Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2000.


Nález ÚS ze dne 23.5.2000 ve věci návrhu na zrušení §17 odst. 5 zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
167/2000 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V.
167
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Jménem Xxxxx republiky
Xxxxxxx soud xxxxxxx xxx 23. xxxxxx 2000 ve xxxx xxxxxx XXX. senátu Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx §17 odst. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx:
Ustanovení §17 xxxx. 5 zákona x. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxx stížností xx xxxxxxxxxxx XXXx. X. X. x xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xx. 1 x 8 xxxxxxxxxx vlády xx xxx 23.xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx hrazené x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx dotčeni xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x čl. 26 xxxx. 1 a čl. 41 xxxx. 1 x xxxx x čl. 1, čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 3 xxxx. 1 x čl. 4 xxxx. 1 Listiny základních xxxx x svobod (xxxx xxx "Listina"), xxxxx x x čl. 26 Mezinárodního xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx právech (xxx xx xxxxxx xxx xx. zn. XXX. XX 407/99).
Stěžovatelé xxxxxxxxx xxxxx aktivní xxxxxxxxxx poukazem xx xxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "Ústava"). Dle jejich xxxxxx xxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a zdravotními xxxxxxxxxxxx, čímž xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x tedy xx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydávaného xxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxx (čl. 78 Xxxxxx), xxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nemá xxxxxxxxxx, ale pouze xxxxxxxxxxx charakter. X xxxx x xxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx, xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, použití termínu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx však dle xxxxxxxxxxx stěžovatelů xxxxxxxxx, xx jde xxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx vnitřní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx uvedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasáhnout do xxxxxx ústavně zaručených xxxx, xxxxxx xx xxxxxx povahu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §248 odst. 3 x přílohu A xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "o. x. x."), xxx kterých xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx č. 526/1990 Sb. o cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nepodléhají xxxxxxxx xxxxxxxx. Nadto xxxx xxxxxxxxxxx přesvědčeni, xx xxxxxxx stížnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx než 8&xxxx;500 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx i xxx §75 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx xx. 1 předmětného rozhodnutí xxxxx spatřují xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ústavními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle čl. 10 Xxxxxx garantované xxxxxxxx x podnikání. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 26 Xxxxxxx xx spojení x čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx zejména xx xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, ve xxxxx pozdějších předpisů, č. 526/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx stomatologické xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x č. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx na výměr Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 01/99, xxxx xx vydává xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenami, xxx xxxxx xxxx 4 xxxx xxxxx, x xxxxx xx uplatňují xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smluvního zdravotního xxxxxxxxx, považují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxxxxx regulaci xxxxx xxxxxx o xxxxxx. Poukazují xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 23. června 1999 x hodnotách xxxx x výši xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §2 xxxx. 3 x §16 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx, xxxxx i x §2 vyhlášky x. 580/1990 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx spatřují x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zisk. X xxxx xxxxxxxxxxx upozorňují xx nerovnost ve xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 6/16/1998.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx namítají, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vymezený ustanovením §17 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx x výše xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx xxxxx času x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x převýšení xxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obsažené úpravy, xxx zdravotnické xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxxxx dovolené xxxx.) xxxxxxxxxx tehdejší limit x xxxxxxxx pouze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. i x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx stěžovatelů xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx buď x nezbytnosti pracovat xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.
V xxxxxxxxxxx x xx. 8 rozhodnutí vlády xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, když xxx xxxxxxx neodkladné xxxxxxxxx péče v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx. 1 x 8 xxxxxxxxxx vlády xx xxx 23. xxxxxx 1999, x xxxxxxxxx xxxx x xxxx úhrad zdravotní xxxx hrazené x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx výzvy Xxxxxxxxx xxxxx podle §42 xxxx. 4 x §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vláda x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx dotknout xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajícího x čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění, xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z čl. 31 Xxxxxxx. Vláda xx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění tak, xxx vyplývá z čl. 31 Listiny, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx považuje platnou xxxxxx xxxxxx, umožňující x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxxxxxxx, nebylo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s Listinou, xxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče tak, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx "xxxxxxxxx" zdravotnických xxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zisk. X této xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx zdůrazněna xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx dle čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx domnívá, že xxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxx, když xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxx při svém xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxx xx závislá xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx na všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxx pravomoc xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx racionální x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, protože jinak xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavně zaručeného xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.
Vláda xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx usnesení xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x že x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx nález Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 25. října 1995 xxxxxxxxx xxx č. 271/1995 Sb., x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež xx xxxx xxx x xxxxxxxx platné x xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx soud x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx je-li xxx xxxxx x xxxxxxx x Ústavou, ústavními xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx x také se xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rozhodnutí vlády xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx; xxx o xxx, který xx "xxxxxxx snahy x xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x "xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být těžko xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připomínek. Xx xxxx exekutivy, xxx se zvážením xxxxx pro x xxxxx xxxxxx konečné xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx, xx Ústavnímu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx sféry výkonné xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nikoliv xxxx xxxxxxxxxxxx právní."
S xxxxxxxxxxxx x právě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx toho názoru, xx napadeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ústavně xxxxxxxxxx xxxx stěžovatelů, x xxxxxxxxx se xxxx ani, xx xxx způsobila situaci, xxxxx není slučitelná x principem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 1 Xxxxxx.
Vzhledem x xxxx, xx xxx jejího xxxxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxxxxxxx daného zákonem o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxx dne 23. června 1999 xxxxxxxx č. 657 xx stanovení xxxxxx xxxx x výši xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3. a 4. xxxxxxxxx 1999, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx náleží xxxxx čl. 2 xxxx. 2 x 3, čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx x čl. 1 x čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx ústavní stížnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxx ústním xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, konaném dne 2. xxxxxxxx 1999, xxxx stěžovateli předloženy Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 1999 (č. x. 277, 278) týkající xx nárůstu výnosů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v X. xxxxxxxx 1999 xx srovnání x X. xxxxxxxxx 1998 x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven x roce 1997 x 1998. X xxxxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxx Rychetského, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx usnesení vlády xxxxxxxxxxx, jelikož x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx.
XX.
XXX. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx §17 xxxx. 5 xxxxxx č. 48/1997 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxxxxx s čl. 78 Xxxxxx. Xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxx 2. prosince 1999 x. j. XXX. XX 407/99-291 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Ústavního soudu xxxxx xx xxxxxxx §17 odst. 5 xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX.
Podle §42 odst. 3 x §69 zákona x. 182/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh Xxxxxxxxxx sněmovně. Ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky prof. Xxx. Václav Klaus, XXx., xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úpravy, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx. Za účelem xxxxxx xxxx situace xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním pojištění xxxxxxxxxx svěřit xx xxxxxx okolností xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí by xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx projednávání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxx, xxxxx tak xxxx xx xxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlády xx xxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx zákon o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, např. Ústavou x zákonem o Sbírce zákonů. X xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx závěr, xxx xxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není x xxxxxxx x čl. 78 Xxxxxx, když xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx publikaci buď xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx zveřejněno xxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nedotýká xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx xxxxx x. 2/1998 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx., byl schválen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavními xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx obsaženo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x přesvědčení x xxxx xxxxxxx x Ústavou, ústavním xxxxxxxx x právním xxxxx, přičemž xx xx Ústavním xxxxx, xxx podaný xxxxx xxxxxxxx x vydal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Podle §42 xxxx. 3 x §69 zákona x. 182/1993 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx předmětný xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XxXx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předmětného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Účastník xxxxxx dále xxxxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x výše xxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx pojištění. X xxxxxxxx xx čl. 31 Listiny dovozuje x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dle něhož xx xxxxxxx, xxx xxxxx občanů při xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zastupovat xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xx vyjádření xx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon o veřejném zdravotním pojištění, Senát xxxxxxxxx xx xxx 9. schůzi (I. xxxxxxx xxxxxx) xxx 12. x 13. xxxxxxxxx 1997 x xxxxx 67 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, když xxxxx ze xxxxxxxxx x senátorů xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x. 140 xxxxxx xxxxxxxxx návrh Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxx pozměňovacích návrhů. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení §17 xxxx. 5 zákona x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení nedohodnou xx xxxxxxxxx xxxx x výši xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx. Xxxxxxxxx vlády xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlády xxxxxx xxxxxxxxxx charakter ve xxxxxx čl. 78 Xxxxxx, xxx jako rozhodnutí "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx", které xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx rozhodce x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx apod.). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx mělo xxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxx být xxxxxxxx k provedení xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxx xx zároveň xxxxx xxxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx x týchž xxxxxxxxxx, xxxxx realizaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Ústavní soud xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkazy xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x od Senátu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x těsnopisecké zprávy x xxxxxxx obou xxxxx Xxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxx, konaného xxx 23. xxxxxx 2000, xxxx jako xxxxxxxx slyšeni prof. XXXx. Bohumil Xxxxx, XXx., ministr xxxxxxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x MUDr. Xxxxxxxx Henzl, předseda Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx bodu x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx pojištění bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Prof. XXXx. Bohumil Xxxxx, XXx., a Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxx ve xxxxx svědeckých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdůvodnění xxxxx xxxxx měsíců xxx určení xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx zdravotní péče xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx plyne x xxxxxx se xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx objasnili xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x jakémkoli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxxx MUDr. Xxxxxxxxx Xxxxxx byl obsažen xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx vztahu ke xxxxxxxxxx pojišťovnám x xxxxxxxxxxx xxxxxx, když xxx konstatování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jediné xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
XX.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zkoumal, xxx xx xxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx kompetence x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X předložených xxxxxxxxxx tisků a xxxxxxxxxxxxxx zpráv bylo xxxxxxxx, že xxxxxx, xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxx. Xxxx, xx Xxxxx vrátil návrh xxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tato xx xxx xx znění, xx xxxxxx byl xxxxxxxxx Senátu, xxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (když xxx 23. xxxxx 1997 x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přítomných 189 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx 128, proti xxxxxxxxx 29 xxxxxxxx, xxx 13. listopadu 1997 v Xxxxxx x přítomných 70 xxxxxxxx xxx vrácení xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxxxx 67 senátorů, xxxxx nehlasoval nikdo, xxx 2. xxxxxxxx 1997 xx 183 xxxxxxxxxx poslanců 171 xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, 9 xxxxxxxx xxxxxxxxx proti x xxx 13. xxxxx 1998 xx 192 xxxxxxxxxx xxxxxxxx 114 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vráceném xxxxxx, 47 poslanců xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx řádně vyhlášen x xxxxxx 2/1998 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 27. xxxxx 1998, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
X.
Dikce xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x řízení o xxxxxxxx norem, xx xxxxxxxxxxx:
"Xxxxxxx bodu x xxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx dohodovacího řízení xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hlediska souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x veřejným zájmem x xxxxxxx jej xx Věstníku Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx 15 dnů xxxx skončením účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odporovat právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxx xxxx x výši xxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx."
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 2/1998 Sb., jež xxxxxxxxx znění, dle xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x cenách xx xxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a veřejným xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx cenový xxxxx". Xxxxxxxx xxxxx, xxx xx artikulována x důvodové xxxxxx x uvedené xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nedojde x dohodě.
Dle §10 zákona č. 526/1990 Sb. zboží, x něhož se xxxxxxxxx regulace xxx xxxxx §5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx cenové xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx s regulovanými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx rámci xxxxxxxxx x zboží, u xxxxx xx uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxx §8 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx cenové xxxxxx x Cenovém xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx §2, 2a x 2b xxxxxx x. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx financí.
Ustanovení §17 xxxx. 5 xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxx ve vztahu x zákonu o cenách xxx xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxx je xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx xxxx rozhodnutí, xxx xx publikováno ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxx, x xx i x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x průběhu ústního xxxxxxx, přisvědčit xxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxx xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx zdravotní xxxx jedná x xxxxxxxxxx "nezávislého xxxxxxxx", xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx kolektivní smlouvy, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.). Český právní xxx zná rozhodčí xxxxxx xxxxxx dle xxxxxx č. 216/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx č. 2/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě prvním xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodčí xxxxxxx (xxx §2 xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx x něm xxxxxxxxx x dotčení smluvní xxxxxxxx. V případě xxxxxx xxxxx dle §13 xxxx. 1 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx řízení. Xxxxx xxxx xxxxxxx dle §13 odst. 2 xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx strany nedohodnou, x xx jde-li x xxxx o xxxxxx závazků x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxx-xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx je zakázáno xxxxxxxxx (§20 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). X v uvedeném xxxxxxx případě rozhodčího xxxxxx prolamujícího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§13 xxxx. 6), xxx podléhá soudnímu xxxxxxxx (§14) a x něhož je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§13 x 14).
Xxx posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx tudíž xxxxxx dvojí xxxxxxx: Xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dle xxx xx xxxxx x rozhodčí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx postavením xxxxxxxx. Xxxxxx je pak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx bodu xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítá, xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx funkci xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx níž rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx vlády není xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx, jeho obsahem xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obvyklé, xxxxxxxx xxxxxxxx.
Nutno x xxxx souvislosti xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx procesně xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx názor Xxxxxx, xxx něhož xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxxxxx xx neúspěšném dohodovacím xxxxxx smluvních stran, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx. Pokud tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxxxx cenovou xxxxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxxxxx, tj. pouze xxx případ, pokud xxxxxxx k dohodě xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx rovněž xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepřípustné omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.
Xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády dle §17 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xx xxxxxx Ústavy x zákona o Sbírce zákonů xxxx xxx přijímáno ve xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, xxxxx uvést xxx xxxxxxxx: Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx vláda xxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx (x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx první xxxxxxxx roku 2000), xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x neplatnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dle uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx neplatnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lékaři, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxx čl. 78 Ústavy xxxxxxx xxxxxx xxxxxx normativního xxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxx xxxxxx tudíž xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahem xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxx.
X xxxxx xxxxxxxx státu, jenž xxxxxxx xxx ústavní xxxxxxxxx x čl. 1 Xxxxxx, xxxxxxx princip, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx. s xxxxxxx xxxxx, nakládat xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx dalšími, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, přístupnosti a xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bodu. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x první xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx soudu ze xxx 17. xxxxx 1999 xx. zn. XX. ÚS 53/97 (XX, xx. 13, x. 26). X xxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x spor x xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Ústavní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx argumentaci xxxxxxxxxxxx, xxx níž v xxxx xxxx byla xxxxxxxx xxxxx uložena xxxxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx se x xxxx smluvně xxxxxxxx xxxx byla xx xxxxx takovéto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: "Povinnost stěžovatelky xxx má xxxxx xxxxx x zákoně o cenách x x občanském zákoníku, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx předpis xxxxx xxxxxx síly nejde. X xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x jinému xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Jde x xxxxxxxxxx cenových xxxxxx, xxxxx musejí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx však xxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxx odkázat na §3 xxxx. 2, §7 odst. 2 x §10 xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 545/1992 Xx., x Sbírce xxxxxx, x §248 xxxx. 3 x. x. x. vylučuje (příloha A o. x. x.) ze xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cen xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxx nemění, xx xx týkají xxxxxxxx xxxxx subjektů. Xx xxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xx přímo xxxxx xxxxxxx rohodnutím, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx."
Ústavní xxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx za xxxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nálezu xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx II. ÚS 53/97 xxxxxx výměr xx správním xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x těchto xxxxxx:
- xxxxxx výměry xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákonem o Sbírce zákonů xxx právní xxxxxxxx,
- xxxxxxx xxx §248 xxxx. 1 x. s. ř. xxxxx nepřezkoumávají xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) akty x jestliže xxx §248 odst. 3 xx xxxxxxx x přílohou A x. x. x. ze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx cen podle §3 xxxxxx x xxxxxx, lze z xxxxxx premis dovodit xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xx xxx xxxxxx na obecnost),
- xxxxxxxxxx třetím xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dle xxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (x xxxxx případě xx xxxxxxxxxx případem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xx dobré xxxxx, obyčej, případně xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx práva xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx klasifikaci xxxxxxx xxxxx nutno xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx obsahu xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x mnoha xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo i xxxxxxxxxx forem xxxxxxx xxxxx [x xxxx xxxxxxxxxxx lze odkázat xx xxxxx ve xxxx xx. xx. Xx. XX 33/97 (č. 30/1998 Sb.; Xxxxxx XX, xx. 9, č. 163), xx kterém Xxxxxxx xxxx přiznal xxxxxx xxxxxxx ústavního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx]. Xxxxxxxxxx vlády xxx §17 odst. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vůle xxxxxxxxx stran xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jež xx obecné, tj. xx právně xxxxxxxxxx xxxxx. Stupeň obecnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx třídy xxxxxxxxxxx xxxxx, x nikoli xxxxxxx (xxxxxx) jejich xxxxx.
Xxxxx obsahový xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx považovat xx xxxxx xxxxx. Xxxx, x daném xxxxxxx xxxxx x rozporu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a tomu xxxxxxxxxxxxxxxx formou. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za nesprávnou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §248 x. x. x. X xxxxxxx xxxxxxxxxx rozporu Xxxxxxx xxxx dává xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 78 Xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.
Ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx derogačního xxxxxx xxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xx xxx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx dostatek xxxx xxx xxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx ohled na xxxxxxxxxx dopad xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanizmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dále x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xx stala xxxxxxx, xxx který Xxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §70 odst. 3 xxxxxx x. 182/1993 Sb., xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx ustanovením, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx prováděcí xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx x nálezu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx totiž xx xxx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxxx xxxx a xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx 2000 xxxxxx xxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx přijato xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22. prosince 1999 xxx č. 1374, xxx nebude xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx bodu x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx druhé xxxxxxxx xxxx 2000, xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx §17 xxxx. 5 zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, však xxxxxx xxxxx vydáno, x xxxxx je proto xxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx Ústavnímu soudu xxxxxxx, xxx apelovat xx vládu, aby xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx derogačního výroku xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 78 Xxxxxx, jakož i xxxxxxx, xxx něhož xxx xxxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, nýbrž xx xxxx řídit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, přístupnosti x xxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxx tvořících xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx xx potřebné, x xx jako xxxxxx dictum, xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxx, xxx xx derivátem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ius xxxxxxxxxx). Xxxxxx regulace je xxxxx opatřením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Jakkoli xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx lze xx xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx základních xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. Státní (veřejná) xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx zohlednění xxxxxxxxxx faktorů (x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výše xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx.), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tvorby xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxx se xxxx xxxx znemožnění určité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aktivity x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x čl. 26 Xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 167/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2000.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x částce x. 51/2001 Sb.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.