Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o podpoře regionálního rozvoje
248/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmu §2

ČÁST DRUHÁ - PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE §3 §4

Strategie regionálního rozvoje §5

Obsah Strategie regionálního rozvoje §6

Postup při zpracování Strategie regionálního rozvoje §7

Schvalování Strategie regionálního rozvoje §8

Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje §9

Aktualizace Strategie regionálního rozvoje §10

Finanční podpora regionálního rozvoje §11

Strategie rozvoje územního obvodu kraje §12

Finanční podpora rozvoje územního obvodu kraje §13 §13a

ČÁST TŘETÍ - PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KRAJŮ A OBCÍ PŘI PODPOŘE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE §14 §14a §14b

ČÁST ČTVRTÁ - KOORDINACE PODPORY HOSPODÁŘSKÉ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI §15 §16 §16a §16b §16c §16d §16e §16f §16g §17 §17a

Rada pro fondy Evropské unie §17b

Řídicí orgán a zprostředkující subjekt §17c §17d

Monitorovací systém §17e §17f

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §18

ČÁST PÁTÁ - EVROPSKÉ SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI §18a

Schvalování účasti člena v seskupení §18b

Registrace seskupení §18c

Zrušení a zánik seskupení §18d

Účast státu a územních samosprávných celků v seskupení §18e

Účetnictví a účetní závěrka §18f

Výroční zpráva §18g

Kontrola nakládání s veřejnými peněžními prostředky §18h

ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §19 §20

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 138/2006 Sb. - Čl. XI

č. 66/2007 Sb. - Čl. II

č. 239/2012 Sb. - Čl. XXVI

č. 298/2015 Sb. - Čl. II

č. 251/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

248

XXXXX

xx dne 29. xxxxxx 2000

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx x obcí,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondů, xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx komise,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx seskupení pro xxxxxx spolupráci (dále xxx "xxxxxxxxx") v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7).

§2

Xxxxxxxx pojmu

Pro účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krajů a xxxx, jehož xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§3

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx regionálního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxx regionálního xxxxxxx") x xx xxxxxx kraje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zpracovávané x platností xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§4

Ministerstvo xxx místní xxxxxx (dále jen "Xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kraji xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx podporované xxxxxxx").

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxx x cíle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a vyvážený xxxxxx státu a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx cílů.

§6

Obsah Xxxxxxxxx regionálního xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondů Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva,

g) vymezuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx způsob xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx regionálního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx doporučení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxx při xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dotčenými ústředními xxxxxxxxx úřady, kraji x xxxxxxxxxx obcí x celostátní působností.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx předpisů a xxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx unie, xxxxx mají vliv xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx,

x) mezinárodních xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx xx k regionálnímu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx podkladů a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavebního zákona,

d) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozvojem xxxxx xxxx a xxxxxxx,

x) podkladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krajů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx Strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx regionálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx12) x xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zohledněno.

(2) Xxxxxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxx o uplatňování Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústředními správními xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx regionálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx implementace Strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) posouzení xxxxx strategií xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx aktualizaci Strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a důvody xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx regionálního rozvoje,

d) xxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx krajů,

e) xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x veřejné xxxxxx s uvedením, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopady xx životní xxxxxxxxx x veřejné xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

§10

Aktualizace Strategie regionálního xxxxxxx

(1) Na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizaci Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx regionálního xxxxxxx; xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx §7 x §8 xxxx. 1.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vláda xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňování Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx obdobně §7 x §8 xxxx. 1.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 2.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Strategii xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx podpory xxxxxxxx xxxxx zákona o Xxxxxxx xxxxx podpory xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměření x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx x vyvážený rozvoj xxxxx x jednotlivých xxxxx jeho xxxxx x stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zejména

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxx xxxxx,

x) stanoví xxxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx rozvoje kraje x nástroje regionální xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x částí xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx podporované xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Podléhá-li návrh xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx koncepce xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxx územního obvodu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §7 xxxx. 2.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx zpracovává xxxxxx o uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxx zastupitelstvo xxxxx xxxxxxxx rozhodne x aktualizaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx územního obvodu xxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx

X xxxxxxxx podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx uskutečňování xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx.

§13a

§13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 298/2015 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX SPRÁVNÍCH XXXXX, XXXXX A XXXX PŘI XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx a vyhodnocuje xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx realizaci xxxxxxx x xxxx obsažených xx Strategii xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) koordinuje na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x územní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zapojování územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Strategie xxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx

x) xxxxxxxxx x hodnotí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) schvaluje x xxxxxxxxx strategii xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxxxx a xxxxxxx xxxx plnění,

c) podporuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxx kraje,

d) xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve strategii xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx rozvoje.

(4) Xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, při xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx spolupráci x xxxxxx xxxxxx zabezpečuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx obvodu obce.

(5) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s krajem xxx přípravě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") xxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, x xxx své xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zákony. Centrum xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxx místní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx generální xxxxxxx; jeho xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zákonem x státní xxxxxx.

(3) Xxxxxxx

x) xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx13) pro xxxxxxx operační programy xxxxxxxxxxx z Evropských xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) plní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx14) xxx vybrané xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxx regionálního rozvoje.

§14b

(1) Xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, kteří vykonávají xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(2) Centrum xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx činnosti xxxxxxx x §5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

KOORDINACE XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX"

§15

Xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x realizací xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx regiony, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX 26) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx"). Jedná xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) Praha, xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Jihočeského x Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x Ústeckého xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Královéhradeckého x Xxxxxxxxxxxx kraje,

f) Xxxxxxxxxx, vymezený xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxx Xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§16

§16 zrušen právním xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16x

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16x

§16x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16c

§16c zrušen právním xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16x

§16x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16x

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16x

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16x

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§17

§17 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§17a

(1) Ministerstvo zabezpečuje xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "oblast xxxxxxx") x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx koordinuje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx národního xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupy xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx, realizací, xxxxxxxxxxxxx x vyhodnocováním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány

a) xxxxxxxx xxxxx strategický xxxxx x xxxxxxxx rozvoje Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, provádění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x čerpání peněžních xxxxxxxxxx z fondů Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Dohoda x xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků z xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxxxxx xxxxxx a věcných xxxxxxxx a návazností xxxx xxxxxxxxxx programy,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x fondů Xxxxxxxx xxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) identifikuje a xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie x navrhuje vládě xxxxxx opatření.

(4) Ministerstvo x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x nástrojů x přímém xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místy

a) xxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x nástrojů, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx komisi x navrhuje opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) navrhuje xxxxxxxx x harmonizaci pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytuje metodickou, xxxxxxxxxx, informační x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx fondů, xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx15) v xxxxxxx podpory xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řídicí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xx xxxxxxxxxx x řídicími xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podpory xxxxxx xxxxxxxx shody xxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 251/2021 Xx. s účinností xx 1.7.2021

§17x

Xxxx pro fondy Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx Radu xxx fondy Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx"). Xxxxxxxxx Xxxx xx xxxx vlády. Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vlády. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxx, organizace x činnosti Rady xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx schvaluje xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx s Dohodou x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx unie,

b) přínosy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxx xxxxxx priorit xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podpory se xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx efektů,

d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, systémová xxxxxxxx nutná pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudržnosti x rybářské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x změnách xxxxxxxx x xxxxxxx podpory xxxxxxxxx se změnami xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x oblasti xxxxx, programů a xxxxxxxx x přímém xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17a xxxx. 4.

(3) Rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx operačními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx změn platného xxxxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx projednání x Xxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§17c

Řídicí xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx subjekt

(1) X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x fondů Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) řídicí xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx15), nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx organizační xxxxxx xxxxx.

(2) Řídicí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx naplňování xxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxx řídicí akty, xxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, kontrolou, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu. Xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx subjekt13) xxxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 251/2021 Xx. x účinností xx 1.7.2021

§17x

(1) Města Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Budějovice, Xxxxxxx, Karlovy Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Boleslav, Xxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx zpracovávají x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx19). Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx sporů x xxxxxx xxxxx je Xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxx zpracovávají x xxxxxxxx udržitelné xxxxxxx xxxxxxxxx18). Za xxxxx účelem mohou xxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy19). Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx smluv xx Xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx15), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx - xxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx zprostředkujícího xxxxxxxx. Funkci zprostředkujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx města xxxxxxx v odstavci 2 x přenesené xxxxxxxxxx. Věcná působnost xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx18), xx jejíž provádění xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, x zahrnuje xxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx vydává xxx účely xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) K xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 dochází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx20), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx řídicím xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx s uzavřením xxxxx z xxxxxx xxxxx a x xxxxxx sporů x xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx ministr xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx operačního xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx smlouvy.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx postupuje xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§17e

Monitorovací xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx16) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx správcem xx Xxxxxxxxxxxx. Monitorovací xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx spolupráce xxx xxxxxxxxx komunikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Dohody o xxxxxxxxxxx,

x) přípravou x xxxxxxxxxxxx finančních, programových, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(2) Monitorovací systém xx xxxxxxx x xxxxxxx podpory x x xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx zabezpečení činností x xxxxxxx souvisejících x

x) xxxxxxxxx, plánováním, xxxxxxx, monitorováním, podáváním xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů,

b) vyhlašováním xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podáváním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx hlášení x xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx projektů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) plánováním x xxxxxxx kontrol xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxx oblast Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx za doručený xxxxxxxxx, kdy se xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx pověřená xxxxx, která xx x ohledem na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx pověřená osoba xx xxxxx 10 xxx ode xxx, xxx xxx dokument xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx lhůty; xx xxxxxxx, vylučuje-li zvláštní xxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxxxxx.

(6) Původcem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx oprávněný xxxxxxxx systému. Monitorovací xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výběr archiválií xxxxxxx Národní archiv.

§17e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2021 Sb. x účinností od 1.7.2021

§17x

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podpořených x xxxxx Evropské unie xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xx zřízen xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx monitorovacího xxxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 251/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§18

Využívání údajů x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx využívá ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(2) Xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxx narodil,

f) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx finanční podpory xxxxxxxxxxxx rozvoje pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxx x xxxx, kde xx cizinec narodil; x xxxxxxx, xx xx narodil xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů údaje x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo zahraniční xxxxx a

b) adresa xxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí xxx xxxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17f využívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx čitelných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, které jsou xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v základním xxxxxxxx obyvatel nebo x základním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx jsou ve xxxxx předcházejícím současný xxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX SESKUPENÍ XXX ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI

§18a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx x návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx7) (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx") postup xxx schvalování xxxxxx x seskupení, xxx xxxxxxx x registraci xxxxxxxxx se xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x omezenou odpovědností xxxx povinna mít xx xxxxx xxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 12 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx se sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxx "Evropské xxxxxxxxx xxx územní spolupráci" xxxx xxxxxxx "XXXX".

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x členského xxxxx omezena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx něhož je xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxxxx účasti xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx člen seskupení, xx-xx právnickou xxxxxx xxxxxxxx xxxx založenou xxxxx právních předpisů Xxxxx republiky, podává xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx se sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxx přiložit xxxxxxxx xx schvalovacímu xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xx. 4 odst. 2 xxxx. b) xxxxxxxx x evropském xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zamítne, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx seskupení.

(3) Při xxxxxxxxxxx účasti v xxxxxxxxx si Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(4) Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxx xxxxx stanov xxxxx xx. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx x evropském seskupení x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx změny xxxxxx, která spočívá x přistoupení nového xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xx. 4 odst. 6x xxxx. a) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxxx seskupení

(1) Xxxxxxxxx xx sídlem v Xxxxx republice xx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "registr") xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zápis xx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx čl. 8 x 9 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x adrese místa xxxxxx ředitele xxxxxxxxx, xxxxxx xxx doručování xxxx xxxxxxxxxxxx adrese7a) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx všem xxxxxxxxx budoucím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx odmítne, pokud

a) xxxxxxxxxxx postupem upraveným x §18b xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §18a odst. 2.

(4) Xxxxxxxxxx §18b xxxx. 3 xx použije xxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx registru zapíše

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) účel xxxxxxxx x xxxxx seskupení,
d) xxxxxx xxxxx podle xxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxx a
f) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovy xxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Skutečnosti xxxxxxxxxx xx registru a xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx písemně oznámit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 6 nařízení x xxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxx přijetím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nového xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xx. 4 odst. 6a xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxx úmluvy xxxxxxx, xxxxxx-xx důvody xxxxxxx v xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx x evropském xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Změnu xxxxxxxxxxxx skutečností podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx seskupení Xxxxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx ode dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Seskupení xxxxx Xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx oznámení xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

§18x

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 14 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx pokračuje, Ministerstvo xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx také xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx dnem výmazu x xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx likvidace.

§18e

Účast státu x xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx seskupení xxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx její xxxx, xxxxx působnost věcně xxxxxxx s konkrétním xxxxx x úkoly xxxxxxxxx určenými xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx7b) upravující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx států.

§18e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 154/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 4.6.2009

§18f

Účetnictví x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx jednotkou a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7c).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx auditorem7d).

§18f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 154/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.6.2009

§18x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x předá xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx následujícího xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných x kalendářním xxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx x cílům x úkolům xxxxxxxxx xxxxxxxx x úmluvě,
b) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx roku, x
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Neobdrží-li Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx uplynutí Ministerstvo xxxxxxxxx podle xx. 13 nařízení o xxxxxxxxx seskupení. Obdobně xxxxxxxxx Ministerstvo v xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

§18x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 154/2009 Xx. s účinností xx 4.6.2009

§18x

Xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxxxx prostředků u xxxxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx x evropském xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx7e).

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

(1) Xxxxxxxx využití rozpočtových xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx regionálního rozvoje xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.8)

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.9)

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

§20

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Zeman x. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx plynoucí x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xx. II

1. Regionální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx přecházejí xx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

3. Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudržnosti Xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 66/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2007

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Schvalování xxxxxx xxxxxxx xxxxx §16e xxxx. 2 xxxxxx x. 248/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx roku 2012.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2017 xx xxxxxxxx xx Strategii xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2017 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx územního obvodu xxxxx podle tohoto xxxxxx. Xx strategii xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje xxxx jiný strategický xxxxxxxx schválený xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2017, je-li xxxx obsah x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 x 17 xxxxxx x. 248/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x programů schválených xxx xxxxxx od 1. xxxxx 2007 xx 31. prosince 2013.

4. Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx x. 248/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx schválených xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2014.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 25.11.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Jihozápad, Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudržnosti Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx rada xxxxxxx soudržnosti Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx rada regionu xxxxxxxxxxx Jihovýchod, Xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2021. Xxxxxx xxxxxxx nástupcem xx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx majetek x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx x xxxx 1 přecházejí xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx zrušení na Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxx a povinností x právních xxxxxx Xxxxxxxxxxxx rad xxxxxxxxx x xxxx 1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx přešel podle xxxx xxxxx, přísluší Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxxx"). V xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxx, xxxxxx xx změna xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva, xxxxx obsahuje označení xxxx, xxxxx na Xxxxxx republiku xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx týkají, xxxxx podle katastrálního xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx poslední.

4. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx uvedené v xxxx 1 přecházejí xxxx následujícím po xxx xxxxxx xxxxxxx x Regionální rady xxxxxxx v bodu 1 xx Českou xxxxxxxxx a výkon xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

5. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx uvedené x bodu 1 xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx o xxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxx §190 xx 195, §196 x 197, §200 x 201 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx 1. července 2015 xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxx Regionálních rad xxxxxxxxx v xxxx 1 a xx xxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx platu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx se použije §17 odst. 7 xxxxxx x. 248/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti části xxxxx xx. X xxxx 6 tohoto xxxxxx.

6. Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxx soudních, správních x jiných řízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx, xx nichž xxxxxxxxx Xxxxx republika xxxxx věty první, xxxxx jménem Xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo, nestanoví-li xxxx xxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx kontrole ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx operačního xxxxxxxx v programovém xxxxxx 2007-2013 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx rad xxxxxxxxx v xxxx 1 Xxxxxxxxxxxx.

8. Působnost Xxxxxxxxxxxx xxx uvedených x xxxx 1 xxxxx §16 xxxx. 3 zákona x. 248/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 6 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

9. Pro xxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx x bodu 1 připojovaného x xxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx.

10. Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx x bodu 1 xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2021 předá Ministerstvo xx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx informací xxxxx xx 25. xxxxx 2022.

11. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Regionální rady xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx zrušení xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. dubna 2022. Informaci x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxx 2022.

12. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hlavním městem Xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 6 xxxxxx x. 248/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx části první čl. I xxxx 6 xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 248/2000 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxx 6 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx §16e xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 248/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. X xxxx 6 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xx dni xxxxxxx Regionálních rad xxxxxxxxx x xxxx 1.

13. Právní xxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxx. 14 xx 17 xxxxxx x. 248/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021, a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx vzniklé, xx posuzují xxxxx xxxxxx č. 248/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxx xx. I xxxx 7 xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxxx xx Regionální rady xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2021 xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systému účetních xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou č. 5/2014 Sb., x způsobu, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx předkládaných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozpočtů státních xxxxx, rozpočtů územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx regionů xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Roční xxxxx x poskytnutých xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx x bodu 1 xxxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2021 xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx centrálního systému xxxxxxxx informací xxxxx x termínu stanoveném xxxxxxx č. 25/2017 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx účely monitorování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx x bodu 1 xx xxxxxxxxxx xxx 2021 podle xxxxxxxx č. 419/2001 Sb., x rozsahu, xxxxxxxxx a termínech xxxxx předkládaných xxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účtů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx venkova v xxxxxxxxxxx xxxxxx 2014-2020 xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 248/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 248/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

138/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

66/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx regionálního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2007

154/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., x podpoře regionálního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx statistické službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.6.2009

199/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

253/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

239/2012 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2012

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

298/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 248/2000 Sb., o xxxxxxx regionálního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 25.11.2015

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxxxx rozpočtové xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 21.2.2017

367/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2018

24/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.2.2020

113/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 211/2000 Xx., o Státním xxxxx rozvoje xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 171/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x Xxxxx národního xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

251/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §35 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení).
2) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Sdělení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu č. 228/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx statistických xxxxxxxx (CZ-NUTS).

6x) Nařízení Rady (XX) č. 1083/2006 xx xxx 11. xxxxxxxx 2006 o obecných xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1260/1999.
6x) Zákon č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) Xxxxx č. 320/2001 Sb., o finanční xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6e) Zákon č. 420/2004 Sb., x přezkoumávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a dobrovolných xxxxxx xxxx.
6f) §5, 200 x 201 xxxxxxxx xxxxx.
6g) Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1082/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 o evropském xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX), ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1302/2013.
7x) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
7x) §55 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 313/2002 Sb.
§28 xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 231/2002 Xx.
§27 zákona x. 131/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx.
7c) Zákon č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
7d) Xxxxx č. 93/2009 Sb., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx).
7x) Zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xxxxx č. 250/2000 Sb., xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx č. 59/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx.
10) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §12 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o posuzování xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xx. 123 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx a rybářském xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském sociálním xxxxx, Fondu soudržnosti x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském fondu x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 1083/2006.

14) Čl. 23 xxxx. 2 a 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1299/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x zvláštních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x Evropského xxxxx xxx regionální xxxxxx pro xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

15) Xx. 123 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 1303/2013.

16) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013.

17) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 250/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xx. 7 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1301/2013 x Evropském fondu xxx regionální xxxxxx, x xxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxxx xx cíle Xxxxxxxxx pro xxxx x zaměstnanost x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1080/2006.

19) §46 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) §159 xx 170 zákona č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.