Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2000.


Nález ÚS ze dne 23.5.2000 ve věci návrhu na zrušení §17 odst. 5 zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
167/2000 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V.
167
XXXXX
Xxxxxxxxx soudu
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx soud xxxxxxx xxx 23. května 2000 ve xxxx xxxxxx XXX. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
xxxxx:
Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxx 31. prosince 2000 xxxxxxx.
Odůvodnění
I.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XXXx. H. X. a xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xx. 1 x 8 xxxxxxxxxx vlády ze xxx 23.června 1999 x xxxxxxxxx bodu x výši úhrad xxxxxxxx péče hrazené x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, jimiž xx xxxx xxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z čl. 26 xxxx. 1 x čl. 41 xxxx. 1 x dále x čl. 1, čl. 2 xxxx. 2 x 3, čl. 3 odst. 1 x čl. 4 odst. 1 Listiny základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina"), xxxxx x x čl. 26 Mezinárodního xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (věc xx xxxxxx xxx xx. zn. XXX. XX 407/99).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx poskytujícími specializovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 xxxxxx č. 48/1997 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Ústava"). Xxx xxxxxx xxxxxx jak xxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x předmětné věci xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx vláda xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění xx smluv o xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, čímž xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxx proto, xx xxxx obligatorní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydávaného xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx (čl. 78 Xxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, protože nemá xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, že x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx termínu xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxx prací, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx uvedeného xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxx napadeného rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx závěr, xxx něhož xxxx xxxxxxxxxx není xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx usnesením, nýbrž xx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx zasáhnout xx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxx, pročež xx xxxxxx xxxxxx zásahu xxxxxx xxxxxxx moci xxx čl. 87 odst. 1 písm. x) Xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkazují xxxxxxxxxxx xx ustanovení §248 odst. 3 x přílohu A občanského xxxxxxxx řádu (xxxx xxx "o. x. x."), xxx kterých xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx č. 526/1990 Sb. o cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nadto xxxx xxxxxxxxxxx přesvědčeni, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 8&xxxx;500 nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x tedy xxxx xxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx §75 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx.
Protiústavnost xx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx čl. 10 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podnikání. Xxx xxxxxxxx podmínky rozporu x čl. 26 Xxxxxxx xx xxxxxxx x čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rozpor xxxxxxx xx xxxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, č. 526/1990 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x č. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 01/99, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dle xxxxx xxxx 4 xxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stěžovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx. Poukazují xxxxxx xx rozpor xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx péče hrazené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ustanoveními §2 odst. 3 x §16 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx, xxxxx x x §2 vyhlášky x. 580/1990 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. X xxxx souvislosti xxxxxxxxxx xx nerovnost xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxx xxxxx a prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx 6/16/1998.
Stěžovatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx cenové xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx dostupnosti xxxxxxxxx péče.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž x xxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišování.
Xxxxxxxxxxx x ústavní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovením §17 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx stanovení xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovila x xxxxx xxxxxx, x xx limit xxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx malý xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxxxxx xxxx, např. x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pak xxx xxxxxx stěžovatelů xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx buď x xxxxxxxxxxx pracovat xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx do nižší xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx práci xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xx. 8 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stěžovatelé xx xxxx xxxxxx s §40 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, když xxx xxxxxxx neodkladné xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxx xxxxxxx nižší xxxxxx, než xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx ujednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zařízením.
Ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx. 1 x 8 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxx 1999, o xxxxxxxxx bodu x xxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.
Xx základě xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 odst. 4 x §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vláda k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajícího x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, když bylo xxxxxx xx xxxxxxx zákona o veřejném zdravotním pojištění, xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx z čl. 31 Xxxxxxx. Vláda se xxxxxxx, xx zřízení x xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění xxx, xxx vyplývá z čl. 31 Xxxxxxx, xxxxxxxxx x právem xxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx považuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx občanům ve xxxxxxxx i nestátních xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxx x Listinou, xxxxx xxxxx x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx "xxxxxxxxx" zdravotnických xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx vytvářet při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X této souvislosti x xxxxxxx jednání xxxx xx xxxxxx xxxxx zdůrazněna xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx právo na xxxx. Xxxxx se xx xxxx vyjádření xxxx domnívá, že xxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx praeter xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ustanovení §17 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vláda je xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a výši xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx limitována xxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xx výši sazeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxx pravomoc je xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx konformní úvahy, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotách xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx byla ohrožena xxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Vláda xx xxxxxxxxxxx, že xxxx usnesení xx xx xxxxxxx procedurální x xxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonným xxxxxxxxx x že x rozsahu tohoto xxxxxxxx nevybočila. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na nález Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 25. října 1995 xxxxxxxxx pod č. 271/1995 Sb., v xxxx xxxx zformulovány x xxxxxxxx, xxx by xxxx být x xxxxxxxx xxxxxx x xxx daný případ. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx je-li xxx xxxxx x xxxxxxx x Ústavou, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx x také xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx kompetence Ústavního xxxxx; xxx o xxx, xxxxx xx "xxxxxxx snahy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx partikulárními" x "je xxxxxxxx, xx xxx řešení xxxxxx složitých xxxxxx xxxx xxx těžko xxxxxxxx řešení, které xxxx bez jakýchkoliv xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxx exekutivy, xxx se xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx vydala konečné xxxxxxxxxx, x je xxxxxxxxxx, že Ústavnímu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx sféry xxxxxxx xxxx zasahovat. Odpovědnost xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx důsledky takového xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nikoliv xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx."
X xxxxxxxxxxxx k právě xxxxxxx argumentaci xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxxxx do ústavně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxx ani, xx xxx xxxxxxxxx situaci, xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 1 Ústavy.
Xxxxxxxx x xxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákonem o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxx xxx 23. xxxxxx 1999 xxxxxxxx č. 657 xx stanovení xxxxxx xxxx x výši xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3. x 4. xxxxxxxxx 1999, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 2 x 3, čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx x čl. 1 a čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx, vláda xxxxxxxx, xxx ústavní xxxxxxxx xxxxx uvedenému xxxxxxxx xxxxx byla zamítnuta.
Xxx xxxxxx xxxxxxx xx věci ústavní xxxxxxxxx, xxxxxxx dne 2. xxxxxxxx 1999, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu jako xxxxxx Aktuální xxxxxxxxx Xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 1999 (č. x. 277, 278) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x X. pololetí 1999 xx xxxxxxxx x X. xxxxxxxxx 1998 x dále xxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx x xxxx 1997 x 1998. X xxxxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, byla xxxxxxxxxx skutečnost, xx x xxxxxxxx ukazatelům xxxxxxx být x xxxxxxxxx usnesení vlády xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
XX.
XXX. xxxxx Ústavního soudu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dospěl x závěru, že §17 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx x xxxxxxx x čl. 78 Ústavy. Xxxxx §78 odst. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 2. xxxxxxxx 1999 x. x. XXX. XX 407/99-291 přerušil xxxxxx a předložil xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx na zrušení §17 odst. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX.
Xxxxx §42 odst. 3 x §69 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Ústavní xxxx předmětný xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx sněmovny Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx. Václav Klaus, XXx., úvodem objasňuje xxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx dohodovacího xxxxxx neobsahovala xxxxxx xxxxxxx, kdy mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx. Za účelem xxxxxx této xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx okolností xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vyhlášeno xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxx namísto Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek x xxxx bodu xxxxx, xxxxx xxx činí xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx zákon o veřejném zdravotním pojištění xxxxxxxxxx xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx vyhlašování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. Ústavou x zákonem o Sbírce zákonů. X uvedeného xx xxx dovozován xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není x xxxxxxx s čl. 78 Ústavy, když xxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neuvádí, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx zdravotnictví má xxx xxxxxxxxxx pouze xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nedotýká xx xxxxxxxxxx vlády, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.
Předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrdil, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §68 odst. 2 xxxxxx č. 182/1993 Xx., xx xxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x Ústavou, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je xx Ústavním xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.
Xxxxx §42 xxxx. 3 x §69 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh x Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx XxXx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předmětného zákonného xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx hodnoty xxxx x výše xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx na čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx situace, xxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx účinně zasáhnout x případech, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx hájení xxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx přístupná xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx, xxxxx učiněné xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xx vyjádření xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon o veřejném zdravotním pojištění, Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 9. schůzi (I. xxxxxxx xxxxxx) xxx 12. a 13. xxxxxxxxx 1997 a xxxxx 67 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, když xxxxx xx senátorek x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, přijal usnesení x. 140 vrátit xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx nemohl xxxxxxxx xxxxxxx x navrhovaným xxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 78 Xxxxxx, xxx xxxx rozhodnutí "xxxxxxxxxxx rozhodce", xxxxx xx xxxxxxxx právu xxxx ojedinělé (xxxx. xxxxxxxxxxx rozhodce v xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx xxxx.). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx s veřejnými xxxxxxxxxx, Xxxxx se xxxxxxxxx s názorem Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x daném případě xxxx rozhodovat xxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xx předmětné xxxxxxx xxxxxxxxxx mělo xxx xxxxxxx x vláda xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx úhrady xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxx xx zároveň xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x týchž xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády nelze xxxxxxxx institutem dohodovacího xxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkazy xx Xxxxxxxxxx sněmovny x xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx zprávy x jednání obou xxxxx Parlamentu.
X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx 23. xxxxxx 2000, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prof. XXXx. Xxxxxxx Fišer, XXx., xxxxxxx zdravotnictví, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x XXXx. Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxx soukromých xxxxxx x podnikatelů xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx bodu x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxx. XXXx. Xxxxxxx Xxxxx, XXx., x Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výpovědích xxxxxx zejména zdůvodnění xxxxx šesti xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a výše xxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx, jež xxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nedohody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxx je dána x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x jakémkoli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických zařízení xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx konstatování nedohody xxxxxxxxx nesouhlas xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx však nesouhlas xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
XX.
Xxxxxxx xxxx nejprve xxxxxxx, xxx xx xxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., xxx-xx napadený xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx Ústavou stanovené xxxxxxxxxx x xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx.
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tisků a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xx níž se x zákonu hlasovalo, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx. Poté, co Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx na xxx ve xxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxx Senátu, xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx 23. října 1997 x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 189 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx 128, xxxxx xxxxxxxxx 29 xxxxxxxx, xxx 13. xxxxxxxxx 1997 v Xxxxxx x xxxxxxxxxx 70 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně xxxxxxxxx 67 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx 2. xxxxxxxx 1997 ze 183 xxxxxxxxxx poslanců 171 xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxx Xxxxxx, 9 xxxxxxxx hlasovalo proti x dne 13. xxxxx 1998 xx 192 xxxxxxxxxx poslanců 114 hlasovalo pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vráceném xxxxxx, 47 poslanců xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxx podepsán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x částce 2/1998 Xx., která xxxx xxxxxxxxx dne 27. xxxxx 1998, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
V.
Dikce xxxxxxxxxx §17 odst. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ústavnost xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx norem, xx xxxxxxxxxxx:
"Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx pojištění xx dohodnou x xxxxxxxxxxx xxxxxx zástupců
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zástupců xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx Ministerstvo zdravotnictví x xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vyhlásí xxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx dohodovací xxxxxx x xxxxxxxx xx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx výsledků dohodovacího xxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vláda Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x hodnotách xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazené xx zdravotního pojištění; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx."
Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 2/1998 Sb., xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx "xxxxxxxx dohodovacího xxxxxx x xxxxxx xx zdravotnictví bude xxxxxxxx z hlediska xxxxxxx s právními xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx jej xxxx xxxx jako xxxxxx xxxxx". Příčinou xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání nedojde x dohodě.
Xxx §10 xxxxxx č. 526/1990 Xx. xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cen xxxxx §5 x 6 uvedeného xxxxxx, xxxxxxxx cenové xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž seznam x xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx se uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxx §8 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx orgány x Cenovém xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx je přitom xxx §2, 2a x 2b zákona x. 265/1991 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx představuje xxxxx ve xxxxxx x zákonu o cenách xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx jsou vyjádřeny xxxxxxxx xxxx x xxxx úhrad zdravotní xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x xxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx zákona o xxxxxx) a odlišným xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (x to xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx publikováno xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxx, x xx x z xxxxxx, xxxx vyplynul x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, přisvědčit xxxxxx Xxxxxx, dle něhož xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bodu x xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx "nezávislého xxxxxxxx", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx ojedinělé (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodci xxxx.). Xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx č. 216/1994 Sb., x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x jednak xxx xxxxxx č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx. X případě xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx §2 xxxxxxxxx xxxxxx), tudíž x xxx nedochází x dotčení smluvní xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx §13 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx výjimka xxx §13 xxxx. 2 xxxxxxx k rozhodčímu xxxxxx i v xxxxxxx, jestliže se xxxxxxx strany xxxxxxxxxx, x xx jde-li x xxxx x xxxxxx závazků z xxxxxxxxxx smlouvy (xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxx-xx x spor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pracovišti, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx (§20 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). X v uvedeném xxxxxxx xxxxxxx rozhodčího xxxxxx prolamujícího xxxxxx xxxxxxx svobody je xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vůle (§13 xxxx. 6), xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§14) a x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§13 x 14).
Xxx posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx možnost: Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx jedná x rozhodčí xxxxxx x xxxxxxxxx vlády xx postavením xxxxxxxx. Xxxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dle xxx je určení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx projev xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx obsahem xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu x xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx obvyklé, xxxxxxxx přezkumu.
Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že pouhou xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx názor Xxxxxx, dle něhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvních stran, xxxxxxx xx takováto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákonem stanovené xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenovou xxxxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxx xxx xxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx důvod x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státního orgánu.
Xxxxx se jedná x xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Věstníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §17 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx Ústavy x zákona o Sbírce zákonů xxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, xxxxx uvést xxx poznámky: Xxx xxxxx je empirický xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx (a xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx první xxxxxxxx xxxx 2000), xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lékaři, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče.
Xxx čl. 78 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx právně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxx tudíž xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x absencí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X pojmu xxxxxxxx xxxxx, jenž xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 1 Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx, xxx exekutiva xxxxxx s formami xxxxx, xx. s xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx řídit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxxxx, přístupnosti a xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci je xxxxxxxxx právní povahy xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx bodu. V xxxx souvislosti nutno x první řadě xxxxxxxx xx nález Xxxxxxxxx soudu xx xxx 17. února 1999 sp. xx. XX. XX 53/97 (XX, xx. 13, x. 26). V xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx x plnění ze xxxxxxx x dodávce xxxxx, když xxxx xxxx stanovena cenovým xxxxxxxxx (xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx). Ústavní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx reagoval xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xx x xxxx smluvně zavázala xxxx byla xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: "Povinnost stěžovatelky xxx xx xxxxx xxxxx v zákoně o cenách x x občanském zákoníku, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx předpis xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxx bodě xxxxx Xxxxxxx soud x jinému závěru xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx. Nemají však xxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx §3 odst. 2, §7 xxxx. 2 x §10 zákona x cenách. Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 545/1992 Xx., x Xxxxxx xxxxxx, x §248 xxxx. 3 x. x. x. xxxxxxxx (příloha A x. x. x.) ze xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cen xxxxx §3 xxxxxx x cenách. Xx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx subjektů. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx povinnost xxxxxx."
Ústavní xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxx obsaženého x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx obsaženého x xxxxxx xx xxxx XX. XX 53/97 cenový xxxxx xx správním xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to x těchto xxxxxx:
- xxxxxx xxxxxx xx nevyhlašují ve Xxxxxx zákonů, x xxxx nesplňují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákonem o Sbírce zákonů xxx xxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxxx xxx §248 odst. 1 x. x. x. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxx xxx §248 xxxx. 3 xx spojení x přílohou A o. x. x. ze xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx soudnictví jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxx §3 xxxxxx x xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx dovodit xxxxx, dle kterého x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x správní xxxxxxxxxx (x xx xxx xxxxxx xx obecnost),
- argumentem xxxxxx xx xxxxxxxx pramenů xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx (x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případem xxxxx xxxxxxxxxx norma xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx publikace xx Xxxxxx zákonů, xx xxxxxxxx práva xxxxxx xxxxx odkazující.
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nutno xxxxxxxx x xxxxx řadě xx xxxxxx právní xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx abstrahováním z xxxxxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxx xxxxxxxx, resp. x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo i xxxxxxxxxx forem xxxxxxx xxxxx [v xxxx xxxxxxxxxxx lze odkázat xx xxxxx ve xxxx xx. xx. Xx. XX 33/97 (č. 30/1998 Sb.; Sbírka ÚS, xx. 9, x. 163), xx kterém Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx]. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx §17 xxxx. 5 zákona x. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx považovat xx xxxxxxxxx xxxxxxx vůle xxxxxxxxx stran xxxxx xxxxxxxx orgánu, xxx xx xxxxxx, tj. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Stupeň xxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxx xx přitom xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx určuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx třídy xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx (výčtem) xxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx zmocňovací xxxxxxxx, xxxxx x tento xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Dále, x daném případě xxxxx x rozporu xxxx xxxxxxxxx právního xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za nesprávnou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §248 x. x. x. X situaci xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx přednost xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akceptováním xxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 78 Xxxxxx, Ústavní xxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.
Xx xxxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx §70 xxxx. 1 zákona x. 182/1993 Sb. xx den 31. xxxxxxxx 2000 xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx času xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ohled xx xxxxxxxxxx dopad xxxxxxxx xxxxxxxx, jež by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hodnotě xxxx a výši xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohodovacího xxxxxx, dále x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s právním xxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx důvodem, xxx který Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §70 odst. 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., dle xxxxxxx, jestliže x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ustanovením, xxxxx Xxxxxxx soud xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx x nálezu současně xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx která xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx současně se xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx případě xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2000 xxxxxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxxx xxxx a xxxx úhrad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2000 xxxxxx xxx §17 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx usnesením xxxxx ze xxx 22. prosince 1999 xxx č. 1374, xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx hodnoty xxxx x xxxx úhrad xxxxxxxxx péče xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2000, xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx vydáno, a xxxxx je xxxxx xxxxx. Xx těchto xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx apelovat xx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx ze zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 78 Xxxxxx, jakož x xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx řídit hledisky xxxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx dalšími, zejména xxxxxxxxxxxxxxxx, přístupnosti x xxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ratio xxxxxxxxx považuje Xxxxxxx xxxx xx potřebné, x xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx: Nezbytnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx i ochrana xxxxxxx xxxxxxx vůle, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxx čl. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx opatřením výjimečným x akceptovatelným pouze xx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx lze xx xxxxxx čl. 41 xxxx. 1 Listiny xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zákonodárce, xxxx. xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx, xxx něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezích xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Státní (xxxxxxx) xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výše xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx.), xxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx regulaci xxx xx může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xx. dotčení xxxxxxxx x smyslu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x čl. 26 Xxxxxxx.
Xxxxxxxx Ústavního xxxxx:
XXXx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 167/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.12.2000.
Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx x. 51/2001 Xx.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.