Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOL

Registrace k provozování autoškoly §2 §3 §4 §5

Odnětí registrace k provozování autoškoly §6 §7

Technické podmínky provozování autoškoly §8 §8a §9 §10 §11 §12

ČÁST TŘETÍ - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL

HLAVA PRVNÍ - PODMÍNKY PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ A DRUHY VÝUKY A VÝCVIKU

Podmínky přijetí k výuce a výcviku §13

Druhy výuky a výcviku §14

Základní výuka a výcvik §15

Sdružená výuka a výcvik §16

Rozšiřující výuka a výcvik §17

Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu §18

Doplňovací výuka a výcvik §19

Učební osnova výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění §20

HLAVA DRUHÁ - OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ VÝUKY A VÝCVIKU §21 §22 §23 §24

HLAVA TŘETÍ - ZPŮSOB VÝUKY A VÝCVIKU ŽADATELŮ O ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A JEJICH UKONČENÍ §25 §26 §27 §28 §29 §29a §30 §31

ČÁST ČTVRTÁ - ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELŮ O ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ §32 §33

Průkaz zkušebního komisaře §34 §35 §36 §37

Základní ustanovení o zkouškách z odborné způsobilosti §38 §39 §39a

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy §40

Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla §41

Zkouška z praktické jízdy §42 §43

Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel při sdružené výuce a výcviku §44

Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel §45

Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení §45a

Doplňovací zkouška §45b

ČÁST PÁTÁ - ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

HLAVA PRVNÍ - ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ §46

Vstupní školení §47

Pravidelné školení §48

Provozovatel školicího střediska §49

Další požadavky pro udělení akreditace §50

Povinnosti provozovatele školicího střediska §51

Odnětí akreditace k provozování výuky a výcviku §52

Podmínky přijetí k výuce a výcviku §52a

Zkouška §52b

Průkaz profesní způsobilosti řidiče §52c

HLAVA DRUHÁ - ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ, KTEŘÍ MAJÍ ZAZNAMENÁNY V REGISTRU ŘIDIČŮ BODY ZA JEDNÁNÍ ZAŘAZENÉ DO BODOVÉHO HODNOCENÍ

Základní ustanovení §52d

Středisko bezpečné jízdy

Oprávnění ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají v registru řidičů zaznamenány body §52e

Další požadavky pro udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy §52f

Povinnosti provozovatele střediska bezpečné jízdy §52g

Odnětí vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy §52h

Školení bezpečné jízdy §52i

ČÁST ŠESTÁ - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR §53

Státní dozor §54 §55

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §56 §57 §58

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §59 §59a

Přechodná ustanovení §60 §61 §62

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání §63

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích §64

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §65

Příloha č. 1 - Technické podmínky pro autocvičiště, cvičné plochy a druhy učebních pomůcek

Příloha č. 2 - Druhy výcvikových vozidel pro výuku, výcvik a zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a technické požadavky na výcviková vozidla

Příloha č. 3 - Základní výuka a výcvik

Příloha č. 4 - Rozdělení řidičských trenažérů a rozsah povoleného výcviku

Příloha č. 5 - Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti pro jednotlivé skupiny vozidel a způsob jejich provádění

Příloha č. 6

č. 478/2001 Sb. - Čl. V

č. 175/2002 Sb. - Čl. V

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 374/2007 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXXI

č. 297/2011 Sb. - Čl. IV

č. 230/2014 Sb. - Čl. IV

č. 48/2016 Sb. - Čl. IV

č. 191/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

247

XXXXX

xx dne 30. xxxxxx 2000

o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx vozidel a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o získání xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla (xxxx xxx "získání xxxxxxxxxx oprávnění") a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti provozovatelů x učitelů xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob provádění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxx zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x řízení motorových xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x státní xxxxx.

XXXX DRUHÁ

PROVOZOVÁNÍ XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxxxxx autoškoly se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx autoškolu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx1a) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx provozovny xxxxxxxx. Provozovatelem autoškoly xxxx být x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obranu x bezpečnost xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx státu"). Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx výuku x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx a xxxx xx služebním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx obranu x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx písemné žádosti, xxxxxxx-xx žadatel, xx

x) xx držitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x případě, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx listiny, xx které xxxxxxx, xx xxxxxxx výuku x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxx xxxxxxx těchto podmínek xx xxxxxxx nárok xx xxxxxx registrace x xxxxxxxxxxx autoškoly.

(4) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx.

§3

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx autoškoly musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo"), xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "jméno"), příjmení x trvalý pobyt, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx fyzická xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, trvalý xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx fyzických osob, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx výcvikových xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a učebních xxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vztah xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x výcvik x získání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) živnostenským xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx listinou.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kopiích xxxx originálech k xxxxxxxxxx.

§4

(1) V xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx autoškoly xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx firmu, xxxxxx xxxxxx formy, xxxxx a identifikační xxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, obchodní firmu x xxxx xxxxxx xxxxx; xx-xx ustanoven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx týkající se xxxx osoby,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x výcviku,

d) xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx autoškoly,

e) technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx vydána registrace x provozování autoškoly.

(3) Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x způsobem xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§5

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x provozování autoškoly xxxxx §3, a xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx vzniku xxxx.

(2) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se x změny xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx c).

§6

Xxxxxx registrace x xxxxxxxxxxx autoškoly

(1) Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx odnětí xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx základě,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2,

x) xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatel, xxxxxxx xxxx registrace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), znovu požádat xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx

x) xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx úmrtí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx registrace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxx registrace x provozování xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§8

(1) Technickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) autocvičiště xxxx xxxxxx plocha xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Technické xxxxxxxx pro autocvičiště, xxxxxx plochy a xxxxxx pomůcky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1.

§8x

(1) Xxxx xxxxxxx x učební prostory xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a).

(2) Xxxxxxxxxxxx autoškoly xxxx mít xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx tyto xxxxxxxx xx xxxxx xxxx k dispozici.

§8a xxxxxx právním předpisem x. 48/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 20.2.2016

§9

(1) V autoškole xxx při xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlo,

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,2)

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx schváleného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) umožňujícím xxxxxxxx spojky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; u xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postačí dvojí xxxxxxxx xxx ovládání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xx o xxxxxxx, xxxx být x xxxx kabině xxxxx umístěno xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx umístění x provedení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,2) xxxxx-xx se x xxxxxxxx, xxxx být xxxxx dvojího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ovládání xxxxxx x provozní xxxxx xxxxxxx dvojím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu,2) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxx učitele s xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx vybaveno doplňkovým xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxx daný xxx xxxxxxx předepsáno,

d) xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx schváleno xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností.

(2) Druhy xxxxxxxxxxx vozidel xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx") x technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(3) X autoškole xxx použít xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tělesně xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx, lze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x).

§10

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx k xxxxxxx x autoškole xxxx xxxxxxxxx xxx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) obchodní xxxxx, xxxxx x právní xxxxx právnické osoby x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxxx x xxxxx xxxxxxxx fyzické osoby, xx-xx žadatelem fyzická xxxxx,

x) xxxxxxx značku xxxxxxx,

x) rok xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x technické prohlídce xxxxxxx,2) xxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než 1 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx žadatelem,

c) xxxxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Úřad xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx "Xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového x přípojného xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx užívání xxxxxxx xx xxxxx "Jiné xxxxxxx" x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příští xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky x měření xxxxx.2)

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx, xxxx-xx vlastník xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x výcviku xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

§11

(1) Výcvikové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx při xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a při xxxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxx stran x x osádky xxxxxxxxx xxxxxxx x zezadu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 50 xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterého xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx vozidlo xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx sejmout nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx krytem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ODBORNÁ XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX VOZIDEL

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX PŘIJETÍ X XXXXX A VÝCVIKU X XXXXXXX ŘIDIČSKÉHO XXXXXXXXX X XXXXX XXXXX A VÝCVIKU

§13

Podmínky xxxxxxx x výuce x xxxxxxx

(1) Výuku x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výlučně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a výcviku x získání řidičského xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx je xxxxxxx xxxxxx 15 xxx, xxxx xxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,2a) xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplynout xxxx xxxxx xxx 18 xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x právním xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,2a)

x) splní další xxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,2a)

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx.

(2) Žáci xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklad xxxxxx povolání, na xxxxx se xxxx xx xxxxx připravují, xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx volitelným (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxx vozidel.2a) Zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx po xxxxxxxx výuky a xxxxxxx, x xx x před dosažením xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx bude xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Uvedené školy xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx provádět xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §16 xxxx. 1, xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X nebo X1.

(3) Xxxxxx x přijetí x výuce x xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx řidičského xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vozidel, pro xxxxxx xxxxxxx žádá x xxxxxxx x xxxxx x výcviku.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxx x výuce x xxxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxx x xxx zdravotní způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxx žádosti xxxxx být xxxxxx xxxx než 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e) a x) dokládá xxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

(6) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxx výuky x xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovat x xxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci x xxxxxxxxxxx autoškoly xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx:

x) základní xxxxx x xxxxxx,

x) sdruženou xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx výuku x xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dbá, xxx žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxx dovednosti tak, xxx byl xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích,

b) xxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxx nebezpečné situace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx provozní nebezpečí x xxxx závažnost x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx reagovat,

d) xxxxxxxxxxx x vozidel xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání při xxxxxx vozidla x xxxxxxx xx schopnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx první xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx.

§15

Základní výuka a xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x výcvikem xx xxxxxxxx žadatele xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxx skupinu XX, X1, X2, X, X1, X xxxx X.

(2) Minimální xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 3.

§16

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kombinaci 2 xxxx více xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx výuku x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx žadatel xxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výcviku.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výcvikem xxxxxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výcviku samostatně.

(3) Xxxxxxxx výuka x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vozidla, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx nejvyšší xxxxx vyučovacích xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx rozšiřuje o xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx specifické pro xxxxxx xxxxx skupinu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sdružené xxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx provádí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx skupinu xxxxxxx x dané xxxxxxxxx xxxxxxxx výuky x xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupinu xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxx skupinu XX xxxx xxxxxxx X x xxxx o xxxxxxx řidičského oprávnění xxx další xxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxxxx výuky x xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx rozšiřující a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §16.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výuky x xxxxxxx xx uveden x příloze č. 3.

§18

Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu je xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx xxx xxxxxxx skupiny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx X, D+E, X1 a D1+E.

(2) Xxxxxxxxxxx přípravu xx xxxxxxx o řidičské xxxxxxxxx osvojí samostatným xxxxxxx a povinnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx učební xxxxxxx.

(3) Xxx výuce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx hodiny xxxxx xxxxxxxxx učební xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 5 xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, než xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx vozidel.

§19

Doplňovací výuka x xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mohou být xxxxxxxxxx xxxxx žadateli x řidičské xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx výuku x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, xxx řidičské oprávnění xx xxxxxx dosud xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx,2a) nejdéle však xx xxxx uvedenou x ustanovení §39 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxx,

x) žádá o

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx skupiny X1 xx xxxxxxx X2,

2. xxxxxxxxx řidičského xxxxxxxxx xx xxxxxxx X2 xx xxxxxxx A, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx X xx xxxxxx soupravy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx X x xxxxxxxxxx xxxxxxx x největší xxxxxxxx hmotnosti převyšující 750 xx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3 500 xx, xxx xxxxxxxxxxx 4&xxxx;250 xx, xxxx

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx vybavená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxx osnova xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx teoretických x praktických xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) výuku xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jízdy,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) výcvik xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx zdravotnické xxxxxxxx.

(4) Rozsah xxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx řidičských xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX K XXXXXXXXX VÝUKY X XXXXXXX

§21

(1) Xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxxxx úřad xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Krajský xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx v něm xxxxxxxxx. Vzor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Držitelem profesního xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, která

a) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx maturitní xxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx vozidla xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ukončené střední xxxxxxxx strojního nebo xxxxxxxxxx oboru,

b) dosáhla xxxx 24 let,

c) xx x kladným xxxxxxxxx podrobila dopravně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poradenství xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2b) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx základní xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx znalosti předpisů x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x údržby xxxxxxx, xxxxxx vozidla x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postižené xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx pozemních komunikacích x xxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, musí xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx vozidel, x xxxxx získání provádí xxxxx,

x) xxxxx nemá xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebyl xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Provádět xxxxxx může xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx e),

b) xx xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx řidičského oprávnění xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx praktický xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pomoci jsou xxxxxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníci x xxxxxxx činnosti diplomovaná xxxxxxxxx sestra, diplomovaná xxxxxx sestra x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx záchranář, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx asistentka, xxxxxxxxx xxxxxx, ženská sestra x xxxxxx pro xxxxxxxxxx péči,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x řidič vozidla xxxxxx xxxxxxxx pomoci,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnických školách,

f) xxxxxxxxxx rekvalifikačních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x názvem "xxxx xxxxx pomoci" v xxxxx xxxxxxxxx 80 xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx červeného kříže x absolventi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění. Základní xxxxxxx xx xxxxxxx xx náklady žadatele.

(2) Xxxx xxxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pod vedením xxxxx, která xx xxxxxxx pět let xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx širším xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení. Rozsah xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx.2c)

(3) Učební xxxxxx xxxxxxxxxx školení, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x výcviku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

(1) Krajský úřad xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx držitel

a) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo hrubým xxxxxxxx xxxxxx osnovy, xxxx

x) pozbyl xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxx od právní xxxx rozhodnutí x xxxx odnětí. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zkouškou xxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 odst. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxx xxx od xxxx xxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxx. x).

(3) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx vozidel v xxxxxxxx ztráty zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požádat xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxx x xxxxxx vozidla.

XXXXX XXXXX

XXXXXX VÝUKY X VÝCVIKU ŽADATELŮ X ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ X XXXXXX XXXXXXXX

§25

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zaslat xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx autoškoly xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx jméno x xxxxxxxx žadatele, xxxx xxxxx narození, xxxxxx, xxxxx řidičského průkazu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxx a skupiny xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx žadatelů xxxxxxxxx, xxxxxx učeben, kde xxxx xxxxxxxxx výuka, xxxxxx cvičných vozidel, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx absolvováním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§26

(1) Xxxxxx musí xxxxxxxxx xx teoretickou xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx x řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx provedení a xxxxxx vývoje xx xxxxxx x příloze č. 4.

§27

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxx výcviku x xxxxxx vozidla xxxxxxxx, xxx žadatel x xxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxx se zásadami xxxxxxxx vozidla x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx zajistit, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx trvala 45 xxxxx,

x) výcvik x řízení xxxxxxx xxxxxxx déle xxx 4 vyučovací xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx řidičského oprávnění xxx xxxxxxx XX, X1, X2, A, X1 xxxx B xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx jiná xxxxx xxx xxxxxxx x tlumočník výcviku, xxxxxxxx x řidičské xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx výcviku, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx profesního osvědčení x xxxx xxxxxxxx xx samostatný xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo osoba, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx zahájení xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx záznamy x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí mít xxx xxxxxxxxxx výcviku xxxxxx xxxxxxxx vždy x xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx účasti xx xxxxxxxx výuky a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx x x elektronické xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výuky a xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx vyučovací hodina xxxxxxxx xxxxxxx správného xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, objíždění xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx s ovládáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích.

§29

(1) Xxx výcviku x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ploše xxxx xxxxxxxxxxxx autoškoly xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xx povinně vybaveno xxxxxxxxxxxxxx xxxx, byl x xxxxxxxx nácviku xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxx připoután x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x získání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx učiteli xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx stanoviště xxxxx xxxxxx nejvýše xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx. X xxxxxxxxx případě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ovládáním xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx autocvičišti.

§29a

Při xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx skupinu AM, X1, X2 xxxx X prováděném x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx řízením xxx dvojím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx brzdy. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx osobním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x doprovodné xxxxxxx nesmí xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§30

(1) Výuku x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx autoškoly xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx učební xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx počet hodin xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x řidičské xxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxx, x má xxxxxxxx xxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx žadatel xxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x na xxxxxxxxxx xx zkoušce, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxx; jde-li x xxxxx mladší 18 xxx, ukončí xxxxx x xxxxxx xxxxx x písemným xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výuky x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx potvrzení pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výcviku. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§31

(1) Žadatel o xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx autoopravárenského xxxxx xxxx oboru xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx škole, xx xxxxxx účastnit xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vozidel.

(2) Zdravotnické xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §22.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 provede x xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxxxx určený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx povinen žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX ŽADATELŮ X XXXXXXXX XXXXXXXXX

§32

(1) Žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x autoškole xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx podle §39 xxxx. 2 nebo 3 písemně přihlásit xxxxxxxx x řidičské xxxxxxxxx u obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, xxx které xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výuku x xxxxxx, popřípadě k xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx, datum x xxx xxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx opakované xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 dnů po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zkoušce, a xxxx xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění xxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře, xxxxxx xxxx xxx xxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx držitelem platného xxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx vojenského zkušebního xxxxxxxx.3)

(4) X xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxxx státního xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vojenského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx nemohou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxx komisařem xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx výdělečné xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§34

(1) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"). Ministerstvo xxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti, xxxxxxx-xx xxxxxxx, že

a) je xxxxxx 25 xxx,

x) xx ukončeno střední xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) je nejméně 5 let xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx pozemních komunikacích, x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx vozidla, xxxxxx xxxxxxx a bezpečné xxxxx,

x) xxxx soudem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x že mu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Základní xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) pověřit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školení xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx základního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§35

(1) Průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx držitele, xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x číslo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx (prodloužení) x xxxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo vede xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nejméně 2 xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zařazených xx xxxxxxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx školení x xxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx platnost xxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře na xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxx x xxxxxxx 5 let, xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx školení pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3a) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdokonalovacího školení xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxxxx xxx xx ukončení xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx osnovu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx organizování xxxxxxx prováděcí předpis.

§37

(1) Ministerstvo odejme xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zkušební xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx porušil povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx neslučitelnou x prováděním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §33 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxx komisař xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zkušebního komisaře xxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx komisaře x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žadatel xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx po odnětí xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z odborné xxxxxxxxxxxx

§38

(1) Xxxxxxx z xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx. Xxxxxxxxx-xx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx jejich xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxx žadatele, poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlo.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řidičské xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přípravy.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx uveden x příloze č. 5.

§39

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zkoušce x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx x údržby xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx X1, C1+E, X, X+X, D1, D1+E, X nebo X+X,

x) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx každé zkoušky xx xxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" xxxx "neprospěl". Xxxxxxxx žadatel x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dvakrát xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx za 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx neúspěšné xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxx druhé xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxx podle §20 xxxx. 2, jde-li x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) nové xxxxx xxxxx §20 xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxx. x), jde-li x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c).

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx třikrát. Xxxxxxxx-xx xxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx zkouškách, xx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx absolvovat xxxxx xxxxx a výcvik x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Zkoušky x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájeny testem x předpisů x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx x řidičské xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "neprospěl", xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx, kdy xxxx xxx opakované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx".

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx o zkouškách. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře a xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxx x řidičské xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x řidičské xxxxxxxxx xxx zkouškách xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx x výcviku x plném xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx absolvovat xxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx jazyk, ve xxxxxx je konána xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.3b) Xxxxxxxxxx xx zajistí žadatel xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxxxxxxxx přípravy xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ústně.

(8) Žadatel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tlumočníka xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx společně x xxxxxx xxxxxxxx při xxxxx.

§39a

Žadatel o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 700 Kč; x případě opakovaných xxxxxxx xxxxxxx zaplatí xx xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 Xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx znalosti ovládání x xxxxxx xxxxxxx 200 Xx x xx opakovanou zkoušku x praktické xxxxx 400 Kč.

§39a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 411/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§40

Zkouška x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zkouška x xxxxxxxx o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx výpočetní techniky. Xxxx obsahuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích, xx zdravotnické přípravy x xxxx x xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx osnov. Zkouška xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx otázek. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx vykonání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 30 minut. Žadateli x xxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že trpí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zkušební xxxxxxx předepsanou dobu xx xxxxxxxxxxx.

(3) Počet xxxxxx x testu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bodů xxxxxxx xxx úspěšné xxxxxxxx zkoušky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§41

Zkouška ze xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx u xxxxxx).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx osobou sluchově xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx komunikačním systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu4) xx xxx náklady.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požadovaných xxxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx

§42

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dovednosti a xxxxxxx xxxxxx specifických xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zkouška x praktické xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx částí. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx základní znalosti x každé ze xxxx částí, je xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx". X průběhu xxxxxxx x xxxxxxxxx jízdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx záznam.

(2) Neprokáže-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XX, X1, X2 xxxx A základní xxxxxxxx x první xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx stupněm "xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxx xx druhé části xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx žadatel x xxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx XX, X1, X2 xxxx X základní xxxxxxxx xx druhé části xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxxx zkouška se xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx

x) základní xxxxxxxx a dovednosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) couvání x xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx,

x) podélné, xxxxx a kolmé xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zastavení x rozjíždění ve xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xx.x-1.

(4) Ve xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalosti

a) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) řízení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx světelnou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vozidla xx xxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a kde xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx a v xxxxxxx xxxxxxx měst xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxx 50 km.h-1,

f) xxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx manévrovacích xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) správné xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx situaci.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x okrese, kde xxxx xxxxxxxxxx řízená xxxxxxxxx signalizací.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxx znalostí, dovedností x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x požadavcích xx xxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zkoušce xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

§43

(1) Zkouška x xxxxxxxxx jízdy xxxx xxxxx v první xxxxx nejméně 10 xxxxx x x xxxxx xxxxx nejméně 20 minut, xxxxx xx být řidičské xxxxxxxxx uděleno xxx xxxxxxx AM, A1, X2, X, B1, X, B+E xxxx X, x xxxxxxx 35 minut xxx xxxxxxx skupiny xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx "neprospěl" xxx xxxxxx na xx, xxx zkušební komisař xxxx učitel xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxx) do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Dojde-li xxx zkoušce k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ohrozit xxxxxx způsobem bezpečnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxx, xxx musel xx xxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxx učitel, xxxxxxx xx okamžitě xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která žadatele xxxxxxxxxx ke xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vrchního xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x získání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pouze dvoumístné, xx xxxxxx výcviku xxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X zkoušky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XX, A1, A2 xxxx X xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx motocyklu, xxxxx xxxxxx být vybaven xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx jede xx žadatelem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx automobilu xxxxxxx xxxxxxxx výcviku. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komisař pomocí xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žákem; xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pokyny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud xx xxxxxxx prováděna xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx přizpůsobené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převodovkou, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxx a výcviku x xx protokolu x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx pak slouží xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx zvláštního xxxxxx.2a)

§44

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx sdružené xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x předpisů x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provádí xxxxxx testem.

(2) Při xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výcvik.

§45

Xxxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel

Na přezkoušení x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx2a) xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatelů o xxxxxxxx oprávnění. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§45x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx dosažením xxxxx 12 bodů v xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2a) xxxxxx řidičské xxxxxxxxx x hodlá xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2a), xx xxxxxxx se podrobit xxxxxxxxxxx z odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx vozidel.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx §45.

§45x

Xxxxxxxxxx zkouška

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx absolvovat xxxxx doplňovací xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx stejném xxxxxxx x xxxxxxx způsobem xxxx zkouška x xxxxxxxxx jízdy xxxxx §42, xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx X2, který xx xxxxxxx 2 xxxx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx skupinu X1, xxxx

x) xxx xxxxxxx A, xxxxx xx xxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro skupinu X2.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění omezeného xxxxx zvláštního zákona2a) (xxx vozidla x xxxxxxxxxxxx převodovkou) xx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zkouška x xxxxxxxxx jízdy xxxxx §42 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx B xx xxxxxx soupravy xxxxxxx z vozidla xxxxxxx X x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 750 xx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3&xxxx;500 xx, xxx xxxxxxxxxxx 4&xxxx;250 xx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jízdní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx doplňovací xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve stejném xxxxxxx a stejným xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jízdy xxxxx §42.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXXX ODBORNÉ XXXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX ŘIDIČŮ XXX ÚČELY XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

§46

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xx skupiny X1, X1+X, C, X+X, X1, X1+X, X xxxx D+E xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx6a).

§47

Xxxxxxx školení

(1) Vstupní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx způsobilosti řidičů. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx je získání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zásad xxxxxxxx x defenzivní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x silniční xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx prostředí x organizace dopravního xxxx,

x) xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx x silniční dopravě,

g) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích.

Výuka obsahuje xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 1, zvláštní xxxx xxx xxxxxxx X1, C1+E, X x X+X a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx X1, X1+X, X x D+E.

(2) Xxxxxx pro příslušnou xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx řízením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx může xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušnou skupinu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x řízení vozidla xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 140 hodin.

(4) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X, X+X, X x X+X, xx xxxxx podrobit xxxxx x výcviku x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozšířeném xxxxxxx 280 xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx X1, X1+X, X a X+X x xxxxx xxxxx xxxxx vozidlo, x xxxxx xxxxxx opravňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx X1, X1+X, X x X+X, x xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx a výcviku xx celkovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, obsah xxxxx a výcviku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx částí xxxxx, část xxxxxxx x xxxxxx vozidla, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx výcvikem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx školení

(1) Předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx znalostí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx školení. Xxxxxxxxxx školení se xxxxxxx xxxxxx xxxxx x výcviku.

(2) Řidič xx xxxxxxxx pravidelného xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 35 hodin xx xxxxx xxxxxx xxxx od data xxxxxx průkazu xxxxx §52c. Pravidelné školení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 7 hodin. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 2 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Držitel platného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx6b) jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx2a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práci xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podniká xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx zúčastní xxxxxxxxxxxx školení v xxxxxxx 35 xxxxx xx data xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx uplyne xxxx xxx 5 let, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Řidič, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx x němu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxx §48, xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx jehož řidiče xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 35 xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavce 4 xxxxx obdobně x xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxx X1, C1+E, X x X+X xxx xxxx xxxxxxx xxxx 10. zářím 2009, a jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X1, D1+E, D xxxx D+E, xxxx 10. xxxxx 2008.

(6) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx pravidelného xxxxxxx xxx xxxxxxx X1, X1+X, X a X+X a který xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx X1, X1+X, X xxxx D+E, x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx pravidelného xxxxxxx, xxxxx výuky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výuky, x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výuky, nejvyšší xxxxx xxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxxx školení x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§49

Xxxxxxxxxxxx školicího xxxxxxxxx

(1) Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx udělena xxxxxxxxxx x provozování této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx úřad udělí xxxxxxxx akreditaci k xxxxxxxxxxx výuky x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

b) xxxxxxx xxxxx požadavky xxxxx xxxxxx zákona x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výuky x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x nepřechází xx xxxxxxxx nástupce.

§50

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxxxx výuky x xxxxxxx xxxx

x) xxx vytvořen xxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx vymezí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx nejvyššího xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx výukové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálů x, xx-xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxx provádění této xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, x uvedením xxxxxx jmen, příjmení x xxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxx x xxxxxx, kteří

1. xxxx xxxxxxx x §22 xxxx. x), x), x) x x), xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

2. xxxx střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x oborech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravou x 4 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dopravy, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výuky,

d) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx x

x) mít xxxxxxxx xxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výuky x xxxxxxx s plánem xxxxx písmene a).

(2) Xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x výcviku právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx u xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, nahradit xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 2 xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx silniční dopravy.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §9 x 10.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxx provozovatele školicího xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx školicího xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx výuku x xxxxxx podle plánu xxx xxxxxxxxx výuky x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výuky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9 x 10,

d) xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x vybavení xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxx xxx xxxxx x užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxx xx celou xxxx x xxxxxxxxx,

x) postupovat x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx souladu poskytování xxxxx x xxxxxxx x plánem xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx evidenci x xxxxxxxxxxx xxxxx x výcviku, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, datum x xxx zahájení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx výcviku i xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zaslat xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řidičů, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx střediska xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx a předložit x xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy x xxx došlo.

(3) Xxxxxxxxxxxx školicího xxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxx zbytečného xxxxxxxx xxxxxx, který ukončil xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o rozsahu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x výcviku x xxxx ukončení xxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxx x výcvik x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx školení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx střediska uzná xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx.

(5) Vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x výcviku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§52

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx

(1) Krajský xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k provozování xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) opakovaně xxxx xxxxxx způsobem porušil xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxxxx výuky x výcviku xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx požádat krajský xxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 3 let xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

§52a

Podmínky xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx školicího střediska xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) je držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx se účastní xxxxx x výcviku x jeho xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx osoby x výuce x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx školení platí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§52b

Zkouška

(1) Xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxxxxx výuku a xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Žadatel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx

x) absolvoval xxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x plném xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, stanoví-li tak xxxxx zákon,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxx xxxx") xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx obvyklé xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx2a), xxxx

2. xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx5) pro zaměstnavatele xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx řidičského xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxx žadateli místo, xxxxx a čas xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx skutečností podle xxxxxxxx 2 obecnímu xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx pracovní xxx ode xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx konání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx formou x xxxxxxx znalosti xx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §47 xxxx. 1.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §33 odst. 2. Xx xxxxxxxxxx komisaře xx xxxxxxxx ustanovení §33 xxxx. 4 x 5 a §3437 xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx neuspěl, xxxx zkoušku opakovat xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxx-xx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx podrobit xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx, x xxxxxxx. Neuspěje-li xxxxx ani xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jinak xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vstupnímu školení x plném xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností, xxxxx xxxxxxx zkoušku, xxxx žadateli xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx v xxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52c

Průkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx je řidič xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vydá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) řidičský xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2a), xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx2a).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xx xx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx správní xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx x žádost x vydání řidičského xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2a). Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx výuce x xxxxx xxxxxxxxxxxx školení x xxxxx xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx x §48 x xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx2a), xxxxxxxx závislou práci xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x kterého xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 let.

(5) Xxxxxx, xxxxxxxx, poškození xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidiče xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řidiči xxxxxxxxx x ztrátě, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo zničení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxx, xxxxxxxx, poškozený xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidiče x xxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxx vydání.

(6) Xx ztracený, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx x xx xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xx 20 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx duplikát xxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx žádost nový xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu, xxxxx xx novým průkazem xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx2a) xxxx xxxxx začal xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řidičů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxx odstavce 1, 6 nebo 7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a digitalizovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx občanských xxxxxxx, x xxxxxxxx cestovních xxxxxxx nebo z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx nebo xxxxx-xx x podstatné xxxxx xxxxxx žadatele, xxxxxx xx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidiče xxxxx xxxxxxxx 1 x x úkonům podle xxxxxxxx 6 nebo 7 je xxxxxxxxx xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx 7, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidiče xxxx nového xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, odcizení, poškození xxxx zničení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxx.

(11) Xxxx průkazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidiče x xxxx potvrzení x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo zničení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

HLAVA DRUHÁ

ZDOKONALOVÁNÍ XXXXXXX XXXXXXXXXXXX ŘIDIČŮ, KTEŘÍ XXXX ZAZNAMENÁNY X XXXXXXXX ŘIDIČŮ BODY XX XXXXXXX ZAŘAZENÉ XX XXXXXXXX HODNOCENÍ

§52d

Základní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx body xx xxxxxxx zařazené xx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2a), xx xxxxxx dobrovolná xxxxx xxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 10 bodů xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2a) xxxx xxx 6 xxxx, xx xxxxxxx bezpečné xxxxx.

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 374/2007 Xx. s účinností xx 1.9.2008

Xxxxxxxxx bezpečné xxxxx

§52x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx řidičů, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxx, xxxxx xxxx x registru řidičů xxxxxxxxxxx xxxx, provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx udělil xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jízdy").

(2) Xxxxxxx xxxx udělí vyšší xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx, prokáže-li xxxxxxx, xx

x) má xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výuky a xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) splňuje xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vyšší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečné xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2007 Xx. s účinností xx 1.9.2008

§52x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jízdy

(1) Žadatel x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jízdy xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx školení xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx organizaci x xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxx, jednotlivé výukové xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) mít xxxxxx lektorů bezpečné xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a výcvik, x uvedením xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

1. xxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxxxxx X, X, B+E, C, X+X a X,

2. xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx podle tohoto xxxxxx po dobu xxxxxxx 5 xxx x

3. xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xx právo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxx x), a

e) xxxxxxxx, xx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxx xxx výcviku xxxxxxxxx xxxxxxx různé dopravní xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podmínky.

(2) Xxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx nebytové prostory x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx vybavení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52g

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx střediska xxxxxxxx jízdy

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) provádět xxxxxxx bezpečné xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečné xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx celou xxxx provozování xxx xxxxxxxx mít xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vybavení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx tyto xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x dispozici,

d) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx nejpozději 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx školení bezpečné xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx příslušnému xxxxx xxxx místa xxxxxxxxx xxxx sídla.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečné xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx školení xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx, že xx ke dni xxxxxx písemné žádosti x přijetí xx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxxx x registru xxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2a) xxxx xxx 6 xxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxx bezpečné jízdy xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx vyšší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx doklady do 15 xxx xx xxxxxx vzniku.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx řidiči, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx školení xxxxxxxx xxxxx.

(5) Vzor potvrzení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 374/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§52x

Xxxxxx xxxxx akreditace x xxxxxxxxxxx školení xxxxxxxx xxxxx

(1) Krajský xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx střediska xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) přestal splňovat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §52e odst. 2 xxxx. a), xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxx akreditace.

(2) X xxxxxxx xxxxx akreditace x xxxxxxxxxxx školení xxxxxxxx jízdy xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), znovu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 374/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

§52x

Xxxxxxx xxxxxxxx jízdy

(1) Xxxxxxxxx výuky x xxxxx školení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalostí

a) xxxxxx xxxxxx x xxxxx bezpečné x xxxxxxxxxx jízdy,

b) nejčastějších xxxxxx xxxxxxxxxx nehod x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx protiprávního jednání xxxxxx motorových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí v xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx školení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečné xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx podle §52f xxxx. 1 xxxx. x), zaměřená na xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx ztížena xxxxxxx xxxxxxx vozidlo, xxxxxx bezpečné x xxxxxxxxxx jízdy. X xxxxxxx x xx xxxxxxxx výcviku provádí xxxxxx bezpečné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx dojít xx xx ukončení xxxxx.

(3) Učební xxxxxx xxxxxxx bezpečné jízdy, xxxxx x rozsah xxxxx x xxxxxxx x nejvyšší počet xxxxxxxxx školení bezpečné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 374/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

XXXX ŠESTÁ

STÁTNÍ SPRÁVA X XXXXXX XXXXX

§53

(1) Xxxxxx správu ve xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x o jejím xxxxxx,

x) schvaluje výcvikové xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x autoškole a xxxxx jeho užívání,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad

a) xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x udělení vyšší xxxxxxxxxx k provozování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo

a) rozhoduje x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

§54

Xxxxxx dozor

(1) Xxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx motorových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Státní xxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxx x xxxxxxx 5 let x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx výkonem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ve xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spadá. Xxxxxxxxxxx průkazu x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§56

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x rozporu x §2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §3 xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platného xxxxxxxxxx osvědčení,

c) v xxxxxxx x §5 xxxxxxxxx změny údajů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 provádí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oprávnění xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx obsah x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §20,

g) v xxxxxxx s §25 xxxxxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §32 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx ke xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s §49 xxxxxxxxx školicí středisko xxx xxxxxxx akreditace x provozování xxxxx x xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §51 xxxxxxxxx výuku a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §51 xxxxxxx výcvik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §51 xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx plánu xxx zajištění výuky x výcviku,

e) x xxxxxxx x §51 xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §51 xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx zahájením xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků, xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx výuky xxxx výcviku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností,

g) x xxxxxxx x §51 neoznámí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §51 xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxxx řidiči, xxxxx xxxxxxx výuku a xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx a obsahu xxxxx x xxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxxx,

x) přijme k xxxxx a xxxxxxx xxxxx, která nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §52a,

x) x xxxxxxx x §51 xxxxxxx nejpozději xx 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxx ukončeno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školení.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §52e xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jízdy xxx xxxxxxx vyšší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §52g xxxxxxxxx výuku x xxxxxx xxxxxxxx jízdy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečné xxxxx,

x) x xxxxxxx x §52g xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx plánu pro xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečné xxxxx,

x) x xxxxxxx x §52g xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §52g nezašle xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jízdy seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx školení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

f) x xxxxxxx x §52g xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §52g nevydá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řidiči, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, potvrzení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx školení bezpečné xxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §52g.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) x x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x) x x) a xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) x x),

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x) x x), xxxxxxxx 2 písm. x), x) x x) a xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), f) x x),

x) do 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. h) x xxxxxxxx 3 xxxx. g).

§57

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§58

§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2007 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§59

Společná xxxxxxxxxx

X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx postupuje xxxxx správního xxxx.9)

§59a

Působnosti xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§60

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x vydání registrace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxx x doložit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx komisaře xxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, pozbude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posledního xxx lhůty stanovené xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx dosavadní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx sdělených xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §34 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx") je xxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx v §21 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx výcviku xxxxxxxxx xxxxxxxxx posledního xxx xxxxx stanovené pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx. Nesplňuje-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 2 písm. x), ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x výcviku.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx označit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do šesti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Okresní xxxx xxxx po xxxx šesti měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře vydaného xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx okresního xxxxx.

§61

(1) Práva x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušníků Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx druhy xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx §53 xxxx. 3 tohoto zákona xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxx x Policie Xxxxx xxxxxxxxx xx ministerstvo.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x příslušníků Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle §53 odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, přecházejí x Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx okresní xxxxx.

§62

Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §11 xxxx. 2, §13 xxxx. 5, §20 xxxx. 5, §21 xxxx. 1, §23 xxxx. 3, §27 xxxx. 5, §30 xxxx. 2, §34 xxxx. 3, §35 xxxx. 4, §36 xxxx. 5, §40 xxxx. 3, §41 xxxx. 3, §42 xxxx. 6, §47 xxxx. 6, §48 xxxx. 7, §50 xxxx. 4, §51 xxxx. 5, §52b xxxx. 8, §52c xxxx. 11, §52f xxxx. 2, §52g xxxx. 5, §52i xxxx. 3 x §54 xxxx. 3.

ČÁST XXXX

§63

Xxxxx xxxxxx x živnostenském xxxxxxxxx

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx č. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., zákona x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Xx., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 83/1998 Sb., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 158/2000 Xx. x xxxxxx x. 249/2000 Xx., se xxxx xxxxx:

X příloze x. 2 XXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx 214: Ostatní

a) xxxxxxxxx xxxx živnosti "Xxxxxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx" xx xxxxxxx 1 xxxx xxx: "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx",

x) text xx sloupci 2 xx xxxxxxxxx textem, xxxxx xxx: "odborná xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx a o xxxxxxx některých zákonů".

ČÁST XXXXXX

§64

Xxxxx xxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xx větě xxxx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají slova "xxxxx tohoto xxxxxx".

2. X §2 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §2 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

4. X §3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx žadatelů o xxxxxxxx oprávnění," xxxxxxx.

5. X §4 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

6. X §5 odst. 1 xx xxxxxxx x), x) x x) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

7. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx" zrušují.

8. X §9 xxxx. 4 se slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výcviku, xxxxxx xxxxxxxxxx odborných znalostí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odborné způsobilosti x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxx.

9. §12 xx zrušuje.

XXXX DESÁTÁ

ÚČINNOST

§65

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 247/2000 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx autocvičiště, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx jiná cvičná xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (beton, xxxxxx xxxx xxxxxx). Xxxxxxxx povrch musí xxx xxxxxx rozměry, xxx xx xxx xxxx xxxxx provádět xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidla na xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx vpřed a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx s xxxxxxxx x omezeném xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vodorovné v xxxx, xxxxx, xxxxx x opuštění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vpřed a xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (intenzivní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 40 km.h-1, xxxxxxxxx xxxxxxxx, náhlá xxxxx xxxxx xxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vozidla).

2. Xxxxxx pomůcky xxx xxxxx praktické xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx výcvikovém xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx prováděna xxxx

x) xx modelu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nákladního automobilu,

b) xx modelu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx převodovky x spojky, nebo

d) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nákladního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 247/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx

x) xxx xxxxxxx XX xx xxxxxx x objemem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 50 xx3 a x konstrukční rychlostí xxxxxxxxxxxxx 45 xx.x-1 xxxx na motocyklu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 125 xx3, xxxxxxx rychlost xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jízdy xxxxx převyšovat 45 xx.x-1; xx xxxxxx x více xxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx X1 xx xxxxxxxxx xxx postranního xxxxxx x výkonu xxxxxxx 11 kW, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 90 xx.x-1, s poměrem xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx 0,1 kW/kg x jedná-li xx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 115 xx3; x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x poměrem výkonu x xxxxxxxxx xxxxxxx 0,08 xX/xx,

x) xxx xxxxxxx X2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 20 xX, xxx nejvýše 35 xX, x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx 0,2 xX/xx x xxxxx-xx se x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx válců xxxxxxx 395 xx3; u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x poměrem xxxxxx x hmotnosti xxxxxxx 0,15 xX/xx,&xxxx;

x) xxx xxxxxxx A na xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxx 50 xX x o xxxxxxxxx x nenaloženém xxxxx xxxxxxx 175 xx, x objemem xxxxx xxxxxxx 595 xx3&xxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nejméně 0,25 xX/xx x xxxxxxxxxxxx motoru,

e) xxx xxxxxxx X1 s xxxxxxxxx čtyřkolovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nejméně 60 xx.x-1,

x) xxx xxxxxxx X xx čtyřkolovým xxxxxxxxx vozidlem, xxxxx xxxxxxxxxxx rychlost xx xxxxxxx 100 km.h-1, xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §19 xxxx. b) xxxx 3 xxxx x xxxxxxx xxxxx §45b xxxx. 3, x xxxxxx soupravou, xxxxx xxxxxxxx povolená xxxxxxxx xxxxxxxxx 3 500 kg, xxx nepřevyšuje 4&xxxx;250 xx, xxxxxxxx x xxxxxxxx motorového vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx převyšující 750 xx,

x) pro xxxxxxx X+X x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx největší xxxxxxxx xxxxxxxx převyšuje 3&xxxx;500 xx, tvořenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 1 000 xx a jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 100 xx.x-1; xxxxxxxx vozidlo musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x šířce x výšce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx motorového vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatnou xxxxxx nebo ložnou xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx možný xxxxx za použití xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla. Při xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx přípojného xxxxxxx xxxxxxx 800 xx,

x) xxx xxxxxxx X1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 xx, xxxxx xxxxxxx 5 x, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 80 xx.x-1; xxxxxxxx vozidla xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx kabina, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ložnou xxxxxxx s plachtou xx xxxxxxxxx konstrukci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zrcátek; xxxxxxxx vozidlo xxxx xxx xxxxxxxx protiblokovacím xxxxxxxx systémem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11),

x) xxx xxxxxxx X1+X x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) x přípojným xxxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;250 xx x jehož xxxxxxxxxxx rychlost xx xxxxxxx 80 km.h-1; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o šířce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo ložnou xxxxxxx x plachtou xx xxxxxxxxx konstrukci; xxxxxxxx xxxxxxxx těleso xxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx za použití xxxxxxxx xxxxxxxx zrcátek xxxxxxxxxx xxxxxxx; délka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx 8 x. Xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx jízdy musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx 800 xx,

x) xxx xxxxxxx C s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 12&xxxx;000 kg, xxxxx xxxxxxx 8 x, xxxxx nejméně 2,4 x a xxxxx konstrukční xxxxxxxx xx nejméně 80 xx.x-1; xxxxxxxx vozidla xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nejméně xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, vytvořeným xxxxxxxxx xxxx ložnou xxxxxxx s plachtou xx vestavěné konstrukci, xxxxx xxxxxxxxxx výhled xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpětných xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie11) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ruční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx jízdy musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 xx,

x) xxx xxxxxxx X+X x xxxxxx xxxxxxxxx tvořenou buďto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) x přípojným vozidlem xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nejméně 20&xxxx;000 xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 14 x, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 7,5 x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 2,4 x x konstrukční xxxxxxxx xx xxxxxxx 80 xx.x-1; xxxxxxxx vozidlo, xxxxxxxxx návěs xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx odpovídající xxxxxxx šířce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plochou s xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tahač xxxxxx xxxx xxx vybaven xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx umožňující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11). Xxx zkoušce x xxxxxxxxx jízdy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 xx,

x) pro xxxxxxx D1 s xxxxxxxxx vozidlem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xx xxxxxxx 4&xxxx;000 xx, délka xx xxxxxxx 5 x x xxxxxxxxxxx rychlost xx xxxxxxx 80 xx.x-1; motorové vozidlo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémem x xxxxxxxxxx zařízením xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11),

x) xxx xxxxxxx X1+X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlem uvedeným x xxxxxxx x) x xxxxxxxxx vozidlem x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 250 xx x jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx 80 km.h-1; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 2 x x xxxxx nejméně 2 x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x plachtou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxx xxxxxxx 800 kg,

n) xxx xxxxxxx X x xxxxxxxxx vozidlem x délce nejméně 10 x, xxxxx xxxxxxx 2,4 x x jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je nejméně 80 xx.x-1; motorové xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a záznamovým xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11),

x) pro xxxxxxx X+X s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxx x) x xxxxxxxxx vozidlem x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxx 1 250 kg, xxxxx nejméně 2,4 x a jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 80 xx.x-1; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx skříňovým xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 2 x x výšce xxxxxxx 2 x, vytvořeným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skříní xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx konstrukci. Xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 800 xx,

x) xxx skupinu X xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx má xxxxxxx xxx xxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hmotnosti xxxxxxx 3&xxxx;500 xx x xx xxxxxxx nejméně xx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ploše x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provést xxx přípojného vozidla.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 247/2000 Sb.

ZÁKLADNÍ VÝUKA X XXXXXX

Počet xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx
XX
Xxxxxx
XXX
XXX
XXXX
XX
&xxxx;
&xxxx;
XX
14
1
6
2
3
26
X1
14
1
6
2
3
26
X
14
1
6
2
3
26
X1
16
2
8
2
4
32
X
18
2
10
2
4
36
X
18
10
10
2
4
44

Xxxxxxxxxxx

XXX Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx

XXX Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

XXXX Výuka xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

XX Výuka zdravotnické xxxxxxxx

XX Opakování x xxxxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX

Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
XX-XX
XX-XX
XX-XX
Xxxxxx
X.xxxxx
XX.xxxxx
XXX.xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XX
XX
XX
XX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XX
1
2
5
5
1
4
18
X1
1
2
5
5
1
4
18
X
1
2
5
5
1
4
18
X1
2
5
10
6
2
4
29
X
2
5
12
9
2
4
34
X
2
4
8
7
8
4
33

Xxxxxxxxxxx

XX-XX xxxxxxxxx výcvik x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

XX xxxxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxx xxxxxx

XX xxxxxxx xxxxxx

XX-XX xxxxxxxxx výcvik údržby xxxxxxx

XX-XX praktický výcvik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxx hodin x&xxxx;xxxxxxxxxx výuky

Xxxxxxx 3

Xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx
XX
Xxxxxx
XXX
XXX
XXXX
XX
&xxxx;
&xxxx;
X X1 / XX
6
1
3
2
4
16
X B/ AM
 
 
 
 
 
 
R X1 / XX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X / XX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1 / XX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X / XX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1 / A1
6
1
3
2
4
16
R X / A1
 
 
 
 
 
 
R X1 / A1
 
 
 
 
 
 
R X / A1
 
 
 
 
 
 
R X1 / X1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XX/X1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X
6
1
3
2
4
16
X X1/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X B/A
 
 
 
 
 
 
R X1/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X D1/A
 
 
 
 
 
 
RD/A
 
 
 
 
 
 
R X1/X1
10
2
5
2
3
22
X X / X1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X A1/B
10
2
5
2
3
22
R X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X
10
6
8
2
4
30
X X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X1
10
12
10
2
4
38
X X1/X1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X
10
12
10
2
4
38
X C1/C
 
 
 
 
 
 
R X1/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X1
10
12
10
2
4
38
X X1/X1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X
10
12
10
2
4
38
X X1/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X D1/D
 
 
 
 
 
 
R X/X+X
2
1
6
2
3
14
X X1/X1+X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X+X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X1+X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X+X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

X X/X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx X x xxxxx xxxxxxx řidičského oprávnění xxxxxxx X

Xxxxxxx vysvětlivky xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1

XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX

Xxxxx hodin x&xxxx;xxxxxxxxxx výcviku

Xxxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
XX-XX
XX-XX
XX-XX
Xxxxxx
X.xxxxx
XX.xxxxx
XXX.xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxx.xxxx.
XX
XX
XX
XX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/XX
7
1
2
2
2
1
2
10
X X/XX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/XX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/XX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X D1/AM
 
 
 
 
 
 
 
 
R X/XX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X1
13
1
2
5
5
1
2
16
X X/X1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X C/A1
 
 
 
 
 
 
 
 
R D1/A1
 
 
 
 
 
 
 
 
R X/X1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X
7
0
2
2
3
1
2
10
X X1/X
13
1
2
5
5
1
2
16
X X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X C1/A
 
 
 
 
 
 
 
 
R X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X D/A
 
 
 
 
 
 
 
 
R X1/X1
23
2
5
10
6
2
2
27
X X/X1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X A1/B
28
2
5
12
9
2
2
32
R A/B
 
 
 
 
 
 
 
 
R X1/X
16
0
4
6
6
2
2
20
X A1/T
19
2
2
8
7
5
2
26
R X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X
12
0
2
5
5
5
2
19
X X/X
10
0
2
4
4
5
2
17
X X1/X
10
0
2
4
4
2
2
14
X X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X1
17
0
2
9
6
4
4
25
X X1/X1
16
0
2
8
6
4
4
24
X X/X1
10
0
1
5
4
4
4
18
X X/X
18
0
2
8
8
4
4
26
X X1/X
12
0
2
6
4
2
4
18
X X1/X
18
0
2
10
6
2
4
24
X X/X
14
0
2
8
4
2
4
20
X X/X1
14
0
2
8
4
4
4
22
X X1/X1
10
0
1
5
4
2
4
16
X X/X1
8
0
1
4
3
2
4
14
X X/X
30
0
4
16
10
8
4
42
X C1/D
16
0
2
8
6
2
4
22
R X/X
14
0
2
8
4
2
4
20
X X1/X
18
0
2
10
6
2
4
24
X X/X+X
8
0
2
2
4
2
2
12
X X1/X1+X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X+X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X1/X1+X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X X/X+X
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx hodin x xxxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx pro xxxxxxx A1 xxxxx x xxx skupinu X2. Xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx x I. xxxxx xxxxxxx pro skupinu X2 nebo X xxx provést xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 247/2000 Xx.

Xxxxxxxxx řidičských xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výcviku

V závislosti xx technickém xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx tvoří

a) první xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, simulací základních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řidičských xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 30 % 1. xxxxx xxxxxxx,

x) druhou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx první xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxxxx x xxxxxx jízdním xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 40 % 1. xxxxx xxxxxxx, 10 % 2. xxxxx xxxxxxx x 5 % 3. xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trenažéry xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx jízdy xxxxx x vzad xx xxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ve městě x xxxxxx provozu x jednoduchými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx režimu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 40 % 1. xxxxx xxxxxxx, 10 % 2. etapy xxxxxxx x 10 % 3. xxxxx výcviku, xxxxxx nácviku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trenažéry xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx panoramatickým xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nácvik xxxxx v xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nahradit 50 % 1. xxxxx xxxxxxx, 30 % 2. xxxxx xxxxxxx x 15 % 3. xxxxx xxxxxxx, xxxxxx nácviku xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 5 x zákonu x. 247/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx provádějí v xxxxxxx x způsobem

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XX
&xxxx;
1. předpisy x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1 xxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
&xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx X1, X2, X xxxx X1
&xxxx;
1. xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích
1 xxxx,
2. xxxxxxxxx jízda x xxxxxxxxxx vozidlem,
 
c) řidičské xxxxxxxxx xxx xxxxxxx X, X nebo X+X
&xxxx;
1. předpisy o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1 test,
2. xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
&xxxx;
x) řidičské xxxxxxxxx xxx xxxxxxx C1, X, X1+X xxxx X+X
&xxxx;
1. xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1 xxxx,
2. ovládání x údržba vozidla
3 xxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
&xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx X1, D, X1+X xxxx X+X
&xxxx;
1. xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1 xxxx,
2. ovládání a xxxxxx xxxxxxx
4 otázky,
3. xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Příloha x. 6 x xxxxxx x. 247/2000 Xx.

Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2007 Sb.

Čl. X

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 1.lednem 2001, xxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x výměnu xxxxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxxx osvědčení; xxxxxxxxxxxx xxxxxx stávající xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vydaná po 1. xxxxx 2001 xxxxx xxxxxx x. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů, xxxx xxxxxxxxxx osvědčeními xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Učitelé, xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 2001, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zahájená xxxxx §60 xxxx. 3 xxxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx x výcvik xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002.

6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx praxe x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxx obor xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxx byl držitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx učitele xx 1. xxxxx 2000 x x xxxxxxx žádosti xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000 rozhodnuto, se xxxx xxxxxxxx osvědčení.

8. Xxxxxxx, xxxxx absolvovali x xxxxxx xx 1. července 2000 xx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxx xxx xxxxxxx, rozšíření nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxx, při xxxxx neprospěli, mohou xxxxxxxx zkoušku umožněnou xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 složit xx 31. xxxxxxxx 2002.

9. Příprava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 xx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001. Závěrečné xxxxxxx xx provedou xxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x výcvik k xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bude xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx x. 247/2000 Xx. Žadateli, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx poskytnuta x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

11. Učitelé xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx podle dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 478/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.1.2002

Čl. V

Přechodné ustanovení

Osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. ledna 2001 podle xxxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxx zákona x. 247/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 478/2001 Sb.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 175/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 9.5.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx platného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidiče xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx profesní způsobilosti xxxxxx xxxxx zákona x. 247/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx dosavadních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidiče xxxxx uplynutím 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx x den xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx úpravy v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxx xxxxxx xxxx účinnosti xxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 247/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx X1 xx 10. září 2009, vydá xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 247/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx, xxxxx získají xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 10. xxxx 2008 xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx X1, X1+X, X xxxx X+X a xx 10. září 2009 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx X1+X, X xxxx X+X, xxxx xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidiče xxxxx xxxxxx x. 247/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxx, xxxxx získali řidičská xxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx větě první xx 6 xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxx, xxxxx prováděly zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, chtějí-li provozovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 247/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §49 a 50. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxx xxxx považují xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem.

7. Xxxxxx, xxxxxx bude vydán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1, 3, 4 x 5, xx xxxxxxx pravidelnému xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 247/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx na xx nevztahuje.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxx x získání jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 247/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, lze k xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx 11. xxxxx 2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx XX, A1, X, B1, B x X+X, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2009.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2008

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komisaře xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se posoudí xxxxx zákona x. 247/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxxx zkušebního komisaře xx xxxxxxxxx o 5 let.

2. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx jeho platnosti x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zbývající xxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx xxxxxx než 6 xxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx školení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 247/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 247/2000 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx X (x xxxxxxxx xx lehké xxxxxxxxx) xx xxxxx zákona x. 247/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx X2. Xxxxxxxxxx x registraci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výuky x xxxxxxx xxx xxxxxxx X (xxx xxxxxxx) xxxxx xxx skupinu X.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx doplňovací zkoušky xxxxx §45b odst. 1 xxxxxx x. 247/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, splní x xxxxxxx, který xx xxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx X opravňujícího xxxxx x xxxxxx motocyklů x xxxxxx do 25 kW x xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx nepřesahujícím 0,16 xX/xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 0,16 kW/kg.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 297/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 19.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Do 31. prosince 2018 xxx při xxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx x xxx zkoušce x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X použít xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nejméně 40 xX. Xx 31. xxxxxxxx 2018 xxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění a xxx zkoušce x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx skupiny X použít xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx stavu xxxxx přílohy č. 2 x zákonu x. 247/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.11.2014

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx x xxxxxx prostory xx xxxxxxx x §8a xxxxxx x. 247/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 48/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.2.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx z odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx motorových xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx hodnocen xxxxxxx "xxxxxxxxx", xx použije xxxxx č. 247/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 191/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

Informace

Právní xxxxxxx č. 247/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

478/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 247/2000 Sb., x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, x xxxxxx se xxxx některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2001, s xxxxxxxx §21 xxxx. 1, xxxxx §23 xxxx. 1, §24 xxxx. 1 x 3, §53 xxxx. 1 x 3, §54 xxxx. 1 x 3 a §56, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002

175/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/94 Xx., x silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 478/2001 Xx., a xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/99 Xx., xx znění xxxxxx x. 478/2001 Xx.

x účinností xx 9.5.2002

238/2002 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 247/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 90/2002

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

411/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu na xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

374/2007 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx motorových vozidel x o změnách xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634//2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 111/94 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2008 x xxxxxxxx ustanovení §52x až 52i, §56 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

192/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 247/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 61/2008

384/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/98 Xx., x xxxxxxx řeči x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

223/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

301/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 216/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 159/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cestovního xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

133/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

297/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.1.2013

341/2011 Sb., o Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím kontrolního xxxx

x účinností xx 1.5.2014

230/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 7.11.2014

320/2015 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx záchranném xxxxx)

x účinností xx 1.1.2016

48/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.2.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

199/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

337/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

609/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

191/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/59/ES ze xxx 15. xxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3820/85 x xxxxxxxx Xxxx 91/439/XXX x xxxxxxx směrnice Xxxx 76/914/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/66/ES xx dne 26. xxxxx 2004, xxxxxx xx x xxxxxx přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx, Estonska, Kypru, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/45/XX, 2002/83/XX, 2003/37/ES a 2003/59/XX x xxxxxxxx Xxxx 77/388/XXX, 91/414/XXX, 96/26/XX, 2003/48/XX x 2003/49/XX v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx služeb, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2006/126/ES xx dne 20. prosince 2006 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2012/36/EU xx xxx 19. listopadu 2012, kterou xx xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/126/XX o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2013/47/EU xx dne 2. xxxxx 2013, kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/126/XX x xxxxxxxxxx průkazech.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/645 ze xxx 18. dubna 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice 2003/59/XX x xxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některých silničních xxxxxxx xxx nákladní xxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxx 2006/126/XX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla), xx znění zákona x. 307/1999 Xx.
2a) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Příloha č. 2 x zákonu č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2c) Xxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §37 xxxx. 7 xxxxxx x. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
3x) Xxxxx č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3x) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x tlumočnících.
4) Xxxxx č. 155/1998 Sb., o znakové xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 384/2008 Xx.
5) §2 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx.
6) §36 xxxxxx č. 56/2001 Xx.
6x) §230 xxxxxx x. 262/2006 Xx.
6x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/59/ES xx xxx 15. xxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nákladní xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3820/85 x xxxxxxxx Xxxx 91/439/XXX x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 76/914/EHS.
7) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10) §81 xxxxxx x. 361/2000 Xx.
11) Nařízení Rady (XXX) č. 3821/85 xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o záznamovém xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 370, 3.12.1985, x. 8), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §80a xxxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx znění xxxxxx x. 297/2011 Sb.