaci xxxxxxxxxxx xxxxx smluvního xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx příslušný xxxxx x této xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§10
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx shromažďování xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx4) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxx ty, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx dožadujícího xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx xxx vyhověno, xxxxx dožadující xxxxxxx xxxx nevyčerpal xxx xxxxxxx zdroje xxxxxxxxx, xxxxx mohly být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem8) xxxx xx xx jednalo x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx by bylo x rozporu xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx9) x s veřejným xxxxxxxx.
(5) Poskytnutí xxxxxxxxx může být xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§10x
Xxxxxxxxxx
(1) Na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxx x §2, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx xx příslušného xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemností xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresáta.
(3) Příslušný orgán xxxxxxxxxx informuje příslušný xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxx jejich xxxxxxxx.
§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.7.2005
§10x
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Příslušný xxxxx je za xxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provádět xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx souběžně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx doplňujícím xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států (xxxx xxx "xxxxxxxx kontrola").
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, x nichž xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx její provedení; x návrhu poskytne xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx kontrola xxxx být xxxxxxxxx.
(3) Xx obdržení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx smluvního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x odmítnutí došlo.
(4) Příslušný orgán xxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxx xxxxxxxxx státu.
§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.7.2005
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx projednat xxxxx xxxxxxxx a dílčí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx x to příslušný xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx a uskuteční xx xxxx, xxxxxxxx x xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx ústně nebo xxxxxxx ujednat, xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x to xxx xxxxxx xxxxxxxxxx případy xxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx netýká xxxxxx xxxxxxxxxxxx případů, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxx xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(5) Ustanovení odstavců 2 a 4 xx použijí xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx státům Xxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxx x příslušným xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x oznámí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1.
§12
Ustanovení xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.10)
XXXX XXXXX
§13
§13 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 456/2011 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
§14
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) x §11 xxxx. 2 x 4, která nabývají xxxxxxxxx dnem vstupu xxxxxxx x přistoupení Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel x. x.
v x. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.8.2000, x výjimkou xxxxxxxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) x §11 xxxx. 2 x 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004).
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
438/2003 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností od 1.1.2004
691/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx x. 438/2003 Sb.
x xxxxxxxxx xx 31.12.2004
286/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o xxxxx zákona x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 18.7.2005
281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2011
456/2011 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxx XX
s účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2000 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2013 Sb. s účinností xx 21.6.2013.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 255/1994 Sb.
1x) Xxxxxxxx Xxxx 77/799/EHS xx xxx 19. xxxxxxxx 1977 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx 79/1070/EHS, xxxxxxxx Xxxx 92/12/EHS, xxxxxxxx Xxxx 2003/93/XX, směrnice Xxxx 2004/56/XX a xxxxxxxx Xxxx 2004/106/XX.
2) Xxxxx č. 252/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2x) Xx. 3 xxxxxxxx Xxxx 76/308/EHS xx xxx 15. xxxxxx 1976 o xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx směrnice Rady 79/1071/XXX xx dne 6. prosince 1979, xxxxxxxx Xxxx 92/12/EHS xx dne 25. xxxxx 1992 x xxxxxxxx Xxxx 2001/44/ES xx xxx 15. xxxxxx 2001.
3) §1 xxxxxx x. 337/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §24 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) Xxxxx č. 256/2000 Sb., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 128/2003 Sb., xxxxxx x. 41/2004 Xx. x xxxxxx x. 85/2004 Xx.
7) §17 xx 20 obchodního xxxxxxxx.
8) Například xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx.
9) Zákon č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.