Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o podpoře regionálního rozvoje
248/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmu §2

ČÁST DRUHÁ - PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE §3 §4

Strategie regionálního rozvoje §5

Obsah Strategie regionálního rozvoje §6

Postup při zpracování Strategie regionálního rozvoje §7

Schvalování Strategie regionálního rozvoje §8

Zpráva o uplatňování Strategie regionálního rozvoje §9

Aktualizace Strategie regionálního rozvoje §10

Finanční podpora regionálního rozvoje §11

Strategie rozvoje územního obvodu kraje §12

Finanční podpora rozvoje územního obvodu kraje §13 §13a

ČÁST TŘETÍ - PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KRAJŮ A OBCÍ PŘI PODPOŘE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE §14 §14a §14b

ČÁST ČTVRTÁ - KOORDINACE PODPORY HOSPODÁŘSKÉ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI §15 §16 §16a §16b §16c §16d §16e §16f §16g §17 §17a

Rada pro fondy Evropské unie §17b

Řídicí orgán a zprostředkující subjekt §17c §17d

Monitorovací systém §17e §17f

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §18

ČÁST PÁTÁ - EVROPSKÉ SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI §18a

Schvalování účasti člena v seskupení §18b

Registrace seskupení §18c

Zrušení a zánik seskupení §18d

Účast státu a územních samosprávných celků v seskupení §18e

Účetnictví a účetní závěrka §18f

Výroční zpráva §18g

Kontrola nakládání s veřejnými peněžními prostředky §18h

ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §19 §20

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 138/2006 Sb. - Čl. XI

č. 66/2007 Sb. - Čl. II

č. 239/2012 Sb. - Čl. XXVI

č. 298/2015 Sb. - Čl. II

č. 251/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

248

XXXXX

xx xxx 29. xxxxxx 2000

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx x obcí,

b) koordinaci x realizaci podpory xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx soudržnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondů, xxxxxxxx x nástrojů x xxxxxx řízení Xxxxxxxx komise,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx7).

§2

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx rozvoj xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

PODPORA REGIONÁLNÍHO XXXXXXX

§3

(1) Cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx dynamický x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdílů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx podrobněji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") x xx xxxxxx kraje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx.

(3) Strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x strategie xxxxxxx xxxxxxxx obvodů xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními úřady x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx dynamický x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx podporované xxxxxxx").

§5

Strategie xxxxxxxxxxxx rozvoje

Strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x vyvážený xxxxxx státu x xxxx xxxxxxxxxxxx regionů, xxxx a xxxxxxx, x stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx cílů.

§6

Xxxxx Xxxxxxxxx regionálního xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx priority x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím fondů Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx programu11) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva,

g) vymezuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx priorit a xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a vyhodnocování xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obsahuje doporučení xxxxxx xxx zaměření xxxxxx rozvoje.

§7

Xxxxxx xxx zpracování Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kraji x sdruženími obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) mezinárodních závazků Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) politiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx a priorit xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx měst a xxxxxxx,

x) podkladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) principů udržitelného xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx regionálního xxxxxxx schvaluje vláda. Xxxxxxxxxxxx předkládá vládě xx schválení xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx12) a se xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx regionálního rozvoje

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x polovině xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxx x uplatňování Xxxxxxxxx regionálního rozvoje.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx regionálního xxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx implementace Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje,

b) posouzení xxxxx xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x xxxxxxxxxxx zaměřením xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje,

c) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Strategie xxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxx zdůvodnění, xxxxxxxxx xxxxx x důvody xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx podpoře regionálního xxxxxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a návrh xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxx krajů,

e) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x uvedením, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x veřejné xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx Strategie regionálního xxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxx o uplatňování Xxxxxxxxx regionálního rozvoje xxxxx případně xxxxxxxx x aktualizaci Strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nového xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx §7 x §8 xxxx. 1.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §7 x §8 odst. 1.

(3) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2.

§11

Xxxxxxxx podpora xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx koordinuje územní xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx regionálního xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx uskutečňování opatření x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje; xxxxxxxxxx xxxxxxx regionálního xxxxxxx xxxx xxx také xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na dynamický x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx jeho území x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) analyzuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vývoj územního xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rozvoje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxxx. Podléhá-li návrh xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxx kraje xxxxxxxxxx xxxxx koncepce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Pro podklady xx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx §7 xxxx. 2.

(5) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx případně xxxxxxxx x aktualizaci strategie xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx územního obvodu xxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx podpoře regionálního xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uskutečňování strategie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§13a

§13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 298/2015 Sb.

XXXX TŘETÍ

PŮSOBNOST XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX X XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§14

(1) Ministerstvo

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxxxx x xxxx xxx podpoře regionálního xxxxxxx x doporučuje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx regionálního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zapojování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx regionálních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx správní xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxx přípravě Strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx naplňování opatření xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje,

b) xx xxxxxx kraje xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) schvaluje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxxxx x hodnotí xxxx plnění,

c) xxxxxxxxx xxxxxx regionů vymezených xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxx x působnostem xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx územního obvodu xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje.

(4) Obec

a) xxxxxxxxxxxx x krajem, xx xxxxx xxxxx xx nachází, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoje územního xxxxxx kraje,

b) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx spolupráci s xxxxxx obcemi xxxxxxxxxxx xxxx podporuje aktivity xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx x s Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxx se Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxx") xxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx. Centrum xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x právních xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx podřízeno Ministerstvu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx podmínky xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx výběr, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx

x) vykonává x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx13) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z Evropských xxxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx14) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx spolupráce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx x využíváním xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx regionálního xxxxxxx.

§14b

(1) Xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Centra xx Xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xx správním xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, SOCIÁLNÍ X XXXXXX SOUDRŽNOSTI"

§15

Pro xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x realizací podpory xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx regiony, jejichž xxxxxx vymezení xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkami XXXX 26) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx"). Xxxxx xx o tyto xxxxxxx soudržnosti:

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy,

b) Střední Xxxxx, vymezený územím Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Jihozápad, xxxxxxxx územím Xxxxxxxxxxx x Plzeňského kraje,

d) Xxxxxxxxxxx, vymezený xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx,

x) Severovýchod, xxxxxxxx xxxxxx Libereckého, Xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxx, vymezený územím Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxx Xxxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxxx, vymezený xxxxxx Xxxxxxxxxxx x Zlínského xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Moravskoslezského xxxxx.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16x

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16b

§16b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16x

§16x zrušen právním xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16x

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16x

§16x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16x

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§16g

§16g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§17

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 251/2021 Sb.

§17x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řídicích xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x rybářské xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx podpory") x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx koordinuje xxxxx xxxxxxxx a návaznosti xxx využití peněžních xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx jednotného národního xxxxx, kterým xx xxxxxxxxx sjednocují xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, realizací, xxxxxxxxxxxxx x vyhodnocováním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx strategický rámec x priority xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x partnerství xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx komisí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx x xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx vládě xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx Evropské xxxx, xxxxx zahrnuje vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx programy,

d) xxxxxxxxxx efektivní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podmínek x sleduje dodržování xxxxxxxxxxx povinností xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx vládě xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx řízení Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondů, programů x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x Evropské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zlepšení využívání xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x harmonizaci pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sleduje x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, programů x xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xx projednání x xxxxxxxx xxxxxx15) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx řídicí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx operačních programů, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§17b

Rada xxx fondy Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx orgán Xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále jen "Xxxx"). Předsedou Xxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx orgánů xxxxx. Xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxx, působnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx schvaluje vláda.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx x partnerství x xx strategickými dokumenty Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx soudržnosti a xxxxxxxx politiky Xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx programy xxxxxxxxxxxxxxxxxx fondy x xxxxxxx podpory xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx efektů,

d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rizik x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx politiky soudržnosti x rybářské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx programů x xxxxxxx podpory xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi programy,

f) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxx xxxxx §17a xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 251/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§17x

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxxx podpory xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx15), nebo xxxx xxxxxxx orgánem písemně xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(3) X oblasti xxxxxxx řídicí xxxxx xxxxxx řídicí xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, kontrolou, xxxxxxxxxxxxx a vyhodnocením xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx jsou xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx13) xxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 251/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§17x

(1) Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx xxx Labem, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Karlovy Xxxx, Xxxxxxx, Mladá Xxxxxxxx, Xxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxx zpracovávají x xxxxxxxxx územní xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx19). Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx sporů x xxxxxx smluv xx Xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx xxx Xxxxx, Pardubice, Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Praha zpracovávají x naplňují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx18). Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx19). Xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxx sporů x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx15), x xxxxxxxx řídicího xxxxxx Xxxxxxxxxx Programu Xxxxx - pól xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx zprostředkujícího xxxxxxxx. Xxxxxx zprostředkujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Věcná působnost xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx vždy na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx strategii18), xx xxxxx xxxxxxxxx xx každé z xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx operací. O xxxxxx xxxxxxx vydává xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx20), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxx financování. X xxxxxxxx s uzavřením xxxxx x xxxxxx xxxxx a k xxxxxx xxxxx x xxxx vzniklých je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zprostředkujícího subjektu xxxxx odstavce 3. Xxx xxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§17x

Xxxxxxxxxxxx systém

(1) Monitorovací xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx16) (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx informačním systémem xxxxxxx xxxxxx x xxxx správcem xx Xxxxxxxxxxxx. Monitorovací xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxx vzájemnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx implementační xxxxxxxxx x xxx informační xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) přípravou x xxxxxxxxxxx Dohody x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nástrojů xxxxxxxxxx metodickými xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx také pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, plánováním, xxxxxxx, monitorováním, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx,

x) podáváním xxxxxxx x dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x poskytnutí xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příjemci,

e) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, řízením, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zpráv x vyhodnocováním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx životního xxxxx xxxxxx vymezené doby xxxxxxxxxxxxx,

x) plánováním x xxxxxxx kontrol xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nevyužívá xxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx záručního xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx komunitně xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx doručený xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, příjemce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která má x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx monitorovacího xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Nepřihlásí-li se xx monitorovacího systému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx pověřená xxxxx xx xxxxx 10 xxx ode xxx, xxx xxx dokument xxxxxx xx monitorovacího xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx lhůty; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Původcem dokumentů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxx x spisovou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx dokumentů. Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx službu xx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v monitorovacím xxxxxxx xx splněnou. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx archivnictví a xxxxxxxx službu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v monitorovacím xxxxxxx. Xxxxx archiválií xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 251/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§17x

Xxx xxxxx sledování xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx zřízen informační xxxxxx Xxxxxxxxxx sociálního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Evropské xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx systému Evropského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 251/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

§18

Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxx rozvoje xxx xxxxxxx xxxxxx monitorovacího xxxxxxx využívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v rozsahu

a) xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

e) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx na úseku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx monitorovacího xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx, na kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xx xxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx narodil; x případě, xx xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podpory regionálního xxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx pobytu v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx zahraniční xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17f xxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 lze x konkrétním případě xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx jako referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím současný xxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX SPOLUPRÁCI

§18a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx seskupení xxx xxxxxx xxxxxxxxxx7) (dále xxx "nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx") postup xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, při xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x účastí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinna mít xx xxxxx dobu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx podle čl. 12 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xx sídlem xx území Xxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx spolupráci" xxxx xxxxxxx "XXXX".

(4) Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx omezena v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva, xxxxx něhož je xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx omezit xxxx xxxxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x seskupení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx člen xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x schválení xxx účasti x xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo na xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie Xxxxxxxxxxxx. X žádosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ustanovením xx. 4 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx seskupení.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx uvedené v xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx o xxxxxxxxx seskupení.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, a xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx na území Xxxxx republiky, xxx xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx účast x xxxxxxxxx se sídlem xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxx xxxxx stanov xxxxx xx. 4 xxxx. 6 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx úmluvy, x výjimkou xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x přistoupení xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx čl. 4 odst. 6x xxxx. x) nařízení x evropském seskupení.

§18c

Registrace seskupení

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou a xxxxxx dnem xxxxxx xx registru xxxxxxxxx (xxxx xxx "registr") xxxxxxxx Ministerstvem.

(2) Návrh xx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xx oprávněna xxxxx Xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x úředně xxxxxxx kopie schválené xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx. 8 x 9 xxxxxxxx x xxxxxxxxx seskupení, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx jménech, xxxxxxxx x adrese místa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pro doručování xxxx elektronické adrese7a) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx budoucím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx upraveným x §18b xxxxx x xxxxxxxxx členovi, xxxxx xxx zřízen xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §18a xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxx §18b xxxx. 3 se použije xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zapíše

a) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx založení x úkoly xxxxxxxxx,
x) xxxxxx členů xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa pobytu xxxxxxxx seskupení x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx registru a xxxxx znění xxxxxx x stanov Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxxxxxxxxx plánovanou xxxxx xxxxxx xxxx stanov xxxxx xx. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx seskupení x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x přistoupení xxxxxx xxxxx, xx xxx xx vztahuje xx. 4 odst. 6a xxxx. a) xxxxxxxx x evropském seskupení. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x čl. 4 odst. 3 xxxxxxxx x evropském xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Změnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx tato změna xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx oznámení xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx znění xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

§18d

Zrušení x xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx seskupení xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xx. 14 xxxxxxxx x evropském xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx, xxx xx takové xxxxxxxx upustilo. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxx, Ministerstvo xx zruší a xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx. Seskupení xxxx xxx zrušeno xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx.

(2) Seskupení xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předkládá xxxxx xxxx člen, xxxxx působnost xxxxx xxxxxxx x konkrétním xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx7b) upravující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 154/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.6.2009

§18x

Xxxxxxxxxx a účetní xxxxxxx

(1) Seskupení xx xxxxxx jednotkou a xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7c).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx7d).

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 154/2009 Sb. x účinností xx 4.6.2009

§18x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Seskupení xxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxx rok své xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x předá xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných x kalendářním roce x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x úkolům xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx seskupení, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, a
d) xxxxx auditora x xxxxxx závěrce.

(3) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx, xxx tak učinilo x xxxxxxxxx stanovené xxxxx. Po jejím xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, opravňují-li xx x tomu xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xx výroční xxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 154/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.6.2009

§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx se použije xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx7e).

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§19

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxxxx regionálního xxxxxxx xx provádí podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.8)

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx podpoře.9)

(3) Podpory xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být poskytnuty x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

§20

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Zeman x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudržnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 138/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

Čl. XX

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zrušuje.

2. Xxxxxxx xxxxx x závazky Xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Prahu.

3. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxxxx Praha xxxxxxxxxx x Regionální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xx hlavní xxxxx Xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 66/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2007

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky podle §16e xxxx. 2 xxxxxx x. 248/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxx 2012.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 239/2012 Xx. x účinností xx 1.9.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx minimálně xx xxxx 2017 se xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx územního obvodu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x platností xxxxxxxxxx minimálně do xxxx 2017 xx xxxxxxxx za strategii xxxxxxx územního xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx schválený xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x platností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2017, xx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Ustanovení §18 xxxx. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 x 17 xxxxxx č. 248/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx schválených xxx období xx 1. ledna 2007 xx 31. xxxxxxxx 2013.

4. Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx x. 248/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx unií xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xx 1. xxxxx 2014.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 298/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 25.11.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx rada regionu xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Regionální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudržnosti Severovýchod, Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx Moravskoslezsko xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. prosince 2021. Xxxxxx právním nástupcem xx Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Regionální rada") xxxxxxxxx x bodu 1 xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Regionálních rad xxxxxxxxx v bodu 1 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x bodu 1. Xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xx Českou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx (dále jen "Xxxxxxxxxxxx"). X xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé, xxxxx xxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx x xxxx 1 nemovité xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx nemovitých xxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 věty xxxxx xxxx oprávnění jednat xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích xxxxx xxxx 2 xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v Regionální xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx.

5. Xxx vznik xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx x bodu 1 xxxxx zákona č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx o státní xxxxxx") se xxxxxxx §190 xx 195, §196 a 197, §200 x 201 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxx, že lhůty xxx stanovené xx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Regionálních xxx xxxxxxxxx v bodu 1 x xx xxxx použita xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xx xxx vzniku služebního xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxx platu podle xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zaměstnanců Regionální xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §17 xxxx. 7 xxxxxx x. 248/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx xx. I xxxx 6 xxxxxx xxxxxx.

6. Česká republika xxxxxxxx namísto Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx 1 do xxxxx xxxxxxxx, správních x xxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx správě a x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x příjemců xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx operačního xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx 2007-2013 xxxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx rad xxxxxxxxx x xxxx 1 Xxxxxxxxxxxx.

8. Působnost Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx §16 xxxx. 3 zákona x. 248/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxx první čl. I xxxx 6 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx.

9. Xxx účely xxxxxxxxx účetní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx rady xxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx záznam xxxxx, xxxxx vykonávala funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dni.

10. Xxxxxx xxxxxxx Regionální xxxx xxxxxxx x xxxx 1 sestavenou xx xxx jejího xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2021 xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx centrálního systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 25. xxxxx 2022.

11. Xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx jejího zrušení xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2022. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx 1 sestavené xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, předá Ministerstvo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx 31. xxxxxx 2022.

12. Při xxxxxx xxxxxxxxxx Regionální rady xxxxxxxxxx hlavním xxxxxx Xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 6 zákona x. 248/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I bodu 6 xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 248/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx první čl. I bodu 6 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx §16e odst. 1 x 3 xxxxxx x. 248/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. X xxxx 6 tohoto xxxxxx, zůstává zachována x xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x bodu 1.

13. Právní xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 14 xx 17 xxxxxx x. 248/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021, a právní xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 248/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxx xx. X xxxx 7 xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxx výkazy xx Regionální xxxx xxxxxxx v xxxx 1 sestavené x 31. prosinci 2021 xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 5/2014 Sb., x způsobu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx předkládaných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozpočtů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx soudržnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Roční údaje x xxxxxxxxxxxx garancích xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxx Ministerstvo xx centrálního systému xxxxxxxx informací státu x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 25/2017 Sb., x xxxxx vybraných údajů xxx účely monitorování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za Xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxx 1 xx kalendářní rok 2021 podle vyhlášky č. 419/2001 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxx x termínech xxxxx předkládaných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx 2014-2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 248/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 251/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 248/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

138/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2006

186/2006 Sb., o xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x vyvlastnění

s xxxxxxxxx od 1.1.2007

66/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2007

154/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.6.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

253/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

239/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

298/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.11.2015

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností od 21.2.2017

367/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

24/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2020

113/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 211/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 171/1991 Xx., o působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby x x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2020

251/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 248/2000 Xx., x xxxxxxx regionálního xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2021 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2022

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §35 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx).
2) Zákon č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Sdělení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 228/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX).

6x) Nařízení Xxxx (XX) č. 1083/2006 ze xxx 11. července 2006 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxxxx nařízení (XX) x. 1260/1999.
6x) Zákon č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6x) Xxxxx č. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6d) Zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6e) Xxxxx č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
6x) §5, 200 x 201 xxxxxxxx xxxxx.
6x) Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1082/2006 xx xxx 5. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx (ESÚS), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1302/2013.
7x) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7x) §55 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxx č. 313/2002 Sb.
§28 xxxxxx č. 129/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 231/2002 Xx.
§27 zákona x. 131/2000 Xx., xx znění zákona x. 145/2001 Xx.
7x) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7d) Xxxxx č. 93/2009 Sb., o auditorech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x auditorech).
7e) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o finanční xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx č. 250/2000 Sb., xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 59/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx.
10) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §12 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12) Zákon č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

13) Xx. 123 xxxx. 6 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx xxxxx x o zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006.

14) Xx. 23 xxxx. 2 x 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1299/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx pro regionální xxxxxx pro cíl Xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx.

15) Čl. 123 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1303/2013.

16) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1303/2013.

17) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 250/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Xx. 7 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1301/2013 x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x zvláštních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx pro růst x zaměstnanost x x zrušení nařízení (XX) č. 1080/2006.

19) §46 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) §159170 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.