Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.04.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 23.04.2019.


Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
101/2000 Sb.
ČÁST XXXXX - OCHRANA OSOBNÍCH XXXXX
XXXXX I - XXXXXX USTANOVENÍ
Předmět xxxxxx §1 §2
Xxxxxxxxx xxxxxx §3
Xxxxxxxx xxxxx §4
HLAVA XX - PRÁVA X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX ÚDAJŮ §5 §6 §7 §8
Xxxxxxx xxxxx §9 §10 §11
Xxxxxxx subjektu xxxxx x informacím §12
Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních údajů §13 §14 §15
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §16 §17 §17a §18 §19
Likvidace xxxxxxxx údajů §20 §21 §22 §23 §24
Xxxxxxx xxxxx §25 §26
XXXXX XXX - XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXX §27
XXXXX XX - XXXXXXXXX X PŮSOBNOST XXXXX §28 §29 §29a
XXXXX X - XXXXXXXXXX XXXXX §30 §31
Xxxxxxxx Xxxxx §32
Xxxxxxxxxx Xxxxx §33 §34
XXXXX XX - XXXXXXX XXXXX
Xxxxxxx §35
Výroční xxxxxx §36
Xxxxxxxxx kontrolujících §37
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx §38 §39
Xxxxxxxx x nápravě §40 §41 §42
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxx §43
XXXXX VII - XXXXXXX DELIKTY §44 §44a §45 §45a §46
XXXXX XXXX - XXXXXXXXXX XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx období §47
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §48
XXXX XXXXX §49
XXXX TŘETÍ - Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx §50
XXXX ČTVRTÁ - XXXXXXXX §51
č. 517/2002 Xx. - §10
x. 439/2004 Xx. - Čl. II
č. 444/2005 Xx. - Čl. LXVI

101

XXXXX

xx xxx 4. xxxxx 2000

x ochraně xxxxxxxx údajů a x xxxxx některých xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,1) mezinárodními xxxxxxxxx, kterými je Xxxxx republika xxxxxx,1a) x k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xx uskutečňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§2

(1) Zřizuje xx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxx (xxxx xxx "Xxxx").

(2) Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů vyplývající x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx řádu.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx osobní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx moci, jakož x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx se vztahuje xx veškeré xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ať x němu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx potřebu.

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, pokud xxxx xxxxx nejsou xxxx zpracovávány.

(5) Tento xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx právní řád Xxxxx xxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx usazen xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x nejedná se xxxxx o předání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; x xxxxx případě xx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístěných xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx zajistit, že xxxx organizační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(6) Ustanovení §5 xxxx. 1 x §11 a 12 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními zákony xxx zajištění

a) xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,4)

b) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,5)

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,6)

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx,7)

x) významného hospodářského xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie,8)

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx stabilita xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a platebního xxxxx, jakož i xxxxxxxxxx a daňová xxxxxxxx,9)

x) výkonu xxxxxxxx, xxxxxx, dohledu a xxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x), e) x x),10)

x) činností xxxxxxxxx xx zpřístupňováním svazků xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx10a), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx33).

§4

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) osobním údajem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx čísla, kódu xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, rasovém xxxx xxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx postojích, členství x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, zdravotním xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů x genetický xxxx xxxxxxxx údajů; xxxxxxxx xxxxxx xx také xxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektu xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxx nebo po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) subjektem xxxxx xxxxxxx xxxxx, k xxx xx osobní xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobními xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Zpracováním xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nosiče xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, úprava xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, šíření, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, třídění xxxx kombinování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nosič xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx údajů x xxxxxx podobě, xxxxx xx umožňuje xxxx xxxxxxxxxxx,

x) blokováním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxx omezí xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zničení jejich xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo jejich xxxxxx vyloučení x xxxxxxx zpracování,

j) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, provádí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může správce xxxxxxx nebo pověřit xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx subjekt, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxx zákona,

l) zveřejněným xxxxxxx údajem osobní xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx veřejným sdělením xxxx xxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) evidencí xxxx datovým souborem xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxx soubor xxxxxxxx xxxxx uspořádaný nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vědomý xxxxxx vůle xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxxx subjektu xxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx,

x) příjemcem xxxxx subjekt, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx podle §3 xxxx. 6 xxxx. x).

XXXXX XX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX ÚDAJŮ

§5

(1) Správce xx povinen

a) xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxx osobní xxxxx zpracovány,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nejsou s xxxxxxx na stanovený xxxx přesné, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx údaje xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x mezích xxxxxxxxx x §3 xxxx. 6.11) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Informaci o xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxx stanoveného xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx po xxxx, která xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxxxx této xxxx xxxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx archivnictví. Xxx xxxxxxx pro xxxx účely xx xxxxx dbát práva xx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x osobního xxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx je xx xxxxx,

x) zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx, x němuž xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x jinému účelu xxx osobní xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 6, xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx údajů předem xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx pouze xxxxxxxx; xx xxxxxxxxx shromažďovat xxxxx xxx záminkou xxxxxx účelu xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx získány x xxxxxxxxx účelům.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx subjektu údajů. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,12)

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx x uzavření xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xx nezbytně xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx případě xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxx dán, xxxx xxxxxxx ukončit xxxxxxxxxx x xxxxx zlikvidovat,

d) xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx zveřejněné osobní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.13) Xxx xxxx xxxx xxxxxxx právo xx ochranu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné dotčené xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů však xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x osobního života,

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxx, které vypovídají x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx,

x) xxxxx-xx se x zpracování xxxxxxx xxx xxxxx archivnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx správce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,12) xx xxxxxxx dbát xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a osobního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx údajů xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx informován o xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx správci x na jaké xxxxxx. Souhlas xxxxxxxx xxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů xxxx xxx správce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx zpracování.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx zpracovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx jméno, příjmení x adresu xxxxxxxx xxxxx, pokud tyto xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxxx, xxxxx s xxx subjekt údajů xxxxxxxx nesouhlas. Nesouhlas xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nelze k xxxxxxxx údajům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 5, může xxxx údaje předat xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) údaje subjektu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx údaje,

b) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx údajů xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx předem xxxxxxxxxx x nevyslovil x tímto postupem xxxxxxxxx.

(7) Xxxx správce, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, nesmí xxxx xxxxx předávat xxxx xxxxx.

(8) Nesouhlas se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. c) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Správce xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx správce, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxx, x xxx, xx xxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(9) Xx účelem xxxxxxxxx možnosti, xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx opakovaně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx přesto, xx subjekt xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§6

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Smlouva xxxx xxx xxxxxxxx formu. Xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x na xxxxx dobu se xxxxxxx a musí xxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxxx obdobně xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

§8

Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xx povinen xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§9

Xxxxxxx údaje

Citlivé údaje xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx

x) subjekt xxxxx dal ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx při udělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx jaký xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx správci x xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx prokázat xx xxxxx xxxx zpracování. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §12 x 21,

b) xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx nebo odvrácení xxxxxxxxxxxxxxx závažného nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podobných xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x údaje musí xxxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxx údajů xxx x dalšímu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxxxxxx zákona15) xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v jiných xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx,15a)

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržení xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx,16)

x) jde o xxxxxxxxxx, xxxxx sleduje xxxxxxxxx, filosofické, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cíle, xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx občanského xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), x xxxxx xx týká xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osob, se xxxxxxx xx xxxxxxxx x opakujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x osobní údaje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

f) xx xxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění (xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx péče, xxxxxx x hmotné xxxxx a xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx týká xxxxxxxx údajů zveřejněných xxxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxxx xxxxxx,

xx) jsou xxxxxxxxxx výlučně xxx xxxxx archivnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxx předcházení, xxxxxxxxxxx, odhalování xxxxxxx xxxxxxxx, stíhání xxxxxxxxx xxxx x pátrání xx xxxxxxx.

§10

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dbá, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx dbá na xxxxxxx před neoprávněným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů.

§11

(1) Xxxxxxx xx xxx shromažďování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informovat o xxx, x jakém xxxxxxx a xxx xxxx xxxx budou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zpracovávat a xxxx mohou být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx subjektu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx údajů informovat x xxxx xxxxx xxxxxxxx x osobním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx x o xxxxxxx právech xxxxxxxxxxx x §21.

(2) V xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobní údaje xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx údajů xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx osobní údaje xxx zpracování xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx x této skutečnosti, xxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) zpracovává xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby, vědecké xxxx archivní účely x xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úsilí xxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxxxx; xxxx pokud xxxxxxxx xx xxxxxx informací xxxx zpřístupnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neoprávněnému xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx je takových xxxxx třeba k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákonů,

c) zpracovává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx subjektu údajů xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxx zákonů.18)

(5) Při xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x) x §9 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxx xx právních x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nelze xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx takové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xxxxx x xx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx xx xxxxxxx xxxxx zpracovatel.

§12

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy sdělení x

x) účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

b) osobních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činěny xxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxxx obsahem je xxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx kategoriích příjemců.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx přiměřenou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xx xxxxxxxxxx informace.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx xx správce xxxxx xxxxxxxxxxx.

Povinnosti osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§13

(1) Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx nebo nahodilému xxxxxxxx x osobním xxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, neoprávněným přenosům, x jejich jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zpracovat x xxxxxxxxxxxx přijatá x provedená xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx pokynů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přistupovat x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zpracování,

c) xxxxxxxxx neoprávněnému xxxxx, xxxxxxxxx, kopírování, xxxxxxx, xxxxxx xx vymazání xxxxxxx obsahujících xxxxxx xxxxx a

d) opatření, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx.

(4) V oblasti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze oprávněné xxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxx osoby oprávněné x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx automatizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelských xxxxxxxxx zřízených xxxxxxx xxx tyto xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx, xxx a x xxxxxx důvodu xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx zpracovávají xxxxxx údaje xx xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx, jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx i xx skončení zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.19)

(3) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.20)

§16

Oznamovací xxxxxxxxx

(1) Ten, xxx hodlá jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §18, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit Úřadu xxxx xxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx informace:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx přiděleno, x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx osob, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxx zpracování,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx těchto xxxxxxxx xxxxxx,

x) zdroje xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) místo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jiných států,

i) xxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §13.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 a xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx podle §17 odst. 1, xxx po xxxxxxxx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx do xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, Xxxx xxxxxxxxxx zašle oznamovateli xxxxx, v níž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx lhůtu x doplnění xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 3 xxxx doručení xxxxxxxx oznámení. X xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené lhůtě, xxxxxxx xx učiněné xxxxxxxx xxx, jako xx nebylo xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jednací, xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je kontrola xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxx-xx z xxxxxxxx důvodná xxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů by xxxxx dojít x xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx Xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a provede xxxxx podle §16 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X případě, xx oznámené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, zpracování xxxxxxxx údajů Úřad xxxxxxxx.

§17x

(1) Zjistí-li Xxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zapsáno xx xxxxxxxx, porušuje xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, rozhodne x xxxxxxx registrace.

(2) Pomine-li xxxx, pro xxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxxxxxxx, Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) které xxxx součástí datových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx třeba x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících xx zvláštního xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xx kterými xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx kontaktu souvisejícím x oprávněnou xxxxxxxx xxxxxxxx, x osobní xxxxx xxxxxx zpřístupňovány xxx xxxxxxxx subjektu xxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx. b), je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxx Xxxxxx podle §35, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx přístupem xxxx xxxxx xxxxxxx formou.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx svoji činnost, xx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx oznámit, xxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx pokynu xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx osobní údaje xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §21.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx účely xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§21

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobních xxxxx, xxxxx je x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx subjektu údajů xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, zejména xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, může

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) požadovat, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odstranil xxxxx xxxxxxx stav. Xxxxxxx xx může jednat x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 shledána xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zpracovatel xxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxx uplatňování xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.22)

(4) Došlo-li xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxxxx x správce xxxx x xxxxxxxxxxxx, odpovídají xx xx xxxxxxxx x nerozdílně.

(5) Správce xx povinen xxx xxxxxxxxxx odkladu informovat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 a x xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemožné xxxx xx vyžadovalo xxxxxxxx xxxxx.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 439/2004 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 439/2004 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 439/2004 Sb.

§25

Náhrada škody

V otázkách xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.23),24)

§26

Povinnosti xxxxx §21 xx 25 se xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA III

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH XXXXX XX XXXXXX XXXXX

§27

(1) Volný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx údaje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xx xxxxxxx zemí mohou xxx osobní údaje xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyplývá x mezinárodní xxxxxxx, x jejíž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, x kterou xx Xxxxx republika xxxxxx,1a) xxxx xxxx xxxxxx xxxxx předány na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xx Xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx podmínka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxx předání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxxxxx, xx

x) předání údajů xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx pokynu xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx v xxxxx xxxx, xxx xxxx xxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx, vytvořeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Takové xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxx správcem x xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx požadavků xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx třetích xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxx x xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x rozsahu x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem,

d) xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx republika vázána,

e) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx změně xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx subjektu údajů, xxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxx smluvní xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx,

x) je předání xxxxxxxx pro plnění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx správcem a xxxxx stranou, xxxx xxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx, nebo

g) xx xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx práv xxxx xxxxxxx důležitých xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxxxx požádat Xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx.25) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informacím o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo povolení xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxx unie, Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX IV

POSTAVENÍ A XXXXXXXXX XXXXX

§28

(1) Xxxx xx nezávislý xxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezávisle a xxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxx Úřadu lze xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxx xx hrazena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§29

(1) Xxxx

x) xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx registr xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx podněty x xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další působnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx požadavků vyplývajících x mezinárodních xxxxx, xxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána, x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxx, s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úřad x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx plní xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx Evropské xxxx.25a)

(2) Xxx xxxxxx dozoru xx formě xxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.26)

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.27)

§29x

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dalšími právními xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xx základního registru xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x adresa místa xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx.

(5) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) X poskytovaných údajů xxx x konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXX

§30

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx Úřadu xx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx prezident Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.26a)

(4) Xxxxxxxxxx Xxxxx mají xxxxx na xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plnění jako xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.26a)

§31

Xxxxxxxxx činnost Xxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxxx a xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx Úřadu

(1) Xxxx xxxx předseda, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Předseda Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgán x xx xxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx x právním xxxxxx,

x) je xxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem30) x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx svoji xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Bezúhonnou je xxx xxxx tohoto xxxxxx fyzická osoba, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx x trestný xxx xxxxxxxx x nedbalosti x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Úřadu je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxx, xxxxxx člena xxxxxx územní samosprávy x členství v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Úřadu xxxxx zastávat jinou xxxxxxxx funkci, xxx x xxxxxx pracovním xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, literární, xxxxxxxxxxxxx x umělecké, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(7) Z xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxx jeho jmenování.

(8) X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx odvolán xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 6 měsíců svoji xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxx

§33

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx a odvolává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx 10 xxx. Xxxx xxx jmenován xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provádí xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 vykonává 7 xxxxxxxxxx Úřadu.

§34

(1) Xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xx způsobilý x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx30) x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X výkonem funkce xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxx, xxxxxx člena xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost s xxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) Z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxx xxxx xxxxxxxxx.

HLAVA VI

ČINNOST XXXXX

§35

Xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x osobám xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 písm. x) a i), xxxx veřejně přístupné, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17a xxxxxxxx Úřad ve Xxxxxxxx Xxxxx.

§36

Výroční xxxxxx

(1) Výroční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace o xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x xxxx zhodnocení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx informaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vládě České xxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx.

§37

Oprávnění kontrolujícího na xxxxxxx x informacím

Kontrolující xx xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx informacemi x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxx.

§38

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx průkazem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx pověřením xx xxxxxxxx.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

Opatření k xxxxxxx

§40

Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uloží xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků x xxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx.

§40x

Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx upustit xx xxxxxxx pokuty.

§40a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2014

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§43

§43 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

XXXXX VII

PŘESTUPKY

§44

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x povinností xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx do xxxxx x osobními údaji,

se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§15).

(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zpracování [§5 xxxx. 1 písm. x) x b)] xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovává xxxxxxxx xxxxxx údaje [§5 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu [§5 xxxx. 1 písm. x), x) xx x)],

x) uchovává osobní xxxxx xx xxxx xxxxx než nezbytnou x xxxxx xxxxxxxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx uvedené x zákoně (§5 xxxx. 2 x §9),

x) xxxxxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§11),

g) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx (§12 x 21),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§13),

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§16 x 27), xxxx

x) xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx opatření x nápravě.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx při zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů (§9).

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx výše 100&xxxx;000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxx uložit xxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§44a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, televizí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 52/2009 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.4.2009

§45

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxx zpracovatel xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) nestanoví xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx [§5 odst. 1 písm. x) x x)], nebo xxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. d), x) xx h)],

d) xxxxxxxx xxxxxx údaje xx xxxx xxxxx xxx nezbytnou k xxxxx xxxxxxxxxx [§5 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (§5 xxxx. 2 x §9),

x) xxxxxxxxxx subjektu údajů xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx zákonem stanoveným xxxxxxxx (§11),

x) odmítne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace (§12 x 21),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx (§13),

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§16 a 27),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxx §88 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxx zpracovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx způsobů xxxxx odstavce 1

a) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do soukromého x osobního života, xxxx

x) poruší xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx citlivých xxxxx (§9).

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45a

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 spáchaný xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxx uložit xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

§46

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx vybírá Xxxx.

XXXXX VIII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§47

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx období

(1) Xxxxx, kdo zpracovává xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16, je xxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osobních xxxxx prováděné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle odstavce 2, ustanovení §46 xxxx. 1 x 2 xx v xxxxxxx případě xx 31. prosince 2002 xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx osobních údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

§49

§49 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

ČÁST TŘETÍ

§50

Novela xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. V §2 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) xxx:

"(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1)

1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 123/1998 Xx., x právu na xxxxxxxxx o životním xxxxxxxxx.".

2. V §5 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 3a) zní: "Xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3x)

3x) §5 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.".

3. X §8 xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§51

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. června 2000, x výjimkou xxxxxxxxxx §16, 17 a 35, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2000.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

§10
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přechodem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx účinnosti x Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a z Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx Xxxxxxxxxxxx informatiky, o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx veřejné xxxxxxxxxx systémy xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 517/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx a rozhodnutí xx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx §16, 17 x 17a zákona x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, xx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx zákaz xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx mezinárodní smlouvy, x jejíž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx předávání xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxxx větě, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x předání xxxx předávání xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx státu, pro xxxxx xxxxx omezování xxxxxxx pohybu osobních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejíž ratifikaci xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, x kterou je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zastaví.

4. Xxxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámit Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 439/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 26.7.2004

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 101/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2000, x xxxxxxxx ustanovení §16, 17 x 35, která nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.12.2000.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

177/2001 Xx., kterým se xxxx zákon x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Xx., a xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 31.5.2001

450/2001 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

107/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 140/96 Xx., x xxxxxxxxxxxx svazků vzniklých xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.3.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2015)

310/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 148/98 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 18/97 Sb., x xxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 38/94 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx s vojenským xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 42/92 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.7.2002

517/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

281/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx č. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Sb.

s účinností xx 28.8.2003

439/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 26.7.2004 x xxxxxxxx §39, 44 xx 46, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2005

480/2004 Xx., o některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.9.2004

525/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 101/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 180/2004

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

109/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x sociálních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Xx. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) a (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2017)

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

170/2007 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti xx xxxxxxx ČR xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

218/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku práce, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Sb., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

381/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

52/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 28.12.2011

468/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Sb., x elektronických komunikacích x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

182/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

205/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx mění xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

301/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx evidenci xxxx

x xxxxxxxxx xx 6.10.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxxx xxxxxxx x. 101/2000 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2019 Sb. x účinností xx 24.4.2019.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/ES xx xxx 24. října 1995 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
1*) §10 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
1x) Úmluva x ochraně xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxx x. 108, xxxxxxxxx pod č. 115/2001 Sb. m. s.
2) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě.
Xxxxx č. 158/1999 Sb., x sčítání xxxx, domů x xxxx x roce 2001.
3) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 343/1992 Xx.
3) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 300/2000 Xx., zákon č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 238/2000 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém xxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxx č. 153/1994 Sb., o zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxx č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 124/1992 Sb., x Xxxxxxxx policii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Například zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení soudním (xxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., x zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Například xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 212/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona č. 302/1993 Xx.
10) Například xxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx kontrolním úřadu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 107/2002 Xx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Například xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 564/1990 Sb., o státní xxxxxx a xxxxxxxxxx xx školství, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/2000 Sb., o šlechtění, xxxxxxxxxx a evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx xx oběhu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx osiva x xxxxx).
13) Xxxxx č. 81/1966 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15a) Xxxxxxxxx xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 1/1992 Sb., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Například xxxxx č. 153/1994 Sb., xx xxxxx zákona č. 118/1995 Xx., zákon č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 15/1998 Xx., x xxxxx č. 283/1991 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 123/1998 Sb., o xxxxx xx xxxxxxxxx x životním prostředí, xxxxx č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 148/1998 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 89/1995 Sb., zákon č. 20/1966 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Sb., x Komisi xxx cenné xxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx.
20) Xxxxxxxxx §167 x 168 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 20/1966 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Například xxxxx č. 153/1994 Sb., xxxxx č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxx č. 283/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 158/1999 Sb.
22) §13 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24a) Xxxxx č. 227/2000 Sb.
25) Xxxxxxxxx §5c xxxxxx x. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 167/1999 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx. x xxxxxx č. 220/2002 Xx., §71a zákona x. 325/1999 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., §35 xxxx. 3 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x §4a odst. 3 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 1/2002 Xx.
25a) Xxxxxx 8 xxxx. 6 a xxxxxx 26 xxxx. 3 Xxxxxxxx č. 95/46/ES.
26) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
26a) Xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x dalších náležitostech xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx orgánů x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) §12 xxxxxx č. 153/1994 Xx.
28) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx a některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx xxxxx č. 253/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Xxxxx č. 119/1992 Sb., o cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 451/1991 Sb.
31) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
32) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx.

33) Xxxxx č. 300/2016 Sb., x xxxxxxxxx evidenci xxxx.
34) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.