Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.04.2019.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 23.04.2019.


Zákon o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně některých xxxxxx
101/2000 Xx.
XXXX PRVNÍ - XXXXXXX OSOBNÍCH XXXXX
XXXXX X - XXXXXX USTANOVENÍ
Předmět xxxxxx §1 §2
Působnost xxxxxx §3
Xxxxxxxx xxxxx §4
HLAVA XX - XXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX OSOBNÍCH ÚDAJŮ §5 §6 §7 §8
Xxxxxxx xxxxx §9 §10 §11
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k informacím §12
Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 §14 §15
Oznamovací xxxxxxxxx §16 §17 §17a §18 §19
Xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů §20 §21 §22 §23 §24
Xxxxxxx xxxxx §25 §26
XXXXX XXX - XXXXXXX OSOBNÍCH XXXXX XX XXXXXX XXXXX §27
XXXXX XX - XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX §28 §29 §29a
XXXXX X - XXXXXXXXXX XXXXX §30 §31
Xxxxxxxx Xxxxx §32
Xxxxxxxxxx Xxxxx §33 §34
XXXXX XX - XXXXXXX XXXXX
Xxxxxxx §35
Xxxxxxx xxxxxx §36
Xxxxxxxxx kontrolujících §37
Povinnosti xxxxxxxxxxxxxx §38 §39
Xxxxxxxx x xxxxxxx §40 §41 §42
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx §43
XXXXX VII - XXXXXXX XXXXXXX §44 §44a §45 §45a §46
XXXXX XXXX - XXXXXXXXXX XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ
Opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxx §47
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §48
XXXX XXXXX §49
XXXX XXXXX - Xxxxxx zákona o xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx §50
XXXX XXXXXX - XXXXXXXX §51
x. 517/2002 Sb. - §10
x. 439/2004 Xx. - Čl. II
č. 444/2005 Xx. - Čl. LXVI

101

XXXXX

xx xxx 4. xxxxx 2000

x ochraně xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OCHRANA XXXXXXXX XXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx s právem Xxxxxxxx xxxx,1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,1a) x x xxxxxxxx xxxxx každého xx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx soukromí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx uskutečňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx států.

§2

(1) Xxxxxxx xx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxx (xxxx jen "Xxxx").

(2) Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí právního xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx.

(3) Xxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx oblast xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx vztahuje xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, orgány územní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx veškeré zpracovávání xxxxxxxx údajů, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx provádí fyzická xxxxx výlučně xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx shromažďování xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

a) xxxxxxxx xx právní řád Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx usazen xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx usazen mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; x tomto xxxxxxx xx správce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístěných xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx právem xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 x §11 x 12 xx nepoužijí xxx zpracování osobních xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,4)

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,5)

x) veřejného xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx,6)

x) xxxxxxxxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x stíhání xxxxxxxxx xxxx,7)

x) významného xxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx,8)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx unie, kterým xx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, fungování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx x daňová xxxxxxxx,9)

x) výkonu xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x případech uvedených x xxxxxxxxx c), x), x) a x),10)

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Státní bezpečnosti10a), xxxx

x) xxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx33).

§4

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) osobním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx subjektu xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx určitelný, jestliže xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx čísla, xxxx xxxx xxxxxxx či xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx jeho fyzickou, xxxxxxxxxxxxx, psychickou, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) citlivým xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a filozofickém xxxxxxxxxxx, odsouzení xx xxxxxxx čin, xxxxxxxxxx xxxxx x sexuálním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx je také xxxxxxxxxxx údaj, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikaci xxxx autentizaci xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx v původním xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) zpracováním xxxxxxxx údajů jakákoliv xxxxxxx nebo soustava xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zpracovatel systematicky xxxxxxxxx x osobními xxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zpracováním xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nosiče xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, úprava xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, používání, xxxxxxxxx, šíření, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, výměna, třídění xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) shromažďováním xxxxxxxx xxxxx systematický xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxxx osobních xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx informací xxx jejich okamžité xxxx pozdější zpracování,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx, která xx umožňuje dále xxxxxxxxxxx,

x) blokováním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) likvidací xxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxx zničení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zpracování,

j) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, provádí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxx. Zpracováním xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud zvláštní xxxxx xxxxxxxxx jinak,

k) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxxx sdělením xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx soubor") xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx zvláštních kritérií,

n) xxxxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxxx x vědomý xxxxxx vůle xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx; xx příjemce xx xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 6 písm. x).

XXXXX II

PRÁVA X XXXXXXXXXX PŘI ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX

§5

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx v souladu x tímto xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx nejsou x xxxxxxx xx stanovený xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxxxxx blokuje a xxxxxx údaje xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zlikviduje. Xxxxxxxx xxxxxx údaje xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x §3 xxxx. 6.11) Nepřesné xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx, doplnění xxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předat všem xxxxxxxxx,

x) shromažďovat osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx nezbytném xxx naplnění stanoveného xxxxx,

x) uchovávat xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx, která je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zpracování. Po xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx osobní xxxxx uchovávány pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vědecké a xxx účely xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxx účely xx xxxxx xxxx práva xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zasahováním xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jakmile xx xx xxxxx,

x) zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Zpracovávat x xxxxxx účelu xxx xxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 6, xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx údajů předem xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx vyloučeno shromažďovat xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,12)

x) xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx je subjekt xxxxx, xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx údajů,

c) xxxxx xx to nezbytně xxxxx x ochraně xxxxxxx důležitých xxxxx xxxxxxxx údajů. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxx dán, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx se x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.13) Tím však xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soukromého x xxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx to nezbytné xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správce, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx; takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x právem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho soukromého x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx osobě, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx veřejné xxxxx úřední xxxxxxxx, x xxxx funkčním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx,

x) jedná-li se x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx správce zpracování xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,12) xx povinen xxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx při udělení xxxxxxxx informován x xxx, xxx xxxx xxxx zpracování a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx subjektu xxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx musí xxx správce schopen xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Provádí-li xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo služeb xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx tento xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx subjektu xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx svojí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nesouhlas xx zpracováním je xxxxx vyjádřit písemně. Xxx souhlasu subjektu xxxxx nelze x xxxxxxxx údajům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje.

(6) Xxxxxxx, který zpracovává xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správce xxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx správce xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx postupem xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx předány xxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. c) xxxx subjekt xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxx správce, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení x adresu subjektu xxxxx, x xxx, xx subjekt xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(9) Xx účelem xxxxxxxxx možnosti, že xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nabídce xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx subjekt xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§6

Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx x právního předpisu, xxxx správce xx xxxxxxxxxxxxx uzavřít smlouvu x xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxx musí xxx písemnou formu. Xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx, za jakým xxxxxx x xx xxxxx dobu xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x technickém a xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx stanovené v §5 platí xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinen xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tak xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx údaje xx možné xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx

x) subjekt xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xxx při udělení xxxxxxxx informován o xxx, xxx jaký xxxx zpracování a x jakým osobním xxxxxx xx souhlas xxxxx, xxxxxx správci x xx xxxx xxxxxx. Existenci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx dobu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx §12 x 21,

b) xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx souhlas xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, duševní xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx ukončit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx uvedené důvody, x xxxxx musí xxxxxxxxxxx, ledaže by xxxxxxx xxxxx dal x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx jedná x zpracování xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx15) xxxx xx xxxxx x posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,15a)

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro dodržení xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,16)

x) xxx o xxxxxxxxxx, které sleduje xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"), x xxxxx se týká xxxxx členů sdružení xxxx osob, se xxxxxxx xx xxxxxxxx x opakujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x osobní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

f) xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sociální xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxx zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx zveřejněných xxxxxxxxx údajů,

h) je xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xx) jsou xxxxxxxxxx výlučně xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxx

x) xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pátrání xx osobách.

§10

Xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx života xxxxxxxx údajů.

§11

(1) Správce xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxx xxxxx informovat x xxx, x xxxxx xxxxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx subjektu xxxxx xxxx informace již xxxxx. Správce xxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x jeho právu xxxxxxxx k osobním xxxxxx, právu xx xxxxxx osobních xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx právech stanovených x §21.

(2) X xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx, musí subjekt xxxxx xxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxx. Xx-xx subjekt xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x této skutečnosti, xxxxx x x xxxxxxxxxx odmítnutí poskytnutí xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx subjektu xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx pokud xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpřístupnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx správce xxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx soukromého x xxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxx,

x) zpracování xxxxxxxx údajů mu xxxxxx zvláštní zákon xxxx je xxxxxxxx xxxxx třeba x xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxx údaje, xxxx

x) xxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů.18)

(5) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x) x §9 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zásah xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx učiněno xx xxxxxxxx subjektu xxxxx a na xxxx xxxxxx.

(7) Informační xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx xx xxxxxxx plnit zpracovatel.

§12

Přístup xxxxxxxx xxxxx x informacím

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x zpracování xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx mu správce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx informace xx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kategoriích xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) povaze xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxx rozhodování, jestliže xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxxx, xxxxxxxx kategoriích příjemců.

(3) Xxxxxxx má právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřenou úhradu xxxxxxxxxxxxx náklady nezbytné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

§13

(1) Xxxxxxx a zpracovatel xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx nahodilému xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, neoprávněným přenosům, x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x k jinému xxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx technicko-organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x souladu se xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(3) X xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x prostředkům xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx a

d) opatření, xxxxx umožní určit x xxxxxx, komu xxxx osobní xxxxx xxxxxxx.

(4) X oblasti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx zpracovatel x xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx

x) zajistit, xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx pouze oprávněné xxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pouze k xxxxxxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x to na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízených xxxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx x ověřit, xxx, xxx x x xxxxxx důvodu byly xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) zabránit neoprávněnému xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stanoveném.

§15

(1) Zaměstnanci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zpracovatele, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxx xxxxxxx x o bezpečnostních xxxxxxxxxx, jejichž zveřejnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx skončení zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.19)

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.20)

§16

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §18, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxx zpracováváním xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, datum narození x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, u xxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení osob, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) účel xxxx účely xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx subjektů údajů x osobních xxxxx, xxxxx xx těchto xxxxxxxx xxxxxx,

x) zdroje xxxxxxxx údajů,

e) popis xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příjemců,

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx států,

i) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §13.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x není-li xxxxxxxx řízení xxxxx §17 odst. 1, xxx xx xxxxxxxx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Úřad x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informace uvedené x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, Úřad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x níž xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanoví lhůtu x xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxx začíná xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xx stanovené xxxxx, xxxxxxx xx učiněné xxxxxxxx xxx, xxxx xx nebylo xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx registrace xxxx Xxxx xx xxxxxx správce xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx správce x xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Je-li xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx zpracování, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxx neprovede. Xxxx xxxxxxxxxx provede, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

(1) Vznikne-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx Xxxx z xxxxxxxxx podnětu xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neporušuje xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, řízení xxxxxxx x provede xxxxx podle §16 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů Xxxx xxxxxxxx.

§17x

(1) Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx registrace.

(2) Pomine-li xxxx, pro který xxxx zpracování zaregistrováno, Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx.

§18

(1) Oznamovací povinnost xxxxx §16 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístupných xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákon xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností vyplývajících xx zvláštního xxxxxx, xxxx

x) jde-li o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, filosofické, náboženské xxxx odborové xxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx osob, xx kterými je xxxxxxxx x opakujícím xx kontaktu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a osobní xxxxx nejsou zpřístupňovány xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx, týkající xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uchování, které xx byly jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §35, xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx přístupem nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx svoji xxxxxxx, xx povinen Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx jejich zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.

§20

Xxxxxxxxx osobních údajů

(1) Xxxxxxx xxxx na xxxxxxx jeho pokynu xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx likvidaci osobních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §21.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx účely xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx řízení x správním řízení.

§21

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobních údajů, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osobního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx odstranil xxxxx xxxxxxx stav. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, provedení xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx oprávněnou, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Pokud vznikla x xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx xxxx než xxxxxxxxx újma, xxxxxxxxx xx při uplatňování xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.22)

(4) Došlo-li xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx, odpovídají xx ně společně x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxxx, opravě, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. To xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úsilí.

§22

§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 439/2004 Sb.

§23

§23 zrušen právním xxxxxxxxx č. 439/2004 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 439/2004 Sb.

§25

Xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxxxx obecná xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx.23),24)

§26

Povinnosti xxxxx §21 xx 25 xx xxxxxxx vztahují x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX OSOBNÍCH XXXXX DO XXXXXX XXXXX

§27

(1) Volný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx údaje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxx mohou xxx osobní údaje xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx údajů vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jejíž ratifikaci xxx Parlament souhlas, x xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx,1a) xxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů uskutečněno, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) jsou v xxxxx xxxx, xxx xxxx xxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx osobních údajů, xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx upřesněny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx smlouva xxxxxxxx xxxxxxx doložky pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxx,

x) xxx o xxxxxx xxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo prokáže xxxxxx zájem; x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zpřístupnit xxx x xxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x mezinárodní xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx subjekt xxxxx,

x) xx předání xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx subjektu xxxxx xxxx správcem x xxxxx xxxxxxx, nebo xxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxx nároků, nebo

g) xx předání nezbytné xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro záchranu xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx, nestanoví-li zvláštní xxxxx jinak.25) Při xxxxxxxxxx žádosti Úřad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předáním xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx stanoví xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx dojde ke xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zejména na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXX

§28

(1) Xxxx xx nezávislý xxxxx. Xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx a jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx Xxxxx je hrazena xx xxxxxxxxxx kapitoly xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§29

(1) Úřad

a) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů,

c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx činnosti,

e) xxxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky a xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx požadavků vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

h) xxxxxxxxx konzultace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, s xxxxxx Xxxxxxxx unie a x orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx ochrany osobních xxxxx. Úřad x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie.25a)

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.26)

(3) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, které xxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx.27)

§29x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx poskytuje Xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx

x) referenční xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Údaje, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.

(6) X poskytovaných xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXX

§30

(1) Xxxxxxxxxxx Xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx zaměstnanci.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx provádějí xxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxxx Xxxxx xx nárok xx xxxx, náhradu výdajů, xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.26a)

(4) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xx plat, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.26a)

§31

Xxxxxxxxx činnost Úřadu xx provádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na základě xxxxxxx a xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx Xxxxx

(1) Xxxx xxxx předseda, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx dobu 5 xxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 po sobě xxxxxx období. Xxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(3) Předsedou Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx, který

a) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) je bezúhonný, xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem30) x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou předpokladem, xx bude xxxxx xxxxxx xxxxx zastávat,

c) xx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx.

(4) Bezúhonnou xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo x xxxxxxx čin xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx funkce poslance xxxx senátora, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx člena xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x xxxxxxx.

(6) Předseda Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vykonávat xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxx a činnosti xxxxxxx, pedagogické, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx důstojnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(7) X xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxx jeho jmenování.

(8) X xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx svoji xxxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxx

§33

(1) Inspektora xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Inspektor xx xxxxxxxx na xxxxxx 10 xxx. Xxxx xxx jmenován xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx řídí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx Xxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx jmenován občan Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx30) x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání.

(2) X výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, jakákoliv xxxxxx xx xxxxxxx správě, xxxxxx člena xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x pracovním xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxx x činnosti xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxxxx

(1) Xx registru zpracování xxxxxxxx údajů xx x osobám xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §16 xxxx. 2 a xxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Informace xxxxxxx xx registru, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §16 xxxx. 2 písm. x) x i), xxxx xxxxxxx přístupné, xxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17a xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx.

§36

Xxxxxxx zpráva

(1) Výroční xxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxx informace o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ostatní činnosti Xxxxx.

(2) Xxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx informaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vládě Xxxxx xxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx.

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x informacím

Kontrolující xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx seznamovat xx xx všemi informacemi x xxxxxxx nezbytném xxx dosažení účelu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§38

Průkaz kontrolujícího

Kontrolující xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx pověřením xx kontrole.

§39

§39 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

Opatření x xxxxxxx

§40

Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx odstranění.

§40a

Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s uloženým xxxxxxxxx xxxx bezprostředně xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx xx uložení xxxxxx.

§40x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

§41

§41 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§42

§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§44

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x povinností přichází x správce xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxx údaji,

se xxxxxxx přestupku tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§15).

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx zpracovatel xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, prostředky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. x) a x)] xxxx xxxxxxxxxx účelem xxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxx překročí oprávnění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nepřesné xxxxxx údaje [§5 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) shromažďuje nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x)],

x) uchovává xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx [§5 odst. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx subjektu xxxxx xxxx případy xxxxxxx x zákoně (§5 xxxx. 2 x §9),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§12 x 21),

h) xxxxxxxx nebo neprovede xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§13),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§16 x 27), nebo

j) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx uložené xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx se jako xxxxxxx nebo zpracovatel xxxxxxx přestupku xxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2

a) ohrozí xxxxx xxxxx osob xxxx neoprávněným zasahováním xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx povinnosti pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§9).

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx výše 100 000 Xx.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx xxxxxx pokutu xx xxxx 5 000 000 Xx.

§44x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 52/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2009

§45

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako správce xxxx xxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx

x) nestanoví xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx [§5 xxxx. 1 písm. x) x x)], xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxx povinnost nebo xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nepřesné xxxxxx xxxxx [§5 odst. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxxx xxxx zpracovává xxxxxx xxxxx v xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§5 xxxx. 1 písm. x), x) až h)],

d) xxxxxxxx xxxxxx údaje xx dobu delší xxx xxxxxxxxx x xxxxx zpracování [§5 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (§5 xxxx. 2 a §9),

x) xxxxxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxx zákonem stanoveným xxxxxxxx (§11),

g) odmítne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§12 x 21),

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§13),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (§16 a 27),

x) xxxxxx přehled xxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx údajů xxxxx §88 odst. 7 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zpracovatel xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxxxx větší xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do soukromého x xxxxxxxx života, xxxx

x) poruší xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§9).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45x

(1) Právnická xxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů stanovený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tiskem, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx přístupnou počítačovou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Kč.

§46

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxx.

(2) Pokutu vybírá Xxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§47

Opatření xxx přechodné xxxxxx

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx údaje a xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16, je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx uvést xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2001.

(3) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1 x 2 xx x xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxx.

§48

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx systémech.

XXXX XXXXX

§49

§49 (část xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2009 Sb.

ČÁST TŘETÍ

§50

Novela zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxxxxxx 3 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 1) xxx:

"(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.1)

1) Xxxxxxxxx xxxxx x. 101/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxx údajů x x xxxxx některých xxxxxx, x zákon x. 123/1998 Xx., x právu xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §5 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 3x) xxx: "Xx tyto subjekty xx xxx tento xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.3x)

3x) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.".

3. X §8 xx odstavce 1 x 2 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§51

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. června 2000, x výjimkou xxxxxxxxxx §16, 17 a 35, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2000.

Klaus x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

§10
(1) Xxxxx a povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x přechodem xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx z Xxxxx xxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx dopravy a xxxxx x x Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, přechází xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx.
§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 517/2002 Xx. s účinností xx 1.1.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16, 17 x 17a xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 450/2001 Xx., xxxxxx x xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx pozbývá xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona platnosti, xxxxx státem, pro xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxx stát, pro xxxxx zákaz xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, x jejíž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, x kterou je Xxxxx republika xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx státu, xxxxx není uveden x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zůstává x xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx x neskončené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx k předání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx mezinárodní smlouvy, x xxxxx ratifikaci xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx registrace, x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 439/2004 Xx. x účinností od 26.7.2004

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 101/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2000, x výjimkou xxxxxxxxxx §16, 17 a 35, která nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.12.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

177/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2000 Xx., a xxxxx x. 65/65 Xx., zákoník xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2001

450/2001 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

107/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 140/96 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 20.3.2002

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

310/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 148/98 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 18/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 38/94 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx zákona x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 283/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 42/92 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x družstvech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.7.2002

517/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx x xxxx xxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

281/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Xx.

x účinností xx 28.8.2003

439/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.7.2004 x xxxxxxxx §39, 44 xx 46, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2005

480/2004 Xx., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x některých službách xxxxxxxxxx společnosti)

s xxxxxxxxx xx 7.9.2004

525/2004 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 101/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 180/2004

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x sociálních službách

s xxxxxxxxx od 1.1.2007

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 (zákonem x. 218/2007 Sb. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

342/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

170/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x ČR (1.9.2007)

218/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx č. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

381/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s účinností xx 1.1.2010

52/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 31.8.2009

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

468/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

463/2012 Xx., kterým se xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 21.12.2012

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

182/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

205/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx mění xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

301/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů

s xxxxxxxxx xx 6.10.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x některých přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

Xxxxxx xxxxxxx x. 101/2000 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2019 Sb. x účinností xx 24.4.2019.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/ES xx xxx 24. října 1995 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x o volném xxxxxx xxxxxx údajů.
1*) §10 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 480/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x některých xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx).
1x) Xxxxxx x ochraně osob xx zřetelem xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x. 108, xxxxxxxxx xxx č. 115/2001 Sb. m. s.
2) Xxxxx č. 89/1995 Sb., o státní xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 158/1999 Sb., x sčítání xxxx, xxxx x xxxx x roce 2001.
3) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 343/1992 Xx.
3) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Například xxxxxxx zákon č. 110/1998 Sb., x bezpečnosti České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 300/2000 Xx., xxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 238/2000 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., xxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x pozbývání státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Například xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákon č. 218/1999 Sb., x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 124/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový zákon), xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 250/2016 Sb., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich.
8) Například xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., x xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Například xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 212/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 302/1993 Xx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 552/1991 Sb., x státní kontrole, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 140/1996 Sb., x zpřístupnění xxxxxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 107/2002 Xx.
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 564/1990 Sb., x státní xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/2000 Sb., o šlechtění, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (plemenářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 147/1996 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx péči a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx xx oběhu xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxx osiva x xxxxx).
13) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15a) Například xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx výdělku, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Například xxxxx č. 153/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxx č. 61/1996 Sb., ve znění xxxxxx x. 15/1998 Xx., a xxxxx č. 283/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 123/1998 Sb., o xxxxx xx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx.
19) Například xxxxx č. 148/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 89/1995 Sb., xxxxx č. 20/1966 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx.
20) Xxxxxxxxx §167 a 168 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 153/1994 Sb., xxxxx č. 61/1996 Sb., xx znění xxxxxx č. 15/1998 Xx., zákon č. 283/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 158/1999 Sb.
22) §13 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24x) Xxxxx č. 227/2000 Sb.
25) Například §5c zákona x. 1/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 167/1999 Xx., zákona č. 155/2000 Xx. x xxxxxx x. 220/2002 Xx., §71a xxxxxx x. 325/1999 Sb., x azylu x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., §35 xxxx. 3 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a §4a odst. 3 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 1/2002 Xx.
25a) Článek 8 xxxx. 6 a xxxxxx 26 xxxx. 3 Xxxxxxxx č. 95/46/ES.
26) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) Zákon č. 236/1995 Sb., o xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §12 xxxxxx x. 153/1994 Xx.
28) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x odměně za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 253/1992 Sb., o xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 451/1991 Sb.
31) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
32) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění zákona x. 29/2000 Xx.

33) Xxxxx č. 300/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
34) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.