Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.04.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 23.04.2019.


Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
101/2000 Xx.
XXXX XXXXX - XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
XXXXX X - XXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxx xxxxxx §1 §2
Xxxxxxxxx xxxxxx §3
Xxxxxxxx xxxxx §4
XXXXX XX - XXXXX X XXXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX §5 §6 §7 §8
Xxxxxxx xxxxx §9 §10 §11
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §12
Xxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx §13 §14 §15
Oznamovací xxxxxxxxx §16 §17 §17a §18 §19
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 §21 §22 §23 §24
Xxxxxxx xxxxx §25 §26
XXXXX XXX - XXXXXXX XXXXXXXX ÚDAJŮ XX JINÝCH STÁTŮ §27
XXXXX XX - XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX §28 §29 §29a
XXXXX V - XXXXXXXXXX XXXXX §30 §31
Xxxxxxxx Xxxxx §32
Xxxxxxxxxx Xxxxx §33 §34
HLAVA XX - XXXXXXX XXXXX
Xxxxxxx §35
Výroční xxxxxx §36
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §37
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §38 §39
Opatření x xxxxxxx §40 §41 §42
Oprávnění a xxxxxxxxxx při xxxxxx §43
XXXXX XXX - XXXXXXX DELIKTY §44 §44a §45 §45a §46
XXXXX XXXX - XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx období §47
Zrušovací xxxxxxxxxx §48
ČÁST XXXXX §49
XXXX XXXXX - Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §50
XXXX XXXXXX - XXXXXXXX §51
x. 517/2002 Xx. - §10
x. 439/2004 Xx. - Čl. II
x. 444/2005 Xx. - Čl. LXVI

101

XXXXX

xx dne 4. xxxxx 2000

o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

OCHRANA XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,1a) x x naplnění xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx před neoprávněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních údajů xx jiných států.

§2

(1) Zřizuje xx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Praze (xxxx xxx "Xxxx").

(2) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xxxx xxxxxxxx právního xxxx, x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xx xxxxxxxx xx osobní xxxxx, xxxxx zpracovávají xxxxxx xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x fyzické x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

(4) Tento xxxxx xx nevztahuje xx nahodilé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Tento xxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx správce xxxx usazen na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx usazen xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; x xxxxx případě xx xxxxxxx povinen xxxxxxx postupem xxxxx §6 xx xxxxx Xxxxx republiky zpracovatele.

Jestliže xxxxxxxxxx provádí správce xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské unie, xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx právem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 x §11 x 12 se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,4)

x) xxxxxx Xxxxx republiky,5)

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx,6)

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx,7)

x) xxxxxxxxxx hospodářského xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,8)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx, fungování xxxxxxxxx xxxxx x platebního xxxxx, jakož i xxxxxxxxxx x daňová xxxxxxxx,9)

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, dohledu a xxxxxxxx spojených s xxxxxxx veřejné moci x případech uvedených x xxxxxxxxx x), x), x) x x),10)

x) činností xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx svazků xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx10a), xxxx

x) činností spojených x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx33).

§4

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx údajem xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx subjektu údajů. Xxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xx určený xxxx určitelný, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, psychickou, ekonomickou, xxxxxxxx nebo sociální xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údajem xxxxxx údaj xxxxxxxxxxxx x národnostním, rasovém xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, členství x xxxxxxxxxx organizacích, xxxxxxxxxxx x filozofickém xxxxxxxxxxx, odsouzení xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soustava xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx. Zpracováním xxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxx shromažďování, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání, používání, xxxxxxxxx, xxxxxx, zveřejňování, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) shromažďováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo soubor xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx okamžité xxxx pozdější xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podobě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) blokováním xxxxxxx xxxx soustava xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx omezí xxxxxx xxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) správcem xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovídá xx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx správce xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx každý subjekt, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpracovává xxxxxx údaje podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacími xxxxxxxxxx, xxxxx veřejným xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) evidencí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů (dále xxx "xxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle společných xxxx xxxxxxxxxx kritérií,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vůle xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) příjemcem xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx; za xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 xxxx. x).

XXXXX XX

XXXXX X XXXXXXXXXX PŘI ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX

§5

(1) Správce xx povinen

a) xxxxxxxx xxxx, x němuž xxxx xxx xxxxxx xxxxx zpracovány,

b) stanovit xxxxxxxxxx a způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

c) xxxxxxxxx xxxxx přesné xxxxxx údaje, které xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, provede xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx opraví xxxx doplní, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zpracovat pouze x xxxxxx uvedených x §3 odst. 6.11) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx musí xxxxxxx. Informaci x xxxxxxxxx, opravě, xxxxxxxx xxxx likvidaci osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx předat xxxx xxxxxxxxx,

x) shromažďovat osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx a x rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxx stanoveného xxxxx,

x) xxxxxxxxx osobní xxxxx pouze po xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx doby xxxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxx xxxxx vědecké a xxx xxxxx archivnictví. Xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx práva xx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx zasahováním do xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx,

x) zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x jinému xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 6, xxxx pokud x xxxx dal xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) shromažďovat osobní xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxx shromažďovat xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx,12)

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxx důležitých zájmů xxxxxxxx údajů. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Pokud souhlas xxxx dán, musí xxxxxxx ukončit xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx se x xxxxxxxxx zveřejněné osobní xxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.13) Xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx dotčené xxxxx; takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx však xxxxx xxx x xxxxxxx s právem xxxxxxxx údajů na xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxx x veřejně xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx funkčním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx,

x) jedná-li xx x zpracování xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx-xx správce zpracování xxxxxxxx údajů na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona,12) xx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů musí xxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx jaký xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx osobním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jakému xxxxxxx x xx jaké xxxxxx. Xxxxxxx subjektu xxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx správce schopen xxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Provádí-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxx tento účel xxxxxx jméno, xxxxxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxx byly xxxxxxx x veřejného seznamu xxxx v souvislosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx však xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx subjekt xxxxx xxxxxxxx nesouhlas. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vyjádřit xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxx údaje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx subjektu xxxxx xxxx získány x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx údaje,

b) xxxxx xxxxx využívány xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxx,

x) subjekt údajů xxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nevyslovil x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx správce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 6, nesmí tyto xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx.

(8) Nesouhlas xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Správce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx subjektu údajů xxxxx opakovaně použity x nabídce obchodu x služeb, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx potřebu xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx údajů xxxxxxxx nesouhlas podle xxxxxxxx 5.

§6

Xxxxx zmocnění xxxxxxxxx x právního předpisu, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx musí xxx písemnou xxxxx. Xxxx v xx xxx zejména výslovně xxxxxxx, x jakém xxxxxxx, za xxxxx xxxxxx x xx xxxxx dobu xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, xx povinen xxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx vznikla, společně x nerozdílně xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxx údaje

Citlivé údaje xx xxxxx zpracovávat xxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx výslovný xxxxxxx. Xxxxxxx údajů xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx informován x xxx, xxx jaký xxxx zpracování x x jakým xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jakému xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx. Existenci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování. Xxxxxxx xx povinen xxxxxx subjekt údajů xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §12 x 21,

x) je xx nezbytné x xxxxx xxxxxxxxx života xxxx zdraví xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z důvodů xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx nezpůsobilosti, x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx ukončit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx uvedené xxxxxx, x xxxxx musí xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dal x xxxxxxx zpracování xxxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx15) xxxx se jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,15a)

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržení xxxxxxxxxx x práv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,16)

x) jde x xxxxxxxxxx, které sleduje xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cíle, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti občanského xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), a xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osob, se xxxxxxx je xxxxxxxx x opakujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx subjektu xxxxx,

x) xx xxxxx o xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx péče, xxxxxx v xxxxxx xxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, a xxx zajištění xxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxx xx zákonem,

g) xx zpracování xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nároků,

ch) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxx

x) xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

§10

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dbá, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx dbá na xxxxxxx před neoprávněným xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxx, v jakém xxxxxxx x xxx xxxx účel xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx, xxx a jakým xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxx zpracovávat x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx zpřístupněny, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx informace xxx xxxxx. Správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x osobním xxxxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §21.

(2) X xxxxxxx, kdy správce xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx xx dobrovolné. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxx, xxxxx jej správce x této xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Informace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxx správce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x poskytnutí takových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úsilí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náklady; xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx třeba x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxx zákonů,

c) zpracovává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx se souhlasem xxxxxxxx údajů.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.18)

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x) x §9 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx právních x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxx ověření xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravenou v §11 xxxx za xxxxxxx plnit xxxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informacím

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x zpracování xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx informaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxx x

x) účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

b) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho využitím xxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xx základě xxxxxx zpracování činěny xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx, xxxxxxxx kategoriích xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxxxxx náklady nezbytné xx xxxxxxxxxx informace.

(4) Xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §12 xxxx xx správce xxxxx xxxxxxxxxxx.

Povinnosti osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§13

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, neoprávněným xxxxxxxx, x xxxxxx jinému xxxxxxxxxxxxx zpracování, jakož x x jinému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx povinnost xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo zpracovatel xx povinen xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přijatá x provedená xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(3) X xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,

x) zabránění xxxxxxxxxxxx xxxxxx přistupovat x osobním xxxxxx x x prostředkům xxx xxxxxx zpracování,

c) xxxxxxxxx neoprávněnému xxxxx, xxxxxxxxx, kopírování, xxxxxxx, xxxxxx xx vymazání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx x

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x ověřit, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx správce xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinen xxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zajistit, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx měly xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízených výlučně xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx, xxx x z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zaznamenány xxxx xxxxx zpracovány, x

x) xxxxxxxx neoprávněnému xxxxxxxx x datovým xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx osobní údaje xx základě smlouvy xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx, které v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx s xxxxxxxx xxxxx u správce xxxx zpracovatele, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x bezpečnostních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost podle xxxxxxxxxx zákonů.19)

(3) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informační xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxx.20)

§16

Oznamovací povinnost

(1) Xxx, xxx hodlá jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §18, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxx zpracováváním xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje správce, x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení xxxx, xxxxx jsou jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx účely xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se těchto xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) příjemce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx §13.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x není-li xxxxxxxx xxxxxx podle §17 odst. 1, xxx xx uplynutí xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxxx případě xxxxxx informace xxxxxxx x oznámení do xxxxxxxx.

(4) Neobsahuje-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, Úřad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nedostatečné informace x xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx začíná xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 dnem xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení. X xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxxx xx xxxxxx podáno.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Úřad xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, číslo xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx osoby, která xxxxxxxxx xxxxxx, otisk xxxxxxxx xxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Je-li xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx zpracování, xxxxx xx xxxxxxxxx kontroly, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx provede, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxx-xx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxx dojít x xxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxx-xx Úřad, že xxxxxxxxx zpracováním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx.

§17a

(1) Xxxxxx-xx Xxxx, xx správce, jehož xxxxxxxx xxxx zapsáno xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx, xxx xxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxxxxxxx, Xxxx x vlastního xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18

(1) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §16 xx xxxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x uplatnění xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona, xxxx

x) xxx-xx o xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, náboženské xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx členů xxxxxxxx, xxxx xxxx, xx kterými je xxxxxxxx v opakujícím xx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx zpřístupňovány xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. b), je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx, týkající xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx subjektů údajů, xxxxxxxxx příjemců x xxxx xxxxxxxx, které xx byly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §35, xxxx zpřístupněny, x to x xxxxxxxx přístupem xxxx xxxxx vhodnou xxxxxx.

§19

Jestliže xxxxxxx hodlá xxxxxxx xxxxx činnost, xx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx jejich zpracování xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx nebo na xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pomine xxxx, xxx xxxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §21.

(2) Xxxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx archivnictví x uplatňování práv x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxx.

§21

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, který zjistí xxxx xx xxxxxxx, xx správce nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx je v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osobního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovatele x xxxxxxxxxx,

x) požadovat, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx může xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závadný xxxx.

(3) Pokud vznikla x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx jiná xxx xxxxxxxxx xxxx, postupuje xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.22)

(4) Došlo-li xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x správce nebo x zpracovatele, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x nerozdílně.

(5) Správce xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a x xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úsilí.

§22

§22 zrušen právním xxxxxxxxx č. 439/2004 Sb.

§23

§23 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 439/2004 Sb.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 439/2004 Sb.

§25

Xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.23),24)

§26

Xxxxxxxxxx xxxxx §21 xx 25 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx osoby, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA III

PŘEDÁNÍ XXXXXXXX XXXXX DO JINÝCH XXXXX

§27

(1) Volný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx údaje předány xx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx zákaz xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx údajů vyplývá x xxxxxxxxxxx smlouvy, x jejíž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,1a) xxxx jsou osobní xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx ve Xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podmínka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 splněna, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxxxxx, xx

x) předání údajů xx děje xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pokynu subjektu xxxxx,

x) jsou x xxxxx xxxx, kde xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, vytvořeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobních údajů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx záruky xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx osobních údajů xx třetích zemí xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxx přístupných xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; v xxxxxxx případě lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x rozsahu x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem,

d) xx xxxxxxx nutné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx změně xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx subjektu údajů, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxx uzavřené x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx nároků, nebo

g) xx předání nezbytné xxx xxxxxxx práv xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx předáním osobních xxxxx xx třetích xxxx podle odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad x xxxxxxxx k xxxxxxx, nestanoví-li zvláštní xxxxx jinak.25) Při xxxxxxxxxx žádosti Úřad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, zejména xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx předávaných xxxxxxxx xxxxx, účel x dobu xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx. V xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx provádět. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zejména na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxx xxxxxxxx změní xxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXX

§28

(1) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx se pouze xxxxxx a jinými xxxxxxxx předpisy.

(2) Do xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxx xx hrazena xx samostatné kapitoly xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§29

(1) Úřad

a) provádí xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) vede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx a informuje x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x veřejnosti xxxxxxxxxxxx výroční zprávu x své činnosti,

e) xxxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

g) xxxxxxxxx xxxxxx požadavků vyplývajících x mezinárodních xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, a x přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx,

x) spolupracuje s xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxx, s xxxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie.25a)

(2) Xxx výkonu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.26)

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx.27)

§29a

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Policie České xxxxxxxxx poskytuje Xxxxx xxx výkon působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze pokud xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX V

ORGANIZACE XXXXX

§30

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx výdajů, xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx jako xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.26a)

(4) Xxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.26a)

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx kontrolního plánu xxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§32

Předseda Úřadu

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx, kterého xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxx xxx xxxxxxxx maximálně xx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xx považuje xx služební xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služby xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx občan České xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem30) x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx bude xxxxx xxxxxx xxxxx zastávat,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Bezúhonnou xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx x trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxx xxxx senátora, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx územní samosprávy x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx stranách x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx zastávat xxxxx xxxxxxxx funkci, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, literární, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvěru v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(7) X xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, přestal-li splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx.

(8) X xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxx po xxxx 6 měsíců xxxxx xxxxxx.

Inspektoři Xxxxx

§33

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx republiky xx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx 10 xxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Inspektor řídí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx x působnosti Xxxxx.

(4) Činnosti xxxxx xxxxxxxx 3 vykonává 7 xxxxxxxxxx Xxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx30) x má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X výkonem funkce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx správě, xxxxxx xxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hnutích. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pedagogické, literární, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx důstojnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a nestrannost Xxxxx.

(3) X funkce xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx splňovat některou x podmínek xxx xxxx jmenování.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů xx x xxxxxx správců xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §16 xxxx. 2 a xxxxx provedení, xxxxxxxx xxxxxxx registrace.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx registru, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §17a xxxxxxxx Xxxx ve Xxxxxxxx Xxxxx.

§36

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ji.

§37

Oprávnění kontrolujícího na xxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§38

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kontrole.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

Xxxxxxxx x xxxxxxx

§40

Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§40a

Dojde-li k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s uloženým xxxxxxxxx xxxx bezprostředně xxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx upustit xx xxxxxxx pokuty.

§40a xxxxxx právním předpisem x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§43

§43 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§44

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v pracovním xxxx xxxxx obdobném xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§15).

(2) Fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

a) nestanoví xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx zpracování [§5 xxxx. 1 xxxx. x) x b)] xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx překročí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxx,

x) zpracovává xxxxxxxx xxxxxx xxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) shromažďuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. x), f) xx x)],

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. e)],

e) zpracovává xxxxxx údaje bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx případy xxxxxxx x xxxxxx (§5 xxxx. 2 x §9),

x) neposkytne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx (§12 a 21),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx (§13),

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§16 x 27), xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx způsobů xxxxx xxxxxxxx 2

a) ohrozí xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx života, xxxx

x) xxxxxx povinnosti pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§9).

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 100&xxxx;000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 1 000 000 Xx.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxx uložit xxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§44x

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 52/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§45

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx nebo způsob xxxxxxxxxx [§5 odst. 1 písm. a) x x)], nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx [§5 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stanovenému xxxxx [§5 odst. 1 písm. x), x) až x)],

x) xxxxxxxx osobní xxxxx xx xxxx delší xxx xxxxxxxxx k xxxxx zpracování [§5 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bez souhlasu xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (§5 xxxx. 2 x §9),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§11),

g) odmítne xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§12 x 21),

h) nepřijme xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů (§13),

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§16 x 27),

x) nevede xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx údajů xxxxx §88 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) neprovede xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Právnická nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zpracovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxxxx xxxxx počet xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zpracování citlivých xxxxx (§9).

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§45x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 spáchaný xxxxxx, xxxxxx, rozhlasem, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

§46

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx Xxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§47

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx, kdo zpracovává xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx údaje x xx xxxxx se xxxxxxxx povinnost oznámení xxxxx §16, xx xxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Zpracování osobních xxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx souladu x xxxxx zákonem do 31. xxxxxxxx 2001.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ustanovení §46 xxxx. 1 a 2 xx x xxxxxxx případě xx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.

XXXX XXXXX

§49

§49 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

ČÁST XXXXX

§50

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, se xxxx xxxxx:

1. X §2 odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) xxx:

"(3) Xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

1) Xxxxxxxxx xxxxx x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 123/1998 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §5 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3x) xxx: "Xx xxxx subjekty xx xxx tento xxxx nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.3x)

3x) §5 xxxx. 1 písm. h) xxxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

3. X §8 xx xxxxxxxx 1 x 2 včetně xxxxxxx x poznámky xxx čarou x. 5) xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§51

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxx 2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §16, 17 x 35, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Zeman x. x.

§10
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních a xxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přechodem působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x z Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx, xxxxxxx mezi sebou xxxxx vymezí xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se kterým xxx příslušný hospodařit Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx informatiky.
(3) Xxxxxxx xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 517/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx x rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16, 17 x 17a xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 450/2001 Sb., xxxxxx a xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x platnosti.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předávání osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona platnosti, xxxxx xxxxxx, pro xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, pro xxxxx xxxxx omezování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament souhlas, x xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, pro xxxxx zákaz omezování xxxxxxx pohybu osobních xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx mezinárodní smlouvy, x xxxxx ratifikaci xxx Xxxxxxxxx souhlas, x kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxx xx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx pro ochranu xxxxxxxx xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 439/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 26.7.2004

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 101/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.2000, x xxxxxxxx ustanovení §16, 17 x 35, která nabývají xxxxxxxxx dnem 1.12.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

177/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.5.2001

450/2001 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2001

107/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 140/96 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.3.2002

309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx na 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx změněna na 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Sb. byla xxxxxxx na 1.1.2015)

310/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 148/98 Xx., x xxxxxxx utajovaných skutečností x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 18/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 38/94 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 42/92 Sb., o xxxxxx majetkových vztahů x vypořádání majetkových xxxxxx v xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.7.2002

517/2002 Xx., kterým xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x mění xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Sb., x xxxxx x. 309/2002 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

439/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 26.7.2004 x xxxxxxxx §39, 44 xx 46, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005

480/2004 Xx., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x účinností xx 7.9.2004

525/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 101/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 180/2004

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s účinností xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

109/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

170/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx XX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX o spuštění Xxxxxxxxxxxxx informačního systému x XX (1.9.2007)

218/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x existenčním xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

381/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.10.2008

41/2009 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

52/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.8.2009

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s účinností xx 1.4.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2011

468/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

463/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 21.12.2012

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

182/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Sb., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

205/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

301/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 6.10.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Právní xxxxxxx x. 101/2000 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 110/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 95/46/ES xx xxx 24. října 1995 x xxxxxxx jednotlivců x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx těchto údajů.
1*) §10 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 480/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx).
1x) Úmluva x ochraně xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx č. 108, xxxxxxxxx pod č. 115/2001 Sb. m. s.
2) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě.
Xxxxx č. 158/1999 Sb., x xxxxxxx xxxx, domů x xxxx x roce 2001.
3) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Xx.
3) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 300/2000 Xx., xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Například xxxxx č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákon č. 218/1999 Sb., x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx správních úřadech (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 124/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Například xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavy a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 212/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona č. 302/1993 Xx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10a) Zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx bezpečnosti, xx xxxxx xxxxxx x. 107/2002 Sb.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Například xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 564/1990 Sb., x státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 154/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (plemenářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči a xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx do oběhu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxx osiva a xxxxx).
13) Zákon č. 81/1966 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx hromadných informačních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů.
16) Například xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 1/1992 Sb., x mzdě, xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx výdělku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 153/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxx č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., a zákon č. 283/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Například xxxxx č. 123/1998 Sb., o xxxxx xx informace x životním xxxxxxxxx, xxxxx č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
19) Například xxxxx č. 148/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 89/1995 Sb., zákon č. 20/1966 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Sb., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx.
20) Xxxxxxxxx §167 x 168 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Například xxxxx č. 153/1994 Sb., xxxxx č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxx č. 283/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 158/1999 Sb.
22) §13 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 40/1964 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24x) Xxxxx č. 227/2000 Sb.
25) Například §5c xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx. x xxxxxx x. 220/2002 Xx., §71a xxxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně zákona x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Sb., §35 xxxx. 3 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §4a odst. 3 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 1/2002 Xx.
25a) Článek 8 xxxx. 6 x xxxxxx 26 odst. 3 Směrnice č. 95/46/ES.
26) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26a) Xxxxx č. 236/1995 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů státní xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) §12 xxxxxx č. 153/1994 Xx.
28) Zákon č. 143/1992 Sb., o xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx xxxxx č. 253/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
30) Xxxxx č. 451/1991 Sb.
31) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
32) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Sb.

33) Zákon č. 300/2016 Sb., x centrální evidenci xxxx.
34) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.